Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ , tel Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2009/10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2009/10"

Transkript

1 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ , tel Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2009/10 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy

2 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 2 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa Základní škola, Školní 661, Kobylí, okres Břeclav Zřizovatel školy Obec Kobylí Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Vlastimil Janda Telefon , fax , web školní jídelna Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Jde o školu úplnou, s právní subjektivitou (příspěvková organizace). Sídlem školy je obec Kobylí, školu navštěvují také ţáci z Brumovic a Vrbice. Škola má jednu budovu, skládající se z těchto částí: - hlavní budova s tělocvičnou z roku přístavba školní jídelny a školní druţiny z roku Ke škole patří také školní hřiště a školní pozemek. Součástí školy je školní druţina, ţákovská knihovna, školní jídelna, školní klub. Školu navštěvovalo 188 ţáků v 9 třídách (stav k ): Kobylí 145 Vrbice 40 Brumovice 3 Kapacita školní druţiny je 75 ţáků, navštěvovalo ji 67 ţáků, 93 ţáků se zapojilo do činnosti zájmových útvarů.. Kapacita školní jídelny je 500 jídel, stravovalo se 273 strávníků, 106 ţáků odebíralo svačinky. Školní klub vyuţívají skoro všichni ţáci 2. stupně (94 ţáků). Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním aţ pátým ročníkem a druhý stupeň šestým aţ devátým ročníkem. Třetí, tzv. velkou přestávku, tráví ţáci za příznivého počasí na školním hřišti. b. Úplné školy Školní rok 2008/2009 Počet tříd Počet ročníků Počet ţáků Průměrný počet ţáků na třídu 1.stupeň ,4 2.stupeň ,5 Celkem ,9 c. Celkový počet žáků v 1.ročníku: 12 d. Rada školy, zřízená dle 17a, odst.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění Rada školy byla zřízena rozhodnutím Obecního zastupitelstva obce Kobylí dne e. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného Číslo jednací vzdělávacího programu ŠVP ZŠ Základní škola 16847/96-2 V ročníku , třída a 9. třída Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: není Volitelné předměty: Nepovinné předměty: jazyk německý společensko-vědní seminář nejsou

3 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 3 Ročník JČ JA/JN Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská vých Rodinná vých Hudební vých Výtvarná vých Pracovní čin Tělesná vých Volitelné předm Informatika 1 SOUČET f. Školní jídelna, která je součástí školy Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a ţáci zaměstnanci školy a důchodci ostatní* 921 ŠJ - úplná * Ostatní důchodci, školští důchodci, zaměstnanci OÚ, firmy atd ŠJ připravuje pro cca 90 ţáků dopolední svačinky. g. Počet pracovníků školní jídelny k Fyzické osoby 5 Přepočtení na plně zaměstnané 4,6 h. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 3 67 fyz. 3 / přepoč. 2,7 Akce a soutěže : Akce připravují většinou společně všechny tři vychovatelky ŠD. Kromě uvedených akcí druţina pravidelně navštěvuje Místní knihovnu a úspěšně soutěţila v soutěţi Mlékonto Exkurze v horním středisku Patria a.s Módní přehlídka Výstava dětských prací při příleţitosti třídních schůzek Vánoční jarmark Návštěva penzionu - novoroční setkání Turnaj v hokeji Kouzelnické představení Waldini Zápis do 1. třídy Turnaj ve stolních hrách Maškarní bál

4 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace Návštěva kuţelny Country bál Soutěţ Mladí tvůrci pro Dunaj Pálení čarodějnic Den matek Nov ve školní druţině Den dětí - country vystoupení Zdravotnické odpoledne Účast na vzdělávacích akcích: viz strana 6 DVPP Úspěchy: viz strana 12 Úspěchy našich ţáků i. Školní klub ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem 94 1 fyz. /0,5 přepoč. Školní klub vyvíjí svoji činnost v těchto oblastech : - odpolední provoz je vyuţíván ţáky čekajícími na odpolední vyučování a na spoje do okolních obcí - ţáci mají k dispozici internet - součástí klubu jsou také krouţky : Název krouţku Počet krouţků Počet ţáků Redakční rada (J. Borovičková) 1 18 Náboţenství (F. Mrázek, M. Kuchyňková) 1 23 Florbal (V. Damborský) 1 19 Dyslektický (A. Hochová) 1 12 Filmové adaptace literárních děl (I. Jehličková) 1 21 Sportovní ( A. Sovadinová) 1 18 Zdravotnický (L: Petrlová) 1 11 Košíková (A. Sovadinová) 1 14 Kreativ (B. Vaculíková) 2 14 Dramatický ( Z. Šíblová) 1 40 Logopedie (D. Kotková) 1 6 Pohybové hry (S. Tesáková, A. Rusňáková) 1 12 Vybíjená ( Z. Pálenská) 1 26 Výtvarná dílna ( V. Otáhal) 1 10 Hudebně-pohybový (A. Rusňáková) 1 18 Country (L. Petrlová, A. Rusňáková) 1 18 CELKEM

5 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 5 Část II. Údaje o pracovnících školy pracovníci osob/žen úvazků kvalifikovaní učitelé 15/13 14,2 14,2 100 vychovatelé 3/3 2,7 2,7 100 provozní 5/4 5 X X školní jídelna 5/5 4,6 X X CELKEM 28/25 26,5 X X 1. Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.139/1997 Sb. Jméno, příjmení Aprobace kvalifikace Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy M F Ano PhDr. Marta Pešová, ZŘŠ, výchovná poradkyně JN JR psychologie Ano Mgr. Alena Hochová 1. stupeň Ano Mgr. Zdeňka Pálenská 1. stupeň Ano Mgr. Dana Kotková 1. stupeň Ano Mgr. Světlana Tesáková 1. stupeň Ano Mgr. Markéta Kaňová 1. stupeň Ano Mgr. Ivana Jehličková JČ Rv Ano Mgr. Zdeňka Šíblová JČ D Ano Mgr. Vít Damborský Př Tv Ano Mgr. Markéta Otáhalová JA Př Ano Mgr. Alena Sovadinová M Bv Ano Mgr. Marie Jandová M F Ano Mgr. Eliška Šnajdrová Rv Tv JR Ano PhDr. Jarmila Borovičková JA JČ Ano Ludmila Petrlová, vedoucí vychovatelka ŠD Vychovatelství Ano Andrea Rusňáková Vychovatelství Ano Blanka Vaculíková Vychovatelství Ano Celkový počet pedagogických pracovníků 18 Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2009/10 nastoupili na školu: 1 3. Počet pedagogů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2009/10 nastoupili na školu: 0 4. Počet pedagogů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2009/10 odešli ze školy: 2 ( Mgr. Zdeňka Šíblová, Ludmila Petrlová odchod do starobního důchodu) 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : 5 / 5

6 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace Věkové složení učitelů (k ) Věk Učitelé Muţi Ţeny do 35 let let 2 7 nad 50 let 3 Pracující důchodci nepobírající důchod Pracující důchodci pobírající důchod 1 Celkem 2 13 Rodičovská dovolená 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice Poruchy chování Specifické poruchy učení v hodinách cizího jazyka Konference k environmentální výchově Setkání školních metodiků prevence EU peníze školám Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS Zákoník práce a platové předpisy v roce 2010 Aktiv výchovných poradců Fyzika s interaktivní tabulí - Zajímavá fyzika Školní násilí Setkání preventistů EU peníze školám Komplexní řešení šablon Aktiv výchovných poradců Násilí v rodině a možnosti pomoci Svět energie Školení vychovatelek zdravotnic Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně Aktuální změny ve školní legislativě EU peníze školám Kurz angličtiny M. Jandová E. Šnajdrová J. Borovičková, M. Otáhalová V. Damborský E. Šnajdrová V. Janda E. Šnajdrová V. Janda M. Pešová M. Jandová M. Pešová M. Pešová M. Pešová, V. Janda M. Pešová M. Pešová M. Jandová L. Petrlová A. Sovadinová M. Pešová M. Jandová, Z. Pálenská Z. Pálenská, M. Kaňová, S. Tesáková 1. pomoc při školních akcích Z. Pálenská Celkem 22 akcí 27 zúčastněných 8. Romský asistent: (ANO/NE) NE.. Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob) NE

7 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 7 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za I. st Celkem za II. st Celkem za školu Údaje jsou za 2. pololetí. Rozdíl mezi touto tabulkou a tabulkou b). na straně 1 je způsoben stěhováním ţáků v průběhu školního roku. 2.Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech ţáků školy 2 5 2, Celkový počet neomluvených hodin ve škole za školní rok 2009/2010: 1 průměr na jednoho ţáka: 0 4.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14) 1 5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2009/10 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých ţáků z 9. tř Počty přijatých ţáků z 8. tř. 1 Počty přijatých ţáků z 5. tř Počet absolventů ZŠ Ročník Počet ţáků 9.ročník 27 niţší ročník 1 Celkem 28 Pozn. ţák odcházející na víceleté gymnázium není absolventem ZŠ

8 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 8 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Inspekce se v tomto školním roce nekonala Část V. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odloţení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, k, l 24 (0, 24, 0, 0,0,0) 0 Počet ţáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2009/ Počet ţáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2010/ Část VI. Další údaje o škole mimoškolní aktivity exkurze 4. a 5. třídy v Planetáriu Brno (Z. Pálenská a A. Hochová) exkurze 1. aţ 3. třídy v Brně v planetáriu (D. Kotková, S. Tesáková, M. Kaňová) exkurze 9. tříd v ESO Hantály (V. Damborský, M. Jandová) exkurze 9. tříd v Muzeu dobývání ropy v Hodoníně (V. Damborský, M. Jandová) zájezdy do brněnských divadel + kulturní pořady ve škole všechny ročníky (J. Borovičková) zájezd 7. aţ 9. tříd do Vídně (M. Pešová a V. Janda) vlastivědné zájezdy pro třídy sběr pomerančové kůry (M. Jandová) 9. ročníky návštěva Úřadu práce v Břeclavi (M. Pešová) Mikuláš ve škole a ve školce (M. Jandová a deváťáci) Schodokoledování společné předvánoční zpívání ţáků (1. stupeň a J. Borovičková) Den dětí - celá škola noc ve škole (děti navštěvující druţinu) druţina (L. Petrlová, B. Vaculíková, A. Rusňáková, S. Lovečková) společně s 1. stupněm (D. Kotková, M. Kaňová, A. Hochová, S. Tesáková) výuka plavání - 2. a 3. třída (M. Kaňová, S. Tesáková) škola je zapojena do projektu Klub mladých čtenářů (M. Kaňová) návštěvy rodičů v 1. třídě ukázky ručních prací (D. Kotková) sportovní odpoledne druháků a třeťáků s rodiči (S. Tesáková, M. Kaňová) Den Země úklid v obci a poznávací akce v přírodě (celá škola) 3 brigády na školní zahradě o prázdninách (všichni vyučující) návštěva místního kina -celá škola (J. Borovičková) aktualizace galerie školy (E. Šnajdrová, V. Otáhal) Večer s pokusy z fyziky a chemie (ţáci 8. a 9. třídy, M. Jandová, V. Janda) přehlídka fyz. a chem. pokusů ve školách v Brumovicích a Vrbici (ţáci 8. a 9. třídy, M. Jandová, V. Janda) poţární ochrana evakuace školy + ukázka poţární techniky (M. Pešová a SDH Kobylí) divadelní představení deváťáků pro MŠ a pro ţáky naší školy, Vrbice a Brumovic (Z. Šíblová) lyţařský kurz 1. stupně (Z. Pálenská, A. Hochová, M. Kaňová)

9 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 9 adaptační kurz 6. třídy (E. Šnajdrová, M. Pešová) návštěva 5. třídy v hodinách Ch, Tv na 2. stupni (A. Hochová) bruslení na ledové ploše u školy (M. Lanţhotský) florbalové utkání páťáků a jejich tatínků (V. Damborský, A. Hochová) návštěva 2. a 3. třídy v kuţelně Orlovny (S. Tesáková, M. Kaňová) táborák pro ţáky a rodiče 5. třídy (A. Hochová) vystoupení ke Dni matek (A. Rusňáková, Z. Šíblová) Týden knihoven - 1. stupeň představení "Muzikál ze základní" - pro celou školu (A. Rusňáková) Zpívání pod věţí - 1. stupeň + ŠD + M. Otáhalová, S. Lovečková, J. Borovičková beseda s cestovatelem Zdeňkem Svobodou (M. Pešová) 6. a 7. třída natáčení v České televizi - Věříš si? (E. Šnajdrová, M. Otáhalová) klavírní koncert Jany Otáhalové pro celou školu beseda s manţeli Sedláčkovými o osvobození Kobylí - 5. tř. (A. Hochová) exkurze v prodejně nábytku (E. Šnajdrová) protikuřácký řetěz (E. Šnajdrová) vysílání českého rozhlasu Brno o Kobylí (1. stupeň ţáci i vyučující, J. Borovičková) sportovní den 2. stupně (V. Damborský, M. Pešová) přátelská utkání ve florbalu se ZŠ Lanţhot a ZŠ Velké Pavlovice (V. Damborský) školní soutěže školní kolo Dějepisné olympiády (Z. Šíblová) školní kolo Matematické olympiády (M. Jandová, A. Sovadinová) školní kolo Fyzikální olympiády (M. Jandová) školní kolo Chemické olympiády (V. Janda) školní kolo Olympiády jazyka českého (Z. Šíblová, I. Jehličková) školní kolo Biologické olympiády (V. Damborský) školní kolo matematické soutěţe Pythagoriáda 6. a 7. tříd (M. Jandová a A. Sovadinová) školní kolo Olympiády jazyka anglického (J. Borovičková, M. Otáhalová) školní kolo Bible a my (M. Otáhalová) školní kolo Zeměpisné olympiády (M. Pešová) školní kolo zeměpisné soutěţe Eurorébus (M. Pešová) školní kolo recitační soutěţe pro 1. stupeň Přírodovědný klokan (M. Jandová) Matematický klokan (M. Jandová a 1. stupeň) zájmová, občanská sdružení Hasiči - naši ţáci jsou členy místního SDH spolu s vyučujícími se podíleli na akci Pálení čarodějnic (A. Rusňáková, A. Hochová, S. Lovečková, D. Kotková, M. Kaňová, S. Tesáková, Z. Pálenská, B. Vaculíková, L. Petrlová) národopis naši ţáci i vyučující se aktivně účastní všech národopisných akcí v obci jako členové pěveckých souborů i účinkující v kulturních pořadech (např. Národopisné odpoledne, Zaráţení hory - Z. Pálenská, A. Hochová, S. Tesáková, M. Kaňová, V. Damborský, J. Borovičková, D. Kotková) Orel především školní druţina a 1. stupeň navštěvují kuţelnu. Tělovýchovná jednota Sokol - naši ţáci jsou členy této organizace a podílejí se tak na její činnosti; V. Damborský působí ve výboru, A. Sovadinová pracuje jako trenérka oddílu košíkové ţáků. Český myslivecký svaz pravidelné besedy s myslivci druţina Český červený kříž kaţdoroční spolupráce, finanční prostředky na činnost zdravotnického krouţku spolupráce školy s dalšími subjekty (jiné školy) s Mateřskou školou Kobylí - řada společných akcí vzájemné návštěvy, zápis ţáků do 1. třídy, víkendové i odpolední akce pro ţáky obou škol i veřejnost, spolupráce při přípravě předškoláků na vstup do školy, realizujeme nápravu řeči u předškoláků (D. Kotková). Tradičně společnou úspěšnou akcí je Country bál (L. Petrlová, A. Rusňáková). s neúplnými školami z Brumovic a Vrbice konzultace vedení školy i jednotlivých vyučujících pro snazší přechod jejich ţáků k nám, návaznost na práci s integrovanými ţáky, společné sportovní akce (2x za rok) - Sportovní den 1. stupně se ZŠ Vrbice a ZŠ Brumovice (Z. Pálenská, A. Hochová) a Olympijský den 1. stupně se

10 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 10 ZŠ Brumovice a ZŠ Vrbice (M. Kaňová, A. Hochová,Z. Pálenská ) s obecním muzeem návštěvy jednotlivých tříd s výkladem vedoucí muzea - aktuální výstavy s místní knihovnou návštěvy jednotlivých tříd a ŠD nejen v rámci Týdne knihoven sdružení rodičů zajišťuje našim ţákům finančně cesty do divadel a na lyţařský výcvikový kurz EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) probíhá v rámci výuky přírodopisu, zeměpisu, pracovních činností, rodinné a občanské výchovy, chemie. V tomto školním roce pokračovala celková rekonstrukce školní zahrady a její přeměna na EVVO přírodní učebnu, pokračuje třídění odpadků (plasty, tetrapak, papír). dopravní výchova - spolu s Autoškolou Lednice a BESIPem - pravidelná výuka ve 4. a 5. třídě, včetně praktické lekce na dopravním hřišti; Policie Břeclav připravila pro třídu přednášku s besedou školní sportovní klub - škola je členem AŠSK Adopce na dálku - naši ţáci pod vedením p. uč. M. Otáhalové pomáhají finančně zajistit školní výuku ţáka Sunila z Indie. Část peněz byla získána z prodeje výrobků školní druţiny a pracovních činností. Den matek oslavila naše škola spolu s rodiči i prarodiči mimořádně vydařeným kulturním programem Charita Břeclav zajištění Tříkrálové sbírky v Kobylí (M. Otáhalová, S. Lovečková)

11 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 11 Úspěchy našich žáků ve školním roce 2009/ okres Chemická olympiáda Jakub Ševc, 9. tř. p. uč. V. Janda 4. okres Jakub Ševc, 9. tř. Biologická olympiáda Účast kraj Jakub Ševc, 9. tř. p. uč. V. Damborský 5. okres Bible a my Petr Otáhal, 5. tř. p. uč. M. Otáhalová 3. okres Zeměpisná olympiáda Štěpán Gala, 6. tř. p. uč. V. Damborský 3. kraj Hravě ţij zdravě 5. třída p. uč. A. Hochová 5. kraj Zeměpisný Eurorébus Jiří Moţný, 8.tř. p. uč. M. Pešová 6. kraj Zeměpisný Eurorébus 6. tříd účast kraj Zeměpisný Eurorébus 7. tříd Štěpán Gala, Nikol Varmuţová, Filip Műller Pavlína Skácelová, Zuzana Prudíková, Dominika Michnová p. uč. V. Janda účast kraj Zeměpisný Eurorébus 8. tříd Jiří Moţný, Jan Kaňa, Antonín Skácel p. uč. M. Pešová účast kraj Zeměpisný Eurorébus 9. tříd 1. okres Jana Lovečková, Tereza Bezděková, Sabina Bublová Kateřina Mikulicová, 7. tř. 2. okres Nikola Musilová, 6. tř. Přespolní běh 3. okres Tereza Bezděková, 9. tř. p. uč. A. Sovadinová 5. okres Vít Sedláček, 7. tř. p. uč. V. Damborský 2. okres Běh na 800 metrů Nikola Musilová, 6. tř. 3. okres Běh na 300 metrů Nikola Musilová, 6. tř. p. uč. A. Sovadinová 4. okres Běh na 800 metrů Kateřina Mikulicová, 7. tř. 4. okres Běh na 150 metrů Tadeáš Kubík, 9. tř. p. uč. V. Damborský 1. okres Běh na 300 metrů Tereza Bezděková, 9. tř. 2. okres Běh na 800 metrů Tereza Bezděková, 9. tř. p. uč. A. Sovadinová 4. okres Běh na 60 metrů Kristýna Herzánová, 8. tř. 5. okres Hod oštěpem Lukáš Dobeš, 7. tř. 6. okres Běh na 300 metrů Vít Osička, 6. tř. p. uč. V. Damborský 6. okres Hod kriketovým míčkem Vlastimil Klíš, 6. tř. 2. okres Fotbalový pohár Hantály a.s. Ţáci tříd p. uč. V. Damborský 2. okres Stolní tenis starších ţáků 3. okres Stolní tenis mladších ţáků Michael Pilát, Tomáš Marek, 9. tř., Jiří Soukal, 7. tř. Vít Osička, 6. tř., Jan Poulík, Miroslav Tlach, 5. tř., Vítek Hoch, 4. tř. p. uč. V. Damborský 3. okres Poţární ochrana očima dětí Kristýna Ševcová, 6. tř. p. uč. I. Jehličková

12 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace okres Vojtěch Suský, 2. tř. p. vych. A. Rusňáková 5. okres Fyzikální olympiáda 9. tř. Tereza Bezděková, 9. tř. p. uč. M. Jandová 3. okres Košíková chlapci 7. kraj Košíková dívky 1. okres Dominik Loveček, David Dobrovolný, Tomáš Topínka, Jan Kučera, Ondřej Michna, Tomáš Marek, Jan Láska, 9. tř., p. uč. V. Janda Pavel Springer, Jan Holomáč, Michael Kocourek, Karel Bařina, Jiří Otáhal, 8. tř. Tereza Bezděková, Erika Zárubová, Sabina Bublová, Jitka Válková, Sabina Svrčková, 9. tř., Kristýna Herzánová, 8. p. uč. V. Janda tř., Renata Dřímalová a Kateřina Mikulicová, 7. tř. 3. okres Florbal dívky třída 4. okres Florbal dívky třída p. uč. A. Sovadinová 1. okrsek 9. třída 2. okrsek 9. třída Přehazovaná dívky 3. okrsek 7. třída p. uč. A. Sovadinová 3. okrsek 8. třída 3. okrsek Halová kopaná Ţáci tříd p. uč. V. Damborský okrsek Florbal Ţáci tříd p. uč. V. Damborský 4. okrsek Vybíjená chlapci Ţáci tříd p. uč. Z. Pálenská a A. Hochová 4. okrsek Vybíjená dívky Ţáci tříd p. uč. Z. Pálenská, a A. Hochová okrsek Minikopaná Ţáci tříd p. uč. V. Damborský Vítězové školních soutěţí a 9. třídy Přírodovědný klokan Jakub Ševc, 9. tř. p. uč. M. Jandová a 3. třídy Jakub Švehla, 3. tř. p. uč. M. Kaňová a 5. třídy Vítek Hoch, 4. tř. p. uč. Z. Pálenská Matematický klokan a 7. třídy Martina Lovečková, 6. tř. p. uč. M. Jandová a 9. třídy Tadeáš Kubík, 9. tř a 9. třídy Jan Kučera, 9. tř p. uč. M. Otáhalová Olympiáda angl. jazyka a 7. třídy Mirka Kubíková, 7. tř. p. uč. M. Otáhalová třída Adéla Křivková p. uč. M. Jandová Matematická Pythagoriáda třída Michaela Černá p. uč. A. Sovadinová třída Zeměpisná olympiáda Štěpán Gala p. uč. V. Damborský

13 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace třída Michaela Černá p. uč. M. Pešová třída Jiří Moţný p. uč. A. Sovadinová Zeměpisná olympiáda třída Tomáš Topínka p. uč. M. Pešová stupeň Petr Otáhal, 5. tř třídy Bible a my Michaela Hamanová, 7. tř. p. uč. M. Otáhalová třídy Jana Otáhalová, 9. tř třída Natálie Dudová, 2. tř. p. uč. S. Tesáková Recitační soutěţ třída Bára Šíblová, 4. tř. p. uč. Z. Pálenská třída Kateřina Janošková, 2. tř. p. uč. S. Tesáková Sběr pomerančové kůry třída 3. třída (soutěţ tříd) p. uč. M. Kaňová třída Hravě ţij zdravě Vojtěch Kovář p. uč. A. Hochová účast žáků a pedagogů školy na životě v obci v rámci Dne otevřených dveří v obci Kobylí jsme pro veřejnost zpřístupnili opravenou tělocvičnu a zrekonstruovanou školní zahradu ţáci naší školy jsou zapojeni do činnosti všech zájmových útvarů pracujících v obci V. Damborský pracuje v tomto volebním období jako zastupitel a je předsedou kontrolní i kulturní komise OÚ, V. Janda je členem finančního výboru a je předsedou sportovní komise OÚ, Z. Pálenská a A. Hochová jsou členkami kulturní komise, Z. Šíblová pracuje pro obec jako kronikářka škola vydává školní zpravodaj jako přílohu obecního zpravodaje Kobylí dědina (J. Borovičková a její redakční rada sloţená z ţáků školy); Markéta Otáhalová připravuje přílohu Farníček tělocvična je v odpoledních a večerních hodinách vyuţívána kobylskou veřejností sběr papíru spolu s Technickými sluţbami obce podvečerní zpívání u vánočního stromu celý 1. stupeň, školní druţina, J. Borovičková, M. Otáhalová, S. Lovečková - vánoční jarmark J. Borovičková řídí smíšený pěvecký sbor, mezi jehoţ členy patří D. Kotková, M. Kaňová, A. Hochová, S. Tesáková, Z. Pálenská, A. Rusňáková a V. Damborský; sbor vystupuje na akcích v obci i v rámci jiţní Moravy, V. Damborský je členem sboru kobylských Muţáků J. Borovičková, Z. Pálenská, M. Kaňová, S. Tesáková, účinkují při obřadech na obecním úřadě Markéta Otáhalová vede dětský chrámový sbor, spolupořádá (se S. Lovečkovou) akce kobylské farnosti druţina v místním penzionu naši nejmenší pravidelně navštěvují naše seniory exkurze v místních firmách rozloučení s deváťáky na radnici důstojné rozloučení p. starostky s deváťáky za účasti ředitele školy, třídní učitelky a rodičů ţáků L. Petrlová zajišťuje spolupráci školy s místními zdravotníky a zahrádkáři, vede cvičení ţen A. Hochová a B. Vaculíková jsou členkami výboru Klubu přátel historie A. Rusňáková je aktivní cvičitelkou místní pobočky taneční školy Yamaha spolupráce školy s Pedagogickým centrem M. Jandová organizovala okresní část mezinárodních soutěţí Matematický klokan a Přírodovědný klokan a podílela se také na organizování okresních kol matematických soutěţí (Matematická olympiáda) zapojení školy do projektů škola je zapojena v projektu Dotované školní mléko a Ovoce do škol (S. Lovečková) škola se zapojila do celostátního projektu MŠMT ČR Recyklohraní

14 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 14 péče o talentované žáky viz tabulka výše nadaným ţákům je věnována náleţitá pozornost v hodinách, v zájmových útvarech i individuálně po vyučování péče o zaostávající, problémové žáky s ţáky se pracuje jednak v hodinách, jednak individuálně po vyučování péče o žáky s výukovými problémy - Mgr. A. Hochová absolvovala školení, aby mohla vést dyslektický krouţek a pomáhala odstraňovat problémy, které dysfunkce našim ţákům způsobují. Krouţek navštěvovalo 9 ţáků, práce s nimi probíhala podle doporučení PPP a SPC. Logopedickou poradnu pro ţáky naší i mateřské školy a jejich todiče vede Mgr. D. Kotková. Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd proběhl ve dnech v Petříkově za účasti 36 ţáků tříd a s vyučujícími V. Damborským, M. Kaňovou, A. Sovadinovou, instruktorkou L. Jandovou a zdravotnicí Z. Pálenskou. Ţáci absolvovali kurz snowboardingu, který vedla instruktorka L. Jandová. spolupráce nejmladších a nejstarších žáků školy - pro bezproblémové zahájení ţivota ve škole měl kaţdý prvňáček svého patrona z deváté třídy. Tato spolupráce se velice osvědčila a pokračujeme v ní i nadále. mezinárodní spolupráce v tomto školním roce neprobíhala Školní zpravodaj 4x ročně vychází jako příloha obecního časopisu Kobylí, dědina. Ţáci, rodiče i veřejnost jsou pravidelně informováni o dění ve škole, ţáci zde publikují svá literární díla. Část VII. Zhodnocení a závěr Z předešlých částí vyplývá, ţe práce v naší škole se daří, úspěchy jednoznačně převaţují. Ţáci dosahují pěkných výsledků v nejrůznějších soutěţích, jsou bez problémů přijímáni na střední školy. Škola není nijak jednostranně zaměřená, ţáci mají širokou nabídku zájmových krouţků i moţností účasti v soutěţích. Učitelský kádr je stabilizovaný, chybí pouze aprobovaní učitelé chemie, zeměpisu a hudební výchovy. V plánu zůstává vyměnit podlahové krytiny a školní nábytek. Škola realizuje kvalitní projekt na vyuţití školní zahrady. Projekt je financován z prostředků MŠMT (dotační titul na podporu EVVO), pomocí sponzorského daru firmy Lentus a z vlastních prostředků školy.

15 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 15 Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 1. počty Část VIII. Poradenské služby v základní škole fyzický počet kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání výchovný poradce 1 spec. stud. VP VŠ učitelství školní metodik prevence 1 různé kurzy VŠ učitelství úvazek kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání školní psycholog 0 školní speciální pedagog (netřídní)* 0 *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod věková struktura do 35let let 50 let důch. Věk/z toho důchodci výchovný poradce 1/- školní metodik prevence 1/- školní psycholog --- školní speciální pedagog další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce: M. Veselá - Školní násilí Porada preventistů Aktiv VP + Násilí v rodině a moţnosti pomoci školní metodik prevence: setkání metodiků + Problematika šikany vedoucí dyslektického kroužku Setkání dyslektických asistentů Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 0 Individuální integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků Specifické poruchy učení 7. 1 CELKEM 1 Skupinová integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků Celkem 0

16 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 16 Část IX. Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Zpracovatel: Eliška Šnajdrová školní metodik prevence sociálně patologických jevů Realizátor: pedagogický sbor ZŠ Kobylí, přizvaní odborníci Garant: školní metodik prevence, výchovný poradce, ředitel školy, pedagogický sbor Obsah: 1. Úvod 2. Cíle 3. Vlastní program: A) Aktivity pro žáky B) Úlohy a činnost učitelů a jiných pedagogických pracovníků C) Aktivity pro rodiče a veřejnost 4. Metody práce 5. Řešení přestupků 1.Úvod: I v letošním roce zůstává základním principem preventivní strategie na naší škole osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého ţivotního stylu a prevence a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeţe k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Minimální preventivní program respektuje zásady obsaţené v metodickém pokynu MŠMT a vychází z materiálu Koncepce prevence zneuţívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe v působnosti rezortu MŠMT ČR. 2.Cíl: - Vytvořit pozitivní klima tříd tak, aby ţáci a vyučující dokázali hovořit otevřeně a s důvěrou o problémech v třídních kolektivech i ve škole. - Zamezit všemi moţnými způsoby šikaně, jejím náznakům i projevům. - Vychovávat ke zdravému způsobu ţivota, který chrání ţáky před sociálně patologickými jevy. - Podat ţákům ucelené informace o legálních a nelegálních drogách, naučit je činit odpovědná rozhodnutí, týkající se uţívání drog. - Systematicky vzdělávat metodika prevence, výchovného poradce a další pedagogické pracovníky v metodikách preventivní výchovy a v technikách preventivní práce s dětmi. - Koordinovat všechny školní i mimoškolní akce v oblasti prevence.

17 3.Vlastní program Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 17 A) Aktivity pro žáky: - Výchovné působení třídních učitelů na ţáky na třídních schůzkách. - Oblast preventivní výchovy je aplikována do výuky jednotlivých předmětů (RV, OV, Z, D, CH, PŘ, TV..) v souladu s poţadavky rámcového programu na základě her, zábavných testů, besed, soutěţí, videokazet, četby literatury - Vyuţití školního klubu ţáky v době svého volna. - Zapojení do široké škály zájmových útvarů a činností. - Moţnost svěřit se preventistovi kdykoliv, pokud se vyskytne nějaký problém. - Vyuţívání propagačního materiálu pro potřebu školy, literatury, publikací, časopisů, příruček a kazet s problematikou všech neţádoucích jevů, jejich řešením a předcházením. Jsou uloţeny u preventisty. - Vyuţívání kazet s touto problematikou (uloţeny u preventisty). - Vyuţívání časopisu Prevence, který naše škola odebírá a vyuţívá ve výuce. - Zařazování metodických postupů a testů manţelů Janíkových na téma: Úvod do sexuality, Výţiva a naše zdraví, Alkohol a jiné drogy, Prevence kouření, Aids a jiné pohlavní choroby. - Zveřejnění kontaktních adres, kde je moţné najít pomocnou ruku při různých problémech. Na nástěnce v učebně RV. - Spolupráce s firmami Johnson+ Johnson a Always, které nám zasílají propagační materiál, programy k výuce a dárečky pro ţáky, slouţící zároveň jako reklama. - Organizování spousty akcí naší školou: kulturní, sportovní, zábavné akce, do kterých se zapojují všichni naši ţáci. Většina z nich je zapojena i do soutěţí okresního, regionálního, okrskového i celorepublikového kola. - Zprostředkování přednášek a besed pro ţáky na různá témata. - Školení metodika prevence, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků napomáhá ke zkvalitnění procesu působení na ţáky. B) Úkoly a činnost učitelů a jiných pedagogických pracovníků: - Posílení úlohy učitelů v oblasti tvorby pozitivního sociálního klimatu, včasná diagnostika při riziku vzniku sociálně patologických jevů a kooperace s odborníky při jejich řešení, Zejména spolupráce s výchovným poradcem a třídními učiteli. - Věnování pozornosti problematickým skupinám ţáků nebo jednotlivcům, všímání si a odhalování projevů asociálního chování mezi ţáky soustředit se zejména na problematiku šikany. - Zajištění důsledné kontroly zaměřené na prevenci kouření, uţívání alkoholických a návykových látek v celém areálu školy. - Sledovat často opakující se krátkodobé absence ţáků prevence záškoláctví. Spolupráce s rodiči ţáků s tendencemi vyhýbat se školní docházce. V problematických případech konzultace s dětským lékařem. - Sebevzdělávání učitelů v metodikách preventivní výchovy a ve výchově ke zdravému ţivotnímu stylu. - Shromaţďování a pouţívání různých propagačních materiálů. - Zapojení všech pracovníků školy do tohoto programu.

18 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 18 C) Aktivity pro rodiče a veřejnost - Seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek - Nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence. - Seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů ţáků s drogami. - Nabídka propagačních materiálů o drogách. - Na třídních schůzkách hovořit o nebezpečí drog, zejména u starších ţáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách. 4. Metody práce Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu prolíná všemi předměty. Používané metody práce: - výklad, informace - slohové a výtvarné práce, projekty - sociální hry - skupinové práce ve třídě, při pobytech v přírodě - besedy s učiteli - práce s různými materiály k této problematice - videoprogramy, literatura, časopisy - přednášky a besedy s odborníky - práce s internetem informace o pomoc: 5.Řešení přestupků A) V případě podezření : - provést pohovor se ţákem a diskrétní řešení problému B) Při důvodném podezření: - okamţité kontaktování rodičů (zákonných zástupců) ţáka - při negativní a nespolupracující reakci rodiny uvědomit sociální odbor C) Při průkazném zjištění postupovat dle pokynu ministra: - postupovat ve spolupráci s oddělením péče o dítě D) V případě dealerství nebo podezření na porušení 217 trestního zákona (ohrožení mravní výchovy dítěte) nebo zanedbání povinné péče: - uvědomí oddělení péče o dítě, oddělení sociální prevence sociálního odboru MěÚ Hustopeče - oznámí věc policii.

19 Část X. Další údaje Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 19 Škola má také poměrně rozsáhlou doplňkovou činnost (pronájem místností, nákup a prodej zboţí, školní kuchyně vaří i pro veřejnost ), prostředky získané z této činnosti jsou věnovány na další zkvalitnění vybavení školy tak, aby slouţilo jak ve vyučování, tak i k dalšímu rozvoji této činnosti. Tato výroční zpráva je zveřejněna na internetových stránkách školy (www.zskobyli.cz), byla předána Školské radě a následně zřizovateli. V Kobylí, dne Mgr. Vlastimil Janda podpis a razítko ředitele školy Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou na jejím jednání dne

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 28. 8. 2013

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2004-2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU Školní rok 2009/2010 1 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2013 Číslo jednací: ZŠD-227/2013 I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ NOVÁ VES, OKRES BŘECLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Grossmannová, ředitelka Datum: 1. září 2014 Obsah: Část I. Část II. Část III.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výlet do Paříţe, 2009 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy Základní škola a mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více