OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance Cover of a Selected Subject Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Svatopluk NEČAS Autorka: Bc. Soňa JAROŠOVÁ Brno, duben 2009

2 Jméno a příjmení autorky: Bc. Soňa JAROŠOVÁ Název diplomové práce: Optimalizace pojistného krytí vybraného subjektu Název práce v angličtině: Optimization of Insurance Cover of a Selected Subject Katedra: Financí Vedoucí diplomové práce: Ing. Svatopluk NEČAS Rok obhajoby: 2009 Anotace Předmětem diplomové práce je analýza rizik spjatých s podnikáním vybrané společnosti a návrh portfolia pojistných produktů umožňujících tato rizika pokrýt. Teoretická část práce se zaměřuje na východiska analýzy a řízení rizik a její druhá část pak na pojišťovnictví, jeho legislativní úpravu, klasifikaci a souvislost s podnikáním firmy. Přechod do praktické části je tvořen charakteristikou společnosti vybrané pro optimalizaci pojistného portfolia, zhodnocením nebezpečí ohrožujících její činnost a výběrem produktů nabízených na českém pojistném trhu. Třetí a čtvrtá kapitola práce postupně popisují a srovnávají nabídky oslovených komerčních pojišťoven. V závěrečné kapitole je vytvořen návrh optimalizace pojistného krytí společnosti. Annotation The purpose of this diploma thesis is to analyse business risks of a selected company and to propose a portfolio of insurance products enabling to cover those risks. First chapter of the thesis concentrates on theory of risk analysis and risk management in its first half and on insurance business, law and regulations valid in this area, classification of insurance and connection of the business and insurance in the second half of the chapter. Next chapter includes the company s profile, risks threatening the business and selection of insurance products suitable for covering the risks. In the third chapter insurance products of four insurers are described in the areas of motor third party liability insurance (MTPL), casco insurance and business risks insurance (BRI). Last chapter deals with the optimization of the insurance portfolio of the selected company. Klíčová slova riziko, řízení rizik, pojištění, analýza pojistných produktů, optimalizace pojistného krytí Keywords risk, risk management, insurance, insurance products analysis, insurance cover optimization

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Optimalizace pojistného krytí vybraného subjektu vypracovala samostatně pod vedením Ing. Svatopluka Nečase a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 25. dubna 2009

4

5 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce panu Ing. Svatopluku Nečasovi za cenné rady, názory a připomínky při zpracovávání mé diplomové práce, zaměstnancům firmy ABC s.r.o. za spolupráci při získávání informací a zaměstnancům oslovených pojišťoven a makléřských společností za jejich čas věnovaný zpracování nabídek pojištění. Poděkování patří rovněž mým nejbližším za trpělivost, kterou prokázali v době příprav na ukončení mého studia.

6

7 Obsah ÚVOD 7 1 RIZIKA A POJIŠTĚNÍ JAKO MOŽNOST JEJICH KRYTÍ KLASIFIKACE RIZIK Riziko fyzické a morální Riziko čisté a spekulativní Riziko pojistitelné a nepojistitelné ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK Analýza rizik Řízení a metody snižování rizika FORMY KRYTÍ RIZIK Samopojištění Dohoda o vzájemné pomoci mezi podniky Vytváření společných fondů Komerční pojištění POJIŠTĚNÍ Historie pojištění Legislativní úprava pojišťovnictví Pojištění jako právní kategorie Pojištění jako ekonomická kategorie Klasifikace pojištění Pojištění podnikatelů 22 2 VYBRANÝ SUBJEKT, JEHO ČINNOST, RIZIKA A JEJICH KRYTÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI RIZIKA V ČINNOSTI SPOLEČNOSTI SOUČASNÝ STAV POJISTNÉHO KRYTÍ Pojištění motorových vozidel Pojištění podnikatelských rizik KRITÉRIA SPOLEČNOSTI PŘI VÝBĚRU POJIŠŤOVNY 31 3 CHARAKTERISTIKA POJISTNÝCH PRODUKTŮ UMOŽŇUJÍCÍCH KRYTÍ RIZIK SPOLEČNOSTI POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA Allianz pojišťovna Česká pojišťovna ČSOB Pojišťovna Kooperativa HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna Česká pojišťovna ČSOB Pojišťovna Kooperativa POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK Allianz pojišťovna Česká pojišťovna 55

8 3.3.3 Generali Kooperativa 58 4 NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ PRO SPOLEČNOST ABC S.R.O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ NABÍDKY FLOTILOVÉHO POJIŠTĚNÍ Allianz Česká pojišťovna ČSOB Pojišťovna Kooperativa POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK NABÍDKY POJIŠTĚNÍ Česká pojišťovna ČSOB Pojišťovna Generali Kooperativa SCORING MODELY Flotilové pojištění vozidel Pojištění podnikatelských rizik VÝSLEDEK OPTIMALIZACE POJISTNÉHO PORTFOLIA 67 ZÁVĚR 69 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 73 SEZNAM GRAFICKÝCH VYOBRAZENÍ 75 SEZNAM PŘÍLOH 76

9 Úvod V životě každého člověka se vyskytují nebezpečí, jimž není schopen se vyhnout. Pokud tato nebezpečí mohou způsobit situaci, kterou nelze předem předvídat, nazýváme je rizikem. Výsledkem rizikové situace je odchýlení se od předpokládaného vývoje, přičemž tato odchylka může být jak kladná, tak záporná. Existuje více forem krytí rizik a záleží na rozhodnutí managementu společnosti, pro jakou možnost, příp. kombinaci se rozhodne. S rozvojem společnosti přibývá rizik ohrožujících nejen náš život, ale i podnikání firem na trhu. Proto se řízením rizik neboli risk managementem v současných organizacích zabývají specialisté. Moje diplomová práce se zaměří zejména na jednu z forem krytí rizik, kterou je pojištění. Smyslem pojištění je ochrana před negativními následky působení rizik. V diplomové práci se budu zabývat optimalizací pojistného krytí společnosti s ručením omezeným a v této souvislosti budu brát na zřetel pojištění jejích rizik v podnikání a pojištění automobilů využívaných v podnikatelské činnosti. Cílem diplomové práce je charakterizovat činnost vybraného subjektu, zhodnotit rizika této činnosti a jejich současné pojistné krytí v rámci subjektu a analyzovat pojistné produkty umožňující krytí těchto rizik u vybraných pojišťoven. Následně bude cílem práce provést doporučení pro pojištění a sestavit návrh optimálního pojistného krytí pro vybraný subjekt. První, teoretická kapitola diplomové práce, se zaměří na rizika a možnosti jejich řízení pomocí různých nástrojů, zejména pak pojištění. Kromě definice a nejčastějších přístupů ke klasifikaci rizik bude obsahovat i metody analýzy a řízení rizik. Zaměřím se také na kritéria pojistitelnosti rizik a přehled možných forem krytí rizik nepojistitelných. V úvodní kapitole rovněž nastíním historický vývoj pojišťovnictví v českých zemích, počátky moderního pojišťovnictví, zlomové okamžiky v dějinách, které zasáhly do rozvoje tohoto odvětví i význam a působení některých konkrétních pojišťoven v naší zemi. Důležitým aspektem jakéhokoli rozvíjejícího se odvětví ekonomiky, pojišťovnictví nevyjímaje, je postupné ustavování zákonných norem a jiných, pro subjekty v oboru závazných, nařízení, která upravují činnost v dané oblasti a stanovují práva a povinnosti účastníků právních vztahů, jež při těchto různých aktivitách vznikají. Budu se tedy zabývat i legislativní úpravou pojišťovnictví, a to jak v České republice samostatně, tak normami upravujícími tuto oblast v rámci Evropské unie. Pojištění není jen způsobem ochrany před možnou realizací rizik ve smyslu ekonomickém, tedy institutem, který umožňuje hladké zachování chodu firmy i při výskytu nepříznivých okolností, ale je také právním vztahem mezi pojistníkem či pojištěným a pojistitelem (pojišťovnou). Takřka všechny druhy pojištění jsou v dnešní době sjednávány na smluvní bázi, která určuje práva a povinnosti v tomto smluvním vztahu oběma stranám. I o nich bude - 7 -

10 řeč v teoretické kapitole o pojištění. Kromě toho uvedu základní klasifikaci pojistných odvětví podle různých kritérií a tak, jak ji uvádí příloha zákona o pojišťovnictví. Přechod do praktické části diplomové práce bude tvořen charakteristikou společnosti, kterou jsem si vybrala pro optimalizaci jejího pojistného krytí. Kromě základních údajů o firmě, jejím založení, oboru podnikání, počtu zaměstnanců a stavu majetku bude jedním z důležitých aspektů současný stav pojištění firmy. Pomocí dotazníku bude zjištěna úroveň spokojenosti společnosti se stávajícím pojistným krytím, analyzovány potřeby společnosti a vyhodnocena kritéria, kterými se firma nechá při výběru svého pojistitele ovlivnit. Těmto kritériím pak podle vyjádření společnosti přidělím váhy, které budou vstupovat do optimalizačního modelu. Rovněž na základě tohoto dotazníku budu vybírat pojišťovny pro jednotlivé druhy pojištění firmy. Ty druhy pojištění, které jsou relevantní pro mnou vybranou společnost, podrobněji popíšu ve třetí kapitole. Důraz bude kladen na majetková pojištění (pojištění budov, automobilů, strojů na živelní nebezpečí, nebezpečí krádeže či vandalismu apod.) a na pojištění odpovědnosti za škodu (pojištění obecné odpovědnosti za škodu, pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla, tzv. povinné ručení, i další možné druhy odpovědnostních pojištění). Tato kapitola bude zaměřena na deskripci pojistných produktů, jejich různé varianty nabízené na českém pojistném trhu, možná připojištění a výhody spojené s uzavřením pojištění u konkrétních pojistitelů. Závěrečná kapitola diplomové práce bude věnována již konkrétním nabídkám pojistných produktů zpracovaným oslovenými komerčními pojišťovnami. Pomocí scoring modelů, v nichž budou zohledněna kritéria a jejich důležitost z hlediska společnosti, navrhnu optimální pojistné portfolio pro vybranou firmu. Scoring modely slouží pro názorné srovnání pojistných produktů na základě co nejobjektivnějších ukazatelů, které vychází z potřeb a preferencí subjektu, pro nějž se optimalizace provádí. Diplomová práce bude zpracována za použití metod deskripce, analýzy a komparace. Výstupem z ní budou doporučení vybrané firmě, které druhy pojištění u kterých pojistitelů jsou pro ni na základě jejích preferencí nejvhodnější

11 1 Rizika a pojištění jako možnost jejich krytí Pojem riziko lze vysvětlit jako možnost vzniku odchylky od předpokládaného vývoje, a to jak příznivé, tak nepříznivé. Často jsou za rizika označovány okolnosti jako povodeň, vichřice nebo požár, tento výklad je však mylný, protože jde o události lidskými silami neovlivnitelné a správně mají být označovány jako nebezpečí. Riziko je možno popsat různými způsoby, původ slova je v arabském risk, které původně označovalo jak příznivou, tak nepříznivou událost v lidském životě. Dnes tento pojem používáme pro označení situace nepříznivé. Můžeme vysledovat různou pravděpodobnost výskytu různých rizik. Riziko znamená nejistotu ohledně vývoje do budoucna a ohledně toho, zda výsledek tohoto vývoje pro nás bude příznivý či ne. (Čapková; 2000) Můžeme se setkat i s definicí rizika, která umožňuje matematicky odhadnout jeho hodnotu: Riziko je pravděpodobná hodnota ztráty vzniklé nositeli, popř. příjemci rizika realizací scénáře nebezpečí, vyjádřená v peněžních nebo jiných jednotkách. (Tichý; 2006) 1.1 Klasifikace rizik Rizika můžeme klasifikovat do různých kategorií, např. riziko fyzické a morální, čisté a spekulativní nebo pojistitelné a nepojistitelné Riziko fyzické a morální Fyzické riziko je determinováno objektivními fyzickými vlastnostmi předmětu, na který se vztahuje, např. přítomností domu v zátopové oblasti. Oproti tomu morální riziko je závislé na lidských vlastnostech, na zodpovědnosti člověka v přístupu k předcházení vzniku škod Riziko čisté a spekulativní Čisté, nebo také skutečné riziko znamená situaci, kdy možná odchylka od předpokládaného vývoje s sebou přinese zhoršení nebo přinejmenším setrvání stavu, ve kterém se subjekt nacházel před tím, než situace nastala. U spekulativního rizika je možné předpokládat zhoršení, setrvání, ale i zlepšení situace subjektu. Taková rizika bývají nepojistitelná. 1 Zpracováno podle ČEJKOVÁ, V., NEČAS, S.: Pojišťovnictví; Brno: MU, Str

12 1.1.3 Riziko pojistitelné a nepojistitelné Aby bylo možné sjednat na konkrétní riziko pojistnou smlouvu s komerční pojišťovnou, musí toto riziko splňovat následující podmínky: 2 identifikovatelnost příčiny vzniku škody musí být jasně vymezeny vyčíslitelnost realizovanou škodu musí být možné finančně vyčíslit. Nejlépe a nejobjektivněji vyčíslitelné jsou přímé věcné škody, hůře ztráty následné. Pokud jde o škodu objektivně nekvantifikovatelnou (na zdraví, na životě, dobrém jménu apod.), určuje se v pojistné smlouvě částka, do jejíž výše bude taková škoda kryta a pro určení výše případného pojistného plnění se v pojišťovnách používají specifická oceňovací pravidla. ekonomická přijatelnost komerční pojišťovny budou ochotny pojistit jen taková rizika, která jsou statisticky příznivě časově a plošně rozložená, aby byly schopny v každém okamžiku dostát svým závazkům. Díky tomu dosáhnou ekonomické vyrovnanosti pojištění v rámci pojistného kmene. nahodilost projevu rizika existuje nejistota ohledně toho, zda a kdy se riziko realizuje. Pokud by bylo jisté, že dojde ke škodě, lze riziko pokrýt jinak než pojištěním (spořením, resp. tvorbou rezerv). Tato podmínka neplatí v plné míře u životního pojištění, kdy k pojistné události dojde vždy, není však jisté, kdy. Rizika, která nesplňují výše uvedené podmínky, jsou riziky nepojistitelnými. 1.2 Analýza a řízení rizik Protože jsou podnikatelé a firmy vystaveny různým rizikům a nebezpečím, která by mohla ohrozit budoucí vývoj jejich činnosti, musí umět s těmito riziky aktivně nakládat. Základem k úspěchu je identifikace potenciálních rizik ohrožujících jak celé odvětví podnikání, tak konkrétního podnikatele či firmu. Poté, co už víme, z jakých směrů a s jakými nebezpečími se můžeme střetnout, můžeme přistoupit k analýze a následnému řízení rizik, známému také jako risk management. Jak už jsme zmínili v předchozím textu, pojem riziko znamená pravděpodobnost odchylky události, která v budoucnosti nastane, od očekávaného vývoje. Riziko je tedy vždy spojeno s nejistotou výsledku, musí existovat alespoň dvě alternativy možného výsledku, přičemž alespoň jedna z nich musí být nepříznivá Analýza rizik Při analýze rizik nejprve identifikujeme a popíšeme hrozící rizika, pravděpodobnost, s jakou by mohlo dojít k jejich realizaci a rozsah ztrát, které by nepříznivý výsledek mohl způsobit. 2 Podle ČEJKOVÁ, V., NEČAS, S.: Pojišťovnictví; Brno: MU, Str

13 Analýza rizik zpravidla sestává z: 3 identifikace aktiv popis toho, co potenciálně ohrožený subjekt vlastní, stanovení hodnoty aktiv a jejich významu pro podnikatele, identifikace hrozeb a slabin co může způsobit ztráty na aktivech podnikatele a vlastnosti podnikatele, které by mohly umožnit způsobení těchto ztrát, stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti s jakou pravděpodobností a s jak velkým dopadem se mohou hrozby projevit a jak závažný by tento dopad byl na podnikatele. Aktivem rozumíme všechno, co představuje pro podnikatele hodnoty ve vztahu k jeho činnosti. Aktiva mohou být hmotná (budovy, stroje, automobily, peníze, ) i nehmotná (informace, know-how, autorská práva, ). Hodnotu aktiva můžeme stanovit objektivně (např. jeho pořizovací cenou) nebo subjektivně z hlediska toho, za jak důležité podnikatel dané aktivum považuje. 4 Hrozba je událost nebo subjekt, který může způsobit ztrátu. Mezi hrozby vztahující se k podnikání patří jak obecná nebezpečí (požár, povodeň, krádež, ), tak i jiné události či subjekty jako konkurence, vývoj měnových kurzů apod. Úroveň hrozby se hodnotí podle několika faktorů, kterými jsou (Smejkal, Rais; 2003): nebezpečnost schopnost způsobit škodu přístup schopnost ohrozit aktivum, pravděpodobnost nebo četnost výskytu hrozby motivace zájem ohrozit aktiva podnikatele Zranitelnost je vlastnost aktiva nebo podnikatele, která umožní realizaci hrozby. Podle toho, jak náchylné je aktivum nebo podnikatel na působení hrozby a jak důležité je ohrožované aktivum pro podnikatele důležité, stanovujeme úroveň zranitelnosti. 5 Existuje několik různých metod analýzy rizik, kterými se v této práci nebudu podrobněji zabývat. Pro praktickou část diplomové práce bude použit dotazník na vybraného podnikatele, který bude mít za cíl co nejlépe specifikovat rizika, kterými se podnikatel cítí být ohrožen Řízení a metody snižování rizika Risk management, neboli řízení rizik, je proces, při kterém se podnikatel snaží naložit s riziky ohrožujícími jeho činnost, zmírnit jejich negativní projevy nebo přenést některá rizika nebo jejich části na jiné subjekty. Nejvýznamnější fází v procesu řízení rizik je nalezení 3 Podle SMEJKAL, V., RAIS, K.: Řízení rizik; Praha: Grada, Str Tamtéž, str Tamtéž, str

14 optimálního řešení, správného poměru mezi náklady na řízení rizika a pozitivními dopady tohoto řízení. Ve fázi analýzy rizika došlo k jeho identifikaci a zjištění velikosti potenciální ztráty, ve fázi řízení rizika musí dojít k rozhodnutí, která rizika jsou důležitější a bude jim tedy věnována vetší pozornost, a která jsou naopak co do výskytu méně pravděpodobná a ztráty jimi způsobené ne tak velké. Podle toho pak můžeme rozlišit rizika kritická, důležitá a méně důležitá. Kritická rizika jsou taková, při jejichž realizaci dojde ke krachu firmy. Ztráta způsobená důležitými riziky je značná, nezpůsobí ale bankrot. Bez větších problémů se podnikatel dokáže vyrovnat se ztrátami způsobenými riziky méně důležitými. Následující graf znázorňuje vztah mezi pravděpodobností realizace rizika a jím způsobenou ztrátou. Schéma 1-1: Rizikové pozice pro rozhodování podnikatele Pramen: vlastní konstrukce podle Smejkal V., Rais K.: Řízení rizik; Praha: Grada, Str. 95 Pro různé typy rizik můžeme použít různé formy ochrany proti nim. Pro rizika vyskytující se s vysokou pravděpodobností a mající co do způsobených ztrát tvrdý dopad na firmu, je vhodné snažit se rizikům vyhnout. Naopak pro sice velké ztráty způsobující rizika, ale s nízkou pravděpodobností výskytu volíme jako vhodnou ochranu pojištění. Mezi nejpoužívanější metody snižování rizik v podnikání patří: 6 ofenzivní řízení firmy zaměření se na silné stránky firmy a schopnost rychle reagovat na změny vnějších podmínek 6 Podle SMEJKAL, V., RAIS, K.: Řízení rizik; Praha: Grada, Str

15 retence (zadržení) rizika proti některým rizikům podnikatelé a firmy nepodnikají žádné ochranné kroky, buď proto, že ztráta, kterou by mohla způsobit, je menší než náklady na snížení rizik, nebo proto, že rizika nejsou vůbec rozpoznána. Ve druhém případě dochází k tzv. nevědomé nedobrovolné retenci rizik redukce rizika podnikatel se může snažit snižovat pravděpodobnost realizace rizika nebo četnost výskytu rizikových situací, například sdílením rizika nebo jeho přesunem. Redukce se může zaměřovat i na snižování nepříznivých výsledků realizace rizika, tedy jím způsobených ztrát. V tomto případě může být vhodnou metodou pojištění. transfer (přesun) rizika snižování rizika jeho přenesením na jiný subjekt je zpravidla řešením pro menší podnikatele, kteří tak využijí možností silnějších subjektů na trhu, které dokáží rizikům lépe čelit. Možností přesunu rizik je celá řada, mezi ty nejčastější patří faktoring, termínové obchody, leasing, akreditiv, bankovní záruky nebo různé individuální smlouvy. Zabývat se podrobněji způsoby přesunu rizika není obsahem této práce, protože pojištění mezi tyto způsoby nepatří. diverzifikace způsob řízení rizik, při němž dochází k rozložení rizika mezi co největší základnu sdílení rizika podnikatelé nebo firmy se mohou dohodnout, že budou sdílet všechna nebo vybraná rizika své činnosti. Tato metoda se často používá u velkých investičních záměrů s nejistým výsledkem a hrozbou velké ztráty při neúspěchu. vytváření rezerv podnikatel si může sám odkládat finanční prostředky potřebné na pokrytí ztrát, které by mu v budoucnosti mohly vzniknout. Je však třeba správně předpokládat pravděpodobnost vzniku a výši ztrát. pojištění o pojištění jako způsobu ochrany před nepříznivými projevy rizik je základní myšlenka této práce. Komerční pojišťovny nabízí účastníkům pojištění ochranu v podobě pokrytí ztrát v případě vzniku pojistné události a pojistníci za tuto službu platí pojistné. Na rozdíl od tvorby vlastních fondů pro krytí případných ztrát pojistníkům nevzniká právo dostat zaplacené pojistné zpět, pokud pojistná událost nenastane, avšak velikost škod, která je pojištěním pokryta, může mnohonásobně přesahovat pojistníkem zaplacené pojistné. Tyto základní principy pojištění jsou dále definovány v kapitole Formy krytí rizik Pojištění není jedinou možností, jak lze pokrýt ztrátu způsobenou nepříznivým vývojem událostí. Dalšími alternativami jsou samopojištění, dohoda o vzájemné pomoci mezi podniky nebo tvorba fondů

16 1.3.1 Samopojištění 7 Princip samopojištění spočívá v pokrytí každé vzniklé ztráty z vlastních zdrojů, případně pomocí úvěru. První možnost předpokládá pravidelné odkládání peněžních prostředků nutných k pokrytí škody, která by mohla vzniknout. Mezi výhody takového krytí rizik patří přímá zainteresovanost na kontrole rizika, výnos z odkládaných peněžních prostředků je příjmem podnikatele (firmy), při vzniku škody lze peníze čerpat ihned, zatímco v případě komerčního pojištění nastává prodleva od nahlášení do zlikvidování pojistné události a výplaty pojistného plnění. Naopak nevýhodou je, že ke ztrátě může dojít kdykoli a podnikatel (firma) nemusí mít ještě naspořeny dostatečné zdroje k jejímu pokrytí, může dojít k několika následným škodám, které nebude možné pokrýt z vlastních zdrojů, nebo v případě krytí ztrát úvěrem, kdy je úvěr čerpán až při vzniku škody, nemusí dojít k jeho poskytnutí Dohoda o vzájemné pomoci mezi podniky 8 Jedná se o dohodu zpravidla mezi obchodními partnery, že se budou společně podílet na jakékoli škodě, kterou kterýkoli z nich utrpí a pomáhat si při jejím odstraňování. Tato forma krytí rizik je založena na důvěře mezi zúčastněnými stranami a je vhodná zejména pro malá a střední rizika Vytváření společných fondů 9 Tento způsob krytí rizik je kombinací předešlých dvou, kdy se více podnikatelů (firem) podílí na vytváření společných finančních zdrojů. Zpravidla jsou tyto prostředky použity jen na předem definované ztráty do předem určené výše pro každého zúčastněného. Tato forma je opět vhodná pro malá a střední rizika, u nichž se nepočítá s opakovaným výskytem, protože objem naspořených prostředků je omezený Komerční pojištění Komerční pojištění je způsob krytí rizik, při kterém se z příspěvků účastníků pojištění tvoří rezervy na vzniklé škody a tyto rezervy jsou pak přerozdělovány těm, kterým vznikne ztráta. Od tohoto místa dále se bude v textu práce krytím rizik rozumět právě komerční pojištění. 1.4 Pojištění Každý člověk se během svého života setkává s nejrůznějšími riziky a nebezpečími, která mohou nepříznivě ovlivnit jeho průběh. Nakládat s rizikem se musí naučit nejen běžní občané, ale také podnikatelé a firmy, které navíc mohou mít zákonem uloženou povinnost některá rizika pojištěním krýt. 7 Zpracováno podle ČAPKOVÁ, D.: Jak pojistit firmu; Computer Press, Praha Str Tamtéž, str Tamtéž, str

17 1.4.1 Historie pojištění Moderní pojišťovnictví 10, tak jak ho známe a představujeme si ho dnes, se na území České republiky začalo rozvíjet v první polovině 19. století a brzy se dostalo na úroveň srovnatelnou s vyspělými zeměmi, na které zůstalo až do konce 40. let 20. století, kdy bylo znárodněno (podrobněji na konci této kapitoly). Obecně je historie pojišťovnictví doložena od konce 17. století, když v roce 1699 Jan Kryštof Bořek vystoupil s návrhem na první požární pojištění budov, které spočívalo na principu, kde by každé město mělo protipožární fond, do kterého by přispívali všichni vlastníci, nájemníci a uživatelé domů. Ke zřízení těchto fondů však nakonec nedošlo. O necelé století později, v roce 1777 založilo císařsko-královské kamerální panství v Brandýse nad Labem pro své poddané pojišťovnu proti škodám z ohně na polních zásobách, nábytku, nářadí a dobytku. I tato pojišťovna však neměla dlouhého trvání a brzy přestala působit. První česká vzájemná pojišťovna v Praze byla založena roku 1827 s původním názvem Císařsko-královský, privilegovaný, český, společný náhradu škody ohněm svedené pojišťující ústav. Ve stejné době, v roce 1829, vznikl i na Moravě Císařsko-královský privilegovaný pospolný ústav pohořelný pro Moravu a Slezsko (později Moravsko-slezská vzájemná pojišťovna). Obě pojišťovny poskytovaly zpočátku jen požární pojištění nemovitostí, k rozšíření krytí o další nebezpečí došlo teprve počátkem 20. století. Od druhé poloviny 19. století dochází k hromadnému zakládání pojišťoven v českých zemích, z nichž k nejvýznamnějším patřily: 1862 Asekurační spolek cukrovarníků 1865 Pražská městská pojišťovna 1868 Pojišťovací požární spolek sv. Florian v Chebu 1869 Praha, vzájemná pojišťovna 1869 Rolnická vzájemná pojišťovna v Praze 1869 Slavia, vzájemně pojišťovací banka, Praha 1871 Plaňanská vzájemná pojišťovna v Plaňanech 1872 První česká zajišťovací banka v Praze 1900 Hasičská vzájemná pojišťovna v Brně 1902 Moravská zemská dobytčí pojišťovna v Brně 10 Zpracováno podle ČEJKOVÁ, V., NEČAS, S.: Pojišťovnictví; Brno: MU, Str

18 Roku 1882 dochází ke vstupu prvních dvou zahraničních pojišťoven na český trh. Byly to: C. k. priv. Azienda Assecuratrice (Terst) C. k. priv. první rakouská pojišťovací společnost (Vídeň) Pojišťovnictví v Čechách bylo stabilním odvětvím, pojišťovny byly silné a solventní, schopné krýt i ztráty z velkých škod a katastrof. Po první světové válce byly zakládány další pojišťovny a nástupnické státy Rakouska- Uherska měly povinnost vydat povolení k činnosti na svém území rakouským pojišťovnám na dobu dalších 10 let (k pojišťovnám působícím v Čechách na základě takového povolení patřily např. Anglo-Elementar či Kotva, akciové pojišťovny ve Vídni nebo Dunaj, všeobecná pojišťovna ve Vídni). Ve 30. letech 20. století došlo ke krachu životní pojišťovny Fénix, akciové společnosti ve Vídni, po smrti jejího generálního ředitele. Tato pojišťovna doplatila na spekulace s cennými papíry, poskytování politických úvěrů, velkých slev na pojistném i na bezplatná připojištění, která svým klientům dopřávala. Jen v Čechách činil její deficit 700 milionů korun, který byl vládním nařízením rozdělen na pojištěné této pojišťovny, stát a ostatní komerční pojišťovny. Teprve v roce 1934 byl přijat zákon o smlouvě pojistné č. 145 Sb. Jednalo se o přepracovanou a zdokonalenou verzi rakouského zákona č. 501/1917 Sb. Počátkem 20. století se pojišťovny začaly sdružovat do různých spolků a svazů, jmenujme např.: 1915 Pražské sdružení pojišťoven 1919 Svaz československých pojišťoven Československý svaz dopravních pojišťovatelů Jednota pro vědy pojistné v Praze Spolek československých pojistných techniků Zajišťovací svaz pro rizika průmyslová S životem v Protektorátu Čechy a Morava souvisel kromě ztráty území a mnoha obyvatel i útlum v pojišťovnictví vlivem odlivu pojistníků, pojišťovny byly nuceny předat některé své pojistné kmeny pojišťovnám německým, maďarským či slovenským. Do roku 1945 působilo v Československu více než 700 pojišťoven, které byly v tomto roce znárodněny zestátněním. Vzniklo pět nových pojišťoven jako národních podniků, z nichž byla pak s účinností od vytvořena pojišťovna jedna jediná, monopolní Československá pojišťovna, národní podnik se sídlem v Praze a ředitelstvím pro Slovensko v Bratislavě. Vytvořila se jednotná organizační struktura, která umožnila zjednodušení provozu a úsporu

19 režijních nákladů. Rozšířil se pojistný kmen i nabízená pojistná ochrana. Od se Československá pojišťovna rozdělila na dva ústavy: Česká státní pojišťovna Slovenská štátná poisťovňa Obě měly nadále monopol na území každého státu. Po sametové revoluci trvalo zhruba dva roky než se pojistný trh pozvolna uvolnil a monopol začal být oslabován vznikem nových pojišťoven. V současnosti má v České republice sídlo 36 pojišťoven (z nichž jedna je v likvidaci). Zahraniční pojišťovny ze států Evropské unie mohou v naší zemi působit na základě Jednotné licence, nemusí tedy žádat o vydání pojišťovací licence Českou národní banku, pokud už mají tuto licenci udělenou orgánem dohledu nad pojišťovnictvím ve svém domovském státě. Svou pobočku si v České republice zřídilo 18 pojišťoven ze států EU a jedna pojišťovna ze Švýcarska. 11 Funkci orgánu dohledu nad pojišťovnictvím vykonává od Česká národní banka, která tímto datem převzala roli Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění Legislativní úprava pojišťovnictví Základními právními předpisy upravujícími pojištění v České republice jsou: zákon č. 349/2006 Sb., úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví; zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění; zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, v platném znění. Některé předpisy upravující pojišťovnictví v Evropské unii: směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu (první směrnice o neživotním pojištění); směrnice Rady 88/357/EHS ze dne 22. června 1988 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého jiného než životního pojištění (druhá směrnice o neživotním pojištění); směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního a o změně směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS (třetí směrnice o neživotním pojištění). 11 Zdroj: Cit

20 1.4.3 Pojištění jako právní kategorie Jak už bylo zmíněno výše, vzniká mezi účastníky pojištění právní vztah, ať už ze zákona nebo na základě pojistné smlouvy. Pojištění se zpravidla účastní více subjektů, jejichž postavení bude popsáno v následujícím textu. Pojistitel je právnická osoba, která je oprávněna vykonávat pojišťovací činnost (definice podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě). Pojistitelem je tedy např. komerční pojišťovna. Pojistník je osoba, která uzavírá s pojistitelem pojistnou smlouvu. Povinností pojistníka je platit pojistné. Pojištěným se rozumí osoba, které vzniká nárok na pojistné plnění při výskytu pojistné události. Zpravidla jsou pojistník a pojištěný jedna a táž osoba, ale např. u odpovědnostního pojištění tomu tak být nemusí. Právě u pojištění odpovědnosti se stává, že osobou oprávněnou převzít pojistné plnění v okamžiku pojistné události je někdo, kdo není v době sjednání pojistné smlouvy znám. U životního pojištění se zase setkáváme s pojmem obmyšlený, což je osoba, které bude vyplaceno pojistné plnění v případě smrti pojištěného. Následující schéma zobrazuje vztahy mezi subjekty pojištění. Schéma 1-2: Vztahy subjektů pojištění Pojistník (pojištěný) POJISTNÉ (Kč) POJISTNÁ OCHRANA Pojistitel POJISTNÉ PLNĚNÍ (Kč) Pojištěný Poškozený Oprávněná osoba Obmyšlený Pramen: vlastní konstrukce na základě Čejková, Nečas: Pojišťovnictví; Brno: MU, Str

Pojišťovnictví přednáška

Pojišťovnictví přednáška Pojišťovnictví 2.- 5. přednáška 1 Pojistný vztah, principy pojištění Pojistný vztah určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů a pojistitelů, který má ekonomický charakter. Obsahem

Více

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definice pojištění Všechny lidské činnosti jsou ohrožovány různými nebezpečími, které svými negativními projevy působí

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance cover of a selected entity Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Pojištění jako součást discioplíny risk management

Pojištění jako součást discioplíny risk management Pojištění jako součást discioplíny risk management Risk management disciplína, která umožňuje se vyrovnávat s důsledky vyplývající z nejednoznačnosti průběhu ekonomických procesů. Risk management pochopení

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI Žádost o změnu rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY Žádost o povolení k provozování činnosti tuzemskou pojišťovnou podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Pojistná matematika 1 KMA/POM1

Pojistná matematika 1 KMA/POM1 Pojistná matematika 1 KMA/POM1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (informace + podkladové materiály) Konzultační

Více

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová Pojistná smlouva Bc. Alena Kozubová Právní norma Pojistnou smlouvu legislativně upravuje: Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Před účinností tohoto zákona (1.1.2005) problematiku pojistných smluv

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Pojistné události v rámci silniční dopravy. Bc. Martina Novotná

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Pojistné události v rámci silniční dopravy. Bc. Martina Novotná Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Pojistné události v rámci silniční dopravy Bc. Martina Novotná Diplomová práce 2015 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza pojištění podniku Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Předmětem pojištění je vznik odpovědnosti pojištěného/povinnost pojištěného nahradit (+spolupojištěné osoby) za škodu/ újmu za kterou odpovídá dle právní předpisů

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Pojištění osob Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_13 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra Kozáková

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita Správa aktiv pojišťovny, investiční činnost Implementace Směrnic EU do české legislativy v pojišťovnictví Změna dohledu nad pojišťovnictvím od tzv. materiální kontroly na kontrolu solventnosti a managementu.

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

Obchodní podmínky pojištění vozidel

Obchodní podmínky pojištění vozidel Obchodní podmínky pojištění vozidel Příloha č. 2 zadávacích podmínek Pojistník a pojištěný: Město Mohelnice U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ 00303038 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Závěr. Diplomová práce je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola poskytuje seznámení s teorií

Závěr. Diplomová práce je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola poskytuje seznámení s teorií Závěr Rizika provázejí snad všechny lidské činnosti a jejich projev může mít na tyto činnosti negativní dopad. Riziky jsou ohroženy i podnikatelské subjekty. Z tohoto důvodu vznikl obor řízení rizik, neboli

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Lenka Ponocná Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra : Bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková POJIŠŤOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové Dobrý den, v rukou držíte financní plán, který Vám má ukázat cestu ke splnení Vašich životních cílu. Vycházeli jsme z dukladné analýzy Vašich príjmu, výdaju a plánu, které chcete v budoucnu uskutecnit.

Více

Odvětví pojišťovnictví zahrnuje

Odvětví pojišťovnictví zahrnuje Pojišťovnictví Specializované finanční odvětví ekonomiky Odvětví ekonomiky zaměřené na provozování pojištění - pojistných produktů. V rámci pojišťovnictví se vlastně obchoduje s rizikem Ve srovnání s jinými

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance Protection of a Selected Entity Diplomová práce Vedoucí

Více

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA)

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Poskytnutím služby PEKASS ASSISTANCE (dále jen "služba PA") se rozumí, v rámci uzavřené rámcové pojistné smlouvy

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 07. 11. 2014 30. září 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2014 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře.

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře. Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720929921 Úk pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 16. 05. 2016 31. březen 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2016 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel.

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel. Příloha č. 2 zadávací dokumentace Obchodní podmínky pojištění vozidel Pojistník a pojištěný: Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČ 00239402 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1.

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Metodický list pro první soustředění bakalářského kombinovaného studia předmětu Pojištění a pojišťovnictví 1

Metodický list pro první soustředění bakalářského kombinovaného studia předmětu Pojištění a pojišťovnictví 1 Metodický list pro první soustředění bakalářského kombinovaného studia Název tématického celku: Pojištění, jeho podstata, funkce a principy, základní vývojové trendy v pojištění a pojišťovnictví na území

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_02 Název materiálu: ZAJIŠTĚNÍ RIZIK Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov Havarijní pojištění motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov ková Havarijní pojištění Definice základnz kladních pojmů Pojistné produkty Doplňkov ková připojištění Kritéria ria pro výběr

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Příloha č. 1 Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Místo pojištění: Domov pro seniory Zahradní Město Sněženková 2973/8, Praha 10, 106 00 Soubor budov sloužící jako domov pro seniory se

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

SATUM CZECH s.r.o. město Lysou nad Labem. Kalkulace pojistného programu společnosti. pro ÚNOR 2016

SATUM CZECH s.r.o. město Lysou nad Labem. Kalkulace pojistného programu společnosti. pro ÚNOR 2016 Kalkulace pojistného programu společnosti SATUM CZECH s.r.o. pro město Lysou nad Labem ÚNOR 2016 SATUM CZECH s.r.o. Porážková 1424/ 20 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava Tento dokument je určen pouze pro

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU. Sloužíme Vám s radostí

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU. Sloužíme Vám s radostí KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU Sloužíme Vám s radostí Profesní pojištění interim manažera INTERIM MANAŽER Zvyšující se právní povědomí a s tím související požadavky na odškodnění

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění osob"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění osob Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Životní pojištění I. Cíl: seznámit posluchače s životním pojištěním jako druhem pojištěním Tento tématický celek

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Finanční gramotnost Workshop Produktový mix Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Obsah 2. workshopu Na úvod otázka jaká znáte finanční produkty Obsah 2. workshopu Svět peněz je nepřehledný Jak se

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2005 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE VI. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojišťovnictví základní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_28 2 Název školy Registrační číslo

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.:

Úvodní část pojistné smlouvy č.: Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 19423218-18 Stav k datu 7. 7. 2014 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 19423218-18 Dalimilova 6 130 00 PRAHA 3 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 09. 05. 2013 31. březen 2013 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2013 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s.

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017)

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu upravují podmínky pro následující samostatná pojištění, která lze

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více