Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky města Třince

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky města Třince 2015-2017"

Transkript

1 Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky města Třince

2 Obsah Úvod Sociodemografické údaje Demografické údaje Složení obyvatelstva Sňatky, rozvody, potraty Zaměstnanost Sociální práce a sociální dávky Bydlení Analýza služeb a aktivit pro rodiny Vzdělávání Mateřské školy Základní školy Střední školy Aktivity na podporu rodiny Manželství a rodina Těhotenství a mateřství Slaďování rodinného a pracovního života Služby pro rodiče a děti ve věku do zahájení povinné školní docházky Služby pro rodiny se členem se zdravotním postižením nebo se seniorem Služby pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením Služby pro pěstounské rodiny Volnočasové aktivity pro děti a mládež Prorodinné akce Další aktivity na podporu rodin Dotazníkové šetření SWOT analýza Kvalitní služby, aktivity a opatření pro rodiny Priority a opatření Závěr Seznamy obrázků, grafů, tabulek Použitá literatura

3 Úvod Rodinná politika představuje ve své podstatě souhrn aktivit a opatření za účelem podpory rodiny. Pro účely tohoto materiálu je rodina chápána šířeji než jen jako nukleární rodina, v níž žijí rodiče a jejich děti, ale zahrnuje v sobě též soužití dalších generací. Rodinná politika je politikou průřezovou, zasahuje do nejrůznějších veřejných oblastí života společnosti, jako je např. bydlení, školství, zdravotnictví, trh práce, infrastruktura. Město Třinec na základě Metodického doporučení MPSV Rodinná politika na úrovni krajů a obcí strategicky plánuje od roku 2012 realizaci rodinné politiky na místní úrovni. K plánování rodinné politiky se město Třinec zavázalo po získání ocenění Obec přátelská rodině roku 2012 a po získání finanční dotace z MPSV na projekt Třinec přátelský rodině. Závazek plánovat rodinnou politiku je ukotven ve Strategickém plánu města Třince a také ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb města Třince Zastupitelstvo města schválilo první Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta v prosinci Plánování rodinné politiky a realizace rodinné politiky na místní úrovni byla svěřena odboru sociálních věcí MěÚ Třinec. Vzhledem k tomu, že v roce 2014 skončila platnost prvního Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince, připravil odbor sociálních věcí MěÚ Třinec ve spolupráci se členy pracovní podskupiny pro rodinnou politiku střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb nový Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta Předložený Plán rozvoje rodinné politiky města Třince je tedy druhým strategickým dokumentem, který byl zpracován metodou komunitního plánování. Předchozí Plán rozvoje rodinné politiky na léta položil základ pro úspěšnou realizaci rodinné politiky na místní úrovni. Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta stanovuje tři základní priority v oblasti rodinné politiky na místní úrovni. Tyto priority jsou zaměřeny jak na vznik, rozvoj a udržitelnost služeb a aktivit pro rodiny a jejich členy, tak na podporu slaďování rodinného a pracovního života a v neposlední řadě i na informovanost občanů města o rodinné politice. Věříme, že se nám podaří nově stanovenými prioritami úspěšně navázat na předchozí Plán rozvoje rodinné politiky a udržet tak rodiny v centru pozornosti života ve městě. Radim Kozlovský místostarosta města Třince 3

4 1. Sociodemografické údaje Třinec je město v okrese Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji, 32 km jihovýchodně od Ostravy na řece Olši na území historického Těšínského Slezska. Podle správního členění patří do Moravskoslezského kraje, okresu Frýdek-Místek. Třinec je obcí s rozšířenou působností, do jeho správního obvodu patří 12 obcí. Obr. 1 Městské části Třince 1.1 Demografické údaje V Třinci žilo podle dostupných údajů Českého statistického úřadu ke dni celkem obyvatel. 1 Vývoj počtu obyvatel v Třinci vykazuje trvalý pokles. Od roku 2000, kdy byl celkový počet obyvatel města Třince , klesl počet obyvatel o více než Snižování počtu obyvatel potvrzuje i celkový záporný přírůstek obyvatel (jak přirozený, tak migrační), který v roce 2013 činil V témže roce se v Třinci narodilo 324 dětí a zemřelo 447 obyvatel. Do Třince se v roce 2013 přistěhovalo 518 osob a naopak z Třince se v roce 2013 vystěhovalo 719 osob. 1 Databáze demografických údajů za obce ČR. Dostupné z: 4

5 Graf 1: Vývoj přírůstku obyvatel v Třinci v letech (zdroj: ČSÚ) Složení obyvatelstva V roce 2013 činil index stáří v Třinci 129,3, tedy na 100 osob ve věku 0 14 let připadalo v Třinci více než 129 seniorů starších 65 let. Zhruba do roku 2005 žilo v Třinci více dětí ve věkové kategorii 0 14 let než seniorů nad 65 let. Po roce 2005 se situace obrátila a index stáří se začal výrazně zvyšovat. Za poslední čtyři roky stoupl index stáří o 12 ze 117 v roce 2009 na již zmiňovaných 129,3 v roce Graf 2: Věkové složení obyvatel Třince v letech (zdroj: ČSÚ) 5

6 V Třinci žije více žen než mužů. V roce 2013 žilo v Třinci mužů a žen. Ve věkových kategoriích 0 14 let a let sice počet mužů převyšuje počet žen, ale ve věkové kategorii 65 let a více je situace opačná. V roce 2013 žilo ve věkové kategorii 65 a více let v Třinci žen a mužů. Věkové složení obyvatel ve věku 0-14 ve věku ve věku 65 a více let celkem z toho ženy celkem z toho ženy celkem z toho ženy Tab. 1 Věkové složení obyvatel Třince v letech (zdroj: ČSÚ) Sňatky, rozvody, potraty S výjimkou roku 2007 připadalo v Třinci na 100 sňatků více než 50 rozvodů. Od 90. let klesl počet sňatků o více než jednu třetinu (např. v roce 1992 proběhlo v Třinci 280 sňatků). Počet rozvodů zůstal na přibližně stejné úrovni. Graf 3: Sňatky a rozvody v Třinci v letech (zdroj: ČSÚ) 6

7 Počet sňatků a rozvodů Sňatky Rozvody Sňatky Rozvody Tab. 2 Počet sňatků a rozvodů v Třinci v letech (zdroj: ČSÚ) S rozvody souvisí počet úplných a neúplných domácností. Celkem je v Třinci domácností. Domácností se závislými dětmi je 4 184, z toho 24 % tvoří neúplné domácnosti (bez jednoho z rodičů). 2 Hospodařící domácnosti v Třinci Úplné bez závislých dětí Tvořené jednou rodinou Úplné se závislými dětmi Neúplné bez závislých dětí 990 Neúplné se závislými dětmi Tvořené 2 a více rodinami 232 Domácnosti jednotlivců Vícečlenné nerodinné domácnosti 633 Tab. 3 Hospodařící domácnosti v Třinci (zdroj: ČSÚ) Počet potratů na 100 narozených dětí, tedy potratový index, činil v roce 2013 v Třinci 40,6. 4 Potratový index zahrnuje nejen umělé přerušení těhotenství, ale i samovolné potraty a mimoděložní těhotenství. Celkově můžeme říci, že počet potratů se od 90. let výrazným způsobem snížil. (Např. v roce 1992 činil počet potratů v Třinci 485). Graf 4: Vývoj počtu potratů v Třinci v letech (zdroj: ČSÚ) 2 Zahrnuje nejen domácnosti rozvedených manželů, ale i ovdovělých, osamělých matek apod. 3 Údaj k Údaj k

8 1.2 Zaměstnanost Podle posledních dostupných údajů činila míra nezaměstnanosti v Třinci 7,15 %, 5 což je výrazně méně než v Moravskoslezském kraji (10,5%) a v celé České republice (8,2%). Přesto připadá na jedno volné pracovní místo v Třinci 36,5 uchazečů. 6 Struktura uchazečů o zaměstnání v Třinci podle věku Věk Mladiství do 19 let let let let let let let let let a více let Tab. 4 Struktura uchazečů o zaměstnání v Třinci podle věku (Zdroj: ČSÚ) Struktura uchazečů podle délky nezaměstnanosti Délka nezaměstnanosti Méně než 3 měsíce měsíce a více, méně než 6 měsíců měsíců a více, méně než 9 měsíců měsíců a více, méně než 12 měsíců měsíců a více, méně než 24 měsíců měsíců a více Tab. 5 Struktura uchazečů o zaměstnání v Třinci podle délky nezaměstnanosti (Zdroj: ČSÚ) 1.3 Sociální práce a sociální dávky Obtížné životní situace rodin v Třinci řeší na Městském úřadě v Třinci dvě oddělení odboru sociálních věcí oddělení sociálně právní ochrany dětí a oddělení sociální pomoci. Nejčastější potíže rodin, které v roce 2013 řešily pracovnice oddělení sociální pomoci, byly: zadluženost, hrozící ztráta bydlení, nevyhovující bydlení, pomoc při vyřízení sociální dávek, špatná finanční situace, problémy spojené s psychickým, mentálním nebo fyzickým postižením, pomoc při výběru a zajištění vhodných sociálních služeb. 7 Níže uvádíme statistické údaje vybraných skupin klientů oddělení sociální pomoci. 5 K K Zdroj: Výroční zpráva odboru sociálních věcí za r

9 Vybrané skupiny klientů oddělení sociální pomoci v roce 2013 Noví klienti Celkem klientů Aktivní klienti 8 Počet jednorázových intervencí Počet opakovaných intervencí Rodiny s dětmi Osoby pečující Nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy Tab. 6 Vybrané skupiny klientů oddělení sociální pomoci v roce 2013 (Zdroj: statistika oddělení) Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí se oproti r snížil počet případů, kdy byl orgán sociálně-právní ochrany dětí ustanoven opatrovníkem a také počet soudních jednání, u kterých byl pracovník oddělení sociálně-právní ochrany dětí přítomen. Pracovníci se tak mohli více zaměřit na konkrétní práci v rodinách a počet návštěv v rodině se oproti r zvýšil o 375. Vybrané statistické informace oddělení SPOD za rok 2013 Počet spisů k Počet živých spisů 652 Počet návštěv v rodině Počet dětí v ústavní péči k Počet dětí v náhradní rodinné péči k Počet pěstounských rodin k Počet dětí a mladistvých v péči kurátora 192 Trestná činnost dětí/z toho dívek 3/1 Trestná činnost mladistvých/ z toho dívek 12/0 Tab. 7 Vybrané statistické informace oddělení SPOD za rok 2013 (Zdroj: statistika oddělení) V České republice existuje několik sociálních dávek, které pomáhají osobám v době, kdy nejsou schopny si zajistit základní životní potřeby. Jedná se o dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi, o které se žádá na kontaktních místech příslušných Úřadů práce ČR. Dávky ze systému státní sociální podpory jsou zaměřeny zejména na podporu rodin s dětmi. Ze systému státní sociální podpory se vyplácí: přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné a pohřebné. Níže je uvedeno čerpání vybraných dávek systému státní sociální podpory a systému hmotné nouze. Čerpání dávek je uvedeno za celý správní obvod města Třince (dále jen ORP Třinec ) jako obce s rozšířenou působností, protože údaje za samotné město Třinec nejsou dostupné. 8 Klienti, se kterými se aktivně pracovalo. 9

10 Vybrané dávky státní sociální podpory v ORP Třinec Počet vyplacených dávek Rok 2012 Rok 2013 Neinvestiční Počet výdaje vyplacených Neinvestiční výdaje dávek Kč Kč Rodičovský příspěvek Příspěvek na Kč Kč bydlení Celkem Kč Kč Tab.8 Dávky státní sociální podpory v ORP Třinec (Zdroj: Úřad práce ČR) Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou zaměřeny na podporu rodin i jednotlivců v obtížných životních situacích spojených s nedostatečnými příjmy. Jedná se o tyto dávky: mimořádná okamžitá pomoc, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Dávky hmotné nouze v ORP Třinec Rok 2012 Rok 2013 Neinvestiční Počet výdaje vyplacených Počet vyplacených Neinvestiční výdaje dávek dávek MOP celkem Kč Kč Příspěvek na Kč Kč živobytí Doplatek na Kč Kč bydlení Celkem Kč Kč Tab.9 Dávky hmotné nouze v ORP Třinec (Zdroj: Úřad práce ČR) 1.4 Bydlení Ve městě Třinec se nacházejí rodinné domy, byty družstevní, v osobním vlastnictví a v majetku soukromé společnosti CPI Byty, a.s. Také město Třinec má svůj bytový fond, který k zahrnuje 869 bytů. Město Třinec vede evidenci zájemců o přidělení bytu - pořadí zájemců v evidenci schvaluje Rada města Třince na základě doporučení bytové komise. Byty určené pouze pro rodiny v krizi město nemá. Pokud je nějaký občan města či rodina v bytové tísni, projednávají se jejich žádosti mimo evidenci na základě mimořádného přednostního přidělení bytu. K přednostnímu přidělování bytů se na požadavek odboru správy majetku města vyjadřuje odbor sociálních věcí. Město Třinec má ve svém vlastnictví v současné době také 9 bezbariérových bytů určených osobám se zdravotním postižením. Mimo tyto byty má město 29 bytů zvláštního určení 10

11 v Domě s pečovatelskou službou v Oldřichovicích pro seniory a osoby s tělesným postižením. Dále město Třinec zřídilo 2 podporované byty pro rodiny, kterým hrozí nebo již bylo provedeno odebrání dítěte do ústavní výchovy z důvodu ztráty bydlení a jiných skutečností, nebo pro osoby žijící v tíživé sociální situaci (např. osoba, která ukončuje nebo ukončila výkon trestu, dosáhla plnoletosti a opouští ústavní výchovné zařízení nebo náhradní rodinnou péči) na adrese Konská 49. Město také dalo několik bytů k dispozici poskytovatelům služeb sociální prevence (Centrum sociální pomoci, p.o., a Slezská diakonie) za účelem zřízení tzv. startovacích bytů. Startovací byty slouží klientům azylových domů a domu na půl cesty k přípravě na samostatné bydlení. 2. Analýza služeb a aktivit pro rodiny 2.1 Vzdělávání Mateřské školy Město Třinec je zřizovatelem 10 příspěvkových organizací zajišťující provoz mateřských škol (dále jen MŠ ), které působí na 26 pracovištích po celém Třinci. Město nemá stanoveny spádové obvody, dle kterých by rodiče zapisovali své děti do MŠ. Rodiče si naopak mohou vybrat, kterou MŠ budou jejich děti navštěvovat. Výběr je omezen pouze kapacitou MŠ. Do MŠ, pokud to provoz dovoluje, jsou každoročně přijímány i děti mladší 3 let. Od má město Třinec také 1 bezbariérovou třídu v MŠ Štefánikova. Dále má město Třinec 3 logopedické třídy (MŠ Bezručova, MŠ Máchova, MŠ Tyrská) určené dětem s vadami řeči, sluchovým postižením apod. Mateřská škola Konská Podlesí, která se nachází v blízkosti Nemocnice Podlesí a Třineckých železáren, má na základě smluv o finančním zajištění s Třineckými Železárnami, a.s. a Nemocnicí Podlesí a.s., prodloužený provoz až do 18:00. Běžný provoz v centru města je od 6:00 do 16:00 hodin, na Podlesí od 5:30 do 18:00 hodin. Vzhledem k tomu, že v Třinci žije početná polská národnostní menšina, zřizuje město Třinec také MŠ s polským jazykem vyučovacím (viz tabulka Mateřské školy v Třinci ). V Třinci působí také soukromá mateřská škola Církevní mateřská škola, kterou navštěvuje 59 dětí. 9 Církevní mateřská škola má 3 odloučená pracoviště na ulicích Chopinova, Sosnová a v Dolní Líštné. Dále se zde nachází i mateřská škola pro děti s autismem, ADHD a sníženými rozumovými schopnostmi, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj (Střední škola, základní škola a mateřská škola, Jablunkovská, p.o.). Její kapacita je 10 dětí. 9 Ve školním roce 2013/

12 Mateřské školy v Třinci ve školním roce 2014/2015 Název organizace Adresa Počet oddělení Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, p.o. Tab. 10 Mateřské školy v Třinci (Zdroj: Odbor ŠKaTV) Počet dětí celkem MŚ U Splavu MŠ Borek MŠ Konská ZŠ Třinec, Bezručova 418 MŠ Bezručova ZŠ Třinec, Koperníkova 696 MŠ Koperníkova Základní škola a mateřská MŠ Sosnová škola Třinec, Kaštanová MŠ Habrová ZŠ Třinec Oldřichovice 275 MŠ Przedszkole Karpentná Základní škola a mateřská škola Třinec, Míru 247, p.o. Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Třinec, Nádražní 10, p.o. Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, p.o. Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, p.o. Mateřská škola Čtyrlístek, Třinec, Oldřichovice 670, p.o. MŠ Przedszkole Kanada Mateřská škola Nebory Mateřská škola Osůvky MŠPrzedzskole D. Lištná MŠ Przedszkole Oldřichovice Roveň MŚ Przedszkole Nebory MŠ Štefánikova MŠ Przedszkole SNP MŠ Slezská MŠ Štefánikova MŠ Janáčkova MŠ Nerudova MŠ SNP MŠ Máchova MŠ Tyrská MŠ Oldřichovice Ves 1 28 MŠ Tyra MŠ Guty CELKEM

13 Graf 5 Maximální možný počet volných míst pro umístění dětí do MŠ v Třinci v 2014/2015 (Zdroj: Odbor ŠKaTV) 13

14 2.1.2 Základní školy Město Třinec je zřizovatelem 9 příspěvkových organizací vykonávajících činnost základních škol na 14 pracovištích na území města Třince. Každá základní škola má vytvořený svůj školní vzdělávací program. Dle školského zákona musí mít každá obec s více než jednou školou spádové oblasti schválené v obecně závazné vyhlášce. Pokud to ale kapacita školy dovolí, mohou si zákonní zástupci žáků školu vybrat. Na většině škol je zřízena funkce výchovného poradce, na každé škole působí metodik prevence. Školy nabízí i bohaté mimoškolní činnosti kroužky cizích jazyků, práce s PC aj. Každá škola má také alespoň 1 třídu školní družiny. Provozní doby školních družin jsou různé, uzpůsobené potřebám žáků (většina škol nabízí např. i ranní družinu). Většina škol má také svůj žákovský parlament. Na základě souhlasu Krajského úřadu jsou ve školách zřizovány funkce asistentů pedagoga k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, p.o. Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, p.o. Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, p.o. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o. Základní škola, Třinec, Slezská 773, p.o. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, p.o. ( roč.) Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, p.o. ( roč.) Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, p.o.. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, p.o ( roč.) ZŠ Osůvky 48 ( roč.) PZŠ Oldřichovice 210 ( roč.) Masarykova ZŠ Karpentná 91 ( roč.) ZŠ Nebory 165 ( roč.) PZŠ Koperníkova 696 ( roč.) Obr. 2 Základní školy v Třinci (včetně odloučených pracovišť) 14

15 Mimo základní školy zřizované městem Třinec, působí v Třinci také základní školy, které jsou zřizovány jinými subjekty: Církevní základní a mateřská škola Třinec, a Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Třinec, Jablunkovská 214, p.o. (pro děti se zdravotním postižením) Střední školy Na síť základních škol v Třinci navazují střední školy, z nichž dvě jsou soukromé a dvě jsou zřizovány Moravskoslezským krajem: Střední odborná škola Třineckých železáren zřizovatel: TŽ, a.s. Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o. Gymnázium Třinec, p.o. zřizovatel: Moravskoslezský kraj Střední škola, základní škola a mateřská škola Jablunkovská, p.o. zřizovatel: Moravskoslezský kraj Obr. 3 Střední školy v Třinci Třinecké gymnázium patří s celkovou kapacitou 790 žáků mezi největší gymnázia v Moravskoslezském kraji. Nabízí studium uchazečům poměrně velké spádové oblasti, kterou kromě regionu Třinecka tvoří také město Jablunkov a jeho okolí. Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o. zahájila svou vzdělávací činnost dne 2. září Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o. nabízí denní studium těchto oborů vzdělání: Veřejnosprávní činnost, Obchodní akademie, Informační technologie, Hotelnictví (dobíhající obor). Obory vzdělání jsou čtyřleté a všechny jsou ukončeny maturitní zkouškou. Zřizovatelem Střední odborné školy Třineckých železáren jsou od r Třinecké železárny, a.s. Škola nabízí žákům čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou (Elektrotechnika, Hutník operátor, Mechanik seřizovač) a tříleté obory zakončené závěrečnou zkouškou (Elektrikář, Instalatér, Hutník, Obráběč kovů, Strojní mechanik, Slévač, Kuchař-číšník, Stravovací a ubytovací služby, Pečovatelské služby, Strojírenské práce). Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Třinec, Jablunkovská 214, p.o. zabezpečuje širokou nabídku speciálně pedagogické péče na Třinecku a Jablunkovsku. Žáci, kteří ukončili základní vzdělávání, se zde mohou dále vzdělávat v oboru Praktická škola (dvouletá). Škola zajišťuje výuku v odborných pracovnách: cvičné kuchyni, pracovně šití, dřevo a kovo dílně, keramické a tkalcovské pracovně. Žákům jsou také zabezpečeny praktické činnosti v Sociálních službách města Třince, p.o. (Domov Sosna). 15

16 2.2 Aktivity na podporu rodiny Manželství a rodina Neziskové organizace ve spolupráci s městem Třinec pravidelně realizují tzv. Den/Týden pro rodinu, který má za cíl propagovat a podpořit fungující rodinu. (V roce 2015 proběhne již 10. ročník Dne pro rodinu). V roce 2014 se město Třinec navíc poprvé zapojilo do kampaně Národního týdne manželství realizací akce Manželství? ANO! a fotosoutěží Naše manželství žije. Organizace Služba/Aktivita Popis Slezská církev Kurz, který probíhá formou setkání. evangelická, a.v. Příprava na manželství Probíraná témata: umění komunikace, řešení konfliktů, význam závazku Centrum Rodinná a manželská Individuální, manželské, partnerské a rodinné poradenství osobám a rodinám, které se ocitly v tíživé psychosociální psychologické poradna situaci vlivem nezvládnutých pomoci, p.o. mezilidských vztahů. Jedná se o sociální službu, která je poskytována zdarma. Centrum sociální Zaměřena na řešení rodinných kauz a pomoci Třinec, p.o. Mediace problémů v rodině. Poskytováno zdarma. Tab. 11 Služby na podporu manželství a rodiny Těhotenství a mateřství Organizace Služba/Aktivita Popis Nemocnice Třinec, Příprava na porod a Profylaktická příprava, plavání p.o. rodičovství v bazénu, cvičení. Nemocnice je nositelem certifikátu Baby friendly hospital. Baby club Kenny Příprava na porod a rodičovství Profylaktická příprava, kurzy zaměřené na výuku manipulace s dítětem, plavání, Centrum pro rodinu Poradna pro vztahy a rodinu Tab. 12 Služby na podporu těhotenství a mateřství cvičení. Pomoc těhotným ženám v obtížných životních situacích, příprava k porodu, preventivní přednášky na základních školách. 16

17 2.2.3 Slaďování rodinného a pracovního života Organizace Služba/Aktivita Popis Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. Centrum sociální pomoci Třinec, p.o. Projekt Práce jinak šance rodině i zaměstnání Projekt S Kapou do práce Kurzy zaměřené na Slaďování rodinného a pracovního života Hlídání dětí Cílem projektu je snižování diskriminace žen na trhu práce. Z projektu KaPa, o.p.s. vytvořila ve spolupráci s místními firmami 11 dotovaných pracovních míst, zaměřených na flexibilní formy práce, vytvořila příručku Jak sladit rodinu i zaměstnání, realizovala 5 genderových seminářů, provedla 15 genderových auditů atd. Cílem projektu je zvýšit možnosti uplatnění na trhu práce a pracovní integrace osob z vybraných cílových skupin. Do cílové skupiny patří mimo jiné i uchazeči o zaměstnání pečující o dítě do 15 let věku. Od r má KaPa, o.p.s. v nabídce kurzy zaměřené na téma Slaďování rodinného a pracovního života, které jsou určeny především rodičům vracejícím se po rodičovské dovolené na trh práce. Kurzy jsou realizovány za finanční podpory města Třince. CSPT, p.o. nabízí službu hlídání dětí předškolního i školního věku. Dobu a délku pobytu si rodič může zvolit v rámci provozní doby, která vychází vstříc zaměstnaným rodičům (od 06:00 do 16:00 hod.). Služba je poskytována za úplatu. Tab. 13 Služby na podporu slaďování rodinného a pracovního života Zastupitelstvo města Třince také dne na svém 25. zasedání schválilo záměr zřídit v Třinci dětskou skupiny, která by byla určena dětem od jednoho roku věku do věku zahájení povinné školní docházky Služby pro rodiče a děti ve věku do zahájení povinné školní docházky Rodičům s dětmi ve věku do zahájení povinné školní docházky se v Třinci věnuje několik organizací. Organizace Služba/Aktivita Popis Dům dětí a mládeže Kluby Cipísků V těchto klubech se maminky učí trávit volný čas se svými dětmi a děti jsou zde připravovány pro budoucí předškolní vzdělávání. Cílem je zprostředkování kontaktu Mateřské centrum Mateřské centrum rodičů a dětí předškolního věku, Sluníčko Sluníčko začleňování do kolektu prostřednictvím her, zábavy a společných setkání. 17

18 Slezská církev evangelická a.v. Baby club Kenny Baby klub Baby club Kenny Sdružuje maminky s dětmi na rodičovské dovolené. Plavání, cvičení, otužování a masáže kojenců a batolat, kreativní programy pro rodiče s dětmi. Tab. 14 Služby pro rodiče a děti ve věku do zahájení povinné školní docházky Služby pro rodiny se členem se zdravotním postižením nebo se seniorem Rodiny, kde se narodilo dítě se zdravotním postižením nebo které pečují o dospělého člena se zdravotním postižením a rodiny, které pečují o seniora, se v Třinci mohou obrátit na oddělení sociální pomoci odboru sociálních věcí Městského úřadu v Třinci. Sociální pracovníci tohoto oddělení poskytnou rodinám poradenství a pomohou jim např. s vyřízením dávek pro zdravotně postižené, příspěvku na péči, se zajištěním sociální příp. i návazné služby atd. Osobám se zdravotním postižením se v Třinci věnuje příspěvková organizace města Třince Centrum sociální pomoci Třinec, p.o. (dále jen CSPT, p.o. ). CSPT, p.o. mimo jiné poskytuje osobám se zdravotním postižením několik druhů sociálních a návazných služeb: denní stacionáře Paprsek a Radost, osobní asistenci, léčebnou rehabilitaci a svoz dětí se zdravotním postižením do stacionáře a zpět domů. Seniorům se v Třinci věnuje příspěvková organizace města Třince Sociální služby města Třince, p.o. (dále jen SSMT, p.o. ). SSMT, p.o. poskytují následující sociální služby: domovy pro seniory v Domově Sosna a v Domově Nýdek, domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací službu v Domově Sosna, pečovatelskou službu a služby denního stacionáře Jantar. Přehled organizací poskytujících sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením (příp. i s duševním onemocněním): Organizace Služby Popis Sociální služby města Třince, p.o. Domov Sosna domov pro seniory Domov Sosna domov pro osoby se zdravotním postižením Domov Sosna domov se zvláštním režimem Domov Sosna odlehčovací služba Pobytová služba pro seniory, jejichž schopnosti jsou snížené z důvodu věku, špatného zdravotního stavu apod. Pobytová služba pro osoby s mentálním postižením a s přidruženým tělesným postižením. Pobytová služba pro osoby starší 50 let s poruchou paměťových, orientačních a pohybových schopností. Pobytová služba na dobu nepřesahující 3 měsíce pro osoby starší 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení apod. Domov Nýdek domov pro seniory Pobytové služby pro seniory, jejichž schopnosti jsou snížené z důvodu věku, špatného zdravotního stavu apod. Pečovatelská služba Terénní služba poskytovaná 18

19 Centrum sociální pomoci Třinec, p.o. Slezská diakonie Tabita Třinec, osobní asistence v domácnostech klientů určená seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi, které se ocitly v situaci, jenž samy nezvládnou řešit tak, aby co nejdéle mohly žít ve svém domácím prostředí. Denní stacionář Jantar Služba pro osoby starší 50 let trpícími chronickým duševním onemocněním (především různými typy demence), která jim zajišťuje podporu a pomoc během dne. Denní stacionář Paprsek Služba pro děti se zdravotním postižením ve věku 1 18 let, které potřebují během dne pravidelnou pomoc jiné osoby. Denní stacionář Radost Služba pro osoby se zdravotním postižením ve věku let, které potřebují během dne pravidelnou pomoc jiné osoby. Osobní asistence Služba pro osoby se zdravotním postižením ve věku 1 50 let poskytovaná v přirozeném prostředí klientů. Tabita Třinec, odlehčovací služba Rút Třinec, sociální rehabilitace Jordán Třinec, sociálně aktivizační služby Noe Třinec, podpora samostatného bydlení Archa Třinec, chráněné bydlení Charita Třinec Charitní asistenční služba Terénní služba poskytuje pomoc a podporu seniorům a lidem se zdravotním postižením při péči o vlastní osobu v domácnostech klientů. Služba, která po vymezenou dobu zastoupí pečující osobu a poskytne jí tak čas k odpočinku a regeneraci nebo k vyřízení potřebných osobních záležitostí. Poskytuje osobám se zdravotním postižením ve věku let podporu při získávání návyků a dovedností pro běžný život. Nabízí lidem s duševním onemocněním prostor pro vzájemné setkávání a aktivní trávení času jako podporu při řešení problémů, které život s duševním onemocněním přináší. Terénní služba poskytuje pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním v jejich domácnostech. Pobytová služba pro osoby s duševním onemocněním. Pomoc osobám v domácnostech, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Knoflík SOS pro babičku, Starší, nemocní, osamocení nebo 19

20 dědečka (tísňová péče) postižení občané jsou pomocí hlídacího monitorovacího systému napojeni nepřetržitě po celých 24 hodin na dispečink, který jim v případě potřeby zprostředkuje okamžitou pomoc. Nemocnice Třinec, p.o. Sociální lůžka Zabezpečuje podporu a péči dospělým osobám, které se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu neobejdou bez pomoci jiné fyzické osoby, ale již nepotřebují pobyt ve zdravotnickém zařízení. Seniordomy Pohoda, Domov pro seniory Pobytová služba pro osoby od 60 let, a.s. jejichž schopnosti jsou snížené z důvodu věku, špatného zdravotního stavu apod. Odlehčovací služba Pobytová služba pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Tab. 15 Služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory V Třinci také působí organizace, které poskytují osobám se zdravotním postižením návazné sociální aktivity: Organizace/služby Popis Město Třinec, odbor sociálních věcí Klub seniorů Volnočasové a vzdělávací aktivity pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Městská knihovna Klub Duha Volnočasové a vzdělávací aktivity Třinec, p.o. pro seniory. Město Třinec Univerzita třetího věku Vzdělávací aktivita pro seniory. Svaz postižených Klubová setkání Volnočasové a společenské aktivity civilizačními pro osoby se zdravotním postižením. chorobami v ČR ZS Sjednocená Klubová setkání Sdružuje osoby nevidomé a organizace slabozraké, volnočasové aktivity, nevidomých a poradenství apod. slabozrakých Klub Marie Klub Marie Sdružuje ženy po rakovině prsu. Volnočasové aktivity, poradenství apod. O.s. Ergon Chráněná dílna Chráněná dílna pro osoby se zdravotním postižením. Organizace Klubová setkání Volnočasové a společenské aktivity důchodců TŽ Občanské sdružení eseznam Asociace rodičů a přátel zdravotně Klub SOS pro seniory. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Organizování zájezdů, víkendových pobytů pro děti se zdravotním postižením, poradenství rodičům 20

21 postižených dětí ČR Domácí péče s.r.o. Medica zdravotní s.r.o. zdravotní Ivanovová, domácí péče, Domácí zdravotní péče Domácí zdravotní péče zdravotně postižených dětí. Zajišťování domácí zdravotní péče na základě doporučení ošetřujícího lékaře klientům všech věkových kategorií i diagnostických skupin. Zajišťování domácí zdravotní péče na základě doporučení ošetřujícího lékaře klientům všech věkových kategorií i diagnostických skupin. Zajišťování terénní hospicové péče. Tab. 16 Přehled návazných sociálních služeb pro seniory a osoby se ZP Služby pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením Rodiny ohrožené sociálním vyloučením jsou neúplné rodiny, rodiny s problémy ve vztazích nebo také rodiny, které se z důvodu špatné finanční nebo bytové situace dostaly do tíživé sociální situace a další. Tyto rodiny se v Třinci mohou obracet jednak na oddělení sociální pomoci odboru sociálních věcí Městského úřadu v Třinci, tak i na tamější oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Sociální pracovníci oddělení sociální pomoci jsou připraveni poskytnout těmto rodinám potřebné informace, poradit jim, zprostředkovat jim jiné služby, které potřebují k řešení své situace. Vybrané pracovnice oddělení sociální pomoci také absolvovaly dlouhodobý kurz zaměřený na problematiku ekonomické gramotnosti, a proto nabízejí klientům (základní) finanční poradenství. Sociální pracovníci oddělení sociálně právní ochrany dětí zajišťují zejména funkci opatrovníka dětí v případech, kdy je třeba soudně upravit práva a povinnosti rodičů k nezletilému dítěti (např. komu bude dítě svěřeno do péče, jak bude upraven styk s dítětem a jak se budou rodiče podílet na jeho výživě). Zajišťují také pomoc dětem, které jsou týrané, zneužívané a zanedbávané. Pracovník oddělení sociálněprávní ochrany dětí, kurátor pro děti a mládež, pracuje s dětmi a mladistvými, kteří mají výchovné problémy, zanedbávají povinnou školní docházku, požívají alkohol či jiné návykové látky, páchají trestnou činnost apod. Oddělení sociálně právní ochrany dětí také přijímá žádosti o pěstounskou péči nebo osvojení a dále spolupracuje s rodinami, ve kterých vyrůstají děti svěřené do pěstounské nebo poručnické péče. Město má zřízenu také Komisi sociálně-právní ochrany dětí. Od roku 2010 pracují pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí v informačním systému včasné intervence (dále jen SVI). Cílem projektu SVI je vytvoření jednotného informačního prostředí, které zjednoduší a zefektivní tok informací mezi jednotlivými subjekty, které pracují v systému péče o rizikové a ohrožené děti v dané lokalitě, čímž dojde k rychlé realizaci preventivních opatření a opatření na ochranu dětí. Do systému jsou zapojeny subjekty zabývající se ohroženými a rizikovými dětmi (např. soud, státní zastupitelství, probační a mediační služba, policie ČR) a subjekty s oznamovací povinností ve vztahu k orgánu sociálně-právní ochrany dětí (např. městská policie, školy a školská zařízení, praktiční lékaři pro děti a dorost a další neziskové organizace). Jednotlivé subjekty se díky SVI mohou vzájemně rychleji informovat a usměrňovat tak, aby péče o děti byla co nejefektivnější a jednotlivé subjekty plnily své role. Na základě tohoto projektu pracuje na oddělení sociálně-právní ochrany dětí Tým pro mládež, který mapuje a vyhodnocuje systém péče o rizikové a ohrožené děti v dané lokalitě a navrhuje potřebná opatření k jejímu 21

22 zlepšení. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí využívá v péči o děti mimo jiné metody případových konferencí, které pomáhají řešit komplikované případy rodin s dětmi. V Třinci dále působí také organizace, které poskytují sociální služby rodinám ohroženým sociálním vyloučením: Organizace Služba Popis Slezská diakonie Sociální asistence Sociální služba, která je zaměřená na rodiny s dětmi ve věku 0-18 let, které mají různé potíže např. s výchovou dětí, s péčí o domácnost, s dohledem nad výukou apod. Poradna Elpis Poskytuje pomoc, podporu a doprovázení obětem domácího násilí, týraní a zneužívání a osobám s problémy v mezilidských vztazích a Centrum pomoci, p.o. sociální Azylový dům pro matky Dům na půl cesty Bunkr, o.p.s. NZDM Klub Bunkr a Streetwork v Třinci rodinných krizích. Poskytuje přechodné ubytování a podporu rodiči s nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám k překonání nepříznivé situace spojené se ztrátou bydlení. V azylovém domě je možné ubytovat také samotného otce s dětmi, případně prarodiče s dětmi. Poskytuje přechodné ubytování a podporu mladým dospělým, kteří opouštějí dětské domovy a výchovné ústavy (ubytována zde může být i těhotná žena nebo mladá matka opouštějící tato zařízení). Zaměřují se na mládež ohroženou sociálně negativními jevy. Ergon chráněná dílna Poradna Ergon Z důvodu narůstání dluhových problémů v rodinách byla v roce 2011 zřízena Poradna Ergon, která se mimo jiné zaměřuje na dluhové poradenství. Tab. 17Přehled sociálních služeb pro rodiny ohrožené soc. vyloučením Rodinám ohroženým sociálním vyloučením se věnují také dva Komunitní centra Komunitní centrum Borek a Komunitní centrum Most přátelství. KC Most přátelství vzniklo v roce 2011 v lokalitě Třinec-Folwark, která bývá označována jako lokalita na hraně sociálního vyloučení. Vzhledem k pozitivnímu vlivu tohoto komunitního centra se město Třinec rozhodlo v roce 2012 založit další komunitní centrum, které se nachází v lokalitě Třinec-Borek. Tuto oblast lze také označit jako lokalitu na hraně sociálního vyloučení. 22

23 Komunitní centrum Popis Komunitní centrum Most přátelství Besedy, poradenství, doučování dětí, volnočasové aktivity, tábory. Komunitní centrum Borek Volnočasové aktivity, doučování dětí, besedy, mateřské centrum atd. Tab. 18 Komunitní centra Další aktivity na podporu rodin s dětmi ohrožených sociálním vyloučením jsou: Organizace Aktivita Popis Město Třinec Fond sociální pomoci Účelem Fondu je zajistit osobám v tíživé sociální situaci finanční pomoc pro zajištění nezbytných životních a dalších potřeb, které nejsou schopny hradit z vlastních zdrojů nebo řešit jinak vlastními silami s pomocí svých blízkých. Finanční pomoc může být použita např. na pořízení výbaviček pro děti v rodinách v tíživé sociální situaci nebo k uhrazení lyžařských výcviků, táborů, kroužků apod. pro děti z rodin v tíživé sociální situaci. Slezská diakonie Potravinový fond pro rodiny s dětmi Adopce pro budoucnost Bazárek pod věží Šifonér V Potravinovém fondu jsou shromažďovány trvanlivé potraviny, které jsou poté předávány potřebným rodinám, kterým hrozí chudoba a hlad. Projekt je zaměřen na podporu dětí z třineckých rodin, které jsou v obtížné sociální situaci spojené s nedostatečnými příjmy, dluhy apod. Projekt podporuje děti z těchto rodin ve studiu a pomáhá jim tak získat vzdělání, které je potřebné pro jejich budoucí život. Sběr potřeby do domácnosti, hraček, knih, keramiky atd. a následné nabízení k prodeji za smluvní ceny. Sběr použitého textilu a domácích potřeb a jejich následné bezplatné poskytnutí lidem v nepříznivé sociální situaci. Charita Třinec Bazárek Sběr šatstva pro humanitární pomoc a nabídky oblečení ve všech velikostech (pro děti i dospělé) a drobných předmětů (hračky, hrníčky, talíře). Charita Třinec, Kapa, Burzy dětského oblečení o.p.s. Bunkr PET TÝM Poradna Výchovné poradenství, odborná terapeutickou činnost, konzultace pro rodiny s dětmi. Spolek Karavana Prožitkové programy Prožitkové programy pro děti a mládež. Tab. 19 Aktivity na podporu rodin s dětmi ohrožených sociálním vyloučením 23

24 2.2.7 Služby pro pěstounské rodiny Osoby, které poskytují pěstounskou péči, mají dle 47 zákona č.359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, různá práva a povinnosti. Mezi ně patří uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče mezi pěstouny a zákonem stanovenými institucemi, ke kterým patří mimo jiné tzv. pověřené osoby. V dohodě jsou např. určeny možnosti poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění krátkodobé osobní péče o svěřené dítě; poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě, zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci, bezplatné vzdělávání, udržování, rozvoj a prohlubování sounáležitosti dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s biologickými rodiči včetně zajištění asistence u styku s nimi. Podpoře náhradní rodinné péče se v Třinci věnuje několik organizací. Organizace Slezská diakonie Bunkr, o.p.s. Centrum psychologické pomoci, p.o. Filadelfie Přístav Oldřichovice Služba Program pro pěstounské rodiny Služby pěstounům Služby pěstounům Podpora náhradní rodinné péče Tab. 20 Aktivity na podporu náhradní rodinné péče Volnočasové aktivity pro děti a mládež K největším organizacím, které se v Třinci věnují volnočasovým aktivitám pro děti a mládež, patří: Organizace Dům dětí a mládeže Třinec, p.o. Městská knihovna Třinec, p.o. Základní umělecká škola Třinec, p.o. Royal Rangers v ČR přední hlídky Turistický oddíl mládeže TOM 1303 Maracaibo Junák svaz skautů a skautek CŘ, středisko Hraničář Třinec Popis Více než 60 kroužků s širokým zaměřením od uměleckých, sportovních, tvořivých až po sběratelské. Kroužky nejsou určeny jen dětem, ale v nabídce DDM jsou i kroužky pro dospělé a seniory. (V kompetenci ředitele DDM je možnost osvobození od placení kroužků pro ty rodiny, které jsou ve finanční tísni.) Pořádání literárních a informačních lekcí pro děti od mateřských po střední školy, aktivity pro mládež v M Klubu, programy pro dospělou veřejnost a seniory. V rámci knihovny je zřízen Klub MRKni (Máme rádi knížky) pravidelná měsíční setkávání pro děti a rodiče v knihovně, především zaměřena na podporu čtenářství a čtení v rodině. Vyučuje děti a mládež v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Setkávání, akce pro děti, organizace Bambiriády (prezentace všech organizací a zájmových skupin pracujících s dětmi) Pravidelná setkání dětí a mládeže, víkendové akce, letní tábory. Pravidelná setkání dětí a mládeže od 5 let, víkendové akce, letní tábory. Tab. 21 Volnočasové aktivity pro děti a mládež Na podporu organizací pracujících s dětmi a mládeží vytvořilo město Třinec ve spolupráci s DDM Materiálovou základnu. Projekt Materiálová základna Zázemí byl podpořen finančními prostředky v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR Podpora prevence kriminality a 24

25 z finančních prostředků města. Jde o sklad vybavení na outdorové aktivity s možností vypůjčení těchto věcí. Materiálová základna je určena pro vypůjčení materiálu zdarma pro organizace pracující s dětmi a mládeží na území města Třince Prorodinné akce Akce Popis Den pro rodinu Akce je pořádána u příležitosti Mezinárodního dne rodiny. Pořádají ji místní neziskové a příspěvkové organizace a město Třinec za účelem připomenutí významu rodiny. Akce je většinou vícedenní a její součástí jsou tradičně zdarma filmová či divadelní představení pro celé rodiny, aktivity pro rodiny s dětmi, přednášky apod. Národní týden manželství Akce na podporu a propagaci manželství jsou pořádány městem Tiřnec ve spolupráci s neziskovými organizacemi u příležitosti Národního týdne manželství. Prázdniny v 3nci Akce Prázdniny v 3nci vznikla v roce Cílem je nabídnout především dětem a mladým lidem ze sociálně slabšího prostředí a jinak znevýhodněných komunit možnost aktivního a smysluplného využití volného času v období letních prázdnin. Na organizaci Prázdnin v 3nci se podílí každoročně město Třinec ve spolupráci s cca 30 třineckými organizacemi z řad příspěvkových organizací města, neziskových organizací i soukromých podnikatelů. Pohádkový les Akci pořádá každoročně Městská knihovna Třinec. Podstatou akce je tzv. pohádková stezka třineckým lesoparkem, na níž je připraveno zpravidla 8-10 stanovišť s úkoly pro děti. Akce je určena a je navštěvována především celými rodinami. Večerníčky naživo Večerníčky naživo pořádá v letních měsících Městská knihovna Třinec. Jedná se o hrané pohádky, kdy pracovníci a dobrovolníci knihovny scénicky přečtou návštěvníkům jednu pohádku. Tato akce je navštěvována celými rodinami tzn. s dětmi přicházejí i jejich rodiče, prarodiče. Tab. 22 Prorodinné akce K dalším prorodinným akcím patří například Den seniorů, Den s integrovaným záchranným systémem, Den národnostních menšin a další. 25

26 Další aktivity na podporu rodin Aktivita Vítání občánků Osvobození od poplatku za odpad Městská doprava Prevence MěP hromadná Obecně závazné vyhlášky Služba offline Slevy zařízeních v městských Webové stránky pro rodiny Popis Rodiče narozených dětí jsou pozváni do obřadní síně městského úřadu, kde jsou noví občané města přivítáni pověřeným zástupcem města a jsou jim předány pamětní listy a dárky (např. knihy a hračky). Osvobození od placení poplatků za odpad jsou v Třinci senioři od 80ti let a také novorozenci po dobu 6 měsíců od data narození. Provoz MHD je zajišťován autobusy, z nichž více než polovina je nízkopodlažní. Nízkopodlažní autobusy jsou vedeny po trasách linek v centru města a do nemocnic. V jízdních řádech jsou tyto autobusy speciálně označeny tak, aby si matky s kočárky a lidé na vozíčcích mohli pohodlně naplánovat cestování po městě. Nově je mimo cenových podmínek Ministerstva financí zavedeno navíc osvobození od placení jízdného v MHD pro seniory od 70ti let. Strážníci Městské policie dohlížejí na bezpečnost silničního provozu při přecházení dětí na přechodech pro chodce u základních škol. Město se snaží předcházet vážným finančním problémům v rodinách způsobeným závislostí na hracích automatech, proto je v Třinci vydána obecně závazná vyhláška, kterou je na všech veřejných místech města zakázán provoz výherních hracích přístrojů a videoterminálů. V rámci ochrany dětí a mládeže před negativními vlivy, které ohrožují jejich výchovu, je v Třinci zavedena obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Při vyřizování občanských průkazů vychází město vstříc seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří jsou imobilní. Služba offline umožňuje úředníkům díky speciálnímu zařízení sbírat žádosti o občanské průkazy a vydávat nové občanské průkazy v terénu, tedy přímo v místě bydliště občanů nebo v místě, kde se aktuálně zdržují. Některé příspěvkové organizace města nabízejí zvýhodněné rodinné vstupenky do svých zařízení (např. zvýhodněné rodinné vstupné na krytý bazén STARS, slevy na využívání kroužků v DDM pro rodiny ve finanční tísni apod.). Na webových stránkách Městského informačního centra je vytvořena databáze služeb pro rodiny, která zahrnuje informace o vzdělávacích, volnočasových aktivitách, sociálních službách a dalších pro rodiny s dětmi (v různém věku), pro seniory, osoby se zdravotním postižením atd. Tab. 23 Další aktivity na podporu rodin 26

27 4. Dotazníkové šetření 2014 V období od do realizoval odbor sociálních věcí MěÚ Třinec dotazníkové šetření Pro rodiny zaměřené na život rodin ve městě Třinci a jejich názor na potřebnost různých služeb a aktivit pro rodiny. Dotazníky bylo možné vyplnit elektronicky nebo písemně na sběrných místech v Městské knihovně, v Městském informačním centru a na Městském úřadě. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 145 respondentů. Nejvíce dotazníků vyplnili respondenti ve věkové kategorii let. Graf 6 Věková struktura respondentů dotazníku Pro rodiny Nejvíce dotazníků vyplnili respondenti, kteří pečují o jednoho nebo více členů domácnosti (103). 42 respondentů aktuálně o nikoho nepečuje. Graf 7 Formy péče u respondentů dotazníku Pro rodiny 27

28 Respondentům byly dále nabídnuty různé aktivity, služby a opatření pro rodiny a respondenti vyjadřovali svůj názor, zda je v Třinci potřeba tyto služby/aktivity zřídit či nikoliv: Dětská skupina, tj. služba péče o děti od 1 roku věku dítěte do věku povinné školní docházky v kolektivu dětí v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání. 102 respondentů se vyjádřilo, že je potřeba dětskou skupinu zřídit. Ze skupiny respondentů, kteří pečují o dítě do 3 let, se 25 respondentů z 36 vyjádřilo, že je dětská skupina potřebná a ze skupiny respondentů, kteří pečují o dítě do 6 let, se 17 respondentů z 33 vyjádřilo, že je dětská skupina potřebná. Respondenti, kteří si myslí, že je dětská skupina potřebná, byli dále dotázáni, jakou výši měsíční úplaty za osmihodinovou péči o děti předškolní věku v dětské skupině považují za vhodnou/únosnou (bez stravy). Graf 8 Výše měsíční úplaty za péči v dětské skupině z dotazníku Pro rodiny Kurzy a přednášky pro rodiny Respondenti vyjadřovali názor, zda je potřeba realizovat kurzy a přednášky pro rodiny zaměřené na různá témata. Nejvíce respondentů si myslí (129), že je potřeba pořádat kurzy a přednášky zaměřené na téma sociálně negativní jevy v rodině, ve škole (např. jak se vyrovnat se závislostmi, šikana apod.). Respondenti dále navrhovali svá témata kurzů a přednášek pro rodiny: Vážná nemoc v rodině, návrat do života zpět po vážné nemoci, pomoc rodině v době nemoci. Sociální gramotnost, mnozí dávky zneužívají, mnozí mají nárok a vůbec o tom nevědí Ovládat počítač, učit se vyplňovat formuláře, šeky apod. Kurzy a přednášky pro dobrovolníky, kteří pracují s dětmi. 28

29 Prevence drog - jaké drogy existují a jejich účinky a co provedou s tělem a myslí a proč jsou škodlivé, jak se vyhnout tlaku okolí. Semináře se zaměřením na různé závislosti - ale se zaměřením na alkohol a věnovat se mu celou dobu, drogy taktéž jednodenní. Pokud by se všechna témata závislosti vešla do jednoho dne, nedozvíte se nic zásadního, jen obecné informace a nemáte možnost jít "do hloubky". :) Kurzy na téma sex - sexuální výchova, možnosti antikoncepce, tolerance k sexuálním orientacím, sex jako běžná součást života, sexuálně přenosné nemoci a jak se chránit. Kurzy " savoir vivre" na téma zdvořilosti, elegance, obecně jak se chovat ve společnosti, dobré mravy, bonton atd... Pozitivní či asertivní komunikaci Příprava na školní docházku - přechod školka, škola - zátěž jak pro rodiče, tak i pro prvňáka, taktéž zš sš. Zdravotnická oblast Graf 9 Zaměření kurzů a přednášek pro rodiny z dotazníku Pro rodiny Projekt Třinečáček označení veřejných míst, organizací a firem přátelských rodině jednotnou samolepkou a zveřejnění v databázi služeb pro rodiny Respondenti vyjadřovali názor, zda je potřeba realizovat v Třinci projekt Třinečáček, tj. označení veřejných míst, organizací a firem přátelských rodině jednotnou samolepkou a jejich zveřejnění v databázi služeb pro rodiny. 116 respondentů se vyjádřilo, že je projekt Třinečáček potřebný. Pořádání akcí pro veřejnost podporujících fungující rodinu Respondenti vyjadřovali názor, zda je potřeba pořádat v Třinci akce pro veřejnost zaměřené na podporu a propagaci fungující rodiny (např. Den pro rodinu, Národní týden manželství, Den seniorů apod.). 108 respondentů se vyjádřilo, že jsou akce pro veřejnost podporující fungující rodinu potřebné. 29

30 Zřízení informačního centra pro rodiny, tzv. Family pointu 103 respondentů se vyjádřilo, že je v Třinci potřeba zřídit informační centrum pro rodiny (tzv. Family point). Family point je místo, kde rodiče dětí získají informace o aktivitách a službách pro rodiny v našem městě. Family point je vybaven i dětským koutkem, přebalovacím pultem apod. Respondenti, kteří si myslí, že je potřeba zřídit Family point, navrhovali vhodná místa v Třinci pro realizaci Family pointu: Graf 10 Vhodná místa pro zřízení Family pointu z dotazníku Pro rodiny Realizace projektu Adopce pro budoucnost Respondenti vyjadřovali svůj názor na realizaci projektu Adopce pro budoucnost, což je systém podpory dětí z třineckých nízkopříjmových rodin v přípravě na budoucí povolání, kdy dárce pravidelným finančním příspěvkem podpoří dítě z Třince, jehož rodina nemá dostatek finančních prostředků, ve studiu. Příspěvek bude použit na školní pomůcky, knihy apod. 90 respondentů se vyjádřilo, že je tento projekt potřebný. Rozšíření volnočasových aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením do dalších částí města Třince Respondenti byli dále dotázáni, zda je potřebné rozšířit volnočasové aktivity pro seniory a osoby se zdravotním postižením do dalších částí města Třince. 82 respondentů se vyjádřilo, že je tyto aktivity potřeba rozšířit. Zřízení informačního centra pro seniory, tzv. Senior pointu Respondenti vyjadřovali svůj názor, zda je potřeba v Třinci zřídit Senior point, což je informační centrum pro seniory (a osoby se zdravotním postižením), ve kterém získají návštěvníci informace o aktivitách a službách pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Třinci. 86 respondentů se vyjádřilo, že je potřeba Senior point zřídit. Respondenti, kteří si myslí, že je potřeba zřídit Senior point, navrhovali vhodná místa v Třinci pro realizaci Senior pointu: 30

31 Graf 11 Vhodná místa pro zřízení Senior pointu z dotazníku Pro rodiny Respondenti dále navrhovali svá vlastní opatření, díky kterým by se zvýšila kvalita života rodin v Třinci: o o o o o o o o o o o o o Dětská hřiště: Volně přístupná, nebo za malý poplatek, hřiště, posilovna pro mládež Uvítala bych úpravu dětských hřišť v centru města (u lékárny a za budovou Trisie) - místo kamínků - ve kterých se drží prach a nepořádek (sklo, cigaterové nedopalky...) zvolit jiný povrch např. tartan, a nebo přidělat přípojku na vodu, aby se po hře na těchto místech mohli děti umýt. Rekonstrukce dětských hřišť!!!habrová ulice!!! Dětská hřiště pro rozvoj pohybové aktivity Opravit zbytek dětských hřišť ve dvorech a zajistit jejich čistotu. Tam, kde bydlíme my se povalují odpadky, v pískovišti je starý písek atd. Rozhodně bych rozšířila počet míst, kde by si kojící matky mohly své dítě v soukromí nakojit a také přebalit. Také bych opravila hřiště na Sosně a přidala na Sosně pár průlezek, protože děti si tam nemají moc kde hrát. Nepřijde mi dobré, že se vše opravuje jen v centru a na viditelných místech, zatímco Sosna je čím dál tím více v dezolátním stavu. Pod novým parkovištěm vedle domu č.364 je staré a zničené místo, kde by se mohlo udělat pěkné malé hřiště. Krytá hřiště Výstavba - zřízení dětských hřišť: nám. TGM u pošty 3!!! - u schodů před - vedle cukrárny kina Kosmos!!! Omezení trampolín a dětských hřišť u hospod Akce pro rodiny: Víc akci pro rodiny s dětmi, Výlety, kino, bazén Více akcí pro rodiče s malými dětmi jednou za rok maškarní a lampionový průvod je dost málo. Jinak co jsou akce jsou spíše pro starší a ti malí když tam i jsou tak ti velcí je neberou a utlačují je nebo jsem byla svědkem toho že dítě řeklo ty tady nepatříš jdi do...je vidět jaká je doma výchova tady je to moje což je špatně. 31

32 o o o o o Nebo aspoň já mám takový názor. My jsme si dokázali hrát všichni dohromady ještě jsme dávali pozor na menší,ale to byla jiná doba nebyli bohatí podnikatelé kteří dnes vládnou i ve školách. Buď tu bude moje dítě a já Vám dám peníze nebo ta úča co mu dala špatnou známku! Nemyslíte že i toto by se nemělo dít? Lepší informovanost o akcích pro ně pořádaných, hlavně jich pořádat více. Velice se mi líbí Dny pro rodinu, společné snídaně a podobné akce. Jen jich je málo. Spíše společné akce pro rodiny s dětmi, aby se zbližovali. Pořádání výletů s možností finanční podpory pro soc. slabší rodiny (informovanost těchto rodin) Mohly by být organizovány nějaké společné zvýhodněné dovolené Třineckých rodin s dětmi. Vzdělávání: Podpora vzdělávání dětí se speciálními potřebami - v přípravě na povolání. Vytvořit pro ně pracovní místa... Alternativní a jazykové školky, školy Uvitala bych anglickou skolku - uz se o ni uchazely 2 organizace, ale pokazde byl projekt zamitnut. Duvody neznam. Jedna z organizaci, ktera mela zajem o otevreni skolky v Trinci je po odmitnuti pozadali o skolku v Ceskem Tesine. tam ted skolka funguje. bylo mi receno, ze Bystrice jim prislibila otevreni skolky u nich do 2 let, kdyz se dokonci vystavba multifunkcni budovymyslím si, že hodně dětí by rádo navštěvovalo DDM, ale bohužel, vzhledem k výši poplatků za různé kroužky to pro ně není možné, a tak se toulají po ulicích. Více školek, klidně soukromých, více odborných milých pracovníků ve školkách. Nové služby: Služby pro matky, které zůstaly samy s dětmi - hlídání dětí. Tábory, popřípadě pobyty pro rodiny s nízkými příjmy. Nebo alespoň příspěvky na dovolenou. Možnost zapůjčení věcí (např. cestovní postýlka, sedačka na kolo) či darování věcí pro děti (školní pomůcky) Podpora rodin s dětmi městem. Např. : snížení poplatku za odvoz odpadků, doprava autobusy na uzemí Třince zdarma, atd. Nevyhazovat peníze za nesmysly Den pro rodinu a další. Bezplatná právní poradna Denní centrum pro seniory Hlídání dětí ve večerních hodinách. Krátkodobé pohlídání zdrav.postiženého důchodce či dítěte. Program Pět P 32

33 Graf 12 Shrnutí potřebnost jednotlivých služeb a aktivit pro rodiny z dotazníku Pro rodiny 33

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINY

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINY 2014 DOTAZNÍK PRO RODINY Dotazníkové šetření probíhalo od 30.06.2014 do 18.07.2014 Dotazníky bylo možné vyplňovat elektronicky přes webové stránky nebo písemně

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015 Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince 2015 2017 ROK 2015 Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2015 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Třince na jeho 3. zasedání

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Tento dokument popisuje strukturu Minimální sítě sociálních služeb na území ORP Votice a neinvestiční výdaje, které je třeba poskytnout na stabilizaci a udržitelnost

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině Opatření 1 1.2. Opatření v oblasti rozvoje infrastruktury 1.2.1. Rozvoj bezbariérovosti a

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Soutěž Obec přátelská rodině a zavádění prorodinných opatření v Třebíči Ing. Marie Černá 1

Soutěž Obec přátelská rodině a zavádění prorodinných opatření v Třebíči Ing. Marie Černá 1 Soutěž Obec přátelská rodině a zavádění prorodinných opatření v Třebíči 1 Třebíč - představení 2.největší město na Vysočině 38 tis. obyvatel Židovské město a Bazilika sv. Prokopa zapsány na seznamu UNESCO

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Jak vypadá prosazování principů rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života v praxi Ing.

Jak vypadá prosazování principů rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života v praxi Ing. Jak vypadá prosazování principů rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života v praxi 1 Třebíč - představení 2.největší město v Kraji Vysočina 38 tis. obyvatel Židovské město a Bazilika

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Možnosti zlepšení podpory pečujících o Zpracovat

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO: Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP*

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO: Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP ORP. Identifikace školy, školského zařízení

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Leták OSPOD Šternberk

Leták OSPOD Šternberk Leták OSPOD Šternberk Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec a spádová oblast Sociodemografická studie města Třinec Sociodemografická studie města Třinec

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Název organizace: Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s. Název projektu: Předškolák 2016

Název organizace: Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s. Název projektu: Předškolák 2016 Název organizace: Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s. Název projektu: Předškolák 2016 Pravidelná činnost Oblast volného času 570 000 Kč 200 000 Kč Projekt PŘEDŠKOLÁK je zaměřen na pravidelnou předškolní

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč CZ.1.04/3.1.03/45.00087 Tento projekt je podpořen finančními prostředky z ESF

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

PREVENCE A NÁVAZNÉ SLUŽBY VČETNĚ AKTIVIT

PREVENCE A NÁVAZNÉ SLUŽBY VČETNĚ AKTIVIT MĚSTO TŘINEC MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 8/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PREVENCE A NÁVAZNÉ SLUŽBY

Více

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Podpora mladých rodin, pomoc rodičům a dětem se obecně řadí mezi hlavní priority Kraje Vysočina. Kraj Vysočina průřezově podporuje vznik a zachování

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině

Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině Kategorie * počet obyvatel 1 do 500 2 501 2 000 3 2 001 5 000 4 5 001 10 000 5 10 001 50 000 6 50 001 a více Obec/městská část 1 : Kraj: Ulice: PSČ:

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče

Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče Most ke vzdělání - Bridge to education, o. s Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina vydává níže uvedeného dne tuto:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012

Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok Poř. č. Č. žádosti Kód dotačníh o titulu Celkové % Právní uznatelné spoluúčast Požadovaná Název žadatele

Více

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Cíl 1. Podpora řešení bytové problematiky v regionu Opatření 1.1. Zpracování koncepce sociálního bydlení v Rokycanech Město Rokycany schválilo svoji

Více

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce:

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce: 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany

Více