Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Lenka Ponocná

2 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra : Bankovnictví a pojišťovnictví Studijní obor: Pojišťovnictví Investování pojišťoven na českém pojistném trhu Autor bakalářské práce: Lenka Ponocná Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. Rok obhajoby: 2008

3 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Investování pojišťoven na českém pojistném trhu jsem vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označila a uvedla v přiloženém seznamu. V.. dne.... Podpis:

4 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá investováním pojišťoven na českém pojistném trhu. Cílem práce je analyzovat investiční chování pojišťoven s ohledem na legislativní podmínky České republiky. Popsány jsou jednotlivé druhy technických rezerv, které tvoří významný zdroj investic. Pozornost je také věnována problematice právních předpisů zabývajících se otázkou investování pojišťoven. Další část práce se zaměřuje na český pojistný trh jako celek. Sleduje investiční chování subjektů tohoto trhu, které nejvíce prostředků investují do dluhopisů. V závěru práce porovnává investování tří konkrétních pojišťoven působících na českém pojistném trhu. Tímto srovnáním se snaží dospět k nalezení určitého trendu v dané oblasti a naopak vysledovat rozdíly v ukládání finančních prostředků u jednotlivých pojišťoven.

5 Obsah: 1.Úvod Specifika investování pojišťoven Technické rezervy a jejich členění Vymezení pojmu technické rezervy Vymezení technických rezerv v životním pojištění Vymezení technických rezerv v neživotním pojištění Charakteristika jednotlivých technických rezerv Rezerva na nezasloužené pojistné Rezerva na pojistná plnění Rezerva pojistného životních pojištění Rezerva na prémie a slevy Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry Rezerva pojistného neživotních pojištění Vyrovnávací rezerva Rezerva na splnění závazků z ručení za závazky České kanceláře pojistitelů Rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník Vývoj technických rezerv v ČR v letech Legislativní podmínky finančního umístění aktiv pojišťoven v České republice Skladba finančního umístění Limity pro skladbu finančního umístění Analýza investičního chování pojišťoven na českém pojistném trhu v letech 2002/ Komparace skladby finančního umístění aktiv vybraných pojišťoven D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s Aviva životní pojišťovna, a.s Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výsledek srovnání analyzovaných objektů Závěr Literatura Přílohy

6 1.Úvod Primární funkcí institucí pojistného trhu je přebírat rizika od klientů a zajistit tak finanční eliminaci nahodilých událostí. Poptávka a nabídka po pojistných produktech (pojistné ochraně) se spolu setkávají na tzv. věcně pojistném trhu. Dochází zde k vytváření podmínek pro uzavírání pojistných smluv a jejich správu. Pojišťovny však kromě svého prvotního poslání také značně ovlivňují dění na kapitálových trzích. Shromažďují pojistné vybrané od svých klientů, kterými jsou zejména malé subjekty. Tyto naakumulované prostředky nejsou ihned všechny využity. Často existuje dlouhý časový rozdíl mezi přijímáním pojistného a nutností vyplácet pojistné plnění, ke kterému se pojišťovna v předem stanovených případech v pojistné smlouvě zavázala. Pojišťovna tím získává značný objem dočasně volných peněžních prostředků. Stejně jako další institucionální investoři, mezi něž patří např. banky, investiční a penzijní fondy, investují pojišťovny tyto prostředky na finančních trzích. Realizace investiční politiky pojišťoven probíhá na tzv. investičním pojistném trhu. Největší položku finančních prostředků představují technické rezervy, které pojišťovny mají ze zákona povinnost vytvářet. Této problematice je věnována druhá kapitola této práce. Snaží se o vymezení pojmu technické rezervy a o bližší charakteristiku jednotlivých rezerv, které povinně tvoří jak pojišťovny životní, tak i neživotní, avšak s určitými dále zmíněnými odlišnostmi. Při rozhodování o investování výše zmíněných finančních prostředků musí pojišťovna posuzovat mnohá kriteria. Především musí zohlednit bezpečnost uložených prostředků. Dalším významným kriteriem je likvidita aktiv. Aktiva musí být snadno směnitelná na peněžní prostředky, které pojišťovna využívá ke krytí svých závazků vyplývajících z pojistných smluv. Pojišťovny při své investiční politice v neposlední řadě zohledňují zhodnocení vložených peněžních prostředků neboli míru zisku. První dvě uvedená kriteria zajišťují ochranu klienta a jeho peněžních prostředků, které většinou poskytuje pojišťovně na delší časový horizont. I poslední z uvedených hledisek značně ovlivňuje klienta a to ve formě podílu z výnosů, který mu je každoročně připisován k platné pojistné smlouvě podle zásad a ve výši stanovené pojistitelem. K ochraně klientů pojišťoven a jejich peněžních prostředků dočasně poskytnutých pojišťovně přispívají i právní předpisy vydávané ministerstvem financí. Ministerstvo při jejich tvorbě spolupracuje mimo jiné s Česká národní banka. Legislativními podmínkami pro 2

7 investování na českém pojistném trhu se zabývá třetí oddíl této bakalářské práce. Zaměřuje se na podmínky finanční skladby umístění aktiv pojišťoven, na jejich specifika v životním pojištění a jejich limity pro alokaci do různý investičních forem. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na český pojistný trh jako celek a vývoj investiční politiky pojišťoven v letech 2002 až Pátá se pak snaží o srovnání investičního chování tří vybraných pojišťoven působících v České republice. Tímto srovnáním se snaží dospět k nalezení určitého trendu v dané oblasti a naopak vysledovat rozdíly v ukládání finančních prostředků u jednotlivých pojišťoven. Cílem této bakalářské práce je analýza investičního chování pojišťoven na českém trhu v návaznosti na legislativní podmínky, které investování pojišťoven upravují. Analýza investičního chování pojišťoven bude uskutečněna na výše zmíněném příkladu vybraných pojišťoven. 3

8 2.Specifika investování pojišťoven Specifika investování pojišťovny vychází z předmětu činnosti pojišťovny. Pojišťovna provozuje v prvé řadě pojistné produkty. S provozem pojistných produktů je spojena tvorba tzv. technických rezerv. Pro lze uvést, že prostředky, které k investování pojišťovna využívá, jsou z pohledu pojišťovny cizí zdroje. Časový interval, na který pojišťovna peněžní prostředky získává k dispozici, může být různě dlouhý. Záleží mimo jiné na tom, zda jde o pojištění neživotní či životní. U neživotního pojištění se ve většině případů jedná o kratší časové období, zatímco u pojištění životního klient přenechává své finanční prostředky pojišťovně řádově až na několik desítek let. Tyto prostředky jsou potom vhodné k dlouhodobému investování na finančním trhu. Při investování dočasně volných peněžních prostředků, sloužících ke krytí závazků vůči klientům, které musí pojišťovna v budoucnu pravděpodobně nebo dokonce jistě použít na krytí závazků vyplývajících z pojistných smluv, je nutné dodržovat určité zásady. U těchto závazků lze sice s velkou pravděpodobností říci, že budou v budoucnu splatné, ale nemusí být předem známa jejich výše nebo okamžik, ke kterému povinnost vznikne. Tento fakt se odvíjí od samotné podstaty pojištění. Splacení závazku souvisí s nastáním nahodilé skutečnosti, tzv. pojistné události, se kterou je spojena povinnost pojišťovny uhradit škodu nebo vyplatit klientovi smluvenou částku v souladu s pojistnými podmínkami, tzv. pojistné plnění. Hlavní zásadou investování pojišťoven je zásada bezpečnosti, ve které jde především o záruku návratnosti vložených prostředků. Dalším důležitým kriteriem finančního umístění je zásada rentability. Jednotlivá aktiva, do kterých pojišťovna investuje, musí zabezpečovat výnos z jejich držby nebo prodeje. S kriteriem bezpečnosti blízce souvisí i zásada diverzifikace. Finanční prostředky musí být rozloženy mezi více majetkových hodnot a mezi větší počet právnických osob, mezi nimiž není vztah ovládané a ovládající osoby, ani osob, které jednají ve shodě podle zvláštního právního předpisu 1. Pojišťovna je také povinna dodržovat zásadu likvidity. Z důvodu neznámé výše nebo okamžiku plnění závazku je nutné držet část finančních prostředků umístěných do aktiv, která jsou jen s malými náklady a v relativně 1 66a a 66b obchodního zákoníku 4

9 krátké časové lhůtě stanovené zákonem 1 snadno směnitelná v peněžní prostředky. Všechny tyto zásady jsou přesně specifikovány v zákoně o pojišťovnictví. Kromě specifického charakteru pojišťovací činnosti ovlivňují investiční rozhodování pojišťoven i mnohé další faktory. Příkladem může být struktura pojistných produktů, situace na finančních trzích, velikost úrokových měr, které mají mimo jiné vliv na tržní hodnotu aktiv a tím na výnos z finančního umístění, ale i velikost důchodů v dané společnosti, která ovlivňuje poptávku po pojistných produktech a tím objem peněžních prostředků, které pojišťovny dočasně získají k dispozici. Mimo zmíněných makroekonomických veličin hraje významnou roli při investování jednotlivých pojišťoven i celková situace na pojistném trhu. Výše vybraného pojistného ovlivňuje mimo jiné objem volných prostředků. Značný vliv má i legislativa, která stanovuje pravidla nejen pro investování ale všeobecně pro chování pojišťoven. V neposlední řadě pak musíme zmínit existenci jiných nástrojů, kterými se dané riziko může eliminovat a tím se ještě zvyšuje konkurenční boj o klienty a jejich peněžní prostředky. Příkladem může být penzijní připojištění, které je silným konkurentem životního pojištění. Tento výčet faktorů ovlivňujících investiční politiku pojišťoven jistě není kompletní. Jde pouze o zběžné uvedení do dané problematiky. Jak již bylo v počátku této kapitoly řečeno, většina prostředků sloužících k investování pojišťoven, pochází z vybraného pojistného od klientů, z kterého je pojišťovna kvůli nahodilosti pojistných událostí nucena vytvářet rezervy pro výplatu pojistných plnění. Tyto rezervy jsou nazývány technické rezervy a vzhledem k jejich významu jim bude věnována celá následující kapitola odst. 3 občanského zákoníku. 5

10 3.Technické rezervy a jejich členění 3.1.Vymezení pojmu technické rezervy Pojistně technickými rezervami jsou označovány volné peněžní prostředky, které slouží ke splatnosti závazků v budoucích pojistných obdobích. Technické rezervy se využívají především v případech, kdy nemůže být pojistné plnění vypláceno z běžných příjmů daného období. Ve většině případů vyrovnávají rozdíly mezi přijatým pojistným a náklady pojišťovny. Rezervy jsou vytvářeny z přijatého pojistného odděleně pro každý z hlavních typů rizik. Tato separace usnadňuje pojišťovnám zjištění ziskovosti nebo naopak ztrátovosti jednotlivých typů pojištění. A také zabraňuje přelévání peněz mezi jednotlivými rezervami. Ke zjištění odpovídající výše jednotlivých technický rezerv se využívají nástroje pojistné matematiky. Velikost rezerv se také odvíjí od délky pojistné doby. Z účetního hlediska zabezpečují technické rezervy mimo jiné i to, aby nedocházelo ke zkreslování výsledku hospodaření v jednotlivých účetních obdobích prostřednictvím nákladů a výnosů, které se věcně k danému účetnímu období nevztahují. Existují i speciální pravidla pro účtování o rezervách. Například o každé rezervě se musí účtovat samostatně, odděleně od ostatních závazků. Dochází tak k usnadnění kontroly vytvářených technických rezerv. K harmonizaci pojistného odvětví přispívají mimo jiné direktivy Evropské unie, které upravují i oblast technických rezerv. Konkrétně se jedná o direktivu 73/239/EEC., kde jsou pravidla pro tvorbu stanovena jen velmi obecně. Konkrétní úprava je ponechána na každém konkrétním členském státě, ve kterém pojišťovna svoji činnost provozuje. Podle výše zmíněné direktivy stát stanoví i pravidla pro určení výše rezerv. Pokud tak stát neučiní tvoří se rezervy podle praxe zavedené na daném území. V České republice se otázkou technických rezerv zabývá především zákon o pojišťovnictví 363/1999Sb. Pravidla pro vytváření technických rezerv, zveřejněná v zákoně o pojišťovnictví, platí i pro pojišťovny ze třetích zemí, které provozují činnost na území České republiky. Česká legislativa stanovuje pouze určitý postup pro stanovení technických rezerv. Nelze například stanovit konkrétní částku jako maximum nebo minimum vytvořené rezervy komplexně pro všechny pojišťovny na trhu. Nutná výše rezervy záleží především na typu jednotlivé rezervy. U některých z nich lze přesně určit jejich výši v závislosti na počtu a typu pojistných smluv, aj.. U jiných však hraje významnou roli pravděpodobnost a statistické údaje. Kromě 6

11 dostatečné výše technických rezerv má stát zájem naopak na určitém omezení horní hranice velikosti těchto rezerv. Hlavní důvody jsou daňové. Tuzemské pojišťovny a pojišťovny ze třetích států musí dvakrát ročně předkládat České národní bance výkaz o tvorbě a výši technických rezerv a způsobu jejich finančního umístění. Konkrétní podobu tohoto výkazu vyhlašuje Česká národní banka ve Věstníku formou úředního sdělení. Česká národní banka se zaměřuje na prověření způsobu tvorby a použití technických rezerv, které sledované subjekty vytvářejí, a jejich dostatečnou výši. Na základě vybraného kontrolního vzorku pojistných událostí je posuzována kvalita procesů souvisejících s likvidací pojistných událostí. Jak již bylo v předchozí kapitole řečeno, hlavním důvodem ke kontrole tvorby rezerv a jejich umístění je ochrana klientů pojišťoven. Na straně pasiv rozvahy jednotlivých pojišťoven tvoří technické rezervy výraznou položku. Větší roli hrají u životních pojišťoven, kde jde až o 85 % pasiv. Zatímco podíl rezerv u neživotního pojištění je o něco menší a to 60 %. Významnou roli při členění technických rezerv hraje rozdělení pojištění na rizikové a rezervotvorné. U neživotního pojištění jde ve většině případů o tzv. rizikové pojištění. U neživotního pojištění není ve většině případů předem známa velikost pojistného plnění. Jde o takzvané škodové pojištění, u kterého se výše pojistného plnění určí při nastání pojistné události podle konkrétní výše škody a podmínek stanovených v pojistné smlouvě. Členění pojistně technických rezerv je odlišné i podle pojistných odvětví. To je zapříčiněno především v předchozím textu zmíněnými odlišnostmi mezi životním a neživotním pojištěním. Některé technické rezervy jsou však oběma odvětvím společné. To vyplývá z pojistných zásad, které platí, ať jde o pojištění životní či neživotní. Všechny druhy technických rezerv, které mají pojišťovny za povinnost vytvářet, jsou přesně vyjmenovány a charakterizovány v zákoně o pojišťovnictví. Existuje i možnost vytvořit rezervu jinou. K tomu je však zapotřebí získat souhlas České národní banky. V žádosti o povolení tvorby jiné rezervy je nutné uvést pravidla pro její tvorbu a použití. Jednotlivé pojistně technické rezervy, které musí konkrétní pojišťovna vytvořit, závisí také na rozsahu její pojišťovací činnosti. 7

12 Vymezení technických rezerv v životním pojištění Životní pojištění kryje riziko úmrtí, riziko dožití a nebo kombinaci obojího. Proto při určení výše některých technických rezerv v životním pojištění hraje významnou roli úmrtnost, která je získávána z úmrtnostních tabulek. Technické rezervy, které životní pojišťovna musí v České republice vytvářet, jsou vyjmenovány v zákoně o pojišťovnictví. Jde o tyto rezervy: 1) rezervu na nezasloužené pojistné, 2) rezervu na pojistná plnění, 3) rezervu pojistného životních pojištění, 4) rezervu na prémie a slevy, 5) rezervu životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, 6) rezervu na splnění závazků z použité technické úrokové míry, 7) rezervu pojistného neživotních pojištění, 8) jiné rezervy. V zákoně o pojišťovnictví existují specifické podmínky při tvorbě pojistně technických rezerv v životním pojištění. Při tvorbě rezerv musí dojít ke zohlednění všech budoucích závazků vzniklých ze smluv životního pojištění, tak aby pojišťovna byla schopna všechny tyto závazky splnit. V praxi je častěji využíván prospektivní způsob výpočtu, který pracuje s očekávanými hodnotami. Zjednodušeně lze tento způsob popsat jako rozdíl očekávaného pojistného plnění diskontovaného k současnosti a očekávaného pojistného taktéž diskontovaného k současnosti a rozpočítaného na jednoho pojištěného. Výhodou této metody je možnost zohlednění případných budoucích změn, což může vést ke zjednodušení výpočtů. Retrospektivní metoda, která odpovídá reálné tvorbě rezervy, může být podle zákona použita v případě, kdy nelze použít výše zmíněnou prospektivní metodu a dále v případě, že technická rezerva vypočtená retrospektivně prokazatelně není nižší než rezerva, vypočtená dostatečně opatrným prospektivním způsobem. Při výpočtu technických rezerv se klade také velký zřetel na ohodnocení aktiv, která jsou z rezerv kryta a nesmí především docházet k jejich nadhodnocení. Podle zákona o pojišťovnictví má veřejnost právo na informace o způsobu tvorby technických rezerv a konkrétní pojišťovna ji tyto informace musí poskytnout. 8

13 Vymezení technických rezerv v neživotním pojištění Jednou z příčin odlišné struktury technických rezerv v životním a neživotním pojištění je nutnost vyrovnávání výkyvů v neživotním pojištění. Pojišťovna provozující svoji činnost v oblasti neživotního pojištění vytváří ze zákona tyto technické rezervy: 1) rezervu na nezasloužené pojistné, 2) rezervu na pojistná plnění, 3) rezervu na prémie a slevy, 4) vyrovnávací rezervu, 5) rezervu pojistného neživotních pojištění, 6) rezervu na splnění závazků z ručení za závazky České kanceláře pojistitelů 7) jiné rezervy. 3.2.Charakteristika jednotlivých technických rezerv Rezerva na nezasloužené pojistné Rezerva na nezasloužené pojistné jednou z rezerv, které tvoří jak pojišťovny životní tak neživotní. Pojistné období, na které se vybírá pojistné, se často neshoduje s účetním obdobím. Proto se musí vytvářet rezerva z pojistného, které se časově vztahuje až k následujícímu účetnímu období. Toto pojistné je nazýváno nezasloužené pojistné. Její výše se počítá z jednotlivých pojistných smluv. Pokud takto rezervu vypočítat nelze, využívají se opět statisticko-matematické instrumenty. Tato rezerva je jedinou rezervou, ve které nehraje roli pravděpodobnost. Vychází se pouze z přijatého pojistného a období, na které bylo toto pojistné přijato. Její výpočet je tedy oproti ostatním rezervám výrazně jednodušší. Pro neživotní pojištění lze její výši určit podle následujícího vztahu: délka období po TR na nezasloužné pojistné = * pojistné délka pojistného období V životním pojištění musíme ještě zohlednit správní náklady zahrnované do tarifu pojistného. Vztah pro výpočet pak po úpravě vypadá následovně: délka období po T R na nezasloužené pojistné = * ( TP PJN ) délka pojistného období 9

14 kde TP tarifní pojistné PJN..počáteční jednorázové náklady Rezerva na pojistná plnění Z technických důvodů nelze v některých případech uskutečnit pojistná plnění, která se vztahují k danému účetnímu období. Tento problém nastává u tří typů pojistných událostí. Za prvé jde o pojistné události, které v běžném období vznikly, ale nebyly dosud z určitých důvodů nahlášeny. Výše této rezervy se stanovuje na základě statisticko-matematických výpočtů pomocí tzv. vývojových trojúhelníků. Druhým případem jsou pojistné události, které sice v daném období hlášené byly, ale nebyl ještě dokončen složitý proces likvidace pojistné události. Stanovení výše této části rezervy provádí pojistní likvidátoři v provozním systému pojišťovny zpravidla nikoli na základě výpočtů, ale kvalifikovaných odhadů. V poslední variantě, která však nenabývá takového významu jako dvě předešlé, se jedná o pojistné události zlikvidované, avšak ještě v daném období nezaplacené. Rezerva na pojistná plnění se opět vytváří jak v pojištění životním tak neživotním Rezerva pojistného životních pojištění Tato rezerva, jak je již z názvu patrné, se vytváří pouze v životním pojištění. Jejím hlavním cílem je krytí budoucích závazků ze životního pojištění po odečtení budoucího pojistného. Do závazků je nutné přičíst podíly na zisku, přiznané jednotlivým pojistným smlouvám, a správní náklady pojišťovny. Hlavním důvodem tvorby této rezervy je konstantní výše pojistného, které je v životním pojištění placeno. Toto neměnné pojistné však neodpovídá riziku, které dané pojištění kryje a které se v průběhu pojistné doby mění. V počátku je placené pojistné vyšší než je nutné na pokrytí rizika. Od určité doby však pojištěný platí méně než je jeho riziko. Riziko závisí na pravděpodobnosti úmrtí, která je ve vysokém věku větší. Proto je nutné z přebytků pojistného vybraného v prvních letech pojistné doby a odpovídajících úroků vytvářet rezervu, ze které jsou vyplácena případná pojistná plnění v pozdějším období pojistné doby. Při zjišťování výše této rezervy je zohledněn princip ekvivalence, což znamená, že počáteční hodnota pojištění se musí rovnat počáteční hodnotě očekávaného pojistného. Počáteční hodnotou pojištění je v tomto případě myšlena počáteční hodnota budoucích pojistných nároků. Pro výpočet se využívá prospektivní nebo retrospektivní metoda, které jsou blíže charakterizovány v kapitole Analogií této rezervy v neživotním pojištění je rezerva pojistného neživotních pojištění. 10

15 3.2.4.Rezerva na prémie a slevy Je tvořena v souladu s pojistnými smlouvami jak životního tak i neživotní pojištění. Slouží ke krytí nákladů na prémie a slevy. Za součást nákladů jsou v této rezervě považovány i v pojistné smlouvě dohodnuté podíly na zisku z finančního umístění v životním pojištění, které nejsou zahrnuty v rezervě pojistného životních pojištění. Hlavním důvodem využívání prémií a slev je ovlivnění pojištěného např. ke snižování škodovosti. Typickým příkladem jsou systémy bonusů využívané především pro pojištění automobilů Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry Tato rezerva, která byla zařazena do výčtu technických rezerv v relativně nedávné době, se týká klasického životního pojištění. Netvoří se u produktů investičního životního pojištění, pro které je vytvářena speciální rezerva, blíže specifikovaná v kapitole Pokud pojišťovna v pojistných podmínkách garantuje zhodnocení technickou úrokovou mírou a podmínky na finančních trzích se po určité době změní, nemůže pojišťovna dostát svým závazkům. Proto je v některých případech nutné vytvářet rezervu na splnění těchto závazků. Přesnou výši technické úrokové míry (dále jen TÚM) si stanovuje každá pojišťovna individuálně. Legislativně je upravena pouze její maximální hranice. Pravidla pro výpočet této hranice jsou stanovena ve vyhlášce ministerstva financí č.303/2004sb. Maximální hodnota TÚM je v současné době stanovena na 2,4 %. Jestliže pojišťovna zjistí nedostatečnou rentabilitu aktiv musí způsob výpočtu této rezervy předložit České národní bance ke schválení Rezerva pojistného neživotních pojištění Rezerva pojistného neživotních pojištění je vytvářena i u životního pojištění. Důvodem jsou stále častěji v rámci životního pojištění sjednávaná pojištění úrazu nebo pojištění nemoci, která se svou podstatou řadí do neživotního pojištění. Tato rezerva je obdobou rezervy pojistného životních pojištění. Je tvořena v pojistných odvětvích, u kterých se pojistné stanovuje podle vstupního věku a v některých případech i v závislosti na pohlaví. Rezerva se stanový analogicky jako u rezervy pojistného životních pojištění. Tento výpočet je zmíněn v kapitole

16 3.2.7.Vyrovnávací rezerva Vyrovnávací rezerva je vytvářena pouze v některých odvětvích neživotního pojištění. Pro každé odvětví je vytvářena samostatně. Slouží ke krytí zvýšených nákladů pojistných plnění z důvodu výkyvů ve škodném poměru, který se vypočítá jako poměr mezi čistým pojistným plněním a čistým zaslouženým pojistným. Čisté pojistné plnění je takové pojistné plnění, které připadá na vrub pojistitele. Jde tedy o výši hrubého pojistného plnění očištěnou o podíl zajistitelů a o změnu stavu rezervy na pojistná plnění v daném období. Čisté zasloužené pojistné je hodnota hrubého předepsaného pojistného opět snížená o podíl zajistitelů a upravená o změnu stavu rezervy na nezasloužené pojistné. Výše vyrovnávací rezervy se řídí technickou vyhláškou č. 303/2004Sb, která mimo jiné určuje horní mez škodného poměru, nad kterou se vyrovnávací rezerva musí povinně vytvářet. Kromě škodného poměru rozhoduje o možnosti upuštění od tvorby vyrovnávací rezervy také podíl jednotlivých odvětví na čistém pojistném za všechna pojistná odvětví. Pokud tento podíl nepřesáhne hodnotu 4 % není nutno rezervu vytvářet. Zároveň však hodnota netto pojistného daného odvětví nesmí přesáhnout v jednom roce částku 1 milionu Kč. Výše vyrovnávací rezervy se zjistí jako součet za jednotlivá odvětví podle následujícího vzorce : T = T Tn kde i příslušné odvětví neživotního pojištění T i tvorba vyrovnávací rezervy pro příslušné odvětví stanovená následujícím postupem T celková tvorba vyrovnávací rezervy(2) Výpočet výše tvorby vyrovnávací rezervy a) Platí-li, že: ER Psi + S i * PB i MAR i kde MAR i maximální výše vyrovnávací rezervy pro i-té odvětví ER Psi počáteční stav vyrovnávací rezervy na počátku běžného období S i sazba pro tvorbu vyrovnávací rezervy pro i-té odvětví PB i čisté zasloužené pojistné z i-tého odvětví v Kč za běžné období 12

17 MAR i = SMAR i * P si /m kde P si čisté zasloužené pojistné za sledované období (nejčastěji 5 let) m délka sledovaného období potom se výše tvorby vyrovnávací rezervy T i vypočte ze vzorce: T i = S i * PB i Sazby pro tvorbu vyrovnávací rezervy a maximální hranice vyrovnávací rezervy jsou obsaženy v příloze výše zmiňované vyhlášky č.303/2004sb. Odvětví S i SMAR i 8 (pojištění škod na majetku způsobených požárem, výbuchem, vichřicí,jinými přírodními živly 0,03 0,2 9 (pojištění proti krupobití a mrazu a jiným příčinám 0,03 0,2 14 (pojištění úvěru) 0,12 1,5 15 (pojištění záruky(kauce)) 0,12 1,5 b) Platí-li, že: ER Psi + S i * PB i >MAR i potom: T i = MAR i - ER PSi Čerpat tuto rezervu lze v případech, kdy škodný poměr překročí výše zmíněnou horní mez. Přesný výpočet pro čerpání rezervy je opět stanoven v příloze vyhlášky č.303/2004sb Rezerva na splnění závazků z ručení za závazky České kanceláře pojistitelů Tato rezerva se týká jen některých v zákoně o pojišťovnictví vyjmenovaných odvětví neživotního pojištění. Povinnost tvořit tuto rezervu mají pojišťovny, které jsou členy České kanceláře pojistitelů (dále jen ČKP). Členy ČKP jsou pojišťovny, kterým bylo uděleno povolení provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tzv. povinné ručení. ČKP spravuje i speciální garanční fond, z kterého jsou mimo jiné vyplácena pojistná plnění u škod, které se nedají přiřadit konkrétní pojistné smlouvě. 13

18 Například pokud je vozidlo, které způsobilo škodu, a osoba za škodu zodpovídající neznámá. Rezerva se tedy využívá v případech, kdy Kancelář nemá vytvořena dostatečná aktiva ke krytí svých závazků. Pojišťovny tvoří tuto rezervu v rozsahu, v jakém se podílí na celkových závazcích Kanceláře Rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník Jak již bylo výše řečeno, pro investiční životní pojištění (dále jen IŽP) je vytvářena speciální rezerva. Hlavním důvodem je jiný způsob práce s rezervami v klasickém a investičním životním pojištění. Nositelem investičního rizika v klasických životních pojištění je pojišťovna, zatímco v IŽP zodpovídá za toto riziko sám pojistník. Část přijatého pojistného je oddělena na krytí sjednaných rizik a na zaplacení poplatků pojišťovny, které v IŽP tvoří relativně velkou položku. Zbylá část vybraného pojistného je investována do podílových fondů. Pojistník si může určit sám kolik z vložených prostředků přidělí jednotlivým nabízeným fondům a může si tak určit svoji vlastní investiční strategii. Počty a druhy fondů, které si pojistník může zvolit, jsou omezeny nabídkou jednotlivých pojišťoven. Rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, je vytvářena ve výši závazků vůči pojištěným ve výši hodnoty jejich podílu na umístěných prostředcích pojistného. Výše těchto závazků se určí podle konkrétních zásad obsažených v pojistných smlouvách. 3.3.Vývoj technických rezerv v ČR v letech Význam jednotlivých rezerv pro životní a neživotní pojištění je rozdílný. Nejvýznamnější rezervou v životním pojištění je rezerva pojistného životních pojištění, která dosahuje hodnot až 82 % z celkových rezerv v životním pojištění. Pro neživotní pojištění má potom největší význam rezerva na pojistná plnění, která tvoří 67 % všech rezerv neživotního pojištění. Vychází to z podstaty obou oblastí pojištění a z výše zmíněných charakteristik jednotlivých rezerv. Hrubá výše celkových technických rezerv, tedy se zahrnutím podílu zajistitelů, se od roku 2002, kdy její hodnota byla tis. Kč, za 5 let zvýšila o tis. Kč. V roce 2006 hodnota této položky tedy činila tis. Kč 1 Vývoj technických rezerv za toto období v životním pojištění byl téměř lineární (viz.graf č.1).v celém období je také patrné, že rezervy životních pojišťoven tvoří v celkových pojistně technických rezervách 1 Jedná se o údaje za všechny pojišťovny na českém trhu (v roce 2002 a 2003 pak bez ČKP) 14

19 významně větší položku. V životním pojištění dosáhly pojistně technické rezervy v roce 2006 hodnoty 183 mld. Kč zatímco u neživotního pojištění pouze 83 mld. Kč. Z celkových technických rezerv tedy v roce 2006 tvořily 68 % rezervy životního pojištění a zbylých 32 % rezervy neživotního pojištění Vývoj TR TR neživotního pojištění TR životního pojištění celkové TR Graf 1 Zdroj: Česká národní banka V tabulce1 a tabulce2 můžeme potom srovnat vývoj jednotlivých pojistně technických rezerv v životním popřípadě v neživotním pojištění. U neživotního pojištění v letech 2002 a 2003 není uvedena hodnota rezervy na splnění závazků z ručení za závazky ČPK. Důvodem je odlišné vykazování údajů českou národní bankou, která do roku 2003 uváděla informace za všechny pojišťovny na českém trhu s výjimkou ČKP. Od roku 2004 již jsou údaje zveřejňovány včetně ČKP. Podobně tomu je i u životních pojištění, kdy je Českou národní bankou rezerva na splnění závazků z použité TÚM zveřejňována také až od roku Také k rozlišení rezervy pojistného životních a neživotních pojištění došlo ve výkazu České národní banky až od roku Do té doby byly hodnoty za obě rezervy uváděny jako jedna položka. Při srovnání vývoje rezervy na nezasloužené pojistné v životním pojištění, lze spatřovat do roku 2004 meziroční nárůst až o 16 %, ke kterému došlo mezi roky 2002 a Od roku 2005 pak došlo k mírnému snížení této rezervy o 2 % a o rok později o 7 %. Důvodem může 15

20 být rozdílná výše správních nákladů pojišťovny v jednotlivých letech, rozdílná výše přijatého pojistného a podmínky uzavřené v pojistné smlouvě. Naopak rezerva na pojistná plnění v životním pojištění od roku 2002 postupně roste. Za sledované období došlo k jejímu zvýšení o necelých 87 %. Stejný vývoj zaznamenala i rezerva životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník. Hlavní důvodem je zvyšování významu investičního životního pojištění na pojistném trhu. Její nárůst byl ještě dynamičtější a to o 411 %. tabulka 1 Hrubá výše TR TR celkem R. na nezasloužené pojistné Rezerva pojistného ŽP Rezerva pojistného NŽP Rezerva na PP R. na prémie a slevy R. na ŽP jeli nositelem invest. rizika pojistník R. na splnění závazků z použité TÚM Jíné TR Zdroj: Česká národní banka V neživotním pojištění došlo k nejvýznamnějšímu růstu u rezervy na nezasloužené pojistné. Ale ani tento nárůst není tak markantní jako tomu bylo u životního pojištění. Jednalo se pouze o 9 % za celé sledované období. Žádná z rezerv neživotního pojištění se však nezvyšovala nebo naopak nesnižovala po celé sledované období. Například vyrovnávací rezerva rostla do roku 2004 a to mezi ročně v průměru o 13 %. V roce 2005 potom došlo k mírnému poklesu o 3 % a v následujícím roce opět ke zvýšení na hodnotu tis. Kč a tedy o 4 %. Rezerva na pojistná plnění se potom zvyšovala do roku 2005 a to celkově o 78 %. V následujícím roce 2006 však došlo k jejímu snížení o 13 %. Tato rezerva však nabývá nepatrných hodnot ve srovnání s jinými rezervami tvořenými v neživotním pojištění. Jde pouze o necelé půl procento z celkových technických rezerv tvořených v neživotním pojištění. tabulka 2 Hrubá výše TR TR celkem R. na nezasloužené pojistné R. pojistného R. na PP NŽP R. na prémie a slevy Vyrovnávací rezerva R. na splnění závazků z ručení za závazky ČPK Jiné TR (neuvedena) (neuvedena) Zdroj: Česká národní banka 16

21 4.Legislativní podmínky finančního umístění aktiv pojišťoven v České republice Regulace v pojišťovnictví hraje významnější roli než v jiných odvětvích. Hlavním důvodem je již výše zmíněný časový nesoulad mezi přijetím pojistného a vyplácením pojistného plnění. Klient platí předem za službu, která bude poskytnuta v budoucnu. Vztah mezi klientem a pojišťovnou je založen na důvěře klienta. Existuje mnoho skutečností, které by v poměrně dlouhém období mezi přijetím pojistného a výplatou pojistného plnění mohli negativně ovlivnit schopnost pojišťovny dostát svým závazkům. Proto je nutné aby se regulace snažila o zmírnění těchto problémů a přispěla tak k ochraně klientů. Regulace má chránit, ale nesmí omezit konkurenci na pojistném trhu. Základem regulace pojišťovnictví je existence právních předpisů Skladba finančního umístění Finanční umístění (investice) tvoří největší položku v aktivech pojišťovny. Ve většině případů jde o více než 80 % aktiv, což je kromě výše zmíněných příčin důvodem k jejich regulaci. Finanční umístění technických rezerv na zahraničních trzích bylo umožněno po přijetí vyhlášky ministerstva financí České republiky č.75 ze Do té doby měly pojišťovny možnost investovat do 11 forem aktiv pouze na domácím finančním trhu. 2 Po vstupu do Evropské unie docházelo postupně k harmonizaci českých právních předpisů týkajících se pojišťovnictví s legislativními normami Evropské unie. Nejvýznamnější změnou pro investování pojišťoven bylo vydání třetí generace směrnic z roku 1992, díky kterým mimo jiné došlo k liberalizaci investičních pravidel pro technické rezervy 3 a byl umožněn volný pohyb kapitálu. Z důvodu ochrany klientů a jejich prostředků mají pojišťovny omezený výběr možností investování peněžních prostředků akumulovaných ve výše zmíněných technických rezervách. Jednotlivá aktiva, do kterých může pojišťovna investovat, jsou taxativně vyjmenovány v 21a Zákona o pojišťovnictví z roku MAJTÁNOVÁ, Anna, a kol.: Pojišťovnictví- Teorie a praxe. 1.vyd. Praha: Ekopress 2006; str.69 2 MAJTÁNOVÁ, Anna, a kol.: Pojišťovnictví- Teorie a praxe. 1.vyd. Praha: Ekopress 2006; str MAJTÁNOVÁ, Anna, a kol.: Pojišťovnictví- Teorie a praxe. 1.vyd. Praha: Ekopress 2006; str

22 Skladba finančního umístění v rámci členských států Evropské unie zahrnuje: dluhopisy vydané členským státem nebo jeho centrální bankou a dluhopisy, za které převzal záruku členský stát, dluhopisy vydané bankami a obdobnými úvěrovými institucemi členských států, kotované dluhopisy vydané obchodními společnostmi, pokladniční poukázky, kotované komunální dluhopisy, půjčky, úvěry a jiné pohledávky, jejichž splnění je zajištěno bankovní zárukou, směnky, jejichž splnění je zajištěno bankovním směnečním rukojemstvím nebo bankovním avalem, nemovitosti na území členských států, hypoteční zástavní listy, kotované akcie, vklady a vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem u bank, které mají povolení působit na území členských států jako banka, předměty a díla umělecké kulturní hodnoty oceněná nejméně 2 znalci za podmínky jejich pojištění pro případ poškození, zničení, ztráty nebo odcizení u jiné pojišťovny, dluhopisy vydané Evropskou investiční bankou, Evropskou centrální bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj nebo Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj, cenné papíry vydané jednotkou kolektivního investování Finanční umístění dále zahrnuje: zahraniční cenné papíry, s nimiž se obchoduje na regulovaném trhu členských států Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, půjčky pojištěným, kteří uzavřeli s pojišťovnou smlouvu na životní pojištění, zajišťovací deriváty, pohledávky za zajišťovnami. 18

23 Zjišťovací deriváty musí splňovat několik podmínek. Za prvé musí usnadňovat řízení investičních rizik pojišťovny. Dále musí být od počátku vzniku zajistného vztahu písemně určeny zajišťované a zajišťovací nástroje, vymezena investiční rizika, která jsou předmětem investičního zajištění, a způsob zjišťování a doložení efektivnosti tohoto zajištění. Pojišťovna musí také průběžně zjišťovat efektivnost investičního zajištění. Specifika pro efektivnost investičního zajištění jsou uvedena ve vyhlášce č.303/2004sb. Investiční zajištění je efektivní, jestliže v průběhu zajišťovacího vztahu budou změny reálných hodnot zajišťovacích nástrojů odpovídající zajišťovanému riziku v rozmezí 80 % až 125 % změn reálných hodnot zajišťovaných nástrojů odpovídajících zajišťovanému riziku. V závislosti na charakteru provozované pojišťovací činnosti musí být také část průměrného stavu finančního umístění uložena tak, aby pojišťovna byla schopná dostát svým závazkům dohodnutým v pojistných smlouvách. Výše této části musí být potvrzena odpovědným pojistným matematikem. Průměrným stavem je myšlen aritmetický průměr počátečního a koncového stavu finančního umístění vypočtený na konci měsíce. V některých případech může Česká národní banka na základě písemné žádosti pojišťovny umožnit jinou skladbou finančního umístění.většinou však jde jen o omezenou dobu. 4.2.Limity pro skladbu finančního umístění Pojišťovny nejsou omezeny jen ve výběru aktiv, do kterých mohou investovat prostředky technických rezerv, ale mají také legislativně vymezené limity pro jednotlivá aktiva. Tím s zabývá vyhláška ministerstva financí č.303/2004sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví. Pro jednotlivé položky finančního umístění stanovuje výše zmíněná vyhláška následující limity: pro dluhopisy vydané členským státem nebo jeho centrální bankou a dluhopisy, za které převzal záruku členský stát, 75 % z celkových technických rezerv, pro dluhopisy vydané bankami a obdobnými úvěrovými institucemi členských států 50 % z celkových technických rezerv, pro kotované dluhopisy vydané obchodními společnostmi 20 % z celkových technických rezerv, pro pokladniční poukázky 75 % z celkových technických rezerv, 19

24 pro kotované komunální dluhopisy 20 % z celkových technických rezerv, pro půjčky, úvěry a jiné pohledávky, jejichž splnění je zajištěno bankovní zárukou, 10 % z celkových technických rezerv, pro směnky, jejichž splnění je zajištěno bankovním směnečným rukojemstvím (bankovním avalem), 10 % z celkových technických rezerv, pro nemovitosti na území členských států 20 % z celkových technických rezerv, pozemek nebo budova zapsaná v katastru nemovitostí jako jedna nemovitost nesmí překročit 10 % z celkových technických rezerv, pro hypoteční zástavní listy 50 % z celkových technických rezerv, pro kotované akcie až do výše 10 % z celkových technických rezerv, pro vklady a vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem u bank, které mají povolení působit na území členských států jako banka, 50 % z celkových technických rezerv; tyto vklady u jedné banky nesmí překročit 20 % z celkových technických rezerv; tato položka nezahrnuje běžné účty, ze kterých jsou hrazeny provozní náklady, pro předměty a díla umělecké kulturní hodnoty oceněná nejméně 2 znalci, za podmínky jejich pojištění pro případ poškození, zničení, ztráty nebo odcizení u jiné pojišťovny 5 % z celkových technických rezerv, pro dluhopisy vydané Evropskou investiční bankou, Evropskou centrální bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj nebo Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj, 75 % z celkových technických rezerv, pro cenné papíry vydané jednotkou kolektivního investování 20 % z celkových technických rezerv, Finanční umístění dále zahrnuje: zahraniční cenné papíry, s nimiž se obchoduje na regulovaném trhu členských států Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, až do výše 10 % z celkových technických rezerv, půjčky pojištěným, kteří uzavřeli s pojišťovnou smlouvu na životní pojištění, až do výše 5 % z celkových technických rezerv, zajišťovací deriváty; tyto zajišťovací nástroje smí zajišťovat pouze položky uvedené v odstavci 1 a odstavci 2 písm. a); přitom zajišťovací deriváty jako 20

25 položka finančního umístění nesmí překročit 5 % z celkových technických rezerv, pohledávky za zajišťovnami až do výše 50 % z celkových technických rezerv; tyto pohledávky mohou pojišťovny použít do skladby finančního umístění až po odečtení všech závazků vůči zajišťovnám. Finanční umístění vztahující se alespoň ke dvěma osobám v rámci koncernu (holdingu), je limitováno 15 % z celkových technických rezerv. Tato podmínka se nevztahuje k dluhopisům vydaným státem nebo centrální bankou, pokladničním poukázkám a kotovaným komunálním dluhopisům. Podle vyhlášky lze stejný cenný papír zahrnout pouze do jedné položky skladby finančního umístění. Pro potřeby výše zmíněného právního předpisu je za celkové technické rezervy považována suma technických rezerv všech odvětví životních pojištění a suma technických rezerv vztahující se ke všem odvětvím neživotních pojištění. Takzvaná univerzální pojišťovna, která provozuje jak životní tak neživotní pojištění současně, musí vypočítat celkové technické rezervy zvlášť pro životní a neživotní pojištění. Stejně tak je nakládáno i s limity finančního umístění, které platí pro každou z těchto oblastí zvlášť. Důvodem pro nízké procento některých investičních instrumentů je již výše zmíněná bezpečnost. To lze spatřovat například u akcií, do kterých může pojišťovna investovat pouze 10 %. U některých instrumentů je zajištěna bezpečnost nejen nižším limitem, ale také, jak je tomu u předmětů a děl kulturní hodnoty, odborným odhadem hned 2 znalců. Není jistě náhodou vysoké procento, které je z technických rezerv možné investovat do státních dluhopisů. Jedním z důvodů je samozřejmě velká jistota návratnosti investovaných prostředků. Dalším důvodem však může být i snaha státu zvýšit zájem o vydávané dluhopisy, jejichž prostřednictvím může stát pomocí operací na volném trhu realizovat měnově politické záměry. V roce 2006 zjistila Česká národní banka při kontrolách pojišťoven nedostatky v ocenění finančního umístění reálnou hodnotou, které se neshodovalo se zákonem o účetnictví. Dalším problémem bylo vytváření nedostatečně vysokých technických rezerv a nerespektování zásady likvidity finančního umístění. Všechna tato zjištěná provinění neohrožovala finanční stabilitu a splnitelnost závazků jednotlivých pojišťoven. Proto nebylo zahájeno žádné správní řízení s provinilými subjekty ve věci uložení opatření k odstranění nedostatků. 21

26 5.Analýza investičního chování pojišťoven na českém pojistném trhu v letech 2002/06 Následující analýza se snaží o zachycení vývoje finančního umístění všech pojišťoven vyskytujících se na našem trhu v rozmezí let 2002 až Zjištěné hodnoty budou samozřejmě ovlivněny i vývojem pojistného trhu jako celku. Na českém pojistném trhu působilo na počátku sledovaného období 42 pojišťoven, z kterých bylo 17 univerzálních, 22 neživotních a pouze 3 životní. V dalších letech potom docházelo ke zvyšování počtu pojišťoven. V roce 2006 celkový počet pojišťoven narostl na 49, z nichž 6 bylo životních, 26 neživotních a opět 17 univerzálních. 62% podíl tří největších pojišťoven na hrubém předepsaném pojistném svědčí o vysoké koncentraci pojistného trhu. Výše hrubého předepsaného pojistného v životním pojištění každým rokem stoupá. Za celé sledované období vzrostla o 39 %. V roce 2002 byla jeho hodnota tis. Kč zatímco v roce tis. Kč. Stejně tak je tomu i na trhu neživotního pojištění, kde byl nárůst za celé sledované období nepatrně nižší a to o 32 %. Z původních tis. Kč v roce 2002 se hodnota hrubého předepsaného pojistného zvýšila na tis. Kč. Dalším významným ukazatelem ovlivňujícím vývoj pojistného trhu jsou náklady na pojistná plnění. V životním pojištění se tyto náklady ve vybraném období zvyšovaly do roku 2004, kdy dosáhly hodnoty tis. Kč z původních tis. Kč v roce Do roku 2006 potom jejich hodnota poklesla o 20 % na tis. Kč. V neživotním pojištění naopak náklady na pojistná plnění postupně klesala od roku 2002, kdy jejich výše, ovlivněná rozsáhlými povodněmi, činila tis. Kč, až na hodnotu tis. Kč v roce V roce 2006 došlo k jejímu navýšení o necelých 12 % na tis. Kč. I přes pozitivní vývoj předepsaného pojistného a dalších ukazatelů pojistného trhu zůstává ukazatel pojištěnosti pod průměrnou hodnotou Evropské unie. Pojištěnost je vyjádřena jako podíl předepsaného pojistného na HDP. V roce 2006 její hodnota činila 3,8 %, což je o pouhou jednu desetinu procenta více než na počátku sledovaného období, kdy dosahovala 3,7 %. Od roku 2004, kdy její hodnota činila 4,2%, klesala každoročně o více než 0,1 procentního bodu. Jedním z důvodů je i rychleji rostoucí HDP. 22

27 Z důvodu lepší přehlednosti budou pro účely následující analýzy finančního umístění investiční instrumenty rozděleny pouze do těchto 7 skupin: nemovitosti, majetkové cenné papíry, dluhopisy, půjčky, depozita, pohledávky za zajišťovnami a ostatní finanční umístění. Mezi nemovitosti lze zařadit pozemky a stavby, které mohou být provozní i neprovozní. Nejvýznamnějším majetkovým cenným papírem je akcie, se kterou majitel získává podíl na majetku společnosti a také různé druhy práv. Jde například o právo na vyplácení dividendy nebo hlasovací právo při účasti na valné hromadě. Tento instrument však nezajišťuje jisté zhodnocení, proto je pojišťovnami využíván jen v menší míře. Dluhopisy, cenné papíry, které představují závazek emitenta vyplatit držiteli ve stanovenou dobu nominální hodnotu dluhopisu a ve většině případů i úrok, se člení na bezkupónové a kupónové. Mezi bezkupónové dluhopisy patří v ČR státní pokladniční poukázky, pokladniční poukázky České národní banky a bankovní pokladniční poukázky. Jediným výnosem plynoucím z vlastnictví tohoto cenného papíru je rozdíl mezi jeho nominální hodnotou a prodejní cenou, tzv. diskont. 1 Splatnost jednotlivých pokladničních poukázek může být různá od 1 do 52 týdnů. Jak již bylo v předcházející kapitole řečeno, je tento instrument velmi bezpečný, ale jeho hlavním problémem je nízký výnos. Kuponové dluhopisy jsou veřejně obchodovatelné cenné papíry s pravidelně vypláceným úrokem. Dalším instrumentem jsou půjčky, mezi které můžeme zařadit půjčky pojištěným na základě pojistné smlouvy s dlužníkem, a hypotekární půjčky zajištěné hypotékou. 2 Pod pojem depozita u finančních institucí spadají termínované vklady, vklady s výpovědní lhůtou, vklad s volně stanovenou splatností, konto, depozitní certifikát a vkladní list. Jednotlivá depozita se liší délkou a možností výběru vložených prostředků. rozdílné může být také jejich úročení, které depozita člení na pevně úročené, u kterých nemůže dojít ke snížení pod ve smlouvě sjednanou hodnotu, pohyblivě úročené, které můžou být definovány různě, nebo progresivně úročené. Ostatní finanční umístění pak zahrnuje všechny zbylé povolené investiční instrumenty, které se jednotlivě na celkovém finančním umístění podílejí jen nepatrně. Jde například o předměty a díla umělecké kulturní hodnoty. V roce 2002, jak je patrné z grafu 2 na následující stránce, se oproti roku 2001 zvýšil podíl investic do dluhopisů a ostatních instrumentů. Jejich změna však nebyla nikterak významná. V prvním případě šlo o necelé 1,5 % a v druhém potom o téměř o 3 %. Podíl 1 CIPRA, Tomáš: Pojistná matematika - Teorie a praxe. 1.vyd. Praha: Ekopress 1999; str CIPRA, Tomáš: Pojistná matematika - Teorie a praxe. 1.vyd. Praha: Ekopress 1999; str

28 nemovitostí naopak poklesl o 0,7 %. Stejně tak tomu bylo i u majetkových cenných papírů. K nejvýraznějšímu snížení však došlo u bankovních depozit a to o více než 3 %. To bylo vyvoláno reakcí pojišťoven na nízké úrokové sazby. Největší položkou finančního umístění byly v roce 2002 výše zmíněné dluhopisy. Vývoj finančního umístění 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 14,6 15,3 10,2 9,6 1,7 2,7 62,3 62,8 3,2 4,5 4,3 7,6 6,4 6,1 7,3 8,6 6,3 2 0,1 0,2 63, ,7 10% 0% 5 5,2 12,9 13,2 12,8 6,2 4,4 3,9 3,2 2, nemovitosti majetkové cenné papíry dluhopisy půjčky depozita pohledávky za zajišťovnami ostatní Graf 2 Zdroj: Česká národní banka V roce 2003 došlo v porovnání se skladbou finančního umístění v roce 2002 ke snížení podílu nemovitostí na 4,4 % z celkového finančního umístění. Opět také došlo k mírnému snížení o 0,6 % podílu investic do depozit, i když jejich absolutní hodnota vzrostla z 16,3 mld. Kč na 16,98 mld. Kč. Výraznější absolutní nárůst lze spatřovat u půjček, jejichž hodnota z necelých 2 mld. Kč vyrostla na téměř 5 mld. Kč. Došlo i ke zvýšení podílu tohoto instrumentu na celkovém finančním umístění o 1 %. Nejvýznamnější formou investic byly i v tomto roce dluhopisy. Rok 2004 byl významný pro celou Českou republiku vstupem do EU. To samozřejmě ovlivnilo i skladbu finančního umístění. Došlo ke změně některých položek. Například do roku 2003 byly jednou z položek dluhopisy vydané Českou republikou nebo Českou národní bankou a od roku 2004 došlo k rozšíření na dluhopisy vydané všemi členskými státy 24

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) Aktualizované znění 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) částka 112 Sbírky zákonů ročník 1999 rozeslána 30. prosince

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Doplňkové pojistné podmínky 2 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita Správa aktiv pojišťovny, investiční činnost Implementace Směrnic EU do české legislativy v pojišťovnictví Změna dohledu nad pojišťovnictvím od tzv. materiální kontroly na kontrolu solventnosti a managementu.

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum GTC-30160108 platné od 1.1.2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro pojištění OK Universum, které sjednává NOVIS Poisťovňa a.s., odštěpný závod, platí uzavřená

Více

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 Konsolidovaná účetní závěrka pro rok končící 31. prosincem 2003 Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 OBSAH Obsah...2 Konsolidované finanční výkazy...8 Konsolidovaná rozvaha...9

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

Komparace životního pojištění na trhu ČR

Komparace životního pojištění na trhu ČR VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Komparace životního pojištění na trhu ČR Diplomová práce Autor: Bc. Dana Kultová Vedoucí práce: doc. Ing. František

Více

Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip

Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip Obsah kapitoly 4.1. Rozvaha a její struktura 4.1.1. Struktura rozvahy 4.1.2. Forma rozvahy Studijní cíle Cílem v této druhé

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

Makroekonomie I. Příklad. Řešení. Řešení. Téma cvičení. Pojetí peněz. Historie a vývoj peněz Funkce peněz

Makroekonomie I. Příklad. Řešení. Řešení. Téma cvičení. Pojetí peněz. Historie a vývoj peněz Funkce peněz Příklad Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Zjistěte, k jaké změně (růstu či poklesu) devizových rezerv došlo, jestliže ve sledovaném roce běžný účet platební bilance domácí ekonomiky

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných ATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen Obchodník ), investičních

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky 28 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení občanského zákoníku a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 01/2014 (dále též VPP PO).

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR

ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR Východiska : Zvolený způsob oceňování ovlivňuje velikost individuálních aktiv a dluhů podniku a tím i celková sumu aktiv a celkovou sumu dluhů. V návaznosti na výši těchto veličin

Více

Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek v kostce 010 ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI 011 Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 011 Zřizovací výdaje Zřizovacími výdaji je souhrn výdajů vynaložených na založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku (zápis

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

Katedra managementu podnikatelské sféry

Katedra managementu podnikatelské sféry Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci D i p l o m o v á p r á c e Bc. Miroslava Hamerníková 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec

Více

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut studie č. 2.091

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 2007 Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 Obsah ÚVOD 3 Aktiva O nás 3 Závazky a vlastní kapitál 10 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Výnosy, náklady, zisky a

Více

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY ze dne 14. ledna 2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Prohlášení o seznámení se s investičními riziky (dále jen Prohlášení ) je nedílnou součástí Pravidel poskytování

Více

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora 17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001 Obsah Výrok auditora F-2 Nekonsolidované výkazy a příloha účetní závěrky dle CAS Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát Nekonsolidovaná

Více

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů 2) Kalkulace životního cyklu 3) Balanced Scorecard - zákaznická oblast, zaměstnanecká oblast, hodnotová oblast Změny v podnikatelském

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období tisk 835/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

rezervy z pohledu účetnictví mnohdy zbytečná zátěž rezervy z pohledu daňového možnost legální optimalizace jaké tedy jsou povinnosti / možnosti pro

rezervy z pohledu účetnictví mnohdy zbytečná zátěž rezervy z pohledu daňového možnost legální optimalizace jaké tedy jsou povinnosti / možnosti pro Daňové a účetní rezervy RNDr. Ivan BRYCHTA rezervy z pohledu účetnictví mnohdy zbytečná zátěž rezervy z pohledu daňového možnost legální optimalizace jaké tedy jsou povinnosti / možnosti pro jejich tvorbu?

Více

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Dagmar Štěpánová Obsah 1. Povinnost vést účetnictví.................... 4 2. Volba typu účetnictví...................... 4 3. Zjednodušený

Více

OBSAH 1. Úvod...3 2. Cíl a metodika práce...5 3. Charakteristika životního pojišt ní a produkt pojišt ní osob...6

OBSAH 1. Úvod...3 2. Cíl a metodika práce...5 3. Charakteristika životního pojišt ní a produkt pojišt ní osob...6 OBSAH 1. Úvod...3 2. Cíl a metodika práce...5 3. Charakteristika životního pojištění a produktů pojištění osob...6 3.1. Pojišťovnictví v České republice...6 3.2. Charakteristika životního pojištění...10

Více

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A SITUACE V EU

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A SITUACE V EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A SITUACE V EU Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Markéta Novanská Studijní obor: Finance,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb.,

Více

E M B A R G O do 7.30

E M B A R G O do 7.30 Tisková zpráva Praha, 30.dubna 2009 E M B A R G O do 7.30 Provozní zisk České spořitelny za 1. čtvrtletí 2009 meziročně vzrostl o více než 10 % na 6,27 mld. Kč, konsolidovaný čistý zisk mírně klesl o necelých

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

1. Úvod. V práci také naleznete příklad majetkové struktury podniku konkrétní firmy.

1. Úvod. V práci také naleznete příklad majetkové struktury podniku konkrétní firmy. Seminární práce ze Základů firemních financí Majetková struktura podniku Zpracoval(a): Feketová Klaudia Jurček Daniel Králová Hana Datum prezentace: 24. 03. 2004 V Brně dne 24. 03. 2004... P o d p i s

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Bankovní systém. Jednostupňový systém.

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Bankovní systém. Jednostupňový systém. 10. přednáška Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika Jednostupňový Dvoustupňový Bankovní systém Jednostupňový systém Jednostupňový

Více

Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně

Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné

Více

Produkty životního pojištění kapitálové životní a investiční životní pojištění Milan Charvát

Produkty životního pojištění kapitálové životní a investiční životní pojištění Milan Charvát Produkty životního pojištění kapitálov lové životní a investiční životní pojištění Milan Charvát Základní pojmy Vinkulace životní pojištění může e sloužit také jako záruka z zaplacení úvěrů v případě smrti

Více

ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI. Díl 1. Angažovanost investičního portfolia

ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI. Díl 1. Angažovanost investičního portfolia ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI Díl 1 Angažovanost investičního portfolia 180 Vymezení angažovanosti investičního portfolia (1) Angažovaností investičního portfolia

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Obsah ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Rozsah pojištění,

Více

STATUT. (úplné znění)

STATUT. (úplné znění) STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská

Více

Investiční dotazník. IČ/RČ : č. OP(pasu): platný do:

Investiční dotazník. IČ/RČ : č. OP(pasu): platný do: Investiční dotazník společnost: CYRRUS a.s. adresa: Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno IČ: 63907020 tel.: 538 705 711; fax : 538 705 733; e-mail: info@cyrrus.cz Zapsaná v obchodním rejstříku oddíl B,

Více

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY V souladu s 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále také jen Zákon ), poskytuje MetLife pojišťovna a.s. (dále také jen pojišťovna

Více

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE www. UctZak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE DonauMedia České účetní standardy 001 023 2 ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE Informace: www.uctzak.cz Informace: www.uctzak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 3 Český účetní

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 3 Část I. Obecné náležitosti... 4 1 Základní údaje o investičním fondu... 4 2 Obhospodařovatel...

Více

Ministerstvo financí II. Výsledky monitoringu hospodaření obcí za rok 2013

Ministerstvo financí II. Výsledky monitoringu hospodaření obcí za rok 2013 Ministerstvo financí II. Výsledky monitoringu hospodaření obcí za rok 2013 A. Monitoring hospodaření obcí Vláda České republiky projednala dne 12. listopadu 2008 materiál Ministerstva financí č. j. 1682/08

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: držet Cílová cena: 33,- EUR 22.3.2012 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení

Více

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích V případě, že se prostřednictvím Roklenu rozhodnete investovat do investičních nástrojů, je nezbytné, abyste rozuměli níže uvedeným rizikům,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace...

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace... OBSAH A. Úvod... 3 B. Organizační složky státu... 4 1. Hodnocení plnění závazných ukazatelů... 4 1.1 Česká školní inspekce... 4 1.2 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 2. Plnění závazných ukazatelů mzdové

Více

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu TEORETICKÉ OTÁZKY Otázka 1 Pokud firma dosahuje objemu výroby, který je označován jako tzv. bod zvratu, potom: a vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají mezním nákladům b vyrábí

Více

Informační systém banky

Informační systém banky doc.ing.božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Informační systém banky Rozvoj bankovního systému a bankovních služeb, ale i řízení činností banky v tržních podmínkách vyžadují přesné a pohotové

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

Životní cyklus podniku

Životní cyklus podniku Životní cyklus podniku Příjmy / výdaje Stabilizace Krize Růst Zánik Založen ení,, vznik Čas Základní fáze životního cyklu podniku: založení, růst, stabilizace, krize a zánik Jsou odrazem - vývoje makroekonomického

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

Průvodce investováním

Průvodce investováním 19 října 2012 Průvodce investováním Co je to ESMA? Zkratka ESMA označuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. Je to nezávislý regulační orgán Evropské unie se sídlem v Paříži. Jedním z cílů orgánu ESMA

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DP ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA U VYBRANÉ OBCHODNÍ TRANSAKCE Vedoucí diplomové práce: Vypracoval: Ing. Jana Žehrová

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 5.6.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 5.6.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2015 C(2015) 3740 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 5.6.2015 o dočasné rovnocennosti solventnostních režimů platných v Austrálii, na Bermudách,

Více

Dohled nad finančním trhem ČR

Dohled nad finančním trhem ČR Dohled nad finančním trhem ČR ČNB a dohled nad finančním trhem Česká národní banka ( ČNB ) je podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem v České

Více

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost.

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost. Slovník pojmů Agregátní poptávka Apreciace Bazický index Běžný účet platební bilance Cena Cenný papír Cenová hladina Centrální banka Centrální košová parita Ceteris paribus Černý trh Čistá inflace Daň

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Markéta Burdová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Studijní obor:

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Petra Sobíšková

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Petra Sobíšková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Petra Sobíšková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Katedra: Účetnictví a financí Bakalářská práce METODY OCEŇOVÁNÍ

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. OBSAH OBSAH... 1 KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY... 4 PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE... 9 A. OBECNÉ INFORMACE... 10 A.1 Popis skupiny... 10 A.2 Statutární orgány... 10 A.4 Soulad s právními předpisy...

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2005 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Liška za rok končící 31. 12. 2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (7 680 + 4 970 + 70 10 výpočet (i))

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 16. 7. 2015

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 16. 7. 2015 www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 16. 7. 2015 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

CENY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY NA SOUČASNÉM TRHU SE ZEMĚDĚLSKOU PŮDOU

CENY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY NA SOUČASNÉM TRHU SE ZEMĚDĚLSKOU PŮDOU ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta CENY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY NA SOUČASNÉM TRHU SE ZEMĚDĚLSKOU PŮDOU (teze k diplomové práci) Vedoucí diplomové práce: Ing. Dobroslava Pletichová

Více

Inflace. Makroekonomie I. Inflace výpočet pomocí CPI, deflátoru. Téma cvičení. Osnova k teorii inflace. Vymezení podstata inflace

Inflace. Makroekonomie I. Inflace výpočet pomocí CPI, deflátoru. Téma cvičení. Osnova k teorii inflace. Vymezení podstata inflace Téma cvičení Makroekonomie I Inflace výpočet pomocí CPI, deflátoru. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Teorie inflace Praktické příklady Příklady k opakování Inflace Osnova k teorii inflace Vymezení

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 Verze č. 4.5 Účinnost od 1. 9. 2015 SEZNAM ZMĚN Část Změny v textu oproti verzi 4.4 Kap.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 134. Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních

Více

Téma přednášky. Ing. Karel Zeman CSc.

Téma přednášky. Ing. Karel Zeman CSc. Téma přednášky Ing. Karel Zeman CSc. 1 1. Úvod Charakteristika výchozí pozice v roce 1989 Československa pro systémové změny Československá ekonomika oproti ostatním transformujícím ekonomikám měla nejlepší

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 6. Zadluženost českých domácností 6.1. Úvěry domácnostem od bank Dominance úvěrů na bydlení Zadluženosti českých domácností dominují

Více

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 06/008 05-05-04 00:00:00 Květen byl dalším měsícem tohoto roku, ve kterém byl zaznamenán pokles počtu nezaměstnaných. K poklesu nezaměstnanosti přispěl postupně zvyšující se počet

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/08

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/08 Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/08 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu, jež jsou součástí Hasičského záchranného sboru České republiky

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Finanční management II

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Finanční management II Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management II Externí vlastní zdroje financování Externí zdroje: vlastní emise akcií, venture capital

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Eliška Šillerová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Bakalářská

Více

Cvičení ZS 2013 Skupina cr1ph Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Cvičení ZS 2013 Skupina cr1ph Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. N_FRP Finanční řízení podniku 4)Kapitálová struktura podniku a pravidla pro tvorbu kapitálové struktury, daňový a leasingový štít, efekt finanční páky 5) Ukazatele EVA a MVA v souvislosti s podnikovým

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu. Jindřichův Hradec. Bakalářská práce JAN MOŠA

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu. Jindřichův Hradec. Bakalářská práce JAN MOŠA Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Bakalářská práce JAN MOŠA 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Katedra managementu podnikatelské

Více