Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání"

Transkript

1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Vypracoval: Ing. Vilém Závodný Břeclav 2008

2 2

3 3

4 Poděkování : Je mojí milou povinností poděkovat Ing. Ludmile Brestičové za odborné a organizační vedení při zpracování této práce. Moje poděkování také patří paní Mgr. Monice Ambrožové za cenné informace poskytnuté pro zpracovávání této práce. 4

5 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem předloženou závěrečnou práci vypracoval samostatně s použitím citované literatury, ostatních informačních zdrojů a výsledků vlastního šetření, které jsou uvedeny v této práci. V Břeclavi dne Ing. Vilém Závodný 5

6 Abstract Závodný,V. Application of e-learning systems in Learning Management Systems (LMS) focused on Moodle at secondary schools. The final work. Břeclav, The work describes the basic system for management of education and application of the selected LMS Moodle in conditions of secondary schools. Abstrakt Závodný, V. Využití e-learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná práce. Břeclav, Práce popisuje základní prostředí pro řízení výuky a aplikaci vybraného LMS Moodle v podmínkách střední školy. 6

7 Obsah (číslování stránek bude doplněno) Závěrečná práce...1 Zadání závěrečné práce...2 Poděkování....4 Prohlášení: Abstrakt Obsah Úvod a cíl práce Úvod do systému LMS Rozbor vybraných LMS a jejich posouzení z hlediska vhodnosti použití na střední škole E-learning v aplikaci Moodle jako podpora výchovně vzdělávacího procesu Analýza dosavadních zkušeností při využívání e-learningového prostředí Moodle Perspektiva možností využití e-learningu v budoucnosti.40 Závěrečné zhodnocení...43 Seznam použité literatury...44 Přílohy

8 Úvod a cíl práce Práce se zabývá problematikou e-learningu v souvislosti s prudkým rozvojem informačních technologií a možnostmi jejich využití ve vzdělávacím procesu na střední škole. Cílem práce je provést základní rozbor nejznámějších e-learningových systémů pro řízení výuky (Learning Management System) a na vybraném systému Moodle ukázat možnosti jejich využití v podmínkách střední školy. 8

9 1. Úvod do systémů LMS (Learning Management System) Prudký rozvoj multimediálních internetových informačních technologií vytváří nové podmínky pro vzdělávání v podobě tzv. e-learningu. Samotný termín e-learning se u nás užívá v této anglické podobě. V překladu hovoříme o elektronickém učení/vzdělávání. Pro základní orientaci v problematice e-learningu je vhodné se vrátit do historie. Historie e-learningu Vývoj elektronického vzdělávání je spojen s vývojem výpočetní techniky a informačních technologií. V roce 1971 se podařilo firmě Intel uvést na trh první mikroprocesor, což vedlo v oblasti počítačů k revoluci ve zmenšování jejich rozměrů. Malé rozměry počítačů vedly v 80. letech k začátkům rozvoje vzdělávání přes počítače tzv. CBT (Computer-based training). Jednalo se o první úroveň elektronického vzdělávání. Většinou je tato forma považována pouze za off-line vzdělávání. Veškeré programy a kurzy jsou distribuovány na nosičích, jako je např. CD-ROM. V ČR také docházelo od poloviny 80. let k elektronizaci školství první školní PC byly označovány jako IQ 151. V roce 1991 Tim Berners-Lee začal vyvíjet WWW (World Wide Web). Rozvoj celosvětové počítačové sítě (Internet), který vznikl z Intranetu vědecké organizace CERN, umožnil počátky novodobé formy elektronického vzdělávání jako tzv. WBT (Web-based training). Jedná se již o on-line formu, programy a kurzy jsou distribuovány přes internet či intranet. Toto připojení je kromě distribuce kurzů důležité především pro navázání komunikace mezi studentem a tutorem a mezi studenty navzájem, a to jak synchronně (chat, netmeeting), tak asynchronně ( , diskusní board). Výhodou kurzů podporovaných webovými technologiemi je možnost okamžité aktualizace 9

10 informací. Další nespornou výhodou WBT oproti CBT bez připojení na síť je to, že aktualizace informací, které jsou součástí nějakého modulu v kurzu, může být provedena téměř okamžitě bez jakýchkoliv nově vzniklých finančních nákladů. Při aktualizaci dat v kurzech vedených formou CBT bez připojení k síti je potřeba provést redistribuci nosičů, na kterých je kurz distribuován, a to stojí jak peníze, tak i čas. Třetí a v současné době nejdokonalejší úroveň elektronického vzdělávání je založena na systémech pro řízení výuky tzv. LMS (Learning Management System). Tak jak je patrné z předchozího obrázku kdy WBT je podmnožinou CBT, je i elektronické vzdělávání na bázi LMS způsob vzdělávání využívající počítače, a tudíž i tento způsob řízení výuky spadá pod CBT. Snad by se dalo i říct, že řízení výuky přes LMS je vlastně v dnešní době nejvyšší forma WBT. První síť využívaná univerzitami ( ) vznikla z počítačové sítě ministerstva obrany USA (ARPANET). Masové využívaní internetu pro 10

11 komunikaci a jako zdroj informací začaly využívat právě vysoké školy a teprve později se přidala i komerční sféra. První kompletní studijní program on-line formou nabízela Univerzita ve Phoenixu, a to v roce Termín e-learning se objevuje, ale až v roce 1999, kdy začaly vznikat na internetu vzdělávací portály, jako je např. Click2Learn nebo ecollege. Zkratka LMS pochází z anglického názvu Learning Management System, což česky znamená systém pro řízení výuky. Jedná se o speciální software instalovaný na serveru poskytující mnohostrannou podporu výuky. Je to soubor nástrojů, které umožňují tvorbu, správu a užívání kurzů v elektronickém prostředí. Tyto kurzy jsou rozšiřovány prostřednictvím internetu nebo intranetu, takže je možné do nich odkudkoliv vstoupit pomocí běžného internetového prohlížeče. Kromě nástrojů pro tvorbu, správu a distribuci kurzů obsahuje LMS nástroje pro komunikaci, a to jak pro komunikaci mezi studujícími a tutorem, tak pro komunikaci mezi studenty navzájem. Dalším důležitým znakem LMS jsou nástroje pro hodnocení studijních výsledků a zpětnou vazbu. Základní funkce LMS : rozhraní pro tvorbu, správu a prezentaci elektronických kurzů, komunikace mezi studentem a tutorem a komunikace mezi studenty navzájem, hodnocení studijních výsledků. LMS zahrnuje nástroje pro : manažery resp. pro administrátory (správa dat o uživatelích a obsahu), autory (tvorba a prezentace kurzu), vzdělavatele (řízení výuky, komunikace se studenty, jejich testování) účastníky (usnadnění samostudia, komunikaci se vzdělavatelem a spolupráci s dalšími studenty). 11

12 2. Rozbor vybraných LMS a jejich posouzení z hlediska vhodnosti použití na střední škole a) České LMS systémy v českém prostředí je u nás vyvíjeno několik LMS systémů, z nichž zřejmě k nejstarším patří LMS Barborka vyvíjený na FEI VŠB-TU v Ostravě. Stručný a pravděpodobně nekompletní přehled je uveden v tabulce. Přehled jejich použití na univerzitách je uveden ve třetím sloupci tabulky. Jednotlivé univerzity často používají více těchto systémů zároveň. SYSTÉM AUTOR IMPLEMENTACE BARBORKA EDEN edoceo itutor UNIFOR MOODLE FEI VŠB-TU Ostrava RENTEL a.s. Trask solutions s.r.o. Kontis s.r.o. ult.asp Net-University s.r.o. cz/u_popis.php FEI VŠB-TU Ostrava (2004) Univerzita Palackého Olomouc (2004) bližší informace viz [2] MFF Univerzita Karlova Západočeská Univerzita Plzeň FaME Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně VŠB TU EkF Ostrava UJEP Ústí nad Labem VŠE Praha (2001) Univerzita Pardubice (2001) Univerzita J. E. Purkyně, Ústí n. Labem VŠB-TU Ostravská univerzita Slezská univerzita EF ZČU Plzeň UP Olomouc Množství středních a vysokých škol 12

13 LMS BARBORKA Systém Barborka je již řadu let vyvíjen na Katedře informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU v Ostravě. Systém je používán na institutu fyziky uvedené katedry zejména jako nástroj pro testování a ověřování znalostí studentů. Skládá se z databáze a z modulů autor, tutor, student a administrátor. Barborka je původní řídicí program (LMS) pro tvorbu e-learningových multimediálních výukových opor, pro podporu studia s možností programované a adaptivní výuky řízené kvalitou odpovědí studenta na průběžné kontrolní otázky a pro podporu práce tutora i administrátora výuky. Historie Barborky se datuje od roku 1982, kdy vznikl návrh i první implementace základních funkcí autorských a studentských. Systém byl napsán postupně v prostředí jazyka Fortran pro počítače SMEP, později v relační databázi Redap s pascalovskými moduly pro PC, třetí verze v jazyce Delphi s databází formátu DB. Teprve současná internetová verze Barborky však plně umožňuje využít navíc multimediální prvky, komunikační možnosti internetu a tím i plnohodnotnou e-learningovou výuku a její řízení. LMS EDEN Vytvořený a distribuovaný společností RENTEL, a.s. ( ). Je dodáván v jazykových verzích české, anglické, italské a slovenské. LMS EDEN slouží k řízení a správě e-learningového vzdělávání - provozu kurzů, testování a monitorování studentů, realizaci anket, hlasování a dalších aktivit spojených s procesem distančního vzdělávání (úkoly, autotesty, diskuze a další). Lze jej provozovat jak na Internetu tak na intranetu. Vzdělávací prostředí EDEN není uzavřeným systémem, ale lze jej přizpůsobit tak, aby plně vyhovoval požadavkům zákazníka. Grafika je upravitelná, používaná 13

14 terminologie je zaměnitelná tak, aby odpovídala obvyklé terminologii ve stávajících školicích a výukových programech zákazníka. Virtuální představení systému EDEN je na adrese LMS edoceo Vytvořený a distribuovaný společností Trask solution, s.r.o.. Learning Management System edoceo je určen pro provozování elektronických vzdělávacích programů v rámci intranetové firemní sítě nebo Internetu a to včetně testování, vyhodnocování, sledování výsledků studia a certifikování absolventů. LMS edoceo lze propojit přímo na personální databáze nebo na jiné, již provozované systémy ERP (Enterprise Resource Planning (ERP) je manažerský informační systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku. Typicky se jedná výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci, a účetnictví.) 1. Tento systém je využíván např. na Univerzitě v Pardubicích. Systém je vyvinut v českém prostředí (s možností vícejazyčné podpory). Je postaven na e-learning standardech pro vývoj kurzů (IMS a AICC) a otevřených internetových technologiích (Java, XML). Systém doplňuje aplikace Autor, která je určena pro vytváření scénářů, testů a struktury kurzů. Další informace je možné nalézt na 1 Zdroj Wikipedie 14

15 LMS itutor Vytvořený a distribuovaný společností Kontis, s.r.o. itutor je vedoucí e- learningová platforma pro vzdělávání, sdílení vědomostí a spolupráci. Jedná se o jedinečné řešení, které v unifikované architektuře, s centrální databází a s jednotnou bezpečnostní infrastrukturou umožňuje efektivně organizovat a řídit celý vzdělávací proces, zahrnující samostudium elektronických kurzů a materiálů, synchronní vzdělávání ve virtuálních třídách a klasickou výuku na učebnách. To vše v jednotném a konzistentním prostředí s intuitivním ovládáním, s možností sdílení všech vědomostí a s výkonnými prostředky pro komunikaci, řízení, plánování a vyhodnocování. Modulární architektura umožňuje postupně integrovat jednotlivé funkčnosti dle toho, jak roste organizace a její potřeby ve vzdělávání. Pro komplexní a efektivní vzdělávání a zvyšování výkonu organizace tak stačí jediné řešení itutor. Další informace je možné nalézt na LMS UNIFOR Vytvořený a distribuovaný společností Net University, s.r.o. Systém Unifor byl vyvíjen ve spolupráci s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. LMS (Learning management system) UNIFOR je studijní informační systém pro distanční a další vzdělávání založený na kreditním systému. Jeho hlavním komunikačním médiem je mezinárodní síť Internet, která z něj dělá široce dostupnou aplikaci, která není vázaná na studium na konkrétní univerzitě nebo region. S ohledem na použité technologie, není problém použít UNIFOR například pro interní síť intranet jakékoliv firmy. Celý informační systém se skládá celkem ze tří částí: 1. Psaní distančních textů. Pro psaní distančních textů, jejich aktivizaci o prvky jako jsou úkoly, literatura, grafika apod. slouží jeden z nejrozšířenějších 15

16 textových editorů MS WORD. Pro tento program je připravena speciální distanční šablona, která je spolu s kompletním návodem, doprovodnými programy a videoukázkami k dispozici na CDROM, ze kterého lze neustále čerpat potřebné informace např. jak upravit nebo pořídit obrázek. Proč používat WORD pro psaní distančních textů? Protože kdo pracuje s počítačem umí psát texty ve Wordu. Není třeba se učit využívat žádný doplňkový software. 2. Serverová část systému UNIFOR je připravena jako moderní vícevrstvá aplikace s návazností na kterýkoliv DBMS systém. V současnosti je využíván zejména kvůli vynikající rychlosti datový slovník programovacího systému MS Visual Foxpro 8.0. Každý student i tutor je v systému jednoznačně identifikován svým jménem a heslem. Každý z nich má také tzv. studijní stránku (tutor - tutorskou). Student má na svojí stránce k dispozici jednotlivé kurzy do kterých je přihlášen, tutor zase disciplíny které hodnotí. Obě role mají ze své osobní stránky přístup k celé řadě informací a nástrojů. Obecně se dá říci, že tutor může hodnotit jednu disciplínu a současně studovat jinou v rámci dovzdělávání. 3. Desktopová aplikace Tutor 2.7 slouží k celé řadě operací. Vyhlašováním tutoriálů počínaje a statistickým vyhodnocováním konče. Přestože je spoustu činností možno provádět přímo na Internetu prostřednictvím prohlížeče WWW. Snaha o maximální komfort uživatele včetně společného ovládání aplikací ve Windows vedla tvůrce tímto směrem. Součástí aplikace tutor je i převodník dat z dokumentu Word vytvořeného pomocí distanční šablony. Administrátoři pomocí této aplikace nastavují přístupová práva na stránky, vytvářejí uživatele apod. Další informace je možné nalézt na 16

17 LMS MOODLE Moodle (Modula Object-Oriented Dynamic Learning Environment) je softwarový balíček pro tvorbu a výuku elektronických kurzů na internetu. Jednoduchým způsobem lze vytvářet celé portály vzdělávání. Patří do kategorie Open Source systémů. Výhoda možnosti kopírovat, používat i upravovat tento software je často zaplacena časem, který strávíme při jeho zavádění a následné údržbě či rozvíjení. Open source systémy však mají jednu nedocenitelnou výhodu, a to že poskytují svobodu při implementaci těchto systému a jejich dalšímu vývoji. Využití LMS pro vzdělávání a školení zaměstnanců například v oblastech: informačních technologií (MS Windows, MS Office, ) cizích jazyků znalostí vycházejících ze zákona (BOZP, PO, školení řidičů, techniků, atp.) specializovaných požadavků (účetnictví, řízení výroby) podnikových řádů a vyhlášek služeb a výrobků podniku Co umí LMS Moodle? Jednoduché vytvoření výukových kurzů ze stávajících zdrojů Obsah kurzu může být využit u různých výukových skupin Může využívat výukové materiály i z dalších výukových prostředí - LMS Aktivní zapojení studenta do kurzu Přihlašování a autorizace studentů je jednoduché a bezpečné Intuitivní online ovládání pro studenty a jednoduchá správa pro učitele Aktivní podpora skupiny vývojářů Dostupnost 17

18 b) Zahraniční LMS systémy Následující tabulka přináší výčet nejznámějších zahraničních LMS systémů. Za zmínku stojí tři nejvýznamnější systémy Learning Space firmy IBM Lotus, systém Blafl Board stejnojmenné firmy a systém WebCT. SYSTÉM AUTOR IMPLEMENTACE Learning Space Macromedia Breeze bs/learnspace ware/breeze/?promoid=home_pro d _breeze_ Ostravská Univerzita Portál Telmate na MFF UK v Praze 1LF UK Praha WebCT Univerzita Hradec Králové BlackBoard c) Microsoft Class Server - Nejedná se o klasický LMS systém nýbrž o webový portál doplněný o některé e-learningové prvky. Tento systém byl původně vyvíjen pro základní a střední školy (a dnes je základním a středním školám nabízen) jeho prostředí je poplatné této orientaci. Svědčí o tom například hierarchie uživatelských rolí tohoto systému: Administrátor, učitel, žáci a rodiče na rozdíl od klasických e-learningových rolí: manažer (správce kursů) tutor lektor student. Nicméně vhodnou kombinací produktů firmy Microsoft s využitím Microsoft Class Serveru lze vytvořit systém, který obsahuje funkce charakteristické pro LMS systémy: Microsoft Learning Gateway. Vzdělávací portál Learning Gateway (http://www.microsoft.com/cze/education/lgw/) je založen na platformách SharePoint Portal Server 2003 a Windows SharePoint Services běžících na Windows 2003 Server. V portálu je integrovaný Microsoft Class Server, který 18

19 poskytuje systém pro on-line vzdělávání řízení výuky, jenž učitelům umožňuje tvořit elektronicky osnovy výuky, řídit výuku ve třídách a hodnotit studium. Jak vyplývá z následujícího přehledu, celý systém se od klasických LMS systémů liší především tím, že je spíše konglomerátem stávajících produktů firmy Microsoft, nežli uceleným LMS systémem, které mají všechny tyto funkce obvykle integrované v jednom prostředí. Pominout nelze ani značné nároky na hardware. Hodnotící kritéria pro posouzení jednotlivých systémů a) Základní charakteristika systému Jazyková verze Charakteristika nástrojů pro studující, vzdělavatele, autory,administrátory Technické parametry software (nároky na hardware a software) Možnosti implementace systému (koupě, pronájem plný, částečný) Způsob zajištění servisní podpory ( školení pro uživatele, personální zabezpečení, možnost hot-line podpory během prvních měsíců) Vývoj produktu (plnění mezinárodních standardů, kompatibilita s ostatními systémy, perspektiva XML, možnost přizpůsobit funkce programu potřebám vzdělávacích aktivit, forma spolupráce na vývoji produktu) Kompatibilita s informačním systémem školy Cenová kalkulace Demoverze Reference z oblasti používání b) Uživatelská prostředí podrobný popis funkcionality Student Nároky na pracovní stanici 19

20 Intuitivní ovládání, přehlednost Prvky pro organizaci studia (harmonogram studia, evidence studijních výsledků apod.) Komunikační nástroje Způsoby ověřování znalostí a další zpětnovazební prvky Nápověda pro efektivní práci v systému Vzdělavatel Jazyková verze Nároky na pracovní stanici Nároky na počítačovou gramotnost uživatelů Autorské nástroje např. tvorba a vkládání studijních materiálů (jednoduchost, variabilita), tvorba prvků pro zpětnou vazbu (testy) Komunikační nástroje Nápověda pro efektivní práci v systému LMS / KRITÉRIUM JAZYK KOMPATIBILI TA S IS EDEN čeština Ne edoceo čeština Ne REFERENCE / UŽÍVÁNÍ CEN A UTB Zlín, MFF UK, ZČU v Plzni, - Univerzita Pardubice - PZN. Demo ++ Demo ++ itutor čeština Ne UNIFOR čeština Ne BARBORKA čeština Ne MOODLE čeština Ne ČSAV, Komenského univerzita Bratislava, Masarykova Univerzita Brno, Žilinská univerzita. Univerzita Palackého v Olomouci VŠB TU Ostrava, Univerzita obrany Česká zemědělská univerzita v Praze Slezská univerzita v Opavě - Demo / zdar ma Demo ++ 20

21 LMS jsou v současné době velmi intenzivně využívané především na vysokých školách. Střední školy pokud zavádějí LMS tak se orientují na kategorii Open Source a to konkrétně na LMS Moodle a to především z důvodu finančních. Možnost podávání projektů v rámci ESF (Evropských Sociálních Fondů) vytváří nové podmínky pro možnost využití profesionálnějších systémů. Některé střední školy využívají výše uvedené systémy a to především systém UNIFOR (např. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Olomouc) a itutor. 3. E learning v aplikaci Moodle jako podpora výchovně vzdělávacího procesu Prostředí LMS Moodle jsem stručně představil v předcházející kapitole. Snadný přístup k tomuto systému a jeho ekonomická výhodnost byly hlavními důvody při jeho zavedení na naší škole. Cílem zavedení e-learningu bylo zkvalitnit současné vzdělávání studentů a vytvořit podmínky pro organizaci distančního vzdělávání. Jaké možnosti vytváří využívání systému elektronického vzdělávání? Z praktického pohledu je můžeme rozdělit do několika bodů : Podpora klasické prezenční výuky Kombinace prezenční výuky s distančním vzděláváním Zavedení distančního vzdělávání Pro konkretizaci těchto oblastí je důležité pochopit základní formy elektronického vzdělávání. Podle způsobu využití informačních a komunikačních technologií můžeme elektronické vzdělávání rozlišit na online výuku a off-line výuku. 21

22 ELEKTRONICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ OFF-LINE VÝUKA ON-LINE VÝUKA SYNCHRONNÍ ASYNCHRONNÍ Obr. Formy e learningu. Off line výuka nevyžaduje, aby byl počítač připojen k síti Internet. Učební materiály jsou distribuovány na paměťových nosičích. Tento způsob elektronického vzdělávání je však na ústupu. On-line výuka vyžaduje zapojení počítače do sítě internet či intranet. Distribuce síťových materiálů se děje prostřednictvím síťových prostředků. On line výuka může probíhat synchronní nebo asynchronní formou. Synchronní vyžaduje neustálé připojení k síti. Komunikace studujícího s tutorem se uskutečňuje v reálném čase, ale nikoli na stejném místě ( např. videokonference, telefonní hovor, chat apod.). Výuka se uskutečňuje v tzv. virtuální třídě. Při asynchronním způsobu komunikuje studující s tutorem např. prostřednictvím počítačového diskusního fóra, popř. em, tj. v rozdílném čase. E-learningový systém musí obsahovat základní složky, jako jsou obsah, distribuce a řízení. Obsah e learningu: Představuje vzdělávací kurzy (v elektronické podobě), popř. samostatné moduly, z nichž se jednotlivé kurzy skládají. Obsah těchto kurzů bývá převážně multimediálního charakteru. Součástí kurzů jsou i testovací moduly sloužící k ověření nově získaných vědomostí. 22

23 Distribuce kurzů: dle posledního pojetí e-learningu, kdy za nezbytné považujeme napojení na síť, jsou kurzy distribuovány pomocí Internetu či intranetu. Pro distribuci v tomto síťovém prostředí jsou používány internetové standardy. Řízení studia: jedná se o proces zajišťující správu kurzů a sledování výsledků studentů. Tento proces se týká především manažerů kurzů. Poskytuje jim přehled o úspěšnosti studujících a vyhodnocuje jejich kurzy. E-learningové kurzy vytvořené v jednom systému nemusí být použitelné v systému jiném. Aby se předešlo takovéto nekompatibilitě, zavádějí se tzv. standardy. Jde o soubory norem a pravidel, které schvaluje standardizační organizace. Standardy zaručují kompatibilitu mezi výukovým obsahem (kurzy) a e- learningovými systémy pro řízení výuky. Dodržované normy e-learningu jsou např. AICC, IMS, SCORM. LMS Moodle Když chceme začít pracovat v prostředí LMS Moodle, musíme splnit několik podmínek a mít k dispozici minimální technickou podporu. Mezi nevyhnutelné znalosti a zručnosti pro pohodlnou práci v LMS Moodle můžeme zařadit : základní znalosti práce s počítačem, schopnost vytvářet studijní materiály v textovém editoru, umět zpracovávat různé druhy obrázků a fotografií, umět pracovat s prohlížečem v prostředí Internetu a vyhledávat informace na Internetu. Mimo to musíme mít adekvátní hardwarové prostředky. 23

24 E learningové prostředí Moodle na naší škole. Využití e-learningu v jednotlivých organizačních typech studia : 24

25 a) Forma prezenční výuky Podpora různých vyučovacích metod, počínaje přednáškou a konče alternativními současnými vyučovacími metodami. V rámci přednášky může učitel využívat zpracované studijní opory pro jednotlivé předměty. Studijní opory pro podporu teoretické výuky mohou být v prostředí Moodle nejčastěji zpracovány jako prezentace v PowerPointu (nebo v jiném prezentačním programu), formou textové stránky nebo vytvořením webové stránky. Jednotlivá témata jsou chronologicky uspořádána dle Tématického plánu. Učitel zvolí příslušné téma a materiál pro přímou podporu jeho výkladu. JEDNOTLIVÁ TÉMATA WEBOVÁ STRÁNKA PREZENTACE Každý zpracovaný materiál, studijní opora může být doplněn dle potřeby o multimediální prvky, zvuky, videa, animace apod. Teoretická výuka tohoto typu se stává mnohem atraktivnější a proces zapamatování a vnímání přednášeného tématu je velmi efektivní. Z výzkumů vyplývá, že když zapojení smyslů při učení narůstá, tak ve většině případů výrazně stoupá i míra osvojení informací. Lidé obecně přijímají informace zrakem (přibližně 80 % z celkového množství přijímaných informací) a sluchem (12 %). Přijímací schopnost studujících je zvýšena právě vložením dynamických médií ( video, animace, zvuk) a je umožněno účastníkům, aby se do procesu zpracování informací aktivně zapojili. Rozhodující 25

26 je i doba expozice, po kterou je studující vystaven působení média. Ideální aplikace by neměla trvat déle než 20 až 30 minut. Odborné studie ukazují, že přibližně po půlhodině práce s obrazovkou viditelně klesá pozornost, polevuje motivace i systematičnost. Proto například firma Microsoft vkládá do výukových programů po cca 30 min výuky hry pro relaxaci tzv. edukativní hry. Vytvoření jednotlivých typů materiálů je velmi jednoduché a intuitivní. Vytvoření webové stránky je podpořeno tzv. WYSIWYGem (What You See Is What You Get co vidíš, to dostaneš). WYSIWYG je jednoduchý editor pro rychlou tvorbu internetových stránek. Průměrný uživatel počítače je schopen s tímto nástrojem vytvářet jednoduché internetové stránky. PROSTŘEDÍ PRO TVORBU INTERNETOVÝCH STRÁNEK Na obrázku je ukázka vytvořené internetové stránky určené pro podporu výuky v předmětu Elektronika. Stránka je vytvořena pomocí editoru WYSIWYG. 2 Proces a logistika distančního vzdělávání Mgr. Monika Všetulová 26

27 Výukové opory v podpoře teoretického prezenčního vyučování jsou zaměřeny převážně jednostranně směrem ke studentovi bez možnosti elektronické zpětné vazby. Materiály mohou studenti dále využívat pro samostatnou přípravu a plnění domácích úkolů. Předpokladem je zpřístupnění materiálu učitelem. Prostředí Moodle vytváří možnost skrytí nebo zpřístupnění příslušného materiálu. Ne vždy je žádoucí aby studenti měli k dispozici všechny opory výuky. Použití této funkce je velmi jednoduché. Pro spuštění příslušné funkce stačí kliknout na její symbol. ZOBRAZIT SKRÝT Mimo teoretické vyučování je možné prostředí LMS Moodle využívat jak už bylo zmíněno pro plnění domácích a samostatných úkolů. Učitel vytvoří zadání domácího úkolu a zpřístupní jej studentům. Student na základě pokynů zpracuje domácí úkol, samostatné cvičení a elektronicky prostřednictvím položky Odevzdat soubor jej odešle učiteli k vyhodnocení. Po vyhodnocení úlohy a stanovení známky je studentovi automaticky odeslán . Na obrázku je vidět prostředí učitele určené k hodnocení daného úkolu studentů. Učitel má v tomto prostředí evidentní kontrolu, kdy student práci odeslal a pokud požádá o opravu jeho práce má kontrolu nad aktualizací práce v systému. Hodnocení jednotlivých úkolů je v tomto systému velmi přehledné. Student má přehled o úrovni splnění svých úkolů a jejich hodnocení. 27

28 Pro samostatnou přípravu studentů na dané téma je možné vytvořit sadu cvičení pro zvládnutí probírané látky, studenti z domova procvičují praktické úlohy k teoretické přednášce. Klíč ke cvičením může učitel zveřejnit viz výše skrýt/zobrazit soubor nebo o správných řešeních studenty informuje v rámci klasické výuky. Studenti v současné době využívají výpočetní techniku k různým aktivitám, od počítačových her až po používání různých komunikačních programů. Počítač je pro ně běžným nástrojem činnosti. Praktické zkušenosti ukázaly, že studenti plní úkoly zadávané na počítači daleko intenzivněji a kvalitněji než úkoly zadávané jinou formou. Bylo by chybou tento nástroj v rámci klasické výuky nevyužívat. Další možností využití LMS Moodle je testování studentů. Testování je podporou hodnocení studenta a při kvalitním zpracování testů se jedná o formu přezkoušení, která eliminuje subjektivní faktor učitele. Forma elektronického testování sjednocuje požadavky na studenty a stává se objektivním faktorem hodnocení. Při testování několika tříd se výsledky mohou stát ukazatelem pro hodnocení učitelů. Na obrázku je příklad testu v předmětu Elektronická zařízení. 28

29 b) Forma kombinované výuky Jedná se o kombinaci prezenční výuky s vkládáním distančních prvků. U kombinované výuky stále převládá prezenční vyučování. Využití e-lerningu v prostředí Moodle je totožné s využitím u prezenčního vyučování viz. Podpora prezenční výuky. Vzhledem k tomu, že část vyučování je založena na distanční formě je nutné mít mnohem lépe zpracovány materiály pro samostatné studium. Studující musí být schopen samostatně pochopit zadání a na základě teoretických opor ( prezentace, textový materiál, webová stránka) vypracovat zadanou úlohu nebo cvičení. Na následujícím obrázku je zobrazena chronologie jednotlivých úkolů v předmětu Informační a komunikační technologie na téma Access dotazy pro pokročilé. TEORIE K TÉMATU PRAKTICKÉ PROCVIČENÍ TÉMATU V RÁMCI PREZENČNÍ VÝUKY SAMOSTATNÉ KLÍČ K SAMOSTATNÉMU CVIČENÍ 29

30 Klíč k samostatnému cvičení může být zveřejněn pro kontrolu výsledku v rámci samostatného cvičení nebo v případě zaslání úlohy pro kontrolu učiteli dle potřeby v jiném termínu. Na obrázku je zobrazeno prostředí pro zaslání souboru. Kombinovaná výuka má na střední škole obrovské možnosti využití. Dosud nebyl její význam plně doceněn a v podstatě nebyly v minulosti ani prostředky pro její využití. Výpočetní technika dává vyučujícím nástroj a záleží jen na nich jak jej využijí. Jedna z možností využití kombinované výuky s podporou e-learningu je práce se studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Jednou ze skupin jsou např. talenti, zvláště v technických oborech je nutné s touto skupinou velmi intenzivně pracovat a vytvářet jim prostředí pro rozvoj svých schopností. Studenti se díky zavedení e-learningového kurzu mohou vzdělávat i v předmětech, které nepatří do učebního plánu jejich oboru. V případě, že škola disponuje studijními oporami pro jednotlivé předměty umístěné v prostředí LMS, student se zapíše ke studiu příslušného předmětu a dle pokynů může tento předmět absolvovat. Ze zkušenosti je např. obrovský zájem o studium předmětů Informačních a komunikačních technologií a to i u studentů jiných oborů než informatika. Na prvním místě je zájem o předmět Web design a tvorba internetových stránek. Student se zúčastní vybraných hodin teoretické výuky a dále studuje dle pokynů distanční formou. Tento případ je možné řešit rovněž v rámci plného 30

E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů

E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Radek Maleček Brno, jaro 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍ ŠKOLE ANALÝZA A METODIKA DISTANÈNÍHO STUDIA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE analýza a metodika distančního studia MOTTO: Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

Posouzení vybraných technických, ekonomických

Posouzení vybraných technických, ekonomických Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Diplomová práce Posouzení vybraných technických, ekonomických a personálních aspektů e-vzdělávání v Learning Solution systému SAP v prostředí

Více

Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon)

Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon) Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning je určen pro manažery a školitele egon center a svým obsahem doplňuje

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016

Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016 Metodika online výuky Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016 Obsah 1. Úvod... 4 2. Online vzdělávání ve virtuální učebně... 5 2.1. Základní formy online komunikace...

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 JAROSLAV PROCHÁZKA JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO CELOŽIVOTNÍ

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol

Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol Bořivoj Brdička, PedF UK Ondřej Neumajer, PedF UK Daniela Růžičková, NÚV Praha, 31. ledna 2012 Národní ústav pro vzdělávání

Více

univerzita palackého v olomouci

univerzita palackého v olomouci univerzita palackého v olomouci pedagogická fakulta, katedra matematiky Výukový software a jeho využití v hodinách matematiky na 2. stupni základních škol DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Bc. Josef CHMELAŘ Vedoucí

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGAMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝPOČETNÍ TECHNIKA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Management řízení kvality na veřejných vysokých školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více