Smlouva o dílo č D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dílo č. 2013-04 - D"

Transkript

1 KUJIP00ZG0DQ Smlouva o dílo č D Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - rekonstrukce elektroinstalace" uzavřená dle 536 a násl. zákona če.513/91 Sb. obchodního zákoníku a předpisů souvisejících v platném znění 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený: k podpisu smlouvy pověřen: Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje ing. Libor Joukí, náměstek hejtmana kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl zástupce pro věci technické: Ing. Eduard Jozífek, Hana Javůrková Tel./fax: / IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava číslo účtu: /6800 Zhotovitel: premise, s.r.o. se sídlem: Všehrdova 560/2, Praha 1 jednající: Miroslav Novotný zástupce pro věci smluvní: David Šidlák zástupce pro věci technické: Ing. Vladimír Šmol hlavní stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Matějka Tel./fax: / IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: KB, a.s. čísío účtu: /0100 zápis v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Prohlášení Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen Stránka 1 z 12

2 přiznat a zaplatit správci daně plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 2. Předmět díla Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla: Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - rekonstrukce elektroinstalace" 2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace: Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - rekonstrukce elektroinstalace" včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vypracované firmou Ing. Jan Heralecký H.PROJEKT, Svatojánská 604, Telč a bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost projektové dokumentace nese objednatel. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Realizace díla bude probíhat ve dvou etapách - viz čl.3. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla Součást dodávky stavby je rovněž: Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem beze změn". Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uloženi sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí) Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele: zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného Stránka 2 z 12

3 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod. zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů zajištění dodržování při provádění díla limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů, pokynů objednatele pro provádění prací ve vazbě na provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací, vazba mezi stavbou a provozem bude ze strany objednatele průběžně upřesňována zajištění dodržování neprovádět bez souhlasu objednatele práce mimo pracovní dobu pondělí až pátek v době od do 6.00 hod. zajištění dodržování neprovádět bez souhlasu objednatele práce ve dnech pracovního klidu zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady zajištění při bouracích pracích používání elektrokompresorů, které snižují hlučnost na nejnižší možnou míru, bourací práce budou probíhat při zavřených oknech u rekonstruovaného objektu (omezení prachu a hluku), stavební suť bude neustále kropena, a průběžně odklízena zajištění ochrany výstavbou dotčených dřevin bedněním Nezajistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla plnění těchto prací a činností, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč. Tuto pokutu je možno ukládat opakovaně dokud nedojde ke zjednání nápravy Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu prací s výkazem výměr, b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, c) touto smlouvou, d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, dále pak zpracování dokumentace skutečného stavu provedení díla. Veškeré vybourané hmoty zhotovitel bude průběžně odvážet na skládku na své náklady. Zhotovitel si též zajistí na své náklady el. energii, vodu a soc. zařízení. Zhotovitel si bude jak pracovní dobu, tak pohyb svých pracovníků v areálu domlouvat dle potřeby s uživatelem. Práce musí být přizpůsobeny potřebám uživatele. Při provádění vlastních prací budou dodržována veškerá bezpečnostní opatření, neboť se jedná o objekt, kde je určitý pohyb osob. Zhotovitel je povinen provádět denní hrubý úklid. Po skončení prací u každé z etap provede zhotovitel čistý úklid mokrou cestou. Pokud nebude tento úklid proveden, nebude dílo převzato a uhrazeno Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z případného rozporu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního Stránka 3 z 12

4 deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do cen v místě a čase obvyklých a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě méněprací bude jejich cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cen v místě a čase obvyklých a 0 těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou 1 případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 20 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat alespoň 30 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy. Po podpisu dodatku ke smlouvě o dílo má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle části 9. této smlouvy Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým subdodavatelem vyžádat souhlas objednatele. V případě, že objednatel nebude souhlasit s uzavřením takové smlouvy, je zhotovitel povinen oslovit alespoň tři dodavatele na tutéž subdodávku a předložit nabídky alespoň tří různých dodavatelů. Přitom má objednatel právo rozhodnout o vyzvání dalších, jím určených dodavatelů k podání nabídky. O výběru konkrétního subdodavatele rozhodují obě strany společně. V případě že k dohodě nedojde, rozhoduje o výběru subdodavatele zhotovitel. Nedodržení tohoto postupu bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 3. Termín plnění, staveniště Předmět plnění je rozdělen do dvou etap, které budou realizovány v níže uvedených termínech: 3.1 Místo plnění: Hrad Roštejn Stránka 4 z 12

5 3.2 Práce budou zahájeny: II. etapa Předmět díla bude dokončen nejpozději: III. etapa II. etapa III. etapa Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v dílčích termínech plnění stanovených v bodě 3.3 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení. Pokud prodlení zhotovitele proti termínu dokončení díla dle bodu 3.3. přesáhne 14 dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši Kč za patnáctý a každý další i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu nedodržením termínu dokončení stavby Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených pioch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem Staveniště - staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště, - staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v termínu a v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději dva dny před započetím prací. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, - o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. - provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla, - zhotovitel je povinen poskytnou objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podmínky nezbytné pro výkon jejích funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu, - zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, - zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, Stránka 5 z 12

6 - veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky, - zhotovitel provede dostatečným způsobem zakrytí konstrukcí a zařízení, které není možno vystěhovat z prostor tak, aby nedošío kjeho poškození. V případě poškození uhradí tyto škody zhotovitel, - zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatele, - zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu, - zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, - zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díía, pokud se strany nedohodnou jinak, - nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 4. Cena za dílo 4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto: Cena za II. etapu bez DPH: DPH 21%: Cena za lit. etapu bez DPH: DPH 21%: Cena celkem bez DPH: DPH 21%: Cena celkem s DPH činí: ,53 Kč ,04 Kč ,60 Kč ,11 Kč ,13 Kč Kč Kč slovy : jedenáctmilionůšesttisícpět korun českých dvacetosm haléřů Cena uvedená v této smlouvě je sjednaná jako cena nejvýše přípustná s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Zhotovitel sí do stanovené ceny zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této Smlouvy o dílo a z požadavků zadávací dokumentace na tuto akce, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek: - při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty, - v případech stanovených v čl. 2.6., 2.7. a a při současném dodrženi podmínek zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů. Stránka 6 z 12

7 Ve výše uvedených případech, jejichž důsledkem je změna sjednané ceny, bude vždy uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 5. Financování 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce, který je současně datem zdanitelného plnění. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu Provedené práce na každé etapě bude objednatel hradit do výše max. 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30 dnů po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedostatků, V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedostatku Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Za den zaplacení se považuje den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele. Objednatel je povinen provést úhradu fakturovaných částek výhradně na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy Každá faktura bude kromě povinných náležitostí rovněž obsahovat název akce Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - rekonstrukce elektroinstalace". Zhotovitel je dále povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, DPH, ceny včetně DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude pokuta vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude pokuta účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli. 6. Stavební deník, kontrolní dny 6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle platných právních předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, dohodnuté změny prováděných prací od zadávací dokumentace apod. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništil Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad a nedodělků Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Kromě Stránka 7 z 12

8 pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně subdodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání. 7. Převzetí předmětu díla 7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno po etapách v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, zpráv o zkouškách a revizích stanovených právními předpisy. Dále je zhotovitel povinen předložit: - veškeré doklady a případná zaměření požadované stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech, - seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty a návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, pokud byly k těmto strojům a zařízením vystaveny, - doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky ve výkazu výměr. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Součástí převzetí předmětu díía je předání kompletního stavebního deníku podle platných právních předpisů. Zhotovitel doloží k předávacímu protokolu veškeré nutné revize - bez závad Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky nebránící užívání díla Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo přejímacího protokolu bez vad a,nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávnění jednat v technických věcech dle této smlouvy Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Stránka 8 z 12

9 8. Ostatní podmínky smlouvy 8.1. Smluvní strany berou na vědomí, že zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí provádět výkon technického dozoru stavby, který je předmětem této Smlouvy Výkonem technického dozoru stavebníka byli pověřeni Hana Javůrková a Ing. Eduard Jozífek, kteří jsou oprávněni kontrolovat provádění díla v rozsahu: - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy, - upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky, - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody, - kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad Pokud se technický dozor stavebníka (objednatel) přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikací pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavření smlouvy s novým subdodavatelem vyžádat souhlas objednatele. V případě, že objednatel nebude souhlasit s uzavřením takové smlouvy, je zhotovitel povinen oslovit alespoň tři dodavatele na tutéž subdodávku a předložit nabídky alespoň tří různých dodavatelů. Přitom má objednatel právo rozhodnout o vyzvání dalších, jím určených dodavatelů k podání nabídky. O výběru konkrétního subdodavatele rozhodují obě strany společně. V případě, že k dohodě nedojde, rozhoduje o výběru subdodavatele Zhotovitel Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo Stránka 9 z 12

10 vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě. 9. Záruky 9.1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla Vzájemnou dohodou a v souladu s 562 a 563 obchodního zákoníku se stanoví záruční doba na předmět díla v délce 60 měsíců Veškeré dodávky strojů, zařízení technologií, zařizovacích předmětů, materiálů apod., k nimž budou zhotoviteli poskytnuty záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců. K těmto strojům a zařízením budou zhotovitelem dodány vyplněné záruční listy k datu předání a převzetí díla Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla (etapy) bez vad a nedodělků Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde kjiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 24 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování smluvní pokutu Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 30-ti dnů od doručení vyúčtování smluvní pokutu ve výší 1000 Kč za každý započatý den prodlení O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních. Stránka 10 z 12

11 9.10. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba na tuto část díía. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách, O dobu od uplatnění reklamace až do odstraněni vady a následného převzetí objednatelem se prodlužuje záruční doba na tuto část díla Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Pro náhradu škody platí ustanovení 373 a násl. obchod, zákoníku stím, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele. 10. Pojištění díla Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min. 10 mil. Kč a s maximální možnou spoluúčastí ve výši 5%. Doklad o pojištění platném po celou dobu realizace díla je povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti zhotovitele a bude důvodem k nepodepsání smlouvy. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislostí s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 11. Závěrečné ustanovení Smíouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku a nejsou-li i zde upravena příslušnými ustanoveními, pak platí ustanovení Občanského zákoníku Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se Stránka 11 z 12

12 zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. 147a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění, případně zčásti ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Dodavatel předloží seznam subdodavatelů ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28, února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní- strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměli jeho obsahu a na důkaz shody o celém rozsahu této smlouvy připojují své podpisy Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr). V Jihlavě dne V Jihlavě dne Za zhotovitele za objednatele: Miroslav Novotný jednatel společnosti premise, s.r.o, Všehrdova 660/ Píaha 1 česká republika fč tel dič cz fax ing. Lioor JUUKÍ náměstek hejtmana kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství Stránka 12 z 12

13 ! Rekaoitulace rozpočtu Název stavby: Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - Rekonstrukce bufetu a elektroinstalace Číslo stavby : FINAL Datum: Název SO: Celkový přehled nákladů - 2. a 3. etapa Číslo SO : Roštejn elektroinstalace Oddíí Název CENA (Kč) Tonáž Dodávka Montáž Celkem 38 Různé kompletní konstrukce 9 05S 972, ,13 0 VN+ON Vedlejší a ostatní náklady CeSkem , ,13 o o Stránka 1

14 1 Položkový výkaz vvměr j i l i Název stavby: Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - Rekonstrukce bufetu a elektroinstalace Číslo stavby: FINAL Název SO: Celkový přehled nákiadú - 2. a 3. etapa Číslo SO: Roštejn elektroinstalace Datum zpracování: Datum aktualizace: I I I Poř. CENA číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem Různé kompletní konstrukce 1 etapa ETAPA celkem 1, etapa ETAPA celkem 1,000 0 VN+ON Vedlejší a ostatní náklady o o <P;Q ,53 i 7:;3ÍÍ:5:&áŠ5Š , S-.S , ETAPA Vedlejší a ostatní náklady - 2. ETAPA CELKEM ETAPA Vedlejší a ostatní náklady - 3. ETAPA CELKEM mmmm&o ,CO Stránka 2

15 Rekacitulace rozoočtu Název stavby: Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - rekonstrukce bufetu a elektroinstalace Číslo stavby : FINAL Datum: Název SO: Souhrný výkaz výměr - 2. etapa Číslo SO : Roštejn elektroinstalace Oddíl Název CENA (Kč) Tonáž Dodávka Montáž Celkem 38 Různé kompletní konstrukce , ,53 o,ooo' VN+ON Vedlejší a ostatní náklady o o Celkem o o , , , ,57 Stránka 1

16 1 Položkový vvkaz vvmér I I I Název stavby: Muzeum Vysočiny Jihlava - roštein - rekonstrukce bufetu a elektroinstalace Číslo stavby: FINAL Název SO: Souhrny výkaz výměr - 2. etapa Číslo SO: Roštein elektroinstalace Datum zpracování: Datum aktualizace: ; I I I Por. : CE NA číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže po!. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem L 9 10 i 38 Různé kompletní konstrukce 2 část b) Elektroinstalace silová celkem 1,000 0 lilililiiřwó ,13 ::H::;^S!455^tó 3 částc) Slaboproudé rozvody- datové rozvody. EZS, EPS, CCTV celkem 1,000 0 Wmo&ó 0 2 5S4 378, ,40 4 částd) Drobné stavební úpravy celkem 1, VN+ON Vedlejší a ostatní náksady [ R Zařízení staveniště Soubor 1, Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště Dokumentace skutečného provedení Soubor 1, Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a ieií předání obiednateíi v požadóvanějórmšů 'požadovaném počin Stránka 2

17 ZADÁNÍ Stavba: Muzeum Vysočiny Jihlava-Roštejn-rekonstrukce bufetu a elektrolnstalace-2. etapa A Objekt: Datum: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Skrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem PSV PSV , Slaboproud + EPS / samostatný rozpočet dli 1, , ,40 M Práce a dodávky M , M Eiektromontáže uložených pod omítku m , (ČSN)2316 m 105,000 5,90 619, pod omítku m , E m 272,581 21, , Montáž protipožárního utěsněni lišt šířky do 60 mm m kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 kus 72,000 39, , krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 72,000 4,00 288, kruhových KU /K068, K097/K097V kus 58,000 35, K068 ' kus 43,000 7,50 322, krabice přístrojová odbočná s vlčkem z PH K097/5 kus 15,000 16,90 253, čtyřhranných K0100, K0125 kus 1,000 49,00 49, krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH K0125 kus 1,000 56,50 56, čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2 kus 99,000 75, , rozvodka mm2 380 V kus 99,000 67, , Otevřeni nebo uzavřeni krabice vlčkem na závit kus 59, Otevření nebo uzavření krabice vlčkem na 4 šrouby kus 99,000 15, , zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 234,000 6, , zapojeni průřezu žíly do 70 mm2 kus 10 15, prostředí venkovní nebo mokré kus 2,000 75, spínač jednopólový 10A kus 2, ,60 Í05, venkovní nebo mokré kus 2,000 54,00 108, Í00 spínač řazen! 610A vlhké prostředí kus 2,000 60,60 121, bezšroubové připojení kus 4,000 54,00 216, spínač jednopólový 10A kus 4,000 52,60 210, bezšroubové připojení kus 12,000 54,00 648, velkoplošný 10A kus 12,000 82,40 988, připojeni 2P+PE prostředí venkovní, mokré kus 2,000 54,00 108, připojeni 3P+N+PE prostředí venkovní, mokré kus 1, V5pó!ová kus 1, ,30 212, připojeni 2P+PE se zapojením vodičů kus 68,000 54, , Í000 zásuvka Inásobná 16A bílá kus 68,000 57, , plastových do 100 kg kus 2, NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm2 uložených m 80 12, kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 m 84,444 7,80 658, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených m , kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 1292,755 10, , NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených m , kabel silový s Cu Jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 841,026 17, , NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených m ' , í kabel silový s Cu Jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 1270,500 17, ,85 Strana 1 z2

18 ZADÁNÍ Stavba: Muzeum Vysočiny Jihlava-Roštejn-rekonstrukce bufetu a elektroinstalace-2, etapa A Objekt: Datum: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Skrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem I NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených m 60 15, kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 62,667 28, , zásuvka krytá pro vlhké prostředí IP44 kus 2,000 63,70 127, x1 mm uložených pevně m , kabel sdělovací JYTY AI laminovanou fólii 2x1 mm m 176,800 7, ,64 75 R Montáž svítidel kus 126, Kabelový žlab 200/85 kovový vč. vlka a podpěr m 25, , , Kabel UTP 4x2x0,5-d+m m 320 6, , součást rozpočtu a výkazu výměr díl 1, , ,82 97 R montáž lištového systému kus 28, , , vč. tvarových prvků a spojovacího materiálu m 438, , , Dtto, ale š=250mm, v=60mm pro slaboproud, D+M m 438, , , Dtto, ale š=600mm, v=60mm pro kabely NN D+M m 438, , , l=1210mmvč. spoj. materialu pro nesení kabel. žlabů, /<us 438,000 60, , zakončená plochou deskou 100x100x5mm pro opř o kus 186,000 84, , P29, D+M kus 377,000 25, , otvoru s matici, D+M kus 377,000 24, , připojen na hlavni zemnici svorky ve 4 bodech... m. 438, , , na hl. uzem. vedeni+odbočenl uzem. vedeni na trojici I m 224, , , uzemněno samostatněna každém žlabu svorkou, m 466,000 30, , půdami, složité atyp. řešeni, D+M kus 5, m kus 672,000 32, , R Montáž osvětlení vitrín kus 19, Subdodávky-rozvaděče Rozvaděč R3 kus 1, , , Rozvaděč R5 kus 1, , ,00 Ostatní Ostatní 905 Práce za HZS Cl 69275,00 85 R Demontáž stáv. zařízeni hod R Práce spojené s montáží hod 85, R Revize+revlznl zpráva hod R památk. hod R pož. dělicími přepážkami dli 1, ,00 875,00 Celkem ,53) Strana 2 z 2

19 Akce: Hrad Roštejn-ETAPA2 Pfo: Vypracoval: Ing. Tomáš Moravac Datum: Svítidla zahrnuji všechno potřebné pflsíusenstvi tí'a svétórié-tsxhnického návrhu Etna s.r.o. Mefslsvova 2, Praha tel: (97) fax.: mall: vrtvw.etna.a ozn. cod's cena ks celkem T R SVÍ Zipostrá násíi-rí svfidbied 7xt,2W3tOOK, 260mmx78mrrctf2mm, ebktreridiý předf&jrik, zrimtaf, ENEC. IP65, K10. Asymatri: opic. barva Sedá. víetré sv. zdroje a pfisluísrsivt Kí CO Ki 8.4 SV2 MSstťc^á svsdto.kw CDU-TC 300CK, 15Envrvd 66mrra19ímfr>, p7&jfadt)sf. zrámka F. EWEC, P68. I<07, Asymetrie locgsud2lopic, baiva íaíá.vis'^4 st. zdroje a níltji isít.ím ( Kí ,00 Kí S8 Nástlrrá svfedto, 32 TC-ttL 3CKK, prímif 355mm. výila 11flmm, fjihivtácj pteífejr.fc, IftjsvfídíazKiplkit.roqttytré slio, zránvva f, ENEC, PSÍ, 1K03,, baiva Ssdá, Vfór-J sv. zdrejo» tffctuiensm K COKÍ MiSfcré 5viSdk),ř81C-TEL 3000K, pifimlf 35&nm, výška HCrnm, d«ííroc«*í předřadník, ivxeovýmodu IhoJr^.tfio svfíjia z Ninflai, roq>yr*s swo. ZTÍ.-T-"a F.ENEC, P68, 1K03., 12 7M.ÍOK C69.60 Ki S10 Nástlrrésvlídb,24TC43C«>t<,622ů22<115.efeldrori*ýpředřsdrí!r,vyTOt>a-oz 'firtreplajtu. znénilca F, IP40, vieíré sv. zdroje pfisluía-ství 93J8.60KI Kí Stí NástírrásvíSdb, &54WT16300CK, 1265>1tí5>S5rani.ebldrcriCíií p/t«jfejrik,prí27tiítcví l PWt/A, CE, IP54. vfetri sv. zdroje a pfisksersm 4 829^0X2 M t25 &59.60 Kí NSs!érféSYi5db.2»36W 1C-U 30MK, piímér 63Cmn, výžia 1K>nm, ílétmrick)flei/lirík, fyrobero z tsrmoplas&j, Zrímka F, IP40, ví siří sv. zdroje t pfisjujsrsm Kí Kí 18,82 S15 Nástírřé svfsdb,4x50worc8c5i,h!mdij5wr Mop".flM 45' vart* šiří i horizorliíré L= 5t6tTvn. tt6x171mm,6fehrorfcfcřf/6dftdr.ílí,vvtob6imzherivijst>schv3fkíjrmim. ZriémViF, ENFn.lP20 baiva iatí vwri sv. zdrola a o/íslusensm Kí Kí 8.4 SIS po^ledt/ásvfttíto, 2>2STC-0H.,pr0m4f 23žnm, loomm, tígítncick-f f/írtí)r!k, Vyrcbav> i íarttiúplasli. Mmla F. N C, IP23, ržmeía s dajzorem barva Sedá, vikrésv. zdroje a DřtsySansM 3 336,70 Kí ,10 Kí S17 podwedw4svt:<!lo,2ji2álcoq..pcmlf 232mm, ICOmrn.efeSdromasretfcliýpřsdřadr.lk, nouzový modj 1 hodina, Vyrcfcerozterroftestu. Známka F, Eíí C, P23, rámoíek 5 csfuzcrsm SacvaieáA VÍOÍIATÍ iťtfssartpiaer^ 6ftH. 0Kt 4»*R*4ft«í SIS PcdMe davé sviidtoled 3x22W 3tOCt<.v>kbpitEfrá o 65'o, iíř«jr4o335". Piímir I24mm,výyca 65nw. ejekitrldcý s!mtw!s!r^ DAL! taasfoímiior, zráirka F.ENEC, P20. msdurti ooic. bírva ledá vístré sv. zwía pfisjuwsm 6fí4.SOK! ,60 Kí S19 NástlnrisvfíJIo, 2<36WlC-1.300CK,prtlmir530mm,vý4Ja 160n-.m, eíaklrcfiíckýi/ed/adrlv, nouzový madjt hodípa,v)tcbav3z teniupluiu, ZráírAa F, P40, vťsirí sv. zdroje a orsiiáínsm 1t 038,70 Kí Kí 18,82 S20 Ptetrtjerl savaitcmok«íu. 6Ks s-litov/ďi tcínpailríchzi/rvak SVi 25D0K, 6Ks 7W ZítCK Kč 1 2 3S0.10 Kí S21 NástfrvS svf3db,23cwqte-c t2,42ti«t70x1 to.^vyrobeno í Wr-iUj, Zrimka F. P40, baiva HB.víSri sv. zdrcj a přlsíbíersm ,80 YX Kí 0 SL IStsrf svtsd!o, WH QR C8C5(.lridf,1<ígáy4 ramopam W v«1i>á5"4,360' promk TSmra, 1 W^IKmU. eíemrorický símf^albl^ p/edřadrlk, V^roberů z řsriku. Známka F. ENEC. K0. barva Sodá.vtefr^ sv. zdrole a 8C63.S0K! COK! 8.4 L3 LBtový systém 3m, řtoiníiovy 3j35COVA. físazeri mwitu pcrr«lúcb>tů, Píů. t»a*w Sedá L6 LStiwý sysféri 6ni, třiowwý 3Ů500VA, fí«zena rri^liž pcmoclúcřiytů, 1P2Ď, b^r^ iedá 4194 fň Ke ,00 Ki 0 L7 LBtoíý systém 7ít\ tfío^ivbovy K35WVA, přisazená montil pomoci 0ch>tí, P20. barrti éedé 8CŮÍ50KZ ,60 K! 0 L8 Lžtwý sysém 6m, tffcki\iwý3ů500va, físazená mcrtáipcmotlúchjm, IP29, ter-a í«dá Mi 8 43 K4.00 Kí 0 L9 LBtový systém Sm, Wckjvbový 3>ů5COVA. posazená mcrtil pcmoclochytí, P20, bava iedá &t63.íoki 7 f687i,7t>kt C KÍ Ki 0 S23 Násiérré svfsdb,24wtc-t.3c00i<. dika 43Síran.v/ika issron, ejatowďiiýp/edfidrfc, ouzový modij t řodira, Vyreteno z po^arturálu, Známka F.ENEC, P 6, víetré sv. zdroje a nnsji.-5-arsm Kč Kí S24 PfMtr^eri S\ávaiic$nokj5S\), 24Ks s/l'«ovýdi l<omps!íri{íi zžňvek Wl 2Ó00K S25 PřeztroJorJ sajícího lustra. 6 Ks svlikm^di Km^paKtnldi záívd< PiV 2SCCK ,60 KJ Ki Kí Kí S30 OsviiarlHWryTHxiA.pJtová IKŮx76ttrS40,2X LEO osvíle^! vyroceri ra míru, louhá stmmtdré, asynvettóé v/zafwin}, daiaií ná Irienzly osvíťer.t 30-2C0L*, ElsíííwJdfý rtr-kateírvtrarstomiátív. ljvtledvdovft^firíeíai«vajtí hfinv ^'vrfíínlorvfcvwn 1ED KS Kí 13,61 S31 Osvííerl šiřiny Typu B, piťavá 1700*76C»250,2xlHD osviieni VjVjtxrě na míru!<*áí-.s stmřva'alr-4, esjmssftié vyza/ovirj, dosažené Irísořřy o&liers 30-2VÁJ, Eletóorlcký sjnk-atcírf transfemitor. Siví Ud v orm«t«il eloiovani Kinik mcntiint wvkv cm l D CO Kí Kí S32 Osviťart (AlryTypj C, Sojsd 14SO*SM<iaO. LED osvisoil vyrobené rs míru kuti sír,f«3*^né, asymswié vyzařcvirl, <teuhni Inianzíy osvésanl 30-2M*-*, EleWtrtdcý Í*mř^'fllnv6-ardfr,nnííiv ijvtledvcrovederteíaiováltíwnflt mcrtiž/st crav cm 1EO 23«0MK{ to Ki S33 OsvKerl vřriny Typu D. 8&li8ó0.»)20, LEO ojvilerl vyroberé ra míru, Iafcáh4 s!ms«!s'ré. asyn-.etrlcié vyzafwíní, ttosaitni Menzly «vi2«-l 3&-2COL*. EIeWrcrícký stmlvateírý TarrAmnátor. taví LfH virovedenl tlaiotvi Unik. mamir.l crja oo LEO Kí Ki S37 yobm 5tolar«T.é s-atíb 230//. Piů. v^va 1 ti^orni Kí ,00 Kí SV28 S Jr^rl sví>lb,60w GY 855. priir.ír 140mm, vjípa 23Cnvn, ejeiiramsgntudtf předfadnl, rrirrii F,E!SG, IP6Ř, KOT.rís^^žlrá i!fas;a2í'j H*-íí>', barra tfjs.vtsf.ré si.2ůr/,a a orishjienšvl 8 $31.20 Kf KÍ R3 KldcIsvstemvrtizvaíiaRSIBjťEReiO. Ifcftl f05. zsooisrl.ofmrarxjrfnl) 1836CO,OOK< l836co,ool<i S3 od vil. <32»«nl.crO(Timc)WI SóéOO.M Ki C0 KÍ S3 Dccrava. Droit* ce ndldhos/ážmu Í0 200.MKÍ CCKÍ S5 tliict systém v raz«bd4ů RS (4» J tksi0. )>PfeM05. zaroisnl. ofocramovsrn 9t tóo.ťokť i Kí C «ZaDo'enl. oživěl, ttotra/novínl Ki ke E >ncrava. 6roas}.t» M\eim svaemu 10200,WJ Kí 1 i0 20omkí C Čolkem položky bez DPH P/íspávek na recyklaci DPH Celkem viainéoph Kč Ki K K6 Cenová nsbldka obsahuje svistoav&tns sv. zdrojů pctíevasipoptávky. PoužJá s/itdta vytoaijl norm 8 ČSN EN Výše pfispévloi na rccjmad historického cápatfu ja uvedena ve sloupe) R. Ceno/á nabídka ]e DDP Praha, platná pro kompletní nablzcnai sestavu. Píafriost nabídky e60 dni <x5 jeji vystaveni.

20 [NÁZEV ZAKÁZKY: MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA - ROŠTEJN, REKONSTRUKCE BUFETU A ELEKTROINSTALACE" ELEKTRICKÁ POZARNI SIGNALIZACE EPS, SLABOPROUD číslo zakázky vedoucího projektanta: čísío zakázky zodpovědného projektanta: AFS VÝKAZ VÝMĚR - UCHAZEČ - 2.ETAPA - JARO 2013 j (Palác, půda nad palácem, botanický sá!, hladomorna, chodba, napoj.ze sil.rozvaděčů R1+R3) REKAPITULACE -SLABOPROUD MONTÁŽE CENÍKOVÉ - SOUČET POLOŽKY MATERIÁLOVÉ - SOUČET DODÁVKY - SOUČET STRÁNEK HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA. SOUČET BEZ DPH 20% DPH 20% SOUČET CELKEM VČETNĚ DPH 20% ,80 Kč ,60 Kč ,00 Kč Kč Kč 0,20 Kč ,88 Kč ,28 Kč Kč (bez DPH) KČ (bez DPH) KČ (bez DPH) KČ (bez DPH) KČ (bez DPH) KČ Kč

Smlouva o dílo (číslo smlouvy zhotovitele: 2705/2014)

Smlouva o dílo (číslo smlouvy zhotovitele: 2705/2014) KUJIP014VNLU Smlouva o dílo (číslo smlouvy zhotovitele: 2705/2014) uzavřená podle 536 a násl. zákona 6.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") 1. Smluvní

Více

Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 1"

Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 1 KUJIP014W92U É INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ Kraj Vysočina S m l o u v a o d í l o uzavřená podle 536 a násl. zákona 6.513/1991 Sb.,

Více

Illlllllllllillllll cujipouwsto

Illlllllllllillllll cujipouwsto Smlouva o dílo Illlllllllllillllll cujipouwsto uzavřená podle ustanovení 2586 a nás!. Zákona č. 89/2012 Sb,, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") na realizaci

Více

Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násí. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník")

Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násí. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smlouva o dílo KUJIP00ZG84Ž uzavřená podle 536 a násí. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Objednatel: Kraj Vysočina se sídlem: Žižkova 1882/57,

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SoD) č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ), konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, ke které jsou připojeny, a strany jsou povinny se jimi řídit, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. I.

Více

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno Zastoupený : Martin

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy SML/1804/2015 uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Statutární město Přerov

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

smlouvu o dílo na stavební práce

smlouvu o dílo na stavební práce SMLOUVA O DÍLO č. Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany 1. Město Vrbno pod Pradědem se sídlem: Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, PSČ 793 26 IČ: 00296457 DIČ: CZ 00296457 zastoupené:

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany 1. Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Se sídlem: Ukrajinská 19, Ostrava Poruba, 708 00 Zastoupen: Mgr. Janou Heřmanovou,

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

N á v r h s m l o u v y o d í l o

N á v r h s m l o u v y o d í l o N á v r h s m l o u v y o d í l o dle 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků I. SMLUVNÍ STRANY I.1. Objednatel: Kanonie premonstrátů v Želivě Sídlo: Želiv

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ PODMÍNKY pro zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb. v platném znění veřejná zakázka na stavební práce Olšany - kanalizace OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATEL : Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO / NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel Bankovní spojení: Číslo účtu IČ DIČ Statutární zástupce: Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Zapsán v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Charita Ostrava Se sídlem: Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice zastoupen: Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 DIČ: CZ 44 94 09 98 (není plátce DPH)

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů veřejná zakázka na dodávky Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících

Více

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.,

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy návrh SMLOUVA O DÍLO č. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 jednající Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou bankovní

Více

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno Smlouva o dílo na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno uzavřená podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku níže uvedené dne, měsíce a roku, mezi těmito

Více

Smlouva o dílo Číslo

Smlouva o dílo Číslo Smlouva o dílo Číslo uzavřená podle 2586 a násl. Obč.Z č. 89/2012 Sb. Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Stavební bytové družstvo Chomutov, se sídlem Husova 2079/10, 430 03 Chomutov IČ: 00041955 DIČ:

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi I. Smluvní strany Objednatel:

Více

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

SMLOUVA O DÍLO. jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Ing. David Pěnička, starosta obce

SMLOUVA O DÍLO. jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Ing. David Pěnička, starosta obce č. objednatele. č. zhotovitele 2015/3310/0074 SMLOUVA O DÍLO která je uzavřena dle 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb.,občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), za předpokladu dodržení především

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku Číslo jednací: MCBS/2015/0115785/JACE Vyřizuje: Eva Jachymiáková SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno,

Více

III. URČENÍ DÍLA Rozsah díla

III. URČENÍ DÍLA Rozsah díla S M L O U V A O D Í L O č. 20/2015 Č. smlouvy obejdnatele: 12/2015/R uzavřená podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi

Více

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (dle ust. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále jen,,zákon ) Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

Havarijní stav rozvodů teplé a studené vody

Havarijní stav rozvodů teplé a studené vody OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: Havarijní stav rozvodů teplé a studené vody Část Obchodní

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města SMLOUVA O DÍLO na dodávku uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL:

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov

SMLOUVA O DÍLO. uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 ZD uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Statutární město

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění SMLDEU-24-18/2012 SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění Článek L SMLUVNÍ STRANY Správa Krkonošského národního parku se sídlem: Dobrovského3, 543 01

Více

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku I. Smluvní strany 1. Dům kultury Teplice, p. o. Mírové náměstí 2950, 415 80, Teplice IČ: 00081221 DIČ: CZ 00081221 číslo bankovního účtu:

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů

Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů Objednatel: Město Bohumín Sídlo: Masaryková 158,735 31 Bohumín-Nový Bohumín Zastoupen: Ing.Petrem

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O uzavřená v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy u objednatele: Číslo smlouvy u zhotovitele:

Více

zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění ču, Smluvní strany

zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění ču, Smluvní strany 1. 2. podle 536 a následujících SMLOUVA O DÍLO zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění ču, Smluvní strany Zhotovitel: Stavební firma RUKO s.r.o. Sídlo: Náměstí 14. října 1307/2, 15000

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 2014_07 Rekonstrukce kotelen, Brno Líšeň, PSČ 628 00

SMLOUVA O DÍLO č. 2014_07 Rekonstrukce kotelen, Brno Líšeň, PSČ 628 00 SMLOUVA O DÍLO č. 2014_07 Rekonstrukce kotelen, Brno Líšeň, PSČ 628 00 uzavřená na základě ustanovení 11 a 89 až 92 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Návrh smlouvy o dílo č...

Návrh smlouvy o dílo č... Návrh smlouvy o dílo č... uzavřená v souladu se zněním 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako občanský zákoník"), jeho platném znění. I. Smluvní strany. Město Šumperk se sídlem:

Více

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu č.j.: 438/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 447 ze dne 09.06.2014 ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. provedení vestavby lapolu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova 7 a

Více

A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ

A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: MĚSTO CHOTĚBOŘ zastoupené společností TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY

Více

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov OBSAH : PREAMBULE strana ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 3 ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 2 : PRIORITA DOKUMENTŮ ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 840/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 793 ze dne 11.11.2015 Opravu bytů č. 55, 101, 108 a 135 v domě s pečovatelskou službou Roháčova 24, 26 / 268 v Praze 3 Rada městské

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O Č. objednatele: 17/2015/R Č. zhotovitele: uzavřená podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů starosta SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi společností OBEC PETROUPIM sídlo: Petroupim 74, 256 01 Petroupim IČ: 00232475

Více

SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV

SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV I. SMLUVNÍ STRANY č. I.1 OBJEDNATEL : MĚSTO SOKOLOV sídlo: Rokycanova

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5612053457 (ORG 5139, 5141, 5140) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:..

Více

Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo uzavřená na základě usnesení Rady městské části Praha 5 č. ze dne.. (dále jen Smlouva ) v souladu s ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany CD > I 1 SMLOUVA O DÍLO "O o i číslo smlouvy objednatele : 2012/367 číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany Objednatel:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

Mandátní smlouva - návrh uzavřená podle 566 a násl., Obchodního zákoníku číslo 513/1991 Sb., v platném znění

Mandátní smlouva - návrh uzavřená podle 566 a násl., Obchodního zákoníku číslo 513/1991 Sb., v platném znění KUJIP00XB2OK číslo smlouvy mandanta: 61093 číslo smlouvy mandantáře: KOO/38/2012 Mandátní smlouva - návrh uzavřená podle 566 a násl., Obchodního zákoníku číslo 513/1991 Sb., v platném znění pro výkon koordinátora

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE)

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO POWGEN a.s. se sídlem: Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5 IČ: 27928411 Jednající: Ing. Libor Stuchlík, předseda představenstva na straně

Více

Cislo smlouvy mandanta: 62137. pad Čfótern Mandátní smlouva uzavřená podle 566 a násl. Obchodního zákoníku číslo 513/1991 Sb.

Cislo smlouvy mandanta: 62137. pad Čfótern Mandátní smlouva uzavřená podle 566 a násl. Obchodního zákoníku číslo 513/1991 Sb. KRASK'A SPRAVA A U0RZBA SILNIC moořly příspěvková cfrarkacé A- i i j. 04 SMLOUVA REQSTTCi"//^ Cislo smlouvy mandanta: 62137. pad Čfótern Mandátní smlouva uzavřená podle 566 a násl. Obchodního zákoníku

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 536 a nás!., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění pro akci; II/392 Pucov - průtah"

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 536 a nás!., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění pro akci; II/392 Pucov - průtah Cisto smlouvy objednatele: 71513 Číslo smlouvy zhotovitele: 1856.3240152RKA SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a nás!., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění pro akci; II/392 Pucov -

Více

S M L O U V A O D Í L O č. 39-./2015

S M L O U V A O D Í L O č. 39-./2015 Statutární město Karlovy Vary S M L O U V A O D Í L O č. 39-./2015 K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 5 DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

Více

SMLOUVA O DILO ID: 73208

SMLOUVA O DILO ID: 73208 KUJIP014W68L SMLOUVA O DILO ID: 73208 Uzavřená podle ustanoveni zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění posledních předpisů (dále jen občanský zákoník") 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem:

Více

Smlouva o dílo č. OR/14/22645. Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály

Smlouva o dílo č. OR/14/22645. Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály Krajský úřad Pardubického kraje Smluvní strany Smlouva o dílo č. OR/14/22645 na zhotovení díla Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály a Objednatel: Pardubický kraj Sídlo

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění pro akci M/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění pro akci M/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice KUJI P00TN8HX číslo smlouvy objednatele: 66266 číslo smlouvy zhotovitele: 2012006032 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění pro akci M/150

Více

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Více

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění www stránkách zadavatele pro zadávání zakázek, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku 1 Název veřejné zakázky Pokládka PVC Základní škola, Masarova 11, Brno Líšeň, PSČ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO Veřejný zadavatel: Město Nová Včelnice Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice IČO: 00247146 na veřejnou zakázku na stavební

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

SMLOUVA O oúo. I. Předmět smlouvy

SMLOUVA O oúo. I. Předmět smlouvy I SMLOUVA O oúo uzavřená podle 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "smlouva") Objednatel: Obec Pravčice Se sídlem: Pravčice 46, 768 24 Hulín Právní forma: územně samosprávný celek

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená v souladu s ustanovením 631 a násl. Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená v souladu s ustanovením 631 a násl. Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami. I. SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 631 a násl. Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami I. Smluvní strany Objednatel:... Bytem :... RČ:... Č. OP... Telefon:... dále jen objednatel

Více

Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design

Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

SMLOUVA O DÍLO č.021/2010

SMLOUVA O DÍLO č.021/2010 SMLOUVA O DÍLO č.021/2010 (dále jen smlouva ) uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku mezi MIJO-STAV stavby s.r.o. se sídlem : Ostrava, Moravská Ostrava, Českobratrská 2227/7, PSČ 702 00 IČ: 27833551

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem:

Více

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova 1, Šumperk odizolování zdiva a podlahy

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova 1, Šumperk odizolování zdiva a podlahy Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 78527/2015 Naše sp. zn.: 78527/2015 MJP/LESA *MUSPX01IZC59* Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. 1. Rozsah platnosti a definice užívaných pojmů 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále označované rovněž jako VOP ) upravují smluvní vztahy mezi

Více

S M L O U V A O D Í L O evid. pod čj. KRPP-63933/ČJ-2011-0300VZ SA-09/11

S M L O U V A O D Í L O evid. pod čj. KRPP-63933/ČJ-2011-0300VZ SA-09/11 S M L O U V A O D Í L O evid. pod čj. KRPP-63933/ČJ-2011-0300VZ SA-09/11 Česká republika Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje se sídlem Nádražní 2, Východní předměstí, Plzeň 3, PSČ 306 28 IČ :

Více

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši SMLOUVA NA SLUŽBY Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany uzavřená na základě výsledku otevřeného řízení, jehož oznámení o zakázce bylo uveřejněno prostřednictvím Věstníku

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

Smlouva o dílo c. 203-012. na verejnou zakázku. 1. SMLUVNí STRANY

Smlouva o dílo c. 203-012. na verejnou zakázku. 1. SMLUVNí STRANY 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111II11I1111111111 MUCTP004KBD0 Smlouva o dílo c. 203-012 na verejnou zakázku 1. SMLUVNí STRANY Objednatel: Mesto Ceský Tešín adresa: námestí CSA 1/1,

Více