Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ , tel Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2014/15"

Transkript

1 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ , tel Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2014/15 Zprávu zpracoval: Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy PhDr. Marta Pešová, zástupkyně ředitele školy

2 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 2 Název: a) základní údaje Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace Adresa: Kobylí 661 Charakteristika: úplná základní škola, která je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Jde o školu úplnou, s právní subjektivitou (příspěvková organizace). Škola má jednu budovu, skládající se z těchto částí: - hlavní budova s tělocvičnou z roku přístavba školní jídelny a školní družiny z roku Ke škole patří také školní hřiště a školní pozemek. Součástí školy je školní družina, žákovská knihovna, školní jídelna, školní klub. Školu navštěvovalo 208 žáků v 11 třídách (k ): z Kobylí 147, z Vrbice 25, z Brumovic 28, z Bořetic 7, z Velkých Pavlovic 1. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Zřizovatel: Obec Kobylí Vedení školy: Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy, Kontakty: Školská rada: PhDr. Marta Pešová, statutární zástupce ředitele školy, , škola školní jídelna byla zvolena a pracuje ve složení: Jiří Možný - předseda, Pavlína Mikulicová - zapisovatelka, Marie Ondrušová, Věra Novotná, Iveta Zálešáková, Jana Matějovičová, Marta Pešová, Alena Sovadinová, Světlana Tesáková

3 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 3 b) obor vzdělávání C/01 Základní škola, ŠVP Základní škola, bez další specializace, rozšířené výuky předmětů, speciálního zaměření Ročník Čeština Angličtina Němčina Matematika Prvouka Přírodověda 1 2 Vlastivěda 3 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská vých Rodinná vých Hudební vých Výtvarná vých Pracovní čin Tělesná vých Informatika 1 1 SOUČET Volitelné předměty: Nepovinné předměty: nejsou nejsou Pozn. Čísla v tabulce udávají týdenní hodinovou dotaci jednotlivých předmětů.

4 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 4 c) personální zabezpečení školy pracovníci osob/žen úvazků kvalifikovaní % učitelé 16/ vychovatelé 3/3 2,5 2,5 100 provozní 6/5 5,6 X X školní jídelna 6/6 5,1 X X CELKEM 31/27 9,2 Pozn. Celkový součet je nižší, protože 2 pedagogické pracovnice jsou ve dvou částech. 1. Odborná a pedagogická způsobilost Jméno, příjmení Aprobace kvalifikace Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy M F Ano PhDr. Marta Pešová, ZŘŠ JN JR psychologie Ano Mgr. Alena Hochová 1. stupeň Ano Mgr. Bedřiška Marečková, výchovná poradkyně 1. stupeň Ano Mgr. Dana Kotková 1. stupeň Ano Mgr. Světlana Tesáková 1. stupeň Ano Mgr. Jana Šedivá 1. stupeň Ano Mgr. Ivana Zástěrová (od 9.2. na MD) JČ Rv Ano Mgr. Petra Vojtěšková JČ Ch Ano Mgr. Vít Damborský Př Tv Ano Mgr. Markéta Otáhalová JA Př Ano Mgr. Alena Sovadinová M Bv Ano Mgr. Marie Jandová M F Ano Mgr. František Kynický D Ov Ano PhDr. Jarmila Borovičková JA JČ Ano Mgr. Šárka Řačáková JČ Rv Ano Mgr. Zdeňka Pálenská 1. stupeň Ano Stanislava Lovečková Vychovatelství Ano Andrea Rusňáková Vychovatelství Ano Blanka Vaculíková Vychovatelství Ano Hana Kučerová Vychovatelství Ano 2. Počet absolventů, kteří ve školním roce 2014/15 nastoupili na školu: 1 s odbornou kvalifikací 1 3. Počet pedagogů, kteří ve školním roce 2014/15 nastoupili na školu: 0 s odbornou kvalifikací 0 4. Počet pedagogů, kteří ve školním roce 2014/15 odešli ze školy: 1 s odbornou kvalifikací 1 5. Věkové složení učitelů (k ) Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let 0 7 nad 50 let 2 4 X X

5 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace Ostatní pracovníci školy Jméno, příjmení Ilona Vykydalová Stanislava Lovečková Ladislav Otáhal Kateřina Černá Jarmila Oborná Věra Vykydalová Renata Ostřížková Naďa Dobrovolná Pavlína Škrdlová Ivana Otáhalová Alena Pavlů (od v důchodu) Lucie Otáhalová Lenka Suská profese hospodářka admin. pracovnice školník uklízečka uklízečka uklízečka kuchařka kuchařka vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka vedoucí šk. jídelny zastupující kuchařka 7. Romský asistent: NE.. 8. Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob) NE

6 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 6 d) zápis k povinné školní docházce, přijetí do školy Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2013/ Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2014/ Počet žáků přijatých do 6. ročníku pro rok 2014/ (8 z Brumovic, 8 z Vrbice, 2 z Bořetic, 1 z Kobylí) e) výsledky vzdělávání žáků 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Poznámky I. II. I. II. I. II Celkem za I. st opakuje ročník 7.A B A B ž. - nehodnocen Celkem za II. st Celkem za školu Pozn. počty žáků nemusí odpovídat počtu hodnocených žáků v 1. a 2. pololetí z důvodu stěhování v průběhu šk. roku 2. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 5 2, , Celkový počet neomluvených hodin ve škole za školní rok 2014/2015: 6 průměr na jednoho žáka: 0,33 4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14) 0 Nadaným žákům je věnována náležitá pozornost v hodinách, v zájmových útvarech i individuálně po vyučování 5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2013/14 4 leté studium Gymnázium SOŠ SOU Konzervatoř Počet absolventů 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků z 9. tř Počty přijatých žáků z 8. tř. Počty přijatých žáků z 5. tř. 2 Pozn. žák odcházející na víceleté gymnázium není absolventem ZŠ

7 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 7 f) poradenské služby, prevence sociálně patologických jevů 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 spec. pedagog VŠ učitelství školní metodik prevence 1 studuje VŠ učitelství školní psycholog 0 školní speciální pedagog (netřídní)* 0 *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod 2.6. Věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce 1 školní metodik prevence 1 školní psycholog --- školní speciální pedagog Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 0 2. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Specifické poruchy učení 0 CELKEM 0 4. Skupinová integrace naše škola nevyužívá 5. Péče o zaostávající, problémové žáky - s žáky se pracuje v hodinách, individuálně po vyučování 6. Péče o žáky s výukovými problémy - Mgr. B. Marečková (speciální pedagog) vede dyslektický kroužek a pomáhá odstraňovat problémy, které dysfunkce našim žákům způsobují. Kroužek navštěvovalo 9 žáků, práce s nimi probíhala podle doporučení PPP a SPC. Logopedickou poradnu pro žáky naší i mateřské školy a jejich rodiče vede Mgr. D. Kotková. 7. Minimální preventivní program je součástí přílohy č.5 školního řádu.

8 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 8 g) další vzdělávání pedagogických pracovníků Typ kurzu Hodnocení a sebehodnocení žáků Hospitace jako součást autoevaluace školy Tvořivá práce v literární výchově a její propojení se slohovým výcvikem Novinky v přijímacím řízení Asertivní jednání při práci pedagoga na základní škole Competitions and Games in EnglishLessons Setkání metodiků prevence Rok v přírodě využití digitální fotografie ve výuce Vedení rozhovoru s rodiči Záškoláctví a jeho skryté formy Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace Práce s obrázkovou tabulí Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení ČŠI Administrace ŠVP Český jazyk činnostně ve 2. ročníku Sociálně-právní ochrana ve školním prostředí Práce s třídním kolektivem Proměny počasí využití digitální fotografie Školní řád jako hlavní nástroj pravidel ve škole Kurz logopedické prevence Utváření vztahů v nových třídních kolektivech Jak na tablety ve škole aneb inovace výuky pomocí technologií Práce s dětmi s výchovnými problémy Studium k výkonu speciálních činností Zúčastnění pracovníci M. Jandová M. Pešová I. Zástěrová M. Pešová S. Tesáková, Š. Řačáková M. Otáhalová I. Zástěrová A. Hochová B. Marečková A. Sovadinová J. Borovičková M. Pešová M. Pešová V. Janda J. Šedivá Š. Řačáková Š. Řačáková A. Hochová M. Pešová B. Marečková Š. Řačáková A. Hochová B. Marečková Š. Řačáková Celkem 24 akcí 25 zúčastněných h) aktivity a prezentace školy na veřejnosti mimoškolní aktivity sběr šípků (1. stupeň) návštěva knihovny (D. Kotková, S. Tesáková, Z. Pálenská, J. Šedivá, A. Hochová) zájezdy do brněnských divadel + kulturní pořady ve škole (J. Borovičková) 9. ročník návštěva Úřadu práce v Břeclavi (I.Zástěrová, A.Sovadinová) sportovní den 2. stupně (V. Damborský, A. Sovadinová) předvánoční tvoření s rodiči (S. Tesáková, J. Šedivá, Z. Pálenská, B. Marečková) Mikuláš ve škole a ve školce (I.Zástěrová, A.Sovadinová) Zpívání pod věží (D. Kotková, S. Tesáková, A. Hochová, Z. Pálenská, J. Šedivá, J. Borovičková, V. Damborský, M. Otáhalová, H. Kučerová, A. Rusňáková, B. Vaculíková)

9 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 9 Minikoncert v mateřské škole ( S. Tesáková) schodokoledování společné předvánoční zpívání žáků (1. stupeň) protikuřácký řetěz (I. Zástěrová) dopravní výchova ve 4. a 5. třídě (Z. Pálenská, S. Tesáková) florbalový turnaj žáků 4. a 5. ročníku z Kobylí, Vrbice a Bořetic ( S. Tesáková, Z. Pálenská) florbalový turnaj žáků 4. a 5. ročníku ve vybíjené z Kobylí, Brumovic, Vrbice a Bořetic ( S. Tesáková, Z. Pálenská) návštěva Ekocentra ve Velkých Pavlovicích žáci 4. třídy (Z. Pálenská) lyžařský kurz 1. stupně (S. Tesáková, Z. Pálenská) večer s pokusy z fyziky a chemie (žáci 8. a 9. třídy, M. Jandová, V. Janda) přehlídka fyzikálních a chemických pokusů ve školách v Brumovicích a Vrbici a pro ZŠ Bořetice (žáci 8. a 9. třídy, M. Jandová, V. Janda) lyžařský kurz 2. stupně (V. Damborský, S. Šenkyříková, A. Sovadinová, F. Kynický, T. Kuchtíček) Den Země sázení stromů celá škola preventivní program kyberšikana pro žáky 6. A 7. třídy, návykové látky pro žáky 8.třídy ( Š.Řačáková) zájezd 7. až 9. tříd do Vídně (M. Pešová, V. Janda, F. Kynický, A. Sovadinová, M. Jandová ) noc ve škole (děti navštěvující družinu) družina (B. Vaculíková, A. Rusňáková, S. Lovečková) společně s 1. stupněm (D. Kotková, J. Šedivá, S. Tesáková) vlastivědné zájezdy pro třídy (třídní učitelé) atletická olympiáda žáků 4. a 5. ročníku z Kobylí, Brumovic, Vrbice a Bořetic ( S. Tesáková, Z. Pálenská) sběr pomerančové kůry (M. Jandová) výuka plavání - 2. a 3. třída (A.Hochová, D. Kotková) škola je zapojena do projektu Klub mladých čtenářů (S. Tesáková) brigáda na školní zahradě o prázdninách aktualizace galerie školy (Š. Řačáková, V. Otáhal, P.Vojtěšková, M. Otáhalová) požární ochrana ukázka požární a policejní techniky ( V. Janda) svátek slabikáře - 1. třída (J. Šedivá) + patroni z 9. tříd exkurze PLASTY-KO 5. třída (S. Tesáková) canisterapie (žáci ročníku) dentální hygiena (1. stupeň) návštěva OÚ Kobylí ( B. Marečková) fotosoutěž Paní Zima čaruje (A. Hochová) zápis do 1. třídy - budoucí patroni s budoucími prvňáčky (všechny vyučující 1. stupně a vychovatelky školní družiny, vyučující z mateřské školy) fyzikální pokusy předvádí šesťáci páťákům (M. Jandová) odpoledne s písničkou ( D. Kotková) školní soutěže školní kolo Matematické olympiády (M. Jandová, A. Sovadinová, S. Tesáková) školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 5. třída S. Tesáková), 6. až 8. tříd (M. Jandová a A. Sovadinová) školní kolo Olympiády jazyka anglického (J. Borovičková, M. Otáhalová) školní kolo Bible a my (M. Otáhalová) školní kolo recitační soutěže (1. stupeň) Přírodovědný klokan (M. Jandová) Matematický klokan (M. Jandová a 1. stupeň) školní kolo Olympiády z jazyka českého (I. Zástěrová) školní kolo Biologické olympiády ( V. Damborský) zájmová, občanská sdružení Hasiči - naši žáci jsou členy místního SDH spolu s vyučujícími organizují Pálení čarodějnic (A. Hochová, D. Kotková, S. Tesáková, Z. Pálenská, A. Rusňáková) každoročně provádějí evakuaci školy národopis naši žáci i vyučující se aktivně účastní všech národopisných akcí v obci jako členové pěveckých souborů i účinkující v kulturních pořadech (např. Zarážení hory - A. Hochová, S. Tesáková, Z. Pálenská, V. Damborský, J. Borovičková, D. Kotková; Dětské hodečky Z. Pálenská, J. Šedivá, A. Hochová) Orel cvičení pro děti 1. stupně (M. Ondrušová), především školní družina a 1. stupeň navštěvují kuželnu. Tělovýchovná jednota Sokol - naši žáci jsou členy této organizace a podílejí se tak na její činnosti; V. Damborský působí ve výboru, A. Sovadinová pracuje jako trenérka oddílu košíkové.

10 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 10 Český myslivecký svaz den pro nejmladší žáky u chaty MS Český červený kříž každoroční spolupráce, finanční prostředky na činnost zdravotnického kroužku Klub přátel historie účast našich žáků na kulturních akcích, příprava vystoupení spolupráce školy s dalšími subjekty (jiné školy) s Mateřskou školou Kobylí - řada společných akcí vzájemné návštěvy, zápis žáků do 1. třídy, organizování víkendových i odpoledních akcí pro žáky obou škol i veřejnost, spolupráce při přípravě předškoláků na vstup do školy, realizace nápravy řeči u předškoláků (D. Kotková). Tradičně společnou úspěšnou akcí je taneční odpoledne ( A. Rusňáková). s neúplnými školami z Brumovic, Bořetic a Vrbice konzultace vedení školy i jednotlivých vyučujících pro snazší přechod jejich žáků k nám, návaznost na práci s integrovanými žáky, společné sportovní akce (3x za rok) 2x Sportovní den 1. stupně se ZŠ Vrbice, ZŠ Bořetice a ZŠ Brumovice (S. Tesáková) a Olympijský den 1. stupně se ZŠ Brumovice, ZŠ Bořetice a ZŠ Vrbice (S. Tesáková, Z. Pálenská, D. Kotková, B. Marečková). s obecním muzeem návštěvy aktuálních výstav, vystoupení našich žáků na akcích muzea s místní knihovnou návštěvy jednotlivých tříd a ŠD, např. v rámci Týdne knihoven, Slavnosti slabikáře, Pasování na čtenáře. sdružení rodičů zajišťuje našim žákům finančně cesty do divadel a na lyžařský výcvikový kurz EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) probíhá v rámci výuky přírodopisu, zeměpisu, pracovních činností, rodinné a občanské výchovy, chemie. V tomto školním roce pokračovala celková rekonstrukce školní zahrady a její přeměna na EVVO přírodní učebnu, pokračuje třídění odpadů (plasty, tetrapak, papír). dopravní výchova - spolu s Autoškolou Lednice a BESIPem - pravidelná výuka ve 4. a 5. třídě, včetně praktické lekce na dopravním hřišti školní sportovní klub - škola je členem AŠSK Klub přátel historie a kulturní komise obecního úřadu - Z. Pálenská, A. Hochová, A. Rusňáková, B. Marečková se podílejí na organizování dětského maškarního plesu. Z. Pálenská, se také podílí na organizování lampionového průvodu, dětských hodečků Charita Břeclav - zajištění Tříkrálové sbírky v Kobylí (M. Otáhalová, S. Lovečková) Farnost Kobylí - M. Otáhalová vede společenství dětí na faře Farníček, který naplňuje výchovně-vzdělávací funkci

11 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 11 Úspěchy našich žáků ve školním roce 2014/ okres Stolní tenis starších žáků Družstvo ( Vítek Hoch, Štěpán Křivka, Rudolf Nevřivý a Jakub Novák všichni z 9.A p. uč. V. Damborský 1. okrsek Družstvo - Florbal starší žáci 6. okres Družstvo - p. uč. V. Damborský 5. Michal Hanák (9.B) okres Přespolní běh 7. Patrik Šorš 2. okres Přebor škol v šachu 3. okrsek Coca Cola cup 1. Okrsek okres 9. kraj Šachy 1. okrsek 2. okres 2. okrsek Košíková starší žáci Halová kopaná mladší žáci Halová kopaná mladší žáci Halová kopaná starší žáci 3. okrsek McDonald s Cup p. uč. V. Damborský Družstvo Jakub Studýnka, Petr Bureš, David Nedvídek všichni 5. p. uč.f.kynický Třída a Matyáš Poulík 4. třída Š. Chytka 7.A,L.Hanák 7.B, J.Mazánek, J. Zálešák 8.tř.,R.Borovička, J. Holomáč, Š.Křivka, D.Kunč, D. Možný, p. uč. V. Damborský J.Novák, J. Skalník, R.Vykydal - 9.A, M. Hanák, P.Pohorský, J. Veselý 9.B J. Holomáč, R. Borovička, D. Kunč, J. Novák, Š. Křivka (9.A), p. uč. V. Damborský M. Hanák, J. Veselý (9.B), A. Fridrich, J. Mazánek (8.tř.) J. Studýnka, P. Bureš 5.tř.,M.Poulík 4.tř.,O. Topinka, p. uč. F. Kynický L. Kadlecová 3.tř.,M.Řačák 2.tř. Z. Otáhal, P. Vykydal 6.tř., Š. Chytka, T.Merva, P.Coufal 7.A, A. Springer 7.B, A.Fridrich,J. Zálešák 8.tř. Z. Otáhal, P. Vykydal 6.tř., Š. Chytka, T.Merva, P.Coufal, M. p. uč. V. Damborský Valenta 7.A, A.Fridrich, J. Zálešák 8.tř. J.Mazánek 8.tř.,Š.Křivka, D.Kunč, J.Novák, J. Skalník, D.Možný 9.A, M.Hanák, P.Pohorský, J. Veselý 9.B R. Fridrichová, O. Topínka 3. tř., D. Otáhal, A. Guliš 4. tř., D. p.uč. Kotková Straková, J. Otáhal, P. Bureš, M. p. uč. S. Tesáková Helešic, D. Nedvídek, V. p.uč. Z. Pálenská Barvík 5. tř. 4. okres Matematická olympiáda V. Hoch p.uč. A. Sovadinová 8. okres Biologická olympiáda E. Vykydalová p. uč. V. Damborský 1. okrsek 1. okres 5. kraj Vybíjená Družstvo: E.Bařinová, N. Kotíková, T. Lanžhotská, M.Mikulicová, K. Mikulicová, T.Nevřivá, K. Otáhalová, N. Otáhalová, D. Straková 5. tř., N. Borovičková, B. Fridrichová, E. Průdková, E. Kostihová 4. tř.. p. uč. S. Tesáková p.uč. Z. Pálenská 2. okres Pythagoriáda Adam Kadlec (6.tř.) p..uč. M. Jandová

12 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace Radek Ludva (7. B) p. uč. M.Jandová m Patrik Šorš 3. Okresní přebory v atletice 300 m Pavel Schopf m Michal Hanák p. uč. V. Damborský 4. Okresní 60 m překážek přebory v 4. atletice Skok daleký Sabina Šoršová p. uč. B. Marečková Vítězové školních soutěží a 9. třídy Přírodovědný klokan B. Šíblová (9.A) p. uč. M. Jandová třída A. Nováková p. uč. S. Tesáková třídy A. Havlíková (6. tř.) p. uč. M. Jandová třída Matematická olympiáda L.Hanák (8.B) p. uč. M. Jandová třída J. Mazánek (8. tř.) p. uč. A. Sovadinová třída V. Hoch (9.A) p. uč. A. Sovadinová a 3. třídy M. J. Holomek (2.tř.) p. uč. A. Hochová a 5. třídy N. Kotíková (5.tř.) p. uč. S. Tesáková Matematický klokan a 7. třídy M.Čotek (7.A) p. uč. A. Sovadinová a 9. třídy V. Hoch (9.A) p. uč. A. Sovadinová třída V. Bystřický p. uč. S. Tesáková třída Z. Otáhal p. uč. M. Jandová Matematická Pythagoriáda třída R. Ludva (7.B) p. uč. M. Jandová třída J. Mazánek p. uč. A. Sovadinová a 9. třídy P. Otáhal (9.B) p.uč.j.borovičková Olympiáda angl. jazyka a 7. třídy Š. Kosík (7.tř.) p. uč. M. Otáhalová třída Olympiáda českého jazyka B. Šíblová (9.A), D. Havlíková (9.B) p. uč. I. Zástěrová třída Biologická olympiáda E. Vykydalová (7.A) p. uč. V.Damborský třídy Michal Čotek (7.A) třídy Bible a my Karolína Vaňková (9.A) p. uč. M. Otáhalová stupeň Apolena Nováková (5.tř.) třída Recitační soutěž I. Šedivá (3.tř.) p. uč. D. Kotková

13 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace třída A. Nováková (5.tř) p. uč. S. Tesáková třída Sběr pomerančové kůry B.Fridrichová (3.tř.) p. uč. M. Jandová 1. celá škola Sběr šípků M. Kuglík (2.tř.) p. uč. A. Hochová Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD celkem 3 74 Akce a soutěže : Akce připravují většinou společně všechny tři vychovatelky ŠD. Pojď se seznámit (září) Týden dovedných rukou (říjen) Drakiáda ( listopad) Vánoční jarmark (prosinec) Hry na sněhu. Projekt Severní a jižní pól. (leden) Turnaj ve stolních hrách (únor) Velikonoční tvoření (březen) Pálení čarodějnic (duben) Spaní ve ŠD (květen) Veselá diskotéka (červen) Příležitostné akce: Návštěva knihovny Mami, tati pojď si hrát Vánoční tvoření s rodiči Návštěva penzionu Účast v soutěžích Hudební chvilka s J. Novákem Zápis do 1. třídy Výzdoba oken Den země kreslení na asfalt Taneční odpoledne Taneční vystoupení na koncertě Mysterium Školní klub ŠK počet dětí v ŠK celkem 114 Školní klub vyvíjí svoji činnost v těchto oblastech : - odpolední provoz je využíván žáky čekajícími na odpolední vyučování a na spoje do okolních obcí - žáci mají k dispozici internet - součástí klubu jsou také kroužky: Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Angličtina (J. Šedivá) 1 12 Redakční rada (J. Borovičková) 1 2 Náboženství ( M. Kuchyňková) 1 23 Florbal (V. Damborský) 1 19

14 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 14 Dyslektický (B. Marečková) 1 9 Šachy ( F.Kynický) 1 30 Mladý zdravotník (L. Petrlová) 1 14 Košíková (A. Sovadinová) 1 17 Logopedie (D. Kotková) 1 11 Přírodovědný ( A. Rusňáková) 1 9 Výtvarná dílna ( V. Otáhal) 1 13 Hudebně-pohybový (A. Rusňáková) 1 18 Pohybové hry (S.Tesáková) 1 17 CELKEM i) výsledky kontrol a inspekcí neproběhly j) hospodaření školy viz. Výroční zpráva ředitele školy za rok 2014 (projednána v 1. pololetí 2015) k) zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů v tomto školním roce se škola nezapojila l) zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení v tomto školním roce se škola nezapojila m) předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů v současné době realizuje škola projekt Výzva č. 51 MŠMT Tablety do škol a projekt Výzva č. 56 MŠMT Anglicky v Anglii, škola je zapojena v projektu Dotované školní mléko a Ovoce do škol n) spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání spolupráce s odborovými organizacemi žádná spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů žádná účast žáků a pedagogů školy na životě v obci žáci naší školy jsou zapojeni do činnosti všech zájmových útvarů pracujících v obci V. Janda pracuje v tomto volebním období jako zastupitel a místostarosta obce, Z. Pálenská pracuje jako členka obecního zastupitelstva a předsedkyně kulturní komise, A. Hochová, A. Rusňáková, B. Marečková jsou členkami kulturní komise škola vydává školní zpravodaj jako přílohu obecního zpravodaje Kobylí, dědina (I. Zástěrová, J. Borovičková a její redakční rada složená z žáků školy); Markéta Otáhalová připravuje přílohu Farníček tělocvična je v odpoledních a večerních hodinách využívána kobylskou veřejností sběr papíru spolu s Technickými službami obce

15 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 15 podvečerní zpívání u vánočního stromu celý 1. stupeň, školní družina - vánoční jarmark J. Borovičková řídí smíšený pěvecký sbor, mezi jehož členy patří D. Kotková, A. Hochová, S. Tesáková, Z. Pálenská, A. Rusňáková a V. Damborský (člen pěveckého sboru Mužáci z Kobylí); sbor vystupuje na akcích v obci i v rámci jižní Moravy J. Borovičková, Z. Pálenská, S. Tesáková účinkují při obřadech na obecním úřadě M. Otáhalová vede smíšený chrámový sbor, spolupořádá (se S. Lovečkovou) akce kobylské farnosti družina v místním penzionu naši nejmenší pravidelně navštěvují naše seniory exkurze v místních firmách rozloučení starosty obce s deváťáky za účasti ředitele školy, třídních učitelek a rodičů žáků A. Hochová je členkou výboru Klubu přátel historie spolupráce školy s Pedagogickým centrem M. Jandová organizovala okresní část mezinárodních soutěží Matematický klokan a Přírodovědný klokan a podílela se také na organizování okresních kol Matematické olympiády lyžařský výchovně vzdělávací zájezd - každoročně se účastní žáci tříd s vyučujícími V. Damborským, A. Sovadinovou, zdravotnicí S. Šenkyříkovou. Žáci absolvovali kurz snowboardingu, který vedl T. Kuchtíček. spolupráce nejmladších a nejstarších žáků školy - pro bezproblémové zahájení života ve škole měl každý prvňáček svého patrona z deváté třídy. Tato spolupráce se velice osvědčila a pokračujeme v ní i nadále. Školní zpravodaj 3x ročně vychází jako příloha obecního časopisu Kobylí, dědina. Žáci, rodiče i veřejnost jsou pravidelně informováni o dění ve škole, žáci zde publikují svá literární díla. o) zhodnocení a závěr Z předešlých částí vyplývá, že se práce v naší škole daří, úspěchy jednoznačně převažují. Žáci dosahují pěkných výsledků v nejrůznějších soutěžích, jsou bez problémů přijímáni na střední školy. Škola není nijak jednostranně zaměřená, žáci mají širokou nabídku zájmových kroužků i možností účasti v soutěžích. Učitelský kádr je vhodně doplňován (zástupy za mateřské dovolené, zvyšující se počet tříd). V plánu je vyměnit podlahové krytiny, rekonstruovat školní hřiště a elektrorozvody na přístavbě. Škola má také poměrně rozsáhlou doplňkovou činnost (pronájem místností, nákup a prodej zboží, školní kuchyně vaří i pro veřejnost). Prostředky z ní získané jsou věnovány na další zkvalitnění vybavení školy tak, aby sloužilo jak ve vyučování, tak i k dalšímu rozvoji této činnosti. Zlepšila se pomoc škole ze strany místních podnikatelů. Tato výroční zpráva je zveřejněna na internetových stránkách školy ( byla předána Školské radě a následně zřizovateli. V Kobylí, dne Mgr. Vlastimil Janda podpis a razítko ředitele školy Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou na jejím jednání dne 24. listopadu 2015.

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2010/11

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2010/11 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2010/11 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Základní škola Kobylí, okres

Více

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2011/12

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2011/12 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2011/12 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Základní škola Kobylí, okres

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008

Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008 Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008 Program: a) vyhodnocení minulého šk. roku b) plány na šk. rok 2008/09 c) diskuze Přítomni: - rodiče: 2 osoby - J. Vysloužil, M. Polášek

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Plán a informace na školní rok. školní rok 2010/2011

Plán a informace na školní rok. školní rok 2010/2011 Plán a informace na školní rok školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Jiřina Trunková ředitelka srpen 2010 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2010/2011 Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2009/10

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2009/10 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2009/10 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Základní škola Kobylí, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková organizace POSTŘELMOV, ŠKOLNÍ 90 IZO 6004878 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 0/0 006-007 Stránka / 0 Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Plán a informace na školní rok

Plán a informace na školní rok Plán a informace na školní rok školní rok 2009/2010 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2009/2010 Milena Baďurová: vychovatelka ŠD, učitelka na I. stupni Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán a informace na školní rok. školní rok 2011/2012

Plán a informace na školní rok. školní rok 2011/2012 Plán a informace na školní rok školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Jiřina Trunková ředitelka srpen 2011 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2011/2012 Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Výroční zpráva o činnosti školy / šk.rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy / šk.rok 2013-2014 razítko školy Výroční zpráva o činnosti školy / šk.rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor Sídlo : 391 31 Dražice 57 Právní

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22 Šatov č.p. 398

Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22 Šatov č.p. 398 Zřizovatel: Městys Šatov Adresa: Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22 Šatov č.p. 398 Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola, Šatov. okres Znojmo,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Martin Adamec. Mgr. Milena Apeltauerová. Mgr. Edith Boušová. Mgr. Ivana Gambová. vyučuje předměty dějěpis. konzultační hodiny. dle dohody.

Martin Adamec. Mgr. Milena Apeltauerová. Mgr. Edith Boušová. Mgr. Ivana Gambová. vyučuje předměty dějěpis. konzultační hodiny. dle dohody. Martin Adamec dějěpis Mgr. Milena Apeltauerová logopedická péče ekologický sběr milenaapelt@centrum.cz Mgr. Edith Boušová olympiáda zahraniční zájezdy bousova@zsjablonova.cz Mgr. Ivana Gambová český jazyk

Více

Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009/2010 dle školského zákona č.561/2004, vyhlášky č.48 /2005 o základním vzdělávání a vyhlášky č.15 /2005 a

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více