,p ní den/ zverejnení:.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ",p ní den/ zverejnení:."

Transkript

1 C.j.: OV/P8/2007/1176/Ad/3 Vyrizuje: Ing. Adámek Petr v, v, MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, Praha 8 MESTSKÁ CÁST PRAHA 8 Úrad mestské cásti (2) Prvnídenzverejnení: ;2f< ,p ní den/ zverejnení:.. os~ oc istí!: -,.. Praha, dne Karlín/p 692/3 UVEDOMENÍ Proxima IMMORENT s.r.o., IC , Národní 973/41,11000 Praha 1, kterou zastupuje Studio acht, spol. s r.o., IC , V zákoutí 4, Praha 7, kterou zastupuje JANS, s.r.o., IC , Neratovická c.p.1635/11, Praha 8 (dále jen "stavebník") dne podala žádost o: A. vydání povolení k odstranení vodních del: Verejné inženýrské síte rušené (KANALIZACE, VODOVOD) B. vydání stavebního povolení ke zrízení vodních del: Verejné inženýrské síte navržené, preložky (KANALIZACE, VODOVOD) realizovaných v rámci stavby "Administrativní centrum INV ALIDOVNA" (dále jen "stavba") na pozemku parc. c. 692/3, 693/1, 693/146, 693/181, 693/221,693/238, 801/1,941/1,941/4 v katastrálním území Karlín. 693/192, 693/193, 693/220, Hydrologické poradí: Hydrogeologický rajón: 621 Stavba obsahuje: Verejné inženýrské síte rušené B 21.1 Kanalizace "vojenská stoka" ZD 400/550 délky 121,7 m verejná stoka KT 400 délky 71,0 m B 21.2 Vodovod Verejný vodovodní rad LT 100 délky 209,7 m Verejné inženýrské síte navržené, preložky B 22.1 Kanalizace Preložka stoky KT DN 600 délky 166,5 m Stoka JI KT 300, 600 délky 23,75 ma 179,50 m Stoka J2 KT 400 délky 208,70 m Stoka 13 KT 400 délky 40,80 m B 22.2 Vodovod Preložka vodovodního radu LT 100 délky 241,1 m Vodovodní rad 1 LT 150 délky 132,0 m Pracovište: Na Košince I, Praha 8 -Liben tel. ref.: tel. sekretariát:

2 Cj: OVfP8/2007/1176/Adl3 2 Soucástí není odstranení stávajícího odlucovace ropných látek a stávajících kanalizacních a vodovodních prípojek dále nejsou soucástí nové kanalizacní a vodovodní prípojky. Uvedeným dnem bylo zahájeno rízení.'- Rozhodnutí o umístení stavby pro predmetná vodní díla na pozemcích parc. c. 692/3, 693/1, 693/146, 693/159, 693/181, 693/192, 693/193, 693/220, 693/221, 693/233, 693/238, 801/1, 941/1 v katastrálním území Karlín, vydal dne pod c.j. OV/P8/2006/3635/Ce/5 odbor výstavby Úradu mestské cásti Praha 8, které dne nabylo právní moci. Úrad mestské cásti Praha 8, odbor výstavby, jako stavební úrad vydal souhlas s vydáním stavebního povolení podle 15 odst. 2 stavebního zákona dne pod c. j. OV/P8/2007/1132/Ce/3. Úrad mestské cásti Praha 8, odbor výstavby, jako vodoprávní úrad príslušný podle 106 zákona c. 254/2001 Sb., o vodách a o zmene nekterých zákonu (vodní zákon), ve znení pozdejších predpisu, dále pak speciální stavební úrad podle 15 zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu, který byl zmenen zákonem c. 68/2007 Sb. (dále jen "stavební zákon") a podle ust. 32 odst. 1 zákona 131/2000 Sb. o hlavním meste Praze, ve znení pozdejších zmen a doplnku (dále jen "vodoprávní úrad") uvedomuje verejnou vyhláškou o zahájení rízení o povolení vodního díla podle 115 odst. 1 vodního zákona a 112 odst. 1 a o odstranení podle 128 stavebního zákona a soucasne narizuje k projednání predloženéžádostiústníjednání na den. 31. cervence 2007 ve hodin se schuzkou pozvaných na Úradu mestské cásti Praha 8, odboru výstavby, Na Košince 1, v Praze 8, v 1. patre, v místnosti c Predmetem rízení jsou stavby vodních del, které jsou liniovými stavbami. Vzhledem k této skutecnosti vodoprávní úrad uvedomuje podle 115 odst. 8 vodního zákona úcastníky rízení o zahájení rízení verejnou vyhláškou. Úcastníci rízení mohou své námitky uplatnit nejpozdeji pri ústním jednání, jinak k nim nebude prihlédnuto. Ve stejné lhute sdelí svá stanoviska dotcené orgány státní správy, jejichž rozhodnutí nebo opatrení nebyla dosud získána. Do podkladu rozhodnutí lze nahlédnout prede dnem ústního jednání (Úrad mestské cásti Praha 8, odbor výstavby, úrední dny: pondelí 8-12, 13-16,30 hodin, streda 9-12, hodin) a pri ústním jednání. Nejpozdeji pri ústním jednání žadatel doplní: - uzavrené majetkoprávní smlouvy,, spolupráci",,, preložkách",,, budoucím darování" a,, budoucím vecném bremeni" Poucení: právo založené smlouvou provést stavbu na dotcených pozemcích, které nejsou jeho vlastnictvím Úcastník rízení muže podle 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, zpusobu provádení a užívání stavby nebo požadavkum dotcených orgánu, pokud je jimi prímo dotceno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatrení nebo právo odpovídající vecnému bremenu k pozemku nebo stavbe. K námitkám úcastníku rízení, které byly nebo mohly být uplatneny pri územním rízení, pri porizování regulacního plánu nebo pri vydání územního opatrení o stavební uzávere anebo územního opatrení o asanaci území, se podle 114 odst. 2 stavebního zákona neprihlíží. Nechá-li se nekterý z úcastníku zastupovat, predloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Pracovište: Na Košince I, Praha 8 - Liben tel. ref.: tel. sekretariát:

3 Cj: OV/P8/2007/l176/Ad/3 3 Upozornení: Toto UVEDOMENÍ nahrazuje UVEDOMENÍ ze dne c. j. OV/P8/2007/1176/Ad/2, které bylo vyvešenodne na úrední desceúmc Praha 8...~ Pri jednání se stavebním úradem uvádejte vždy císlo jednací. ~ / ~~stské / L"""'MTÁ r"ást praha 8 cásti Ing. Ludek Sehnoutek, Ph.D. odbor výstavby vedoucí odboru výstavby oddelení Zenklova vodoprávnf 35 (3) Praha 8 - Liben Toto uvedomení musí být vyvešeno po dobu 30 dnu na úrední desce ÚMC Praha 8. Vyvešeno dne:...!..t,.. c ;;!~ Sejmuto dne:... Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvešení a sejmutí oznámení. Rozdelovník: Dorucí se: Úcastníci rízení - dorucuje se verejnou vyhláškou na úrední desce: Úradu mestské cásti Praha 8, Zenklova 35, Praha 8 Doporucene do vlastních rukou: 1. JANS S.LO.,Ostrovského 253/3, Praha 5 Obycejne: 2. Povodí Vltavy, státní podnik, Holeckova 8, Praha 5 3. Hl. mesto Praha, zastoupené OSM MHMP" Mariánské nám. 2, Praha 1 4. Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, Praha 9 5. Sady, lesy a zahradnictví Praha, státní podnik v likvidaci, Betlémská 267, Praha 6. Invalidovna centrum a.s., Kubánské námestí 1391, Praha 10 Doporucene: 7. OŽP ÚMC Praha 8, Zenklova 35, Praha 8 8. ÚMC Praha 8, odbor dopravy, Zenklova 35, Praha 8 9. MHMP odbor kultury, památkové péce a cestovního ruchu, Mariánské nám. 2, HZS Praha 8, Heydukova 16,18000 Praha Hygienická stanice hl. m. Prahy, Mešická 646, Praha 9 Praha 1 Pracovište: Na Košince 1, Praha 8 - Liben tel. ref.: tel. sekretariát:

4 Cj: OV/P8/2007/1176/Adl3 4 Co: MC Praha8 - OKS, zde SpIS evidence vodoprávníevidence '," Za správnost vyhotovení odpovídá Ing, Adámek Petr. Pracovište: Na Košince 1, Praha 8 - Liben tel. ref: tel. sekretariát:

PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~.

PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~. Spis. zn.: C.jedn.: Vyrizuje: v, v, MESTSKA CAST ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MCP8 036361/200910V.Fi MCP8 120774/2009 Fišmistrová Zdenka MESTSKÁ CÁST""PRAHA 8 Úrad mestské

Více

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2)

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk *MP12X008ETFR* Naše značka: P12-19137ozn/10/OŽP/Pe Číslo

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 015794/2012 V Praze dne: 28.2.2012 SPIS. ZN.: SZ MCP6 085094/2011/OV/Krá Značka: P-988/Neb Vyřizuje: Krásná Jitka Kontaktní spojení: tel.

Více

Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon.: Počet listů dokumentu: Počet příloh/počet listů příloh:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B Ř Í Š odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 Sp.zn.: MDOB/1146/2011/ŽP Dobříš, dne 24. 3. 2011 Č.j.: MDOB 6607/2011/Bín Telefon: 318533382 e-mail: binova@mestodobris.cz

Více

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků Městský úřad Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí 1 Tel.381 201 111, fax.381 263 179 Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy V... dne Žádost o souhlas stavebního

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namdstl cp. 3. UZEMNI ROZHODNUTI Verejna vyhlaska

MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namdstl cp. 3. UZEMNI ROZHODNUTI Verejna vyhlaska MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namdstl cp. 3 VAS DOPIS ZN.: ZE DNE: NASE ZN.: MUFO 3753/2011 Sp.Zn: MUFOS 49/2011 VYRIZUJE: Radmila Kubalova TEL.: 558 604

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Věc: podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci

Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci U s n e s e n í Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5, na

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ odbor stavební úřad VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA: SÚ/52834/2014/FOZ SÚ/10911/2013/FOZ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Zdeněk Fojtík TELEFON: 577 680 219 E-MAIL: fojtik@muotrokovice.cz DATUM:

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

Rozhodnuti. ~fj~ MINISTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ ~~ Staromestske nam. 6. ~:t1.y 11015 Praha 1. Adresati: die rozdihovniku

Rozhodnuti. ~fj~ MINISTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ ~~ Staromestske nam. 6. ~:t1.y 11015 Praha 1. Adresati: die rozdihovniku ~fj~ MNSTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ ~~ Staromestske nam. 6 ~:t1.y 11015 Praha 1 Adresati: die rozdihovniku V Praze dne 2. cervna 2015 C.j. MMR-18700/2015-83/1329 Rozhodnuti Ministerstvo pro mistni rozvoj,

Více

Komplexní pozemková úprava (KPÚ) Kámen u Pacova

Komplexní pozemková úprava (KPÚ) Kámen u Pacova POZEMKOVÝ ÚŘAD PELHŘIMOV U STÍNADEL 1317 393 01 PELHŘIMOV Č. ÚTVARU: 130717 ČJ.: 190/2003 Spis.zn.: Kámen VYŘIZUJE: ING. HADRAVOVÁ LINKA: 565 303 522 TELEFAX: 565 332 527 E-mail:Hana.Hadravova@mze.cz -

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 101466/ENV/12 Ing. Pekárková /l. 2921 17.1.20131. 2. 2006 Věc:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více