OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance Cover of a Selected Subject Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Svatopluk NEČAS Autorka: Bc. Soňa JAROŠOVÁ Brno, duben 2009

2 Jméno a příjmení autorky: Bc. Soňa JAROŠOVÁ Název diplomové práce: Optimalizace pojistného krytí vybraného subjektu Název práce v angličtině: Optimization of Insurance Cover of a Selected Subject Katedra: Financí Vedoucí diplomové práce: Ing. Svatopluk NEČAS Rok obhajoby: 2009 Anotace Předmětem diplomové práce je analýza rizik spjatých s podnikáním vybrané společnosti a návrh portfolia pojistných produktů umožňujících tato rizika pokrýt. Teoretická část práce se zaměřuje na východiska analýzy a řízení rizik a její druhá část pak na pojišťovnictví, jeho legislativní úpravu, klasifikaci a souvislost s podnikáním firmy. Přechod do praktické části je tvořen charakteristikou společnosti vybrané pro optimalizaci pojistného portfolia, zhodnocením nebezpečí ohrožujících její činnost a výběrem produktů nabízených na českém pojistném trhu. Třetí a čtvrtá kapitola práce postupně popisují a srovnávají nabídky oslovených komerčních pojišťoven. V závěrečné kapitole je vytvořen návrh optimalizace pojistného krytí společnosti. Annotation The purpose of this diploma thesis is to analyse business risks of a selected company and to propose a portfolio of insurance products enabling to cover those risks. First chapter of the thesis concentrates on theory of risk analysis and risk management in its first half and on insurance business, law and regulations valid in this area, classification of insurance and connection of the business and insurance in the second half of the chapter. Next chapter includes the company s profile, risks threatening the business and selection of insurance products suitable for covering the risks. In the third chapter insurance products of four insurers are described in the areas of motor third party liability insurance (MTPL), casco insurance and business risks insurance (BRI). Last chapter deals with the optimization of the insurance portfolio of the selected company. Klíčová slova riziko, řízení rizik, pojištění, analýza pojistných produktů, optimalizace pojistného krytí Keywords risk, risk management, insurance, insurance products analysis, insurance cover optimization

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Optimalizace pojistného krytí vybraného subjektu vypracovala samostatně pod vedením Ing. Svatopluka Nečase a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 25. dubna 2009

4

5 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce panu Ing. Svatopluku Nečasovi za cenné rady, názory a připomínky při zpracovávání mé diplomové práce, zaměstnancům firmy ABC s.r.o. za spolupráci při získávání informací a zaměstnancům oslovených pojišťoven a makléřských společností za jejich čas věnovaný zpracování nabídek pojištění. Poděkování patří rovněž mým nejbližším za trpělivost, kterou prokázali v době příprav na ukončení mého studia.

6

7 Obsah ÚVOD 7 1 RIZIKA A POJIŠTĚNÍ JAKO MOŽNOST JEJICH KRYTÍ KLASIFIKACE RIZIK Riziko fyzické a morální Riziko čisté a spekulativní Riziko pojistitelné a nepojistitelné ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK Analýza rizik Řízení a metody snižování rizika FORMY KRYTÍ RIZIK Samopojištění Dohoda o vzájemné pomoci mezi podniky Vytváření společných fondů Komerční pojištění POJIŠTĚNÍ Historie pojištění Legislativní úprava pojišťovnictví Pojištění jako právní kategorie Pojištění jako ekonomická kategorie Klasifikace pojištění Pojištění podnikatelů 22 2 VYBRANÝ SUBJEKT, JEHO ČINNOST, RIZIKA A JEJICH KRYTÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI RIZIKA V ČINNOSTI SPOLEČNOSTI SOUČASNÝ STAV POJISTNÉHO KRYTÍ Pojištění motorových vozidel Pojištění podnikatelských rizik KRITÉRIA SPOLEČNOSTI PŘI VÝBĚRU POJIŠŤOVNY 31 3 CHARAKTERISTIKA POJISTNÝCH PRODUKTŮ UMOŽŇUJÍCÍCH KRYTÍ RIZIK SPOLEČNOSTI POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA Allianz pojišťovna Česká pojišťovna ČSOB Pojišťovna Kooperativa HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna Česká pojišťovna ČSOB Pojišťovna Kooperativa POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK Allianz pojišťovna Česká pojišťovna 55

8 3.3.3 Generali Kooperativa 58 4 NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ PRO SPOLEČNOST ABC S.R.O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ NABÍDKY FLOTILOVÉHO POJIŠTĚNÍ Allianz Česká pojišťovna ČSOB Pojišťovna Kooperativa POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK NABÍDKY POJIŠTĚNÍ Česká pojišťovna ČSOB Pojišťovna Generali Kooperativa SCORING MODELY Flotilové pojištění vozidel Pojištění podnikatelských rizik VÝSLEDEK OPTIMALIZACE POJISTNÉHO PORTFOLIA 67 ZÁVĚR 69 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 73 SEZNAM GRAFICKÝCH VYOBRAZENÍ 75 SEZNAM PŘÍLOH 76

9 Úvod V životě každého člověka se vyskytují nebezpečí, jimž není schopen se vyhnout. Pokud tato nebezpečí mohou způsobit situaci, kterou nelze předem předvídat, nazýváme je rizikem. Výsledkem rizikové situace je odchýlení se od předpokládaného vývoje, přičemž tato odchylka může být jak kladná, tak záporná. Existuje více forem krytí rizik a záleží na rozhodnutí managementu společnosti, pro jakou možnost, příp. kombinaci se rozhodne. S rozvojem společnosti přibývá rizik ohrožujících nejen náš život, ale i podnikání firem na trhu. Proto se řízením rizik neboli risk managementem v současných organizacích zabývají specialisté. Moje diplomová práce se zaměří zejména na jednu z forem krytí rizik, kterou je pojištění. Smyslem pojištění je ochrana před negativními následky působení rizik. V diplomové práci se budu zabývat optimalizací pojistného krytí společnosti s ručením omezeným a v této souvislosti budu brát na zřetel pojištění jejích rizik v podnikání a pojištění automobilů využívaných v podnikatelské činnosti. Cílem diplomové práce je charakterizovat činnost vybraného subjektu, zhodnotit rizika této činnosti a jejich současné pojistné krytí v rámci subjektu a analyzovat pojistné produkty umožňující krytí těchto rizik u vybraných pojišťoven. Následně bude cílem práce provést doporučení pro pojištění a sestavit návrh optimálního pojistného krytí pro vybraný subjekt. První, teoretická kapitola diplomové práce, se zaměří na rizika a možnosti jejich řízení pomocí různých nástrojů, zejména pak pojištění. Kromě definice a nejčastějších přístupů ke klasifikaci rizik bude obsahovat i metody analýzy a řízení rizik. Zaměřím se také na kritéria pojistitelnosti rizik a přehled možných forem krytí rizik nepojistitelných. V úvodní kapitole rovněž nastíním historický vývoj pojišťovnictví v českých zemích, počátky moderního pojišťovnictví, zlomové okamžiky v dějinách, které zasáhly do rozvoje tohoto odvětví i význam a působení některých konkrétních pojišťoven v naší zemi. Důležitým aspektem jakéhokoli rozvíjejícího se odvětví ekonomiky, pojišťovnictví nevyjímaje, je postupné ustavování zákonných norem a jiných, pro subjekty v oboru závazných, nařízení, která upravují činnost v dané oblasti a stanovují práva a povinnosti účastníků právních vztahů, jež při těchto různých aktivitách vznikají. Budu se tedy zabývat i legislativní úpravou pojišťovnictví, a to jak v České republice samostatně, tak normami upravujícími tuto oblast v rámci Evropské unie. Pojištění není jen způsobem ochrany před možnou realizací rizik ve smyslu ekonomickém, tedy institutem, který umožňuje hladké zachování chodu firmy i při výskytu nepříznivých okolností, ale je také právním vztahem mezi pojistníkem či pojištěným a pojistitelem (pojišťovnou). Takřka všechny druhy pojištění jsou v dnešní době sjednávány na smluvní bázi, která určuje práva a povinnosti v tomto smluvním vztahu oběma stranám. I o nich bude - 7 -

10 řeč v teoretické kapitole o pojištění. Kromě toho uvedu základní klasifikaci pojistných odvětví podle různých kritérií a tak, jak ji uvádí příloha zákona o pojišťovnictví. Přechod do praktické části diplomové práce bude tvořen charakteristikou společnosti, kterou jsem si vybrala pro optimalizaci jejího pojistného krytí. Kromě základních údajů o firmě, jejím založení, oboru podnikání, počtu zaměstnanců a stavu majetku bude jedním z důležitých aspektů současný stav pojištění firmy. Pomocí dotazníku bude zjištěna úroveň spokojenosti společnosti se stávajícím pojistným krytím, analyzovány potřeby společnosti a vyhodnocena kritéria, kterými se firma nechá při výběru svého pojistitele ovlivnit. Těmto kritériím pak podle vyjádření společnosti přidělím váhy, které budou vstupovat do optimalizačního modelu. Rovněž na základě tohoto dotazníku budu vybírat pojišťovny pro jednotlivé druhy pojištění firmy. Ty druhy pojištění, které jsou relevantní pro mnou vybranou společnost, podrobněji popíšu ve třetí kapitole. Důraz bude kladen na majetková pojištění (pojištění budov, automobilů, strojů na živelní nebezpečí, nebezpečí krádeže či vandalismu apod.) a na pojištění odpovědnosti za škodu (pojištění obecné odpovědnosti za škodu, pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla, tzv. povinné ručení, i další možné druhy odpovědnostních pojištění). Tato kapitola bude zaměřena na deskripci pojistných produktů, jejich různé varianty nabízené na českém pojistném trhu, možná připojištění a výhody spojené s uzavřením pojištění u konkrétních pojistitelů. Závěrečná kapitola diplomové práce bude věnována již konkrétním nabídkám pojistných produktů zpracovaným oslovenými komerčními pojišťovnami. Pomocí scoring modelů, v nichž budou zohledněna kritéria a jejich důležitost z hlediska společnosti, navrhnu optimální pojistné portfolio pro vybranou firmu. Scoring modely slouží pro názorné srovnání pojistných produktů na základě co nejobjektivnějších ukazatelů, které vychází z potřeb a preferencí subjektu, pro nějž se optimalizace provádí. Diplomová práce bude zpracována za použití metod deskripce, analýzy a komparace. Výstupem z ní budou doporučení vybrané firmě, které druhy pojištění u kterých pojistitelů jsou pro ni na základě jejích preferencí nejvhodnější

11 1 Rizika a pojištění jako možnost jejich krytí Pojem riziko lze vysvětlit jako možnost vzniku odchylky od předpokládaného vývoje, a to jak příznivé, tak nepříznivé. Často jsou za rizika označovány okolnosti jako povodeň, vichřice nebo požár, tento výklad je však mylný, protože jde o události lidskými silami neovlivnitelné a správně mají být označovány jako nebezpečí. Riziko je možno popsat různými způsoby, původ slova je v arabském risk, které původně označovalo jak příznivou, tak nepříznivou událost v lidském životě. Dnes tento pojem používáme pro označení situace nepříznivé. Můžeme vysledovat různou pravděpodobnost výskytu různých rizik. Riziko znamená nejistotu ohledně vývoje do budoucna a ohledně toho, zda výsledek tohoto vývoje pro nás bude příznivý či ne. (Čapková; 2000) Můžeme se setkat i s definicí rizika, která umožňuje matematicky odhadnout jeho hodnotu: Riziko je pravděpodobná hodnota ztráty vzniklé nositeli, popř. příjemci rizika realizací scénáře nebezpečí, vyjádřená v peněžních nebo jiných jednotkách. (Tichý; 2006) 1.1 Klasifikace rizik Rizika můžeme klasifikovat do různých kategorií, např. riziko fyzické a morální, čisté a spekulativní nebo pojistitelné a nepojistitelné Riziko fyzické a morální Fyzické riziko je determinováno objektivními fyzickými vlastnostmi předmětu, na který se vztahuje, např. přítomností domu v zátopové oblasti. Oproti tomu morální riziko je závislé na lidských vlastnostech, na zodpovědnosti člověka v přístupu k předcházení vzniku škod Riziko čisté a spekulativní Čisté, nebo také skutečné riziko znamená situaci, kdy možná odchylka od předpokládaného vývoje s sebou přinese zhoršení nebo přinejmenším setrvání stavu, ve kterém se subjekt nacházel před tím, než situace nastala. U spekulativního rizika je možné předpokládat zhoršení, setrvání, ale i zlepšení situace subjektu. Taková rizika bývají nepojistitelná. 1 Zpracováno podle ČEJKOVÁ, V., NEČAS, S.: Pojišťovnictví; Brno: MU, Str

12 1.1.3 Riziko pojistitelné a nepojistitelné Aby bylo možné sjednat na konkrétní riziko pojistnou smlouvu s komerční pojišťovnou, musí toto riziko splňovat následující podmínky: 2 identifikovatelnost příčiny vzniku škody musí být jasně vymezeny vyčíslitelnost realizovanou škodu musí být možné finančně vyčíslit. Nejlépe a nejobjektivněji vyčíslitelné jsou přímé věcné škody, hůře ztráty následné. Pokud jde o škodu objektivně nekvantifikovatelnou (na zdraví, na životě, dobrém jménu apod.), určuje se v pojistné smlouvě částka, do jejíž výše bude taková škoda kryta a pro určení výše případného pojistného plnění se v pojišťovnách používají specifická oceňovací pravidla. ekonomická přijatelnost komerční pojišťovny budou ochotny pojistit jen taková rizika, která jsou statisticky příznivě časově a plošně rozložená, aby byly schopny v každém okamžiku dostát svým závazkům. Díky tomu dosáhnou ekonomické vyrovnanosti pojištění v rámci pojistného kmene. nahodilost projevu rizika existuje nejistota ohledně toho, zda a kdy se riziko realizuje. Pokud by bylo jisté, že dojde ke škodě, lze riziko pokrýt jinak než pojištěním (spořením, resp. tvorbou rezerv). Tato podmínka neplatí v plné míře u životního pojištění, kdy k pojistné události dojde vždy, není však jisté, kdy. Rizika, která nesplňují výše uvedené podmínky, jsou riziky nepojistitelnými. 1.2 Analýza a řízení rizik Protože jsou podnikatelé a firmy vystaveny různým rizikům a nebezpečím, která by mohla ohrozit budoucí vývoj jejich činnosti, musí umět s těmito riziky aktivně nakládat. Základem k úspěchu je identifikace potenciálních rizik ohrožujících jak celé odvětví podnikání, tak konkrétního podnikatele či firmu. Poté, co už víme, z jakých směrů a s jakými nebezpečími se můžeme střetnout, můžeme přistoupit k analýze a následnému řízení rizik, známému také jako risk management. Jak už jsme zmínili v předchozím textu, pojem riziko znamená pravděpodobnost odchylky události, která v budoucnosti nastane, od očekávaného vývoje. Riziko je tedy vždy spojeno s nejistotou výsledku, musí existovat alespoň dvě alternativy možného výsledku, přičemž alespoň jedna z nich musí být nepříznivá Analýza rizik Při analýze rizik nejprve identifikujeme a popíšeme hrozící rizika, pravděpodobnost, s jakou by mohlo dojít k jejich realizaci a rozsah ztrát, které by nepříznivý výsledek mohl způsobit. 2 Podle ČEJKOVÁ, V., NEČAS, S.: Pojišťovnictví; Brno: MU, Str

13 Analýza rizik zpravidla sestává z: 3 identifikace aktiv popis toho, co potenciálně ohrožený subjekt vlastní, stanovení hodnoty aktiv a jejich významu pro podnikatele, identifikace hrozeb a slabin co může způsobit ztráty na aktivech podnikatele a vlastnosti podnikatele, které by mohly umožnit způsobení těchto ztrát, stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti s jakou pravděpodobností a s jak velkým dopadem se mohou hrozby projevit a jak závažný by tento dopad byl na podnikatele. Aktivem rozumíme všechno, co představuje pro podnikatele hodnoty ve vztahu k jeho činnosti. Aktiva mohou být hmotná (budovy, stroje, automobily, peníze, ) i nehmotná (informace, know-how, autorská práva, ). Hodnotu aktiva můžeme stanovit objektivně (např. jeho pořizovací cenou) nebo subjektivně z hlediska toho, za jak důležité podnikatel dané aktivum považuje. 4 Hrozba je událost nebo subjekt, který může způsobit ztrátu. Mezi hrozby vztahující se k podnikání patří jak obecná nebezpečí (požár, povodeň, krádež, ), tak i jiné události či subjekty jako konkurence, vývoj měnových kurzů apod. Úroveň hrozby se hodnotí podle několika faktorů, kterými jsou (Smejkal, Rais; 2003): nebezpečnost schopnost způsobit škodu přístup schopnost ohrozit aktivum, pravděpodobnost nebo četnost výskytu hrozby motivace zájem ohrozit aktiva podnikatele Zranitelnost je vlastnost aktiva nebo podnikatele, která umožní realizaci hrozby. Podle toho, jak náchylné je aktivum nebo podnikatel na působení hrozby a jak důležité je ohrožované aktivum pro podnikatele důležité, stanovujeme úroveň zranitelnosti. 5 Existuje několik různých metod analýzy rizik, kterými se v této práci nebudu podrobněji zabývat. Pro praktickou část diplomové práce bude použit dotazník na vybraného podnikatele, který bude mít za cíl co nejlépe specifikovat rizika, kterými se podnikatel cítí být ohrožen Řízení a metody snižování rizika Risk management, neboli řízení rizik, je proces, při kterém se podnikatel snaží naložit s riziky ohrožujícími jeho činnost, zmírnit jejich negativní projevy nebo přenést některá rizika nebo jejich části na jiné subjekty. Nejvýznamnější fází v procesu řízení rizik je nalezení 3 Podle SMEJKAL, V., RAIS, K.: Řízení rizik; Praha: Grada, Str Tamtéž, str Tamtéž, str

14 optimálního řešení, správného poměru mezi náklady na řízení rizika a pozitivními dopady tohoto řízení. Ve fázi analýzy rizika došlo k jeho identifikaci a zjištění velikosti potenciální ztráty, ve fázi řízení rizika musí dojít k rozhodnutí, která rizika jsou důležitější a bude jim tedy věnována vetší pozornost, a která jsou naopak co do výskytu méně pravděpodobná a ztráty jimi způsobené ne tak velké. Podle toho pak můžeme rozlišit rizika kritická, důležitá a méně důležitá. Kritická rizika jsou taková, při jejichž realizaci dojde ke krachu firmy. Ztráta způsobená důležitými riziky je značná, nezpůsobí ale bankrot. Bez větších problémů se podnikatel dokáže vyrovnat se ztrátami způsobenými riziky méně důležitými. Následující graf znázorňuje vztah mezi pravděpodobností realizace rizika a jím způsobenou ztrátou. Schéma 1-1: Rizikové pozice pro rozhodování podnikatele Pramen: vlastní konstrukce podle Smejkal V., Rais K.: Řízení rizik; Praha: Grada, Str. 95 Pro různé typy rizik můžeme použít různé formy ochrany proti nim. Pro rizika vyskytující se s vysokou pravděpodobností a mající co do způsobených ztrát tvrdý dopad na firmu, je vhodné snažit se rizikům vyhnout. Naopak pro sice velké ztráty způsobující rizika, ale s nízkou pravděpodobností výskytu volíme jako vhodnou ochranu pojištění. Mezi nejpoužívanější metody snižování rizik v podnikání patří: 6 ofenzivní řízení firmy zaměření se na silné stránky firmy a schopnost rychle reagovat na změny vnějších podmínek 6 Podle SMEJKAL, V., RAIS, K.: Řízení rizik; Praha: Grada, Str

15 retence (zadržení) rizika proti některým rizikům podnikatelé a firmy nepodnikají žádné ochranné kroky, buď proto, že ztráta, kterou by mohla způsobit, je menší než náklady na snížení rizik, nebo proto, že rizika nejsou vůbec rozpoznána. Ve druhém případě dochází k tzv. nevědomé nedobrovolné retenci rizik redukce rizika podnikatel se může snažit snižovat pravděpodobnost realizace rizika nebo četnost výskytu rizikových situací, například sdílením rizika nebo jeho přesunem. Redukce se může zaměřovat i na snižování nepříznivých výsledků realizace rizika, tedy jím způsobených ztrát. V tomto případě může být vhodnou metodou pojištění. transfer (přesun) rizika snižování rizika jeho přenesením na jiný subjekt je zpravidla řešením pro menší podnikatele, kteří tak využijí možností silnějších subjektů na trhu, které dokáží rizikům lépe čelit. Možností přesunu rizik je celá řada, mezi ty nejčastější patří faktoring, termínové obchody, leasing, akreditiv, bankovní záruky nebo různé individuální smlouvy. Zabývat se podrobněji způsoby přesunu rizika není obsahem této práce, protože pojištění mezi tyto způsoby nepatří. diverzifikace způsob řízení rizik, při němž dochází k rozložení rizika mezi co největší základnu sdílení rizika podnikatelé nebo firmy se mohou dohodnout, že budou sdílet všechna nebo vybraná rizika své činnosti. Tato metoda se často používá u velkých investičních záměrů s nejistým výsledkem a hrozbou velké ztráty při neúspěchu. vytváření rezerv podnikatel si může sám odkládat finanční prostředky potřebné na pokrytí ztrát, které by mu v budoucnosti mohly vzniknout. Je však třeba správně předpokládat pravděpodobnost vzniku a výši ztrát. pojištění o pojištění jako způsobu ochrany před nepříznivými projevy rizik je základní myšlenka této práce. Komerční pojišťovny nabízí účastníkům pojištění ochranu v podobě pokrytí ztrát v případě vzniku pojistné události a pojistníci za tuto službu platí pojistné. Na rozdíl od tvorby vlastních fondů pro krytí případných ztrát pojistníkům nevzniká právo dostat zaplacené pojistné zpět, pokud pojistná událost nenastane, avšak velikost škod, která je pojištěním pokryta, může mnohonásobně přesahovat pojistníkem zaplacené pojistné. Tyto základní principy pojištění jsou dále definovány v kapitole Formy krytí rizik Pojištění není jedinou možností, jak lze pokrýt ztrátu způsobenou nepříznivým vývojem událostí. Dalšími alternativami jsou samopojištění, dohoda o vzájemné pomoci mezi podniky nebo tvorba fondů

16 1.3.1 Samopojištění 7 Princip samopojištění spočívá v pokrytí každé vzniklé ztráty z vlastních zdrojů, případně pomocí úvěru. První možnost předpokládá pravidelné odkládání peněžních prostředků nutných k pokrytí škody, která by mohla vzniknout. Mezi výhody takového krytí rizik patří přímá zainteresovanost na kontrole rizika, výnos z odkládaných peněžních prostředků je příjmem podnikatele (firmy), při vzniku škody lze peníze čerpat ihned, zatímco v případě komerčního pojištění nastává prodleva od nahlášení do zlikvidování pojistné události a výplaty pojistného plnění. Naopak nevýhodou je, že ke ztrátě může dojít kdykoli a podnikatel (firma) nemusí mít ještě naspořeny dostatečné zdroje k jejímu pokrytí, může dojít k několika následným škodám, které nebude možné pokrýt z vlastních zdrojů, nebo v případě krytí ztrát úvěrem, kdy je úvěr čerpán až při vzniku škody, nemusí dojít k jeho poskytnutí Dohoda o vzájemné pomoci mezi podniky 8 Jedná se o dohodu zpravidla mezi obchodními partnery, že se budou společně podílet na jakékoli škodě, kterou kterýkoli z nich utrpí a pomáhat si při jejím odstraňování. Tato forma krytí rizik je založena na důvěře mezi zúčastněnými stranami a je vhodná zejména pro malá a střední rizika Vytváření společných fondů 9 Tento způsob krytí rizik je kombinací předešlých dvou, kdy se více podnikatelů (firem) podílí na vytváření společných finančních zdrojů. Zpravidla jsou tyto prostředky použity jen na předem definované ztráty do předem určené výše pro každého zúčastněného. Tato forma je opět vhodná pro malá a střední rizika, u nichž se nepočítá s opakovaným výskytem, protože objem naspořených prostředků je omezený Komerční pojištění Komerční pojištění je způsob krytí rizik, při kterém se z příspěvků účastníků pojištění tvoří rezervy na vzniklé škody a tyto rezervy jsou pak přerozdělovány těm, kterým vznikne ztráta. Od tohoto místa dále se bude v textu práce krytím rizik rozumět právě komerční pojištění. 1.4 Pojištění Každý člověk se během svého života setkává s nejrůznějšími riziky a nebezpečími, která mohou nepříznivě ovlivnit jeho průběh. Nakládat s rizikem se musí naučit nejen běžní občané, ale také podnikatelé a firmy, které navíc mohou mít zákonem uloženou povinnost některá rizika pojištěním krýt. 7 Zpracováno podle ČAPKOVÁ, D.: Jak pojistit firmu; Computer Press, Praha Str Tamtéž, str Tamtéž, str

17 1.4.1 Historie pojištění Moderní pojišťovnictví 10, tak jak ho známe a představujeme si ho dnes, se na území České republiky začalo rozvíjet v první polovině 19. století a brzy se dostalo na úroveň srovnatelnou s vyspělými zeměmi, na které zůstalo až do konce 40. let 20. století, kdy bylo znárodněno (podrobněji na konci této kapitoly). Obecně je historie pojišťovnictví doložena od konce 17. století, když v roce 1699 Jan Kryštof Bořek vystoupil s návrhem na první požární pojištění budov, které spočívalo na principu, kde by každé město mělo protipožární fond, do kterého by přispívali všichni vlastníci, nájemníci a uživatelé domů. Ke zřízení těchto fondů však nakonec nedošlo. O necelé století později, v roce 1777 založilo císařsko-královské kamerální panství v Brandýse nad Labem pro své poddané pojišťovnu proti škodám z ohně na polních zásobách, nábytku, nářadí a dobytku. I tato pojišťovna však neměla dlouhého trvání a brzy přestala působit. První česká vzájemná pojišťovna v Praze byla založena roku 1827 s původním názvem Císařsko-královský, privilegovaný, český, společný náhradu škody ohněm svedené pojišťující ústav. Ve stejné době, v roce 1829, vznikl i na Moravě Císařsko-královský privilegovaný pospolný ústav pohořelný pro Moravu a Slezsko (později Moravsko-slezská vzájemná pojišťovna). Obě pojišťovny poskytovaly zpočátku jen požární pojištění nemovitostí, k rozšíření krytí o další nebezpečí došlo teprve počátkem 20. století. Od druhé poloviny 19. století dochází k hromadnému zakládání pojišťoven v českých zemích, z nichž k nejvýznamnějším patřily: 1862 Asekurační spolek cukrovarníků 1865 Pražská městská pojišťovna 1868 Pojišťovací požární spolek sv. Florian v Chebu 1869 Praha, vzájemná pojišťovna 1869 Rolnická vzájemná pojišťovna v Praze 1869 Slavia, vzájemně pojišťovací banka, Praha 1871 Plaňanská vzájemná pojišťovna v Plaňanech 1872 První česká zajišťovací banka v Praze 1900 Hasičská vzájemná pojišťovna v Brně 1902 Moravská zemská dobytčí pojišťovna v Brně 10 Zpracováno podle ČEJKOVÁ, V., NEČAS, S.: Pojišťovnictví; Brno: MU, Str

18 Roku 1882 dochází ke vstupu prvních dvou zahraničních pojišťoven na český trh. Byly to: C. k. priv. Azienda Assecuratrice (Terst) C. k. priv. první rakouská pojišťovací společnost (Vídeň) Pojišťovnictví v Čechách bylo stabilním odvětvím, pojišťovny byly silné a solventní, schopné krýt i ztráty z velkých škod a katastrof. Po první světové válce byly zakládány další pojišťovny a nástupnické státy Rakouska- Uherska měly povinnost vydat povolení k činnosti na svém území rakouským pojišťovnám na dobu dalších 10 let (k pojišťovnám působícím v Čechách na základě takového povolení patřily např. Anglo-Elementar či Kotva, akciové pojišťovny ve Vídni nebo Dunaj, všeobecná pojišťovna ve Vídni). Ve 30. letech 20. století došlo ke krachu životní pojišťovny Fénix, akciové společnosti ve Vídni, po smrti jejího generálního ředitele. Tato pojišťovna doplatila na spekulace s cennými papíry, poskytování politických úvěrů, velkých slev na pojistném i na bezplatná připojištění, která svým klientům dopřávala. Jen v Čechách činil její deficit 700 milionů korun, který byl vládním nařízením rozdělen na pojištěné této pojišťovny, stát a ostatní komerční pojišťovny. Teprve v roce 1934 byl přijat zákon o smlouvě pojistné č. 145 Sb. Jednalo se o přepracovanou a zdokonalenou verzi rakouského zákona č. 501/1917 Sb. Počátkem 20. století se pojišťovny začaly sdružovat do různých spolků a svazů, jmenujme např.: 1915 Pražské sdružení pojišťoven 1919 Svaz československých pojišťoven Československý svaz dopravních pojišťovatelů Jednota pro vědy pojistné v Praze Spolek československých pojistných techniků Zajišťovací svaz pro rizika průmyslová S životem v Protektorátu Čechy a Morava souvisel kromě ztráty území a mnoha obyvatel i útlum v pojišťovnictví vlivem odlivu pojistníků, pojišťovny byly nuceny předat některé své pojistné kmeny pojišťovnám německým, maďarským či slovenským. Do roku 1945 působilo v Československu více než 700 pojišťoven, které byly v tomto roce znárodněny zestátněním. Vzniklo pět nových pojišťoven jako národních podniků, z nichž byla pak s účinností od vytvořena pojišťovna jedna jediná, monopolní Československá pojišťovna, národní podnik se sídlem v Praze a ředitelstvím pro Slovensko v Bratislavě. Vytvořila se jednotná organizační struktura, která umožnila zjednodušení provozu a úsporu

19 režijních nákladů. Rozšířil se pojistný kmen i nabízená pojistná ochrana. Od se Československá pojišťovna rozdělila na dva ústavy: Česká státní pojišťovna Slovenská štátná poisťovňa Obě měly nadále monopol na území každého státu. Po sametové revoluci trvalo zhruba dva roky než se pojistný trh pozvolna uvolnil a monopol začal být oslabován vznikem nových pojišťoven. V současnosti má v České republice sídlo 36 pojišťoven (z nichž jedna je v likvidaci). Zahraniční pojišťovny ze států Evropské unie mohou v naší zemi působit na základě Jednotné licence, nemusí tedy žádat o vydání pojišťovací licence Českou národní banku, pokud už mají tuto licenci udělenou orgánem dohledu nad pojišťovnictvím ve svém domovském státě. Svou pobočku si v České republice zřídilo 18 pojišťoven ze států EU a jedna pojišťovna ze Švýcarska. 11 Funkci orgánu dohledu nad pojišťovnictvím vykonává od Česká národní banka, která tímto datem převzala roli Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění Legislativní úprava pojišťovnictví Základními právními předpisy upravujícími pojištění v České republice jsou: zákon č. 349/2006 Sb., úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví; zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění; zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, v platném znění. Některé předpisy upravující pojišťovnictví v Evropské unii: směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu (první směrnice o neživotním pojištění); směrnice Rady 88/357/EHS ze dne 22. června 1988 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého jiného než životního pojištění (druhá směrnice o neživotním pojištění); směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního a o změně směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS (třetí směrnice o neživotním pojištění). 11 Zdroj: Cit

20 1.4.3 Pojištění jako právní kategorie Jak už bylo zmíněno výše, vzniká mezi účastníky pojištění právní vztah, ať už ze zákona nebo na základě pojistné smlouvy. Pojištění se zpravidla účastní více subjektů, jejichž postavení bude popsáno v následujícím textu. Pojistitel je právnická osoba, která je oprávněna vykonávat pojišťovací činnost (definice podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě). Pojistitelem je tedy např. komerční pojišťovna. Pojistník je osoba, která uzavírá s pojistitelem pojistnou smlouvu. Povinností pojistníka je platit pojistné. Pojištěným se rozumí osoba, které vzniká nárok na pojistné plnění při výskytu pojistné události. Zpravidla jsou pojistník a pojištěný jedna a táž osoba, ale např. u odpovědnostního pojištění tomu tak být nemusí. Právě u pojištění odpovědnosti se stává, že osobou oprávněnou převzít pojistné plnění v okamžiku pojistné události je někdo, kdo není v době sjednání pojistné smlouvy znám. U životního pojištění se zase setkáváme s pojmem obmyšlený, což je osoba, které bude vyplaceno pojistné plnění v případě smrti pojištěného. Následující schéma zobrazuje vztahy mezi subjekty pojištění. Schéma 1-2: Vztahy subjektů pojištění Pojistník (pojištěný) POJISTNÉ (Kč) POJISTNÁ OCHRANA Pojistitel POJISTNÉ PLNĚNÍ (Kč) Pojištěný Poškozený Oprávněná osoba Obmyšlený Pramen: vlastní konstrukce na základě Čejková, Nečas: Pojišťovnictví; Brno: MU, Str

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza pojištění podniku Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Předmětem pojištění je vznik odpovědnosti pojištěného/povinnost pojištěného nahradit (+spolupojištěné osoby) za škodu/ újmu za kterou odpovídá dle právní předpisů

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21 Praha 8 186 00 SMĚRNICE Číslo: S/7413-17 Verze: 1 Název: Pojištění podnikatelských rizik START Plus Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková POJIŠŤOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové Dobrý den, v rukou držíte financní plán, který Vám má ukázat cestu ke splnení Vašich životních cílu. Vycházeli jsme z dukladné analýzy Vašich príjmu, výdaju a plánu, které chcete v budoucnu uskutecnit.

Více

NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU

NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU Proposal of selected person s insurance coverage Diplomová práce Vedoucí

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Vaše bezstarostná jízda CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Cargarant CARGARANT portfolio služeb Odcizená vozidla, dopravní nehody, živelní události, odepsání vozidla pojišťovnou z důvodu finanční totální

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_06 Název materiálu: SPOŘENÍ DĚTI, ZÁJMY Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný

Více

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami OBSAH Úvod......................................................... 13 1 Komerční rizika.............................................. 15 1.1 Charakter komerčních rizik................................

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Některé pohledy na veřejné a smluvní zdravotní pojištění

Některé pohledy na veřejné a smluvní zdravotní pojištění Některé pohledy na veřejné a smluvní zdravotní pojištění Ing. Jan Pokorný 1 Obsah 1. Zdravotní pojišťovny jako potenciální účastníci trhu smluvního zdravotního pojištění východiska, současná situace 2.

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojišťovnictví základní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_28 2 Název školy Registrační číslo

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance protection of a Selected Entity Diplomová práce Vedoucí

Více

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Metody sociálního zabezpečení Cíl tématického celku: Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí

Více

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU. Sloužíme Vám s radostí

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU. Sloužíme Vám s radostí KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU Sloužíme Vám s radostí Profesní pojištění interim manažera INTERIM MANAŽER Zvyšující se právní povědomí a s tím související požadavky na odškodnění

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_02 Název materiálu: ZAJIŠTĚNÍ RIZIK Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Finanční gramotnost Workshop Produktový mix Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Obsah 2. workshopu Na úvod otázka jaká znáte finanční produkty Obsah 2. workshopu Svět peněz je nepřehledný Jak se

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění odpovědnosti

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění odpovědnosti Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění odpovědnosti Název tématického celku: Pojištění odpovědnosti za škodu, jeho význam, historie, jednotlivé druhy pojištění podle

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

MARKETING STAVEBNÍHO PODNIKU, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ, CONTROLLING, EMS, RIZIKA

MARKETING STAVEBNÍHO PODNIKU, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ, CONTROLLING, EMS, RIZIKA MARKETING STAVEBNÍHO PODNIKU, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ, CONTROLLING, EMS, RIZIKA 126EMM - Ekonomika a management zimní semestr 2010/2011 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz MARKETING je aktivita

Více

2. Pojištění technických rizik, stavebně montážní pojištění, šomážní pojištění

2. Pojištění technických rizik, stavebně montážní pojištění, šomážní pojištění 1. Uvod do pojištění podnikatelských rizik, zemědělské pojištění 1. Pojistné produkty v pojištění podnikatelských rizik, posuzování rizik, upisovací politika pojistitelů v rozsahu velkých, malých a středních

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE Neživotní

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mezi složky současného pojišťovnictví patří. ekonomie a finance, pojistné právo pojistná matematika.

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mezi složky současného pojišťovnictví patří. ekonomie a finance, pojistné právo pojistná matematika. POJIŠŤOVNICTVÍ Pojištění se historicky považuje za formu přesunu rizika negativních dopadů nahodilostí, z ekonomického nebo jiného subjektu na speciální instituce- pojišťovnu. Jde o zvláštní odvětví ekonomiky

Více

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14 ID: 212441 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 4553436, DIČ: CZ699761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl

Více

Konec manažerského pojištění v Čechách

Konec manažerského pojištění v Čechách Konec manažerského pojištění v Čechách Martin Podávka, FinQ.cz 2006 UPOZORNĚNÍ: Článek je určen pro pojišťovací a finanční poradce! Motivační pojištění (někdy také manažerské) nepatří mezi produkty prodávané

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 49032170-15 Stav k datu 8. 5. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík Systémové řešení nepojistitelných rizik Hana Bártová Karel Hanzlík Projekt Systémové řešení nepojistitelných rizik byl podpořen Nadačním fondem pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví Obsah obhajoby význam

Více

v Kč 1 Motocykl-moped L0228 Korado 2004 12.000 49 59 x 1 x 0,00 Kč 2 Nákl.přívěs 1L5 5193 2005 26.000 x 140 x x x 0,00 Kč

v Kč 1 Motocykl-moped L0228 Korado 2004 12.000 49 59 x 1 x 0,00 Kč 2 Nákl.přívěs 1L5 5193 2005 26.000 x 140 x x x 0,00 Kč PŘÍLOHA č. 4 - UPRAVENÁ Soupis motorových vozidel města Česká Lípa pro stanovení výše ročního pojistného za havarijní pojištění motorových vozidel - platnost pro území Evropa Pojištěná rizika: a) náhlé

Více

N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty. 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty. 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. Historie K největším neživotním rizikům patřila od starověku rizika spojená s námořní plavbou a požáry.

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více