PROJ EKTOV ANi DOPRA VNiCH \ S-1-AVE.B. Schvalil. v /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJ EKTOV ANi DOPRA VNiCH \ S-1-AVE.B. Schvalil. v /"

Transkript

1 PROJ EKTOV ANi DOPRA VNiCH \ S-1-AVE.B '-4( -~. PROJEKCNi KANCELAR lng. SKUBALOVA U Bachmace 29, 326 oo Plzen TEL Vedouci projektant lnq. Salansky Kraj: Plzensky Zodpovedny projektant lnq. SkJJ!DaJo-va lr Vypracoval Schvalil v / lng. Skubalova lng _ ~rova - Projekcni kancelar lng. Skubalova U Bachmace 29, Plzen Kat. uzemi: Manetin Datum 11/2012 Objednatel: Spniva a udrzba silnic Plzeiiskeho kraje, pfispevkova organizace Ucel POPS Akce: Cislo zakazky 2910 Meritko Rekonstrukce mostu ev.c a ev.c v Manetine Registrace- ICO Objekt: SO 202 Most ev.c ~ Obsah: Cislo prilohy.cisl ~~ o~ Technicka zprava 1 ~ ~: ) '-.-V

2 TECHNICKA ZPRAVA 1. IDENTIFIKACNi UDAJE 1.1. Zakladni tidaje stavby Nazev akce: Rekonstrukce mostu ev.c a v Manetine SO 202: Most ev.c Katastralni uzemi: Kraj : Drub stavby: Manetin Plzeiisky rekonstrukce 1.2. Zakladni tidaje objednatele Objednatel : Sprava a udrzba silnic Plzeiiskeho kraje prispevkova organizace Skroupova Plzeii ICO: Zakladni tidaje projektanta Projektant : Adresa: Vedouci projektant: Zodpovedny projektant: Stupeii PD: Ing. Daniela Skubalova- projekcni kancelar U Bachmace 29, Plzeii tel fax ICO : DIC: CZ In g. v aclav Salansky lng. Daniela Skubalova projektova dokumentace pro provadeni stavby - 1 -

3 2. ZAKLADNi POPIS STAVBY Soucasti stavebniho objektu SO 202 je rekonstrukce mostu ev.c , ktery pfevadi silnici II/201 pres mistni komunikaci. Most se nachazi v km 90,801 silnice II/201 v intravilanu mesta Manetin. Most byl postaven v roce Most rna jedno mostni pole, svetlost otvoru je 4,00 m. Rekonstrukce mostu spociva v odstrojeni mostu, provedeni nove spfazene desky na nosne konstrukci, novych zelezobetonorych fimsach s novym chodnikem na yytoku a nove vozovce. Nosna konstrukce bude zesilena uhlikovymi lamelami pro zvyseni zatizitelnosti. Betonove konstrukce- nosna konstrukce, opery a kfidla budou sanovany. Opravou mostu nedojde ke zmenseni prujezdneho profilu pod mostem. Rekonstrukce mostu se bude provadet vzhledem k sifkovemu uspofadani mostu za uplne uzavirky silnice II/201 s pfevedenim dopravy na objizdnou trasu po mistnich komunikacich. Celkova lhuta vystavby je uvazovana na 5 mesicu Stav mostu pred opravou Nosnou konstrukci mostu tvofi zelezobetonory deskovy tram, most rna jedno proste ulozene pole. Nosnou konstrukci tvofi 5 podelnych tramu sifky 0,35 m, vysky 0,30 m, v poli je umisten jeden pficnik, v ulozeni jeden koncovy pficnik. Pficniky maji vysku 0,18 m a sifku 0,20 m. S tramy je spfazena zelezobetonova deska tl. 250 mm. Podelne tramy jsou ulozeny na operach na ocelova deskova loziska. Dilatacni zavery jsou podpovrchove. Na moste nejsou mostni odvodnovace. Svetla sifka mostniho otvoru je 4m, podjezdna vyska na mistni komunikaci je 2,90m. Mistni komunikace pod mostem umoznuje sjezd ze silnice III/ k zastavbe podel Manetinskeho patoka. Komunikace je ve vlastnictvi Mesta Manetin. Sifka vozovky mezi obrubami na moste je 6 m. Rimsy jsou zelezobetonove, je do nich kotveno ocelove zabradli s betonovymi sloupky. Zatizitelnost mostu dle mostniho listu: Zatizitelnost normalni Zatizitelnost vyhradni Zatizitelnost ryjimecna Vn = 22 t Vr = 33 t Ve =55 t Vzhledem k nefunkcni hydroizolaci, poskozeni betonovych konstrukci s obnazenim vyztuze, nevhodnemu sifkovemu uspofadani bez chodniku a snizene zatizitelnosti bude provedena rekonstrukce mostniho objektu. 3. PODKLADYAPR0ZKUMY 3.1. Podklady pfedane objednatelem - mostni list - zapis z hlavni prohlidky provedene dne lng. Hlavnickou - puvodni projektova dokumentace pro vystavbu mostu, projektant lng. Frantisek Schumandl, (PD se zcela neshoduje se skutecnym provedenim) 3.2. Podklady ziskane zpracovatelem opravy mostniho objektu geodeticke zamefeni provedla Geodeticka kancelaf G+K, Slovanska alej 28, Plzen. Bylo provedeno polohopisne a vyskopisne zamefeni daneho - 2-

4 uzemi v souradnicich S-JTSK, vyskovy system tez Balt p.v. detailni zamereni mostu - provedla projektova kancelar diagnosticky pnlzkum - provedla firma TEST stavebni zkusebna s.r.o., Na Roudne 184, Plzeii katastralni mapa informace o parcelach z KN vyjadreni spravcu in:zenyrskych siti k existenci siti - pf.e.4- Dokladace fotodokumentace- pr. E Vysledky diagnostickeho prijzkumij Diagnostickym pruzkumem a mistnim setrenim bylo zjisteno : v podhledu krajniho tnimu jsou podelne trhliny, zrejme od korodujici vyztuze Hydroizolace porusena, zatekani hlavne pod fimsami, beton v mistech zatekani silne narusen, misty odpadly V mistech trhlin silne nakorodovana vyztuz Lokalne odpadla kryci vrstva vyztuze, obnazena vyztuz nakorodovana Diagnostickym pnlzkumem nosne konstrukce bylo zjisteno: Beton C 16/20 ( B20) Karbonatace : tramy cca 20mm deska cca 25mm Vyztuz tramy- hlavni hladka vyztuz , kryti cca 40mm trminky - hladka 0 1 Omm a cca 250mm, kryti cca 15mm deska- hlavni vyztuz kolma na tramy, hladka 0 1 Omm a cca 200mm, kryti 5-15mm Opery- beton C 12/15 ( B15), karbonatace cca 25mm Skladba vozovky: asfaltovy beton izolace vyrovnavacimazanina vyrovnavaci beton tl. 150mm tl. 10mm tl. 35 mm tl. 50mm 4. GEODETICKE PODKLADY A VYTYCENi Dotcene uzemi bylo zamereno v souradnicovem systemu S-JTSK, vyskovy system je Balt p.v.. Na miste stavby byly hleby docasne stabilizovany body a 4100, jejich souradnice a vyska jsou udany v technicke zprave zamereni. Jako vyskove fixy lze brat tyto body, predevsim vsak body: bod c hleb u vyjezdu z cerpaci stanice PHM, vyska 405,283 m.n.m. bod c hleb za mosty, vyska 405,640 m.n.m. bod c zn. v chodniku, vyska 406,092 m.n.m, bod c. 637 uzlovy bod v khzovatce, vyska 405,874 m.n.m, Vytyceni bude provedeno podle vytycovaciho schema a souradnic na jednotlivych vykresech. 5. TECHNICKA CAST 5.1 Zakladni udaje noveho mostu - 3 -

5 Jedna se trvaly silnicni most o jednom poli v intravilanu mesta Manetina. Nosnou konstrukci mostu tvofi zelezobetonovy deskovy tram s nove nadbetonovanou sprazenou deskou. Staticky je vytvofeno jedno proste ulozene pole. Opery jsou betonove, castecne s kamennym obkladem, zalozeni mostu je plosne. Bod kfizeni: Uhel kfizeni: Delka mostu: Delka premosteni: Sirka mezi zabradlim: Sifka chodniku mezi obrubami: Vyska mostu: Stavebni vyska: Plocha mostu: Zatizitelnost mostu: km 90,801 sil. II/ kolmy most 14,15 m 4,00m 8,00m 6,00m Pravostranny chodnik na rytoku sifky 1,50 m 3,70m 0,81 m 28m 2 ( delka pfemosteni X sifka mezi zabradlim) byla urcena prepoctem zatizitelnosti a bude upresnena dle skutecneho provedeni mostu Zatizitelnost normalni Zatizitelnost vyhradni Zatizitelnost vyjimecna Vn = 26 t Vr = 65 t Ve = 196 t 5.2 Bourani Pred zapocetim rekonstrukce mostu bude most odstrojen az na povrch nosne konstrukce- bude odstranena vozovka, fimsy a zabradli. Budou vybourany podpovrchove dilatace, homi uroven zavemych zidek a kfidel Zalozeni mostu, spodni stavba Mostje zalozen plosne na masivnich betonovych operach. Delka oper je 7,70 m, sirka cca 1,00 m, vyska 3 m. Opery a kfidla jsou z betonu a jsou castecne oblozeny kamenem. Most nejevi znamky poruch zalozeni. Kiidlajsou betonova, homi cast kfidel a zavemych zidekje poskozena, betonje degradovany. Ulozne prahy a kfidla jsou poruseny v mistech zatekani a snizeneho kryti, v mistech lokalnich poruch a obnazene vyztuze bude provedeno rucni odsekani betonu. Opery a kfidla budou dale celoplosne otryskany vysokotlakym vodni paprskem, bude provedena ochrana vyztuze a rucni oprava odbouranych mist sanacnimi materialy, v pfipade rozsahlejsich poruch popf. dobetonovanim s kotvenou KARl siti, celoplosne bude provedena jemna sanacni sterka a ochranny sanacni nater. Zaverne zidky budou odbourany v mistech dilataci, degradovany beton bude odstranen, je pocitano s provedenim novych zavemych zidek z betonu C 30/37 XF3 s vyztuzi z oceli B500B ( R). Uprava povrchu zidek umozni osazeni tesnicich profilu dilataci se zapustenim tesniciho profilu. Budou opravena kfidla na moste a opeme zdi mezi mosty ev.c a ev.c Rozhrani uprav jednotlivych objektu viz. koordinacni situace. Navrh konkretnich sanacnich materialu na opravu s variantami dle druhu sanacnich materialu je soucasti pfilohy 1 teto zpravy Zemni prace Za operami i kfidly bude provedena drenaz, je pocitano s v;tkopy v zemine tf. 4. Je nutno pocitat s cerpanim vody ze stavebni jamy as nutnosti pazeni stavebni jamy napf. zaporovym pazenim

6 5.5. Nosna konstrukce Most rna jedno proste ulozene pole. Podelne tramy maji sirku 0,35 a vysku 0,30 m, osova vzdalenost tramu je 1,47 m, celkem 5 ks v pficnem rezu. Pficniky maji rozmery vyska 0,18, sirka 0,20m. Po vybounini vrstev vozovky, ochrany izolace, vlastni izolace a odfrezovani spadoveho betonu bude posouzen stav horniho povrchu nosne konstrukce. Je pocitano s provedenim zkousek pro zjisteni pevnosti betonu v tlaku zelezobetonove desky a urceni tfidy betonu pomoci 3 v;'vrtu. Vzhledem k tloust'ce puvodni vozovky je pocitano s provedenim sprazene desky na nosne konstrukci v tloust'ce prumerne 200 mm. Pred betonazi desky je nutne provest vyztuzeni podelniku uhlikovymi lamelami a pote nosnou konstrukci podskruzit - podepfit podelniky nosne konstrukce. Sprazena deska bude z betonu C30/37 XF2 s vyztuzi z KARl siti 0 8 mm, oka 100 x 100 a oceli B500B se sprazenim trny 0 16 s nosnou konstrukci. Tloust'ka nadbetonovani je promenna, dobetonovani bude provedeno v prislusnem pricnem a podelnem sklonu tak, aby byl vytvoren podklad pro celoplosnou hydroizolaci. Po zamereni povrchu nosne konstrukce po odbourani bude popf. rozhodnuto o provedeni tfivrstve vozovky. U obrub bude vytvoreno uzlabi, ve kterem budou osazeny odvodiiovace izolace. v cele deice uzlabi bude proveden pruh drenazniho betonu navazujici na beton pod obrubniky Zasady provadeni sanacnich praci Zasady provadeni sanacnich praci : - odstraneni poskozeneho betonu a uvolneni vyztuze v oblasti prusaku, korodujici vyztuze a poruseneho povrchu betonu odsekanim - odstraneni cementoveho tmele a mene pevnych vrstev, nejlepe otryskanim - odstraneni rzi na volne vyztuzi a jinych kovovych castech a ochranny nater obnazene vyztuze - ocisteni betonoveho podkladu od prachu a volnych castic - doplneni odbouranych mist v oblasti vyztuze v tl. prum. 20 mm sanacnim materialem PCC II- PCCIII rucnim provedenim se spojovacim mustkem s predchozim min. dvojnasobnym ochrannym protikoroznim naterem armatury - presterkovani vyrovnavacim jernnym tmelem - aplikace systemu povrchove ochrany OS-B /hydrofobni impregnace + alespoii dve vrstvy povrchove ochrany/ Soucasti opravy mostu je sanace nosne konstrukce v ulozeni, nejvetsi poskozeni vykazuji kraje nosne konstrukce pod rimsami a casti nosne konstrukce v ulozeni oper. v krajnim podelniku je prubezna trhlina, vyztuz v techto mistech silne zkorodovana. v podhledu a bocich nosne konstrukce bude proveden celoplosne nastfik inhibitorem koroze kovu k ochrane veskere v;tztuze, provede se na jemnou sterku. V podhledu nosne konstrukce bude provedeno zv;tseni zatizitelnosti mostu pomoci uhlikovych lamel. Podle statickeho posouzeni budou pouzity lamely 150 sirka lamel je 80 mm, tloust'ka 1,2 mm. Lamely budou lepeny na podhled podelniku po reprofilaci lzolace Reprofilace horniho povrchu nosne konstrukce bude provedena dobetonovanim zelezobetonove sprazene desky v pfislusnem podelnem a pficnem sklonu, musi by-t doddena minimalni pevnost povrchove vrstvy betonu v tahu - 1,5MPa. Odvodneni izolace bude provedeno do odvodiiovacu izolace provedenych u obrub. Budou pouzity odvodiiovace bud' typove nebo specielne vyrobene s talifem z nekorodujiciho materialu s prekrytim a odvodiiovaci nekorodujici trubkou DN 50 zaustenou pod nosnou konstrukci. Celkem bude provedeno 6 ks odvodiiovacu izolace. - 5-

7 Pro izolaci mostu je navr:zen izolacni system z tezkych natavovacich pasu tl 5 mm s pecetici vrstvou. Ochrannou vrstvu izolace tvofi lity asfalt tl. 40 mm., obrusna vrstva vozovky bude z asfaltoveho koberce strednezrnneho ACO 11 + (ABS I) tl. 50 mm. Vsechny pouzite izolace a stavebni postupy jejich ukladani musi by-t v souladu s Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb pozemnich komunikaci a platnymi CSN. Vsechny pouzite izolace musi by-t odzkousene a musi by-t prokazana jejich dostatecna zivotnost. Mista kotveni rims budou zabezpecena tak, aby byla nepropustna. Spara mezi obrubou a vozovkou bude zalita modifikovanou asfaltovou zalivkou 20/50mm s predtesnenim, spara mezi betonem rimsy a kamennou obrubou a jednotlivymi obrubami bude utesnena pruznym polyuretanovym tmelem Rimsy, chodniky Nove rimsy jsou zelezobetonove monoliticke z betonu C30/37 XF4, beton mrazuvzdorny, provzdusneny. Na vtoku do objektu bude provedena rimsa sifky 0,70 m, bude do ni kotveno ocelove zabradli. Rimsa bude kotvena ocelovymi kotvami do horniho povrchu nosne konstrukce. Na vy-toku z mostniho objektuje provedena rimsa s chodnikem, celkova sirkaje 1,70 m, chodnikje siroky 1,50 m. Delka rims- rimsa na vtoku 14,17, rimsa na vy-toku 14,07m. Vzhledem k rozsireni mostu je nutno u rims pocitat s nosnou vyztuzi konzolovite vylozenych casti, vyztuz rims bude z oceli B 500B. Povrch rims bude opatren ochrannym a impregnacnim naterem sanacnimi materialy OS-DI. Spara mezi obrubou a monolitickou casti bude utesnena pruznym polyuretanovym tmelem. Typy ochrannych nateru jsou uvedeny v priloze 1. Obruby na moste jsou kamenne 150/200 se zkosenim 5:1, obruby jsou ulozeny do drenazniho plastbetonu a kotveny trny do zelezobetonove fimsy. Povrch rims a chodniku bude mit protiskluznou upravu striazi, chodnik a fimsy budou opatreny ochrannym naterem. Izolace v fimse pod chodnikem bude pretazena na okapni medeny plech tl. 1 mm Zabezpecovaci zarizeni Do rims bude osazeno zabradli z plnych profilu. Zabradli je kotveno do rims pomoci patnich desek se srouby s osazenim do plastbetonu. Zabradli bude metalizovano a opatreno natery PUR - 1 x zakladni + 2x vrchni nater. V rchni nater zabradli bude proveden v barve podle pozadavku investora a Narodniho pamatkoveho ustavu v Plzni-je doporucena barva obdobna stavajicimu zabradli, tj. barva svetle seda. 5.1 o. lnzenyrske site Inzenyrske site byly zjist'ovany u spravcu siti. Pred zahajenim stavebnich praci je nutno provest aktualizaci overeni siti a vycyceni vsech siti jejich spravci a prace v ochrannem pasmu provadet podle pozadavku jejich spravcu. Do chodniku na vy-toku j sou osazeny dve chranicky DN 110 pro vedeni inzenyrskych siti, jedna po ulozeni kabelu verejneho osvetleni, druha je rezervni Odvodneni Na moste nejsou vzhledem k jeho deice osazeny mostni odvodiiovace. Na moste nebudou ani po oprave osazeny mostni odvodiiovace. Odvodneni izolacni vrstvy bude provedeno do odvodiiovacu izolace, celkem 6 ks. Na okraji mostu bude v chodniku pod izolaci vlozen a zakotven okapni medeny plech tl. 1 mm. Vzhledem k malemu podelnemu sklonu na moste je nutno odvedeni vody venovat zvysenou pozornost. v uzlabi u obrub bude proveden pruh sirky min. 0,25 m z drenazniho plastbetonu pro odvedeni vody mezi odvodiiovaci. - 6-

8 5.12. Dilatace Stavajici diiatace jsou podpovrchove, jsou poruseny a budou odstraneny. Budou provedeny nove elasticke mostni zavery sifky 0,10 m s tesnicim profiiem na obou openich. U diiataci bude ve smeru podeineho spadu mostu viozen podeine odvodiiovaci drenazni pas nebo trubicka z nekorodujiciho materialu s vyustenim, aby diiatacni zaver nezadrzovai vodu stekajici po izoiaci, popr. zde bude provedena vrstva drenazniho betonu Prechodove konstrukce, drenaz, odvodneni Pri provadeni izoiace bude nova izoiace pretazena za zavernou zidku, dale bude pokracovat svisia izoiace az pod drenaz. Za operami bude provedena nova drenaz z perforovane PE trubky DN 150 s podbetonovanim, obsypem drenaznim kamenivem a prekrytim geotextiiii. Drenazni trubky budou vylisteny pred opery, popr. kridiy do diazdenych kuzeiu. Nad drenazi bude proveden prechodovy klin z mezeroviteho betonu Prostorove usporadani pod mostem Most prevadi siinici II/20 1 pres mistni komunikaci s nezpevnenym povrchem. Opravou mostu nebude zmensen prujezdny profii pod mostem. Mostni kuzeie jsou odiazdeny, stejne tak kuzel u operne zdi mezi mostnimi objekty. Kuzeie jsou porostle vegetaci, naletova vegetace bude odstranena, bude provedeno dopineni diazby a vysparovani Vozovka na moste Vozovka na moste rna navrzenou skiadbu : Asfaltov)' beton strednezrnny ACO 11 + (ABS I) Lity asfalt tl. 50 mm tl. 40 mm Obruby na moste jsou kamenne 150/200, jsou uiozeny do Ioze z piastbetonu a kotveny trny do monoiitickych rims. Nasiap u obrub je 150 mm. Vozovka na moste rna pricny ski on 2,00 %. Podeiny ski on je 0,40 % a kiesa na Miadotice. Vozovka na moste a predmostf ve smeru na Miadotice bude upravena v ceikove deice 39,75 m. Konstrukce vozovky v mistech stavebni jamy, mezi mostnimi objekty a v mistech rozsirovacich ryh je navzzena v souiadu s TP 170 ve siozenf: - asfaltov)' beton strednezrnny ACO 11 + (ABS I) tl. 50 mm - spojovaci postrik kationaktivni emuizf 0,30 kg/m 2 - obaiovane kamenivo strednezrnne ACP 16+ (OKS I) tl. 70 mm - spojovaci postrik kationaktivni emuizi 0,35 kg/m 2 - kamenivo zpevnene cementem SC0/32 C 8/1 O(KSC I) tl. 150 mm - sterkodrt' SDA tl. 200 mm Ceikem tl. 470 mm CSN EN CSN CSN EN CSN CSN EN CSN EN Bude provedeno piynuie navazani vozovky na stavajfci stav, je pocitano s novou obrusnou vrstvou v ceikove deice 39,75 m vcetne mostu. V mistech opravy povrchu bude provedeno odfrezovani obrusne vrstvy do pozadovaneho pricneho skionu v tioust'ce priimerne 50 mm, spojovaci postrik modifikovanou emuizi, vyrovnavky z asfaitoveho betonu a nova obrusna vrstva z ACO 11 + (ABS I), tl. 50 mm

9 v mistech navazani na stavajici stav, podel obrub a u dilataci je pocitano s rezanim asfaltu a modifikovanou asfaltovou zalivkou. Podel obrub na moste bude provedena modifikovana asfaltova zalivka s predtesnenim Letopocet, dopravni znaceni Na moste bude osazena tabulka s letopoctem postaveni mostu popr. s firmou zhotovitele. Na moste budou osazena evidencni cisla a tabulky s nazvem toku a tabulky s vyznacenim zatizitelnosti mostu Docasne dopravni znaceni, upravy pro pesi Docasne dopravni znaceni je soucasti pf. D projektove dokumentace. Rekonstrukce mostu bude provedena za uplne uzavirky silnice a prevedeni dopravy na objizdnou trasu. Pri provadeni stavebnich praci je mozne pouzit pro prevedeni chodcu stavajici ocelovou lavku za vftokem z mostniho objektu. Lavka rna mostovku porusenou, je nutno pocitat s jeji opravou a opravou oper.. 6. VEDENi INZENYRSKYCH SiTi Do chodniku budou osazeny 2 chranicky inzenyrskych siti DN 110, jedna slouzi pro vedeni verejneho osvetleni, druha je rezervni. Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno provest vycyceni vsech inzenyrskych siti jejich spravci a prace v ochrannem pasnu siti provadet podle pozadavku spravcu. 7. VYSTAVBA MOSTU, POZADAVKY NA PROVADENi. JAKOST A KONTROLU STAVEBNiCH PRACi Soucasti PD - pr. D je navrh harmonogramu stavebnich praci. Presny navrh postupu praci a jejich casoveho sledu bude v harmonogramu stavby, ktery predlozi zhotovitel stavby objednateli. Most bude odstrojen, budou zasanovany dolni plochy pficniku, nosna konstrukce bude dodatecne vyztuzena uhlikovymi lamelami pro zvyseni unosnosti a pficniky budou po dobu betonaze sprazene desky a zrani betonu podepreny. Pote bude na nosne konstrukci vybetonovana zelezobetonova sprazena deska prumerne tl. 180 mm, bude provedena celoplosna hydroizolace, odvodiiovace izolace, monoliticke fimsy a chodnik, nova vozovka a zabradli. Za operami bude provedena drenaz. Betonove konstrukce budou sanovany. Sanace sanacnimi materialy muze zacit po utesneni dilataci a provedeni hydroizolaci a muze se provadet soubezne. Ulozne prahy budou ocisteny a osetreny. Je pocitano s konzervaci ocelorych lozisek v pristupnych mistech. Provadeni, jakost a kontrola stavebnich praci musi bft v souladu s pfislusnymi CSN a s Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb pozemnich komunikaci - vydalo Ministerstvo dopravy a spoju CR, odbor pozemnich komunikaci. Pouzite materialy a prvky musi mit patricne certifikaty a atesty, kvalita povrchu, rovinnost a tolerance rozmeru musi by-tv souladu s CSN. Zakladni normou urcujici vlastnosti, ryrobu, ukladani a kriteria hodnoceni betonu je CSN EN 206-1, ktera podrobne urcuje tez kontrolu jakosti betonu a cetnost odberu vzorku ke zkouskam. Beton rims a chodniku je navr:zen jako C 30/37 XF4, beton sprazene desky jako beton C 30/37 XF2. Pred betonazi je nutno umoznit stavebnimu dozoru provedeni kontroly kryti vyztuze, pouzita betonarska ocel bude mit patricne atesty kvality. Pevnost betonu v odtrhu povrchu mostovky pod izolaci musi by-t minimalne 1,50 MPa, pricemz zadna z hodnot nesmi by-t nizsi nez 1,20 MPa. Povrchova pevnost betonu se prokaze odtrhovymi zkouskami. Max. pfipustne nerovnosti podkladu - 8 -

10 izolace pod 2 m lati mohou b-yt 8 mm. Pred provadenim izolaci predlozi zhotovitel pfislusne certifikaty pouzitych materialu a technicke a provadeci predpisy pro provadeni praci. V pracovnich podminkach bude stanovena min. teplota vzduchu a povrchu konstrukce pri provadeni praci a rozsah provadenych zkousek. Provadeni vozovek, hutneni nasypu a podlozi musi b-yt v souladu s CSN Prechodova oblast bude provedena v souladu s CSN , kde jsou uvedeny materialy pro zasyp zakladu oper, tesnici vrstvu pod drenazi, zasypy za operou a prechodove kliny vc. stupne zhutneni dle jednotlivych materialu. Tloust'ka hutnenych vrstev je max. 0,30 m. Vsechny stavebni prace je nutno koordinovat tak, aby jejich postup byl co nejefektivnejsi. Stavebni prace je nutno provadet v souladu s projektem a dle platnych norem a predpisu v nalezite kvalite. Most musi b-yt predevsim proveden z kvalitnich materialu, odchylky v rozmerech a kvalite povrchu musi b-yt v souladu s CSN. 8. NAROKY STAVBY, ZARiZENi STAVENISTE 8.1. Zabory pozemku, zarizeni staveniste S umistenim zafizeni staveniste se ~ocita na plose uzavrene komunikace a na plose za mostem vpravo. Uvazuje se s plochou cca 80 m. Na teto plose bude umistena bunka pro stavbyvedouciho a stavebni delniky, socialni zafizeni a skladky materialu. Po skonceni vystavby bude plocha zarizeni staveniste uvedena do puvodniho stavu Nakladani s odpady- zatrideni odpadu Odpady, ktere budou vznikat behem provadeni stavby, jsou zatrideny dle vyhl. c. 381/2001 Sb takto: c. odpadu nazev odpadu likvidace odpadu zelezo a ocel beton zemina a kameni neobsahujici nebezpecne latky asfaltove smesi (bez dehtu) odpad rostlinnych pletiv odvoz do sberu fizena skladka rizena skladka recyklace na obalovne rizena skladka Odpady nemaji charakter nebezpecneho odpadu. DalSi vybourany material bude radne skladkovan na rizene skladce, asfaltovy material bude recyklovan na obalovne. Je uvazovano se skladkou napr. v Kralovicich, betonovy material je vhodne recyklovat. Do stavby nebudou zabudovany zadne nebezpecne latky nebo matrialy. Pri provadeni stavby budou pouzivany bezne stavebni stroje. Vlastnim provozem nebudou vznikat zadne zvlastni ani nebezpecne odpady. 9. VLIV STAVBY A SILNICNiHO PROVOZU NA ZDRAVi A ZIVOTNi PROSTREDi Stavba nevyzaduje kaceni stromu, pouze odstraneni naletu na kuzelech. Zakladni principy ochrany zivotniho prostredi jsou stanoveny ve Vyhlasce o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu vydane ke stavebnimu z:ikonu. Prevazna cast praci bude provadena v dobe od 7 do 21 hod. Vozidla vyjizdejici ze stanoviste musi b-yt radne ocistena, pfi pfipadnem znecisteni musi b-yt verejna komunikace neprodlene uklizena

11 Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat stroje a mechanismy v dobrem technickem stavu, jejichz hlucnost nepresahuje hodnoty stanovene v technickem osvedceni, provoz dopravnich prostredku produkujicich ve vyfukovych plynech skodliviny musi odpovidat vyhhisce o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Pro zabezpeceni Cistoty vody v Manetinskem potoce behem provadeni rystavby byl vypracovan navrh povodfzoveho a havarijniho pl{mu, ktery je soucasti projektove dokumentace - pfiloha AI - S BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PD je zpracovana v souladu s platnymi CSN, TP a zakonnymi predpisy. K vstoupil v platnost zakon c. 309/2006 Sb. o zajisteni dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Podrobne podminky jednotlivych paragraru zakona stanovilo Vladni narizeni c. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., temito narfzenfmi jsou urceny minimalnf pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravf pri praci na stavenisti dle prilohy narizeni c. 591/2006: c. I DalSi pozadavky staveniste c.2 Blizsf minimalnf pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravf pfi provozu a pouzfvanf stroju a naradf na stavenisti c.3 Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy c.4 Nalezitosti oznamenf o zahajenf praci c.5 Prace a Cinnosti vystavujfci fyzickou osobu zvysenemu ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravf, pfi jejichz provadenf vznika povinnost zpracovat plan. Provadeni praci musi b:yt v souladu s narfzenim vlady c. 362/2005 Sb. o blizsfch pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravf pri praci na pracovistich s nebezpecfm padu z vysky nebo do hloubky, daleje nutno dbat na pozadavky narfzeni vlady c Sb., kterym se stanovy podmfnky ochrany zdravi pri praci. Vyhlasky stanovf pozadavky k zajistenf bezpecnosti prace a technickych zarfzeni pri pfiprave a provadenf stavebnich, montaznfch a udrzovacich pracich a pri pracich s nimi souvisejicich. Zakladni povinnostf dodavatele stavebnfch praci je vest evidenci pracovniku od jejich nastupu do prace az po opustenf pracoviste. Je soucasne povinen vybavit vsechny osoby, ktere vstupujf na staveniste, osobnfmi ochrannymi pracovnimi prostredky odpovidajicimi ohrozeni, ktere pro tyto osoby z provadenf stavebnich praci vypl:yva. Povinnosti pracovniku pfi prowideni stavebnich praci je: a) dodrzovat technologicke a pracovnf postupy, navody, pravidla a pokyny b) obsluhovat stroje a zarfzenf a pouzivat naradi a pomucky, ktere jim byly pro jejich praci urceny. Nemenit bez souhlasu odpovedneho pracovnfka nic na provoznich, bezpecnostnfch a pozarnfch zarfzenfch c) dodrzovat bezpecnostni oznacenf, vystrazne signaly a upozornenf a pokyny pracovniku poverenych strezenfm ohrazeneho prostoru d) provadet praci na urcenem pracovisti, ze ktereho se nesmi vzdalit bez souhlasu odpovedneho pracovnika, krome nalehavych duvodu, odchod jsou pracovnfci - 10-

12 povinni ohhisit odpovednemu pracovnikovi Na bezpecnost je nutno dbat predevsim pfi zdvihani bremen a pri pracich na elektrickych strojich a zafizenich. Na jednotlive prace smeji b:yt nasazovani pouze pracovnici, kteri jsou na ne radne vyskoleni a jsou pouceni o pfislusnych bezpecnostnich predpisech. Pri pracich se stroji a zafizenimi musi mit pracovnici opravneni kjejich obsluze. Pred zahajenim stavebnich praci je nutno dodavatelem stavby overit stav in.zenyrskych siti, site vytycit a prace provadet tak, aby nedoslo k naruseni a zasahu do techto siti. Polohu inzenyrskych siti je nutno ovefit kopanymi sondami. Vytyceni prubehu inzenyrskych siti zajist'uje pfimy zhotovitel stavebnich praci. Jakykoliv zasah do inzenyrskych siti je nutno predem dohodnout se spravcem site, za jehoz dozoru budou provadeny i nasledujici prace a prace v ochrannem pasmu techto siti. v pripade ze na stavenisti budou pusobit zamestnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti. v tomto pripade, ze celkova predpokladana doba praci a Cinnosti je delsi nez 30 pracovnich dnu a bude na nich pracovat soucasne vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo celkovy planovany objem praci a Cinnosti behem realizace dila presahne 500 pracovnich dnu v prepoctu na jedu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace pfislusnemu podle mista staveniste. Stavba musi b:yt oznacena tabuli s uvedenim potrebnych udaju. Pred zahajenim stavby zadavatel stavby zajisti, aby byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Za bezpecnost provozu staveniste a jeho bezpecnostni vybaveni zodpovida pfislusna dodavatelska organizace. Zhotovitel stavebnich a montaznich praci je povinen dbat na bezpecnost prace a provozu staveniste i v dobe sve nepritomnosti a pouzivat doporucene pracovni postupy vyrobcu a dodavatelu materialu a technologii. Na staveniste maji pfistup pouze opravnene osoby dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovedne osoby (stavbyvedouci). Investor bude poucen generalnim zhotovitelem o zpusobu pohybu po stavenisti. Zejmena je treba zabezpecit volne vykopy a mista na stavbe s moznosti padu z vysky. Za bezpecnost provozu technickych zafizeni na stavenisti zodpovida jejich obsluha. Na stavenisti bude na vhodnem miste pfistupny instruktazni navod pro reseni pfipadnych havarijnich situaci. Zejmena je nutno zduraznit potrebu dodrzovani bezpecnostnich predpisu pri provadeni zemnich a bouracich praci, pri zdvihani bremen, svarovani a rezanim plamenem a pri pracich s elektrickymi stroji a zarizenimi eventuelne pri praci pod vysokym napetim. Po celou dobu opravy mostu musi b:yt na krajich mostu ochranne zabradli. 11. PROJEDNANi PD Projektova dokumentace je zpracovana jako dokumentace pro provadeni stavby, po odstrojeni mostu bude provedeno geodeticke zamereni povrchu mostovky po ocisteni a rozmery a vyztuz sprazene desky a zavernych zidek a kfidel budou upresneny v dalsim stupni PD - realizacni dokumentaci stavby. V Plzni Ing. Daniela Skubalova

13 PRiLOHA 1 NAVRH OPRAVY MOSTNiHO OBJEKTU ZA POUZITi HMOT FIRMY BASF OPRA VA NOSNE KONSTRUKCE - odbouninf v oblasti pn1saku a koroze vyztuze a v mfstech nesoudrzneho povrchu - otryskanf vysokotlakym vodnfm paprskem cca 800 barr nebo opfskovanf odstranenf rzi armatury na stupeii SA 2,5 opfskovanfm pistolf ochranny nater vyztuze dvojnasobny EMACO NANOCRETE AP hruba reprofilace prum. tl. 20 mm pffpravkem EMACO S 88 C - jemna sterka EMACO R 305 tl. 5 mm osetrenf vyztuze na 100 % plochy pffpravkem PROTECTOSIL CIT 0,6 l/m 2 - nastfik 3x ochranny nater MASTERSEAL 368-2x- RAL 7032, ffmsy, poprsnf zdi nad pilffi RAL 7035 SPODNf STAVBA- OPERY, KRIDLA, OPERNE ZDI: - odbouranf v oblasti prusaku a koroze vyztuze a v mfstech nesoudr:zneho povrchu - otryskanf vysokotlakym vodnfm paprskem cca 800 barr nebo opfskovanf odstranenf rzi armatury na stupeii SA 2,5 opfskovanfm pistolf ochranny nater vyztuze dvojnasobny EMACO NANOCRETE AP hruba reprofilace prum. tl. 20 mm pffpravkem EMACO S 88 C - jemna sterka EMACO R 305 tl. 5 mm ochranny nater MASTERSEAL 368-2x - RAL 7032, ffmsy VARIANTNE: LEPENf TRNU do zb. konstrukce MASTERFLOW 102 CS LAMELY pro zvysenf zatfzitelnosti - zesflenf nosne konstrukce uhlikove lamely MBrace S&P CFK 150/ /1,2 mm - 1 -

14 NAVRH OPRAVY MOSTNiHO OBJEKTU ZA POUZITi HMOT firmy SIKA OPRA VA PODHLED A BOKY NOSNE KONSTRUKCE - odbourani v oblasti pnlsaku a koroze vyztuze - otryskani vysokotlakym vodnim paprskem - odstraneni rzi armatury - ochrana vyztuze Sika Top 110 Armatec, dvojnasobny, popr. trojnasobny nater- 0,1 kg/m' - rucni reprofilace do puvodniho tvaru Sika Top 122 SP 20kg/m 2 /lcm - jemna sterka Sika Mono Top 620- polymercementova sterka, 4 kg/m 2 - provedeni ochramleho nateru Sikagard 552 W 1x 0,15 kg/m 2 Sikagard 550 W ELASTIC 2x 0,25 kg/m 2 Doporucuje se celoplosna ochrana vyztuze nosne konstrukce inhibitorem kovu Ferra Gard 903, 4-5vrstev, nanest strikanim nebo valeckem 0,4-0,5 kg/m 2 Doporucuje se provest odstinovani povrchu boku nosne konstrukce a fimsy, napr. odstiny RAL 7032 svetle seda RAL 7030 tmavsi seda HORNI POVRCH MOSTOVKY - odfrezovani homiho povrchu monoliticke desky - nadbetonovani betonem se sprazenim SPODNf ST A VBA - obdobne jako podhled a boky nosne konstrukce OCHRANNY NATER RIMSY: impregnacni nater Sikagard 73 NATER zabradli: Podklad pozinkovany zarove lehce pretryskat Icosit 6630 HS VARIANTNE: Sterkova izolace - pecetici vrstva SIKA GARD impregnacni vrstva 0,3-0,5 kg/m2 - posyp piskem frakce 0/ uzaviraci vrstva SIKA GARD 186-0,6-0,8 kg/m 2 Uhlikove lamely pro zesileni nosne konstrukce SIKA CarboDur + tkanina SIKA Wrap pro zesilenim smyku - 2-

ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK

ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK Ministerstvo dopravy odbor silniční infrastruktury TP 120 ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK Schváleno MD OSI č.j. 541/10-910-IPK/1 ze dne 28.6.2010, s účinností od 1. července 2010, se

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla:

Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla: Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla: PRAVIDLA A TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘI REALIZACI ZÁSAHŮ DO POVRCHŮ KOMUNIKACÍ A PRO PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ

Více

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích A - Průvodní zpráva rekonstrukce skateparku k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích Zadavatel : Město Prachatice OBSAH 1 a) Identifikace a základní charakteristika stavby...2

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY TP 86 odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ PODMÍNKY MOSTNÍ ZÁVĚRY Schváleno MD OSI č.j. 470/09-910-IPK/l ze dne 15.6.2009, s účinností od 1. července 2009, se současným zrušením

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

FAMFULÍKOVA 1131-1139, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F.1

FAMFULÍKOVA 1131-1139, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F.1 MCT-RR spol. s r.o., Pražská 6, 02 2 Praha 0 - Hostivař, e-mail : info@mct-rr.cz FAMFULÍKOVA 3-39, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F. F.-TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.-S SPECIFIKACE HLAVNÍCH OPATŘENÍ F.- F.-2 F.-3

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4 BSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTNICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 1a) Zhodnocení staveniště, popis stávajícího stavu... 3 1b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících...

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 se sídlem: Praha 4, Valentova 1730, Praha 4, 149 00 vyhlašují výběrové řízení na akci Revitalizace panelového domu Valentova 1729 1731, Praha

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 25. 3.

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. A Výzvy A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pokud jsou v technické části zadávací dokumentaci, obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména (firmy) a označení výrobků, výkonů, materiálů

Více

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.: SÚ/137/2010 Sedlec Prčice dne 5.2.2010 Město Sedlec-Prčice IČO: 00232645 Nám.7.května 62 257 91 Sedlec-Prčice R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY...

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... Technické standardy OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... 3 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 4 3.1 POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI... 4 3.2 SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VH-atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 81, 602 00 Brno INGAS, s.r.o. Marie Hőbnerové 58, 621 00 Brno SPLAŠKOVÁ KANALIZACE JEZEŘANY - MARŠOVICE Dokumentace pro stavební povolení

Více

RYBNÍKA KACHLIČKA. Krajský úřad kraje Vysočina pracoviště Jihlava

RYBNÍKA KACHLIČKA. Krajský úřad kraje Vysočina pracoviště Jihlava - 1 - A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA A1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: Místo stavby: Obec : Vodoprávní úřad: Kraj: Název toku: REKONSTRUKCE HRÁZE A OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA k.ú. Zdislavice u Herálce

Více