UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza pojištění podniku Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D. Rok odevzdání: 2010 Vypracovala: Klára Hrůzová MATEKO, III. ročník

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem vytvořila tuto diplomovou práci samostatně za vedení RNDr. Martiny Pavlačkové, Ph.D. a že jsem v seznamu použité literatury uvedla všechny zdroje použité při zpracování práce. V Olomouci dne 9. března 2010

3 Poděkování Ráda bych na tomto místě poděkovala vedoucí diplomové práce RNDr. Martině Pavlačkové, Ph.D. za obětavou spolupráci i za čas, který mi věnovala při konzultacích.

4 Obsah 1 Základní pojmy Rizika a jejich klasifikace Pojištění Účastníci pojištění Pojistná smlouva Klasifikace pojištění Pojištění podniku Analýza pojištění podniku Základní informace o podniku Uzavřená pojištění Analýza pojištění Povinné ručení

5 1 Základní pojmy V této kapitole se stručně seznámíme se základními pojmy týkajícími se problematiky pojištění a pojišt ovnictví. Nejprve se zaměříme na rizika ovlivňující lidskou společnost a jejich typy a poté se budeme zabývat jednou z možností, jak se s riziky vypořádat, a to pojištěním. Pojištění sice samo o sobě existenci rizik neeliminuje, ale dokáže zmírnit negativní důsledky po jejich realizaci. Tato část práce byla zpracována s použitím zdrojů[1], [2]. 1.1 Rizika a jejich klasifikace Na lidskou společnost působí různé nahodilé síly, nepředvídatelné události, které mohou mít pozitivní i negativní důsledky. Tyto události mohou být způsobeny přírodními jevy, ale mohou vycházet i z nedokonalosti lidské existence. V souvislosti s nejistými jevy a procesy se užívá pojem riziko, který značí nejednoznačnost výsledků těchto jevů a procesů. Pojem riziko je v pojišt ovnictví mj. chápán jako možnost vzniku události, jejíž výsledek se odchýlil od cíle s určitou pravděpodobností. Riziko je nejistota, která se dá na rozdíl od tzv. pravé nejistoty měřit pomocí teorie pravděpodobnosti. Vychází se přitom z úvahy, že je známé rozdělení pravděpodobnosti z předchozích zkušeností a předpokládá se, že se riziko bude v budoucnosti chovat podobně jak tomu bylo v minulosti. Existuje celá řada kritérií, na jejichž základě lze rizika klasifikovat. Rizika lze např. dělit podle jejich velikosti (na malá, střední, velká a katastrofální rizika). Mezi nejdůležitější typy dělení rizik patří dělení na: Čisté riziko, což je riziko, jehož realizací vzniká výhradně negativní odchylka od cíle. Spekulativní riziko, což je riziko, jehož realizací mohou vzniknout jak záporné, tak kladné odchylky od cíle (jedná se např. o hraní hazardních her, sázení, apod.). 4

6 Objektivní riziko, které je dáno objektivně, nezávisle na lidech (např. záplavy). Subjektivní riziko, které existuje v závislosti na činnosti lidí (např. krádež). Elementární riziko, které vzniká v důsledku příčin nezávislých na lidech, a jehož účinek pocit uje velký počet lidí (např. zemětřesení, záplavy, apod.). Specifické riziko, což je mnohem osobnější riziko, co se týče příčin i účinku (např. krádež, nehoda apod.). Pojistitelné riziko, což je riziko, na které může pojišt ovna sjednat pojistnou smlouvu na základě pojistně-technických podmínek. Nepojistitelné riziko, které nelze u komerční pojišt ovny pojistit. Mezi nepojistitelná rizika patří rizika, u nichž nelze měřit pravděpodobnost jejich realizace nebo rizika, která nesplňují následují kritéria pojistitelnosti. 1. Kritérium identifikovatelnosti (jednoznačnosti) - riziko musí být jednoznačně popsatelné, tj. musí být jednoznačně určená příčina události, jejímž výsledkem by byla ztráta, která je krytá pojištěním. 2. Kritérium nahodilosti - události vyvolávající pojistné plnění 1 musí být předem nejisté a neovlivnitelné, nesmí být jisté, že negativní událost skutečně nastane. 3. Kriterium vyčíslitelnosti - musí být možné vyčíslit ztráty. Nejlépe lze přitom vyčíslit věcné ztráty, v podstatě nevyčíslitelné jsou ztráty morální. 4. Kriterium ekonomické přijatelnosti rizika - schopnost pojišt ovny unést dané riziko. Toto kritérium souvisí např. se základním kapitálem pojišt ovny. 1 Pojistné plnění znamená náhrada pojistitele v případě, že dojde k pojistné události 5

7 1.2 Pojištění Každá nahodilá událost, která ekonomickému subjektu způsobí určitou škodu, musí být uhrazena. Subjekt může využít samofinancování (krytí škody z vlastních zdrojů) nebo pojištění. Pojištění tedy slouží jako nástroj finanční eliminace negativních důsledků nahodilosti. Je to způsob, jak efektivně vytvářet a přerozdělovat finanční rezervy, které jsou tvořeny příspěvky ekonomických subjektů, na úhradu škod. Základní funkcí pojištění je mechanismus přenosu rizika, což pojištěnému přináší řadu výhod. Jednou z nich je fakt, že vzniklá škoda je téměř okamžitě uhrazena, nezávisle na částce dosud zaplaceného pojistného. Z právního hlediska pojištění znamená právní vztah, při kterém se pojistník zavazuje, že bude platit ve stanovené výši a termínech pojistné a pojistitel se zavazuje, že oprávněné osobě, resp. obmyšlenému, poskytne pojistné plnění, nastane-li pojistná událost Účastníci pojištění Mezi účastníky pojištění patří: Pojistník, tj. fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojistitelem. Pojistník má právo smlouvu měnit i ji vypovědět a je povinen platit pojistné. Pojištěný, tj. osoba, na jejíž rizika se pojištění vztahuje. Pojistitel, tj. právnická osoba, která má oprávnění provozovat pojištění. Oprávněná osoba, tj. osoba, které vzniká v důsledku pojistné události právo na pojistné plnění. Obmyšlený, tj. oprávněná osoba, které vzniká právo na výplatu sjednaného pojistného plnění v případě smrti pojištěného. Určuje ji pojistník a specifi- 2 Pojistná událost je nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit 6

8 kuje ji jménem nebo vztahem k pojištěnému. Pokud není pojistník zároveň pojištěným, může tak učinit pouze se souhlasem pojištěného. Poškozený, tj. osoba, která utrpěla škodu na majetku, životě nebo zdraví, za níž podle platných právních předpisů odpovídá někdo jiný. Ve většině případů je pojistník, pojištěný a oprávněná osoba jedna a tatáž osoba. Pojistník není pojištěným v případě pojištění cizího rizika - např. rodič (pojistník) sjednává pojištění, kde pojištěným je jeho dítě, zaměstnavatel pojišt uje své zaměstnance, dopravci pojišt ují zavazadla ve prospěch jejich majitelů, atp. Oprávněná osoba nemusí být dokonce v době sjednávání pojištění známa. Např. u pojištění odpovědnosti za škodu je pojistné plnění vyplaceno tomu, kdo byl pojištěným poškozen Pojistná smlouva Právní dokument o finančních službách, ve kterém se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné se nazývá pojistná smlouva. Vyjadřuje konkrétní pojistné podmínky a podmínky realizace pojištění, které jsou závazné pro obě smluvní strany. Podepsáním pojistné smlouvy vzniká pojistný vztah. Mezi principy pojistných vztahů patří princip solidárnosti, podmíněné návratnosti a neekvivalentnosti. 1. Princip solidárnosti - pojistníci přispívají pojistnými příspěvky a pojistné plnění je poskytnuto pouze tomu, komu vznikla pojistná událost. 2. Podmíněná návratnost - pojistná náhrada je poskytnuta pouze při vzniku pojistné události. 3. Neekvivalentnost - pojistná náhrada je nezávislá na výši zaplaceného pojistného. Každá pojistná smlouva obsahuje: 7

9 určení pojistitele a pojistníka, oprávněné osoby, resp. obmyšleného, a jejich identifikační údaje vymezení pojistného nebezpečí 3 a pojistné události výši a způsob placení pojistného vymezení doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena pojistné podmínky Pojistné podmínky zpracovává pojistitel pro jednotlivé typy pojištění. Obsahují zejména vymezení vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, stanovení podmínek, za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění, způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost. Pojistník s nimi musí být před uzavřením pojistné smlouvy prokazatelně seznámen. 1.3 Klasifikace pojištění Pojištění lze třídit podle různých hledisek. Mezi nejzákladnější patří délka trvání pojistné smlouvy, forma vzniku pojištění, typ pojistného plnění, předmět pojištění, způsob tvorby rezerv. Podle délky trvání pojištění dělíme pojištění na a) Krátkodobé,což je pojištění sjednané na dobu kratší jednoho roku b) Dlouhodobé pojištění trvá déle než jeden rok Podle formy vzniku pojištění členíme pojištění na a) Smluvní, které vzniká uzavřením pojistné smlouvy. Tento typ pojištění se dále dělí na 3 Pojistné nebezpečí je možná příčina vzniku pojistné události 8

10 1. Dobrovolné, u něhož osoba nemá povinnost uzavřít pojistnou smlouvu, pouze se tak svobodně rozhodla (např. úrazové pojištění). 2. Povinné, kdy určitý okruh osob má ze zákona povinnost uzavřít pojistnou smlouvu na určitou pojistnou událost(např. pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla). b) Zákonné, jež vzniká přímo na základě zákonem stanovených skutečností. U tohoto typu se neuzavírá pojistná smlouva(např. zdravotní pojištění). Podle typu pojistného plnění dělíme pojištění na a) Obnosové, u kterého se při pojistné události vyplácí pojistné plnění ve výši pojistné částky nebo jako určité procento pojistné částky; pojistné plnění je zcela nezávislé na výši škody (např. životní pojištění). b) Škodové, u něhož je pojistné plnění závislé na výši škody, přičemž platí vztah (např. havarijní pojištění). pojistné plnění vzniklá škoda. Podle předmětu pojištění rozlišujeme a) Pojištění majetku pro případ jeho poškození, zničení, ztráty, odcizení nebo jiných škod, které na něm vzniknou b) Pojištění osob pro případ jejich tělesného poškození, smrti, dožití určitého věku nebo pro případ jiné pojistné události c) Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví nebo na věci, popřípadě odpovědnosti za jinou majetkovou škodu Podle toho, jakým způsobem jsou tvořeny rezervy členíme pojištění na a) Rizikové, u kterého není jisté, zda k pojistné události vůbec dojde, proto pojistné plnění nemusí být vůbec vyplaceno. (např. pojištění proti úrazu) 9

11 b) Rezervotvorné se vyznačuje tím, že pojistná událost v budoucnu jednoznačně nastane; z pojistného se tvoří rezervy na budoucí plnění. (např. důchodové pojištění) 10

12 1.4 Pojištění podniku Podnikatelské riziko je nebezpečí, že dosažené výsledky podnikání se budou odchylovat od výsledků předpokládaných. Pro současné období je charakteristické, že roste počet rizikových faktorů, s nimiž se podniky setkávají. Mezi tyto faktory patří např. globalizace, růst konkurence a další. Je zřejmé, že zvyšování rizika může mít značně nepříznivé dopady na firmy a jejich hospodářské výsledky. Pro úspěšnost firmy je nutné těmto rizikům předejít a minimalizovat jejich důsledky. Kromě rizika podnikatelského jsou tu i rizika, kterým zabránit nelze, ale vhodným pojištěním lze eliminovat škody, a tak se podnikatel může i nadále věnovat své činnosti. Pojištění podnikatelů a průmyslového rizika tvoří stále větší nákladovou položku, protože pro většinu podnikatelů je toto pojištění nutností. Mezi základní pojištění podnikatelského a průmyslového rizika patří: 1. Pojištění majetku 2. Pojištění odpovědnosti za škodu 3. Pojištění právní ochrany 4. Pojištění finančních ztrát 5. Pojištění pohledávek Ad. 1 Pojištění majetku Předmětem tohoto pojištění jsou všechny věci movité, včetně vybavení, zásob, cenných papírů apod. a věci nemovité. Pojistné produkty v rámci pojištění majetku lze rozdělit na: Živelní pojištění, které kryje škody na majetku způsobené živelním rizikem (záplavy, požár, atd.). 11

13 Technická pojištění; zde se jedná o strojní pojištění, pojištění stavebních a montážních rizik. Pojištění přerušení provozu, které kryje finanční ztráty důsledkem přerušení provozu. Pojištění proti odcizení, které kryje majetek v případě odcizení, ale i poškození či zničení vzniklé při jednání pachatele směřující ke krádeži. Dopravní pojištění, které kryje riziko poškození, zničení, odcizení či ztráty věci během přepravy. Ad. 2 Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění se vztahuje na škody způsobené pojištěným na majetku a zdraví jiných lidí či organizací. Vychází se přitom z předpokladu, že každý, kdo vykonává nějakou činnost, kterou by mohl ohrozit někoho jiného, ručí za škody vzniklé touto činností. Odpovědnostní pojištění týkající se pojištění podnikatelských rizik se dělí dle formy pojištění na: ákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, které má ze zákona povinnost uzavřít každá organizace, která má alespoň jednoho zaměstnance, u státem stanovené pojišt ovny. Povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu, mezi něž patří Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, které se řídí zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Kryje škody, které byly způsobeny v ČR třetím osobám provozem motorového vozidla, jehož vlastníkem je pojištěný a škody, které způsobí tímto vozidlem jiná osoba, než je vlastník vozidla. Dále do povinného smluvního pojištění patří např. pojištění odpovědnosti za škodu civilního leteckého dopravce, odpovědnost z 12

14 činnosti lékařů, komerčních právníků, atp. Dobrovolné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu, mezi která řadíme např. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem organizace, což je pojištění podnikatelů za škody, které může provoz organizace způsobit třetím osobám. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání, kdy se zaměstnanci pojišt ují na škody, které mohou způsobit při výkonu své pracovní činnosti. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem, což je pojištění, které výrobci a distributoři sjednávají pro případ vzniku škody spotřebitelům vadným výrobkem. Ad. 3 Pojištění právní ochrany Jedná se o speciální druh pojištění, které slouží ke krytí finančních nákladů spojených se soudními spory a s prosazením právních zájmů. Ad. 4 Pojištění finančních ztrát Tento druh pojištění se sjednává pro případ majetkové újmy vzniklé v důsledku negativního působení obchodních a podnikatelských rizik. Ad. 5 Pojištění pohledávek Pojistná ochrana se u tohoto pojištění vztahuje na ztráty vzniklé nezaplacením odebraného zboží nebo služeb způsobené platební nevůlí nebo platební neschopností. 13

15 2 Analýza pojištění podniku V této kapitole se budeme zabývat analýzou pojištění skutečného podniku. To znamená, že se nejrpve zaměříme na již uzavřená pojištění s cílem rozhodnout, zda existují i lepší varianty pojištění u jiného pojistitele. A po té se zaměříme na nekrytá rizika, která by podnik mohla ohrozit, a doporučíme nejlepší možnou pojistnou ochranu. 2.1 Základní informace o podniku Námi analyzovaný podnik byl založen dne na základě živnostenského oprávnění. Jméno podnikatele Zdeněk Vinkler Identifikační číslo Místo podnikání K záložně 149/7, Troubky Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4,vodoinstalatérství, topenářství; provádění staveb, jejich změn a odstraňování; montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny Ke své podnikatelské činnosti využívá pan Vinkler šest osobních automobilů: A) Škoda Octavia 1,6 GLXI: Rok výroby 1998 Objem válců 1595 cm 3 Výkon motoru 74 kw Hmotnost 1710 kg B) Renault Trafic Furgon VU: Rok výroby 2009 Objem válců 1996 cm 3 Výkon motoru 66 kw Hmotnost 2770 kg 4 Přílohou 1 až 3 živnostenského zákona se rozumí živnosti řemeslné, vázané a koncesované 14

16 C) Renault Trafic T 1000: Rok výroby 1997 Objem válců 2442 cm 3 Výkon motoru 55 kw Hmotnost 3000 kg D) Renault Trafic 2,5 DRT: Rok výroby 1995 Objem válců 2500 cm 3 Výkon motoru 55 kw Hmotnost 2800 kg E) Ford Transit 80 2,5 Di: Rok výroby 1997 Objem válců 2496 cm 3 Výkon motoru 52 kw Hmotnost 2440 kg F) Škoda Felicia LXI: Rok výroby 1999 Objem válců 1289 cm 3 Výkon motoru 40 kw Hmotnost 1420 kg 2.2 Uzavřená pojištění Pan Vinkler má veškerá pojištění sjednaná u České pojišt ovny. Konkrétně se jedná o povinné ručení, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti podnikatelů. 1. Povinné ručení Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinné ručení, má v souladu s ustanovením zákona č. 168/1999 Sb. povinnost uzavřít každý vlastník nebo spoluvlastník vozidla, fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem 15

17 na území ČR, který toto bude provozovat na veřejných komunikacích. V případě nedodržení této povinnosti může být majiteli motorového vozidla dána pokuta ve výši až Kč. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla poskytuje pojištěnému pojistnou ochranu pro případ škody způsobené provozem vozidla druhé osobě do výše sjednaného limitu. Pojištění hradí poškozenému věcné škody, tj. skutečné škody na věci a nutné náklady na jejich odstranění, škody vzniklé na zdraví nebo usmrcením, včetně nákladů na léčení zraněných, škody, které mají povahu ušlého zisku a účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného v případech stanovených zákonem 168/1999 Sb. Minimální výše pojistného plnění je zákonem stanovena na 35 milionů Kč pro škodu na zdraví na každého zraněného či usmrceného a 35 milionů Kč pro škodu na majetku bez ohledu na počet poškozených. Škodu, která tento limit přesáhne, musí pojištěný zaplatit sám. Námi vybraný podnik má sjednaná tato pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: Vozidlo Limit pojistného krytí v mil. Kč Roční pojistné v Kč A B C D E F Havarijní pojištění Havarijní pojištění je smluvní pojištění, které slouží ke krytí škod vzniklých na vlastním vozidle a nezáleží, zda je škoda způsobena dopravní nehodou, odcizením celého vozidla nebo jeho části, vandalismem či živelnou událostí (např. požárem, krupobití, přímým působením blesku, pádem kamení, sesuvem půdy, tlakem sněhu, povodněmi nebo záplavami a vichřicí). Vlastník vozidla platí náklady vzniklé pojistnou událostí jen do výše spoluúčasti. 16

18 Pojistné plnění nastává v případě dopravní nehody, kterou zaviní řidič havarijně pojištěného motorového vozidla. V případě zavinění nehody druhou stranou je škoda hrazena z povinného ručení viníka dopravní nehody. Havarijní pojištění se vyplatí zvláště pro nová vozidla. Se zvyšujícím se stářím vozidla zároveň klesá jeho cena, ale rovněž pojistná částka a pojistné. Havarijní pojištění je vhodné i pro starší vozidla, pokud by případná oprava znamenala vysokou finanční zátěž. K havarijnímu pojištění lze sjednat různá připojištění, např.: Připojištění čelního skla nebo všech skel Připojištění zavazadel přepravovaných pojištěným vozidlem Úrazové pojištění osob dopravovaných pojištěným vozidlem Připojištění náhradního vozidla Asistenční služby Námi vybraný podnik má sjednaná tato havarijní pojištění: Vozidlo Pojistná částka v Kč Roční pojistné v Kč A B F Pojištění odpovědnosti podnikatelů Podnikatel nebo podnik s alespoň jedním zaměstnancem je povinen se pojistit pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Jedná se v podstatě o přenesení rizika na pojišt ovnu včetně všech výdajů, které vyplývají ze zákoníku práce a dalších zákonných předpisů. Předmětem obecného pojištění podnikatelů je škoda, kterou podnik či podnikatel způsobil třetí osobě porušením své právní povinnosti nebo svou provozní činností. Pojištění může zahrnovat odpovědnost za škodu na věci, 17

19 odpovědnost za škodu na zdraví nebo životě a odpovědnost za následnou finanční škodu. Námi vybraný podnik má sjednaná tato pojištění odpovědnosti podnikatelů: Pojistné nebezpečí Limit plnění v mil. Kč Spoluúčast v Kč Roční pojistné v Kč Pojištění odpovědnosti za škodu Připojištění odpovědnosti za škodu Analýza pojištění Povinné ručení Povinné ručení nabízí na českém pojistném trhu tyto pojišt ovny - ČSOB, Česká pojišt ovna, Hasičská vzájemná pojišt ovna, Slavia pojišt ovna, ČPP, Wüstenrot, Uniqa, Allianz, Axa, Kooperativa, Generali, Triglav a Direct. Každá z nich se specializuje na jiný okruh pojištěných a nabízí jiná připojištění a výhody. Česká pojišt ovna: varianta Start - limit pojistného plnění 35/35 mil. Kč 6, náklady právní ochrany Kč varianta Standard - limit pojistného plnění 50/50 mil. Kč, náklady právní ochrany Kč, zdarma úrazové pojištění řidiče varianta Exclusive - limit pojistného plnění 100/100 mil. Kč, náklady právní ochrany Kč, zdarma úrazové pojištění dopravovaných osob 5 Připojištěním odpovědnosti za škodu je myšleno pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišt ovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání 6 35/35 mil. Kč znamená 35 mil. Kč u věcných škod a ušlého zisku a 35 mil. Kč u škody na zdraví 18

20 každý rok bonus 5 % za bezeškodní průběh pojištění; ke stávajícímu bonusu navíc sleva 5 % ze základní sazby povinného ručení, pokud bezeškodní průběh pojištění činí aspoň 36 měsíců sleva 5% z havarijního pojištění, pokud je povinné ručení i havarijní pojištění v jedné smlouvě volitelná připojištění - čelní sklo, všechna skla, úraz řidiče, úraz dopravovaných osob, zavazadla a věci osobní potřeby, nadstandardní asistenční služby ČSOB varianta Standard - limit pojistného plnění 35/44 mil. Kč varianta Dominant - limit pojistného plnění 60/60 mil. Kč varianta Premiant - limit pojistného plnění 100/100 mil. Kč zdarma úrazové pojištění řidiče a pojištění osobních věcí při předložení dokladu o alespoň jednoletém předchozím bezeškodném průběhu povinného ručení obdrží pojištěný v prvním roce pojištění u ČSOB Pojišt ovny slevu 30 %, ve druhém 25 % a ve třetím 20 % atd. ; sleva 20 % na pojistném u automobilů starších 9 let; při roční platbě 3 % sleva volitelná připojištění - odcizení vozidla, úrazové pojištění cestujících, náhradní vozidlo, zavazadla, čelní sklo, nadstandardní asistenční služby ČPP varianta Sporopov - limit pojistného plnění 35/35 mil. Kč varianta Speciál plus - limit pojistného plnění 50/50 mil. Kč varianta Super plus - limit pojistného plnění 100/100 mil. Kč, zdarma úrazové pojištění řidiče 19

21 Extrabonus PROFI - sleva až 15 % pro dobré řidiče, kteří předpokládají, že nezpůsobí pojistnou událost v období 3 let od data počátku smlouvy; dojde-li během tří let k pojistné události, pojistník musí vrátit pojistiteli slevu na pojistném za všechna pojistná období, v nichž byla sleva od počátku pojištění poskytnuta sleva 5 % na havarijní pojištění a 15 % na pojištění majetku a odpovědnosti občanů volitelná připojištění - úrazové pojištění, pojištění skel vozidla, pojištění zavazadel, pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla, pojištění přírodních rizik, pojištění léčebných výloh v zahraničí, nadstandardní asistenční služby Hasičská vzájemná pojišt ovna varianta Standard - limit pojistného plnění 35/35 mil. Kč, úrazové pojištění řidiče zdarma varianta Nadstandard - limit pojistného plnění 54/54 mil. Kč, úrazové pojištění řidiče zdarma bonus max. 45 % a sleva za roční platbu volitelná připojištění - pojištění čelního skla, nadstandardní asistenční služby Generali varianta Základ - limit pojistného plnění 35/35 mil. Kč varianta Komplet - limit pojistného plnění 70/70 mil. Kč, zdarma pojištění střetu se zvěří bonus 5 % za každý rok provozování vozidla bez nehod (max. 50 %), sleva 5 % na produkty havarijního pojištění 20

22 volitelná připojištění - pojištění skel, úrazové pojištění řidiče a přepravovaných osob, pojištění náhradního vozidla, pojištění právní ochrany, nadstandardní asistenční služby Uniqa varianta Max - zahrnuje i škody způsobené živlem na pojištěném vozidle a odcizením pojištěného vozidla varianta Ekonom - nejlevnější varianta POV pro vozidla provozovaná převážně na území ČR, v případě zahraniční škody je uplatňována spoluúčast Kč sleva 5 % z celkové částky jako bonus za každý rok bez nehod volitelná připojištění - pojištění skel, zavazadel, sedadel a nadstandardní asistenční služby Wüstenrot základní limit pojistného plnění 35/35 mil. Kč, zvýšený limit 70/70 mil. Kč bonus za bezeškodní průběh až 60 %, snížené sazby pro starší (zkušenější) řidiče, sleva na další pojištění u Wüstenrot pojišt ovny, cena dle výkonu motoru volitelná připojištění - úrazu, skel, asistenční služby Allianz výběr ze tří limitů pojistného plnění (35/35, 50/50 a 100/100 mil. Kč), pro rodiče úrazové pojištění dětí ve vozidle zdarma různé bonusy až do výše 45 % volitelná připojištění - pojištění skel, zavazadel, náhradního vozidla, úrazové pojištění a nadstandardní asistenční služby Axa 21

23 varianta Standard - limit pojistného plnění 35/35 mil. Kč varianta Standard Plus - limit pojistného plnění 70/70 mil. Kč cena za pojištění se odvozuje dle výkonu motoru, bezplatná pomoc v nouzi na cestách 24 hodin denně volitelná připojištění - úrazové pojištění, pojištění skel, zavazadel, právní asistence a asistenční služby Triglav limit pojistného plnění 50/50 mil. Kč zdarma úrazové pojištění řidiče a pojištění právní ochrany bonus až 60 % za bezeškodní průběh volitelná připojištění - pojištění zavazadel se spoluúčastí, pojištění skel vozidla bez spoluúčasti, pojištění nákladů na zapůjčení náhradního vozidla bez spoluúčasti Kooperativa varianta Basic - limity pojistného plnění 35/35 mil. Kč, pro pojistníky ve věku 24 let a více, sleva 5 % při roční frekvenci placení varianta Standard - limity pojistného plnění 54/35 mil. Kč, živelní pojištění vozidla zdarma, asistenční služby zdarma varianta Benefit - limity pojistného plnění 70/70 mil. Kč, živelní pojištění vozidla zdarma, ZDARMA asistenční služby slevy na pojistném až 50 % ve formě bonusů za bezeškodní průběh pojištění volitelná připojištění - pojištění čelního skla, úrazové pojištění, pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla, pojištění právní ochrany (pouze pro fyzické nepodnikající osoby), nadstandardní asistenční služby Slavia pojišt ovna 22

24 varianta Základ - limit pojistného plnění 35/35 mil. Kč varianta Profi - limit pojistného plnění 100/100 mil. Kč, zdarma asistenční služby bonus za bezeškodní průběh až 60 % nebo bonus Kredit za příslib bezeškodného průběhu během prvních 24 měsíců trvání pojištění (sleva až 15 %) zdarma na 1 rok pojištění přestupků v provozu na komunikacích KRYŠTOF volitelná připojištění - živelní pojištění vozidla, pojištění čelního skla, pojištění všech skleněných oken vozidla, pojištění zavazadel ve vozidle, pojištění úrazu řidiče, pojištění asistenčních služeb Direct Základní varianta - limit pojistného plnění 35/35 mil. Kč Rozšířená varianta - limit pojistného plnění 70/70 mil. Kč zdarma základní asistenční služby, sleva na další pojišt ovaná auta automaticky ve výší 15 až 20 %, bonus až do výše 50 % za bezeškodný průběh volitelná připojištění - pojištění čelního skla, úrazové pojištění, nadstandardní Při hledání ideálního pojistného krytí jsme vzali v úvahu následující kritéria - pojistné, limit pojistného plnění, připojištění, která jsou součástí pojistné smlouvy, další možná připojištění, počet poboček a základní kapitál dané pojišt ovny. Kritérium pojistné je kvantitativní s klesající preferencí, kritéria limit pojistného plnění, počet poboček a základní kapitál jsou rovnež kvantitativní, ale s rostoucí preferencí a obě kritéria týkající se připojištění jsou kvalitativní. Váhy byly stanoveny metodou přímé Metfesselovy alokace. Celkové hodnocení u(x) varianty X = (x 1,..., x n ) bylo vypočítáno meto- 23

25 dou lineárních dílčích funkcí utility, tj. u(x) = h j i v i, kde h j i je dílčí ohodnocení j-té varianty a v i je váha i-tého kritéria. Přičemž dílčí ohodnocení variant se vypočítá podle vzorce h j i = xj i x0 i x i, x0 i kde x j i je j-tá hodnota i-tého kritéria, x0 i je nejhorší hodnota i-tého kritéria a x i je nejlepší hodnota i-tého kritéria. 24

26 Literární a internetové zdroje [1] Ducháčková, Eva: Pojišt ovnictví. Vysoká škola ekonomická v Praze, [2] Bland, David: Pojištění: principy a praxe. Česká asociace pojišt oven, Praha, [3] [4] [5] [6] 25

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010 PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010 Úsek marketingu a vývoje produktů Duben 2010 verze: 04/2010 1 PRODUKTY 2 BASIC 2 BASIC PLUS 2 STANDARD 2 BENEFIT 3 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH BONUSŮ A SLEV V RÁMCI POVINNÉHO RUČENÍ

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Pojistná matematika 1 KMA/POM1

Pojistná matematika 1 KMA/POM1 Pojistná matematika 1 KMA/POM1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (informace + podkladové materiály) Konzultační

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21 Praha 8 186 00 SMĚRNICE Číslo: S/7413-17 Verze: 1 Název: Pojištění podnikatelských rizik START Plus Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Pojištění osob Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_13 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra Kozáková

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

v Kč 1 Motocykl-moped L0228 Korado 2004 12.000 49 59 x 1 x 0,00 Kč 2 Nákl.přívěs 1L5 5193 2005 26.000 x 140 x x x 0,00 Kč

v Kč 1 Motocykl-moped L0228 Korado 2004 12.000 49 59 x 1 x 0,00 Kč 2 Nákl.přívěs 1L5 5193 2005 26.000 x 140 x x x 0,00 Kč PŘÍLOHA č. 4 - UPRAVENÁ Soupis motorových vozidel města Česká Lípa pro stanovení výše ročního pojistného za havarijní pojištění motorových vozidel - platnost pro území Evropa Pojištěná rizika: a) náhlé

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

v Kč 1 Motocykl-moped L0228 Korado nové 2004 35.000 49 59 x 1 x 0,00 Kč 2 Nákl.přívěs 1L5 5193 nové 2005 26.000 x 140 x x x 0,00 Kč

v Kč 1 Motocykl-moped L0228 Korado nové 2004 35.000 49 59 x 1 x 0,00 Kč 2 Nákl.přívěs 1L5 5193 nové 2005 26.000 x 140 x x x 0,00 Kč PŘÍLOHA č. 4 Soupis motorových vozidel města Česká Lípa pro stanovení výše ročního pojistného za havarijní pojištění motorových vozidel - platnost pro území Evropa Pojištěná rizika: a) náhlé poškození

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Pojistné události v rámci silniční dopravy. Bc. Martina Novotná

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Pojistné události v rámci silniční dopravy. Bc. Martina Novotná Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Pojistné události v rámci silniční dopravy Bc. Martina Novotná Diplomová práce 2015 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Vaše bezstarostná jízda CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Cargarant CARGARANT portfolio služeb Odcizená vozidla, dopravní nehody, živelní události, odepsání vozidla pojišťovnou z důvodu finanční totální

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100)

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Toto doplňkové připojištění se řídí příslušnými 1. Odchylně od ustanovení čl. 8, odst. 8.4, ZPP Z 2010/03 a v souladu s čl. 8, odst. 8.24, písm. a) ZPP Z

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 977/24, IČO: 68379439, zastoupená Ing. Janou Vohralíkovou. uzavírají

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 977/24, IČO: 68379439, zastoupená Ing. Janou Vohralíkovou. uzavírají Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, IČO: 61859869, zastoupená členkou představenstva Ing. Annou Petikovou a prokuristou RNDr. Radovanem Gregorem, CSc. (dále jen pojistitel ) Česká

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Analýza trhu s povinným ručením v ČR Klára Lásková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava Pachové ohradníky Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří Ostrava Jiří Cívka 4. prosince 2012 Střet se zvěří Příčinou každé 20. dopravní nehody je střet se zvěří 2 Střet se zvěří Snížení

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková POJIŠŤOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

POVINNÉ RUČENÍ RETAIL

POVINNÉ RUČENÍ RETAIL POVINNÉ RUČENÍ RETAIL POVINNÉ RUČENÍ Přehled nabídky Start Standard Exclusive Comfort Limity plnění škoda na majetku/zdraví v mio. Kč 35/35 mio. 50/50 mio. 100/100 mio. 150/150 mio. Nadstandardní limit

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 7. května 2013 Ročník: první Předmět

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2005 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor Datum 15. 9. 2013 Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze,

Více

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy Rámcová pojistná smlouva č. 3580000000 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn.

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 1 Nadpis prezentace 2 Novinky v pojištění majetku Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 3 Počátek pojišťovnictví svět Začátek již ve starověku až 3000 let př. n. l. Čína, Féničané, Řekové, Římané 13.

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

Průvodce pojištěním podnikatelů

Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Trend OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ŽIVNOSTNÍKŮ SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ Pokud potřebujete ještě jiné pojištění, připravíme pro Vaši firmu individuální

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

Sazebník rizikového pojistného produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro pojistné smlouvy sjednané po 1. 7.

Sazebník rizikového pojistného produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro pojistné smlouvy sjednané po 1. 7. Generali Pojišťovna a.s. Na Pankráci 121 140 21 Praha 4 Sazebník rizikového ho produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro smlouvy sjednané po 1. 7. 2015 včetně) Vážený kliente, dovolujeme si

Více

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojištění odpovědnosti Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Více

teplice usti nad směnku jsou půjčované bez kontroly registra a bez nebankovni půjčky teplice usti nad blbost zrušit - zrušit smluvu -

teplice usti nad směnku jsou půjčované bez kontroly registra a bez nebankovni půjčky teplice usti nad blbost zrušit - zrušit smluvu - bez platne nebankovni půjčky teplice usti nad. V obou případech je situace nepatrně odliš. této smlouvy se řídí patřičnými zákony. cz - všeobecné pojistné podmínky - provozovatel vozidla - praha22 - pojistene

Více

nebankovni pujcky rýmařov. com dchhlchlur - zákonné pojištění zaměstnanců - 6A1951 - Pelhrimov - CZ 005 715 10 44 01 - CZ 008 715 10 44 01 - cz 008 -

nebankovni pujcky rýmařov. com dchhlchlur - zákonné pojištění zaměstnanců - 6A1951 - Pelhrimov - CZ 005 715 10 44 01 - CZ 008 715 10 44 01 - cz 008 - nebankovni pujcky rýmařov. com dchhlchlur - zákonné pojištění zaměstnanců - 6A1951 - Pelhrimov - CZ 005 715 10 44 01 - CZ 008 715 10 44 01 - cz 008-6293837601 - hlašení pú - 5m15814-4E6 7522-4E67522 -

Více

Nabídka cestovního pojištění

Nabídka cestovního pojištění Oddělení: Produktový management cestovní pojištění Země: Česká republika Nabídka cestovního pojištění V-tour s.r.o. Praha 5/28/2014 Cestovní pojištění Generali Pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE Neživotní

Více