VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ČESKÁ 354, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Č. J. 171/2012 V Liberci dne Vypracovala: Mgr. Šárka Klímová

2 Výroční zpráva o činnosti školy vychází z ustanovení vyhl. č. 15/2005 Sb. Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Základní statistické údaje Celkový počet Zápis žáků k přijetí do 1. ročníku základní školy pro budoucí šk. rok Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro budoucí školní rok Počty žáků po opravných zkouškách Přehled výchovných opatření údaje za 2. pololetí Počet zameškaných hodin Počty přijatých žáků po ukončení základní školy Pedagogičtí pracovníci učitelé ZŠ Pedagogičtí pracovníci vychovatelé ŠD Údaje o dalším vzdělávání pracovníků v rámci celož. vzdělávání Počty absolventů 8 3. Charakteristika školy Vzdělávací program školy Výuka cizích jazyků podle ročníků Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Účast školy na plošném testování žáků Práce s žáky se spec. vzděl. potřebami Výchovné poradenství Prevence sociálně patologických jevů Spolupráce s pedagogickou fakultou TUL Zapojení školy do mezinárodní spolupráce Mimoškolní aktivity, zájmové kroužky Příměstský tábor Zájmové vzdělávání školní družina Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Časový sled realizovaných školních aktivit Prezentace školy na veřejnosti mimořádné úspěchy žáků Organizace poradenských služeb Ekonomická část mimorozpočtové zdroje Přehled výstupů kontrolních orgánů HZS Libereckého kraje Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Krajská hygienická stanice Liberec Výkon státní správy Přílohy 29 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Právní forma příspěvková organizace, IČO Adresa školy Česká 354, Liberec 25 Statutární město Liberec, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, Název zřizovatele Liberec 1 ředitelka: PaedDr. Jitka Mikešová Vedoucí pracovníci statutární zástupkyně: Mgr. Šárka Klímová zástupkyně pro 2. stupeň: Mgr. Jana Čepičková Zařazení do sítě škol Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol Součásti školy Kapacita školy s účinností od Základní škola Školní jídelna Školní družina žáků Telefon/fax Adresa internetové stránky 3

4 2. Základní statistické údaje 2.1 Celkový počet Pracoviště Celkový počet tříd Z toho speciálních Celkový počet žáků Z toho ve speciálních třídách Individuálně integrovaných ZŠ Česká, Liberec Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku základní školy pro budoucí školní rok Počet zapsaných Počet rozhodnutí o přijetí Počet odkladů Počet odvolání Přijati na základě odvolání Dodatečně přijati (uvolněná místa) Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro budoucí školní rok Počet žádostí Skutečný počet přijatých žáků Počty žáků po opravných zkouškách Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Slovní hodnocení Neprospělo Neklasifikováno

5 2.5 Přehled výchovných opatření údaje za 2. pololetí Pochvaly Napomenutí tř. učitele Třídní důtky Ředitelské důtky 2.stupeň 3.stupeň Snížené známky z chování byly uděleny za závažné porušování školního řádu, za neomluvenou absenci, napadení spolužáka, účast při krádeži, vandalismus, za náznaky šikany. Pochvaly byly žákům uděleny za vzorné plnění školních povinností, nadstandardní aktivitu, příkladné chování a reprezentaci školy. 2.6 Počet zameškaných hodin Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Počty přijatých žáků po ukončení základní školy 8.letá gymnázia 6.letá gymnázia 4.letá gymnázia SOŠ obory s maturitou SOU obory s maturitou SOU OU Neumístěn

6 2.8 Pedagogičtí pracovníci učitelé ZŠ Kvalifikační předpoklady do 30-ti let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až důchodový věk Důchodový věk Celkem celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen splňuje 4/4 15/13 7/7 5/5 1/1 32/30 nesplňuje 1/1 0 1/ /2 2.9 Pedagogičtí pracovníci vychovatelé ŠD Kvalifikační předpoklady do 30-ti let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až důchodový věk Důchodový věk Celkem celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen splňuje 2/1 0 2/2 2/2 0 6/5 nesplňuje 1/0 1/ / Údaj o dalším vzdělávání pracovníků v rámci celoživotního vzdělávání Studium k prohlubování odborné kvalifikace kurzy, semináře, školení, samostudium Pedagog Zaměření akce Vzdělávací institut Místo konání Datum Celý sbor Týmování, komunikace. AISIS Krkonoše Celý sbor BOZP Protipožární servis ZŠ Česká Celý sbor Envirovýchova ČMELÁK ZŠ Česká Celý sbor Čtenářské kompetence, IQ Fakulta TUL ZŠ Česká-2.st Celý sbor Metod. postupy učení 1.st. Fakulta TUL ZŠ Česká-1.st Sbor 1. st. Osobní a sociální výchova I. Honsnejmanová ZŠ Česká-1.st

7 Sbor 2. st. Osobní a sociální výchova I. Honsnejmanová ZŠ Česká-2.st Učitelé dle potřeby PC křížovka aj. J. Čep., L. Marš. ZŠ Česká Učitelé dle potřeby PC Excel, tabulky J. Čep., L. Marš. ZŠ Česká Celý sbor Finanční gramotnost AISIS ZŠ Česká Beránková Milena Brána jazyků otevřená NIDV SEŠ,SPŠ Lb celorok Beránková Milena Zážitková pedagogika Sdružení Čmelák Šverm.ul.Lb Beránková Milena ČJ ve 2.tř. s interakt.tabulí Fraus ZŠ Broum.Lb Brixiová Šárka ŠKOLY V POHYBU AISIS Turnov Česká společnost Bureš Tomáš v novodobé Evropě TUL Liberec Čepičková Jana Čepičková Jana Čepičková Jana Čepičková Jana Čepičková Jana ŠKOLY V POHYBU AISIS Turnov Koučing Z. Brož AISIS ZŠ Česká Inspirativní stáž na ZŠ AISIS ZŠ Klíč, Č.Lípa Google AMV Liberec Program Bakalář- tvorba rozvrhu p. Pavelka ZŠ Česká, Liberec , Klímová Šárka ŠKOLY V POHYBU AISIS Turnov Klímová Šárka Koučing Z. Brož AISIS ZŠ Česká Program Bakalář- tvorba 23.5., Klímová Šárka rozvrhu p. Pavelka ZŠ Česká Mikešová Jitka EU-Peníze školám NIDV NIDV Mikešová Jitka Koučing - ASIS ZŠ Česká Mikešová Jitka ŠKOLY V POHYBU AISIS Turnov Mikešová Jitka Koučing Z. Brož AISIS ZŠ Česká Mikešová Jitka Kolokvium ředitelů NIDV L. Dvořák NIDV Mikešová Jitka Novely práv. předpisů P. Zeman ZŠ Sokolovská Mikešová Jitka Inspirativní stáž na ZŠ AISIS ZŠ Klíč, Č.Lípa Mikešová Jitka Nová školská legislativa Škola MB Smržovka Motyčková Jana Poezie

8 Motyčková Jana Česká společnost v novodobé Evropě TUL Liberec Palubová Kateřina Brána jazyků otevřená NIDV SEŠ,SPŠ celorok Palubová Kateřina Řeč není jen o hláskách Centr. vzděl. Lib. kraje Liberec Palubová Kateřina Tóny jara Tandem HK ZŠ Jabloňová Papas Periklis Vedení a řízení třídy Velký vůz SOŠ Jablonecká Papas Periklis Setkání metodiků prev. KÚ LBC KÚ LBC Roháčová Olga Roháčová Olga Soukupová Jarmila AJ a děti s dyslexií OUP, ADYS KV knihovna MA v běžném životě NIDV NIDV Liberec Metodické setkání logopedů SPC pro vady řeči a sluchu ESF Malá Skála Počet absolventů, kteří nastoupili bezprostředně po ukončení PF, odchody učitelů ze školy do 3 let praxe Počet nových absolventů po ukončení PF Odchod učitele do 3 let praxe 1 0 8

9 3.Charakteristika školy organizace vzdělávání a výchovy 3.1. Vzdělávací program školy V tomto školním roce jsme vyučovali ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu, č. j. 818/07, s motivačním názvem Učíme se, abychom se domluvili a v životě neztratili. Přehled vzdělávacích programů školy Vzdělávací program Č. j. MŠMT, ev. č. ročníky Školní rok 2011/2012 počet žáků Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Č. j. 818/07, ev. č ročník 568 Škola nabízí rozšířenou výuku cizích jazyků podle schváleného vzdělávacího programu MŠMT č. j / od školního roku 2004/05. V rámci plynulého přechodu na vlastní školní vzdělávací program a zajišťování jeho hlavních cílů jsme již před pěti lety ustoupili od vnější diferenciace na jazykové a nejazykové třídy, s cílem ponechat vybudované neformální dětské kolektivy. Anglický jazyk vyučujeme již od 2. ročníku. Prohloubená výuka anglického jazyka se realizuje od 4. ročníku pro skupinu nadaných dětí vybraných ze všech paralelních 3. tříd. Zvolený vzdělávací program vyhovují sociálnímu složení žáků, kteří dosahují velmi dobrých výsledků ve srovnávacích celorepublikových testech, vědomostních olympiádách a soutěžích. Úspěšní jsou také u přijímacích řízení na střední školy. Do vzdělávacího programu jsou zakomponovány další vzdělávací okruhy jako environmentální výchova, dopravní výchova, náplň programu Zdravá škola, finanční gramotnost, volba povolání aj. Vedení školy ve spolupráci s předmětovými komisemi zajišťuje návaznost učiva v jednotlivých ročnících na základě vypracovaných tematických plánů školy se stručně vymezenými tematickými celky probíraného učiva v daném předmětu a časovým rozložením v ročníku. Jsou pro vyučující závazné pro daný školní rok a jejich změnu může provést pouze vedení školy na návrh předmětové komise, a to vždy na základě zkušeností získaných v právě proběhlém školním roce. Rozdělení žáků do skupin a plnění hodinových dotací předmětů ve všech ročnících je v souladu s předepsanými dokumenty. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Podle dlouhodobé koncepce výchovně vzdělávací práce školy má žák průběžně získat kvalitní základní vzdělání, vytvořit si vnitřní motivaci a podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě a rozvíjet svoji osobnost, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat v souladu s obecně uznávanými životními a mravními principy. Úkolem školy je připravit žáky po stránce výchovné i vzdělávací tak, aby mohli především pokračovat ve studiu na střední škole. 9

10 3.2 Výuka cizích jazyků podle ročníků 1. stupeň Výuka anglického jazyka je zahájena již ve 2. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně jako úvod do cizího jazyka. Výuka ve 3. ročníku se vyučuje v časové dotaci 3 hodiny týdně. Podle výsledků celoroční práce ve 3. ročníku a na základě testu z českého a anglického jazyka jsou děti zařazené ve 4. ročníku takto: 1/ běžná výuková skupina BVJ 2/ výuková skupina s rozšířenou výukou jazyků - RVJ Ve 4. a 5. ročníku jsou odlišné časové dotace pro jednotlivé skupiny Běžná výuková skupina 3 hodiny AJ týdně + 1 hodina Volitelný český jazyk Skupina s rozšířenou výukou jazyků 4 hodiny AJ týdně 2. stupeň Běžné výukové skupiny BVJ pokračují ve výuce prvního cizího jazyka v rozsahu 3 hodiny týdně. V 8. ročníku je výuka posílena o 1 vyučovací hodinu na 4 hodiny týdně. Druhý cizí jazyk si mohou žáci zvolit v rámci nabídky volitelných předmětů v 7. ročníku - AJ, NJ, FJ. Výukové skupiny s rozšířenou výukou jazyků RVJ pokračují ve výuce prvního cizího jazyka také v rozsahu 3 hodiny týdně, ale v 6. ročníku přibírají povinně druhý cizí jazyk ve stejné časové dotaci. Žáci si mohou volit z nabídky - AJ, NJ, FJ. Výuka cizích jazyků podle ročníku Ročníky Běžná výuka AJ počet skupin Rozšířená výuka AJ počet skupin Rozšířená výuka NJ počet skupin Volitelný AJ počet skupin Volitelný NJ počet skupin 1.ročník ročník 4 AJ ročník 3 AJ 1 AJ ročník 3 AJ 1 AJ ročník 3 AJ 1 AJ ročník 3 AJ 1 AJ 1 NJ ročník 3 AJ 1 AJ 1 NJ 0 1 VNJ 8.ročník 3 AJ 1 AJ 2 NJ 0 1 VNJ 9. A, C 3 AJ VAJ 1 VNJ 9. B 0 2 AJ 2 NJ 0 0 Celkem skupin 25 AJ 8 AJ 6 NJ 1 VAJ 3 VNJ 10

11 S výukou 1. cizího jazyka začínáme na naší škole již ve 2. ročníku. Rozšířenou výuku jazyků realizujeme počínaje 4. ročníkem. Žáci do výukové skupiny s rozšířenou výukou jazyků - RVJ jsou vybráni po druhém roce výuky angličtiny na základě pozorování jejich schopností a zodpovědně připravených rozřazovacích testů z českého a anglického jazyka. V letošním školním roce byly vyučovány formou rozšířené výuky jazyků - jazyk anglický a německý. Diferenciace žáků probíhá pouze pro výuku cizích jazyků, pro ostatní výukové předměty jsou třídní kolektivy zachovány. Německý jazyk byl vyučován pro jazykové skupiny s běžnou výukou jazyků jako předmět volitelný, pro jazykové skupiny s rozšířenou výukou jazyků - RVJ jako 2. povinný cizí jazyk. Při výuce cizích jazyků jsou využívány efektivní aktivizační metody a formy práce v rámci rostoucích možností materiálně technického vybavení školy. K výuce jsou využívány multimediální učebny a speciální jazykové učebny. Nadstandardem školy je dělení tříd do desítek jazykových skupin s optimálními počty žáků, umožňující individuální přístup a častý mluvený projev jednotlivců. Stupeň Počet výukových skupin Počet hodin týdně Počet učitelů 1.stupeň stupeň Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Škola nabízí tyto volitelné předměty: Volitelný český jazyk Druhý cizí jazyk anglický, německý, francouzský Volitelný anglický, německý, francouzský jazyk Matematicko-fyzikální praktika Sportovní hry Volitelná matematika pro 4. až 9. ročník pro 6. až 9. ročník pro 7. až 9. ročník pro 6. ročník pro 6. a 8. ročník pro 9. ročník Z nepovinných předmětů je na výběr: Sborový zpěv se sbory Sedmikráska, Kopretinka (1. 9. ročník) Dyslektická náprava (1. 5. ročník) Logopedická náprava (1. 5. ročník) 11

12 3.4 Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými Integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení ve školním roce 2011/2012 Druh postižení Počet integrovaných žáků Mentální postižení 0 Sluchové postižení 1 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 2 Vývojové poruchy učení a chování 24 Celkem 27 Integrovaní žáci jsou vzděláváni podle individuálních výchovně vzdělávacích plánů, které sestavují třídní učitelé ve spolupráci s odborníky SPC, PPP a výchovnými poradci školy. Učitelé ve vyučovacích hodinách uplatňují individuální přístup, pracují se žáky několikrát týdně v kratších časových intervalech i po vyučování. Tato integrace zdravotně postižených žáků do běžných tříd má na škole dlouholetou tradici, podporu a záruku odbornosti. Vzdělávací výsledky těchto žáků dosahují velmi dobré úrovně, umožňující těmto dětem další úspěšné studium na středních školách. Pozitivně se vyjadřují o naší práci s handicapovanými dětmi také pracovníci speciálních pedagogických center. Na 1. stupni se těmto dětem věnuje kromě výchovné poradkyně také dyslektická a logopedická asistentka. Zkušení pedagogové absolvovali další vzdělávání v oblasti speciálních poruch učení. Učitelé rozšiřují zásobník speciálních cvičení, využívají PC programů, speciálních pomůcek a moderních metod, konzultují s odborníky, setkávají se s pracovníky PPP a SPC, tím vším spolu s důslednou pravidelností dosahují viditelných pokroků a zlepšení ve výuce. Nejlepších výsledků je dosaženo v případech, kdy na intenzivní práci učitele s dítětem ve škole navazuje také snaha důsledných a se školou dobře spolupracujících rodičů. Pro žáky s poruchami učení je připraven individuální vzdělávací program přizpůsobený jejich schopnostem, umožňující v rámci jejich možností přístup ke vědomostem, práci na osobní maximum a realizaci kvalitního výběru dalšího vzdělávání po ukončení základní školy. Rovněž nadaným žákům je věnována individuální péče, jsou intenzivně připravováni na účast ve vědomostních soutěžích a olympiádách, jejich osobního maxima dosahují učitelé ve vyučovacích hodinách např. zařazováním rozvíjejících problémových úloh, individuálních úkolů, jejich gradací, zapojováním do celoškolních projektů apod. Individuální přístup založený na zvýšené motivaci, vlastní časové angažovanosti nad rámec vyučovacích hodin věnují pedagogové také žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí včetně navázání užší spolupráce s rodinou, častějších kontaktů se zákonným zástupcem, hledání společných cílů a cest k nim. 12

13 3.5. Účast školy na plošném testování žáků Vedení školy za souhlasu zákonných zástupců a po projednání na pedagogické radě rozhodlo o zapojení žáků 5. a 9. ročníků do plošných testování žáků v rámci celé ČR. Testování v rámci projektu: DIAGNOSTIKA STAVU ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ SE ZAMĚŘENÍM NA JEJICH ROZVOJ Termín testování Testované ročníky Testované oblasti Počet testovaných žáků Celkem žáků ročník ČJ, M, CZJ, Člověk a příroda ročník ČJ, M, CZJ, Člověk a příroda Státní testování žáků: PRVNÍ CELOPLOŠNÁ GENERÁLNÍ ZKOUŠKA OVĚŘENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ NA ÚROVNI 5. A 9. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL Termín testování Testované ročníky Testované oblasti Počet testovaných žáků ročník ČJ, M, CZJ ročník ČJ, M, CZJ 54 Celkem žáků 118 Testování poskytlo učitelům informaci o úrovni jejich vzdělávacího procesu v porovnání s ostatními testovanými školami a zpětnou vazbu pro žáky a rodiče na jaké úrovni vědomostí se žák nachází v porovnání s testovaným vzorkem Výchovné poradenství Výchovný poradce na škole: 1. stupeň Mgr. Šárka Brixiová 2. stupeň Libuše Šneibergová V rámci výchovného poradenství bylo ve školním roce 2011/12 pečováno o 90 žáků. Evidovaní žáci, kterým byla poskytnuta individuální péče Stupeň školy Žáci s diagnózou SPUCH Tělesné postižení Integrovaní žáci Sluchové postižení SPUCH 1.stupeň stupeň

14 Složení výchovné komise pro řešení závažnějších případů za účasti zákonných zástupců: ředitelka školy / zástupkyně ředitelky výchovný poradce 1.stupně / výchovný poradce 2.stupně metodik prevence třídní učitel Dyslektickou péči zajišťuje na škole dyslektická asistentka Mgr. Šárka Brixiová. Logopedickou péči zajišťuje logopedická asistentka Mgr. Jarmila Soukupová. Tato péče je realizovaná v individuálních časech v průběhu celého týdne Prevence sociálně patologických jevů Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Minimální preventivní program Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí komentář 3 semestrové studium dle nabídky, viz přehled DVPP etika, právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a ochraně zdraví, prosociální výchova aj. kooperativní činnosti, týmová práce, řízený dialog, otevřené vyučování, komunitní kruhy, (sebe)reflexe, prvky tvorby kolektivu, zařazování diskusí, projektů, školní parlament aj. základní schéma prevence ve škole, komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit; na začátku školního roku vypracován, na konci vyhodnocen bohatá nabídka volitelných předmětů a zájmových útvarů, soutěže, mimoškolní akce přímá pozorování pedagogů i ostatních zaměstnanců školy, pravidelná sociometrická šetření (2x /rok - podzim, jaro), ankety, dotazníky, schránky důvěry, vedení písemných záznamů jejich vyhodnocování pozorování, rozhovor, analýza konkrétní situace, jednání s rodiči, poradenská činnost, spolupráce s odbornými pracovišti, důraz na primární prevenci agresivního chování, výchova k osobní statečnosti, zdůrazňování ohlašovací povinnosti, cílevědomá tvorba pozitivních vztahů mezi dětmi, systematická práce se sociálním klimatem, monitorování a screening vztahů v třídních kolektivech, další práce s jeho výsledky, užití metody restrukturizace 14

15 Poradenská služba metodika prevence Poradenská služba výchovných poradců Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Využití služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení SPC pro tělesně postižené etoped Petr Šolc Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy k prevenci patologických jevů třídních vztahů spolupráce s pozitivními silnými autoritami, osobní příklad všech zaměstnanců metodické vedení pedagogů v oblasti prevence, případného šetření i řešení negativních jevů, zprostředkování odborných informací včetně nabídek programů, projektů, poradenství směrem k žákům i rodičům dle potřeby zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence, kariérové poradenství aj. dle potřeby zprostředkování dle potřeby, případně pozvání přímo do školy v 5.C byl realizován několikahodinový vztahový program s cílem odkrýt a léčit třídní vztahy, stmelit kolektiv, nastavit zdravé normy pravidelně doplňovány; podrobné studium vlastního manuálu primární prevence šikany všemi pedagogy, vlastní Směrnice k prevenci šikany žáci poučeni a informováni, zajištěny pro ně vzdělávací programy, zásadní výňatky školního řádu distribuovány na začátku školního roku do rodin, v celém areálu školy zákaz kouření viz Podrobný časový sled aktivit Závěrečná zpráva metodika prevence rizikového chování 2011/2012 Září Zahájení činnosti zájmových kroužků Putování noční školou poznání nového školního prostředí 1.roč. Do Vytvoření vlastních třídních pravidel a třídní charty roč. Říjen První sociometrické šetření tříd Harmonizační dny - výjezd 1.A Úvodní porada k prevenci pro učitele Harmonizační dny - výjezd 1. B,3.roč VZP první pomoc a úraz - beseda 5.-9.roč Harmonizační dny 1. C Školení - Práce s neukázněným a neprospívajícím žákem Výchovný poradce Harmonizační dny - výjezd 8. A 15

16 Listopad Hasík - exkurze hasiči 2. C Hasík - exkurze hasiči 2. A Strašidelné nocování 4. roč Hasík - exkurze hasiči 2. A Prevence - Zdravé zuby 3. roč Exkurze do výchovného ústavu v Chrastavě 9. C Hasík - exkurze hasiči 2. C Prosinec Hasík - exkurze hasiči 2.B Hasík- exkurze hasiči 2. B Nocování se strašidly roč Školení - Vedení a řízení třídy metodik prevence Leden Den otevřených dveří naší školy Lyžařský kurz 7. roč. Únor 6.2. Preventivní program DDH 3. roč Hasík - exkurze hasiči 6. B, C Prevence Zdravé zuby 1. roč Lyžařský kurz roč. Březen Krajské setkání metodiků prevence Proč je lepší nekouřit 6.roč Hasík - exkurze hasiči 6. A, C Hasík - exkurze hasiči 6. A, B Duben Cybergrooming beseda pro rodiče Exkurze do Národní protidrogové centrály 9. roč. Květen Druhé sociometrické šetření tříd Hasík - exkurze hasiči 2. A Společně proti kouření - Maják roč Škola v přírodě 2. roč. 16

17 Červen Pohádkový les Škola v přírodě 5. roč Hasík - exkurze hasiči 2. C Hasík - exkurze hasiči 6. C Hasík - exkurze hasiči 2. B Hasík - exkurze hasiči 6. B Hasík - exkurze hasiči 6. A V následujícím školním roce bude doplněn školní preventivní program o preventivní strategie. Dále začleníme do výuky vlastní projekty z oblasti Moje zdraví: 3.roč. Moje zuby 4.roč. Prevence kouření 5.roč. Zdravá výživa 6.roč. Sexuální výchova, Šikana 7.roč. Návykové látky 3.8 Spolupráce s pedagogickou fakultou Technické univerzity Liberec Dlouholetá spolupráce s Pedagogickou fakultou Technické univerzity v Liberci přinesla základní škole v roce 1996 statut fakultní školy, poskytující zázemí pro řízenou praktickou přípravu studentů učitelství. Spolupráce především s Centrem praktické přípravy nadále intenzivně pokračuje, fakulta jen nese nové pojmenování - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Náš školský terén je otevřený také pro výzkumná šetření diplomantů, besedy apod. Vzájemně výhodná spolupráce zajišťuje kontakt s moderními trendy ve vzdělávání, studenti se ujímají také vedení zájmových kroužků, pomoci při celoškolních akcích. Přehled zapojení učitelů do praxe studentů PF TU Liberec Stupeň školy Druh praxe Časové období Zapojení učitelé Počet studentů 1.stupeň Průběžná praxe Zimní semestr stupeň Průběžná praxe Letní semestr stupeň Průběžná praxe Zimní semestr stupeň Průběžná praxe Letní semestr stupeň Souvislá praxe Zimní semestr

18 3.9 Zapojení školy do mezinárodní spolupráce Naše škola je již několikátým rokem zapojena do evropského vzdělávacího programu na podporu spolupráce žáků a pedagogů různých zemí e Twinning. V letošním školním roce se nám podařilo úspěšně zopakovat osmidenní výjezd našich žáků 2. stupně do Anglie. Zájezd s konal v termínu , účastnilo se ho 49 žáků a 3 učitelé. Při této návštěvě cizí země pobývali žáci v anglických rodinách s cílem rozšířit během pobytu možnosti přímé konverzace žáků. Zájezd byl velmi pozitivně hodnocen a snahou školy bude i v následujícím roce podobný výjezd zorganizovat Mimoškolní aktivity, zájmové kroužky Seznam zájmových kroužků pro školní rok 2011/2012 PONDĚLÍ Ročník Název kroužku Vedoucí kroužku Čas Dyslexie-nep. předmět Mgr.Š.Brixiová roč. Miniházená Mgr.P.Papas ročníky Anglický jazyk Mgr.T.Makuševová roč. Dopravní výchova 1x za 14 dní Mgr.J Soukupová, Mgr.M.Handrková roč. Florbal.liga - 1x za 14 dní Mgr.T.Bureš roč. Žurnalistický kroužek V.Ťahlová roč. Sport.hry P.Marešová ročníky Keramika E.Kučerová roč Kick box A.Vogel roč. Badminton R.Melzerová roč. Florbal J.Rossmann roč. Kick box A.Vogel ÚTERÝ Ročník Název kroužku Vedoucí kroužku Čas 1.stupeň Logopedie - nep. předmět Mgr.J.Soukupová stupeň Dyslexie - nep. předmět Mgr.Š.Brixiová , 2. roč. Sedmikráska Mgr.T.Šilarová,Mgr.R.Táborská ročníky Anglický jazyk Mgr.L.Vítová roč. Flétna - mírně pokročilé Mgr.T.Šilarová roč. Hra na flétnu Mgr.R.Táborská ročníky Keramika H.Cinibulková roč. Kick box A.Vogel

19 roč. Florbal R.Melzerová roč. Výtvarný kroužek K.Valentová roč. Informatika J.Rossmann roč. Sport.hry P.Marešová Středa Ročník Název kroužku Vedoucí kroužku Čas 1.stupeň Logopedie - integrace Mgr.J.Soukupová stupeň Divadelní kroužek L.Bezděková stupeň Divadelní kroužek pokroč. L.Bezděková stupeň Španělský jazyk José Ricardo Barreto roč. Výtvarný kroužek P.Korábová roč. Keramika E.Kučerová roč. Kick box A.Vogel roč. Badminton - pokroč. R.Melzerová Čtvrtek Ročník Název kroužku Vedoucí kroužku Čas roč. Logopedie - nep. předmět Mgr.J.Soukupová ročníky Informatika Mgr.L.Vítová ročníky Flétna Mgr.J.Stříbrná roč. Kopretinka V.Makarovičová roč. Keraminka H.Cinibulková stupeň Španělský jazyk José Ricardo Barreto roč. Kick box A.Vogel Pátek Ročník Název kroužku Vedoucí kroužku Čas roč. Zákl.volejbalu Mgr.M.Beránková roč. Kick box A.Vogel Ve školním roce 2011/2012 jsme pro velký zájem otevřeli celkem 37 skupin zájmových činností týdně Příměstský tábor Termín: Počet zúčastněných dětí: 37 Počet zapojených vychovatelů: 7 Všichni pedagogové si pečlivě předem připravili celodenní program pro svoji skupinu, tzv. suchou i mokrou variantu. 19

20 Program: Výlet na Panteon splutí řeky Jizery na raftech IQ park Liberec, plavecký bazén Liberec Výlet Stráž pod Ralskem Výlet - Mníšek, Ekocentrum STŘEVLÍK včelí stezka Stravování: Obědy zajištěny ve školní jídelně, svačiny a pitný režim z prostředků příměstského tábora. Realizace příměstského tábora ulehčila mnohým rodičům ve starosti o dítě v prvním červencovém týdnu. Ohlasy dětí i rodičů byly velmi příznivé Zájmové vzdělávání - školní družina Počet oddělení: 8 Kapacita školní družiny: 210 Počet vychovatelek: 8 Škola po letech vypjatého úsilí o navýšení kapacity školní družiny, pro které máme připraveny veškeré podmínky prostorové, technické i materiální, dosáhla a konečně využívá kapacitu 210 žáků, která uspokojí téměř většinu oprávněných žadatelů. Máme specifikum dojíždějících žáků ze vzdálených částí Liberce (našich spádových oblastí), rodiče těchto žáků žádají často o umístění dítěte do školní družiny ještě i ve 4., výjimečně i v 5. ročníku, ale vždy na základě pádných argumentů. Školní klub ve škole nemáme. Několik desítek skupin zájmových útvarů rozličného zaměření pojme všechny žáky, kteří zájem o mimoškolní aktivity školy mají. Tým vychovatelek a vychovatelů pravidelně organizuje celoškolní akce: PUTOVÁNÍ NOČNÍ ŠKOLOU pro nové prvňáky AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ - lampiónový průvod v maskách KARNEVAL ve školní jídelně s bohatým soutěžním programem ČARODEJNICKÉ ODPOLEDNE plné her a soutěží na školní zahradě i v okolí školy POHÁDKOVÝ LES akce nejen pro naše žáky, ale i pro širokou veřejnost PEVNOST BOYARD soutěže a nocování pro žáky 1. i 2. stupně a mnohé další 20

21 4 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 4.1 Časový sled realizovaných školních aktivit ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zaměření Třída ZÁŘÍ 1. školní den, vítání prvňáčků, setkání se všemi rodiči slavnostní uvítání celá ZŠ Kloboukový den zážitkové 4.roč. Putování noční školou, stmelovací, zážitkové 1.roč. ŘÍJEN Harmonizační dny, stmelovací 1.A Harmonizační dny, stmelovací 1.B VZP - Neriskuj to prevence, bezpečnost 4.C Harmonizační dny stmelovací 1.C Divadlo kulturní 4.C ND-představení Velbloud, ryba, slepice, kulturní 1.roč. LISTOPAD Oblastní galerie výtvarná dílnička, výtvarné 1.B Nocování ve škole stmelovací 4.C Oblastní galerie výtvarná dílnička, výtvarné 1.A Střevlik- odpady EKO 4.C Oblastní galerie výtvarná dílnička, výtvarné 1.C Liberecká městská knihovna, vzdělávací 5.B Horská služba přednáška, vzdělávací 5.roč. Hudební pořad vzdělávací 4.C Dopr. výchova beseda (Besip), vzdělávací 1.roč. Dopr. výchova soutěž, vzdělávací 1.roč. Dopravní hřiště vzdělávací 4.C Dopravní soutěž, vzdělávací 2.+5.roč. PROSINEC Pečení perníčků stmelovací 4.C+3.B Vzorový výuka MA FRAUS pro učitele, DVPP V. A Hist.soutěž Poznáš osobnost čes.dějin, od motivačně soutěžní 2. st. Čertovský den, zážitkové 1.roč. NOCOVÁNÍ SE STRAŠIDLY, zážitkové 1. st. Ukázkové hodiny pro studenty učitelství, prezentace školy 1. st. VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY, rodiče VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY, učitelé Střevlík Kouzlo Vánoc, zážitkově-vzdělávací 1.B,C Vánoční koncert v PKO, sobota hudební sbor Střevlík Kouzlo Vánoc, zážitkově-vzdělávací 1.A Zimní slunovrat ČS zážitkové 4.C Vánoční dílničky, zážitkové, stmelovací 1.stupeň 21

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012 V Liberci 31. 8. 2012 Výroční zprávu za školní rok 2011/12: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková Ing. Radek Vystrčil, ředitel školy pedagogická rada Schválila: školská rada datum projednání:

Více

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Adresa školy Sokolovská 328, Liberec13, 460 14 Vypracovala Mgr. Ludmila Moravcová Razítko Telefon

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2007-08 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2008 Školská rada schválila dne 22.10.2008 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více