PROJ EKTOV ANi DOPRA VNiCH \ S-1-AVE.B. Schvalil. v /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJ EKTOV ANi DOPRA VNiCH \ S-1-AVE.B. Schvalil. v /"

Transkript

1 PROJ EKTOV ANi DOPRA VNiCH \ S-1-AVE.B '-4( -~. PROJEKCNi KANCELAR lng. SKUBALOVA U Bachmace 29, 326 oo Plzen TEL Vedouci projektant lnq. Salansky Kraj: Plzensky Zodpovedny projektant lnq. SkJJ!DaJo-va lr Vypracoval Schvalil v / lng. Skubalova lng _ ~rova - Projekcni kancelar lng. Skubalova U Bachmace 29, Plzen Kat. uzemi: Manetin Datum 11/2012 Objednatel: Spniva a udrzba silnic Plzeiiskeho kraje, pfispevkova organizace Ucel POPS Akce: Cislo zakazky 2910 Meritko Rekonstrukce mostu ev.c a ev.c v Manetine Registrace- ICO Objekt: SO 202 Most ev.c ~ Obsah: Cislo prilohy.cisl ~~ o~ Technicka zprava 1 ~ ~: ) '-.-V

2 TECHNICKA ZPRAVA 1. IDENTIFIKACNi UDAJE 1.1. Zakladni tidaje stavby Nazev akce: Rekonstrukce mostu ev.c a v Manetine SO 202: Most ev.c Katastralni uzemi: Kraj : Drub stavby: Manetin Plzeiisky rekonstrukce 1.2. Zakladni tidaje objednatele Objednatel : Sprava a udrzba silnic Plzeiiskeho kraje prispevkova organizace Skroupova Plzeii ICO: Zakladni tidaje projektanta Projektant : Adresa: Vedouci projektant: Zodpovedny projektant: Stupeii PD: Ing. Daniela Skubalova- projekcni kancelar U Bachmace 29, Plzeii tel fax ICO : DIC: CZ In g. v aclav Salansky lng. Daniela Skubalova projektova dokumentace pro provadeni stavby - 1 -

3 2. ZAKLADNi POPIS STAVBY Soucasti stavebniho objektu SO 202 je rekonstrukce mostu ev.c , ktery pfevadi silnici II/201 pres mistni komunikaci. Most se nachazi v km 90,801 silnice II/201 v intravilanu mesta Manetin. Most byl postaven v roce Most rna jedno mostni pole, svetlost otvoru je 4,00 m. Rekonstrukce mostu spociva v odstrojeni mostu, provedeni nove spfazene desky na nosne konstrukci, novych zelezobetonorych fimsach s novym chodnikem na yytoku a nove vozovce. Nosna konstrukce bude zesilena uhlikovymi lamelami pro zvyseni zatizitelnosti. Betonove konstrukce- nosna konstrukce, opery a kfidla budou sanovany. Opravou mostu nedojde ke zmenseni prujezdneho profilu pod mostem. Rekonstrukce mostu se bude provadet vzhledem k sifkovemu uspofadani mostu za uplne uzavirky silnice II/201 s pfevedenim dopravy na objizdnou trasu po mistnich komunikacich. Celkova lhuta vystavby je uvazovana na 5 mesicu Stav mostu pred opravou Nosnou konstrukci mostu tvofi zelezobetonory deskovy tram, most rna jedno proste ulozene pole. Nosnou konstrukci tvofi 5 podelnych tramu sifky 0,35 m, vysky 0,30 m, v poli je umisten jeden pficnik, v ulozeni jeden koncovy pficnik. Pficniky maji vysku 0,18 m a sifku 0,20 m. S tramy je spfazena zelezobetonova deska tl. 250 mm. Podelne tramy jsou ulozeny na operach na ocelova deskova loziska. Dilatacni zavery jsou podpovrchove. Na moste nejsou mostni odvodnovace. Svetla sifka mostniho otvoru je 4m, podjezdna vyska na mistni komunikaci je 2,90m. Mistni komunikace pod mostem umoznuje sjezd ze silnice III/ k zastavbe podel Manetinskeho patoka. Komunikace je ve vlastnictvi Mesta Manetin. Sifka vozovky mezi obrubami na moste je 6 m. Rimsy jsou zelezobetonove, je do nich kotveno ocelove zabradli s betonovymi sloupky. Zatizitelnost mostu dle mostniho listu: Zatizitelnost normalni Zatizitelnost vyhradni Zatizitelnost ryjimecna Vn = 22 t Vr = 33 t Ve =55 t Vzhledem k nefunkcni hydroizolaci, poskozeni betonovych konstrukci s obnazenim vyztuze, nevhodnemu sifkovemu uspofadani bez chodniku a snizene zatizitelnosti bude provedena rekonstrukce mostniho objektu. 3. PODKLADYAPR0ZKUMY 3.1. Podklady pfedane objednatelem - mostni list - zapis z hlavni prohlidky provedene dne lng. Hlavnickou - puvodni projektova dokumentace pro vystavbu mostu, projektant lng. Frantisek Schumandl, (PD se zcela neshoduje se skutecnym provedenim) 3.2. Podklady ziskane zpracovatelem opravy mostniho objektu geodeticke zamefeni provedla Geodeticka kancelaf G+K, Slovanska alej 28, Plzen. Bylo provedeno polohopisne a vyskopisne zamefeni daneho - 2-

4 uzemi v souradnicich S-JTSK, vyskovy system tez Balt p.v. detailni zamereni mostu - provedla projektova kancelar diagnosticky pnlzkum - provedla firma TEST stavebni zkusebna s.r.o., Na Roudne 184, Plzeii katastralni mapa informace o parcelach z KN vyjadreni spravcu in:zenyrskych siti k existenci siti - pf.e.4- Dokladace fotodokumentace- pr. E Vysledky diagnostickeho prijzkumij Diagnostickym pruzkumem a mistnim setrenim bylo zjisteno : v podhledu krajniho tnimu jsou podelne trhliny, zrejme od korodujici vyztuze Hydroizolace porusena, zatekani hlavne pod fimsami, beton v mistech zatekani silne narusen, misty odpadly V mistech trhlin silne nakorodovana vyztuz Lokalne odpadla kryci vrstva vyztuze, obnazena vyztuz nakorodovana Diagnostickym pnlzkumem nosne konstrukce bylo zjisteno: Beton C 16/20 ( B20) Karbonatace : tramy cca 20mm deska cca 25mm Vyztuz tramy- hlavni hladka vyztuz , kryti cca 40mm trminky - hladka 0 1 Omm a cca 250mm, kryti cca 15mm deska- hlavni vyztuz kolma na tramy, hladka 0 1 Omm a cca 200mm, kryti 5-15mm Opery- beton C 12/15 ( B15), karbonatace cca 25mm Skladba vozovky: asfaltovy beton izolace vyrovnavacimazanina vyrovnavaci beton tl. 150mm tl. 10mm tl. 35 mm tl. 50mm 4. GEODETICKE PODKLADY A VYTYCENi Dotcene uzemi bylo zamereno v souradnicovem systemu S-JTSK, vyskovy system je Balt p.v.. Na miste stavby byly hleby docasne stabilizovany body a 4100, jejich souradnice a vyska jsou udany v technicke zprave zamereni. Jako vyskove fixy lze brat tyto body, predevsim vsak body: bod c hleb u vyjezdu z cerpaci stanice PHM, vyska 405,283 m.n.m. bod c hleb za mosty, vyska 405,640 m.n.m. bod c zn. v chodniku, vyska 406,092 m.n.m, bod c. 637 uzlovy bod v khzovatce, vyska 405,874 m.n.m, Vytyceni bude provedeno podle vytycovaciho schema a souradnic na jednotlivych vykresech. 5. TECHNICKA CAST 5.1 Zakladni udaje noveho mostu - 3 -

5 Jedna se trvaly silnicni most o jednom poli v intravilanu mesta Manetina. Nosnou konstrukci mostu tvofi zelezobetonovy deskovy tram s nove nadbetonovanou sprazenou deskou. Staticky je vytvofeno jedno proste ulozene pole. Opery jsou betonove, castecne s kamennym obkladem, zalozeni mostu je plosne. Bod kfizeni: Uhel kfizeni: Delka mostu: Delka premosteni: Sirka mezi zabradlim: Sifka chodniku mezi obrubami: Vyska mostu: Stavebni vyska: Plocha mostu: Zatizitelnost mostu: km 90,801 sil. II/ kolmy most 14,15 m 4,00m 8,00m 6,00m Pravostranny chodnik na rytoku sifky 1,50 m 3,70m 0,81 m 28m 2 ( delka pfemosteni X sifka mezi zabradlim) byla urcena prepoctem zatizitelnosti a bude upresnena dle skutecneho provedeni mostu Zatizitelnost normalni Zatizitelnost vyhradni Zatizitelnost vyjimecna Vn = 26 t Vr = 65 t Ve = 196 t 5.2 Bourani Pred zapocetim rekonstrukce mostu bude most odstrojen az na povrch nosne konstrukce- bude odstranena vozovka, fimsy a zabradli. Budou vybourany podpovrchove dilatace, homi uroven zavemych zidek a kfidel Zalozeni mostu, spodni stavba Mostje zalozen plosne na masivnich betonovych operach. Delka oper je 7,70 m, sirka cca 1,00 m, vyska 3 m. Opery a kfidla jsou z betonu a jsou castecne oblozeny kamenem. Most nejevi znamky poruch zalozeni. Kiidlajsou betonova, homi cast kfidel a zavemych zidekje poskozena, betonje degradovany. Ulozne prahy a kfidla jsou poruseny v mistech zatekani a snizeneho kryti, v mistech lokalnich poruch a obnazene vyztuze bude provedeno rucni odsekani betonu. Opery a kfidla budou dale celoplosne otryskany vysokotlakym vodni paprskem, bude provedena ochrana vyztuze a rucni oprava odbouranych mist sanacnimi materialy, v pfipade rozsahlejsich poruch popf. dobetonovanim s kotvenou KARl siti, celoplosne bude provedena jemna sanacni sterka a ochranny sanacni nater. Zaverne zidky budou odbourany v mistech dilataci, degradovany beton bude odstranen, je pocitano s provedenim novych zavemych zidek z betonu C 30/37 XF3 s vyztuzi z oceli B500B ( R). Uprava povrchu zidek umozni osazeni tesnicich profilu dilataci se zapustenim tesniciho profilu. Budou opravena kfidla na moste a opeme zdi mezi mosty ev.c a ev.c Rozhrani uprav jednotlivych objektu viz. koordinacni situace. Navrh konkretnich sanacnich materialu na opravu s variantami dle druhu sanacnich materialu je soucasti pfilohy 1 teto zpravy Zemni prace Za operami i kfidly bude provedena drenaz, je pocitano s v;tkopy v zemine tf. 4. Je nutno pocitat s cerpanim vody ze stavebni jamy as nutnosti pazeni stavebni jamy napf. zaporovym pazenim

6 5.5. Nosna konstrukce Most rna jedno proste ulozene pole. Podelne tramy maji sirku 0,35 a vysku 0,30 m, osova vzdalenost tramu je 1,47 m, celkem 5 ks v pficnem rezu. Pficniky maji rozmery vyska 0,18, sirka 0,20m. Po vybounini vrstev vozovky, ochrany izolace, vlastni izolace a odfrezovani spadoveho betonu bude posouzen stav horniho povrchu nosne konstrukce. Je pocitano s provedenim zkousek pro zjisteni pevnosti betonu v tlaku zelezobetonove desky a urceni tfidy betonu pomoci 3 v;'vrtu. Vzhledem k tloust'ce puvodni vozovky je pocitano s provedenim sprazene desky na nosne konstrukci v tloust'ce prumerne 200 mm. Pred betonazi desky je nutne provest vyztuzeni podelniku uhlikovymi lamelami a pote nosnou konstrukci podskruzit - podepfit podelniky nosne konstrukce. Sprazena deska bude z betonu C30/37 XF2 s vyztuzi z KARl siti 0 8 mm, oka 100 x 100 a oceli B500B se sprazenim trny 0 16 s nosnou konstrukci. Tloust'ka nadbetonovani je promenna, dobetonovani bude provedeno v prislusnem pricnem a podelnem sklonu tak, aby byl vytvoren podklad pro celoplosnou hydroizolaci. Po zamereni povrchu nosne konstrukce po odbourani bude popf. rozhodnuto o provedeni tfivrstve vozovky. U obrub bude vytvoreno uzlabi, ve kterem budou osazeny odvodiiovace izolace. v cele deice uzlabi bude proveden pruh drenazniho betonu navazujici na beton pod obrubniky Zasady provadeni sanacnich praci Zasady provadeni sanacnich praci : - odstraneni poskozeneho betonu a uvolneni vyztuze v oblasti prusaku, korodujici vyztuze a poruseneho povrchu betonu odsekanim - odstraneni cementoveho tmele a mene pevnych vrstev, nejlepe otryskanim - odstraneni rzi na volne vyztuzi a jinych kovovych castech a ochranny nater obnazene vyztuze - ocisteni betonoveho podkladu od prachu a volnych castic - doplneni odbouranych mist v oblasti vyztuze v tl. prum. 20 mm sanacnim materialem PCC II- PCCIII rucnim provedenim se spojovacim mustkem s predchozim min. dvojnasobnym ochrannym protikoroznim naterem armatury - presterkovani vyrovnavacim jernnym tmelem - aplikace systemu povrchove ochrany OS-B /hydrofobni impregnace + alespoii dve vrstvy povrchove ochrany/ Soucasti opravy mostu je sanace nosne konstrukce v ulozeni, nejvetsi poskozeni vykazuji kraje nosne konstrukce pod rimsami a casti nosne konstrukce v ulozeni oper. v krajnim podelniku je prubezna trhlina, vyztuz v techto mistech silne zkorodovana. v podhledu a bocich nosne konstrukce bude proveden celoplosne nastfik inhibitorem koroze kovu k ochrane veskere v;tztuze, provede se na jemnou sterku. V podhledu nosne konstrukce bude provedeno zv;tseni zatizitelnosti mostu pomoci uhlikovych lamel. Podle statickeho posouzeni budou pouzity lamely 150 sirka lamel je 80 mm, tloust'ka 1,2 mm. Lamely budou lepeny na podhled podelniku po reprofilaci lzolace Reprofilace horniho povrchu nosne konstrukce bude provedena dobetonovanim zelezobetonove sprazene desky v pfislusnem podelnem a pficnem sklonu, musi by-t doddena minimalni pevnost povrchove vrstvy betonu v tahu - 1,5MPa. Odvodneni izolace bude provedeno do odvodiiovacu izolace provedenych u obrub. Budou pouzity odvodiiovace bud' typove nebo specielne vyrobene s talifem z nekorodujiciho materialu s prekrytim a odvodiiovaci nekorodujici trubkou DN 50 zaustenou pod nosnou konstrukci. Celkem bude provedeno 6 ks odvodiiovacu izolace. - 5-

7 Pro izolaci mostu je navr:zen izolacni system z tezkych natavovacich pasu tl 5 mm s pecetici vrstvou. Ochrannou vrstvu izolace tvofi lity asfalt tl. 40 mm., obrusna vrstva vozovky bude z asfaltoveho koberce strednezrnneho ACO 11 + (ABS I) tl. 50 mm. Vsechny pouzite izolace a stavebni postupy jejich ukladani musi by-t v souladu s Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb pozemnich komunikaci a platnymi CSN. Vsechny pouzite izolace musi by-t odzkousene a musi by-t prokazana jejich dostatecna zivotnost. Mista kotveni rims budou zabezpecena tak, aby byla nepropustna. Spara mezi obrubou a vozovkou bude zalita modifikovanou asfaltovou zalivkou 20/50mm s predtesnenim, spara mezi betonem rimsy a kamennou obrubou a jednotlivymi obrubami bude utesnena pruznym polyuretanovym tmelem Rimsy, chodniky Nove rimsy jsou zelezobetonove monoliticke z betonu C30/37 XF4, beton mrazuvzdorny, provzdusneny. Na vtoku do objektu bude provedena rimsa sifky 0,70 m, bude do ni kotveno ocelove zabradli. Rimsa bude kotvena ocelovymi kotvami do horniho povrchu nosne konstrukce. Na vy-toku z mostniho objektuje provedena rimsa s chodnikem, celkova sirkaje 1,70 m, chodnikje siroky 1,50 m. Delka rims- rimsa na vtoku 14,17, rimsa na vy-toku 14,07m. Vzhledem k rozsireni mostu je nutno u rims pocitat s nosnou vyztuzi konzolovite vylozenych casti, vyztuz rims bude z oceli B 500B. Povrch rims bude opatren ochrannym a impregnacnim naterem sanacnimi materialy OS-DI. Spara mezi obrubou a monolitickou casti bude utesnena pruznym polyuretanovym tmelem. Typy ochrannych nateru jsou uvedeny v priloze 1. Obruby na moste jsou kamenne 150/200 se zkosenim 5:1, obruby jsou ulozeny do drenazniho plastbetonu a kotveny trny do zelezobetonove fimsy. Povrch rims a chodniku bude mit protiskluznou upravu striazi, chodnik a fimsy budou opatreny ochrannym naterem. Izolace v fimse pod chodnikem bude pretazena na okapni medeny plech tl. 1 mm Zabezpecovaci zarizeni Do rims bude osazeno zabradli z plnych profilu. Zabradli je kotveno do rims pomoci patnich desek se srouby s osazenim do plastbetonu. Zabradli bude metalizovano a opatreno natery PUR - 1 x zakladni + 2x vrchni nater. V rchni nater zabradli bude proveden v barve podle pozadavku investora a Narodniho pamatkoveho ustavu v Plzni-je doporucena barva obdobna stavajicimu zabradli, tj. barva svetle seda. 5.1 o. lnzenyrske site Inzenyrske site byly zjist'ovany u spravcu siti. Pred zahajenim stavebnich praci je nutno provest aktualizaci overeni siti a vycyceni vsech siti jejich spravci a prace v ochrannem pasmu provadet podle pozadavku jejich spravcu. Do chodniku na vy-toku j sou osazeny dve chranicky DN 110 pro vedeni inzenyrskych siti, jedna po ulozeni kabelu verejneho osvetleni, druha je rezervni Odvodneni Na moste nejsou vzhledem k jeho deice osazeny mostni odvodiiovace. Na moste nebudou ani po oprave osazeny mostni odvodiiovace. Odvodneni izolacni vrstvy bude provedeno do odvodiiovacu izolace, celkem 6 ks. Na okraji mostu bude v chodniku pod izolaci vlozen a zakotven okapni medeny plech tl. 1 mm. Vzhledem k malemu podelnemu sklonu na moste je nutno odvedeni vody venovat zvysenou pozornost. v uzlabi u obrub bude proveden pruh sirky min. 0,25 m z drenazniho plastbetonu pro odvedeni vody mezi odvodiiovaci. - 6-

8 5.12. Dilatace Stavajici diiatace jsou podpovrchove, jsou poruseny a budou odstraneny. Budou provedeny nove elasticke mostni zavery sifky 0,10 m s tesnicim profiiem na obou openich. U diiataci bude ve smeru podeineho spadu mostu viozen podeine odvodiiovaci drenazni pas nebo trubicka z nekorodujiciho materialu s vyustenim, aby diiatacni zaver nezadrzovai vodu stekajici po izoiaci, popr. zde bude provedena vrstva drenazniho betonu Prechodove konstrukce, drenaz, odvodneni Pri provadeni izoiace bude nova izoiace pretazena za zavernou zidku, dale bude pokracovat svisia izoiace az pod drenaz. Za operami bude provedena nova drenaz z perforovane PE trubky DN 150 s podbetonovanim, obsypem drenaznim kamenivem a prekrytim geotextiiii. Drenazni trubky budou vylisteny pred opery, popr. kridiy do diazdenych kuzeiu. Nad drenazi bude proveden prechodovy klin z mezeroviteho betonu Prostorove usporadani pod mostem Most prevadi siinici II/20 1 pres mistni komunikaci s nezpevnenym povrchem. Opravou mostu nebude zmensen prujezdny profii pod mostem. Mostni kuzeie jsou odiazdeny, stejne tak kuzel u operne zdi mezi mostnimi objekty. Kuzeie jsou porostle vegetaci, naletova vegetace bude odstranena, bude provedeno dopineni diazby a vysparovani Vozovka na moste Vozovka na moste rna navrzenou skiadbu : Asfaltov)' beton strednezrnny ACO 11 + (ABS I) Lity asfalt tl. 50 mm tl. 40 mm Obruby na moste jsou kamenne 150/200, jsou uiozeny do Ioze z piastbetonu a kotveny trny do monoiitickych rims. Nasiap u obrub je 150 mm. Vozovka na moste rna pricny ski on 2,00 %. Podeiny ski on je 0,40 % a kiesa na Miadotice. Vozovka na moste a predmostf ve smeru na Miadotice bude upravena v ceikove deice 39,75 m. Konstrukce vozovky v mistech stavebni jamy, mezi mostnimi objekty a v mistech rozsirovacich ryh je navzzena v souiadu s TP 170 ve siozenf: - asfaltov)' beton strednezrnny ACO 11 + (ABS I) tl. 50 mm - spojovaci postrik kationaktivni emuizf 0,30 kg/m 2 - obaiovane kamenivo strednezrnne ACP 16+ (OKS I) tl. 70 mm - spojovaci postrik kationaktivni emuizi 0,35 kg/m 2 - kamenivo zpevnene cementem SC0/32 C 8/1 O(KSC I) tl. 150 mm - sterkodrt' SDA tl. 200 mm Ceikem tl. 470 mm CSN EN CSN CSN EN CSN CSN EN CSN EN Bude provedeno piynuie navazani vozovky na stavajfci stav, je pocitano s novou obrusnou vrstvou v ceikove deice 39,75 m vcetne mostu. V mistech opravy povrchu bude provedeno odfrezovani obrusne vrstvy do pozadovaneho pricneho skionu v tioust'ce priimerne 50 mm, spojovaci postrik modifikovanou emuizi, vyrovnavky z asfaitoveho betonu a nova obrusna vrstva z ACO 11 + (ABS I), tl. 50 mm

9 v mistech navazani na stavajici stav, podel obrub a u dilataci je pocitano s rezanim asfaltu a modifikovanou asfaltovou zalivkou. Podel obrub na moste bude provedena modifikovana asfaltova zalivka s predtesnenim Letopocet, dopravni znaceni Na moste bude osazena tabulka s letopoctem postaveni mostu popr. s firmou zhotovitele. Na moste budou osazena evidencni cisla a tabulky s nazvem toku a tabulky s vyznacenim zatizitelnosti mostu Docasne dopravni znaceni, upravy pro pesi Docasne dopravni znaceni je soucasti pf. D projektove dokumentace. Rekonstrukce mostu bude provedena za uplne uzavirky silnice a prevedeni dopravy na objizdnou trasu. Pri provadeni stavebnich praci je mozne pouzit pro prevedeni chodcu stavajici ocelovou lavku za vftokem z mostniho objektu. Lavka rna mostovku porusenou, je nutno pocitat s jeji opravou a opravou oper.. 6. VEDENi INZENYRSKYCH SiTi Do chodniku budou osazeny 2 chranicky inzenyrskych siti DN 110, jedna slouzi pro vedeni verejneho osvetleni, druha je rezervni. Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno provest vycyceni vsech inzenyrskych siti jejich spravci a prace v ochrannem pasnu siti provadet podle pozadavku spravcu. 7. VYSTAVBA MOSTU, POZADAVKY NA PROVADENi. JAKOST A KONTROLU STAVEBNiCH PRACi Soucasti PD - pr. D je navrh harmonogramu stavebnich praci. Presny navrh postupu praci a jejich casoveho sledu bude v harmonogramu stavby, ktery predlozi zhotovitel stavby objednateli. Most bude odstrojen, budou zasanovany dolni plochy pficniku, nosna konstrukce bude dodatecne vyztuzena uhlikovymi lamelami pro zvyseni unosnosti a pficniky budou po dobu betonaze sprazene desky a zrani betonu podepreny. Pote bude na nosne konstrukci vybetonovana zelezobetonova sprazena deska prumerne tl. 180 mm, bude provedena celoplosna hydroizolace, odvodiiovace izolace, monoliticke fimsy a chodnik, nova vozovka a zabradli. Za operami bude provedena drenaz. Betonove konstrukce budou sanovany. Sanace sanacnimi materialy muze zacit po utesneni dilataci a provedeni hydroizolaci a muze se provadet soubezne. Ulozne prahy budou ocisteny a osetreny. Je pocitano s konzervaci ocelorych lozisek v pristupnych mistech. Provadeni, jakost a kontrola stavebnich praci musi bft v souladu s pfislusnymi CSN a s Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb pozemnich komunikaci - vydalo Ministerstvo dopravy a spoju CR, odbor pozemnich komunikaci. Pouzite materialy a prvky musi mit patricne certifikaty a atesty, kvalita povrchu, rovinnost a tolerance rozmeru musi by-tv souladu s CSN. Zakladni normou urcujici vlastnosti, ryrobu, ukladani a kriteria hodnoceni betonu je CSN EN 206-1, ktera podrobne urcuje tez kontrolu jakosti betonu a cetnost odberu vzorku ke zkouskam. Beton rims a chodniku je navr:zen jako C 30/37 XF4, beton sprazene desky jako beton C 30/37 XF2. Pred betonazi je nutno umoznit stavebnimu dozoru provedeni kontroly kryti vyztuze, pouzita betonarska ocel bude mit patricne atesty kvality. Pevnost betonu v odtrhu povrchu mostovky pod izolaci musi by-t minimalne 1,50 MPa, pricemz zadna z hodnot nesmi by-t nizsi nez 1,20 MPa. Povrchova pevnost betonu se prokaze odtrhovymi zkouskami. Max. pfipustne nerovnosti podkladu - 8 -

10 izolace pod 2 m lati mohou b-yt 8 mm. Pred provadenim izolaci predlozi zhotovitel pfislusne certifikaty pouzitych materialu a technicke a provadeci predpisy pro provadeni praci. V pracovnich podminkach bude stanovena min. teplota vzduchu a povrchu konstrukce pri provadeni praci a rozsah provadenych zkousek. Provadeni vozovek, hutneni nasypu a podlozi musi b-yt v souladu s CSN Prechodova oblast bude provedena v souladu s CSN , kde jsou uvedeny materialy pro zasyp zakladu oper, tesnici vrstvu pod drenazi, zasypy za operou a prechodove kliny vc. stupne zhutneni dle jednotlivych materialu. Tloust'ka hutnenych vrstev je max. 0,30 m. Vsechny stavebni prace je nutno koordinovat tak, aby jejich postup byl co nejefektivnejsi. Stavebni prace je nutno provadet v souladu s projektem a dle platnych norem a predpisu v nalezite kvalite. Most musi b-yt predevsim proveden z kvalitnich materialu, odchylky v rozmerech a kvalite povrchu musi b-yt v souladu s CSN. 8. NAROKY STAVBY, ZARiZENi STAVENISTE 8.1. Zabory pozemku, zarizeni staveniste S umistenim zafizeni staveniste se ~ocita na plose uzavrene komunikace a na plose za mostem vpravo. Uvazuje se s plochou cca 80 m. Na teto plose bude umistena bunka pro stavbyvedouciho a stavebni delniky, socialni zafizeni a skladky materialu. Po skonceni vystavby bude plocha zarizeni staveniste uvedena do puvodniho stavu Nakladani s odpady- zatrideni odpadu Odpady, ktere budou vznikat behem provadeni stavby, jsou zatrideny dle vyhl. c. 381/2001 Sb takto: c. odpadu nazev odpadu likvidace odpadu zelezo a ocel beton zemina a kameni neobsahujici nebezpecne latky asfaltove smesi (bez dehtu) odpad rostlinnych pletiv odvoz do sberu fizena skladka rizena skladka recyklace na obalovne rizena skladka Odpady nemaji charakter nebezpecneho odpadu. DalSi vybourany material bude radne skladkovan na rizene skladce, asfaltovy material bude recyklovan na obalovne. Je uvazovano se skladkou napr. v Kralovicich, betonovy material je vhodne recyklovat. Do stavby nebudou zabudovany zadne nebezpecne latky nebo matrialy. Pri provadeni stavby budou pouzivany bezne stavebni stroje. Vlastnim provozem nebudou vznikat zadne zvlastni ani nebezpecne odpady. 9. VLIV STAVBY A SILNICNiHO PROVOZU NA ZDRAVi A ZIVOTNi PROSTREDi Stavba nevyzaduje kaceni stromu, pouze odstraneni naletu na kuzelech. Zakladni principy ochrany zivotniho prostredi jsou stanoveny ve Vyhlasce o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu vydane ke stavebnimu z:ikonu. Prevazna cast praci bude provadena v dobe od 7 do 21 hod. Vozidla vyjizdejici ze stanoviste musi b-yt radne ocistena, pfi pfipadnem znecisteni musi b-yt verejna komunikace neprodlene uklizena

11 Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat stroje a mechanismy v dobrem technickem stavu, jejichz hlucnost nepresahuje hodnoty stanovene v technickem osvedceni, provoz dopravnich prostredku produkujicich ve vyfukovych plynech skodliviny musi odpovidat vyhhisce o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Pro zabezpeceni Cistoty vody v Manetinskem potoce behem provadeni rystavby byl vypracovan navrh povodfzoveho a havarijniho pl{mu, ktery je soucasti projektove dokumentace - pfiloha AI - S BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PD je zpracovana v souladu s platnymi CSN, TP a zakonnymi predpisy. K vstoupil v platnost zakon c. 309/2006 Sb. o zajisteni dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Podrobne podminky jednotlivych paragraru zakona stanovilo Vladni narizeni c. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., temito narfzenfmi jsou urceny minimalnf pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravf pri praci na stavenisti dle prilohy narizeni c. 591/2006: c. I DalSi pozadavky staveniste c.2 Blizsf minimalnf pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravf pfi provozu a pouzfvanf stroju a naradf na stavenisti c.3 Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy c.4 Nalezitosti oznamenf o zahajenf praci c.5 Prace a Cinnosti vystavujfci fyzickou osobu zvysenemu ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravf, pfi jejichz provadenf vznika povinnost zpracovat plan. Provadeni praci musi b:yt v souladu s narfzenim vlady c. 362/2005 Sb. o blizsfch pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravf pri praci na pracovistich s nebezpecfm padu z vysky nebo do hloubky, daleje nutno dbat na pozadavky narfzeni vlady c Sb., kterym se stanovy podmfnky ochrany zdravi pri praci. Vyhlasky stanovf pozadavky k zajistenf bezpecnosti prace a technickych zarfzeni pri pfiprave a provadenf stavebnich, montaznfch a udrzovacich pracich a pri pracich s nimi souvisejicich. Zakladni povinnostf dodavatele stavebnfch praci je vest evidenci pracovniku od jejich nastupu do prace az po opustenf pracoviste. Je soucasne povinen vybavit vsechny osoby, ktere vstupujf na staveniste, osobnfmi ochrannymi pracovnimi prostredky odpovidajicimi ohrozeni, ktere pro tyto osoby z provadenf stavebnich praci vypl:yva. Povinnosti pracovniku pfi prowideni stavebnich praci je: a) dodrzovat technologicke a pracovnf postupy, navody, pravidla a pokyny b) obsluhovat stroje a zarfzenf a pouzivat naradi a pomucky, ktere jim byly pro jejich praci urceny. Nemenit bez souhlasu odpovedneho pracovnfka nic na provoznich, bezpecnostnfch a pozarnfch zarfzenfch c) dodrzovat bezpecnostni oznacenf, vystrazne signaly a upozornenf a pokyny pracovniku poverenych strezenfm ohrazeneho prostoru d) provadet praci na urcenem pracovisti, ze ktereho se nesmi vzdalit bez souhlasu odpovedneho pracovnika, krome nalehavych duvodu, odchod jsou pracovnfci - 10-

12 povinni ohhisit odpovednemu pracovnikovi Na bezpecnost je nutno dbat predevsim pfi zdvihani bremen a pri pracich na elektrickych strojich a zafizenich. Na jednotlive prace smeji b:yt nasazovani pouze pracovnici, kteri jsou na ne radne vyskoleni a jsou pouceni o pfislusnych bezpecnostnich predpisech. Pri pracich se stroji a zafizenimi musi mit pracovnici opravneni kjejich obsluze. Pred zahajenim stavebnich praci je nutno dodavatelem stavby overit stav in.zenyrskych siti, site vytycit a prace provadet tak, aby nedoslo k naruseni a zasahu do techto siti. Polohu inzenyrskych siti je nutno ovefit kopanymi sondami. Vytyceni prubehu inzenyrskych siti zajist'uje pfimy zhotovitel stavebnich praci. Jakykoliv zasah do inzenyrskych siti je nutno predem dohodnout se spravcem site, za jehoz dozoru budou provadeny i nasledujici prace a prace v ochrannem pasmu techto siti. v pripade ze na stavenisti budou pusobit zamestnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti. v tomto pripade, ze celkova predpokladana doba praci a Cinnosti je delsi nez 30 pracovnich dnu a bude na nich pracovat soucasne vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo celkovy planovany objem praci a Cinnosti behem realizace dila presahne 500 pracovnich dnu v prepoctu na jedu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace pfislusnemu podle mista staveniste. Stavba musi b:yt oznacena tabuli s uvedenim potrebnych udaju. Pred zahajenim stavby zadavatel stavby zajisti, aby byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Za bezpecnost provozu staveniste a jeho bezpecnostni vybaveni zodpovida pfislusna dodavatelska organizace. Zhotovitel stavebnich a montaznich praci je povinen dbat na bezpecnost prace a provozu staveniste i v dobe sve nepritomnosti a pouzivat doporucene pracovni postupy vyrobcu a dodavatelu materialu a technologii. Na staveniste maji pfistup pouze opravnene osoby dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovedne osoby (stavbyvedouci). Investor bude poucen generalnim zhotovitelem o zpusobu pohybu po stavenisti. Zejmena je treba zabezpecit volne vykopy a mista na stavbe s moznosti padu z vysky. Za bezpecnost provozu technickych zafizeni na stavenisti zodpovida jejich obsluha. Na stavenisti bude na vhodnem miste pfistupny instruktazni navod pro reseni pfipadnych havarijnich situaci. Zejmena je nutno zduraznit potrebu dodrzovani bezpecnostnich predpisu pri provadeni zemnich a bouracich praci, pri zdvihani bremen, svarovani a rezanim plamenem a pri pracich s elektrickymi stroji a zarizenimi eventuelne pri praci pod vysokym napetim. Po celou dobu opravy mostu musi b:yt na krajich mostu ochranne zabradli. 11. PROJEDNANi PD Projektova dokumentace je zpracovana jako dokumentace pro provadeni stavby, po odstrojeni mostu bude provedeno geodeticke zamereni povrchu mostovky po ocisteni a rozmery a vyztuz sprazene desky a zavernych zidek a kfidel budou upresneny v dalsim stupni PD - realizacni dokumentaci stavby. V Plzni Ing. Daniela Skubalova

13 PRiLOHA 1 NAVRH OPRAVY MOSTNiHO OBJEKTU ZA POUZITi HMOT FIRMY BASF OPRA VA NOSNE KONSTRUKCE - odbouninf v oblasti pn1saku a koroze vyztuze a v mfstech nesoudrzneho povrchu - otryskanf vysokotlakym vodnfm paprskem cca 800 barr nebo opfskovanf odstranenf rzi armatury na stupeii SA 2,5 opfskovanfm pistolf ochranny nater vyztuze dvojnasobny EMACO NANOCRETE AP hruba reprofilace prum. tl. 20 mm pffpravkem EMACO S 88 C - jemna sterka EMACO R 305 tl. 5 mm osetrenf vyztuze na 100 % plochy pffpravkem PROTECTOSIL CIT 0,6 l/m 2 - nastfik 3x ochranny nater MASTERSEAL 368-2x- RAL 7032, ffmsy, poprsnf zdi nad pilffi RAL 7035 SPODNf STAVBA- OPERY, KRIDLA, OPERNE ZDI: - odbouranf v oblasti prusaku a koroze vyztuze a v mfstech nesoudr:zneho povrchu - otryskanf vysokotlakym vodnfm paprskem cca 800 barr nebo opfskovanf odstranenf rzi armatury na stupeii SA 2,5 opfskovanfm pistolf ochranny nater vyztuze dvojnasobny EMACO NANOCRETE AP hruba reprofilace prum. tl. 20 mm pffpravkem EMACO S 88 C - jemna sterka EMACO R 305 tl. 5 mm ochranny nater MASTERSEAL 368-2x - RAL 7032, ffmsy VARIANTNE: LEPENf TRNU do zb. konstrukce MASTERFLOW 102 CS LAMELY pro zvysenf zatfzitelnosti - zesflenf nosne konstrukce uhlikove lamely MBrace S&P CFK 150/ /1,2 mm - 1 -

14 NAVRH OPRAVY MOSTNiHO OBJEKTU ZA POUZITi HMOT firmy SIKA OPRA VA PODHLED A BOKY NOSNE KONSTRUKCE - odbourani v oblasti pnlsaku a koroze vyztuze - otryskani vysokotlakym vodnim paprskem - odstraneni rzi armatury - ochrana vyztuze Sika Top 110 Armatec, dvojnasobny, popr. trojnasobny nater- 0,1 kg/m' - rucni reprofilace do puvodniho tvaru Sika Top 122 SP 20kg/m 2 /lcm - jemna sterka Sika Mono Top 620- polymercementova sterka, 4 kg/m 2 - provedeni ochramleho nateru Sikagard 552 W 1x 0,15 kg/m 2 Sikagard 550 W ELASTIC 2x 0,25 kg/m 2 Doporucuje se celoplosna ochrana vyztuze nosne konstrukce inhibitorem kovu Ferra Gard 903, 4-5vrstev, nanest strikanim nebo valeckem 0,4-0,5 kg/m 2 Doporucuje se provest odstinovani povrchu boku nosne konstrukce a fimsy, napr. odstiny RAL 7032 svetle seda RAL 7030 tmavsi seda HORNI POVRCH MOSTOVKY - odfrezovani homiho povrchu monoliticke desky - nadbetonovani betonem se sprazenim SPODNf ST A VBA - obdobne jako podhled a boky nosne konstrukce OCHRANNY NATER RIMSY: impregnacni nater Sikagard 73 NATER zabradli: Podklad pozinkovany zarove lehce pretryskat Icosit 6630 HS VARIANTNE: Sterkova izolace - pecetici vrstva SIKA GARD impregnacni vrstva 0,3-0,5 kg/m2 - posyp piskem frakce 0/ uzaviraci vrstva SIKA GARD 186-0,6-0,8 kg/m 2 Uhlikove lamely pro zesileni nosne konstrukce SIKA CarboDur + tkanina SIKA Wrap pro zesilenim smyku - 2-

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Obsah: 1. Název akce 2. 2. Základní údaje o mostu 3. 5. Výstavba mostu 10

Obsah: 1. Název akce 2. 2. Základní údaje o mostu 3. 5. Výstavba mostu 10 Obsah: 1 Název akce 2 Identifikační údaje 2 1. Identifikační údaje mostu 3 2. Základní údaje o mostu 3 3. Most a jeho umístění 4 4. Technické řešení mostu 5 5. Výstavba mostu 10 6. Řešení přístupu a užívání

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

SO 203 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 203 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE DSP Oprava mostů 152-037, 152-037a, 37914-2 a 37914-3 Oprava mostu ev. č. 37914-2 SO 203 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/14 Obsah: strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Základní údaje o mostě... 5 3. Zdůvodnění

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1. Stavba: 10-07-060. DC DZS IČ Varnsdorf Moravská most přes Mandavu

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1. Stavba: 10-07-060. DC DZS IČ Varnsdorf Moravská most přes Mandavu ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: ěsto Varnsdorf Projektová kancelář VANER s.r.o. Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

dle rozdělovníku Záznam

dle rozdělovníku Záznam dle rozdělovníku Č.j.: PX /2013 Vyřizuje: Ing. Martin Havlík, tel.: 244062234, 602619782, e-mail: havlik@pontex.cz Datum: Praha, 18. října 2013 Akce: Věc: II/232 Bezděkov, most ev.č. 232-004, oprava Záznam

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Ing. Martin Havelka, Chládek & Tintěra Pardubice a.s., Na Zavadilce 2677, Pardubice Ing. Libor Marek, TOPCON servis s.r.o., Varšavská 30, Praha 2 OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Identifikační

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy strana 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY STAVBA: KRAJ: MĚSTO: STAVEBNÍ ÚŘAD: CHARAKTER STAVBY: STUPEŇ PD: VOLNOČASOVÝ AREÁL KNÍŽECÍ LOUKA IN-LINE STEZKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Profesní část SO 03a Pardubický,

Více

II/183 hr. okr. RO Lhůta oprava krytu POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU

II/183 hr. okr. RO Lhůta oprava krytu POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU Vedoucí Zodpovědný Vypracoval Schválil Projekční kancelář projektant projektant Ing. Škubalová Ing. Šalanský Ing. Škubalová Hejduk Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 Plzeň Kraj: Plzeňský Kat. území:

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

CHRASTAVA-SPORTOVNÍ ULICE OPRAVA OPĚRNÉ ZDI PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Spol. s r. o. A INŽENÝRING

CHRASTAVA-SPORTOVNÍ ULICE OPRAVA OPĚRNÉ ZDI PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Spol. s r. o. A INŽENÝRING VED. PROJEKTU PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL PROJEKTOVÁNÍ KOLEKTIV & STAVEB Spol. s r. o. A INŽENÝRING INVESTOR Město Chrastava DATUM 07/2013 MÍSTO STAVBY Sportovní ulice, k.ú. Chrastava-stpč. 1463/2

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY SCHODIŠŤ V KOHOUTOVICÍCH

SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY SCHODIŠŤ V KOHOUTOVICÍCH Filip Demel Poskytování technických služeb v oblasti stavitelství SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY SCHODIŠŤ V KOHOUTOVICÍCH D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA TP Investor Statutární město Brno Městská část Brno - Kohoutovice

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU...

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU... Most ev. č. 19117-2 Kokořov 1 Most ev. č. 19117-2 Kokořov (PDPS) 1/ Technická zpráva 1. VŠEOBECNÁ ČÁST... 3 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 3 1.2. KŘÍŽENÍ MOSTU S PŘEKÁŽKAMI... 3 1.3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNÍK... 3 1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.101.1 SO 101 SILNICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.101.1 SO 101 SILNICE SO 101 SILNICE ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres Svitavy katastrální

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

MIKULOV - OTTENTHAL. Strana 1 (celkem 5)

MIKULOV - OTTENTHAL. Strana 1 (celkem 5) I. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM K VEŘEJNÉ ZA KÁZCE MIKULOV - OTTENTHAL 1. Žádost o dodatečnou informaci V textu Zadávací dokumentace část VI Obchodní podmínky se body f) a g) týkají zhotovitele,

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Č.j.: DOP/14/2015-Čas V Nepomuku

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ A. PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II. CHEMIKŮ

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009 2 1. Identifikační údaje Název stavby: Investor: Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice, IČO: 00 283 720 Projektant: Dopravní projektování, spol. s r.o. IČ 25361520 2. Údaje o umístění stavby Místo

Více

Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Letiště Karlovy Vary s.r.o. Letiště Karlovy Vary s.r.o. ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 1) Název zakázky 2) Vymezení

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

10 DENNÍ OPRAVA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU LUKAVEC

10 DENNÍ OPRAVA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU LUKAVEC 10 DENNÍ OPRAVA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU LUKAVEC Ing. Pavel Trnka, Roman Kratochvíl Raeder & Falge s.r.o. Ing. Tomáš Míčka, Ing. František Kiml Pontex s.r.o. Obr. 1) Noční snesení nosné konstrukce jeřábem, výluka

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m Čelní pohled Boční pohled 772 1 502 Šířka chaty: 2,5 m 300 28 2 504 28 300 28 1 502 28 2 560 1 530 Šířka chaty: 3 m 300 28 3 004 28 300 28 1 502 28 3 060 1 530 Šířka chaty: 3,5 m 300 28 3 504 28 300 28

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

Usnesení. 372 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 19.03.2015

Usnesení. 372 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 19.03.2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 19.03.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK

ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK Ministerstvo dopravy odbor silniční infrastruktury TP 120 ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK Schváleno MD OSI č.j. 541/10-910-IPK/1 ze dne 28.6.2010, s účinností od 1. července 2010, se

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 Žerotínovo náměstí 3/5 DIČ: CZ70888337 60182 Brno Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 14 % 10 198 531,65 CZK

Více

(E) Lávka pro pěší přes Lobezský potok ul. P. Bezruče - Sokolov Technická zpráva

(E) Lávka pro pěší přes Lobezský potok ul. P. Bezruče - Sokolov Technická zpráva Obsah 1 Všeobecné údaje... 3 1.1 Identifikační údaje mostu... 3 1.2 Údaje o křížení... 3 1.3 Základní údaje o mostě:... 4 2 Zaměření a vytyčení mostu:... 4 3 Geotechnické podmínky:... 5 4 Technické řešení:...

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Rekonstrukce balkonů Rekonstrukce balkonů je nedílnou součástí oprav a zateplování budov. Správné a systémové řešení balkonů

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA OBJEKTU DPS Č.P. 1093, ŠLUKNOV

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA OBJEKTU DPS Č.P. 1093, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA OBJEKTU DPS Č.P. 1093, ŠLUKNOV Investor : Město Šluknov nám. Míru 1 407 77 Šluknov Zodp. projektant : Ing. Jiří Cobl Vypracoval : Martin Rousek Datum : květen 2014

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 32 věc: Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek schválení dodatku k SoD č. 2 dopad na rozpočet: bez dopadu zpracoval: Mgr.

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa montovaná skladová hala vč. garáže

Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa montovaná skladová hala vč. garáže Příloha č. 1 výzvy (Příloha č. 1 smlouvy o dílo) Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa montovaná skladová hala vč. garáže 1. Předmět díla Předmětem veřejné zakázky je výstavba ocelového

Více

HYDROIZOLACE KARLOVA MOSTU

HYDROIZOLACE KARLOVA MOSTU HYDROIZOLACE KARLOVA MOSTU technická zpráva Varianty: Vypracoval: ASFALTOVÉ PÁSY FÓLIE PVC P Doc. Ing. Zdeněk KUTNAR, CSc. autorizovaný inženýr konzultační inženýr soudní znalec ČVUT Praha, fakulta architektury

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

H ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

H ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika Číslo zakázky 13 0615z 051 H ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Rejštejn oprava povodňových škod Praha, srpen 2013 Název zakázky: Rejštejn oprava povodňových škod Číslo zakázky:

Více

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a, identifikace stavby Název akce: Místo stavby: Kraj: DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ Městská část Praha - Slivenec Praha Katastrální území: Slivenec, 750590 Stupeň dokumentace: Investor: Projektant:

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA LOGO Firma: TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA Optická kabelová trasa Jindřicha z Lipé - Sokolská, Zámecká Česká Lípa Datum: Vypracoval: Nabídka/ verze: 03.04.2015

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě Investor: Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m.

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více