Harmonie 1 - zápočtový test 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Harmonie 1 - zápočtový test 1"

Transkript

1 Harmonie 1 - zápočtový test 1 1. Vysvětlete termíny harmonie, homofonie, polyfonie, klasická harmonie, moderní harmonie. 2. Vysvětlete termíny poloha a rozloha akordu, basový tón akordu, základní tón akordu. 3. Jaká jsou pravidla pro vedení jednoho melodického hlasu v klasické harmonii? 4. Jaké jsou možnosti vedení dvojhlasu? 5. Čtyřhlasá sazba názvy hlasů, hlasy vnější, vnitřní, vrchní, spodní, intervalová vzdálenost mezi jednotlivými hlasy. 6. Jak se provede čtyřhlasá úprava kvintakordů na hlavních harmonických stupních? 7. Vysvětlete termín kvintakordy kvintové příbuznosti. 8. Jak lze spojit kvintakordy kvintové příbuznosti? 9. Co víte o citlivých tónech? 10. Které kvintakordy jsou nepříbuzné? 11. Jak se spojují nepříbuzné kvintakordy? 12. Co je to kadence? 13. Co je to generálbas? Jaké generálbasové značky se používají? 14. Charakterizujte jednotlivé druhy melodických tónů následný akordický tón, průchod, střídavý tón, průtah, předjímka (anticipace). 15. Jaké druhy závěrů rozlišujeme? 16. Jaké typy polyfonie rozlišujeme z hlediska hudebně historického a z hlediska kompozičně technického? 17. Uveďte základní znaky renesanční vokální polyfonie a barokního instrumentálního kontrapunktu. 1. Napsat akord v určité poloze a rozloze. 2. Určit typ dvojhlasu podle notového zápisu, sluchem. 3. Vypracovat harmonické příklady (generálbas, příklad podle funkčního zadání), které obsahují spoje kvintakordů kvintové příbuznosti a spoje nepříbuzných kvintakordů. 4. Analyzovat zapsanou harmonickou větu určit tóninu, harmonické funkce, melodické tóny. 5. Analyzovat závěry v zapsaném hudebním úryvku.

2 Harmonie 1 - zápočtový test 2 1. Kvintakordy na vedlejších stupních: Jak provedete čtyřhlasou úpravu kvintakordů na vedlejších stupních? Kterými kvintakordy na vedlejších stupních mohou být zastoupeny tónika, subdominanta a dominanta? Jak se nejčastěji užívají kvintakordy na II., III., VI. a VII. stupni? Co znamená funkční označení medianta? Jak spojíte kvintakordy terciové příbuznosti? Co je to klamný spoj a jak ho provedete? 2. Sextakordy: Jak provedete čtyřhlasou úpravu sextakordů? Jak se nejčastěji užívají sextakordy v klasické harmonii? 3. Kvartsextakordy: Jak provedete čtyřhlasou úpravu kvartsextakordů? Charakterizujte kvartsextakord následný, průchodný, průtažný, střídavý. 1. Vypracovat harmonické příklady (generálbas, příklad podle funkčního zadání), které obsahují kvintakordy na hlavních a vedlejších stupních (spoje kvintakordů kvintové příbuznosti, terciové příbuznosti, nepříbuzných kvintakordů, klamný spoj), sextakordy a kvartsextakordy 2. Harmonická analýza příkladů, které obsahují kvintakordy na hlavních a vedlejších stupních, sextakordy, kvartsextakordy, melodické tóny.

3 Harmonie 2 zápočtový test 1 1. Septakordy: Jaký interval je příznačný pro tzv. charakteristické disonance? Vysvětlete termín vázané tóny. Jak se rozvádí interval zm. 5 (zv. 4)? Charakterizujte dominantní, subdominantní a kombinovaný rozvod septakordů. 2. Dominantní septakord: Čtyřhlasá úprava dominantního septakordu. Možnosti nástupu septimy. Rozvod dominantního septakordu do tóniky. Rozvod dominantního septakordu do VI. stupně. Obraty dominantního septakordu čtyřhlasá úprava, rozvod do tóniky. Uplatnění dominantního septakordu a jeho obratů v harmonické větě. 3. Dominantní nónový akord: Čtyřhlasá úprava dominantního nónového akordu. Rozvod do tóniky Uplatnění dominantního nónového akordu v harmonické větě. 4. Septakord na II. stupni: Čtyřhlasá úprava. Rozvod do tóniky. Rozvod do dominanty. Vysvětlete termín rameauovská subdominanta (rameauovská sexta). Obraty septakordu na II. stupni čtyřhlasá úprava, rozvod do tóniky, rozvod do dominanty. Uplatnění septakordu na II. stupni a jeho obratů v harmonické větě. 5. Septakord na VII. stupni: Čtyřhlasá úprava Rozvod do tóniky. Obraty septakordu na VII. stupni - čtyřhlasá úprava, rozvod do tóniky. Uplatnění VII 7 a jeho obratů v harmonické větě 6. Sekvence: Co je to sekvence? Ve kterém hudebně slohovém období se sekvence vyskytovaly nejčastěji? Charakterizujte sekvenci tonální a sekvenci modulující. Co je to progrese? 7. Melodické tóny: Následný akordický tón, průchod, střídavý tón, průtah, předjímka, prodleva, ostinato. 1. Napsat tonální sekvenci podle zadaného modelu. 2. Vypracovat harmonické příklady (generálbas, příklad podle funkčního zadání), které obsahují dominantní septakord, septakord na II. stupni, septakord na VII. stupni a jejich obraty, dominantní nónový akord. 3. Harmonická analýza příkladů, které obsahují sekvenci, melodické tóny, dominantní septakord, septakord na II. stupni, septakord na VII. stupni a jejich obraty, dominantní nónový akord.

4 Harmonie 2 zápočtový test 2 1. Diatonická modulace: Vysvětlete, co je to modulace, vybočení, tóninový skok. Jaké druhy modulací rozlišujeme? Jak probíhá diatonická modulace? Jak budete postupovat při analýze harmonické věty, ve jejímž průběhu se mění tónina? 3. Mimotonální akordy: Charakterizujte mimotonální akordy? Jaké mimotonální akordy rozlišujeme podle vztahu k jejich místotónice? Jakým způsobem nastupují mimotonální akordy? Co je to harmonická příčnost? Jakým způsobem se rozvádějí mimotonální akordy? Jak budete postupovat při analýze harmonické věty, která obsahuje mimotonální akordy? 1. Napsat diatonickou modulaci. 2. Vypracovat harmonické příklady (generálbas, příklad podle funkčního zadání), které obsahují mimotonální funkce. 3. Harmonická analýza příkladů, které obsahují: tóninový skok, diatonickou modulaci, mimotonální akordy.

5 Harmonie 3 zápočtový test 1 1. Mimotonální akordy: Charakterizujte sled mimotonálních dominant a sled mimotonálních akordů na VII. stupni. Jaké jsou charakteristické znaky sledu mimotonálních akordů? 2. Charakterizujte lydický akord. 3. Charakterizujte frygický akord. 4. Co je to neapolský sextakord? Čtyřhlasá úprava a rozvod neapolského sextakordu. Modulace pomocí neapolského sextakordu. 5. Alterace: Vysvětlete, co je to alterace. Které stupně v tónině se alterují a jakým způsobem? Vysvětlete, co jsou to alterované akordy. Jaké jsou jejich charakteristické znaky? Jak se rozvádějí? Dominantně znějící alterované čtyřzvuky. Modulace dominantně znějícími čtyřzvuky. Zmenšený čtyřzvuk jako alterovaný akord. Modulace zmenšeným septakordem. Alterovaný dominantní septakord se zvýšenou kvintou. Zvětšený terckvartakord. Dvojsměrná alterace. Mimotonální alterované akordy. 1. Vypracovat harmonické příklady (generálbas, příklad podle funkčního zadání), které obsahují mimotonální akordy, sled mimiotonálních dominantních septakordů, neapolský sextakord, modulaci neapolským sextakordem. 2. Harmonická analýza příkladů, které obsahují mimotonální akordy, sled mimotonálních dominantních septakordů, neapolský sextakord, modulaci neapolským sextakordem. 3. V durových a mollových tóninách vytvořit tyto akordy: dominantně znějící alterované čtyřzvuky, zmenšený čtyřzvuk jako alterovaný akord, dominantní septakord se zvýšenou kvintou, zvětšené terckvartakordy, dvojsměrně alterované akordy. Vypracovat harmonickou větu podle funkčního zadání, která obsahuje tyto předem vytvořené alterované akordy. 4. Harmonická analýza příkladů, které obsahují alterované akordy, modulaci prostřednictvím alterovaných akordů.

6 Harmonie 3 zápočtový test 2 A. Teoretická část 1. Které postupy přispívaly na přelomu 19. a 20. století ke krizi klasické tonální harmonie? 2. Jaké nové možnosti se užívaly v harmonii 20. století (tóniny a mody, stavba akordů, vztahy mezi akordy)? a) Tóniny a mody 1. Co se rozumí termínem tradiční modalita? 2. Vyjmenujte jednotlivé církevní stupnice a uveďte jejich základní charakteristiku. Pro jakou hudbu je příznačné, že se v ní vyskytují církevní mody? Kteří skladatelé století je užívali ve svých skladbách? 3. Charakterizujte celotónovou stupnici. Jak se užívala v evropské hudbě? 4. Charakterizujte bezpůltónovou pentatoniku. Kteří evropští skladatelé ji užívali ve svých skladbách? 5. Co se rozumí termínem moderní modalita. 6. Charakterizujte klasickou (tradiční) tonalitu a moderní (rozšířenou) tonalitu. Vysvětlete termíny bitonalita a polytonalita. 7. Charakterizujte atonální hudbu volnou atonalitu, dodekafonii. Jakým podmínkám měla vyhovovat dvanáctitónová řada? Jaké jsou základní způsoby práce s dvanáctitónovou řadou? Kteří skladatelé psali atonální hudbu? b) Stavba akordů 1. Jaké netradičně stavěné akordy se vyskytují v hudbě 20. a 21. století? 2. Kvartové akordy. 3. Co rozumíme zahuštěním akordu? Co je to cluster? 4. Co jsou to akordické kombinace? Co rozumíme označením akordické kombinace pravé a akordické kombinace nepravé? Vysvětlete termíny biakordika, polyakordika. 5. Charakterizujte akordy o volné intervalové stavbě. c) Vztahy mezi akordy 1. V jakých nových funkčních vztazích se mohou vyskytovat v hudbě 20. století tradiční akordy? 2. Co jsou to chromatické medianty? Jaké druhy chromatických mediant rozlišujeme. 3. Co je obrácená kadence? Který skladatel užíval tento postup? 4. Co jsou to paralelismy? 1. Napsat církevní stupnice od daných tónů, napsat dórskou, frygickou, lydickou a mixolydickou kadenci. 2. Vytvořit celotónovou stupnici, pentatoniku od daných tónů. 3. Napsat chromatické medianty k daným akordům. 4. Vytvořit kvartové akordy. 6. Určit v jakém modu jsou zapsané a zahrané hudební ukázky. 7. Analýza příkladů, které obsahují kvartové akordy, tradiční akordy v nových funkčních vztazích, zahuštěné akordy, akordické kombinace, akordy o volné intervalové stavbě, chromatické medianty, bitonalitu.

OBSAH. ÚVOD 21 Pojem harmonie 21

OBSAH. ÚVOD 21 Pojem harmonie 21 OBSAH PŘEDMLUVA 15 ÚVOD 21 Pojem harmonie 21 I. část KLASICKÁ HARMONIE 1. lekce ZÁKLADNÍ HARMONICKÝ MATERIÁL 26 1 Pojem akordu a jeho vymezení v podmínkách klasické harmonie 26 2 Třídění harmonického materiálu.

Více

STUPNICE. ), jedná se o stupnici mollovou.

STUPNICE. ), jedná se o stupnici mollovou. STUPNICE Pokud chcete zahrát jakoukoliv melodii, sólo, či improvizaci, vždy používáte určitý sled tónů, který vychází z akordového doprovodu skladby nebo naopak na základě vámi použitého sledu tónů lze

Více

Akordové značky. Chromatické zvýšení nebo snížení tónu daného akordu (tzv. alteraci) vyznačujeme posuvkami a zkratkami.

Akordové značky. Chromatické zvýšení nebo snížení tónu daného akordu (tzv. alteraci) vyznačujeme posuvkami a zkratkami. 1 Akordové značky Akordové značky označují akordy pomocí písmen, čísel, posuvek a zkratek. Označování souzvuků akordovými značkami vychází z mixolydické stupnice. Akord složený z prvního, třetího a pátého

Více

Melodika vyuky evropské harmonie XX. století

Melodika vyuky evropské harmonie XX. století KAREL RISINGER Melodika vyuky evropské harmonie XX. století Harmonie XX. století v evropské hudbě se liší od harmonie XVII. až XIX. století asi podobně jako kontrapunkt vokální od kontrapunktu instrumentálního.

Více

1. Tematický a podtematický materiál, tematická práce

1. Tematický a podtematický materiál, tematická práce 1. Tematický a podtematický materiál, tematická práce Popište tematický a podtematický (netematický) hudební materiál Vysvětlete pojmy: motiv téma pasáž figura najděte příklady v notové ukázce Vysvětlete

Více

4.1. Mimotonální dominanty Mimotonální dominantní kvintakord a septakord Řetěz mimotonálních dominant

4.1. Mimotonální dominanty Mimotonální dominantní kvintakord a septakord Řetěz mimotonálních dominant Obsah 1. Úvod... 3 2. Harmonie... 5 3. Diatonika... 7 3.1. Citlivý tón a míšení tónin... 8 3.2. Čtyřhlasá úprava akordů... 10 3.3. Harmonie široká, úzká a smíšená... 10 3.4. Poloha akordu... 12 3.5. Možnosti

Více

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra Vzorový test k přijímacím zkouškám na NMgr. Obor Učitelství Hv pro ZŠ (z dějin hudby, hudebních forem, harmonie, intonace) Příloha W.A. Mozart : Sonáta 1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského

Více

Časový a tematický plán hudební nauky pro rok Samostudium 1. ročník I. zkouška (termín úterý :00 18:00) 1.

Časový a tematický plán hudební nauky pro rok Samostudium 1. ročník I. zkouška (termín úterý :00 18:00) 1. pro rok 2014 2015 1. ročník 1. Zvuk a tón rozdíl, vlastnosti tónu (délka, výška, síla a barva) 2. Notová osnova kolik má linek, kolik mezer. Pomocná linka. 3. Znát podobu not celých, půlových, čtvrťových

Více

Jak na akordové značky

Jak na akordové značky Jak na akordové značky Cíl článku: Cílem článku je naučit Vás porozumět akordovým značkám a získat schopnost najít si a posléze zahrát na kytaru jakýkoliv akord. V článku rozhodně nenajdete zobrazení všech

Více

z pohledu odborné literatury druhé poloviny dvacátého století

z pohledu odborné literatury druhé poloviny dvacátého století Modulace pomocí mimotonálních dominant z pohledu odborné literatury druhé poloviny dvacátého století Mgr. Radka Binderová Modulace pomocí mimotonálních dominant 1 jak ji zmiňuje odborná literatura druhé

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA MUZIKOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA MUZIKOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA MUZIKOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÁ DIDAKTICKÁ LITERATURA V OBLASTI NAUKY O HARMONII V DRUHÉ POLOVINĚ 20. STOLETÍ THE CZECH DIDACTIC LITERATURE

Více

S pentatonikou můžeme pracovat modálním způsobem obdobně jako s předchozí stupnicí Cdur. Pentatonika má pět prvků, proto existuje pět modů.

S pentatonikou můžeme pracovat modálním způsobem obdobně jako s předchozí stupnicí Cdur. Pentatonika má pět prvků, proto existuje pět modů. Středa 16 Únor 2005 04:00 PENTATONIKA Pentatonika je pro kytaristu v praxi asi nejpoužívanější stupnice. Je to nejjednodušší stupnice která se velmi často používá ve všech hudeních stylech. Tato stupnice

Více

Otázky z hudební nauky 1. ročník

Otázky z hudební nauky 1. ročník Otázky z hudební nauky 1. ročník 1. Co je zvuk, tón (jeho vlastnosti), nota? 2. Jak vypadá notová osnova, houslový klíč (napiš), takt, taktová čára a k čemu to všechno slouží? 3. Vyjmenuj hudební abecedu

Více

Hudební intervaly základní pojmy

Hudební intervaly základní pojmy Hudební intervaly základní pojmy Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

* * * František Řehánek: Harmonické myšlení Leoše Janáčka. Poznámky k rukopisu. Leoš Faltus

* * * František Řehánek: Harmonické myšlení Leoše Janáčka. Poznámky k rukopisu. Leoš Faltus František Řehánek: Harmonické myšlení Leoše Janáčka. Poznámky k rukopisu Leoš Faltus ÚVODEM Tento příspěvek je svým charakterem poněkud atypický. Není to ani referát o Janáčkově harmonickém myšlení ani

Více

Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování

Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování 1. Doplň názvy not: 2. Napiš stupnici C dur a doplň kvintakord: 3. Co patří k sobě, spoj čarou. kvintakord crescendo decrescendo ritardando zeslabovat zpomalovat

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zpívá na základě svých dispozic intonačně

Více

26.5.2010 v 15.30 v učebně č.7

26.5.2010 v 15.30 v učebně č.7 Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav F. X. Procházky 25 25001 Brandýs nad Labem V ážení rodiče, testu. Žáci se dostaví v 15.30 do učebny č.7, obdrží písemný test pro příslušný ročník,

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

Modalita (Systematika)

Modalita (Systematika) VLADMR TCHÝ: Modalita (Systematika). Vymezení pojmu modality Za modální lze označit takovou hudební strukturu, která ve svém celku nebo alespoň v delších úsecích užívá pro tvorbu útvarů melodických a harmonických

Více

E E FIS E E E FIS E. Stupnice G dur má osm tónů, začíná a končí na tónu G. Má jedno předznamenání, křížek FIS. Tento křížek je vždy první.

E E FIS E E E FIS E. Stupnice G dur má osm tónů, začíná a končí na tónu G. Má jedno předznamenání, křížek FIS. Tento křížek je vždy první. Opakování Posuvky napsané k notám přímo v taktu, platí pouze pro ten takt, ve kterém jsou umístěny. Když napíšeme křížek, nebo béčko přímo za houslový klíč, změníme tím všechny noty, pro které je posuvka

Více

Lenka Vybíralová: Modální tóniny a jejich léčivé účinky

Lenka Vybíralová: Modální tóniny a jejich léčivé účinky Lenka Vybíralová: Modální tóniny a jejich léčivé účinky Výběr tématu Jako téma své závěrečné práce jsem si vybrala skládání v modálních tóninách. Pro skládání hudby jsem se rozhodla poté, co jsem dokončila

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník Hudební výchova 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních

Více

Enharmonické záměny v kritickém vydání Janáčkových Hradčanských písniček 1

Enharmonické záměny v kritickém vydání Janáčkových Hradčanských písniček 1 Enharmonické záměny v kritickém vydání Janáčkových Hradčanských písniček 1 Karel Steinmetz Když se koncem sedmdesátých let minulého století rozhodovalo o zahájení supraphonské edice: Souborné kritické

Více

2. HUDEBNÍ NAUKA III

2. HUDEBNÍ NAUKA III 1. 2. HUDEBNÍ NAUKA III 3. 1. TETRACHORD... 3 2. STUPNICE MOLL A JEJÍ STAVBA... 5 3. KVARTOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STUPNIC DUR A MOLL... 7 4. KVINTOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STUPNIC DUR A MOLL... 8 5. STUPNICE MOLL (DO TŘÍ

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

Skladebné složky, prostředky a formy hudby klasicismu

Skladebné složky, prostředky a formy hudby klasicismu 1 Skladebné složky, prostředky a formy hudby klasicismu Rozmezí: cca 2. pol. 18. stol. poč. 19. stol. Humanistický ideál 2 programových tirád: rozum - příroda - lidskost (francouzští encyklopedisté) volnost

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA MUZIKOLOGIE. Špalíček Bohuslava Martinů

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA MUZIKOLOGIE. Špalíček Bohuslava Martinů UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA MUZIKOLOGIE Miloslav Bubeníček Špalíček Bohuslava Martinů Se zaměřením na analýzu využití klavíru v I. dějství baletu Bakalářská diplomová práce

Více

Diatonické mody u Leo e Janáãka

Diatonické mody u Leo e Janáãka Diatonické mody u Leo e Janáãka 29 Diatonické mody u Leo e Janáãka Franti ek ehánek Vtomto příspěvku se zabývám diatonickými mody u Leoše Janáčka, a to na základě své práce Harmonické myšlení Leoše Janáčka

Více

sepsal. Zjištění, ke kterým Skuherský-teoretik v uvedené práci dospívá, rozhodně nereflektují jeho skladatelské dílo.

sepsal. Zjištění, ke kterým Skuherský-teoretik v uvedené práci dospívá, rozhodně nereflektují jeho skladatelské dílo. s o vaca emu vyroc1 vy ant K t d /t I I VI d' Skuherského Nauky o harmonii" I Jiří Holubec Od vydání Skuherského Nauky o harmonii na vědeckém základě uplyne letos 120 let. Stoosmdesátistránkový spis byl

Více

Předmět: H U D E B N Í V Ý C H O V A

Předmět: H U D E B N Í V Ý C H O V A 12-ŠVP-Hudební výchova-p,s,t,k strana 1 (celkem 10) 1. 9. 2014 Předmět: H U D E B N Í V Ý C H O V A Charakteristika předmětu: Hudební výchova rozvíjí, kultivuje a prohlubuje soustavu pěveckých, poslechových,

Více

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis 1 Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis E dur B dur A dur a moll harmonická melodická Crescendo = Decrescendo = Moderato = Allegro = Lento = Adagio = pp = fff = 2 Petr Iljič Čajkovskij Ruský skladatel

Více

Otázky. soutěže žáků ZUŠ na Slovensku v učebním předmětu Hudební nauka " Hnúšťanský akord " okresní kola (školní rok 2009-2010)

Otázky. soutěže žáků ZUŠ na Slovensku v učebním předmětu Hudební nauka  Hnúšťanský akord  okresní kola (školní rok 2009-2010) Otázky soutěže žáků ZUŠ na Slovensku v učebním předmětu Hudební nauka " Hnúšťanský akord " okresní kola (školní rok 2009-2010) K a t e g o r i e "A" 1.,2. a 3.ročník 1.Oblast - stupnice, intervaly, akordy

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Od zrodu hudby k nadvládě jednohlasu, Když jeden hlas nestačí, Jak je možné zachytit hudbu, Od barokního majestátu k rokokové

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Durové stupnice s křížky: C, G, D, A, E Durové stupnice s béčky: F, B, Es, As

Durové stupnice s křížky: C, G, D, A, E Durové stupnice s béčky: F, B, Es, As Opakování Durové stupnice s křížky: C, G, D, A, E Durové stupnice s béčky: F, B, Es, As Interval nám říká jak daleko jsou od sebe tóny. Například interval (vzdálenost) mezi C1-D1 je 2 tóny, interval (vzdálenost)

Více

Metodika výuky evropského kontrapunktu

Metodika výuky evropského kontrapunktu KAREL RSNGER Metodika výuky evropského kontrapunktu XX. století V této studii chci nastínit metodiku výuky moderního kontrapunktu. Jde o pendant k dříve již popsané metodice výuky evropské harmonie XX.

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Ještě jednou o Harmonii F. Z. Skuherského

Ještě jednou o Harmonii F. Z. Skuherského JITKA LUDVOVÁ Ještě jednou o Harmonii F. Z. Skuherského Skuherského Nauka o harmonii ve formě nejjednodušší se zvláštním zřetelem na mohutný rozvoj harmonie v nejnovější době"1) je v české teoretické literatuře

Více

Skladebné složky, prostředky a formy hudby baroka

Skladebné složky, prostředky a formy hudby baroka 1 Skladebné složky, prostředky a formy hudby baroka Období - rané [cca 1550-1630] - střední [cca 1630-1680] - vrcholné nebo také pozdní [cca 1680-1750] Tři hlavní, stále více se diferencující oblasti:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Jurkovič, M. Střelák, SPN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Jurkovič, M. Střelák, SPN Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 7. ročník Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Jurkovič, M. Střelák, SPN Očekávané výstupy předmětu Na konci 3 období

Více

SluchAnal verzia 1.0

SluchAnal verzia 1.0 Dokumentácia k programu SluchAnal verzia 1.0 SluchAnal verzia: 1.0 copyright: 2010 Ladislav Maršík typ aplikácie: Java archive (JAR) platformy: Linux, Windows, Mac OS, dostupná aj ako web-aplikácia obmedzenia:

Více

Bi, ČJ, TV, D. MGV - Školní vzdělávací program osmileté studium Sborový zpěv 1

Bi, ČJ, TV, D. MGV - Školní vzdělávací program osmileté studium Sborový zpěv 1 Vyučovací předmět Sborový zpěv Týdenní hodinová dotace 5 hodin Ročník Kvinta Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Od zrodu hudby k nadvládě jednohlasu, Když jeden hlas nestačí, Jak je možné zachytit hudbu, Od barokního majestátu k rokokové

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MUSIC ART FAKULTNÍ ŠKOLA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE HUDEBNÍ NAUKA II. Otázky a odpovědi ze základů hudební teorie

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MUSIC ART FAKULTNÍ ŠKOLA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE HUDEBNÍ NAUKA II. Otázky a odpovědi ze základů hudební teorie HUDEBNÍ NAUKA II Otázky a odpovědi ze základů hudební teorie Josef Vondráček 9.9.2013 2 1. PŘEDZNAMENÁNÍ... 3 2. POSUVKY... 4 3. METRIKA... 5 4. RYTMUS... 7 5. PŘEDTAKTÍ... 8 6. DIATONICKÝ A CHROMATICKÝ

Více

TEORIE HUDBY JAZZOVÉHO OKRUHU

TEORIE HUDBY JAZZOVÉHO OKRUHU TEORIE HUDBY JAZZOVÉHO OKRUHU Akordové značky Akordové značky označují akordy pomocí písmen, čísel, posuvek a zkratek. Označování souzvuků akordovými značkami vychází z mixolydické stupnice. Akord složený

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních nástrojích symfonického

Více

MINIMUM K NÁHRADNÍ ZKOUŠCE Z HUDEBNÍ NAUKY

MINIMUM K NÁHRADNÍ ZKOUŠCE Z HUDEBNÍ NAUKY 1. ROČNÍK 1. pololetí 1. Zvuk, tón, notová osnova, houslový klíč, basový klíč (violoncello, klavír a akordeon), taktová čára 2. Vlastnosti tónu 3. Hudební abeceda, znalost not v houslovém klíči od c1 do

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS HARMONIZACE MELODIE

Více

JAROSLAV SMOLKA: Bitonalita. 1. Historické a věcné vymezení bitonality

JAROSLAV SMOLKA: Bitonalita. 1. Historické a věcné vymezení bitonality JAROSLAV SMOLKA: Bitonalita f 1. Historické a věcné vymezení bitonality Bitonalita vznikla v době kolem přelomu 19. a 20. století, v situaci, kdy se zřetelně lámal do té doby vládnoucí universalismus dualistické

Více

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY Hudební nauka přehled látky pro 1. a 2. ročník Vlastnosti tónu DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA Prvky notace PŘEDZNAMENÁNÍ NOTA HLAVIČKA NOTY POMOCNÉ LINKY HOUSLOVÝ KLÍČ NOTOVÁ OSNOVA (linky i mezery se číslují

Více

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Prima 1 hodina týdně, tematická CD, DVD,,

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7. Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

ROZBOR HARMONICKÝCH JEVŮ VE SKLADBĚ TRAUERVORSPIEL UND TRAUERMARSCH FERENCE LISZTA (PRO KLAVÍR), KTERÉ SE PLNĚ PROJEVILY V HUDBĚ 20.

ROZBOR HARMONICKÝCH JEVŮ VE SKLADBĚ TRAUERVORSPIEL UND TRAUERMARSCH FERENCE LISZTA (PRO KLAVÍR), KTERÉ SE PLNĚ PROJEVILY V HUDBĚ 20. ВИПУСК 120 СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ НАУКОВІ ЗАПИСКИ ROZBOR HARMONICKÝCH JEVŮ VE SKLADBĚ TRAUERVORSPIEL UND TRAUERMARSCH FERENCE LISZTA (PRO KLAVÍR), KTERÉ SE PLNĚ PROJEVILY V HUDBĚ 20. STOLETÍ Václav Krahulík

Více

Česká hudební teorie mezi léty 1945-197 S

Česká hudební teorie mezi léty 1945-197 S _............... KAREL RSNGER Česká hudební teorie mezi léty 1945-197 S Pře dmluva Když jsem byl nakladatelstvím Supraphon vyzván k napsání této studie,*) byl jsem si ihned vědom obtížnosti úkolu psát

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 7. Výstup Návyky: - reaguje na rozšiřující se škálu gest učitele, dodržuje zásady hudební kázně. - dodržuje režim pracovny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy v Novém Bydžově

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy v Novém Bydžově ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Novém Bydžově Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY Vojtěch Mahelka / ZUŠ Praha - Zbraslav PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY I. ČÁST HUDEBNÍ TEORIE Obsah 1. Základní hudební pojmy, notopis Zvuk, tón, nota Notová osnova Druhy not a pomlk Hudební abeceda Názvy

Více

PŘEHLED HUDEBNÍCH FOREM

PŘEHLED HUDEBNÍCH FOREM PŘEHLED HUDEBNÍCH FOREM Studijní texty pro studenty oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy PhDr. Dana Soušková, Ph.D. MOTIV Motiv je základním stavebným prvkem hudby, nejkratším hudebním celkem.

Více

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY Vojtěch Mahelka / ZUŠ Praha - Zbraslav PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY I. ČÁST HUDEBNÍ TEORIE Obsah 1. Základní hudební pojmy, notopis Zvuk, tón, nota Notová osnova Druhy not a pomlk Hudební abeceda Názvy

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova ročník TÉMA 1-4 Hudební a hudebně pohybová výchova 1-4 dovedností dětí orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického zařazení,

Více

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník : kvinta, 1. Ročník Téma: Školní výstup- žák: Učivo: ( PT, TO, INT, PRO) Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - Využívá svého individuálního

Více

1. Tónová soustava. Řada tónů od c po h tvoří v tónové soustavě oktávu. Tónová soustava obsahuje devět oktáv: C1 D1 E1 F1 G1 A1 H1 A2 H2

1. Tónová soustava. Řada tónů od c po h tvoří v tónové soustavě oktávu. Tónová soustava obsahuje devět oktáv: C1 D1 E1 F1 G1 A1 H1 A2 H2 1. Tónová soustava Tónovou soustavu tvoří všechny tóny, které se využívají v hudbě. Základem tónové soustavy je sedm tónů: c, d, e, f, g, a, h, které se několikrát opakují v různých výškových polohách.

Více

Základní harmonické principy u Bohuslava Martinťl (Analýza jeho Sonáty pro violu a klavír)

Základní harmonické principy u Bohuslava Martinťl (Analýza jeho Sonáty pro violu a klavír) VÁCLAV FELX Základní harmonické principy u Bohuslava Martinťl (Analýza jeho Sonáty pro violu a klavír) Zvláštností harmoniky Bohuslava Martinů ve srovnání s většinou skladatelů první poloviny 20. století

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák - využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při pěveckých aktivitách

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov

Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov Název projektu Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků ZUŠ Karlovarského kraje při zavádění nových studijních oborů v rámci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 9. ročník Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Některé podněty a deziderata z hudebněteoretického

Některé podněty a deziderata z hudebněteoretického Některé podněty a deziderata z hudebněteoretického systému Karla Janečka Jaroslav Smolka Když bylo před 30 lety prof. Karlu Janečkovi 70 let, pronesl 4. března 1973 na symposiu, uspořádaném k tomuto výročí,

Více

Seznam oborů vyučovaných na

Seznam oborů vyučovaných na Seznam oborů vyučovaných na Konzervatoři Jaroslava Ježka Roškotova 4/1692, Praha 4 Klepnutím na číslo stránky se přesunete na vybrané zaměření daného oboru. Obor Hudba 82-44-M, N Zaměření Skladba str.

Více

STRUČNÝ PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY

STRUČNÝ PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY Vojtěch Mahelka / ZUŠ Praha - Zbraslav STRUČNÝ PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY ČÁST I. HUDEBNÍ TEORIE Obsah 1. Základní hudební pojmy, notopis Zvuk, tón, nota Notová osnova Druhy not a pomlk Hudební abeceda

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

2016/2017 GJK. Maturitní otázky z hudební výchovy

2016/2017 GJK. Maturitní otázky z hudební výchovy Maturitní otázky z hudební výchovy 2016/2017 GJK Všechny otázky se skládají ze dvou částí: historická část, věnovaná určitému období či tematickému celku; hudebně-teoretická část, věnovaná vybrané související

Více

Studijní zaměření Hra na varhany

Studijní zaměření Hra na varhany Studijní zaměření Hra na varhany Výuka hry na varhany patří v oblasti základního hudebního vzdělávání spíše ke speciální nabídce hudebního oboru. Základním předpokladem výuky je totiž adekvátní nástroj,

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír 1 Učební standardy hlavního oboru hra na klavír Standardy stanovují obecné repertoárové požadavky a minimum studijního materiálu, který musí každý žák nastudovat za příslušný ročník a připravit k pololetní

Více

Bagatelle ohne Tonart Ference Liszta - kritická hranice v popření tonality?

Bagatelle ohne Tonart Ference Liszta - kritická hranice v popření tonality? Крагулик Вацлав Чешская республика, Усти-на-Лабе, Университет Яна Евангелиста Пуркине Bagatelle ohne Tonart Ference Liszta - kritická hranice v popření tonality? Evropský hudební jazyk, je řekněme od dob

Více

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM OBSAH: HRA NA AKORDEON:... 2 HRA NA KLAVÍR:... 3 HRA NA VARHANY:... 5 HRA NA KYTARU:... 6 HRA NA HOUSLE:... 8 HRA NA VIOLU:... 9 HRA NA VIOLONCELLO:... 10 HRA NA ŽESŤOVÉ

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 2. období 4. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo HUDEBNÍ VÝCHOVA HV-5-1-01 HV-5-1-02 HV-5-1-03 HV-5-1-04 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky

Více

Talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého umělce.

Talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého umělce. Talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého umělce. Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1. 1 PŘEDKLADATEL... 4 1. 2 ZŘIZOVATEL... 4 1. 3 PLATNOST DOKUMENTU... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Jazzový akordeon s využitím melodického basu

Jazzový akordeon s využitím melodického basu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra jazzové interpretace Studijní obor klavír Jazzový akordeon s využitím melodického basu Bakalářská práce Autor práce: Ondřej Zámečník Vedoucí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KYTARU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KYTARU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KYTARU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Obraty akordů. 1. C, E, G 2. E, G, c 3. G, c, e

Obraty akordů. 1. C, E, G 2. E, G, c 3. G, c, e Oraty akordů I když udeme hrát akord tak ay osahoval všechny tóny, které jsou předepsané v akordové značce, máme více možností, jak akord zahrát, protože tyto tóny můžeme hrát v různém pořadí. Např. akord

Více

6.15 Hudební výchova. 6.15.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.15 Hudební výchova. 6.15.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.15 Hudební výchova 6.15.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Hudební výchova realizuje obsah Hudebního oboru ze vzdělávací oblasti Umění a kultura RVP

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Rytmus, metrum, tempo, počátky hudebních dějin v Čechách, hudební renesance, baroko, klasicismus, romantismus, moderna, vývoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOBOJ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOBOJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOBOJ Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Poznáváním umění poznáváme svět Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 2.1. Počet oborů, velikost

Více

36 Pentatonická mollová stupnice IV - V. modus 37 Ukázka lickù penta moll 38 Bending 39 Le Swing TRACK 16 40 Ukázka lickù bluesové stupnice

36 Pentatonická mollová stupnice IV - V. modus 37 Ukázka lickù penta moll 38 Bending 39 Le Swing TRACK 16 40 Ukázka lickù bluesové stupnice OBSAH CD 5 Úvod 6 Rozmístìní tónù v notové osnovì 7 Rozlo ení tónù na hmatníku kytary 8 Intervaly 9 Rozlo ení intervalu na hmatníku kytary 10 Intervaly slo ené 11 Vertikální rozlo ení intervalù 12 Vertikální

Více

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na flétnu

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na flétnu Hra na flétnu Příčná flétna se řadí mezi dřevěné dechové nástroje, uplatňuje se sólově, v různých komorních seskupeních, její zvuk je nepostradatelný v symfonickém či dechovém orchestru a jde jí skvěle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Otázky. soutěže žáků ZUŠ v učebním předmětu hudební nauka

Otázky. soutěže žáků ZUŠ v učebním předmětu hudební nauka Otázky soutěže žáků ZUŠ v učebním předmětu hudební nauka okresní kola školní rok 2014/2015 K a t e g o r i e "A" 1.,2. a 3.ročník 1. Oblast - stupnice, intervaly, akordy 1. Hudební abeceda Napište stupnici

Více