ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 851/30/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 851/30/2015"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 851/30/2015 NEMOVITÁ VĚC: Objekt individuální rekreace, v SJM stavba bez čp., postavená na pozemku jiného vlastníka st.p.č. 2227, v k.ú. Stará Role, obci Karlovy Vary, zapsaná na LV č. 3958, vedené u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, KP Karlovy Vary Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, k.ú. Stará Role Adresa nemovité věci: Stará Role, Karlovy Vary OBJEDNAVATEL: Exekutorský úřad Praha 9, Mgr. Ondřej Svoboda Adresa objednavatele: Beranových 130, Praha 18 ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Ing. Michal Danielis Zlatá Olešnice 151, Trutnov IČ: telefon: DIČ: CZ fax: Exekuční řízení sp. zn. 184Ex 363/14 (ocenění stávajícího stavu) OBVYKLÁ CENA Kč Datum místního šetření: Stav ke dni : Počet stran: 17 stran Počet příloh: 7 Počet vyhotovení: 1 V Trutnově, dne Ing. Michal Danielis

2 NÁLEZ Znalecký úkol Ocenění je provedeno "cenou obvyklou" ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku): Úkolem znalce je stanovit obvyklou (obecnou) cenu: 1. nemovitostí v SJM povinné a jejich příslušenství 2. movitých věcí, které tvoří příslušenství uvedených nemovitostí 3. práv a závad s nemovitostmi spojených Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vazby mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Ocenění je zpracováno k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. Na této zásadě je vypracováno toto ocenění. Přehled podkladů 1. Výpis z KN, LV č ze dne Výpis z KN, LV č dálkový náhled 3. Kopie KM a PM pořízená dálkovým přístupem 4. Zákon č. 151/1997 Sb v platném znění 5. Skutečnosti zjištěné při místním šetření dne Povinná Lucie Mazáčová byla řádně obeslána doručeným dopisem, zásilka byla vhozena do schránky dne Doporučeným dopisem byl pozván i manžel povinné pan Mazáč Jan, který se později dostavil a vlastník pozemku SPÚ. Prohlídku nemovitostí umožnila správcová paní Milena Kořínková, Nad Dvorem 547/4, KV, tel Územně plánovací dokumentace 7. Fotodokumentace pořízená znalcem 8. Databáze nemovitostí, realitní inzerce, webové servery, wikipedia 9. Usnesení o ustanovení znalce č.j. 184Ex 363/ Povodňová zpráva Místopis Karlovy Vary (německy Karlsbad, anglicky Carlsbad) je statutární město v západních Čechách a metropole Karlovarského kraje. Počet obyvatel ve městě se pohybuje kolem 50 tisíc a rozloha činí 59,10 km2. Je významným lázeňským střediskem se známým sklářským a potravinářským průmyslem. Je to nejnavštěvovanější lázeňské město v Česku. K lednu 2014 od předešlého ledna klesl počet obyvatel o necelé čtyři tisíce obyvatel, pokles pod padesátitisícovou hranici pro město znamená ztrátu minimálně tří zastupitelů a také méně peněz z rozpočtového určení daní. Město se nachází nedaleko zalesněné oblasti CHKO Slavkovský les a vojenského újezdu Hradiště s - 2 -

3 charakteristickou flórou a faunou. Oblast je současně bohatá na mineralogické nálezy. Karlovy Vary leží na soutoku řek Ohře, Rolavy a Teplé. Městskou částí Dvory protéká Chodovský potok. Na úseku Ohře protékající městem leží dva jezy: Tuhnický jez a Jez u Solivárny. Oblast oplývá přírodním bohatstvím, což se projevuje v místním průmyslu, který je zaměřen na jeho využívání. Jedná se o již zmiňované minerální prameny (výroba balené minerální vody) či ložiska kaolínů, jehož se využívá pro výrobu zdejšího porcelánu. Místní lázeňství je založeno na využívání minerální vody s léčivými účinky, která vzniká v granitovém krystaliniku v hloubkách okolo metrů. Zdejší voda má blahodárný vliv na léčení jaterních a střevních chorob, na žaludek a játra. Ve městě se nachází divadlo a množství kinosálů, ve kterých se každoročně koná významný filmový festival, kde se také uděluje každoročně velká cena "Křišťálový glóbus" a několik hlavních cen. Také je ve městě letní kino, které dlouhá léta chátralo, v roce 2011 bylo rekonstruováno.ve městě se nachází 16 poboček mateřských škol,11 Základních škol, 2 Základní umělecké školy,14 středních škol a 5 vysokých škol. Městem prochází důležité silniční tahy R6 (I/6) trasa Cheb Karlovy Vary Praha, I/13 trasa Karlovy Vary Ostrov Chomutov, I/20 trasa Karlovy Vary České Budějovice. Karlovy Vary leží na hlavní železniční trati Cheb Ústí nad Labem (trať 140), ze které zde odbočují regionální tratě do Mariánských Lázní a Johanngeorgenstadtu. Letiště Karlovy Vary je mezinárodním veřejným civilním letištěm, nachází se 4,5 km jihovýchodně od centra města v místní části Olšová Vrata. V roce 2011 odbavilo téměř cestujících. Městská hromadná doprava je v Karlových Varech zajišťována výhradně autobusy. Zvláštností jsou zde dvě lanovky (lanová dráha Diana a lanová dráha Imperial), z nichž na té druhé platí jízdenky běžné MHD. Karlovy Vary se v současnosti skládají z 15 místních částí a 15 katastrálních území. Karlovy Vary jsou okresním a krajským městem a také obcí s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem. Okres Karlovy Vary se skládá ze 53 obcí, ORP z 40 obcí. Metody zjištění hodnoty Ocenění nemovitosti je prováděno pro účel exekučního řízení (odhad obvyklé ceny). Pro odhad obvyklé ceny je hodnocení prováděno jak v zahraniční, tak v naší praxi v zásadě třemi základními metodami, které jsou používány v různých modifikacích. Stručná charakteristika těchto metod: - metoda nákladového ohodnocení (věcná) Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách a určení opotřebení přiměřeného stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, technický stav v čase hodnocení). - metoda výnosová (příjmová) Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou užitkovosti. - metoda srovnávací (tržní, statistická) V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno prodaných porovnatelných nemovitostí. Pro stanovení obvyklé ceny bude použito komparace metody nákladové a srovnávací. SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV Okolí: bytová zóna průmyslová zóna Okolí : bytová zóna průmyslová zóna ostatní nákupní zóna ostatní nákupní zóna Přípojky: / voda / kanalizace / plyn Přípojky: / voda / kanalizace / plyn veř. / vl. / elektro telefon veř / vl. / elektro telefon Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř silnice II.,III.tř Poloha v obci: širší centrum - smíšená zástavba Přístup k pozemku zpevněná komunikace nezpevněná komunikace Přístup přes pozemky: 1439/1 Karlovy Vary 377 ČR - 3 -

4 Celkový popis Nemovitost se nachází v širším centru města Karlovy Vary, jeho části Stará Role, v zahrádkářské kolonii, v okolí obdobných rekreačních chat a železniční trati, v blízkosti rekreačního areálu Rolava a přírodního koupaliště. Lokalita je klidná, vhodná k rekreaci. Nemovitosti jsou vzdáleny cca. 200 m od autobusové zastávky a cca. 2,4 km od centra města a jeho občanské vybavenosti (městský úřad, pošta, MŠ, ZŠ, SŠ, sportoviště, banky, poliklinika, policie, obchody a restaurační zařízení) a cca. 4,4 km od lázeňské části. Nemovitost je přístupna přes nezpevněný pozemek, tvořící zahradu k rekreační chatě p.č. 377, který je ve vlastnictví ČR, z ulice Rybářská ze zpevněné veřejné komunikace p.č. 1439/1 ve vlastnictví města. RCH je postavena na pozemku st.p.č. 2227, který je ve vlastnictví ČR. Území je pouze částečně zainvestováno, možnost napojení na rozvody osady(podružné měření NN a místní vodovod). Odpady svedeny do jímky. RIZIKA Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru Nemovitá věc není řádně zapsána v katastru nemovitostí nemovitostí Stav stavby umožňuje podpis zástavní Stav stavby neumožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) smlouvy Skutečné užívání stavby není v rozporu s její Skutečné užívání stavby je v rozporu s její kolaudací kolaudací Přístup k nemovité věci přímo z veřejné Není zajištěn přístup k nemovité věci přímo z komunikace je zajištěn veřejné komunikace Stavba je na pozemcích jiného vlastníka Komentář: Stavba RCH je na pozemku st.p.č. 2227, který je ve vlastnictví ČR.- nájemní smlouva nedoložena Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou Nemovitá věc není situována v záplavovém Nemovitá věc situována v záplavovém území území Komentář: Dle povodňové zprávy - Zóna 1 - se zanedbatelným rizikem povodní Věcná břemena a obdobná zatížení: Zástavní právo Exekuce Komentář: Vlastnické právo SJM Mazáč Jan a Mazáčová Libuše, Dvořákova 666/21, Stará Role, Karlovy Vary Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. Omezení vlastnického práva Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Zahájení exekuce - Mazáčová Libuše Zástavní právo exekutorské Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k :27:32. Ostatní rizika: Stavby s výrazně zhoršeným technickým stavem Komentář: Chatu užívá majitel - 4 -

5 OCENĚNÍ Výpočet věcné hodnoty stavby Rekreační chata bez čp. Věcná hodnota dle THU Stavba samostatně stojící zděné rekreační chaty, z části podsklepené, vstup do chaty je přes přistavěnou dřevěnou verandu. Stavba je přízemní se stavebně neupraveným podkrovím, které slouží jako úložný prostor, zastřešená sedlovou střechou s krytinou asfaltovou, klempířské konstrukce jsou z pozinkového plechu, okna dřevěná jednoduchá bez okenic, dveře dřevěné. Chata byla postavena cca v r. 1970, je ve stavu před rekonstrukcí s podstandardním příslušenstvím a bez vybavení - pouze jednoduchá kuchyňská linka (dožitá). Příslušenstvím jsou přípojky sítí (VV), vedlejší stavby dožitých dřevěných kolen bez základů a venkovní úpravy spočívající v betonovém schodišti, dřevěného oplocení a zpevněných plochách okolo chaty - příslušenství se nachází na cizím pozemku. Zastavěné plochy a výšky podlaží Název Zastavěná. Konstr. výška plocha 1. NP 37,34 m 2 2,30 m Výčet místností: obytná místnost 15,00 m 2 1,00 15,00 m 2 veranda - přístavba 8,54 m 2 1,00 8,54 m 2 balkon 8,59 m 2 0,50 4,30 m 2 sklep 5,90 m 2 0,50 2,95 m 2 Užitná plocha celkem: 30,79 m 2 půda 20,25 m 2 1,00 m Výčet místností: půda 15,00 m 2 0,50 7,50 m 2 Užitná plocha celkem: 7,50 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] v.s. (4,5*4,5+8,54)*(2,30+0,30)+(1,9*4,5)*(2,00) = 91,95 m 3 zast. (4,5*4,5)*(1,20)/3 = 8,10 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor v.s. 91,95 m 3 zast. 8,10 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 100,05 m 3-5 -

6 Konstrukce Popis 1. Základy betonové 2. Podezdívka jen u typu I 3. Obvodové stěny zděné tl cm 3. Obvodové stěny jednostranně obité 4. Stropy dřevěné 5. Zastřešení krov dřevěný vázaný 6. Krytina asfaltová 7. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech 8. Úprava povrchů dvouvrstvé vápenné omítky 9. Schodiště žebříkové 10. Dveře hladké plné dveře 11. Okna jednoduchá 12. Podlahy běžná keramická dlažba 13. Vytápění chybí 14. Elektroinstalace třífázová 15. Rozvod vody plastové trubky, jen studená 16. Zdroj teplé vody chybí 17. Rozvod propan-butanu chybí 18. Kanalizace chybí 19. Záchod chybí 20. Okenice chybí 21. Vnitřní vybavení chybí 22. Ostatní chybí Ocenění Zastavěná plocha (ZP) [m 2 ] 37 Užitná plocha (UP) [m 2 ] 38 Obestavěný prostor (OP) [m 3 ] 100,05 Jednotková cena (JC) [Kč/m 3 ] Rozestavěnost % 100,00 Upravená cena (RC) [Kč/m 3 ] Reprodukční hodnota [Kč] (RC * OP) Stáří roků 45 Další životnost roků 15 Opotřebení % 65,60 Věcná hodnota (VH) [Kč]

7 Oceňovaná nemovitá věc Užitná plocha: 38,29 m 2 Obestavěný prostor: 100,05 m 3 Zastavěná plocha: 37,34 m 2 Plocha pozemku: 150,00 m 2 Výpočet porovnávací hodnoty Popis oceňované nemovité věci Srovnatelnou cenou rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými nemovitosti. Jelikož specifická kritéria nelze aplikovat na jiné subjekty, zjistí se obvyklá cena přiměřeným koeficientem prodejnosti v daném místě a čase v závislosti na skutečně dosažené prodejní ceny či diskontované nabídkové ceně za obdobný typ nemovitosti stavba samostatně stojící z části podsklepené zděné rekreační chaty, v původním stavu před rekonstrukcí, se započtením faktoru cizího pozemku, na klidné části obce s dobrou dopravní dostupností a obslužností. Popisy porovnatelných nemovitých věcí Rekreační chata chata v zahrádkářské kolonii v Jenišově. Chata je částečně zděná, částečně dřevěná a přísluší k ní zahrada o velikosti 359 m2. V chatě je zavedena el. energie, vytápění je řešeno tuhými palivy. V celé oblasti je řád s užitkovou vodou. Kolonie je uzamčena a kompletně oplocena. Celková cena: Kč za nemovitost Stavba:Smíšená Stav objektu:dobrý Poloha domu:samostatný Umístění objektu:polosamota Typ domu:přízemní Podlaží:1 Užitná plocha:25 m2 Plocha podlahová:21 m2 Plocha pozemku:359 m2 Rekreační chata dřevěná chata v zahrádkářské osadě na klidném, tichém místě, se zahradou 380 m2. Celá zahrada je oplocená a udržovaná. Chatka je o rozměru 4 x 4 m a v patře má půdní prostory. Do zahrady je přivedene užitková voda. Pitná voda ani elektrika v chatce není. Součástí je také terasa s výhledem na celou zahradu a kůlna se suchým záchodem. Celková cena: Kč za nemovitost Stavba:Dřevěná Stav objektu:dobrý Poloha domu:samostatný Umístění objektu:sídliště Typ domu:přízemní Plocha zastavěná:16 m2 Užitná plocha:25 m2 Plocha pozemku:380 m2 Rekreační chata samostatně stojící chata, zastavěná plocha 30 m2, pozemek 272 m2, v rekreační oblasti Velký Rybník, nedaleko Karlových Varů. Na pozemku je vlastní studna, elektřina 220/380 V, septik, topení je ústřední na tuhá paliva. Zahrada je osázena ovocnými stromy a keři. Pozemek nabízí otevřený výhled na krásné okolí Krušných hor. Vodní nádrž Velký rybník cca 500 m, vlaková a autobusová stanice Velký rybník 5 minut chůzí (13 min. z Karlových Varů). Celková cena: Kč za nemovitost Stavba:Smíšená Stav objektu:dobrý Poloha domu:samostatný Umístění objektu:klidná část obce Typ domu:patrový Podlaží:2 Plocha zastavěná:30 m2 Užitná plocha:40 m2 Plocha pozemku:272 m2 Voda:Místní zdroj Topení:Ústřední tuhá paliva Elektřina:230V Rekreační chata zahrada s rekreační chatou v zahrádkářské kolonii Doubí- zastávka Březová.Samotná stavba je podsklepená, provedena z tvárnic a stojí na kamenné podezdívce. Základy jsou betonové. Střecha sedlová s použitím hliníkových šablon. Sklep je suchý a vhodný pro skladování ovoce a zahradního nářadí. Vstup do 1NP je přes zádveří do obytné místnosti. Podlaha je betonová na které je položeno - 7 -

8 PVC. Omítky jsou vápenocementové štukové, okna zdvojená dřevěná. Strop dřevěný trámový. V levé části je kuchyňská linka která navazuje na dřevěné schodiště do obytného podkroví ve které je umístěna ložnice. V nemovitosti je rozvod 220V který je napojen na samostatnou elektro přípojku s měřením. Na pozemku je rozvod vody, který je napojen na centrální rozvod s čerpáním z přehrady Březové. WC je chemické. Samotná zahrada je svažitá, s terasami a ovocnými stromy a skleníkem o velikosti 2x5 m.přístupový chodník je kamenný. Za zahradou je les. Dopravní obslužnost je buď vlastním vozem, nebo vlakem. Vlaková zastávka je vzdálena 500m. Celková cena: Kč za nemovitost Stavba:Smíšená Stav objektu:dobrý Poloha domu:samostatný Umístění objektu:okraj obce Typ domu:přízemní Podlaží:1 Plocha zastavěná:32 m2 Užitná plocha:30 m2 Plocha pozemku:373 m2 Sklep:6 m2 Voda:Místní zdroj Elektřina:230V Rekreační chata Chata se zahradou, 394 m2, Doubí, Karlovy Vary v blízkosti Svatošských skal. Zděná chata je v dobrém udržovaném stavu z poloviny podsklepená. V přízemí se nachází kuchyňský kout, v patře je místo na spaní. Vytápění je řešeno kamny na tuhá paliva. Na zahradě o velikosti 394 m2 se nachází ovocné stromy, okrasné tůje a jiné dřeviny. Je zde vlastní studna a za chatou kůlna na nářadí. Celková cena: Kč za nemovitost Stavba:Cihlová Stav objektu:dobrý Umístění objektu:okraj obce Typ domu:přízemní Podlaží:1 Plocha zastavěná:17 m2 Užitná plocha:30 m2 Plocha podlahová:34 m2 Plocha pozemku:394 m2 Srovnatelné nemovité věci Název: Rekreační chata Lokalita Jenišov, Karlovy Vary Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,85 K2 Velikosti objektu 1,00 K3 Poloha 1,04 K4 Provedení a vybavení 0,94 K5 Celkový stav 0,95 K6 Vliv pozemku 1,00 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 Celkový koef. K C 0,79 Upravená j. cena Kč/m Užitná plocha Výměra pozemku. Celková cena Jednotková cena 25,00 m m Kč Kč/m 2 Název: Rekreační chata Lokalita Stará Role, Karlovy Vary Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,85 K2 Velikosti objektu 1,00 K3 Poloha 1,00 K4 Provedení a vybavení 0,96 K5 Celkový stav 0,97-8 -

9 K6 Vliv pozemku 1,00 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 Celkový koef. K C 0,79 Upravená j. cena Kč/m Užitná plocha Výměra pozemku. Celková cena Jednotková cena 25,00 m m Kč Kč/m 2 Název: Rekreační chata Lokalita Hroznětín, Velký Ryblík Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,85 K2 Velikosti objektu 1,00 K3 Poloha 1,07 K4 Provedení a vybavení 0,96 K5 Celkový stav 0,94 K6 Vliv pozemku 1,00 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 Celkový koef. K C 0,82 Upravená j. cena Kč/m Užitná plocha Výměra pozemku. Celková cena Jednotková cena 40,00 m m Kč Kč/m 2 Název: Rekreační chata Lokalita K přehradě, Doubí Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,85 K2 Velikosti objektu 1,00 K3 Poloha 1,07 K4 Provedení a vybavení 0,93 K5 Celkový stav 0,92 K6 Vliv pozemku 1,00 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 Celkový koef. K C 0,78 Upravená j. cena Kč/m Užitná plocha Výměra pozemku. Celková cena Jednotková cena 30,00 m m Kč Kč/m 2-9 -

10 Název: Rekreační chata Lokalita Svatošská, Karlovy Vary - Doubí Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,81 K2 Velikosti objektu 1,00 K3 Poloha 1,07 K4 Provedení a vybavení 0,93 K5 Celkový stav 0,91 K6 Vliv pozemku 1,00 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 Celkový koef. K C 0,73 Upravená j. cena Kč/m Užitná plocha Výměra pozemku. Celková cena Jednotková cena 30,00 m m Kč Kč/m 2 Zdůvodnění stanovené porovnávací hodnoty: Všechny skutečnost jsou promítnuty do srovnávací hodnoty, tato hodnota přímou metodou se pohybuje v intervalu od 7 000,-Kč do ,-Kč/m2. - indikovaná hodnota při spodní úrovni intervalu. Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy Minimální jednotková porovnávací cena Kč/m 2 Průměrná jednotková porovnávací cena Kč/m 2 Maximální jednotková porovnávací cena Kč/m 2 Stanovená jednotková porovnávací cena Kč/m 2 Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 38,29 m 2 Porovnávací hodnota před korekcí ceny ,- Kč odpočet hodnoty pozemku ,00 = ,00 Výsledná porovnávací hodnota Kč

11 REKAPITULACE OCENĚNÍ Porovnávací hodnota Výnosová hodnota Věcná hodnota Hodnota pozemku Současný stav Kč 0 Kč Kč 0 Kč Obvyklá cena Kč slovy: Jednostotřicettisíc Kč Komentář ke stanovení obvyklé ceny Za obvyklou cenu pokládám cenu zjištěnou multikriteriálním pohledem, kdy je rozhodujícím kritériem u rekreačního objektu použití porovnávací metody. Použití pouze porovnávací metody je možné pouze v případě, kdy existují velmi dobré a bezpečné podmínky srovnatelnosti včetně verifikace bez markantnějších odlišností. Za objektivní tržní hodnotu pokládám a důraz kladu na cenu zjištěnou porovnávací metodou, která vychází z porovnání s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými rekreačními chatami, na základě inzerovaných, resp.realizovaných cen, upravených s uplatněním korekce jednak realitní nabídky, tak technickými a ekonomickými nedostatky, případně existenci příslušenství a v tomto případě zohlednění cizího pozemku jak zastavěného, tak ve funkčním celku. Po nemovitostech uvedeného typu, obdobné velikosti a zainvestovanosti, resp. zjištěnému technickému a právnímu stavu t.j. Stavbě zděné RCH, samostatně stojící, z části podsklepené, v původním stavu před rekonstrukcí cca z r. 1970, s podstandardním příslušenstvím a bez vybavení (pouze dožitá jednoduchá kuchyňská linka), postavené na pozemku jiného vlastníka, situované v klidné části obce vhodné pro rekreaci, dle ÚPD v lokalitě pro drobnou výrobu a služby, v blízkosti rekreačního areálu s přírodním koupalištěm Rolava, s dobrou dopravní dostupností a obslužností, v dané lokalitě je poptávka mírně vyžší než nabídka. S přihlédnutím ke všem faktům jsem názoru, že nemovitost je za navrženou porovnávací cenu obchodovatelná. Výpočet : Navržená předběžná srovnávací hodnota Hodnota zastavěného pozemku a pozemku ve FC m 2 Srovnávací hodnota po odpočtu pozemku ,-Kč ,-Kč ,-Kč Návrh obvyklé ceny dle výpočtu srovnávací hodnoty -na nemovitostech zapsaných na LV č zaokrouhleno 1. obvyklá cena nemovitostí v SJM a jejich příslušenství ,-Kč 2. movitých věcí, které tvoří příslušenství uvedených nemovitostí - přípojky sítí (VV), vedlejší stavby dožitých dřevěných kolen bez základů a venkovní úpravy spočívající v betonovém schodišti, dřevěného oplocení a zpevněných plochách okolo chaty - příslušenství se nachází na cizím pozemku - zahrnuto v ceně 0,-Kč 3. práv a závad s nemovitostmi spojených - nezjištěna 0,-Kč

12 Závěr Odpověď na otázky dle usnesení: Na základě získaných informací, popsaných parametrů, místního šetření, výsledků získaných použitím nákladové a srovnávací metody, se zohledněním rizikových faktorů indikuji obvyklou cenu nemovitosti v SJM - stavba bez čp., postavená na pozemku jiného vlastníka st.p.č. 2227, v k.ú. Stará Role, obci Karlovy Vary, zapsaná na LV č. 3958, vedené u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, KP Karlovy Vary; se zohledněním práv a závad: ve výši: ,-Kč Takto určená výsledná cena je podkladem pro stanovení nejnižšího podání v dražbě podle 336e o.s.ř. Nemá za cíl zjištění skutečné ceny nemovitostí, ta bude zjištěna až případným prodejem v dražbě Je zpracováno v souladu s definicí "obvyklé ceny" uvedené v 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), která je citována v Úvodu. Prohlašuji, že jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku ( 127a zákona č. 218/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 549/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů). V Trutnově Ing. Michal Danielis Zlatá Olešnice Trutnov telefon: Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. června 2008, pod č.j. Spr. 568/2008 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 851/30/2015 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č

13 SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍLOH Podklady a přílohy počet stran A4 příloze Výpis z katastru nemovitostí pro LV č ze dne Snímek katastrální mapy 1 Fotodokumentace nemovitosti 2 Mapa oblasti 1 Usnesení o ustanovení znalce 1 Databáze odhadců nemovitostí, realitní server Sreality.cz a wikipedia 0 ÚPD 1 Snímek katastrální mapy

14 Fotodokumentace nemovitosti

15 - 15 -

16 Mapa oblasti

17 - 17 -

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 64 jehož součástí je rodinný dům č.p. 58, parc.č. St. 343 jehož součástí je rodinný dům č.p. 271 (na LV jako rozestavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 954/18, včetně spoluvlastnického podílu id. 7955/159827 na společných částech domu a pozemku parc.č. 1716/33. Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 NEMOVITÁ VĚC: Bytový dům čp. 18 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Rokycany, obec Dobřív, k.ú. Dobřív Adresa nemovité věci: Dobřív 18, 338 44 Vlastník stavby:

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Pozemek parc.č. St. 402, jehož součástí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor v současném stavu Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 75 na pozemku parc.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11 o obvyklé ceně nemovitosti - spoluvlastnického podílu id. 1/2 rodinného domu čp. 259 včetně příslušenství a pozemku parc.č. st. 483 v k.ú. a obci Liběchov, okres Mělník,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2256-213/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 677/2 jehož součástí je bytový dům č.p. 367, součástí a příslušenství, katastrální území a obec Stonava, okres

Více

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Budova č.p. 744 na pozemku parc.č. 2015

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 o obvyklé (tržní) ceně nemovitosti pozemku p.č.178/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m 2, součástí je stavba Švábenice č.p. 215 bydlení, stavba na pozemku p.č. St.

Více

Znalecký posudek č. 104/30/11

Znalecký posudek č. 104/30/11 Znalecký posudek č. 104/30/11 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 583 s příslušenstvím a pozemkem parc. č. st. 940/6, st. 1242/1 a 598/2 v k.ú. a obci Čáslav, okres Kutná

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více