Vaše uživatelský manuál HEIDENHAIN ITNC 530

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál HEIDENHAIN ITNC 530 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3203758"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Tento symbol vám ukazuje, ze podrobný popis funkce najdete v jiné pírucce pro uzivatele. Pejete si zmnu nebo jste zjistili chybu? Neustále se snazíme o zlepsování nasí dokumentace. Pomozte nám pitom a sdlte nám prosím vase návrhy na zmny na tuto ovou adresu: HEIDENHAIN itnc O této pírucce O této pírucce Typ TNC, software a funkce Typ TNC, software a funkce Tato pírucka popisuje funkce, které jsou k dispozici v systémech TNC od následujících císel verzí NC-softwaru. Typ TNC itnc 530 itnc 530 E itnc 530 itnc 530 E Programovací pracovist itnc 530 Verze NC-softwaru Písmeno E znací exportní verzi TNC. firmu HEIDENHAIN. ID: xx Uzivatelská dokumentace smart.nc: Provozní rezim smart.nc je popsaný v samostatném Prvodci. Pokud tohoto Prvodce potebujete, obrate se píp. na firmu HEIDENHAIN. ID: xx. HEIDENHAIN itnc Typ TNC, software a funkce Mnozí výrobci stroj i firma HEIDENHAIN nabízejí programovací kurzy pro TNC. Úcast na tchto kurzech lze doporucit, abyste se mohli co nejlépe seznámit s funkcemi TNC. Typ TNC, software a funkce Volitelný software itnc530 obsahuje rzné opcní programy, které mohou být aktivovány vasím výrobcem stroje. Kazdá opce se mze aktivovat samostatn a obsahuje vzdy dále uvedené funkce: Volitelný software 1 Interpolace na plásti válce (cykly 27, 28, 29 a 39) Posuv v mm/min u rotacních os: M116 Naklonní roviny obrábní (cyklus 19, funkce PLANE a softtlacítko 3D-ROT v Rucním provozním rezimu) Kruh ve 3 osách pi naklopené rovin obrábní Volitelný software 2 Doba zpracování bloku 0,5 ms namísto 3,6 ms Interpolace 5 os Spline-interpolace 3D-obrábní: M114: Automatická korekce geometrie stroje pi obrábní s naklápcími osami M128: Zachování polohy hrotu nástroje pi polohování naklápcích os (TCPM) FUNKCE TCPM: Zachování polohy hrotu nástroje pi polohování naklápcích os (TCPM) s mozností nastavení úcinku M144: Zohlednní kinematiky stroje v polohách AKTUÁLNÍ/CÍLOVÁ na konci bloku Pídavné parametry Obrábní nacisto / hrubování a Tolerance pro rotacní osy v cyklu 32 (G62) Bloky LN (3D-korekce) Volitelný program DCM Collision Funkce monitorující oblasti definované výrobcem stroje, aby se zabránilo kolizím. Volitelný software DXF-Converter Extrahuje obrysy a obrábcí pozice ze soubor DXF (formát R12). Popis Strana 337 Popis Strana Volitelný software Dodatecný jazyk dialog Funkce pro zapnutí jazyk dialog ve slovinstin, slovenstin, norstin, lotystin, estonstin, korejstin, turectin, rumunstin a litevstin. Volitelný software Globální nastavení programu Funkce pro slucování transformovaných souadnic v provozních rezimech, sloucení s pojezdem rucním koleckem ve virtuálním smru osy. Volitelný software AFC Funkce adaptivního ízení posuvu k optimalizaci ezných podmínek pi sériové produkci. Volitelný software KinematicsOpt Cykly dotykové sondy pro pezkousení a optimalizaci pesnosti stroje. Volitelný software 3D-ToolComp Korekce rádiusu nástroje 3D závisející na úhlu zábru v blocích LN. Popis Strana 580 Popis Strana 355 Popis Strana 366 Popis Pírucka pro uzivatele cykl Popis Strana 366 HEIDENHAIN itnc Typ TNC, software a funkce Typ TNC, software a funkce Stav vývoje (funkce aktualizace) Vedle volitelných program jsou dlezité pokroky ve vývoji softwaru TNC spravovány pomocí aktualizacních funkcí, takzvaných Feature Content Level (anglicky termín pro stav vývoje). Kdyz dostanete na vase TNC aktualizaci softwaru, tak nemáte funkce podléhající FCL k dispozici. Kdyz dostanete nový stroj, tak máte vsechny aktualizacní funkce bez dalsích poplatk, k dispozici. Aktualizacní funkce jsou v pírucce oznacené s FCL n, picemz n je poadové císlo vývojové verze. Pomocí zakoupeného hesla mzete funkce FCL zapnout natrvalo. K tomu kontaktujte výrobce vaseho stroje nebo firmu HEIDENHAIN. Funkce FCL 4 Grafické zobrazení chránného prostoru pi aktivním monitorování kolizí DCM. Prolození polohování rucním koleckem v zastaveném stavu pi aktivním monitorování kolizí DCM Základní natocení 3D (kompenzace upnutí) Funkce FCL 3 Cyklus dotykové sondy pro snímání 3D Cykly dotykové sondy pro automatické nastavení vztazného bodu Sted drázky / Sted výstupku Snízení posuvu bhem obrábní obrysu kapsy, kdyz je nástroj v plném zábru. Funkce PLANE (Rovina): Zadání úhlu osy Uzivatelská dokumentace jako kontextová nápovda smart.nc: programování smart.nc soubzn s obrábním Popis Strana 341 Strana 340 Pírucka ke stroji Popis Pírucka pro uzivatele cykl Pírucka pro uzivatele cykl Pírucka pro uzivatele cykl Strana 404 Strana 154 Strana Funkce FCL 3 smart.nc: obrysová kapsa na vzoru bod smart.nc: náhled obrysových program ve správci soubor smart.nc: polohovací strategie pi obrábní bod Funkce FCL 2 Cárová grafika 3D Virtuální osa nástroje Podpora periferních zaízení USB (pamové klícenky, pevné disky, jednotky CD-ROM) Moznost piadit kazdé dílcí cásti obrysu rzné hloubky v obrysovém vzorci Dynamická správa IP-adres DHCP Cyklus dotykové sondy pro globální nastavení parametr dotykové sondy smart.nc: grafická podpora pedchozího výpoctu a startu z bloku N smart.

3 NC: transformace souadnic smart.nc: funkce PLANE Popis Prvodce smart. NC Prvodce smart.nc Prvodce smart.nc Popis Strana 146 Strana 499 Strana 131 Pírucka pro uzivatele cykl Strana 555 Pírucka pro uzivatele cykl dotykové sondy Prvodce smart.nc Prvodce smart.nc Prvodce smart. NC Pedpokl&at libovoln definovatelné oblasti stroje na riziko kolize (viz,,dynamické monitorování kolize (volitelný software)" na stranì 337) Namísto otácek vetena S mzete nyní eznou rychlost Vc definovat také v m/min (viz,,vyvolání nástrojových dat" na stranì 179) Voln definovatelné tabulky mze nyní TNC zobrazovat v dosavadním tabulkovém náhledu nebo v nkterém formuláovém náhledu Funkce Konverze programu z FK do H byla dále rozsíena. Programy se nyní mohou vydávat také linearizované Mzete filtrovat obrysy, které byly vytvoené v externích programovacích systémech U obrys, které spojujete pomocí obrysového vzorce, se nyní mze pro kazdý dílcí obrys zadat separátní hloubka obrábní (viz Pírucka pro uzivatele cykl) Jednoprocesorová verze podporuje nyní vedle ukazovacích zaízení (mysí) také periferní zaízení USB (pamové klícenky, disketové jednotky, pevné disky, jednotky CD-ROM) (viz,,zaízení USB na TNC (funkce FCL 2)" na stranì 137) HEIDENHAIN itnc Nové funkce x-02 Nové funkce x-02 Nové funkce x-03 Nové funkce x-03 Byla zavedena funkce automatické regulace posuvu AFC(Adaptive Feed Control)(viz,,Adaptivní ízení posuvu AFC (volitelný software)" na stranì 366) Funkcí Globální nastavení programu lze nastavovat rzné transformace a nastavení programu v provozních rezimech zpracování programu (viz,,globální nastavení programu (volitelný software)" na stranì 355) Díky TNCguide máte k dispozici kontextovou nápovdu na TNC (viz,,kontextová nápovda TNCguide (funkce FCL 3)" na stranì 154) Ze soubor DXF mzete nyní extrahovat také soubory bod (viz,,volba a ulození obrábcích pozic" na stranì 236) V konvertoru DXF mzete nyní pi volb obrysu dlit, pop. prodluzovat natupo doléhající prvky obrysu (viz,,dlení prvk obrysu, prodlouzení, zkrácení" na stranì 235) U funkce PLANE se nyní mze rovina obrábní definovat také pímo pomocí úhlu mezi osami (viz,,rovina obrábní pomocí osových úhl: PLANE AXIAL (funkce FCL 3)" na stranì 404) V cyklu 22 HRUBOVÁNÍ mzete nyní definovat redukci posuvu, pokud nástroj eze v plném zábru (funkce FCL 3, viz Pírucka uzivatele cykl) V cyklu 208 VRTACÍ FRÉZOVÁNÍ mzete nyní volit zpsob frézování (sousledné/nesousledné) (viz Pírucka uzivatele cykl) Do programování Q-parametr se zavedlo zpracování textových etzc (viz,,etzcové parametry" na stranì 284) Strojním parametrem 7392 lze aktivovat setic obrazovky (viz,,vseobecné uzivatelsképarametry" na stranì 580) TNC nyní podporuje také síové spojení protokolem NFS V3 (viz,,rozhraní Ethernet" na stranì 547) Pocet nástroj, které lze v spravovat v tabulce pozic, byl zvýsen na (viz,,tabulka pozic pro výmník nástroj" na stranì 176) Se smart.nc lze provádt paralelní programování (viz,,volba program smart.nc" na stranì 121) Funkcí MOD lze nyní nastavovat systémový cas (viz,,nastavení systémového casu" na stranì 572) 14 Funkcí Globální nastavení programu lze nyní aktivovat také prolozené pojízdní rucním koleckem ve smru aktivní osy nástroje (virtuální osa) (viz,,virtuální osa VT" na stranì 365) Obrábcí vzoryástroj" na stranì 174) Zpracování DXF dat: rychlý výbr bodu s vyznacením oblasti mysí (viz,,rychlý výbr vrtacích pozic pomocí vyznacení oblasti mysí:" na stranì 238) Zpracování DXF dat: rychlý výbr bodu zadáním prmru (viz,,rychlý výbr vrtacích pozic pomocí vyznacení oblasti mysí:" na stranì 238) Zpracování DXF dat: byla integrována podpora polycar (viz,,zpracování soubor DXF (volitelný software)" na stranì 226) AFC: nejmensí vyskytující se posuv se nyní ulozí navíc do souboru protokolu (viz,,soubor protokolu" na stranì 373) AFC: monitorování lomu / opotebení nástroje (viz,,monitorování lomu / opotebení nástroje" na stranì 375) AFC: pímé monitorování zatízení vetena (viz,,monitorování zatízení vetena" na stranì 375) Globální nastavení programu: funkce jsou cástecn úcinné také u blok M91/M92 (viz,,globální nastavení programu (volitelný software)" na stranì 355) Tabulka preset (pedvoleb) palet nov (viz,,správa vztazných bod palet pomocí tabulky Preset palet", strana 427 nebo viz,,pouzití", strana 424 nebo viz,,ulození namených hodnot do tabulky preset (pedvoleb) palet", strana 475 nebo viz,,ulození základního natocení do tabulky Preset", strana 481) Pídavné zobrazení stavu nyní obsahuje dalsí zálozku PAL, na níz se zobrazují aktivní pedvolby palet (viz,,vseobecné informace o paletách (karta PAL)" na stranì 87) Nová správa nástroj (viz,,správa nástroj (volitelný software)" na stranì 186) Nový sloupec R2TOL v tabulce nástroj (viz,,tabulka nástroj: nástrojová data pro automatické mení nástroj" na stranì 169) Výbr nástroje pi jeho vyvolání se mze nyní provádt také softtlacítkem pímo z TOOL.

4 T (viz,,vyvolání nástrojových dat" na stranì 179) TNCguide: zvýsená citlivost na kontext, ve stavu nastavení kurzoru se skocí na píslusný popis (viz,,vyvolání TNCguide" na stranì 155) Nov dialog v litevstin, strojní parametr 7230 (viz,,seznam vseobecných uzivatelských parametr" na stranì 581) M116 v kombinaci s M128 je povolená (viz,,posuv v mm/min u rotacních os A, B, C: M116 (volitelný software 1)" na stranì 412) Zavedení lokálních a trvale úcinných Q-parametr QL a QR (viz,,princip a pehled funkcí" na stranì 262) V MOD-funkci je nyní k dispozici funkce ke kontrole datového nosice (viz,,kontrola nosice dat" na stranì 571) HEIDENHAIN itnc Nové funkce x-05 Nové funkce x-05 Nový obrábcí cyklus 241 k vrtání s jedním osazením(viz Pírucka uzivatele cykl) Cyklus dotykové sondy 404 (Nastavení základního natocení) byl rozsíen o parametr Q305 (císlo v tabulce), aby bylo mozné zapsat také základní natocení do tabulky Preset (viz Pírucka uzivatele cykl). Cykly dotykové sondy 408 az 419: Pi nastavování indikace zapíse TNC vztazný bod také do ádky 0 tabulky Preset (viz Pírucka uzivatele cykl). Cyklus dotykové sondy 416 (Nastavení vztazného bodu stedu roztecné kruznice) byl rozsíen o parametr Q320 (bezpecná vzdálenost) (viz Pírucka uzivatele cykl). Cykly dotykové sondy 412, 413, 421 a 422: dodatecný parametr Q365 Zpsob pojezdu (viz Pírucka uzivatele cykl) Cyklus dotykové sondy 425 (Mení drázky) byl rozsíen o parametry Q301 (Provést nebo neprovádt mezilehlé polohování v bezpecné vzdálenosti) a Q320 (Bezpecná vzdálenost) (viz Pírucka uzivatele cykl). Cyklus dotykové sondy 450 (Ulození kinematiky) byl rozsíen o moznost zadávání 2 (Indikace stavu ukládání) v parametru Q410 (Rezim) (viz Pírucka uzivatele cykl). Cyklus dotykové sondy 451 (Promení kinematiky) byl rozsíen o parametry Q423 (Pocet kruhových mení) a Q432 (Nastavení pedvoleb) (viz Pírucka uzivatele cykl). Nový cyklus dotykové sondy 452 Kompenzace pedvolby pro jednoduché mení výmnných hlav (viz Pírucka uzivatele cykl) Nový cyklus dotykové sondy 484 pro kalibrování bezkabelových dotykových sond TT 449 (viz Pírucka uzivatele cykl) Nové funkce x Jsou podporovaná nová rucní kolecka HR 510, HR 520 a HR 550 FS (viz,,pojízdní rucními kolecky" na stranì 450) Nový opcní software 3D-ToolComp: Korekce rádiusu nástroje 3D závisející na úhlu zábru v blocích s vektory normál ploch (bloky LN ). Cárová grafika 3D je nyní mozná také v rezimu celé obrazovky (viz,,cárová grafika 3D (funkce FCL2)" na stranì 146) Pro výbr soubor v rzných NC-funkcích a tabulkovém náhledu tabulky palet je nyní k dispozici dialog k výbru souboru (viz,,vyvolání libovolného programu jako podprogramu" na stranì 248) DCM: Zálohování a obnovení upínacích situací DCM: Formulá pro vytvoení kontrolního programu nyní obsahuje také ikony a tipy (viz,,kontrola pozice zmeného upínadla" na stranì 348) DCM, FixtureWizard: Dotykové body a poadí snímání se zobrazují jednoznacnji DCM, FixtureWizard: Oznacení, dotykové body a mící body se mohou zobrazit a skrýt (viz,,ovládání FixtureWizard" na stranì 345) DCM, FixtureWizard: Upínací prostedky a body zavsení se mohou nyní zvolit také klepnutím mysí DCM: Nyní je k dispozici knihovna se standardními upínacími prostedky (viz,,pedlohy upínadel" na stranì 344) DCM: Správa nosic nástroj (viz,,správa nosic nástroj (volitelný software DCM)" na stranì 352) V provozním rezimu Testování programu se mze obrábcí rovina nyní definovat rucn (viz,,nastavit naklopenou rovinu obrábní pro testování programu" na stranì 523) U stroj bez micích pístroj v rotacních osách se mohou pomocí M114 urcit souadnice rotacních os k definici virtuálního smru osy VT (viz,,virtuální osa VT" na stranì 365) V rezimu Rucn je nyní k dispozici také rezim RW-3D pro indikaci pozice (viz,,volba indikace polohy" na stranì 563) Rozsíení v tabulce nástroj TOOL.T (viz,,tabulka nástroj: standardní nástrojová data" na stranì 166): Nové sloupce DR2TABLE k definici korekcní tabulky pro korekci rádiusu nástroje v závislosti na úhlu zábru Nový sloupec LAST_USE, kam TNC zapisuje datum a cas posledního vyvolání nástroje Programování s Q-parametry: Parametry etzce QS se nyní mohou pouzívat také pro adresy skok u podmínných skok, podprogram nebo pi opakování cástí program (viz,,vyvolání podprogramu", strana 246, viz,,vyvolání opakování cásti programu", strana 247 a viz,,programování rozhodování kdyz/pak", strana 272) Píprava seznam pouzití nástroj v provozních rezim zpracování se mze konfigurovat pes formulá (viz,,nastavení pro kontrolu pouzitelnosti nástroj" na stranì 183) Chování pi mazání nástroj z tabulky nástroj se mze nyní ovlivnit strojním parametrem 7263 (viz,,editace tabulek nástroj" na stranì 172) HEIDENHAIN itnc Nové funkce x-06 Nové funkce x-06 V rezimu polohování TURN funkce PLANE se nyní mze definovat bezpecná výska, na kterou se má nástroj stáhnout ped vykývnutím ve smru osy nástroje (viz,,automatické naklopení: MOVE/TURN/STAY (zadání je nezbytn nutné)" na stranì 406) V rozsíené správ nástroj jsou nyní k dispozici následující pídavné funkce (viz,,správa nástroj (volitelný software)" na stranì 186): Sloupce se speciálními funkcemi jsou nyní také editovatelné Formuláový náhled s údaji nástroj se nyní mze voliteln ukoncit s ulozením nebo bez ulození zmnných údaj V tabulkovém náhledu je nyní k dispozici funkce hledání Indexované nástroje se nyní ve formuláovém náhledu zobrazují správn V seznamu poadí nástroj jsou nyní k dispozici dalsí podrobné informace Seznam zakládání a vyjímání z nástrojového zásobníku se mze nyní nahrát a odstranit pomocí Drag and Drop (Táhnout a pustit) Sloupce lze v tabulkovém náhledu posouvat jednoduse pomocí Drag and Drop V provozním rezimu MDI jsou nyní k dispozici také nkteré speciální funkce (klávesa SPEC FCT) (viz,,programování jednoduchého obrábní a zpracování" na stranì 502) K dispozici je nový rucní snímací cyklus, kterým lze vyrovnat sikmé polohy obrobku natocením otocného stolu (viz,,vyrovnání obrobku pomocí 2 bod" na stranì 484) Nový cyklus dotykové sondy pro kalibrování dotykové sondy pomocí kalibracní kulicky (viz Pírucka uzivatele programování cykl) Nové funkce x HEIDENHAIN itnc Nové funkce x-06 KinematicsOpt: Lepsí podpora polohování os s Hirthovým ozubením (viz Pírucka uzivatele programování cykl) KinematicsOpt: Byl zaveden pídavný parametr ke zjistní vle rotacní osy (viz Pírucka uzivatele programování cykl) Nový obrábcí cyklus 275 Trochoidální frézování drázek (viz Pírucka uzivatele programování cykl) U cyklu 241 pro vrtání s jedním osazením se mze nyní definovat také hloubka prodlení (viz Pírucka uzivatele programování cykl) Nyní je nastavitelné chování pi nájezdu a odjezdu cyklu 39 OBRYS NA PLÁSTI VÁLCE (viz Pírucka uzivatele programování cykl) Zmnné funkce x-01 v porovnání s pedchozími verzemi xx/ xx Zmnné funkce x-01 v porovnání s pedchozími verzemi xx/ xx Rozlození indikace stavu a dodatecná indikace stavu byla nov pepracovaná (viz,,zobrazení stavu" na stranì 83) Verze softwaru jiz nepodporuje nízké rozlisení ve spojení s obrazovkou BC 120 (viz,,obrazovka" na stranì 77) Nové uspoádání klávesnice na klávesnicové jednotce TE 530 B (viz,,ovládací panel" na stranì 79) Rozsah zadávání úhlu precese EULPR ve funkci PLANE EULER byl rozsíen (viz,,definování roviny obrábní pomocí Eulerových úhl: PLANE EULER" na stranì 397) Vektor roviny ve funkci PLANE VECTOR se nyní jiz nemusí zadávat jako normovaný vektor (viz,,definování roviny obrábní pomocí dvou vektor: PLANE VECTOR" na stranì 399) Zmna polohovacího chování funkce CYCL CALL PAT (viz Pírucka uzivatele cykl) Výbr volitelných typ nástroj v tabulce nástroj byl rozsíen jako píprava na budoucí funkce Namísto posledních 10 se nyní mze vybrat posledních 15 zvolených soubor (viz,,volba jednoho z posledních navolených soubor" na stranì 126) 22 Pístup k Preset-tabulce byl zjednodusen.

5 Proto jsou také k dispozici nové moznosti zadávání hodnot do Preset-tabulky Viz tabulka,,rucní ulození vztazných bod do tabulky Preset" Funkce M136 v palcových programech (posuv v desetinách palce/ot) jiz není kombinovatelná s funkcí FU. Potenciometry posuvu HR 420 se nyní pi navolení rucního kolecka jiz nepepínají automaticky. Výbr se provádí softklávesou na rucním kolecku. Navíc se zmensilo pomocné okno pi aktivním rucním kolecku, aby se zlepsil náhled na pod tím lezící zobrazení Maximální pocet obrysových prvk v SL-cyklech se zvýsil na 8 192, takze lze obrábt podstatn slozitjsí obrysy (viz Pírucka uzivatele cykl) FN16: F-PRINT: Maximální pocet vydatelných hodnot parametr Q na ádku v souboru popisu formátu byl zvýsen na 32 Byly zamnna softtlacítka START a START PO BLOKU v provozním rezimu Testování programu, aby bylo stejné uspoádání softtlacítek k dispozici ve vsech provozních rezimech (Ukládání, smart.nc, Test) (viz,,provádní testu programu" na stranì 520) Design softtlacítek byl kompletn pepracován HEIDENHAIN itnc Zmnné funkce x-02 Zmnné funkce x-02 Upravené funkce x-03 Upravené funkce x-03 V cyklu 22 mzete nyní definovat u pedhrubovacího nástroje také jeho název (viz Pírucka uzivatele cykl) U funkce PLANEse mze nyní pro automatické naklápní programovat také FMAX (viz,,automatické naklopení: MOVE/TURN/STAY (zadání je nezbytn nutné)" na stranì 406) Pi zpracování program, v nichz jsou naprogramované neízené osy, perusí TNC nyní chod programu a zobrazí nabídku k najetí do programované pozice (viz,,programování neízených os (osy cítac)" na stranì 527) Do souboru o pouzívání nástroje se nyní zanásí také celková doba obrábní, která je podkladem pro procentní indikaci pokroku v rezimu Provádní programu plynule Pi výpoctu doby obrábní pi Testování programu TNC bere nyní do úvahy i casové prodlevy (viz,,zjistní casu obrábní" na stranì 516) Kruznice, které nejsou naprogramované v aktivní rovin obrábní, se mohou nyní provádt i natocené (viz,,kruhová dráha C kolem stedu kruhu CC" na stranì 209) Softtlacítko EDITOVÁNÍ VYP/ZAP v tabulce pozic mze výrobce stroje vypnout (viz,,tabulka pozic pro výmník nástroj" na stranì 176) Pídavná indikace stavu byla pepracována. Byla provedena tato vylepsení (viz,,pídavná zobrazení stavu" na stranì 85): Byla zavedena nová stránka pehledu ukazující nejdlezitjsí parametry stavu Jednotlivé stránky stavu se nyní zobrazují ve form karet (podobn jako smart.nc). Softtlacítkem pro listování nebo mysí mzete vybírat jednotlivé karty Aktuální doba chodu programu se zobrazuje v procentech v prouzku pokroku Zobrazují se hodnoty nastavené cyklem 32 Tolerance Zobrazují se Globální nastavení programu, pokud je tento volitelný software zapnutý Zobrazuje se stav adaptivní regulace posuvu AFC, pokud je tento volitelný software zapnutý 24 DCM: zjednodusené odjízdní po kolizi (viz,,monitorování kolize v rucních provozních rezimech", strana 339) Rozsah zadávání polárních úhl byl zvtsený (viz,,kruhová dráha G12/G13/G15 kolem pólu I, J" na stranì 219) Rozsah hodnot pro piazování do Q-parametr byl rozsíen (viz,,pipomínky pro programování", strana 264) Frézovací cykly kapes, ostrvk (cep) a drázek 210 az 214 byly odstranny ze standardní listy softtlacítek (CYCL DEF > KAPSY/OSTRVKY/DRÁZKY). Cykly jsou z dvodu kompatibility i nadále k dispozici a mohou se zvolit klávesou GOTO. Listy softtlacítek v provozním rezimu Testování programu byly pizpsobeny listám softtlacítek v provozním rezimu smart.nc. U dvouprocesorové verze se nyní pouzívají Windows XP (viz,,úvod" na stranì 610) Konverze FK na H byla pesunuta do speciálních funkcí (SPEC FCT) Filtrování obrys bylo pesunuto do speciálních funkcí (SPEC FCT) Bylo zmnno pebírání hodnot do kalkulátoru (viz,,pevzetí vypocítané hodnoty do programu" na stranì 143) HEIDENHAIN itnc Zmnné funkce x-04 Zmnné funkce x-04 Zmnné funkce x-05 Zmnné funkce x-05 Globální nastavení programu GS: Formulá byl pepracovaný (viz,,globální nastavení programu (volitelný software)", strana 355) Nabídka pro konfiguraci sít byla pepracovaná (viz,,konfigurace TNC" na stranì 550) 26 V nabídkách kalibrování délky a rádiusu dotykové sondy se nyní zobrazují také císla a názvy aktivních nástroj (kdyz se mají pouzívat kalibracní údaje z tabulky nástroj, MP7411=1, viz,,správa nkolika sad kalibracních údaj", strana 478) Funkce PLANE ukazuje nyní pi natocení v rezimu Zbytkové dráhy skutecn projízdný úhel az do cílové pozice (viz,,indikace polohy" na stranì 391) Zmnné chování pi nájezdu u dokoncování stn v cyklu 24 (DIN/ISO: G124) (viz Pírucka pro uzivatele programování cykl) HEIDENHAIN itnc Zmnné funkce x-06 Zmnné funkce x-06 Zmnné funkce x Obsah První seznámení s itnc 530 Úvod Programování: Základy, Správa soubor Programování: Programovací pomcky Programování: Nástroje Programování: Programování obrys Programování: Pídavné funkce Programování: Pebírání dat ze soubor DXF Programování: Podprogramy a opakování cástí programu Programování: Q-parametry Programování: Pídavné funkce Programování: Speciální funkce Programování: Víceosé obrábní Programování: Správa palet Polohování s rucním zadáváním Testování programu a chod programu MOD-funkce Tabulky a pehledy itnc 530 s Windows XP (opce) HEIDENHAIN itnc První seznámení s itnc 530.

6 Pehled Zapnutí stroje Potvrzení perusení proudu a najetí referencních bod Programování prvního dílce Volba správného provozního rezimu Nejdlezitjsí ovládací prvky TNC Otevení nového programu / Správa souboru Definování neobrobeného polotovaru Struktura programu Programování jednoduchého obrysu Vytvoení programu cykl Grafické testování prvního dílce Volba správného provozního rezimu Zvolte tabulku nástroj pro Testování programu Volba programu, který chcete testovat Volba rozdlení obrazovky a náhledu Spustní testu programu Nastavení nástroj Volba správného provozního rezimu Píprava a mení nástroj Tabulka nástroj TOOL.T Tabulka pozic TOOL_P.TCH Seízení obrobku Volba správného provozního rezimu Upnutí obrobku Vyrovnání obrobku s 3D-dotykovou sondou Nastavení vztazného bodu s 3D-dotykovou sondou Zpracování prvního programu Volba správného provozního rezimu Zvolte program, který chcete zpracovat Spustní programu HEIDENHAIN itnc Úvod itnc Programování: Popisný dialog HEIDENHAIN, smart.nc a DIN/ISO Kompatibilita Obrazovka a ovládací panel Obrazovka Definování rozdlení obrazovky Ovládací panel Provozní rezimy Rucní provoz a Rucní kolecko Polohování s rucním zadáváním Program zadat / editovat Testování programu Provádní programu plynule a provádní programu po bloku Zobrazení stavu ,,Vseobecné" zobrazení stavu Pídavná zobrazení stavu Správce Windows Píslusenství: 3D-dotykové sondy a elektronická rucní kolecka HEIDENHAIN D-dotykové sondy Elektronická rucní kolecka HR Programování: Základy, Správa soubor Základy Odmovací zaízení a referencní znacky Vztazný systém Vztazný systém u frézek Polární souadnice Absolutní a inkrementální polohy obrobku Zvolení vztazného bodu Otevírání a zadávání program Struktura NC-programu ve formátu DIN/ISO Definice neobrobeného polotovaru: G30/G Otevení nového programu obrábní Programování pohyb nástroje v DIN/ISO Pevzetí aktuální polohy Editace programu Funkce hledání TNC Správa soubor: Základy Soubory Zabezpecení (zálohování) dat Práce se správou soubor Adresáe Cesty Pehled: Funkce správy soubor...

7 117 Vyvolání správy soubor Volba jednotek, adresá a soubor Zalození nového adresáe (mozné pouze na jednotce TNC:\) Zalození nového souboru (mozné pouze na jednotce TNC:\) Kopírování jednotlivého souboru Kopírování souboru do jiného adresáe Kopírování tabulek Kopírování adresáe Volba jednoho z posledních navolených soubor Smazání souboru Smazání adresáe Oznacení soubor Pejmenování souboru Pídavné funkce Práce s klávesovými zkratkami Datový penos z/na externí nosic dat TNC v síti Zaízení USB na TNC (funkce FCL 2) HEIDENHAIN itnc Programování: Programovací pomcky Vkládání komentá Pouzití Komentá bhem zadávání programu Dodatecné vlození komentáe Zadání komentáe v samostatném bloku Funkce pi editaci komentá Clenní program Definice, moznosti pouzívání Zobrazení okna clenní / zmna aktivního okna Vlození clenícího bloku do okna programu (vlevo) Volba blok v okn clenní Kalkulátor Ovládání Programovací grafika Soubzné provádní/neprovádní programovací grafiky Vytvoení programovací grafiky pro existující program Zobrazení / skrytí císel blok Vymazat grafiku Zmensení nebo zvtsení výezu Cárová grafika 3D (funkce FCL2) Pouzití Funkce cárové grafiky 3D Barevné zvýraznní NC-blok v grafice Zobrazení / skrytí císel blok Vymazat grafiku Pímá nápovda pro chybová hlásení NC Zobrazení chybových hlásení Zobrazení nápovdy Seznam vsech aktuálních chybových hlásení Funkce Zobrazit seznam závad Obsah okna Vyvolání systému nápovdy TNCguide Vytváení servisních soubor Kontextová nápovda TNCguide (funkce FCL 3) Pouzití Práce s TNCguide Stáhnout aktuální soubory nápovdy Programování: Nástroje Zadání vztahující se k nástrojm Posuv F Otácky vetena S Nástrojová data Pedpoklady pro korekci nástroje Císlo nástroje, název nástroje Délka nástroje L Rádius nástroje R Delta hodnoty pro délky a rádiusy Zadání dat nástroje do programu Zadání nástrojových dat do tabulky.

8 Kinematika nosice nástroj Pepsání jednotlivých nástrojových dat z externího PC Tabulka pozic pro výmník nástroj Vyvolání nástrojových dat Výmna nástroje Kontrola pouzitelnosti nástroj Správa nástroj (volitelný software) Korekce nástroje Úvod Délková korekce nástroje Korekce rádiusu nástroje HEIDENHAIN itnc Programování: Programování obrys Pohyby nástroje Dráhové funkce Pídavné funkce M Podprogramy a opakování cástí programu Programování s Q-parametry Základy k dráhovým funkcím Programování pohybu nástroje pro obrábní Najetí a opustní obrysu Výchozí a koncový bod Tangenciální najízdní a odjízdní Dráhové pohyby pravoúhlé souadnice Pehled dráhových funkcí Pímka rychloposuvem G00 Pímka s posuvem G01 F Vlození zkosení mezi dv pímky Zaoblení roh G Sted kruhu I, J Kruhová dráha C kolem stedu kruhu CC Kruhová dráha G02/G03/G05 se stanoveným rádiusem Kruhová dráha G06 s tangenciálním napojením Dráhové pohyby polární souadnice Pehled Pocátek polárních souadnic: pól I, J Pímka rychloposuvem G10 Pímka s pracovním posuvem G11 F Kruhová dráha G12/G13/G15 kolem pólu I, J Kruhová dráha G16 s tangenciálním napojením Sroubovice (Helix) Programování: Pebírání dat ze soubor DXF Zpracování soubor DXF (volitelný software) Pouzití Otevení souboru DXF Základní nastavení Nastavení vrstev Definice vztazného bodu Volba a ulození obrysu Volba a ulození obrábcích pozic Funkce zvtsení (Zoom) HEIDENHAIN itnc Programování: Podprogramy a opakování cástí programu Oznacování podprogram a cástí programu Návstí (label) Podprogramy Funkcní princip Poznámky pro programování Programování podprogramu Vyvolání podprogramu Opakování cástí programu Návstí G Funkcní princip Poznámky pro programování Programování opakování cástí programu Vyvolání opakování cásti programu Libovolný program jako podprogram Funkcní princip Poznámky pro programování Vyvolání libovolného programu jako podprogramu Vnoování Druhy vnoování Hloubka vnoování Podprogram v podprogramu Opakované opakování cásti programu Opakování podprogramu Píklady programování Programování: Q-parametry Princip a pehled funkcí Pipomínky pro programování Vyvolání funkcí Q-parametr.

9 Skupiny soucástí Q-parametry místo císelných hodnot Pouzití Popis obrys pomocí matematických funkcí Pouzití Pehled Programování základních aritmetických operací Úhlové funkce (trigonometrie) Definice Programování úhlových funkcí Rozhodování kdyz/pak (implikace) s Q-parametry Pouzití Nepodmínné skoky Programování rozhodování kdyz/pak Kontrola a zmna Q-parametr Postup Pídavné funkce Pehled D14: ERROR (CHYBA): Vydání chybových hlásení D15 PRINT: Výstup textu nebo hodnot Q-parametr D19 PLC: Pedání hodnot do PLC Pímé zadání vzorce Zadání vzorce Výpocetní pravidla Píklad zadání etzcové parametry Funkce pro zpracování etzc Piazení etzcového parametru etzení parametr etzce Pevod císelné hodnoty do etzcového parametru Kopírovat cást parametru etzce Kopírovat systémová data obsazená v parametru textového etzce Pevod etzcového parametru na císelnou hodnotu Provení etzcového parametru Zjistní délky etzcového parametru Porovnání abecedního poadí HEIDENHAIN itnc Pedobsazené Q-parametry Hodnoty z PLC: Q100 az Q Blok WMAT: QS Aktivní rádius nástroje: Q Osa nástroje: Q Stav vetena: Q Pívod chladicí kapaliny: Q Koeficient pesahu: Q Rozmrové údaje v programu: Q Délka nástroje: Q Souadnice po snímání bhem chodu programu Odchylka aktuální a cílové hodnoty pi automatickém promování nástroj sondou TT Naklopení roviny obrábní pomocí úhl obrobku: od TNC vypoctené souadnice pro rotacní osy Výsledky mení cykl dotykové sondy (viz také Pírucku pro uzivatele cykl dotykové sondy) Píklady programování Programování: Pídavné funkce Zadání pídavných funkcí M a STOP Základy Pídavné funkce pro kontrolu provádní programu, veteno a chladicí kapalinu Pehled Pídavné funkce pro zadávání souadnic.

10 Programování souadnic vztazených ke stroji: M91/M Aktivování naposledy nastaveného vztazného bodu: M Najetí do poloh v nenaklopeném souadném systému pi naklopené rovin obrábní: M Pídavné funkce pro dráhové chování Ohlazení roh: M Vlození definované kruznice zaoblení mezi pímkové úseky: M Ignorování bod pi zpracování nekorigovaných pímkových blok: M Obrábní malých obrysových stup: M Úplné obrobení otevených roh obrysu: M Koeficient posuvu pro zanoovací pohyby: M Posuv v milimetrech na otácku vetena: M Rychlost posuvu u kruhových oblouk: M109/M110/M Dopedný výpocet obrysu s korekcí rádiusu (LOOK AHEAD): M Prolozené polohování rucním koleckem bhem provádní programu: M Odjetí od obrysu ve smru osy nástroje: M Potlacení kontroly dotykovou sondou: M Smazání modálních programových informací: M Smazání základního natocení: M Automaticky zdvihnout nástroj z obrysu pi NC-stop: M Potlacení hlásení koncového spínace: M Pídavné funkce pro laserové ezací stroje Princip Pímý výstup programovaného naptí: M Naptí jako funkce dráhy: M Naptí jako funkce rychlosti: M Výstup naptí jako funkce casu (casov závislá rampa): M Výstup naptí jako funkce casu (casov závislý impuls): M HEIDENHAIN itnc Programování: Speciální funkce Pehled speciálních funkcí Hlavní nabídka Speciálních funkcí SPEC FCT Nabídka Programových pedvoleb Nabídka funkcí pro obrábní obrysu a bod Definování nabídek rzných funkcí DIN/ISO Dynamické monitorování kolize (volitelný software) Funkce Monitorování kolize v rucních provozních rezimech Monitorování kolize v automatickém provozu Grafické zobrazení ochranného prostoru (funkce FCL4) Monitorování kolize v rezimu Testování programu Monitorování upínadel (volitelný software DCM) Základy Pedlohy upínadel Parametrizace upínadel: FixtureWizard Umístní upínadel na stroji Zmna upínadla Odstranní upínadla Kontrola pozice zmeného upínadla Správa upínacích pípravk Správa nosic nástroj (volitelný software DCM) Základy Pedlohy nosic nástroj Parametrizace nosic nástroj: ToolHolderWizard Jak odstranit nosic nástroje Globální nastavení programu (volitelný software) Pouzití Technické pedpoklady Funkci aktivovat / dezaktivovat Základní natocení Zamnit osy Sloucené zrcadlení Pídavné, aditivní posunutí nulového bodu Zablokování os Sloucené natocení Override posuvu Prolození rucního kolecka Adaptivní ízení posuvu AFC (volitelný software) Pouzití Definice základního nastavení AFC Provedení zkusebního ezu Aktivace / dezaktivace AFC Soubor protokolu Monitorování lomu / opotebení nástroje Monitorování zatízení vetena Vytvoení textových soubor Pouzití Otevení a opustní textových soubor...

11 . 376 Editace text Mazání a optné vkládání znak, slov a ádk Zpracování textových blok Hledání cásti textu Práce s tabulkami ezných podmínek Upozornní Moznosti pouzití Tabulka pro materiály obrobk Tabulka pro ezné materiály nástroje Tabulka ezných podmínek Potebné údaje v tabulce nástroj Postup pi práci s automatickým výpoctem otácek/posuvu Datový penos tabulek ezných podmínek Konfiguracní soubor TNC.SYS HEIDENHAIN itnc Programování: Víceosové obrábní Funkce pro obrábní ve více osách Funkce PLANE: Naklopení roviny obrábní (volitelný- software 1) Úvod Definování funkce PLANE Indikace polohy Zrusení funkce PLANE Definování roviny obrábní pomocí prostorového úhlu: PLANE SPATIAL Definování roviny obrábní pomocí prmtu úhlu: PLANE PROJECTED Definování roviny obrábní pomocí Eulerových úhl: PLANE EULER Definování roviny obrábní pomocí dvou vektor: PLANE VECTOR Definování roviny obrábní pomocí tí bod: PLANE POINTS Definování roviny obrábní jediným inkrementálním prostorovým úhlem: PLANE RELATIVE Rovina obrábní pomocí osových úhl: PLANE AXIAL (funkce FCL 3) Definování postupu pi polohování funkcí PLANE Frézování sklonnou frézou v naklopené rovin Funkce Frézování sklonnou frézou inkrementálním pojízdním osy natocení Pídavné funkce pro rotacní osy Posuv v mm/min u rotacních os A, B, C: M116 (volitelný software 1) Dráhov optimalizované pojízdní rotacními osami: M126.

12 Redukování indikace rotacní osy na hodnoty pod 360 : M Automatická korekce geometrie stroje pi práci s naklápcími osami: M114 (volitelný software 2) Zachování polohy hrotu nástroje pi polohování naklápcích os (TCPM): M128 (volitelný software 2) Pesné zastavení na rozích s netangenciálními pechody: M Výbr naklápcích os: M Ohled na kinematiku stroje v polohách AKTUÁLNÍ/CÍLOVÁ na konci bloku: M144 (volitelný software 2) Peripheral Milling (Obvodové frézování): 3D-korekce rádiusu s orientací nástroje Pouzití Programování: Správa palet Správa palet Pouzití Volba tabulky palet Opustní souboru palet Správa vztazných bod palet pomocí tabulky Preset palet Zpracování souboru palet Paletový rezim s obrábním orientovaným na nástroje Pouzití Volba souboru palet Vytvoení souboru palet zadávacím formuláem Prbh obrábní orientovaného na nástroje Opustní souboru palet Zpracování souboru palet HEIDENHAIN itnc Rucní provoz a seizování Zapnutí, vypnutí Zapnutí Vypnutí Pojízdní strojními osami Upozornní Pojízdní osami externími smrovými tlacítky Krokové polohování Pojízdní rucními kolecky Otácky vetena S, posuv F a pídavná funkce M Pouzití Zadávání hodnot Zmna otácek vetena a posuvu Nastavení vztazného bodu bez 3D-dotykové sondy Upozornní Píprava Nastavení vztazného bodu osovými tlacítky Správa vztazného bodu pomocí tabulky Preset Pouzívání 3D-dotykové sondy Pehled Volba cykl dotykové sondy Protokolování namených hodnot z cykl dotykové sondy Zapisování namených hodnot z cykl dotykové sondy do tabulky nulových bod Zapisování namených hodnot z cykl dotykové sondy do tabulky Preset Ulození namených hodnot do tabulky preset (pedvoleb) palet Kalibrování 3D-dotykové sondy Úvod Kalibrace efektivní délky Kalibrace efektivního rádiusu a kompenzace pesazení stedu dotykové sondy Zobrazení kalibracních hodnot Správa nkolika sad kalibracních údaj Kompenzace sikmé polohy obrobku pomocí 3D-dotykové sondy Úvod Zjistní základního natocení pomocí dvou bod Zjistní základního natocení pomocí 2 otvor / cep Vyrovnání obrobku pomocí 2 bod Nastavení vztazného bodu s 3D-dotykovou sondou Pehled Nastavení vztazného bodu v libovolné ose Pevzetí roh, které byly sejmuty pro základní natocení, jako vztazných bod Nepevzetí roh, které byly sejmuty pro základní natocení, jako vztazných bod Sted kruhu jako vztazný bod Stední osa jako vztazný bod Nastavení vztazných bod pomocí dr/kruhových cep Promování obrobk 3D-dotykovou sondou Pouzívání snímacích funkcí s mechanickými dotykovými sondami nebo micími hodinkami Naklopení roviny obrábní (volitelný software 1) Pouzití, zpsob provádní Najízdní na referencní body pi naklopených osách Nastavení vztazného bodu v naklopeném systému Nastavení vztazného bodu u stroj s otocným stolem Nastavení vztazného bodu u stroj se systémy výmnných hlav Indikace polohy v naklopeném systému.

13 Omezení pi naklápní roviny obrábní Aktivování manuálního naklopení Aktivní smr osy nástroje nastavit jako aktivní smr obrábní (funkce FCL 2) HEIDENHAIN itnc Polohování s rucním zadáváním Programování jednoduchého obrábní a zpracování Pouzití polohování s rucním zadáním Ulození nebo vymazání program z $MDI Testování programu a provádní programu Grafické zobrazení Pouzití Pehled: Náhledy Pohled shora (pdorys) Zobrazení ve 3 rovinách D-zobrazení Zvtsení výezu Opakování grafické simulace Zobrazení nástroje Zjistní casu obrábní Funkce k zobrazení programu Pehled Testování program Pouzití Provádní programu Pouzití Provádní obrábcího programu Perusení obrábní Pojízdní strojními osami bhem perusení Pokracování v provádní programu po perusení Libovolný vstup do programu (start z bloku) Optné najetí na obrys Automatický start programu Pouzití Peskocení blok Pouzití Smazání znaku,,/" Volitelné zastavení provádní programu Pouzití HEIDENHAIN itnc MOD-funkce Volba MOD-funkcí Volba MOD-funkcí Zmna nastavení Opustní MOD-funkcí Pehled MOD-funkcí Císla softwaru Pouzití Zadávání kód.

14 Pouzití Nahrání servisní sady Pouzití Nastavení datových rozhraní Pouzití Nastavení rozhraní RS Nastavení rozhraní RS Volba PROVOZNÍHO REZIMU externího zaízení Nastavení penosové rychlosti v baudech Piazení Software pro penos dat Rozhraní Ethernet Úvod Moznosti pipojení Pímé spojení itnc s pocítacem Windows PC Konfigurace TNC Konfigurace PGM MGT Pouzití Zmna nastavení PGM MGT Závislé soubory Uzivatelské parametry závislé na stroji Pouzití Znázornní neobrobeného polotovaru v pracovním prostoru Pouzití Otácet celé zobrazení Volba indikace polohy Pouzití Volba mrové soustavy Pouzití Volba programovacího jazyka pro $MDI Pouzití Volba os pro generování bloku G Pouzití Zadání omezení pojezdového rozsahu, zobrazení nulového bodu Pouzití Práce bez omezení rozsahu pojezdu Zjistní a zadání maximálního rozsahu pojezdu Zobrazení vztazného bodu Zobrazení soubor nápovdy (HELP) Pouzití Volba soubor nápovdy Zobrazení provozních cas Pouzití Kontrola nosice dat Pouzití Provést kontrolu nosice dat Nastavení systémového casu Pouzití Provedení nastavení Teleservis Pouzití Vyvolání/ukoncení Teleservisu Externí pístup Pouzití Konfigurace bezdrátového rucního kolecka HR 550 FS Pouzití Piazení rucního kolecka urcitému drzáku kolecka Nastavení rádiového kanálu Nastavení vysílacího výkonu Statistika HEIDENHAIN itnc Tabulky a pehledy Vseobecné uzivatelsképarametry Moznosti zadávání strojních parametr Navolení vseobecných uzivatelských parametr Seznam vseobecných uzivatelských parametr Zapojení konektor a pípojných kabel pro datová rozhraní Rozhraní V.24/RS-232-C u pístroj HEIDENHAIN Cizí zaízení Rozhraní V.11/RS Rozhraní Ethernet zásuvka RJ Technické informace Výmna zálozní baterie itnc 530 s Windows XP (opce) Úvod...

15 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 610 Licencní smlouva s koncovým uzivatelem (EULA) pro Windows XP Vseobecné Zmny na pedinstalované systému Windows Technické údaje Spustní aplikací itnc Pihlásení Windows Vypnutí itnc Základní pokyny Odhlásení uzivatele Ukoncení aplikace itnc Ukoncení Windows Nastavení sít Pedpoklad Úpravy nastavení ízení pístupu Zvlástnosti pi správ soubor Jednotka itnc Penos dat do itnc HEIDENHAIN itnc První seznámení s itnc Pehled 1.1 Pehled Tato kapitola by mla pomocí zacátecníkm k rychlému seznámení s nejdlezitjsími postupy obsluhy TNC. Blizsí informace ke kazdému tématu najdete v píslusných popisech, na které je vzdy odvolávka. V této kapitole se probírají tato témata: Zapnutí stroje Programování prvního dílce Grafické testování prvního dílce Nastavení nástroj Seízení obrobku Zpracování prvního programu 56 První seznámení s itnc 530 Potvrzení perusení proudu a najetí referencních bod Zapnutí a najetí na referencní body jsou funkce závislé na stroji. Dbejte pitom také na vasi dokumentaci ke stroji. U Zapnte napájecí naptí pro TNC a stroj: TNC spustí operacní systém. Tento proces mze trvat nkolik minut. Poté ukáze TNC v záhlaví obrazovky dialog o perusení proudu U Stisknte klávesu CE: TNC pekládá program PLC U Zapnte ídicí naptí: TNC pekontroluje funkci obvodu nouzového vypnutí a pejde do rezimu Najetí referencního bodu Pejetí referencních bod v urceném poadí: pro kazdou osu stisknte externí tlacítko START. Máte-li na vasem stroji absolutní délkové a úhlové odmování, odpadá najízdní referencních bod U TNC je nyní pipraven k cinnosti a nachází se v provozním rezimu Rucní provoz. Podrobné informace k tomuto tématu Najetí na referencní body: Viz,,Zapnutí", strana 444 Provozní rezimy: Viz,,Program zadat / editovat", strana 81 HEIDENHAIN itnc Zapnutí stroje 1.2 Zapnutí stroje 1.3 Programování prvního dílce 1.3 Programování prvního dílce Volba správného provozního rezimu Programy mzete pipravovat výlucn v provozním rezimu Zadat / editovat: U Stisknte tlacítko typu provozního rezimu: TNC pejde do provozního rezimu Zadat / editovat Podrobné informace k tomuto tématu Provozní rezimy: Viz,,Program zadat / editovat", strana 81 Nejdlezitjsí ovládací prvky TNC Funkce pro vedení dialogu Potvrte zadání a aktivujte dalsí otázku dialogu Peskocení dialogové otázky Pedcasné ukoncení dialogu Perusení dialogu, odmítnutí zadání Softtlacítka na obrazovce, s nimiz volíte funkci v závislosti na aktivním provozním stavu Podrobné informace k tomuto tématu Píprava a zmna program: Viz,,Editace programu", strana 108 Pehled kláves: Viz,,Ovládací prvky TNC", strana 2 Klávesa 58 První seznámení s itnc 530 U Stisknte klávesu PGM MGT: TNC oteve správu soubor.

Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320. NC-software 340 551-01

Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320. NC-software 340 551-01 Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320 NC-software 340 551-01 Česky (cs) 3/2006 Ovládac prvky zobrazovac jednotky Volba rozdělen obrazovky Přep nán obrazovky mezi strojn m a programovac m

Více

TNC 426. Uživatelská př ručka. NC-Software 280 462 xx 280 463 xx 9/97

TNC 426. Uživatelská př ručka. NC-Software 280 462 xx 280 463 xx 9/97 TNC 426 NC-Software 280 462 xx 280 463 xx Uživatelská př ručka 9/97 Obslužné prvky TNC Obslužné prvky na obrazovce Přep nán obrazovky mezi strojn mi a programovac mi provozn mi režimy GRAPHICS Volba rozdělen

Více

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra Září 2013 Kompletně digitální Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN standard v každodenním použití u frézek,

Více

CNC PILOT 4290. NC-Software 340 460-xx. Př ručka pro uživatele

CNC PILOT 4290. NC-Software 340 460-xx. Př ručka pro uživatele CNC PILOT 4290 NC-Software 340 460-xx Př ručka pro uživatele Český (cs) 8/2001 CNC PILOT 4290, software a funkce Tato př ručka popisuje funkce, které jsou k dispozici v CNC PILOT 4290 s č slem softwaru

Více

Př ručka uživatele Cykly dotykové sondy. itnc 530. NC-software 340 423-xx. 340 481-xx

Př ručka uživatele Cykly dotykové sondy. itnc 530. NC-software 340 423-xx. 340 481-xx Př ručka uživatele Cykly dotykové sondy itnc 530 NC-software 340 422-xx 340 423-xx 340 480-xx 340 481-xx Česky (cs) 10/2005 Typ TNC, software a funkce Tato př ručka popisuje funkce, které jsou k dispozici

Více

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7 Př ručka pro uživatele Česky (cs) 8/2004 Zadávac klávesnice Provozn režim Ručn ř zen Provozn režim Automatika Programovac režimy (DIN PLUS, Simulace, TURN PLUS)

Více

SINUMERIK 840D sl. ShopTurn. Úvod. Seřizování stroje. Opracování obrobku. Sestavování programu v systému ShopTurn. Funkce systému ShopTurn

SINUMERIK 840D sl. ShopTurn. Úvod. Seřizování stroje. Opracování obrobku. Sestavování programu v systému ShopTurn. Funkce systému ShopTurn Úvod 1 Seřizování stroje 2 Opracování obrobku 3 SINUMERIK 840D sl ShopTurn Obsluha/programování Sestavování programu v systému ShopTurn Funkce systému ShopTurn Práce v manuálním režimu 4 5 6 Program v

Více

Průvodce TNC 426 TNC 430. 4/2002 Český (cs)

Průvodce TNC 426 TNC 430. 4/2002 Český (cs) Průvodce TNC 426 TNC 430 NC-Software 280 476-xx 280 477-xx 4/2002 Český (cs) Průvodce Obsah... je stručná programovac pomůcka pro ř dic sytémy TNC 426 a TNC 430 firmy HEIDENHAIN. Kompletn návod k programován

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka G R O M A v e r z e 1 1 Uživatelská příručka i Obsah I. Uživatelská příručka... 16 1. Úvod... 17 Požadavky programu... 17 Ochrana programu... 17 2. Instalace programu... 18 Instalace... 18 Spuštění programu...

Více

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu)

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Obsah 1. Úvodní informace... 2 1.1 Struné seznámení...

Více

Obecný úvod do problematiky CNC programování

Obecný úvod do problematiky CNC programování Obecný úvod do problematiky CNC programování Část první Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registrační

Více

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02 M-Print PRO Návod k obsluze Verze návodu 2013-02 Obsah Úvod 1 O M-Print PRO... 1 Pokyny k této příručce... 1 Zobrazovací prostředek... 2 Vysvětlení pojmů... 2 Poznámka k instalaci... 2 Všeobecná obsluha

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Leden 2014 Společnost DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH vyvíjí a vyrábí lineární

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

BRICSCAD V15. Uživatelská příručka

BRICSCAD V15. Uživatelská příručka BRICSCAD V15 Uživatelská příručka Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více