VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ČESKÁ 354, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Č. J. 171/2012 V Liberci dne Vypracovala: Mgr. Šárka Klímová

2 Výroční zpráva o činnosti školy vychází z ustanovení vyhl. č. 15/2005 Sb. Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Základní statistické údaje Celkový počet Zápis žáků k přijetí do 1. ročníku základní školy pro budoucí šk. rok Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro budoucí školní rok Počty žáků po opravných zkouškách Přehled výchovných opatření údaje za 2. pololetí Počet zameškaných hodin Počty přijatých žáků po ukončení základní školy Pedagogičtí pracovníci učitelé ZŠ Pedagogičtí pracovníci vychovatelé ŠD Údaje o dalším vzdělávání pracovníků v rámci celož. vzdělávání Počty absolventů 8 3. Charakteristika školy Vzdělávací program školy Výuka cizích jazyků podle ročníků Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Účast školy na plošném testování žáků Práce s žáky se spec. vzděl. potřebami Výchovné poradenství Prevence sociálně patologických jevů Spolupráce s pedagogickou fakultou TUL Zapojení školy do mezinárodní spolupráce Mimoškolní aktivity, zájmové kroužky Příměstský tábor Zájmové vzdělávání školní družina Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Časový sled realizovaných školních aktivit Prezentace školy na veřejnosti mimořádné úspěchy žáků Organizace poradenských služeb Ekonomická část mimorozpočtové zdroje Přehled výstupů kontrolních orgánů HZS Libereckého kraje Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Krajská hygienická stanice Liberec Výkon státní správy Přílohy 29 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Právní forma příspěvková organizace, IČO Adresa školy Česká 354, Liberec 25 Statutární město Liberec, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, Název zřizovatele Liberec 1 ředitelka: PaedDr. Jitka Mikešová Vedoucí pracovníci statutární zástupkyně: Mgr. Šárka Klímová zástupkyně pro 2. stupeň: Mgr. Jana Čepičková Zařazení do sítě škol Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol Součásti školy Kapacita školy s účinností od Základní škola Školní jídelna Školní družina žáků Telefon/fax Adresa internetové stránky 3

4 2. Základní statistické údaje 2.1 Celkový počet Pracoviště Celkový počet tříd Z toho speciálních Celkový počet žáků Z toho ve speciálních třídách Individuálně integrovaných ZŠ Česká, Liberec Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku základní školy pro budoucí školní rok Počet zapsaných Počet rozhodnutí o přijetí Počet odkladů Počet odvolání Přijati na základě odvolání Dodatečně přijati (uvolněná místa) Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro budoucí školní rok Počet žádostí Skutečný počet přijatých žáků Počty žáků po opravných zkouškách Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Slovní hodnocení Neprospělo Neklasifikováno

5 2.5 Přehled výchovných opatření údaje za 2. pololetí Pochvaly Napomenutí tř. učitele Třídní důtky Ředitelské důtky 2.stupeň 3.stupeň Snížené známky z chování byly uděleny za závažné porušování školního řádu, za neomluvenou absenci, napadení spolužáka, účast při krádeži, vandalismus, za náznaky šikany. Pochvaly byly žákům uděleny za vzorné plnění školních povinností, nadstandardní aktivitu, příkladné chování a reprezentaci školy. 2.6 Počet zameškaných hodin Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Počty přijatých žáků po ukončení základní školy 8.letá gymnázia 6.letá gymnázia 4.letá gymnázia SOŠ obory s maturitou SOU obory s maturitou SOU OU Neumístěn

6 2.8 Pedagogičtí pracovníci učitelé ZŠ Kvalifikační předpoklady do 30-ti let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až důchodový věk Důchodový věk Celkem celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen splňuje 4/4 15/13 7/7 5/5 1/1 32/30 nesplňuje 1/1 0 1/ /2 2.9 Pedagogičtí pracovníci vychovatelé ŠD Kvalifikační předpoklady do 30-ti let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až důchodový věk Důchodový věk Celkem celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen splňuje 2/1 0 2/2 2/2 0 6/5 nesplňuje 1/0 1/ / Údaj o dalším vzdělávání pracovníků v rámci celoživotního vzdělávání Studium k prohlubování odborné kvalifikace kurzy, semináře, školení, samostudium Pedagog Zaměření akce Vzdělávací institut Místo konání Datum Celý sbor Týmování, komunikace. AISIS Krkonoše Celý sbor BOZP Protipožární servis ZŠ Česká Celý sbor Envirovýchova ČMELÁK ZŠ Česká Celý sbor Čtenářské kompetence, IQ Fakulta TUL ZŠ Česká-2.st Celý sbor Metod. postupy učení 1.st. Fakulta TUL ZŠ Česká-1.st Sbor 1. st. Osobní a sociální výchova I. Honsnejmanová ZŠ Česká-1.st

7 Sbor 2. st. Osobní a sociální výchova I. Honsnejmanová ZŠ Česká-2.st Učitelé dle potřeby PC křížovka aj. J. Čep., L. Marš. ZŠ Česká Učitelé dle potřeby PC Excel, tabulky J. Čep., L. Marš. ZŠ Česká Celý sbor Finanční gramotnost AISIS ZŠ Česká Beránková Milena Brána jazyků otevřená NIDV SEŠ,SPŠ Lb celorok Beránková Milena Zážitková pedagogika Sdružení Čmelák Šverm.ul.Lb Beránková Milena ČJ ve 2.tř. s interakt.tabulí Fraus ZŠ Broum.Lb Brixiová Šárka ŠKOLY V POHYBU AISIS Turnov Česká společnost Bureš Tomáš v novodobé Evropě TUL Liberec Čepičková Jana Čepičková Jana Čepičková Jana Čepičková Jana Čepičková Jana ŠKOLY V POHYBU AISIS Turnov Koučing Z. Brož AISIS ZŠ Česká Inspirativní stáž na ZŠ AISIS ZŠ Klíč, Č.Lípa Google AMV Liberec Program Bakalář- tvorba rozvrhu p. Pavelka ZŠ Česká, Liberec , Klímová Šárka ŠKOLY V POHYBU AISIS Turnov Klímová Šárka Koučing Z. Brož AISIS ZŠ Česká Program Bakalář- tvorba 23.5., Klímová Šárka rozvrhu p. Pavelka ZŠ Česká Mikešová Jitka EU-Peníze školám NIDV NIDV Mikešová Jitka Koučing - ASIS ZŠ Česká Mikešová Jitka ŠKOLY V POHYBU AISIS Turnov Mikešová Jitka Koučing Z. Brož AISIS ZŠ Česká Mikešová Jitka Kolokvium ředitelů NIDV L. Dvořák NIDV Mikešová Jitka Novely práv. předpisů P. Zeman ZŠ Sokolovská Mikešová Jitka Inspirativní stáž na ZŠ AISIS ZŠ Klíč, Č.Lípa Mikešová Jitka Nová školská legislativa Škola MB Smržovka Motyčková Jana Poezie

8 Motyčková Jana Česká společnost v novodobé Evropě TUL Liberec Palubová Kateřina Brána jazyků otevřená NIDV SEŠ,SPŠ celorok Palubová Kateřina Řeč není jen o hláskách Centr. vzděl. Lib. kraje Liberec Palubová Kateřina Tóny jara Tandem HK ZŠ Jabloňová Papas Periklis Vedení a řízení třídy Velký vůz SOŠ Jablonecká Papas Periklis Setkání metodiků prev. KÚ LBC KÚ LBC Roháčová Olga Roháčová Olga Soukupová Jarmila AJ a děti s dyslexií OUP, ADYS KV knihovna MA v běžném životě NIDV NIDV Liberec Metodické setkání logopedů SPC pro vady řeči a sluchu ESF Malá Skála Počet absolventů, kteří nastoupili bezprostředně po ukončení PF, odchody učitelů ze školy do 3 let praxe Počet nových absolventů po ukončení PF Odchod učitele do 3 let praxe 1 0 8

9 3.Charakteristika školy organizace vzdělávání a výchovy 3.1. Vzdělávací program školy V tomto školním roce jsme vyučovali ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu, č. j. 818/07, s motivačním názvem Učíme se, abychom se domluvili a v životě neztratili. Přehled vzdělávacích programů školy Vzdělávací program Č. j. MŠMT, ev. č. ročníky Školní rok 2011/2012 počet žáků Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Č. j. 818/07, ev. č ročník 568 Škola nabízí rozšířenou výuku cizích jazyků podle schváleného vzdělávacího programu MŠMT č. j / od školního roku 2004/05. V rámci plynulého přechodu na vlastní školní vzdělávací program a zajišťování jeho hlavních cílů jsme již před pěti lety ustoupili od vnější diferenciace na jazykové a nejazykové třídy, s cílem ponechat vybudované neformální dětské kolektivy. Anglický jazyk vyučujeme již od 2. ročníku. Prohloubená výuka anglického jazyka se realizuje od 4. ročníku pro skupinu nadaných dětí vybraných ze všech paralelních 3. tříd. Zvolený vzdělávací program vyhovují sociálnímu složení žáků, kteří dosahují velmi dobrých výsledků ve srovnávacích celorepublikových testech, vědomostních olympiádách a soutěžích. Úspěšní jsou také u přijímacích řízení na střední školy. Do vzdělávacího programu jsou zakomponovány další vzdělávací okruhy jako environmentální výchova, dopravní výchova, náplň programu Zdravá škola, finanční gramotnost, volba povolání aj. Vedení školy ve spolupráci s předmětovými komisemi zajišťuje návaznost učiva v jednotlivých ročnících na základě vypracovaných tematických plánů školy se stručně vymezenými tematickými celky probíraného učiva v daném předmětu a časovým rozložením v ročníku. Jsou pro vyučující závazné pro daný školní rok a jejich změnu může provést pouze vedení školy na návrh předmětové komise, a to vždy na základě zkušeností získaných v právě proběhlém školním roce. Rozdělení žáků do skupin a plnění hodinových dotací předmětů ve všech ročnících je v souladu s předepsanými dokumenty. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Podle dlouhodobé koncepce výchovně vzdělávací práce školy má žák průběžně získat kvalitní základní vzdělání, vytvořit si vnitřní motivaci a podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě a rozvíjet svoji osobnost, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat v souladu s obecně uznávanými životními a mravními principy. Úkolem školy je připravit žáky po stránce výchovné i vzdělávací tak, aby mohli především pokračovat ve studiu na střední škole. 9

10 3.2 Výuka cizích jazyků podle ročníků 1. stupeň Výuka anglického jazyka je zahájena již ve 2. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně jako úvod do cizího jazyka. Výuka ve 3. ročníku se vyučuje v časové dotaci 3 hodiny týdně. Podle výsledků celoroční práce ve 3. ročníku a na základě testu z českého a anglického jazyka jsou děti zařazené ve 4. ročníku takto: 1/ běžná výuková skupina BVJ 2/ výuková skupina s rozšířenou výukou jazyků - RVJ Ve 4. a 5. ročníku jsou odlišné časové dotace pro jednotlivé skupiny Běžná výuková skupina 3 hodiny AJ týdně + 1 hodina Volitelný český jazyk Skupina s rozšířenou výukou jazyků 4 hodiny AJ týdně 2. stupeň Běžné výukové skupiny BVJ pokračují ve výuce prvního cizího jazyka v rozsahu 3 hodiny týdně. V 8. ročníku je výuka posílena o 1 vyučovací hodinu na 4 hodiny týdně. Druhý cizí jazyk si mohou žáci zvolit v rámci nabídky volitelných předmětů v 7. ročníku - AJ, NJ, FJ. Výukové skupiny s rozšířenou výukou jazyků RVJ pokračují ve výuce prvního cizího jazyka také v rozsahu 3 hodiny týdně, ale v 6. ročníku přibírají povinně druhý cizí jazyk ve stejné časové dotaci. Žáci si mohou volit z nabídky - AJ, NJ, FJ. Výuka cizích jazyků podle ročníku Ročníky Běžná výuka AJ počet skupin Rozšířená výuka AJ počet skupin Rozšířená výuka NJ počet skupin Volitelný AJ počet skupin Volitelný NJ počet skupin 1.ročník ročník 4 AJ ročník 3 AJ 1 AJ ročník 3 AJ 1 AJ ročník 3 AJ 1 AJ ročník 3 AJ 1 AJ 1 NJ ročník 3 AJ 1 AJ 1 NJ 0 1 VNJ 8.ročník 3 AJ 1 AJ 2 NJ 0 1 VNJ 9. A, C 3 AJ VAJ 1 VNJ 9. B 0 2 AJ 2 NJ 0 0 Celkem skupin 25 AJ 8 AJ 6 NJ 1 VAJ 3 VNJ 10

11 S výukou 1. cizího jazyka začínáme na naší škole již ve 2. ročníku. Rozšířenou výuku jazyků realizujeme počínaje 4. ročníkem. Žáci do výukové skupiny s rozšířenou výukou jazyků - RVJ jsou vybráni po druhém roce výuky angličtiny na základě pozorování jejich schopností a zodpovědně připravených rozřazovacích testů z českého a anglického jazyka. V letošním školním roce byly vyučovány formou rozšířené výuky jazyků - jazyk anglický a německý. Diferenciace žáků probíhá pouze pro výuku cizích jazyků, pro ostatní výukové předměty jsou třídní kolektivy zachovány. Německý jazyk byl vyučován pro jazykové skupiny s běžnou výukou jazyků jako předmět volitelný, pro jazykové skupiny s rozšířenou výukou jazyků - RVJ jako 2. povinný cizí jazyk. Při výuce cizích jazyků jsou využívány efektivní aktivizační metody a formy práce v rámci rostoucích možností materiálně technického vybavení školy. K výuce jsou využívány multimediální učebny a speciální jazykové učebny. Nadstandardem školy je dělení tříd do desítek jazykových skupin s optimálními počty žáků, umožňující individuální přístup a častý mluvený projev jednotlivců. Stupeň Počet výukových skupin Počet hodin týdně Počet učitelů 1.stupeň stupeň Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Škola nabízí tyto volitelné předměty: Volitelný český jazyk Druhý cizí jazyk anglický, německý, francouzský Volitelný anglický, německý, francouzský jazyk Matematicko-fyzikální praktika Sportovní hry Volitelná matematika pro 4. až 9. ročník pro 6. až 9. ročník pro 7. až 9. ročník pro 6. ročník pro 6. a 8. ročník pro 9. ročník Z nepovinných předmětů je na výběr: Sborový zpěv se sbory Sedmikráska, Kopretinka (1. 9. ročník) Dyslektická náprava (1. 5. ročník) Logopedická náprava (1. 5. ročník) 11

12 3.4 Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými Integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení ve školním roce 2011/2012 Druh postižení Počet integrovaných žáků Mentální postižení 0 Sluchové postižení 1 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 2 Vývojové poruchy učení a chování 24 Celkem 27 Integrovaní žáci jsou vzděláváni podle individuálních výchovně vzdělávacích plánů, které sestavují třídní učitelé ve spolupráci s odborníky SPC, PPP a výchovnými poradci školy. Učitelé ve vyučovacích hodinách uplatňují individuální přístup, pracují se žáky několikrát týdně v kratších časových intervalech i po vyučování. Tato integrace zdravotně postižených žáků do běžných tříd má na škole dlouholetou tradici, podporu a záruku odbornosti. Vzdělávací výsledky těchto žáků dosahují velmi dobré úrovně, umožňující těmto dětem další úspěšné studium na středních školách. Pozitivně se vyjadřují o naší práci s handicapovanými dětmi také pracovníci speciálních pedagogických center. Na 1. stupni se těmto dětem věnuje kromě výchovné poradkyně také dyslektická a logopedická asistentka. Zkušení pedagogové absolvovali další vzdělávání v oblasti speciálních poruch učení. Učitelé rozšiřují zásobník speciálních cvičení, využívají PC programů, speciálních pomůcek a moderních metod, konzultují s odborníky, setkávají se s pracovníky PPP a SPC, tím vším spolu s důslednou pravidelností dosahují viditelných pokroků a zlepšení ve výuce. Nejlepších výsledků je dosaženo v případech, kdy na intenzivní práci učitele s dítětem ve škole navazuje také snaha důsledných a se školou dobře spolupracujících rodičů. Pro žáky s poruchami učení je připraven individuální vzdělávací program přizpůsobený jejich schopnostem, umožňující v rámci jejich možností přístup ke vědomostem, práci na osobní maximum a realizaci kvalitního výběru dalšího vzdělávání po ukončení základní školy. Rovněž nadaným žákům je věnována individuální péče, jsou intenzivně připravováni na účast ve vědomostních soutěžích a olympiádách, jejich osobního maxima dosahují učitelé ve vyučovacích hodinách např. zařazováním rozvíjejících problémových úloh, individuálních úkolů, jejich gradací, zapojováním do celoškolních projektů apod. Individuální přístup založený na zvýšené motivaci, vlastní časové angažovanosti nad rámec vyučovacích hodin věnují pedagogové také žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí včetně navázání užší spolupráce s rodinou, častějších kontaktů se zákonným zástupcem, hledání společných cílů a cest k nim. 12

13 3.5. Účast školy na plošném testování žáků Vedení školy za souhlasu zákonných zástupců a po projednání na pedagogické radě rozhodlo o zapojení žáků 5. a 9. ročníků do plošných testování žáků v rámci celé ČR. Testování v rámci projektu: DIAGNOSTIKA STAVU ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ SE ZAMĚŘENÍM NA JEJICH ROZVOJ Termín testování Testované ročníky Testované oblasti Počet testovaných žáků Celkem žáků ročník ČJ, M, CZJ, Člověk a příroda ročník ČJ, M, CZJ, Člověk a příroda Státní testování žáků: PRVNÍ CELOPLOŠNÁ GENERÁLNÍ ZKOUŠKA OVĚŘENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ NA ÚROVNI 5. A 9. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL Termín testování Testované ročníky Testované oblasti Počet testovaných žáků ročník ČJ, M, CZJ ročník ČJ, M, CZJ 54 Celkem žáků 118 Testování poskytlo učitelům informaci o úrovni jejich vzdělávacího procesu v porovnání s ostatními testovanými školami a zpětnou vazbu pro žáky a rodiče na jaké úrovni vědomostí se žák nachází v porovnání s testovaným vzorkem Výchovné poradenství Výchovný poradce na škole: 1. stupeň Mgr. Šárka Brixiová 2. stupeň Libuše Šneibergová V rámci výchovného poradenství bylo ve školním roce 2011/12 pečováno o 90 žáků. Evidovaní žáci, kterým byla poskytnuta individuální péče Stupeň školy Žáci s diagnózou SPUCH Tělesné postižení Integrovaní žáci Sluchové postižení SPUCH 1.stupeň stupeň

14 Složení výchovné komise pro řešení závažnějších případů za účasti zákonných zástupců: ředitelka školy / zástupkyně ředitelky výchovný poradce 1.stupně / výchovný poradce 2.stupně metodik prevence třídní učitel Dyslektickou péči zajišťuje na škole dyslektická asistentka Mgr. Šárka Brixiová. Logopedickou péči zajišťuje logopedická asistentka Mgr. Jarmila Soukupová. Tato péče je realizovaná v individuálních časech v průběhu celého týdne Prevence sociálně patologických jevů Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Minimální preventivní program Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí komentář 3 semestrové studium dle nabídky, viz přehled DVPP etika, právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a ochraně zdraví, prosociální výchova aj. kooperativní činnosti, týmová práce, řízený dialog, otevřené vyučování, komunitní kruhy, (sebe)reflexe, prvky tvorby kolektivu, zařazování diskusí, projektů, školní parlament aj. základní schéma prevence ve škole, komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit; na začátku školního roku vypracován, na konci vyhodnocen bohatá nabídka volitelných předmětů a zájmových útvarů, soutěže, mimoškolní akce přímá pozorování pedagogů i ostatních zaměstnanců školy, pravidelná sociometrická šetření (2x /rok - podzim, jaro), ankety, dotazníky, schránky důvěry, vedení písemných záznamů jejich vyhodnocování pozorování, rozhovor, analýza konkrétní situace, jednání s rodiči, poradenská činnost, spolupráce s odbornými pracovišti, důraz na primární prevenci agresivního chování, výchova k osobní statečnosti, zdůrazňování ohlašovací povinnosti, cílevědomá tvorba pozitivních vztahů mezi dětmi, systematická práce se sociálním klimatem, monitorování a screening vztahů v třídních kolektivech, další práce s jeho výsledky, užití metody restrukturizace 14

15 Poradenská služba metodika prevence Poradenská služba výchovných poradců Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Využití služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení SPC pro tělesně postižené etoped Petr Šolc Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy k prevenci patologických jevů třídních vztahů spolupráce s pozitivními silnými autoritami, osobní příklad všech zaměstnanců metodické vedení pedagogů v oblasti prevence, případného šetření i řešení negativních jevů, zprostředkování odborných informací včetně nabídek programů, projektů, poradenství směrem k žákům i rodičům dle potřeby zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence, kariérové poradenství aj. dle potřeby zprostředkování dle potřeby, případně pozvání přímo do školy v 5.C byl realizován několikahodinový vztahový program s cílem odkrýt a léčit třídní vztahy, stmelit kolektiv, nastavit zdravé normy pravidelně doplňovány; podrobné studium vlastního manuálu primární prevence šikany všemi pedagogy, vlastní Směrnice k prevenci šikany žáci poučeni a informováni, zajištěny pro ně vzdělávací programy, zásadní výňatky školního řádu distribuovány na začátku školního roku do rodin, v celém areálu školy zákaz kouření viz Podrobný časový sled aktivit Závěrečná zpráva metodika prevence rizikového chování 2011/2012 Září Zahájení činnosti zájmových kroužků Putování noční školou poznání nového školního prostředí 1.roč. Do Vytvoření vlastních třídních pravidel a třídní charty roč. Říjen První sociometrické šetření tříd Harmonizační dny - výjezd 1.A Úvodní porada k prevenci pro učitele Harmonizační dny - výjezd 1. B,3.roč VZP první pomoc a úraz - beseda 5.-9.roč Harmonizační dny 1. C Školení - Práce s neukázněným a neprospívajícím žákem Výchovný poradce Harmonizační dny - výjezd 8. A 15

16 Listopad Hasík - exkurze hasiči 2. C Hasík - exkurze hasiči 2. A Strašidelné nocování 4. roč Hasík - exkurze hasiči 2. A Prevence - Zdravé zuby 3. roč Exkurze do výchovného ústavu v Chrastavě 9. C Hasík - exkurze hasiči 2. C Prosinec Hasík - exkurze hasiči 2.B Hasík- exkurze hasiči 2. B Nocování se strašidly roč Školení - Vedení a řízení třídy metodik prevence Leden Den otevřených dveří naší školy Lyžařský kurz 7. roč. Únor 6.2. Preventivní program DDH 3. roč Hasík - exkurze hasiči 6. B, C Prevence Zdravé zuby 1. roč Lyžařský kurz roč. Březen Krajské setkání metodiků prevence Proč je lepší nekouřit 6.roč Hasík - exkurze hasiči 6. A, C Hasík - exkurze hasiči 6. A, B Duben Cybergrooming beseda pro rodiče Exkurze do Národní protidrogové centrály 9. roč. Květen Druhé sociometrické šetření tříd Hasík - exkurze hasiči 2. A Společně proti kouření - Maják roč Škola v přírodě 2. roč. 16

17 Červen Pohádkový les Škola v přírodě 5. roč Hasík - exkurze hasiči 2. C Hasík - exkurze hasiči 6. C Hasík - exkurze hasiči 2. B Hasík - exkurze hasiči 6. B Hasík - exkurze hasiči 6. A V následujícím školním roce bude doplněn školní preventivní program o preventivní strategie. Dále začleníme do výuky vlastní projekty z oblasti Moje zdraví: 3.roč. Moje zuby 4.roč. Prevence kouření 5.roč. Zdravá výživa 6.roč. Sexuální výchova, Šikana 7.roč. Návykové látky 3.8 Spolupráce s pedagogickou fakultou Technické univerzity Liberec Dlouholetá spolupráce s Pedagogickou fakultou Technické univerzity v Liberci přinesla základní škole v roce 1996 statut fakultní školy, poskytující zázemí pro řízenou praktickou přípravu studentů učitelství. Spolupráce především s Centrem praktické přípravy nadále intenzivně pokračuje, fakulta jen nese nové pojmenování - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Náš školský terén je otevřený také pro výzkumná šetření diplomantů, besedy apod. Vzájemně výhodná spolupráce zajišťuje kontakt s moderními trendy ve vzdělávání, studenti se ujímají také vedení zájmových kroužků, pomoci při celoškolních akcích. Přehled zapojení učitelů do praxe studentů PF TU Liberec Stupeň školy Druh praxe Časové období Zapojení učitelé Počet studentů 1.stupeň Průběžná praxe Zimní semestr stupeň Průběžná praxe Letní semestr stupeň Průběžná praxe Zimní semestr stupeň Průběžná praxe Letní semestr stupeň Souvislá praxe Zimní semestr

18 3.9 Zapojení školy do mezinárodní spolupráce Naše škola je již několikátým rokem zapojena do evropského vzdělávacího programu na podporu spolupráce žáků a pedagogů různých zemí e Twinning. V letošním školním roce se nám podařilo úspěšně zopakovat osmidenní výjezd našich žáků 2. stupně do Anglie. Zájezd s konal v termínu , účastnilo se ho 49 žáků a 3 učitelé. Při této návštěvě cizí země pobývali žáci v anglických rodinách s cílem rozšířit během pobytu možnosti přímé konverzace žáků. Zájezd byl velmi pozitivně hodnocen a snahou školy bude i v následujícím roce podobný výjezd zorganizovat Mimoškolní aktivity, zájmové kroužky Seznam zájmových kroužků pro školní rok 2011/2012 PONDĚLÍ Ročník Název kroužku Vedoucí kroužku Čas Dyslexie-nep. předmět Mgr.Š.Brixiová roč. Miniházená Mgr.P.Papas ročníky Anglický jazyk Mgr.T.Makuševová roč. Dopravní výchova 1x za 14 dní Mgr.J Soukupová, Mgr.M.Handrková roč. Florbal.liga - 1x za 14 dní Mgr.T.Bureš roč. Žurnalistický kroužek V.Ťahlová roč. Sport.hry P.Marešová ročníky Keramika E.Kučerová roč Kick box A.Vogel roč. Badminton R.Melzerová roč. Florbal J.Rossmann roč. Kick box A.Vogel ÚTERÝ Ročník Název kroužku Vedoucí kroužku Čas 1.stupeň Logopedie - nep. předmět Mgr.J.Soukupová stupeň Dyslexie - nep. předmět Mgr.Š.Brixiová , 2. roč. Sedmikráska Mgr.T.Šilarová,Mgr.R.Táborská ročníky Anglický jazyk Mgr.L.Vítová roč. Flétna - mírně pokročilé Mgr.T.Šilarová roč. Hra na flétnu Mgr.R.Táborská ročníky Keramika H.Cinibulková roč. Kick box A.Vogel

19 roč. Florbal R.Melzerová roč. Výtvarný kroužek K.Valentová roč. Informatika J.Rossmann roč. Sport.hry P.Marešová Středa Ročník Název kroužku Vedoucí kroužku Čas 1.stupeň Logopedie - integrace Mgr.J.Soukupová stupeň Divadelní kroužek L.Bezděková stupeň Divadelní kroužek pokroč. L.Bezděková stupeň Španělský jazyk José Ricardo Barreto roč. Výtvarný kroužek P.Korábová roč. Keramika E.Kučerová roč. Kick box A.Vogel roč. Badminton - pokroč. R.Melzerová Čtvrtek Ročník Název kroužku Vedoucí kroužku Čas roč. Logopedie - nep. předmět Mgr.J.Soukupová ročníky Informatika Mgr.L.Vítová ročníky Flétna Mgr.J.Stříbrná roč. Kopretinka V.Makarovičová roč. Keraminka H.Cinibulková stupeň Španělský jazyk José Ricardo Barreto roč. Kick box A.Vogel Pátek Ročník Název kroužku Vedoucí kroužku Čas roč. Zákl.volejbalu Mgr.M.Beránková roč. Kick box A.Vogel Ve školním roce 2011/2012 jsme pro velký zájem otevřeli celkem 37 skupin zájmových činností týdně Příměstský tábor Termín: Počet zúčastněných dětí: 37 Počet zapojených vychovatelů: 7 Všichni pedagogové si pečlivě předem připravili celodenní program pro svoji skupinu, tzv. suchou i mokrou variantu. 19

20 Program: Výlet na Panteon splutí řeky Jizery na raftech IQ park Liberec, plavecký bazén Liberec Výlet Stráž pod Ralskem Výlet - Mníšek, Ekocentrum STŘEVLÍK včelí stezka Stravování: Obědy zajištěny ve školní jídelně, svačiny a pitný režim z prostředků příměstského tábora. Realizace příměstského tábora ulehčila mnohým rodičům ve starosti o dítě v prvním červencovém týdnu. Ohlasy dětí i rodičů byly velmi příznivé Zájmové vzdělávání - školní družina Počet oddělení: 8 Kapacita školní družiny: 210 Počet vychovatelek: 8 Škola po letech vypjatého úsilí o navýšení kapacity školní družiny, pro které máme připraveny veškeré podmínky prostorové, technické i materiální, dosáhla a konečně využívá kapacitu 210 žáků, která uspokojí téměř většinu oprávněných žadatelů. Máme specifikum dojíždějících žáků ze vzdálených částí Liberce (našich spádových oblastí), rodiče těchto žáků žádají často o umístění dítěte do školní družiny ještě i ve 4., výjimečně i v 5. ročníku, ale vždy na základě pádných argumentů. Školní klub ve škole nemáme. Několik desítek skupin zájmových útvarů rozličného zaměření pojme všechny žáky, kteří zájem o mimoškolní aktivity školy mají. Tým vychovatelek a vychovatelů pravidelně organizuje celoškolní akce: PUTOVÁNÍ NOČNÍ ŠKOLOU pro nové prvňáky AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ - lampiónový průvod v maskách KARNEVAL ve školní jídelně s bohatým soutěžním programem ČARODEJNICKÉ ODPOLEDNE plné her a soutěží na školní zahradě i v okolí školy POHÁDKOVÝ LES akce nejen pro naše žáky, ale i pro širokou veřejnost PEVNOST BOYARD soutěže a nocování pro žáky 1. i 2. stupně a mnohé další 20

21 4 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 4.1 Časový sled realizovaných školních aktivit ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zaměření Třída ZÁŘÍ 1. školní den, vítání prvňáčků, setkání se všemi rodiči slavnostní uvítání celá ZŠ Kloboukový den zážitkové 4.roč. Putování noční školou, stmelovací, zážitkové 1.roč. ŘÍJEN Harmonizační dny, stmelovací 1.A Harmonizační dny, stmelovací 1.B VZP - Neriskuj to prevence, bezpečnost 4.C Harmonizační dny stmelovací 1.C Divadlo kulturní 4.C ND-představení Velbloud, ryba, slepice, kulturní 1.roč. LISTOPAD Oblastní galerie výtvarná dílnička, výtvarné 1.B Nocování ve škole stmelovací 4.C Oblastní galerie výtvarná dílnička, výtvarné 1.A Střevlik- odpady EKO 4.C Oblastní galerie výtvarná dílnička, výtvarné 1.C Liberecká městská knihovna, vzdělávací 5.B Horská služba přednáška, vzdělávací 5.roč. Hudební pořad vzdělávací 4.C Dopr. výchova beseda (Besip), vzdělávací 1.roč. Dopr. výchova soutěž, vzdělávací 1.roč. Dopravní hřiště vzdělávací 4.C Dopravní soutěž, vzdělávací 2.+5.roč. PROSINEC Pečení perníčků stmelovací 4.C+3.B Vzorový výuka MA FRAUS pro učitele, DVPP V. A Hist.soutěž Poznáš osobnost čes.dějin, od motivačně soutěžní 2. st. Čertovský den, zážitkové 1.roč. NOCOVÁNÍ SE STRAŠIDLY, zážitkové 1. st. Ukázkové hodiny pro studenty učitelství, prezentace školy 1. st. VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY, rodiče VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY, učitelé Střevlík Kouzlo Vánoc, zážitkově-vzdělávací 1.B,C Vánoční koncert v PKO, sobota hudební sbor Střevlík Kouzlo Vánoc, zážitkově-vzdělávací 1.A Zimní slunovrat ČS zážitkové 4.C Vánoční dílničky, zážitkové, stmelovací 1.stupeň 21

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SCHVÁLENA NA PEDAGOGICKÉ RADĚ DNE 29.8.2012 ZPRÁVU PŘEDKLÁDÁ: PAEDDR. KAMILA PODRÁPSKÁ, PH.D.

VÝROČNÍ ZPRÁVA SCHVÁLENA NA PEDAGOGICKÉ RADĚ DNE 29.8.2012 ZPRÁVU PŘEDKLÁDÁ: PAEDDR. KAMILA PODRÁPSKÁ, PH.D. VÝROČNÍ ZPRÁVA SCHVÁLENA NA PEDAGOGICKÉ RADĚ DNE 29.8.2012 ZPRÁVU PŘEDKLÁDÁ: PAEDDR. KAMILA PODRÁPSKÁ, PH.D. Název školy: Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace Právní forma:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více