UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza pojištění podniku Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D. Rok odevzdání: 2010 Vypracovala: Klára Hrůzová MATEKO, III. ročník

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem vytvořila tuto diplomovou práci samostatně za vedení RNDr. Martiny Pavlačkové, Ph.D. a že jsem v seznamu použité literatury uvedla všechny zdroje použité při zpracování práce. V Olomouci dne 9. března 2010

3 Poděkování Ráda bych na tomto místě poděkovala vedoucí diplomové práce RNDr. Martině Pavlačkové, Ph.D. za obětavou spolupráci i za čas, který mi věnovala při konzultacích.

4 Obsah 1 Základní pojmy Rizika a jejich klasifikace Pojištění Účastníci pojištění Pojistná smlouva Klasifikace pojištění Pojištění podniku Analýza pojištění podniku Základní informace o podniku Uzavřená pojištění Analýza pojištění Povinné ručení

5 1 Základní pojmy V této kapitole se stručně seznámíme se základními pojmy týkajícími se problematiky pojištění a pojišt ovnictví. Nejprve se zaměříme na rizika ovlivňující lidskou společnost a jejich typy a poté se budeme zabývat jednou z možností, jak se s riziky vypořádat, a to pojištěním. Pojištění sice samo o sobě existenci rizik neeliminuje, ale dokáže zmírnit negativní důsledky po jejich realizaci. Tato část práce byla zpracována s použitím zdrojů[1], [2]. 1.1 Rizika a jejich klasifikace Na lidskou společnost působí různé nahodilé síly, nepředvídatelné události, které mohou mít pozitivní i negativní důsledky. Tyto události mohou být způsobeny přírodními jevy, ale mohou vycházet i z nedokonalosti lidské existence. V souvislosti s nejistými jevy a procesy se užívá pojem riziko, který značí nejednoznačnost výsledků těchto jevů a procesů. Pojem riziko je v pojišt ovnictví mj. chápán jako možnost vzniku události, jejíž výsledek se odchýlil od cíle s určitou pravděpodobností. Riziko je nejistota, která se dá na rozdíl od tzv. pravé nejistoty měřit pomocí teorie pravděpodobnosti. Vychází se přitom z úvahy, že je známé rozdělení pravděpodobnosti z předchozích zkušeností a předpokládá se, že se riziko bude v budoucnosti chovat podobně jak tomu bylo v minulosti. Existuje celá řada kritérií, na jejichž základě lze rizika klasifikovat. Rizika lze např. dělit podle jejich velikosti (na malá, střední, velká a katastrofální rizika). Mezi nejdůležitější typy dělení rizik patří dělení na: Čisté riziko, což je riziko, jehož realizací vzniká výhradně negativní odchylka od cíle. Spekulativní riziko, což je riziko, jehož realizací mohou vzniknout jak záporné, tak kladné odchylky od cíle (jedná se např. o hraní hazardních her, sázení, apod.). 4

6 Objektivní riziko, které je dáno objektivně, nezávisle na lidech (např. záplavy). Subjektivní riziko, které existuje v závislosti na činnosti lidí (např. krádež). Elementární riziko, které vzniká v důsledku příčin nezávislých na lidech, a jehož účinek pocit uje velký počet lidí (např. zemětřesení, záplavy, apod.). Specifické riziko, což je mnohem osobnější riziko, co se týče příčin i účinku (např. krádež, nehoda apod.). Pojistitelné riziko, což je riziko, na které může pojišt ovna sjednat pojistnou smlouvu na základě pojistně-technických podmínek. Nepojistitelné riziko, které nelze u komerční pojišt ovny pojistit. Mezi nepojistitelná rizika patří rizika, u nichž nelze měřit pravděpodobnost jejich realizace nebo rizika, která nesplňují následují kritéria pojistitelnosti. 1. Kritérium identifikovatelnosti (jednoznačnosti) - riziko musí být jednoznačně popsatelné, tj. musí být jednoznačně určená příčina události, jejímž výsledkem by byla ztráta, která je krytá pojištěním. 2. Kritérium nahodilosti - události vyvolávající pojistné plnění 1 musí být předem nejisté a neovlivnitelné, nesmí být jisté, že negativní událost skutečně nastane. 3. Kriterium vyčíslitelnosti - musí být možné vyčíslit ztráty. Nejlépe lze přitom vyčíslit věcné ztráty, v podstatě nevyčíslitelné jsou ztráty morální. 4. Kriterium ekonomické přijatelnosti rizika - schopnost pojišt ovny unést dané riziko. Toto kritérium souvisí např. se základním kapitálem pojišt ovny. 1 Pojistné plnění znamená náhrada pojistitele v případě, že dojde k pojistné události 5

7 1.2 Pojištění Každá nahodilá událost, která ekonomickému subjektu způsobí určitou škodu, musí být uhrazena. Subjekt může využít samofinancování (krytí škody z vlastních zdrojů) nebo pojištění. Pojištění tedy slouží jako nástroj finanční eliminace negativních důsledků nahodilosti. Je to způsob, jak efektivně vytvářet a přerozdělovat finanční rezervy, které jsou tvořeny příspěvky ekonomických subjektů, na úhradu škod. Základní funkcí pojištění je mechanismus přenosu rizika, což pojištěnému přináší řadu výhod. Jednou z nich je fakt, že vzniklá škoda je téměř okamžitě uhrazena, nezávisle na částce dosud zaplaceného pojistného. Z právního hlediska pojištění znamená právní vztah, při kterém se pojistník zavazuje, že bude platit ve stanovené výši a termínech pojistné a pojistitel se zavazuje, že oprávněné osobě, resp. obmyšlenému, poskytne pojistné plnění, nastane-li pojistná událost Účastníci pojištění Mezi účastníky pojištění patří: Pojistník, tj. fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojistitelem. Pojistník má právo smlouvu měnit i ji vypovědět a je povinen platit pojistné. Pojištěný, tj. osoba, na jejíž rizika se pojištění vztahuje. Pojistitel, tj. právnická osoba, která má oprávnění provozovat pojištění. Oprávněná osoba, tj. osoba, které vzniká v důsledku pojistné události právo na pojistné plnění. Obmyšlený, tj. oprávněná osoba, které vzniká právo na výplatu sjednaného pojistného plnění v případě smrti pojištěného. Určuje ji pojistník a specifi- 2 Pojistná událost je nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit 6

8 kuje ji jménem nebo vztahem k pojištěnému. Pokud není pojistník zároveň pojištěným, může tak učinit pouze se souhlasem pojištěného. Poškozený, tj. osoba, která utrpěla škodu na majetku, životě nebo zdraví, za níž podle platných právních předpisů odpovídá někdo jiný. Ve většině případů je pojistník, pojištěný a oprávněná osoba jedna a tatáž osoba. Pojistník není pojištěným v případě pojištění cizího rizika - např. rodič (pojistník) sjednává pojištění, kde pojištěným je jeho dítě, zaměstnavatel pojišt uje své zaměstnance, dopravci pojišt ují zavazadla ve prospěch jejich majitelů, atp. Oprávněná osoba nemusí být dokonce v době sjednávání pojištění známa. Např. u pojištění odpovědnosti za škodu je pojistné plnění vyplaceno tomu, kdo byl pojištěným poškozen Pojistná smlouva Právní dokument o finančních službách, ve kterém se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné se nazývá pojistná smlouva. Vyjadřuje konkrétní pojistné podmínky a podmínky realizace pojištění, které jsou závazné pro obě smluvní strany. Podepsáním pojistné smlouvy vzniká pojistný vztah. Mezi principy pojistných vztahů patří princip solidárnosti, podmíněné návratnosti a neekvivalentnosti. 1. Princip solidárnosti - pojistníci přispívají pojistnými příspěvky a pojistné plnění je poskytnuto pouze tomu, komu vznikla pojistná událost. 2. Podmíněná návratnost - pojistná náhrada je poskytnuta pouze při vzniku pojistné události. 3. Neekvivalentnost - pojistná náhrada je nezávislá na výši zaplaceného pojistného. Každá pojistná smlouva obsahuje: 7

9 určení pojistitele a pojistníka, oprávněné osoby, resp. obmyšleného, a jejich identifikační údaje vymezení pojistného nebezpečí 3 a pojistné události výši a způsob placení pojistného vymezení doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena pojistné podmínky Pojistné podmínky zpracovává pojistitel pro jednotlivé typy pojištění. Obsahují zejména vymezení vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, stanovení podmínek, za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění, způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost. Pojistník s nimi musí být před uzavřením pojistné smlouvy prokazatelně seznámen. 1.3 Klasifikace pojištění Pojištění lze třídit podle různých hledisek. Mezi nejzákladnější patří délka trvání pojistné smlouvy, forma vzniku pojištění, typ pojistného plnění, předmět pojištění, způsob tvorby rezerv. Podle délky trvání pojištění dělíme pojištění na a) Krátkodobé,což je pojištění sjednané na dobu kratší jednoho roku b) Dlouhodobé pojištění trvá déle než jeden rok Podle formy vzniku pojištění členíme pojištění na a) Smluvní, které vzniká uzavřením pojistné smlouvy. Tento typ pojištění se dále dělí na 3 Pojistné nebezpečí je možná příčina vzniku pojistné události 8

10 1. Dobrovolné, u něhož osoba nemá povinnost uzavřít pojistnou smlouvu, pouze se tak svobodně rozhodla (např. úrazové pojištění). 2. Povinné, kdy určitý okruh osob má ze zákona povinnost uzavřít pojistnou smlouvu na určitou pojistnou událost(např. pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla). b) Zákonné, jež vzniká přímo na základě zákonem stanovených skutečností. U tohoto typu se neuzavírá pojistná smlouva(např. zdravotní pojištění). Podle typu pojistného plnění dělíme pojištění na a) Obnosové, u kterého se při pojistné události vyplácí pojistné plnění ve výši pojistné částky nebo jako určité procento pojistné částky; pojistné plnění je zcela nezávislé na výši škody (např. životní pojištění). b) Škodové, u něhož je pojistné plnění závislé na výši škody, přičemž platí vztah (např. havarijní pojištění). pojistné plnění vzniklá škoda. Podle předmětu pojištění rozlišujeme a) Pojištění majetku pro případ jeho poškození, zničení, ztráty, odcizení nebo jiných škod, které na něm vzniknou b) Pojištění osob pro případ jejich tělesného poškození, smrti, dožití určitého věku nebo pro případ jiné pojistné události c) Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví nebo na věci, popřípadě odpovědnosti za jinou majetkovou škodu Podle toho, jakým způsobem jsou tvořeny rezervy členíme pojištění na a) Rizikové, u kterého není jisté, zda k pojistné události vůbec dojde, proto pojistné plnění nemusí být vůbec vyplaceno. (např. pojištění proti úrazu) 9

11 b) Rezervotvorné se vyznačuje tím, že pojistná událost v budoucnu jednoznačně nastane; z pojistného se tvoří rezervy na budoucí plnění. (např. důchodové pojištění) 10

12 1.4 Pojištění podniku Podnikatelské riziko je nebezpečí, že dosažené výsledky podnikání se budou odchylovat od výsledků předpokládaných. Pro současné období je charakteristické, že roste počet rizikových faktorů, s nimiž se podniky setkávají. Mezi tyto faktory patří např. globalizace, růst konkurence a další. Je zřejmé, že zvyšování rizika může mít značně nepříznivé dopady na firmy a jejich hospodářské výsledky. Pro úspěšnost firmy je nutné těmto rizikům předejít a minimalizovat jejich důsledky. Kromě rizika podnikatelského jsou tu i rizika, kterým zabránit nelze, ale vhodným pojištěním lze eliminovat škody, a tak se podnikatel může i nadále věnovat své činnosti. Pojištění podnikatelů a průmyslového rizika tvoří stále větší nákladovou položku, protože pro většinu podnikatelů je toto pojištění nutností. Mezi základní pojištění podnikatelského a průmyslového rizika patří: 1. Pojištění majetku 2. Pojištění odpovědnosti za škodu 3. Pojištění právní ochrany 4. Pojištění finančních ztrát 5. Pojištění pohledávek Ad. 1 Pojištění majetku Předmětem tohoto pojištění jsou všechny věci movité, včetně vybavení, zásob, cenných papírů apod. a věci nemovité. Pojistné produkty v rámci pojištění majetku lze rozdělit na: Živelní pojištění, které kryje škody na majetku způsobené živelním rizikem (záplavy, požár, atd.). 11

13 Technická pojištění; zde se jedná o strojní pojištění, pojištění stavebních a montážních rizik. Pojištění přerušení provozu, které kryje finanční ztráty důsledkem přerušení provozu. Pojištění proti odcizení, které kryje majetek v případě odcizení, ale i poškození či zničení vzniklé při jednání pachatele směřující ke krádeži. Dopravní pojištění, které kryje riziko poškození, zničení, odcizení či ztráty věci během přepravy. Ad. 2 Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění se vztahuje na škody způsobené pojištěným na majetku a zdraví jiných lidí či organizací. Vychází se přitom z předpokladu, že každý, kdo vykonává nějakou činnost, kterou by mohl ohrozit někoho jiného, ručí za škody vzniklé touto činností. Odpovědnostní pojištění týkající se pojištění podnikatelských rizik se dělí dle formy pojištění na: ákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, které má ze zákona povinnost uzavřít každá organizace, která má alespoň jednoho zaměstnance, u státem stanovené pojišt ovny. Povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu, mezi něž patří Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, které se řídí zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Kryje škody, které byly způsobeny v ČR třetím osobám provozem motorového vozidla, jehož vlastníkem je pojištěný a škody, které způsobí tímto vozidlem jiná osoba, než je vlastník vozidla. Dále do povinného smluvního pojištění patří např. pojištění odpovědnosti za škodu civilního leteckého dopravce, odpovědnost z 12

14 činnosti lékařů, komerčních právníků, atp. Dobrovolné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu, mezi která řadíme např. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem organizace, což je pojištění podnikatelů za škody, které může provoz organizace způsobit třetím osobám. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání, kdy se zaměstnanci pojišt ují na škody, které mohou způsobit při výkonu své pracovní činnosti. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem, což je pojištění, které výrobci a distributoři sjednávají pro případ vzniku škody spotřebitelům vadným výrobkem. Ad. 3 Pojištění právní ochrany Jedná se o speciální druh pojištění, které slouží ke krytí finančních nákladů spojených se soudními spory a s prosazením právních zájmů. Ad. 4 Pojištění finančních ztrát Tento druh pojištění se sjednává pro případ majetkové újmy vzniklé v důsledku negativního působení obchodních a podnikatelských rizik. Ad. 5 Pojištění pohledávek Pojistná ochrana se u tohoto pojištění vztahuje na ztráty vzniklé nezaplacením odebraného zboží nebo služeb způsobené platební nevůlí nebo platební neschopností. 13

15 2 Analýza pojištění podniku V této kapitole se budeme zabývat analýzou pojištění skutečného podniku. To znamená, že se nejrpve zaměříme na již uzavřená pojištění s cílem rozhodnout, zda existují i lepší varianty pojištění u jiného pojistitele. A po té se zaměříme na nekrytá rizika, která by podnik mohla ohrozit, a doporučíme nejlepší možnou pojistnou ochranu. 2.1 Základní informace o podniku Námi analyzovaný podnik byl založen dne na základě živnostenského oprávnění. Jméno podnikatele Zdeněk Vinkler Identifikační číslo Místo podnikání K záložně 149/7, Troubky Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4,vodoinstalatérství, topenářství; provádění staveb, jejich změn a odstraňování; montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny Ke své podnikatelské činnosti využívá pan Vinkler šest osobních automobilů: A) Škoda Octavia 1,6 GLXI: Rok výroby 1998 Objem válců 1595 cm 3 Výkon motoru 74 kw Hmotnost 1710 kg B) Renault Trafic Furgon VU: Rok výroby 2009 Objem válců 1996 cm 3 Výkon motoru 66 kw Hmotnost 2770 kg 4 Přílohou 1 až 3 živnostenského zákona se rozumí živnosti řemeslné, vázané a koncesované 14

16 C) Renault Trafic T 1000: Rok výroby 1997 Objem válců 2442 cm 3 Výkon motoru 55 kw Hmotnost 3000 kg D) Renault Trafic 2,5 DRT: Rok výroby 1995 Objem válců 2500 cm 3 Výkon motoru 55 kw Hmotnost 2800 kg E) Ford Transit 80 2,5 Di: Rok výroby 1997 Objem válců 2496 cm 3 Výkon motoru 52 kw Hmotnost 2440 kg F) Škoda Felicia LXI: Rok výroby 1999 Objem válců 1289 cm 3 Výkon motoru 40 kw Hmotnost 1420 kg 2.2 Uzavřená pojištění Pan Vinkler má veškerá pojištění sjednaná u České pojišt ovny. Konkrétně se jedná o povinné ručení, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti podnikatelů. 1. Povinné ručení Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinné ručení, má v souladu s ustanovením zákona č. 168/1999 Sb. povinnost uzavřít každý vlastník nebo spoluvlastník vozidla, fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem 15

17 na území ČR, který toto bude provozovat na veřejných komunikacích. V případě nedodržení této povinnosti může být majiteli motorového vozidla dána pokuta ve výši až Kč. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla poskytuje pojištěnému pojistnou ochranu pro případ škody způsobené provozem vozidla druhé osobě do výše sjednaného limitu. Pojištění hradí poškozenému věcné škody, tj. skutečné škody na věci a nutné náklady na jejich odstranění, škody vzniklé na zdraví nebo usmrcením, včetně nákladů na léčení zraněných, škody, které mají povahu ušlého zisku a účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného v případech stanovených zákonem 168/1999 Sb. Minimální výše pojistného plnění je zákonem stanovena na 35 milionů Kč pro škodu na zdraví na každého zraněného či usmrceného a 35 milionů Kč pro škodu na majetku bez ohledu na počet poškozených. Škodu, která tento limit přesáhne, musí pojištěný zaplatit sám. Námi vybraný podnik má sjednaná tato pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: Vozidlo Limit pojistného krytí v mil. Kč Roční pojistné v Kč A B C D E F Havarijní pojištění Havarijní pojištění je smluvní pojištění, které slouží ke krytí škod vzniklých na vlastním vozidle a nezáleží, zda je škoda způsobena dopravní nehodou, odcizením celého vozidla nebo jeho části, vandalismem či živelnou událostí (např. požárem, krupobití, přímým působením blesku, pádem kamení, sesuvem půdy, tlakem sněhu, povodněmi nebo záplavami a vichřicí). Vlastník vozidla platí náklady vzniklé pojistnou událostí jen do výše spoluúčasti. 16

18 Pojistné plnění nastává v případě dopravní nehody, kterou zaviní řidič havarijně pojištěného motorového vozidla. V případě zavinění nehody druhou stranou je škoda hrazena z povinného ručení viníka dopravní nehody. Havarijní pojištění se vyplatí zvláště pro nová vozidla. Se zvyšujícím se stářím vozidla zároveň klesá jeho cena, ale rovněž pojistná částka a pojistné. Havarijní pojištění je vhodné i pro starší vozidla, pokud by případná oprava znamenala vysokou finanční zátěž. K havarijnímu pojištění lze sjednat různá připojištění, např.: Připojištění čelního skla nebo všech skel Připojištění zavazadel přepravovaných pojištěným vozidlem Úrazové pojištění osob dopravovaných pojištěným vozidlem Připojištění náhradního vozidla Asistenční služby Námi vybraný podnik má sjednaná tato havarijní pojištění: Vozidlo Pojistná částka v Kč Roční pojistné v Kč A B F Pojištění odpovědnosti podnikatelů Podnikatel nebo podnik s alespoň jedním zaměstnancem je povinen se pojistit pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Jedná se v podstatě o přenesení rizika na pojišt ovnu včetně všech výdajů, které vyplývají ze zákoníku práce a dalších zákonných předpisů. Předmětem obecného pojištění podnikatelů je škoda, kterou podnik či podnikatel způsobil třetí osobě porušením své právní povinnosti nebo svou provozní činností. Pojištění může zahrnovat odpovědnost za škodu na věci, 17

19 odpovědnost za škodu na zdraví nebo životě a odpovědnost za následnou finanční škodu. Námi vybraný podnik má sjednaná tato pojištění odpovědnosti podnikatelů: Pojistné nebezpečí Limit plnění v mil. Kč Spoluúčast v Kč Roční pojistné v Kč Pojištění odpovědnosti za škodu Připojištění odpovědnosti za škodu Analýza pojištění Povinné ručení Povinné ručení nabízí na českém pojistném trhu tyto pojišt ovny - ČSOB, Česká pojišt ovna, Hasičská vzájemná pojišt ovna, Slavia pojišt ovna, ČPP, Wüstenrot, Uniqa, Allianz, Axa, Kooperativa, Generali, Triglav a Direct. Každá z nich se specializuje na jiný okruh pojištěných a nabízí jiná připojištění a výhody. Česká pojišt ovna: varianta Start - limit pojistného plnění 35/35 mil. Kč 6, náklady právní ochrany Kč varianta Standard - limit pojistného plnění 50/50 mil. Kč, náklady právní ochrany Kč, zdarma úrazové pojištění řidiče varianta Exclusive - limit pojistného plnění 100/100 mil. Kč, náklady právní ochrany Kč, zdarma úrazové pojištění dopravovaných osob 5 Připojištěním odpovědnosti za škodu je myšleno pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišt ovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání 6 35/35 mil. Kč znamená 35 mil. Kč u věcných škod a ušlého zisku a 35 mil. Kč u škody na zdraví 18

20 každý rok bonus 5 % za bezeškodní průběh pojištění; ke stávajícímu bonusu navíc sleva 5 % ze základní sazby povinného ručení, pokud bezeškodní průběh pojištění činí aspoň 36 měsíců sleva 5% z havarijního pojištění, pokud je povinné ručení i havarijní pojištění v jedné smlouvě volitelná připojištění - čelní sklo, všechna skla, úraz řidiče, úraz dopravovaných osob, zavazadla a věci osobní potřeby, nadstandardní asistenční služby ČSOB varianta Standard - limit pojistného plnění 35/44 mil. Kč varianta Dominant - limit pojistného plnění 60/60 mil. Kč varianta Premiant - limit pojistného plnění 100/100 mil. Kč zdarma úrazové pojištění řidiče a pojištění osobních věcí při předložení dokladu o alespoň jednoletém předchozím bezeškodném průběhu povinného ručení obdrží pojištěný v prvním roce pojištění u ČSOB Pojišt ovny slevu 30 %, ve druhém 25 % a ve třetím 20 % atd. ; sleva 20 % na pojistném u automobilů starších 9 let; při roční platbě 3 % sleva volitelná připojištění - odcizení vozidla, úrazové pojištění cestujících, náhradní vozidlo, zavazadla, čelní sklo, nadstandardní asistenční služby ČPP varianta Sporopov - limit pojistného plnění 35/35 mil. Kč varianta Speciál plus - limit pojistného plnění 50/50 mil. Kč varianta Super plus - limit pojistného plnění 100/100 mil. Kč, zdarma úrazové pojištění řidiče 19

21 Extrabonus PROFI - sleva až 15 % pro dobré řidiče, kteří předpokládají, že nezpůsobí pojistnou událost v období 3 let od data počátku smlouvy; dojde-li během tří let k pojistné události, pojistník musí vrátit pojistiteli slevu na pojistném za všechna pojistná období, v nichž byla sleva od počátku pojištění poskytnuta sleva 5 % na havarijní pojištění a 15 % na pojištění majetku a odpovědnosti občanů volitelná připojištění - úrazové pojištění, pojištění skel vozidla, pojištění zavazadel, pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla, pojištění přírodních rizik, pojištění léčebných výloh v zahraničí, nadstandardní asistenční služby Hasičská vzájemná pojišt ovna varianta Standard - limit pojistného plnění 35/35 mil. Kč, úrazové pojištění řidiče zdarma varianta Nadstandard - limit pojistného plnění 54/54 mil. Kč, úrazové pojištění řidiče zdarma bonus max. 45 % a sleva za roční platbu volitelná připojištění - pojištění čelního skla, nadstandardní asistenční služby Generali varianta Základ - limit pojistného plnění 35/35 mil. Kč varianta Komplet - limit pojistného plnění 70/70 mil. Kč, zdarma pojištění střetu se zvěří bonus 5 % za každý rok provozování vozidla bez nehod (max. 50 %), sleva 5 % na produkty havarijního pojištění 20

22 volitelná připojištění - pojištění skel, úrazové pojištění řidiče a přepravovaných osob, pojištění náhradního vozidla, pojištění právní ochrany, nadstandardní asistenční služby Uniqa varianta Max - zahrnuje i škody způsobené živlem na pojištěném vozidle a odcizením pojištěného vozidla varianta Ekonom - nejlevnější varianta POV pro vozidla provozovaná převážně na území ČR, v případě zahraniční škody je uplatňována spoluúčast Kč sleva 5 % z celkové částky jako bonus za každý rok bez nehod volitelná připojištění - pojištění skel, zavazadel, sedadel a nadstandardní asistenční služby Wüstenrot základní limit pojistného plnění 35/35 mil. Kč, zvýšený limit 70/70 mil. Kč bonus za bezeškodní průběh až 60 %, snížené sazby pro starší (zkušenější) řidiče, sleva na další pojištění u Wüstenrot pojišt ovny, cena dle výkonu motoru volitelná připojištění - úrazu, skel, asistenční služby Allianz výběr ze tří limitů pojistného plnění (35/35, 50/50 a 100/100 mil. Kč), pro rodiče úrazové pojištění dětí ve vozidle zdarma různé bonusy až do výše 45 % volitelná připojištění - pojištění skel, zavazadel, náhradního vozidla, úrazové pojištění a nadstandardní asistenční služby Axa 21

23 varianta Standard - limit pojistného plnění 35/35 mil. Kč varianta Standard Plus - limit pojistného plnění 70/70 mil. Kč cena za pojištění se odvozuje dle výkonu motoru, bezplatná pomoc v nouzi na cestách 24 hodin denně volitelná připojištění - úrazové pojištění, pojištění skel, zavazadel, právní asistence a asistenční služby Triglav limit pojistného plnění 50/50 mil. Kč zdarma úrazové pojištění řidiče a pojištění právní ochrany bonus až 60 % za bezeškodní průběh volitelná připojištění - pojištění zavazadel se spoluúčastí, pojištění skel vozidla bez spoluúčasti, pojištění nákladů na zapůjčení náhradního vozidla bez spoluúčasti Kooperativa varianta Basic - limity pojistného plnění 35/35 mil. Kč, pro pojistníky ve věku 24 let a více, sleva 5 % při roční frekvenci placení varianta Standard - limity pojistného plnění 54/35 mil. Kč, živelní pojištění vozidla zdarma, asistenční služby zdarma varianta Benefit - limity pojistného plnění 70/70 mil. Kč, živelní pojištění vozidla zdarma, ZDARMA asistenční služby slevy na pojistném až 50 % ve formě bonusů za bezeškodní průběh pojištění volitelná připojištění - pojištění čelního skla, úrazové pojištění, pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla, pojištění právní ochrany (pouze pro fyzické nepodnikající osoby), nadstandardní asistenční služby Slavia pojišt ovna 22

24 varianta Základ - limit pojistného plnění 35/35 mil. Kč varianta Profi - limit pojistného plnění 100/100 mil. Kč, zdarma asistenční služby bonus za bezeškodní průběh až 60 % nebo bonus Kredit za příslib bezeškodného průběhu během prvních 24 měsíců trvání pojištění (sleva až 15 %) zdarma na 1 rok pojištění přestupků v provozu na komunikacích KRYŠTOF volitelná připojištění - živelní pojištění vozidla, pojištění čelního skla, pojištění všech skleněných oken vozidla, pojištění zavazadel ve vozidle, pojištění úrazu řidiče, pojištění asistenčních služeb Direct Základní varianta - limit pojistného plnění 35/35 mil. Kč Rozšířená varianta - limit pojistného plnění 70/70 mil. Kč zdarma základní asistenční služby, sleva na další pojišt ovaná auta automaticky ve výší 15 až 20 %, bonus až do výše 50 % za bezeškodný průběh volitelná připojištění - pojištění čelního skla, úrazové pojištění, nadstandardní Při hledání ideálního pojistného krytí jsme vzali v úvahu následující kritéria - pojistné, limit pojistného plnění, připojištění, která jsou součástí pojistné smlouvy, další možná připojištění, počet poboček a základní kapitál dané pojišt ovny. Kritérium pojistné je kvantitativní s klesající preferencí, kritéria limit pojistného plnění, počet poboček a základní kapitál jsou rovnež kvantitativní, ale s rostoucí preferencí a obě kritéria týkající se připojištění jsou kvalitativní. Váhy byly stanoveny metodou přímé Metfesselovy alokace. Celkové hodnocení u(x) varianty X = (x 1,..., x n ) bylo vypočítáno meto- 23

25 dou lineárních dílčích funkcí utility, tj. u(x) = h j i v i, kde h j i je dílčí ohodnocení j-té varianty a v i je váha i-tého kritéria. Přičemž dílčí ohodnocení variant se vypočítá podle vzorce h j i = xj i x0 i x i, x0 i kde x j i je j-tá hodnota i-tého kritéria, x0 i je nejhorší hodnota i-tého kritéria a x i je nejlepší hodnota i-tého kritéria. 24

26 Literární a internetové zdroje [1] Ducháčková, Eva: Pojišt ovnictví. Vysoká škola ekonomická v Praze, [2] Bland, David: Pojištění: principy a praxe. Česká asociace pojišt oven, Praha, [3] [4] [5] [6] 25

NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU

NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU Proposal of selected person s insurance coverage Diplomová práce Vedoucí

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance Cover of a Selected Subject Diplomová práce

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE Neživotní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance protection of a Selected Entity Diplomová práce Vedoucí

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

Problematika pojistné ochrany průměrné rodiny v České republice. Natália Lukašíková

Problematika pojistné ochrany průměrné rodiny v České republice. Natália Lukašíková Problematika pojistné ochrany průměrné rodiny v České republice Natália Lukašíková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obor pojišťovnictví se v České republice neustále rozšiřuje a zároveň stoupá jeho důležitost.

Více

Výpočet pojistného a technických

Výpočet pojistného a technických Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance Výpočet pojistného a technických rezerv v neživotním pojištění Pricing and reserving in non-life insurance Diplomová práce Vedoucí

Více

PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU

PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO

Více

Analýza povinného ručení. Gabriela Balánová

Analýza povinného ručení. Gabriela Balánová Analýza povinného ručení Gabriela Balánová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je poskytnout obraz současné situace na českém pojistném trhu týkající se povinného ručení. Teoretická

Více

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel Veronika Mikelová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORABAKALÁŘSKÉPRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Význam a možnosti pojištění pro management podnikatelských rizik Bc. Elli Carbolová Diplomová práce 2013 0 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komparace neživotního pojištění vybraných pojišťoven Jana Semrádová Bakalářská práce 2009 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku BAKALÁŘSKÁ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza majetkového pojištění v oblasti pojištění aut The Analysis of Property Insurance in the field of the Vehicle Insurance Michaela

Více

Komparace produktu strojního pojištění v České republice

Komparace produktu strojního pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Pojišťovnictví Komparace produktu strojního pojištění v České republice Bakalářská práce Autor : Šárka Černohorská Pojišťovnictví Vedoucí práce : Dr. Ivan Jandejsek

Více

ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU

ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU The insurance dangers analysis in property insurance Diplomová práce

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS POJISTNÁ OCHRANA SENIOR CENTRA BLANSKO INSURANCE

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra pojišťovnictví. Online pojištění. Bakalářská práce. Nikola Neumannová. Autor: Pojišťovnictví

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra pojišťovnictví. Online pojištění. Bakalářská práce. Nikola Neumannová. Autor: Pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Online pojištění Bakalářská práce Autor: Nikola Neumannová Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha červen, 2010 Prohlášení:

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÉ EVROPSKÉ ZEMI Motor vehicle insurance in the Czech Republic

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Analýza pojistných produktů pojišťoven

Analýza pojistných produktů pojišťoven Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza pojistných produktů pojišťoven Bc. Lucie Klimešová Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Zuzana Palová Bakalářská práce 2009 Abstrakt Tato bakalářská práce na téma Analýza pojištění

Více

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS MOŽNOSTI ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO PRACOVNÍKY

Více

Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku. Jana Čechová

Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku. Jana Čechová Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku Jana Čechová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy vybraných pojistných produktů se zaměřením

Více

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra práva Diplomová práce Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Vypracovala: Bc. Kristýna Mrvíková Vedoucí práce: JUDr. Rudolf Hrubý

Více

SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Specifics and Problem Areas of Claims

Více