Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok."

Transkript

1 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích (dále jen knihovna ). Článek 2 Výše tvorby fondu Základní příděl, kterým je tvořen fond, činí 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů a dále na odměny. Další příjmy fondu tvoří: a) splátky půjček, b) náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu, c) peněžní a jiné dary určené do fondu. Článek 3 Hospodaření s fondem Vedení knihovny připravuje návrh rozpočtu fondu na daný rok. Tento návrh je předán odborové organizaci v knihovně, která návrh posoudí a schválí. Při používání fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem a lze z něj čerpat pouze výdaje uvedené v této směrnici. Prostředky fondu se ukládají na samostatném běžném účtu u příslušné banky. Zálohové převody peněžních prostředků na základní příděl do fondu se uskuteční nejpozději do konce prvního měsíce každého čtvrtletí daného roku. Finanční vyrovnání zálohových převodů bude provedeno nejpozději do konce prvního měsíce následujícího roku. Knihovna bude přispívat pouze na činnosti, které organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické nebo fyzické osoby. Zaměstnancům knihovny v pracovním poměru a důchodcům, kteří při prvém odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu pracovali v knihovně, (dále jen zaměstnanec ) a jejich manželům (druhům) a nezaopatřeným dětem (dále jen "rodinný příslušník") se poskytne plnění podle věty první za cenu sníženou o příspěvek z fondu. Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. Příspěvkem podle této směrnice, pokud není stanovena jeho výše, může být i plná úhrada nákladů. Veškerá plnění z fondu, s výjimkou sociálních výpomocí a sociálních půjček, jsou zaměstnancům knihovny poskytována nepeněžní formou. Článek 4 Příspěvky na kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců Z fondu lze hradit nákup vitaminových prostředků pro zaměstnance a přispívat zaměstnancům na očkování proti chřipce pokud není hrazeno ze zdravotního pojištění. Z fondu lze přispívat zaměstnancům na náklady na vzdělávací kurzy. Z fondu lze přispívat na vybavení ke zlepšení pracovních podmínek a na vybavení pro sportovní a zájmovou činnost, které je půjčováno zaměstnancům. Jedná se o stany, spací pytle, karimatky, nafukovací lehátka, plynový vařič, pumpičky. Tyto předměty se půjčují pouze pro potřebu zaměstnance knihovny, který má s knihovnou uzavřenou řádnou pracovní smlouvu. Zakoupené

2 předměty se nepůjčují zaměstnancům, kteří jsou ve výpovědní lhůtě a jejichž pracovní poměr končí dříve, než končí výpůjčka předmětu. Předměty jsou uloženy v budově na Lidické tř.1. Zodpovědnou osobou je Lidmila Švíková. Požadavky na zapůjčení předmětů se uplatňují u zodpovědné osoby v dostatečném časovém předstihu. V případě více požadavků na stejný termín, rozhoduje datum uplatnění požadavku. V případě ztráty předmětu hradí výpůjčitel plnou hodnotu předmětu. Maximální doba výpůjčky je 3 týdny ( 21 dnů). U spacích pytlů je nutno vrátit vložku vypranou, stany vyčištěné a suché. Případné poškození je nutno hlásit při vracení předmětů, odpovědnost a náhrady za opravu poškozených předmětů nese výpůjčitel. Článek 5 Pořízení hmotného majetku Z fondu lze uhradit pořízení hmotného majetku, který slouží kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců. Článek 6 Půjčky na bytové účely Zaměstnancům knihovny lze poskytnout na základě písemné smlouvy z prostředků fondu půjčku na: pořízení domu nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro vlastní bydlení složení členského podílu na družstevní byt pro vlastní bydlení provedení změny stavby domu nebo bytu, který zaměstnanec užívá pro vlastní bydlení a na které se vydává stavební povolení nebo které podléhá ohlášení /příslušné stavební povolení a nebo ohlášení bude předloženo se žádostí/ koupi bytového zařízení Půjčku nelze poskytnout na: úhradu nákladů, které již byly kryty půjčkou nebo úvěrem od bank nebo poboček zahraničních bank nebo jiné osoby vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů vypořádání dědiců vypořádání společného jmění manželů jiné majetkoprávní vypořádání Poskytnutá půjčka musí být splacena nejpozději do 20 měsíců od uzavření smlouvy o půjčce. Minimální výše měsíčních splátek bude stanovena podle výše poskytnuté půjčky a podílem měsíčních splátek /nejvýše 20 měsíčních splátek/. Dohodnuté splátky půjček mohou být vyšší než je uvedeno v předchozí větě a zůstatek půjčky může být jednorázově splacen v dřívějším termínu než je uveden v příslušné smlouvě o půjčce. Splácení půjčky bude započato nejpozději v průběhu druhého měsíce od uzavření smlouvy. Jestliže zaměstnanci nevznikne nárok na plat ani na náhradu platu například v případě dlouhodobé nemoci, budou dohodnuté splátky půjčky hrazeny zaměstnancem v hotovosti do pokladny knihovny nebo bezhotovostně na běžný účet fondu a to nejpozději do konce příslušného kalendářního měsíce, kdy měla být provedena srážka z platu. Při poskytování půjčky se bude přihlížet k celkové době zaměstnání zaměstnance v Jihočeské vědecké knihovně /dříve Státní vědecké knihovna/ a k celkové výši finančních prostředků určených na půjčky v rozpočtu fondu na příslušný rok. Půjčky se budou poskytovat zaměstnancům, kteří v knihovně odpracovali nejméně 5 let. Po individuálním posouzení může zaměstnavatel poskytnout půjčku i zaměstnanci, který v knihovně odpracoval minimálně dva roky. Půjčka může být poskytnuta zaměstnanci maximálně do výše ,- Kč.

3 Prostředky z poskytnuté půjčky lze použít pouze k úhradě účelu dohodnutému ve smlouvě o půjčce. Dojde-li ke skončení pracovního poměru, je půjčka splatná nejpozději do šesti měsíců ode dne jeho skončení. Postup při poskytování půjček z fondu: žádosti o půjčky budou podávány vedení knihovny vždy v průběhu prvního měsíce daného čtvrtletí v příslušném kalendářním roce zaměstnanec předloží vedoucímu ekonomicko správního odboru knihovny žádost o půjčku, která bude obsahovat výši půjčky, účel půjčky (přesná specifikace účelu, např. lednice, pračka, příslušné stavební práce apod.), jméno a adresu zaměstnance, datum žádosti vedení knihovny žádost posoudí a v případě schválení půjčky předá žádost odborovému orgánu knihovny k posouzení odborový orgán žádost posoudí a rozhodne o poskytnutí půjčky zaměstnanci; v případě, že odborový orgán žádost neschválí, sdělí příslušné důvody vedení knihovny v případě schválení půjčky bude žadateli osobním oddělením vyhotovena smlouva o půjčce po uzavření smlouvy o půjčce si žadatel zajistí u vybraného dodavatele zboží, služby či práce, na které chce půjčku poskytnout. Dále u této společnosti zajistí vystavení daňového dokladu (faktury) znějící na jeho jméno. Tento daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů tj. obchodní jméno dodavatele, jeho sídlo, popř. bydliště nebo místo podnikání, daňové identifikační číslo dodavatele, který uskutečňuje zdanitelné plnění, účel použití, pořadové číslo dokladu, rozsah a předmět zdanitelného plnění, datum vystavení dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, výši ceny bez daně celkem, základní nebo sníženou sazbu daně, popřípadě uvedenou i v haléřích. Daňovým dokladem může být zálohová nebo proforma faktura. fakturovaná částka nesmí přesáhnout výši poskytnuté půjčky, tj ,- Kč. knihovna provede bezhotovostní převod příslušných peněžních prostředků na účet dané obchodní společnosti na základě vystaveného daňového dokladu (zálohové nebo proforma faktury). V případě, že bude zboží uhrazeno na základě zálohové nebo proforma faktury, doloží zaměstnanec do finanční účtárny daňový doklad, který obdrží při přejímce zboží. příslušné daňové doklady (fotokopie daňových dokladů) budou nedílnou součástí smlouvy o půjčce. Článek 7 Stravování Z fondu se bude přispívat zaměstnancům knihovny na závodní stravování a to dle příslušných ustanovení Kolektivní smlouvy v platném znění uzavřené v knihovně a dle příslušných právních předpisů. Článek 8 Dětské rekreace a zájezdy Příspěvky na dětské rekreace a zájezdy budou poskytovány zaměstnancům a rodinným příslušníkům. Zaměstnancům, kteří v knihovně pracovali před odchodem do starobního nebo invalidního důchodu bude příspěvek poskytován pouze v případě pořádání zájezdu. Z fondu budou poskytovány příspěvky na letní dětskou rekreaci uskutečněnou v době hlavních letních prázdnin a na zájezdy organizované a pořádané knihovnou. Příspěvky z fondu budou poskytovány na pobyt a dopravu do místa pobytu. Příspěvek bude poskytován u dětské rekreace ve výši 100,- Kč na 1 dítě a 1 den a u zájezdů do výše 800,- Kč na jednoho zaměstnance.

4 Příspěvky na dětskou rekreaci budou poskytovány pro děti do 15ti let a to v jednom roce na 1 dítě nebo jednou za dva roky na 2 děti. Z fondu nelze přispívat zejména na pobyt ve škole v přírodě, na povinný lyžařský výcvik a na léčebné a ozdravné pobyty. Postup při poskytování příspěvku na dětskou rekreaci: zaměstnanec předloží vedoucímu ekonomicko správního odboru knihovny žádost o příspěvek na dětskou rekreaci (tábor), která bude obsahovat jméno zaměstnance a jméno dítěte, které na dětskou rekreaci (tábor) pojede nedílnou součástí žádosti bude doklad o tom, kdo dětskou rekreaci pořádá, kde se koná, v jakém termínu, jméno dítěte zaměstnance včetně data narození, které se rekreace bude účastnit. Tímto dokladem může být např. dispozice, instrukce nebo přihláška od pořadatele dětského tábora zaměstnanec předloží doklad na zaplacení příslušné finanční částky (daňový doklad, poštovní poukázka apod.) finanční účtárna knihovny provede převod příslušných prostředků na účet pořádající organizace a ihned vyzve příslušného zaměstnance k zaplacení rozdílu mezi cenou poukazu a příspěvkem z fondu zaměstnanec uhradí rozdíl mezi cenou poukazu a příspěvkem v pokladně knihovny a to nejpozději do tří pracovních dnů po výzvě k zaplacení finanční účtárnou. Článek 9 Sociální výpomoci a půjčky Z fondu lze poskytnout jednorázovou sociální výpomoc zaměstnancům knihovny, popř. jejich nejbližším pozůstalým, při postižení živelní pohromou, v mimořádně závažných případech a při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací. Sociální výpomoc může v jednotlivém případě činit nejvýše 5.000,- Kč. Na základě písemné smlouvy mezi zaměstnancem a vedením knihovny lze poskytnout zaměstnancům k překlenutí k překlenutí tíživé finanční situace, která byla způsobena smrtí manžela /manželky/, úrazem s trvalými následky u manžela /manželky/, bezúročnou půjčku až do výše ,- Kč se splatností do 3 let od uzavření smlouvy o půjčce. Minimální výše měsíčních splátek bude stanovena podle výše poskytnuté půjčky a podílem měsíčních splátek /nejvýše 36 měsíčních splátek/. Dohodnuté splátky půjček mohou být vyšší než je uvedeno v předchozí větě. Splácení půjčky bude započato nejpozději v průběhu druhého měsíce od uzavření smlouvy. Jestliže zaměstnanci nevznikne nárok na plat ani na náhradu platu například v případě dlouhodobé nemoci, budou dohodnuté splátky půjčky hrazeny zaměstnancem v hotovosti do pokladny knihovny nebo bezhotovostně na běžný účet fondu a to nejpozději do konce příslušného kalendářního měsíce, kdy měla být provedena srážka z platu. Při skončení pracovního poměru je půjčka splatná nejpozději do šesti měsíců ode dne jeho skončení. Článek 10 Dary Z fondu lze poskytovat zaměstnancům knihovny věcné nepeněžní dary k ocenění pracovních zásluh zaměstnance při dovršení životního, nebo pracovního výročí a při prvním skončení pracovního poměru v knihovně z důvodů odchodu do starobního nebo plně invalidního důchodu. Při udělení odměn dle tohoto článku je zásadním kritériem doba nepřetržitého pracovního poměru v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích /dříve Státní vědecká knihovna/. Dary lze poskytnout:

5 Při životních výročích 50. a 60. výročí věku a při prvním skončení pracovního poměru v knihovně z důvodů odchodu do starobního nebo plně invalidního důchodu při nepřetržitém pracovním poměru v knihovně v délce 5-10 let 500,- Kč; let 1.000,- Kč; let 1.500,- Kč; let 2.000,- Kč; let 3.000,- Kč Při výročí nepřetržitého pracovního poměru v knihovně 100 Kč za každý odpracovaný kalendářní rok v měsíci kdy zaměstnanec dovršil výročí 20,25,30,35,40,45 let vstupu do zaměstnaneckého poměru v knihovně. Do pracovních výročí nelze zahrnout dobu výkonu práce konané na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, Celková výše darů může činit nejvýše 15 % ze základního přídělu. Nevyčerpanou část limitu lze převádět do dalšího roku pro stejný účel, a to nad stanovený limit. Tato směrnice zrušuje Směrnici č.20 ze dne a nabývá účinnosti dne Ředitelka knihovny

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění RZ1C verze 5/2015... 8 Zvláštní pojistné podmínky

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace UŠ J.R.MÍ ŠI ORLOVÁ-PORU BA Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 WP-9-1-MAJ 10.2008 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 Průvodce pojištěním Vážený kliente, touto smlouvou jste zvolil pojištění na ochranu

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více