pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ připravili: Jiří Neužil Matěj Benko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ připravili: Jiří Neužil Matěj Benko"

Transkript

1 SKRIPTA ZÁKLADŮ HUDEBNÍ TEORIE pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ připravili: Jiří Neužil Matěj Benko Obsah Slovoúvodem Některédalšíhudebnízkratkyazpůsoby zápisu Notopis Akordovéznačky Notováosnova Ukázkyklavírníhopartu Notyapomlky Intervaly Posuvky Cojeinterval? Klíč Způsoboznačováníintervalůatónů Takt,metrumataktovéčáry Základníintervaly Repetice Odvozenéintervaly Předznamenání Dalšímožnézpůsobyděleníintervalů Dynamika Tempoastyl Způsobyprocvičováníintervalůapráces nimi Artikulace Shrnutíointervalech /98

2 3.Stupnice Specifickédruhymotivu Jakvznikánejjednoduššístupnice Prácesmotivem Sedmitónovéstupnice církevnímody Hudebnívěta,téma Kvarto kvintovýkruhachromatická stupnice Jinéformálníčásti Maláavelkáforma Stavbastupnicpomocísymetrie Nejčastějšíschématamalýchforem Dalšímožnostitvorbystupnic Jakstupniceprocvičovat Jednodílnáforma strofickápíseň, blues Shrnutíostupnicích Maládvoudílnáforma Akordy Malátřídílnáforma Trojzvuky Příkladyvelkýchforem Čtyřzvuky Typickýjazzovýstandard Pěti avícezvuky,tenze Propracovanějšíjazzovýstandard Úpravaakordů polohaarozloha Typickápop rockovápíseň Jakakordyprocvičovat Méněobvyklápop rockovápíseň Shrnutíoakordech Shrnutíohudebníchformách Harmonie Studijnímateriály Harmonickéfunkce Jakdálestudovat? Základníharmonickéspoje Knihy Vedeníhlasů Časopisy Jednoduchéspojevrámcitóniny Notovémateriály Sekvence Informačníservery JakcvičitII V Iasekvence Stránkyvčeštině Shrnutíoharmonii Stránkyvangličtině Hudebníforma Poslech Vztahformyahudebníhostylu...74 Seznamdoporučenýchnahrávekkukázkám Vztahformy,aranžmáainterpretace...75 Anglicko českýslovníkužitýchpojmů Motiv nejmenšíprvekhudebníformy /98

3 SLOVO ÚVODEM Milíhudebnípřátelé, dovoltenámpozdravitvásjménemklavírníhoodděleníkonzervatořejaroslavaježka. Jsmerádi,žejsteprojevilizájemostudiumnanašíškoleapřejemesi,abyVámtentotext pomohlsedobřepřipravitnapřijímacízkouškynahlavníoborklavír(zejménajeho ʺjazzovouʺčást). Tatoskriptabymělabýtpřehledemzákladníchznalostízhudebníteorie,jakésidobré (nikolivšakjenminimální)penzuminformací,kteréjeužitečnéznátpropřij etínahudební školusezaměřenímnaklávesovénástrojevjazzuapopulárníhudbě.rozhodněnemá ambicistátsevjakékolioblastidokumetemvyčerpávajícím,spíšechcepoukázatnaoblasti hudebníteorieapraxe,kterýmijenutnosecíleněadlouhodobězabývat nejenpro úspěšnépřijetínakjj,aleiproobecnézdokonalenívhudebnípraxi. Důležitýmcílemtěchtoskriptprovásjakobudoucíuchazečeostudiumjeujasněnía sjednocenízákladníhudebníterminologie,abystemohlikomunikovatsostatními muzikantyʺspolečnýmjazykemʺ.někteřízvásmožnáchodínanějakouspeciální přípravuvjazzovéoblasti(aťužvrámcinějakéškolynebokněkomusoukromě)a/nebo užtutohudbuaktivněprovozujete provásbytatoskriptamohlabýtspíšeʺopakováním ashrnutímʺtoho,comožnájižznáte,případněmohouposkytnoutnějakýnovýúhel pohledunavěc.těmzvás,kdojstevtomtooboruzatímméněpokročilí,doporučujeme brátjednotlivátématatěchtoskriptjakopodnětykdalšímuvlastnímustudiujdoucímudo většíhloubky.budetoprovásvestudiuvelkouvýhodou čímdřívesiujasníteteoretické základy,tímvícesemůžetevěnovatpraktickémuhraníateorievásnebudezdržovat. Rovněžbystemělivědět,žezejménavprvníchdvouletechstudiabudezvládnutí základníteorieaterminologieprovásklíčové,protomůžetetentotextpoužívatijako učebnípomůckunazačátkustudia. Zdejetakétřebazdůraznitnutnostzabývatsejižodpočátkuanglickýmhudebním názvoslovím.jeuniverzální,používásepocelémsvětěajelogické(češtinajebohuželv tomtoohledudostnelogická).protojsouzdeuvedenyanglickéekvivalentyčeskéhudební terminologie,kterébystesemělinaučit.nenísnadtřebazdůrazňovat,jakjedůležitéznát angličtinuivjinýchohledech jezákladnímjazykemtétohudebníoblasti,nejlépesesní domluvíteshudebníkyzceléhosvětaadrtivávětšinadobrýchvýukovýchmateriálůje právěvangličtině. Poznámka:Českéznačenítónůnahradímeuniverzálnímanglickým.Písmeno H označujícítón H nahradímepísmenem B (otomvícevkapitole2.2).zvyšováníasnižovánítónůnebudemezapisovat foneticky,alepomocípříslušnéposuvky.pokudtedybudememluvitosníženém e,nebozvýšeném f,napíšeme Eb a F#,nikoliv Es a Fis.Budetesetotižneustálesetkávatsnotovým materiálem,kdežádnéčeskéoznačovánínenajdete,takžečímdřívsinatozvyknete,tímlépe.jeto celosvětověpoužívanýzápis. 3/98

4 Jakmůžetestěmitoskriptypracovat? Každáznásledujícíchkapitolsetýkájednéoblastihudebníteorieapraxe,kteroubudete musetovládnoutjakoʺzákladnístavebníblokyʺ.jednotlivékapitolynasebenavazují, protovámdoporučujemestudovattextsouvisleodzačátkudokonce.připsaníjsme myslelinato,žejdepředevšímotopochopit základdanéhotématu,učitsevjehorámci tvořivěmysletapracovat, nikolisehopouzemechanickynaučitbezznalostijehozákladní logiky.uvědomujemesi,žetonenítennejtypičtějšízpůsob,jakýmjehudebníteorie popisována,alejevelmidůležitýpro rozvíjeníhudebníhomyšlení, kteréjepodstatné.v hudbějazzovéhookruhumátakésváspecifika,kterábudetemusetproúspěšnéstudium ovládnout.mělibysteprotoconejvíceodanémtématupřemýšletasnažitseuvědomovat sijehosouvislosti,videálnímpřípaděsamizkusitdozvědětseoněmvíce. Každákapitolaobsahujeněkolikúrovnídůležitostitextu. Základemkapitolyje systematickévysvětlenídanéhotématu. Důležitépojmyaskutečnosti,kterébysteměli znát,jsouoznačenytučně.pojmynebotémata,nadkterýmidoporučujemevícepřemýšlet, jsoupsánakurzívou.tizvás,kteříjsouzvídavějšíneboužuvedenoulátkuvíceméněznají, mohouocenitdoplňujícítextpsanýmenšímpísmemaoznačenýhvězdičkou: *napříkladtakto Tenobsahujejednakzajímavésouvislostitýkajícísedanéhotématu,jednakpodnětya směry,kterýmimůžeterozšířovatvašehudebnímyšleníacelkovýrozhled.nakonci každékapitolypaknajdeteʺučebnicovéʺ shrnutípodstatnýchinformacíkdanémutématu. Právětotoshrnutímůžetebrátjakotonejdůležitější,cobysteměliznátkpřij ímacím zkouškám. Nedílnousoučástítextujsou notovéukázky.pokudsejednáoukázkuzkonkrétní skladby,doporučujemepodívatsenanotyceléskladbyahlavněsijiposlechnout.seznam nahrávekkukázkámnajdetevpřílozenakoncitextu.proukázkymůžetetakévyužít např.videanainternetovémserveruyoutube(prosnadnějšívyhledáváníjsouprotou skladebuváděnajménainterpretů,nikolinutněautorů).tysevšakněkdymohoulišitod těchuváděnýchzde(zejménapokudsejednáonahrávkyzživýchkoncertů) aleito můžebýtzajímavéporovnat... Vněkterýchkapitoláchnajdetei cvičenía/nebourčitépomůcky,kterýmisimůžete ověřit,jednakzdadobřerozumíte systému,kterýsetématutýká,ajednakzdamátei praktickédovednosti,jakstématempracovatvpraxi přihře.prokaždéhozvásmůže býturčitákapitoladůležitějšínežjiná,protobudeidobrýmcvičenímzkusitseohodnotita poznat,včemjstedobříavčemsepotřebujetezlepšit.jednotlivéʺzákladníblokyʺ samozřejmědálesystematickyrozvíjímeipřisamotnémstudiu,takžezískáteiurčitý přehledotom,jakmůževypadatsystémpráceveškole. Vposledníkapitoleostudijníchmateriálechjsouuvedeny odkazynadalšízdroje,na kterésemůžeteobrátit.někdyjsouzahrnutyužpřímodotextu(např.odkaznaurčitou skladbuainterpreta).snažtesejevyužít,mohouvámposkytnoutřadudalších 4/98

5 zajímavýchpodnětůasouvislostí. Důležitápoznámkanakonec všechnynotovéukázkysipokudmožnopřehrávejtena klavíru,případnězkustezazpívat.taksedostanetesdanýmtématemnejlépedokontaktu. Párslovkobecnýmpředpokladům(nejen)prostudiumnaKJJ Základnímpředpoklademdobréhoprovozováníjakékolihudby(samozřejměkromě zvládnutítechnikyhrynanástroj)jerozvinutýhudebníslucharozvinutáhudební představivost.to,cojenejdůležitějšízhlediskasluchu,je výslednýzvuk.onějjdevhudbě především protosesnažtevždydbátnato,jakjednotlivévěcizníajakpůsobízvukověa výrazově.hudebníteoriejevtomtoohleduméněpodstatná,ostatnějakseměnilvhistorii zvukovýavýrazovýideál,měnilasepodletohoiteorie.jedůležitéchápat,že každý hudebnístylmásvůjurčitýzvukovýavýrazovýideál,kterýjenutnovnímatpředevšímsluchem, hudebníteoriísedápopsatjendourčitémíry (veskutečnostijecílemmnohateoretických poučekʺzaručitʺprávěto,ʺabytoznělodobřeʺ tedytak,jaksitenkterýhudebnístyl ʺžádáʺ).Toznamená,žeteoretickápravidlaklasickéevropskéhudbyjsounutnějinánežu hudbyjazzovénebotřebaindicképrávěproto,žejejinýijejízvukovýavýrazovýideál (např.častosesetkámestím,žeteoriehudbyjazzovéhookruhuzáměrněopouštípravidla klasickéhudby). Nenítřebazdůrazňovat,žetonejcennější,comůžemedělatprorozvíjenítakového způsobuvnímání,je hudbuposlouchat aanalyzovatpřímosluchem,učitsepodlesluchu napodobovat(anejlépenahrávkyrůznýchhudebníchstylů,zrůznýchčasovýchobdobí apod.).torozvíjínejlépenejensluch,aletakéhudebnípředstavivostapaměť.prostyly hudbyjazzovéhookruhujepaktypické,žehráčdojistémíryspoluvytváříhudbudlesvé vlastníindividuality,někdyizpůsoby,kteréjsoutěžkopopsatelnénějakouteorií.tanám sicemůžepomociněkterévěcipojmenovatalépesijezorganizovat,alepřímouzkušenost zposlechu(asamozřejměihraní)nahraditnemůže.známérčení,žejelepšígrampraxe nežtunateorie,zdeplatíbezezbytku. Dálejepodstatné,abystedokonaleovládličteníipsanívedvouprincipiálněodlišných typechhudebníhozápisu zápisdonotazápisvakordovýchznačkách.jenutnési uvědomit,žetojsoudvěpolovinyjednévěci,kterésenavzájemdoplňují(tomůžetejasně viděttřebanazápisujazzovýchstandardů).protožejstepravděpodobnězvyklíčístspíše klasickýnotovýzápis,akordovéznačkymohoubýtprovásnynípřistudiudůležitější. Nicméně,obojíjetřebazvládnoutdobřeavíceméněautomaticky protoivtěchto skriptechbudemepovažovatzápisjakvnotách,takveznačkáchsoučasnějako samozřejmouvěc.stálevšaknezapomínejtenato,cobylořečenodříve výslednýzvukje tonejdůležitější,jakýkolinotovýzápisjekněmupouze(nedokonalým)prostředkem.to takésouvisísrozvíjenímhudebnípaměti čiliconejvícevěcíseučitnazpaměť.obvykle platí,žečímvícesenahudbupřihřebudetemusetdívat(tj.čístzezápisu),tímméněji budeteposlouchat(aprotomůžeihůřeznít). 5/98

6 Vhudbějazzovéhookruhumáklavír(aklávesovénástrojevůbec)poněkudodlišnouroli nežvhudběklasické.zásadnírozdíljepředevšímvevětšímvýznamu doprovodu,ataké hranívsouboru(resp.interakcesjinýmimuzikantyobecně).zatímcovklasickéhudběje klavíristatypickyorientovánspíšenasólovéhraníamalákomorníseskupení,vhudbě jazzovéhookruhujakocelkujetypické,žejeklavír(aklávesovénástrojeobecně)spíše součástínějakéhosouboru,kterýmůžebýtvelicerůznorodý(oddua/triaažpovelké orchestry).jehovýznamjevevelkémíředoprovodnýateprvevmenšímířesólový.tiz vás,kteříbylivhudběvedenispíšeklasickýmzpůsobem,budoumožnácítit,žejeto poněkudnezvyklárole budetesemusetučitposlouchatijinénástroje(zejménarytmiku basuabicí),vícepřihřekomunikovatapod.zdeplatí,žeto,cojezásadnědůležité,je předevšímkvalitnídoprovod(kterýnemusíbýtvůbecsložitý,spíšefunkčníazapadajícído celku).vtétohudbějelepšíaúčelnějšíbýtkvalitnímacitlivýmdoprovazečem(ikdyž třebaprůměrnýmsólistou),nežskvělýmexcentrickýmsólistou,alešpatnýma nepřizpůsobivýmdoprovazečem. Závěremještězmínkaoimprovizaci.Možnájstečekali,žesejíbudemeužvtěchto skriptechcíleněvěnovat,alenenítomutak záměrně.abystemohlidobřeimprovizovat, musítepředevšímdobřezvládnoutonyʺzákladníblokyʺ stupnice,akordy,rytmus, formuapod.improvizaceznichrůzněstavíapoužívájetvůrčímzpůsobem,kterýaledo velkémíryzávisínajejichrutinnímzvládnutí.opětplatí,cojeuvedenovýše klademe důrazzejménanazvládnutízákladůakvalitníhodoprovodu.předpokládáme,žebudete věnovathodněpozornostiprávězvládnutítěchtozákladů,protozdeimprovizacipříliš nezdůrazňujeme(nicméně,samozřejmějivítáme),ostatněběhemstudiabudetemíthodně časusejívěnovat... PřejemeVámhodnězdaruvestudiuatěšímesesVáminashledanou! 6/98

7 1. NOTOPIS Prozaznamenáníhudbypoužíváme notovépísmo.jetovelmiužitečnývynálezamá různáspecifika,kterábymělhudebníkznát.dobréčteníapsanínotjenedílnousoučástí základníznalosti(mohlibychomtakéřícigramotnosti)hudebníka.přestožesednesvelmi častopoužívajínapsanínotpočítačovénotačníprogramy,jevelmidůležitéumětúhledně ačitelněpsátnotyručně,protoževhudebnípraxisesetkámeisesituacemi,kdyjepotřeba notynapř.rychlepřepsat,transponovatapod.ručnípsanínotsamozřejměvyžaduje určitoupraxi,abychomdosáhlijehohezkéhovzhleduajistotyvpsaní. Některéhudebnístylyvyžadujíkroměznalostiklasickéhozápisuialternativy,které nabízejíurčitoumíruinterpretačnísvobody,nebolépeřečenovolnosti.tobylnapříklad tzv. generálbasvklasickéhudbě.vjazzuapopulárníhudběseneobejdemebez akordickýchznaček.jejichsystémzápisujejakousihudebnízkratkou,protoževšechno,co značkaobsahuje,lzezapsatinotami.prointepretaznačkyznamenajíharmonickévodítko, nazákladěkteréhovolísvévlastníprostředkypřidoprovodechnebopřiimprovizaci. Podívejmesealenejprvenazákladnístavebníprvkynotopisu.Promnohézvástobude spíšeopakováním,alejehodůležitýmbodemjeuvedeníanglickéterminologie.tajepro hudbujazzovéhookruhuobvyklejší,ikdyžsečastosetkámeismíchánímitalskéhoa anglickéhonázvoslovídohromady. 1.1Notováosnova Notováosnova (staff,množnéčíslostaves)seskládázpětilinekanotyseumisťujína linkyanebodomezer.samozřejmostíjepoužívání pomocnýchlinek (legerlines)pod osnovouinadosnovou.nazačátkunotovéosnovysepíše notovýklíč (clef), předznamenání (key)určujícítóninuskladbynebojejíčástia metrum (timesignature).u některýchnástrojů(včetněklavíru)potřebujemedvěnebovícenotovýchosnov,vtakovém případějeopatřímesvorkami(brace)ataktovéčárybudemepsátpřesně. Následujícíobrázekukazuje5prázdnýchtaktůnotovéosnovyproklavír(opatřené závorkou).vhorníosnovějehouslovýklíč,vespodníbasovýklíč.nakoncijefi nální taktováčáraapředprvnímtaktemje předznamenánítóninyaduraoznačeníčtyřdobého taktu: 7/98

8 1.2Notyapomlky Samotnánota(note)seskládáztěchtočástí: Hlavička(head) můžebýtprázdná(ucelýchapůlovýchnot)neboplná(případostatních, menšíchhodnot).proněkterénástrojesepoužívajíspeciálnítvaryhlaviček napříkladpro perkuseabicínástrojetřebatyto: Praporec(flag) n e b o trámec (beam) určujerytmickouhodnotunoty.můžebýt jednoduchý,dvojitý,trojitý,čtyřnásobný podledélkynoty.trámectakénaznačuje rytmickédělenínotvrámcitaktu. Nožička(stem) uníjepodstatnýjejísměr.notysměřujícíodtřetílinkynahorumají nožičkusměremdolů,píšemejivlevoodhlavičky.naopaknotysměřujícíodtřetílinky dolůbudoumítnožičkusměremnahoru,psátjibudemevpravoodhlavičky. 8/98

9 Současněsnotamizmínímeipomlky(rest).Tymajístejnérytmickéhodnotyjakonoty, alemajísvojesymboly.pomlce,kteráplatíprovšechnynástroje,seříká generálnípauza. Tečkazanotounebopomlkou(augmentationdot) jiprodlužujeopolovinujejíhodnoty. Pozornazáměnustečkounadnebopodnotou,značícízpůsobartikulace stacalo.např. způlovénoty,kterátrvánormálnědvědoby,sestanenotapůlovástečkou,trvajícítři doby.čtvrťovánotastečkoubudetrvatjednuapůldoby. Stejnéhovýsledkuprodlouženédélkynotybychomdosáhlitakésvázánímnotpomocí obloučkuligatury(tie),kteráznamená,žesenotavázanáligaturounezahrajezvlášť,ale držísepodobujejírytmickédélky.obloučekligaturyvšakmusívázatnoty stejnévýšky pozornazáměnusobloučkemlegata,kterýváženoty odlišnévýšky. Velmičastosesetkámes triolami,nebojinýmipolyrytmy tj.dělením,kdysecelýtakt nebojenurčitýpočetdobrozdělínajinépravidelnérytmickéhodnoty,nežurčujezákladní metrum(např.kvartola čtyřinotyvrámcitříčtvrťovéhotaktu).totodělenísetakéobecně nazýváʺn tolaʺ,kdeʺnʺoznačujepočetkroků,nakterédělíme(např.kvartola,kvintola, sextola,septolaapod.).anglickýtermínjeobvykle notegrouping,používásepřípona tupletnebojen (p)let.např.duplet=duola,triplet=triola,quadruplet=kvartola,quintuplet =kvintolaatd.). Vnotacijsoun tolyzapisoványvětšinoupomocísvorky,kteráohraničujeprvnía poslednínotun toly.uprostředjesvorkaoznačenačíslem,nakterédělíme(např. 3 ), někdysetakéoznačujepočetdob,kteréjsoutaktorozděleny,abynedošlokzáměně(např. 3:2 ).Obvyklálogikapoužitínotovýchhodnotvn tolejetaková,žejiminahrazujeme ʺnormálníʺpočetdanýchhodnot ojednočíslonižší. V příkladuvlevonahrazuje5 čtvrťovýchnotkvintoly ʺnormálníʺ4čtvrťovénotyvtaktu. Pokudbytam bylovkvintole5osminovýchnot,nahradilibychom 9/98

10 pouzeʺnormálníʺ4osminovénoty=polovinu4/4taktu.ulichýchtaktů(3/4,5/4aj.)setoto pravidloponěkudupravuje,např.kvintolačtvrťovýchnotv3/4taktubyvyplnilaprostor pouze3čtvrťovýchnot. Vzávislostinavelikostihodnotseněkdypoužíváoznačení maláavelkán tola,např. malátriolavyplňujeprostor1čtvrťovédoby(=2osmin),zatímcovelkáprostor1půlové(= 2čtvrtek: 1.3Posuvky Prozvyšováníasnižovánínotpotřebujemespeciálníznaky,kterýmříkáme posuvky (accidentals).opůltónusměremnahorusenotyzvyšujípomocí křížku(sharp),prosnížení notyopůltónupoužívámeznak béčka(flat): Zvýšenéasníženénotyzapisujemeobvyklýmzpůsobem,pouzepřednědáme znaménkokřížkunebobéčka.musímedávatpozor,abychomhoumístilisprávněvůči notě(čilidomezery,nebonalinku,podletoho,kdesenacházínota).veznačkáchbudeme posuvkyumisťovatzapříslušnépísmeno(f#,c#,eb,ab).vyhnemesečeskémuzvyku zapisovatfoneticky(fis,cis,es,as).prodvojitézvýšenípoužívámeznak dvojkřížku (doublesharp)aprodvojitésnížení dvojitébéčko(doubleflat): Zvýšený,nebosníženýtónplatíaždokoncetaktu.Pokudbychomsechtělivrátitk původnímutónu,muselibychomhoopatřittřetíposuvkou touje odrážka(angl.natural). Odrážkaplatíiprozrušení předznamenání.umístěnápřednoturušípředznamenánípo dobujednohotaktu,umístěnánazačátekčikonectakturušípředznamenáníoddaného taktudále. 10/98

11 1.4Klíč Notovýklíčjeoznačení,kteréurčujepoziciurčiténotyvosnověaodnějseodvozuje zápisvšechostatníchnot.nejběžnějšíklíčjetakzvaný houslový(g)klíč(trebleclef).ten určuje,ženotag 1jeumístěnanadruhoulinkuzespoda: Proklavíristyjesamozřejmostíičtenív basovém(f)klíči(bassclef).tenumisťujemaléf načtvrtoulinkuzespoda: Dalšímipoužívanýmiklíčijsou altový(alto),zvanýněkdytakéviolovýatenorový(tenor). JsoutoobaCklíče,středgrafickéhoznakuoznačujetónc 1: 1.5Takt,metrumataktovéčáry Hudebnízápisrozdělujemedorovnoměrnýchčástízvaných takty (measure).taktem rozumímečasovýúsekohraničený taktovoučárou(barline),způsobpočítánídobjeurčen tzv.metrem(timesignature).metrumoznačujemezlomkem(například4/4).horníčíslo znamenápočetdobaspodníčíslorytmickouhodnotujednotlivýchdob.učtyřčtvrtečního taktutedybudemepočítatčtyřidobyazákladníjednotkoubudečtvrťovánota.takový takttedymůžeobsahovat4čtvrťovénoty,8osminovýchnot,2půlovénoty,16 šestnáctinovýchnotatd.samozřejmostíjsourůznékombinacedanýchhodnot. Výsledkemsoučtuvšechhodnotve4/4taktuvšakvždymusíbýtčtyřidoby. 11/98

12 Vnašíhudebníkultuřejenejrozšířenějšívnímáníčtyřdobých,dvoudobýchatřídobých taktů.taktůmsesudýmpočtemdobseříká pravidelné,protožejelzerozdělitnastejně velkéčásti.neleknětesevšakaniméněobvyklýchvariant nepravidelnýchtaktů,jako například5/4,7/4nebo7/8.výjmečněsesetkámeispředepsanýmdvoutaktím,například 5/4+3/4(tentozpůsobzápisunászbavujepovinnostipsátzměnutaktupředkaždou taktovoučárou). Propřehlednéčteníbynotymělybýtumístěnytak,abybylyviditelnéúseky jednotlivýchdob.stímsouvisíisprávnépoužitítrámců tzv. trámcování(beaming).dvě osminovénotyspojenétrámcemvyjádřujístejnourytmickouhodnotujakojednačtvrťová nota.stejnětakmůžemejednudobuvyjádřitčtyřmišestnáctinovýminotamispojenými jednímtrámcem.pokudspojujemestoupajícíneboklesajícířadunotjednímtrámcem,měl bybýtisměrtrámcenaznačenvzestupně,nebosestupně.notystejnévýškyopatřujeme vodorovnýmtrámcem. Dobyvtaktu(beat)dělímenatěžké(downbeat)a lehké(upbeat).vevětšiněhudebních stylůjedůležitýpřízvuknaprvnídobě,neznamenátovšak,žetotakjevždy.například swing,charakteristickýstyljazzovéhudby(avlastněijejízákladnírytmickývzorec),má přízvučnoudruhouačtvrtoudobu(narozdílodklasickéhudby,kdejetomunaopak). Přízvukytvořícídovelkémírysprávnourytmickouinterpretacisouvisíseznalostí danéhotypuhudby(předevšímsluchovou)adonotseobvyklenezapisují.interpretby mělbýtobeznámensesprávnýmzpůsobemfrázovánívdanémstylu. Dalšímspecifikemjerozpormezinotovýmzápisemaskutečnýmfrázovánímv některýchstylech.veswinguseosminovéhodnotyfrázujíjinak,nežjepsáno,tedyne rovně,ale houpavě (swing=houpání).existujevícinterpretací,jakpřesněpopsat swingovéfrázování,anijednavšaknenízcelapřesná.někdysetotocítěnívysvětlujejako tečkovanýrytmus(dvěosminovéhodnotyodpovídajíjednéosminovénotěstečkoua jednéšestnáctinovénotě),někdyjakotriolovécítění(dvěosminovénotyodpovídajíprvní aposlednínotěmalétrioly).zdejejasněvidět,ženotopismáomezenémožnostianelze jímvyjádřitvšechnostoprocentně. Vsituaci,kdybymohlodojítvnotovémpísmukezmatkumeziswingovýmarovným dělením,používámeradějivýslovnéoznačení: swingy(osminyhranéswingově)nebo 12/98

13 straight8thʹs(osminyhranérovně).někdysepíšetotoioznačenínazačátekskladbyspolu stempovýmoznačením. *Vjazzovýchnotách(např. fakebook)seoznačeníswingyvětšinouneuvádí,považujeseza samozřejmé.nicméně,pokudsemajíhrátosminyrovně,označujesetovýslovnějako straight 8thʹs,rock feelnebopop feel. Nyníněkolikslovotaktovýchčárách. Jednoduchátaktováčára(singlebarline)znamená konecpředchozíhoazačáteknásledujícíhotaktu.nakoncijednotlivýchhudebníchdílů, větnebologickýchcelkůsepoužívá dvojitátaktováčára(doublebarline).konecskladby býváoznačenfinálnítaktovoučárou(finalbarline),kterávypadápodobnějakodvojitá čára,druhálinkajevšakzvýrazněna.prospeciálnísituacepoužívámetaké přerušovanou taktovoučáru(do]edbarline,dashedbarline). *Rytmickéděleníahodnotynemusímepočítatstriktnějentak,jakjsounapsány,alemůžemes nimipronašipotřebuzacházetivolněji.doporučujesepočítatsiurychlýchtemppomalejší hodnoty(napříkladpůlovénoty)aupomalejšíchtemprychlejšíhodnoty(napříkladosminové noty). 1.6Repetice Repetice(repetition,repeatbarline) jsoudvojitétaktovéčáry(častoopatřenyšikmými křidélkynadnotovouosnovou,díkykterýmvypadajíjakozávorky).patříknimještě dvoutečkaumístěnádodruhéatřetímezerynotovéosnovy: Funkcerepeticevyplývázjejíhonázvu jetošikovnázkratka,kteránászbavujenutnosti napsatstejnýúsekhudbyznova.znamenájednodušeopakovathudebníúsek,kterýjejimi vyznačen.obvyklesepředpokládájednoopakování,pokudjichmábýtvíce,jenutnoto výslovněoznačit. Velmičastosevrepeticinacházíhudebnívěta,kdeselišíkonecpředvětíazávětí.V takovémpřípaděpotřebujemedvěvariantykonců.protentojevužívámeitalskýtermín 13/98

14 primavolta a secondavolta (hrátpoprvéapodruhé).vangličtinějednoduše first ending,secondending.kdyžhrajemeúsekoznačenrepeticípoprvé,zahrajemetakty označenéprimavoltou.přihranítéhožúsekupodruhépřeskočímetaktyoznačenéprima voltouahrajemetyoznačenésecondavoltou. Krepeticímsevážouidalšíznaménka,kterézjednodušujízápisreprízovéformy.Když přihranínarazímenaznačku D.C.,značíto,žemámehrátodzačátku( DaCapo).Pokud mámenapříkladprvních8taktůvrepetici,jepotřebaupřesnit,zdaponávratu(d.c.) repeticiopakovat,činikoliv.ktomusloužíoznačení conrep srepeticí(vtakovém případěsehrajeprimaisecondavolta)a senzarep bezrepetice(vtomtopřípadě hrajemepouzesecondavoltuapokračujemedál. DalšívariantoujeD.C.alFine.Přitétoinstrukcihrajemeskladbuodzačátkuaždotaktu, kterýjeoznačenjakoposlední(fine).zdeskladbakončí. Přidámeještědvědůležitéznačky.Touprvníje Segno.PřioznačeníD.S.(DalSegno od značky)nebudemehrátodzačátku,aleodtaktuopatřenéhotímtoznaménkem: Častouvidíteoznačení D.S.alFine.Toznačí odsegnapokonec,přičemžkonecmůže býtnakonciskladby(poslednítakt),anebouprostředskladby(vtakovémpřípaděbude poslednítaktoznačenznačkoufine).jinouvariantouje,kdyžkonecskladbyještěnebyl napsánnebosejednáonovouformálníčást(dovětek),kteréříkámecoda.tamásvoji značku,kterávypadátakto: Provedeníbudevypadattak,žepřioznačeníD.S.alCodahrajemeodtaktuoznačeného znaménkemsegnopotaktoznačenýznačkoucodyapotompřeskočímenanovýúsek (psanýzvlášťnakonciskladby),označenýznovucodovýmznaménkema/neboslovem CODA. 14/98

15 1.7Předznamenání Pokudjehudbanapsanávnějakétónině,např.Adur,napíšemenazačáteknotové osnovypředznamenání (keysignature).tóninaadurobsahujetřikřížky(f#,c#,g#)a předznamenáníznačí,žektěmtonotámnenípotřebapsátkřížky.výchozínastavenítakto udanétóninytedyznamená,žepokudvtaktuuvidímenotyf,c,nebog,hrajemeje automatickyspříslušnýmiposuvkami. Některéhudebníčástibývajípsanévrůznýchtóninách,neníprotoneobvyklézměnit předznamenáníuprostředzápisuskladby.projistotusepoužívánejdřívezrušení původníhopředznamenání(pomocíodrážek)apotomstanovení předznamenánínového. Někdyjehudbanatolikvzdálenáurčitétónině,nebomodulujetakčasto,žese doporučujepředznamenánín e p o u ží vat. N ap ř.v m n o h am o d e r n í c h jazzo v ý c h standardechztohotodůvodupředznamenánínenajdeme. 1.8Dynamika Dynamika(dynamics)jeoznačenízvukovéintenzitypřednesuajepředepsánapomocí dynamickýchznamének.základnítřidynamickéhodnotyjsouvyjádřenyzkratkami italskéhonázvosloví:slabě( p piano),středněsilně(mf mezzoforte)asilně(f forte). Tytoznačkyjsoučastostupňovány(např. pp,ffapod.). Dálesepoužívajívýrazypropostupnézesilování( crescendo cresc.)azeslabování (decrescendonebodiminuendo).grafickouvariantouzesilováníazeslabováníjsou vidlice<>(hairpin).klasickánotacepoužívácelouškáluitalskýchvýrazůpropřednesa dynamiku.populárníhudbasevícpřikláníkanglickémunázvosloví. ppp pianopianissimo conejslaběji pp pianissimo velmislabě p piano slabě mf mezzoforte středněsilně f forte silně ff fortissimo velmisilně fff fortefortissimo conejsilněji sf/sfz sforzando/sforzato sesilnýmdůrazem 15/98

16 cresc.(<) crescendo zesilovat decresc.(>) decrescendo zeslabovat dim.(>) diminuendo zeslabovat 1.9Tempoastyl Označenítempapředepisuje,jakrychlesemádanáhudbahrát.Častobývázačátek skladbyoznačenpřednesovýmoznačenímitalským(např.allegro,lento),neboanglickým (např.fast,medium).někdyseoznačuje tempoistylzároveň(fastswing,ballad,medium samba). Nejpřesnějšímvyjádřenímjevšakčíselné metronomickéoznačení,kdečíslovyjádřuje početúderůzaminutu (beatsperminute,bpm).prostormezidvěmaúderyjerytmickou hodnotounoty.např.označení q =60znamená,žečtvrťovánotabudetrvatjednuvteřinu (jinakřečeno,metronomudeří60krátzaminutu).následujícítabulkapředstavujeněkolik italskýchtempovýchpředznamenáníajejichodpovídajícípřibližnoučíselnouhodnotu: Pomalétempo Grave těžce 40 Largo široce 44 Lento rozvláčně 50 Adagio pomalu,zvolna 54 Středněrychlétempo Andante volně,krokem 63 Andantino volně,rychleji,nežandante 69 Moderato mírně 88 Allegrelo vesele,mírnějinežallegro 106 Rychlétempo Allegro vesele,rychle 132 Allegroassai značněrychle 144 Vivace živě 160 Presto velmirychle 184 Prestissimo conejrychleji /98

17 Dalšímidůležitýmioznačenímijsouzrychlování( accelerando)azpomalování (ritardando).pokudmábýturčitáčástskladbyhránarytmickyvolněji(bezpevnýchdob), označujeserubato.pokudchcemepotakovétočástinaopakhrátvpevnémpravidelném tempu,píšemeatempo. Vhudbějazzovéhookruhusetakémůžemesetkatsespeciálnítempovouzměnou,kdy seurčitáčástskladby(např.sólonebocoda)hrajevpolovičním( half time)nebo dvojnásobném(double time)tempu.vtomtopřípaděsevšakneměnípočetzákladních (výchozích)dob(atedyformavčetnězměnakordů),měnísepouzehustotarytmu.místo 4/4takvlastněhrajeme2/2nebo8/8,ovšemvždynazákladěpůvodníchčtyřdob. Schematickytomůžemevyjádřittakto: příkladharmonie: Cmaj Am7 half time: 1 původnítempo: double time: Artikulace Artikulací (articulation)serozumíoznačovánínotznakyneboslovy,kterépředepisují jejichspecifickouinterpretaci.některéznačkyapojmenováníjsouobecné,jinésevztahují pouzekekonkrétnímunástroji(resp.způsobuhrynaněj).meziobecnéartikulačníznačky patří: přízvuk akcent(accent) tečkanadnebopodnotoupro staccato(notazahranákrátce) oblouček(slur)prolegato(notyhrányvázaně),příp.vkombinacistečkoupro non legato melodickéozdoby:příraz(acciaccaturan e b o gracenote),trylek (trill),tremolo, arpeggio,glissandoaj. slovníoznačenírůznéhozpůsobuhry( staccato,legato,tenutoapod.) slovníoznačenínáladyavýrazupřednesu( dolce,cantabileapod).vjazzových notáchčastonajdemeipokynyvangličtině,např.ʺfreelyʺ,ʺlightlyʺ,ʺwithasteady beatʺapod. 17/98

18 1.11Některédalšíhudebnízkratkyazpůsobyzápisu Populárníhudbapoužíváprozápistakézkratky,kterévklasickémnotovémzápise najdemejenzřídka.jednáseopomůcky,kterécelýhudebnítextzjednodušují.mezi nejběžnějšípatříznaménkoproopakováníjednohonebodvoutaktů.jetošikmáčárase dvěmatečkaminacházejícíseuprostředprázdnéhotaktu.pokudopakujemeobsahdvou taktů,umístímemezinataktovoučáruuprostředdvěšikméčárystečkamianadně napíšemečíslici2.slangověsetakovémuznakuříká lenoch. Někdyjepotřebavyjádřitpouzeharmoniipomocíakordickýchznaček.Zhlediskazměn rytmumůžebýtněkdyneprakticképsáttytoznačkydoosnovy.tamumisťujemešikmé čáry(slash),kteréznázorňujíjednotlivédoby,akordovéznačkysepíšoupřímonadně: 18/98

19 Zdejedůležitézmínittakétzv. rytmickounotaci(rhythmnotation).jdeorytmické hodnotypředstavujícíceléakordy,kteréjsoudányakordovýmiznačkamiainterpretje hrajevpředepsanýchrytmickýchhodnotách.někdysetakovýzápispíšemenšímpísmem nadnotovouosnovu(vekteréjepsánamelodienebošikméčárypředstavujícídoby). Takovémudoplňujícímuzápisuříkáme rytmickézanášky(cuenotes).stímtotypempartu sesetkámenapř.vbigbandu. Dalšímpoužívanýmzjednodušenímjevýraz simile(podobně).častosepoužívátřebav doprovodech,kdejenaněkolikataktechnaznačenajehostylizaceapakužjenomodkaz simile.interpretpřizpůsobujeharmoniidanémumodelu.někdybývápotomtoslověpřes notovouosnovuvlnovka,kterávymezujeprostorprotentotypdoprovodu,neboostinata. Velmiužitečnájsouznaménka8va(ooktávuvýš)a8ba(ooktávuníž).Bývajíopatřena svorkounebodlouhoupřerušovanoučarou,kterápřesněvymezujedobujejichtrvání. Pauzytrvajícídelšídobunemusíbýtvyjádřenypřesnýmpočtemvypsanýchtaktů.Pokud mámepauzutrvající4takty,můžemedoprostředjednohotaktuumístittlustoučáruanad nípočetprázdnýchtaktů(vtomtopřípadě4).vangličtiněsetakovápauzanazývá multirest.jdeovelmičastýzpůsobzápisuhlavněvpartechprosólovénástroje,které mívajívětšípauzy. 19/98

20 Někdybývápříkaz nehrát označenslovem tacet(lat.ticho).vrepeticích,kdesemá konkrétnínástrojpřidatažnapodruhé,setotooznačenípoužívávelmičasto( tacet1st time). 1.12Akordovéznačky Akordovéznačky (chordsigns)jsoujednímznejpoužívanějšíchzpůsobůzápisu harmonie,vhudbějazzovéhookruhutypickýmasamozřejmým.čteníazápisakordových značekjedisciplínou,kterávyžadujedobrouznalostharmonieaurčitouharmonickou představivost. Akordovéznačkyjsoumíněnyjakozjednodušenýzápisharmonie,protobyobecně nemělybýtvzápisupříliškomplikované(pokudbychommělipřílišsložitéznačky,bylo bymožnájednoduššípoužítklasickýnotovýzápis).značkabymělaobecněvyjadřovat předevšímto,covakordumusíbýt toznamenápředevšímjehozákladníkvalitu(durový, mollový,dominantníapod.),případněnějakýspeciálnízáměr(alterace,přidanýči vynechanýtónapod.).nevždytovšakznamená,žeznačkapopisujevše,covdaném akordumůžebýt.tozávisídovelkémírynastylovémkontextu otomvícevkapitole Harmonie. Systémstavbyznačeksimůžemepředstavitjakojménoapříjmení.ʺKřestníjménoʺje písmeno,kteréoznačujezákladnítónakordu(c,eb,f#).ʺpříjmeníʺjeoznačenívšeho,cose nacházízaprvnímpísmenemaoznačujekvalitu nebochcete licharakter akorduod danéhotónu.podleʺpříjmeníʺidentifi kujeme,jestliakordpatřínapříkladdoʺrodinyʺ durových,mollových,čidominantníchakordů. Přehledzákladníhoznačenívakordovýchznačkách: Velképísmenooznačujezákladnítónakordu. Velkátercie(dur)se neoznačuje.durovýkvintakordsevyjadřujepouzezákladním tónemakordubezdalšíhoznačení. Značkamisevztahujekmalétercii( minor moll).dalšíalternativy:min,m, (znaménkominus) 20/98

21 Čistákvintaseneoznačuje,pokudznačkanemáoznačenívztahujícísekekvintě,je kvintavždyčistá. Značkaaug(augmented)sevztahujekzvětšenékvintě.Dalšíalternativy:(#5),5#,+ (znaménkoplus) Značka(b5)nebo5bznačízmenšenoukvintu. Značkadim(diminished)označujezmenšenýkvintakord(častovšakizmenšený septakord).dalšívariantoujeindexovékolečkoʺoʺ(ʺprůměrʺ).někdysesetkámes přesnějšímzápisemseptakordu dim7neboo7. Značkamajsevztahujekvelkéseptimě.Dalšíalternativy:maj7, Δ,MA7 Značka7označujemalouseptimu. Značka9označujevelkounónu.Podobně2(stejnýtónooktávuníže)označuje velkousekundu. Značka11označuječistouundecimu.Podobně4označuječistoukvartu. Značka13označujevelkoutercdecimu.Podobně6velkousextu. Čísla9#,9b,11#,13boznačujízvýšenéasníženépřidanétóny(tenze)akordu. Někdysesetkámeispřeškrtnutýmindexovýmkolečkem Ø(ʺpoloměrʺ),které označujepolozmenšenýseptakord.jindysetentoakordpíšejakomi7/5b. Značkaaddpřidávákakordudanýinterval(add2,add9). Značkaomitznamenánaopakvynecháníurčitéhointervalu. Značkasus(suspension=průtah)značí(průtažnou)kvartu,vtomtopřípaděsev akorduhrajekvartamístotercie.někdysepíšetakéjenznačka4. Pokudmábýturčitáčástskladbybezharmonie,píšeme N.C.(nochord). Ještějednoupřipomínáme,žedávámepřednostznačeníBmístočeskéhoC.Proznačky9, 11a13platí,žeautomatickyobsahujívšechnyintervalyznačkysnižšímlichýmčíslem.Tj. značka9obsahuje7,značka11obsahuje7a9,značka13obsahuje7,9i11.neplatítovšak vpřípaděoznačení add,kdysepřidávápouzeuvedenýinterval. Uznačeksezvýšenýmasníženýmintervalemmůžemepoužívatdvěvariantyzápisu buďtooznačeníʺʹ+ʺaʺ ʺ,nebozpůsobsposuvkami # a b. Tenjezřejměpoužívanější, nicméněmusímezdedátpozornasprávnépsaníposuvekkintervalům pokudnejsou napsányvzávorce,doporučujemejepsát zaintervalem,jinakmůžedojítkesnadnézáměně akordu.např.c#9můžemechápatjakoakordsvelkou(nikolizvětšenou)nónouase 21/98

22 základnímtónemc#(nikolic).správněbymělobýt:c9#. Pokudakordobsahujevícezvýšenýchasníženýchtónů,pozornajejichsprávné označení:např.c9#11#nenímocpřehledné,radějipíšemeslomítkem:c11#/9#nebo jednotlivéintervalypodsebou. Platí,ževyššíintervalybymělypsánynad(nebopřed) nižšími. Uobratůakordu(tj.sjinýmbasovýmtónemnež základním)semůžemesetkatsezápisem používajícímlomítkonebozlomkovoučáru.např.akordcdursbasovýmtóneme(e G C)můžemenapsattakto: C/E nebo C E Těmtoakordůmseříká slashchords(=akordyslomítkem). Jeovšempraxí,žesetakto označujítakésložené,tzv. bitonálníakordy,kteréobsahujívsobědvarůznédurovénebo mollovékvintakordy,příp.septakordy(angl. polychords).(např.f#/c7jeakordc E G Bb Db Gb.JetovlastněʺčitelnějšíʺobdobaznačkyC11#/9bvyjadřujícístejnýakord). Vtomtopřípaděmusímebýtobezřetníadávatpozor,okterýsystémjde,protožemůže dojítkzáměně.tatážznačkauvedenávýšemůžeoznačovatiakorde G# B C E G(tj. nahořecduradoleedur).tadyhrajerozhodujícírolipraxeatakéstylovýkontext(např. vcountrybaladěsestímtoakrodempravděpodobněnesetkáme).doporučujemevám psátobratyakordupomocílomítka. Akordyjsoupropřehlednostarychlépochopenípsányvzákladníchtvarech,alenutno říci,žesetakmálokdyhrají používajísevurčitéúpravě,kteréříkámesazba nebo stylizace.otomsivícepovímevkapitoleharmonie. Přehledčastopoužívanýchakordůvjazzuajejichznačeknajdetevnásledujícítabulce. 22/98

23 TABULKAČASTOPOUŽÍVANÝCHAKORDŮVJAZZU 23/98

24 1.13Ukázkyklavírníhopartu Zdeuvádímepříkladyzápisuobsahujícíprvkynotace,kterébylyzmíněny.Všimnětesi, prosím,jejichkomplexnostiaflexibility jaksejednotlivéstylyzápisuměnípodlepotřeby. Prvníukázkoujeklavírnípart,kterýjemožnobrátivestyluʺfakebookʺ mohoupodle nějhrátijinénástroje(např.dechy)adobřesloužíkcelkovéorientaciveskladbě. Vysvětlivky:1=označenítempa,2=označeníformálníchčástí,3=označenínázvuaautora skladby,4=označeníčíslataktuodzačátku(psánokurzívou),5=repeticesprimaaseconda voltou,6=rytmusznačenýlomítky,7=změnametra,8=opakovánídvoutaktů(ʺlenochʺ) 24/98

25 Druhouukázkoujepříkladklavírníhopartuvorchestru(bigbandu). Narozdílod předešléukázkytentopartneposkytujevolnostpřiinterpretaci,alemápřesněurčenou roli:klavírčástečněpodporuježesťovésekceapodkreslujevyhrávky (fillin)kytary. 25/98

26 2. INTERVALY Zvládnutíteorieapraxeintervalůjeprohudebníkanaprostozásadnízáležitostí.Bohužel, mnohostudentůvníspíšetápe dlužnododat,ževelkouměrousenatompodílíto,žese intervalyvysvětlujívětšinoumechanickyabezdůležiténávaznostinato,zčehovycházejí akustickýzákladhudbyatakéhudebníhistorii.těmtosouvislostemzdeprototakébudeme věnovatvětšípozornost,protožesedomníváme,žebezjejichznalostinenímožnédobře pochopitteoriiintervalů. Tosseboupřinášíivyrovnánísesurčitýmirozporyvnašíhudebníterminologii,která(a českázvláště)neníbohuželmoclogická,nebojinakřečeno jesložitější,nežbymusela být.tosetýkávelkouměrouintervalů,aleijinýchtémat,kterábudemedáleprobírat. Vysvětlenítěchtorozporůjedůležité,abychomonichvěděliamocsesnimipozději nezatěžovali,protožesnimiʺmusímežítʺ(lepšíterminologiizatímnepoužíváme)... Přistudiutétokapitoly,buďte,prosím,zvlášťtrpěliví,protožejejízvládnutíVámmožná budetrvatdéleabudeteunímusethodněpřemýšlet.věřímevšak,žetobudekužitkua přinesevámtocennýnadhled,kterývámpomůžerozšířithudebníobzoramyšlení. 2.1.Cojeinterval? Interval(interval)znamenávzdálenost pokudměřímeurčitýprostornebočas.vhudbě setakoznačujevzájemnávzdálenostvýšekdvoutón ů.abychommohlivzdálenosti přesněměřit,musímemítnějakéjednotky(ʺměřítkoʺ),kterýmijebudemevyjadřovat.je důležitévědět,žetytojednotkynevznikajínáhodně,alevycházejívždyzurčitých matematickýchvztahů,kterýmisezabývá naukaoakustice.hudebníintervalyjsouvždy součástínějakéhoširšíhosystémutakovýchvztahů,kterémuseříká tónovýsystém(nebo takésystémladění,protožetoúzcesouvisísladěnímnástrojů).vdnešníhudbě euroamericképoužívámetzv. dvanáctitónovérovnom ěrnětemperovanéladění.jinak řečeno:naklaviatuřemáme12různýchkláves(vrámcijednéoktávy),kterépředstavují12 tónůsystému,asousedníklávesy(tóny)majímezisebouzvukověvždystejnou vzdálenost(tomuseříkárovnoměrnétemperování). *Tentosystémpoužívámevnašíhudebníkultuřeasi150let.Nenízdalekajedinoumožností, jakmohoubýttónyaintervalyuspořádány takovýchsystémůmůžemenajítivytvořitvelké množství.napříkladvhudběafrickéneboindonéskémůžemenajíttónovýsystémjenspěti nebosedmitóny,naprotitomuvhudběindickéneboarabskémůžemenajíttřebasystémys19, 22ivícetóny.Nedáseříci,žejejedensystémlepšínebohorší,záležínaúhlupohledu.Např. náštónovýsystémumožňujehrátharmonickypropracovanouhudbuvedvanáctidurovýcha mollovýchtóninách,ovšemnadruhoustranuneumožňujezahrátakustickyčistéintervaly(viz dále)... 26/98

27 *Možnávásnapadlo,žemámenaklavíruklávesyuspořádané(dooktávy)nerovnoměrně,ale přestopoužívámerovnoměrnéladění.jetodánotím,žetotouspořádáníklaviaturypocházíze starýchklávesovýchnástrojů,kteréještěpoužívalyjinýtónovýsystémajinéladění.víceotom vdalšípodkapitole. Jakjižbylořečeno,západní(azvláštěčeská)hudebníterminologietýkajícíse označováníintervalůnenímoclogickáamůžemevnínajítněkolikrozporů.jetoproto,že některétermínyzdepocházízdalekéminulosti(ažzestaréhořecka),vekterébylyjejich významyaktuálnějšíajasnější,postupemčasuvšaksvůjpůvodnívýznamztratilyajiná terminologienebylazavedena.jaktedyintervalyconejjednodušejivysvětlit?naštěstínám můžehodněpomocinástroj,nakterýhrajeme klavír atakéobor,kterývminulostivždy khudběnerozlučněpatřil matematika.hlavněsjejípomocítotižmůžemelépepochopit základtétoteorieirozpory,kterénanásvteoriiintervalůčíhají.jetovšakmatematika naštěstívelmijednoduchá...položmesitynejzákladnějšíotázky: Jakintervalvznikáajakho nejjednodušejivyjádříme,ʺzměřímeʺ? 1 Zkustesiprovéstjednoduchécvičení otevřetesiklavír(křídlo),najděteklávesuc ak níodpovídajícístruny.jednourukousezlehkadotknětestrunvjejichpolovině,zmáčkněte pravýpedáladruhourukouzahrajtetón.coslyšíte?jetointerval,kterémuříkáme oktáva,atentotónjesoučástítohopůvodníhojakojehotzv.alikvotní(harmonický)tón.to takéznamená,žejedentónklavírujevlastněsloženzmnohatónůjiných. Jakvyjádřittentovztahvzhledemkvýšcetónů?Jetozvuk,kterýmáoprotizákladnímu tónudvojnásobnouvýšku,protomůžeme poměrtónovýchvýšek zapsatjako2:1. Všimnětesi,žepoměrvýšektónů odpovídáipoměrudéleknastruně zmáčklijstejívjejí polovině,cožsedátakévyjádřitjako2:1.pokudtaktostisknetestrunuvjejíčtvrtině, uslyšítetónodalšíoktávuvýš,tentokrátvpoměruvýšek4:1oprotitónuzákladnímu. Nynísezkustedotknoutstrunyvjejípřednítřetině.Coslyšíte?Jetointervalčistékvinty (poměr3:1).tónsizkustezapamatovatanynísizkustenormálnězahráttóng 2.Slyšíte úplněstejnoutónovouvýšku,jakokdyžjstesepředtímdotklistrunyc1vetřetině?pokud sinejstejisti,zkustejeznovuporovnat.pokudsevámzdá,ženejsouúplněstejné,máte pravdu(atakévýborněnaladěnýklavíravýbornýsluch)...! Cílemtohotocvičeníbylopoukázatnaněkolikzákladníchfaktů,kterésetýkajíintervalů, resp.vztahuintervalů,akustikyaladění: každýtónseskládázezákladníhotónuaněkolikadalších(alikvotníchnebotaké harmonických)tónů,kteréjsouvzhledemkzákladnímutónuvurčitémvýškovém poměru.tenmůžemevyjádřitmatematickyjakojehonásobky(2.harmonická, 3.harmonickáapod.) každýintervalsedávyjádřitmatematickyvzájemnýmpoměremtónovýchvýšek(2:1, 3:2,4:3,27:16,81:64apod.) 27/98

28 akustickyčisté(kterénazývámetaké přirozené)intervalymajíjednoduchévztahy tónovýchvýšek(poměrysestavenézmalýchčísel,např.3:2,4:3,6:5apod.),znějíčistěji, konsonantněji,ʺklidnějiʺnež intervaly temperované(kteréjsoumatematickysložitějšía odvozenéjinaknežztěchtomalýchčísel).ikdyžrozdílmezipřirozenýmatemperovaným intervalemnemusíbýtvelký,jesluchemrozpoznatelný. akustickyčistéintervaly(svyjímkouoktávy)nejsouúplnětotožnésintervaly,které můžemezahrátnaklavíru,protožetynaklavírujsou temperované(tj.uměleodladěnéod čistéholadění). * Smysltemperováníintervalůjepředevšímvtom,abychommohlizahráthudbuvyužívající akordyaharmonickéspojevconejvícetóninách.nenímožnénaklavírupoužívatakusticky čisté(přirozené)laděníapřitomhrátzvukověuspokojivěve12různýchtóninách,protožev přirozenémladěníbychommohlihrátčistěpouzevjednétónině,dokterébybylklavír naladěn.bližšívysvětlenípřesahujerámectohototextu,aledoporučujemevámsetímdále zabývat,např.natěchtointernetovýchstránkách: hlp://www.uk piano.org/edfoote/ hlp://www.futuretonality.com/microtonal primer/basics.aspx hlp://tonalsoj.com/enc/encyclopedia.aspx Abychomsilépevysvětlilivznikaděleníintervalů,budenejsnazšípoužívatčisté (přírodní)ladění,zekteréhojeladěnítemperovanéostatn ětakéodvozeno.protobudeme vdalšímtextukapitolyointervalechpou žívatvztahyvladěnípřírodním. 2.2Způsoboznačováníintervalůatónů Nejdřívesivšakmusímevysvětlit,jakýjenášzpůsoboznačováníintervalů,abychomje mohlisprávněpopsatazařadit.tentozpůsobopětnevzniklnáhodně,alebylodvozenz našehotónovéhosystému.jehopodstatnýmrysemjeto,že ikdyžmá12různýchtónů, jehozákladnímčíslemje7.tomůžeznítzpočátkutrochuzvláštně,alesamozřejměse dozvíte,proč.mámeštěstí,žehrajemenanástroj,nan ěmžtotomůžemeokamžitějasně vidět vrámcioktávymáme12různýchkláves,alenejsouvšechnystejné máme7bílýcha5 černých... Zkusmesiudělatmalouexkurzidohistorie:kdysidávno(vestarém ŘeckuaŘímě) existovalyvarhany,kterém ělypouze7kláves bylytovlastn ěnašednešníʺbíléʺklávesy. Představmesi,žebychomvtédoběžili,natakovýnástrojhráliam ěliněkomuvysvětlit, jakékombinacetónůnaněmmůžemezahrát.potřebovalibychomzřejmědvazpůsoby označení označeníjednotlivýchtónůaoznačeníintervalů(nestačilobyřícinapříklad,že naněmmůžemezahrátněkoliktercií).az řejměbychomzjistili, žeprooznačeníintervalů byselépehodilzpůsobobecnýaprotónykonkrétní.jakseodsebeliší? 28/98

29 Obecnýzpůsoboznačováníintervalůjezaložennalatinskýchčíslovkáchoznačujícístupněv určitéřadě: 1.stupeň prima 2.stupeň sekunda 3.stupeň tercie 4.stupeň kvarta 5.stupeň kvinta 6.stupeň sexta 7.stupeň septima Pročjetentozpůsobpouzeobecný?Pokud řekneme,žehrajemeintervaltercienebo kvarty,neříkámetím,jakétojsoukonkrétnítóny.propojmenováníkonkrétníchtón ůbychom protopotřebovalijinýsystém.proto želatinskéčíslovkyjsmejižpoužili,mohlibychom využítlatinskouabecedu. A jetoprávě t z v. hudebníabeceda,kteránámumožňuje pojmenovatjednotlivétóny: ABCDEFG V češtiněsevšakpostupem časutatopřirozenáhudebníabecedazkomolila,tak žednes pojmenovávámetónynelogicky(hmístob): AHCDEFG Protodávámepřednostznačeníanglickému.Vangličtiněsetakézachovalopojmenování intervalůjakojednotlivýchstup ňůpřídavnýmjménem: česky anglicky anglická zkratka prima Prime 1st sekunda Second 2nd tercie Third 3rd kvarta Fourth 4th kvinta Fifth 5th sexta Sixth 6th septima Seventh 7th 29/98

30 Našeʺvarhanyʺbychomtedymohliznázornitpodobn ějakovnásledujícímobrázku. Vidíme,žeoznačeníjejednoduchéalogické: interval* tón/klávesa A B C D E F G *IntervalyjsoupočítányodzákladníhotónuA. Pokudbychomvarhanycht ělirozšířitodalšítóny(abym ělyʺčernéklávesyʺ všech12 tónůjakodnes),narazilibychomnaproblémsozna čovánímdalšíchtónů.tensedá vyřešitcelkemsnadno:proto že černéklávesyjsouvpodstat ěurčitévariantyintervalůna klávesáchbílých(otomvícevdalšíchpodkapitolách),nemusímeprotohudebníabecedu rušit,alejenpřidámekjednotlivýmpísmen ůmdalšírozlišovacíznaky posuvky,pro zvýšenítónukřížekaprosníženítónubéčko,resp.odrážku. Pokudbychomchtělitentonástrojještědálerozšířit odalšíoktávunavíc,vzniknoudva zajímavéproblémy.pot řebujemetotižodseberozlišittónyobouoktáv.vpojmenování tónůbyproblémnevznikl,mohlobyz ůstatstejné stím, žebychomsenapříklad inspirovalivelikostípíšťalvarhanaříkalitónůmvespodníokávě velké(tj.majívelké píšťaly)avrchníoktávěmalé.druhýproblémvšaknastanevezna čeníintervalů.kdyžtotiž řekneme,ženapř.tónya Ajsouvždyprimou,nemusímetakrozlišitmeziintervalyvelké A velkéa(prima)avelkéa maléa(???).jaktovy řešit?podobnějakojsmezachovali pojmenovánítónů,jenjsmeknimpřidalioznačeníʺmaléʺneboʺvelkéʺ,mohlibychom takézachovatoznačeníintervalůaříkatnapř.ʺspodníprimaʺ(tj.intervalvelkéa velké A),aʺhorníprimaʺ(velkéA maléa)...zdevšaknašimalouexkurzidohistoriea alternativníhomyšleníukon čímeařeknemesi,jakájesituacednesacosemezitímv historiistalo: Místozachovánílogiky7písmenhudebníabecedya7stupňů/intervalůdošlokzachovánípočtu písmenhudebníabecedy,alekzavedenídalšíchstupňů/intervalů.postupemčasusetotižobjevilo novéoznačeníprostupně/intervalynadintervalemseptimy): stupeň/interval způsob odvození česky anglicky anglická zkratka 8. (prima +) oktáva oktáva Octave 8ve 9. sekunda + oktáva nóna Ninth 9th 10. tercie + oktáva decima Tenth 10th 11. kvarta + oktáva undecima Eleventh 11th 12. kvinta + oktáva duodecima Twelfth 12th 13. sexta + oktáva tercdecima Thirteenth 13th 30/98

31 * Teoreticky bychom takto mohli pokra čovat ještě dále: 14. kvartdecima (septima + oktáva), 15. kvintdecima (oktáva + oktáva)...tyto intervaly se však ji ž většinou nepoužívají. Zásadnínevýhodoutohotosystémuje, žebouráspolečnoulogikuoznačovánítónůaintervalů založenounačísle7.navícnenídomyšlendodůsledku,protoževšechnyintervalynad oktávu(azejménavíceoktáv)taktonepojmenováváme.místotohopoužívámeoznačení jakonapř.ʺkvintapřesdvěoktávyʺapod.protojetentosystémurčitounelogičnostínaší hudebníteorie,která(zatím?)nebyladořešena. Nicméně,nedáseříci,žebybyltentosystémúpln ěneužitečný budemesesním setkávatnapř.vmoderníharmonii(v četnějazzové),kdemůžepomocirozlišitjednotlivé tónyuvícehlasýchakordů(kdemůžebýtrozdílnapř.mezisextouatercdecimou).jevšak třebamítnapaměti,žezákladníchintervalůjeveskutečnostipouzesedm(primaaž septima),dalšíjsouznichvlastně složené(compoundintervals). Nynísimůžemepřiblížitvznikintervalůajejichrozdělení. 2.3Základníintervaly Zopakujmesi,ženejjednoduššíintervalymajítakénejjednoduššímatematickévztahy. Pokudpoužijemepouzenejmenšíčísla 1,2,3a4 pakdostanemetytonejjednoduší poměryaodpovídajícíintervaly(ajakjižvíme,takéstupně): 1:1=prima 2:1=oktáva 3:2=kvinta 4:3=kvarta Uvedenýmintervalůmříkáme intervalyčisté(perfectintervals).můžemejevytvořit jenomjednímzpůsobem,kterýnemájinévarianty(jakonapř.malé/velké) tj.4.stupeňje vždyjenčistákvarta,5.stupeňčistákvintaa1.stupeňsamozřejměčistáprima. *Názevčistýintervalsouvisískřesťanskoufilozofií,kterásedohudebníteorievminulosti (zejménastředověku)hodněpromítala. *Můžetesivšimnout,žekvintupíšemejako3:2,nejako3:1,protožepakbybyljejíspodnítóno oktávuníž abylabytofaktickykvintapřesoktávu,neboliintervalduodecimy,kterýtaké používáme.transpoziceurčitéhotónusměremnahorunebodolůjematematickypouze násobeníneboděleníjednohozčíselvpoměru.pokudtransponujemeurčitýtónooktávuvýš, 31/98

32 jetovždynásobeníčísladvěma(např.1:1=prima,2:1=oktáva,4:1=dvěoktávy,8:1=třioktávy atd.).totakéznamená,žepokudtransponujemecelýinterval,násobímenebodělímeoběčísla stejně(např.3:2=kvinta,6:4=tatážkvintaooktávuvýš,12:8=tatážkvintaodvěoktávyvýš atd.). Pokudtransponujemespodnítóntohotointervalu podtónvrchní(ooktávuvýš), dostanemepoměr3:2.pokudbychomhoaletransponovali nadtónvrchní(odvěoktávy výš),dostanemepoměr3:4,cožjevlastně4:3,čiličistákvarta.tomutojevuseříká převrat intervalu(intervalinversion): Převratemčistýchintervalůvzniknouvždyopětčistéintervaly zprimysestaneoktáva (anaopak),podobnězkvartykvinta(anaopak). * Zdesetakédostávámekprvnímuproblematickémutermínuintervalovéterminologiev češtině,atojeoznačení čistýinterval.můžemítdvojívýklad 1.zařazenídovýšeuvedené skupinyintervalů,2. akustickyčistýinterval,tj.intervalnaladěnýdočistého(přírodního)ladění. Např.pokudhrajemenaklavíručistoukvintu(podleintervalovéhooznačení),nehrajeme akustickyčistoukvintu,protoženaklavírujetatokvintatemperovaná(podleakustickékvality). Angličtinamátotovyřešenolépe perfectintervaloznačujepříslušnostkintervalovéskupině (např.perfectfijh=čistákvinta),justintervalakustickypřesnoukvalitu(např.justintonation= čisté,přírodníladění;just5th=akustickyčistá(přirozená)kvinta). Logickýmopakemčistýchintervalůbymělybýtintervalyʺnečistéʺ(atakétotakv historiibylo),kterénicméněnazývámejinak buď velké(major)nebomalé(minor).tomá svůjdobrýdůvod pokudtotižvyplnímeprostorvětších(čistých)intervalů(např.kvinty), vzniknoudvěverzeintervalů,znichžjedenjeʺvětšíʺadruhýʺmenšíʺ.prvnímtakovým intervalemjetercie,kteránámmůžedátdvěverze3.stupně: 5:4=velkátercie 6:5=malátercie Pokudvezmemejako1.stupeňtónC,pakEje3.stupeňtvořenývelkoutercií.Pokudvšak bude1.stupněmtóna,pakcna3.stupnibudemalátercie. 32/98

33 Převratemterciedostanemeintervalsexty: 5:3velkásexta 8:5malásexta Obdobnějakoutercie,izdedostanemedvarůzněvelké6.stupně buďmalousextua F, nebovelkousextuc A. *Opět,všimnětesirozdílu:5:4=velkátercie,5:8(neboli8:5)=malásexta.5:3=velkásexta,5:6 (neboli6:5)=malátercie.násobímepouzejednučástzlomkudvěma. Obecněplatí,žepřevratemmalýchintervalůdostanemevelkéanaopak. Jaksestavbaintervalůpostupněkomplikujepřidávánímdalšíchasložitějšíchčísel, dostanemesevurčitémboděktomu,žeužnámněkteréintervalynebudouznítpříjemně. Budememusetrozhodnout,kteréznichjsouještěʺpřij atelnéʺakteréužne.tímse dostávámekdalšímuzpůsobuděleníintervalů: Intervalyzatímuvedené(tj.prima,kvarta,kvinta,oktáva,tercie,sexta)jsoubrányjako konsonance,protožeznínejvícelibozvučně.dalšíintervalyuvedenédálebudouv ždy disonance. *Charakteristikatěchtopojmůjevelmirelativníavhistoriisevždyvedlysporyotom,coje ještěkonsonanceacouždisonance.totoděleníodrážístavdnešníobecnéhudebníteorie, nicméněnapř.vjazzujepoužíváníʺdisonancíʺnatolikčastéaběžné,žebychomskoromohli pochybovat,zdajeještěmámetaktonazývat... Pokudbudemedálevyplňovatprostormaléavelkétercie,dostanemedalšímaléavelké intervaly tentokrátsekundyavjejichpřevratuseptimy: 9:8=velkásekunda 16:15=malásekunda 16:9=maláseptima 15:8=velkáseptima 33/98

34 Velkésekunděsetakéříká celýtón,malésekunděpůltón.malásekundajevlastně nejmenšímpoužívanýmintervalemvnašemtónovémsystému. Tímjsmezároveňdostali všechnyintervaly,kterýmříkámezákladní,protože t vořízákladnašehotónového systému,zbyléintervalyjsouznichodvozeny.jsoutotedy:prima(plusoktáva),sekunda, tercie,kvarta,kvinta,sexta,septima.přehledspolusanglickout erminologiínajdetevtéto tabulce: TABULKA ZÁKLADNÍCH INTERVALŮ čistá prima č.1 Perfect Unison (Prime) Perfect 1st malá sekunda m.2 Minor Second Minor 2nd velká sekunda v.2 Major Second Major 2nd malá tercie m.3 Minor Third Minor 3rd velká tercie v.3 Major Third Major 3rd čistá kvarta č.4 Perfect Fourth Perfect 4th čistá kvinta č.5 Perfect Fifth Perfect 5th malá sexta m.6 Minor Sixth Minor 6th velká sexta v.6 Major Sixth Major 6th malá septima m.7 Minor Seventh Minor 7th velká septima v.7 Major Seventh Major 7th čistá oktáva č.8 Perfect Octave Perfect 8ve Intervalynadoktávu(nónaapod.)řadímetakémezizákladní,takžeproněplatíurčení kvality(čisté,malé,velké)stejnějakoprointervalyodnichvzdálenéooktávuníže. 34/98

Stupnice e moll má jeden křížek- fis. E moll aiolská. Stupnice h moll má dva křížky- fis, cis. H moll aiolská. 3. ročník.

Stupnice e moll má jeden křížek- fis. E moll aiolská. Stupnice h moll má dva křížky- fis, cis. H moll aiolská. 3. ročník. Stupnice e moll má jeden křížek- fis. E moll aiolská 1 Stupnice h moll má dva křížky- fis, cis. H moll aiolská A dur + akordy a moll harmonická + akordy e moll harmonická + akordy h moll melodická + akordy

Více

NAUKA O HUDBĚ školní rok 2014/2015 VNITŘNÍ SMĚRNICE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48

NAUKA O HUDBĚ školní rok 2014/2015 VNITŘNÍ SMĚRNICE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZAKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 NAUKA O HUDBĚ Patří mezi povinné předměty hudebního oboru Základních uměleckých škol. Délka studia je pětiletá a řídí se podle učebních plánů.

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato =

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato = H dur - 5 křížků: fis, cis, gis, dis, ais 1 Mollová stupnice se čtyřmi křížky se jmenuje cis moll (fis, cis, gis, dis). cis moll harmonická + akordy cis moll melodická + akordy Es + akordy + D7 fis moll

Více

Jak na akordové značky

Jak na akordové značky Jak na akordové značky Cíl článku: Cílem článku je naučit Vás porozumět akordovým značkám a získat schopnost najít si a posléze zahrát na kytaru jakýkoliv akord. V článku rozhodně nenajdete zobrazení všech

Více

(nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE. Matěj Benko

(nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE. Matěj Benko ÚVODNÍ SKRIPTA (nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE připravili: Jiří Neužil Matěj Benko Obsah Slovo úvodem...3 1.11 Některé další hudební zkratky a způsoby

Více

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis 1 Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis E dur B dur A dur a moll harmonická melodická Crescendo = Decrescendo = Moderato = Allegro = Lento = Adagio = pp = fff = 2 Petr Iljič Čajkovskij Ruský skladatel

Více

Otázky z hudební nauky 1. ročník

Otázky z hudební nauky 1. ročník Otázky z hudební nauky 1. ročník 1. Co je zvuk, tón (jeho vlastnosti), nota? 2. Jak vypadá notová osnova, houslový klíč (napiš), takt, taktová čára a k čemu to všechno slouží? 3. Vyjmenuj hudební abecedu

Více

MINIMUM K NÁHRADNÍ ZKOUŠCE Z HUDEBNÍ NAUKY

MINIMUM K NÁHRADNÍ ZKOUŠCE Z HUDEBNÍ NAUKY 1. ROČNÍK 1. pololetí 1. Zvuk, tón, notová osnova, houslový klíč, basový klíč (violoncello, klavír a akordeon), taktová čára 2. Vlastnosti tónu 3. Hudební abeceda, znalost not v houslovém klíči od c1 do

Více

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy Pěvecké hlasy mají svoje názvy, stejně jako hudební nástroje. Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské. Ženské hlasy jsou- nejvyšší soprán, střední mezzosoprán, nejnižší alt. Mužské hlasy jsou-

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 1 NAUKA O HUDBĚ Patří mezi povinné předměty hudebního oboru Základních uměleckých škol. Délka studia v ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose je pětiletá a řídí se podle učebních plánů. Konzultační hodiny Všichni žáci

Více

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY Hudební nauka přehled látky pro 1. a 2. ročník Vlastnosti tónu DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA Prvky notace PŘEDZNAMENÁNÍ NOTA HLAVIČKA NOTY POMOCNÉ LINKY HOUSLOVÝ KLÍČ NOTOVÁ OSNOVA (linky i mezery se číslují

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MUSIC ART FAKULTNÍ ŠKOLA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE HUDEBNÍ NAUKA II. Otázky a odpovědi ze základů hudební teorie

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MUSIC ART FAKULTNÍ ŠKOLA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE HUDEBNÍ NAUKA II. Otázky a odpovědi ze základů hudební teorie HUDEBNÍ NAUKA II Otázky a odpovědi ze základů hudební teorie Josef Vondráček 9.9.2013 2 1. PŘEDZNAMENÁNÍ... 3 2. POSUVKY... 4 3. METRIKA... 5 4. RYTMUS... 7 5. PŘEDTAKTÍ... 8 6. DIATONICKÝ A CHROMATICKÝ

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov

Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov Název projektu Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků ZUŠ Karlovarského kraje při zavádění nových studijních oborů v rámci

Více

5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU

5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU První soukromá ZUŠ je jednooborová a v rámci hudebního oboru realizuje přípravné studium (1-2 ročníky ), základní studium I. stupně (7 ročníků ), přípravné studium II.

Více

Akordy. Contents. 1 Durové: Aneb Od 5 po 13 2. 2 Durové akordy s add, sus, 4, 6, 11, 9± 3 Molové 6, 7, 9, 7 5 4. 4 Dim akordy 5

Akordy. Contents. 1 Durové: Aneb Od 5 po 13 2. 2 Durové akordy s add, sus, 4, 6, 11, 9± 3 Molové 6, 7, 9, 7 5 4. 4 Dim akordy 5 Akordy Jiří Kvita December 21, 2011 Contents 1 Durové: Aneb Od 5 po 13 2 2 Durové akordy s add, sus, 4, 6, 11, 9± 5±... 2 3 Molové 6, 7, 9, 7 5 4 4 Dim akordy 5 5 Některé ekvivalence 6 1 1 Durové: Aneb

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník Hudební výchova 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KYNŠPERK NAD OHŘÍ UMĚNÍ JE HRA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí Smetanova 1500, Ústí nad Orlicí Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Počet oborů, velikost

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU BICÍ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU BICÍ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU BICÍ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany OBSAH 5.1.23 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA BICÍ NÁSTROJE 2 5.1.24 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT DOPROVODY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. ZUŠ-ZR-ŠVP-4/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika

Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika Prima Prezentace jedna známka Textový editor automatické tvary - jedna známka Textový editor práce s textem- jedna známka Sekunda Grafika jedna známka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j.:2012/41 Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto naší školy: TVOŘÍM, TEDY JSEM OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. POPIS ŠKOLY... 5 2.1 Historie...

Více

Přípravná hudební výchova (PHV)

Přípravná hudební výchova (PHV) Přípravná hudební výchova (PHV) - V souladu se Školním vzdělávacím programem žák: - rozezná rozdíl mezi tónem a zvukem - zná pojem notová osnova, nota - umí napsat houslový klíč - pozná umístění not na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM První soukromé ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY s.r.o. Zbavujeme-li se náročného přístupu k dětem, pak se nelze divit, že ony nejsou ochotny nebo schopny být náročné na sebe. Doc. PharmDr.

Více

Člověk a jeho svět ČJ a literatura TV. Matematika

Člověk a jeho svět ČJ a literatura TV. Matematika VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: bdobí: mění a kultura čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase intonuje

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 0 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLAVÍR 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VARHANY 0 5..4

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Poznáváním umění poznáváme svět Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 2.1. Počet oborů, velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLECANY Název ŠVP: Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak i pro život Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV Neučíme to, děláme to Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou 6. - zvládne hru glissando - umí použít melodické ozdoby - umí využít příklepovou techniku v levé ruce - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou - hraje v I. X. poloze - hraje

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Leonard Bernstein Symfonické tance z West Side Story

Leonard Bernstein Symfonické tance z West Side Story JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra kompozice a dirigování Dirigování orchestru Leonard Bernstein Symfonické tance z West Side Story Bakalářská práce Autor práce: Ema Mikešková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DOLNÍ ÚJEZD 2 OBSAH OBSAH...3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 2.1 OBORY ŠKOLY...8 2.2 KAPACITA ŠKOLY

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150 Obsah 1. Škola 5 1.1 Identifikační údaje 6 1.2 Popis školy 7 1.3 Historie a současnost 8 1.4 Pedagogický sbor 9 1.5 Dlouhodobé

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Latina Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Latina Gymnázium Dr. školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

2. HUDEBNÍ NAUKA III

2. HUDEBNÍ NAUKA III 1. 2. HUDEBNÍ NAUKA III 3. 1. TETRACHORD... 3 2. STUPNICE MOLL A JEJÍ STAVBA... 5 3. KVARTOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STUPNIC DUR A MOLL... 7 4. KVINTOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STUPNIC DUR A MOLL... 8 5. STUPNICE MOLL (DO TŘÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HOŘICE Co má svítit, musí vytrvale hořet." Viktor Frankl 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Velikost školy, obory... 5

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Akordové značky. Chromatické zvýšení nebo snížení tónu daného akordu (tzv. alteraci) vyznačujeme posuvkami a zkratkami.

Akordové značky. Chromatické zvýšení nebo snížení tónu daného akordu (tzv. alteraci) vyznačujeme posuvkami a zkratkami. 1 Akordové značky Akordové značky označují akordy pomocí písmen, čísel, posuvek a zkratek. Označování souzvuků akordovými značkami vychází z mixolydické stupnice. Akord složený z prvního, třetího a pátého

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Studijní zaměření Hra na háčkovou harfu

Studijní zaměření Hra na háčkovou harfu Studijní zaměření Hra na háčkovou harfu Háčková harfa patří do skupiny malých takzvaných bez pedálových harf, které patří k lidovým nástrojům a byla tradičním nástrojem i u nás. Zachovává si typický harfový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253 příspěvková organizace IČO: 70856303 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JOSEFA SLAVÍKA HOŘOVICE ŽIVÁ PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

Více

Úpravy a retuše v praxi

Úpravy a retuše v praxi JIŘÍ KRATOCHVÍL Úpravy a retuše v praxi Otázka úprav a retuší skladatelova zápisu vystupuje čas od času do popředí. Stále ještě přetrvává představa nedotknutelnosti zápisu, požadavek naprosté věrnosti

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Obsah 1. Identifikační údaje 1 2. Charakteristika školy 2 2.1 Počet oborů, velikost 2.2 Historie a současnost 2.3 Charakteristika

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě.

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas prostý - oznamovací věty Cvičení: Já bydlím na farmě. I live on a farm. Já bydlím

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

Seznam oborů vyučovaných na

Seznam oborů vyučovaných na Seznam oborů vyučovaných na Konzervatoři Jaroslava Ježka Roškotova 4/1692, Praha 4 Klepnutím na číslo stránky se přesunete na vybrané zaměření daného oboru. Obor Hudba 82-44-M, N Zaměření Skladba str.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JAKUBA JANA RYBY ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 8 2.1 Počet oborů, velikost... 8 2.2 Historie a současnost...

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči o studium budou v obou oborech vzdělání konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího řízení Osmileté

Více

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM OBSAH: HRA NA AKORDEON:... 2 HRA NA KLAVÍR:... 3 HRA NA VARHANY:... 5 HRA NA KYTARU:... 6 HRA NA HOUSLE:... 8 HRA NA VIOLU:... 9 HRA NA VIOLONCELLO:... 10 HRA NA ŽESŤOVÉ

Více

Studijní zaměření Hra na trubku

Studijní zaměření Hra na trubku Studijní zaměření Hra na trubku Trubka je dechový žesťový nástroj, který dosahuje ze všech v současnosti používaných žesťových nástrojů nejvyšších tónů. Má široké využití prakticky ve všech hudebních žánrech

Více

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost školy... 5 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 5 2.4 Dlouhodobé projekty,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

KRAJSKÉ KOLO PŘEBORU ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015. TŘINEC Sportovní areál STaRS, Třinec. Čtvrtek 14. 5. 2015

KRAJSKÉ KOLO PŘEBORU ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015. TŘINEC Sportovní areál STaRS, Třinec. Čtvrtek 14. 5. 2015 KRAJSKÉ KOLO PŘEBORU ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015 TŘINEC Sportovní areál STaRS, Třinec Čtvrtek 14. 5. 2015 INFORMACE: Celostátní finále PŠ v orientačním běhu se koná 10. 6. 2015 v Ostravě INFORMACE: http://krob.eso9.cz/pages/preborskol/preborskol.aspx

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna se spolu s ostatními flétnami řadí historicky mezi nejstarší hudební nástroje. První zmínky nacházíme již na jeskynních malbách. Největší obliby

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Hudební výchova) Tematický

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ VESELÍ NAD MORAVOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ VESELÍ NAD MORAVOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ VESELÍ NAD MORAVO Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Zaměření školy a její vize 7 4. Výchovné a vzdělávací strategie 8 5. Vzdělávací obsah uměleckých

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

36 Pentatonická mollová stupnice IV - V. modus 37 Ukázka lickù penta moll 38 Bending 39 Le Swing TRACK 16 40 Ukázka lickù bluesové stupnice

36 Pentatonická mollová stupnice IV - V. modus 37 Ukázka lickù penta moll 38 Bending 39 Le Swing TRACK 16 40 Ukázka lickù bluesové stupnice OBSAH CD 5 Úvod 6 Rozmístìní tónù v notové osnovì 7 Rozlo ení tónù na hmatníku kytary 8 Intervaly 9 Rozlo ení intervalu na hmatníku kytary 10 Intervaly slo ené 11 Vertikální rozlo ení intervalù 12 Vertikální

Více

Elektronické klávesové nástroje a čtyřruční hra na klavír, event. hra na dva klavíry: digitální hudební archiv

Elektronické klávesové nástroje a čtyřruční hra na klavír, event. hra na dva klavíry: digitální hudební archiv Elektronické klávesové nástroje a čtyřruční hra na klavír, event. hra na dva klavíry: digitální hudební archiv Číslo Autor Skladba Interpret Zdroj Minutáž 1 Němec, Ladislav Hra na honěnou Barbora Čopáková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA OPAVA UMĚNÍ JE UNIVERZÁLNÍ ŘEČÍ LIDSTVA Obsah 1. Identifikační údaje.... 3 2. Charakteristika školy...... 4 2.1 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Prezentace práce studentů gymnázia z předmětů umělecké profilace

Prezentace práce studentů gymnázia z předmětů umělecké profilace Prezentace práce studentů gymnázia z předmětů umělecké profilace VÝTVARNÝ OBOR (v rámci hodin výtvarné výchovy a výtvarných ateliérů) 8.00-10.45 výtvarná výchova tercie + kvarta MgA. David Baránek č. 8

Více

Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír Výuka hry na klavír představuje v dnešní době stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání. Studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje.

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Prima 1 hodina týdně, tematická CD, DVD,,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy v Novém Bydžově

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy v Novém Bydžově ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Novém Bydžově Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY F. PIŠINGERA, TRHOVÉ SVINY Motto ČLOVĚK ROZUMÍ JEN TOMU, CO DĚLÁ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Stupnice { PAGE \* MERGEFORMAT }

Stupnice { PAGE \* MERGEFORMAT } Stupnice stupnice je stupňovitá řada tónů uspořádaná dle určitých pravidel. Tato pravidla jsou určena uspořádáním vzdáleností mezi tóny = celý tón, půltón. dělíme je na: celotónové skládá se ze samých

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 3. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 3. Výstup Návyky: - reaguje na rozšiřující se škálu gest učitele, dodržuje zásady hudební kázně. - dodržuje režim pracovny

Více

ň Ý Á Ú ú ň Ó š š š ú ó ú ů ů ů š ů ů ů š ů ů ú ů ů ů ú ů ů ů ů ů ů ó ú ú ó ů ů ň ů ň ů ů ú ú ú ó š ó ú ú ó š ú š š š ú ú ů ň ú ů ú ú ú ů ú ú ň ů ú š ň ú š š š š ú ň ů ň ú š ů ů ň ů ů ů ů ú ů ú ú ň ú ú

Více

Studijní zaměření Hra na baskytaru

Studijní zaměření Hra na baskytaru Studijní zaměření Hra na baskytaru Baskytara je strunný hudební nástroj, který v moderní hudbě nahrazuje funkci kontrabasu. Úlohou baskytary je především hrát basovou linku. Spolu s bicími tak tvoří základ

Více

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium 4. - využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti - samostatně cílevědomě dbá na další zdokonalení prstové a dechové techniky - zvládá hru stupnic a akordů na vyšší úrovni - užívá smysluplně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY A PLUS, spol. s r. o. Český Těšín, Pod Zvonek 28 Motto: Mám-li se naučit, musím mít partnera v učení. Obsah Obsah... 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 1, BISKUPSKÁ 12

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 1, BISKUPSKÁ 12 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 1, BISKUPSKÁ 12 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOBOJ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOBOJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOBOJ Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více