PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~."

Transkript

1 Spis. zn.: C.jedn.: Vyrizuje: v, v, MESTSKA CAST ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, Praha 8 MCP /200910V.Fi MCP /2009 Fišmistrová Zdenka MESTSKÁ CÁST""PRAHA 8 Úrad mestské cásti (1) První den zverejnení: o?!/- {.{.O ~ PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~. Praha, dne Troja/d 444 VÝZVA Písecná Invest a.s., IC , Bítovská 1227/60,14000 Praha, kterou zastupuje Atelier 6, s.r.o., IC , Rokycanova 30, Praha, jednající ing. arch. Michalem Nekolou (dále jen "stavebník") dne ohlásil stavebnímu úradu zámer odstranit stavbu: "Materská školka, jesle c. 3 a hospodárská budova, Praha, Troja c.p. 444, Písecná 11" (dále jen "stavba") na pozemcích parc. c. 1083/15, 1083/16, 1083/17 v katastrálním území Troja. Stavební úrad sdelil stavebníkovi, že stavbu lze odstranitjen na základe povolení a urcil, jaké podklady je treba doplnit. Predložením podkladu dne bylo zahájeno rízení o povolení odstranení stavby podle 128 stavebního zákona. Úrad mestské cásti Praha 8, odbor výstavby, jako stavební úrad príslušný podle 13 odst.1 písmo ci zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky c.55/2000 Sb. hl.m.prahy, kterou se vydává Statut hl.m.prahy, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "stavební úrad") zjistil, že predložená žádost neposkytuje dostatecný podklad pro posouzení navrhované stavby, a proto podle 128 odst. 3 stavebního zákona a 45 odst. 2 zákona c. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "správní rád") stavebníka, aby nejpozdeji do vyzývá 60 dnu ode dne dorucení výzvy doplnil žádost o tyto údaje a podklady: 1. dokumentacik odstranenístavby- skutecný stav 2. vyjádrení dotcených orgánu státní správy k dokumentaci a to zejména: a) HS hl. m. Prahy, Merická 646, Praha 9, b) HZS Praha 2, Sokolská 62, c) Ceské inspekce životního prostredí, oblastní referát Praha, Delnická 12, Praha 7, d) MffMP Odbor ochrany prírody, Mariánské nám. 2,Praha 1, e) ÚM~Prahy 8 Odboru životního prostredí, Zenklova 1/35, Praha 8 f) Oblas!ní. inspektorát práce pro hl. m. Prahu se sídlem v Praze, Kladenská. 103/105, Praha 6 Na Košince 502/1, Praha 8 -Libd'í

2 Cj: MCP / Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhute odstraneny, bude rízení podle 66 odst. 1 písmoc) správního rádu zastaveno. USNESENÍ Stavební úrad podle 64 odst. 1písmoa) správního rádu prerušuje rízení zahájené ohlášením zámeru odstranit stavbu: "Materská školka, jesle c. 3 a hospodárská budova, Praha, Troja c.p. 444, Písecná 11" (dále jen "stavba") na pozemcích parc. c. 1083/15, 1083/16, 1083/17 v katastrálním území Troja, kterou podala Písecná Invest a.s., IC , Bítovská 1227/60, Praha, kterou zastupuje Atelier 6, s.r.o., IC , Rokycanova 30,13000 Praha, jednající ing. arch. Michalem Nekolou, (dále jen "stavebník"). Úcastníci rízení na než se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( 27 odst. 1 správního rádu): Písecná Invest a.s., Bítovská 1227/60, Praha Oduvodnení: Dne ohlásil stavebník stavebnímu úradu zámer odstranit stavbu: "Materská školka, jesle C. 3 a hospodárská budova, Praha, Troja c.p. 444, Písecná II" na pozemcích parc. c. 1083/15, 1083/16, 1083/17 v katastrálním území Troja. Stavební úrad sdelil stavebníkovi, že stavbu lze odstranit jen na základe povolení a urcil, jaké podklady je treba doplnit. Predložením podkladu dne bylo zahájeno rízení o povolení odstranení stavby podle 128 stavebního zákona. Stavební úrad zjistil, že predložená dokumentace pro odstranení stavby neodpovídá skutecnosti. Stavebník byl proto vyzván k jejímu doplnení a stavební úrad soucasne rozhodlo prerušení rízení. Stavební úrad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních predpisu ve výroku uvedených. Vzhledem k tomu, že se pri místním šetrení, které se konalo dne , prihlásilo do rízení více než 30 obcanu.'uplatnující úcastenství ve veci, stavební úrad oznamuje prerušení rízení verejnou vyhláškou podle 144 odst. 6) zákona c. 500/2004 Sb.,:" V rízení s vetším poctem úcastníku rízení lze dorucovat písemnosti, vcetne písemností uvedených v 19 odst. 4, verejnou vyhláškou. To se netýká úcastníku rízení uvedených v 27 odst. 1, kterí jsou správnímu orgál1uznámi, temto úcastníkum rízení se dorucuje jednotlive. " Na Košince 502/1, Praha 8 - Liben tel:' , sekretariát: , '.,' ' ",,-, 'Á' ",. ~.,-,-,...=,~" --,...i~.".,~""'j ~,,2, ~.ij., --"-,--,,,:'~.,,~-,- '~ ".~ ==

3 Cj: MCP / Poucení úcastníku: Proti tomuto usnesení se lze podle 76 odst. 5 správního rádu odvolat do 15 dnu ode dne jeho oznámení k odboru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle 76 odst. 5 správního rádu odvolání nemá odkladný úcinek. Odvolání se podává s potrebným poctem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zustal správnímu orgánu a aby každý úcastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li úcastník potrebný pocet stejnopisu, vyhotoví je správní orgán na náklady úcastníka. Odv?J~~oti /";.c.:íst< oduvodnení usnesení je neprípustné. Á ~ ~ l~~p 4~ r'>., ~/, 7 I ~y // y,,\~ C"/r' I v' í l ' I~~"".~... osefgorcík \ I,~ \\ \~~7'" " ucí odboru výstavby,. '-. -«<\l.' Toto rozhodnutí musí být vyvešeno ~(fdoh&lsa~u na úrední desce ÚMC Praha 8. o~ Vyvešeno dne: o~t.~..~~~.. o Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvešení a sejmutí oznámení. o o o o....sejmuto dne: o o o.. o o o o o. o.. Dorucí se: Úcastníci stavebního rízení - dorucuje se verejnou vyhláškou na: a) úrední desku ÚMC Praha 8, Zenklova 35, Praha 8 (ke zverejnení po dobu 15 dnu) Obdrží: Doporucene do vlastních rukou: 1 Atelier 6, s.r.o., IDDS: 5vsnyni Co: SpIS evidence Za správnost vyhotovení odpovídá Fišmistrová Zdenka.

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 015794/2012 V Praze dne: 28.2.2012 SPIS. ZN.: SZ MCP6 085094/2011/OV/Krá Značka: P-988/Neb Vyřizuje: Krásná Jitka Kontaktní spojení: tel.

Více

,p ní den/ zverejnení:.

,p ní den/ zverejnení:. C.j.: OV/P8/2007/1176/Ad/3 Vyrizuje: Ing. Adámek Petr v, v, MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MESTSKÁ CÁST PRAHA 8 Úrad mestské cásti (2) Prvnídenzverejnení:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk *MP12X008ETFR* Naše značka: P12-19137ozn/10/OŽP/Pe Číslo

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2)

Více

MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namdstl cp. 3. UZEMNI ROZHODNUTI Verejna vyhlaska

MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namdstl cp. 3. UZEMNI ROZHODNUTI Verejna vyhlaska MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namdstl cp. 3 VAS DOPIS ZN.: ZE DNE: NASE ZN.: MUFO 3753/2011 Sp.Zn: MUFOS 49/2011 VYRIZUJE: Radmila Kubalova TEL.: 558 604

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném

Více

Rozhodnuti. ~fj~ MINISTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ ~~ Staromestske nam. 6. ~:t1.y 11015 Praha 1. Adresati: die rozdihovniku

Rozhodnuti. ~fj~ MINISTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ ~~ Staromestske nam. 6. ~:t1.y 11015 Praha 1. Adresati: die rozdihovniku ~fj~ MNSTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ ~~ Staromestske nam. 6 ~:t1.y 11015 Praha 1 Adresati: die rozdihovniku V Praze dne 2. cervna 2015 C.j. MMR-18700/2015-83/1329 Rozhodnuti Ministerstvo pro mistni rozvoj,

Více

Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon.: Počet listů dokumentu: Počet příloh/počet listů příloh:

Více

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Tř.kpt.Jaroše 7, 604 55 Brno *uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Usnesení Č. j. ÚOHS-S5/2009/VZ-967/2009/540/MAL V Brně dne 2. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

12.1.2012 Vyřizuje: Ing. Martina Křešťáková. S UMCP3 079621/2011 Tel.: 222 116 374. UMCP3 079621/2011 E-mail: martinakr@praha3.cz

12.1.2012 Vyřizuje: Ing. Martina Křešťáková. S UMCP3 079621/2011 Tel.: 222 116 374. UMCP3 079621/2011 E-mail: martinakr@praha3.cz Oživení, o. s. Ing. Štěpán Rattay předseda sdružení Lublaňská 18 120 00 Praha 2 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Odbor vnějších vztahů Havlíčkovo nám. 700/9 130 85 Praha 3 V Praze dne: Spisová značka:

Více

Mestsky urad Caslav. cast

Mestsky urad Caslav. cast v Mestsky urad Caslav odbor vystavby a regionalniho rozvoje Nam, Jana Zizky z Trocnova 1,28601 Caslav ", -OJ-lu'~ ) Lf~1 c.j. SU 18927/14, sp. zn.: 135/2015-kru Vyfizuje: Ludmila Krupafova, opravnena ufedni

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 9. 3. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 7. 3. 2001 č.j. 13910/2040/201

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě tel: 583 550 263 ID Datové schránky 9ikgf4b fax: 583 411 350 e-mail: urad@exekucesumperk.cz

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Věc: podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE ČÁST PRVNÍ DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ A TRESTY 1. článek Působnost disciplinárního řádu 1.1. Disciplinární řád ČJF stanovuje pravomoc disciplinárních orgánů a upravuje

Více

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B Ř Í Š odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 Sp.zn.: MDOB/1146/2011/ŽP Dobříš, dne 24. 3. 2011 Č.j.: MDOB 6607/2011/Bín Telefon: 318533382 e-mail: binova@mestodobris.cz

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků Městský úřad Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí 1 Tel.381 201 111, fax.381 263 179 Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy V... dne Žádost o souhlas stavebního

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: r1fo@rrtv.c2, http://www.rrtv.cz Lipová 25 Majetín okr. Olomouc 751 03 Rozhodnutí

Více

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti

Více