PROJ EKTOV ANi DOPRA VNiCH \ S-1-AVE.B. Schvalil. v /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJ EKTOV ANi DOPRA VNiCH \ S-1-AVE.B. Schvalil. v /"

Transkript

1 PROJ EKTOV ANi DOPRA VNiCH \ S-1-AVE.B '-4( -~. PROJEKCNi KANCELAR lng. SKUBALOVA U Bachmace 29, 326 oo Plzen TEL Vedouci projektant lnq. Salansky Kraj: Plzensky Zodpovedny projektant lnq. SkJJ!DaJo-va lr Vypracoval Schvalil v / lng. Skubalova lng _ ~rova - Projekcni kancelar lng. Skubalova U Bachmace 29, Plzen Kat. uzemi: Manetin Datum 11/2012 Objednatel: Spniva a udrzba silnic Plzeiiskeho kraje, pfispevkova organizace Ucel POPS Akce: Cislo zakazky 2910 Meritko Rekonstrukce mostu ev.c a ev.c v Manetine Registrace- ICO Objekt: SO 202 Most ev.c ~ Obsah: Cislo prilohy.cisl ~~ o~ Technicka zprava 1 ~ ~: ) '-.-V

2 TECHNICKA ZPRAVA 1. IDENTIFIKACNi UDAJE 1.1. Zakladni tidaje stavby Nazev akce: Rekonstrukce mostu ev.c a v Manetine SO 202: Most ev.c Katastralni uzemi: Kraj : Drub stavby: Manetin Plzeiisky rekonstrukce 1.2. Zakladni tidaje objednatele Objednatel : Sprava a udrzba silnic Plzeiiskeho kraje prispevkova organizace Skroupova Plzeii ICO: Zakladni tidaje projektanta Projektant : Adresa: Vedouci projektant: Zodpovedny projektant: Stupeii PD: Ing. Daniela Skubalova- projekcni kancelar U Bachmace 29, Plzeii tel fax ICO : DIC: CZ In g. v aclav Salansky lng. Daniela Skubalova projektova dokumentace pro provadeni stavby - 1 -

3 2. ZAKLADNi POPIS STAVBY Soucasti stavebniho objektu SO 202 je rekonstrukce mostu ev.c , ktery pfevadi silnici II/201 pres mistni komunikaci. Most se nachazi v km 90,801 silnice II/201 v intravilanu mesta Manetin. Most byl postaven v roce Most rna jedno mostni pole, svetlost otvoru je 4,00 m. Rekonstrukce mostu spociva v odstrojeni mostu, provedeni nove spfazene desky na nosne konstrukci, novych zelezobetonorych fimsach s novym chodnikem na yytoku a nove vozovce. Nosna konstrukce bude zesilena uhlikovymi lamelami pro zvyseni zatizitelnosti. Betonove konstrukce- nosna konstrukce, opery a kfidla budou sanovany. Opravou mostu nedojde ke zmenseni prujezdneho profilu pod mostem. Rekonstrukce mostu se bude provadet vzhledem k sifkovemu uspofadani mostu za uplne uzavirky silnice II/201 s pfevedenim dopravy na objizdnou trasu po mistnich komunikacich. Celkova lhuta vystavby je uvazovana na 5 mesicu Stav mostu pred opravou Nosnou konstrukci mostu tvofi zelezobetonory deskovy tram, most rna jedno proste ulozene pole. Nosnou konstrukci tvofi 5 podelnych tramu sifky 0,35 m, vysky 0,30 m, v poli je umisten jeden pficnik, v ulozeni jeden koncovy pficnik. Pficniky maji vysku 0,18 m a sifku 0,20 m. S tramy je spfazena zelezobetonova deska tl. 250 mm. Podelne tramy jsou ulozeny na operach na ocelova deskova loziska. Dilatacni zavery jsou podpovrchove. Na moste nejsou mostni odvodnovace. Svetla sifka mostniho otvoru je 4m, podjezdna vyska na mistni komunikaci je 2,90m. Mistni komunikace pod mostem umoznuje sjezd ze silnice III/ k zastavbe podel Manetinskeho patoka. Komunikace je ve vlastnictvi Mesta Manetin. Sifka vozovky mezi obrubami na moste je 6 m. Rimsy jsou zelezobetonove, je do nich kotveno ocelove zabradli s betonovymi sloupky. Zatizitelnost mostu dle mostniho listu: Zatizitelnost normalni Zatizitelnost vyhradni Zatizitelnost ryjimecna Vn = 22 t Vr = 33 t Ve =55 t Vzhledem k nefunkcni hydroizolaci, poskozeni betonovych konstrukci s obnazenim vyztuze, nevhodnemu sifkovemu uspofadani bez chodniku a snizene zatizitelnosti bude provedena rekonstrukce mostniho objektu. 3. PODKLADYAPR0ZKUMY 3.1. Podklady pfedane objednatelem - mostni list - zapis z hlavni prohlidky provedene dne lng. Hlavnickou - puvodni projektova dokumentace pro vystavbu mostu, projektant lng. Frantisek Schumandl, (PD se zcela neshoduje se skutecnym provedenim) 3.2. Podklady ziskane zpracovatelem opravy mostniho objektu geodeticke zamefeni provedla Geodeticka kancelaf G+K, Slovanska alej 28, Plzen. Bylo provedeno polohopisne a vyskopisne zamefeni daneho - 2-

4 uzemi v souradnicich S-JTSK, vyskovy system tez Balt p.v. detailni zamereni mostu - provedla projektova kancelar diagnosticky pnlzkum - provedla firma TEST stavebni zkusebna s.r.o., Na Roudne 184, Plzeii katastralni mapa informace o parcelach z KN vyjadreni spravcu in:zenyrskych siti k existenci siti - pf.e.4- Dokladace fotodokumentace- pr. E Vysledky diagnostickeho prijzkumij Diagnostickym pruzkumem a mistnim setrenim bylo zjisteno : v podhledu krajniho tnimu jsou podelne trhliny, zrejme od korodujici vyztuze Hydroizolace porusena, zatekani hlavne pod fimsami, beton v mistech zatekani silne narusen, misty odpadly V mistech trhlin silne nakorodovana vyztuz Lokalne odpadla kryci vrstva vyztuze, obnazena vyztuz nakorodovana Diagnostickym pnlzkumem nosne konstrukce bylo zjisteno: Beton C 16/20 ( B20) Karbonatace : tramy cca 20mm deska cca 25mm Vyztuz tramy- hlavni hladka vyztuz , kryti cca 40mm trminky - hladka 0 1 Omm a cca 250mm, kryti cca 15mm deska- hlavni vyztuz kolma na tramy, hladka 0 1 Omm a cca 200mm, kryti 5-15mm Opery- beton C 12/15 ( B15), karbonatace cca 25mm Skladba vozovky: asfaltovy beton izolace vyrovnavacimazanina vyrovnavaci beton tl. 150mm tl. 10mm tl. 35 mm tl. 50mm 4. GEODETICKE PODKLADY A VYTYCENi Dotcene uzemi bylo zamereno v souradnicovem systemu S-JTSK, vyskovy system je Balt p.v.. Na miste stavby byly hleby docasne stabilizovany body a 4100, jejich souradnice a vyska jsou udany v technicke zprave zamereni. Jako vyskove fixy lze brat tyto body, predevsim vsak body: bod c hleb u vyjezdu z cerpaci stanice PHM, vyska 405,283 m.n.m. bod c hleb za mosty, vyska 405,640 m.n.m. bod c zn. v chodniku, vyska 406,092 m.n.m, bod c. 637 uzlovy bod v khzovatce, vyska 405,874 m.n.m, Vytyceni bude provedeno podle vytycovaciho schema a souradnic na jednotlivych vykresech. 5. TECHNICKA CAST 5.1 Zakladni udaje noveho mostu - 3 -

5 Jedna se trvaly silnicni most o jednom poli v intravilanu mesta Manetina. Nosnou konstrukci mostu tvofi zelezobetonovy deskovy tram s nove nadbetonovanou sprazenou deskou. Staticky je vytvofeno jedno proste ulozene pole. Opery jsou betonove, castecne s kamennym obkladem, zalozeni mostu je plosne. Bod kfizeni: Uhel kfizeni: Delka mostu: Delka premosteni: Sirka mezi zabradlim: Sifka chodniku mezi obrubami: Vyska mostu: Stavebni vyska: Plocha mostu: Zatizitelnost mostu: km 90,801 sil. II/ kolmy most 14,15 m 4,00m 8,00m 6,00m Pravostranny chodnik na rytoku sifky 1,50 m 3,70m 0,81 m 28m 2 ( delka pfemosteni X sifka mezi zabradlim) byla urcena prepoctem zatizitelnosti a bude upresnena dle skutecneho provedeni mostu Zatizitelnost normalni Zatizitelnost vyhradni Zatizitelnost vyjimecna Vn = 26 t Vr = 65 t Ve = 196 t 5.2 Bourani Pred zapocetim rekonstrukce mostu bude most odstrojen az na povrch nosne konstrukce- bude odstranena vozovka, fimsy a zabradli. Budou vybourany podpovrchove dilatace, homi uroven zavemych zidek a kfidel Zalozeni mostu, spodni stavba Mostje zalozen plosne na masivnich betonovych operach. Delka oper je 7,70 m, sirka cca 1,00 m, vyska 3 m. Opery a kfidla jsou z betonu a jsou castecne oblozeny kamenem. Most nejevi znamky poruch zalozeni. Kiidlajsou betonova, homi cast kfidel a zavemych zidekje poskozena, betonje degradovany. Ulozne prahy a kfidla jsou poruseny v mistech zatekani a snizeneho kryti, v mistech lokalnich poruch a obnazene vyztuze bude provedeno rucni odsekani betonu. Opery a kfidla budou dale celoplosne otryskany vysokotlakym vodni paprskem, bude provedena ochrana vyztuze a rucni oprava odbouranych mist sanacnimi materialy, v pfipade rozsahlejsich poruch popf. dobetonovanim s kotvenou KARl siti, celoplosne bude provedena jemna sanacni sterka a ochranny sanacni nater. Zaverne zidky budou odbourany v mistech dilataci, degradovany beton bude odstranen, je pocitano s provedenim novych zavemych zidek z betonu C 30/37 XF3 s vyztuzi z oceli B500B ( R). Uprava povrchu zidek umozni osazeni tesnicich profilu dilataci se zapustenim tesniciho profilu. Budou opravena kfidla na moste a opeme zdi mezi mosty ev.c a ev.c Rozhrani uprav jednotlivych objektu viz. koordinacni situace. Navrh konkretnich sanacnich materialu na opravu s variantami dle druhu sanacnich materialu je soucasti pfilohy 1 teto zpravy Zemni prace Za operami i kfidly bude provedena drenaz, je pocitano s v;tkopy v zemine tf. 4. Je nutno pocitat s cerpanim vody ze stavebni jamy as nutnosti pazeni stavebni jamy napf. zaporovym pazenim

6 5.5. Nosna konstrukce Most rna jedno proste ulozene pole. Podelne tramy maji sirku 0,35 a vysku 0,30 m, osova vzdalenost tramu je 1,47 m, celkem 5 ks v pficnem rezu. Pficniky maji rozmery vyska 0,18, sirka 0,20m. Po vybounini vrstev vozovky, ochrany izolace, vlastni izolace a odfrezovani spadoveho betonu bude posouzen stav horniho povrchu nosne konstrukce. Je pocitano s provedenim zkousek pro zjisteni pevnosti betonu v tlaku zelezobetonove desky a urceni tfidy betonu pomoci 3 v;'vrtu. Vzhledem k tloust'ce puvodni vozovky je pocitano s provedenim sprazene desky na nosne konstrukci v tloust'ce prumerne 200 mm. Pred betonazi desky je nutne provest vyztuzeni podelniku uhlikovymi lamelami a pote nosnou konstrukci podskruzit - podepfit podelniky nosne konstrukce. Sprazena deska bude z betonu C30/37 XF2 s vyztuzi z KARl siti 0 8 mm, oka 100 x 100 a oceli B500B se sprazenim trny 0 16 s nosnou konstrukci. Tloust'ka nadbetonovani je promenna, dobetonovani bude provedeno v prislusnem pricnem a podelnem sklonu tak, aby byl vytvoren podklad pro celoplosnou hydroizolaci. Po zamereni povrchu nosne konstrukce po odbourani bude popf. rozhodnuto o provedeni tfivrstve vozovky. U obrub bude vytvoreno uzlabi, ve kterem budou osazeny odvodiiovace izolace. v cele deice uzlabi bude proveden pruh drenazniho betonu navazujici na beton pod obrubniky Zasady provadeni sanacnich praci Zasady provadeni sanacnich praci : - odstraneni poskozeneho betonu a uvolneni vyztuze v oblasti prusaku, korodujici vyztuze a poruseneho povrchu betonu odsekanim - odstraneni cementoveho tmele a mene pevnych vrstev, nejlepe otryskanim - odstraneni rzi na volne vyztuzi a jinych kovovych castech a ochranny nater obnazene vyztuze - ocisteni betonoveho podkladu od prachu a volnych castic - doplneni odbouranych mist v oblasti vyztuze v tl. prum. 20 mm sanacnim materialem PCC II- PCCIII rucnim provedenim se spojovacim mustkem s predchozim min. dvojnasobnym ochrannym protikoroznim naterem armatury - presterkovani vyrovnavacim jernnym tmelem - aplikace systemu povrchove ochrany OS-B /hydrofobni impregnace + alespoii dve vrstvy povrchove ochrany/ Soucasti opravy mostu je sanace nosne konstrukce v ulozeni, nejvetsi poskozeni vykazuji kraje nosne konstrukce pod rimsami a casti nosne konstrukce v ulozeni oper. v krajnim podelniku je prubezna trhlina, vyztuz v techto mistech silne zkorodovana. v podhledu a bocich nosne konstrukce bude proveden celoplosne nastfik inhibitorem koroze kovu k ochrane veskere v;tztuze, provede se na jemnou sterku. V podhledu nosne konstrukce bude provedeno zv;tseni zatizitelnosti mostu pomoci uhlikovych lamel. Podle statickeho posouzeni budou pouzity lamely 150 sirka lamel je 80 mm, tloust'ka 1,2 mm. Lamely budou lepeny na podhled podelniku po reprofilaci lzolace Reprofilace horniho povrchu nosne konstrukce bude provedena dobetonovanim zelezobetonove sprazene desky v pfislusnem podelnem a pficnem sklonu, musi by-t doddena minimalni pevnost povrchove vrstvy betonu v tahu - 1,5MPa. Odvodneni izolace bude provedeno do odvodiiovacu izolace provedenych u obrub. Budou pouzity odvodiiovace bud' typove nebo specielne vyrobene s talifem z nekorodujiciho materialu s prekrytim a odvodiiovaci nekorodujici trubkou DN 50 zaustenou pod nosnou konstrukci. Celkem bude provedeno 6 ks odvodiiovacu izolace. - 5-

7 Pro izolaci mostu je navr:zen izolacni system z tezkych natavovacich pasu tl 5 mm s pecetici vrstvou. Ochrannou vrstvu izolace tvofi lity asfalt tl. 40 mm., obrusna vrstva vozovky bude z asfaltoveho koberce strednezrnneho ACO 11 + (ABS I) tl. 50 mm. Vsechny pouzite izolace a stavebni postupy jejich ukladani musi by-t v souladu s Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb pozemnich komunikaci a platnymi CSN. Vsechny pouzite izolace musi by-t odzkousene a musi by-t prokazana jejich dostatecna zivotnost. Mista kotveni rims budou zabezpecena tak, aby byla nepropustna. Spara mezi obrubou a vozovkou bude zalita modifikovanou asfaltovou zalivkou 20/50mm s predtesnenim, spara mezi betonem rimsy a kamennou obrubou a jednotlivymi obrubami bude utesnena pruznym polyuretanovym tmelem Rimsy, chodniky Nove rimsy jsou zelezobetonove monoliticke z betonu C30/37 XF4, beton mrazuvzdorny, provzdusneny. Na vtoku do objektu bude provedena rimsa sifky 0,70 m, bude do ni kotveno ocelove zabradli. Rimsa bude kotvena ocelovymi kotvami do horniho povrchu nosne konstrukce. Na vy-toku z mostniho objektuje provedena rimsa s chodnikem, celkova sirkaje 1,70 m, chodnikje siroky 1,50 m. Delka rims- rimsa na vtoku 14,17, rimsa na vy-toku 14,07m. Vzhledem k rozsireni mostu je nutno u rims pocitat s nosnou vyztuzi konzolovite vylozenych casti, vyztuz rims bude z oceli B 500B. Povrch rims bude opatren ochrannym a impregnacnim naterem sanacnimi materialy OS-DI. Spara mezi obrubou a monolitickou casti bude utesnena pruznym polyuretanovym tmelem. Typy ochrannych nateru jsou uvedeny v priloze 1. Obruby na moste jsou kamenne 150/200 se zkosenim 5:1, obruby jsou ulozeny do drenazniho plastbetonu a kotveny trny do zelezobetonove fimsy. Povrch rims a chodniku bude mit protiskluznou upravu striazi, chodnik a fimsy budou opatreny ochrannym naterem. Izolace v fimse pod chodnikem bude pretazena na okapni medeny plech tl. 1 mm Zabezpecovaci zarizeni Do rims bude osazeno zabradli z plnych profilu. Zabradli je kotveno do rims pomoci patnich desek se srouby s osazenim do plastbetonu. Zabradli bude metalizovano a opatreno natery PUR - 1 x zakladni + 2x vrchni nater. V rchni nater zabradli bude proveden v barve podle pozadavku investora a Narodniho pamatkoveho ustavu v Plzni-je doporucena barva obdobna stavajicimu zabradli, tj. barva svetle seda. 5.1 o. lnzenyrske site Inzenyrske site byly zjist'ovany u spravcu siti. Pred zahajenim stavebnich praci je nutno provest aktualizaci overeni siti a vycyceni vsech siti jejich spravci a prace v ochrannem pasmu provadet podle pozadavku jejich spravcu. Do chodniku na vy-toku j sou osazeny dve chranicky DN 110 pro vedeni inzenyrskych siti, jedna po ulozeni kabelu verejneho osvetleni, druha je rezervni Odvodneni Na moste nejsou vzhledem k jeho deice osazeny mostni odvodiiovace. Na moste nebudou ani po oprave osazeny mostni odvodiiovace. Odvodneni izolacni vrstvy bude provedeno do odvodiiovacu izolace, celkem 6 ks. Na okraji mostu bude v chodniku pod izolaci vlozen a zakotven okapni medeny plech tl. 1 mm. Vzhledem k malemu podelnemu sklonu na moste je nutno odvedeni vody venovat zvysenou pozornost. v uzlabi u obrub bude proveden pruh sirky min. 0,25 m z drenazniho plastbetonu pro odvedeni vody mezi odvodiiovaci. - 6-

8 5.12. Dilatace Stavajici diiatace jsou podpovrchove, jsou poruseny a budou odstraneny. Budou provedeny nove elasticke mostni zavery sifky 0,10 m s tesnicim profiiem na obou openich. U diiataci bude ve smeru podeineho spadu mostu viozen podeine odvodiiovaci drenazni pas nebo trubicka z nekorodujiciho materialu s vyustenim, aby diiatacni zaver nezadrzovai vodu stekajici po izoiaci, popr. zde bude provedena vrstva drenazniho betonu Prechodove konstrukce, drenaz, odvodneni Pri provadeni izoiace bude nova izoiace pretazena za zavernou zidku, dale bude pokracovat svisia izoiace az pod drenaz. Za operami bude provedena nova drenaz z perforovane PE trubky DN 150 s podbetonovanim, obsypem drenaznim kamenivem a prekrytim geotextiiii. Drenazni trubky budou vylisteny pred opery, popr. kridiy do diazdenych kuzeiu. Nad drenazi bude proveden prechodovy klin z mezeroviteho betonu Prostorove usporadani pod mostem Most prevadi siinici II/20 1 pres mistni komunikaci s nezpevnenym povrchem. Opravou mostu nebude zmensen prujezdny profii pod mostem. Mostni kuzeie jsou odiazdeny, stejne tak kuzel u operne zdi mezi mostnimi objekty. Kuzeie jsou porostle vegetaci, naletova vegetace bude odstranena, bude provedeno dopineni diazby a vysparovani Vozovka na moste Vozovka na moste rna navrzenou skiadbu : Asfaltov)' beton strednezrnny ACO 11 + (ABS I) Lity asfalt tl. 50 mm tl. 40 mm Obruby na moste jsou kamenne 150/200, jsou uiozeny do Ioze z piastbetonu a kotveny trny do monoiitickych rims. Nasiap u obrub je 150 mm. Vozovka na moste rna pricny ski on 2,00 %. Podeiny ski on je 0,40 % a kiesa na Miadotice. Vozovka na moste a predmostf ve smeru na Miadotice bude upravena v ceikove deice 39,75 m. Konstrukce vozovky v mistech stavebni jamy, mezi mostnimi objekty a v mistech rozsirovacich ryh je navzzena v souiadu s TP 170 ve siozenf: - asfaltov)' beton strednezrnny ACO 11 + (ABS I) tl. 50 mm - spojovaci postrik kationaktivni emuizf 0,30 kg/m 2 - obaiovane kamenivo strednezrnne ACP 16+ (OKS I) tl. 70 mm - spojovaci postrik kationaktivni emuizi 0,35 kg/m 2 - kamenivo zpevnene cementem SC0/32 C 8/1 O(KSC I) tl. 150 mm - sterkodrt' SDA tl. 200 mm Ceikem tl. 470 mm CSN EN CSN CSN EN CSN CSN EN CSN EN Bude provedeno piynuie navazani vozovky na stavajfci stav, je pocitano s novou obrusnou vrstvou v ceikove deice 39,75 m vcetne mostu. V mistech opravy povrchu bude provedeno odfrezovani obrusne vrstvy do pozadovaneho pricneho skionu v tioust'ce priimerne 50 mm, spojovaci postrik modifikovanou emuizi, vyrovnavky z asfaitoveho betonu a nova obrusna vrstva z ACO 11 + (ABS I), tl. 50 mm

9 v mistech navazani na stavajici stav, podel obrub a u dilataci je pocitano s rezanim asfaltu a modifikovanou asfaltovou zalivkou. Podel obrub na moste bude provedena modifikovana asfaltova zalivka s predtesnenim Letopocet, dopravni znaceni Na moste bude osazena tabulka s letopoctem postaveni mostu popr. s firmou zhotovitele. Na moste budou osazena evidencni cisla a tabulky s nazvem toku a tabulky s vyznacenim zatizitelnosti mostu Docasne dopravni znaceni, upravy pro pesi Docasne dopravni znaceni je soucasti pf. D projektove dokumentace. Rekonstrukce mostu bude provedena za uplne uzavirky silnice a prevedeni dopravy na objizdnou trasu. Pri provadeni stavebnich praci je mozne pouzit pro prevedeni chodcu stavajici ocelovou lavku za vftokem z mostniho objektu. Lavka rna mostovku porusenou, je nutno pocitat s jeji opravou a opravou oper.. 6. VEDENi INZENYRSKYCH SiTi Do chodniku budou osazeny 2 chranicky inzenyrskych siti DN 110, jedna slouzi pro vedeni verejneho osvetleni, druha je rezervni. Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno provest vycyceni vsech inzenyrskych siti jejich spravci a prace v ochrannem pasnu siti provadet podle pozadavku spravcu. 7. VYSTAVBA MOSTU, POZADAVKY NA PROVADENi. JAKOST A KONTROLU STAVEBNiCH PRACi Soucasti PD - pr. D je navrh harmonogramu stavebnich praci. Presny navrh postupu praci a jejich casoveho sledu bude v harmonogramu stavby, ktery predlozi zhotovitel stavby objednateli. Most bude odstrojen, budou zasanovany dolni plochy pficniku, nosna konstrukce bude dodatecne vyztuzena uhlikovymi lamelami pro zvyseni unosnosti a pficniky budou po dobu betonaze sprazene desky a zrani betonu podepreny. Pote bude na nosne konstrukci vybetonovana zelezobetonova sprazena deska prumerne tl. 180 mm, bude provedena celoplosna hydroizolace, odvodiiovace izolace, monoliticke fimsy a chodnik, nova vozovka a zabradli. Za operami bude provedena drenaz. Betonove konstrukce budou sanovany. Sanace sanacnimi materialy muze zacit po utesneni dilataci a provedeni hydroizolaci a muze se provadet soubezne. Ulozne prahy budou ocisteny a osetreny. Je pocitano s konzervaci ocelorych lozisek v pristupnych mistech. Provadeni, jakost a kontrola stavebnich praci musi bft v souladu s pfislusnymi CSN a s Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb pozemnich komunikaci - vydalo Ministerstvo dopravy a spoju CR, odbor pozemnich komunikaci. Pouzite materialy a prvky musi mit patricne certifikaty a atesty, kvalita povrchu, rovinnost a tolerance rozmeru musi by-tv souladu s CSN. Zakladni normou urcujici vlastnosti, ryrobu, ukladani a kriteria hodnoceni betonu je CSN EN 206-1, ktera podrobne urcuje tez kontrolu jakosti betonu a cetnost odberu vzorku ke zkouskam. Beton rims a chodniku je navr:zen jako C 30/37 XF4, beton sprazene desky jako beton C 30/37 XF2. Pred betonazi je nutno umoznit stavebnimu dozoru provedeni kontroly kryti vyztuze, pouzita betonarska ocel bude mit patricne atesty kvality. Pevnost betonu v odtrhu povrchu mostovky pod izolaci musi by-t minimalne 1,50 MPa, pricemz zadna z hodnot nesmi by-t nizsi nez 1,20 MPa. Povrchova pevnost betonu se prokaze odtrhovymi zkouskami. Max. pfipustne nerovnosti podkladu - 8 -

10 izolace pod 2 m lati mohou b-yt 8 mm. Pred provadenim izolaci predlozi zhotovitel pfislusne certifikaty pouzitych materialu a technicke a provadeci predpisy pro provadeni praci. V pracovnich podminkach bude stanovena min. teplota vzduchu a povrchu konstrukce pri provadeni praci a rozsah provadenych zkousek. Provadeni vozovek, hutneni nasypu a podlozi musi b-yt v souladu s CSN Prechodova oblast bude provedena v souladu s CSN , kde jsou uvedeny materialy pro zasyp zakladu oper, tesnici vrstvu pod drenazi, zasypy za operou a prechodove kliny vc. stupne zhutneni dle jednotlivych materialu. Tloust'ka hutnenych vrstev je max. 0,30 m. Vsechny stavebni prace je nutno koordinovat tak, aby jejich postup byl co nejefektivnejsi. Stavebni prace je nutno provadet v souladu s projektem a dle platnych norem a predpisu v nalezite kvalite. Most musi b-yt predevsim proveden z kvalitnich materialu, odchylky v rozmerech a kvalite povrchu musi b-yt v souladu s CSN. 8. NAROKY STAVBY, ZARiZENi STAVENISTE 8.1. Zabory pozemku, zarizeni staveniste S umistenim zafizeni staveniste se ~ocita na plose uzavrene komunikace a na plose za mostem vpravo. Uvazuje se s plochou cca 80 m. Na teto plose bude umistena bunka pro stavbyvedouciho a stavebni delniky, socialni zafizeni a skladky materialu. Po skonceni vystavby bude plocha zarizeni staveniste uvedena do puvodniho stavu Nakladani s odpady- zatrideni odpadu Odpady, ktere budou vznikat behem provadeni stavby, jsou zatrideny dle vyhl. c. 381/2001 Sb takto: c. odpadu nazev odpadu likvidace odpadu zelezo a ocel beton zemina a kameni neobsahujici nebezpecne latky asfaltove smesi (bez dehtu) odpad rostlinnych pletiv odvoz do sberu fizena skladka rizena skladka recyklace na obalovne rizena skladka Odpady nemaji charakter nebezpecneho odpadu. DalSi vybourany material bude radne skladkovan na rizene skladce, asfaltovy material bude recyklovan na obalovne. Je uvazovano se skladkou napr. v Kralovicich, betonovy material je vhodne recyklovat. Do stavby nebudou zabudovany zadne nebezpecne latky nebo matrialy. Pri provadeni stavby budou pouzivany bezne stavebni stroje. Vlastnim provozem nebudou vznikat zadne zvlastni ani nebezpecne odpady. 9. VLIV STAVBY A SILNICNiHO PROVOZU NA ZDRAVi A ZIVOTNi PROSTREDi Stavba nevyzaduje kaceni stromu, pouze odstraneni naletu na kuzelech. Zakladni principy ochrany zivotniho prostredi jsou stanoveny ve Vyhlasce o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu vydane ke stavebnimu z:ikonu. Prevazna cast praci bude provadena v dobe od 7 do 21 hod. Vozidla vyjizdejici ze stanoviste musi b-yt radne ocistena, pfi pfipadnem znecisteni musi b-yt verejna komunikace neprodlene uklizena

11 Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat stroje a mechanismy v dobrem technickem stavu, jejichz hlucnost nepresahuje hodnoty stanovene v technickem osvedceni, provoz dopravnich prostredku produkujicich ve vyfukovych plynech skodliviny musi odpovidat vyhhisce o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Pro zabezpeceni Cistoty vody v Manetinskem potoce behem provadeni rystavby byl vypracovan navrh povodfzoveho a havarijniho pl{mu, ktery je soucasti projektove dokumentace - pfiloha AI - S BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PD je zpracovana v souladu s platnymi CSN, TP a zakonnymi predpisy. K vstoupil v platnost zakon c. 309/2006 Sb. o zajisteni dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Podrobne podminky jednotlivych paragraru zakona stanovilo Vladni narizeni c. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., temito narfzenfmi jsou urceny minimalnf pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravf pri praci na stavenisti dle prilohy narizeni c. 591/2006: c. I DalSi pozadavky staveniste c.2 Blizsf minimalnf pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravf pfi provozu a pouzfvanf stroju a naradf na stavenisti c.3 Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy c.4 Nalezitosti oznamenf o zahajenf praci c.5 Prace a Cinnosti vystavujfci fyzickou osobu zvysenemu ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravf, pfi jejichz provadenf vznika povinnost zpracovat plan. Provadeni praci musi b:yt v souladu s narfzenim vlady c. 362/2005 Sb. o blizsfch pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravf pri praci na pracovistich s nebezpecfm padu z vysky nebo do hloubky, daleje nutno dbat na pozadavky narfzeni vlady c Sb., kterym se stanovy podmfnky ochrany zdravi pri praci. Vyhlasky stanovf pozadavky k zajistenf bezpecnosti prace a technickych zarfzeni pri pfiprave a provadenf stavebnich, montaznfch a udrzovacich pracich a pri pracich s nimi souvisejicich. Zakladni povinnostf dodavatele stavebnfch praci je vest evidenci pracovniku od jejich nastupu do prace az po opustenf pracoviste. Je soucasne povinen vybavit vsechny osoby, ktere vstupujf na staveniste, osobnfmi ochrannymi pracovnimi prostredky odpovidajicimi ohrozeni, ktere pro tyto osoby z provadenf stavebnich praci vypl:yva. Povinnosti pracovniku pfi prowideni stavebnich praci je: a) dodrzovat technologicke a pracovnf postupy, navody, pravidla a pokyny b) obsluhovat stroje a zarfzenf a pouzivat naradi a pomucky, ktere jim byly pro jejich praci urceny. Nemenit bez souhlasu odpovedneho pracovnfka nic na provoznich, bezpecnostnfch a pozarnfch zarfzenfch c) dodrzovat bezpecnostni oznacenf, vystrazne signaly a upozornenf a pokyny pracovniku poverenych strezenfm ohrazeneho prostoru d) provadet praci na urcenem pracovisti, ze ktereho se nesmi vzdalit bez souhlasu odpovedneho pracovnika, krome nalehavych duvodu, odchod jsou pracovnfci - 10-

12 povinni ohhisit odpovednemu pracovnikovi Na bezpecnost je nutno dbat predevsim pfi zdvihani bremen a pri pracich na elektrickych strojich a zafizenich. Na jednotlive prace smeji b:yt nasazovani pouze pracovnici, kteri jsou na ne radne vyskoleni a jsou pouceni o pfislusnych bezpecnostnich predpisech. Pri pracich se stroji a zafizenimi musi mit pracovnici opravneni kjejich obsluze. Pred zahajenim stavebnich praci je nutno dodavatelem stavby overit stav in.zenyrskych siti, site vytycit a prace provadet tak, aby nedoslo k naruseni a zasahu do techto siti. Polohu inzenyrskych siti je nutno ovefit kopanymi sondami. Vytyceni prubehu inzenyrskych siti zajist'uje pfimy zhotovitel stavebnich praci. Jakykoliv zasah do inzenyrskych siti je nutno predem dohodnout se spravcem site, za jehoz dozoru budou provadeny i nasledujici prace a prace v ochrannem pasmu techto siti. v pripade ze na stavenisti budou pusobit zamestnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti. v tomto pripade, ze celkova predpokladana doba praci a Cinnosti je delsi nez 30 pracovnich dnu a bude na nich pracovat soucasne vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo celkovy planovany objem praci a Cinnosti behem realizace dila presahne 500 pracovnich dnu v prepoctu na jedu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace pfislusnemu podle mista staveniste. Stavba musi b:yt oznacena tabuli s uvedenim potrebnych udaju. Pred zahajenim stavby zadavatel stavby zajisti, aby byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Za bezpecnost provozu staveniste a jeho bezpecnostni vybaveni zodpovida pfislusna dodavatelska organizace. Zhotovitel stavebnich a montaznich praci je povinen dbat na bezpecnost prace a provozu staveniste i v dobe sve nepritomnosti a pouzivat doporucene pracovni postupy vyrobcu a dodavatelu materialu a technologii. Na staveniste maji pfistup pouze opravnene osoby dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovedne osoby (stavbyvedouci). Investor bude poucen generalnim zhotovitelem o zpusobu pohybu po stavenisti. Zejmena je treba zabezpecit volne vykopy a mista na stavbe s moznosti padu z vysky. Za bezpecnost provozu technickych zafizeni na stavenisti zodpovida jejich obsluha. Na stavenisti bude na vhodnem miste pfistupny instruktazni navod pro reseni pfipadnych havarijnich situaci. Zejmena je nutno zduraznit potrebu dodrzovani bezpecnostnich predpisu pri provadeni zemnich a bouracich praci, pri zdvihani bremen, svarovani a rezanim plamenem a pri pracich s elektrickymi stroji a zarizenimi eventuelne pri praci pod vysokym napetim. Po celou dobu opravy mostu musi b:yt na krajich mostu ochranne zabradli. 11. PROJEDNANi PD Projektova dokumentace je zpracovana jako dokumentace pro provadeni stavby, po odstrojeni mostu bude provedeno geodeticke zamereni povrchu mostovky po ocisteni a rozmery a vyztuz sprazene desky a zavernych zidek a kfidel budou upresneny v dalsim stupni PD - realizacni dokumentaci stavby. V Plzni Ing. Daniela Skubalova

13 PRiLOHA 1 NAVRH OPRAVY MOSTNiHO OBJEKTU ZA POUZITi HMOT FIRMY BASF OPRA VA NOSNE KONSTRUKCE - odbouninf v oblasti pn1saku a koroze vyztuze a v mfstech nesoudrzneho povrchu - otryskanf vysokotlakym vodnfm paprskem cca 800 barr nebo opfskovanf odstranenf rzi armatury na stupeii SA 2,5 opfskovanfm pistolf ochranny nater vyztuze dvojnasobny EMACO NANOCRETE AP hruba reprofilace prum. tl. 20 mm pffpravkem EMACO S 88 C - jemna sterka EMACO R 305 tl. 5 mm osetrenf vyztuze na 100 % plochy pffpravkem PROTECTOSIL CIT 0,6 l/m 2 - nastfik 3x ochranny nater MASTERSEAL 368-2x- RAL 7032, ffmsy, poprsnf zdi nad pilffi RAL 7035 SPODNf STAVBA- OPERY, KRIDLA, OPERNE ZDI: - odbouranf v oblasti prusaku a koroze vyztuze a v mfstech nesoudr:zneho povrchu - otryskanf vysokotlakym vodnfm paprskem cca 800 barr nebo opfskovanf odstranenf rzi armatury na stupeii SA 2,5 opfskovanfm pistolf ochranny nater vyztuze dvojnasobny EMACO NANOCRETE AP hruba reprofilace prum. tl. 20 mm pffpravkem EMACO S 88 C - jemna sterka EMACO R 305 tl. 5 mm ochranny nater MASTERSEAL 368-2x - RAL 7032, ffmsy VARIANTNE: LEPENf TRNU do zb. konstrukce MASTERFLOW 102 CS LAMELY pro zvysenf zatfzitelnosti - zesflenf nosne konstrukce uhlikove lamely MBrace S&P CFK 150/ /1,2 mm - 1 -

14 NAVRH OPRAVY MOSTNiHO OBJEKTU ZA POUZITi HMOT firmy SIKA OPRA VA PODHLED A BOKY NOSNE KONSTRUKCE - odbourani v oblasti pnlsaku a koroze vyztuze - otryskani vysokotlakym vodnim paprskem - odstraneni rzi armatury - ochrana vyztuze Sika Top 110 Armatec, dvojnasobny, popr. trojnasobny nater- 0,1 kg/m' - rucni reprofilace do puvodniho tvaru Sika Top 122 SP 20kg/m 2 /lcm - jemna sterka Sika Mono Top 620- polymercementova sterka, 4 kg/m 2 - provedeni ochramleho nateru Sikagard 552 W 1x 0,15 kg/m 2 Sikagard 550 W ELASTIC 2x 0,25 kg/m 2 Doporucuje se celoplosna ochrana vyztuze nosne konstrukce inhibitorem kovu Ferra Gard 903, 4-5vrstev, nanest strikanim nebo valeckem 0,4-0,5 kg/m 2 Doporucuje se provest odstinovani povrchu boku nosne konstrukce a fimsy, napr. odstiny RAL 7032 svetle seda RAL 7030 tmavsi seda HORNI POVRCH MOSTOVKY - odfrezovani homiho povrchu monoliticke desky - nadbetonovani betonem se sprazenim SPODNf ST A VBA - obdobne jako podhled a boky nosne konstrukce OCHRANNY NATER RIMSY: impregnacni nater Sikagard 73 NATER zabradli: Podklad pozinkovany zarove lehce pretryskat Icosit 6630 HS VARIANTNE: Sterkova izolace - pecetici vrstva SIKA GARD impregnacni vrstva 0,3-0,5 kg/m2 - posyp piskem frakce 0/ uzaviraci vrstva SIKA GARD 186-0,6-0,8 kg/m 2 Uhlikove lamely pro zesileni nosne konstrukce SIKA CarboDur + tkanina SIKA Wrap pro zesilenim smyku - 2-

PROJEKTOVANi DOPRAVNiCH. Schvalil lng. Skuba..Jpva \ Y/

PROJEKTOVANi DOPRAVNiCH. Schvalil lng. Skuba..Jpva \ Y/ PROJEKTOVANi DOPRAVNiCH - ~ -- - --....,, PROJEKCNI KANCELAR lng. SKUBJtt'OVA U Bachmace 29, 326 00 Plzer"i TEL. 377455842 Vedoucr projektant lng. Salansky Kraj : Plzensky Zodpovedny projektant lng. Skuba)9:>va/

Více

Most Božkov ev.č oprava chodníků. Zásady organizace výstavby, DIO

Most Božkov ev.č oprava chodníků. Zásady organizace výstavby, DIO Vedoucí Zodpovědný Vypracoval Schválil Projekční kancelář projektant projektant Ing. Škubalová Ing. Škubalová Ing. Škubalová Ing. Škubalová Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 Plzeň Hejduk Kraj: Plzeňský

Více

Most Božkov ev.č oprava chodníků. Průvodní zpráva

Most Božkov ev.č oprava chodníků. Průvodní zpráva Vedoucí Zodpovědný Vypracoval Schválil Projekční kancelář projektant projektant Ing. Škubalová Ing. Škubalová Ing. Škubalová Ing. Škubalová Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 Plzeň Kraj: Plzeňský Kat.

Více

SO 203 Úprava mostu ev. č

SO 203 Úprava mostu ev. č , SO 203 Úprava mostu ev. č. 37-047 , úprava mostu ev.č. 37-047 C 203 0 - Všeobecné konstrukce a práce Poplatky za skládku ( objem v m 3 ) 1 nevhodná zemina z výkopů viz položky výkazu výměr položka V

Více

"Rekonstrukce mostu ev.č Nové Hamry"

Rekonstrukce mostu ev.č Nové Hamry "Rekonstrukce mostu ev.č. 219 4 3 Nové Hamry" Termín realizace: 16.06.2015-18.09.2015 Objednatel a investor stavby: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. Chebská 282, PSČ 356 04 Sokolov

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

SOUPIS PRACÍ. Aspe Strana: Stavba: Rekonstrukce mostu ev. č Kynšperk Liboc. Objekt: SO 201

SOUPIS PRACÍ. Aspe Strana: Stavba: Rekonstrukce mostu ev. č Kynšperk Liboc. Objekt: SO 201 Aspe Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00 Kč Vypracoval

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: Most přes Hrádecký potok, ev.č Číslo stavby:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: Most přes Hrádecký potok, ev.č Číslo stavby: SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: Most přes Hrádecký potok, ev.č. 292-13 Číslo stavby: Investor (objednatel): Projektant (zpracovatel): Zhotovitel stavby: CÚ Datum Krajská správa

Více

Hlavní prohlídka mostu

Hlavní prohlídka mostu Hlavní prohlídka mostu Okres: Nový Jičín Obec: Bílovec Prohlídku provedl: Ing. D.Partenidis, Ing. Venclík Dne: 27.12.2012 Počasí v době prohlídky: Teplota vzduchu 7 C Teplota NK 5 C Souřadnice GPS 49 45'7.756"N,

Více

Akce: O B N O V A M O S T U P O P O V O D N I 2 0 1 3 U L. H A V L Í Č K O V A, N O V Ý B O R Most ev.č. M-19 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: O B N O V A M O S T U P O P O V O D N I 2 0 1 3 U L. H A V L Í Č K O V A, N O V Ý B O R Most ev.č. M-19 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje mostu a,b) Stavba: SO201-Obnova mostu po povodni 2013, ul. Havlíčkova, Nový Bor c) Evidenční číslo: Most, ev.č. M-19 d) Katastrální obec: Arnultovice u Nového Boru

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 TECHNICKÁ ZPRÁVA Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy PDPS,SP INVESTOR: Obec Chvalovice,

Více

B. Stav a závady jednotlivých částí mostu

B. Stav a závady jednotlivých částí mostu Běžná prohlídka 2011 A. Základní údaje Město / obec BATŇOVICE Název objektu: č.4 Moníkovi Datum prohlídky: 4.3.2011 Evidenční číslo: ~ Prohlídku provedl: Jan Hofman Číslo komunikace: ~ Přítomni: Staničení:

Více

SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : Situace výškopisu a polohopisu 1 : Podélný řez 1 : 500/50 6.

SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : Situace výškopisu a polohopisu 1 : Podélný řez 1 : 500/50 6. SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : 200 4. Situace výškopisu a polohopisu 1 : 200 5. Podélný řez 1 : 500/50 6. Vzorové příčné řezy 1 : 50 7. Charakteristické příčné řezy

Více

HPM ev.č. M-7 ( , Bartoník Petr Ing.) Most ev.č. M-7. Most na ul. TGM - Rubikovka v obci Frýdek Místek HLAVNÍ PROHLÍDKA.

HPM ev.č. M-7 ( , Bartoník Petr Ing.) Most ev.č. M-7. Most na ul. TGM - Rubikovka v obci Frýdek Místek HLAVNÍ PROHLÍDKA. Most ev.č. M-7 Most na ul. TGM - Rubikovka v obci Frýdek Místek HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 14 Objekt: Most ev.č. M- 7 (Most na ul. TGM - Rubikovka v obci Frýdek Místek nadjezd ul. Hlavní) Okres: Frýdek

Více

SO 202 Východní lávka

SO 202 Východní lávka Soupis prací - pomocné výpočty SO 1 - Zemní práce 1 Čerpání vody na povrchu čerpání vody ve výkopu hod odhad 240,000 zaokrouhlení 0,000 celkem 240,000 2 Hloubení jam zapaž. i nezapaž. tř.i s odvozem do

Více

SMÍŠENÁ STEZKA ŠTERNBERK BABICE SO 01, SO 02, SO 03

SMÍŠENÁ STEZKA ŠTERNBERK BABICE SO 01, SO 02, SO 03 REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY MĚSTO Š T E R N B E R K SMÍŠENÁ STEZKA ŠTERNBERK BABICE SO 01, SO 02, SO 03 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ V PODROBNOSTECH PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ZPRACOVATEL:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu DOKUMENTACE PDPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu DOKUMENTACE PDPS DOKUMENTACE PDPS Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Obsah: 2 strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Základní údaje o mostě... 5 3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění... 6

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Most ev. č přes potok Lubeň a sil. III/ za obcí Skoky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Most ev. č přes potok Lubeň a sil. III/ za obcí Skoky PRŮVODNÍ ZPRÁVA A DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana 1 / 10 OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Základní údaje o stavbě... 4 3 Přehled podkladů a průzkumů...

Více

II/183 hr. okr. RO Lhůta oprava krytu TECHNICKÁ ZPRÁVA

II/183 hr. okr. RO Lhůta oprava krytu TECHNICKÁ ZPRÁVA Vedoucí Zodpovědný Vypracoval Schválil Projekční kancelář projektant projektant Ing. Škubalová Ing. Šalanský Ing. Škubalová Ing. Škubalová Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 Plzeň Kraj: Plzeňský Kat.

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02

Více

Most 185-001 HLAVNÍ PROHLÍDKA

Most 185-001 HLAVNÍ PROHLÍDKA Most 185-001 Obloukový most přes řeku Radbuzu ve Staňkově HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 11 Objekt: Most ev. č. 185-001 (Obloukový most přes řeku Radbuzu ve Staňkově) Okres: Domažlice Prohlídku provedla firma:

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1) Identifikační údaje Stavba: Kraj: Okres: Obec: Katastrální území: Most ev.č. 6c-1M přes potok Rohovec dolní v Návsí Moravskoslezský Frýdek-Místek Návsí Návsí Název mostu:

Více

Svazek 2 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015 v

Svazek 2 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015 v Svazek 2 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015 v 1.6.15 Podrobné předměty plnění jednotlivých částí veřejné zakázky (Technické podmínky) část

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

SO 202.1 Demolice východní lávky

SO 202.1 Demolice východní lávky DOKUMENTACE PDPS Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Obsah: strana 1. Identifikační údaje... 3 2. Základní údaje o stavbě... 4 2.1 Konstrukční uspořádání stávajícího mostu...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1 PROJEKTY DOPRAVNÍCH STAVEB, Srpnová 171 541 01 Trutnov, tel. 603 919 318 Zodpovědný projektant Vypracoval Akce Investor Klášterská Lhota - oprava místní komunikace na p.p.č. 630/1 Obec Klášterská Lhota

Více

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE květen 2014 1 Identifikační údaje... 3 2 Stručný popis stavby... 4 3 Vyhodnocení podkladů a průzkumů... 4 4 Technické řešení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE červenec 2014 1 Identifikační údaje... 3 2 Stručný popis stavby... 4 3 Vyhodnocení podkladů a průzkumů... 4 4 Technické řešení

Více

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace:

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace: (poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(12) Průvodní zpráva 1. Investor: Firma: Adresa: IČO: DIČ: 2. Obec Libštát Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891 Zpracovatel dokumentace: Firma:

Více

Most Holýšov, ev.č. 1852-1, oprava říms IX.2013 Technická zpráva Str. 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU...2

Most Holýšov, ev.č. 1852-1, oprava říms IX.2013 Technická zpráva Str. 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU...2 Technická zpráva Str. 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU...2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU...2 3. ZDŮVODNĚNÍ REKONSTRUKCE, NÁVRH REKONSTRUKCE, ÚZEMNÍ PODMÍNKY...3 4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE...3 5.

Více

HPM 43344-1 (20.3.2012, Prokop Ivo, Ing.) Most 43344-1. Most přes místní potok za obcí Kunkovice HLAVNÍ PROHLÍDKA. Strana 1 z 5

HPM 43344-1 (20.3.2012, Prokop Ivo, Ing.) Most 43344-1. Most přes místní potok za obcí Kunkovice HLAVNÍ PROHLÍDKA. Strana 1 z 5 Most 43344-1 Most přes místní potok za obcí Kunkovice HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 5 Objekt: Most ev. č. 43344-1 (Most přes místní potok za obcí Kunkovice) Okres: Kroměříž Prohlídku provedla firma: Prohlídku

Více

Identifikační údaje. Průvodní zpráva

Identifikační údaje. Průvodní zpráva Identifikační údaje Stavba: Rekonstrukce chodníku na Náměstí Palackého v Sadské na západní straně od čp. 1100 (Norma) po č.p. 77 (Spořitelna) Stavebník: Město Sadská, Náměstí Palackého 1, Sadská, 289 12

Více

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou OBSAH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 2 OZNAČENÍ STAVBY... Chyba! Záložka není definována..2 INVESTOR... 2 INVESTOR... 2.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 2.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 3.4.a Současný stav...

Více

MPM Most 1c - M1 (21.8.2014, Míčka Tomáš, Ing.) Most Most 1c - M1. most z Mostu do Rudolic MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA. koncept.

MPM Most 1c - M1 (21.8.2014, Míčka Tomáš, Ing.) Most Most 1c - M1. most z Mostu do Rudolic MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA. koncept. Most Most 1c - M1 most z Mostu do Rudolic MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA Strana 1 z 16 Objekt: Most ev. č. Most 1c - M1 (most z Mostu do Rudolic) Okres: Most Prohlídku provedla firma: Prohlídku provedl: PONTEX, s.r.o.

Více

1.3. Zhotovitel dokumentace DZS. 1.4 Identifikační údaje propustku. 2. Popis stávajícího stavu.

1.3. Zhotovitel dokumentace DZS. 1.4 Identifikační údaje propustku. 2. Popis stávajícího stavu. 2 Obsah dokumentace : 1. Identifikační údaje. 1.1 Stavba. 1.2 Stavebník. 1.3. Zhotovitel dokumentace DZS. 1.4 Identifikační údaje propustku. 2. Popis stávajícího stavu. 3. Závady na objektu. 3.1 Mostní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Zpracování zjednodušené PD pro stavební údržby most, most ev.. M6 p es potok Trnávka u p. Mikulkové A) IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Zpracování zjednodušené PD pro stavební údržby most, most ev.. M6 p es potok Trnávka u p. Mikulkové A) IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA A) IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY Název akce : Zpracování zjednodušené PD pro stavební údržbu most Most ev.. M6 u p. Mikulkové íslo komunikace : MK 16c P emos ovaná p ekážka : vodní tok Trnávka

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY SO 05 01. TEXTOVÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení:

Více

Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Stručný technický popis 3. Závěr. 1. Identifikační údaje : Název stavby :

Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Stručný technický popis 3. Závěr. 1. Identifikační údaje : Název stavby : Technická zpráva 030/13.C.1.1 k dokumentaci pro ohlášení stavby (DOS) Oprava sesutého svahu podél účelové komunikace v ul. Stará alej, ve Svobodě nad Úpou, kraj Královéhradecký Povodňové škody Obsah :

Více

Stupeň: Měřítko: Název: Projektová dokumentace pro ohlášení stavby

Stupeň: Měřítko: Název: Projektová dokumentace pro ohlášení stavby Vypracoval: Mgr. Milan Středa Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, středisko údržby Olomouc, Lipenská 120, 772 11 Olomouc, email: olomouc@ssok.cz ISO 9001 a 14001 Akce: Datum: 01/2015

Více

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva OPRAVA MK ul. PUSTÝ Stavba: OPRAVA MK ul. PUSTÝ Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

LARITMA/ZUŠ - AŠ - terasa PRŮVODNÍ ZPRÁVA. AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, , AŠ

LARITMA/ZUŠ - AŠ - terasa PRŮVODNÍ ZPRÁVA. AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, , AŠ Zodpovědný projektant Ing. arch. Václav Zůna Místo stavby Investor Projektant Petr Hradil p.p.č. 123,. k.ú Aš AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, 352 01, AŠ e-mail: vazu@post.cz

Více

OPRAVA OPĚRNÉ ZDI Mezholezy

OPRAVA OPĚRNÉ ZDI Mezholezy STATICA Plzeň s.r.o. statika konstrukcí V Obilí 1180/12, 326 00, Plzeň OPRAVA OPĚRNÉ ZDI Mezholezy A - Objednatel: SÚSPK, p.o., Škroupova/18, 306 13 Plzeň Datum: 09/2016 Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD 120015 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám. č. 5/5, 702 00 Ostrava Str. 1 / 8 PDPS 120015

Více

ZAK.Č.13/012, MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZAK.Č.13/012, MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY Stavební objekt: Místo stavby: Katastrální

Více

Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října

Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje a) označení stavby Stavba : Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října Kraj : Středočeský Místo stavby : Hostivice Druh stavby : Oprava

Více

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1 ==================================================================================================== Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1 Technická zpráva 1.Identifikační údaje mostu SO:

Více

Soupis prací. CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7. Poř. Kód Název položky jednotka Počet

Soupis prací. CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7. Poř. Kód Název položky jednotka Počet Soupis prací Stavba : Číslo a název SO: Investor: Oprava propustku v ulici lesní čtvrť SO 201 Propustek v ulici lesní čtvrť Město Nový Bor nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor Poř. Kód Název položky jednotka Počet

Více

1.1. Technická zpráva

1.1. Technická zpráva - 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby

Více

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby Akce : Modernizace teplovodu Náchod, p.č. 1118/1, 1118/4 Investor : Obchodní akademie Náchod Projektant : JOSTA s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod

Více

Průvodní zpráva. Obsah:

Průvodní zpráva. Obsah: Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Stavba... 2 1.2. Objednatel dokumentace PDPS... 2 1.3. Zhotovitel PDPS... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ... 3 2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

Název stavby: SKALICE Zhotovitel stavby: STRABAG a.s. Datum č. pol. Popis položky SO201-AGREGOVANÝ VÝKAZ VÝMĚR SO 001 úplný odpočet částečný odpočet Výměra Jed. nová položka částečný přípočet VÝSLEDNÝ

Více

MOST EV.Č. 379-036 LAŽÁNKY-PRŮTAH RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 202 ZATÍMNÍ MOST

MOST EV.Č. 379-036 LAŽÁNKY-PRŮTAH RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 202 ZATÍMNÍ MOST strana 2 MOST EV.Č. 379-036 LAŽÁNKY-PRŮTAH RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 202 ZATÍMNÍ MOST Zpracováno podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a TKP-D staveb pozemních komunikací OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SANACE BALKONŮ HLAVNÍ TŘÍDA 583/105

Více

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS)

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 2.1 Všeobecně... 1 2.1 Dotčené pozemky... 2 2.2 Související

Více

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ...3 c) VYHODNOVENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ...3 c) VYHODNOVENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V OBSAH: a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ...3 c) VYHODNOVENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI...6 d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE

Více

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby (RDS) Zjednodušená projektová dokumentace OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Výchozí podklady...

Více

Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Stručný technický popis 3. Závěr. 1. Identifikační údaje :

Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Stručný technický popis 3. Závěr. 1. Identifikační údaje : Technická zpráva 026/13.C.1.1 k dokumentaci pro ohlášení stavby (DOS) Oprava účelové komunikace ulice Pod Rýchorami, pod č.p. 9 ve Svobodě nad Úpou, kraj Královéhradecký Povodňové škody Obsah : 1. Identifikační

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby 1. Identifikační údaje stavby Název : ZŠ Meteorologická Havarijní stav předprostoru a oprava hydrantu Místo stavby: Praha 4 - Libuš Meteorologická 181 Objednatel, sídlo: Městská část Praha - Libuš Libušská

Více

Obsah. 1 Všeobecné údaje:...2. 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3. 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3. 1.4.5 Celkový rozsah:...

Obsah. 1 Všeobecné údaje:...2. 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3. 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3. 1.4.5 Celkový rozsah:... Obsah 1 Všeobecné údaje:...2 1.1 Identifikační údaje mostu...2 1.2 Údaje o křížení...2 1.3 Základní údaje o mostě:...3 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3

Více

Rozsah diagnostického průzkumu byl specifikován na základě naší prohlídky a následně v naší nabídce. Jedná se konkrétně o:

Rozsah diagnostického průzkumu byl specifikován na základě naší prohlídky a následně v naší nabídce. Jedná se konkrétně o: 1. Úvod Na základě objednávky obce jsme provedli diagnostický průzkum mostu, který má sloužit pro rozhodnutí o způsobu opravy mostu, resp. jako podklad pro zpracování projektové dokumentace opravy mostu.

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

Oprava komunikace, parkoviště a chodníků v ulici Střelecký vrch, Chrastava

Oprava komunikace, parkoviště a chodníků v ulici Střelecký vrch, Chrastava Oprava komunikace, parkoviště a chodníků v ulici Střelecký vrch, Chrastava Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) Stavební objekt: SO 101 Komunikace + chodník podél komunikace SO 102 Parkoviště SO 103

Více

OPRAVA OBJEKTŮ V PLOUŽNICI JIŽNÍ MOST

OPRAVA OBJEKTŮ V PLOUŽNICI JIŽNÍ MOST C.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA OBJEKTŮ V PLOUŽNICI JIŽNÍ MOST PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Investor: Město Ralsko Kuřívody 701 471 24 Ralsko Hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří Cobl Zodpovědný

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 2. Konstrukční systém stavby... 3 2.1. Gabionová část... 3 2.2. Část z bednících dílců... 3 3. Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky... 4 4. Hodnoty zatížení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Plzeňský Místo: Svojšín, okr. Tachov Katastrální území: Svojšín (761451)

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Plzeňský Místo: Svojšín, okr. Tachov Katastrální území: Svojšín (761451) TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Identifikační údaje a) Označení stavby: III/1992 Svojšín oprava opěrné zdi Kraj: Plzeňský Místo: Svojšín, okr. Tachov Katastrální území: Svojšín (761451) b) Objednatel stavby: SÚS Plzeňského

Více

- 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

- 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 - Polní komunikace C 58 dle schváleného návrhu KPÚ v KÚ Paceřice Dokumentace ke stavebnímu povolení C. Stavební část C 102 Polní komunikace C 58 HS : 001/02/2009 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

07/01 018. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje. Název příspěvkové organizace

07/01 018. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje. Název příspěvkové organizace ARCH.Č.SÚS JMK 07/01 018 Investiční záměr Název příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Název stavby III/0435 Skrchov, mosty 0435-2, 3 Evidenční číslo Funkční třídění rozpočtové

Více

C1 Technická zpráva NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN. Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT: 110 23 64.

C1 Technická zpráva NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN. Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT: 110 23 64. C1 Technická zpráva Název stavby: Stavebník: Projektant: Autorizovaný projektant: Kraj: Okres: VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN Město Kolín Karlovo náměstí 78

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

Most na MK Mlýnská HLAVNÍ PROHLÍDKA

Most na MK Mlýnská HLAVNÍ PROHLÍDKA Obec Píšť Most na MK Mlýnská Most přes Píšťský potok na ul. Mlýnská HLAVNÍ PROHLÍDKA Objekt: Most přes Píšťský potok na ul. Mlýnská Okres: Opava Prohlídku provedla firma: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Stručný technický popis 3. Závěr. 1. Identifikační údaje :

Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Stručný technický popis 3. Závěr. 1. Identifikační údaje : Technická zpráva 023/13.C.1.1 k dokumentaci pro ohlášení stavby (DOS) Oprava účelové komunikace ulice Pod Světlou Horou u č.p. 152 ve Svobodě nad Úpou, kraj Královéhradecký Povodňové škody Obsah : 1. Identifikační

Více

PROJEKTOVANi. Kat. uzemi: Manetin

PROJEKTOVANi. Kat. uzemi: Manetin PROJEKTOVANi PROJEKCNi KANCELAR lng. s ~i\j 'S"~~'VA U Bachmace 29, 326 oo Plzen TEL. 377455842 Vedouci Zodpovedny Vypracoval Schvalil Projekcnf kancelar ' projektant projektant lng. Skubalova lng. Salansky

Více

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1 Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA k.ú. Obora u Loun: Polní komunikace C 1 Jedná se o kategorii P 4/30, to znamená hlavní, jednopruhová polní komunikace s návrhovou rychlostí

Více

Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce - 1 -

Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce - 1 - NÁZEV VÝKRESU: Č.V. TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101-1 INVESTOR: Obec Březolupy AUTORIZACE: Č.PARÉ: KRAJ: ZLÍNSKÝ MÍSTO: k.ú. Březolupy, silnice II/497 STAVBA: Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce STAVEBNÍ

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: FRÝDLANT, most ev.č. 290 002 Číslo stavby: 26 Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Projektant

Více

ODEHNAL Petr projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL Petr projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL Petr projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, 678 01 Blansko ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA VODOVODU A KANALIZACE v ul. Masarykova (úsek Bartošova Těchovská) BLANSKO

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Objednatel Stupeň PD: Projektant: Zřízení autobusové zastávky Chrastava - Termální lázně Město Chrastava Ing. Michael Canov, starosta Náměstí

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

Most Holýšov, ev.č. 1852-1, oprava říms VI.2013 SO 201 most ev.č. 1852-1 Dokumentace pro stavební povolení Technická zpráva POV Str.

Most Holýšov, ev.č. 1852-1, oprava říms VI.2013 SO 201 most ev.č. 1852-1 Dokumentace pro stavební povolení Technická zpráva POV Str. Dokumentace pro stavební povolení Technická zpráva POV Str. 1 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 2 2. CHARAKTERISTIKA A USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ... 2 3. OBVOD STAVENIŠTĚ, ZÁBORY POZEMKŮ... 2 4. ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ

Více

ING. IVAN ŠÍR - STATIKA STAVEB, MOSTY

ING. IVAN ŠÍR - STATIKA STAVEB, MOSTY 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM ING. IVAN ŠÍR - STATIKA STAVEB, MOSTY Objednatel: Město Svoboda nad Úpou náměstí Svornosti, 542 24, Svoboda nad Úpou Oprava mostu přes řeku Úpu (bývalý most č. 296-001a) kraj:

Více

Obnova povrchů vozovky a VDZ, výměna povrchů chodníků v ul. Dřínovská před č. p , Chomutov

Obnova povrchů vozovky a VDZ, výměna povrchů chodníků v ul. Dřínovská před č. p , Chomutov 01. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby: Obnova povrchů vozovky a VDZ, výměna povrchů chodníků v ul. Dřínovská před č. p. 4741-4743, Chomutov k. ú.: Chomutov I Místo stavby: par. č. 4801/87,

Více

OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA

OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení Seznam příloh: A. Průvodní a technická zpráva B. Souhrnné řešení stavby: B.1. Přehledná situace B.2. Zákres stavby do katastrální mapy M 1:200

Více

Most Psáry - 02 HLAVNÍ PROHLÍDKA

Most Psáry - 02 HLAVNÍ PROHLÍDKA Most Psáry - 02 Most přes Sulický potok v ul. Na Stráni, Psáry HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 6 Objekt: Most ev. č. Psáry - 02 (Most přes Sulický potok v ul. Na Stráni, Psáry) Okres: Praha-západ Prohlídku

Více

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 PROJEKTOVÝ ATELIÉR, KOPÍROVACÍ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD TEL. 569 430 547 FAX 569 430 547 VENKOVNÍ ÚPRAVY Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 Technická zpráva Zakázka č. : 11

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

REKONSTRUKCE POVRCHU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY F.2.1 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry

REKONSTRUKCE POVRCHU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY F.2.1 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 00241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

O B N O V A M O S T U M J Í T R A V A P Ř E S P A N E N S K Ý P O T O K Most ev.č. M-01. Obsah: Základní údaje mostu 2

O B N O V A M O S T U M J Í T R A V A P Ř E S P A N E N S K Ý P O T O K Most ev.č. M-01. Obsah: Základní údaje mostu 2 Obsah: 1 1. Identifikační údaje mostu 2 2. Základní údaje mostu 2 3. Zdůvodnění stavby mostu a jeho umístění 3 4. Technické řešení mostu 4 5. Výstavba mostu 8 6. Přehled provedených výpočtů 9 7. Řešení

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje a) Označení stavby: Silnice III/20150 v úseku od sil. I/20 k obci Polínka (POVODNĚ 2013) Kraj: Místo: Katastrální území: Plzeňský Polínka

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Identifikační údaje mostu... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 1.4 Ostatní... 2 2 Zdůvodnění stavby a její umístění... 3 2.1 Zdůvodnění stavby... 3 2.2 Umístění stavby... 3 2.3 Rozsah

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více