laboratorní technologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "laboratorní technologie"

Transkript

1 Analyzátor Flexor a reagencie Lachema L. Šprongl V našich laboratořích jsou předchůdci automatického biochemického analyzátoru Flexor známi pod různými názvy. Nejznámější je asi název Selectra. Výrobcem zmodernizovaného analyzátoru je holandská firma Vital Scientific a nabízí ho pod názvem Vitalab Flexor. K dispozici jsou 3 varianty s různou kapacitou a vzhledem. Popis testovaného analyzátoru: Testován byl střední typ - Vitalab Flexor E. Hlavní jednotkou systému je vlastní analyzátor, který obsahuje fotometrický modul a jednotku pracující s roztoky a vzorky. Analyzátor řídí oddělený počítač, v němž jsou shromažďována a archivována data z měření a který může komunikovat s laboratorním informačním systémem. Chladící jednotka zajišťuje stabilitu reagencií umístěných v přístroji. K vlastnímu přístroji je možno připojit jednotku Vitalab Dry ISE k zajištění měření hladin elektrolytů. Maximální výkon přístroje je testů za hodinu, v závislosti na počtu jedno- a dvoureagenčních metod. Systém je plně otevřený a dovoluje naprogramovat až 120 různých metod. Současně použitelných testů je maximálně 32. Přístroj má tedy 32 pozic pro reagencie, dále pak 51 pozic pro vzorky. Pipetovací objemy pro vzorky jsou 1 30 ul, pro prvou reagencii ul a pro druhou regencii ul, vždy s krokem 1 ul. Měření probíhá v plastových kyvetách, kterých je 48. Minimální měřící objem je 220 ul, maximální pak 400 ul. Zdrojem světla je halogenová lampa, měřit lze při následujících vlnových délkách: 340, 376, 405, 436, 505, 546, 578 a 620 nm. Testování: Byla provedena validace většiny metod ze spektra, které pro analyzátor může nabídnout výrobce reagencií PLIVA- Lachema Diagnostika s.r.o. K měření byl použit validační protokol vycházející z platného doporučení ČSKB k validacím. Protokol: Opakovatelnost: 20 měření v sérii na 2 hladinách (u některých metod na 3 hladinách). Použity byly jak komerční kontrolní materiály, tak pooly vzorků z laboratoře. Spočítán byl průměr, SD a CV. Mezilehlá nepřesnost: Měřeno po dobu 10 dnů, každý den 2 série s časovým rozestupem minimálně 4 hodiny. Byly použity stejné vzorky jako pro opakovatelnost, stanoven průměr, SD a CV. Mez detekce: Změřil se 20 krát v sérii blank, vypočetla se směrodatná odchylka výsledků měření. Trojnásobek směrodatné odchylky přepočítaný pomocí kalibračního faktoru na koncentraci daného analytu je považován za mez detekce. Platí: LD = 3 s bl. Mez stanovitelnosti: Mez stanovitelnosti byla vyjádřena jako LQ = 9,12 s bl, (hodnota nejistoty = 10 %). Linearita: Jako vzorky byly použity pacientské vzorky. Základem byl vzorek o nulové koncentraci měřeného analytu, označený jako L (low) a vzorek o extrémně vysoké koncentraci, která je v oblasti předpokládané horní meze pracovního rozsahu měření, označený jako H (high). Připravila se řada 5 vzorků: vzorek 1 jen H vzorek 2 75 % H + 25 % L vzorek 3 50 % H + 50 % L vzorek 4 25 % H + 75 % L vzorek 5 jen L Každý vzorek se změřil třikrát. Následně byly vypočítány průměrné hodnoty každého ze tří měření a byl sestrojen graf. Do odchylky výsledku 10 % od teoretické hodnoty byla metoda považována za lineární. Porovnání: Bylo změřeno 40 vzorků pacientů, vždy 16 s patologickými hodnotami a 24 s fyziologickými hodnotami. Porovnávací metodou bylo měření na analyzátoru ADVIA 1650 s odpovídajícími reagenciemi (Siemens Healthcare Diagnostics). Každý vzorek se oběma metodami analyzoval 2 krát, a to jako 2 různé vzorky ve 2 různých bězích (tj. ne hned za sebou). Doba měření byla 5 dní, k vyhodnocení byla použita lineární regresní analýza podle Passing-Babloka a vždy sestrojeny Bland-Altmanovy grafy. Interference: Testoval se vliv kvality séra hemoglobin, triacylglyceroly a bilirubin. Pro testy na hemoglobin a bilirubin byly použity roztoky čistých látek (Sigma), pro vliv triacylglycerolů byl použit roztok Intralipid (tuková emulze pro parenterální výživu, výrobce Baxter). Podobným postupem jako pro měření linearity byla připravena řada koncentrací interferentu, maximální koncentrace byla 10x vyšší než testovaná maximální koncentrace. K poolu séra pak byly přidány jednotlivé koncentrace interferentu vždy 0,9 ml séra a 0,1 ml roztoku interferentu. Ze sestrojeného grafu závislosti koncentrace analytu na koncentraci interferentu pak bylo patrné, do jaké koncentrace daného interferentu nepředstavuje odchylka více než 10 % od původní hodnoty a tudíž není měření ovlivněno interferující látkou. 17

2 18 Výtěžnost a pravdivost: K pacientskému vzorku o známé nízké koncentraci se přidalo jednak 10 % objemu vzorku o známé vysoké koncentraci, a jednak 10 % nulového kalibrátoru. Takto se připravilo 5 dvojic vzorků, měřilo se v dubletu. Spočítána byla výtěžnost R v procentech. Testováno bylo celkem 34 metod, a to jak pro stanovení v séru, tak pro stanovení v moči. Měření bylo rozděleno do 4 etap. Etapa 1: Aplikace pro měření v séru pro albumin, celkovou bílkovinu, celkový a přímý bilirubin, glukózu, cholesterol, kreatinin (Jaffé metoda a enzymatická metoda), kyselinu močovou, močovinu, triacylglyceroly, anorganický fosfor, chloridy, vápník a přímé měření HDL a LDL cholesterolu. Etapa 2: Aplikace pro měření v moči pro celkovou bílkovinu, kreatinin (Jaffé metoda a enzymatická Tabulka 1-1 metoda), kyselinu močovou, močovinu, glukózu, anorganický fosfor, chloridy, vápník a amylázu. Etapa 3: Aplikace pro měření v séru pro amylázu, ALP, AST, ALT (metoda s AMP), GMT, CK, LD, pankreatickou amylázu, cholinesterázu a CKMB Etapa 4: Aplikace pro IgA, IgG, IgM, CRP, RF, ASLO a HbA1c Celé testování probíhalo v období červen září Výsledky: Většina výsledků je prezentována v následujících tabulkách. Grafické výstupy zde nelze prezentovat vzhledem k počtu testovaných metod, jsou ale k dispozici u autora sdělení. Opakovatelnost: Tabulky 1-1 až 1-4 analyt jednotka průměr SD CV Albumin g/l 42,61 0,83 1,96 32,15 0,48 1,51 Celková bílkovina g/l 67,05 1,32 1,97 53,42 1,01 1,88 Bilirubin celkový μmol/l 24,30 0,88 3,62 87,4 2,67 3,06 Bilirubin přímý μmol/l 12,42 0,55 4,41 38,12 1,44 3,79 Cholesterol mmol/l 2,66 0,05 1,85 5,42 0,09 1,71 Kreatinin enzymaticky μmol/l 99,65 3,13 3,14 406,9 10,12 2,49 KreatininJaffé μmol/l 116,1 2,31 1,99 347,9 9,63 2,77 Kyselina močová μmol/l 275,7 5,85 2,12 697,9 14,12 2,02 Močovina mmol/l 7,40 0,15 2,05 26,83 0,76 2,81 Triacylglyceroly mmol/l 1,32 0,03 2,15 2,40 0,05 2,24 Fosfor mmol/l 1,21 0,02 1,78 2,05 0,06 2,01 Chloridy mmol/l 89,3 1,72 1,92 111,6 2,16 1,94

3 analyt jednotka průměr SD CV Vápník mmol/l 2,14 0,04 1,80 3,42 0,07 1,98 Glukóza mmol/l 5,14 0,09 1,83 14,86 0,32 2,18 HDL cholesterol mmol/l 1,74 0,03 1,82 0,90 0,013 1,53 LDL cholesterol mmol/l 5,07 0,08 1,56 2,43 0,05 1,92 Tabulka 1-2 (moče) analyt jednotka průměr SD CV Celková bílkovina mg/l 220 7,12 3,23 642,4 14,8 2,31 Glukóza mmol/l 1,66 0,09 5,71 Kreatinin enzymaticky 17,11 0,45 2,68 mmol/l 6,11 0,14 2,33 13,11 0,31 2,39 Kreatinin Jaffé mmol/l 6,22 0,11 1,84 13,05 0,26 2,03 Kyselina močová mmol/l 0,555 0,022 3,91 1,095 0,057 5,18 Močovina mmol/l 225 5,0 2,22 385,9 8,41 2,18 Fosfor mmol/l 8,93 0,28 3,15 19,42 0,66 3,40 Chloridy mmol/l 183,3 2,81 1,54 108,3 2,77 2,56 Vápník mmol/l 1,72 0,054 3,01 2,66 0,09 3,51 Amyláza μkat/l 0,92 0,03 3,50 2,68 0,066 2,43 19

4 20 Tabulka 1-3 analyt jednotka průměr SD CV Amyláza μkat/l 1,23 0,015 1,25 3,13 0,037 1,19 ALP μkat/l 1,15 0,019 1,66 3,36 0,049 1,45 AST μkat/l 0,78 0,014 1,82 2,43 0,032 1,33 ALT μkat/l 0,77 0,014 1,79 2,00 0,027 1,37 GMT μkat/l 0,76 0,029 3,78 3,65 0,047 1,29 CK μkat/l 2,58 0,073 2,82 8,76 0,158 1,71 LD μkat/l 2,45 0,06 2,45 4,12 0,07 1,67 pankreatická amyláza μkat/l 0,60 0,018 3,06 1,72 0,034 2,02 Cholinesteráza μkat/l 98,5 1,67 1,69 53,14 1,15 2,16 CK-MB μkat/l 0,69 0,013 1,91 17,07 0,22 1,31 Tabulka 1-4 analyt jednotka průměr SD CV IgA g/l 1,27 0,027 2,20 2,36 0,05 1,99 3,45 0,07 2,02 IgG g/l 8,25 0,20 2,44 16,47 0,31 1,90 IgM g/l 0,60 0,012 2,06 1,09 0,024 2,21 CRP mg/l 13,05 0,45 3,49 33,2 1,18 3,55 RF IU/ml 13,64 0,38 2,81 27,07 0,69 2,54 59,66 1,45 2,43 ASLO IU/ml 112,9 1,90 1,68 197,6 6,86 3,47 235,2 6,21 2,64 HbA1c % 3,09 0,056 1,79 11,4 0,18 1,57

5 Poznámka: Při měření většího počtu testů opakovaně ze stejných vzorků se prodlužuje doba, po kterou je vzorek v přístroji, a tím se zhoršuje opakovatelnost. Mezilehlá nepřesnost: Tabulka 2-1 až 2-4 Tabulka 2-1 analyt jednotka průměr SD CV Sigma Albumin g/l 41,98 0,85 2,03 5,9 30,7 0,62 2,01 5,9 Celková bílkovina g/l 66,74 1,31 1,97 4,6 51,48 1,03 2,00 4,5 Bilirubin celkový μmol/l 25,68 0,68 2,65 7,9 95,1 1,94 2,04 10,3 Bilirubin přímý μmol/l 13,22 0,49 3,75 40,14 1,87 4,65 Cholesterol mmol/l 2,61 0,05 1,92 5,2 5,27 0,10 1,84 5,4 Kreatinin enzymaticky μmol/l 95,3 2,34 2,45 6,1 379,4 7,25 1,91 7,85 KreatininJaffé μmol/l 107,6 4,53 4,21 3,6 338,2 12,2 3,59 4,2 Kyselina močová μmol/l 277,5 5,61 2,02 6,9 672,6 12,6 1,87 7,5 Močovina mmol/l 7,50 0,18 2,41 6,22 26,44 0,54 2,04 7,4 Triacylglyceroly mmol/l 1,34 0,03 2,16 6,9 2,36 0,05 2,16 6,9 Fosfor mmol/l 1,27 0,05 3,82 3,9 2,03 0,06 2,82 5,3 Chloridy mmol/l 89,7 1,8 1,99 3,5 111,8 2,31 2,06 3,4 Vápník mmol/l 2,12 0,04 1,98 5,1 3,25 0,077 2,34 4,3 Glukóza mmol/l 5,19 0,11 2,16 4,6 14,05 0,27 1,95 5,1 HDL cholesterol mmol/l 0,86 0,017 2,01 7,5 1,81 0,05 2, LDL cholesterol mmol/l 2,32 0,04 1,82 8,2 4,89 0,12 2,44 6,1 21

6 22 Tabulka 2-2 (moče) analyt jednotka průměr SD CV Sigma Celková bílkovina mg/l ,8 5, ,9 2,47 Glukóza mmol/l 1,50 0,088 5,93 3,7 16,21 0,45 2,76 7,9 Kreatinin enzymaticky mmol/l 6,04 0,10 1,65 14,5 12,8 0,21 1,67 14,5 Kreatinin Jaffé mmol/l 5,84 0,23 3,91 6,1 12,14 0,46 3,76 6,4 Kyselina močová mmol/l 0,593 0,04 6,78 3,8 1,11 0,046 4,17 6,2 Močovina mmol/l 206 9,28 4,51 3,8 355,5 11,57 3,26 5,2 Fosfor mmol/l 7,67 0,40 5,25 3,4 19,65 0,98 4,98 3,6 Chloridy mmol/l 102,6 2,54 2,48 5, ,94 2,83 4,9 Vápník mmol/l 1,68 0,06 3,81 4,7 2,51 0,46 3,78 4,8 Amyláza μkat/l 0,87 0,04 4,84 2,44 0,07 2,78 Tabulka 2-3 analyt jednotka průměr SD CV Sigma Amyláza μkat/l 1,22 0,04 2,98 7,1 3,08 0,05 1,57 13,4 ALP μkat/l 1,26 0,02 1,63 12,9 3,70 0,05 1,30 16,2 AST μkat/l 0,77 0,017 2,23 9,4 2,49 0,03 1,22 17,2 ALT μkat/l 0,77 0,017 2,16 9,7 2,01 0,02 1,04 20,2 GMT μkat/l 0,76 0,024 3,16 6,6 3,58 0,04 1,17 17,9 CK μkat/l 2,50 0,09 3,63 5,8 8,48 0,25 3,25 6,5 LD μkat/l 2,51 0,08 3,11 6,8 4,24 0,082 1,94 10,8 pankreatická amyláza μkat/l 0,58 0,026 4,42 4,8 1,66 0,058 3,50 6,0

7 analyt jednotka průměr SD CV Sigma Cholinesteráza μkat/l 94,8 2,34 2,47 8,5 49,87 1,17 2,34 8,9 CK-MB μkat/l 0,67 0,025 3,77 16,95 0,41 2,58 Tabulka 2-4 analyt jednotka průměr SD CV Sigma IgA g/l 1,29 0,04 3,28 7,3 2,35 0,08 3,26 7,4 3,41 0,11 3,13 7,7 IgG g/l 8,29 0,24 2,87 6,3 15,62 0,43 2,76 6,5 IgM g/l 0,62 0,03 4,51 5,8 1,14 0,05 4,46 5,8 1,86 0,07 3,13 8,3 CRP mg/l 13,96 0,56 3,96 6,1 35,55 1,12 3,15 7,6 58,1 1,73 2,98 8,1 RF IU/ml 12,94 0,40 3,11 30,35 0,94 3,08 59,75 1,31 2,19 ASLO IU/ml 110,05 2,70 2,45 193,6 5,39 2,78 233,3 8,49 3,64 HbA1c % 3,04 0,039 1,28 7,8 10,26 0,20 1,96 5,1 Výsledky pro meze detekce a stanovitelnosti, pro horní hranici linearity a pro výtěžnost a bias jsou shrnuty v tabulce č. 3, výsledky pro interference jsou shrnuty v tabulce č. 4 (jako horní hranice, kdy výsledek není ovlivněn interferentem). Tabulka 3 analyt jednotka mez detekce mez stanovitelnosti linearita výtěžnost (%) ALP μkat/l 0,04 0,13 20,0 96,3 CK μkat/l 0,05 0,17 18,0 101,4 CKMB μkat/l 0,033 0, ,9 T Bilirubin μmol/l 0,27 0, ,5 d Bilirubin μmol/l 0,40 1, ,4 Cholesterol mmol/l 0,03 0, ,7 TG mmol/l 0,04 0, ,0 Albumin g/l 0,22 0, ,5 ALT μkat/l 0,021 0,07 11,2 98,3 23

8 analyt jednotka mez detekce mez stanovitelnosti linearita výtěžnost (%) AMS μkat/l 0,03 0, ,8 ASLO IU/ml 4,8 14, ,8 AST μkat/l 0,04 0,13 7,8 99,8 Ca mmol/l 0,04 0,12 4,0 101,1 CB g/l 0,98 2, ,5 CB moč mg/l 4,2 12, ,1 Cl mmol/l 0,2 0, ,0 CRP mg/l 1,55 4, ,5 kreat enz. μmol/l 0,6 1, ,5 kreat Jaffe μmol/l 2,1 6, ,4 Glukóza mmol/l 0,02 0, ,9 GMT μkat/l 0,06 0, ,1 HbA1c % 0,14 0, ,3 HDL Chol mmol/l 0,02 0, ,2 LDL Chol mmol/l 0,03 0, ,4 Cholinesteráza μkat/l 1,75 5, ,9 IgA g/l 0,027 0, ,5 IgG g/l 0,16 0, ,1 IgM g/l 0,007 0, ,8 KM μmol/l 1,6 4, ,7 LD μkat/l 0,09 0, ,6 Močovina mmol/l 0,08 0, ,7 pams μkat/l 0,05 0, ,5 fosfor mmol/l 0,02 0,34 6,5 101,6 RF IU/ml 2,6 8, ,7 24 Tabulka 4 analyt jednotka hemoglobin g/l triacylglyceroly mmol/l ALP μkat/l 7, bilirubin mg/l CK μkat/l CKMB μkat/l T Bilirubin μmol/l x d Bilirubin μmol/l 5 20 x Cholesterol mmol/l 7, TG mmol/l 7,5 x 250 Albumin g/l 7, ALT μkat/l 2, AMS μkat/l 7, ASLO IU/ml

9 analyt jednotka hemoglobin g/l triacylglyceroly mmol/l AST μkat/l 2, Ca mmol/l bilirubin mg/l CB g/l 7, Cl mmol/l CRP mg/l kreat enz. μmol/l 7, kreat Jaffe μmol/l Glukóza mmol/l GMT μkat/l 7, HbA1c % x HDL Chol mmol/l LDL Chol mmol/l Cholinesteráza μkat/l IgA g/l 10 7, IgG g/l 10 7, IgM g/l 10 7,5 750 KM μmol/l 7, LD μkat/l 2, Močovina mmol/l 7, pams μkat/l 7, fosfor mmol/l RF IU/ml Porovnání metod: Korelační koeficienty se pro jednotlivé metody pohybovaly od 0,820 do 1,0. Hodnoty r a hodnoty koeficientů a a b jsou uvedeny v tabulce 5. Grafy, jak bylo zmíněno dříve, nelze vzhledem k prostoru prezentovat. Tabulka 5 Analyt Hodnota r Hodnota a Hodnota b ALP 0,994 1,016 0,001 CK 1,0 1,053 0,01 CKMB 0,996 0,99-0,018 T Bilirubin 0,976 1,072-2,92 d Bilirubin 0,958 1,389 1,66 Cholesterol 0,991 1,005-0,129 TG 0,992 1,0-0,01 Albumin 0,992 0,981 1,83 ALT 0,990 0,966-0,024 AMS 0,994 1,0-0,020 ASLO 0,999 0,958-1,97 25

10 26 Analyt Hodnota r Hodnota a Hodnota b AST 0,994 1,037 0,034 Ca 0,987 1,0-0,085 CB 0,993 0,988-0,89 CB moč 0,996 1,0 9,0 Cl 0,820 1,0 0 CRP 0,994 1,045 0,51 kreat enz. 0,997 1,168-17,8 kreat Jaffe 0,998 1,087-0,90 Glukóza 0,997 1,0-0,20 GMT 0,999 0,984 0,10 HbA1c 0,991 1,010-0,308 HDL Chol 0,994 0,963 0,053 LDL Chol 0,991 0,943 0,340 Cholinesteráza 0,961 1,003-2,63 IgA 0,992 0,901 0,048 IgG 0,992 0,909 0,447 IgM 0,937 1,077-0,011 KM 0,995 0,962 3,00 LD 0,999 0,880 0,034 Močovina 0,996 1,00 0,50 pams 0,991 0,925-0,055 fosfor 0,986 0,923 0,00 RF 0,995 0,927-0,264 Závěr Testované reagencie v kombinaci s testovaným přístrojem vyhovují požadavkům na ně obecně kladeným. Validace proběhla podle současně platného doporučení pro laboratoře klinické biochemie. Pro všechny metody jsou hodnoty sigma pro mezilehlou nepřesnost vyšší než 3 a pohybují se v rozmezí 3,4 20,2. (Podle Westgarda jsou metody se sigma nad 3 ještě vyhovující, metody s hodnotami nad 4,5 jsou naprosto bezproblémové. Hodnoty nad 6 znamenají špičkovou kvalitu metody.) Pod hodnotou 4,5 jsou metody pro stanovení chloridů v séru, kreatininu v séru metodou Jaffé a fosforu v moči. Pro jednu hladinu jsou hodnoty pod 4,5 pro stanovení kyseliny močové, močoviny a glukózy v moči a fosforu v séru. Vlastní přístroj je velmi jednoduchý k obsluze, programové vybavení vyhovuje současným požadavkům. Oceníte zejména jeho spolehlivost a společně s diagnostickými přípravky Lachema i ekonomický provoz. Samozřejmě svou konstrukcí a vlastnostmi je určen pro střední a menší laboratoře. Dále může sloužit jako záložní přístroj ve větších laboratořích, nebo jako doplňkový analyzátor pro specifické metody (např.: imunoturbidimetrické metody). Literatura: Příbalové letáky uvedených metod Manuál pro práci s analyzátorem Flexor-E. Bedřich Friedecký, Luděk Šprongl, Josef Kratochvíla: Validace a verifikace analytických metod v klinických laboratořích J.O. Westgard: Basic Method Validation, 3rd. Edition, 2008, Westgard QC Inc., Madison Materiály CLSI: C24-A3: Statistical Quality Control for Quantitative Measurement Procedures: Principles and Definitions EP05-A2 : Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods

11 EP06-A: Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures: A Statistical Approach EP07-A2: Interference Testing in Clinical Chemistry EP09-A2: Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples EP10-A3: Preliminary Evaluation of Quantitative Clinical Laboratory Measurement Procedures EP15-A2: User Verification of Performance for Precision and Trueness EP17-A: Protocols for Determination of Limits of Detection and Limits of Quantitation EP21-A: Estimation of Total Analytical Error for Clinical Laboratory Methods 27

Validační protokol LT CRP HS II (ADVIA 1800)

Validační protokol LT CRP HS II (ADVIA 1800) Validační protokol LT CRP HS II (ADVIA 1800) Datum vydání: 9.5.2011 Zpracoval: Ing. Luděk Šprongl Pracoviště: Centrální laboratoř, Šumperská nemocnice a.s. Validační protokol LT CRP HS II 1. CÍL, PŘEDMĚT

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 POUŽITÍ Souprava Vápník 600 se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace vápenatých iontů v séru a moči. SOUHRN V lidském organismu je vázána převážná

Více

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. 2. Odběrové pracoviště Plzeň, Terezie Brzkové 15 Terezie Brzkové 15, 318 00 Plzeň 1. Vyšetření: 1 Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu fotometricky [Albumin]

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 146/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 146/2017 ze dne: Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. laboratoř 2. odběrové a sběrné místo Krčská Krčská 1075/58, 1400 00 Praha 4 3. odběrové a sběrné místo Tajovského Tajovského 1310/4, 142 00 Praha 4 4. odběrové a

Více

laboratorní technologie

laboratorní technologie Evaluace imunoanalytického systému Olympus AU3000i Firma OLYMPUS uvedla na trh imunoanalytický systém AU3000i. Přístroj pracuje na principu heterogenní imunoanalýzy s technologií paramagnetických mikročástic

Více

Vybrané klinicko-biochemické hodnoty

Vybrané klinicko-biochemické hodnoty Vybrané klinicko-biochemické hodnoty Obecným výsledkem laboratorního vyšetření je naměřená hodnota, která může být fyziologická, zvýšená či snížená. Abychom zjištěnou hodnotu mohli takto zařadit, je třeba

Více

VOLNÁ VAZEBNÁ KAPACITA Fe 300

VOLNÁ VAZEBNÁ KAPACITA Fe 300 NÁVOD K POUŽITÍ VOLNÁ VAZEBNÁ KAPACITA Fe 300 KATALOGOVÉ ČÍSLO 107 POUŽITÍ Souprava Volná vazebná kapacita železa 300 se používá ke stanovení volné vazebné kapacity železa v krevním séru na automatických

Více

Analytické znaky laboratorní metody Interní kontrola kvality Externí kontrola kvality

Analytické znaky laboratorní metody Interní kontrola kvality Externí kontrola kvality Analytické znaky laboratorní metody Interní kontrola kvality Externí kontrola kvality RNDr. Alena Mikušková FN Brno Pracoviště dětské medicíny, OKB amikuskova@fnbrno.cz Analytické znaky laboratorní metody

Více

synlab czech s.r.o. Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Vrbenská 197/23, České Budějovice

synlab czech s.r.o. Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Vrbenská 197/23, České Budějovice Pracoviště zdravotnické laboratoře: Odběrové pracoviště Trhové Sviny Nábřeží Sv. Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny Odběrové pracoviště Písek Drlíčov 149, 397 01 Písek Odběrové pracoviště Český Krumlov T.G.Masaryka

Více

Filtr: minimální četnost skupin n = Cyklus EHK: AKS3/7 - Analyty krevního séra Stop termín: (4) Vápník celkový % Vzorek A,6,7,8 9 CRV,6,39

Filtr: minimální četnost skupin n = Cyklus EHK: AKS3/7 - Analyty krevního séra Stop termín: (4) Vápník celkový % Vzorek A,6,7,8 9 CRV,6,39 Filtr: minimální četnost skupin n = Cyklus EHK: AKS3/7 - Analyty krevního séra RoM = robustní průměr SD = směrodatná odchylka = variační koeficient Ntot = celkový počet účastníků Nout = počet výsledků

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011 List 1 z 5 Zprávy podepisuje: PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Kateřina Valošková lékař (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Marek Wróbel lékař (vyšetření č. 30-31)

Více

Kalibrace analytických metod. Miroslava Beňovská s využitím přednášky Dr. Breineka

Kalibrace analytických metod. Miroslava Beňovská s využitím přednášky Dr. Breineka Kalibrace analytických metod Miroslava Beňovská s využitím přednášky Dr. Breineka Měřící zařízení (zjednodušeně přístroje) pro měření fyzikálních veličin musí být výrobci kalibrovaná Objem: pipety Teplota

Více

Sérové indexy význam v klinické laboratorní analytice

Sérové indexy význam v klinické laboratorní analytice Sérové indexy význam v klinické laboratorní analytice 1 Sérové indexy SIH SIL SII sérový index hemolýzy sérový index lipémie sérový index ikteru 2 Hemolytický vzorek 3 Příčiny Hemolýza In vivo hemolytická

Více

Parametry metod automatické fotometrické analýzy

Parametry metod automatické fotometrické analýzy Parametry metod automatické fotometrické analýzy Každá metoda prováděná automatickým biochemickým analyzátorem má v softwaru řídícího počítače nadefinované parametry: číslo (aplikační kód) metody název

Více

SEKK Filtr: minimální četnost skupin n = 5 Cyklus EHK: AKS1/15 - Analyty krevního séra RoM = robustní průměr SD = směrodatná odchylka CV = variační ko

SEKK Filtr: minimální četnost skupin n = 5 Cyklus EHK: AKS1/15 - Analyty krevního séra RoM = robustní průměr SD = směrodatná odchylka CV = variační ko RoM = robustní průměr SD = směrodatná odchylka = variační koeficient Ntot = celkový počet účastníků Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem AV = vztažná hodnota CRV = certifikovaná referenční hodnota

Více

Akreditovaný subjekt: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace. lékař Oddělení společných laboratoří. Husova 2624, Havlíčkův Brod

Akreditovaný subjekt: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace. lékař Oddělení společných laboratoří. Husova 2624, Havlíčkův Brod List 1 z 5 Zprávy podepisuje: MUDr. Petr Linhart primář MUDr. Marián Medňanský lékař MVDr. Václav Fejt MVDr. Jitka Potocká Mgr. Antonín Melichar Mgr. Vladimír Semrád vedoucí laboratoře sérologické a imunologické

Více

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení albuminu v lidském séru a Albumin 2. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity ALT ALT 3. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity AST AST 4. Kvantitativní

Více

Fakultní nemocnice Brno Laboratoř Oddělení klinické biochemie (LOKB) Jihlavská 20, Brno

Fakultní nemocnice Brno Laboratoř Oddělení klinické biochemie (LOKB) Jihlavská 20, Brno Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště medicíny dospělého věku (PMDV) 2. Pracoviště dětské medicíny (PDM) Černopolní 9, 625 00 Brno 3. Pracoviště reprodukční medicíny (PRM) Obilní trh11, 625

Více

NÁVOD K POUŽITÍ HOŘČÍK 600 A KATALOGOVÉ ČÍSLO 104

NÁVOD K POUŽITÍ HOŘČÍK 600 A KATALOGOVÉ ČÍSLO 104 NÁVOD K POUŽITÍ HOŘČÍK 600 A KATALOGOVÉ ČÍSLO 104 POUŽITÍ Souprava Mg 600 A se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace hořečnatých iontů v séru, v moči a v dalších biologických materiálech. SOUHRN

Více

POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 1

POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 1 POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 1 Před zavedením nové analytické metody do rutinního laboratorního provozu je třeba prověřit, že její charakteristiky splňují požadavky na ní kladené a validovat ji.

Více

SEKK Filtr: minimální četnost skupin n = 5 Cyklus EHK: AKS1/18 - Analyty krevního séra RoM = robustní průměr SD = směrodatná odchylka CV = variační ko

SEKK Filtr: minimální četnost skupin n = 5 Cyklus EHK: AKS1/18 - Analyty krevního séra RoM = robustní průměr SD = směrodatná odchylka CV = variační ko RoM = robustní průměr SD = směrodatná odchylka = variační koeficient Ntot = celkový počet účastníků Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem AV = vztažná hodnota CRV = certifikovaná referenční hodnota

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření 17 OH progesteron v séru krev nmol/l od do DRM HRM F 15R 100R 0,61 13,6 M 15R 100R 0,61 6,96 Albumin - odpad močí moč μg/min od do DRM HRM (mikroalbuminurie)

Více

Preanalytické interference a praktické využití sérových indexů. Miroslava Beňovská

Preanalytické interference a praktické využití sérových indexů. Miroslava Beňovská Preanalytické interference a praktické využití sérových indexů Miroslava Beňovská 1 Preanalytické interference Hemolýza Chylozita Ikterus 2 počet vzorků Výskyt hemolýzy v rutinních vzorcích ze dne 16.3.2009

Více

POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 8

POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 8 Příloha č. 2 - Připomínky POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 8 Před zavedením nové analytické metody do rutinního laboratorního provozu je třeba prověřit, že její charakteristiky splňují požadavky na

Více

Substráty, elektrolyty - sérum

Substráty, elektrolyty - sérum Referenční meze oddělení biochemie a hematologie Polikliniky Železný Brod Aktualizace 1.4.215 Substráty, elektrolyty - sérum Bilirubin celkový (μmol/l) do 17,1 Stanovení ruší hemolýza 4,1-5,3 Draslík (K..)

Více

Seznam vyšetření OKL - PKBH Klatovské nemocnice a.s.

Seznam vyšetření OKL - PKBH Klatovské nemocnice a.s. Seznam vyšetření OKL - PKBH Klatovské nemocnice a.s. PKBH - biochemie Název metody Odběrový materiál Dostupnost Stabilita po odběru (hod) 20-25 C 4-8 C - 20 C ALBUMIN S, P St,R 24 30 dnů 6 měsíců ALBUMIN

Více

1. Laboratoř klinické biochemie a hematologie Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno. Identifikace postupu vyšetření

1. Laboratoř klinické biochemie a hematologie Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno. Identifikace postupu vyšetření Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno Vyšetření: 1. (1) koncentrace celkového bilirubinu [S Bilirubin celkový] 2. (1) koncentrace ALT [S

Více

Doporučení k provádění validace a verifikace analytických metod v klinických laboratořích

Doporučení k provádění validace a verifikace analytických metod v klinických laboratořích Doporučení k provádění validace a verifikace analytických metod v klinických laboratořích Datum druhého vydání: 11/2010 Status doporučení: aktuální Autoři: Bedřich Friedecký, Luděk Šprongl, Josef Kratochvíla

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 A KATALOGOVÉ ČÍSLO 204

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 A KATALOGOVÉ ČÍSLO 204 NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 A KATALOGOVÉ ČÍSLO 204 POUŽITÍ Souprava Vápník 600 A se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace vápenatých iontů v séru a moči. SOUHRN V lidském organismu je vázána

Více

Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy OKBH Praha

Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy OKBH Praha Druh dokumentu: STANDARDNÍ PRACOVNÍ POSTUP BSPP-28 Název: Vydání č.: 3 Počet stran: 4 SOP Metoda Hladina Rozšířená kombinovaná nejistota Přijatelný rozdíl Dmax BSOP-01 Stanovení urey enzymaticky UV-GMD

Více

Protokol o zkoušce č.j. 1/2016, počet stran 12, strana číslo 1. V Praze dne Č.j. 1/2016

Protokol o zkoušce č.j. 1/2016, počet stran 12, strana číslo 1. V Praze dne Č.j. 1/2016 Protokol o zkoušce č.j. 1/2016, počet stran 12, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ FOSFOR 600 UV A KATALOGOVÉ ČÍSLO 606

NÁVOD K POUŽITÍ FOSFOR 600 UV A KATALOGOVÉ ČÍSLO 606 NÁVOD K POUŽITÍ FOSFOR 600 UV A KATALOGOVÉ ČÍSLO 606 POUŽITÍ Souprava Fosfor 600 UV A se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace fosforu v krevním séru a moči na automatických analyzátorech. SOUHRN

Více

Protokol o testování systému glukometr měřící proužky Glukometr BioHermes GluCoA1c

Protokol o testování systému glukometr měřící proužky Glukometr BioHermes GluCoA1c Protokol o testování č.j. 4/2019, počet stran 12, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2,

Více

Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů

Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů 5 Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů Albumin (Alb) Alkalická fosfatáza (ALP) Alaninaminotransferáza

Více

laboratorní technologie

laboratorní technologie Kreatinin srovnání metod pro stanovení hladiny v moči D. Friedecký, R. Hušková, P. Chrastina, P. Hornik a T. Adam Kreatinin je jedním z nejčastěji stanovovaných analytů v biochemické laboratoři. V tomto

Více

CHEMOMETRIE S jakými aplikacemi statistiky pracujeme v klinické biochemii nejčastěji?

CHEMOMETRIE S jakými aplikacemi statistiky pracujeme v klinické biochemii nejčastěji? CHEMOMETRIE S jakými aplikacemi statistiky pracujeme v klinické biochemii nejčastěji? aplikace statistiky pro analytická měření statistické zpracování experimentálních dat KVALIMETRIE je soubor poznatků

Více

OSVEDCENI O AKREDITACI

OSVEDCENI O AKREDITACI NÁRODNí AKREDTAČNí ORGÁN Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba 2. Oddělení klinické hematologie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba 3. Oddělení klinické

Více

Za hranice nejistoty(2)

Za hranice nejistoty(2) Za hranice nejistoty(2) MUDr. Jaroslava Ambrožová OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s. 19.5.2014 1 TNI 01 0115: VIM EP15-A2 User Verification of performance for Precision and Trueness C51-A Expression of measurement

Více

Zavedení nového přístroje v hematologické laboratoři

Zavedení nového přístroje v hematologické laboratoři Doporučení laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP Zpracoval: S. Vytisková, J. Juráňová, I. Malíková Recenzent: - Schváleno Laboratorní sekcí ČHS ČLS JEP: 9.3.2017 Schváleno výborem ČHS

Více

F-01 Referenční rozmezí OKB

F-01 Referenční rozmezí OKB strana : 1 z 9 Název dokumentu F-01 Referenční rozmezí OKB Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Internet Tento dokument je duchovním majetkem Pracoviště laboratorních

Více

Metodika a výsledky porovnání stanovení vybraných analytů na pracovištích Oddělení klinické biochemie FN Brno

Metodika a výsledky porovnání stanovení vybraných analytů na pracovištích Oddělení klinické biochemie FN Brno Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 4, p. 177 181. Metodika a výsledky porovnání stanovení vybraných analytů na pracovištích Oddělení klinické biochemie FN Brno Mikušková A., Beňovská M., Wiewiorka

Více

RM při verifikaci linearity v českém národním systému mezilaboratorního porovnávání v klinické biochemii

RM při verifikaci linearity v českém národním systému mezilaboratorního porovnávání v klinické biochemii RM při verifikaci linearity v českém národním systému mezilaboratorního porovnávání v klinické biochemii Reference materials at verification of linearity. Czech national interlaboratory comparison system

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BILIRUBIN 600 OX KATALOGOVÉ ČÍSLO 205

NÁVOD K POUŽITÍ BILIRUBIN 600 OX KATALOGOVÉ ČÍSLO 205 NÁVOD K POUŽITÍ BILIRUBIN 600 OX KATALOGOVÉ ČÍSLO 205 POUŽITÍ Souprava Bilirubin 600 OX se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace celkového bilirubinu v krevním séru na automatických analyzátorech.

Více

Direct HDL Cholesterol (D-HDL) HDL Cholesterol přímý

Direct HDL Cholesterol (D-HDL) HDL Cholesterol přímý ADVIA Chemistry Systems Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Návod k použití 2015-05 Direct HDL Cholesterol (D-HDL) HDL Cholesterol přímý Systém ADVIA 1200 Aktualizace Aktualizace: Složení a koncentrace

Více

Aktualizace: Omezení tohoto postupu. Lidské sérum, plazma (s heparinem lithným) a moč

Aktualizace: Omezení tohoto postupu. Lidské sérum, plazma (s heparinem lithným) a moč Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Kyselina močová (UA) Návod k použití 2015-08 Systém ADVIA 1200 ADVIA 1650/1800 ADVIA 2400 Nové informace Aktualizace: Omezení tohoto postupu Aktualizace: Omezení tohoto

Více

Protokol o srovnání POCT EUROLyser CRP s akreditovanou metodou stanovení CRP imunoturbidimetricky na analyzátoru Unicel DxC 800

Protokol o srovnání POCT EUROLyser CRP s akreditovanou metodou stanovení CRP imunoturbidimetricky na analyzátoru Unicel DxC 800 Protokol o zkoušce č.j. 3/2016, počet stran 8, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2, tel.:

Více

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Vyšetření stabilita séra / dny/ ovlivňuje upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C stanovení odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není vhodná

Více

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Andrea Vinciková Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Validace Ověřování,

Více

Biochemická laboratoř

Biochemická laboratoř Biochemická laboratoř školní rok 2013/14 Ing. Jarmila Krotká 3. LF UK, Klinická biochemie, bakalářské studium Hlavní úkol biochemické laboratoře Na základě požadavku lékaře vydat co nejdříve správný výsledek

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ALBUMIN 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 506

NÁVOD K POUŽITÍ ALBUMIN 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 506 NÁVOD K POUŽITÍ ALBUMIN 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 506 POUŽITÍ Souprava Albumin 600 se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace albuminu v krevním séru na automatických analyzátorech. SOUHRN Albumin

Více

BILIRUBIN PŘÍMÝ 360 OX

BILIRUBIN PŘÍMÝ 360 OX NÁVOD K POUŽITÍ BILIRUBIN PŘÍMÝ 360 OX KATALOGOVÉ ČÍSLO 306 POUŽITÍ Souprava Bilirubin přímý 360 OX se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace přímého bilirubinu v krevním séru na automatických

Více

LDL cholesterol, přímý (DLDL)

LDL cholesterol, přímý (DLDL) Siemens Healthcare Diagnostics Inc. LDL cholesterol, přímý (DLDL) Návod k použití 2015-08 Systém ADVIA 1200 Nové informace Aktualizace: Komponenty a koncentrace Aktualizace: Komponenty a koncentrace Aktualizace:

Více

Nová doporučení o interní kontrole kvality koagulačních vyšetření. RNDr. Ingrid V. Hrachovinová, Ph.D. Laboratoř pro poruchy hemostázy, ÚHKT Praha

Nová doporučení o interní kontrole kvality koagulačních vyšetření. RNDr. Ingrid V. Hrachovinová, Ph.D. Laboratoř pro poruchy hemostázy, ÚHKT Praha Nová doporučení o interní kontrole kvality koagulačních vyšetření RNDr. Ingrid V. Hrachovinová, Ph.D. Laboratoř pro poruchy hemostázy, ÚHKT Praha Proč vnitřní kontrola kvality (VKK) ve vyšetření hemostázy?

Více

Revmatoidní faktor (RF)

Revmatoidní faktor (RF) Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Návod k použití 2011-09 Revmatoidní faktor (RF) Systém ADVIA 1200 Nové informace Výchozí verze této metody Výchozí verze této metody Výchozí verze této metody Přehled

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Kalibrace analytických metod

Kalibrace analytických metod Kalibrace analytických metod Petr Breinek BC_Kalibrace_2010 Měřící zařízení (zjednodušeně přístroje) pro měření fyzikálních veličin musí být výrobci kalibrovaná Objem: pipety Teplota (+37 C definovaná

Více

VOLBA OPTIMÁLNÍ METODY

VOLBA OPTIMÁLNÍ METODY VOLBA OPTIMÁLNÍ METODY Jak nalézt z velkého množství metod nejlepší ( fit for purpose ) postup? (c) David MILDE Jak na to? 1. Identifikovat problém požadovaná informace (kvalitativní či kvantitativní analýza,

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

NÁVOD K POUŽITÍ CHOLINESTERÁZA 360 KATALOGOVÉ ČÍSLO 706

NÁVOD K POUŽITÍ CHOLINESTERÁZA 360 KATALOGOVÉ ČÍSLO 706 NÁVOD K POUŽITÍ CHOLINESTERÁZA 360 KATALOGOVÉ ČÍSLO 706 POUŽITÍ Souprava Cholinesteráza 360 se používá ke stanovení enzymové aktivity cholinesterázy v krevním séru na automatických analyzátorech. SOUHRN

Více

Kyselina močová, koncentrovaná činidla (UA_c)

Kyselina močová, koncentrovaná činidla (UA_c) Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Kyselina močová, koncentrovaná činidla (UA_c) Návod k použití 2015-06 Systém ADVIA 1200 ADVIA 1650/1800 ADVIA 2400 Nové informace Aktualizace : Interference Aktualizace

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

Albumin v moči (mikroalbuminérie)

Albumin v moči (mikroalbuminérie) strana : 1 z 11 A Albumin v moči (mikroalbuminérie) 133 Odběrový materiál imunoturbidimetrie mg/l vzorek první ranní moči 0 2,8 g/mol kreatininu - 1 měsíc 6 měsíců rutinní Výsledek je vydán jako poměr

Více

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot 5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů 0-4 dny 28-44 Albumin (Alb) g/l 4 dny - 15 let 38-54 > 15 let

Více

Nová doporučení o interní kontrole kvality krevního obrazu. Soňa Vytisková

Nová doporučení o interní kontrole kvality krevního obrazu. Soňa Vytisková Nová doporučení o interní kontrole kvality krevního obrazu Soňa Vytisková 1 2 3 4 5 ÚVOD Programy vnitřní kontroly kvality klinických laboratoří mají sice svá obecná pravidla, ale je nutné je individuálně

Více

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8 Acidobazická rovnováha 30 min 30 min ACR - index x v den dodání materiálu do laboratoře Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) 120 min v den dodání materiálu do laboratoře Alaninaminotransferáza

Více

Rozšířený protokol 1/2012 o testování systému glukometr měřící proužky Wellion Calla light na žádost zadavatele

Rozšířený protokol 1/2012 o testování systému glukometr měřící proužky Wellion Calla light na žádost zadavatele Protokol o zkoušce č.j. 4/2012, počet stran 14, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2,

Více

Příloha č. 5a ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12

Příloha č. 5a ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12 Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Analyt stabilita analytu v séru / dny/ ovlivňuje upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C stanovení odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není

Více

Klinicko-biochemická vyšetření Enzymy v klinické diagnostice 2

Klinicko-biochemická vyšetření Enzymy v klinické diagnostice 2 Klinicko-biochemická vyšetření Enzymy v klinické diagnostice 2 Faktory preanalytické a analytické fáze vyšetření ovlivňující výsledek a jeho interpretaci přesnost, normální rozložení dat, pravdivost, správnost,

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Ref. interval Ref. interval Ref. interval M+Ž M Ž

Ref. interval Ref. interval Ref. interval M+Ž M Ž Stránka 1 z 6 Biochemie - referenční interval S-CRP hs 0-150 0,0-5,0 mg/l do 24 hod. S-Močovina 1-15 1,8-6,4 mmol/l do 24 hod. 15-150 2,8-7,2 mmol/l do 24 hod. S-Kreatinin 1-15 21-65 umol/l do 24 hod.

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

Protokol o zkoušce č.j. 2/2013, počet stran 12, strana číslo 1. Zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Protokol o zkoušce č.j. 2/2013, počet stran 12, strana číslo 1. Zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025 Protokol o zkoušce č.j. 2/2013, počet stran 12, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2,

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

Protokol o zkoušce č.j. 5/2014, počet stran 13, strana číslo 1. V Praze dne Č.j. 5/2014

Protokol o zkoušce č.j. 5/2014, počet stran 13, strana číslo 1. V Praze dne Č.j. 5/2014 Protokol o zkoušce č.j. 5/2014, počet stran 13, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2,

Více

Příloha č. 5a ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12

Příloha č. 5a ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12 Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB stabilita analytu v séru / dny/ upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není vhodná fyzická zátěž AST 7

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení klinické biochemie MMN, a.s., nemocnice Jilemnice Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr biologického

Více

Seznam vyšetření VYŠETŘENÍ MOČE KL ON Kladno, a.s.

Seznam vyšetření VYŠETŘENÍ MOČE KL ON Kladno, a.s. strana : 1 z 13 Název dokumentu KL ON Kladno, a.s. Abstrakt Seznam vyšetření moče prováděných v Klinické laboratoři ON Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Tento dokument je duchovním majetkem Klinické

Více

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, 686 01 Uherské Hradiště 2. Městská nemocnice s poliklinikou, Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod 1. Vyšetření: 1. Stanovení látkové

Více

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky Vyšetření: 801 - Klinická biochemie 1. Kvantitativní stanovení kyseliny močové [Kyselina močová] SOPV-OKL/B-02 2. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-05 močoviny [Urea] 3. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-09

Více

Pavel Prouza Novinky v portfoliu Roche

Pavel Prouza Novinky v portfoliu Roche Pavel Prouza 24.2.2010 Novinky v portfoliu Roche klinická biochemie a homogenní imunoanalýza Novinky CC/HIA Tina-quant C-Reactive Protein Gen.3 (COBAS INTEGRA, cobas c 311/501) Tina-quant D-Dimer Gen.

Více

Statistika a chemometrie v klinické biochemii

Statistika a chemometrie v klinické biochemii Statistika a chemometrie v klinické biochemii (S jakými aplikacemi i statistiky ti tik pracujeme v laboratoři klinické biochemie nejčastěji?) P. Breinek PF_statistika a chemometrie 2011 1 Kvalita (jakost)

Více

KATALOG DIAGNOSTICKÝCH SETŮ S K A L A B 2018

KATALOG DIAGNOSTICKÝCH SETŮ S K A L A B 2018 KATALOG DIAGNOSTICKÝCH SETŮ S K A L A B 2018 set Princip Objem Cena Hořčík 600 A (Mg 600 A) 104 Hořečnaté ionty reagují v prostředí trisového pufru při ph = 8,8 s arsenazem III za vzniku stabilního modrého

Více

Endokrinologický ústav Laboratorní komplement Endokrinologického ústavu Národní 8, Praha 1

Endokrinologický ústav Laboratorní komplement Endokrinologického ústavu Národní 8, Praha 1 Pracoviště zdravotnické laboratoře: Oddělení klinické biochemie (OKB) Oddělení steroidů a proteofaktorů (OSP) Oddělení klinické imunoendokrinologie (OKIE) 4. Oddělení molekulární endokrinologie (OME) Oddělení

Více

Flexor (Selectra) Junior/E/XL

Flexor (Selectra) Junior/E/XL Flexor (Selectra) Junior/E/XL BLT Kreatinin Liquid 500 (CREAT L 500) kat. č. 10010227 Souprava pro stanovení koncentrace kreatininu v séru, plazmě a moči Jaffého metodou. Před zahájením práce si pečlivě

Více

laboratorní technologie

laboratorní technologie Vliv preanalytických podmínek na měření ABR Dobrovolná H. Soška V. 1. Úvod V péči o kriticky nemocné pacienty se dnes stále častěji na odděleních JIP využívají POCT přístroje. Stanovení parametrů acidobazické

Více

Glukóza, glykovaný hemoglobin, glykované proteiny. Glykované proteiny mechanismus glykace, stanovení ve formě formazanů.

Glukóza, glykovaný hemoglobin, glykované proteiny. Glykované proteiny mechanismus glykace, stanovení ve formě formazanů. Část Analytické metody 3. Glukóza, glykovaný hemoglobin, glykované proteiny Glukóza: referenční hodnoty, definitivní a referenční metoda, glukózaoxidázová metoda a interference stanovení, glukózadehydrogenázová

Více

Protokol o testování systému glukometr měřící proužky Glukometr Contour PLUS

Protokol o testování systému glukometr měřící proužky Glukometr Contour PLUS Protokol o zkoušce č.j. 1/2014, počet stran 12, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2,

Více

Marcela Vlková ÚKIA, FNUSA, Brno Veronika Kanderová CLIP, 2. LF UK a FN Motol, Praha VALIDACE A VERIFIKACE V PRŮTOKOVÉ CYTOMETRII

Marcela Vlková ÚKIA, FNUSA, Brno Veronika Kanderová CLIP, 2. LF UK a FN Motol, Praha VALIDACE A VERIFIKACE V PRŮTOKOVÉ CYTOMETRII Marcela Vlková ÚKIA, FNUSA, Brno Veronika Kanderová CLIP, 2. LF UK a FN Motol, Praha VALIDACE A VERIFIKACE V PRŮTOKOVÉ CYTOMETRII KONTROLA KVALITY Výsledky analytických měření mají silný dopad v praxi:

Více

Klinická diagnostika. www.labmark.cz. Cena Kč s DPH. Objednací číslo Biochemie. Cena Kč bez DPH

Klinická diagnostika. www.labmark.cz. Cena Kč s DPH. Objednací číslo Biochemie. Cena Kč bez DPH strana 1 z 6 Ceník platí v souladu s Obchodními podmínkami LAB MARKa.s od 20.4.2015 Biochemie 10560 ALBUMIN (BCG,LIQ) 1000 ml 500 605 156004 ALBUMIN (BCG,LIQ) 4 x 100 ml 400 484 12018 alfa-amyláza (CNPG3,LIQ)

Více

Nejistoty měření akreditovaných vyšetření OKBH Poliklinika Žďár nad Sázavou

Nejistoty měření akreditovaných vyšetření OKBH Poliklinika Žďár nad Sázavou Nejistoty měření akreditovaných OKBH Poliklinika Žďár nad Sázavou (rozšířená kombinovaná nejistota, rozšiřovací faktor k=2) verifikace platné pro rok 2014 Přesný název postupu koncentrace močoviny v séru

Více

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Oddělení klinické biochemie Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Oddělení klinické biochemie Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem Vyšetření: 1. kreatininu d le Jaffé [S_Kreatinin] [P_Kreatinin] 801 - Klinická biochemie KZ03_ST124 l UL OKB SOP 2. urey [S _Urea] [P _Urea] KZ03_ST1255 UL OKB SOP 3. glukózy fotometrickou [S_ Glukóza]

Více

Doporučení k provádění validace a verifikace analytických metod v klinických laboratořích

Doporučení k provádění validace a verifikace analytických metod v klinických laboratořích Doporučení k provádění validace a verifikace analytických metod v klinických laboratořích Předmět validace v laboratoři Validaci definuje mezinárodní metrologický slovník [5] jako ověřování, že specifikované

Více

Úloha 1 Stanovení katalytické koncentrace aspartátaminotransferázy (AST)

Úloha 1 Stanovení katalytické koncentrace aspartátaminotransferázy (AST) Datum... Jméno... Kroužek... Návod a protokol z praktického cvičení z biochemie Téma: Vyšetření jater a pankreatu Úloha 1 Stanovení katalytické koncentrace aspartátaminotransferázy (AST) Pro stanovení

Více

Nejistoty měření akreditovaných vyšetření OKBH Poliklinika Žďár nad Sázavou

Nejistoty měření akreditovaných vyšetření OKBH Poliklinika Žďár nad Sázavou Nejistoty měření akreditovaných OKBH Poliklinika Žďár nad Sázavou (rozšířená kombinovaná nejistota, rozšiřovací faktor k=2) verifikace platné pro rok 2017 Přesný název postupu koncentrace močoviny v séru

Více

Nejistoty měření akreditovaných vyšetření OKBH Poliklinika Žďár nad Sázavou

Nejistoty měření akreditovaných vyšetření OKBH Poliklinika Žďár nad Sázavou Nejistoty měření akreditovaných OKBH Poliklinika Žďár nad Sázavou (rozšířená kombinovaná nejistota, rozšiřovací faktor k=2) verifikace platné pro rok 2016 Přesný název koncentrace močoviny v séru (kinetický

Více