Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání"

Transkript

1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Vypracoval: Ing. Vilém Závodný Břeclav 2008

2 2

3 3

4 Poděkování : Je mojí milou povinností poděkovat Ing. Ludmile Brestičové za odborné a organizační vedení při zpracování této práce. Moje poděkování také patří paní Mgr. Monice Ambrožové za cenné informace poskytnuté pro zpracovávání této práce. 4

5 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem předloženou závěrečnou práci vypracoval samostatně s použitím citované literatury, ostatních informačních zdrojů a výsledků vlastního šetření, které jsou uvedeny v této práci. V Břeclavi dne Ing. Vilém Závodný 5

6 Abstract Závodný,V. Application of e-learning systems in Learning Management Systems (LMS) focused on Moodle at secondary schools. The final work. Břeclav, The work describes the basic system for management of education and application of the selected LMS Moodle in conditions of secondary schools. Abstrakt Závodný, V. Využití e-learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná práce. Břeclav, Práce popisuje základní prostředí pro řízení výuky a aplikaci vybraného LMS Moodle v podmínkách střední školy. 6

7 Obsah (číslování stránek bude doplněno) Závěrečná práce...1 Zadání závěrečné práce...2 Poděkování....4 Prohlášení: Abstrakt Obsah Úvod a cíl práce Úvod do systému LMS Rozbor vybraných LMS a jejich posouzení z hlediska vhodnosti použití na střední škole E-learning v aplikaci Moodle jako podpora výchovně vzdělávacího procesu Analýza dosavadních zkušeností při využívání e-learningového prostředí Moodle Perspektiva možností využití e-learningu v budoucnosti.40 Závěrečné zhodnocení...43 Seznam použité literatury...44 Přílohy

8 Úvod a cíl práce Práce se zabývá problematikou e-learningu v souvislosti s prudkým rozvojem informačních technologií a možnostmi jejich využití ve vzdělávacím procesu na střední škole. Cílem práce je provést základní rozbor nejznámějších e-learningových systémů pro řízení výuky (Learning Management System) a na vybraném systému Moodle ukázat možnosti jejich využití v podmínkách střední školy. 8

9 1. Úvod do systémů LMS (Learning Management System) Prudký rozvoj multimediálních internetových informačních technologií vytváří nové podmínky pro vzdělávání v podobě tzv. e-learningu. Samotný termín e-learning se u nás užívá v této anglické podobě. V překladu hovoříme o elektronickém učení/vzdělávání. Pro základní orientaci v problematice e-learningu je vhodné se vrátit do historie. Historie e-learningu Vývoj elektronického vzdělávání je spojen s vývojem výpočetní techniky a informačních technologií. V roce 1971 se podařilo firmě Intel uvést na trh první mikroprocesor, což vedlo v oblasti počítačů k revoluci ve zmenšování jejich rozměrů. Malé rozměry počítačů vedly v 80. letech k začátkům rozvoje vzdělávání přes počítače tzv. CBT (Computer-based training). Jednalo se o první úroveň elektronického vzdělávání. Většinou je tato forma považována pouze za off-line vzdělávání. Veškeré programy a kurzy jsou distribuovány na nosičích, jako je např. CD-ROM. V ČR také docházelo od poloviny 80. let k elektronizaci školství první školní PC byly označovány jako IQ 151. V roce 1991 Tim Berners-Lee začal vyvíjet WWW (World Wide Web). Rozvoj celosvětové počítačové sítě (Internet), který vznikl z Intranetu vědecké organizace CERN, umožnil počátky novodobé formy elektronického vzdělávání jako tzv. WBT (Web-based training). Jedná se již o on-line formu, programy a kurzy jsou distribuovány přes internet či intranet. Toto připojení je kromě distribuce kurzů důležité především pro navázání komunikace mezi studentem a tutorem a mezi studenty navzájem, a to jak synchronně (chat, netmeeting), tak asynchronně ( , diskusní board). Výhodou kurzů podporovaných webovými technologiemi je možnost okamžité aktualizace 9

10 informací. Další nespornou výhodou WBT oproti CBT bez připojení na síť je to, že aktualizace informací, které jsou součástí nějakého modulu v kurzu, může být provedena téměř okamžitě bez jakýchkoliv nově vzniklých finančních nákladů. Při aktualizaci dat v kurzech vedených formou CBT bez připojení k síti je potřeba provést redistribuci nosičů, na kterých je kurz distribuován, a to stojí jak peníze, tak i čas. Třetí a v současné době nejdokonalejší úroveň elektronického vzdělávání je založena na systémech pro řízení výuky tzv. LMS (Learning Management System). Tak jak je patrné z předchozího obrázku kdy WBT je podmnožinou CBT, je i elektronické vzdělávání na bázi LMS způsob vzdělávání využívající počítače, a tudíž i tento způsob řízení výuky spadá pod CBT. Snad by se dalo i říct, že řízení výuky přes LMS je vlastně v dnešní době nejvyšší forma WBT. První síť využívaná univerzitami ( ) vznikla z počítačové sítě ministerstva obrany USA (ARPANET). Masové využívaní internetu pro 10

11 komunikaci a jako zdroj informací začaly využívat právě vysoké školy a teprve později se přidala i komerční sféra. První kompletní studijní program on-line formou nabízela Univerzita ve Phoenixu, a to v roce Termín e-learning se objevuje, ale až v roce 1999, kdy začaly vznikat na internetu vzdělávací portály, jako je např. Click2Learn nebo ecollege. Zkratka LMS pochází z anglického názvu Learning Management System, což česky znamená systém pro řízení výuky. Jedná se o speciální software instalovaný na serveru poskytující mnohostrannou podporu výuky. Je to soubor nástrojů, které umožňují tvorbu, správu a užívání kurzů v elektronickém prostředí. Tyto kurzy jsou rozšiřovány prostřednictvím internetu nebo intranetu, takže je možné do nich odkudkoliv vstoupit pomocí běžného internetového prohlížeče. Kromě nástrojů pro tvorbu, správu a distribuci kurzů obsahuje LMS nástroje pro komunikaci, a to jak pro komunikaci mezi studujícími a tutorem, tak pro komunikaci mezi studenty navzájem. Dalším důležitým znakem LMS jsou nástroje pro hodnocení studijních výsledků a zpětnou vazbu. Základní funkce LMS : rozhraní pro tvorbu, správu a prezentaci elektronických kurzů, komunikace mezi studentem a tutorem a komunikace mezi studenty navzájem, hodnocení studijních výsledků. LMS zahrnuje nástroje pro : manažery resp. pro administrátory (správa dat o uživatelích a obsahu), autory (tvorba a prezentace kurzu), vzdělavatele (řízení výuky, komunikace se studenty, jejich testování) účastníky (usnadnění samostudia, komunikaci se vzdělavatelem a spolupráci s dalšími studenty). 11

12 2. Rozbor vybraných LMS a jejich posouzení z hlediska vhodnosti použití na střední škole a) České LMS systémy v českém prostředí je u nás vyvíjeno několik LMS systémů, z nichž zřejmě k nejstarším patří LMS Barborka vyvíjený na FEI VŠB-TU v Ostravě. Stručný a pravděpodobně nekompletní přehled je uveden v tabulce. Přehled jejich použití na univerzitách je uveden ve třetím sloupci tabulky. Jednotlivé univerzity často používají více těchto systémů zároveň. SYSTÉM AUTOR IMPLEMENTACE BARBORKA EDEN edoceo itutor UNIFOR MOODLE FEI VŠB-TU Ostrava RENTEL a.s. Trask solutions s.r.o. Kontis s.r.o. ult.asp Net-University s.r.o. cz/u_popis.php FEI VŠB-TU Ostrava (2004) Univerzita Palackého Olomouc (2004) bližší informace viz [2] MFF Univerzita Karlova Západočeská Univerzita Plzeň FaME Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně VŠB TU EkF Ostrava UJEP Ústí nad Labem VŠE Praha (2001) Univerzita Pardubice (2001) Univerzita J. E. Purkyně, Ústí n. Labem VŠB-TU Ostravská univerzita Slezská univerzita EF ZČU Plzeň UP Olomouc Množství středních a vysokých škol 12

13 LMS BARBORKA Systém Barborka je již řadu let vyvíjen na Katedře informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU v Ostravě. Systém je používán na institutu fyziky uvedené katedry zejména jako nástroj pro testování a ověřování znalostí studentů. Skládá se z databáze a z modulů autor, tutor, student a administrátor. Barborka je původní řídicí program (LMS) pro tvorbu e-learningových multimediálních výukových opor, pro podporu studia s možností programované a adaptivní výuky řízené kvalitou odpovědí studenta na průběžné kontrolní otázky a pro podporu práce tutora i administrátora výuky. Historie Barborky se datuje od roku 1982, kdy vznikl návrh i první implementace základních funkcí autorských a studentských. Systém byl napsán postupně v prostředí jazyka Fortran pro počítače SMEP, později v relační databázi Redap s pascalovskými moduly pro PC, třetí verze v jazyce Delphi s databází formátu DB. Teprve současná internetová verze Barborky však plně umožňuje využít navíc multimediální prvky, komunikační možnosti internetu a tím i plnohodnotnou e-learningovou výuku a její řízení. LMS EDEN Vytvořený a distribuovaný společností RENTEL, a.s. ( ). Je dodáván v jazykových verzích české, anglické, italské a slovenské. LMS EDEN slouží k řízení a správě e-learningového vzdělávání - provozu kurzů, testování a monitorování studentů, realizaci anket, hlasování a dalších aktivit spojených s procesem distančního vzdělávání (úkoly, autotesty, diskuze a další). Lze jej provozovat jak na Internetu tak na intranetu. Vzdělávací prostředí EDEN není uzavřeným systémem, ale lze jej přizpůsobit tak, aby plně vyhovoval požadavkům zákazníka. Grafika je upravitelná, používaná 13

14 terminologie je zaměnitelná tak, aby odpovídala obvyklé terminologii ve stávajících školicích a výukových programech zákazníka. Virtuální představení systému EDEN je na adrese LMS edoceo Vytvořený a distribuovaný společností Trask solution, s.r.o.. Learning Management System edoceo je určen pro provozování elektronických vzdělávacích programů v rámci intranetové firemní sítě nebo Internetu a to včetně testování, vyhodnocování, sledování výsledků studia a certifikování absolventů. LMS edoceo lze propojit přímo na personální databáze nebo na jiné, již provozované systémy ERP (Enterprise Resource Planning (ERP) je manažerský informační systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku. Typicky se jedná výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci, a účetnictví.) 1. Tento systém je využíván např. na Univerzitě v Pardubicích. Systém je vyvinut v českém prostředí (s možností vícejazyčné podpory). Je postaven na e-learning standardech pro vývoj kurzů (IMS a AICC) a otevřených internetových technologiích (Java, XML). Systém doplňuje aplikace Autor, která je určena pro vytváření scénářů, testů a struktury kurzů. Další informace je možné nalézt na 1 Zdroj Wikipedie 14

15 LMS itutor Vytvořený a distribuovaný společností Kontis, s.r.o. itutor je vedoucí e- learningová platforma pro vzdělávání, sdílení vědomostí a spolupráci. Jedná se o jedinečné řešení, které v unifikované architektuře, s centrální databází a s jednotnou bezpečnostní infrastrukturou umožňuje efektivně organizovat a řídit celý vzdělávací proces, zahrnující samostudium elektronických kurzů a materiálů, synchronní vzdělávání ve virtuálních třídách a klasickou výuku na učebnách. To vše v jednotném a konzistentním prostředí s intuitivním ovládáním, s možností sdílení všech vědomostí a s výkonnými prostředky pro komunikaci, řízení, plánování a vyhodnocování. Modulární architektura umožňuje postupně integrovat jednotlivé funkčnosti dle toho, jak roste organizace a její potřeby ve vzdělávání. Pro komplexní a efektivní vzdělávání a zvyšování výkonu organizace tak stačí jediné řešení itutor. Další informace je možné nalézt na LMS UNIFOR Vytvořený a distribuovaný společností Net University, s.r.o. Systém Unifor byl vyvíjen ve spolupráci s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. LMS (Learning management system) UNIFOR je studijní informační systém pro distanční a další vzdělávání založený na kreditním systému. Jeho hlavním komunikačním médiem je mezinárodní síť Internet, která z něj dělá široce dostupnou aplikaci, která není vázaná na studium na konkrétní univerzitě nebo region. S ohledem na použité technologie, není problém použít UNIFOR například pro interní síť intranet jakékoliv firmy. Celý informační systém se skládá celkem ze tří částí: 1. Psaní distančních textů. Pro psaní distančních textů, jejich aktivizaci o prvky jako jsou úkoly, literatura, grafika apod. slouží jeden z nejrozšířenějších 15

16 textových editorů MS WORD. Pro tento program je připravena speciální distanční šablona, která je spolu s kompletním návodem, doprovodnými programy a videoukázkami k dispozici na CDROM, ze kterého lze neustále čerpat potřebné informace např. jak upravit nebo pořídit obrázek. Proč používat WORD pro psaní distančních textů? Protože kdo pracuje s počítačem umí psát texty ve Wordu. Není třeba se učit využívat žádný doplňkový software. 2. Serverová část systému UNIFOR je připravena jako moderní vícevrstvá aplikace s návazností na kterýkoliv DBMS systém. V současnosti je využíván zejména kvůli vynikající rychlosti datový slovník programovacího systému MS Visual Foxpro 8.0. Každý student i tutor je v systému jednoznačně identifikován svým jménem a heslem. Každý z nich má také tzv. studijní stránku (tutor - tutorskou). Student má na svojí stránce k dispozici jednotlivé kurzy do kterých je přihlášen, tutor zase disciplíny které hodnotí. Obě role mají ze své osobní stránky přístup k celé řadě informací a nástrojů. Obecně se dá říci, že tutor může hodnotit jednu disciplínu a současně studovat jinou v rámci dovzdělávání. 3. Desktopová aplikace Tutor 2.7 slouží k celé řadě operací. Vyhlašováním tutoriálů počínaje a statistickým vyhodnocováním konče. Přestože je spoustu činností možno provádět přímo na Internetu prostřednictvím prohlížeče WWW. Snaha o maximální komfort uživatele včetně společného ovládání aplikací ve Windows vedla tvůrce tímto směrem. Součástí aplikace tutor je i převodník dat z dokumentu Word vytvořeného pomocí distanční šablony. Administrátoři pomocí této aplikace nastavují přístupová práva na stránky, vytvářejí uživatele apod. Další informace je možné nalézt na 16

17 LMS MOODLE Moodle (Modula Object-Oriented Dynamic Learning Environment) je softwarový balíček pro tvorbu a výuku elektronických kurzů na internetu. Jednoduchým způsobem lze vytvářet celé portály vzdělávání. Patří do kategorie Open Source systémů. Výhoda možnosti kopírovat, používat i upravovat tento software je často zaplacena časem, který strávíme při jeho zavádění a následné údržbě či rozvíjení. Open source systémy však mají jednu nedocenitelnou výhodu, a to že poskytují svobodu při implementaci těchto systému a jejich dalšímu vývoji. Využití LMS pro vzdělávání a školení zaměstnanců například v oblastech: informačních technologií (MS Windows, MS Office, ) cizích jazyků znalostí vycházejících ze zákona (BOZP, PO, školení řidičů, techniků, atp.) specializovaných požadavků (účetnictví, řízení výroby) podnikových řádů a vyhlášek služeb a výrobků podniku Co umí LMS Moodle? Jednoduché vytvoření výukových kurzů ze stávajících zdrojů Obsah kurzu může být využit u různých výukových skupin Může využívat výukové materiály i z dalších výukových prostředí - LMS Aktivní zapojení studenta do kurzu Přihlašování a autorizace studentů je jednoduché a bezpečné Intuitivní online ovládání pro studenty a jednoduchá správa pro učitele Aktivní podpora skupiny vývojářů Dostupnost 17

18 b) Zahraniční LMS systémy Následující tabulka přináší výčet nejznámějších zahraničních LMS systémů. Za zmínku stojí tři nejvýznamnější systémy Learning Space firmy IBM Lotus, systém Blafl Board stejnojmenné firmy a systém WebCT. SYSTÉM AUTOR IMPLEMENTACE Learning Space Macromedia Breeze bs/learnspace ware/breeze/?promoid=home_pro d _breeze_ Ostravská Univerzita Portál Telmate na MFF UK v Praze 1LF UK Praha WebCT Univerzita Hradec Králové BlackBoard c) Microsoft Class Server - Nejedná se o klasický LMS systém nýbrž o webový portál doplněný o některé e-learningové prvky. Tento systém byl původně vyvíjen pro základní a střední školy (a dnes je základním a středním školám nabízen) jeho prostředí je poplatné této orientaci. Svědčí o tom například hierarchie uživatelských rolí tohoto systému: Administrátor, učitel, žáci a rodiče na rozdíl od klasických e-learningových rolí: manažer (správce kursů) tutor lektor student. Nicméně vhodnou kombinací produktů firmy Microsoft s využitím Microsoft Class Serveru lze vytvořit systém, který obsahuje funkce charakteristické pro LMS systémy: Microsoft Learning Gateway. Vzdělávací portál Learning Gateway (http://www.microsoft.com/cze/education/lgw/) je založen na platformách SharePoint Portal Server 2003 a Windows SharePoint Services běžících na Windows 2003 Server. V portálu je integrovaný Microsoft Class Server, který 18

19 poskytuje systém pro on-line vzdělávání řízení výuky, jenž učitelům umožňuje tvořit elektronicky osnovy výuky, řídit výuku ve třídách a hodnotit studium. Jak vyplývá z následujícího přehledu, celý systém se od klasických LMS systémů liší především tím, že je spíše konglomerátem stávajících produktů firmy Microsoft, nežli uceleným LMS systémem, které mají všechny tyto funkce obvykle integrované v jednom prostředí. Pominout nelze ani značné nároky na hardware. Hodnotící kritéria pro posouzení jednotlivých systémů a) Základní charakteristika systému Jazyková verze Charakteristika nástrojů pro studující, vzdělavatele, autory,administrátory Technické parametry software (nároky na hardware a software) Možnosti implementace systému (koupě, pronájem plný, částečný) Způsob zajištění servisní podpory ( školení pro uživatele, personální zabezpečení, možnost hot-line podpory během prvních měsíců) Vývoj produktu (plnění mezinárodních standardů, kompatibilita s ostatními systémy, perspektiva XML, možnost přizpůsobit funkce programu potřebám vzdělávacích aktivit, forma spolupráce na vývoji produktu) Kompatibilita s informačním systémem školy Cenová kalkulace Demoverze Reference z oblasti používání b) Uživatelská prostředí podrobný popis funkcionality Student Nároky na pracovní stanici 19

20 Intuitivní ovládání, přehlednost Prvky pro organizaci studia (harmonogram studia, evidence studijních výsledků apod.) Komunikační nástroje Způsoby ověřování znalostí a další zpětnovazební prvky Nápověda pro efektivní práci v systému Vzdělavatel Jazyková verze Nároky na pracovní stanici Nároky na počítačovou gramotnost uživatelů Autorské nástroje např. tvorba a vkládání studijních materiálů (jednoduchost, variabilita), tvorba prvků pro zpětnou vazbu (testy) Komunikační nástroje Nápověda pro efektivní práci v systému LMS / KRITÉRIUM JAZYK KOMPATIBILI TA S IS EDEN čeština Ne edoceo čeština Ne REFERENCE / UŽÍVÁNÍ CEN A UTB Zlín, MFF UK, ZČU v Plzni, - Univerzita Pardubice - PZN. Demo ++ Demo ++ itutor čeština Ne UNIFOR čeština Ne BARBORKA čeština Ne MOODLE čeština Ne ČSAV, Komenského univerzita Bratislava, Masarykova Univerzita Brno, Žilinská univerzita. Univerzita Palackého v Olomouci VŠB TU Ostrava, Univerzita obrany Česká zemědělská univerzita v Praze Slezská univerzita v Opavě - Demo / zdar ma Demo ++ 20

21 LMS jsou v současné době velmi intenzivně využívané především na vysokých školách. Střední školy pokud zavádějí LMS tak se orientují na kategorii Open Source a to konkrétně na LMS Moodle a to především z důvodu finančních. Možnost podávání projektů v rámci ESF (Evropských Sociálních Fondů) vytváří nové podmínky pro možnost využití profesionálnějších systémů. Některé střední školy využívají výše uvedené systémy a to především systém UNIFOR (např. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Olomouc) a itutor. 3. E learning v aplikaci Moodle jako podpora výchovně vzdělávacího procesu Prostředí LMS Moodle jsem stručně představil v předcházející kapitole. Snadný přístup k tomuto systému a jeho ekonomická výhodnost byly hlavními důvody při jeho zavedení na naší škole. Cílem zavedení e-learningu bylo zkvalitnit současné vzdělávání studentů a vytvořit podmínky pro organizaci distančního vzdělávání. Jaké možnosti vytváří využívání systému elektronického vzdělávání? Z praktického pohledu je můžeme rozdělit do několika bodů : Podpora klasické prezenční výuky Kombinace prezenční výuky s distančním vzděláváním Zavedení distančního vzdělávání Pro konkretizaci těchto oblastí je důležité pochopit základní formy elektronického vzdělávání. Podle způsobu využití informačních a komunikačních technologií můžeme elektronické vzdělávání rozlišit na online výuku a off-line výuku. 21

22 ELEKTRONICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ OFF-LINE VÝUKA ON-LINE VÝUKA SYNCHRONNÍ ASYNCHRONNÍ Obr. Formy e learningu. Off line výuka nevyžaduje, aby byl počítač připojen k síti Internet. Učební materiály jsou distribuovány na paměťových nosičích. Tento způsob elektronického vzdělávání je však na ústupu. On-line výuka vyžaduje zapojení počítače do sítě internet či intranet. Distribuce síťových materiálů se děje prostřednictvím síťových prostředků. On line výuka může probíhat synchronní nebo asynchronní formou. Synchronní vyžaduje neustálé připojení k síti. Komunikace studujícího s tutorem se uskutečňuje v reálném čase, ale nikoli na stejném místě ( např. videokonference, telefonní hovor, chat apod.). Výuka se uskutečňuje v tzv. virtuální třídě. Při asynchronním způsobu komunikuje studující s tutorem např. prostřednictvím počítačového diskusního fóra, popř. em, tj. v rozdílném čase. E-learningový systém musí obsahovat základní složky, jako jsou obsah, distribuce a řízení. Obsah e learningu: Představuje vzdělávací kurzy (v elektronické podobě), popř. samostatné moduly, z nichž se jednotlivé kurzy skládají. Obsah těchto kurzů bývá převážně multimediálního charakteru. Součástí kurzů jsou i testovací moduly sloužící k ověření nově získaných vědomostí. 22

23 Distribuce kurzů: dle posledního pojetí e-learningu, kdy za nezbytné považujeme napojení na síť, jsou kurzy distribuovány pomocí Internetu či intranetu. Pro distribuci v tomto síťovém prostředí jsou používány internetové standardy. Řízení studia: jedná se o proces zajišťující správu kurzů a sledování výsledků studentů. Tento proces se týká především manažerů kurzů. Poskytuje jim přehled o úspěšnosti studujících a vyhodnocuje jejich kurzy. E-learningové kurzy vytvořené v jednom systému nemusí být použitelné v systému jiném. Aby se předešlo takovéto nekompatibilitě, zavádějí se tzv. standardy. Jde o soubory norem a pravidel, které schvaluje standardizační organizace. Standardy zaručují kompatibilitu mezi výukovým obsahem (kurzy) a e- learningovými systémy pro řízení výuky. Dodržované normy e-learningu jsou např. AICC, IMS, SCORM. LMS Moodle Když chceme začít pracovat v prostředí LMS Moodle, musíme splnit několik podmínek a mít k dispozici minimální technickou podporu. Mezi nevyhnutelné znalosti a zručnosti pro pohodlnou práci v LMS Moodle můžeme zařadit : základní znalosti práce s počítačem, schopnost vytvářet studijní materiály v textovém editoru, umět zpracovávat různé druhy obrázků a fotografií, umět pracovat s prohlížečem v prostředí Internetu a vyhledávat informace na Internetu. Mimo to musíme mít adekvátní hardwarové prostředky. 23

24 E learningové prostředí Moodle na naší škole. Využití e-learningu v jednotlivých organizačních typech studia : 24

25 a) Forma prezenční výuky Podpora různých vyučovacích metod, počínaje přednáškou a konče alternativními současnými vyučovacími metodami. V rámci přednášky může učitel využívat zpracované studijní opory pro jednotlivé předměty. Studijní opory pro podporu teoretické výuky mohou být v prostředí Moodle nejčastěji zpracovány jako prezentace v PowerPointu (nebo v jiném prezentačním programu), formou textové stránky nebo vytvořením webové stránky. Jednotlivá témata jsou chronologicky uspořádána dle Tématického plánu. Učitel zvolí příslušné téma a materiál pro přímou podporu jeho výkladu. JEDNOTLIVÁ TÉMATA WEBOVÁ STRÁNKA PREZENTACE Každý zpracovaný materiál, studijní opora může být doplněn dle potřeby o multimediální prvky, zvuky, videa, animace apod. Teoretická výuka tohoto typu se stává mnohem atraktivnější a proces zapamatování a vnímání přednášeného tématu je velmi efektivní. Z výzkumů vyplývá, že když zapojení smyslů při učení narůstá, tak ve většině případů výrazně stoupá i míra osvojení informací. Lidé obecně přijímají informace zrakem (přibližně 80 % z celkového množství přijímaných informací) a sluchem (12 %). Přijímací schopnost studujících je zvýšena právě vložením dynamických médií ( video, animace, zvuk) a je umožněno účastníkům, aby se do procesu zpracování informací aktivně zapojili. Rozhodující 25

26 je i doba expozice, po kterou je studující vystaven působení média. Ideální aplikace by neměla trvat déle než 20 až 30 minut. Odborné studie ukazují, že přibližně po půlhodině práce s obrazovkou viditelně klesá pozornost, polevuje motivace i systematičnost. Proto například firma Microsoft vkládá do výukových programů po cca 30 min výuky hry pro relaxaci tzv. edukativní hry. Vytvoření jednotlivých typů materiálů je velmi jednoduché a intuitivní. Vytvoření webové stránky je podpořeno tzv. WYSIWYGem (What You See Is What You Get co vidíš, to dostaneš). WYSIWYG je jednoduchý editor pro rychlou tvorbu internetových stránek. Průměrný uživatel počítače je schopen s tímto nástrojem vytvářet jednoduché internetové stránky. PROSTŘEDÍ PRO TVORBU INTERNETOVÝCH STRÁNEK Na obrázku je ukázka vytvořené internetové stránky určené pro podporu výuky v předmětu Elektronika. Stránka je vytvořena pomocí editoru WYSIWYG. 2 Proces a logistika distančního vzdělávání Mgr. Monika Všetulová 26

27 Výukové opory v podpoře teoretického prezenčního vyučování jsou zaměřeny převážně jednostranně směrem ke studentovi bez možnosti elektronické zpětné vazby. Materiály mohou studenti dále využívat pro samostatnou přípravu a plnění domácích úkolů. Předpokladem je zpřístupnění materiálu učitelem. Prostředí Moodle vytváří možnost skrytí nebo zpřístupnění příslušného materiálu. Ne vždy je žádoucí aby studenti měli k dispozici všechny opory výuky. Použití této funkce je velmi jednoduché. Pro spuštění příslušné funkce stačí kliknout na její symbol. ZOBRAZIT SKRÝT Mimo teoretické vyučování je možné prostředí LMS Moodle využívat jak už bylo zmíněno pro plnění domácích a samostatných úkolů. Učitel vytvoří zadání domácího úkolu a zpřístupní jej studentům. Student na základě pokynů zpracuje domácí úkol, samostatné cvičení a elektronicky prostřednictvím položky Odevzdat soubor jej odešle učiteli k vyhodnocení. Po vyhodnocení úlohy a stanovení známky je studentovi automaticky odeslán . Na obrázku je vidět prostředí učitele určené k hodnocení daného úkolu studentů. Učitel má v tomto prostředí evidentní kontrolu, kdy student práci odeslal a pokud požádá o opravu jeho práce má kontrolu nad aktualizací práce v systému. Hodnocení jednotlivých úkolů je v tomto systému velmi přehledné. Student má přehled o úrovni splnění svých úkolů a jejich hodnocení. 27

28 Pro samostatnou přípravu studentů na dané téma je možné vytvořit sadu cvičení pro zvládnutí probírané látky, studenti z domova procvičují praktické úlohy k teoretické přednášce. Klíč ke cvičením může učitel zveřejnit viz výše skrýt/zobrazit soubor nebo o správných řešeních studenty informuje v rámci klasické výuky. Studenti v současné době využívají výpočetní techniku k různým aktivitám, od počítačových her až po používání různých komunikačních programů. Počítač je pro ně běžným nástrojem činnosti. Praktické zkušenosti ukázaly, že studenti plní úkoly zadávané na počítači daleko intenzivněji a kvalitněji než úkoly zadávané jinou formou. Bylo by chybou tento nástroj v rámci klasické výuky nevyužívat. Další možností využití LMS Moodle je testování studentů. Testování je podporou hodnocení studenta a při kvalitním zpracování testů se jedná o formu přezkoušení, která eliminuje subjektivní faktor učitele. Forma elektronického testování sjednocuje požadavky na studenty a stává se objektivním faktorem hodnocení. Při testování několika tříd se výsledky mohou stát ukazatelem pro hodnocení učitelů. Na obrázku je příklad testu v předmětu Elektronická zařízení. 28

29 b) Forma kombinované výuky Jedná se o kombinaci prezenční výuky s vkládáním distančních prvků. U kombinované výuky stále převládá prezenční vyučování. Využití e-lerningu v prostředí Moodle je totožné s využitím u prezenčního vyučování viz. Podpora prezenční výuky. Vzhledem k tomu, že část vyučování je založena na distanční formě je nutné mít mnohem lépe zpracovány materiály pro samostatné studium. Studující musí být schopen samostatně pochopit zadání a na základě teoretických opor ( prezentace, textový materiál, webová stránka) vypracovat zadanou úlohu nebo cvičení. Na následujícím obrázku je zobrazena chronologie jednotlivých úkolů v předmětu Informační a komunikační technologie na téma Access dotazy pro pokročilé. TEORIE K TÉMATU PRAKTICKÉ PROCVIČENÍ TÉMATU V RÁMCI PREZENČNÍ VÝUKY SAMOSTATNÉ KLÍČ K SAMOSTATNÉMU CVIČENÍ 29

30 Klíč k samostatnému cvičení může být zveřejněn pro kontrolu výsledku v rámci samostatného cvičení nebo v případě zaslání úlohy pro kontrolu učiteli dle potřeby v jiném termínu. Na obrázku je zobrazeno prostředí pro zaslání souboru. Kombinovaná výuka má na střední škole obrovské možnosti využití. Dosud nebyl její význam plně doceněn a v podstatě nebyly v minulosti ani prostředky pro její využití. Výpočetní technika dává vyučujícím nástroj a záleží jen na nich jak jej využijí. Jedna z možností využití kombinované výuky s podporou e-learningu je práce se studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Jednou ze skupin jsou např. talenti, zvláště v technických oborech je nutné s touto skupinou velmi intenzivně pracovat a vytvářet jim prostředí pro rozvoj svých schopností. Studenti se díky zavedení e-learningového kurzu mohou vzdělávat i v předmětech, které nepatří do učebního plánu jejich oboru. V případě, že škola disponuje studijními oporami pro jednotlivé předměty umístěné v prostředí LMS, student se zapíše ke studiu příslušného předmětu a dle pokynů může tento předmět absolvovat. Ze zkušenosti je např. obrovský zájem o studium předmětů Informačních a komunikačních technologií a to i u studentů jiných oborů než informatika. Na prvním místě je zájem o předmět Web design a tvorba internetových stránek. Student se zúčastní vybraných hodin teoretické výuky a dále studuje dle pokynů distanční formou. Tento případ je možné řešit rovněž v rámci plného 30

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Stav a perspektivy e-learningu. Martin Weiter

Stav a perspektivy e-learningu. Martin Weiter Stav a perspektivy e-learningu Martin Weiter osnova e-elearning??? e-learning na českých VŠ: zkušenosti a pohledy LMS systémy implementace LMS systémů LMS systém MOODLE co to je? e-learning: co to je?

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Petr Hubáček Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava 7. 8. 10. 2010 1 E-learning Vzdělávací proces a pozice e-learningu

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

KOMPLEXNÍ E-LEARNINGOVÉ ŘEŠENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KOMPLEXNÍ E-LEARNINGOVÉ ŘEŠENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH KOMPLEXNÍ E-LEARNINGOVÉ ŘEŠENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Complex E-learning Solution for Adult Training David Skoupil, Miloš Kudělka Sdružení CEPAC-Morava david.skoupil@cepac.cz milos.kudelka@cepac.cz Anotace

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O.

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. ZDENĚK PEJSAR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Spolupráce vysoké školy s firmou poskytující Learning

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Distanční vzdělávání a e-learning

Distanční vzdělávání a e-learning Distanční vzdělávání a e-learning 1 Pokuste se definovat následující pojmy. Zamyslete se, jaké formy studia jsou realizovány na VŠFS. 2 Terminologie distanční vzdělávání Prezenční kombinované distanční

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Moodle uživatelská příručka

Moodle uživatelská příručka Moodle uživatelská příručka Učební text pro studenty dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů

Více

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Anotace Příspěvek popisuje novou koncepci výuky předmětu Programové vybavení ordinace

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Zadavatel o Obchodní firma / název Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s. o Právní forma Obecně prospěšná společnost o Osoba oprávněná jednat

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

Výuka informatiky s multimediálními oporami

Výuka informatiky s multimediálními oporami Výuka informatiky s multimediálními oporami Petr Korviny, František Koliba korviny@opf.slu.cz, koliba@opf.slu.cz Abstrakt Příspěvek shrnuje dosavadní průběh zavádění elearningu na Slezské univerzitě v

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Moderní formy a metody vzdělávání

Moderní formy a metody vzdělávání Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky

Více

E-learning jako efektivní nástroj celoživotního vzdělávání. Praha, 21.3.2012 Miluše Dvoržáková

E-learning jako efektivní nástroj celoživotního vzdělávání. Praha, 21.3.2012 Miluše Dvoržáková E-learning jako efektivní nástroj celoživotního vzdělávání Praha, 21.3.2012 Miluše Dvoržáková Veřejná knihovna je místní bránou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 Na období 1.1.2010 do 31.12.2010. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 Cíle 2 Podmínky. 2 Metody dosažení cílů..

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU Hana Sochorová, Hana Materová Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě LMS proč? Pro úspěšné studium

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání

Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání Ing. Kateřina Kostolányová Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, katedra informačních a komunikačních technologií

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

První kroky v LMS CISKOM

První kroky v LMS CISKOM První kroky v LMS CISKOM přihlášení do e-learningové části odborného vzdělávání Obsah OBSAH... 1 1. E LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ... 2 1.1 STRUKTURA KURZŮ... 3 1.2 VÁŠ PRŮVODCE KURZEM... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ

Více

1. Speciální content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu

1. Speciální content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu Označení zakázky: Content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu propojený s možností distribuce obsahu pomocí on-line e- learningového nástroje pro základní a střední školy

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 1. 7. 2004, č. j. 22306/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

E-learningové studijní opory v ošetřovatelských oborech. Lenka Špirudová (LF UP v Olomouci) pro MEFANET Brno, listopad 2007

E-learningové studijní opory v ošetřovatelských oborech. Lenka Špirudová (LF UP v Olomouci) pro MEFANET Brno, listopad 2007 E-learningové studijní opory v ošetřovatelských oborech Lenka Špirudová (LF UP v Olomouci) pro MEFANET Brno, listopad 2007 1. LMS - UNIFOR (Garant: L. Špirudová) rozvíjen Ústavem ošetřovatelství LF UP

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Průvodní list kurzu. Název kurzu: Autor kurzu: Vyučovací předmět: Ročník: Téma: Účel; co kurzem řeším: Kapaliny a plyny. Mgr.

Průvodní list kurzu. Název kurzu: Autor kurzu: Vyučovací předmět: Ročník: Téma: Účel; co kurzem řeším: Kapaliny a plyny. Mgr. Průvodní list kurzu Název kurzu: Kapaliny a plyny Autor kurzu: Mgr. Leon Machek Vyučovací předmět: Fyzika (případně informatika seznámení se s prostředím LMS Moodle) Ročník: Kurz je určen žákům 7. (případně

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR Elektronické vzdělávání Ing. Petr Městecký, IBM ČR Chytřejší planeta Planeta Chytřejší planeta Chytřejší planeta Vzdělávání chytřejší uživatelé, zaměstnanci, lidé. IBM a vzdělávání IBM je celosvětově přední

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI LENKA CIMBÁLNÍKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt: Příspěvek popisuje stav distančního vzdělávání na Filozofické

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX MIROSLAV KOMÁREK, RUDOLF SCHWARZ Abstrakt: Příspěvek pojednává o poznatcích získaných při tvorbě výukových programů z fyziky pomocí systémů

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje Klíč ke vzdělání a vědění na dosah www.klickevzdelani.cz Richard Tichý administrátor portálu Krajský úřad Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Firemní e-learning - bez learningu?

Firemní e-learning - bez learningu? Firemní e-learning - bez learningu? Mgr. Petr Janoch Ústav pedagogických věd FF MU E-learning E + LEARNING Výzkum v Alfa Housing Středně velká firma Různá pracoviště na území ČR Kvalitativní výzkum Rozhovory

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Výuka práce s elektronickými informačními zdroji pro medicínu v e-learningovém kurzu

Výuka práce s elektronickými informačními zdroji pro medicínu v e-learningovém kurzu Výuka práce s elektronickými informačními zdroji pro medicínu v e-learningovém kurzu Jitka Feberová 1),2),Pavel Kasal 1), Jan Polášek 2), Martin Feber 2) 1) Ústav lékařské informatiky UK 2) Ústav výpočetní

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Projekt virtuální univerzity tří fakult vysokých škol Moravskoslezského kraje

Projekt virtuální univerzity tří fakult vysokých škol Moravskoslezského kraje Projekt virtuální univerzity tří fakult vysokých škol Moravskoslezského kraje Ivo Martiník, Erika Mechlová, Danuše Bauerová VŠB- Technické univerzity Ostrava,Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Více

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů Základní pojmy Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů LMS - Learning Management System E-learning M-learning Blended learning E-learning Prezentace PowerPoint E-learning Výhody Elektronické

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 138 1.ročník:

Více

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů 1 Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Olga Tomoszková Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě olga.tomoszkova@zuova.cz Milena Menzlová Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita

Více

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech

Více

Komplexní informační systém AMOS IS

Komplexní informační systém AMOS IS Strana 1 Komplexní informační systém AMOS IS Strana 2 Obsah Obsah... 2 Systém AMOS IS... 3 Výhody AMOS IS... 3 Hlavní funkce AMOS IS... 3 Cenová politika... 3 Moduly a funkce systému AMOS IS... 4 Jádro

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY T. Dostálová 1, J. Feberová 2,S. Štípek 3 1 Dětská stomatologická klinika 2.LF UK 2 Ústav lékařské biochemie 1. LF UK 3 Ústav

Více