Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2. veřejná soutěž

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2. veřejná soutěž"

Transkript

1 Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2 veřejná soutěž PID: TD Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment Program: TD - Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Doba řešení: 01/ /2015 Stupeň důvěrnosti údajů: S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů Příjemce: Řešitel: Univerzita Karlova v Praze Doc RNDr Martin Ouředníček PhD Statutární zástupce: Prof RNDr Václav Hampl DrSc rektor podpis datum: Čestně prohlašuji, že všechny uvedené údaje v návrhu projektu jsou pravdivé Zároveň prohlašuji, že pokud nejsou některé ze subjektů, uvedených v návrhu projektu jako uchazeč a další uchazeči, navzájem na sobě nezávislými subjekty (tzn jsou partnerské či propojené subjekty) v souladu s čl 3 Přílohy 1 Nařízení Komise (ES) č 800/2008 ze dne 6 srpna 2008 (obecné nařízení o blokových výjimkách), nebude ze strany těchto partnerských či propojených subjektů požadováno navýšení jim odpovídajících částí podpory jako bonifikaci za účinnou spolupráci dle článku 31, bodu 4 b) tohoto Nařízení Čestně prohlašuji, že podstata návrhu projektu nebo její části nebyla uchazeči projektu řešena v rámci jiného projektu nebo výzkumného záměru v ČR či v zahraničí Čestně prohlašuji, že cíle a tematické zaměření stanovené v návrhu projektu předloženém do 2 veřejné soutěže jsou v souladu se specifickým cíli vymezenými ve znění Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA a jsou také v souladu s prioritami definovanými v Prioritní oblasti 4 Sociální a kulturní výzvy v aktuálně platných Národních prioritách orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací schválených usnesením vlády č 552 ze dne 19 července 2012" Podněty týkající se podezření z korupčního jednání je možno zasílat na ovou adresu VaV Servis - TA ČR

2 Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2 veřejná soutěž PID: TD Další uchazeč projektu: Energetické Třebíčsko Řešitel: Vítězslav Jonáš Statutární zástupce: Vítězslav Jonáš předseda výkonného výboru podpis datum: Čestně prohlašuji, že všechny uvedené údaje v návrhu projektu jsou pravdivé Zároveň prohlašuji, že pokud nejsou některé ze subjektů, uvedených v návrhu projektu jako uchazeč a další uchazeči, navzájem na sobě nezávislými subjekty (tzn jsou partnerské či propojené subjekty) v souladu s čl 3 Přílohy 1 Nařízení Komise (ES) č 800/2008 ze dne 6 srpna 2008 (obecné nařízení o blokových výjimkách), nebude ze strany těchto partnerských či propojených subjektů požadováno navýšení jim odpovídajících částí podpory jako bonifikaci za účinnou spolupráci dle článku 31, bodu 4 b) tohoto Nařízení Čestně prohlašuji, že podstata návrhu projektu nebo její části nebyla uchazeči projektu řešena v rámci jiného projektu nebo výzkumného záměru v ČR či v zahraničí Čestně prohlašuji, že cíle a tematické zaměření stanovené v návrhu projektu předloženém do 2 veřejné soutěže jsou v souladu se specifickým cíli vymezenými ve znění Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA a jsou také v souladu s prioritami definovanými v Prioritní oblasti 4 Sociální a kulturní výzvy v aktuálně platných Národních prioritách orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací schválených usnesením vlády č 552 ze dne 19 července 2012" Podněty týkající se podezření z korupčního jednání je možno zasílat na ovou adresu VaV Servis - TA ČR

3 Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2 výzva 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU 11 Evidenční číslo projektu Evidenční číslo projektu TD Název projektu Název projektu Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment 13 Veřejná soutěž, do které je daný projekt podáván Veřejná soutěž, do které je daný projekt podáván 2 veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA, poskytovatel Technologická agentura České republiky 14 Program, do kterého je daný projekt podáván v rámci soutěže Program, do kterého je daný projekt podáván v rámci soutěže TD - Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA 15 Specifický cíl programu, se kterým je projekt v souladu Specifický cíl programu, se kterým je projekt v souladu C5 - Vytvořit a zavést nové postupy, vyvinout nové metody a systémy pro hodnocení dopadů státních zásahů na hospodářský a společenský vývoj 16 Naplnění specifického cíle programu Naplnění specifického cíle programu Projekt jednoznačně směřuje k naplnění hlavního cíle programu OMEGA Je významným posílením výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd, především směřuje ke zvýšení kvality života obyvatel a vyváženější socio-ekonomický rozvoj společnosti Do značné míry směřuje k zamezení regionální polarizace podporou venkovských regionů silně závislých na jednom dominantním zaměstnavateli V rámci specifického cíle se projekt snaží zavést nové metodické postupy (konkrétně v rámci přístupu territorial impact assessment), vyvinout nové metody sledování dopadů státních zásahů na hospodářský a společenský vývoj Konkrétním příkladem je strategické rozhodování o budoucím vývoji jaderné elektrárny Dukovany, jejíž hlavním vlastníkem (70 %) je stát Výstupy projektu jsou koncipovány tak, aby splňovaly nároky na výsledky RIV pro aplikovaný výzkum 17 Doba řešení projektu Doba řešení projektu 01/ / Anotace projektu Anotace projektu Projekt je zaměřen na vytvoření metod a postupů sloužících k (i) hodnocení socioekonomických územně diferencovaných dopadů snížení/ rozšíření kapacit významného regionálního hráče na pracovním trhu; (ii) mapování socioekonomického vývoje širšího zázemí EDU s ohledem na jeho budoucí provoz; (iii) vytvoření scénářů budoucího vývoje socioekonomické situace v regionu v případě uzavření/rozšíření provozu EDU či ponechání jejího současného provozu VaV Servis - TA ČR 3 / 34 pracovní verze

4 Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2 výzva 2 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU 21 Představení projektu Představení projektu Jádrovou ideou projektu je vytvořit tři scénáře vývoje jaderné elektrárny Dukovany zaměřené na dopady v sociálním a ekonomickém prostředí širšího regionu v zázemí elektrárny zohledňující (i) odstavení jaderné elektrárny Dukovany; (ii) zachování stávajícího výkonu a (iii) případné vybudování 5 bloku elektrárny Hlavními úkoly je posoudit dopady na počet a strukturu pracovních příležitostí v regionu, dopady na firmy napojené na fungování jaderné elektrárny a dopady na obce, kraj a jejich fungování (např financování některých aktivit firmou ČEZ) Zájem místních obyvatel i partnera projektu je zřejmý - totiž zachování nebo rozšíření současného potenciálu JEDU a zachování zaměstnanosti v jinak ekonomicky slabším regionu s vysokou nezaměstnaností Na druhou stranu jsme si vědomi, že všechny tři hodnocené varianty mají pozitivní i negativní dopady a že i uzavření elektrárny by přineslo alespoň na kratší čas další pracovní příležitosti Snahou zpracovatelů je podat relativně objektivní hodnocení všech potenciálních scénářů vývoje bez ohledu na preference lokálních a regionálních hráčů Hodnocení dopadů sociálního a ekonomického vývoje bude založeno na přístupu, který zohledňuje geografické měřítko a umožňuje vnímat klady a zápory navrhovaných variant rozvoje z hlediska lokálních potřeb obcí v těsném zázemí jaderné elektrárny, širšího regionu na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje i celospolečenské dopady na úrovni celého státu Je přitom zřejmé, že vnitřní percepce perspektiv a problémů se bude lišit od vnějšího vidění nezávislé výzkumné instituce Kombinaci těchto perspektiv chceme využívat a vzájemně sdílet v rámci uzavřeného partnerství obou řešitelů projektu V teoreticko-metodologické rovině vychází projekt z přístupů zaměřených na posuzování územních dopadů veřejných intervencí (podrobněji viz kapitola 24) a konkrétněji z přístupu territorial impact assessment (TIA) Tento metodický přístup zdůrazňuje potřebu prostorového (geografického) vnímání dopadů strategických rozhodnutí většinou ex ante Podrobněji je metodika rozebrána v kapitole 4 Projekt je složen z osmi vzájemně propojených dílčích cílů a jeho výsledkem je celkem 25 výsledků uplatnitelných v RIV (viz příloha 3 a 12) Většina výsledků bude realizována v podobě specializovaných map zpracovaných jako projekty ArcGIS, které budou následně zavěšeny na specializovaném serveru wwwatlasobyvatelstvacz Na mikroregionální úrovni dojde k zmapování ekonomických a sociálních charakteristik obyvatelstva, vazeb jednotlivých ekonomických subjektů a míře jejich závislosti na jaderné elektrárně Dukovany Významným výstupem bude metodika hodnocení vycházející z přístupu Territorial impact assessment (více v kapitole 24) aplikovatelná rovněž v dalších podobných oblastech Česka Vedlejšími výsledky budou vizualizační software pro převod kartografických výstupů do prostředí internetu a nejméně čtyři odborné články do profesních časopisů (např Regionální studia, Ekonomický časopis, aj) 22 Účel projektu Účel projektu Narhovaný projekt směřuje k rozvinutí specifického metodického přístupu, který nebyl v České republice doposud významně rozvíjen Territorial Impact Assessment (TIA) zdůrazňuje prostorové dopady navrhovaných politik, programů nebo - jako v případě jaderné elektrárny Dukovany - strategických rozhodnutí, které mají nadregionální působnost a celostátní nebo celospolečenský dopad Aplikovaný metodický přístup a vytvořená metodika hodnocení prostorových dopadů aspiruje na obecnější využití pro regiony s dominantním zaměstnavatelem i významným hráčem s klíčovou rolí v řadě ekonomických vazeb utvářející regionální ekonomické sítě Zároveň však navrhujeme aplikovaný projekt řešící řadu společenských a ekonomických otázek, které nemají pouze akademický význam, nýbrž plně se dotýkají každodenního života obyvatel ve studovaném regionu Tyto dva aspekty - totiž vědecko-výzkumné pilotní testování v Evropě často využívaného přístupu a řešení konkrétní případové studie - jsou hlavní předností navrhovaného projektu Podle našeho názoru představuje navrhovaný projekt relevantní aplikovaný výzkum, po kterém je vyjádřena poptávka na všech úrovních veřejné správy Účel projektu koresponduje s hlavním cílem programu OMEGA a reaguje na několik specifických cílů programu směřováním k vypracování a zavedení nových postupů a metod pro analýzu a vyhodnocení sociálních, ekonomických problémů a jejich dopadů na udržitelný rozvoj společnosti a zejména k vytváření a implementaci nových postupů, nových metod a systémů pro hodnocení dopadů státních zásahů na hospodářský a společenský vývoj Hlavní výsledky projektu jsou upřeny na budoucí vývoj ve sledovaném regionu Při jejich realizaci budeme využívat retrospektivní a hlavně perspektivní metody hodnocení Hlavními výstupy jsou variantní predikce budoucího vývoje, které ve formě scénářů budou prezentovány širší i odborné veřejnosti, regionálním a lokálním hráčům i představitelům decisní sféry Scénáře budoucího vývoje budou následně sloužit jako součásti regionálního strategického plánování na styku dvou krajů České republiky (Vysočina, Jihomoravský kraj) a budou pomáhat při rozhodování o budoucím směřování regionu Výsledky přitom mohou být použity i šířeji, než ve spojení s jadernou elektrárnou např jako součást územně-analytických podkladů, Zásad územního rozvoje obou krajů a základ socio-ekonomické studie regionu Účel je vyjádřen i v dalších strategických dokumentech národních i evropských, například ve Strategii regionálního rozvoje České republiky nebo Národním strategickém plánu rozvoje venkova České republiky Navrhovaný projekt nabízí metodiku, která může sloužit jako návod pro další regiony s dominantním zaměstnavatelem Uplatnění výsledků ve větším rozsahu je však dlouhodobější záležitostí a výsledky projektu bude nutné vhodně propagovat a následně i kombinovat s mnoha dalšími aktivitami vedoucími k takto ambicióznímu cíli 23 Cíl projektu Cíl projektu Po odchodu významného regionálního zaměstnavatele dochází následně v území k proměně sociálního a ekonomického prostředí, které má zásadní dopad na kvalitu života obyvatel V územním i strategickém plánování je proto potřeba takovéto důležité proměny při rozhodnutích o budoucím vývoji uvažovat Cílem projektu je vytvořit metody a postupy sloužící k regionálnímu plánování s ohledem na změnu působení významného ekonomického hráče v regionu K hodnocení socioekonomických dopadů rozšíření či naopak ukončení provozu významného zaměstnavatele využívá obecný rámec territorial impact assessment (TIA) Konkrétní výsledky projektu zahrnují 19 specializovaných map zpracovaných na základě analytických prací, terénního šetření a následné syntézy v GIS Mapy budou vizualizovány a uživatelům předány formou interaktivního SW Důležitým výstupem je metodika pro hodnocení vývoje území po odchodu resp po rozšíření kapacit významného zaměstnavatele Metodika bude ověřena studií socioekonomického vývoje širšího VaV Servis - TA ČR 4 / 34 pracovní verze

5 Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2 výzva Cíl projektu zázemí jaderné elektrárny Dukovany Doplňkovým výstupem budou články v profesních recenzovaných časopisech obsahující stěžejní výsledky projektu Celkem jedenáct výsledků (certifikovaná metodika, první sada map) bude realizováno v prvním období trvání projektu v roce 2014, čtrnáct (druhá sada map, 4 profesní články a software) pak v druhém období do konce roku Současný stav poznání a předchozí řešení Současný stav poznání a předchozí řešení Posuzování územních dopadů veřejných intervencí patří mezi aktuální témata sociálně-vědního výzkumu (např Blažek, Uhlíř 2011; Regional Studies metodické články) Metodické přístupy hodnocení, tzv territorial impact assessment (TIA), jsou v posledních letech rozvíjeny zejména z iniciativy Evropské komise na platformě programu ESPON v souvislosti s hodnocením územních dopadů politik a programů EU (např Camagni 2006; Shout, Jordan 2007; souhrnně The ESPON Programme 2013, ale i např Golobič, Marot 2011) z důvodu mj zajištění vyšší efektivnosti veřejných výdajů Na projektové úrovni má TIA tradici v Německu a Rakousku, kde se používá jako nástroj ex ante hodnocení dopadů vybraných projektů (např infrastrukturálních, energetických) na územní rozvoj v blízkém okolí jeho plánované realizace (např Schindegger, Tatzberger 2002) s cílem posoudit mj dopady na širší územní a socioekonomické vazby a variantní řešení V Česku byla prozatím aplikována TIA pouze částečně na úrovni politik (Blažek, Macešková 2010; Macešková 2009), nikoliv však na úrovni projektové Důvodem je skutečnost, že obecný rámec TIA je nutno adaptovat na konkrétní podmínky řešené situace a v České republice chybí jak zkušenost, tak metodický návod jak TIA uplatnit Cílem projektu je právě takovou konkrétní aplikaci uplatnit na příkladu jaderné elektrárny Dukovany 25 Potřebnost a aktuálnost projektu Potřebnost a aktuálnost projektu Projekt přímo reaguje na specifický cíl programu Omega TAČR: Vytvořit a zavést nové postupy, vyvinout nové metody a systémy pro hodnocení dopadů Potřebnost řešit překládaný projekt spatřujeme ve dvou rovinách: (1) Metodika pro hodnocení vývoje území s využitím TIA bude využitelná v situaci, kdy bude spolu se zvyšující se rozvinutostí tuzemské ekonomiky (přirozeně) docházet k uzavírání výrobních závodů (nejen) nadnárodních firem a k přesunu těchto aktivit do světových regionů s nižší cenou pracovní síly (2) V rovině konkrétní pilotní studie ověřující metodiku spatřujeme význam právě ve výběru zkoumaného subjektu Důležitost aktuálně řešené otázky energetické bezpečnosti a strategického plánování energetiky na celorepublikové úrovni dokládá nově založená Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR (ze dne ) V rámci pilotní studie pak bude sledován význam provozu jaderné elektrárny pro území, které dlouhodobě patří mezi ekonomicky slabší regiony Projekt tak nabídne alternativní pohled pro strategické plánování a pomůže decisní sféře lépe definovat veřejné politiky k potlačení negativních efektů jejích rozhodnutí celostátního významu pro (mikro)regionální úroveň Potřebnost projektu je doložena mimo jiné dopisy různých lokálních a regionální aktérů z širšího regionu (v kapitole 11 návrhu projektu) Projekt má vysokou relevanci z hlediska ekonomické predikce vývoje dotčeného regionu a proto by měl být podpořen z veřejných zdrojů 26 Motivační účinek podpory projektu Motivační účinek podpory projektu Impulsem pro podání návrhu projektu bylo oslovení zástupců regionu (zástupců obcí, místních sdružení a kraje) Univerzity Karlovy v Praze na společný projekt Motivace spoluřešitele je doložena zejména nabídnutou spoluúčastí při financování projektu, ale také závislostí regionu na budoucím fungování EDU Bez přidělení podpory by se analýza i návrh scénářů budoucího vývoje zřejmě realizoval v mnohem menším rozsahu Specializované mapy by pravděpodobně vůbec nevznikly Motivační účinek podpory projektu - kritéria b) značné zvětšení rozsahu projektu či činnosti v případě přidělení podpory: zvýšení počtu očekávaných přínosů projektu, náročnější projekt, který se vyznačuje vyšší pravděpodobností dosažení zásadního pokroku na poli vědy nebo techniky či vyšším rizikem neúspěchu (spojeným zejména s vyšším rizikem obsaženým ve výzkumném projektu, s dlouhodobou povahou projektu a s nejistotou ohledně jeho výsledků) 27 Rizika dosažení cíle projektu Rizika dosažení cíle projektu Potenciální rizika dosažení výsledků projektu je možno hodnotit ze tří pohledů: (i) realizačního týmu; (ii) poskytovatelů dat; a (iii) uživatelů výsledků (i) Na straně realizačního týmu nemá projekt výraznější kritické momenty, většina aktivit patří ke standardním činnostem projektového týmu Realizační tým je dlouhodobě stabilizován a má zkušenosti s realizací velkých výzkumných projektů Složení realizačního týmu z ekonomických a sociálních geografů, demografů a kartografů na straně Univerzity Karlovy v Praze a silných lokálních hráčů garantuje maximální omezení rozik projektu (ii) Na straně poskytovatelů datových zdrojů se jeví jako možné riziko nedostupnost některých relevantních dat, která jsou pro řešení projektu nezbytná Toto riziko je ale malé a data se dají nahradit alternativními čísly z průběžné evidence migrace, demografické měny a registrů ekonomických subjektů Řadu vstupních dat projektový tým již v současnosti vlastní nebo je vyjádřena podpora při jejich získávání (generální smlouva o spolupráci s ČSÚ) Sběr datových podkladů pro případovou studii Dukovanska a okolních obcí je garantován aktivní participací samotných obcí (iii) Na straně uživatelů lze spatřovat dva druhy problémů Určitým rizikem, se kterým se setkáváme u projektů VaV je nízká motivace uživatelů výsledků aplikovaného výzkumu k implementaci nových znalostí Předpokládáme, že u navrhovaného projektu je toto riziko minimalizováno vyjádřením potřebnosti ze strany uživatelů a rovněž snahou účastníků projektu využívat výsledky ve vlastní práci Pro naplnění cílů projektu budou stěžejní vyjádření nezávislých oponentů k plánované certifikaci výsledků K eliminaci tohoto rizika chceme přispívat průběžnou konzultací práce a společným vytvářením implementačních postupů se všemi uživateli plánovaných výsledků VaV Servis - TA ČR 5 / 34 pracovní verze

6 Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2 výzva 28 Popis způsobu uplatnění výsledků Popis způsobu uplatnění výsledků Návrh projektu vychází primárně z potřeb územně-samosprávných celků, obcí, kraje i regionálních profesních sdružení, které se potýkají s potenciálními dopady omezení provozu EDU na ekonomické a sociální prostředí v regionu Projekt má vysoký potenciál pro využití výsledků, iniciátorem projektu je regionální sdružení, které má zájem využívat výsledky projektu při dalším rozvoji regionu O práci projevilo zájem několik subjektů (představitelé lokální - obec a regionální - kraj, samosprávy, komerční subjekty) Potřebnost (letters of intent) je potvrzena na všech úrovních veřejné správy (viz přílohy v kapitole 11) Za další potenciální odběratele vytvořených výsledků považujeme odbory územního plánování a regionálního rozvoje krajů, samosprávy obcí ve vymezeném území, zpracovatele územních plánů a také akademickou sféru (výuka) Komercializace a implementace výsledků je několik let konzultována se specializovaným Centrem pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy v Praze Výsledky práce budou zveřejněny na stránkách URRlab jako reference a nabízeny jako produkt dalším zájemcům (zejména metodika TIA) Uplatnění výsledků nemá vážnější rizika, implementace bude realizována v součinnosti řešitelského týmu a uživatelů výsledků a průběžně konzultována v průběhu řešení projektu Závěrečná zpráva bude obsahovat podrobný implementační přehled realizovaného a plán budoucího využití výsledků projektu 29 Přínosy projektu dle předpokladu Přínosy projektu dle předpokladu Výsledky projektu budou obsahovat především produkty, které nepřinášejí primárně ekonomický zisk Na druhé straně analýzy a predikce nepochybně budou sloužit jako významné strategické podklady pro další ekonomický rozvoj regionu EDU Odhad kvantity jednotlivých indikátorů je proto nesnadný a dopady projektu budou zřejmě pouze nepřímé Ekonomické charakteristiky lze odhadnout pouze rámcově V tabulce jsou odhadnuty přímé dopady realizovaného projektu Nepřímé dopady mohou však dosáhnout řádově vyšších hodnot Tržby a případný mohou vycházet z případného prodeje know-how metodiky TIA Hlavní efekt spatřujeme v uchování pracovních míst v regionu a snížení relativně vysoké míry nezaměstnanosti zejména v okresech Znojmo a Třebíč Přínosy projektu dle předpokladu Ukazatel Jednotka Rok Tržby tis Kč Zisk tis Kč Export tis Kč Nová pracovní místa počet Ostatní přínosy projektu dle předpokladu Ukazatel Jednotka Rok uchování pracovních příležitostí v regionu osob snížení míry nezaměstnanosti o x % % body VaV Servis - TA ČR 6 / 34 pracovní verze

7 Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2 výzva 3 VÝSLEDKY PROJEKTU 31 Identifikační číslo 32 Název výsledku TD020354V Popis výsledku Metodika pro hodnocení vývoje území s využitím přístupu Territorial Impact Assessment Metodika TIA modifikovaná pro potřeby řešení projektu Metodika bude popisem hodnocení územních dopadů rozšíření kapacit či uzavření důležitého hráče na pracovním trhu a to v socioekonomické sféře Zaměří se na dopady v oblasti zaměstnanosti/nezaměstnanosti, firemních sítí, fungování dotčených obcí apod Hlavní důraz je kladen na kvalitu života obyvatel širšího zázemí firmy Metodika bude využitelná pro různé typy firem v jakémkoli území ČR Studie JE Dukovany bude jejím pilotním ověřením 34 Druh výsledku podle struktury databáze RIV 1 * N met - certifikované metodiky; 35 Termín dosažení výsledku 36 Termín realizace výsledku 06/ / Identifikační číslo 32 Název výsledku TD020354V Popis výsledku Sada specializovaných map zachycujících stav sociálních a ekonomických podmínek v mikroregionu Sada bude obsahovat celkem 10 specializovaných map: 1) Proměna a současný stav vzdělanostní úrovně obyvatel 2) Proměna a současný stav věkové struktury/ekonomické aktivity obyvatel 3) Vývoj nezaměstnanosti 4) Vývoj struktury zaměstnanosti 5) Migrační chování obyvatel 6) Proměny vzorců dojížďky za prací 7) Vymezení území intenzivních socioekonomických vazeb 8) Síť dodavatelských firem a jejich napojení na JEDU 9) Finanční podpora obcí ze strany ČEZ 10) Lidský kapitál navázaný na činnost JEDU 34 Druh výsledku podle struktury databáze RIV 10 * N map - specializované mapy s odborným obsahem; 35 Termín dosažení výsledku 36 Termín realizace výsledku 03/ / Identifikační číslo 32 Název výsledku TD020354V Popis výsledku Software pro vizualizaci specializovaných map Vyvinutí softwaru umožňujícího vizualizaci mapových výstupů v prostředí internetu Interaktivní SW nástroj bude vytvořen jako otevřený systém, nezávislý na použitém HW, OS či webovém prohlížeči (MS Explorer, Opera, FireFox, atp) Umožní širokému okruhu uživatelů interaktivně pracovat s mapami vytvořenými v prostředí GIS Uživatel bude moc nastavovat vstupní podmínky, na základě kterých bude vytvořen konkrétní webový výstup 34 Druh výsledku podle struktury databáze RIV 1 * R - software; 35 Termín dosažení výsledku 36 Termín realizace výsledku 08/ / Identifikační číslo 32 Název výsledku TD020354V Popis výsledku Sada specializovaných map obsahující scénáře vývoje mikroregionu Sada specializovaných map se bude skládat ze série 3 syntetických map v následujících scénářích vývoje: A) zachování současného stavu (status quo), B) rozšíření jaderné elektrárny o pátý blok, C) ukončení jejího provozu Každá ze série map bude obsahovat expertní odhad (1) ekonomického prostředí obcí s důrazem na hodnocení (ne)zaměstnanosti, (2) vývoje počtu obyvatel a migračního chování a (3) struktury obyvatelstva mikroregionu a jeho proměny s důrazem na hodnocení lidského kapitálu 34 Druh výsledku podle struktury databáze RIV 9 * N map - specializované mapy s odborným obsahem; 35 Termín dosažení výsledku 36 Termín realizace výsledku 11/ / Identifikační číslo 32 Název výsledku TD020354V Popis výsledku Prezentace výsledků výzkumu v profesních časopisech Jako zásadní spatřujeme prezentaci výsledků výzkumu v profesních časopisech, které umožní předání zjištěných informací širokému publiku odborné veřejnosti i aktérů lokálního a regionálního rozvoje Celkově předpokládáme publikaci 4 článků v různých periodikách, evidovaných v VaV Servis - TA ČR 7 / 34 pracovní verze

8 Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2 výzva 33 Popis výsledku Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (a RIVU; např Urbanismus a územní rozvoj, Regionální studia) 34 Druh výsledku podle struktury databáze RIV 4 * X - odborný článek 35 Termín dosažení výsledku 36 Termín realizace výsledku 12/ /2016 VaV Servis - TA ČR 8 / 34 pracovní verze

9 Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2 výzva 4 METODIKA ŘEŠENÍ PROJEKTU Metodika řešení projektu Metodický přístup je založen na (i) vytvoření metodiky hodnocení socioekonomických územních dopadů rozšíření kapacit nebo naopak ukončení provozu významného hráče pracovního trhu; (ii) zmapování sociálních a ekonomických podmínek v širším zázemí JEDU s využitím výzkumu od stolu a jeho vizualizaci prostřednictvím specializovaných map; (iii) realizaci terénního šetření mezi ekonomickými subjekty navázanými na JED, dotčenými obcemi a dalšími významnými aktéry v regionu; (iv) vytvoření scénářů budoucího socioekonomického vývoje mikroregionu v návaznosti na různé varianty budoucího provozu JEDU a (v) vyvinutí interaktivního softwaru, který zajistí prezentaci mapových výstupů ve webovém prostředí Metodika bude využívat obecný rámec ex ante TIA konceptu a zaměří se na určení a popsání očekávaných socioekonomických dopadů a kauzálních vztahů, které v území nastanou v případě uzavření/rozšíření podniku s významným podílem na pracovním trhu a dalšími vazbami v regionu V metodice budou navrženy způsoby, techniky a data, kterými budou kauzální vztahy měřeny a hodnoceny, předpokládáme jak kvantitativní, tak kvalitativní přístupy Určitým rizikem metodiky je schopnost odlišit skutečné dopady Metodika bude opakovaně využitelná v různých typech území V rámci projektu pak bude upravena pro případ JEDU a jejího zázemí Pro vizualizaci socioekonomických podmínek v mikroregionu a možných scénářů vývoje mikroregionu v souvislosti s budoucím provozem JEDU budou využity specializované mapy Specializované mapy budou mapami velkého měřítka a vzniknou kombinací několika kartografických vyjadřovacích metod, většinou kartogramů a kartodiagramů s doplňkovými čárovými a bodovými značkami a popisem Mapy budou vytvořeny v prostředí ArcGIS 10 Mapování současného stavu a retrospektivního vývoje socioekonomické situace v mikroregionu bude vycházet z dat ČSÚ a ČEZ Terénní šetření, které povedou k vytvoření několika scénářů budoucího vývoje mikroregionu, budou realizována formou dotazníkových šetření (ekonomických subjektů, obcí) a polostrukturovaných rozhovorů (klíčoví aktéři) Výběr respondentů dotazníkových šetření proběhne na základě rozhovorů s klíčovými aktéry a znalosti území Software bude vyvinut speciálně pro zobrazování mapových výstupů a nabídne snadné interaktivní prohlížení všech specializovaných map VaV Servis - TA ČR 9 / 34 pracovní verze

10 Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2 výzva 5 DÍLČÍ CÍLE V JEDNOTLIVÝCH OBDOBÍCH Období 51 Název období 52 Rok Monitoring současného stavu zaměstnanosti, sítě firem a socioekonomických indikátorů v širším zázemí jaderné elektrárny Dukovany Dílčí cíle daného období 531 Popis částí/úseků řešených na projektu v rámci daného období DC01 Aplikace metody territorial impact assessment pro případovou studii JE Dukovany Vedoucí dílčího cíle: Marie Feřtrová Projekt využívá obecného přístupu territorial impact assessment (TIA) k hodnocení územních dopadů veřejných intervencí První dílčí cíl se zaměří na aplikaci obecného rámce TIA na případ odchodu (případně posílení role) významného hráče z pracovního trhu (resp z regionu) a navrhne metodiku, jak konkrétně lze územní dopady v socioekonomické rovině posuzovat Ačkoliv TIA je primárně určena pro hodnocení dopadů veřejných intervencí (a rovněž v případě pilotní studie jde při uvažování o případném odstavení nebo rozšíření jaderné elektrárny Dukovany především o strategické rozhodnutí veřejné sféry), předpokládáme, že navrženou metodiku bude možné využít i v případě jiných ekonomických subjektů (tedy rozhodování v neveřejné sféře) Příkladem může být rozhodnutí nadnárodních firem zrušit výrobní závod v ČR nebo krach významného regionálního zaměstnavatele 532 Kvartál Dílčí cíle daného období Dílčí cíl bude realizován v těchto krocích: 1) Studium dosavadních přístupů k hodnocení územních dopadů významných zásahů veřejného sektoru, zejm metodu territorial impact assessment (TIA) Nalezení empirických analýz ze zahraničí s obdobnou studovanou problematikou 2) Aplikace obecných mantinelů metody TIA na situaci odchodu významného hráče z pracovního trhu resp z regionu (či naopak podstatné rozšíření jeho činnosti, příp zachování stávajícího stavu) a vytvoření návrhu metodiky k certifikaci pro hodnocení územních dopadů této situace Při navrhování metodiky počítáme s využitím zahraničních zkušeností, samozřejmě s ohledem na lokální kontext a charakter činnosti odcházejícího (posilujícího) subjektu 3) Detailní rozpracování metodiky k certifikaci pro případovou studii JE Dukovany, která slouží jako pilotní studie pro ověření navržených metodických postupů 534 Forma zpracování a předání dílčích cílů Výstupem dílčího cíle bude text shrnující získané poznatky ze studia dosavadních přístupů k hodnocení územních dopadů významných zásahů státu (veřejné správy) s důrazem na metodický přístup territorial impact assessment (TIA) Hlavním výstupem bude návrh metodiky určené k certifikaci pro hodnocení územních dopadů odchodu významného hráče z pracovního trhu resp z regionu 531 Popis částí/úseků řešených na projektu v rámci daného období DC02 Příprava a analýza dostupných statistických dat v širším zázemí jaderné elektrárny Dukovany Vedoucí dílčího cíle: Petra Špačková, Vítězslav Jonáš Náplní dílčího cíle je provedení první fáze pilotní studie: retrospektivní a aktuální sledování socioekonomických a ekonomických ukazatelů v regionu jaderné elektrárny Dukovany Sběr dat a jejich analýza poskytnou základní představu o daném území a širších územních a socioekonomických vztazích a jejich významnosti Výsledky povedou v dalších fázích projektu k vymezení území potenciálního dopadu změn fungování jaderné elektrárny Dukovany a k stanovení potenciálu daného území vyrovnat se s případným ukončením provozu 532 Kvartál Dílčí cíle daného období Plnění tohoto dílčího cíle projektu je rozděleno do několika na sebe navazujících etap: 1) Sběr dat potřebných k analýze, která budou získána ze statistických pramenů (ČSÚ) a údajů ČEZ Data budou sbírána pro širší zázemí jaderné elektrárny Dukovany v podrobnosti obcí (kraj Vysočina a přilehlé kraje), v případě dodavatelské sítě pro území celé České republiky Předpokládáme též využití nejnovějších dat z populačního cenzu ) Analýza sebraných statistických dat se zaměřením na hodnocení vývoje struktury zaměstnanosti, nezaměstnanosti, dojížďky za prací, migrace, socioekonomické struktury obyvatel a rozmístění navázaných ekonomických subjektů a jejich velikosti 3) Vymezení území intenzivních socioekonomických a ekonomických vztahů, které bude vycházet z analýzy dojížďky za prací a sítě dodavatelských firem 534 Forma zpracování a předání dílčích cílů Statistická data budou zpracována do společné databáze (v podrobnosti jednotlivých obcí, resp ekonomických subjektů), která bude obsahovat základní data a rovněž další vypočítané ukazatele Databáze bude podkladem pro práci v průběhu celé délky trvání projektu (mj pro vytvoření sady specializovaných map zachycujících stav sociálních a ekonomických podmínek v mikroregionu JE Dukovany) 531 Popis částí/úseků řešených na projektu v rámci daného období DC03 Terénní šetření ekonomických subjektů navázaných na jadernou elektrárnu Dukovany Vedoucí dílčího cíle: Martin Ouředníček, Bedřich Mozor Jedny z hlavních dopadů realizované investice či naopak uzavření provozu významného subjektu na trhu je třeba sledovat v síti dodavatelských (a odběratelských) firem, jejichž činnost ovlivňuje zaměstnanost resp nezaměstnanost v regionu a další socioekonomické jevy a procesy Tato část řešení projektu se zaměří na sběr dat a hodnocení reálné navázanosti dodavatelských firem na jadernou elektrárnu Dukovany a VaV Servis - TA ČR 10 / 34 pracovní verze

11 Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2 výzva 531 Popis částí/úseků řešených na projektu v rámci daného období potenciálních dopadů změny činnosti elektrárny Osloveni budou jednak ekonomické subjekty zapojené v dodavatelské síti a specificky rovněž představitelé JE Dukovany 532 Kvartál Dílčí cíle daného období Plnění dílčího cíle projektu navazuje na DC02 a je rozděleno do několika etap: 1) Vytvoření dotazníku pro zjištění reálné navázanosti firem na jadernou elektrárnu Dukovany a hodnocení potenciálních dopadů při změně jejího fungování Dotazník bude pilotně ověřen na několika vybraných firmách a poté případně upraven 2) Distribuce dotazníků relevantním firmám Za účelem maximální možné návratnosti dotazníků budou jednotlivým respondentům (zástupcům firem) poskytnuty odborné konzultace při vyplňování a nejdůležitější subjekty budou osloveny osobně 3) Sběr dotazníků a přepis výsledků do databáze výsledků dotazníkového šetření 4) Provedení hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s představiteli jaderné elektrárny Dukovany 5) Analytické práce: zpracování výsledků dotazníkového šetření a rozhovorů; stanovení hlavních závěrů o fungování územních a ekonomických vazeb mezi jednotlivými subjekty 534 Forma zpracování a předání dílčích cílů Výsledkem dílčího cíle bude dotazník vytvořený specificky pro hodnocení dopadů změny ve fungování významného subjektu na trhu v síti dodavatelských firem a databáze výsledků dotazníkového šetření mezi dodavatelskými firmami jaderné elektrárny Dukovany Hlavní výsledky šetření bude shrnovat dílčí výzkumná zpráva Výsledky šetření budou jedním z podkladů pro vytvoření sady specializovaných map zachycujících stav sociálních a ekonomických podmínek v mikroregionu JE Dukovany 531 Popis částí/úseků řešených na projektu v rámci daného období DC04 Vytvoření specializovaných map zachycujících stav sociálních a ekonomických podmínek v mikroregionu JE Dukovany pilotní studie Vedoucí dílčího cíle: Lucie Pospíšilová Poslední dílčí cíl roku 2014 se zaměřuje na vytvoření finálních výsledků projektu prvních osmi map ze sady specializovaných map Mapy budou vytvořeny na základě analýzy dostupných statistických dat (DC02) a terénního šetření mezi ekonomickými subjekty v regionu (DC03); budou doplněny analytickými texty shrnujícími základní charakter socioekonomické situace v regionu 532 Kvartál Dílčí cíle daného období Dílčí cíl využívá výsledků DC02 a DC03 a jeho plnění je rozděleno do několika vzájemně provázaných aktivit: 1) Příprava statistických dat pro zpracování v GIS a příprava prostorových dat (počítáme s využitím nejnovějších prostorových dat vytvořených pro účely SLBD 2011) 2) Návrh kartografických vyjadřovacích prostředků a zpracování mapových výstupů Předpokládáme vytvoření osmi specializovaných map blíže specifikovaných v kapitole 3 2) Tvorba analytických textů interpretujících mapové výstupy 534 Forma zpracování a předání dílčích cílů Hlavním výsledkem řešení dílčího cíle, který zároveň završuje práce celého roku 2014, je osm specializovaných map, ve kterých bude zachycen vývoj a současný stav zaměstnanosti, nezaměstnanosti, dojížďky za prací, migrace, socioekonomických charakteristik obyvatelstva a sítě firem a jejich napojení na JE Dukovany v širším zázemí jaderné elektrárny Specializované mapy budou posouzeny dvěma nezávislými odborníky a umístěny na webu projektu a specializovaném portálu wwwatlasobyvatelstvacz Období 51 Název období 52 Rok Návrh scénářů budoucího vývoje území v širším zázemí jaderné elektrárny Dukovany a implementace výsledků výzkumu Dílčí cíle daného období 531 Popis částí/úseků řešených na projektu v rámci daného období DC05 Terénní šetření v dotčených obcích a mezi dalšími klíčovými aktéry veřejné sféry Vedoucí dílčího cíle: Petra Špačková, Bedřich Mozor Vedle primárních dopadů na zaměstnanost v regionu mohou změny v činnosti jaderné elektrárny ovlivňovat také fungování okolních obcí a jiných institucí s přímými či nepřímými vazbami na elektrárnu ČEZ například představuje výrazného sponzora aktivit jednotlivých obcí Jaderná elektrárna rovněž zaměstnává řadu kvalifikovaných pracovníků, kteří mohou představovat lokální elity v obcích v mikroregionu V případě odstavení JE Dukovany budou mít tito úzce specializovaní odborníci problém najít obdobně kvalifikovanou práci v regionu a předpokládáme, že řada z nich bude uvažovat o stěhování mimo region Odliv lokálních elit by pak mohl mít zásadní vliv na zhoršení místního společenského života a budoucího lokálního rozvoje 532 Kvartál Dílčí cíle daného období Plnění tohoto dílčího cíle je rozděleno do několika dílčích úkolů: 1) Identifikace dotčených obcí a klíčových aktérů v území proběhne od stolu na základě znalosti území a údajů ČEZ (např získaných z rozhovorů s představiteli JE Dukovany nebo jiných dokumentů) Mezi klíčové aktéry, kteří budou v rámci výzkumu osloveni, patří zejména vedení obcí, ale také zástupci místních zájmových sdružení, lokální elit a nadlokálních aktérů 2) Příprava podkladů pro terénní šetření, tvorba dotazníku a jeho pilotní ověření v terénu 3) Realizace terénního šetření Předpokládáme uskutečnění dotazníkového šetření mezi starosty obcí mikroregionu a provedení strukturovaných řízených rozhovorů s nejdůležitějšími lokálními aktéry VaV Servis - TA ČR 11 / 34 pracovní verze

12 Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2 výzva 533 Dílčí cíle daného období 4) Přepis výsledků a jejich zpracování do databáze 5) Zpracování dvou specializovaných map: kartografické práce a vytvoření analytických textů interpretujících obsah map 534 Forma zpracování a předání dílčích cílů Výsledkem dílčího cíle je databáze výsledků terénního šetření v obcích v širším zázemí jaderné elektrárny Dukovany Hlavní výsledky šetření bude shrnovat dílčí výzkumná zpráva Doplněna bude rovněž sada specializovaných map zachycujících stav sociálních a ekonomických podmínek v mikroregionu JE Dukovany o dvě specializované mapy popisující sféru vlivu JEDU: (1) finanční podporu aktivit v obcích mikroregionu společností ČEZ a (2) lidský kapitál přímo navázaný na činnost jaderné elektrárny 531 Popis částí/úseků řešených na projektu v rámci daného období DC06 Tvorba interaktivního softwarového nástroje Vedoucí dílčího cíle: M Ouředníček Předmětem tohoto dílčího cíle je vytvoření interaktivního softwarového (SW) nástroje v prostředí GIS, který zajistí přehlednou a snadno uživatelsky ovladatelnou prezentaci mapových výstupů ve webovém prostředí SW nástroj nabídne novou formu prezentace map, které jsou tradičně pro uživatele zobrazovány v programech umožňujících pouze čtení SW umožní na administrátorské úrovni vkládání a konfiguraci nových výsledků výzkumů a jejich snadné začlenění do výsledné webové prezentace Zájemcům o výsledky výzkumů umožní snadné interaktivní prohlížení výsledných mapových výstupů a jejich zobrazení na popředí/pozadí vybraných mapových podkladů SW bude umožňovat parametrizované ovládání/nastavování požadovaných výstupů, tzn nastavení vstupních/omezujících podmínek, na základě kterých bude vytvořen konkrétní webový výstup SW dále umožní standardní ovládání jako zoom, posun v mapě, změna/vložení vrstvy apod 532 Kvartál Dílčí cíle daného období Plnění dílčího cíle je rozděleno do několika aktivit: 1) Předání požadavků na vývoj softwaru externímu dodavateli Software bude vyvinut na základě jedné sady specializovaných map (viz DC07) 2) Komunikace se zpracovatelem v průběhu vytváření softwaru - zpřesňování požadavků, úprava mapových podkladů atd 3) Finalizace softwaru - zprovoznění a zveřejnění softwaru, úprava všech mapových podkladů dle požadavků softwaru 534 Forma zpracování a předání dílčích cílů Výstupem dílčího cíle bude instalační balíček vytvořeného softwaru uložený na CD nosiči a instalovaný na serveru řešitele projektu Výsledné SW řešení bude také dostupné široké veřejnosti pomocí obecného internetového prohlížeče na veřejně přístupné URL adrese Součástí výsledku bude též dokumentace skutečného provedení včetně popisu postupu instalace SW Uživatelská příručka/návod k užití bude přístupný formou kontextové nápovědy - ikony - v uživatelském prostředí SW nástroje 531 Popis částí/úseků řešených na projektu v rámci daného období DC07 Scénáře budoucího socioekonomického vývoje v širším zázemí jaderné elektrárny Dukovany Vedoucí dílčího cíle: Marie Feřtrová V návaznosti na analýzu stavu stávající situace v regionu (vyplývající zejména z dílčích cílů DC02, DC03 a DC05) budou na základě metodiky postavené na territorial impact assessment zpracovány tři scénáře budoucího socioekonomického vývoje v širším zázemí JE Dukovany: A) varianta zachování současného stavu a rozsahu činností vykonávaných v JE Dukovany, B) varianta rozšíření jaderné elektrárny o pátý reaktor, C) varianta ukončení jejího provozu Výsledky budou znázorněny v sadě specializovaných map 532 Kvartál Dílčí cíle daného období Plnění dílčích cílů DC06 a DC07 bude probíhat paralelně Dílčí cíl DC07 se skládá z několika etap: 1) Zpracování první varianty budoucího vývoje při zachování status quo, která bude sloužit pro vývoj softwaru 2) Zpracování dalších dvou variant budoucího vývoje (rozšíření jaderné elektrárny o pátý reaktor a ukončení provozu jaderné elektrárny) 3) Kartografické zpracování výsledků 534 Forma zpracování a předání dílčích cílů Výsledkem dílčího cíle budou tři sady specializovaných map pro jednotlivé varianty provozu jaderné elektrárny Dukovany, které budou obsahovat celkem 9 syntetických map odpovídající scénářům budoucího socioekonomického vývoje Tři sady specializovaných map pro jednotlivé varianty plánovaného provozu jaderné elektrárny Dukovany budou rovněž součástí softwaru (viz DC06) 531 Popis částí/úseků řešených na projektu v rámci daného období DC08 Prezentace výsledků aplikovaného výzkumu a jejich implementace v praxi Vedoucí dílčího cíle: Lucie Pospíšilová, Vítězslav Jonáš Průřezový úsek projektu se věnuje transferu výsledků základního a aplikovaného výzkumu do praxe, implementaci dosažených výstupů ve sledovaném území, publikaci výsledků v profesních a odborných časopisech Součástí dílčího cíle DC08 je příprava účasti na konferencích, tvorba webové prezentace a dalších prezentačních výstupů 532 Kvartál Dílčí cíle daného období Plnění tohoto úseku projektu je rozděleno do několika dílčích úkolů: 1) Certifikace metodiky vzniklé v rámci dílčího cíle DC01 2) Prezentace výsledků výzkumu (analýz, sady specializovaných map, metodiky) představitelům veřejné správy (kraje, obcí), obecné veřejnosti, médiím i relevantním soukromým firmám působícím v regionu 3) Průběžná prezentace výsledků výzkumu na webových stranách projektu VaV Servis - TA ČR 12 / 34 pracovní verze

13 Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2 výzva 533 Dílčí cíle daného období 4) Prezentace výsledků výzkumu v profesních časopisech (4 publikace) 5) Zařazení výsledků práce do akademické výuky na Univerzitě Karlově v Praze (územní plánování, geografie města, regionální rozvoj) 534 Forma zpracování a předání dílčích cílů Kromě sad specializovaných map, metodiky a softwaru budou výstupem projektu také články v profesních časopisech, webová strana projektu a prezentace pro širší veřejnost a média VaV Servis - TA ČR 13 / 34 pracovní verze

14 Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2 výzva 6 UCHAZEČI PROJEKTU 61 Příjemce - [P] Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta 611 Identifikační údaje uchazeče 6112 DIČ 6113 IČ 6114 Obchodní jméno CZ Univerzita Karlova v Praze 6115 Organizační jednotka 6116 Kód organizační jednotky Přírodovědecká fakulta Právní forma subjektu 6118 Typ organizace VVS - Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č 111/1998 Sb, o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů) VO - Výzkumná organizace Adresa sídla 6119 Název ulice Číslo popisné Číslo orientační Ovocný trh 560 3/ Obec Část obce PSČ Praha Praha Kraj Stát Hlavní město Praha Česká republika Ostatní údaje WWW adresa ID Datové schránky wwwnaturcunicz piyj9b4 612 Statutární orgán uchazeče 6121 Tituly před jménem 6122 Jméno 6123 Příjmení 6124 Tituly za jménem Prof RNDr Václav Hampl DrSc 6125 Funkce 6126 Telefon Výběr z možností podpisu návrhu projektu rektor podepisuje návrh projektu 613 Finanční ukazatele uchazeče Ukazatel Jednotka Podklad dle příslušné vyhlášky Rok Výkony tis Kč výkaz zisku a ztrát Výsledek hospodaření před zdaněním tis Kč výkaz zisku a ztrát Čistý zisk tis Kč výkaz zisku a ztrát Zisk před zdaněním tis Kč výkaz zisku a ztrát Aktiva celkem tis Kč rozvaha Finanční majetek tis Kč rozvaha Vlastní kapitál tis Kč rozvaha Cizí zdroje tis Kč rozvaha Dlouhodobé závazky tis Kč rozvaha Krátkodobý cizí kapitál tis Kč rozvaha Oběžná aktiva tis Kč rozvaha Celkové závazky tis Kč rozvaha Pasiva celkem tis Kč rozvaha Počet zaměstnanců počet průměrný přepočtený Finanční ukazatele uchazeče - další ukazatele Zadluženost [%] Likvidita Účetní rok souhlasí s kalendářním Ano 6131 Finanční ukazatele uchazeče - poznámka Finanční ukazatele uchazeče - poznámka VaV Servis - TA ČR 14 / 34 pracovní verze

15 Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2 výzva 614 Dosavadní spolupráce uchazeče ve VaVaI Dosavadní spolupráce uchazeče ve VaVaI Univerzita Karlova spolupracuje s cílem praktického využití výsledků výzkumu s řadou komerčních i nekomerčních subjektů Bohaté zkušenosti pocházejí především z lékařských, chemických a biotechnologických oborů (PřF UK např spolupracuje s firmami Sopartec SA, Brain Logistic, sro, Siemens, sro a dalšími) V oblasti sociálních věd probíhá spolupráce vybraných fakult převážně s organizacemi státní správy a samosprávy (ministerstva MPSV ČR, MK ČR, MŽP ČR, MV ČR, MZV ČR, Vládní agentura pro sociální začleňování, krajské úřady, městské části a obce) a v menší míře také se soukromými subjekty (např KPMG, Business Development sro) Výzkumný tým Urbánní a regionální laboratoř úzce spolupracuje s MŽP ČR v problematice suburbanizace, dále MMR ČR, krajskými úřady Středočeského a Karlovarského kraje, městy Opava a Kladno (příprava IPRM), MČ Praha 1 aj V posledních třech letech získal pracovní tým několik zakázek od komerčních firem (Skanska, CENIA, SFP Group vos, U-24 sro) 615 Dosavadní zkušenosti uchazeče s aplikací výsledků a komercializací výsledků Dosavadní zkušenosti s aplikací výsledků/komercionalizací výsledků Systematicky se UK začala transferem poznatků a technologií zabývat v roce 2005 Při univerzitě bylo založeno Centrum pro přenos poznatků a technologií které poskytuje mj poradenství pro všechny způsoby komercializace výsledků výzkumu Za posledních pět let byly na UK realizovány projekty pokrývající různé obory i cesty přenosu (16 patentových žádostí, 7 užitných vzorů, založena spin-off firma, realizovány společné vývojové projekty - ze sociálních věd např Hodnocení uchazečů - pro Business Development sro) Zkušenosti sociálně vědních oborů pocházejí především z oblasti poskytování služeb, výzkumu a konzultací na zakázku Na katedře demografie PřF UK byly zpracovány prognózy pro subjekty veřejné správy (Praha 10, město Beroun) a pro MPSV ČR Populační prognóza ČR, která je využívána při přípravě vládních reforem Katedra sociální geografie (a členové týmu) vypracovávají a konzultují dokumenty pro MŽP ČR a poskytují služby firmám (např Skanska) a veřejné správě (města, kraje aj) 616 Osoby oprávněné jednat za uchazeče na základě udělené plné moci 6161 Titul před jménem 6162 Jméno 6163 Příjmení 6164 Titul za jménem Doc RNDr Jakub Langhammer PhD 617 Osoby s podílem v právnické osobě uchazeče 618 Údaje o majetkových účastech uchazeče v jiných právnic osobách a jejich výše 619 Údaje o právnic osobách, s nimiž je uchazeč v koncernu (holdingu) nebo s nimi má uzavřenou smlouvu o převodu zisku VaV Servis - TA ČR 15 / 34 pracovní verze

16 Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2 výzva 61 Další uchazeč projektu - [D] Energetické Třebíčsko 611 Identifikační údaje uchazeče 6112 DIČ 6113 IČ 6114 Obchodní jméno Energetické Třebíčsko 6115 Organizační jednotka 6116 Kód organizační jednotky 6117 Právní forma subjektu 6118 Typ organizace ZSP - Zájmové sdružení právnických osob ( 20f až 21 občanského zákoníku) MP - Malý podnik Adresa sídla 6119 Název ulice Číslo popisné Číslo orientační Karlovo náměstí Obec Část obce PSČ Třebíč Vnitřní město Kraj Stát Vysočina Česká republika Ostatní údaje WWW adresa ID Datové schránky wwwenrgeticketrebicskocz 612 Statutární orgán uchazeče 6121 Tituly před jménem 6122 Jméno 6123 Příjmení 6124 Tituly za jménem Vítězslav 6125 Funkce 6126 Telefon Výběr z možností podpisu návrhu projektu předseda výkonného výboru podepisuje návrh projektu Jonáš 613 Finanční ukazatele uchazeče Ukazatel Jednotka Podklad dle příslušné vyhlášky Rok Výkony tis Kč výkaz zisku a ztrát Výsledek hospodaření před zdaněním tis Kč výkaz zisku a ztrát Čistý zisk tis Kč výkaz zisku a ztrát Zisk před zdaněním tis Kč výkaz zisku a ztrát Aktiva celkem tis Kč rozvaha Finanční majetek tis Kč rozvaha Vlastní kapitál tis Kč rozvaha Cizí zdroje tis Kč rozvaha Dlouhodobé závazky tis Kč rozvaha Krátkodobý cizí kapitál tis Kč rozvaha Oběžná aktiva tis Kč rozvaha Celkové závazky tis Kč rozvaha Pasiva celkem tis Kč rozvaha Počet zaměstnanců počet průměrný přepočtený Finanční ukazatele uchazeče - další ukazatele Zadluženost [%] Likvidita Účetní rok souhlasí s kalendářním Ano 6131 Finanční ukazatele uchazeče - poznámka Finanční ukazatele uchazeče - poznámka Sdružení vzniklo na počátku roku 2013 Základní údaje v tabulce reflektují současné ekonomické ukazatele, které bylo možno udat 614 Dosavadní spolupráce uchazeče ve VaVaI Dosavadní spolupráce uchazeče ve VaVaI Vytváření krátko a střednědobých strategií v oblasti komunikace jederné elektrárny Dukovany s veřejností a médii VaV Servis - TA ČR 16 / 34 pracovní verze

17 Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2 výzva 615 Dosavadní zkušenosti uchazeče s aplikací výsledků a komercializací výsledků Dosavadní zkušenosti s aplikací výsledků/komercionalizací výsledků B Mozor se podílel na sestavování dotazníků při veřejných průzkumech, které byly prováděny v regionu JE Dukovany za účelem zjištění postojů obyvatel k provozu EDU i jaderné energetice jako takové Na základě těchto výsledků se potom podílel na vytváření krátko a střednědobých strategií v oblasti komunikace EDU s veřejností a médii 616 Osoby oprávněné jednat za uchazeče na základě udělené plné moci 6161 Titul před jménem 6162 Jméno 6163 Příjmení 6164 Titul za jménem Vítězslav Jonáš 617 Osoby s podílem v právnické osobě uchazeče 618 Údaje o majetkových účastech uchazeče v jiných právnic osobách a jejich výše 619 Údaje o právnic osobách, s nimiž je uchazeč v koncernu (holdingu) nebo s nimi má uzavřenou smlouvu o převodu zisku VaV Servis - TA ČR 17 / 34 pracovní verze

18 Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2 výzva 7 ŘEŠITELSKÝ TÝM 71 Představení týmu 711 Popis týmu Popis týmu Projektový tým je složen z akademických pracovníků působících na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zástupců sdružení Energetické Třebíčsko Jádro výzkumného týmu tvoří pracovníci, kteří jsou sdruženi ve výzkumné skupině Urbánní a regionální laboratoř okolo doc Ouředníčka Skupina URRlab se věnuje otázkám vývoje metropolitních regionů a systému osídlení post-socialistických a západních měst a jeho sociálním a environmentálním důsledkům Hlavní tematické zaměření týmu představují v současnosti procesy suburbanizace, segregace, sociální deprivace a sociálně prostorové diferenciace Mezi hlavní výzkumné přístupy patří využití kombinace extenzivních a intenzivních metod, statistické analýzy dat, případových studií a kartografická (GIS) analýza Výhodou řešitelského týmu jsou dlouholeté a rozmanité zkušenosti získané účastí na řadě výzkumných i aplikovaných projektů a spolupráce výzkumné instituce s budoucími uživateli cílových produktů projektu Členové řešitelského kolektivu mají zkušenosti s řešením projektů aplikovaného výzkumu, včetně projektu TAČR Do výzkumu budou zapojeni studenti doktorského a magisterského stupně především při terénních pracích a sběru dat Reference naší práce jsou k dispozici na wwwnaturcunicz/urrlab 712 Popis způsobu řízení projektu Popis způsobu řízení projektu Způsob řízení vychází s osvědčeného systému uplatněného v řešení předchozích projektů Celková zodpovědnost za řešení projektu spočívá na hlavním řešiteli, jenž bude řídit pracovní tým Závažná rozhodnutí při řízení projektu budou založena na jednomyslném souhlasu obou účastníků projektu Na základě zkušeností s řešenými projekty bude konkrétní odpovědnost za úspěšnou realizaci dílčích cílů a definovaných činností v rámci projektu rozložena mezi jednotlivé členy řešitelského týmu (experty na danou problematiku) Naplnění dílčích cílů bude realizováno v malých relativně autonomních týmech sestavených s ohledem na charakter práce a odborné schopnosti jednotlivých členů týmu Konkrétní personální zabezpečení jednotlivých dílčích úkolů je zahrnuto v popisu dílčích cílů projektu a uvedeno podrobně v kapitole 5 Protože jádro projektového týmu tvoří osm členů, nevyžaduje řízení projektu složitou organizaci ani zavádění náročnějších komunikačních platforem Hlavním komunikačním nástrojem směrem navenek bude webová stránka projektu Směřování projektu a organizace dalších prací bude diskutována na pravidelných schůzkách, jichž se budou účastnit všichni členové realizačního týmu Práce související s administrací a technickou podporou bude zabezpečovat asistent projektu O finanční a administrativní chod projektu se stará specializovaný aparát univerzity a fakulty Implementace výsledků bude konzultována se specializovaným Centrem pro transfer technologií UK 713 Materiální a technické zabezpečení řešení projektu Materiální a technické zabezpečení projektu Pracoviště řešitelů na půdě Přírodovědecké fakulty je z hlediska materiálního, technického a softwarového plně vybavené Stěžejní část vybavení představuje výpočetní a kancelářská technika, software pro kvantitativní i kvalitativní výzkum i kartografické zpracování výsledků výzkumu Přírodovědecká fakulta má přístup k rozsáhlým databázím tištěných i elektronických vědeckých časopisů Pro kartografické zpracování a GIS analýzy je k dispozici tzv Site License firmy ESRI a další kartografický software Geografická sekce fakulty dále disponuje širokou škálou prostorových dat (shapefiles), které je možné v předkládaném projektu využít, dostupná je řada retrospektivních databází informací, které jsou relevantní řešené problematice (Sčítání lidu, domů a bytů, migrace, nová bytová výstavba, Registr sčítacích obvodů) Přírodovědecká fakulta je vybavena prostorami i technickým zázemím pro pořádání pracovních schůzek i workshopů a mobilní laboratoří vybavenou pro práci v terénu Administrativní podporu bude zabezpečovat profesionální personál Přírodovědecké fakulty UK Sdružení Energetické Třebíčsko poskytne potřebná data a výzkumnou základnu především při realizaci terénních prací a prezentaci některých výsledků projektu Sdružení disponuje potřebnými zdroji pokrývajícími spoluúčast na projektu z neveřejných zdrojů Řešení projektu v obou případech negeneruje žádné významné dodatečné potřeby vázané na technickou infrastrukturu podmiňující jeho úspěšného dokončení 714 Přístup k výsledkům projektu a kapacitám Přístup k výsledkům projektu a kapacitám Přístup ke kapacitám spolupříjemce projektu (sdružení Energetické Třebíčsko) bude zajištěn jeho přímou účastí na projektu při řešení jednotlivých dílčích úkolů Jedná se především o zabezpečení potřebných dat a personální kapacity při realizaci terénního šetření v rámci pilotní studie Přístup k výsledkům projektu ze strany spolupříjemce bude zajištěn sdílením všech dokumentů a dílčích materiálů v rámci interní sekce webové strany projektu Přístup veřejnosti k vybraným publikovaným výsledkům bude umožněn v rámci webového portálu wwwurrlabcz a prostřednictvím článků v recenzovaných profesních časopisech Řešitelský tým se zavazuje poskytnout poskytovateli na požádání bezplatné, nevýlučné právo reprodukovat a rozšiřovat, a to jak v písemné podobě, tak i elektronické podobě na jakémkoliv nosiči informací, jakékoliv odborné texty týkající se řešení a výsledků projektu publikované smluvními stranami, nebo publikované s jejich souhlasem, k nimž mají smluvní strany autorská práva nebo jsou jejich oprávněným uživatelem a jejichž ochrana podle právních předpisů z oblasti duševního vlastnictví již byla zajištěna Rozdělení práv k výsledkům projektu je specifikováno v kapitole Rozdělení práv k výsledkům projektu Rozdělení práv k výsledkům projektu Práva duševního vlastnictví k výsledkům Projektu náležejí příjemci a spolupříjemci ve výši odpovídající jejich podílu na řešení Projektu stanovenému podle jejich účasti na poskytnuté podpoře, tato práva mohou být převedena na druhou smluvní stranu za tržní cenu tohoto převáděného podílu Podrobněji jsou práva a povinnosti jednotlivých účastníků projektu obsaženy v návrhu smlouvy o spolupráci k řešení projektu (příloha 101) VaV Servis - TA ČR 18 / 34 pracovní verze

19 Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2 výzva 72 Řešitelský tým osoby 721 Příjemce - [P] Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta 7211 Klíčové osoby řešitelského týmu Tituly před jménem Jméno Příjmení Tituly za jménem Doc RNDr Martin Ouředníček PhD Role osoby Rodné číslo Státní příslušnost Funkce v organizaci Řešitel Česká republika docent Telefon Mobilní telefon Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu Řešitel projektu bude zodpovědný za řízení práce výzkumného týmu, komunikaci mezi příjemcem a spolupříjemcem projektu, svolávání a řízení pracovních schůzek projektu, návrh obsahové části výstupů projektu a bude participovat při jednání o certifikaci metodiky a specializovaných map Doc Ouředníček bude zároveň vedoucím některých dílčích cílů (viz kapitola 5) a bude se podílet na všech ostatních dílčích cílech projektu Zabývat se bude především analýzou kvantitativních a kvalitativních dat a implementací výsledků výzkumu v praxi (především prostřednictvím jejich prezentace v profesních časopisech a představitelům veřejné správy) a zařazením výsledků práce do akademické výuky Odborný životopis CURRICULUM VITAE Doc RNDr Martin Ouředníček, PhD Narozen 20 srpna 1971 v Praze ADRESA PRACOVIŠTĚ: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Albertov 6, Praha 2, Nové Město, , tel Věnuje se urbánním studiím, osídlení a metodám geografického výzkumu Přednáší česky a anglicky, je školitelem šesti doktorandů, pod jeho vedením bylo obhájeno 42 studentských prací Je členem oborové rady doktorského studia sociální geografie na Přírodovědecké fakultě a členem Grantové agentury ČR (panel Sociologie, sociální geografie, demografie a mediální studia) VZDĚLÁNÍ Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, sociální geografie a regionální rozvoj Docent Rerum naturalium doctoris (RNDr) a Doctoris (PhD) Rerum naturalium magistri (Mgr) ŘEŠITEL PROJEKTU "Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS" Program NAKI, MK ČR "Prognóza demografického vývoje a jeho důsledků pro kvalitu života obyvatel v dynamicky se měnících obcích v zázemí českých měst: aplikace v rozvoji a správě území" Program OMEGA TAČR "Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v České republice: omezení negativních důsledků na životní prostředí" SP/4i5/212/07 Resortní program výzkumu MŽP "Sociálně prostorová diferenciace obyvatelstva a její vliv na kvalitu života ve městech a obcích České republiky" 2D06012 MŠMT Národní program výzkumu II 2010 "Urban Social Geography" Fond rozvoje vysokých škol č 85/ Grantový projekt 403/04/P129 Grantové agentury ČR "Urbanizační procesy v Pražském městském regionu" Grantový projekt Grantové agentury 179/2000/BGEO UK "Vývoj sociálně-prostorové struktury v Pražském městském regionu" DALŠÍ PROFESNÍ ZKUŠENOSTI Řešitel projektu je docentem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, je vedoucím týmu Urbánní a regionální laboratoře působícím na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Martin Ouředníček je editorem dvojjazyčného Atlasu sociálně prostorové diferenciace České republiky (2011) a tvůrcem desítek mapových výstupů v různých atlasech Podílí se na aplikacích metod GIS v univerzitní výuce i v aplikovaném výzkumu Řešitel je editorem tří knih a autorem více než 50ti odborných publikací (200 citačních ohlasů) V minulosti působil jako člen Akademického senátu fakulty, člen Grantové agentury AVČR Je členem České geografické společnosti, expertem meziresortní skupiny MŽP k problematice suburbanizace a mezinárodní sítě CAT (Cities after Transition) Je recenzentem předních časopisů (např European Spatial Research and Policy, Geografie, Geografický časopis, Historická geografie, Journal of Urban Affairs, The Professional Geographer, Regionální studia, Sociologický časopis) Podrobnější informace: Seznam 5 nejvýznamnějších projektů za poslední 3 roky HLAVNÍ ŘEŠITEL: "Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS" Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI, Ministerstvo kultury ČR "Prognóza demografického vývoje a jeho důsledků pro kvalitu života obyvatel v dynamicky se měnících obcích v zázemí českých měst: aplikace v rozvoji a správě území" Program OMEGA Technologické agentury České republiky, spoluřešitel obec Dolní Břežany VaV Servis - TA ČR 19 / 34 pracovní verze

20 Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2 výzva Seznam 5 nejvýznamnějších projektů za poslední 3 roky : "Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v České republice: omezení negativních důsledků na životní prostředí" SP/4i5/212/07 Resortní program výzkumu MŽP : "Sociálně prostorová diferenciace obyvatelstva a její vliv na kvalitu života ve městech a obcích České republiky" 2D06012 MŠMT Národní program výzkumu II ČLEN ŘEŠITELSKÉHO TÝMU: : "Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze" Projekt P404/10/0523 Grantová agentura České republiky Seznam 5 nejvýznamnějších výsledků za poslední 3 roky 1 OUŘEDNÍČEK, M, ŠPAČKOVÁ, P, POSPÍŠILOVÁ, L a kol (2012): Soubor specializovaných map, které hodnotí dopady rezidenční suburbanizace v obcích ČR a slouží jako podklad pro populační prognózu suburbánní zóny Prahy a spádové oblasti obce Dolní Břežany 2 OUŘEDNÍČEK, M, TEMELOVÁ, J, POSPÍŠILOVÁ, L eds (2011): Atlas sociálně prostorové diferenciace / Atlas of Socio-spatial Differentiation of the Czech Republic Karolinum Praha Atlas obsahuje 36 specializovaných tematických map v českém a anglickém jazyce využívaných v decisní sféře a v akademické výuce 3 HRNČIAROVÁ, T, MACKOVČIN, P a kol (2010): Atlas krajiny České republiky MŽP ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy, Praha Průhonice Autor nebo spoluautor 25 specializovaných map 4 TEMELOVÁ, J, OUŘEDNÍČEK, M a URRlab (2011): Analýza pro marketingové oddělení společnosti SKANSKA rezidenční development Analýza obsahovala terrénní šetření 90 velkých rezidenčních projektů v Pražském metropolitním regionu a strukturu jejich rezidentů Výsledkem byla identifikace základních diferencujících demograficko-sociálních znaků u klientů nového bydlení a GIS vizualizace 5 OUŘEDNÍČEK, M, TEMELOVÁ, J, NOVÁK, J (2009-): "Urban Social Geography" Fond rozvoje vysokých škol č 85/2010 Zavedení dvou nových přednášek v anglickém jazyce do výuky na UK v Praze Uvedeny jsou vybrané výsledky aplikovaného výzkumu Publikační činnost na webových stranách: webnaturcunicz/ksgrrsek/urrlab/?martin_ourednicek Počet úvazků při řešení projektu Rok úvazek 020 člověko-rok Rok úvazek 020 člověko-rok Tituly před jménem Jméno Příjmení Tituly za jménem RNDr Petra Špačková PhD Role osoby Rodné číslo Státní příslušnost Funkce v organizaci Člen řešitelského týmu Česká republika odborná asistentka Telefon Mobilní telefon Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu Doktorka Špačková se specializuje na analytické práce, bude garantkou jednoho dílčího cíle V týmu zabezpečuje práci s kvantitativními daty, přípravu dotazníkového šetření, grafické a kartografické výstupy v prostředí GIS Společně s dr Feřtrovou bude připravovat návrh metodiky hodnocení TIA Odborný životopis CURRICULUM VITAE RNDr Petra Špačková, PhD narozena 1 ledna 1983 v Praze ADRESA PRACOVIŠTĚ: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Albertov 6, Praha 2, Nové Město, , tel WWW: VZDĚLÁNÍ: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 2006 Mgr obor Sociální geografie a regionální rozvoj 2011 PhD, RNDr obor Sociální geografie a regionální rozvoj STUDIUM V ZAHRANIČÍ: 10/2005-1/2006: Université Louis Pasteur, Faculté de géographie et d'aménagement, Socrates/Erasmus ZAMĚSTNÁNÍ: dosud Odborná asistentka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta) Výzkumný a koordinační pracovník (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta) Externí konzultant (SPF Group, vos) PROFESNÍ ZKUŠENOSTI: VaV Servis - TA ČR 20 / 34 pracovní verze

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ 30. 06. 2010 Zadavatel: Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 Zhotovitel: RegioPartner, s.r.o. Prosecká 412/74, 190

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Předběžný návrh (První fáze přípravy operačního programu) 21. 3. 2013 1 Obsah 1. Úvod... 5 2. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii EU zaměřené

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více