Projekt vzájemné spolupráce Město a vesnice Environmentální zaměření. název projektu: Zpracovala: B.Vojtová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt vzájemné spolupráce 2012-2014. Město a vesnice Environmentální zaměření. název projektu: Zpracovala: B.Vojtová"

Transkript

1 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7 příspěvková organizace Komenského 7, Karlovy Vary IČ: odloučené pracoviště mateřská škola Studánka, Krymská 10 Projekt vzájemné spolupráce název projektu: Město a vesnice Environmentální zaměření Zpracovala: B.Vojtová Schválila ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Tichá Projednáno na pedagogické radě dne:

2 1. Identifikační údaje 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského Název a sídlo školy: 1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Komenského 7, Karlovy Vary Sloučené zařízení 8 mateřských škol - odloučených pracovišť Místo poskytovaného vzdělávání a školských služeb - mateřská škola a školní jídelna Adresa odloučeného pracoviště: mateřská škola Studánka, Krymská 10, Karlovy Vary 1.2 Jméno ředitelky školy a statutárního zástupce: Ředitelka školy: Mgr.Zdeňka Tichá Statutární zástupce: Mgr.Dana Malá 1.3 Kontakty: Ředitelství: webové stránky školy: školy: ředitelky školy: telefon ředitelky školy, mobil: , Odloučené pracoviště: mateřská škola Studánka, Krymská 10, Karlovy Vary kontaktní osoba: vedoucí učitelka odloučeného pracoviště: Božena Vojtová ová adresa: telefon odloučeného pracoviště: , školní jídelny: telefon školní jídelny: , Název a sídlo zřizovatele: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary 1.5 Platnost dokumentu: pro školní roky Název projektu: Město a vesnice 1.7 Tvůrci projektu: Mgr. Zdeňka Tichá a Božena Vojtová 2

3 2. Identifikační údaje Základní a mateřské školy Abertamy, Blatenská Název a sídlo školy: Základní škola a mateřská škola Abertamy, okres Karlovy Vary Blatenská 425, Abertamy Odloučené pracoviště Mateřská škola Abertamy, Rooseweltova Jméno ředitelky školy a statutárního zástupce: Ředitelka školy: Mgr. Ludmila Marvanová Statutární zástupce: Nikola Jílková 2.3 Kontakty: Ředitelství: webové stránky školy: školy: ředitelky školy: telefon ředitelky školy, mobil: Odloučené pracoviště: kontaktní osoba: vedoucí učitelka odloučeného pracoviště: Nikola Jílková ová adresa: telefon odloučeného pracoviště: školní jídelny: telefon školní jídelny: Název a sídlo zřizovatele: Městský úřad Abertamy, Farní 2, Abertamy 2.5 Platnost dokumentu: pro školní roky Název projektu: Město a vesnice 3

4 Projektem Město a vesnice naplňujeme: 1. Dlouhodobý záměr školy v oblasti EVVO - Klademe důraz na poznávání životního prostředí (přírodního i uměle vytvořeného pro člověka), na uvědomování si nezbytnosti zachování základních a nejdůležitějších podmínek života jako předpokladu pro udržitelný rozvoj (UR), na poznávání vztahu člověka k přírodě a životnímu prostředí vůbec, na vytvoření preventivních nástrojů k jeho ochraně. 1. Vymezení výchovných a vzdělávacích cílů EVVO v mateřské škole na základě vlastních zkušeností a prožitkového učení probouzet v dětech zájem o přírodu a všechno živé učit se vnímat vše kolem nás vždy v souvislostech a vzájemné harmonii naučit se používat cit a rozum chovat se odpovědně ke světu, lidem a přírodě kolem nás pečovat o přírodu a chránit život vytvořit u dítěte elementární vědomí o okolním světě a jeho dění kolem nás vytvořit u dítěte elementární vědomí o vlivu člověka na životní prostředí (lokální i globální oblast) vytvořit u dítěte elementární vědomí pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k přírodě a životnímu prostředí, ke smysluplnému jednání a tvořivosti ve prospěch životního prostředí dosáhnout u dítěte elementární znalosti, dovednosti, postoje a návyky důležité pro budoucí rozvoj jeho kompetencí v oblasti EVVO (komunikativní, sociální, personální, řešení problémů, pracovní, občanské) utvářet si zdravý životní styl a hierarchii životních hodnot ve smyslu potřeb UR 2. Současné priority ve výchovně vzdělávacím procesu školy spolupráce s rodiči (několikrát za rok s dětmi vyjíždíme do přírody a zajímavých míst v našem okolí, stále máme na mysli význam a nenahraditelnost přímého kontaktu dětí s přírodou) pedagogové při výchovně vzdělávacích činnostech využívají přirozené poznávání a pozorování jevů, dějů, objektů z okolí, nebezpečných vlivů prostředí a jejich způsoby ochrany, experimentaci, děti společně se svými učitelkami pomáhají chránit přírodu, učí se ji respektovat, udržovat v ní čistotu, pečovat o ni, porovnávat čistotu ovzduší (město x les x hory), množství zeleně, stromů, keřů, zahrad a luk děti se učí pomáhat a neubližovat volně žijícím zvířatům ve spolupráci s ochránci přírody 3. Upevňování pojmů vztah člověka k prostředí a k místu, ve kterém žije, spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí udržitelný rozvoj společnosti v celosvětovém měřítku a jeho dopadu na lidstvo (pozitivní i negativní vlivy), vytvoření povědomí o sounáležitosti se světem osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí 4

5 vytváření pocitu sounáležitosti s živou i neživou přírodou, společností, planetou, které se časem proměňují a vyvíjí zodpovědnost za důsledky svého chování vůči prostředí, přírodě, péči o ní nepoškozovat životní prostředí kolem nás, aktivně se učit hledat řešení vnímat krásu jako jeden z projevů zdraví přírody 4. Dlouhodobý cíl: naplňováním ekologických zásad ve škole vést děti k jejich uplatňování v rodině výchova rodičů dětmi Dílčí cíle: aktivní účast dětí na přípravě školních projektů v oblasti EVVO spolupráce s dalšími školami, předávání zkušeností a zlepšování úrovně EVVO, navázání kontaktů s mimoškolní oblastí Vymezení rozvojových a organizačních cílů EVVO v mateřské škole projekt Město a vesnice a navázání spolupráce s vesnickou MŠ všestranný rozvoj osobnosti dítěte se zaměřením na EVVO při činnostech a aktivitách EVVO využívat metody přírodovědných pozorování a experimentování, exkurzí v přírodě, týmové spolupráce spolupráce s rodinou (využít ochoty rodičů k organizování různých aktivit EVVO) Rozložení spolupráce Plánovaná setkání Říjen : Listopad: Prosinec: návštěva dětí z Abertam v Karlových Varech - na rozhlednu Dianu poznávání města rozdíly, krása kolonády návštěva dětí z K.Varů v Abertamech - zimní radovánky rozdíly město vesnice, příroda, vysokohorské podmínky pro život lidí, příroda a zvířátka myslivec ke krmelci komunikace mezi dětmi návštěva dětí z K.Varů v Abertamech - vánoční zvyky vánoce na horách, vycházka do lesa zdobení vánočního stromku pro zvířátka, krmení srnek, spolupodílení se na společných činnostech, zimní radovánky na sněhu Únor-březen: návštěva dětí z K.Varů v Abertamech, zimní radovánky na sněhu, vycházka do lesa krmení srnek, příroda a zvířátka, setkání s myslivcem Květen: návštěva dětí z Abertam v Karlových Varech - město Karlovy Vary na jaře krása květinové výzdoby záhony, vycházka ke vřídlu odkud pramení na čem jsou postaveny K.V., pěkné společné zážitky Červen: návštěva dětí z K.Varů v Abertamech školní výlet příroda, les louka, Setkání s myslivcem, výměna zkušeností mezi pedagogy 5

6 Hlavní rámcové cíle naší spolupráce: - Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení a poznání (environmentální oblast vesnice a město) - Osvojení si základu hodnot, na nichž je založena naše společnost - Získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí přiměřená fyzická samostatnost horské podmínky psychická samostatnost v jiném prostředí sociální samostatnost navazování nových přátelství základy kompetencí důležitých pro celý život Průběžné cíle projektu: - zaměření na environmentální výchovu ( rozdíly město vesnice ) - příroda na vesnici lesy, pole, louky, vodní zdroje, lesní zvěř. - využití ve všech složkách PV podle aktuálního prožívání projektu a časového rozložení - učíme děti, aby se nebály komunikovat a spolupracovat mezi sebou - vedeme děti ke spolupodílení na společných činnostech - vedeme děti k vyjadřování svých myšlenek, obav, radosti, starostí, pocitů a přání - snažíme se, aby každé setkání bylo pro děti pěkným zážitkem - výměna zkušeností pedagogů - zapojení rodičů pomoc a účast rodičů při organizaci výjezdů dětí do Mateřské školy v Abertamech a pomoc při návštěvách dětí z Abertam Environmentální výchova a osvěta (dále jen EVVO) v naší škole mimo jiné : - umožňuje dětem žasnout, tvořit, pozorovat a ne je strašit katastrofickými vizemi - pomáhá pomocí tradic, vytvářet identitu dítěte (objevovat jeho kořeny a zachovávat vše, co je pro náš národ charakteristické) - usiluje o harmonii osobnosti - pomáhá více využívat pravou mozkovou hemisféru (souvisí s rozvojem citů, krásy, hudby a tvořivosti) oproti levé ( současný spotřební styl života založený na racionálním myšlení). Výstižně cíl vyjadřuje tato myšlenka: To nejkrásnější, co můžeme zažít je tajemství. To je základní pocit, který stojí u kolébky umění a vědy. Kdo se neumí divit, kdo neumí žasnout, ten je citem chudý 6

7 Metody EVVO v naší škole: pozorování (spontánní i zaměřené), využití lup, kelímků s lupami i dalekohledu hlavně při pobytu v přírodě, pokusy, pozorování smyslové podněty (poznávání světa všemi smysly) experimenty ( jednoduché věci každý den) narativní metoda (vyprávění příběhů různých národností) práce s knihou (nejen encyklopedie) exkurze (do okolí atd.) beseda (se zajímavými lidmi) dramatická výchova (zapojení dětí podle svých individuálních předpokladů) práce (má smysl a cíl, produkt pro užitek druhého, péče o životní prostředí atd.) slavnost (sejdeme se na slavnostech všichni, i s rodiči a přáteli školy) projektové učení (pochopení toho, jak věci spolu vzájemně souvisí, výsledkem je produkt) Aktivity školy v oblasti EVVO 1. Třídíme odpad, spolupracujeme s rodiči Ekologické dny v mateřské škole: DH Čistíme rybník hledáme věci z plastů, děti třídí samy, pracovní materiály 2. Při výtvarných činnostech využíváme a zpracováváme odpadový materiál 3. Vedeme děti k lásce a ochraně přírody Hledáme místo stvořené pro hraní, které vytvořila příroda hledání v okolí mateřské školy, v lese, na zahradě (ztvárnění tohoto místa, jakoukoli výtvarnou technikou) Stromy dětem, děti stromům jak si navzájem pomáháme, co si dáváme navzájem Školní zahrada co se mi líbí a co ne? Jak jí chráníme, neničíme? Co bychom vylepšili? Moje zahrada výtvarné ztvárnění čehokoli Co vyprávěl starý pařez? živočichové, rostliny, houby, stromy vztahy 4. Využíváme encyklopedie Svět Vesmír Země a planetární soustava 5. Využíváme mikroskop 6. Shromažďujeme zprávy a informace o stavu životního prostředí Ekologický průzkum při vycházkách zaměřených na toto téma, hodnocení prostředí, okolí školky, města čistota, třídění odpadu = srovnávání s tříděním odpadu ve školce a doma. Kde bylo čisto, kde se mi líbilo a kde ne. Den bez auta v září, spolupráce s rodiči 7

8 7. Šetříme energiemi Špetka domácí a školní ekologie jak umíme, neumíme hospodařit s vodou a energiemi v naší domácnosti, ve školce. Nápady dětí na domácí (školní) úspory šetřící prostředí a peníze. Jak likvidovat, zpracovat, skladovat, spalovat odpad (doma) Putování kapky vody Pozorování počasí postupné globální oteplování Knihy středisko ekologické výchovy a etiky výchovy Jak na ekologickou výchovu v mateřské škole Lesní čarování Environmentální projekt v naší spolupráci Říjen Poznatky z různého prostředí. Zajímat se změny v přírodě a v okolí. pozorování, exkurze ekosystémy- pole, les, zahrada, příprava krmítek pro ptáčky návštěva dětí z MŠ v Abertamech v K.V. na rozhlednu Dianu, poznávání města rozdíly (město-vesnice), krása Kolonády na čem jsou K.V. postaveny experiment sbírání přírodnin, výstava plodů, bramborová tiskátka zaznamenat změny v přírodě beseda nad obrázky objevovat podmínky některých volně žijících zvířat (krtek, žížala,.) smyslové podněty zrak, čich, hmat, sluch jak se chováme v lese, kdo se o les stará? Stromy = plíce Země. Listopad Mít poznatky o ročním období. Kam přichází zima dříve a proč? Všímat si nepořádku kolem sebe a zdůvodnit proč to není hezké a jaký budu já, až budu dospělý? projektové učení malování 8

9 exkurze co umí vítr, déšť- vliv počasí na člověka a přírodu vycházka do lesa jak pečujeme o les a kdo se stará o pořádek v lese projektové učení produkt = radost ze zimy a výtvarné ztvárnění výlet do MŠ v Abertamech zimní radovánky vysokohorské podmínky pro život lidí, vycházka s myslivcem ke krmelci experiment školka plná zábavy - hry k tématu - otiskování listí Prosinec Spoluvytvářet pohodu prostředí. Mít poznatky o lidech a jejich životě o tradicích, svátcích. O vánocích na vesnici a ve městě. dramatická výchova Na vánoce jaké je mé přání a co bych si přál pod stromeček nesmíme sami řezat stromečky v lese návštěva v Abertamech vánoční zvyky vánoce na horách, vycházka do lesa zdobení vánočního stromku pro zvířátka, setkání s myslivcem a chůze sněhem ke krmelci Únor Mít poznatky o existenci jiných národů. Mít poznatky o ročním období. Jaká je zima na vesnici a ve městě rozdíly. smyslové podněty, pozorování studí, taje, hřeje stopy na sněhu. jaký význam má sníh pro přírodu a pro její odpočinek? návštěva dětí z K.Varů v Abertamech, zimní radovánky na sněhu, vycházka do lesa krmení srnek, příroda a zvířátka, setkání s myslivcem Březen 9

10 Vztah k životnímu prostředí. Vztah k přírodě. Svátky jara. Rozdíl jara ve městě a na vesnici. exkurze, pozorování, dramatická výchova životní cykly rostlin jaro, léto, podzim, zima pozorování změn v přírodě druhy stromů práce úklid zahrady jaro v trávě na zahradě jak mohu pomoci při práci na zahradě? slavnosti velikonoce, jarní zvyky- svátky jara, lidové kroje, lidová tvorba. exkurze, práce návštěva v MŠ v Abertamech - probouzení lesa hry v lese chování v lese úklid lesa DH Co vyprávěl starý pařez co ohrožuje stromy kůrovec, různí červíci projektové učení jaké je jaro? k potůčku rozhovor cirkulace vody význam pro lidi a přírodu pro život Květen Mít poznatky o přírodě o Vesmíru. Ctít oslavy slavností. Uvědomovat si potřebu knih. projektové učení otevírání studánek - čistíme les + četba na toto téma chráníme lesy jejich důležitost pro život na naší Planetě projektové učení návštěva dětí z Abertam v Karlových Varech - město Karlovy Vary na jaře krása květinové výzdoby záhony, vycházka ke vřídlu odkud pramení na čem jsou postaveny K.V., pěkné společné zážitky stromy jehličnaté a listnaté stromy dýchají, radost z pobytu v přírodě Červen Mít poznatky z nejrůznějších oblastí života. Spoluvytvářet pohodu prostředí čistota ve městě a na vesnici 10

11 narativní metoda, pozorování svátek dětí na celém světě - chápat rovnost všech lidí bez rozdílu pleti kde nemají vodu? jak jim pomáháme? pozorování zdravé ovzduší stromy, rostliny beseda pozorování hmyzu a pohybu v trávě exkurze co víme o našem městě? čistota města - jak mohu pomoci? návštěva dětí z K.Varů v Abertamech školní výlet příroda, les louka setkání s myslivcem co se změnilo od posledního setkání v zimě? výměna zkušeností mezi pedagogy Poznámky: Pro město je specifický městský způsob života, který na rozdíl od venkovského je více neosobní, anonymní, účelový. Ve městě je vzduch znečištěný, děti jsou vystavovány nebezpečí z husté dopravy, přelidněnosti, lidské lhostejnosti pramenící z anonymity. Ve městě je více kulturního vyžití a volnočasového organizovaného vyžití. Ve městě jsou kulturní památky, knihovny, lesoparky, parky odpočinku apod. Na vesnici je život v soužití lidí bližší. Užší je soužití s přírodou a se zvířaty. Na vesnici je život poklidný není zde takový spěch, nervozita a přetechnizovanost. Je zde lepší vzduch a přírodní životní podmínky. Na vesnici se děti volně pohybují, mají větší volnost pohybu. Pohybují se denně v přírodě. 11

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zahrádkové poznávání Dvouleté programové zaměření školy v systému Ekoškolky VODA a PROSTŘEDÍ Platnost:

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy. Základní škola Mšeno, okres Mělník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy. Základní škola Mšeno, okres Mělník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy Základní škola Mšeno, okres Mělník 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kájov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Hrajeme si od jara do zimy Účinnost ŠVP PV je plánovaná na období 3let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Mgr. Marie Málková ředitelka školy Platnost: 1. 9. 2010 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE:...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek...

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek... Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, 277 32 Byšice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek... Motto: Hrajeme si od

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN. Školní vzdělávací program

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN. Školní vzdělávací program MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN Školní vzdělávací program Jede vláček přes náš most, pojeď s námi, času dost Program zpracovala ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice Zpracovala : Eva Přibylová a kolektiv učitelek MŠ Platnost: od 1. 9. 2013 Obsah ŠVP 1) Identifikační údaje 2) Charakteristika

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

1. Identifikační údaje o mateřské škole

1. Identifikační údaje o mateřské škole Mateřská škola SLUNÍČKO Slunce, slunce, tolik je tě,že jsi na celičkém světě-sviť sluníčko, sviť! Tu se zlatých lánů chytíš, tu na naše vlásky svítíš- nezhasneš nám viď? Kde jsi ty, je krásně všude, jednou

Více