pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ připravili: Jiří Neužil Matěj Benko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ připravili: Jiří Neužil Matěj Benko"

Transkript

1 SKRIPTA ZÁKLADŮ HUDEBNÍ TEORIE pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ připravili: Jiří Neužil Matěj Benko Obsah Slovoúvodem Některédalšíhudebnízkratkyazpůsoby zápisu Notopis Akordovéznačky Notováosnova Ukázkyklavírníhopartu Notyapomlky Intervaly Posuvky Cojeinterval? Klíč Způsoboznačováníintervalůatónů Takt,metrumataktovéčáry Základníintervaly Repetice Odvozenéintervaly Předznamenání Dalšímožnézpůsobyděleníintervalů Dynamika Tempoastyl Způsobyprocvičováníintervalůapráces nimi Artikulace Shrnutíointervalech /98

2 3.Stupnice Specifickédruhymotivu Jakvznikánejjednoduššístupnice Prácesmotivem Sedmitónovéstupnice církevnímody Hudebnívěta,téma Kvarto kvintovýkruhachromatická stupnice Jinéformálníčásti Maláavelkáforma Stavbastupnicpomocísymetrie Nejčastějšíschématamalýchforem Dalšímožnostitvorbystupnic Jakstupniceprocvičovat Jednodílnáforma strofickápíseň, blues Shrnutíostupnicích Maládvoudílnáforma Akordy Malátřídílnáforma Trojzvuky Příkladyvelkýchforem Čtyřzvuky Typickýjazzovýstandard Pěti avícezvuky,tenze Propracovanějšíjazzovýstandard Úpravaakordů polohaarozloha Typickápop rockovápíseň Jakakordyprocvičovat Méněobvyklápop rockovápíseň Shrnutíoakordech Shrnutíohudebníchformách Harmonie Studijnímateriály Harmonickéfunkce Jakdálestudovat? Základníharmonickéspoje Knihy Vedeníhlasů Časopisy Jednoduchéspojevrámcitóniny Notovémateriály Sekvence Informačníservery JakcvičitII V Iasekvence Stránkyvčeštině Shrnutíoharmonii Stránkyvangličtině Hudebníforma Poslech Vztahformyahudebníhostylu...74 Seznamdoporučenýchnahrávekkukázkám Vztahformy,aranžmáainterpretace...75 Anglicko českýslovníkužitýchpojmů Motiv nejmenšíprvekhudebníformy /98

3 SLOVO ÚVODEM Milíhudebnípřátelé, dovoltenámpozdravitvásjménemklavírníhoodděleníkonzervatořejaroslavaježka. Jsmerádi,žejsteprojevilizájemostudiumnanašíškoleapřejemesi,abyVámtentotext pomohlsedobřepřipravitnapřijímacízkouškynahlavníoborklavír(zejménajeho ʺjazzovouʺčást). Tatoskriptabymělabýtpřehledemzákladníchznalostízhudebníteorie,jakésidobré (nikolivšakjenminimální)penzuminformací,kteréjeužitečnéznátpropřij etínahudební školusezaměřenímnaklávesovénástrojevjazzuapopulárníhudbě.rozhodněnemá ambicistátsevjakékolioblastidokumetemvyčerpávajícím,spíšechcepoukázatnaoblasti hudebníteorieapraxe,kterýmijenutnosecíleněadlouhodobězabývat nejenpro úspěšnépřijetínakjj,aleiproobecnézdokonalenívhudebnípraxi. Důležitýmcílemtěchtoskriptprovásjakobudoucíuchazečeostudiumjeujasněnía sjednocenízákladníhudebníterminologie,abystemohlikomunikovatsostatními muzikantyʺspolečnýmjazykemʺ.někteřízvásmožnáchodínanějakouspeciální přípravuvjazzovéoblasti(aťužvrámcinějakéškolynebokněkomusoukromě)a/nebo užtutohudbuaktivněprovozujete provásbytatoskriptamohlabýtspíšeʺopakováním ashrnutímʺtoho,comožnájižznáte,případněmohouposkytnoutnějakýnovýúhel pohledunavěc.těmzvás,kdojstevtomtooboruzatímméněpokročilí,doporučujeme brátjednotlivátématatěchtoskriptjakopodnětykdalšímuvlastnímustudiujdoucímudo většíhloubky.budetoprovásvestudiuvelkouvýhodou čímdřívesiujasníteteoretické základy,tímvícesemůžetevěnovatpraktickémuhraníateorievásnebudezdržovat. Rovněžbystemělivědět,žezejménavprvníchdvouletechstudiabudezvládnutí základníteorieaterminologieprovásklíčové,protomůžetetentotextpoužívatijako učebnípomůckunazačátkustudia. Zdejetakétřebazdůraznitnutnostzabývatsejižodpočátkuanglickýmhudebním názvoslovím.jeuniverzální,používásepocelémsvětěajelogické(češtinajebohuželv tomtoohledudostnelogická).protojsouzdeuvedenyanglickéekvivalentyčeskéhudební terminologie,kterébystesemělinaučit.nenísnadtřebazdůrazňovat,jakjedůležitéznát angličtinuivjinýchohledech jezákladnímjazykemtétohudebníoblasti,nejlépesesní domluvíteshudebníkyzceléhosvětaadrtivávětšinadobrýchvýukovýchmateriálůje právěvangličtině. Poznámka:Českéznačenítónůnahradímeuniverzálnímanglickým.Písmeno H označujícítón H nahradímepísmenem B (otomvícevkapitole2.2).zvyšováníasnižovánítónůnebudemezapisovat foneticky,alepomocípříslušnéposuvky.pokudtedybudememluvitosníženém e,nebozvýšeném f,napíšeme Eb a F#,nikoliv Es a Fis.Budetesetotižneustálesetkávatsnotovým materiálem,kdežádnéčeskéoznačovánínenajdete,takžečímdřívsinatozvyknete,tímlépe.jeto celosvětověpoužívanýzápis. 3/98

4 Jakmůžetestěmitoskriptypracovat? Každáznásledujícíchkapitolsetýkájednéoblastihudebníteorieapraxe,kteroubudete musetovládnoutjakoʺzákladnístavebníblokyʺ.jednotlivékapitolynasebenavazují, protovámdoporučujemestudovattextsouvisleodzačátkudokonce.připsaníjsme myslelinato,žejdepředevšímotopochopit základdanéhotématu,učitsevjehorámci tvořivěmysletapracovat, nikolisehopouzemechanickynaučitbezznalostijehozákladní logiky.uvědomujemesi,žetonenítennejtypičtějšízpůsob,jakýmjehudebníteorie popisována,alejevelmidůležitýpro rozvíjeníhudebníhomyšlení, kteréjepodstatné.v hudbějazzovéhookruhumátakésváspecifika,kterábudetemusetproúspěšnéstudium ovládnout.mělibysteprotoconejvíceodanémtématupřemýšletasnažitseuvědomovat sijehosouvislosti,videálnímpřípaděsamizkusitdozvědětseoněmvíce. Každákapitolaobsahujeněkolikúrovnídůležitostitextu. Základemkapitolyje systematickévysvětlenídanéhotématu. Důležitépojmyaskutečnosti,kterébysteměli znát,jsouoznačenytučně.pojmynebotémata,nadkterýmidoporučujemevícepřemýšlet, jsoupsánakurzívou.tizvás,kteříjsouzvídavějšíneboužuvedenoulátkuvíceméněznají, mohouocenitdoplňujícítextpsanýmenšímpísmemaoznačenýhvězdičkou: *napříkladtakto Tenobsahujejednakzajímavésouvislostitýkajícísedanéhotématu,jednakpodnětya směry,kterýmimůžeterozšířovatvašehudebnímyšleníacelkovýrozhled.nakonci každékapitolypaknajdeteʺučebnicovéʺ shrnutípodstatnýchinformacíkdanémutématu. Právětotoshrnutímůžetebrátjakotonejdůležitější,cobysteměliznátkpřij ímacím zkouškám. Nedílnousoučástítextujsou notovéukázky.pokudsejednáoukázkuzkonkrétní skladby,doporučujemepodívatsenanotyceléskladbyahlavněsijiposlechnout.seznam nahrávekkukázkámnajdetevpřílozenakoncitextu.proukázkymůžetetakévyužít např.videanainternetovémserveruyoutube(prosnadnějšívyhledáváníjsouprotou skladebuváděnajménainterpretů,nikolinutněautorů).tysevšakněkdymohoulišitod těchuváděnýchzde(zejménapokudsejednáonahrávkyzživýchkoncertů) aleito můžebýtzajímavéporovnat... Vněkterýchkapitoláchnajdetei cvičenía/nebourčitépomůcky,kterýmisimůžete ověřit,jednakzdadobřerozumíte systému,kterýsetématutýká,ajednakzdamátei praktickédovednosti,jakstématempracovatvpraxi přihře.prokaždéhozvásmůže býturčitákapitoladůležitějšínežjiná,protobudeidobrýmcvičenímzkusitseohodnotita poznat,včemjstedobříavčemsepotřebujetezlepšit.jednotlivéʺzákladníblokyʺ samozřejmědálesystematickyrozvíjímeipřisamotnémstudiu,takžezískáteiurčitý přehledotom,jakmůževypadatsystémpráceveškole. Vposledníkapitoleostudijníchmateriálechjsouuvedeny odkazynadalšízdroje,na kterésemůžeteobrátit.někdyjsouzahrnutyužpřímodotextu(např.odkaznaurčitou skladbuainterpreta).snažtesejevyužít,mohouvámposkytnoutřadudalších 4/98

5 zajímavýchpodnětůasouvislostí. Důležitápoznámkanakonec všechnynotovéukázkysipokudmožnopřehrávejtena klavíru,případnězkustezazpívat.taksedostanetesdanýmtématemnejlépedokontaktu. Párslovkobecnýmpředpokladům(nejen)prostudiumnaKJJ Základnímpředpoklademdobréhoprovozováníjakékolihudby(samozřejměkromě zvládnutítechnikyhrynanástroj)jerozvinutýhudebníslucharozvinutáhudební představivost.to,cojenejdůležitějšízhlediskasluchu,je výslednýzvuk.onějjdevhudbě především protosesnažtevždydbátnato,jakjednotlivévěcizníajakpůsobízvukověa výrazově.hudebníteoriejevtomtoohleduméněpodstatná,ostatnějakseměnilvhistorii zvukovýavýrazovýideál,měnilasepodletohoiteorie.jedůležitéchápat,že každý hudebnístylmásvůjurčitýzvukovýavýrazovýideál,kterýjenutnovnímatpředevšímsluchem, hudebníteoriísedápopsatjendourčitémíry (veskutečnostijecílemmnohateoretických poučekʺzaručitʺprávěto,ʺabytoznělodobřeʺ tedytak,jaksitenkterýhudebnístyl ʺžádáʺ).Toznamená,žeteoretickápravidlaklasickéevropskéhudbyjsounutnějinánežu hudbyjazzovénebotřebaindicképrávěproto,žejejinýijejízvukovýavýrazovýideál (např.častosesetkámestím,žeteoriehudbyjazzovéhookruhuzáměrněopouštípravidla klasickéhudby). Nenítřebazdůrazňovat,žetonejcennější,comůžemedělatprorozvíjenítakového způsobuvnímání,je hudbuposlouchat aanalyzovatpřímosluchem,učitsepodlesluchu napodobovat(anejlépenahrávkyrůznýchhudebníchstylů,zrůznýchčasovýchobdobí apod.).torozvíjínejlépenejensluch,aletakéhudebnípředstavivostapaměť.prostyly hudbyjazzovéhookruhujepaktypické,žehráčdojistémíryspoluvytváříhudbudlesvé vlastníindividuality,někdyizpůsoby,kteréjsoutěžkopopsatelnénějakouteorií.tanám sicemůžepomociněkterévěcipojmenovatalépesijezorganizovat,alepřímouzkušenost zposlechu(asamozřejměihraní)nahraditnemůže.známérčení,žejelepšígrampraxe nežtunateorie,zdeplatíbezezbytku. Dálejepodstatné,abystedokonaleovládličteníipsanívedvouprincipiálněodlišných typechhudebníhozápisu zápisdonotazápisvakordovýchznačkách.jenutnési uvědomit,žetojsoudvěpolovinyjednévěci,kterésenavzájemdoplňují(tomůžetejasně viděttřebanazápisujazzovýchstandardů).protožejstepravděpodobnězvyklíčístspíše klasickýnotovýzápis,akordovéznačkymohoubýtprovásnynípřistudiudůležitější. Nicméně,obojíjetřebazvládnoutdobřeavíceméněautomaticky protoivtěchto skriptechbudemepovažovatzápisjakvnotách,takveznačkáchsoučasnějako samozřejmouvěc.stálevšaknezapomínejtenato,cobylořečenodříve výslednýzvukje tonejdůležitější,jakýkolinotovýzápisjekněmupouze(nedokonalým)prostředkem.to takésouvisísrozvíjenímhudebnípaměti čiliconejvícevěcíseučitnazpaměť.obvykle platí,žečímvícesenahudbupřihřebudetemusetdívat(tj.čístzezápisu),tímméněji budeteposlouchat(aprotomůžeihůřeznít). 5/98

6 Vhudbějazzovéhookruhumáklavír(aklávesovénástrojevůbec)poněkudodlišnouroli nežvhudběklasické.zásadnírozdíljepředevšímvevětšímvýznamu doprovodu,ataké hranívsouboru(resp.interakcesjinýmimuzikantyobecně).zatímcovklasickéhudběje klavíristatypickyorientovánspíšenasólovéhraníamalákomorníseskupení,vhudbě jazzovéhookruhujakocelkujetypické,žejeklavír(aklávesovénástrojeobecně)spíše součástínějakéhosouboru,kterýmůžebýtvelicerůznorodý(oddua/triaažpovelké orchestry).jehovýznamjevevelkémíředoprovodnýateprvevmenšímířesólový.tiz vás,kteříbylivhudběvedenispíšeklasickýmzpůsobem,budoumožnácítit,žejeto poněkudnezvyklárole budetesemusetučitposlouchatijinénástroje(zejménarytmiku basuabicí),vícepřihřekomunikovatapod.zdeplatí,žeto,cojezásadnědůležité,je předevšímkvalitnídoprovod(kterýnemusíbýtvůbecsložitý,spíšefunkčníazapadajícído celku).vtétohudbějelepšíaúčelnějšíbýtkvalitnímacitlivýmdoprovazečem(ikdyž třebaprůměrnýmsólistou),nežskvělýmexcentrickýmsólistou,alešpatnýma nepřizpůsobivýmdoprovazečem. Závěremještězmínkaoimprovizaci.Možnájstečekali,žesejíbudemeužvtěchto skriptechcíleněvěnovat,alenenítomutak záměrně.abystemohlidobřeimprovizovat, musítepředevšímdobřezvládnoutonyʺzákladníblokyʺ stupnice,akordy,rytmus, formuapod.improvizaceznichrůzněstavíapoužívájetvůrčímzpůsobem,kterýaledo velkémíryzávisínajejichrutinnímzvládnutí.opětplatí,cojeuvedenovýše klademe důrazzejménanazvládnutízákladůakvalitníhodoprovodu.předpokládáme,žebudete věnovathodněpozornostiprávězvládnutítěchtozákladů,protozdeimprovizacipříliš nezdůrazňujeme(nicméně,samozřejmějivítáme),ostatněběhemstudiabudetemíthodně časusejívěnovat... PřejemeVámhodnězdaruvestudiuatěšímesesVáminashledanou! 6/98

7 1. NOTOPIS Prozaznamenáníhudbypoužíváme notovépísmo.jetovelmiužitečnývynálezamá různáspecifika,kterábymělhudebníkznát.dobréčteníapsanínotjenedílnousoučástí základníznalosti(mohlibychomtakéřícigramotnosti)hudebníka.přestožesednesvelmi častopoužívajínapsanínotpočítačovénotačníprogramy,jevelmidůležitéumětúhledně ačitelněpsátnotyručně,protoževhudebnípraxisesetkámeisesituacemi,kdyjepotřeba notynapř.rychlepřepsat,transponovatapod.ručnípsanínotsamozřejměvyžaduje určitoupraxi,abychomdosáhlijehohezkéhovzhleduajistotyvpsaní. Některéhudebnístylyvyžadujíkroměznalostiklasickéhozápisuialternativy,které nabízejíurčitoumíruinterpretačnísvobody,nebolépeřečenovolnosti.tobylnapříklad tzv. generálbasvklasickéhudbě.vjazzuapopulárníhudběseneobejdemebez akordickýchznaček.jejichsystémzápisujejakousihudebnízkratkou,protoževšechno,co značkaobsahuje,lzezapsatinotami.prointepretaznačkyznamenajíharmonickévodítko, nazákladěkteréhovolísvévlastníprostředkypřidoprovodechnebopřiimprovizaci. Podívejmesealenejprvenazákladnístavebníprvkynotopisu.Promnohézvástobude spíšeopakováním,alejehodůležitýmbodemjeuvedeníanglickéterminologie.tajepro hudbujazzovéhookruhuobvyklejší,ikdyžsečastosetkámeismíchánímitalskéhoa anglickéhonázvoslovídohromady. 1.1Notováosnova Notováosnova (staff,množnéčíslostaves)seskládázpětilinekanotyseumisťujína linkyanebodomezer.samozřejmostíjepoužívání pomocnýchlinek (legerlines)pod osnovouinadosnovou.nazačátkunotovéosnovysepíše notovýklíč (clef), předznamenání (key)určujícítóninuskladbynebojejíčástia metrum (timesignature).u některýchnástrojů(včetněklavíru)potřebujemedvěnebovícenotovýchosnov,vtakovém případějeopatřímesvorkami(brace)ataktovéčárybudemepsátpřesně. Následujícíobrázekukazuje5prázdnýchtaktůnotovéosnovyproklavír(opatřené závorkou).vhorníosnovějehouslovýklíč,vespodníbasovýklíč.nakoncijefi nální taktováčáraapředprvnímtaktemje předznamenánítóninyaduraoznačeníčtyřdobého taktu: 7/98

8 1.2Notyapomlky Samotnánota(note)seskládáztěchtočástí: Hlavička(head) můžebýtprázdná(ucelýchapůlovýchnot)neboplná(případostatních, menšíchhodnot).proněkterénástrojesepoužívajíspeciálnítvaryhlaviček napříkladpro perkuseabicínástrojetřebatyto: Praporec(flag) n e b o trámec (beam) určujerytmickouhodnotunoty.můžebýt jednoduchý,dvojitý,trojitý,čtyřnásobný podledélkynoty.trámectakénaznačuje rytmickédělenínotvrámcitaktu. Nožička(stem) uníjepodstatnýjejísměr.notysměřujícíodtřetílinkynahorumají nožičkusměremdolů,píšemejivlevoodhlavičky.naopaknotysměřujícíodtřetílinky dolůbudoumítnožičkusměremnahoru,psátjibudemevpravoodhlavičky. 8/98

9 Současněsnotamizmínímeipomlky(rest).Tymajístejnérytmickéhodnotyjakonoty, alemajísvojesymboly.pomlce,kteráplatíprovšechnynástroje,seříká generálnípauza. Tečkazanotounebopomlkou(augmentationdot) jiprodlužujeopolovinujejíhodnoty. Pozornazáměnustečkounadnebopodnotou,značícízpůsobartikulace stacalo.např. způlovénoty,kterátrvánormálnědvědoby,sestanenotapůlovástečkou,trvajícítři doby.čtvrťovánotastečkoubudetrvatjednuapůldoby. Stejnéhovýsledkuprodlouženédélkynotybychomdosáhlitakésvázánímnotpomocí obloučkuligatury(tie),kteráznamená,žesenotavázanáligaturounezahrajezvlášť,ale držísepodobujejírytmickédélky.obloučekligaturyvšakmusívázatnoty stejnévýšky pozornazáměnusobloučkemlegata,kterýváženoty odlišnévýšky. Velmičastosesetkámes triolami,nebojinýmipolyrytmy tj.dělením,kdysecelýtakt nebojenurčitýpočetdobrozdělínajinépravidelnérytmickéhodnoty,nežurčujezákladní metrum(např.kvartola čtyřinotyvrámcitříčtvrťovéhotaktu).totodělenísetakéobecně nazýváʺn tolaʺ,kdeʺnʺoznačujepočetkroků,nakterédělíme(např.kvartola,kvintola, sextola,septolaapod.).anglickýtermínjeobvykle notegrouping,používásepřípona tupletnebojen (p)let.např.duplet=duola,triplet=triola,quadruplet=kvartola,quintuplet =kvintolaatd.). Vnotacijsoun tolyzapisoványvětšinoupomocísvorky,kteráohraničujeprvnía poslednínotun toly.uprostředjesvorkaoznačenačíslem,nakterédělíme(např. 3 ), někdysetakéoznačujepočetdob,kteréjsoutaktorozděleny,abynedošlokzáměně(např. 3:2 ).Obvyklálogikapoužitínotovýchhodnotvn tolejetaková,žejiminahrazujeme ʺnormálníʺpočetdanýchhodnot ojednočíslonižší. V příkladuvlevonahrazuje5 čtvrťovýchnotkvintoly ʺnormálníʺ4čtvrťovénotyvtaktu. Pokudbytam bylovkvintole5osminovýchnot,nahradilibychom 9/98

10 pouzeʺnormálníʺ4osminovénoty=polovinu4/4taktu.ulichýchtaktů(3/4,5/4aj.)setoto pravidloponěkudupravuje,např.kvintolačtvrťovýchnotv3/4taktubyvyplnilaprostor pouze3čtvrťovýchnot. Vzávislostinavelikostihodnotseněkdypoužíváoznačení maláavelkán tola,např. malátriolavyplňujeprostor1čtvrťovédoby(=2osmin),zatímcovelkáprostor1půlové(= 2čtvrtek: 1.3Posuvky Prozvyšováníasnižovánínotpotřebujemespeciálníznaky,kterýmříkáme posuvky (accidentals).opůltónusměremnahorusenotyzvyšujípomocí křížku(sharp),prosnížení notyopůltónupoužívámeznak béčka(flat): Zvýšenéasníženénotyzapisujemeobvyklýmzpůsobem,pouzepřednědáme znaménkokřížkunebobéčka.musímedávatpozor,abychomhoumístilisprávněvůči notě(čilidomezery,nebonalinku,podletoho,kdesenacházínota).veznačkáchbudeme posuvkyumisťovatzapříslušnépísmeno(f#,c#,eb,ab).vyhnemesečeskémuzvyku zapisovatfoneticky(fis,cis,es,as).prodvojitézvýšenípoužívámeznak dvojkřížku (doublesharp)aprodvojitésnížení dvojitébéčko(doubleflat): Zvýšený,nebosníženýtónplatíaždokoncetaktu.Pokudbychomsechtělivrátitk původnímutónu,muselibychomhoopatřittřetíposuvkou touje odrážka(angl.natural). Odrážkaplatíiprozrušení předznamenání.umístěnápřednoturušípředznamenánípo dobujednohotaktu,umístěnánazačátekčikonectakturušípředznamenáníoddaného taktudále. 10/98

11 1.4Klíč Notovýklíčjeoznačení,kteréurčujepoziciurčiténotyvosnověaodnějseodvozuje zápisvšechostatníchnot.nejběžnějšíklíčjetakzvaný houslový(g)klíč(trebleclef).ten určuje,ženotag 1jeumístěnanadruhoulinkuzespoda: Proklavíristyjesamozřejmostíičtenív basovém(f)klíči(bassclef).tenumisťujemaléf načtvrtoulinkuzespoda: Dalšímipoužívanýmiklíčijsou altový(alto),zvanýněkdytakéviolovýatenorový(tenor). JsoutoobaCklíče,středgrafickéhoznakuoznačujetónc 1: 1.5Takt,metrumataktovéčáry Hudebnízápisrozdělujemedorovnoměrnýchčástízvaných takty (measure).taktem rozumímečasovýúsekohraničený taktovoučárou(barline),způsobpočítánídobjeurčen tzv.metrem(timesignature).metrumoznačujemezlomkem(například4/4).horníčíslo znamenápočetdobaspodníčíslorytmickouhodnotujednotlivýchdob.učtyřčtvrtečního taktutedybudemepočítatčtyřidobyazákladníjednotkoubudečtvrťovánota.takový takttedymůžeobsahovat4čtvrťovénoty,8osminovýchnot,2půlovénoty,16 šestnáctinovýchnotatd.samozřejmostíjsourůznékombinacedanýchhodnot. Výsledkemsoučtuvšechhodnotve4/4taktuvšakvždymusíbýtčtyřidoby. 11/98

12 Vnašíhudebníkultuřejenejrozšířenějšívnímáníčtyřdobých,dvoudobýchatřídobých taktů.taktůmsesudýmpočtemdobseříká pravidelné,protožejelzerozdělitnastejně velkéčásti.neleknětesevšakaniméněobvyklýchvariant nepravidelnýchtaktů,jako například5/4,7/4nebo7/8.výjmečněsesetkámeispředepsanýmdvoutaktím,například 5/4+3/4(tentozpůsobzápisunászbavujepovinnostipsátzměnutaktupředkaždou taktovoučárou). Propřehlednéčteníbynotymělybýtumístěnytak,abybylyviditelnéúseky jednotlivýchdob.stímsouvisíisprávnépoužitítrámců tzv. trámcování(beaming).dvě osminovénotyspojenétrámcemvyjádřujístejnourytmickouhodnotujakojednačtvrťová nota.stejnětakmůžemejednudobuvyjádřitčtyřmišestnáctinovýminotamispojenými jednímtrámcem.pokudspojujemestoupajícíneboklesajícířadunotjednímtrámcem,měl bybýtisměrtrámcenaznačenvzestupně,nebosestupně.notystejnévýškyopatřujeme vodorovnýmtrámcem. Dobyvtaktu(beat)dělímenatěžké(downbeat)a lehké(upbeat).vevětšiněhudebních stylůjedůležitýpřízvuknaprvnídobě,neznamenátovšak,žetotakjevždy.například swing,charakteristickýstyljazzovéhudby(avlastněijejízákladnírytmickývzorec),má přízvučnoudruhouačtvrtoudobu(narozdílodklasickéhudby,kdejetomunaopak). Přízvukytvořícídovelkémírysprávnourytmickouinterpretacisouvisíseznalostí danéhotypuhudby(předevšímsluchovou)adonotseobvyklenezapisují.interpretby mělbýtobeznámensesprávnýmzpůsobemfrázovánívdanémstylu. Dalšímspecifikemjerozpormezinotovýmzápisemaskutečnýmfrázovánímv některýchstylech.veswinguseosminovéhodnotyfrázujíjinak,nežjepsáno,tedyne rovně,ale houpavě (swing=houpání).existujevícinterpretací,jakpřesněpopsat swingovéfrázování,anijednavšaknenízcelapřesná.někdysetotocítěnívysvětlujejako tečkovanýrytmus(dvěosminovéhodnotyodpovídajíjednéosminovénotěstečkoua jednéšestnáctinovénotě),někdyjakotriolovécítění(dvěosminovénotyodpovídajíprvní aposlednínotěmalétrioly).zdejejasněvidět,ženotopismáomezenémožnostianelze jímvyjádřitvšechnostoprocentně. Vsituaci,kdybymohlodojítvnotovémpísmukezmatkumeziswingovýmarovným dělením,používámeradějivýslovnéoznačení: swingy(osminyhranéswingově)nebo 12/98

13 straight8thʹs(osminyhranérovně).někdysepíšetotoioznačenínazačátekskladbyspolu stempovýmoznačením. *Vjazzovýchnotách(např. fakebook)seoznačeníswingyvětšinouneuvádí,považujeseza samozřejmé.nicméně,pokudsemajíhrátosminyrovně,označujesetovýslovnějako straight 8thʹs,rock feelnebopop feel. Nyníněkolikslovotaktovýchčárách. Jednoduchátaktováčára(singlebarline)znamená konecpředchozíhoazačáteknásledujícíhotaktu.nakoncijednotlivýchhudebníchdílů, větnebologickýchcelkůsepoužívá dvojitátaktováčára(doublebarline).konecskladby býváoznačenfinálnítaktovoučárou(finalbarline),kterávypadápodobnějakodvojitá čára,druhálinkajevšakzvýrazněna.prospeciálnísituacepoužívámetaké přerušovanou taktovoučáru(do]edbarline,dashedbarline). *Rytmickéděleníahodnotynemusímepočítatstriktnějentak,jakjsounapsány,alemůžemes nimipronašipotřebuzacházetivolněji.doporučujesepočítatsiurychlýchtemppomalejší hodnoty(napříkladpůlovénoty)aupomalejšíchtemprychlejšíhodnoty(napříkladosminové noty). 1.6Repetice Repetice(repetition,repeatbarline) jsoudvojitétaktovéčáry(častoopatřenyšikmými křidélkynadnotovouosnovou,díkykterýmvypadajíjakozávorky).patříknimještě dvoutečkaumístěnádodruhéatřetímezerynotovéosnovy: Funkcerepeticevyplývázjejíhonázvu jetošikovnázkratka,kteránászbavujenutnosti napsatstejnýúsekhudbyznova.znamenájednodušeopakovathudebníúsek,kterýjejimi vyznačen.obvyklesepředpokládájednoopakování,pokudjichmábýtvíce,jenutnoto výslovněoznačit. Velmičastosevrepeticinacházíhudebnívěta,kdeselišíkonecpředvětíazávětí.V takovémpřípaděpotřebujemedvěvariantykonců.protentojevužívámeitalskýtermín 13/98

14 primavolta a secondavolta (hrátpoprvéapodruhé).vangličtinějednoduše first ending,secondending.kdyžhrajemeúsekoznačenrepeticípoprvé,zahrajemetakty označenéprimavoltou.přihranítéhožúsekupodruhépřeskočímetaktyoznačenéprima voltouahrajemetyoznačenésecondavoltou. Krepeticímsevážouidalšíznaménka,kterézjednodušujízápisreprízovéformy.Když přihranínarazímenaznačku D.C.,značíto,žemámehrátodzačátku( DaCapo).Pokud mámenapříkladprvních8taktůvrepetici,jepotřebaupřesnit,zdaponávratu(d.c.) repeticiopakovat,činikoliv.ktomusloužíoznačení conrep srepeticí(vtakovém případěsehrajeprimaisecondavolta)a senzarep bezrepetice(vtomtopřípadě hrajemepouzesecondavoltuapokračujemedál. DalšívariantoujeD.C.alFine.Přitétoinstrukcihrajemeskladbuodzačátkuaždotaktu, kterýjeoznačenjakoposlední(fine).zdeskladbakončí. Přidámeještědvědůležitéznačky.Touprvníje Segno.PřioznačeníD.S.(DalSegno od značky)nebudemehrátodzačátku,aleodtaktuopatřenéhotímtoznaménkem: Častouvidíteoznačení D.S.alFine.Toznačí odsegnapokonec,přičemžkonecmůže býtnakonciskladby(poslednítakt),anebouprostředskladby(vtakovémpřípaděbude poslednítaktoznačenznačkoufine).jinouvariantouje,kdyžkonecskladbyještěnebyl napsánnebosejednáonovouformálníčást(dovětek),kteréříkámecoda.tamásvoji značku,kterávypadátakto: Provedeníbudevypadattak,žepřioznačeníD.S.alCodahrajemeodtaktuoznačeného znaménkemsegnopotaktoznačenýznačkoucodyapotompřeskočímenanovýúsek (psanýzvlášťnakonciskladby),označenýznovucodovýmznaménkema/neboslovem CODA. 14/98

15 1.7Předznamenání Pokudjehudbanapsanávnějakétónině,např.Adur,napíšemenazačáteknotové osnovypředznamenání (keysignature).tóninaadurobsahujetřikřížky(f#,c#,g#)a předznamenáníznačí,žektěmtonotámnenípotřebapsátkřížky.výchozínastavenítakto udanétóninytedyznamená,žepokudvtaktuuvidímenotyf,c,nebog,hrajemeje automatickyspříslušnýmiposuvkami. Některéhudebníčástibývajípsanévrůznýchtóninách,neníprotoneobvyklézměnit předznamenáníuprostředzápisuskladby.projistotusepoužívánejdřívezrušení původníhopředznamenání(pomocíodrážek)apotomstanovení předznamenánínového. Někdyjehudbanatolikvzdálenáurčitétónině,nebomodulujetakčasto,žese doporučujepředznamenánín e p o u ží vat. N ap ř.v m n o h am o d e r n í c h jazzo v ý c h standardechztohotodůvodupředznamenánínenajdeme. 1.8Dynamika Dynamika(dynamics)jeoznačenízvukovéintenzitypřednesuajepředepsánapomocí dynamickýchznamének.základnítřidynamickéhodnotyjsouvyjádřenyzkratkami italskéhonázvosloví:slabě( p piano),středněsilně(mf mezzoforte)asilně(f forte). Tytoznačkyjsoučastostupňovány(např. pp,ffapod.). Dálesepoužívajívýrazypropostupnézesilování( crescendo cresc.)azeslabování (decrescendonebodiminuendo).grafickouvariantouzesilováníazeslabováníjsou vidlice<>(hairpin).klasickánotacepoužívácelouškáluitalskýchvýrazůpropřednesa dynamiku.populárníhudbasevícpřikláníkanglickémunázvosloví. ppp pianopianissimo conejslaběji pp pianissimo velmislabě p piano slabě mf mezzoforte středněsilně f forte silně ff fortissimo velmisilně fff fortefortissimo conejsilněji sf/sfz sforzando/sforzato sesilnýmdůrazem 15/98

16 cresc.(<) crescendo zesilovat decresc.(>) decrescendo zeslabovat dim.(>) diminuendo zeslabovat 1.9Tempoastyl Označenítempapředepisuje,jakrychlesemádanáhudbahrát.Častobývázačátek skladbyoznačenpřednesovýmoznačenímitalským(např.allegro,lento),neboanglickým (např.fast,medium).někdyseoznačuje tempoistylzároveň(fastswing,ballad,medium samba). Nejpřesnějšímvyjádřenímjevšakčíselné metronomickéoznačení,kdečíslovyjádřuje početúderůzaminutu (beatsperminute,bpm).prostormezidvěmaúderyjerytmickou hodnotounoty.např.označení q =60znamená,žečtvrťovánotabudetrvatjednuvteřinu (jinakřečeno,metronomudeří60krátzaminutu).následujícítabulkapředstavujeněkolik italskýchtempovýchpředznamenáníajejichodpovídajícípřibližnoučíselnouhodnotu: Pomalétempo Grave těžce 40 Largo široce 44 Lento rozvláčně 50 Adagio pomalu,zvolna 54 Středněrychlétempo Andante volně,krokem 63 Andantino volně,rychleji,nežandante 69 Moderato mírně 88 Allegrelo vesele,mírnějinežallegro 106 Rychlétempo Allegro vesele,rychle 132 Allegroassai značněrychle 144 Vivace živě 160 Presto velmirychle 184 Prestissimo conejrychleji /98

17 Dalšímidůležitýmioznačenímijsouzrychlování( accelerando)azpomalování (ritardando).pokudmábýturčitáčástskladbyhránarytmickyvolněji(bezpevnýchdob), označujeserubato.pokudchcemepotakovétočástinaopakhrátvpevnémpravidelném tempu,píšemeatempo. Vhudbějazzovéhookruhusetakémůžemesetkatsespeciálnítempovouzměnou,kdy seurčitáčástskladby(např.sólonebocoda)hrajevpolovičním( half time)nebo dvojnásobném(double time)tempu.vtomtopřípaděsevšakneměnípočetzákladních (výchozích)dob(atedyformavčetnězměnakordů),měnísepouzehustotarytmu.místo 4/4takvlastněhrajeme2/2nebo8/8,ovšemvždynazákladěpůvodníchčtyřdob. Schematickytomůžemevyjádřittakto: příkladharmonie: Cmaj Am7 half time: 1 původnítempo: double time: Artikulace Artikulací (articulation)serozumíoznačovánínotznakyneboslovy,kterépředepisují jejichspecifickouinterpretaci.některéznačkyapojmenováníjsouobecné,jinésevztahují pouzekekonkrétnímunástroji(resp.způsobuhrynaněj).meziobecnéartikulačníznačky patří: přízvuk akcent(accent) tečkanadnebopodnotoupro staccato(notazahranákrátce) oblouček(slur)prolegato(notyhrányvázaně),příp.vkombinacistečkoupro non legato melodickéozdoby:příraz(acciaccaturan e b o gracenote),trylek (trill),tremolo, arpeggio,glissandoaj. slovníoznačenírůznéhozpůsobuhry( staccato,legato,tenutoapod.) slovníoznačenínáladyavýrazupřednesu( dolce,cantabileapod).vjazzových notáchčastonajdemeipokynyvangličtině,např.ʺfreelyʺ,ʺlightlyʺ,ʺwithasteady beatʺapod. 17/98

18 1.11Některédalšíhudebnízkratkyazpůsobyzápisu Populárníhudbapoužíváprozápistakézkratky,kterévklasickémnotovémzápise najdemejenzřídka.jednáseopomůcky,kterécelýhudebnítextzjednodušují.mezi nejběžnějšípatříznaménkoproopakováníjednohonebodvoutaktů.jetošikmáčárase dvěmatečkaminacházejícíseuprostředprázdnéhotaktu.pokudopakujemeobsahdvou taktů,umístímemezinataktovoučáruuprostředdvěšikméčárystečkamianadně napíšemečíslici2.slangověsetakovémuznakuříká lenoch. Někdyjepotřebavyjádřitpouzeharmoniipomocíakordickýchznaček.Zhlediskazměn rytmumůžebýtněkdyneprakticképsáttytoznačkydoosnovy.tamumisťujemešikmé čáry(slash),kteréznázorňujíjednotlivédoby,akordovéznačkysepíšoupřímonadně: 18/98

19 Zdejedůležitézmínittakétzv. rytmickounotaci(rhythmnotation).jdeorytmické hodnotypředstavujícíceléakordy,kteréjsoudányakordovýmiznačkamiainterpretje hrajevpředepsanýchrytmickýchhodnotách.někdysetakovýzápispíšemenšímpísmem nadnotovouosnovu(vekteréjepsánamelodienebošikméčárypředstavujícídoby). Takovémudoplňujícímuzápisuříkáme rytmickézanášky(cuenotes).stímtotypempartu sesetkámenapř.vbigbandu. Dalšímpoužívanýmzjednodušenímjevýraz simile(podobně).častosepoužívátřebav doprovodech,kdejenaněkolikataktechnaznačenajehostylizaceapakužjenomodkaz simile.interpretpřizpůsobujeharmoniidanémumodelu.někdybývápotomtoslověpřes notovouosnovuvlnovka,kterávymezujeprostorprotentotypdoprovodu,neboostinata. Velmiužitečnájsouznaménka8va(ooktávuvýš)a8ba(ooktávuníž).Bývajíopatřena svorkounebodlouhoupřerušovanoučarou,kterápřesněvymezujedobujejichtrvání. Pauzytrvajícídelšídobunemusíbýtvyjádřenypřesnýmpočtemvypsanýchtaktů.Pokud mámepauzutrvající4takty,můžemedoprostředjednohotaktuumístittlustoučáruanad nípočetprázdnýchtaktů(vtomtopřípadě4).vangličtiněsetakovápauzanazývá multirest.jdeovelmičastýzpůsobzápisuhlavněvpartechprosólovénástroje,které mívajívětšípauzy. 19/98

20 Někdybývápříkaz nehrát označenslovem tacet(lat.ticho).vrepeticích,kdesemá konkrétnínástrojpřidatažnapodruhé,setotooznačenípoužívávelmičasto( tacet1st time). 1.12Akordovéznačky Akordovéznačky (chordsigns)jsoujednímznejpoužívanějšíchzpůsobůzápisu harmonie,vhudbějazzovéhookruhutypickýmasamozřejmým.čteníazápisakordových značekjedisciplínou,kterávyžadujedobrouznalostharmonieaurčitouharmonickou představivost. Akordovéznačkyjsoumíněnyjakozjednodušenýzápisharmonie,protobyobecně nemělybýtvzápisupříliškomplikované(pokudbychommělipřílišsložitéznačky,bylo bymožnájednoduššípoužítklasickýnotovýzápis).značkabymělaobecněvyjadřovat předevšímto,covakordumusíbýt toznamenápředevšímjehozákladníkvalitu(durový, mollový,dominantníapod.),případněnějakýspeciálnízáměr(alterace,přidanýči vynechanýtónapod.).nevždytovšakznamená,žeznačkapopisujevše,covdaném akordumůžebýt.tozávisídovelkémírynastylovémkontextu otomvícevkapitole Harmonie. Systémstavbyznačeksimůžemepředstavitjakojménoapříjmení.ʺKřestníjménoʺje písmeno,kteréoznačujezákladnítónakordu(c,eb,f#).ʺpříjmeníʺjeoznačenívšeho,cose nacházízaprvnímpísmenemaoznačujekvalitu nebochcete licharakter akorduod danéhotónu.podleʺpříjmeníʺidentifi kujeme,jestliakordpatřínapříkladdoʺrodinyʺ durových,mollových,čidominantníchakordů. Přehledzákladníhoznačenívakordovýchznačkách: Velképísmenooznačujezákladnítónakordu. Velkátercie(dur)se neoznačuje.durovýkvintakordsevyjadřujepouzezákladním tónemakordubezdalšíhoznačení. Značkamisevztahujekmalétercii( minor moll).dalšíalternativy:min,m, (znaménkominus) 20/98

21 Čistákvintaseneoznačuje,pokudznačkanemáoznačenívztahujícísekekvintě,je kvintavždyčistá. Značkaaug(augmented)sevztahujekzvětšenékvintě.Dalšíalternativy:(#5),5#,+ (znaménkoplus) Značka(b5)nebo5bznačízmenšenoukvintu. Značkadim(diminished)označujezmenšenýkvintakord(častovšakizmenšený septakord).dalšívariantoujeindexovékolečkoʺoʺ(ʺprůměrʺ).někdysesetkámes přesnějšímzápisemseptakordu dim7neboo7. Značkamajsevztahujekvelkéseptimě.Dalšíalternativy:maj7, Δ,MA7 Značka7označujemalouseptimu. Značka9označujevelkounónu.Podobně2(stejnýtónooktávuníže)označuje velkousekundu. Značka11označuječistouundecimu.Podobně4označuječistoukvartu. Značka13označujevelkoutercdecimu.Podobně6velkousextu. Čísla9#,9b,11#,13boznačujízvýšenéasníženépřidanétóny(tenze)akordu. Někdysesetkámeispřeškrtnutýmindexovýmkolečkem Ø(ʺpoloměrʺ),které označujepolozmenšenýseptakord.jindysetentoakordpíšejakomi7/5b. Značkaaddpřidávákakordudanýinterval(add2,add9). Značkaomitznamenánaopakvynecháníurčitéhointervalu. Značkasus(suspension=průtah)značí(průtažnou)kvartu,vtomtopřípaděsev akorduhrajekvartamístotercie.někdysepíšetakéjenznačka4. Pokudmábýturčitáčástskladbybezharmonie,píšeme N.C.(nochord). Ještějednoupřipomínáme,žedávámepřednostznačeníBmístočeskéhoC.Proznačky9, 11a13platí,žeautomatickyobsahujívšechnyintervalyznačkysnižšímlichýmčíslem.Tj. značka9obsahuje7,značka11obsahuje7a9,značka13obsahuje7,9i11.neplatítovšak vpřípaděoznačení add,kdysepřidávápouzeuvedenýinterval. Uznačeksezvýšenýmasníženýmintervalemmůžemepoužívatdvěvariantyzápisu buďtooznačeníʺʹ+ʺaʺ ʺ,nebozpůsobsposuvkami # a b. Tenjezřejměpoužívanější, nicméněmusímezdedátpozornasprávnépsaníposuvekkintervalům pokudnejsou napsányvzávorce,doporučujemejepsát zaintervalem,jinakmůžedojítkesnadnézáměně akordu.např.c#9můžemechápatjakoakordsvelkou(nikolizvětšenou)nónouase 21/98

22 základnímtónemc#(nikolic).správněbymělobýt:c9#. Pokudakordobsahujevícezvýšenýchasníženýchtónů,pozornajejichsprávné označení:např.c9#11#nenímocpřehledné,radějipíšemeslomítkem:c11#/9#nebo jednotlivéintervalypodsebou. Platí,ževyššíintervalybymělypsánynad(nebopřed) nižšími. Uobratůakordu(tj.sjinýmbasovýmtónemnež základním)semůžemesetkatsezápisem používajícímlomítkonebozlomkovoučáru.např.akordcdursbasovýmtóneme(e G C)můžemenapsattakto: C/E nebo C E Těmtoakordůmseříká slashchords(=akordyslomítkem). Jeovšempraxí,žesetakto označujítakésložené,tzv. bitonálníakordy,kteréobsahujívsobědvarůznédurovénebo mollovékvintakordy,příp.septakordy(angl. polychords).(např.f#/c7jeakordc E G Bb Db Gb.JetovlastněʺčitelnějšíʺobdobaznačkyC11#/9bvyjadřujícístejnýakord). Vtomtopřípaděmusímebýtobezřetníadávatpozor,okterýsystémjde,protožemůže dojítkzáměně.tatážznačkauvedenávýšemůžeoznačovatiakorde G# B C E G(tj. nahořecduradoleedur).tadyhrajerozhodujícírolipraxeatakéstylovýkontext(např. vcountrybaladěsestímtoakrodempravděpodobněnesetkáme).doporučujemevám psátobratyakordupomocílomítka. Akordyjsoupropřehlednostarychlépochopenípsányvzákladníchtvarech,alenutno říci,žesetakmálokdyhrají používajísevurčitéúpravě,kteréříkámesazba nebo stylizace.otomsivícepovímevkapitoleharmonie. Přehledčastopoužívanýchakordůvjazzuajejichznačeknajdetevnásledujícítabulce. 22/98

23 TABULKAČASTOPOUŽÍVANÝCHAKORDŮVJAZZU 23/98

24 1.13Ukázkyklavírníhopartu Zdeuvádímepříkladyzápisuobsahujícíprvkynotace,kterébylyzmíněny.Všimnětesi, prosím,jejichkomplexnostiaflexibility jaksejednotlivéstylyzápisuměnípodlepotřeby. Prvníukázkoujeklavírnípart,kterýjemožnobrátivestyluʺfakebookʺ mohoupodle nějhrátijinénástroje(např.dechy)adobřesloužíkcelkovéorientaciveskladbě. Vysvětlivky:1=označenítempa,2=označeníformálníchčástí,3=označenínázvuaautora skladby,4=označeníčíslataktuodzačátku(psánokurzívou),5=repeticesprimaaseconda voltou,6=rytmusznačenýlomítky,7=změnametra,8=opakovánídvoutaktů(ʺlenochʺ) 24/98

25 Druhouukázkoujepříkladklavírníhopartuvorchestru(bigbandu). Narozdílod předešléukázkytentopartneposkytujevolnostpřiinterpretaci,alemápřesněurčenou roli:klavírčástečněpodporuježesťovésekceapodkreslujevyhrávky (fillin)kytary. 25/98

26 2. INTERVALY Zvládnutíteorieapraxeintervalůjeprohudebníkanaprostozásadnízáležitostí.Bohužel, mnohostudentůvníspíšetápe dlužnododat,ževelkouměrousenatompodílíto,žese intervalyvysvětlujívětšinoumechanickyabezdůležiténávaznostinato,zčehovycházejí akustickýzákladhudbyatakéhudebníhistorii.těmtosouvislostemzdeprototakébudeme věnovatvětšípozornost,protožesedomníváme,žebezjejichznalostinenímožnédobře pochopitteoriiintervalů. Tosseboupřinášíivyrovnánísesurčitýmirozporyvnašíhudebníterminologii,která(a českázvláště)neníbohuželmoclogická,nebojinakřečeno jesložitější,nežbymusela být.tosetýkávelkouměrouintervalů,aleijinýchtémat,kterábudemedáleprobírat. Vysvětlenítěchtorozporůjedůležité,abychomonichvěděliamocsesnimipozději nezatěžovali,protožesnimiʺmusímežítʺ(lepšíterminologiizatímnepoužíváme)... Přistudiutétokapitoly,buďte,prosím,zvlášťtrpěliví,protožejejízvládnutíVámmožná budetrvatdéleabudeteunímusethodněpřemýšlet.věřímevšak,žetobudekužitkua přinesevámtocennýnadhled,kterývámpomůžerozšířithudebníobzoramyšlení. 2.1.Cojeinterval? Interval(interval)znamenávzdálenost pokudměřímeurčitýprostornebočas.vhudbě setakoznačujevzájemnávzdálenostvýšekdvoutón ů.abychommohlivzdálenosti přesněměřit,musímemítnějakéjednotky(ʺměřítkoʺ),kterýmijebudemevyjadřovat.je důležitévědět,žetytojednotkynevznikajínáhodně,alevycházejívždyzurčitých matematickýchvztahů,kterýmisezabývá naukaoakustice.hudebníintervalyjsouvždy součástínějakéhoširšíhosystémutakovýchvztahů,kterémuseříká tónovýsystém(nebo takésystémladění,protožetoúzcesouvisísladěnímnástrojů).vdnešníhudbě euroamericképoužívámetzv. dvanáctitónovérovnom ěrnětemperovanéladění.jinak řečeno:naklaviatuřemáme12různýchkláves(vrámcijednéoktávy),kterépředstavují12 tónůsystému,asousedníklávesy(tóny)majímezisebouzvukověvždystejnou vzdálenost(tomuseříkárovnoměrnétemperování). *Tentosystémpoužívámevnašíhudebníkultuřeasi150let.Nenízdalekajedinoumožností, jakmohoubýttónyaintervalyuspořádány takovýchsystémůmůžemenajítivytvořitvelké množství.napříkladvhudběafrickéneboindonéskémůžemenajíttónovýsystémjenspěti nebosedmitóny,naprotitomuvhudběindickéneboarabskémůžemenajíttřebasystémys19, 22ivícetóny.Nedáseříci,žejejedensystémlepšínebohorší,záležínaúhlupohledu.Např. náštónovýsystémumožňujehrátharmonickypropracovanouhudbuvedvanáctidurovýcha mollovýchtóninách,ovšemnadruhoustranuneumožňujezahrátakustickyčistéintervaly(viz dále)... 26/98

27 *Možnávásnapadlo,žemámenaklavíruklávesyuspořádané(dooktávy)nerovnoměrně,ale přestopoužívámerovnoměrnéladění.jetodánotím,žetotouspořádáníklaviaturypocházíze starýchklávesovýchnástrojů,kteréještěpoužívalyjinýtónovýsystémajinéladění.víceotom vdalšípodkapitole. Jakjižbylořečeno,západní(azvláštěčeská)hudebníterminologietýkajícíse označováníintervalůnenímoclogickáamůžemevnínajítněkolikrozporů.jetoproto,že některétermínyzdepocházízdalekéminulosti(ažzestaréhořecka),vekterébylyjejich významyaktuálnějšíajasnější,postupemčasuvšaksvůjpůvodnívýznamztratilyajiná terminologienebylazavedena.jaktedyintervalyconejjednodušejivysvětlit?naštěstínám můžehodněpomocinástroj,nakterýhrajeme klavír atakéobor,kterývminulostivždy khudběnerozlučněpatřil matematika.hlavněsjejípomocítotižmůžemelépepochopit základtétoteorieirozpory,kterénanásvteoriiintervalůčíhají.jetovšakmatematika naštěstívelmijednoduchá...položmesitynejzákladnějšíotázky: Jakintervalvznikáajakho nejjednodušejivyjádříme,ʺzměřímeʺ? 1 Zkustesiprovéstjednoduchécvičení otevřetesiklavír(křídlo),najděteklávesuc ak níodpovídajícístruny.jednourukousezlehkadotknětestrunvjejichpolovině,zmáčkněte pravýpedáladruhourukouzahrajtetón.coslyšíte?jetointerval,kterémuříkáme oktáva,atentotónjesoučástítohopůvodníhojakojehotzv.alikvotní(harmonický)tón.to takéznamená,žejedentónklavírujevlastněsloženzmnohatónůjiných. Jakvyjádřittentovztahvzhledemkvýšcetónů?Jetozvuk,kterýmáoprotizákladnímu tónudvojnásobnouvýšku,protomůžeme poměrtónovýchvýšek zapsatjako2:1. Všimnětesi,žepoměrvýšektónů odpovídáipoměrudéleknastruně zmáčklijstejívjejí polovině,cožsedátakévyjádřitjako2:1.pokudtaktostisknetestrunuvjejíčtvrtině, uslyšítetónodalšíoktávuvýš,tentokrátvpoměruvýšek4:1oprotitónuzákladnímu. Nynísezkustedotknoutstrunyvjejípřednítřetině.Coslyšíte?Jetointervalčistékvinty (poměr3:1).tónsizkustezapamatovatanynísizkustenormálnězahráttóng 2.Slyšíte úplněstejnoutónovouvýšku,jakokdyžjstesepředtímdotklistrunyc1vetřetině?pokud sinejstejisti,zkustejeznovuporovnat.pokudsevámzdá,ženejsouúplněstejné,máte pravdu(atakévýborněnaladěnýklavíravýbornýsluch)...! Cílemtohotocvičeníbylopoukázatnaněkolikzákladníchfaktů,kterésetýkajíintervalů, resp.vztahuintervalů,akustikyaladění: každýtónseskládázezákladníhotónuaněkolikadalších(alikvotníchnebotaké harmonických)tónů,kteréjsouvzhledemkzákladnímutónuvurčitémvýškovém poměru.tenmůžemevyjádřitmatematickyjakojehonásobky(2.harmonická, 3.harmonickáapod.) každýintervalsedávyjádřitmatematickyvzájemnýmpoměremtónovýchvýšek(2:1, 3:2,4:3,27:16,81:64apod.) 27/98

28 akustickyčisté(kterénazývámetaké přirozené)intervalymajíjednoduchévztahy tónovýchvýšek(poměrysestavenézmalýchčísel,např.3:2,4:3,6:5apod.),znějíčistěji, konsonantněji,ʺklidnějiʺnež intervaly temperované(kteréjsoumatematickysložitějšía odvozenéjinaknežztěchtomalýchčísel).ikdyžrozdílmezipřirozenýmatemperovaným intervalemnemusíbýtvelký,jesluchemrozpoznatelný. akustickyčistéintervaly(svyjímkouoktávy)nejsouúplnětotožnésintervaly,které můžemezahrátnaklavíru,protožetynaklavírujsou temperované(tj.uměleodladěnéod čistéholadění). * Smysltemperováníintervalůjepředevšímvtom,abychommohlizahráthudbuvyužívající akordyaharmonickéspojevconejvícetóninách.nenímožnénaklavírupoužívatakusticky čisté(přirozené)laděníapřitomhrátzvukověuspokojivěve12různýchtóninách,protožev přirozenémladěníbychommohlihrátčistěpouzevjednétónině,dokterébybylklavír naladěn.bližšívysvětlenípřesahujerámectohototextu,aledoporučujemevámsetímdále zabývat,např.natěchtointernetovýchstránkách: hlp:// piano.org/edfoote/ hlp:// primer/basics.aspx hlp://tonalsoj.com/enc/encyclopedia.aspx Abychomsilépevysvětlilivznikaděleníintervalů,budenejsnazšípoužívatčisté (přírodní)ladění,zekteréhojeladěnítemperovanéostatn ětakéodvozeno.protobudeme vdalšímtextukapitolyointervalechpou žívatvztahyvladěnípřírodním. 2.2Způsoboznačováníintervalůatónů Nejdřívesivšakmusímevysvětlit,jakýjenášzpůsoboznačováníintervalů,abychomje mohlisprávněpopsatazařadit.tentozpůsobopětnevzniklnáhodně,alebylodvozenz našehotónovéhosystému.jehopodstatnýmrysemjeto,že ikdyžmá12různýchtónů, jehozákladnímčíslemje7.tomůžeznítzpočátkutrochuzvláštně,alesamozřejměse dozvíte,proč.mámeštěstí,žehrajemenanástroj,nan ěmžtotomůžemeokamžitějasně vidět vrámcioktávymáme12různýchkláves,alenejsouvšechnystejné máme7bílýcha5 černých... Zkusmesiudělatmalouexkurzidohistorie:kdysidávno(vestarém ŘeckuaŘímě) existovalyvarhany,kterém ělypouze7kláves bylytovlastn ěnašednešníʺbíléʺklávesy. Představmesi,žebychomvtédoběžili,natakovýnástrojhráliam ěliněkomuvysvětlit, jakékombinacetónůnaněmmůžemezahrát.potřebovalibychomzřejmědvazpůsoby označení označeníjednotlivýchtónůaoznačeníintervalů(nestačilobyřícinapříklad,že naněmmůžemezahrátněkoliktercií).az řejměbychomzjistili, žeprooznačeníintervalů byselépehodilzpůsobobecnýaprotónykonkrétní.jakseodsebeliší? 28/98

29 Obecnýzpůsoboznačováníintervalůjezaložennalatinskýchčíslovkáchoznačujícístupněv určitéřadě: 1.stupeň prima 2.stupeň sekunda 3.stupeň tercie 4.stupeň kvarta 5.stupeň kvinta 6.stupeň sexta 7.stupeň septima Pročjetentozpůsobpouzeobecný?Pokud řekneme,žehrajemeintervaltercienebo kvarty,neříkámetím,jakétojsoukonkrétnítóny.propojmenováníkonkrétníchtón ůbychom protopotřebovalijinýsystém.proto želatinskéčíslovkyjsmejižpoužili,mohlibychom využítlatinskouabecedu. A jetoprávě t z v. hudebníabeceda,kteránámumožňuje pojmenovatjednotlivétóny: ABCDEFG V češtiněsevšakpostupem časutatopřirozenáhudebníabecedazkomolila,tak žednes pojmenovávámetónynelogicky(hmístob): AHCDEFG Protodávámepřednostznačeníanglickému.Vangličtiněsetakézachovalopojmenování intervalůjakojednotlivýchstup ňůpřídavnýmjménem: česky anglicky anglická zkratka prima Prime 1st sekunda Second 2nd tercie Third 3rd kvarta Fourth 4th kvinta Fifth 5th sexta Sixth 6th septima Seventh 7th 29/98

30 Našeʺvarhanyʺbychomtedymohliznázornitpodobn ějakovnásledujícímobrázku. Vidíme,žeoznačeníjejednoduchéalogické: interval* tón/klávesa A B C D E F G *IntervalyjsoupočítányodzákladníhotónuA. Pokudbychomvarhanycht ělirozšířitodalšítóny(abym ělyʺčernéklávesyʺ všech12 tónůjakodnes),narazilibychomnaproblémsozna čovánímdalšíchtónů.tensedá vyřešitcelkemsnadno:proto že černéklávesyjsouvpodstat ěurčitévariantyintervalůna klávesáchbílých(otomvícevdalšíchpodkapitolách),nemusímeprotohudebníabecedu rušit,alejenpřidámekjednotlivýmpísmen ůmdalšírozlišovacíznaky posuvky,pro zvýšenítónukřížekaprosníženítónubéčko,resp.odrážku. Pokudbychomchtělitentonástrojještědálerozšířit odalšíoktávunavíc,vzniknoudva zajímavéproblémy.pot řebujemetotižodseberozlišittónyobouoktáv.vpojmenování tónůbyproblémnevznikl,mohlobyz ůstatstejné stím, žebychomsenapříklad inspirovalivelikostípíšťalvarhanaříkalitónůmvespodníokávě velké(tj.majívelké píšťaly)avrchníoktávěmalé.druhýproblémvšaknastanevezna čeníintervalů.kdyžtotiž řekneme,ženapř.tónya Ajsouvždyprimou,nemusímetakrozlišitmeziintervalyvelké A velkéa(prima)avelkéa maléa(???).jaktovy řešit?podobnějakojsmezachovali pojmenovánítónů,jenjsmeknimpřidalioznačeníʺmaléʺneboʺvelkéʺ,mohlibychom takézachovatoznačeníintervalůaříkatnapř.ʺspodníprimaʺ(tj.intervalvelkéa velké A),aʺhorníprimaʺ(velkéA maléa)...zdevšaknašimalouexkurzidohistoriea alternativníhomyšleníukon čímeařeknemesi,jakájesituacednesacosemezitímv historiistalo: Místozachovánílogiky7písmenhudebníabecedya7stupňů/intervalůdošlokzachovánípočtu písmenhudebníabecedy,alekzavedenídalšíchstupňů/intervalů.postupemčasusetotižobjevilo novéoznačeníprostupně/intervalynadintervalemseptimy): stupeň/interval způsob odvození česky anglicky anglická zkratka 8. (prima +) oktáva oktáva Octave 8ve 9. sekunda + oktáva nóna Ninth 9th 10. tercie + oktáva decima Tenth 10th 11. kvarta + oktáva undecima Eleventh 11th 12. kvinta + oktáva duodecima Twelfth 12th 13. sexta + oktáva tercdecima Thirteenth 13th 30/98

31 * Teoreticky bychom takto mohli pokra čovat ještě dále: 14. kvartdecima (septima + oktáva), 15. kvintdecima (oktáva + oktáva)...tyto intervaly se však ji ž většinou nepoužívají. Zásadnínevýhodoutohotosystémuje, žebouráspolečnoulogikuoznačovánítónůaintervalů založenounačísle7.navícnenídomyšlendodůsledku,protoževšechnyintervalynad oktávu(azejménavíceoktáv)taktonepojmenováváme.místotohopoužívámeoznačení jakonapř.ʺkvintapřesdvěoktávyʺapod.protojetentosystémurčitounelogičnostínaší hudebníteorie,která(zatím?)nebyladořešena. Nicméně,nedáseříci,žebybyltentosystémúpln ěneužitečný budemesesním setkávatnapř.vmoderníharmonii(v četnějazzové),kdemůžepomocirozlišitjednotlivé tónyuvícehlasýchakordů(kdemůžebýtrozdílnapř.mezisextouatercdecimou).jevšak třebamítnapaměti,žezákladníchintervalůjeveskutečnostipouzesedm(primaaž septima),dalšíjsouznichvlastně složené(compoundintervals). Nynísimůžemepřiblížitvznikintervalůajejichrozdělení. 2.3Základníintervaly Zopakujmesi,ženejjednoduššíintervalymajítakénejjednoduššímatematickévztahy. Pokudpoužijemepouzenejmenšíčísla 1,2,3a4 pakdostanemetytonejjednoduší poměryaodpovídajícíintervaly(ajakjižvíme,takéstupně): 1:1=prima 2:1=oktáva 3:2=kvinta 4:3=kvarta Uvedenýmintervalůmříkáme intervalyčisté(perfectintervals).můžemejevytvořit jenomjednímzpůsobem,kterýnemájinévarianty(jakonapř.malé/velké) tj.4.stupeňje vždyjenčistákvarta,5.stupeňčistákvintaa1.stupeňsamozřejměčistáprima. *Názevčistýintervalsouvisískřesťanskoufilozofií,kterásedohudebníteorievminulosti (zejménastředověku)hodněpromítala. *Můžetesivšimnout,žekvintupíšemejako3:2,nejako3:1,protožepakbybyljejíspodnítóno oktávuníž abylabytofaktickykvintapřesoktávu,neboliintervalduodecimy,kterýtaké používáme.transpoziceurčitéhotónusměremnahorunebodolůjematematickypouze násobeníneboděleníjednohozčíselvpoměru.pokudtransponujemeurčitýtónooktávuvýš, 31/98

32 jetovždynásobeníčísladvěma(např.1:1=prima,2:1=oktáva,4:1=dvěoktávy,8:1=třioktávy atd.).totakéznamená,žepokudtransponujemecelýinterval,násobímenebodělímeoběčísla stejně(např.3:2=kvinta,6:4=tatážkvintaooktávuvýš,12:8=tatážkvintaodvěoktávyvýš atd.). Pokudtransponujemespodnítóntohotointervalu podtónvrchní(ooktávuvýš), dostanemepoměr3:2.pokudbychomhoaletransponovali nadtónvrchní(odvěoktávy výš),dostanemepoměr3:4,cožjevlastně4:3,čiličistákvarta.tomutojevuseříká převrat intervalu(intervalinversion): Převratemčistýchintervalůvzniknouvždyopětčistéintervaly zprimysestaneoktáva (anaopak),podobnězkvartykvinta(anaopak). * Zdesetakédostávámekprvnímuproblematickémutermínuintervalovéterminologiev češtině,atojeoznačení čistýinterval.můžemítdvojívýklad 1.zařazenídovýšeuvedené skupinyintervalů,2. akustickyčistýinterval,tj.intervalnaladěnýdočistého(přírodního)ladění. Např.pokudhrajemenaklavíručistoukvintu(podleintervalovéhooznačení),nehrajeme akustickyčistoukvintu,protoženaklavírujetatokvintatemperovaná(podleakustickékvality). Angličtinamátotovyřešenolépe perfectintervaloznačujepříslušnostkintervalovéskupině (např.perfectfijh=čistákvinta),justintervalakustickypřesnoukvalitu(např.justintonation= čisté,přírodníladění;just5th=akustickyčistá(přirozená)kvinta). Logickýmopakemčistýchintervalůbymělybýtintervalyʺnečistéʺ(atakétotakv historiibylo),kterénicméněnazývámejinak buď velké(major)nebomalé(minor).tomá svůjdobrýdůvod pokudtotižvyplnímeprostorvětších(čistých)intervalů(např.kvinty), vzniknoudvěverzeintervalů,znichžjedenjeʺvětšíʺadruhýʺmenšíʺ.prvnímtakovým intervalemjetercie,kteránámmůžedátdvěverze3.stupně: 5:4=velkátercie 6:5=malátercie Pokudvezmemejako1.stupeňtónC,pakEje3.stupeňtvořenývelkoutercií.Pokudvšak bude1.stupněmtóna,pakcna3.stupnibudemalátercie. 32/98

33 Převratemterciedostanemeintervalsexty: 5:3velkásexta 8:5malásexta Obdobnějakoutercie,izdedostanemedvarůzněvelké6.stupně buďmalousextua F, nebovelkousextuc A. *Opět,všimnětesirozdílu:5:4=velkátercie,5:8(neboli8:5)=malásexta.5:3=velkásexta,5:6 (neboli6:5)=malátercie.násobímepouzejednučástzlomkudvěma. Obecněplatí,žepřevratemmalýchintervalůdostanemevelkéanaopak. Jaksestavbaintervalůpostupněkomplikujepřidávánímdalšíchasložitějšíchčísel, dostanemesevurčitémboděktomu,žeužnámněkteréintervalynebudouznítpříjemně. Budememusetrozhodnout,kteréznichjsouještěʺpřij atelnéʺakteréužne.tímse dostávámekdalšímuzpůsobuděleníintervalů: Intervalyzatímuvedené(tj.prima,kvarta,kvinta,oktáva,tercie,sexta)jsoubrányjako konsonance,protožeznínejvícelibozvučně.dalšíintervalyuvedenédálebudouv ždy disonance. *Charakteristikatěchtopojmůjevelmirelativníavhistoriisevždyvedlysporyotom,coje ještěkonsonanceacouždisonance.totoděleníodrážístavdnešníobecnéhudebníteorie, nicméněnapř.vjazzujepoužíváníʺdisonancíʺnatolikčastéaběžné,žebychomskoromohli pochybovat,zdajeještěmámetaktonazývat... Pokudbudemedálevyplňovatprostormaléavelkétercie,dostanemedalšímaléavelké intervaly tentokrátsekundyavjejichpřevratuseptimy: 9:8=velkásekunda 16:15=malásekunda 16:9=maláseptima 15:8=velkáseptima 33/98

34 Velkésekunděsetakéříká celýtón,malésekunděpůltón.malásekundajevlastně nejmenšímpoužívanýmintervalemvnašemtónovémsystému. Tímjsmezároveňdostali všechnyintervaly,kterýmříkámezákladní,protože t vořízákladnašehotónového systému,zbyléintervalyjsouznichodvozeny.jsoutotedy:prima(plusoktáva),sekunda, tercie,kvarta,kvinta,sexta,septima.přehledspolusanglickout erminologiínajdetevtéto tabulce: TABULKA ZÁKLADNÍCH INTERVALŮ čistá prima č.1 Perfect Unison (Prime) Perfect 1st malá sekunda m.2 Minor Second Minor 2nd velká sekunda v.2 Major Second Major 2nd malá tercie m.3 Minor Third Minor 3rd velká tercie v.3 Major Third Major 3rd čistá kvarta č.4 Perfect Fourth Perfect 4th čistá kvinta č.5 Perfect Fifth Perfect 5th malá sexta m.6 Minor Sixth Minor 6th velká sexta v.6 Major Sixth Major 6th malá septima m.7 Minor Seventh Minor 7th velká septima v.7 Major Seventh Major 7th čistá oktáva č.8 Perfect Octave Perfect 8ve Intervalynadoktávu(nónaapod.)řadímetakémezizákladní,takžeproněplatíurčení kvality(čisté,malé,velké)stejnějakoprointervalyodnichvzdálenéooktávuníže. 34/98

(nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE. Matěj Benko

(nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE. Matěj Benko ÚVODNÍ SKRIPTA (nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE připravili: Jiří Neužil Matěj Benko Obsah Slovo úvodem...3 1.11 Některé další hudební zkratky a způsoby

Více

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis 1 Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis E dur B dur A dur a moll harmonická melodická Crescendo = Decrescendo = Moderato = Allegro = Lento = Adagio = pp = fff = 2 Petr Iljič Čajkovskij Ruský skladatel

Více

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY Hudební nauka přehled látky pro 1. a 2. ročník Vlastnosti tónu DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA Prvky notace PŘEDZNAMENÁNÍ NOTA HLAVIČKA NOTY POMOCNÉ LINKY HOUSLOVÝ KLÍČ NOTOVÁ OSNOVA (linky i mezery se číslují

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika

Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika Prima Prezentace jedna známka Textový editor automatické tvary - jedna známka Textový editor práce s textem- jedna známka Sekunda Grafika jedna známka

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

Stupnice { PAGE \* MERGEFORMAT }

Stupnice { PAGE \* MERGEFORMAT } Stupnice stupnice je stupňovitá řada tónů uspořádaná dle určitých pravidel. Tato pravidla jsou určena uspořádáním vzdáleností mezi tóny = celý tón, půltón. dělíme je na: celotónové skládá se ze samých

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

TEXTY V ČEŠTINĚ KE ŠKOLE HRY NA VIOLONCELLO Egon Sassmannshaus Začínáme hrát na violoncello, díl 1 a 2

TEXTY V ČEŠTINĚ KE ŠKOLE HRY NA VIOLONCELLO Egon Sassmannshaus Začínáme hrát na violoncello, díl 1 a 2 T R A D I C E S A S S M A N N S H A U S TEXTY V ČEŠTINĚ KE ŠKOLE HRY NA VIOLONCELLO Egon Sassmannshaus Začínáme hrát na violoncello, díl 1 a Early Start on the Cello 1, (BA 8996, BA 8997) Našlápnuto na

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

ň Ý Á Ú ú ň Ó š š š ú ó ú ů ů ů š ů ů ů š ů ů ú ů ů ů ú ů ů ů ů ů ů ó ú ú ó ů ů ň ů ň ů ů ú ú ú ó š ó ú ú ó š ú š š š ú ú ů ň ú ů ú ú ú ů ú ú ň ů ú š ň ú š š š š ú ň ů ň ú š ů ů ň ů ů ů ů ú ů ú ú ň ú ú

Více

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Hudební výchova) Tematický

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 1, BISKUPSKÁ 12

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 1, BISKUPSKÁ 12 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 1, BISKUPSKÁ 12 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY F. PIŠINGERA, TRHOVÉ SVINY Motto ČLOVĚK ROZUMÍ JEN TOMU, CO DĚLÁ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 9, UČŇOVSKÁ 1 2. část Vzdělávací obsah hudebního a tanečního oboru, učební plány a osnovy studijních zaměření. Platnost od: 1.9.2015 1 1. Identifikační

Více

OBSAH. ÚVOD 21 Pojem harmonie 21

OBSAH. ÚVOD 21 Pojem harmonie 21 OBSAH PŘEDMLUVA 15 ÚVOD 21 Pojem harmonie 21 I. část KLASICKÁ HARMONIE 1. lekce ZÁKLADNÍ HARMONICKÝ MATERIÁL 26 1 Pojem akordu a jeho vymezení v podmínkách klasické harmonie 26 2 Třídění harmonického materiálu.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OTROKOVICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OTROKOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OTROKOVICE Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 5-2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... - 7-2.1 POČET OBORŮ, VELIKOST... - 7-2.2 HISTORIE A SOUČASNOST... - 8-2.3 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253 příspěvková organizace IČO: 70856303 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JOSEFA SLAVÍKA HOŘOVICE ŽIVÁ PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

Více

1. Opakování. g 1 e 1 g 1 f 1 e 1 d 1 c 1 h a g a h c 1. c 3 d 3 e 3 f 3 g 3 a 3 h 3 c 4 c 3 d 3 e 3 f 3 g 3 a 3 h 3 c 4

1. Opakování. g 1 e 1 g 1 f 1 e 1 d 1 c 1 h a g a h c 1. c 3 d 3 e 3 f 3 g 3 a 3 h 3 c 4 c 3 d 3 e 3 f 3 g 3 a 3 h 3 c 4 1. Opakování Zápis not v houslovém a basovém klíči: g 1 e 1 g 1 f 1 e 1 d 1 c 1 h a g a h c 1 Názvy oktáv: subkontra (C2 H2), kontra (C1 H1), velká (C H), malá (c h), jednočárkovaná (c 1 h 1 ), dvoučárkovaná

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací

Více

5.ročník. 1.čtvrtletí

5.ročník. 1.čtvrtletí 5.ročník 1.čtvrtletí Opakování: Stupnice, intervaly (čisté, velké, malé, zmenšené, zvětšené), akordy T5, S5, D5 a jejich obraty, septakordy a jejich obraty Látka 5.ročníku: Intervaly složené Intervaly

Více

6.0 VZDĚLÁVACÍ OBSAH

6.0 VZDĚLÁVACÍ OBSAH 6.0 VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM Výuka v přípravných ročnících je určena pro děti 5 7 leté v délce 1 roku až 2 let. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA Při výuce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 10 HOSTIVAŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 10 HOSTIVAŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 10 HOSTIVAŘ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecké školy s.r.o. Dvořákův okruh 21, Krnov www.zus-krnov.unas.cz Umění jako životní potřeba Obsah 2 Obsah... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

čtvrté symfonie Gustava Mahlera

čtvrté symfonie Gustava Mahlera JAROSLAV ZICH Orchestrace finále čtvrté symfonie Gustava Mahlera (Zpěv s orchestrem) Závěrečná věta Mahlerovy čtvrté symfonie je psána pro sólový zpěv a orchestr. Zajímá nás tedy - kromě jiného - otázka,

Více

Konverzace v německém jazyce

Konverzace v německém jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Pozořicích Motto školy Uměním a jen uměním se zdokonalujeme. Umění a jen umění nás může odvrátit od špinavého, nebezpečného života. Oscar Wilde Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. ZUŠ-ZR-ŠVP-4/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.14 Hudební výchova 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových

Více

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY Vojtěch Mahelka / ZUŠ Praha - Zbraslav PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY I. ČÁST HUDEBNÍ TEORIE Obsah 1. Základní hudební pojmy, notopis Zvuk, tón, nota Notová osnova Druhy not a pomlk Hudební abeceda Názvy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 10 HOSTIVAŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 10 HOSTIVAŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 10 HOSTIVAŘ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NÁCHOD Motto: Talent je v každém z nás Č. j.: ŠVP ZUŠ Náchod 1. 9. 2014 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2.1 Počet oborů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Nové Strašecí, Komenského 189

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Nové Strašecí, Komenského 189 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Nové Strašecí, Komenského 189 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Mediální výchova PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Měšická 322, 250 65 Líbeznice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Měšická 322, 250 65 Líbeznice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel... 4 1.2 Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 9 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE... 11 4.1

Více

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího)

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) Český jazyk Fraus - Český jazyk učebnice pro

Více

sešitový atlas Učebnice pro nižší gymnázium (prima kvarta) si žáci nekupují, jsou jim zdarma zapůjčeny školou.

sešitový atlas Učebnice pro nižší gymnázium (prima kvarta) si žáci nekupují, jsou jim zdarma zapůjčeny školou. Učebnice používané v předmětu zeměpis, geografie V předmětu zeměpis se vyučuje podle ucelené řady učebnic Nakladatelství České geografické společnosti (www.ncgs.cz). Učebnice pro nižší gymnázium (prima

Více

Anglický jazyk. Francouzský jazyk. Německý jazyk

Anglický jazyk. Francouzský jazyk. Německý jazyk Anglický jazyk prima T. Hutchinson Oxford University Press Project English 1+2 (third edition) sekunda T. Hutchinson Oxford University Press Project English 2 tercie T. Hutchinson Oxford University Press

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Františka Stupky v Sušici. Cesta k umění

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Františka Stupky v Sušici. Cesta k umění ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Františka Stupky v Sušici Cesta k umění 1 Obsah Obsah... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1. Počet oborů, velikost... 5 2.2.

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova v RVP ZV. Zároveň integruje a průběžně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecké školy R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem 1 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Historie a současnost 5 2.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA ANTONÍNA ŠPORKA Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Motto: Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný. Walter von de Vogelweide Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Non schoale sed vitae discimus. Neučíme se pro školu, ale pro život. Seneca Platnost od. 9. 204 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec RADOST Z UMĚNÍ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2.1 Počet oborů, velikost... 3 2.2 Historie

Více

Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015. TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015

Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015. TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015 Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015 TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015 INFORMACE: KRAJSKÉ FINÁLE: Finále Přeboru škol Moravskoslezského kraje v orientačním běhu se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLY ŘÍČANY STAVÍME DŮM OD ZÁKLADŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLY ŘÍČANY STAVÍME DŮM OD ZÁKLADŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLY ŘÍČANY STAVÍME DŮM OD ZÁKLADŮ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie a současnost...4 2.3

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie a současnost 4 2.3 Charakteristika

Více

Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky.

Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky. Kapitola 1 Notová osnova má 5 linek a 4 mezery. Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky. Hudební klíč píšeme na začátek notové osnovy. Nejpoužívanější klíče jsou: houslový,

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DAČICE 2012 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Předkladatel..4 1.3 Zřizovatel.4 1.4 Platnost dokumentu..4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 61 688 01 UHERSKÝ BROD OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 HISTORIE

Více

ZPĚVÁČKŮM HORÁCKÉ FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JIHLAVA

ZPĚVÁČKŮM HORÁCKÉ FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JIHLAVA 1 / 17 PhDr. Doc. Ladislav FUČÍK a kol. RADÍME ZPĚVÁČKŮM HORÁCKÉ FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JIHLAVA 2 0 0 3 2 / 17 OBSAH Písně bez doprovodu (á cappella) 1. Cestičko blódivá 2. Jak se ten měsíček 3. Když jsem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU VÝCHOVA JE PŘÍKLAD A LÁSKA Obsah 1. Identifikační údaje str. 3 2. Charakteristika školy str. 4 3. Zaměření školy a jejich vize str. 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ Srdce pro umění, umění pro radost Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KUTNÁ HORA 2 Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG. Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 6 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

Základní umělecké školy Doksy. ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi)

Základní umělecké školy Doksy. ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi) Základní umělecké školy Doksy ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi) OBSAH. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2. Počet oborů 2.2 Celková kapacita školy

Více

Základní umělecká škola Pelhřimov. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Pelhřimov

Základní umělecká škola Pelhřimov. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Pelhřimov Základní umělecká škola Pelhřimov Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Pelhřimov OBSAH 1. Identifikační údaje...3 1. 1. Název ŠVP...3 1. 2. Předkladatel...3 1. 3. Zřizovatel...3 1. 4. Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecká škola J i l e m n i c e OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy: Historie školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Akce, spolupráce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice Školní vzdělávací program pro obor hudební, taneční a výtvarný, platný od 1. září 2012. UMĚNÍ JE MEZINÁRODNÍM JAZYKEM NAŠÍ CIVILIZACE Mgr.

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Trutnov Uměním k radosti Základní umělecká škola Trutnov Krakonošovo nám. 73, Trutnov, 541 01 1.9.2014-2. vydání Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

Hudební výchova - RvHv 1. ročník

Hudební výchova - RvHv 1. ročník Hudební výchova - RvHv 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo 1. Zpěv a intonace Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura Ovládá pěvecký postoj a posez, snaží se o správné dýchání a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Trutnov Uměním k radosti Základní umělecká škola Trutnov Krakonošovo nám. 73, Trutnov, 541 01 1.9.2012 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERNOŠICE, okres Praha západ PŘÁTELSKOU CESTOU ZA UMĚNÍM Kresba: Matyáš Hrouda 2 Prohlášení Prohlašujeme, že jsme zpracovali Školní vzdělávací program

Více

III. KRAJSKÉ KOLO ÚSTÍ NAD LABEM

III. KRAJSKÉ KOLO ÚSTÍ NAD LABEM SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ Kategorie ZŠ01 Pořadí Body Příjmení Jméno Škola Město Třída 1. 25 Vítková Anastázie Gymnázium Česká Lípa Sekunda A 2. 25 Tichá Kateřina Gymnázium F. X. Šaldy Liberec Prima V 3. 24 Podskalský

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů HUDEBNÍ VÝCHOVA Gymnázium PORG Libeň Výuka hudební výchovy je na PORGu Libeň povinná od primy do tercie. Na konci tercie si studenti vybírají výtvarný, dramatický nebo hudební kurz, který je povinný v

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecké školy, Český Brod. Kdo tvoří, nezlobí,aneb šance pro talenty.

Školní vzdělávací program. Základní umělecké školy, Český Brod. Kdo tvoří, nezlobí,aneb šance pro talenty. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Český Brod Kdo tvoří, nezlobí,aneb šance pro talenty. OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 Historie a současnost školy 5 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KARLA KOMZÁKA TÝN NAD VLTAVOU www.zuskomzaka.cz Hudba cesta k radosti... Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů,

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram Obsah 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika školy...5 2.1 Počet oborů, velikost školy...5 2.2 Historie a současnost...5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

Školní vzdělávací program základního uměleckého vzdělávání

Školní vzdělávací program základního uměleckého vzdělávání Mgr. Magda Marková Základní umělecká škola Harmony, o.p.s. Dolní Břežany Školní vzdělávací program základního uměleckého vzdělávání V Dolních Břežanech dne 2.4.2011 zpracovala: Mgr. Magda Marková Obsah:

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7. Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NÁCHOD Motto: Talent je v každém z nás Č. j.: ŠVP ZUŠ Náchod 1. 9. 2014 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2.1 Počet oborů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ BOR ŠKOLA, KTEROU MÁŠ RÁD Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. Ludwig van Beethoven OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Studijní zaměření Hra na lesní roh

Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na lesní roh Lesní roh jako dechový nástroj žesťový nabízí hráčům zajímavé možnosti uplatnění. Jeho původní využití při lovu zvěře stále láká vyznavače myslivosti ke hře a stává se

Více