Závěrečná zpráva. za projektové období leden 2011 prosinec 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva. za projektové období leden 2011 prosinec 2013"

Transkript

1 Závěrečná zpráva za projektové období leden 2011 prosinec 2013 Základní informace Název projektu Školka už není problém Registrační číslo projektu Příjemce dotace CZ.1.04/3.4.04/ Vítkovická nemocnice a.s. IČ příjemce Vyhotovení závěrečné zprávy Po ukončení projektu

2 OBSAH 1. Naplňování klíčových aktivit 1.1. Organizační a technické zajištění projektu číslo aktivity Administrace a řízení projektu číslo aktivity Příprava a vybavení prostor pro MŠ číslo aktivity Zřizování a provozování MŠ číslo aktivity Průběžné a závěrečné hodnocení projektu číslo aktivity 05

3 1 Naplňování klíčových aktivit 1.1 Organizační a technické zajištění projektu číslo aktivity 01 Na základě podmínek projektu byl v průběhu prosince 2010 sestaven realizační tým, skládající se z pozic: manažer projektu, finanční manažer a koordinátor projektových aktivit. Na jednotlivé pozice byly pečlivě vybrány a následně jmenovány konkrétní osoby. Byly nastaveny kompetence a odpovědnosti pro jednotlivé členy realizačního týmu. S výše uvedenými členy realizačního týmu byly k datu uzavřeny dohody o pracovní činnosti s finančním ohodnocením, které odpovídalo podmínkám daným v projektu. Realizační tým začal ihned pracovat na organizačním i technickém zajištění projektu. 6. ledna 2011 proběhla první pracovní schůzka realizačního týmu. Bylo dohodnuto, že v období leden až červen 2011 budou další schůzky realizačního týmu probíhat vždy každý poslední čtvrtek v měsíci a dále dle aktuální potřeby. Zároveň byl vypracován podrobný harmonogram průběhu projektu na období leden až červen Harmonogram obsahoval jednotlivé postupové kroky, kontrolní body, termíny a osoby odpovědné za jejich plnění. Zápisy ze schůzek realizačního týmu byly k dispozici všem členům realizačního týmu a statutárním zástupcům nemocnice pro informovanost o plnění naplánovaných úkolů. V průběhu února 2011 byla stanovena kritéria pro vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitelky školky. Na webu Vítkovické nemocnice byl vyvěšen inzerát s podrobnými informacemi výběrového řízení na obsazení místa ředitelky školky s termínem uzávěrky příjmu přihlášek Dne proběhly pohovory se sedmi pozvanými zájemci o toto místo. S vítězkou výběrového řízení na ředitelku školky byla uzavřena pracovní smlouva na HPP k datu Vybraná ředitelka se stala součástí realizačního týmu projektu a začala se podílet na naplňování klíčových aktivit při zřizování školky. Po první pracovní schůzce realizačního týmu byla zpracována zadávací dokumentace pro výběrové řízení na nákup výpočetní a audiovizuální techniky a software. V rámci tohoto výběrového řízení byly osloveny tři firmy, všechny reagovaly nabídkou, která splňovala podmínky pro zařazení do výběrového řízení. Posouzení nabídek provedl dne Ing. Petr Hýža, manažer projektu. Hodnotícím kritériem byla nabídková cena s váhou 100%. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy BRAIN Computers s.r.o. S vybraným dodavatelem byla uzavřena dne písemná smlouva. O výsledku výběru byli doporučeným dopisem informováni všichni uchazeči. Zápis o posouzení a hodnocení nabídek byl podepsán statutárními zástupci. V průběhu května 2011 byli vybráni další členové realizačního týmu 3 x odborný pedagog a dětská sestra. Jeden odborný pedagog nastoupil v červnu, zbývající dva 3

4 a dětská sestra k Mzdové ohodnocení jednotlivých členů bylo nastaveno v souladu s podmínkami danými v rozpočtu projektu. Během období před zahájením vlastního provozu školky proběhlo dalších pět pracovních schůzek realizačního týmu, který byl doplněn o ředitelku školky. Součástí každé schůzky byla i aktualizace harmonogramu průběhu projektu na období leden až červen V květnu 2011 bylo vyhlášeno a zadministrováno výběrové řízení na nákup nábytku vybavení MŠ. V rámci výběrového řízení byli vyzváni k podání nabídky 3 dodavatelé, kteří nabízejí požadované plnění na trhu, tzn. firmy A-typ Morava s.r.o., Milan Válek - TRUHLÁŘSTVÍ s.r.o. a Truhlářství Holaň Václav. Posouzení nabídek provedl dne Ing. Petr Hýža, manažer projektu. Před zahájením posouzení a hodnocení nabídek podepsal hodnotitel čestné prohlášení o nestrannosti. Nejprve byla posouzena úplnost doručených nabídek. Dvě předložené nabídky obsahovaly všechny požadované údaje a doklady. Nabídka firmy Milan Válek - TRUHLÁŘSTVÍ s.r.o. obsahovala ověřený Výpis z obchodního rejstříku, který byl starší než 90 dnů. Tato nabídka byla považována za nabídku neúplnou, z tohoto důvodu byla vyřazena z hodnocení. Hodnotícím kritériem byla nabídková cena s váhou 100 %. Nejvýhodnější nabídku předložila firma A-typ Morava s.r.o. S vybraným dodavatelem byla uzavřena písemná smlouva. O výsledku výběru byli doporučeným dopisem informováni všichni uchazeči. Zápis o posouzení a hodnocení nabídek byl podepsán statutárními zástupci a jako doklad o provedení výběrového řízení byl předložen poskytovateli. Výběrové řízení na nákup nábytku, stejně jako výběrové řízení na nákup výpočetní a audiovizuální techniky, proběhlo v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Metodickým pokynem pro zadávání zakázek z OP LZZ. Při výběru dodavatelů byly dodržovány principy transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace. Na základě výše uvedených výběrových řízení a smluv podepsaných s dodavateli byla do školky dodána audiovizuální a výpočetní technika včetně odpovídajícího software. Zároveň byla školka vybavena nábytkem (např. postýlky, skříňky, kancelářský nábytek, kuchyňská linka) tak, aby bylo zajištěno funkční a bezpečné zázemí jak pro děti, tak personál školky. Klíčová aktivita č. 01 byla v daném období 1 6/2011 naplněna v plném rozsahu a to při dodržení časového harmonogramu a v souladu se schváleným projektem. 1.2 Administrace a řízení projektu číslo aktivity 02 Pro zahájení realizace projektu došlo k sepsání dohod o pracovní činnosti s jednotlivými členy realizačního týmu a vypracování pracovních činností. Členové realizačního týmu byli seznámeni s povinností řádného vykazování činnosti v rámci projektu a obdrželi vzory pracovního výkazu. Vedoucí mzdové účtárny byla poučena o systému vykazování mzdových nákladů členů realizačního týmu. 4

5 V rámci zajištění koordinace projektu byla založena na intranetu složka určená členům realizačního týmu a statutárním zástupcům. Koordinátor vložil do této složky příručky pro příjemce, formuláře pro vedení mzdové a finanční agendy projektu, materiály pro publicitu a dokumenty pro přípravu monitorovacích zpráv. Dále zde byly ukládány zápisy z porad realizačního týmu, harmonogramy činností, interní směrnice pro vedení projektu, evaluační zprávy, výsledky dotazníků spokojenosti rodičů a prezentace k publicitě. Koordinátor projektových aktivit vytvořil systém pro zakládání a uchovávání veškeré písemné dokumentace projektu, byl založen podací deník pro evidenci příchozí i odchozí pošty týkající se projektových aktivit. Pro podporu při označování dokumentů bylo vyrobeno razítko s názvem a číslem projektu. Pro finanční řízení projektu bylo finančním manažerem založeno (v rámci firemního bankovního účtu) zvláštní nákladové středisko. Finanční manažer byl pověřen vypracováním interních směrnic, ve kterých jsou stanovena pravidla pro číslování, evidenci a oběh účetních dokladů, převody mezd, dlouhodobý majetek a ostatní finanční záležitosti související s projektem. Koordinátor se zaregistroval na stránky ESF Fóra pro zajištění lepší informovanosti o aktualitách v rámci výzvy č. 54. Prostřednictvím toho fóra komunikoval s administrátorem při řešení konkrétních problémů spojených s administrací a řízením první fáze projektu. Dne byla publikována na stránkách v části Realizované projekty informace o projektu firemní školky. V průběhu května 2011 došlo k uzavření pracovních smluv na HPP se všemi pedagogickými pracovníky školky. Byly vypracovány pracovní náplně pro jednotlivé zaměstnance v souladu s popisy pozic v projektu. Zaměstnanci byli seznámeni s povinností řádného vykazování činnosti v rámci projektu a obdrželi vzory pracovního výkazu. Z důvodu nepravidelné docházky dětí do 3 let a jejich snadnější adaptace na dětskou sestru se realizační tým rozhodl spojit úvazky 0,2 dvou dětských sester do úvazku 0,4 jedné dětské sestry. V rozpočtu byly zrušeny položky Dětská sestra 1 a Dětská sestra 2 a vznikla nová položka Dětská sestra, kam byly převedeny náklady z obou dětských sester. Manažer projektu, koordinátor a finanční manažer se zúčastnili osobní konzultace s externím administrátorem projektu pro získání doplňujících informací důležitých pro řádné řízení projektu. Především se jednalo o oblast naplňování indikátorů, administraci osobních nákladů a zajištění cílové skupiny. Po ukončení přípravného období a rozjetí provozu školky byla nastavena nová pravidla pro porady realizačního týmu včetně termínů jejich konání, které byly nastaveny čtvrtletně vždy na poslední čtvrtek v kvartálu. V průběhu období červenec 2011 až prosinec 2013 proběhlo 10 porad realizačního týmu. Z každé porady byl 5

6 vypracován podrobný zápis. Na každé poradě realizačního týmu došlo ke kontrole plnění harmonogramu, dle situace k jeho úpravě a aktualizaci. Na poradách realizačního týmu byly finančním manažerem předkládány informace o čerpání rozpočtu projektu. Dále finanční manažer zpracovával na požádání průběžné reporty pro manažera projektu. Tímto byla zajištěna kontrola čerpání financí v souladu s rozpočtem projektu a manuály ESF. V průběhu měsíce září 2011 byla uzavřena DPP s pomocným pedagogem klinickým logopedem, který vedl 1x týdně logopedický kroužek. Jeho mzdové náklady byly hrazeny z nepřímých nákladů projektu. Pro naplňování publicity projektu byl vytvořen informační leták o náplni projektu. Ten byl trvale umístěn na veřejně přístupných místech s velkým pohybem návštěvníků nemocnice i zaměstnanců vývěska v budově ředitelství, vývěska v prostorech jídelny. Leták byl také ke stažení na webu nemocnice. Pro zajištění publicity po celou dobu projektu byla na webu nemocnice vytvořena záložka pro uveřejňování základních informací o náplni a průběhu projektu. Záložka a informace do ní vložené byly řádně označeny logy dle požadavku manuálu pro publicitu projektů OPLZZ a informace o spolufinancování projektu z EU fondů. V rámci publicity byla na webové stránky Vítkovické nemocnice umístěna informace o zahájení realizace projektu firemní školky. Zaměstnanci společnosti byli informováni prostřednictvím intranetu o zahájení realizace projektu a připravovaných krocích, které povedou k zahájení provozu školky. Tato informace byla taktéž prezentována na poradě staničních sester. Součástí výše uvedených zpráv byla informace o spolufinancování projektu z fondů EU. Pro potřeby publicity projektu byly pořízeny drobné předměty propisky a bloky. Zároveň byly vytištěny samolepky pro označení zakoupeného vybavení a hlavičkové papíry pro administraci. Všechny materiály obsahovaly povinné prvky dle manuálu pro publicitu. Podrobná zpráva o zahájení realizace projektu byla uveřejněna také v časopise AGEL, který je distribuován zaměstnancům všech zdravotnických zařízení holdingu Agel a.s., včetně Vítkovické nemocnice a.s. Dne 26. ledna 2011 byla vydána a médiím předána tisková zpráva, která byla věnována projektu firemní mateřské školy. 29. června 2011 byla publikována druhá tisková zpráva, která byla zaměřena na slavnostní otevření mateřské školy a aktivity připravované pro děti navštěvující školku i jejich rodiče zaměstnance nemocnice. Obě zprávy obsahovaly informace o spolufinancování z fondů EU a povinná loga. V termínu proběhl první plánovaný workshop, na kterém byla řešena problematika rovných příležitostí slaďování rodinného a pracovního života. Pozvánka s programem workshopu byla uveřejněna na webových stránkách nemocnice, dále byla distribuována prostřednictvím mateřské společnosti Agel, Klubu personalistů a Národního institutu dalšího vzdělávání. Workshopu se zúčastnilo 6 pracovníků z jiných organizací, které zvažovaly zřízení firemní školky a 3 členové realizačního týmu projektu. Cílem workshopu bylo předat, případně si vyměnit 6

7 zkušenosti s provozováním firemních školek obecně a firemní školky ve zdravotnickém zařízení. Členové realizačního týmu v rámci workshopu prezentovali své zkušenosti s řízením projektu a fungováním firemní mateřské školy. Součástí workshopu byla i diskuse a ukázka prostor školky. V rámci naplňování publicity projektu dne ředitelka MŠ prezentovala firemní MŠ na Workshopu AKTUÁLNÍ TRENDY V PERSONALISTICE a jejich aplikace ve školství ve Frýdku-Místku, snímky z workshopu byly umístěny na Intranetu nemocnice. V 1. čtvrtletí 2012 proběhlo dotazníkové šetření spokojenosti cílové skupiny. Dotazník obsahoval 18 otázek a návratnost dotazníku byla od 19 rodičů. Vyhodnocení, včetně odpovědí na dotazy a připomínky se objevilo na Intranetu nemocnice. Otázky dotazníku spokojenosti cílové skupiny: 1. Jste spokojeni s výchovně vzdělávací prací učitelek? Máte k ní nějaké připomínky, náměty? 2. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? Na co se nejvíce těší? 3. Je dostačující spolupráce mezi Vámi a učitelkou a informovanost o chování a úrovní schopností dítěte? 4. Máte nějaké připomínky k práci učitelek? 5. Je dostačující počet kulturních akcí a ostatních aktivit a informovanost o nich? 6. Co Vám v MŠ chybí? Napište náměty a připomínky. 7. Sledujete informace a fotogalerii na intranetu VN? 8. Máte nějaké výhrady nebo připomínky ke školnímu řádu? 9. Jste spokojeni se skladbou jídelníčku? 10. Jste spokojeni s úklidem v MŠ? 11. Jste spokojeni s vedením MŠ? 12. Jste spokojeni s materiálním vybavením MŠ? 13. Jste spokojeni s vnitřními prostory MŠ? 14. Hodnotíte vznik Firemní MŠ jako pozitivní? 15. Doporučil (a) byste MŠ svým známým kolegům? 16. Jaké jsou pro Vás hlavní důvody k zapsání docházky dítěte do firemní MŠ? 17. Domníváte se, že Firemní MŠ splňuje podmínky výchovy a vzdělání jako běžná (státní) MŠ? 18. Zde máte prostor pro podrobnější zhodnocení vzniku, fungování či námětů pro zkvalitnění Firemní mateřské školy při Vítkovické nemocnici a.s. 7

8 V termínu ředitelka MŠ a manažer projektu prezentovali firemní MŠ na Workshopu AKTUÁLNÍ TRENDY V PERSONALISTICE a jejich aplikace ve školství ve Frýdku-Místku. Snímky z workshopu byly umístěny na Intranetu nemocnice. V rámci naplňování publicity ředitelka MŠ zpracovala příspěvek do sborníku společnosti Gender Studies, o.p.s. vydávaného na téma nákladů a zisků rovných příležitostí. Školka obdržela 10 ks výtisků tohoto sborníku textů, ve kterém byly uveřejněny informace o zřízení a provozování naší firemní MŠ. Ředitelka MŠ poskytla informace o zřízení a provozování firemní MŠ studentce Slezské univerzity v Opavě Ingrid Adamusové, která je použila do své bakalářské práce na téma Firemní předškolní vzdělávání v ČR po roce 1989 se zaměřením na Moravskoslezský kraj. Dne proběhla předem ohlášená kontrola MPSV, která byla zaměřena především na kontrolu rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně změn, monitorovací zprávy, korespondenci s externím administrátorem, podklady k provedeným aktivitám, dokumentaci publicity projektu, dokumentaci výběrových řízení provedených v projektu a účetní dokumentaci projektových výdajů (originály faktur, mzdových listů, výpisů z účtu, výkazů práce, pracovních smluv/dohod týkajících se osob zapojených do projektu) za období Bylo shledáno jedno pochybení došlo k překročení jednotkové ceny u položky č Sada hraček o 163,- Kč + 26,08 Kč nepřímých nákladů. Tato skutečnost byla nahlášena finančnímu úřadu. Dne proběhla kontrola Finančního úřadu na popud inspekce MPSV, která shledala jedno pochybení ve financování došlo k překročení jednotkové ceny u položky č Sada hraček o 163,- Kč + 26,08 Kč nepřímých nákladů, i když celková částka za položku nebyla dočerpána. Kontrola byla zaměřena na financování projektu za rok Na základě požadavků Finančního úřadu byly doloženy související doklady (rozhodnutí o dotaci, výpis z obchodního rejstříku, daňové doklady, termíny plateb, atd.). Výsledkem kontroly bylo vrácení výše uvedené částky. 8

9 V rámci naplňování publicity projektu dne vyšel v celorepublikovém periodiku DENÍK článek Vítkovická nemocnice: firemní školka se u zdravotníků ujala, ve kterém byly prezentovány rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života. V průběhu 3. čtvrtletí 2012 proběhlo druhé dotazníkové šetření spokojenosti cílové skupiny. Dotazník obsahoval 20 otázek a návratnost dotazníku byla od 20 rodičů. Vyhodnocení, včetně odpovědí na dotazy a připomínky bylo umístěno na Intranetu nemocnice. Otázky dotazníku spokojenosti cílové skupiny: 1. Jste spokojeni s výchovně vzdělávací prací učitelek? Máte k ní nějaké připomínky, náměty? 2. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? Na co se nejvíce těší? 3. Je dostačující spolupráce mezi Vámi a učitelkou a informovanost o chování a úrovní schopností dítěte? 4. Máte nějaké připomínky k práci učitelek? 5. Je dostačující počet kulturních akcí a ostatních aktivit a informovanost o nich? 6. Co Vám v MŠ chybí? Napište náměty a připomínky. 7. Sledujete informace a fotogalerii na intranetu VN? 8. Máte nějaké výhrady nebo připomínky ke školnímu řádu? 9. Jste spokojeni se skladbou jídelníčku? 10. Jste spokojeni s úklidem v MŠ? 11. Jste spokojeni s vedením MŠ? 12. Jste spokojeni s materiálním vybavením MŠ? 13. Jste spokojeni s vnitřními prostory MŠ? 14. Hodnotíte vznik Firemní MŠ jako pozitivní? 15. Doporučil (a) byste MŠ svým známým kolegům? 16. Jaké jsou pro Vás hlavní důvody k zapsání docházky dítěte do firemní MŠ? 17. Domníváte se, že Firemní MŠ splňuje podmínky výchovy a vzdělání jako běžná (státní) MŠ? 18. Jste spokojeni s úhradou do Fondu rodičů? 19. Jaká je Vaše představa úhrady školného? 20. Zde máte prostor pro podrobnější zhodnocení vzniku, fungování či námětů pro zkvalitnění Firemní mateřské školy při Vítkovické nemocnici a.s. 9

10 V termínu proběhl druhý plánovaný workshop, na kterém byla řešena problematika rovných příležitostí slaďování rodinného a pracovního života. Cílem workshopu bylo posílit informovanost potenciálních žadatelů výzvy A4 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na vytvoření nových předškolních zařízení (školek). Pozvánka s programem workshopu byla uveřejněna na webových stránkách nemocnice, dále byla distribuována prostřednictvím Klubu personalistů a Národního institutu dalšího vzdělávání. Workshopu se zúčastnilo 11 pracovníků z jiných organizací, které zvažovaly zřízení firemní školky a 3 členové realizačního týmu projektu. Cílem workshopu bylo předat, případně si vyměnit zkušenosti s provozováním firemních školek obecně a firemní školky ve zdravotnickém zařízení. Členové realizačního týmu v rámci workshopu prezentovali své zkušenosti s řízením projektu a fungováním firemní mateřské školy. Součástí workshopu byla i diskuse a ukázka prostor školky. V průběhu 1. čtvrtletí 2013 začal projektový tým pracovat na přípravě podkladů pro zpracování Podnikatelského plánu MŠ a registraci školky pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, s cílem zajistit další udržitelnost mateřské školy po ukončení projektu v prosinci V rámci naplňování publicity proběhla v průběhu měsíce května 2013 schůzka se zástupcem společnosti IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s., na které byly poskytnuty informace pro zpracování evaluačního projektu "Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2012", jehož součástí bylo i zpracování případových studií na vybrané společnosti, resp. jimi realizované projekty v rámci OP LZZ. Dne 31. března 2013 bylo dokončeno zpracování Podnikatelského plánu, který obsahoval návrh způsobu dalšího fungování firemní mateřské školy a byl v měsíci dubnu předložen ke schválení a schválen jak představenstvem Vítkovické nemocnice, tak i následně představenstvem Agel. Obsahoval následující kapitoly: Vznik firemní MŠ, Charakteristika firemní MŠ, 10

11 Aktuální SWOT analýza, Udržitelnost MŠ po ukončení projektu, Návrh rozpočtu, Závěr. Dne byla založena Mateřská škola Agel, s.r.o., jejímž jediným společníkem je Vítkovická nemocnice a.s. Realizační tým projektu začal připravovat podklady pro žádost o její registraci do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od , která byla v polovině července odeslána na Krajský úřad MSK, odbor školství, mládeže a sportu. V polovině srpna jsme obdrželi rozhodnutí o registraci. Na začátku září byla odeslána žádost o poskytnutí dotaci (přidělení normativu) z MŠMT k Realizační tým projektu pokračoval v dalších přípravách udržitelnosti mateřské školy po ukončení projektu. V průběhu druhé poloviny roku 2013 proběhlo několik schůzek k zajištění dalšího financování projektu, úpravě rozpočtu a stanovení mzdových podmínek pro zaměstnance. Byly zpracovány směrnice k fungování nového právního subjektu, žádost o kategorizaci prací a smlouvy k zajištění stravování a praní prádla. V průběhu celého projektu byly vždy v plánovaných termínech pravidelně zpracovávány a odesílány monitorovací zprávy. Po skončení projektu 29. ledna 2014 byla vydána tisková zpráva, která shrnula informace o průběhu, výsledcích i přínosech realizace projektu. Ve zprávě byl zmíněn i podíl spolufinancování z fondů EU a informace o počtu podpořených rodičů, který byl jedním z indikátorů projektu. Tisková zpráva je trvale veřejně k nahlédnutí na webových stránkách Informace z tiskové zprávy čerpaly i články vydané v celostátních periodikách PRÁVO ze dne a DENÍK ze dne , ve kterých bylo rovněž zmíněno spolufinancování z fondů EU. Klíčová aktivita č. 02 byla v daném období 1/ /2013 naplněna v plném rozsahu a to při dodržení časového harmonogramu a v souladu se schváleným projektem. 1.3 Příprava a vybavení prostor pro MŠ číslo aktivity 03 Součástí přípravy prostor pro školku byly nezbytně nutné stavební úpravy. Dne proběhla schůzka vedení společnosti s architekty. Zpracovaná projektová dokumentace byla předána nemocnici dne Bylo zahájeno stavební řízení a organizace výběrového řízení na dodavatele stavby. V průběhu února a března bylo vyřízeno stavební povolení, včetně koordinovaného stanoviska MMO a stanovisek KHS, NIPI, HZS a RWE a v průběhu března 2011 zorganizováno výběrové řízení na dodavatele stavby. V termínu došlo k předání staveniště a zahájení stavby a dne byla školka po dokončení všech stavebních úprav zkolaudována. 11

12 Vybudované prostory MŠ tvoří herna a jídelna, ložnice, šatna, kuchyňka, WC se sprchovým koutem a umyvadly, pracovna ředitelky a další prostory nutné pro zajištění řádného provozu a zázemí personálu. Prostorové řešení školky a její zařízení je v souladu s technickými a hygienickými požadavky na fungování tohoto typu školského zařízení. Po ukončení stavebních prací byla školka vybavena potřebným nábytkem, audiovizuální a výpočetní technikou, hračkami, výchovnými a výukovými pomůckami a sportovními potřebami. Prostory pro venkovní aktivity byly vybaveny hracími prvky, jako je pískoviště či zahradní šplhací sestava. Terénní úpravy zahrady pro děti i zabudované hrací prvky splňují náležitosti nezbytné pro bezpečný pobyt dětí v těchto prostorech. Tato aktivita měla být dle harmonogramu projektu ukončena v průběhu června Vzhledem ke skutečnosti, že k ještě nebylo zakoupeno všechno vybavení uvedené v jednotlivých položkách rozpočtu projektu, došlo k prodloužení naplnění této aktivity do února Zbývající, nezakoupené vybavení mělo převážně charakter edukačních pomůcek a výukových materiálů (např. dětské knihy, sady textů pro výuku) a bylo postupně zakoupeno v prvních měsících provozu školky. Skutečnost, že veškeré vybavení školky nebylo zakoupeno v souladu s harmonogramem projektu, nemělo žádný negativní vliv na kvalitu či rozsah poskytovaných služeb školky, bezpečnost nebo potřebný hygienický standard. První měsíce provozu MŠ umožnily zanalyzovat potřeby vzhledem ke specifikům umístěných dětí (věk, zdravotní omezení) a dokoupit chybějící vybavení v souladu s projektem a zároveň co nejblíže požadavkům praxe (např. edukační pomůcky). 1.4 Zřizování a provozování MŠ číslo aktivity 04 Ředitelka školky ve spolupráci s klíčovými členy realizačního týmu zajistila legislativní a personální kroky potřebné pro zřízení a zahájení provozování školky. Byl vybrán potřebný odborný personál školky (3 odborní pedagogové a dětská sestra). Výběr těchto zaměstnanců a následné vypracování popisů pracovní činnosti se řídily kritérii danými v popisech jednotlivých pracovních pozic v projektu. Legalizace provozování MŠ byla zajištěna registrací vázané živnosti péče o děti do 3 let a volné živnosti mimoškolní výchova a vzdělávání na místně příslušném živnostenském úřadě. Byly vypracovány vnitřní předpisy nezbytné pro chod školky po stránce bezpečnosti, administrace, provozu a hygieny zařízení Archivační a skartační řád MŠ, Provozní řád MŠ, Školní řád MŠ, Evakuační plán MŠ, Schéma únikových cest MŠ, Kategorizace práce, Plány HACCP pro výdej stravy. Zároveň bylo do stávajících směrnic Vítkovické nemocnice (Organizační řád, Pracovní řád, Směrnice BOZP, Směrnice OOPP, Požární a poplachové směrnice) zapracováno pracoviště mateřské školy. Ředitelka připravila materiály potřebné pro administraci chodu školky, příjem a evidenci docházky. Dále vypracovala odborné materiály pro výchovu a vzdělávání 12

13 dětí Školní vzdělávací program MŠ. Zároveň byl připraven program aktivit pro děti a rodiče na období prázdninových měsíců a na školní rok 2011/2012. Tento program aktivit byl aktualizován i pro další období v průběhu celého projektu. Ředitelka MŠ spolu s manažerem projektu a koordinátorem nastavili pravidla pro výběr a přijímání dětí do MŠ. Kritéria byla stanovena s ohledem splnění monitorovacích indikátorů (počet podpořených osob) při dodržení principu rovných příležitostí. Rodiče zaměstnanci Vítkovické nemocnice, kteří projevili zájem o umístění dětí do MŠ, přihlásili své děti formou písemné přihlášky. Poté byla ředitelkou školky vydána a rodičům zaslána rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. Pro zvýšení informovanosti zaměstnanců o službách školky a podpory naplnění indikátoru podpořených osob byl na konci června 2011 zorganizován tzv. adaptační týden pro rodiče a děti. Školka zahájila svůj provoz Všechny výše uvedené kroky v rámci plnění této klíčové aktivity byly vedeny v souladu s principy uplatňování rovných příležitostí. Veškerá dokumentace o evidenci dětí a jejich docházce byla řádně evidována. Jako podklad kontroly naplnění indikátoru sloužily Žádosti o přijetí dítěte do MŠ. O každém dítěti byl evidován Spis, který obsahuje Žádost o přijetí dítěte, Rozhodnutí o přijetí dítěte. Ve školní matrice jsou založeny evidenční listy dítěte, které obsahují údaje o dítěti, rodičích a jejich pracovní pozici ve Vítkovické nemocnici a.s. Odborní pedagogové vedli pravidelnou docházku dětí v třídní knize. O ukončení docházky během školního roku rozhodovala ředitelka MŠ na základě Žádosti o odhlášení dítěte z MŠ, která je rovněž součástí Spisu dítěte. Během července a srpna 2011 se podíleli na provozu MŠ tři odborní pedagogové, dětská zdravotní sestra a ředitelka MŠ. Prázdninový provoz prokázal, že počet odborných pedagogů vzhledem k počtu dětí ve třídě a jejímu věkovému složení dětí, kdy převládají děti mladší 3 let, je nevyhovující z hlediska zajištění jejich dohledu, zajištění hygienických a biologických potřeb. Po konzultaci s administrátorem projektu se členové projektového týmu rozhodli situaci řešit nepodstatnou změnou ve smyslu zrušení pozice Odborného pedagoga, se kterým byl pracovní poměr ukončen dohodou ve zkušební době k Od vznikla pozice Ošetřovatelka, která zajišťovala dohled nad dětmi. Výběr tohoto zaměstnance proběhl na základě jeho dosažené kvalifikace pro práci ošetřovatelky a byl vypracován popis pracovní činnosti, který odpovídal podmínkám, režimu a věkovému složení dětí v MŠ tak, aby byly zajištěny psychologické, biologické i hygienické potřeby dětí. Výchova a vzdělávání dětí probíhalo v MŠ dle veřejného dokumentu Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Odborní pedagogové na jeho základě vytvářeli Třídní vzdělávací plány, které byly součástí dokumentace MŠ a pravidelně se evidovaly. Odborní pedagogové každý měsíc hodnotili edukační činnost, evaluační záznamy byly rovněž zakládány jako podklad pro půlroční, roční hodnocení mateřské školy. V průběhu celé doby fungování MŠ byla prováděna hospitační činnost, záznamy hospitací jednotlivých učitelek byla zakládány v dokumentech Kontrolní činnosti. 13

14 Od 1. července 2011, kdy zahájila školka svůj oficiální provoz do , kdy projekt skončil, bylo na základě Žádostí rodičů o přijetí dítěte do MŠ ředitelkou MŠ vyhověno 66 rodičům, z toho bylo podpořeno 58 žen/matek a 8 mužů/otců. Z pohledu věkového složení rodičů nebyl podpořen žádný zaměstnanec ve věku let, bylo podpořeno 65 zaměstnanců ve věku let a 1 zaměstnanec ve věku let. Co se týče vzdělání rodičů, byli podpořeni 2 zaměstnanci se základním vzděláním, 33 zaměstnanců se středoškolským vzděláním, 4 zaměstnanci s nástavbovým vzděláním a 27 zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním. Průběžné naplňování indikátoru: Období Celkový počet podpořených rodičů Z toho ženy/matky Z toho muži/otcové 7-9/ / / / / / / / / / Celkem Vývoj počtu zapsaných dětí a průměrné docházky v průběhu projektu: 2011 Měsíc Zapsaní Prům.docházka Měsíc Zapsaní Prům.docházka Měsíc Zapsaní Prům.docházka

15 V průběhu celého projektu byla připravena pro děti řada aktivit, o kterých byli rodiče, zaměstnanci VN vždy s časovým předstihem informováni na intranetu Vítkovické nemocnice a.s., na nástěnce v MŠ i na veřejných místech VN s větším pohybem lidí. Za celé projektové období pedagogický personál mateřské školy připravil celkem 155 kulturních a sportovních aktivit pro děti, případně i rodiče a prarodiče. Rozložení kulturních a sportovních aktivit pro děti, případně i rodiče a prarodiče v čase: 2011 Měsíc Celkem Počet Měsíc Celkem Počet Měsíc Celkem Počet Mezi kulturní a sportovní aktivity pro děti, případně i rodiče a prarodiče, které pedagogický personál MŠ zorganizoval, patří: 33x návštěva divadelního představení, 16x výlet na ranč do Hlučína, 6x výlet do Beskyd na Bílou s programem, 5x focení dětí, 4x noční spinkání ve školce, 3x výlet do ZOO, 3x výlet do JoJo parku, 3x tvůrčí dílna s rodiči, 3x hledání podzimního pokladu, 3x Uspávání broučků s lampiony, 3x Mikulášská návštěva, 3x Vánoční cinkání u stromečku a nadělování, 3x vánoční setkání s rodiči, 3x návštěva knihovny, 3x strašidýlkový den (Helloweenský rej) se soutěží o nejhezčí strašidýlko, 3x sportovní dopoledne, 2x letní sportovní olympiáda, 2x loučení s prázdninami s klaunem Hopsalínem, 2x výlet do Dinoparku, 2x soutěž o nejhezčího sněhuláka, 2x pětidenní lyžařský kurz na Bílé se závody, 2x masopustní jarmark, 2x maškarní karneval, 2x Den země, 2x besídka ke dni maminek, 15

16 2x Den dětí s klaunem Hopsalínem, 2x pětidenní zotavovací akce, 2x zábavné odpoledne s rodiči, 2x zábavné dopoledne s ilustrátorem Adolfem Dudkem, 2x beseda s Městskou policií, 2x Dračkiáda se soutěží o nejhezčího draka, 1x prázdninový karneval, 1x výtvarná soutěž O nejkrásnější sluníčko, 1x pohádkové dopoledne, 1x výlet na Černou louku Za indiánskými kmeny, 1x výlet do Sklepa strašidel, 1x výlet do Komenského sadů, 1x výlet na dopravní hřiště, 1x výlet do planetária, 1x autíčkové závody, 1x zimní sportovní olympiáda, 1x Valentýnský den, 1x prezentace projektu Les a život v něm, 1x oslava 1. Výročí založení školky, 1x Barvičkový den, 1x Dinoden, 1x den zdraví s dopoledním vařením v MŠ, 1x návštěva Balónkového klauna, 1x zábavné dopoledne Cestování po Africe s vystoupením bubeníků, 1x Puzzliáda, 1x návštěva Cinestar, 1x zábavné dopoledne s lesními zvířátky, 1x módní výtvarné dopoledne, 1x zábavné dopoledne s hygienou Mytí rukou, 1x účast v soutěži Celé Česko čte dětem, 1x vítání prázdnin s rodiči, včetně grilování v MŠ, 1x výtvarná soutěž Letní dovolená, 1x exkurze Hasičského záchranného sboru, 1x návštěva koncertu Pavla Nováka. V průběhu celého projektového období probíhaly pravidelné vzdělávací kroužky pro děti. Rodičům, zaměstnancům Vítkovické nemocnice mateřská škola nabídla tyto vzdělávací kroužky: Předškoláček příprava dětí pro vstup do ZŠ (2 x týdně) Plavání Rehabilitační oddělení v areálu VN Angličtina hrou Pohybový kroužek s jogou Logopedie vedená klinickou logopedkou 16

17 Po celou dobu trvání projektu platilo, že účast dětí v jednotlivých kroužcích byla organizována odbornými pedagogy MŠ a to bezplatně. Rodiče žádnou z aktivit vzdělávání nehradili. Klíčová aktivita č. 04 byla v daném období 6/ /2013 naplněna v plném rozsahu a to při dodržení časového harmonogramu a v souladu se schváleným projektem. 1.5 Průběžné a závěrečné hodnocení projektu číslo aktivity 05 Během každého čtvrtletí naplňování projektu byla provedena evaluace průběhu projektu. Evaluace se opírala o informace, které manažer projektu získal během pravidelných schůzek realizačního týmu, při pravidelných kontrolách plnění podrobného harmonogramu realizace projektu, z reportů o čerpání rozpočtu. Dále z častých fyzických kontrol ve školce, pravidelných hlášeních koordinátora a ředitelky školky o jednotlivých krocích při aktivitách pořádaných v MŠ. Výstupem vyhodnocení byla vždy průběžná evaluační zpráva. Její obsah tvořil výsledky kontroly dodržování harmonogramu projektu, včetně vyhodnocení plnění klíčových aktivit. Na základě výsledků evaluace prováděl manažer projektu aktualizaci podrobného harmonogramu a stanovení úkolů pro členy realizačního týmu. Písemným výstupem byl aktualizovaný harmonogram a zápis z průběžné evaluace. Evaluační zprávy sloužily jako podklad pro zpracování monitorovacích zpráv. Všechny výše uvedené kontrolní činnosti byly úzce propojeny s vyhodnocováním naplňování sledovaných monitorovacích indikátorů. Zpracováno dne Zpracoval: Ing. Petr Hýža, manažer projektu Podpis. 17

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

CZ.1.04/4.1.00/62.00011

CZ.1.04/4.1.00/62.00011 Informace o projektu Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt byl zaměřen na

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: Výběr dodavatele odborné služby - školení pracovníků administrativy a obchodního úseku středního managementu Registrační číslo projektu:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI SYSTÉMU VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

Příručka pro akreditovaná pracoviště

Příručka pro akreditovaná pracoviště Příručka pro akreditovaná pracoviště OBSAH: Co musí splňovat akreditované pracoviště pro účast na projektu...3 Další povinnosti akreditovaného pracoviště...3 Postup při realizaci vzdělávací aktivity s

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní podmínky poskytnutí dotace - přehled šablon klíčových aktivit - principy financování

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát P R O T O K O L. Čj. ČŠIA-1367/11-A. Kontrolovaná osoba. Libčická 10/658, Praha 8 - Čimice

Česká školní inspekce Pražský inspektorát P R O T O K O L. Čj. ČŠIA-1367/11-A. Kontrolovaná osoba. Libčická 10/658, Praha 8 - Čimice Česká školní inspekce Pražský inspektorát P R O T O K O L Čj. ČŠIA-1367/11-A o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o.

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Identifikační údaje Název zakázky: Název operačního programu: Vzdělávání LEGIE GUARD OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název projektu: Realizace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

ZÁPIS Z PORADY VEDENÍ PROJEKTU

ZÁPIS Z PORADY VEDENÍ PROJEKTU ZÁPIS Z PORADY VEDENÍ PROJEKTU 13.1.2010 podání informací o dosavadním čerpání rozpočtu projektu informování o úvěrování projektu naplánování čerpání rozpočtu v roce 2010 zhodnocení průběhu a kontroly

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2085/10-T Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace

Více

v rámci projektu registrační číslo CZ.1.04/3.4.04/54.00089

v rámci projektu registrační číslo CZ.1.04/3.4.04/54.00089 1 Zadávací dokumentace k zakázce v rámci projektu registrační číslo CZ.1.04/3.4.04/54.00089 Forma zakázky: Zakázka s předpokládanou hodnotou od 800 000 Kč do 2 000 000 Kč bez DPH Název zadavatele: Sídlo

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Školení zaměstnanců OKD, HBZS, a.s v oblasti likvidace ekologických havárií a nakládání a manipulace s ostatními

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK při realizaci národních a regionálních individuálních projektů Úřadem práce v Karlových Varech v rámci Operačního programu Lidské

Více

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Seminář pro příjemce Realizace projektů 12. 12. 2016 Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Obsah prezentace I Důležité dokumenty Řízení projektu Změny projektu Ukládání dokumentace Kontroly Monitorovací zpráva Přílohy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká školní inspekce inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Identifikátor: 600 138

Více

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o.

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. Zadávací dokumentace A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. B. DRUH ZAKÁZKY Nákup služeb od dodavatele vzdělávacích kurzů. C. NÁZEV PROGRAMU Operační program Lidské

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00443 Preambule Tato Zadávací dokumentace

Více

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Závěr projektu - požadavky na součinnost Ing. Ivan Stuchlík Manažer projektu 16.6.2015 1. Dokončení nákupů SW a příslušenství

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů Program švýcarsko české spolupráce Platné od 15.2. 2010 SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční a kontraktační jednotka (SO 902 MF) CZP Centrum pro zahraniční

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace Chrustova 11/1448, 713 00 Ostrava-Slezská Ostrava Identifikátor:

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název zakázky: 2/2010/soc Výzkum v oblasti motivace mladých lidí, institucí, rodičů v rámci mikroprojektu Rozvoj Bruntálu/Opole příležitosti pro mládež Předmět zakázky:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace:

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace: Verze 0.4 Příručka pro realizátory vzdělávacích aktivit Datum aktualizace: 31.3.2011 Obsah Podmínky pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu... 3 Povinnosti pro realizátory vzdělávacích

Více

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I Zveřejnění výzvy http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY , Praha

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY , Praha MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY 27. 9. 2011, Praha Obsah prezentace: Typy monitorovacích zpráv (dále MZ) a jejich náležitosti Pravidla předkládání MZ podoba zpráv a lhůty Žádost o platbu Zpráva

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-683/12-H. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-683/12-H. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-683/12-H Název právnické osoby Mateřská škola Šonov vykonávající činnost školy: Sídlo: 549 71 Šonov 318 IČ: 71 003 231 Identifikátor:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě 41/2011 GP ZS) 1 Spisové číslo veřejné zakázky VZ/15/OSR/11

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ konané dne 26.09.2013 ve Středisku služeb školám v Hodoníně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle prezenční

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zvýšení kvality řízení na Městském úřadu Lanškroun Služba

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Stříbrné Hory 582 22 Přibyslav, Stříbrné Hory 65 Identifikátor: 600 086 062 Termín konání inspekce: 14. a 16. březen 2007

Více

Vnitřní směrnice č.2/2009 PŘEHLED ARCHIVACE A EVIDENCE DOKLADŮ K PROJEKTU INOVACE KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ SOŠ A SOU NERATOVICE I. VYMEZENÍ OBSAHU SMĚRNICE Toto směrnice upravuje postup pro evidenci takových

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1203/09-S Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Adresa: Načeradec č. 270, 257 08 Načeradec Identifikátor:

Více

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Č. j.: MSMT-21796/2013-5 V Praze dne 12. prosince 2013 Vážený pane magistře,

Více

OPŽP (SFŽP) Státní fond životního prostředí

OPŽP (SFŽP) Státní fond životního prostředí OPŽP (SFŽP) Státní fond životního prostředí Jak správně administrovat dotační projekt Povinná dokumentace k realizaci projektu Komunikace s poskytovatelem dotace a realizačním týmem Čerpání rozpočtu Změny

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIH-131/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIH-131/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-131/11-H o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Pořízení softwaru pro podporu řízení lidských zdrojů a technická podpora po dobu realizace projektu Dodávka

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Efektivní vzdělávání zaměstnanců společnosti FONTEA a.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00281 Identifikace zadavatele Název: FONTEA a.s. IČ: 26029073

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Masarykova dětská školka Zlonice, okres Kladno. Tylova 438, 273 71 Zlonice. Identifikátor školy: 600 043 819

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Masarykova dětská školka Zlonice, okres Kladno. Tylova 438, 273 71 Zlonice. Identifikátor školy: 600 043 819 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Masarykova dětská školka Zlonice, okres Kladno Tylova 438, 273 71 Zlonice Identifikátor školy: 600 043 819 Termín konání inspekce:

Více

Zadávací dokumentace. Název zakázky. Rekvalifikační kurzy na zvýšení znalostí a dovedností v informační technice. Zadavatel: Druh zakázky

Zadávací dokumentace. Název zakázky. Rekvalifikační kurzy na zvýšení znalostí a dovedností v informační technice. Zadavatel: Druh zakázky Zadávací dokumentace Název zakázky Rekvalifikační kurzy na zvýšení znalostí a dovedností v informační technice Zadavatel: ATOK Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu IČ: 00552062 DIČ: CZ00552062

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance dm drogerie

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Části zakázky Studie proveditelnosti pro projekty Elektronická karta žáka a Školský rejstřík A. Studie proveditelnosti

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L č. j. ČŠIH-1068/10-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun 267 54 Praskolesy 104 Identifikátor školy: 600 043 011 Termín konání inspekce: 11.

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele akreditovaného rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele akreditovaného rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele akreditovaného rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně Registrační číslo projektu: Název projektu: CZ.1.04/3.3.05/75.00296 Uč

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky dle Závazných pokynů pro zadávání veřejných zakázek v rámci Národních programů SFŽP ČR (nejedná o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách) Číslo zakázky: Veřejná zakázka

Více

zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ)

zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY 2. 2. 2010, Praha Typy monitorovacích zpráv zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací zpráva (ZMP)

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více