Cestou necestou, o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cestou necestou, o.s."

Transkript

1

2 Obsah 1. Kdo jsme a co děláme CENTRUM PRO RODINU Centrum v číslech: Důvody spolupráce: Jak se daří našim projektům Sanace rodiny Psychoterapie pro rodinu Domluvte se! Pružná víceoborová porozvodová péče Vyhodnocení sy CAN a ambulantní diagnostická zpráva Spolupráce s dalšími organizacemi Rozvojové aktivity VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ Co plánujeme do roku Podpořili nás Jak jsme hospodařili Závěrem

3 Cestou necestou, o.s. Sídlo: Náplavní 2013/1, , Praha 2 IČO: DIČ: CZ Č.ú: /2010 Registrace MV dne OS je dobrovolné a nezávislé a sdružuje členy na základě jejich společného zájmu. OS je právnickou osobou. web: tel: , Statutární zástupci: Mgr. Markéta Řeřichová - předsedkyně Mgr. Kateřina Dunovská - místopředsedkyně Robert Neradil - místopředseda -3-

4 Poslání a cíl činnosti Pomáháme týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem mít šanci prožít šťastné dětství. Pomáháme jejich rodičům ve vytvoření zdravé rodiny. Pomáháme pěstounům vytvořit zdravou rodinu pro přijaté i své děti. Služba je akreditovaná v rámci: 1. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách 2. Pověření k sociálně právní ochraně dětí dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v oblasti: 3. pomoci rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, výchovné poradenství rodičům 4. poskytnutí osobě pečující, s níž byla uzavřena dohoda o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče. -4-

5 Centrum pro rodinu Cestou necestou Úvodní slovo Vážení a milí přátelé, ve třetím roce činnosti našeho krizového centra pro rodinu se těšíme důvěře rodin, které doprovázíme, OSPODů i partnerských organizací. Této důvěry a podpory si velice vážíme a jsme si vědomi toho, že bez ní bychom nedokázali tak rychlého rozšíření služeb. V roce 2013 se nám podařilo ustálit projekt sanace rodiny a psychoterapeutické služby pro týrané, zneužívané a zanedbávané děti a jejich rodiny. Rozšířili jsme nabídku o služby pro pěstounské rodiny, především individuální terapii a zážitkové semináře. Máme 5 stálých pracovníků v přímé péči, 3 terapeuty a 2 sociální pracovnice, vždy na částečný úvazek či DPP. Počet podpořených klientů přerostl vytyčená čísla. Opakovaná podpora od Nadace Terezy Maxové dětem či Nadace člověk člověku, neméně tak ze strany MPSV nás povzbuzuje k dalším aktivitám a novým přístupům. Propojení sociální práce a psychoterapie s úzkou spoluprací s OSPOD již považujeme za pro nás běžnou praxi, východisko k pružné, široké a účinné pomoci rodičům a jejich dětem mnohdy v zoufalé situaci. Kateřina Dunovská ředitelka -5-

6 1. Kdo jsme a co děláme Cílem naší práce je pomoci vytvořit stabilní, bezpečné a citově vřelé rodinné prostředí pro dítě tak, aby nedocházelo k jeho týrání, zneužívání či zanedbávání. Děti jsou ohroženy většinou svými nejbližšími, ale i vlastním jednáním a chováním, tedy ubližováním sobě či druhým. Pracujeme s celou rodinou na odhalení příčin problému a jeho nápravě. Pomáháme zhojit traumata dětí z nevhodného zacházení, strachu o sebe či své blízké, ze ztráty svého člověka či domova. Zaměřujeme se na zlepšení hluboce narušených vzájemných vztahů a komunikace, rodičovských dovedností nebo osobnostního nastavení členů rodiny. Pomáháme zlepšit materiální zázemí dítěte úpravou bytových a pracovních podmínek rodičů. S rodinou spolupracujeme v rámci psychoterapeutického poradenství a terénní sociální práce. Pokud je ohrožení velmi vážné, průběžně vyhodnocujeme situaci a zvažujeme nejlepší řešení pro dítě. Pokud je situace v rodině neúnosná, navrhujeme dočasně či dlouhodobě nejlepší náhradní řešení a další doprovázení dítěte. Včasným vyřešením ohrožujícího jednání však často předcházíme umístění dítěte do ústavní péče nebo pomáháme dětem k návratu z dětského domova zpět do rodiny. Náš tým sestává z odborníků v oblasti péče o ohrožené děti: dětská psycholožka a speciální pedagožka, psychoterapeuti a sociální pracovníci s dlouholetými zkušenostmi v oblasti sociální práce a psychoterapie s dětmi se sy CAN, stejně tak jako se zkušenostmi v práci s dětmi v zařízení sociální péče i ústavní výchovy. -6-

7 Ohrožené děti a jejich rodiny doprovázíme v rámci služeb: Sanace rodiny - stabilizace rodinného zázemí dítěte Pomáháme rodičům vytvořit vhodné podmínky pro vývoj a výchovu dítěte. Společně pro ně hledáme bydlení, práci, doprovázíme rodiče na jednání na úřadech, školách. Podporujeme rodiče v udržitelném hospodaření a péči o děti a jejich výchově. Zprostředkujeme jiné odborné poradenství. Psychoterapeutické služby pro děti, rodiče i celou rodinu Umožňujeme rozkrýt příčiny obtíží v rodině a posílit zdravé vztahy v rodině. Odstranit či zmírnit psychické obtíže dětí či jejich dospělých, posílit rozvoj jejich osobnosti a jejich kladný potenciál. Pomáháme vzájemnému pochopení rodič-dítě v případech, kdy do jejich komunikace vstoupí takové okolnosti, které hluboce narušují vztahy a fungování rodiny. Pomáháme zmírnit dopad vážných rozvodových sporů či upravit narušené citové vazby a výchovné působení v rodině. Obě služby jsou provázány a celková služba je úzce propojena s orgánem SPOD Vyhodnocení sy CAN Provádíme psychologickou a sociální diagnostiku u dítěte a jeho rodiny v případech podezření na syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Určujeme míru pravděpodobnosti a povahu týrání či sexuálního zneužívání dítěte. Vypracujeme ambulantní diagnostickou zprávu při zvažovaném umístění dítěte mimo rodinu. -7-

8 Pěstounům pomáháme vytvořit dobré místo pro život dětí Vzdělávací aktivity Pořádáme semináře pro menší skupinu pěstounů s tématikou výchovy a péče o děti pod vedením odborníka a zároveň terapeuta. Sdílení obtížných, byť opakujících se témat dává psychickou podporu pěstounům při výchově svěřených dětí a přináší jim nové informace a dovednosti dobré pro život pěstounské rodiny. Psychoterapie pro pěstounské rodiny Osobní a bezpečné sdílení problémů spojených s rolí pěstouna/ky, obnova vlastních sil, zprostředkování zdrojů pomoci, uzdravení narušených vztahů v rodině, pomoc vlastnímu i přijatému dítěti ve zdravém vývoji, to vše a mnoho dalšího nabízíme pěstounské rodině prostřednictvím individuální psychoterapie. -8-

9 2. CENTRUM PRO RODINU Stěžejní aktivitou a zároveň projektem je krizové Centrum pro rodinu, které pomáhá řešit situaci dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných a jejich rodin. Vzájemně prostupují služby sanace rodiny a terapeutické služby pro děti i celou rodinu. Své stálé místo si též našla ambulantní diagnostika často vyžadovaná v souvislosti s řešením nelehkých situací dětí a jejich rodin. Spolupráci s rodinou zahajujeme většinou na doporučení Oddělení SPOD, v některých případech jde o doporučení FN v Motole - porodnice, PL Bohnice či pedagogicko-psychologické poradny či jiné organizace nebo se na nás obrátí rodina sama. Širokým tématem jsou také rozvodové spory, úspěšně doprovázené v rámci projektu Domluvte se!, financovaného MPSV a MČ Praha 2, v rámci něhož řešíme úpravu péče o dítě, ale také i vzájemnou komunikaci v případech hlubokého rozkolu rodičů. Blíže nahlédneme do dění v krizovém Centru pro rodinu. -9-

10 2.1. Centrum v číslech: Počet klientů Celkem rodin (nových smluv) 53 Počet dětí 72 Počet dospělých 81 Region Trvalé bydliště Počet % Praha % Praha Praha 4 2 4% Praha % Praha 6 2 4% Praha 8 2 4% Praha 9 1 2% Praha % Středočeský kraj aj. 7 13% Celkem % -10-

11 Počet intervencí: Intervence Počet SANACE terénní a ambulantní 171 TERAPIE celkem 488 Terapie individuální 288 Terapie rodinná 172 Krizová intervence 28 ASISTOVANÝ kontakt 14 Pracovní tým Pracovník Mgr. Kateřina Dunovská Mgr. Markéta Řeřichová Mgr. Ivana Janišová Mgr. Igor Grimmich Bc. Alžběta Palanová Celkem 2 plné úvazky Pozice ředitelka a socioterapeutka psychoterapeutka dětská klinická psycholožka a psychoterapeutka psychoterapeut sociální pracovnice -11-

12 2.2. Důvody spolupráce: Náhradní forma péče o dítě Ustavní výchova/předběžné opatření 7 pěstounská péče/adopce 2 otázka svěření do péče jiné osoby 5 Syndrom CAN fyzické týrání 3 psychické týrání 2 zanedbávání 2 sexuální zneužívání/podezření 3 overprotektivní přístup/vysoké nároky na dítě 1 Konflikty a rozvody domácí násilí 3 rozvodové spory/konflikty mezi rodiči /neschopnost dohody 20 asistovaný styk 4 nevhodně nastavená péče o děti po rozvodu (rozdělení sourozenců) 3 vážné konflikty rodič x dítě 8 nejasné hranice dítěti 4 Obtíže dítěte opožděný vývoj dítěte 2 neurotické obtíže dítěte 8 obtíže ve škole/záškoláctví 9 agresivita dítěte 3 jinak trestná činnost u dítěte 2 útěky z domova 2 sexuální styk před 15 rokem věku/ těhotenství v dospívání 1 šikana 2 jiné obtížné chování 5 zdravotní postižení/vážná nemoc dítěte 2-12-

13 Sociální, zdravotní a osobnostní zátěž rodičů psychiatrické onemocnění u rodiče 3 zdravotní problémy rodičů 3 závislost rodiče 2 rizikové rysy osobnosti rodiče 9 nezaměstnanost 4 finanční problémy/dluhy 20 bytové problémy 6 pomoc s vyřízením dávek 5 Počet označuje jednu či více oblastí problematiky, se kterou rodina přichází -13-

14 2.3. Jak se daří našim projektům Sanace rodiny Doprovázeli jsme 7 rodin, u nichž se buď vracelo dítě z ústavní péče zpět do rodiny či se k ústavní péči schylovalo. Většinou jsme terénní práci propojovali s psychoterapií rodičů či dětí s cílem sanovat současnou situaci rodiče, podpořit zdravou osobnost rodiče a obnovit narušené vztahy v rodině. Ve všech případech kromě jednoho došlo k úspěšnému setrvání či návratu dítěte do rodiny. Ve dvou případech jsme představovali v rodinách spíše kontrolu než podpůrné doprovázení, a to na základě vážného podezření na fyzické týrání či zneužívání. V dalších rodinách jsme pomohli řešit tíživou ekonomickou, bytovou a pracovní situaci rodin, či doprovázení rodičů s psychiatrickou zátěží tak, aby se případnému umístění mimo rodinu včas předcházelo. Témata, ve kterých jsme rodiče doprovázeli: Ve vztahu k rodičům výchova dítěte a péče o dítě úprava podmínek pro přijetí dítěte podpora rodičovské role orientace v dávkovém systému bydlení zaměstnání vč. zprostředkování práce podání žádosti k soudu a komunikace se soudem vyřizování důležitých záležitostí (ukončení nájemní smlouvy, potvrzení o příjmech, aj.) mezilidské soužití (agresivita mezi partnery, hlučné projevy v domě) zprostředkování dluhového poradenství zprostředkování poradenství v OPL -14-

15 Ve vztahu k dítěti docházka do MŠ docházka, přestup, výchova na ZŠ/SŠ příprava do školy a školní docházka volnočasové aktivity pro dítě logopedie, psychomotorický rozvoj dítěte specializovaná péče o dítě (APLA, neurologické vyšetření, aj.) jednání se školou aj. institucemi v zájmu klienta -15-

16 Další podpora: motivační rozhovory krizová intervence kontrola péče a bezpečí dítěte propojování rodiny, komunikace se širší rodinou dítěte koordinace případu s OSPOD zajištění práce terapeuta v terénu (péče o ostatní členy domácnosti) Příběhy s dobrým koncem Bratři Filip a Tomáš (10 a 13 let) se vracejí na žádost matky po 4 letech v DD k matce, ke dvěma malým sestrám a partnerovi matky. V rodině došlo ke zlepšení sociální situace matky, ke zpracování prožitých traumat chlapců, ale i posílení vztahové vazby mezi bratry, jejichž vzájemná agresivita byla příčinou pobytu jednoho z nich do psychiatrické léčebny. Doprovázíme i rodinu patnáctileté Lenky, jejíž rodiče se náhle ocitli bez bydlení, financí a sociálního zajištění z důvodu neplacení povinného pojištění a absence dávek. Matka, dříve administrativní pracovnice, trpí vážnou metabolickou poruchou. S matkou sedmileté Kristýnky jsme začali pracovat na přípravě dítěte na nástup do školy, avšak záhy se začala rozkrývat hluboká traumata způsobená výchovou matky s psychiatrickou zátěží, širší rodinou a způsobem matčina života. Ta jako tanečnice nechávala dítě každou noc samotné zamčené v bytě. Chování dívky vykazovalo známky autismu, zcela nezvladatelného jednání a elektivního mutismu, navíc se signály sexuálního zneužívání. Po navázání terapeutického vztahu jsme však objevili v Kristýnce bystré kontaktní děvčátko, deprivované a traumatizované. Díky terapii začala dívka mluvit se známými i méně známými lidmi, její prožívání začalo být z ustrašeného radostnější, matku se dařilo jistou dobu získat pro spolupráci. Zároveň jsme předali naše podezření na týrání a zneužívání dítěte odpovědným orgánům. Díky výborné koordinaci OSPOD bylo zajištěné bezpečné prostředí pro dítě a následná pěstounská péče na přechodnou dobu. Tu však k překvapení všech zúčastněných pracovníků soud nepodpořil a svěřil dítě širší, vysoce rizikové rodině. Čtyřměsíční Julinka byla po podezření na fyzické týrání soudem vrácena zpět do rodiny i přes probíhající trestní vyšet- -16-

17 řování. K rodině jsme docházeli na sledování situace, neboť jakákoli podpora byla odmítnuta. Po měsíci spolupráce a vyhodnocení rizik jsme dali podnět k šetření policií a doporučení k umístění do přechodné pěstounské péče. Probíhala úzká spolupráce se všemi subjekty zúčastněnými na tomto případu. Příběh spolupráce s dvanáctiletou Stázkou začal u jejích vážných výchovných problémů, záškoláctví, agresivitou vůči matce. Záhy se však rozkryly hluboké problémy matky se zvládáním základních životních úkolů, rodina je velice nestabilní v oblasti financí a bydlení. Jde však o kumulaci problémů nedávné doby. Své mládí matka zasvětila vrcholové gymnastice, podlomené zdraví a osobnost jí však dovedly na okraj sociální propasti. Přístup trenérů od jejího útlého dětství byl roven citovému i fyzickému týrání dítěte, jež proměnilo kdysi houževnatou osobnost paní Magdy v člověka plného úzkosti, bez vůle a schopnosti žít. Vícerozměrnou podporu dáváme rodině paní Aleny s třemi dětmi ve věku 7-11 let. U nejstarší dcery OSPOD pojal podezření na nepřiměřený vztah s jejím strýcem s možností sexuálního zneužívání. Strýc vyplňuje dívce volný čas proti její vůli. Dívka zároveň bydlela převážně u své babičky, nikoli rodičů. Zkraje spolupráce se ukázalo, že od rodiny nedávno odešel otec, matka se dlouhodobě léčí s depresemi, prostřední dcera přebírá roli rodiče, nejstarší tráví čas u babičky a strýce. Objevily se též obavy ze ztráty bydlení a nedostatku financí. Pomocí důsledného doprovázení maminky v zajištění všech dokumentů a dávek, tak jako zprostředkování práce, se podařilo zázemí dětí stabilizovat. Terapeutická spolupráce s celou rodinou včetně strýce přinesla rozkrytí nevšedního vztahu dívky se strýcem, bylo nutné posílit matku v jejich rodičovských dovednostech, způsobech komunikace a autoritě, pomoci dětem najít své spokojené místo v životě rodiny. Devítiletý Rudolf přišel s maminkou kvůli odmítání kontaktů s otcem a narůstajícího strach z nich. Rodiče spolu již několik měsíců po problematickém vztahu, v němž se objevilo i domácí násilí,nežili. Matka se budoucí spolupráce s otcem obávala. Oba rodiče, přes vzájemné rozpory a rozdílné názory na na příčinu Rudolfova odmítání však chtěli situaci řešit ve prospěch syna a vycházeli naprosto vstříc pokynům psycholožky. Po určité době individuální terapeutické podpory se v bezpečném prostředí našeho Centra rodiče sešli. Otec odstoupil od záměru převzít si syna za asistence policie. Společně našli neutrální prostředí a situaci, kdy převzetí syna bylo nejméně zatěžující. Chlapec strávil s otcem první sobotní odpoledne, v němž se oba světy, dosud přísně oddělené, prolnuly. Otec po domluvě s matkou syna doprovodil do jeho nového domova. Matka se zbavila narůstajících obav z kontaktů s otcem a otec pochopil, že bez vzájemné -17-

18 spolupráce a citlivého přístupu k devítiletému synovi by o něj mohl přijít. Rudolf je spokojený a klidný. Sabina (14 let) byla dlouhodobě šikanována svojí spolužačkou, která se jí posmívala pro její romský původ. Nikdy ji nenapadlo se bránit jinak než slovně, dokud spolužačka neoznačila hanlivým výrazem její matku. Iveta se nechala vyprovokovat a vrazila jí. Dostala se do běhu událostí, které nestačí vnímat, reagovat na ně, chápat je a přijímat. Je na ní podané trestní oznámení, dle informací její advokátky jí hrozí podmínečné odsouzení. Celá rodina je zklamaná z jejího chování, rodiče žijí v jistotě, že i Iveta půjde ve stopách svých dvou sester (v současné době ve výkonu trestu). Iveta navštěvuje kurátorku, doučovací kroužky, ze strany systému je jí věnována zvýšená pozornost. Díky podpoře v našeho Centru zatím nepropadá fatálnímu odevzdání se cestě, kterou šly její sestry, a o které mluví jako o cestě, kterou od ní všichni očekávají. -18-

19 Psychoterapie pro rodinu Zdařile probíhá individuální psychoterapie k hledání nového pohledu a cesty z psychických a vztahových obtíží dětí či rodičů a k posilování jejich sebedůvěry. Přizváním ostatních členů rodinného systému se setkání mění v terapii rodinnou s cílem rozkrýt příčinu nefunkčního jednání členů rodiny, rozpoznat a narušit zažité nevhodné role členů rodiny a aktivovat vlastní úzdravné síly rodiny. Terapeuti Centra doprovázeli v r jak rodiče malých i nejmenších dětí a posilovali jejich rodičovské schopnosti a dovednosti, tak i adolescenty s vážnými výchovnými problémy. V obou případech se mnohdy jednalo o intervenci, která fakticky působila jako přímá prevence odchodu dítěte do ústavní péče. Častým tématem rodin, které do Centra přicházejí, jsou vyostřené vztahy rodičů s náctiletými dětmi, především dívkami. Tyto konflikty vedou již často až k jednání o ústavní péči. Díky skvělé práci terapeutů dojde v cca 80% k zásadnímu zlepšení vztahů v rodině a odvrácení odchodu dítěte z ní. Umělecké terapie Hlavním cílem výchovy a vzdělávání je příprava lidí, kteří jsou schopni dělat nové věci, nikoli pouze opakovat to, co udělaly jiné generace - lidí tvořivých, vynalézavých, objevujících. Druhým cílem výchovy a vzdělávání je formování myšlení, které má být kritické, má být schopné ověřování a nemá přijímat vše, co je mu nabízeno. (Jean Piaget) Umělecké terapie jsou integrální součástí psychoterapeutických přístupů, jež lze definovat jako záměrné a cílevědomé upravování narušené činnosti organismu za pomocí uměleckých prostředků výtvarného, hudebního, literárního a dramatického umění (Valenta, Müller 2003). Na rozdíl od ČR, kde má primát v uměleckých terapiích dnes již známá arteterapie v užším slova smyslu, tedy terapie využívající výtvarných prostředků, v zahraničí jsou jí i ostatní formy umělecké expresivní terapie rovnocenným partnerem. Ne náhodou jsou lektoři, vedoucí různé kurzy a -19-

20 výcviky v tomto oboru, proškoleni většinou právě v USA či Velké Británii. Zajímavý je ovšem fakt, že kořeny expresivních terapií nesahají ani tak k vyspělým civilizacím, ale spíše k přírodním národům muzikoterapie hodně čerpá z hudby západní Afriky a taneční (pohybová) terapie má základ v indiánských rituálech Jedná se tedy o arteterapie v širším slova smyslu (výraz arteterapie v užším slova smyslu se používá jen pro terapii výtvarným projevem). Obecnými cíli uměleckých terapií jsou: eliminování vlivů stresorů a snížení tenze posilování motivace k pozitivní změně budování komunikačních dovedností budování schopnosti sociální interakce vytvoření schopnosti vhledu do sociálních situací podpora sebereflexe, sebehodnocení a sebeovládání (Valenta, Müller 2003) Při terapeutické práci s dětmi i rodinami se využívání uměleckých terapií, zvláště dramaterapie velmi osvědčilo. Hraní rolí, sochání, imaginace, výtvarné ztvárnění emocí, situací, přání pomáhá nacházet cestu k sobě i druhým, a to zvláště prostřednictvím abreakce odžití, odreagování často negativních emocí, prostředek k dosažení katarze katarze osvobození od duševních konfliktů, zbavení pocitů viny, vnitřního napětí, stresových stavů společně s nahromaděnou agresí korektivní emoční zkušenosti získaná zkušenost, která je v kontrastu s negativním očekáváním ztvárnění rolí očekávané chování, vnější projevy, vnitřní představa o určité roli. -20-

21 Tato tvořivá terapie vede děti i rodiče k větší přirozenosti, motivuje k rozšiřování repertoáru životních rolí, koriguje nevhodné chování a nalézá optimální spojení mezi vnitřním prožíváním a vnějšími projevy. Velkým přínosem je také vybití agresivity, strachu, smutku v bezpečném rámci hraní rolí, odreagování a odžití vnitřních zranění duše a vcítění se do pocitu druhých. Využíváme také arteterapeutické přístupy, zvláště výtvarné ztvárnění emocí, postojů, snů, přání, blízkých lidí aj. pomocí barev, předmětů, různých druhů karet z karetních her (velmi se osvědčilo a již mezi kolegy začalo rozšiřovat používání karet ze hry Dixit), symbolické vyjadřovaní vztahů skrze osvědčené techniky kresba či malba začarované rodiny, ostrov snů aj. i inovované přístupy např. strom emocí. Často při této velmi individuální práci prolínáme jednotlivé prvky, od malby přecházíme k vyprávění příběhu i přehrání výtvarně ztvárněné situace, pocitu aj. Propojujeme tedy v bezpečném rámci setkávání arteterapii s dramaterapií, někdy i biblioterapií (léčba knihou - od čtení literárních děl po vlastní tvořivé psaní). Nově také zavádíme fotografickou terapii, jejíž základní myšlenky vznikly ze spolupráce terapeutky a fotografa, který s naší organizací dobrovolnicky spolupracuje. Fotografická terapie je vhodná především u dospívajících dětí. Jejím základním principem je vyfotografování zachycení emočně nebo vztahově důležitého okamžiku a jeho následný rozbor s terapeutem. Smyslem je tedy nejen uvědomění si svých emočních pochodů v často vypjaté situaci (to chci vyfotografovat), ale i konstruktivní a přitom schůdný přístup k jejímu zvládnutí (fotografuji) a následné hledání cesty k zlepšení situace za pomoci terapeuta (dívám se na situaci, emoci s odstupem, co teď vidím, co cítím, jaké fantazie k tomu má terapeut, nejsem na to sám). (Použitá literatura: Valenta, M. Dramaterapie) Příběhy s dobrým koncem Natálka (14)let žije přes rok pouze s matkou, kontakt s otcem nemá. Již několik měsíců se sebepoškozuje, řeže se žiletkou do ruky, matce vzala prášky na zklidnění, pije alkohol, ve škole se výrazně zhoršila. Je velmi bystrá, empatická vůči okolí a zvláště matce, své pocity nevnímá, nechce -21-

22 vnímat, neumí je projevit. Chová se velmi dospěle, zodpovědně, poté situaci nezvládá a upadá do sebeubližování. Probíhá intenzivní individuální terapie, kde se přes malování, vyprávění aj. postupně dostává ke svým pocitům, uvědomění si, co chce, přestává se obviňovat. Současně probíhá společná terapie Natálky s matkou, ta pevněji uchopuje svou roli matky, obě se cítí ve vztahu jistěji. Zároveň je znovunavázán kontakt s otcem. Natálka si již neubližuje, občas až velmi razantně projevuje své potřeby a pocity, chová se přiměřeně věku. Šestnáctiletá Klára přichází do našeho Centra a výrazně sděluje slovy i svým chováním, že nevěří sobě ani nikomu jinému, svůj život vnímá jako film, ve kterém je jen divákem. Křehké prolamování bariéry a nacházení cesty k sobě a blízkým nakonec podporuje svou spoluprací i matka, s níž má Klára mnohaletý vztah-nevztah, dlouhou dobu žila u dědy. Postupně dochází k získání důvěry ve vztahu k sobě i ve vztazích okolních, zvláště v přijetí v rodině a s tím úzce související a navazující vytváření hranice ve výchově. Vztahu matky a Kláry dlouhodobě, po léta, chyběly základní pilíře důvěry a vzájemného přijetí. Přestože je stále výrazně oslabená vzájemná důvěra a pocit primárního přijetí ve vztahu matka dítě, dochází k opakovaným útěkům z domova, k výrazným emočním projevům a je patrná celková únava a přepjatost rodinného systému, matka i Klára velmi aktivně pracují na zlepšení vztahu, během terapie se vzájemně sobě přiblížily, ve vztahu se začínají objevovat významné ostrůvky přijetí a oceňování. Společnou prací jsme předešli umístění Kláry do ústavní péče. Dvanáctiletá -22-

23 Petra přichází do našeho Centra vyděšená, smutná, rozechvělá, po chvíli se s pláčem svěřuje se svými bolestnými vzpomínkami na rvačky a hádky rodičů, otcovy pokusy o sebevraždu, bojí se o sebe, maminku, tatínka, má v sobě veliký zmatek, postrádá pocit bezpečí, jistoty. Během terapie využíváme aktivní biblioterapii, své zážitky sepisuje, vyjadřuje své pocity svěřuje se nejen terapeutce, ale i papíru, externalizuje traumatické zážitky. Souběžně maluje při setkáních postavy, zprvu bez tváře, později se stále více výraznějším obličejem. Vedle individuální terapie probíhá terapie rodinná, matka intenzivně spolupracuje, velký důraz se zde klade na projevování emocí, posilování životních rolí matky a dcery, opory a hranic bezpečného území. Po třech měsících do terapie vstupuje i otec, situace se výrazně zklidňuje, jsou vystavena jasná pravidla. Nyní je Petra více spokojená, usměvavá, stále ráda píše a maluje, v tvorbě je patrné více pozitivního ladění ze současné situace a nadějného pohledu do budoucna Domluvte se! Pružná víceoborová porozvodová péče Širokým tématem jsou též rozvodové spory, úspěšně řešené v rámci projektu Domluvte se!, financovaného MPSV a MČ Praha 2, v rámci něhož řešíme úpravu péče o dítě a vzájemné komunikace v případech hlubokého rozkolu rodičů. Pomáháme rodičům překonat vzájemné vypjaté konflikty ve prospěch jejich dítěte a konstruktivně řešit otázky péče, vývoje a běžných záležitostí dítěte. Pomáháme dítěti zorientovat se v traumatické situaci a ošetřit její dopad na křehkou dětskou psychiku. Usnadňujeme rodičům dosáhnout vzájemné dohody a jejího dodržování Vyhodnocení sy CAN a ambulantní diagnostická zpráva OSPOD se na naše centrum dál častěji obrací s otázkou podezření na sexuální zneužívání či týrání dítěte, ve dvou případech dalo podnět k prošetření naše Centrum. Proto jsme naši nabídku rozšířili o diagnostiku a terapii -23-

24 sy CAN obnášející: psychologickou diagnostiku stanovující výskyt a míru pravděpodobnosti týrání či sexuálního zneužívání dítěte, vypracování psychologické zprávy, intervence potřebné k odstranění ohrožení, psychoterapii dítěte a jeho rodinného systému k ošetření traumat, znovuzískání pocitu životní jistoty a zdravých vztahů v rodině. Ambulantní diagnostickou zprávu jsme připraveni vypracovat vždy tam, kde OSPOD zvažuje umístění dítěte mimo rodinu či hlubší bližší zmapování situace dítěte i rodiny. Zároveň jde o situaci, kdy je pobyt v diagnostickém ústavu v přímém rozporu se zájmem tohoto dítěte. Za pomoci námi vytvořeného formuláře vypracujeme všechny dílčí oblasti diagnostické zprávy za přispění dalších odpovídajících subjektů, které s dítětem a rodinou vstupují do osobního kontaktu. Oblastmi jsou: sociální anamnéza, psychologická a etopedická zpráva, školní a zdravotní zpráva, vč. doporučení. Komplexní diagnostická zpráva je formálně shodná s výstupem z dětského diagnostického ústavu Spolupráce s dalšími organizacemi Pro zasíťování služeb, které pomáhají naše klienty navrátit do úspěšného života, s potěšením využíváme služeb či jinak spolupracujeme s organizacemi: Dům tří přání, Azylový dům Gloria, Poradna při finanční tísni, RUBICON Centrum, Centrum pro rodinu Drop-In, Apla, Alma femina, Program 5P sdružení Hestia, Projekt Kámoš Barevného světu dětí, PPP, SVP Klíčov, HoSt Home start, aj. Zejména nás těší spolupráce s OSPOD mnohých městských částí, např. Prahy 2, 3, 4, 5, 6, 7 nebo 10. Vážíme si důvěry, se kterou se na nás odborníci obracejí. Velmi nás těší úzká a konstruktivní spolupráce s OSPOD a dalšími subjekty, v rámci níž se nám daří v případech vážného ohrožení vytvořit dětem bezpečí a zdravé rodinné prostředí. Důvěru umocňuje výrazně kladná zpětná vazba od samotných klientů, se kterou se svěří na OSPOD. -24-

25 2.5. Rozvojové aktivity Zhodnocení plánované činnosti a projektů v roce 2013 Krizová pěstounská péče Plán: Projekt krizového a krátkodobého umístění dětí od cca 2-12 let do přechodné pěstounské péče s max. délkou pobytu 1 rok pro vysoce ohrožené děti za intenzivní sociální a terapeutické práce s biologickou rodinou dítěte k rychlému vyřešení situace. Paní Magda, žadatelka o tuto formu PP a průkopnice v této oblasti má letité zkušenosti s výchovou těch nejohroženějších dětí a dětí s vážnými výchovnými problémy. Uskutečnění: Paní Magda zdárně prošla na konci roku 2013 přípravou pěstounů. Bohužel zároveň oznámila, že z rodinných důvodů musí ukončit plánované pěstounství. V tuto chvíli hledáme intenzivně nové pěstouny pro takto náročnou službu. V létě 2013 se však paní Magda zapojila do dobrovolného doprovázení týraného a zneužívaného děvčátka po dobu její hospitalizace v nemocnici. Všechny zainteresované subjekty v tomto případu se shodly na tom, že právě přechodná PP u paní Magdy, která tou dobou procházela teprve přípravou, by byla pro tuto dívku nejvhodnějším řešením. Ambulantní diagnostická zpráva Plán: Plánujeme vypracovat další 2 pilotní ambulantní diagnostické zprávy a navázat za tímto účelem spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, která má standardizované nástroje k vypracování osobnostního profilu dítěte, jenž tvoří nedílnou součást zprávy. Dále bude třeba ve spolupráci s OSPOD prosadit ambulantní DZ u diagnostických ústavů jako platný dokument, na základě něhož bude dítě eventuelně umístěno do vhodného zařízení. Uskutečnění: Diagnostika probíhala v několika případech podezření na sexuální zneužívání a fyzické týrání dítěte. O souhrnnou diagnostiku, která by suplovala jeden z důvodů umístění dítěte do diagnostického ústavu, jsme nebyli OSPO- -25-

26 Dem žádáni. Tento záměr však stále považujeme za jednu z našich priorit i pro rok 2014, bude třeba více rozšířit povědomí takovéto možnosti, zejm. v souladu s novým Občanským zákoníkem. Skupinová terapie pro náctileté Plán: Od dubna 2013 bude v prostorách KC Prádelna v Holečkově ulici probíhat jednou za měsíc skupinová terapie pro naše dospívající klienty. Uskutečnění: Skupiny náctiletých začaly probíhat zdařile v menším kroužku přímo v Centru pro rodinu Cestou necestou, neboť přeprava pracovníků a dětí do nedalekého KC Prádelna se ukázala být neschůdná. V roce 2014 plánujeme rozšířit tyto aktivity buď v CPR Cestou necestou nebo v KC Prádelna. Rozšíření týmu: Plán: Od ledna 2013 s radostí uvítáme v našem týmu dětskou psycholožku a terapeutku Mgr. Ivanu Janišovou a sociální pracovnici Bc. Alžbětu Palanovou. -26-

27 3. VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ Plán: V rámci sdružení Cestou necestou bude podrobně vypracován model vzdělávání a doprovázení pěstounů, kteří uzavřou dohodu o výkonu PP s MČ Praha 2, 5 a 7 zahrnující skupinové vzdělávání, individuální vzdělávání a doprovázení, svépomocné skupiny. Od května pak bude tento projekt spuštěn a financován ze státního příspěvku. Uskutečnění: Vzdělávání pěstounů jsme zdařile zahájili, od července proběhlo 79 hodin individuálního vzdělávání pro pěstouny a tři semináře pro skupinu pěstounů. Témata seminářů v rámci výchovy a péče o svěřené dítě spoluvytvářeli přímo pěstouni na setkání. Informace od psychologů a speciálních pedagogů vycházely z potřeb pěstounů, sdílení jejich osobních starostí a společných témat.tato forma se nám velice osvědčila, vzbudit aktivní zapojení se podařilo i u původně méně motivovaných lidí. V nasledujícím roce plánujeme rozšířit služby pěstounům o doprovázení v rámci Dohody o výkonu pěstounské péče. -27-

28 4. Co plánujeme do roku 2014 Vyhodnocení rizik u vážně ohroženého dítěte Na základě dvou závažných případů týraných a zneužívaných dětí, jež rozhodnutím soudu setrvávaly v rodině, jsme si vzali za své podnítit odbornou diskusi o hodnocení rizik pro dítě ohrožené na zdraví a životě, stanovení hranice, za kterou je setrvání v rodině pro dítě nebezpečné. Rádi bychom dali vzniknout vyhodnocovacímu rámci pro případy vážného ohrožení dítěte s využitím pro sociální službu, OSPOD a opatrovnický soud. -28-

29 Odborné semináře na vybraná témata Nejméně 2x do roka uspořádáme odborný seminář na vybraná témata z psychoterapie ohroženého dítěte a rodiny. Na předešlých setkáních k činnosti Centra jsme zaznamenali veliký zájem ze strany pracovníků OSPOD a dalších organizací o témata potřeb ohroženého dítěte a terapie traumat či deprivace, náprava narušených rodinných vazeb. Proto jsme se rozhodli cíleně vytvořit prostor pro sdílení zkušeností s odbornou veřejností. Prvním chystaným tématem je dramaterapie a biblioterapie v práci s rodinou. Úzká spolupráce s partnerskými organizacemi Ukotvíme vznikající spolupráci, sdílení postupů a zkušeností v jednotlivých tématech ohrožených dětí s obdobně zaměřenými organizacemi. Rádi bychom rozšířili možnosti formálního i neformálního setkávání, uspořádání tematických setkávání či konferencí a spolupráce v inovativních projektech. Publikace odborných článků Rádi využijeme nabídky Edice Otevíráme Nadace Terezy Maxové, webových stránek Čí je dítě? či jiných medií k naší reflexi žhavých problémů současného systému péče o ohrožené dítě. Rozšířit služby pro pěstounské rodiny Odpovídáme na poptávku po vedení dohod o výkonu pěstounské péče pro pěstounské rodiny. Plánujeme registrovat pověření k SPOD v oblasti uzavírání Dohod a poskytovat plný rozsah služeb pro pěstounské rodiny. -29-

30 5. Podpořili nás -30-

Tam, kde nemám dost slov, pomohu si skutky. ( Michelangelo)

Tam, kde nemám dost slov, pomohu si skutky. ( Michelangelo) Tam, kde nemám dost slov, pomohu si skutky. ( Michelangelo) Cestou necestou, o.s. Sídlo: Náplavní 2013/1, 120 00, Praha 2 IČO: 22895299 DIČ: CZ22895299 Č.ú: 2400222621/2010 Registrace MV dne 30.3. 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči (dále jen KCR) se snaží

Více

Case management v programech Amalthea o.s.

Case management v programech Amalthea o.s. 1 Case management v programech Amalthea o.s. Autoři: David Svoboda, DiS., odborný ředitel Amalthea o.s. Mgr. Ria Černá, vedoucí Centra náhradní rodinné péče Amalthea o.s. Mgr. Martina Šťastná, o.s. Šance

Více

Výroční zpráva 2014. www.hostcz.org

Výroční zpráva 2014. www.hostcz.org www.hostcz.org Výroční zpráva 2014 HOST HOME-START ČESKÁ REPUBLIKA Myšlenka Home-Start / 2 Co nabízíme / 2 Komu je naše služba určena / 2 Jak pracujeme / 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 Personální zajištění

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Krok do života 1, CZ. 1.04/3.1.02/43.00068 Inovace vzdělávacích a poradenských programů pro běžné klienty INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Tento projekt je financován z Evropského sociálního

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s.

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Mgr. Helena Vlčková a kol. OBSAH 1. Úvod 2. Psychologická východiska 3. Legislativní rámec práva a povinnosti zúčastněných

Více

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz V současné době nabízíme naše služby v těchto projektech: Poradenské centrum Poskytujeme: informace o náhradní rodinné péči sociálně-právní

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE Rodina a sociálněprávní ochrana dítěte PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Rodina a sociálně-právní ochrana dítěte 2 Příručka pro obce / Rodina a sociálně-právní ochrana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace OBSAH Úvodní slovo ředitele... Centrum psychologické pomoci... Kde nás najdete... Odborné sociální poradenství... Linka důvěry Karviná...

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci...3 2. Sociální služby v roce 2014...5 2.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení...

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení... Výroční zpráva 2013 Obsah 1. Úvodní slovo....1 2. Základní informace o sdružení...2 3. Organizační struktura..................................... 3 4. Rozhovory s vedením...4 5. Naše činnost...6 5.1. Programy

Více

Metodika společné práce týmů

Metodika společné práce týmů NADACE SIRIUS Metodika společné práce týmů Ambulantně-terénního centra a Domu Přemysla Pittra pro děti o. s. Dům tří přání Dům tří přání, o. s. prosinec 2011 Autoři textu: Mgr. Irena Kulhánková Mgr. Martina

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Dlouhodobá příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života

Dlouhodobá příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života Dlouhodobá příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života Metodická příručka Poradenského centra pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou Centra J.J.Pestalozziho Chrudim

Více

Občanské sdružení Rozum a Cit. Zpravodaj. zima 2007

Občanské sdružení Rozum a Cit. Zpravodaj. zima 2007 Občanské sdružení Rozum a Cit Zpravodaj zima 2007 3 Občanské sdružení Rozum a Cit Motto: Nasloucháme s citem, pomáháme s rozumem. Občanské sdružení Rozum a Cit bylo založeno v roce 2000 jako organizace

Více

Úvodní slovo... 2. Organizační struktura OS Krok... 4. Historie Občanského sdružení Krok... 5. Základní informace o programech...

Úvodní slovo... 2. Organizační struktura OS Krok... 4. Historie Občanského sdružení Krok... 5. Základní informace o programech... Pocity jsou podstatné. Kamča OBSAH Úvodní slovo... 2 Kdo jsme... 3 Organizační struktura OS Krok... 4 Historie Občanského sdružení Krok... 5 Základní informace o programech... 8 Terapeutická komunita...

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2008 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2004 2008 Obsah (Práce zachovávají formát, který byl použit samotnými

Více

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Podpora pěstounských a osvojitelských rodin s romskými dětmi, Arteterapie, Klub náhradních rodin, VTI Pavla Pokorná, Alena Vávrová, Jana Frantíková,

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã Potřeba systémových změn v péči o ohrožené děti a rodiny Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã ñ â ðßøãë ìß ëêßâçñòôm íâáæbøãèváv ø ñòßôìv ô áæíô ÍÊÂOÇÁÆ Ë ÒÍÓRÃɪ Æ Ì Î ØÊ ÐÍÔ$ª ÊÃÌÉ

Více

PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI

PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI DÍTĚ - RODINA - PĚSTOUNSTVÍ OBSAH PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI 2 3 6 8 10 11 12 14 15 17 Dítě rodina pěstounství Nejčastější otázky k pěstounství Jaké jsou vlastně děti,

Více

ÚVOD. Za organizaci. Alžběta Candia M.

ÚVOD. Za organizaci. Alžběta Candia M. ÚVOD Milí přátelé, ráda bych shrnula důležité momenty roku 2013. Uplynulý rok byl velmi bohatý na nové zkušenosti v rámci mezioborové spolupráce, zintenzivnění spolupráce s odděleními SPOD a na rozšiřování

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více