Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, Milíkov PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013. Mgr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013. Mgr."

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, Milíkov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele na ředitele ŠMP Mgr. Jarmila Čiaková

2 1. Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/ , který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus. ZŠ Milíkov patří k malotřídním školám, kde panuje rodinná atmosféra a fungují zde pevné vazby opírající se o vzájemnou důvěru žáků a učitelů. Přesto je nutno dbát na nebezpečí číhající na naše žáky v mimoškolním prostředí. Proto naše škola klade důraz na informovanost žáků o nebezpečných sociálně patologických jevech formou, která je přiměřena jejich věku. 2. Cíl Minimálního preventivního programu Cílem Minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která se s ohledem na svůj věk bude schopna orientovat v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět hodnotně nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. K realizaci tohoto cíle nám poslouží různé formy a metody, především však individuální přístup ke každému dítěti. Záměrem našeho programu je, aby se preventivní výchovně-vzdělávací působení stalo neoddělitelnou součástí výuky a života školy. Nabízíme volnočasové aktivity a programy, ve kterých se mohou uplatnit všechny děti. 3. Charakteristika školy Jsme základní škola s právní subjektivitou. Pracujeme podle vzdělávacího programu ŠVP ZV Naše škola. V tomto školním roce bude naši školu navštěvovat ve dvou českých třídách 22 dětí. Naši školu navštěvují děti ze spádové oblasti Milíkov a Návsí. Základní škola sdružuje základní školu, školní družinu a mateřskou školu. 4. Řízení a realizace preventivních aktivit Za realizaci Minimálního preventivního programu zodpovídá školní metodik prevence, který koordinuje práci jednotlivých učitelů a externích spolupracovníků. Školní metodik se podílí na analýze současného stavu a zároveň na řešení jednotlivých problémů. O průběhu naplňování Minimálního preventivního programu informuje vedení školy a spolu s ním pravidelně vyhodnocuje aktuální situaci ve škole. 2

3 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY Vzdělávání U pedagogů je další vzdělávání zaměřeno na celý tým, se zvláštním přihlédnutím k začínajícím pedagogům a pedagogům bez odborné kvalifikace. Hlavní podíl na dalším rozvíjení znalostí a dovedností souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů spočívá v samostudiu všech učitelů školy a především školního metodika prevence. Další vzdělávání se bude odvíjet od aktuální nabídky vzdělávacích center. B. RODIČE Zákonní zástupci budou seznámeni s činností ŠMP na třídních schůzkách v 2011, zároveň budou seznámeni s možnosti konzultací, které na naší škole probíhají po předchozí domluvě se zákonným zástupcem. Dále budou upozorněni na nástěnku s informacemi týkajícími se prevence, která se nachází před třídami. Zároveň budou rodičům rozdány informační letáky týkající se šikanování. Dojde-li k porušení ustanovení školního řádu, týkající ho se držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy, bude toto klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z toho vyvozeny patřičné sankce. Budou sledovány i další sociálně patologické jevy - šikana, vandalismus atd. Při jejich zjištění budou navržena cílená opatření. V případě, kdy selže prevence ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením: 1 individuální pohovor se žákem 2 podle zjištěných informací spolupráce s rodinou 3 doporučení kontaktu s odborníky 4 v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě 5 v případě dealerství oznámení Policii ČR 1. Aktivity pro rodiče Název aktivity Datum konání Vedoucí programu, přednášející Seznámení s dokumenty: Školní preventivní strategie, Minimální preventivní program, Program proti šikanování ŠMP Seznámení se školním řádem ředitel školy Poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb s ohledem na problematiku zvládání sociálně nežádoucího chování u dětí ŠMP Distribuce informačních materiálů ŠMP 3

4 2. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči Název aktivity Mikuláš Karneval Den otevřených dveří (zápis do 1. ročníku) Recitační soutěž Loutnička Pálení čarodějnic Den matek Radovánky Datum konání prosinec leden únor únor březen duben květen červen Vedoucí programu C. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY V tomto školním roce budeme i nadále spolupracovat s policií, zdravotníky a SDH Milíkov, a to formou besed a ukázky práce. 1. Organizace a odborníci, kteří se budou podílet na prevenci SPJ Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, ) PPP Třinec dětský lékař žáka viz katalogový list zdravotník p. Lipusová rodič policie p. Labaj rodič SDH Milíkov p. Labaj rodič 2. Další důležité kontakty Odbor sociálních věcí města Jablunkov sociálně-právní ochrana dětí Jana Lancová, DiS kurátor pro mládež a dospělé Bc. Josef Grochal Azylový dům pro matky Třinec Bc. Alena Kostková Rodičovská linka Linka bezpečí Vzkaz domů Pomoc dětem

5 D. ŽÁCI Žáci naší školy budou seznámeni s činností ŠMP a s umístěním schránky důvěry hned na počátku školního roku. Na nástěnkách ve třídách budou mít žáci zaznamenána pravidla chování, která si vytvoří společně s třídním učitelem na počátku školního roku. Od začátku školního roku bude k dispozici také nástěnka ve II. třídě (sovička Kulička schránka důvěry), která slouží ke zlepšení komunikace na půdě školy, k rychlejšímu řešení problémů, mapování situace ve škole a k posílení demokracie. Třídní kolektivy i jednotliví žáci mohou řešit problémy s metodikem prevence, třídními učiteli, výchovným poradcem a s vedením školy individuálně. Konzultační hodiny metodika prevence společně s ostatními důležitými informacemi budou vyvěšeny na nástěnce. Do výuky budou zařazovány projekty, jakými jsou např.: BESIP, Zdravé zuby, Normální je nekouřit, Den Země, Den dětí atd. 1. Program proti šikanování Viz Program proti šikanování 2. Program ostatních preventivních aktivit Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov Primární prevenci na prvním stupni má na starost třídní učitel. S touto oblastí mají děti možnost setkat se v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Při výuce lze využít různé metody, např. výklad, skupinová práce, brainstorming, projektové vyučování, prvky dramatické výchovy, lze využít materiály školy týkající se primární prevence. V prvním a druhém ročníku je primární prevence téměř nedílnou součástí výuky a prolíná se všemi y. ŠMP doporučuje zařadit tato témata: 1. ročník ČJ 2. ročník Osobní bezpečí při cestě do školy a ze školy (vycházka s názornou ukázkou) Zásady vzájemné komunikace Vztahy mezi dětmi v kolektivu (hra v roli), dětská práva (beseda, diskuse) Základní hygienické návyky (pantomima, diskuse, program Zdravé zuby) Využívání volného času (beseda, simulační hry) Lidské tělo (beseda) Zdraví a jeho ohrožení (beseda, simulační hra U lékaře, ošetření menších poranění) Zacházení s léky (beseda, práce v pracovním sešitě) Režim dne (beseda, práce v pracovním sešitě) Zásady vzájemné komunikace děti dospělí (beseda, práce v pracovním sešitě) Vztahy mezi dětmi v kolektivu (hra v roli), dětská práva (beseda, diskuse) 5

6 Po dvou letech by děti měly znát a vědět: - rozlišení mezi potravinami, jedy a léky, kdo smí léky podávat, nesprávné podávání léků je škodlivé - znalost jedovatých a nebezpečných ů v okolí - znalost důležitých návyků výživy, hygieny, spánku a cvičení - ochrana před cizími lidmi - jak odmítat věci, o nichž se ví, že jsou špatné - naučit se sdělovat dospělým příhody o cizích lidech - jak s dětmi ve třídě žít a komunikovat - vědomí rodiny jako zázemí a útočiště dítěte - rozhodovat se na základě úvahy 3. ročník, PČ, VV AJ, VV, PČ 4. ročník PŘ, VV VL SL PŘ, PČ, ČJ AJ, VV, PČ 5. ročník PŘ SL AJ, VV, PČ PŘ, PČ, ČJ PŘ PŘ PŘ Zdraví a jeho ochrana (den v přírodě první pomoc, program Normální je nekouřit, Zdravé zuby, týden jódu a mléka) Lidé kolem nás násilné činy, jejich trestní postih, vzájemná pomoc (diskuse, hra v roli) Návyky k samostatnosti, využití volného času nejen po vyučování, ale i o přestávkách (diskuse, myšlenková mapa, kresba) Způsob reakce při obtěžování cizí osobou (hra v roli) Domov, rodina důvěra, vztahy (My family, diskuse, výroba dárku pro maminku, Šťastné stáří očima dětí) Využívání volného času (diskuse, myšlenková mapa, kresba) Vztahy v dětském kolektivu (dětská práva - diskuse, myšlenková mapa) Komunikace (řešení problémových situací) Léčivé a návykové látky (program Normální je nekouřit) Domov, rodina důvěra, vztahy (My family, diskuse, výroba dárku pro maminku, Šťastné stáří očima dětí) Lidské tělo rozdílnost pohlaví (diskuse) Využívání volného času, mezilidské vztahy (dětská práva - diskuse, myšlenková mapa) Domov, rodina důvěra, vztahy (My family, diskuse, výroba dárku pro maminku, Šťastné stáří očima dětí) Poznatky o základních negativních vlivech návykových látek (program Normální je nekouřit) Znají zákony omezující kouření, požívaní alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog Puberta její projevy (diskuse, hra v roli) Zdravý životní styl a důsledky nevhodných návyků (diskuse) 6

7 Po pěti letech by měly děti vědět a znát: - znalost přesných a specifických informací o alkoholu, tabáku, drogách - informace o škodlivosti návykových látek, následky jejich užívání - získávání asertivních dovedností při odmítání - schopnost týmové spolupráce, vytváření zdravých vztahů, respektování pravidel soužití a zákonů - chápání hodnoty dobrých vzorů pro životní role - snaha udržet si své zdraví, být spořádaným žákem a občanem - chápat problémy jiných, snažit se pomáhat Dále se pedagogové zaměřují na: navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě základy etické a právní výchovy včasné odhalování specifických poruch učení nebo i jiných postižení všestranný rozvoj osobnosti žáka včasné diagnostikování nežádoucích jevů v třídních kolektivech spolupráci s rodiči ekologickou výchova účast v soutěžích výtvarných, sportovních, literárních, apod. Z našich zkušeností i ze zkušeností jiných ZŠ vyplývá, že primární prevenci nelze omezit pouze na vyučovací hodiny, problematika prevence je mnohem závažnější, děti by ji měly vstřebávat i v rámci dalších aktivit, měly by projít, poznat a vstřebat mnohem více. V tomto směru naše škola nabízí další možnosti. Plánované preventivní aktivity: Naše třída Nejlepší kamarád Nejpilnější žák Kdo je kamarád Dětská práva Příroda kolem nás Pomáháme přírodě - sběr monočlánků Den v přírodě Podzimní sběr žaludů a kaštanů Vycházka ke krmelci Pomáháme zvířatům ve volné přírodě Den Země celoroční anketa celoroční anketa celoroční projekt celoroční soutěž podzim, jaro listopad prosinec duben Moje JÁ 7

8 Bezpečný internet Internet je pomocník, ale může ublížit Projekt Zdravé zuby Dopravní výchova BESIP Program Normální je nekouřit Den jódu a mléka Dbáme o své zdraví Den dětí s SDH a policií Den v přírodě první pomoc + beseda Bezpečnost o prázdninách beseda s policií listopad - červen únor květen červen červen červen Datum: Jméno a podpis ředitele školy: Mgr. Hana Gorgolová Jméno a podpis školního metodika prevence: Mgr. Jarmila Čiaková 8

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 Vypracovala: Radoslava Jarošová školní metodik prevence rizikového chování Stránka 1 z 8 Obsah 1. Úvod 2. Vytýčení rizikového chování

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Minimální preventivní program Č.j.: Účinnost od: 1.10.2012 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, Chabařovice Školní rok: 2012/2013 Zaměření minimálního preventivního

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPLICE, U NOVÝCH LÁZNÍ 1102 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu ve škole z hlediska sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví. Úvod

Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví. Úvod Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program (dle metod. pokynu MŠMT č. 145 14/2000-51) Školní rok 2009/2010 V Chlebovicích dne 26.8.2009 Vypracovala: Mgr. Alena Glembková, ŠMP Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Analýza

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

O.K.O. O.K. n e b o K.O.? MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ HANSPAULKA

O.K.O. O.K. n e b o K.O.? MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ HANSPAULKA O.K.O. O.K. n e b o K.O.? MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ HANSPAULKA OBSAH: 1.ÚVOD: 2. CÍL: 3. VLASTNÍ PROGRAM 3.1. VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 3.2. ŘÍZENÍ A REALIZACE PREVENTIVNÍCH AKTIVIT 3.3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Vacenovice PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vypracovala : Mgr. Blanka Mlýnková Realizátoři programu : všichni pedagogičtí pracovníci 1 Obsah 1. Úvod 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Tečovice 112, 763 02 Zlín 4 školní rok 2012/2013 Obsah: I. Charakteristika a identifikační údaje II. Současný

Více