Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ , tel Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2010/11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2010/11"

Transkript

1 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ , tel Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2010/11 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy

2 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 2 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa Základní škola, Školní 661, Kobylí, okres Břeclav Zřizovatel školy Obec Kobylí Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Vlastimil Janda Telefon , fax , web školní jídelna Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Jde o školu úplnou, s právní subjektivitou (příspěvková organizace). Sídlem školy je obec Kobylí, školu navštěvují také žáci z Brumovic a Vrbice. Škola má jednu budovu, skládající se z těchto částí: - hlavní budova s tělocvičnou z roku přístavba školní jídelny a školní družiny z roku Ke škole patří také školní hřiště a školní pozemek. Součástí školy je školní družina, žákovská knihovna, školní jídelna, školní klub. Školu navštěvovalo 195 žáků v 10 třídách (stav k ): Kobylí 151 Vrbice 35 Brumovice 9 Kapacita školní družiny je 75 žáků, navštěvovalo ji 71 žáků, 107 žáků se zapojilo do činnosti zájmových útvarů.. Kapacita školní jídelny je 500 jídel, stravovalo se 277 strávníků, 98 žáků odebíralo svačinky. Školní klub využívají skoro všichni žáci 2. stupně (113 žáků). Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Třetí, tzv. velkou přestávku, tráví žáci za příznivého počasí na školním hřišti. b. Úplné školy Školní rok 2008/2009 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1.stupeň ,2 2.stupeň ,8 Celkem ,5 c. Celkový počet žáků v 1.ročníku: 22 d. Rada školy, zřízená dle 17a, odst.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění Rada školy byla zřízena rozhodnutím Obecního zastupitelstva obce Kobylí dne e. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného Číslo jednací vzdělávacího programu ŠVP ZŠ Základní škola 16847/96-2 V ročníku , třída 5. třída Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: není Volitelné předměty: Nepovinné předměty: jazyk německý společensko-vědní seminář nejsou

3 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 3 Ročník JČ JA Matematika Prvouka Přírodověda 2 Vlastivěda 4 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská vých Rodinná vých Hudební vých Výtvarná vých Pracovní čin Tělesná vých Volitelné předm Informatika 1 SOUČET f. Školní jídelna, která je součástí školy Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměstnanci školy a důchodci ostatní* 921 ŠJ - úplná * Ostatní důchodci, školští důchodci, zaměstnanci OÚ, firmy atd ŠJ připravuje pro 98 žáků dopolední svačinky. g. Počet pracovníků školní jídelny k Fyzické osoby 5 Přepočtení na plně zaměstnané 4,6 h. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 3 71 fyz. 3 / přepoč. 2,4 Akce a soutěže : Akce připravují většinou společně všechny tři vychovatelky ŠD. Kromě uvedených akcí družina pravidelně navštěvuje Místní knihovnu a úspěšně soutěžila v soutěži Mlékonto Exkurze v horním středisku Patria a.s Módní přehlídka Výstava dětských prací při příležitosti třídních schůzek Vánoční jarmark Návštěva penzionu - novoroční setkání Turnaj v hokeji Kouzelnické představení Waldini Zápis do 1. třídy Turnaj ve stolních hrách Maškarní bál

4 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace Návštěva kuželny Country bál Soutěž Mladí tvůrci pro Dunaj Pálení čarodějnic Den matek Nov ve školní družině Den dětí - country vystoupení Zdravotnické odpoledne Účast na vzdělávacích akcích: viz strana 6 DVPP Úspěchy: viz strana 12 Úspěchy našich žáků i. Školní klub ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem fyz. /0,2 přepoč. Školní klub vyvíjí svoji činnost v těchto oblastech : - odpolední provoz je využíván žáky čekajícími na odpolední vyučování a na spoje do okolních obcí - žáci mají k dispozici internet - součástí klubu jsou také kroužky : Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Redakční rada (J. Borovičková) 1 6 Náboženství ( M. Kuchyňková) 1 28 Florbal (V. Damborský) 1 15 Dyslektický (A. Hochová) 1 14 Anglický jazyk ( L. Nováková) 1 16 Mladý zdravotník (L: Petrlová) 1 10 Košíková (A. Sovadinová) 2 32 Kreativ (B. Vaculíková) 2 14 Divadelní ( I. Jehličková) 1 17 Logopedie (D. Kotková) 1 7 Plavání ( M. Lekešová) 1 10 Vybíjená ( Z. Pálenská) 1 20 Výtvarná dílna ( V. Otáhal) 1 12 Hudebně-pohybový (A. Rusňáková) 1 14 Country ( A. Rusňáková) 1 9 CELKEM

5 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 5 Část II. Údaje o pracovnících školy pracovníci osob/žen úvazků kvalifikovaní učitelé 16/14 15,2 14,6 96 vychovatelé 3/3 2,4 2,4 100 provozní 6/5 5,6 X X školní jídelna 5/5 4,6 X X CELKEM 30/27 27,8 X X 1. Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.139/1997 Sb. Jméno, příjmení Aprobace kvalifikace Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy M F Ano PhDr. Marta Pešová, ZŘŠ, výchovná poradkyně JN JR psychologie Ano Mgr. Alena Hochová 1. stupeň Ano Mgr. Zdeňka Pálenská 1. stupeň Ano Mgr. Dana Kotková 1. stupeň Ano Mgr. Světlana Tesáková 1. stupeň Ano Mgr. Markéta Kaňová 1. stupeň Ano Mgr. Ivana Jehličková JČ Rv Ano Mgr. Milana Lekešová Ov Tv Ano Mgr. Vít Damborský Př Tv Ano Mgr. Markéta Otáhalová JA Př Ano Mgr. Alena Sovadinová M Bv Ano Mgr. Marie Jandová M F Ano Mgr. Eliška Šnajdrová Rv Tv JR Ano PhDr. Jarmila Borovičková JA JČ Ano Bc. Jarmila Tomková JA Ne Stanislava Lovečková Vychovatelství Ano Andrea Rusňáková Vychovatelství Ano Blanka Vaculíková Vychovatelství Ano 2. Počet absolventů, kteří ve školním roce 2010/11 nastoupili na školu: 2 s odbornou kvalifikací 1 3. Počet pedagogů, kteří ve školním roce 2010/11 nastoupili na školu: 2 s odbornou kvalifikací 1 4. Počet pedagogů, kteří ve školním roce 2010/11 odešli ze školy: 0 s odbornou kvalifikací 0 5. Ostatní pracovníci školy Jméno, příjmení profese Ilona Vykydalová hospodářka Stanislava Lovečková admin. pracovnice Miroslav Lanžhotský školník důchod Kateřina Černá uklízečka Jarmila Oborná uklízečka Věra Vykydalová uklízečka Renata Ostřížková vedoucí ŠJ Naďa Dobrovolná kuchařka Libuše Mikulíková kuchařka Ivana Otáhalová kuchařka Alena Pavlů kuchařka

6 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace Věkové složení učitelů (k ) Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let 2 6 nad 50 let 4 Pracující důchodci nepobírající důchod Pracující důchodci pobírající důchod Celkem 2 14 Rodičovská dovolená 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Zúčastnění pracovníci Třídní hodina jako nástroj Systematické školní konstelace Právo ve škole Pracovní schůzka metodiků prevence přednáška dr. Hrocha Průřezová témata v environmentální výchově Konference k ekologii Setkání školních metodiků prevence Romské děti ohrožené sociální exkluzí EU peníze školám - DUMy krok za krokem Hodnocení a sebehodnocení v TV Mzdy v roce 2011 Aktiv výchovných poradců Odloučené rodiny Co nás ve škole neučili aneb efektivní metody a formy práce ve vyučování Globální mapa světa Instruktorský kurz pro snowboard Z. Pálenská, S. Tesáková, M. Kaňová, J. Borovičková, D. Kotková, A. Sovadinová, A. Hochová D. Kotková, A. Hochová M. Pešová E. Šnajdrová V. Damborský V. Damborský E. Šnajdrová Z. Pálenská, A. Hochová, M. Lekešová V. Janda M. Pešová M. Jandová M. Pešová M. Lekešová EU peníze školám - Efektivní využití interaktivní tabule při vyučování A. Hochová Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně Aktiv výchovných poradců Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování Finanční matematika A. Sovadinová M. Pešová A. Sovadinová Celkem 18 akcí 26 zúčastněných 8. Romský asistent: (ANO/NE) NE.. Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob) NE

7 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 7 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za I. st A B Celkem za II. st Celkem za školu Údaje jsou za 2. pololetí. Rozdíl mezi touto tabulkou a tabulkou b). na straně 1 je způsoben stěhováním žáků v průběhu školního roku. 2.Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy ,5 3. Celkový počet neomluvených hodin ve škole za školní rok 2009/2010: 1 průměr na jednoho žáka: 0 4.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14) 0 5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2009/10 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků z 9. tř Počty přijatých žáků z 8. tř. 1 Počty přijatých žáků z 5. tř. 6. Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9.ročník 23 nižší ročník 1 Celkem 24 Pozn. žák odcházející na víceleté gymnázium není absolventem ZŠ

8 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 8 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Inspekce se v tomto školním roce nekonala Část V. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, k, l 14 (0, 24, 0, 0,0,0) 0 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2010/ Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2011/ Část VI. Další údaje o škole mimoškolní aktivity adaptační kurz 6. tříd (J. Borovičková, M. Jandová) beseda s panem Francem o historii Kobylí (M. Lekešová, Z. Pálenská, M. Kaňová) sběr šípků (M. Kaňová, S. Tesáková, Z. Pálenská) návštěva knihovny (D. Kotková, S. Tesáková, M. Kaňová, Z. Pálenská, A. Hochová) pracovní činnosti s rodiči ve 2. tř. (D. Kotková) pouštění draků s rodiči a žáky 1. tř. (A. Hochová) zájezdy do brněnských divadel + kulturní pořady ve škole všechny ročníky (J. Borovičková) 9. ročník návštěva Úřadu práce v Břeclavi (A. Sovadinová) třída návštěva divadelního představení v Brumovicích (D. Kotková, S. Tesáková, M. Kaňová, Z. Pálenská, A. Hochová, M. Jandová, J. Borovičková) exkurze ve firmě Blanář Brumovice (S. Tesáková, M. Kaňová) exkurze v a.s. Patria lahvovna (S. Tesáková) vánoční koncert ZUŠ Velké Pavlovice (celá škola) Vánoční tvoření ve 3. a 4. třídě s rodiči (S. Tesáková, M. Kaňová) Mikuláš ve škole a ve školce (A. Sovadinová) zpívání pod věží (D. Kotková, S. Tesáková, M. Kaňová, Z. Pálenská, A. Hochová, V. Janda, J. Borovičková, M. Otáhalová, S. Lovečková, A. Rusňáková, B. Vaculíková) Schodokoledování společné předvánoční zpívání žáků (1. stupeň a J. Borovičková) protikuřácký řetěz (E. Šnajdrová) dopravní výchova ve 4. a 5. třídě (M. Kaňová, Z. Pálenská) lyžařský kurz 1. stupně (Z. Pálenská, S. Tesáková, M. Kaňová) ukázková hodina florbalu 7. tř. pro 2. tř. (D. Kotková, V. Damborský) rodiče a děti 2. tř. - hudební přehlídka (D. Kotková) Večer s pokusy z fyziky a chemie (žáci 8. a 9. třídy, M. Jandová, V. Janda) přehlídka fyz. a chem. pokusů ve školách v Brumovicích a Vrbici (žáci 8. a 9. třídy, M. Jandová, V. Janda) lyžařský kurz 2. stupně (V. Damborský, Z. Pálenská, A. Sovadinová, M. Kaňová, M. Lekešová)

9 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 9 beseda s ilustrátorem A. Dudkem v knihovně (Z. Pálenská, A. Hochová) Čas proměn přednáška o dospívání (E. Šnajdrová) přehlídka dravých ptáků Zayferus (V. Janda) Den Země úklid okolí školy, poznávací akce v přírodě, výsadba dubů ve Studýnkách (V. Damborský, celá škola) zájezd 7. až 9. tříd do Vídně (M. Pešová, V. Janda, I. Jehličková) sportovní odpoledne třeťáků s rodiči turnaj v kuželkách - (S. Tesáková) Nebezpečí AIDS přednáška pro 9. třídu (E. Šnajdrová) noc ve škole (děti navštěvující družinu) družina (B. Vaculíková, A. Rusňáková, S. Lovečková) společně s 1. stupněm (D. Kotková, A. Hochová) i s 2. stupněm (M. Pešová, A. Sovadinová) vlastivědné zájezdy pro třídy sběr pomerančové kůry (M. Jandová) Den dětí - celá škola výuka plavání - 2. a 3. třída (D. Kotková, S. Tesáková) škola je zapojena do projektu Klub mladých čtenářů (M. Kaňová) zábavné dny patronů 9. a 1. třída (A. Sovadinová), 8. tř. a předškoláci (M. Otáhalová) 2 brigády na školní zahradě o prázdninách (všichni místní vyučující) aktualizace galerie školy (E. Šnajdrová) požární ochrana evakuace školy + ukázka požární a policejní techniky (V. Janda a SDH Kobylí) návštěva 5. třídy v hodinách F na 2. stupni (M. Jandová, Z. Pálenská) táborák pro žáky a rodiče 5. třídy (Z. Pálenská) spaní ve škole 6.B (M. Jandová) Bezpečnost dětí přednáška pro 1. třídu (E. Šnajdrová) turnaj v kuželkách 5. třída (Z. Pálenská) návštěva Ekologického centra Hodonín 5. třída (Z. Pálenská) školní soutěže školní kolo Dějepisné olympiády (Z. Šíblová) školní kolo Matematické olympiády (M. Jandová, A. Sovadinová) školní kolo Fyzikální olympiády (M. Jandová) školní kolo Chemické olympiády (V. Janda) školní kolo Olympiády jazyka českého (Z. Šíblová, I. Jehličková) školní kolo Biologické olympiády (V. Damborský) školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 6. a 7. tříd (M. Jandová a A. Sovadinová) školní kolo Olympiády jazyka anglického (J. Borovičková, M. Otáhalová) školní kolo Bible a my (M. Otáhalová) školní kolo Zeměpisné olympiády (M. Pešová) školní kolo zeměpisné soutěže Eurorébus (M. Pešová) školní kolo recitační soutěže pro 1. stupeň Přírodovědný klokan (M. Jandová) Matematický klokan (M. Jandová a 1. stupeň) zájmová, občanská sdružení Hasiči - naši žáci jsou členy místního SDH spolu s vyučujícími organizují Pálení čarodějnic (A. Hochová, M. Kaňová, S. Tesáková, Z. Pálenská, M. Jandová, V. Janda) každoročně provádějí evakuaci školy národopis naši žáci i vyučující se aktivně účastní všech národopisných akcí v obci jako členové pěveckých souborů i účinkující v kulturních pořadech (např. Zarážení hory - Z. Pálenská, A. Hochová, S. Tesáková, M. Kaňová, V. Damborský, J. Borovičková, D. Kotková, pěvecké přehlídka folklorních zpěváků Z. Pálenská, dětské hodečky A. Hochová) Orel především školní družina a 1. stupeň navštěvují kuželnu. Tělovýchovná jednota Sokol - naši žáci jsou členy této organizace a podílejí se tak na její činnosti; V. Damborský působí ve výboru, A. Sovadinová pracuje jako trenérka oddílu košíkové žáků. Český myslivecký svaz pravidelné dny pro nejmladší žáky u chaty MS Český červený kříž každoroční spolupráce, finanční prostředky na činnost zdravotnického kroužku spolupráce školy s dalšími subjekty (jiné školy)

10 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 10 s Mateřskou školou Kobylí - řada společných akcí vzájemné návštěvy, zápis žáků do 1. třídy, víkendové i odpolední akce pro žáky obou škol i veřejnost, spolupráce při přípravě předškoláků na vstup do školy, realizujeme nápravu řeči u předškoláků (D. Kotková). Tradičně společnou úspěšnou akcí je Country bál (L. Petrlová, A. Rusňáková, S. Lovečková). s neúplnými školami z Brumovic a Vrbice konzultace vedení školy i jednotlivých vyučujících pro snazší přechod jejich žáků k nám, návaznost na práci s integrovanými žáky, společné sportovní akce (2x za rok) - Sportovní den 1. stupně se ZŠ Vrbice a ZŠ Brumovice (Z. Pálenská, M. Kaňová) a Olympijský den 1. stupně se ZŠ Brumovice a ZŠ Vrbice (M. Kaňová, S. Tesáková,Z. Pálenská ) s obecním muzeem návštěvy jednotlivých tříd s výkladem vedoucí muzea - aktuální výstavy s místní knihovnou návštěvy jednotlivých tříd a ŠD nejen v rámci Týdne knihoven, Slavnost slabikáře, Pasování na čtenáře sdružení rodičů zajišťuje našim žákům finančně cesty do divadel a na lyžařský výcvikový kurz EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) probíhá v rámci výuky přírodopisu, zeměpisu, pracovních činností, rodinné a občanské výchovy, chemie. V tomto školním roce pokračovala celková rekonstrukce školní zahrady a její přeměna na EVVO přírodní učebnu, pokračuje třídění odpadků (plasty, tetrapak, papír). dopravní výchova - spolu s Autoškolou Lednice a BESIPem - pravidelná výuka ve 4. a 5. třídě, včetně praktické lekce na dopravním hřišti školní sportovní klub - škola je členem AŠSK Adopce na dálku - naši žáci pod vedením p. uč. M. Otáhalové pomáhají finančně zajistit školní výuku žáka Sunila z Indie. Část peněz byla získána z prodeje výrobků školní družiny a pracovních činností, např. na jarmarku při zpívání pod věží. Klub přátel historie a kulturní komise obecního úřadu - A. Hochová se podílí na organizování Dětského maškarního plesu a lampionového průvodu, Dětských hodečků Charita Břeclav - zajištění Tříkrálové sbírky v Kobylí (M. Otáhalová, S. Lovečková) Farnost Kobylí - spolupráce při akci na podporu sbírky na místní kostel HepiDej (V. Janda, E. Šnajdrová, A. Rusňáková, B. Vaculíková, S. Lovečková)

11 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 11 Úspěchy našich žáků ve školním roce 2010/ (1. mezi ZŠ) kraj Zeměpisný Eurorébus 7. tříd 1. okres Pohár osvobození Štěpán Gala, Adéla Křivková, Karolína Damborská Pavel Springer, Antonín Skácel, Jan Holomáč, Michael Kocourek, Karel Bařina, Jiří Otáhal, Jiří Možný, Patrik Kunč 9. tř., Stanislav Peš, Pavel Műller, Lukáš Dobeš 8. tř. p. uč. M. Pešová p. uč. V. Janda 1. okres Přespolní běh Nikol Musilová, 7. tř. 3. okres Přespolní běh Kateřina Mikulicová, 8. tř. p. uč. M. Lekešová 1. okres Běh na 800 metrů Nikol Musilová, 7. tř. 2. okres Běh na 300 metrů Nikol Musilová, 7. tř. p. uč. M. Lekešová 3. okres Běh na 60 metrů Terezie Blanářová, 6.A 2. okres Košíková chlapci 2. okres Mladý zdravotník 2. okres Stolní tenis mladších žáků Pavel Springer, Jan Holomáč, Michael Kocourek, Karel Bařina, Jiří Otáhal, Patrik Kunč, Antonín Skácel 9. tř., p. uč. V. Janda Stanislav Peš, Pavel Műller, Lukáš Dobeš 8. tř. Eliška Vykydalová, Jakub Haman, Matěj Průdek 3. tř., Aneta Martinková, Aneta p. vych. L. Petrlová Škrdlová, Terezka Jislová 4. tř. Jan Poulík, Josef Kubík 6.B, Miroslav p. uč. A. Hochová Tlach 6. A, Vítek Hoch 5. tř. 2. okres Florbal dívky mladší třída p. uč. M. Lekešová 2. okres Florbal dívky starší dívky 8. a 9. tříd p. uč. M. Lekešová okres okrsek Florbal starší žáci Pavel Springer, Jan Holomáč, Michael Kocourek, Karel Bařina, Jiří Otáhal, Lukáš Otýpka, Jiří Možný, Antonán Skácel 9. tř., Lukáš Dobeš, Vítek Sedláček, Ondřej Bařina 8. tř. p. uč. V. Damborský 5. okres Lenka Horáková. 7. tř. p. uč. J. Tomková Olympiáda JA 9. okres Pavel Springer, 9. tř. p. uč. J. Borovičková okres okrsek Halová kopaná Karel Bařina, Jiří Otáhal, Jiří Možný, Michal Kocourek, Lukáš Otýpka, Pavel Springer, Jan Holomáč a Antonín Skácel 9. tř., Lukáš Dobeš, Ondra Bařina a Vítek Sedláček 8. tř. p. uč. V. Damborský 5. okres Matematická olympiáda Terezie Blanářová, 6.A p. uč. A. Sovadinová 7. okres Matematická olympiáda Kateřina Mikulicová, Pavlína Skácelová, 8. tř. p. uč. A. Sovadinová 7. okres Bible a my Petr Otáhal, 6.B p. uč. M. Otáhalová 9. Vítek Hoch okres Pythagoriáda 5. tříd 12. Michaela Bártová 4. žáci tříd okrsek minikopaná 2. Pavel Springer, Jan Holomáč, Michael p. uč. Z. Pálenská p. uč. V. Damborský

12 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 12 Kocourek, Karel Bařina, Jiří Otáhal, Lukáš Otýpka, Jiří Možný, Antonán Skácel, 9. tř., Lukáš Dobeš, Vítek Sedláček, Ondřej Bařina 8. tř. 3. okrsek McDonald scup žáci tříd p. uč. V. Damborský 3. okrsek Vybíjená chlapci Žáci tříd p. uč. Z. Pálenská a M. Kaňová 4. okrsek Florbal Žáci tříd p. uč. V. Damborský 5. okrsek Vybíjená dívky 8. třída p. uč. M. Lekešová 13. okres Olympiáda JČ Lenka Rusňáková p. uč. I. Jehličková Vítězové školních soutěží a 9. třídy Přírodovědný klokan Jiří Možný, 9. tř. p. uč. M. Jandová třídy Terezie Blanářová, 6.A Josef Kubík, 6.B p. uč. A. Sovadinová p. uč. M. Jandová třída Matematická olympiáda Martina Lovečková p. uč. M. Jandová třída p. uč. A. Sovadinová třída p. uč. A. Sovadinová a 3. třídy Martin Valenta 3. tř., Zdeněk Otáhal 2. tř. p. uč. S. Tesáková, p. uč. D. Kotková a 5. třídy Štěpán Křivka, 5. tř. p. uč. Z. Pálenská Matematický klokan a 7. třídy Adéla Křivková, 7. tř., Petr Otáhal, 6.B p. uč. M. Jandová a 9. třídy Michaela Černá, 8. tř. p. uč. M. Jandová třída Vítek Hoch Michaela Bártová p. uč. Z. Pálenská třída Kryštof Řačák, 6.B p. uč. M. Jandová Matematická Pythagoriáda třída Lenka Horáková, Nikol Varmužová p. uč. M. Jandová třída Michaela Černá p. uč. A. Sovadinová třída Olympiáda JČ Lenka Rusňáková, Jiří Možný p. uč. I. Jehličková a 9. třídy Pavel Springer, 9. tř p. uč. J. Borovičková Olympiáda angl. jazyka a 7. třídy Lenka Horáková, 7. tř. p. uč. J. Tomková třída Kryštof Řačák p. uč. V. Damborský třída Štěpán Gala p. uč. M. Pešová Zeměpisná olympiáda třída Lucie Gluštíková p. uč. M. Pešová

13 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace třídy Náš kraj výtvarná soutěž třídy Michaela Černá 8. tř., Martina Lovečková, Lenka Horáková, Nikol Musilová 7. tř., Lucie Bubeníková, 6.A Petr Otáhal, 6.B p. uč. E. Šnajdrová třídy Bible a my Michaela Hamanová, 8. tř. p. uč. M. Otáhalová stupeň Jakub Haman, 3. tř třída Eliška Vykydalová, 3. tř. p. uč. S. Tesáková Recitační soutěž třída Bára Šíblová, 5. tř. p. uč. Z. Pálenská třída Kateřina Janošková, 3. tř. p. uč. M. Jandová Sběr pomerančové kůry třída 3. třída (soutěž tříd) p. uč. S. Tesáková 1. celá škola Sběr šípků Petr Coufal, 3. tř. p. uč. S. Tesáková třída malá kopaná Kamil Rusňák, Michal Martinka, Ali Abazi, Pavel Lanžhotský, Filip Műller, Dominik Knápek p. uč. V. Damborský třída Patrik Kunč, Jiří Otáhal, Lukáš Otýpka, Jiří Možný, Jan Kaňa a Patrik Rychlý účast žáků a pedagogů školy na životě v obci žáci naší školy jsou zapojeni do činnosti všech zájmových útvarů pracujících v obci V. Janda pracuje v tomto volebním období jako zastupitel a člen obecní rady, je předsedou školské komise OÚ, členem finančního výboru, Z. Pálenská a A. Hochová jsou členkami kulturní komise škola vydává školní zpravodaj jako přílohu obecního zpravodaje Kobylí dědina (I. Jehličková, J. Borovičková a její redakční rada složená z žáků školy); Markéta Otáhalová připravuje přílohu Farníček tělocvična je v odpoledních a večerních hodinách využívána kobylskou veřejností sběr papíru spolu s Technickými službami obce podvečerní zpívání u vánočního stromu celý 1. stupeň, školní družina, J. Borovičková, M. Otáhalová, S. Lovečková - vánoční jarmark J. Borovičková řídí smíšený pěvecký sbor, mezi jehož členy patří D. Kotková, M. Kaňová, A. Hochová, S. Tesáková, Z. Pálenská, A. Rusňáková a V. Damborský; sbor vystupuje na akcích v obci i v rámci jižní Moravy J. Borovičková, Z. Pálenská, M. Kaňová, S. Tesáková účinkují při obřadech na obecním úřadě M. Otáhalová vede dětský chrámový sbor, spolupořádá (se S. Lovečkovou) akce kobylské farnosti družina v místním penzionu naši nejmenší pravidelně navštěvují naše seniory exkurze v místních firmách rozloučení s deváťáky na radnici důstojné rozloučení p. starostky s deváťáky za účasti ředitele školy, třídní učitelky a rodičů žáků A. Hochová a B. Vaculíková jsou členkami výboru Klubu přátel historie A. Rusňáková je aktivní cvičitelkou místní pobočky taneční školy Yamaha spolupráce školy s Pedagogickým centrem M. Jandová organizovala okresní část mezinárodních soutěží Matematický klokan a Přírodovědný klokan a podílela se také na organizování okresních kol matematických soutěží (Matematická olympiáda) zapojení školy do projektů škola je zapojena v projektu Dotované školní mléko a Ovoce do škol (S. Lovečková) péče o talentované žáky viz tabulka výše nadaným žákům je věnována náležitá pozornost v hodinách, v zájmových útvarech i individuálně po vyučování

14 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 14 péče o zaostávající, problémové žáky s žáky se pracuje jednak v hodinách, jednak individuálně po vyučování péče o žáky s výukovými problémy - Mgr. A. Hochová absolvovala školení, aby mohla vést dyslektický kroužek a pomáhala odstraňovat problémy, které dysfunkce našim žákům způsobují. Kroužek navštěvovalo 14 žáků, práce s nimi probíhala podle doporučení PPP a SPC. Logopedickou poradnu pro žáky naší i mateřské školy a jejich rodiče vede Mgr. D. Kotková. lyžařský výchovně vzdělávací zájezd - každoročně se účastní žáci tříd s vyučujícími V. Damborským, M. Kaňovou, A. Sovadinovou, zdravotnicí Z. Pálenskou. Žáci absolvovali kurz snowboardingu, který vedla M. Lekešová. spolupráce nejmladších a nejstarších žáků školy - pro bezproblémové zahájení života ve škole měl každý prvňáček svého patrona z deváté třídy. Tato spolupráce se velice osvědčila a pokračujeme v ní i nadále. mezinárodní spolupráce v tomto školním roce neprobíhala Školní zpravodaj 4x ročně vychází jako příloha obecního časopisu Kobylí, dědina. Žáci, rodiče i veřejnost jsou pravidelně informováni o dění ve škole, žáci zde publikují svá literární díla. Část VII. Zhodnocení a závěr Z předešlých částí vyplývá, že práce v naší škole se daří, úspěchy jednoznačně převažují. Žáci dosahují pěkných výsledků v nejrůznějších soutěžích, jsou bez problémů přijímáni na střední školy. Škola není nijak jednostranně zaměřená, žáci mají širokou nabídku zájmových kroužků i možností účasti v soutěžích. Učitelský kádr je stabilizovaný, chybí pouze aprobovaní učitelé chemie, zeměpisu a hudební výchovy. V plánu zůstává vyměnit podlahové krytiny a školní nábytek. Škola realizuje kvalitní projekt na využití školní zahrady. Projekt je financován z prostředků MŠMT (dotační titul na podporu EVVO), pomocí sponzorského daru firmy Lentus a z vlastních prostředků školy.

15 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 15 Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 1. počty Část VIII. Poradenské služby v základní škole fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 spec. stud. VP VŠ učitelství školní metodik prevence 1 různé kurzy VŠ učitelství úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog 0 školní speciální pedagog (netřídní)* 0 *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod věková struktura do 35let let 50 let důch. Věk/z toho důchodci výchovný poradce 1/- školní metodik prevence 1/- školní psycholog --- školní speciální pedagog další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce: M. Veselá Právo ve škole Aktiv VP v PPP Břeclav Aktiv VP + Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování školní metodik prevence: Mgr. Petr Hroch - Pasti na teenagery K. Haraštová, K. Šafara - Přednáška o drogové problematice mladistvých na okrese Břeclav přednáška Holocaust školení romské děti ohrožené sociální exkluzí vedoucí dyslektického kroužku - nebylo Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 0 Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Specifické poruchy učení 8. 1 CELKEM 1 Skupinová integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Celkem 0

16 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 16 Část IX. Minimální preventivní program pro školní rok 2010/2011 Zpracovatel: Eliška Šnajdrová školní metodik prevence sociálně patologických jevů Realizátor: pedagogický sbor ZŠ Kobylí, přizvaní odborníci Garant: školní metodik prevence, výchovný poradce, ředitel školy, pedagogický sbor Obsah: 1. Úvod 2. Cíle 3. Vlastní program: A) Aktivity pro žáky B) Úlohy a činnost učitelů a jiných pedagogických pracovníků C) Aktivity pro rodiče a veřejnost 4. Metody práce 5. Řešení přestupků 1.Úvod: I v letošním roce zůstává základním principem preventivní strategie na naší škole osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a prevence a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Minimální preventivní program respektuje zásady obsažené v metodickém pokynu MŠMT a vychází z materiálu Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti rezortu MŠMT ČR. 2.Cíl: - Vytvořit pozitivní klima tříd tak, aby žáci a vyučující dokázali hovořit otevřeně a s důvěrou o problémech v třídních kolektivech i ve škole. - Zamezit všemi možnými způsoby šikaně, jejím náznakům i projevům. - Vychovávat ke zdravému způsobu života, který chrání žáky před sociálně patologickými jevy. - Podat žákům ucelené informace o legálních a nelegálních drogách, naučit je činit odpovědná rozhodnutí, týkající se užívání drog. - Systematicky vzdělávat metodika prevence, výchovného poradce a další pedagogické pracovníky v metodikách preventivní výchovy a v technikách preventivní práce s dětmi. - Koordinovat všechny školní i mimoškolní akce v oblasti prevence. 3.Vlastní program A) Aktivity pro žáky: - Výchovné působení třídních učitelů na žáky na třídních schůzkách. - Oblast preventivní výchovy je aplikována do výuky jednotlivých předmětů (RV, OV, Z, D, CH, PŘ, TV..) v souladu s požadavky rámcového programu na základě her, zábavných testů, besed, soutěží, videokazet, četby literatury - Využití školního klubu žáky v době svého volna. - Zapojení do široké škály zájmových útvarů a činností. - Možnost svěřit se preventistovi kdykoliv, pokud se vyskytne nějaký problém. - Využívání propagačního materiálu pro potřebu školy, literatury, publikací, časopisů, příruček a kazet s problematikou všech nežádoucích jevů, jejich řešením a předcházením. Jsou uloženy u preventisty. - Využívání kazet s touto problematikou (uloženy u preventisty).

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2011/12

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2011/12 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2011/12 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Základní škola Kobylí, okres

Více

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2009/10

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2009/10 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2009/10 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Základní škola Kobylí, okres

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 28. 8. 2013

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2013 Číslo jednací: ZŠD-227/2013 I. Základní charakteristika

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ NOVÁ VES, OKRES BŘECLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Grossmannová, ředitelka Datum: 1. září 2014 Obsah: Část I. Část II. Část III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2004-2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU Školní rok 2004/2005 Část I Základní charakteristika školy a) Název, sídlo: Tyršova základní

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více