Závěrečná zpráva. za projektové období leden 2011 prosinec 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva. za projektové období leden 2011 prosinec 2013"

Transkript

1 Závěrečná zpráva za projektové období leden 2011 prosinec 2013 Základní informace Název projektu Školka už není problém Registrační číslo projektu Příjemce dotace CZ.1.04/3.4.04/ Vítkovická nemocnice a.s. IČ příjemce Vyhotovení závěrečné zprávy Po ukončení projektu

2 OBSAH 1. Naplňování klíčových aktivit 1.1. Organizační a technické zajištění projektu číslo aktivity Administrace a řízení projektu číslo aktivity Příprava a vybavení prostor pro MŠ číslo aktivity Zřizování a provozování MŠ číslo aktivity Průběžné a závěrečné hodnocení projektu číslo aktivity 05

3 1 Naplňování klíčových aktivit 1.1 Organizační a technické zajištění projektu číslo aktivity 01 Na základě podmínek projektu byl v průběhu prosince 2010 sestaven realizační tým, skládající se z pozic: manažer projektu, finanční manažer a koordinátor projektových aktivit. Na jednotlivé pozice byly pečlivě vybrány a následně jmenovány konkrétní osoby. Byly nastaveny kompetence a odpovědnosti pro jednotlivé členy realizačního týmu. S výše uvedenými členy realizačního týmu byly k datu uzavřeny dohody o pracovní činnosti s finančním ohodnocením, které odpovídalo podmínkám daným v projektu. Realizační tým začal ihned pracovat na organizačním i technickém zajištění projektu. 6. ledna 2011 proběhla první pracovní schůzka realizačního týmu. Bylo dohodnuto, že v období leden až červen 2011 budou další schůzky realizačního týmu probíhat vždy každý poslední čtvrtek v měsíci a dále dle aktuální potřeby. Zároveň byl vypracován podrobný harmonogram průběhu projektu na období leden až červen Harmonogram obsahoval jednotlivé postupové kroky, kontrolní body, termíny a osoby odpovědné za jejich plnění. Zápisy ze schůzek realizačního týmu byly k dispozici všem členům realizačního týmu a statutárním zástupcům nemocnice pro informovanost o plnění naplánovaných úkolů. V průběhu února 2011 byla stanovena kritéria pro vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitelky školky. Na webu Vítkovické nemocnice byl vyvěšen inzerát s podrobnými informacemi výběrového řízení na obsazení místa ředitelky školky s termínem uzávěrky příjmu přihlášek Dne proběhly pohovory se sedmi pozvanými zájemci o toto místo. S vítězkou výběrového řízení na ředitelku školky byla uzavřena pracovní smlouva na HPP k datu Vybraná ředitelka se stala součástí realizačního týmu projektu a začala se podílet na naplňování klíčových aktivit při zřizování školky. Po první pracovní schůzce realizačního týmu byla zpracována zadávací dokumentace pro výběrové řízení na nákup výpočetní a audiovizuální techniky a software. V rámci tohoto výběrového řízení byly osloveny tři firmy, všechny reagovaly nabídkou, která splňovala podmínky pro zařazení do výběrového řízení. Posouzení nabídek provedl dne Ing. Petr Hýža, manažer projektu. Hodnotícím kritériem byla nabídková cena s váhou 100%. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy BRAIN Computers s.r.o. S vybraným dodavatelem byla uzavřena dne písemná smlouva. O výsledku výběru byli doporučeným dopisem informováni všichni uchazeči. Zápis o posouzení a hodnocení nabídek byl podepsán statutárními zástupci. V průběhu května 2011 byli vybráni další členové realizačního týmu 3 x odborný pedagog a dětská sestra. Jeden odborný pedagog nastoupil v červnu, zbývající dva 3

4 a dětská sestra k Mzdové ohodnocení jednotlivých členů bylo nastaveno v souladu s podmínkami danými v rozpočtu projektu. Během období před zahájením vlastního provozu školky proběhlo dalších pět pracovních schůzek realizačního týmu, který byl doplněn o ředitelku školky. Součástí každé schůzky byla i aktualizace harmonogramu průběhu projektu na období leden až červen V květnu 2011 bylo vyhlášeno a zadministrováno výběrové řízení na nákup nábytku vybavení MŠ. V rámci výběrového řízení byli vyzváni k podání nabídky 3 dodavatelé, kteří nabízejí požadované plnění na trhu, tzn. firmy A-typ Morava s.r.o., Milan Válek - TRUHLÁŘSTVÍ s.r.o. a Truhlářství Holaň Václav. Posouzení nabídek provedl dne Ing. Petr Hýža, manažer projektu. Před zahájením posouzení a hodnocení nabídek podepsal hodnotitel čestné prohlášení o nestrannosti. Nejprve byla posouzena úplnost doručených nabídek. Dvě předložené nabídky obsahovaly všechny požadované údaje a doklady. Nabídka firmy Milan Válek - TRUHLÁŘSTVÍ s.r.o. obsahovala ověřený Výpis z obchodního rejstříku, který byl starší než 90 dnů. Tato nabídka byla považována za nabídku neúplnou, z tohoto důvodu byla vyřazena z hodnocení. Hodnotícím kritériem byla nabídková cena s váhou 100 %. Nejvýhodnější nabídku předložila firma A-typ Morava s.r.o. S vybraným dodavatelem byla uzavřena písemná smlouva. O výsledku výběru byli doporučeným dopisem informováni všichni uchazeči. Zápis o posouzení a hodnocení nabídek byl podepsán statutárními zástupci a jako doklad o provedení výběrového řízení byl předložen poskytovateli. Výběrové řízení na nákup nábytku, stejně jako výběrové řízení na nákup výpočetní a audiovizuální techniky, proběhlo v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Metodickým pokynem pro zadávání zakázek z OP LZZ. Při výběru dodavatelů byly dodržovány principy transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace. Na základě výše uvedených výběrových řízení a smluv podepsaných s dodavateli byla do školky dodána audiovizuální a výpočetní technika včetně odpovídajícího software. Zároveň byla školka vybavena nábytkem (např. postýlky, skříňky, kancelářský nábytek, kuchyňská linka) tak, aby bylo zajištěno funkční a bezpečné zázemí jak pro děti, tak personál školky. Klíčová aktivita č. 01 byla v daném období 1 6/2011 naplněna v plném rozsahu a to při dodržení časového harmonogramu a v souladu se schváleným projektem. 1.2 Administrace a řízení projektu číslo aktivity 02 Pro zahájení realizace projektu došlo k sepsání dohod o pracovní činnosti s jednotlivými členy realizačního týmu a vypracování pracovních činností. Členové realizačního týmu byli seznámeni s povinností řádného vykazování činnosti v rámci projektu a obdrželi vzory pracovního výkazu. Vedoucí mzdové účtárny byla poučena o systému vykazování mzdových nákladů členů realizačního týmu. 4

5 V rámci zajištění koordinace projektu byla založena na intranetu složka určená členům realizačního týmu a statutárním zástupcům. Koordinátor vložil do této složky příručky pro příjemce, formuláře pro vedení mzdové a finanční agendy projektu, materiály pro publicitu a dokumenty pro přípravu monitorovacích zpráv. Dále zde byly ukládány zápisy z porad realizačního týmu, harmonogramy činností, interní směrnice pro vedení projektu, evaluační zprávy, výsledky dotazníků spokojenosti rodičů a prezentace k publicitě. Koordinátor projektových aktivit vytvořil systém pro zakládání a uchovávání veškeré písemné dokumentace projektu, byl založen podací deník pro evidenci příchozí i odchozí pošty týkající se projektových aktivit. Pro podporu při označování dokumentů bylo vyrobeno razítko s názvem a číslem projektu. Pro finanční řízení projektu bylo finančním manažerem založeno (v rámci firemního bankovního účtu) zvláštní nákladové středisko. Finanční manažer byl pověřen vypracováním interních směrnic, ve kterých jsou stanovena pravidla pro číslování, evidenci a oběh účetních dokladů, převody mezd, dlouhodobý majetek a ostatní finanční záležitosti související s projektem. Koordinátor se zaregistroval na stránky ESF Fóra pro zajištění lepší informovanosti o aktualitách v rámci výzvy č. 54. Prostřednictvím toho fóra komunikoval s administrátorem při řešení konkrétních problémů spojených s administrací a řízením první fáze projektu. Dne byla publikována na stránkách v části Realizované projekty informace o projektu firemní školky. V průběhu května 2011 došlo k uzavření pracovních smluv na HPP se všemi pedagogickými pracovníky školky. Byly vypracovány pracovní náplně pro jednotlivé zaměstnance v souladu s popisy pozic v projektu. Zaměstnanci byli seznámeni s povinností řádného vykazování činnosti v rámci projektu a obdrželi vzory pracovního výkazu. Z důvodu nepravidelné docházky dětí do 3 let a jejich snadnější adaptace na dětskou sestru se realizační tým rozhodl spojit úvazky 0,2 dvou dětských sester do úvazku 0,4 jedné dětské sestry. V rozpočtu byly zrušeny položky Dětská sestra 1 a Dětská sestra 2 a vznikla nová položka Dětská sestra, kam byly převedeny náklady z obou dětských sester. Manažer projektu, koordinátor a finanční manažer se zúčastnili osobní konzultace s externím administrátorem projektu pro získání doplňujících informací důležitých pro řádné řízení projektu. Především se jednalo o oblast naplňování indikátorů, administraci osobních nákladů a zajištění cílové skupiny. Po ukončení přípravného období a rozjetí provozu školky byla nastavena nová pravidla pro porady realizačního týmu včetně termínů jejich konání, které byly nastaveny čtvrtletně vždy na poslední čtvrtek v kvartálu. V průběhu období červenec 2011 až prosinec 2013 proběhlo 10 porad realizačního týmu. Z každé porady byl 5

6 vypracován podrobný zápis. Na každé poradě realizačního týmu došlo ke kontrole plnění harmonogramu, dle situace k jeho úpravě a aktualizaci. Na poradách realizačního týmu byly finančním manažerem předkládány informace o čerpání rozpočtu projektu. Dále finanční manažer zpracovával na požádání průběžné reporty pro manažera projektu. Tímto byla zajištěna kontrola čerpání financí v souladu s rozpočtem projektu a manuály ESF. V průběhu měsíce září 2011 byla uzavřena DPP s pomocným pedagogem klinickým logopedem, který vedl 1x týdně logopedický kroužek. Jeho mzdové náklady byly hrazeny z nepřímých nákladů projektu. Pro naplňování publicity projektu byl vytvořen informační leták o náplni projektu. Ten byl trvale umístěn na veřejně přístupných místech s velkým pohybem návštěvníků nemocnice i zaměstnanců vývěska v budově ředitelství, vývěska v prostorech jídelny. Leták byl také ke stažení na webu nemocnice. Pro zajištění publicity po celou dobu projektu byla na webu nemocnice vytvořena záložka pro uveřejňování základních informací o náplni a průběhu projektu. Záložka a informace do ní vložené byly řádně označeny logy dle požadavku manuálu pro publicitu projektů OPLZZ a informace o spolufinancování projektu z EU fondů. V rámci publicity byla na webové stránky Vítkovické nemocnice umístěna informace o zahájení realizace projektu firemní školky. Zaměstnanci společnosti byli informováni prostřednictvím intranetu o zahájení realizace projektu a připravovaných krocích, které povedou k zahájení provozu školky. Tato informace byla taktéž prezentována na poradě staničních sester. Součástí výše uvedených zpráv byla informace o spolufinancování projektu z fondů EU. Pro potřeby publicity projektu byly pořízeny drobné předměty propisky a bloky. Zároveň byly vytištěny samolepky pro označení zakoupeného vybavení a hlavičkové papíry pro administraci. Všechny materiály obsahovaly povinné prvky dle manuálu pro publicitu. Podrobná zpráva o zahájení realizace projektu byla uveřejněna také v časopise AGEL, který je distribuován zaměstnancům všech zdravotnických zařízení holdingu Agel a.s., včetně Vítkovické nemocnice a.s. Dne 26. ledna 2011 byla vydána a médiím předána tisková zpráva, která byla věnována projektu firemní mateřské školy. 29. června 2011 byla publikována druhá tisková zpráva, která byla zaměřena na slavnostní otevření mateřské školy a aktivity připravované pro děti navštěvující školku i jejich rodiče zaměstnance nemocnice. Obě zprávy obsahovaly informace o spolufinancování z fondů EU a povinná loga. V termínu proběhl první plánovaný workshop, na kterém byla řešena problematika rovných příležitostí slaďování rodinného a pracovního života. Pozvánka s programem workshopu byla uveřejněna na webových stránkách nemocnice, dále byla distribuována prostřednictvím mateřské společnosti Agel, Klubu personalistů a Národního institutu dalšího vzdělávání. Workshopu se zúčastnilo 6 pracovníků z jiných organizací, které zvažovaly zřízení firemní školky a 3 členové realizačního týmu projektu. Cílem workshopu bylo předat, případně si vyměnit 6

7 zkušenosti s provozováním firemních školek obecně a firemní školky ve zdravotnickém zařízení. Členové realizačního týmu v rámci workshopu prezentovali své zkušenosti s řízením projektu a fungováním firemní mateřské školy. Součástí workshopu byla i diskuse a ukázka prostor školky. V rámci naplňování publicity projektu dne ředitelka MŠ prezentovala firemní MŠ na Workshopu AKTUÁLNÍ TRENDY V PERSONALISTICE a jejich aplikace ve školství ve Frýdku-Místku, snímky z workshopu byly umístěny na Intranetu nemocnice. V 1. čtvrtletí 2012 proběhlo dotazníkové šetření spokojenosti cílové skupiny. Dotazník obsahoval 18 otázek a návratnost dotazníku byla od 19 rodičů. Vyhodnocení, včetně odpovědí na dotazy a připomínky se objevilo na Intranetu nemocnice. Otázky dotazníku spokojenosti cílové skupiny: 1. Jste spokojeni s výchovně vzdělávací prací učitelek? Máte k ní nějaké připomínky, náměty? 2. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? Na co se nejvíce těší? 3. Je dostačující spolupráce mezi Vámi a učitelkou a informovanost o chování a úrovní schopností dítěte? 4. Máte nějaké připomínky k práci učitelek? 5. Je dostačující počet kulturních akcí a ostatních aktivit a informovanost o nich? 6. Co Vám v MŠ chybí? Napište náměty a připomínky. 7. Sledujete informace a fotogalerii na intranetu VN? 8. Máte nějaké výhrady nebo připomínky ke školnímu řádu? 9. Jste spokojeni se skladbou jídelníčku? 10. Jste spokojeni s úklidem v MŠ? 11. Jste spokojeni s vedením MŠ? 12. Jste spokojeni s materiálním vybavením MŠ? 13. Jste spokojeni s vnitřními prostory MŠ? 14. Hodnotíte vznik Firemní MŠ jako pozitivní? 15. Doporučil (a) byste MŠ svým známým kolegům? 16. Jaké jsou pro Vás hlavní důvody k zapsání docházky dítěte do firemní MŠ? 17. Domníváte se, že Firemní MŠ splňuje podmínky výchovy a vzdělání jako běžná (státní) MŠ? 18. Zde máte prostor pro podrobnější zhodnocení vzniku, fungování či námětů pro zkvalitnění Firemní mateřské školy při Vítkovické nemocnici a.s. 7

8 V termínu ředitelka MŠ a manažer projektu prezentovali firemní MŠ na Workshopu AKTUÁLNÍ TRENDY V PERSONALISTICE a jejich aplikace ve školství ve Frýdku-Místku. Snímky z workshopu byly umístěny na Intranetu nemocnice. V rámci naplňování publicity ředitelka MŠ zpracovala příspěvek do sborníku společnosti Gender Studies, o.p.s. vydávaného na téma nákladů a zisků rovných příležitostí. Školka obdržela 10 ks výtisků tohoto sborníku textů, ve kterém byly uveřejněny informace o zřízení a provozování naší firemní MŠ. Ředitelka MŠ poskytla informace o zřízení a provozování firemní MŠ studentce Slezské univerzity v Opavě Ingrid Adamusové, která je použila do své bakalářské práce na téma Firemní předškolní vzdělávání v ČR po roce 1989 se zaměřením na Moravskoslezský kraj. Dne proběhla předem ohlášená kontrola MPSV, která byla zaměřena především na kontrolu rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně změn, monitorovací zprávy, korespondenci s externím administrátorem, podklady k provedeným aktivitám, dokumentaci publicity projektu, dokumentaci výběrových řízení provedených v projektu a účetní dokumentaci projektových výdajů (originály faktur, mzdových listů, výpisů z účtu, výkazů práce, pracovních smluv/dohod týkajících se osob zapojených do projektu) za období Bylo shledáno jedno pochybení došlo k překročení jednotkové ceny u položky č Sada hraček o 163,- Kč + 26,08 Kč nepřímých nákladů. Tato skutečnost byla nahlášena finančnímu úřadu. Dne proběhla kontrola Finančního úřadu na popud inspekce MPSV, která shledala jedno pochybení ve financování došlo k překročení jednotkové ceny u položky č Sada hraček o 163,- Kč + 26,08 Kč nepřímých nákladů, i když celková částka za položku nebyla dočerpána. Kontrola byla zaměřena na financování projektu za rok Na základě požadavků Finančního úřadu byly doloženy související doklady (rozhodnutí o dotaci, výpis z obchodního rejstříku, daňové doklady, termíny plateb, atd.). Výsledkem kontroly bylo vrácení výše uvedené částky. 8

9 V rámci naplňování publicity projektu dne vyšel v celorepublikovém periodiku DENÍK článek Vítkovická nemocnice: firemní školka se u zdravotníků ujala, ve kterém byly prezentovány rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života. V průběhu 3. čtvrtletí 2012 proběhlo druhé dotazníkové šetření spokojenosti cílové skupiny. Dotazník obsahoval 20 otázek a návratnost dotazníku byla od 20 rodičů. Vyhodnocení, včetně odpovědí na dotazy a připomínky bylo umístěno na Intranetu nemocnice. Otázky dotazníku spokojenosti cílové skupiny: 1. Jste spokojeni s výchovně vzdělávací prací učitelek? Máte k ní nějaké připomínky, náměty? 2. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? Na co se nejvíce těší? 3. Je dostačující spolupráce mezi Vámi a učitelkou a informovanost o chování a úrovní schopností dítěte? 4. Máte nějaké připomínky k práci učitelek? 5. Je dostačující počet kulturních akcí a ostatních aktivit a informovanost o nich? 6. Co Vám v MŠ chybí? Napište náměty a připomínky. 7. Sledujete informace a fotogalerii na intranetu VN? 8. Máte nějaké výhrady nebo připomínky ke školnímu řádu? 9. Jste spokojeni se skladbou jídelníčku? 10. Jste spokojeni s úklidem v MŠ? 11. Jste spokojeni s vedením MŠ? 12. Jste spokojeni s materiálním vybavením MŠ? 13. Jste spokojeni s vnitřními prostory MŠ? 14. Hodnotíte vznik Firemní MŠ jako pozitivní? 15. Doporučil (a) byste MŠ svým známým kolegům? 16. Jaké jsou pro Vás hlavní důvody k zapsání docházky dítěte do firemní MŠ? 17. Domníváte se, že Firemní MŠ splňuje podmínky výchovy a vzdělání jako běžná (státní) MŠ? 18. Jste spokojeni s úhradou do Fondu rodičů? 19. Jaká je Vaše představa úhrady školného? 20. Zde máte prostor pro podrobnější zhodnocení vzniku, fungování či námětů pro zkvalitnění Firemní mateřské školy při Vítkovické nemocnici a.s. 9

10 V termínu proběhl druhý plánovaný workshop, na kterém byla řešena problematika rovných příležitostí slaďování rodinného a pracovního života. Cílem workshopu bylo posílit informovanost potenciálních žadatelů výzvy A4 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na vytvoření nových předškolních zařízení (školek). Pozvánka s programem workshopu byla uveřejněna na webových stránkách nemocnice, dále byla distribuována prostřednictvím Klubu personalistů a Národního institutu dalšího vzdělávání. Workshopu se zúčastnilo 11 pracovníků z jiných organizací, které zvažovaly zřízení firemní školky a 3 členové realizačního týmu projektu. Cílem workshopu bylo předat, případně si vyměnit zkušenosti s provozováním firemních školek obecně a firemní školky ve zdravotnickém zařízení. Členové realizačního týmu v rámci workshopu prezentovali své zkušenosti s řízením projektu a fungováním firemní mateřské školy. Součástí workshopu byla i diskuse a ukázka prostor školky. V průběhu 1. čtvrtletí 2013 začal projektový tým pracovat na přípravě podkladů pro zpracování Podnikatelského plánu MŠ a registraci školky pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, s cílem zajistit další udržitelnost mateřské školy po ukončení projektu v prosinci V rámci naplňování publicity proběhla v průběhu měsíce května 2013 schůzka se zástupcem společnosti IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s., na které byly poskytnuty informace pro zpracování evaluačního projektu "Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2012", jehož součástí bylo i zpracování případových studií na vybrané společnosti, resp. jimi realizované projekty v rámci OP LZZ. Dne 31. března 2013 bylo dokončeno zpracování Podnikatelského plánu, který obsahoval návrh způsobu dalšího fungování firemní mateřské školy a byl v měsíci dubnu předložen ke schválení a schválen jak představenstvem Vítkovické nemocnice, tak i následně představenstvem Agel. Obsahoval následující kapitoly: Vznik firemní MŠ, Charakteristika firemní MŠ, 10

11 Aktuální SWOT analýza, Udržitelnost MŠ po ukončení projektu, Návrh rozpočtu, Závěr. Dne byla založena Mateřská škola Agel, s.r.o., jejímž jediným společníkem je Vítkovická nemocnice a.s. Realizační tým projektu začal připravovat podklady pro žádost o její registraci do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od , která byla v polovině července odeslána na Krajský úřad MSK, odbor školství, mládeže a sportu. V polovině srpna jsme obdrželi rozhodnutí o registraci. Na začátku září byla odeslána žádost o poskytnutí dotaci (přidělení normativu) z MŠMT k Realizační tým projektu pokračoval v dalších přípravách udržitelnosti mateřské školy po ukončení projektu. V průběhu druhé poloviny roku 2013 proběhlo několik schůzek k zajištění dalšího financování projektu, úpravě rozpočtu a stanovení mzdových podmínek pro zaměstnance. Byly zpracovány směrnice k fungování nového právního subjektu, žádost o kategorizaci prací a smlouvy k zajištění stravování a praní prádla. V průběhu celého projektu byly vždy v plánovaných termínech pravidelně zpracovávány a odesílány monitorovací zprávy. Po skončení projektu 29. ledna 2014 byla vydána tisková zpráva, která shrnula informace o průběhu, výsledcích i přínosech realizace projektu. Ve zprávě byl zmíněn i podíl spolufinancování z fondů EU a informace o počtu podpořených rodičů, který byl jedním z indikátorů projektu. Tisková zpráva je trvale veřejně k nahlédnutí na webových stránkách Informace z tiskové zprávy čerpaly i články vydané v celostátních periodikách PRÁVO ze dne a DENÍK ze dne , ve kterých bylo rovněž zmíněno spolufinancování z fondů EU. Klíčová aktivita č. 02 byla v daném období 1/ /2013 naplněna v plném rozsahu a to při dodržení časového harmonogramu a v souladu se schváleným projektem. 1.3 Příprava a vybavení prostor pro MŠ číslo aktivity 03 Součástí přípravy prostor pro školku byly nezbytně nutné stavební úpravy. Dne proběhla schůzka vedení společnosti s architekty. Zpracovaná projektová dokumentace byla předána nemocnici dne Bylo zahájeno stavební řízení a organizace výběrového řízení na dodavatele stavby. V průběhu února a března bylo vyřízeno stavební povolení, včetně koordinovaného stanoviska MMO a stanovisek KHS, NIPI, HZS a RWE a v průběhu března 2011 zorganizováno výběrové řízení na dodavatele stavby. V termínu došlo k předání staveniště a zahájení stavby a dne byla školka po dokončení všech stavebních úprav zkolaudována. 11

12 Vybudované prostory MŠ tvoří herna a jídelna, ložnice, šatna, kuchyňka, WC se sprchovým koutem a umyvadly, pracovna ředitelky a další prostory nutné pro zajištění řádného provozu a zázemí personálu. Prostorové řešení školky a její zařízení je v souladu s technickými a hygienickými požadavky na fungování tohoto typu školského zařízení. Po ukončení stavebních prací byla školka vybavena potřebným nábytkem, audiovizuální a výpočetní technikou, hračkami, výchovnými a výukovými pomůckami a sportovními potřebami. Prostory pro venkovní aktivity byly vybaveny hracími prvky, jako je pískoviště či zahradní šplhací sestava. Terénní úpravy zahrady pro děti i zabudované hrací prvky splňují náležitosti nezbytné pro bezpečný pobyt dětí v těchto prostorech. Tato aktivita měla být dle harmonogramu projektu ukončena v průběhu června Vzhledem ke skutečnosti, že k ještě nebylo zakoupeno všechno vybavení uvedené v jednotlivých položkách rozpočtu projektu, došlo k prodloužení naplnění této aktivity do února Zbývající, nezakoupené vybavení mělo převážně charakter edukačních pomůcek a výukových materiálů (např. dětské knihy, sady textů pro výuku) a bylo postupně zakoupeno v prvních měsících provozu školky. Skutečnost, že veškeré vybavení školky nebylo zakoupeno v souladu s harmonogramem projektu, nemělo žádný negativní vliv na kvalitu či rozsah poskytovaných služeb školky, bezpečnost nebo potřebný hygienický standard. První měsíce provozu MŠ umožnily zanalyzovat potřeby vzhledem ke specifikům umístěných dětí (věk, zdravotní omezení) a dokoupit chybějící vybavení v souladu s projektem a zároveň co nejblíže požadavkům praxe (např. edukační pomůcky). 1.4 Zřizování a provozování MŠ číslo aktivity 04 Ředitelka školky ve spolupráci s klíčovými členy realizačního týmu zajistila legislativní a personální kroky potřebné pro zřízení a zahájení provozování školky. Byl vybrán potřebný odborný personál školky (3 odborní pedagogové a dětská sestra). Výběr těchto zaměstnanců a následné vypracování popisů pracovní činnosti se řídily kritérii danými v popisech jednotlivých pracovních pozic v projektu. Legalizace provozování MŠ byla zajištěna registrací vázané živnosti péče o děti do 3 let a volné živnosti mimoškolní výchova a vzdělávání na místně příslušném živnostenském úřadě. Byly vypracovány vnitřní předpisy nezbytné pro chod školky po stránce bezpečnosti, administrace, provozu a hygieny zařízení Archivační a skartační řád MŠ, Provozní řád MŠ, Školní řád MŠ, Evakuační plán MŠ, Schéma únikových cest MŠ, Kategorizace práce, Plány HACCP pro výdej stravy. Zároveň bylo do stávajících směrnic Vítkovické nemocnice (Organizační řád, Pracovní řád, Směrnice BOZP, Směrnice OOPP, Požární a poplachové směrnice) zapracováno pracoviště mateřské školy. Ředitelka připravila materiály potřebné pro administraci chodu školky, příjem a evidenci docházky. Dále vypracovala odborné materiály pro výchovu a vzdělávání 12

13 dětí Školní vzdělávací program MŠ. Zároveň byl připraven program aktivit pro děti a rodiče na období prázdninových měsíců a na školní rok 2011/2012. Tento program aktivit byl aktualizován i pro další období v průběhu celého projektu. Ředitelka MŠ spolu s manažerem projektu a koordinátorem nastavili pravidla pro výběr a přijímání dětí do MŠ. Kritéria byla stanovena s ohledem splnění monitorovacích indikátorů (počet podpořených osob) při dodržení principu rovných příležitostí. Rodiče zaměstnanci Vítkovické nemocnice, kteří projevili zájem o umístění dětí do MŠ, přihlásili své děti formou písemné přihlášky. Poté byla ředitelkou školky vydána a rodičům zaslána rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. Pro zvýšení informovanosti zaměstnanců o službách školky a podpory naplnění indikátoru podpořených osob byl na konci června 2011 zorganizován tzv. adaptační týden pro rodiče a děti. Školka zahájila svůj provoz Všechny výše uvedené kroky v rámci plnění této klíčové aktivity byly vedeny v souladu s principy uplatňování rovných příležitostí. Veškerá dokumentace o evidenci dětí a jejich docházce byla řádně evidována. Jako podklad kontroly naplnění indikátoru sloužily Žádosti o přijetí dítěte do MŠ. O každém dítěti byl evidován Spis, který obsahuje Žádost o přijetí dítěte, Rozhodnutí o přijetí dítěte. Ve školní matrice jsou založeny evidenční listy dítěte, které obsahují údaje o dítěti, rodičích a jejich pracovní pozici ve Vítkovické nemocnici a.s. Odborní pedagogové vedli pravidelnou docházku dětí v třídní knize. O ukončení docházky během školního roku rozhodovala ředitelka MŠ na základě Žádosti o odhlášení dítěte z MŠ, která je rovněž součástí Spisu dítěte. Během července a srpna 2011 se podíleli na provozu MŠ tři odborní pedagogové, dětská zdravotní sestra a ředitelka MŠ. Prázdninový provoz prokázal, že počet odborných pedagogů vzhledem k počtu dětí ve třídě a jejímu věkovému složení dětí, kdy převládají děti mladší 3 let, je nevyhovující z hlediska zajištění jejich dohledu, zajištění hygienických a biologických potřeb. Po konzultaci s administrátorem projektu se členové projektového týmu rozhodli situaci řešit nepodstatnou změnou ve smyslu zrušení pozice Odborného pedagoga, se kterým byl pracovní poměr ukončen dohodou ve zkušební době k Od vznikla pozice Ošetřovatelka, která zajišťovala dohled nad dětmi. Výběr tohoto zaměstnance proběhl na základě jeho dosažené kvalifikace pro práci ošetřovatelky a byl vypracován popis pracovní činnosti, který odpovídal podmínkám, režimu a věkovému složení dětí v MŠ tak, aby byly zajištěny psychologické, biologické i hygienické potřeby dětí. Výchova a vzdělávání dětí probíhalo v MŠ dle veřejného dokumentu Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Odborní pedagogové na jeho základě vytvářeli Třídní vzdělávací plány, které byly součástí dokumentace MŠ a pravidelně se evidovaly. Odborní pedagogové každý měsíc hodnotili edukační činnost, evaluační záznamy byly rovněž zakládány jako podklad pro půlroční, roční hodnocení mateřské školy. V průběhu celé doby fungování MŠ byla prováděna hospitační činnost, záznamy hospitací jednotlivých učitelek byla zakládány v dokumentech Kontrolní činnosti. 13

14 Od 1. července 2011, kdy zahájila školka svůj oficiální provoz do , kdy projekt skončil, bylo na základě Žádostí rodičů o přijetí dítěte do MŠ ředitelkou MŠ vyhověno 66 rodičům, z toho bylo podpořeno 58 žen/matek a 8 mužů/otců. Z pohledu věkového složení rodičů nebyl podpořen žádný zaměstnanec ve věku let, bylo podpořeno 65 zaměstnanců ve věku let a 1 zaměstnanec ve věku let. Co se týče vzdělání rodičů, byli podpořeni 2 zaměstnanci se základním vzděláním, 33 zaměstnanců se středoškolským vzděláním, 4 zaměstnanci s nástavbovým vzděláním a 27 zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním. Průběžné naplňování indikátoru: Období Celkový počet podpořených rodičů Z toho ženy/matky Z toho muži/otcové 7-9/ / / / / / / / / / Celkem Vývoj počtu zapsaných dětí a průměrné docházky v průběhu projektu: 2011 Měsíc Zapsaní Prům.docházka Měsíc Zapsaní Prům.docházka Měsíc Zapsaní Prům.docházka

15 V průběhu celého projektu byla připravena pro děti řada aktivit, o kterých byli rodiče, zaměstnanci VN vždy s časovým předstihem informováni na intranetu Vítkovické nemocnice a.s., na nástěnce v MŠ i na veřejných místech VN s větším pohybem lidí. Za celé projektové období pedagogický personál mateřské školy připravil celkem 155 kulturních a sportovních aktivit pro děti, případně i rodiče a prarodiče. Rozložení kulturních a sportovních aktivit pro děti, případně i rodiče a prarodiče v čase: 2011 Měsíc Celkem Počet Měsíc Celkem Počet Měsíc Celkem Počet Mezi kulturní a sportovní aktivity pro děti, případně i rodiče a prarodiče, které pedagogický personál MŠ zorganizoval, patří: 33x návštěva divadelního představení, 16x výlet na ranč do Hlučína, 6x výlet do Beskyd na Bílou s programem, 5x focení dětí, 4x noční spinkání ve školce, 3x výlet do ZOO, 3x výlet do JoJo parku, 3x tvůrčí dílna s rodiči, 3x hledání podzimního pokladu, 3x Uspávání broučků s lampiony, 3x Mikulášská návštěva, 3x Vánoční cinkání u stromečku a nadělování, 3x vánoční setkání s rodiči, 3x návštěva knihovny, 3x strašidýlkový den (Helloweenský rej) se soutěží o nejhezčí strašidýlko, 3x sportovní dopoledne, 2x letní sportovní olympiáda, 2x loučení s prázdninami s klaunem Hopsalínem, 2x výlet do Dinoparku, 2x soutěž o nejhezčího sněhuláka, 2x pětidenní lyžařský kurz na Bílé se závody, 2x masopustní jarmark, 2x maškarní karneval, 2x Den země, 2x besídka ke dni maminek, 15

16 2x Den dětí s klaunem Hopsalínem, 2x pětidenní zotavovací akce, 2x zábavné odpoledne s rodiči, 2x zábavné dopoledne s ilustrátorem Adolfem Dudkem, 2x beseda s Městskou policií, 2x Dračkiáda se soutěží o nejhezčího draka, 1x prázdninový karneval, 1x výtvarná soutěž O nejkrásnější sluníčko, 1x pohádkové dopoledne, 1x výlet na Černou louku Za indiánskými kmeny, 1x výlet do Sklepa strašidel, 1x výlet do Komenského sadů, 1x výlet na dopravní hřiště, 1x výlet do planetária, 1x autíčkové závody, 1x zimní sportovní olympiáda, 1x Valentýnský den, 1x prezentace projektu Les a život v něm, 1x oslava 1. Výročí založení školky, 1x Barvičkový den, 1x Dinoden, 1x den zdraví s dopoledním vařením v MŠ, 1x návštěva Balónkového klauna, 1x zábavné dopoledne Cestování po Africe s vystoupením bubeníků, 1x Puzzliáda, 1x návštěva Cinestar, 1x zábavné dopoledne s lesními zvířátky, 1x módní výtvarné dopoledne, 1x zábavné dopoledne s hygienou Mytí rukou, 1x účast v soutěži Celé Česko čte dětem, 1x vítání prázdnin s rodiči, včetně grilování v MŠ, 1x výtvarná soutěž Letní dovolená, 1x exkurze Hasičského záchranného sboru, 1x návštěva koncertu Pavla Nováka. V průběhu celého projektového období probíhaly pravidelné vzdělávací kroužky pro děti. Rodičům, zaměstnancům Vítkovické nemocnice mateřská škola nabídla tyto vzdělávací kroužky: Předškoláček příprava dětí pro vstup do ZŠ (2 x týdně) Plavání Rehabilitační oddělení v areálu VN Angličtina hrou Pohybový kroužek s jogou Logopedie vedená klinickou logopedkou 16

17 Po celou dobu trvání projektu platilo, že účast dětí v jednotlivých kroužcích byla organizována odbornými pedagogy MŠ a to bezplatně. Rodiče žádnou z aktivit vzdělávání nehradili. Klíčová aktivita č. 04 byla v daném období 6/ /2013 naplněna v plném rozsahu a to při dodržení časového harmonogramu a v souladu se schváleným projektem. 1.5 Průběžné a závěrečné hodnocení projektu číslo aktivity 05 Během každého čtvrtletí naplňování projektu byla provedena evaluace průběhu projektu. Evaluace se opírala o informace, které manažer projektu získal během pravidelných schůzek realizačního týmu, při pravidelných kontrolách plnění podrobného harmonogramu realizace projektu, z reportů o čerpání rozpočtu. Dále z častých fyzických kontrol ve školce, pravidelných hlášeních koordinátora a ředitelky školky o jednotlivých krocích při aktivitách pořádaných v MŠ. Výstupem vyhodnocení byla vždy průběžná evaluační zpráva. Její obsah tvořil výsledky kontroly dodržování harmonogramu projektu, včetně vyhodnocení plnění klíčových aktivit. Na základě výsledků evaluace prováděl manažer projektu aktualizaci podrobného harmonogramu a stanovení úkolů pro členy realizačního týmu. Písemným výstupem byl aktualizovaný harmonogram a zápis z průběžné evaluace. Evaluační zprávy sloužily jako podklad pro zpracování monitorovacích zpráv. Všechny výše uvedené kontrolní činnosti byly úzce propojeny s vyhodnocováním naplňování sledovaných monitorovacích indikátorů. Zpracováno dne Zpracoval: Ing. Petr Hýža, manažer projektu Podpis. 17

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S z Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-866/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Slánská 36, 273 41 Brandýsek

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIL-234/12-L o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-988/12-H. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-988/12-H. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-988/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Sídlo: Urxova 342,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-124/10-J Základní škola a Mateřská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: 592 64

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1147/09-12 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Adresa: Riegrova 17, 664 51

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-153/11-Z. Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-153/11-Z. Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-153/11-Z Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž Sokolská 352, 768 32 Zborovice

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 848/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 848/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ - 848/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 687 52 Korytná 1 E-mail právnické osoby IČO 75020599

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-600/12-Z. příspěvková organizace. Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-600/12-Z. příspěvková organizace. Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-600/12-Z Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Buchlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Suchý řádek 208,

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-534/08-14. Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-534/08-14. Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-534/08-14 Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o. Adresa: Tyršova 59, Horní Benešov, 793 12 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Hradec Králové Inspekční zpráva Plavecká škola, Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842 Adresa: Eliščino nábřeží 842, 500 02 Hradec Králové Identifikátor zařízení: 600 033

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dětský domov a Speciální mateřská škola, Broumov, třída Masarykova 246

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dětský domov a Speciální mateřská škola, Broumov, třída Masarykova 246 Česká republika Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dětský domov a Speciální mateřská škola, Broumov, třída Masarykova 246 Adresa: třída Masarykova

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více