Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ , tel Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2009/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2009/10"

Transkript

1 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ , tel Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2009/10 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy

2 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 2 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa Základní škola, Školní 661, Kobylí, okres Břeclav Zřizovatel školy Obec Kobylí Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Vlastimil Janda Telefon , fax , web školní jídelna Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Jde o školu úplnou, s právní subjektivitou (příspěvková organizace). Sídlem školy je obec Kobylí, školu navštěvují také ţáci z Brumovic a Vrbice. Škola má jednu budovu, skládající se z těchto částí: - hlavní budova s tělocvičnou z roku přístavba školní jídelny a školní druţiny z roku Ke škole patří také školní hřiště a školní pozemek. Součástí školy je školní druţina, ţákovská knihovna, školní jídelna, školní klub. Školu navštěvovalo 188 ţáků v 9 třídách (stav k ): Kobylí 145 Vrbice 40 Brumovice 3 Kapacita školní druţiny je 75 ţáků, navštěvovalo ji 67 ţáků, 93 ţáků se zapojilo do činnosti zájmových útvarů.. Kapacita školní jídelny je 500 jídel, stravovalo se 273 strávníků, 106 ţáků odebíralo svačinky. Školní klub vyuţívají skoro všichni ţáci 2. stupně (94 ţáků). Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním aţ pátým ročníkem a druhý stupeň šestým aţ devátým ročníkem. Třetí, tzv. velkou přestávku, tráví ţáci za příznivého počasí na školním hřišti. b. Úplné školy Školní rok 2008/2009 Počet tříd Počet ročníků Počet ţáků Průměrný počet ţáků na třídu 1.stupeň ,4 2.stupeň ,5 Celkem ,9 c. Celkový počet žáků v 1.ročníku: 12 d. Rada školy, zřízená dle 17a, odst.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění Rada školy byla zřízena rozhodnutím Obecního zastupitelstva obce Kobylí dne e. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného Číslo jednací vzdělávacího programu ŠVP ZŠ Základní škola 16847/96-2 V ročníku , třída a 9. třída Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: není Volitelné předměty: Nepovinné předměty: jazyk německý společensko-vědní seminář nejsou

3 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 3 Ročník JČ JA/JN Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská vých Rodinná vých Hudební vých Výtvarná vých Pracovní čin Tělesná vých Volitelné předm Informatika 1 SOUČET f. Školní jídelna, která je součástí školy Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a ţáci zaměstnanci školy a důchodci ostatní* 921 ŠJ - úplná * Ostatní důchodci, školští důchodci, zaměstnanci OÚ, firmy atd ŠJ připravuje pro cca 90 ţáků dopolední svačinky. g. Počet pracovníků školní jídelny k Fyzické osoby 5 Přepočtení na plně zaměstnané 4,6 h. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 3 67 fyz. 3 / přepoč. 2,7 Akce a soutěže : Akce připravují většinou společně všechny tři vychovatelky ŠD. Kromě uvedených akcí druţina pravidelně navštěvuje Místní knihovnu a úspěšně soutěţila v soutěţi Mlékonto Exkurze v horním středisku Patria a.s Módní přehlídka Výstava dětských prací při příleţitosti třídních schůzek Vánoční jarmark Návštěva penzionu - novoroční setkání Turnaj v hokeji Kouzelnické představení Waldini Zápis do 1. třídy Turnaj ve stolních hrách Maškarní bál

4 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace Návštěva kuţelny Country bál Soutěţ Mladí tvůrci pro Dunaj Pálení čarodějnic Den matek Nov ve školní druţině Den dětí - country vystoupení Zdravotnické odpoledne Účast na vzdělávacích akcích: viz strana 6 DVPP Úspěchy: viz strana 12 Úspěchy našich ţáků i. Školní klub ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem 94 1 fyz. /0,5 přepoč. Školní klub vyvíjí svoji činnost v těchto oblastech : - odpolední provoz je vyuţíván ţáky čekajícími na odpolední vyučování a na spoje do okolních obcí - ţáci mají k dispozici internet - součástí klubu jsou také krouţky : Název krouţku Počet krouţků Počet ţáků Redakční rada (J. Borovičková) 1 18 Náboţenství (F. Mrázek, M. Kuchyňková) 1 23 Florbal (V. Damborský) 1 19 Dyslektický (A. Hochová) 1 12 Filmové adaptace literárních děl (I. Jehličková) 1 21 Sportovní ( A. Sovadinová) 1 18 Zdravotnický (L: Petrlová) 1 11 Košíková (A. Sovadinová) 1 14 Kreativ (B. Vaculíková) 2 14 Dramatický ( Z. Šíblová) 1 40 Logopedie (D. Kotková) 1 6 Pohybové hry (S. Tesáková, A. Rusňáková) 1 12 Vybíjená ( Z. Pálenská) 1 26 Výtvarná dílna ( V. Otáhal) 1 10 Hudebně-pohybový (A. Rusňáková) 1 18 Country (L. Petrlová, A. Rusňáková) 1 18 CELKEM

5 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 5 Část II. Údaje o pracovnících školy pracovníci osob/žen úvazků kvalifikovaní učitelé 15/13 14,2 14,2 100 vychovatelé 3/3 2,7 2,7 100 provozní 5/4 5 X X školní jídelna 5/5 4,6 X X CELKEM 28/25 26,5 X X 1. Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.139/1997 Sb. Jméno, příjmení Aprobace kvalifikace Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy M F Ano PhDr. Marta Pešová, ZŘŠ, výchovná poradkyně JN JR psychologie Ano Mgr. Alena Hochová 1. stupeň Ano Mgr. Zdeňka Pálenská 1. stupeň Ano Mgr. Dana Kotková 1. stupeň Ano Mgr. Světlana Tesáková 1. stupeň Ano Mgr. Markéta Kaňová 1. stupeň Ano Mgr. Ivana Jehličková JČ Rv Ano Mgr. Zdeňka Šíblová JČ D Ano Mgr. Vít Damborský Př Tv Ano Mgr. Markéta Otáhalová JA Př Ano Mgr. Alena Sovadinová M Bv Ano Mgr. Marie Jandová M F Ano Mgr. Eliška Šnajdrová Rv Tv JR Ano PhDr. Jarmila Borovičková JA JČ Ano Ludmila Petrlová, vedoucí vychovatelka ŠD Vychovatelství Ano Andrea Rusňáková Vychovatelství Ano Blanka Vaculíková Vychovatelství Ano Celkový počet pedagogických pracovníků 18 Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2009/10 nastoupili na školu: 1 3. Počet pedagogů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2009/10 nastoupili na školu: 0 4. Počet pedagogů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2009/10 odešli ze školy: 2 ( Mgr. Zdeňka Šíblová, Ludmila Petrlová odchod do starobního důchodu) 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : 5 / 5

6 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace Věkové složení učitelů (k ) Věk Učitelé Muţi Ţeny do 35 let let 2 7 nad 50 let 3 Pracující důchodci nepobírající důchod Pracující důchodci pobírající důchod 1 Celkem 2 13 Rodičovská dovolená 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice Poruchy chování Specifické poruchy učení v hodinách cizího jazyka Konference k environmentální výchově Setkání školních metodiků prevence EU peníze školám Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS Zákoník práce a platové předpisy v roce 2010 Aktiv výchovných poradců Fyzika s interaktivní tabulí - Zajímavá fyzika Školní násilí Setkání preventistů EU peníze školám Komplexní řešení šablon Aktiv výchovných poradců Násilí v rodině a možnosti pomoci Svět energie Školení vychovatelek zdravotnic Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně Aktuální změny ve školní legislativě EU peníze školám Kurz angličtiny M. Jandová E. Šnajdrová J. Borovičková, M. Otáhalová V. Damborský E. Šnajdrová V. Janda E. Šnajdrová V. Janda M. Pešová M. Jandová M. Pešová M. Pešová M. Pešová, V. Janda M. Pešová M. Pešová M. Jandová L. Petrlová A. Sovadinová M. Pešová M. Jandová, Z. Pálenská Z. Pálenská, M. Kaňová, S. Tesáková 1. pomoc při školních akcích Z. Pálenská Celkem 22 akcí 27 zúčastněných 8. Romský asistent: (ANO/NE) NE.. Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob) NE

7 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 7 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za I. st Celkem za II. st Celkem za školu Údaje jsou za 2. pololetí. Rozdíl mezi touto tabulkou a tabulkou b). na straně 1 je způsoben stěhováním ţáků v průběhu školního roku. 2.Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech ţáků školy 2 5 2, Celkový počet neomluvených hodin ve škole za školní rok 2009/2010: 1 průměr na jednoho ţáka: 0 4.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14) 1 5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2009/10 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých ţáků z 9. tř Počty přijatých ţáků z 8. tř. 1 Počty přijatých ţáků z 5. tř Počet absolventů ZŠ Ročník Počet ţáků 9.ročník 27 niţší ročník 1 Celkem 28 Pozn. ţák odcházející na víceleté gymnázium není absolventem ZŠ

8 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 8 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Inspekce se v tomto školním roce nekonala Část V. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odloţení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, k, l 24 (0, 24, 0, 0,0,0) 0 Počet ţáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2009/ Počet ţáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2010/ Část VI. Další údaje o škole mimoškolní aktivity exkurze 4. a 5. třídy v Planetáriu Brno (Z. Pálenská a A. Hochová) exkurze 1. aţ 3. třídy v Brně v planetáriu (D. Kotková, S. Tesáková, M. Kaňová) exkurze 9. tříd v ESO Hantály (V. Damborský, M. Jandová) exkurze 9. tříd v Muzeu dobývání ropy v Hodoníně (V. Damborský, M. Jandová) zájezdy do brněnských divadel + kulturní pořady ve škole všechny ročníky (J. Borovičková) zájezd 7. aţ 9. tříd do Vídně (M. Pešová a V. Janda) vlastivědné zájezdy pro třídy sběr pomerančové kůry (M. Jandová) 9. ročníky návštěva Úřadu práce v Břeclavi (M. Pešová) Mikuláš ve škole a ve školce (M. Jandová a deváťáci) Schodokoledování společné předvánoční zpívání ţáků (1. stupeň a J. Borovičková) Den dětí - celá škola noc ve škole (děti navštěvující druţinu) druţina (L. Petrlová, B. Vaculíková, A. Rusňáková, S. Lovečková) společně s 1. stupněm (D. Kotková, M. Kaňová, A. Hochová, S. Tesáková) výuka plavání - 2. a 3. třída (M. Kaňová, S. Tesáková) škola je zapojena do projektu Klub mladých čtenářů (M. Kaňová) návštěvy rodičů v 1. třídě ukázky ručních prací (D. Kotková) sportovní odpoledne druháků a třeťáků s rodiči (S. Tesáková, M. Kaňová) Den Země úklid v obci a poznávací akce v přírodě (celá škola) 3 brigády na školní zahradě o prázdninách (všichni vyučující) návštěva místního kina -celá škola (J. Borovičková) aktualizace galerie školy (E. Šnajdrová, V. Otáhal) Večer s pokusy z fyziky a chemie (ţáci 8. a 9. třídy, M. Jandová, V. Janda) přehlídka fyz. a chem. pokusů ve školách v Brumovicích a Vrbici (ţáci 8. a 9. třídy, M. Jandová, V. Janda) poţární ochrana evakuace školy + ukázka poţární techniky (M. Pešová a SDH Kobylí) divadelní představení deváťáků pro MŠ a pro ţáky naší školy, Vrbice a Brumovic (Z. Šíblová) lyţařský kurz 1. stupně (Z. Pálenská, A. Hochová, M. Kaňová)

9 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 9 adaptační kurz 6. třídy (E. Šnajdrová, M. Pešová) návštěva 5. třídy v hodinách Ch, Tv na 2. stupni (A. Hochová) bruslení na ledové ploše u školy (M. Lanţhotský) florbalové utkání páťáků a jejich tatínků (V. Damborský, A. Hochová) návštěva 2. a 3. třídy v kuţelně Orlovny (S. Tesáková, M. Kaňová) táborák pro ţáky a rodiče 5. třídy (A. Hochová) vystoupení ke Dni matek (A. Rusňáková, Z. Šíblová) Týden knihoven - 1. stupeň představení "Muzikál ze základní" - pro celou školu (A. Rusňáková) Zpívání pod věţí - 1. stupeň + ŠD + M. Otáhalová, S. Lovečková, J. Borovičková beseda s cestovatelem Zdeňkem Svobodou (M. Pešová) 6. a 7. třída natáčení v České televizi - Věříš si? (E. Šnajdrová, M. Otáhalová) klavírní koncert Jany Otáhalové pro celou školu beseda s manţeli Sedláčkovými o osvobození Kobylí - 5. tř. (A. Hochová) exkurze v prodejně nábytku (E. Šnajdrová) protikuřácký řetěz (E. Šnajdrová) vysílání českého rozhlasu Brno o Kobylí (1. stupeň ţáci i vyučující, J. Borovičková) sportovní den 2. stupně (V. Damborský, M. Pešová) přátelská utkání ve florbalu se ZŠ Lanţhot a ZŠ Velké Pavlovice (V. Damborský) školní soutěže školní kolo Dějepisné olympiády (Z. Šíblová) školní kolo Matematické olympiády (M. Jandová, A. Sovadinová) školní kolo Fyzikální olympiády (M. Jandová) školní kolo Chemické olympiády (V. Janda) školní kolo Olympiády jazyka českého (Z. Šíblová, I. Jehličková) školní kolo Biologické olympiády (V. Damborský) školní kolo matematické soutěţe Pythagoriáda 6. a 7. tříd (M. Jandová a A. Sovadinová) školní kolo Olympiády jazyka anglického (J. Borovičková, M. Otáhalová) školní kolo Bible a my (M. Otáhalová) školní kolo Zeměpisné olympiády (M. Pešová) školní kolo zeměpisné soutěţe Eurorébus (M. Pešová) školní kolo recitační soutěţe pro 1. stupeň Přírodovědný klokan (M. Jandová) Matematický klokan (M. Jandová a 1. stupeň) zájmová, občanská sdružení Hasiči - naši ţáci jsou členy místního SDH spolu s vyučujícími se podíleli na akci Pálení čarodějnic (A. Rusňáková, A. Hochová, S. Lovečková, D. Kotková, M. Kaňová, S. Tesáková, Z. Pálenská, B. Vaculíková, L. Petrlová) národopis naši ţáci i vyučující se aktivně účastní všech národopisných akcí v obci jako členové pěveckých souborů i účinkující v kulturních pořadech (např. Národopisné odpoledne, Zaráţení hory - Z. Pálenská, A. Hochová, S. Tesáková, M. Kaňová, V. Damborský, J. Borovičková, D. Kotková) Orel především školní druţina a 1. stupeň navštěvují kuţelnu. Tělovýchovná jednota Sokol - naši ţáci jsou členy této organizace a podílejí se tak na její činnosti; V. Damborský působí ve výboru, A. Sovadinová pracuje jako trenérka oddílu košíkové ţáků. Český myslivecký svaz pravidelné besedy s myslivci druţina Český červený kříž kaţdoroční spolupráce, finanční prostředky na činnost zdravotnického krouţku spolupráce školy s dalšími subjekty (jiné školy) s Mateřskou školou Kobylí - řada společných akcí vzájemné návštěvy, zápis ţáků do 1. třídy, víkendové i odpolední akce pro ţáky obou škol i veřejnost, spolupráce při přípravě předškoláků na vstup do školy, realizujeme nápravu řeči u předškoláků (D. Kotková). Tradičně společnou úspěšnou akcí je Country bál (L. Petrlová, A. Rusňáková). s neúplnými školami z Brumovic a Vrbice konzultace vedení školy i jednotlivých vyučujících pro snazší přechod jejich ţáků k nám, návaznost na práci s integrovanými ţáky, společné sportovní akce (2x za rok) - Sportovní den 1. stupně se ZŠ Vrbice a ZŠ Brumovice (Z. Pálenská, A. Hochová) a Olympijský den 1. stupně se

10 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 10 ZŠ Brumovice a ZŠ Vrbice (M. Kaňová, A. Hochová,Z. Pálenská ) s obecním muzeem návštěvy jednotlivých tříd s výkladem vedoucí muzea - aktuální výstavy s místní knihovnou návštěvy jednotlivých tříd a ŠD nejen v rámci Týdne knihoven sdružení rodičů zajišťuje našim ţákům finančně cesty do divadel a na lyţařský výcvikový kurz EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) probíhá v rámci výuky přírodopisu, zeměpisu, pracovních činností, rodinné a občanské výchovy, chemie. V tomto školním roce pokračovala celková rekonstrukce školní zahrady a její přeměna na EVVO přírodní učebnu, pokračuje třídění odpadků (plasty, tetrapak, papír). dopravní výchova - spolu s Autoškolou Lednice a BESIPem - pravidelná výuka ve 4. a 5. třídě, včetně praktické lekce na dopravním hřišti; Policie Břeclav připravila pro třídu přednášku s besedou školní sportovní klub - škola je členem AŠSK Adopce na dálku - naši ţáci pod vedením p. uč. M. Otáhalové pomáhají finančně zajistit školní výuku ţáka Sunila z Indie. Část peněz byla získána z prodeje výrobků školní druţiny a pracovních činností. Den matek oslavila naše škola spolu s rodiči i prarodiči mimořádně vydařeným kulturním programem Charita Břeclav zajištění Tříkrálové sbírky v Kobylí (M. Otáhalová, S. Lovečková)

11 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 11 Úspěchy našich žáků ve školním roce 2009/ okres Chemická olympiáda Jakub Ševc, 9. tř. p. uč. V. Janda 4. okres Jakub Ševc, 9. tř. Biologická olympiáda Účast kraj Jakub Ševc, 9. tř. p. uč. V. Damborský 5. okres Bible a my Petr Otáhal, 5. tř. p. uč. M. Otáhalová 3. okres Zeměpisná olympiáda Štěpán Gala, 6. tř. p. uč. V. Damborský 3. kraj Hravě ţij zdravě 5. třída p. uč. A. Hochová 5. kraj Zeměpisný Eurorébus Jiří Moţný, 8.tř. p. uč. M. Pešová 6. kraj Zeměpisný Eurorébus 6. tříd účast kraj Zeměpisný Eurorébus 7. tříd Štěpán Gala, Nikol Varmuţová, Filip Műller Pavlína Skácelová, Zuzana Prudíková, Dominika Michnová p. uč. V. Janda účast kraj Zeměpisný Eurorébus 8. tříd Jiří Moţný, Jan Kaňa, Antonín Skácel p. uč. M. Pešová účast kraj Zeměpisný Eurorébus 9. tříd 1. okres Jana Lovečková, Tereza Bezděková, Sabina Bublová Kateřina Mikulicová, 7. tř. 2. okres Nikola Musilová, 6. tř. Přespolní běh 3. okres Tereza Bezděková, 9. tř. p. uč. A. Sovadinová 5. okres Vít Sedláček, 7. tř. p. uč. V. Damborský 2. okres Běh na 800 metrů Nikola Musilová, 6. tř. 3. okres Běh na 300 metrů Nikola Musilová, 6. tř. p. uč. A. Sovadinová 4. okres Běh na 800 metrů Kateřina Mikulicová, 7. tř. 4. okres Běh na 150 metrů Tadeáš Kubík, 9. tř. p. uč. V. Damborský 1. okres Běh na 300 metrů Tereza Bezděková, 9. tř. 2. okres Běh na 800 metrů Tereza Bezděková, 9. tř. p. uč. A. Sovadinová 4. okres Běh na 60 metrů Kristýna Herzánová, 8. tř. 5. okres Hod oštěpem Lukáš Dobeš, 7. tř. 6. okres Běh na 300 metrů Vít Osička, 6. tř. p. uč. V. Damborský 6. okres Hod kriketovým míčkem Vlastimil Klíš, 6. tř. 2. okres Fotbalový pohár Hantály a.s. Ţáci tříd p. uč. V. Damborský 2. okres Stolní tenis starších ţáků 3. okres Stolní tenis mladších ţáků Michael Pilát, Tomáš Marek, 9. tř., Jiří Soukal, 7. tř. Vít Osička, 6. tř., Jan Poulík, Miroslav Tlach, 5. tř., Vítek Hoch, 4. tř. p. uč. V. Damborský 3. okres Poţární ochrana očima dětí Kristýna Ševcová, 6. tř. p. uč. I. Jehličková

12 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace okres Vojtěch Suský, 2. tř. p. vych. A. Rusňáková 5. okres Fyzikální olympiáda 9. tř. Tereza Bezděková, 9. tř. p. uč. M. Jandová 3. okres Košíková chlapci 7. kraj Košíková dívky 1. okres Dominik Loveček, David Dobrovolný, Tomáš Topínka, Jan Kučera, Ondřej Michna, Tomáš Marek, Jan Láska, 9. tř., p. uč. V. Janda Pavel Springer, Jan Holomáč, Michael Kocourek, Karel Bařina, Jiří Otáhal, 8. tř. Tereza Bezděková, Erika Zárubová, Sabina Bublová, Jitka Válková, Sabina Svrčková, 9. tř., Kristýna Herzánová, 8. p. uč. V. Janda tř., Renata Dřímalová a Kateřina Mikulicová, 7. tř. 3. okres Florbal dívky třída 4. okres Florbal dívky třída p. uč. A. Sovadinová 1. okrsek 9. třída 2. okrsek 9. třída Přehazovaná dívky 3. okrsek 7. třída p. uč. A. Sovadinová 3. okrsek 8. třída 3. okrsek Halová kopaná Ţáci tříd p. uč. V. Damborský okrsek Florbal Ţáci tříd p. uč. V. Damborský 4. okrsek Vybíjená chlapci Ţáci tříd p. uč. Z. Pálenská a A. Hochová 4. okrsek Vybíjená dívky Ţáci tříd p. uč. Z. Pálenská, a A. Hochová okrsek Minikopaná Ţáci tříd p. uč. V. Damborský Vítězové školních soutěţí a 9. třídy Přírodovědný klokan Jakub Ševc, 9. tř. p. uč. M. Jandová a 3. třídy Jakub Švehla, 3. tř. p. uč. M. Kaňová a 5. třídy Vítek Hoch, 4. tř. p. uč. Z. Pálenská Matematický klokan a 7. třídy Martina Lovečková, 6. tř. p. uč. M. Jandová a 9. třídy Tadeáš Kubík, 9. tř a 9. třídy Jan Kučera, 9. tř p. uč. M. Otáhalová Olympiáda angl. jazyka a 7. třídy Mirka Kubíková, 7. tř. p. uč. M. Otáhalová třída Adéla Křivková p. uč. M. Jandová Matematická Pythagoriáda třída Michaela Černá p. uč. A. Sovadinová třída Zeměpisná olympiáda Štěpán Gala p. uč. V. Damborský

13 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace třída Michaela Černá p. uč. M. Pešová třída Jiří Moţný p. uč. A. Sovadinová Zeměpisná olympiáda třída Tomáš Topínka p. uč. M. Pešová stupeň Petr Otáhal, 5. tř třídy Bible a my Michaela Hamanová, 7. tř. p. uč. M. Otáhalová třídy Jana Otáhalová, 9. tř třída Natálie Dudová, 2. tř. p. uč. S. Tesáková Recitační soutěţ třída Bára Šíblová, 4. tř. p. uč. Z. Pálenská třída Kateřina Janošková, 2. tř. p. uč. S. Tesáková Sběr pomerančové kůry třída 3. třída (soutěţ tříd) p. uč. M. Kaňová třída Hravě ţij zdravě Vojtěch Kovář p. uč. A. Hochová účast žáků a pedagogů školy na životě v obci v rámci Dne otevřených dveří v obci Kobylí jsme pro veřejnost zpřístupnili opravenou tělocvičnu a zrekonstruovanou školní zahradu ţáci naší školy jsou zapojeni do činnosti všech zájmových útvarů pracujících v obci V. Damborský pracuje v tomto volebním období jako zastupitel a je předsedou kontrolní i kulturní komise OÚ, V. Janda je členem finančního výboru a je předsedou sportovní komise OÚ, Z. Pálenská a A. Hochová jsou členkami kulturní komise, Z. Šíblová pracuje pro obec jako kronikářka škola vydává školní zpravodaj jako přílohu obecního zpravodaje Kobylí dědina (J. Borovičková a její redakční rada sloţená z ţáků školy); Markéta Otáhalová připravuje přílohu Farníček tělocvična je v odpoledních a večerních hodinách vyuţívána kobylskou veřejností sběr papíru spolu s Technickými sluţbami obce podvečerní zpívání u vánočního stromu celý 1. stupeň, školní druţina, J. Borovičková, M. Otáhalová, S. Lovečková - vánoční jarmark J. Borovičková řídí smíšený pěvecký sbor, mezi jehoţ členy patří D. Kotková, M. Kaňová, A. Hochová, S. Tesáková, Z. Pálenská, A. Rusňáková a V. Damborský; sbor vystupuje na akcích v obci i v rámci jiţní Moravy, V. Damborský je členem sboru kobylských Muţáků J. Borovičková, Z. Pálenská, M. Kaňová, S. Tesáková, účinkují při obřadech na obecním úřadě Markéta Otáhalová vede dětský chrámový sbor, spolupořádá (se S. Lovečkovou) akce kobylské farnosti druţina v místním penzionu naši nejmenší pravidelně navštěvují naše seniory exkurze v místních firmách rozloučení s deváťáky na radnici důstojné rozloučení p. starostky s deváťáky za účasti ředitele školy, třídní učitelky a rodičů ţáků L. Petrlová zajišťuje spolupráci školy s místními zdravotníky a zahrádkáři, vede cvičení ţen A. Hochová a B. Vaculíková jsou členkami výboru Klubu přátel historie A. Rusňáková je aktivní cvičitelkou místní pobočky taneční školy Yamaha spolupráce školy s Pedagogickým centrem M. Jandová organizovala okresní část mezinárodních soutěţí Matematický klokan a Přírodovědný klokan a podílela se také na organizování okresních kol matematických soutěţí (Matematická olympiáda) zapojení školy do projektů škola je zapojena v projektu Dotované školní mléko a Ovoce do škol (S. Lovečková) škola se zapojila do celostátního projektu MŠMT ČR Recyklohraní

14 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 14 péče o talentované žáky viz tabulka výše nadaným ţákům je věnována náleţitá pozornost v hodinách, v zájmových útvarech i individuálně po vyučování péče o zaostávající, problémové žáky s ţáky se pracuje jednak v hodinách, jednak individuálně po vyučování péče o žáky s výukovými problémy - Mgr. A. Hochová absolvovala školení, aby mohla vést dyslektický krouţek a pomáhala odstraňovat problémy, které dysfunkce našim ţákům způsobují. Krouţek navštěvovalo 9 ţáků, práce s nimi probíhala podle doporučení PPP a SPC. Logopedickou poradnu pro ţáky naší i mateřské školy a jejich todiče vede Mgr. D. Kotková. Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd proběhl ve dnech v Petříkově za účasti 36 ţáků tříd a s vyučujícími V. Damborským, M. Kaňovou, A. Sovadinovou, instruktorkou L. Jandovou a zdravotnicí Z. Pálenskou. Ţáci absolvovali kurz snowboardingu, který vedla instruktorka L. Jandová. spolupráce nejmladších a nejstarších žáků školy - pro bezproblémové zahájení ţivota ve škole měl kaţdý prvňáček svého patrona z deváté třídy. Tato spolupráce se velice osvědčila a pokračujeme v ní i nadále. mezinárodní spolupráce v tomto školním roce neprobíhala Školní zpravodaj 4x ročně vychází jako příloha obecního časopisu Kobylí, dědina. Ţáci, rodiče i veřejnost jsou pravidelně informováni o dění ve škole, ţáci zde publikují svá literární díla. Část VII. Zhodnocení a závěr Z předešlých částí vyplývá, ţe práce v naší škole se daří, úspěchy jednoznačně převaţují. Ţáci dosahují pěkných výsledků v nejrůznějších soutěţích, jsou bez problémů přijímáni na střední školy. Škola není nijak jednostranně zaměřená, ţáci mají širokou nabídku zájmových krouţků i moţností účasti v soutěţích. Učitelský kádr je stabilizovaný, chybí pouze aprobovaní učitelé chemie, zeměpisu a hudební výchovy. V plánu zůstává vyměnit podlahové krytiny a školní nábytek. Škola realizuje kvalitní projekt na vyuţití školní zahrady. Projekt je financován z prostředků MŠMT (dotační titul na podporu EVVO), pomocí sponzorského daru firmy Lentus a z vlastních prostředků školy.

15 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 15 Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 1. počty Část VIII. Poradenské služby v základní škole fyzický počet kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání výchovný poradce 1 spec. stud. VP VŠ učitelství školní metodik prevence 1 různé kurzy VŠ učitelství úvazek kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání školní psycholog 0 školní speciální pedagog (netřídní)* 0 *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod věková struktura do 35let let 50 let důch. Věk/z toho důchodci výchovný poradce 1/- školní metodik prevence 1/- školní psycholog --- školní speciální pedagog další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce: M. Veselá - Školní násilí Porada preventistů Aktiv VP + Násilí v rodině a moţnosti pomoci školní metodik prevence: setkání metodiků + Problematika šikany vedoucí dyslektického kroužku Setkání dyslektických asistentů Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 0 Individuální integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků Specifické poruchy učení 7. 1 CELKEM 1 Skupinová integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků Celkem 0

16 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 16 Část IX. Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Zpracovatel: Eliška Šnajdrová školní metodik prevence sociálně patologických jevů Realizátor: pedagogický sbor ZŠ Kobylí, přizvaní odborníci Garant: školní metodik prevence, výchovný poradce, ředitel školy, pedagogický sbor Obsah: 1. Úvod 2. Cíle 3. Vlastní program: A) Aktivity pro žáky B) Úlohy a činnost učitelů a jiných pedagogických pracovníků C) Aktivity pro rodiče a veřejnost 4. Metody práce 5. Řešení přestupků 1.Úvod: I v letošním roce zůstává základním principem preventivní strategie na naší škole osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého ţivotního stylu a prevence a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeţe k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Minimální preventivní program respektuje zásady obsaţené v metodickém pokynu MŠMT a vychází z materiálu Koncepce prevence zneuţívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe v působnosti rezortu MŠMT ČR. 2.Cíl: - Vytvořit pozitivní klima tříd tak, aby ţáci a vyučující dokázali hovořit otevřeně a s důvěrou o problémech v třídních kolektivech i ve škole. - Zamezit všemi moţnými způsoby šikaně, jejím náznakům i projevům. - Vychovávat ke zdravému způsobu ţivota, který chrání ţáky před sociálně patologickými jevy. - Podat ţákům ucelené informace o legálních a nelegálních drogách, naučit je činit odpovědná rozhodnutí, týkající se uţívání drog. - Systematicky vzdělávat metodika prevence, výchovného poradce a další pedagogické pracovníky v metodikách preventivní výchovy a v technikách preventivní práce s dětmi. - Koordinovat všechny školní i mimoškolní akce v oblasti prevence.

17 3.Vlastní program Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 17 A) Aktivity pro žáky: - Výchovné působení třídních učitelů na ţáky na třídních schůzkách. - Oblast preventivní výchovy je aplikována do výuky jednotlivých předmětů (RV, OV, Z, D, CH, PŘ, TV..) v souladu s poţadavky rámcového programu na základě her, zábavných testů, besed, soutěţí, videokazet, četby literatury - Vyuţití školního klubu ţáky v době svého volna. - Zapojení do široké škály zájmových útvarů a činností. - Moţnost svěřit se preventistovi kdykoliv, pokud se vyskytne nějaký problém. - Vyuţívání propagačního materiálu pro potřebu školy, literatury, publikací, časopisů, příruček a kazet s problematikou všech neţádoucích jevů, jejich řešením a předcházením. Jsou uloţeny u preventisty. - Vyuţívání kazet s touto problematikou (uloţeny u preventisty). - Vyuţívání časopisu Prevence, který naše škola odebírá a vyuţívá ve výuce. - Zařazování metodických postupů a testů manţelů Janíkových na téma: Úvod do sexuality, Výţiva a naše zdraví, Alkohol a jiné drogy, Prevence kouření, Aids a jiné pohlavní choroby. - Zveřejnění kontaktních adres, kde je moţné najít pomocnou ruku při různých problémech. Na nástěnce v učebně RV. - Spolupráce s firmami Johnson+ Johnson a Always, které nám zasílají propagační materiál, programy k výuce a dárečky pro ţáky, slouţící zároveň jako reklama. - Organizování spousty akcí naší školou: kulturní, sportovní, zábavné akce, do kterých se zapojují všichni naši ţáci. Většina z nich je zapojena i do soutěţí okresního, regionálního, okrskového i celorepublikového kola. - Zprostředkování přednášek a besed pro ţáky na různá témata. - Školení metodika prevence, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků napomáhá ke zkvalitnění procesu působení na ţáky. B) Úkoly a činnost učitelů a jiných pedagogických pracovníků: - Posílení úlohy učitelů v oblasti tvorby pozitivního sociálního klimatu, včasná diagnostika při riziku vzniku sociálně patologických jevů a kooperace s odborníky při jejich řešení, Zejména spolupráce s výchovným poradcem a třídními učiteli. - Věnování pozornosti problematickým skupinám ţáků nebo jednotlivcům, všímání si a odhalování projevů asociálního chování mezi ţáky soustředit se zejména na problematiku šikany. - Zajištění důsledné kontroly zaměřené na prevenci kouření, uţívání alkoholických a návykových látek v celém areálu školy. - Sledovat často opakující se krátkodobé absence ţáků prevence záškoláctví. Spolupráce s rodiči ţáků s tendencemi vyhýbat se školní docházce. V problematických případech konzultace s dětským lékařem. - Sebevzdělávání učitelů v metodikách preventivní výchovy a ve výchově ke zdravému ţivotnímu stylu. - Shromaţďování a pouţívání různých propagačních materiálů. - Zapojení všech pracovníků školy do tohoto programu.

18 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 18 C) Aktivity pro rodiče a veřejnost - Seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek - Nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence. - Seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů ţáků s drogami. - Nabídka propagačních materiálů o drogách. - Na třídních schůzkách hovořit o nebezpečí drog, zejména u starších ţáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách. 4. Metody práce Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu prolíná všemi předměty. Používané metody práce: - výklad, informace - slohové a výtvarné práce, projekty - sociální hry - skupinové práce ve třídě, při pobytech v přírodě - besedy s učiteli - práce s různými materiály k této problematice - videoprogramy, literatura, časopisy - přednášky a besedy s odborníky - práce s internetem informace o pomoc: 5.Řešení přestupků A) V případě podezření : - provést pohovor se ţákem a diskrétní řešení problému B) Při důvodném podezření: - okamţité kontaktování rodičů (zákonných zástupců) ţáka - při negativní a nespolupracující reakci rodiny uvědomit sociální odbor C) Při průkazném zjištění postupovat dle pokynu ministra: - postupovat ve spolupráci s oddělením péče o dítě D) V případě dealerství nebo podezření na porušení 217 trestního zákona (ohrožení mravní výchovy dítěte) nebo zanedbání povinné péče: - uvědomí oddělení péče o dítě, oddělení sociální prevence sociálního odboru MěÚ Hustopeče - oznámí věc policii.

19 Část X. Další údaje Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 19 Škola má také poměrně rozsáhlou doplňkovou činnost (pronájem místností, nákup a prodej zboţí, školní kuchyně vaří i pro veřejnost ), prostředky získané z této činnosti jsou věnovány na další zkvalitnění vybavení školy tak, aby slouţilo jak ve vyučování, tak i k dalšímu rozvoji této činnosti. Tato výroční zpráva je zveřejněna na internetových stránkách školy (www.zskobyli.cz), byla předána Školské radě a následně zřizovateli. V Kobylí, dne Mgr. Vlastimil Janda podpis a razítko ředitele školy Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou na jejím jednání dne

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2014/15

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2014/15 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2014/15 Zprávu zpracoval: Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy PhDr. Marta Pešová, zástupkyně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2010/11

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2010/11 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2010/11 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Základní škola Kobylí, okres

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2011/12

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2011/12 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2011/12 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Základní škola Kobylí, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ , tel Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2008/09

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ , tel Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2008/09 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2008/09 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Základní škola Kobylí, okres

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2013/14

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2013/14 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2013/14 Zprávu zpracoval: Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy PhDr. Marta Pešová, zástupkyně

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy: úplná ZŠ 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ J.A.Komenského a

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ

Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ Minimální preventivní program pro školní rok 2013/ 2014 Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům s přihlédnutím

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 5. 10. 2014

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více