Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ , tel Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2014/15"

Transkript

1 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ , tel Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2014/15 Zprávu zpracoval: Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy PhDr. Marta Pešová, zástupkyně ředitele školy

2 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 2 Název: a) základní údaje Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace Adresa: Kobylí 661 Charakteristika: úplná základní škola, která je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Jde o školu úplnou, s právní subjektivitou (příspěvková organizace). Škola má jednu budovu, skládající se z těchto částí: - hlavní budova s tělocvičnou z roku přístavba školní jídelny a školní družiny z roku Ke škole patří také školní hřiště a školní pozemek. Součástí školy je školní družina, žákovská knihovna, školní jídelna, školní klub. Školu navštěvovalo 208 žáků v 11 třídách (k ): z Kobylí 147, z Vrbice 25, z Brumovic 28, z Bořetic 7, z Velkých Pavlovic 1. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Zřizovatel: Obec Kobylí Vedení školy: Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy, Kontakty: Školská rada: PhDr. Marta Pešová, statutární zástupce ředitele školy, , škola školní jídelna byla zvolena a pracuje ve složení: Jiří Možný - předseda, Pavlína Mikulicová - zapisovatelka, Marie Ondrušová, Věra Novotná, Iveta Zálešáková, Jana Matějovičová, Marta Pešová, Alena Sovadinová, Světlana Tesáková

3 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 3 b) obor vzdělávání C/01 Základní škola, ŠVP Základní škola, bez další specializace, rozšířené výuky předmětů, speciálního zaměření Ročník Čeština Angličtina Němčina Matematika Prvouka Přírodověda 1 2 Vlastivěda 3 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská vých Rodinná vých Hudební vých Výtvarná vých Pracovní čin Tělesná vých Informatika 1 1 SOUČET Volitelné předměty: Nepovinné předměty: nejsou nejsou Pozn. Čísla v tabulce udávají týdenní hodinovou dotaci jednotlivých předmětů.

4 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 4 c) personální zabezpečení školy pracovníci osob/žen úvazků kvalifikovaní % učitelé 16/ vychovatelé 3/3 2,5 2,5 100 provozní 6/5 5,6 X X školní jídelna 6/6 5,1 X X CELKEM 31/27 9,2 Pozn. Celkový součet je nižší, protože 2 pedagogické pracovnice jsou ve dvou částech. 1. Odborná a pedagogická způsobilost Jméno, příjmení Aprobace kvalifikace Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy M F Ano PhDr. Marta Pešová, ZŘŠ JN JR psychologie Ano Mgr. Alena Hochová 1. stupeň Ano Mgr. Bedřiška Marečková, výchovná poradkyně 1. stupeň Ano Mgr. Dana Kotková 1. stupeň Ano Mgr. Světlana Tesáková 1. stupeň Ano Mgr. Jana Šedivá 1. stupeň Ano Mgr. Ivana Zástěrová (od 9.2. na MD) JČ Rv Ano Mgr. Petra Vojtěšková JČ Ch Ano Mgr. Vít Damborský Př Tv Ano Mgr. Markéta Otáhalová JA Př Ano Mgr. Alena Sovadinová M Bv Ano Mgr. Marie Jandová M F Ano Mgr. František Kynický D Ov Ano PhDr. Jarmila Borovičková JA JČ Ano Mgr. Šárka Řačáková JČ Rv Ano Mgr. Zdeňka Pálenská 1. stupeň Ano Stanislava Lovečková Vychovatelství Ano Andrea Rusňáková Vychovatelství Ano Blanka Vaculíková Vychovatelství Ano Hana Kučerová Vychovatelství Ano 2. Počet absolventů, kteří ve školním roce 2014/15 nastoupili na školu: 1 s odbornou kvalifikací 1 3. Počet pedagogů, kteří ve školním roce 2014/15 nastoupili na školu: 0 s odbornou kvalifikací 0 4. Počet pedagogů, kteří ve školním roce 2014/15 odešli ze školy: 1 s odbornou kvalifikací 1 5. Věkové složení učitelů (k ) Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let 0 7 nad 50 let 2 4 X X

5 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace Ostatní pracovníci školy Jméno, příjmení Ilona Vykydalová Stanislava Lovečková Ladislav Otáhal Kateřina Černá Jarmila Oborná Věra Vykydalová Renata Ostřížková Naďa Dobrovolná Pavlína Škrdlová Ivana Otáhalová Alena Pavlů (od v důchodu) Lucie Otáhalová Lenka Suská profese hospodářka admin. pracovnice školník uklízečka uklízečka uklízečka kuchařka kuchařka vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka vedoucí šk. jídelny zastupující kuchařka 7. Romský asistent: NE.. 8. Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob) NE

6 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 6 d) zápis k povinné školní docházce, přijetí do školy Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2013/ Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2014/ Počet žáků přijatých do 6. ročníku pro rok 2014/ (8 z Brumovic, 8 z Vrbice, 2 z Bořetic, 1 z Kobylí) e) výsledky vzdělávání žáků 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Poznámky I. II. I. II. I. II Celkem za I. st opakuje ročník 7.A B A B ž. - nehodnocen Celkem za II. st Celkem za školu Pozn. počty žáků nemusí odpovídat počtu hodnocených žáků v 1. a 2. pololetí z důvodu stěhování v průběhu šk. roku 2. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 5 2, , Celkový počet neomluvených hodin ve škole za školní rok 2014/2015: 6 průměr na jednoho žáka: 0,33 4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14) 0 Nadaným žákům je věnována náležitá pozornost v hodinách, v zájmových útvarech i individuálně po vyučování 5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2013/14 4 leté studium Gymnázium SOŠ SOU Konzervatoř Počet absolventů 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků z 9. tř Počty přijatých žáků z 8. tř. Počty přijatých žáků z 5. tř. 2 Pozn. žák odcházející na víceleté gymnázium není absolventem ZŠ

7 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 7 f) poradenské služby, prevence sociálně patologických jevů 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 spec. pedagog VŠ učitelství školní metodik prevence 1 studuje VŠ učitelství školní psycholog 0 školní speciální pedagog (netřídní)* 0 *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod 2.6. Věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce 1 školní metodik prevence 1 školní psycholog --- školní speciální pedagog Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 0 2. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Specifické poruchy učení 0 CELKEM 0 4. Skupinová integrace naše škola nevyužívá 5. Péče o zaostávající, problémové žáky - s žáky se pracuje v hodinách, individuálně po vyučování 6. Péče o žáky s výukovými problémy - Mgr. B. Marečková (speciální pedagog) vede dyslektický kroužek a pomáhá odstraňovat problémy, které dysfunkce našim žákům způsobují. Kroužek navštěvovalo 9 žáků, práce s nimi probíhala podle doporučení PPP a SPC. Logopedickou poradnu pro žáky naší i mateřské školy a jejich rodiče vede Mgr. D. Kotková. 7. Minimální preventivní program je součástí přílohy č.5 školního řádu.

8 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 8 g) další vzdělávání pedagogických pracovníků Typ kurzu Hodnocení a sebehodnocení žáků Hospitace jako součást autoevaluace školy Tvořivá práce v literární výchově a její propojení se slohovým výcvikem Novinky v přijímacím řízení Asertivní jednání při práci pedagoga na základní škole Competitions and Games in EnglishLessons Setkání metodiků prevence Rok v přírodě využití digitální fotografie ve výuce Vedení rozhovoru s rodiči Záškoláctví a jeho skryté formy Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace Práce s obrázkovou tabulí Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení ČŠI Administrace ŠVP Český jazyk činnostně ve 2. ročníku Sociálně-právní ochrana ve školním prostředí Práce s třídním kolektivem Proměny počasí využití digitální fotografie Školní řád jako hlavní nástroj pravidel ve škole Kurz logopedické prevence Utváření vztahů v nových třídních kolektivech Jak na tablety ve škole aneb inovace výuky pomocí technologií Práce s dětmi s výchovnými problémy Studium k výkonu speciálních činností Zúčastnění pracovníci M. Jandová M. Pešová I. Zástěrová M. Pešová S. Tesáková, Š. Řačáková M. Otáhalová I. Zástěrová A. Hochová B. Marečková A. Sovadinová J. Borovičková M. Pešová M. Pešová V. Janda J. Šedivá Š. Řačáková Š. Řačáková A. Hochová M. Pešová B. Marečková Š. Řačáková A. Hochová B. Marečková Š. Řačáková Celkem 24 akcí 25 zúčastněných h) aktivity a prezentace školy na veřejnosti mimoškolní aktivity sběr šípků (1. stupeň) návštěva knihovny (D. Kotková, S. Tesáková, Z. Pálenská, J. Šedivá, A. Hochová) zájezdy do brněnských divadel + kulturní pořady ve škole (J. Borovičková) 9. ročník návštěva Úřadu práce v Břeclavi (I.Zástěrová, A.Sovadinová) sportovní den 2. stupně (V. Damborský, A. Sovadinová) předvánoční tvoření s rodiči (S. Tesáková, J. Šedivá, Z. Pálenská, B. Marečková) Mikuláš ve škole a ve školce (I.Zástěrová, A.Sovadinová) Zpívání pod věží (D. Kotková, S. Tesáková, A. Hochová, Z. Pálenská, J. Šedivá, J. Borovičková, V. Damborský, M. Otáhalová, H. Kučerová, A. Rusňáková, B. Vaculíková)

9 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 9 Minikoncert v mateřské škole ( S. Tesáková) schodokoledování společné předvánoční zpívání žáků (1. stupeň) protikuřácký řetěz (I. Zástěrová) dopravní výchova ve 4. a 5. třídě (Z. Pálenská, S. Tesáková) florbalový turnaj žáků 4. a 5. ročníku z Kobylí, Vrbice a Bořetic ( S. Tesáková, Z. Pálenská) florbalový turnaj žáků 4. a 5. ročníku ve vybíjené z Kobylí, Brumovic, Vrbice a Bořetic ( S. Tesáková, Z. Pálenská) návštěva Ekocentra ve Velkých Pavlovicích žáci 4. třídy (Z. Pálenská) lyžařský kurz 1. stupně (S. Tesáková, Z. Pálenská) večer s pokusy z fyziky a chemie (žáci 8. a 9. třídy, M. Jandová, V. Janda) přehlídka fyzikálních a chemických pokusů ve školách v Brumovicích a Vrbici a pro ZŠ Bořetice (žáci 8. a 9. třídy, M. Jandová, V. Janda) lyžařský kurz 2. stupně (V. Damborský, S. Šenkyříková, A. Sovadinová, F. Kynický, T. Kuchtíček) Den Země sázení stromů celá škola preventivní program kyberšikana pro žáky 6. A 7. třídy, návykové látky pro žáky 8.třídy ( Š.Řačáková) zájezd 7. až 9. tříd do Vídně (M. Pešová, V. Janda, F. Kynický, A. Sovadinová, M. Jandová ) noc ve škole (děti navštěvující družinu) družina (B. Vaculíková, A. Rusňáková, S. Lovečková) společně s 1. stupněm (D. Kotková, J. Šedivá, S. Tesáková) vlastivědné zájezdy pro třídy (třídní učitelé) atletická olympiáda žáků 4. a 5. ročníku z Kobylí, Brumovic, Vrbice a Bořetic ( S. Tesáková, Z. Pálenská) sběr pomerančové kůry (M. Jandová) výuka plavání - 2. a 3. třída (A.Hochová, D. Kotková) škola je zapojena do projektu Klub mladých čtenářů (S. Tesáková) brigáda na školní zahradě o prázdninách aktualizace galerie školy (Š. Řačáková, V. Otáhal, P.Vojtěšková, M. Otáhalová) požární ochrana ukázka požární a policejní techniky ( V. Janda) svátek slabikáře - 1. třída (J. Šedivá) + patroni z 9. tříd exkurze PLASTY-KO 5. třída (S. Tesáková) canisterapie (žáci ročníku) dentální hygiena (1. stupeň) návštěva OÚ Kobylí ( B. Marečková) fotosoutěž Paní Zima čaruje (A. Hochová) zápis do 1. třídy - budoucí patroni s budoucími prvňáčky (všechny vyučující 1. stupně a vychovatelky školní družiny, vyučující z mateřské školy) fyzikální pokusy předvádí šesťáci páťákům (M. Jandová) odpoledne s písničkou ( D. Kotková) školní soutěže školní kolo Matematické olympiády (M. Jandová, A. Sovadinová, S. Tesáková) školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 5. třída S. Tesáková), 6. až 8. tříd (M. Jandová a A. Sovadinová) školní kolo Olympiády jazyka anglického (J. Borovičková, M. Otáhalová) školní kolo Bible a my (M. Otáhalová) školní kolo recitační soutěže (1. stupeň) Přírodovědný klokan (M. Jandová) Matematický klokan (M. Jandová a 1. stupeň) školní kolo Olympiády z jazyka českého (I. Zástěrová) školní kolo Biologické olympiády ( V. Damborský) zájmová, občanská sdružení Hasiči - naši žáci jsou členy místního SDH spolu s vyučujícími organizují Pálení čarodějnic (A. Hochová, D. Kotková, S. Tesáková, Z. Pálenská, A. Rusňáková) každoročně provádějí evakuaci školy národopis naši žáci i vyučující se aktivně účastní všech národopisných akcí v obci jako členové pěveckých souborů i účinkující v kulturních pořadech (např. Zarážení hory - A. Hochová, S. Tesáková, Z. Pálenská, V. Damborský, J. Borovičková, D. Kotková; Dětské hodečky Z. Pálenská, J. Šedivá, A. Hochová) Orel cvičení pro děti 1. stupně (M. Ondrušová), především školní družina a 1. stupeň navštěvují kuželnu. Tělovýchovná jednota Sokol - naši žáci jsou členy této organizace a podílejí se tak na její činnosti; V. Damborský působí ve výboru, A. Sovadinová pracuje jako trenérka oddílu košíkové.

10 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 10 Český myslivecký svaz den pro nejmladší žáky u chaty MS Český červený kříž každoroční spolupráce, finanční prostředky na činnost zdravotnického kroužku Klub přátel historie účast našich žáků na kulturních akcích, příprava vystoupení spolupráce školy s dalšími subjekty (jiné školy) s Mateřskou školou Kobylí - řada společných akcí vzájemné návštěvy, zápis žáků do 1. třídy, organizování víkendových i odpoledních akcí pro žáky obou škol i veřejnost, spolupráce při přípravě předškoláků na vstup do školy, realizace nápravy řeči u předškoláků (D. Kotková). Tradičně společnou úspěšnou akcí je taneční odpoledne ( A. Rusňáková). s neúplnými školami z Brumovic, Bořetic a Vrbice konzultace vedení školy i jednotlivých vyučujících pro snazší přechod jejich žáků k nám, návaznost na práci s integrovanými žáky, společné sportovní akce (3x za rok) 2x Sportovní den 1. stupně se ZŠ Vrbice, ZŠ Bořetice a ZŠ Brumovice (S. Tesáková) a Olympijský den 1. stupně se ZŠ Brumovice, ZŠ Bořetice a ZŠ Vrbice (S. Tesáková, Z. Pálenská, D. Kotková, B. Marečková). s obecním muzeem návštěvy aktuálních výstav, vystoupení našich žáků na akcích muzea s místní knihovnou návštěvy jednotlivých tříd a ŠD, např. v rámci Týdne knihoven, Slavnosti slabikáře, Pasování na čtenáře. sdružení rodičů zajišťuje našim žákům finančně cesty do divadel a na lyžařský výcvikový kurz EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) probíhá v rámci výuky přírodopisu, zeměpisu, pracovních činností, rodinné a občanské výchovy, chemie. V tomto školním roce pokračovala celková rekonstrukce školní zahrady a její přeměna na EVVO přírodní učebnu, pokračuje třídění odpadů (plasty, tetrapak, papír). dopravní výchova - spolu s Autoškolou Lednice a BESIPem - pravidelná výuka ve 4. a 5. třídě, včetně praktické lekce na dopravním hřišti školní sportovní klub - škola je členem AŠSK Klub přátel historie a kulturní komise obecního úřadu - Z. Pálenská, A. Hochová, A. Rusňáková, B. Marečková se podílejí na organizování dětského maškarního plesu. Z. Pálenská, se také podílí na organizování lampionového průvodu, dětských hodečků Charita Břeclav - zajištění Tříkrálové sbírky v Kobylí (M. Otáhalová, S. Lovečková) Farnost Kobylí - M. Otáhalová vede společenství dětí na faře Farníček, který naplňuje výchovně-vzdělávací funkci

11 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 11 Úspěchy našich žáků ve školním roce 2014/ okres Stolní tenis starších žáků Družstvo ( Vítek Hoch, Štěpán Křivka, Rudolf Nevřivý a Jakub Novák všichni z 9.A p. uč. V. Damborský 1. okrsek Družstvo - Florbal starší žáci 6. okres Družstvo - p. uč. V. Damborský 5. Michal Hanák (9.B) okres Přespolní běh 7. Patrik Šorš 2. okres Přebor škol v šachu 3. okrsek Coca Cola cup 1. Okrsek okres 9. kraj Šachy 1. okrsek 2. okres 2. okrsek Košíková starší žáci Halová kopaná mladší žáci Halová kopaná mladší žáci Halová kopaná starší žáci 3. okrsek McDonald s Cup p. uč. V. Damborský Družstvo Jakub Studýnka, Petr Bureš, David Nedvídek všichni 5. p. uč.f.kynický Třída a Matyáš Poulík 4. třída Š. Chytka 7.A,L.Hanák 7.B, J.Mazánek, J. Zálešák 8.tř.,R.Borovička, J. Holomáč, Š.Křivka, D.Kunč, D. Možný, p. uč. V. Damborský J.Novák, J. Skalník, R.Vykydal - 9.A, M. Hanák, P.Pohorský, J. Veselý 9.B J. Holomáč, R. Borovička, D. Kunč, J. Novák, Š. Křivka (9.A), p. uč. V. Damborský M. Hanák, J. Veselý (9.B), A. Fridrich, J. Mazánek (8.tř.) J. Studýnka, P. Bureš 5.tř.,M.Poulík 4.tř.,O. Topinka, p. uč. F. Kynický L. Kadlecová 3.tř.,M.Řačák 2.tř. Z. Otáhal, P. Vykydal 6.tř., Š. Chytka, T.Merva, P.Coufal 7.A, A. Springer 7.B, A.Fridrich,J. Zálešák 8.tř. Z. Otáhal, P. Vykydal 6.tř., Š. Chytka, T.Merva, P.Coufal, M. p. uč. V. Damborský Valenta 7.A, A.Fridrich, J. Zálešák 8.tř. J.Mazánek 8.tř.,Š.Křivka, D.Kunč, J.Novák, J. Skalník, D.Možný 9.A, M.Hanák, P.Pohorský, J. Veselý 9.B R. Fridrichová, O. Topínka 3. tř., D. Otáhal, A. Guliš 4. tř., D. p.uč. Kotková Straková, J. Otáhal, P. Bureš, M. p. uč. S. Tesáková Helešic, D. Nedvídek, V. p.uč. Z. Pálenská Barvík 5. tř. 4. okres Matematická olympiáda V. Hoch p.uč. A. Sovadinová 8. okres Biologická olympiáda E. Vykydalová p. uč. V. Damborský 1. okrsek 1. okres 5. kraj Vybíjená Družstvo: E.Bařinová, N. Kotíková, T. Lanžhotská, M.Mikulicová, K. Mikulicová, T.Nevřivá, K. Otáhalová, N. Otáhalová, D. Straková 5. tř., N. Borovičková, B. Fridrichová, E. Průdková, E. Kostihová 4. tř.. p. uč. S. Tesáková p.uč. Z. Pálenská 2. okres Pythagoriáda Adam Kadlec (6.tř.) p..uč. M. Jandová

12 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace Radek Ludva (7. B) p. uč. M.Jandová m Patrik Šorš 3. Okresní přebory v atletice 300 m Pavel Schopf m Michal Hanák p. uč. V. Damborský 4. Okresní 60 m překážek přebory v 4. atletice Skok daleký Sabina Šoršová p. uč. B. Marečková Vítězové školních soutěží a 9. třídy Přírodovědný klokan B. Šíblová (9.A) p. uč. M. Jandová třída A. Nováková p. uč. S. Tesáková třídy A. Havlíková (6. tř.) p. uč. M. Jandová třída Matematická olympiáda L.Hanák (8.B) p. uč. M. Jandová třída J. Mazánek (8. tř.) p. uč. A. Sovadinová třída V. Hoch (9.A) p. uč. A. Sovadinová a 3. třídy M. J. Holomek (2.tř.) p. uč. A. Hochová a 5. třídy N. Kotíková (5.tř.) p. uč. S. Tesáková Matematický klokan a 7. třídy M.Čotek (7.A) p. uč. A. Sovadinová a 9. třídy V. Hoch (9.A) p. uč. A. Sovadinová třída V. Bystřický p. uč. S. Tesáková třída Z. Otáhal p. uč. M. Jandová Matematická Pythagoriáda třída R. Ludva (7.B) p. uč. M. Jandová třída J. Mazánek p. uč. A. Sovadinová a 9. třídy P. Otáhal (9.B) p.uč.j.borovičková Olympiáda angl. jazyka a 7. třídy Š. Kosík (7.tř.) p. uč. M. Otáhalová třída Olympiáda českého jazyka B. Šíblová (9.A), D. Havlíková (9.B) p. uč. I. Zástěrová třída Biologická olympiáda E. Vykydalová (7.A) p. uč. V.Damborský třídy Michal Čotek (7.A) třídy Bible a my Karolína Vaňková (9.A) p. uč. M. Otáhalová stupeň Apolena Nováková (5.tř.) třída Recitační soutěž I. Šedivá (3.tř.) p. uč. D. Kotková

13 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace třída A. Nováková (5.tř) p. uč. S. Tesáková třída Sběr pomerančové kůry B.Fridrichová (3.tř.) p. uč. M. Jandová 1. celá škola Sběr šípků M. Kuglík (2.tř.) p. uč. A. Hochová Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD celkem 3 74 Akce a soutěže : Akce připravují většinou společně všechny tři vychovatelky ŠD. Pojď se seznámit (září) Týden dovedných rukou (říjen) Drakiáda ( listopad) Vánoční jarmark (prosinec) Hry na sněhu. Projekt Severní a jižní pól. (leden) Turnaj ve stolních hrách (únor) Velikonoční tvoření (březen) Pálení čarodějnic (duben) Spaní ve ŠD (květen) Veselá diskotéka (červen) Příležitostné akce: Návštěva knihovny Mami, tati pojď si hrát Vánoční tvoření s rodiči Návštěva penzionu Účast v soutěžích Hudební chvilka s J. Novákem Zápis do 1. třídy Výzdoba oken Den země kreslení na asfalt Taneční odpoledne Taneční vystoupení na koncertě Mysterium Školní klub ŠK počet dětí v ŠK celkem 114 Školní klub vyvíjí svoji činnost v těchto oblastech : - odpolední provoz je využíván žáky čekajícími na odpolední vyučování a na spoje do okolních obcí - žáci mají k dispozici internet - součástí klubu jsou také kroužky: Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Angličtina (J. Šedivá) 1 12 Redakční rada (J. Borovičková) 1 2 Náboženství ( M. Kuchyňková) 1 23 Florbal (V. Damborský) 1 19

14 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 14 Dyslektický (B. Marečková) 1 9 Šachy ( F.Kynický) 1 30 Mladý zdravotník (L. Petrlová) 1 14 Košíková (A. Sovadinová) 1 17 Logopedie (D. Kotková) 1 11 Přírodovědný ( A. Rusňáková) 1 9 Výtvarná dílna ( V. Otáhal) 1 13 Hudebně-pohybový (A. Rusňáková) 1 18 Pohybové hry (S.Tesáková) 1 17 CELKEM i) výsledky kontrol a inspekcí neproběhly j) hospodaření školy viz. Výroční zpráva ředitele školy za rok 2014 (projednána v 1. pololetí 2015) k) zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů v tomto školním roce se škola nezapojila l) zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení v tomto školním roce se škola nezapojila m) předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů v současné době realizuje škola projekt Výzva č. 51 MŠMT Tablety do škol a projekt Výzva č. 56 MŠMT Anglicky v Anglii, škola je zapojena v projektu Dotované školní mléko a Ovoce do škol n) spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání spolupráce s odborovými organizacemi žádná spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů žádná účast žáků a pedagogů školy na životě v obci žáci naší školy jsou zapojeni do činnosti všech zájmových útvarů pracujících v obci V. Janda pracuje v tomto volebním období jako zastupitel a místostarosta obce, Z. Pálenská pracuje jako členka obecního zastupitelstva a předsedkyně kulturní komise, A. Hochová, A. Rusňáková, B. Marečková jsou členkami kulturní komise škola vydává školní zpravodaj jako přílohu obecního zpravodaje Kobylí, dědina (I. Zástěrová, J. Borovičková a její redakční rada složená z žáků školy); Markéta Otáhalová připravuje přílohu Farníček tělocvična je v odpoledních a večerních hodinách využívána kobylskou veřejností sběr papíru spolu s Technickými službami obce

15 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 15 podvečerní zpívání u vánočního stromu celý 1. stupeň, školní družina - vánoční jarmark J. Borovičková řídí smíšený pěvecký sbor, mezi jehož členy patří D. Kotková, A. Hochová, S. Tesáková, Z. Pálenská, A. Rusňáková a V. Damborský (člen pěveckého sboru Mužáci z Kobylí); sbor vystupuje na akcích v obci i v rámci jižní Moravy J. Borovičková, Z. Pálenská, S. Tesáková účinkují při obřadech na obecním úřadě M. Otáhalová vede smíšený chrámový sbor, spolupořádá (se S. Lovečkovou) akce kobylské farnosti družina v místním penzionu naši nejmenší pravidelně navštěvují naše seniory exkurze v místních firmách rozloučení starosty obce s deváťáky za účasti ředitele školy, třídních učitelek a rodičů žáků A. Hochová je členkou výboru Klubu přátel historie spolupráce školy s Pedagogickým centrem M. Jandová organizovala okresní část mezinárodních soutěží Matematický klokan a Přírodovědný klokan a podílela se také na organizování okresních kol Matematické olympiády lyžařský výchovně vzdělávací zájezd - každoročně se účastní žáci tříd s vyučujícími V. Damborským, A. Sovadinovou, zdravotnicí S. Šenkyříkovou. Žáci absolvovali kurz snowboardingu, který vedl T. Kuchtíček. spolupráce nejmladších a nejstarších žáků školy - pro bezproblémové zahájení života ve škole měl každý prvňáček svého patrona z deváté třídy. Tato spolupráce se velice osvědčila a pokračujeme v ní i nadále. Školní zpravodaj 3x ročně vychází jako příloha obecního časopisu Kobylí, dědina. Žáci, rodiče i veřejnost jsou pravidelně informováni o dění ve škole, žáci zde publikují svá literární díla. o) zhodnocení a závěr Z předešlých částí vyplývá, že se práce v naší škole daří, úspěchy jednoznačně převažují. Žáci dosahují pěkných výsledků v nejrůznějších soutěžích, jsou bez problémů přijímáni na střední školy. Škola není nijak jednostranně zaměřená, žáci mají širokou nabídku zájmových kroužků i možností účasti v soutěžích. Učitelský kádr je vhodně doplňován (zástupy za mateřské dovolené, zvyšující se počet tříd). V plánu je vyměnit podlahové krytiny, rekonstruovat školní hřiště a elektrorozvody na přístavbě. Škola má také poměrně rozsáhlou doplňkovou činnost (pronájem místností, nákup a prodej zboží, školní kuchyně vaří i pro veřejnost). Prostředky z ní získané jsou věnovány na další zkvalitnění vybavení školy tak, aby sloužilo jak ve vyučování, tak i k dalšímu rozvoji této činnosti. Zlepšila se pomoc škole ze strany místních podnikatelů. Tato výroční zpráva je zveřejněna na internetových stránkách školy (www.zskobyli.cz), byla předána Školské radě a následně zřizovateli. V Kobylí, dne Mgr. Vlastimil Janda podpis a razítko ředitele školy Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou na jejím jednání dne 24. listopadu 2015.

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2013/14

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2013/14 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2013/14 Zprávu zpracoval: Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy PhDr. Marta Pešová, zástupkyně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 O B S A H Část Strana 1. Základní údaje 3 1. 1 Základní údaje o škole 3 1. 2 Základní údaje o zřizovateli 3 1. 3 Údaje o školské radě 3 1. 4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2012/2013 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E pro rok 2013/2014 O B S A H: 1. Výchovně vzdělávací činnost 2. Metodická a hospitační činnost 3. Vzdělávací, odborná

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998 Výroční zpráva o činnosti školy Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998 Obsah * Základní údaje * Charakterístika školy a kopie zařazení školy do sítě *Přehled o žácích a výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti základní a mateřské školy za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti školní rok 2014/2015 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace IČO 494 597 59 Hlavní 36, Rajhradice 664 61 1 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Zpracoval a předkládá : Mgr. Jan Vaščák, ředitel školy V Lomnici 27. září 2013-1

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z á k l a d n í š k o l a V l a d i s l a v a V a n č u r y, P r a h a Z b r a s l a v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Z p r a c o v á n o v z á ř í 2 0 1 5 IZO 102385351

Více

Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2005/2006

Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2005/2006 Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2005/2006 a) Základní údaje o škole název: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Název: Kapacita: Spojení: Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 Telefon: 515 531

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2006/2007 Projednáno v pedagogické radě : dne 28.8. 2007 ve Školské radě : dne 9. 10.2007 1 Obsah: A) Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2, tel./fax: 581 612 127, e-mail: zsbelotin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a) základní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2011/12 Lipov 27. 9. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/20010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/20010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/20010 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 Zřizovatel školy: Město Blansko, okres Blansko Ředitel školy: RNDr. Pavel

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 podle zákona č. 139/95 Sb., 17, pís. e a) Mendelovo gymnázium, Opava (MGO) Komenského 5, Opava, 746 01 škola s právní subjektivitou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2014 2015 1 Zprávu zpracoval: Miroslav Šimek Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2015 Zpráva byla předána : Městskému úřadu odb. školství Humpolec Obecnímu úřadu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009 1 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009 6. září 2009 předkládá: Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2007/2008

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace Skorošice 90, 790 66 Skorošice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.zs.skorosice.cz mailto:zs.skorosice@tiscali.cz

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola, Břežany, okres Znojmo, příspěvková organizace 67165 Břežany 174 IČ: 75008882 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní charakteristika školy Název, adresa: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1998/ 1999 Milevsko 15. 9. 1999 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy...2 Přehled

Více

Celkem. Část II Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet. b. Úplné školy Školní rok 2005/2006

Celkem. Část II Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet. b. Úplné školy Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 Zřizovatel školy: Město Blansko, okres Blansko Ředitel školy: RNDr. Pavel Nezval Součásti školy:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2014/2015 Základní škola Letovice, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2014/2015 V tomto roce se podařila náročná oprava žákovských šaten V Letovicích 21. 9. 2015 Vypracoval: Miloš Randula, ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Maleč

Základní škola a Mateřská škola Maleč Základní škola a Mateřská škola Maleč Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALEČ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010/11

Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010/11 M ě s t o K r a s l i c e odbor školství a kultury náměstí 28. října 1438 3 5 8 2 0 K R A S L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010/11 1. Charakteristika školy Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole typ školy : zřizovatel : Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------ CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY 2011/2012 ----------------------------------------------------------------------

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ZLÍNĚ ŠTÍPĚ PRO ŠKOL. ROK 2003/04 Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 písm. a) g) zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání MADE IN GYMUN Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání denní forma vzdělávání (pro osmiletý a čtyřletý

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více