Smlouva o dílo č D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dílo č. 2013-04 - D"

Transkript

1 KUJIP00ZG0DQ Smlouva o dílo č D Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - rekonstrukce elektroinstalace" uzavřená dle 536 a násl. zákona če.513/91 Sb. obchodního zákoníku a předpisů souvisejících v platném znění 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený: k podpisu smlouvy pověřen: Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje ing. Libor Joukí, náměstek hejtmana kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl zástupce pro věci technické: Ing. Eduard Jozífek, Hana Javůrková Tel./fax: / IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava číslo účtu: /6800 Zhotovitel: premise, s.r.o. se sídlem: Všehrdova 560/2, Praha 1 jednající: Miroslav Novotný zástupce pro věci smluvní: David Šidlák zástupce pro věci technické: Ing. Vladimír Šmol hlavní stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Matějka Tel./fax: / IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: KB, a.s. čísío účtu: /0100 zápis v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Prohlášení Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen Stránka 1 z 12

2 přiznat a zaplatit správci daně plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 2. Předmět díla Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla: Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - rekonstrukce elektroinstalace" 2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace: Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - rekonstrukce elektroinstalace" včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vypracované firmou Ing. Jan Heralecký H.PROJEKT, Svatojánská 604, Telč a bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost projektové dokumentace nese objednatel. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Realizace díla bude probíhat ve dvou etapách - viz čl.3. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla Součást dodávky stavby je rovněž: Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem beze změn". Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uloženi sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí) Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele: zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného Stránka 2 z 12

3 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod. zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů zajištění dodržování při provádění díla limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů, pokynů objednatele pro provádění prací ve vazbě na provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací, vazba mezi stavbou a provozem bude ze strany objednatele průběžně upřesňována zajištění dodržování neprovádět bez souhlasu objednatele práce mimo pracovní dobu pondělí až pátek v době od do 6.00 hod. zajištění dodržování neprovádět bez souhlasu objednatele práce ve dnech pracovního klidu zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady zajištění při bouracích pracích používání elektrokompresorů, které snižují hlučnost na nejnižší možnou míru, bourací práce budou probíhat při zavřených oknech u rekonstruovaného objektu (omezení prachu a hluku), stavební suť bude neustále kropena, a průběžně odklízena zajištění ochrany výstavbou dotčených dřevin bedněním Nezajistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla plnění těchto prací a činností, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč. Tuto pokutu je možno ukládat opakovaně dokud nedojde ke zjednání nápravy Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu prací s výkazem výměr, b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, c) touto smlouvou, d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, dále pak zpracování dokumentace skutečného stavu provedení díla. Veškeré vybourané hmoty zhotovitel bude průběžně odvážet na skládku na své náklady. Zhotovitel si též zajistí na své náklady el. energii, vodu a soc. zařízení. Zhotovitel si bude jak pracovní dobu, tak pohyb svých pracovníků v areálu domlouvat dle potřeby s uživatelem. Práce musí být přizpůsobeny potřebám uživatele. Při provádění vlastních prací budou dodržována veškerá bezpečnostní opatření, neboť se jedná o objekt, kde je určitý pohyb osob. Zhotovitel je povinen provádět denní hrubý úklid. Po skončení prací u každé z etap provede zhotovitel čistý úklid mokrou cestou. Pokud nebude tento úklid proveden, nebude dílo převzato a uhrazeno Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z případného rozporu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního Stránka 3 z 12

4 deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do cen v místě a čase obvyklých a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě méněprací bude jejich cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cen v místě a čase obvyklých a 0 těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou 1 případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 20 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat alespoň 30 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy. Po podpisu dodatku ke smlouvě o dílo má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle části 9. této smlouvy Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým subdodavatelem vyžádat souhlas objednatele. V případě, že objednatel nebude souhlasit s uzavřením takové smlouvy, je zhotovitel povinen oslovit alespoň tři dodavatele na tutéž subdodávku a předložit nabídky alespoň tří různých dodavatelů. Přitom má objednatel právo rozhodnout o vyzvání dalších, jím určených dodavatelů k podání nabídky. O výběru konkrétního subdodavatele rozhodují obě strany společně. V případě že k dohodě nedojde, rozhoduje o výběru subdodavatele zhotovitel. Nedodržení tohoto postupu bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 3. Termín plnění, staveniště Předmět plnění je rozdělen do dvou etap, které budou realizovány v níže uvedených termínech: 3.1 Místo plnění: Hrad Roštejn Stránka 4 z 12

5 3.2 Práce budou zahájeny: II. etapa Předmět díla bude dokončen nejpozději: III. etapa II. etapa III. etapa Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v dílčích termínech plnění stanovených v bodě 3.3 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení. Pokud prodlení zhotovitele proti termínu dokončení díla dle bodu 3.3. přesáhne 14 dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši Kč za patnáctý a každý další i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu nedodržením termínu dokončení stavby Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených pioch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem Staveniště - staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště, - staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v termínu a v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději dva dny před započetím prací. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, - o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. - provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla, - zhotovitel je povinen poskytnou objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podmínky nezbytné pro výkon jejích funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu, - zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, - zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, Stránka 5 z 12

6 - veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky, - zhotovitel provede dostatečným způsobem zakrytí konstrukcí a zařízení, které není možno vystěhovat z prostor tak, aby nedošío kjeho poškození. V případě poškození uhradí tyto škody zhotovitel, - zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatele, - zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu, - zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, - zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díía, pokud se strany nedohodnou jinak, - nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 4. Cena za dílo 4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto: Cena za II. etapu bez DPH: DPH 21%: Cena za lit. etapu bez DPH: DPH 21%: Cena celkem bez DPH: DPH 21%: Cena celkem s DPH činí: ,53 Kč ,04 Kč ,60 Kč ,11 Kč ,13 Kč Kč Kč slovy : jedenáctmilionůšesttisícpět korun českých dvacetosm haléřů Cena uvedená v této smlouvě je sjednaná jako cena nejvýše přípustná s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Zhotovitel sí do stanovené ceny zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této Smlouvy o dílo a z požadavků zadávací dokumentace na tuto akce, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek: - při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty, - v případech stanovených v čl. 2.6., 2.7. a a při současném dodrženi podmínek zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů. Stránka 6 z 12

7 Ve výše uvedených případech, jejichž důsledkem je změna sjednané ceny, bude vždy uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 5. Financování 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce, který je současně datem zdanitelného plnění. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu Provedené práce na každé etapě bude objednatel hradit do výše max. 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30 dnů po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedostatků, V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedostatku Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Za den zaplacení se považuje den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele. Objednatel je povinen provést úhradu fakturovaných částek výhradně na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy Každá faktura bude kromě povinných náležitostí rovněž obsahovat název akce Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - rekonstrukce elektroinstalace". Zhotovitel je dále povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, DPH, ceny včetně DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude pokuta vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude pokuta účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli. 6. Stavební deník, kontrolní dny 6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle platných právních předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, dohodnuté změny prováděných prací od zadávací dokumentace apod. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništil Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad a nedodělků Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Kromě Stránka 7 z 12

8 pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně subdodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání. 7. Převzetí předmětu díla 7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno po etapách v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, zpráv o zkouškách a revizích stanovených právními předpisy. Dále je zhotovitel povinen předložit: - veškeré doklady a případná zaměření požadované stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech, - seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty a návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, pokud byly k těmto strojům a zařízením vystaveny, - doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky ve výkazu výměr. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Součástí převzetí předmětu díía je předání kompletního stavebního deníku podle platných právních předpisů. Zhotovitel doloží k předávacímu protokolu veškeré nutné revize - bez závad Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky nebránící užívání díla Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo přejímacího protokolu bez vad a,nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávnění jednat v technických věcech dle této smlouvy Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Stránka 8 z 12

9 8. Ostatní podmínky smlouvy 8.1. Smluvní strany berou na vědomí, že zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí provádět výkon technického dozoru stavby, který je předmětem této Smlouvy Výkonem technického dozoru stavebníka byli pověřeni Hana Javůrková a Ing. Eduard Jozífek, kteří jsou oprávněni kontrolovat provádění díla v rozsahu: - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy, - upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky, - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody, - kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad Pokud se technický dozor stavebníka (objednatel) přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikací pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavření smlouvy s novým subdodavatelem vyžádat souhlas objednatele. V případě, že objednatel nebude souhlasit s uzavřením takové smlouvy, je zhotovitel povinen oslovit alespoň tři dodavatele na tutéž subdodávku a předložit nabídky alespoň tří různých dodavatelů. Přitom má objednatel právo rozhodnout o vyzvání dalších, jím určených dodavatelů k podání nabídky. O výběru konkrétního subdodavatele rozhodují obě strany společně. V případě, že k dohodě nedojde, rozhoduje o výběru subdodavatele Zhotovitel Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo Stránka 9 z 12

10 vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě. 9. Záruky 9.1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla Vzájemnou dohodou a v souladu s 562 a 563 obchodního zákoníku se stanoví záruční doba na předmět díla v délce 60 měsíců Veškeré dodávky strojů, zařízení technologií, zařizovacích předmětů, materiálů apod., k nimž budou zhotoviteli poskytnuty záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců. K těmto strojům a zařízením budou zhotovitelem dodány vyplněné záruční listy k datu předání a převzetí díla Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla (etapy) bez vad a nedodělků Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde kjiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 24 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování smluvní pokutu Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 30-ti dnů od doručení vyúčtování smluvní pokutu ve výší 1000 Kč za každý započatý den prodlení O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních. Stránka 10 z 12

11 9.10. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba na tuto část díía. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách, O dobu od uplatnění reklamace až do odstraněni vady a následného převzetí objednatelem se prodlužuje záruční doba na tuto část díla Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Pro náhradu škody platí ustanovení 373 a násl. obchod, zákoníku stím, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele. 10. Pojištění díla Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min. 10 mil. Kč a s maximální možnou spoluúčastí ve výši 5%. Doklad o pojištění platném po celou dobu realizace díla je povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti zhotovitele a bude důvodem k nepodepsání smlouvy. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislostí s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 11. Závěrečné ustanovení Smíouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku a nejsou-li i zde upravena příslušnými ustanoveními, pak platí ustanovení Občanského zákoníku Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se Stránka 11 z 12

12 zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. 147a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění, případně zčásti ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Dodavatel předloží seznam subdodavatelů ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28, února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní- strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměli jeho obsahu a na důkaz shody o celém rozsahu této smlouvy připojují své podpisy Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr). V Jihlavě dne V Jihlavě dne Za zhotovitele za objednatele: Miroslav Novotný jednatel společnosti premise, s.r.o, Všehrdova 660/ Píaha 1 česká republika fč tel dič cz fax ing. Lioor JUUKÍ náměstek hejtmana kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství Stránka 12 z 12

13 ! Rekaoitulace rozpočtu Název stavby: Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - Rekonstrukce bufetu a elektroinstalace Číslo stavby : FINAL Datum: Název SO: Celkový přehled nákladů - 2. a 3. etapa Číslo SO : Roštejn elektroinstalace Oddíí Název CENA (Kč) Tonáž Dodávka Montáž Celkem 38 Různé kompletní konstrukce 9 05S 972, ,13 0 VN+ON Vedlejší a ostatní náklady CeSkem , ,13 o o Stránka 1

14 1 Položkový výkaz vvměr j i l i Název stavby: Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - Rekonstrukce bufetu a elektroinstalace Číslo stavby: FINAL Název SO: Celkový přehled nákiadú - 2. a 3. etapa Číslo SO: Roštejn elektroinstalace Datum zpracování: Datum aktualizace: I I I Poř. CENA číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem Různé kompletní konstrukce 1 etapa ETAPA celkem 1, etapa ETAPA celkem 1,000 0 VN+ON Vedlejší a ostatní náklady o o <P;Q ,53 i 7:;3ÍÍ:5:&áŠ5Š , S-.S , ETAPA Vedlejší a ostatní náklady - 2. ETAPA CELKEM ETAPA Vedlejší a ostatní náklady - 3. ETAPA CELKEM mmmm&o ,CO Stránka 2

15 Rekacitulace rozoočtu Název stavby: Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - rekonstrukce bufetu a elektroinstalace Číslo stavby : FINAL Datum: Název SO: Souhrný výkaz výměr - 2. etapa Číslo SO : Roštejn elektroinstalace Oddíl Název CENA (Kč) Tonáž Dodávka Montáž Celkem 38 Různé kompletní konstrukce , ,53 o,ooo' VN+ON Vedlejší a ostatní náklady o o Celkem o o , , , ,57 Stránka 1

16 1 Položkový vvkaz vvmér I I I Název stavby: Muzeum Vysočiny Jihlava - roštein - rekonstrukce bufetu a elektroinstalace Číslo stavby: FINAL Název SO: Souhrny výkaz výměr - 2. etapa Číslo SO: Roštein elektroinstalace Datum zpracování: Datum aktualizace: ; I I I Por. : CE NA číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže po!. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem L 9 10 i 38 Různé kompletní konstrukce 2 část b) Elektroinstalace silová celkem 1,000 0 lilililiiřwó ,13 ::H::;^S!455^tó 3 částc) Slaboproudé rozvody- datové rozvody. EZS, EPS, CCTV celkem 1,000 0 Wmo&ó 0 2 5S4 378, ,40 4 částd) Drobné stavební úpravy celkem 1, VN+ON Vedlejší a ostatní náksady [ R Zařízení staveniště Soubor 1, Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště Dokumentace skutečného provedení Soubor 1, Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a ieií předání obiednateíi v požadóvanějórmšů 'požadovaném počin Stránka 2

17 ZADÁNÍ Stavba: Muzeum Vysočiny Jihlava-Roštejn-rekonstrukce bufetu a elektrolnstalace-2. etapa A Objekt: Datum: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Skrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem PSV PSV , Slaboproud + EPS / samostatný rozpočet dli 1, , ,40 M Práce a dodávky M , M Eiektromontáže uložených pod omítku m , (ČSN)2316 m 105,000 5,90 619, pod omítku m , E m 272,581 21, , Montáž protipožárního utěsněni lišt šířky do 60 mm m kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 kus 72,000 39, , krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 72,000 4,00 288, kruhových KU /K068, K097/K097V kus 58,000 35, K068 ' kus 43,000 7,50 322, krabice přístrojová odbočná s vlčkem z PH K097/5 kus 15,000 16,90 253, čtyřhranných K0100, K0125 kus 1,000 49,00 49, krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH K0125 kus 1,000 56,50 56, čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2 kus 99,000 75, , rozvodka mm2 380 V kus 99,000 67, , Otevřeni nebo uzavřeni krabice vlčkem na závit kus 59, Otevření nebo uzavření krabice vlčkem na 4 šrouby kus 99,000 15, , zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 234,000 6, , zapojeni průřezu žíly do 70 mm2 kus 10 15, prostředí venkovní nebo mokré kus 2,000 75, spínač jednopólový 10A kus 2, ,60 Í05, venkovní nebo mokré kus 2,000 54,00 108, Í00 spínač řazen! 610A vlhké prostředí kus 2,000 60,60 121, bezšroubové připojení kus 4,000 54,00 216, spínač jednopólový 10A kus 4,000 52,60 210, bezšroubové připojení kus 12,000 54,00 648, velkoplošný 10A kus 12,000 82,40 988, připojeni 2P+PE prostředí venkovní, mokré kus 2,000 54,00 108, připojeni 3P+N+PE prostředí venkovní, mokré kus 1, V5pó!ová kus 1, ,30 212, připojeni 2P+PE se zapojením vodičů kus 68,000 54, , Í000 zásuvka Inásobná 16A bílá kus 68,000 57, , plastových do 100 kg kus 2, NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm2 uložených m 80 12, kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 m 84,444 7,80 658, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených m , kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 1292,755 10, , NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených m , kabel silový s Cu Jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 841,026 17, , NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených m ' , í kabel silový s Cu Jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 1270,500 17, ,85 Strana 1 z2

18 ZADÁNÍ Stavba: Muzeum Vysočiny Jihlava-Roštejn-rekonstrukce bufetu a elektroinstalace-2, etapa A Objekt: Datum: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Skrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem I NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených m 60 15, kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 62,667 28, , zásuvka krytá pro vlhké prostředí IP44 kus 2,000 63,70 127, x1 mm uložených pevně m , kabel sdělovací JYTY AI laminovanou fólii 2x1 mm m 176,800 7, ,64 75 R Montáž svítidel kus 126, Kabelový žlab 200/85 kovový vč. vlka a podpěr m 25, , , Kabel UTP 4x2x0,5-d+m m 320 6, , součást rozpočtu a výkazu výměr díl 1, , ,82 97 R montáž lištového systému kus 28, , , vč. tvarových prvků a spojovacího materiálu m 438, , , Dtto, ale š=250mm, v=60mm pro slaboproud, D+M m 438, , , Dtto, ale š=600mm, v=60mm pro kabely NN D+M m 438, , , l=1210mmvč. spoj. materialu pro nesení kabel. žlabů, /<us 438,000 60, , zakončená plochou deskou 100x100x5mm pro opř o kus 186,000 84, , P29, D+M kus 377,000 25, , otvoru s matici, D+M kus 377,000 24, , připojen na hlavni zemnici svorky ve 4 bodech... m. 438, , , na hl. uzem. vedeni+odbočenl uzem. vedeni na trojici I m 224, , , uzemněno samostatněna každém žlabu svorkou, m 466,000 30, , půdami, složité atyp. řešeni, D+M kus 5, m kus 672,000 32, , R Montáž osvětlení vitrín kus 19, Subdodávky-rozvaděče Rozvaděč R3 kus 1, , , Rozvaděč R5 kus 1, , ,00 Ostatní Ostatní 905 Práce za HZS Cl 69275,00 85 R Demontáž stáv. zařízeni hod R Práce spojené s montáží hod 85, R Revize+revlznl zpráva hod R památk. hod R pož. dělicími přepážkami dli 1, ,00 875,00 Celkem ,53) Strana 2 z 2

19 Akce: Hrad Roštejn-ETAPA2 Pfo: Vypracoval: Ing. Tomáš Moravac Datum: Svítidla zahrnuji všechno potřebné pflsíusenstvi tí'a svétórié-tsxhnického návrhu Etna s.r.o. Mefslsvova 2, Praha tel: (97) fax.: mall: vrtvw.etna.a ozn. cod's cena ks celkem T R SVÍ Zipostrá násíi-rí svfidbied 7xt,2W3tOOK, 260mmx78mrrctf2mm, ebktreridiý předf&jrik, zrimtaf, ENEC. IP65, K10. Asymatri: opic. barva Sedá. víetré sv. zdroje a pfisluísrsivt Kí CO Ki 8.4 SV2 MSstťc^á svsdto.kw CDU-TC 300CK, 15Envrvd 66mrra19ímfr>, p7&jfadt)sf. zrámka F. EWEC, P68. I<07, Asymetrie locgsud2lopic, baiva íaíá.vis'^4 st. zdroje a níltji isít.ím ( Kí ,00 Kí S8 Nástlrrá svfedto, 32 TC-ttL 3CKK, prímif 355mm. výila 11flmm, fjihivtácj pteífejr.fc, IftjsvfídíazKiplkit.roqttytré slio, zránvva f, ENEC, PSÍ, 1K03,, baiva Ssdá, Vfór-J sv. zdrejo» tffctuiensm K COKÍ MiSfcré 5viSdk),ř81C-TEL 3000K, pifimlf 35&nm, výška HCrnm, d«ííroc«*í předřadník, ivxeovýmodu IhoJr^.tfio svfíjia z Ninflai, roq>yr*s swo. ZTÍ.-T-"a F.ENEC, P68, 1K03., 12 7M.ÍOK C69.60 Ki S10 Nástlrrésvlídb,24TC43C«>t<,622ů22<115.efeldrori*ýpředřsdrí!r,vyTOt>a-oz 'firtreplajtu. znénilca F, IP40, vieíré sv. zdroje pfisluía-ství 93J8.60KI Kí Stí NástírrásvíSdb, &54WT16300CK, 1265>1tí5>S5rani.ebldrcriCíií p/t«jfejrik,prí27tiítcví l PWt/A, CE, IP54. vfetri sv. zdroje a pfisksersm 4 829^0X2 M t25 &59.60 Kí NSs!érféSYi5db.2»36W 1C-U 30MK, piímér 63Cmn, výžia 1K>nm, ílétmrick)flei/lirík, fyrobero z tsrmoplas&j, Zrímka F, IP40, ví siří sv. zdroje t pfisjujsrsm Kí Kí 18,82 S15 Nástírřé svfsdb,4x50worc8c5i,h!mdij5wr Mop".flM 45' vart* šiří i horizorliíré L= 5t6tTvn. tt6x171mm,6fehrorfcfcřf/6dftdr.ílí,vvtob6imzherivijst>schv3fkíjrmim. ZriémViF, ENFn.lP20 baiva iatí vwri sv. zdrola a o/íslusensm Kí Kí 8.4 SIS po^ledt/ásvfttíto, 2>2STC-0H.,pr0m4f 23žnm, loomm, tígítncick-f f/írtí)r!k, Vyrcbav> i íarttiúplasli. Mmla F. N C, IP23, ržmeía s dajzorem barva Sedá, vikrésv. zdroje a DřtsySansM 3 336,70 Kí ,10 Kí S17 podwedw4svt:<!lo,2ji2álcoq..pcmlf 232mm, ICOmrn.efeSdromasretfcliýpřsdřadr.lk, nouzový modj 1 hodina, Vyrcfcerozterroftestu. Známka F, Eíí C, P23, rámoíek 5 csfuzcrsm SacvaieáA VÍOÍIATÍ iťtfssartpiaer^ 6ftH. 0Kt 4»*R*4ft«í SIS PcdMe davé sviidtoled 3x22W 3tOCt<.v>kbpitEfrá o 65'o, iíř«jr4o335". Piímir I24mm,výyca 65nw. ejekitrldcý s!mtw!s!r^ DAL! taasfoímiior, zráirka F.ENEC, P20. msdurti ooic. bírva ledá vístré sv. zwía pfisjuwsm 6fí4.SOK! ,60 Kí S19 NástlnrisvfíJIo, 2<36WlC-1.300CK,prtlmir530mm,vý4Ja 160n-.m, eíaklrcfiíckýi/ed/adrlv, nouzový madjt hodípa,v)tcbav3z teniupluiu, ZráírAa F, P40, vťsirí sv. zdroje a orsiiáínsm 1t 038,70 Kí Kí 18,82 S20 Ptetrtjerl savaitcmok«íu. 6Ks s-litov/ďi tcínpailríchzi/rvak SVi 25D0K, 6Ks 7W ZítCK Kč 1 2 3S0.10 Kí S21 NástfrvS svf3db,23cwqte-c t2,42ti«t70x1 to.^vyrobeno í Wr-iUj, Zrimka F. P40, baiva HB.víSri sv. zdrcj a přlsíbíersm ,80 YX Kí 0 SL IStsrf svtsd!o, WH QR C8C5(.lridf,1<ígáy4 ramopam W v«1i>á5"4,360' promk TSmra, 1 W^IKmU. eíemrorický símf^albl^ p/edřadrlk, V^roberů z řsriku. Známka F. ENEC. K0. barva Sodá.vtefr^ sv. zdrole a 8C63.S0K! COK! 8.4 L3 LBtový systém 3m, řtoiníiovy 3j35COVA. físazeri mwitu pcrr«lúcb>tů, Píů. t»a*w Sedá L6 LStiwý sysféri 6ni, třiowwý 3Ů500VA, fí«zena rri^liž pcmoclúcřiytů, 1P2Ď, b^r^ iedá 4194 fň Ke ,00 Ki 0 L7 LBtoíý systém 7ít\ tfío^ivbovy K35WVA, přisazená montil pomoci 0ch>tí, P20. barrti éedé 8CŮÍ50KZ ,60 K! 0 L8 Lžtwý sysém 6m, tffcki\iwý3ů500va, físazená mcrtáipcmotlúchjm, IP29, ter-a í«dá Mi 8 43 K4.00 Kí 0 L9 LBtový systém Sm, Wckjvbový 3>ů5COVA. posazená mcrtil pcmoclochytí, P20, bava iedá &t63.íoki 7 f687i,7t>kt C KÍ Ki 0 S23 Násiérré svfsdb,24wtc-t.3c00i<. dika 43Síran.v/ika issron, ejatowďiiýp/edfidrfc, ouzový modij t řodira, Vyreteno z po^arturálu, Známka F.ENEC, P 6, víetré sv. zdroje a nnsji.-5-arsm Kč Kí S24 PfMtr^eri S\ávaiic$nokj5S\), 24Ks s/l'«ovýdi l<omps!íri{íi zžňvek Wl 2Ó00K S25 PřeztroJorJ sajícího lustra. 6 Ks svlikm^di Km^paKtnldi záívd< PiV 2SCCK ,60 KJ Ki Kí Kí S30 OsviiarlHWryTHxiA.pJtová IKŮx76ttrS40,2X LEO osvíle^! vyroceri ra míru, louhá stmmtdré, asynvettóé v/zafwin}, daiaií ná Irienzly osvíťer.t 30-2C0L*, ElsíííwJdfý rtr-kateírvtrarstomiátív. ljvtledvdovft^firíeíai«vajtí hfinv ^'vrfíínlorvfcvwn 1ED KS Kí 13,61 S31 Osvííerl šiřiny Typu B, piťavá 1700*76C»250,2xlHD osviieni VjVjtxrě na míru!<*áí-.s stmřva'alr-4, esjmssftié vyza/ovirj, dosažené Irísořřy o&liers 30-2VÁJ, Eletóorlcký sjnk-atcírf transfemitor. Siví Ud v orm«t«il eloiovani Kinik mcntiint wvkv cm l D CO Kí Kí S32 Osviťart (AlryTypj C, Sojsd 14SO*SM<iaO. LED osvisoil vyrobené rs míru kuti sír,f«3*^né, asymswié vyzařcvirl, <teuhni Inianzíy osvésanl 30-2M*-*, EleWtrtdcý Í*mř^'fllnv6-ardfr,nnííiv ijvtledvcrovederteíaiováltíwnflt mcrtiž/st crav cm 1EO 23«0MK{ to Ki S33 OsvKerl vřriny Typu D. 8&li8ó0.»)20, LEO ojvilerl vyroberé ra míru, Iafcáh4 s!ms«!s'ré. asyn-.etrlcié vyzafwíní, ttosaitni Menzly «vi2«-l 3&-2COL*. EIeWrcrícký stmlvateírý TarrAmnátor. taví LfH virovedenl tlaiotvi Unik. mamir.l crja oo LEO Kí Ki S37 yobm 5tolar«T.é s-atíb 230//. Piů. v^va 1 ti^orni Kí ,00 Kí SV28 S Jr^rl sví>lb,60w GY 855. priir.ír 140mm, vjípa 23Cnvn, ejeiiramsgntudtf předfadnl, rrirrii F,E!SG, IP6Ř, KOT.rís^^žlrá i!fas;a2í'j H*-íí>', barra tfjs.vtsf.ré si.2ůr/,a a orishjienšvl 8 $31.20 Kf KÍ R3 KldcIsvstemvrtizvaíiaRSIBjťEReiO. Ifcftl f05. zsooisrl.ofmrarxjrfnl) 1836CO,OOK< l836co,ool<i S3 od vil. <32»«nl.crO(Timc)WI SóéOO.M Ki C0 KÍ S3 Dccrava. Droit* ce ndldhos/ážmu Í0 200.MKÍ CCKÍ S5 tliict systém v raz«bd4ů RS (4» J tksi0. )>PfeM05. zaroisnl. ofocramovsrn 9t tóo.ťokť i Kí C «ZaDo'enl. oživěl, ttotra/novínl Ki ke E >ncrava. 6roas}.t» M\eim svaemu 10200,WJ Kí 1 i0 20omkí C Čolkem položky bez DPH P/íspávek na recyklaci DPH Celkem viainéoph Kč Ki K K6 Cenová nsbldka obsahuje svistoav&tns sv. zdrojů pctíevasipoptávky. PoužJá s/itdta vytoaijl norm 8 ČSN EN Výše pfispévloi na rccjmad historického cápatfu ja uvedena ve sloupe) R. Ceno/á nabídka ]e DDP Praha, platná pro kompletní nablzcnai sestavu. Píafriost nabídky e60 dni <x5 jeji vystaveni.

20 [NÁZEV ZAKÁZKY: MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA - ROŠTEJN, REKONSTRUKCE BUFETU A ELEKTROINSTALACE" ELEKTRICKÁ POZARNI SIGNALIZACE EPS, SLABOPROUD číslo zakázky vedoucího projektanta: čísío zakázky zodpovědného projektanta: AFS VÝKAZ VÝMĚR - UCHAZEČ - 2.ETAPA - JARO 2013 j (Palác, půda nad palácem, botanický sá!, hladomorna, chodba, napoj.ze sil.rozvaděčů R1+R3) REKAPITULACE -SLABOPROUD MONTÁŽE CENÍKOVÉ - SOUČET POLOŽKY MATERIÁLOVÉ - SOUČET DODÁVKY - SOUČET STRÁNEK HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA. SOUČET BEZ DPH 20% DPH 20% SOUČET CELKEM VČETNĚ DPH 20% ,80 Kč ,60 Kč ,00 Kč Kč Kč 0,20 Kč ,88 Kč ,28 Kč Kč (bez DPH) KČ (bez DPH) KČ (bez DPH) KČ (bez DPH) KČ (bez DPH) KČ Kč

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva. o zajištěni výkonu koordinátora BOZP na rok 2014 - Jihlava

Smlouva. o zajištěni výkonu koordinátora BOZP na rok 2014 - Jihlava iiiiiiiiniiiih KUJIP014VGIM Smlouva o zajištěni výkonu koordinátora BOZP na rok 2014 - Jihlava uzavřená podle 1748 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále Jen

Více

Smlouva o dílo č. 594/2009

Smlouva o dílo č. 594/2009 Smlouva o dílo č. 594/2009 UZAVŘENÁ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č.513/1991 SB. A VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Čl. I Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Vrčeň Vrčeň 1, 335

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E S M LO U V A O DÍ LO uzavřená podle paragrafu 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník - v platném znění (dále jen "občanského zákoníku") S M L U V N Í S T R A N Y O b j e d n a t e l :

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Zákolany se sídlem: 273 28 Zákolany

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Smlouva. Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33. hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství zástupce pro věci smluvní:

Smlouva. Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33. hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství zástupce pro věci smluvní: KUJIP014VÍ1D5 Smlouva o zajištěn! výkonu koordinátora BOZP na rok 2014 - Žďár nad Sázavou uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský

Více

Příloha č. 3 k veřejné zakázce malého rozsahu: Oprava místní komunikace u pí. Kahounové

Příloha č. 3 k veřejné zakázce malého rozsahu: Oprava místní komunikace u pí. Kahounové SMLOUVA O DÍLO na realizaci stavby Oprava místní komunikace u pí. Kahounové TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva ) se uzavírá dle ust. 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO (dále jen SOD) uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku

NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO (dále jen SOD) uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO (dále jen SOD) uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku PROJEKT: VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ PAVILON 7 Číslo smlouvy objednatele : Číslo smlouvy zhotovitele : I. Smluvní strany

Více

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu)

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) se uzavírá mezi: Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) I. Firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: Bankovní spojení: tel.: e-mail: dále jen prodávající a Zapsaná v obchodním

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Smlouva o dílo. I. Předmět smlouvy. III. Součást smlouvy

Smlouva o dílo. I. Předmět smlouvy. III. Součást smlouvy č.j. 19/2015 Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Obec Štíhlice, IČO: 00639745, se sídlem 281 63 Štíhlice čp. 5 zastoupená Tomášem Rychtou, starostou obce, za obec jednající ve věcech smluvních;

Více

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ )

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Číslo smlouvy objednatele:. Číslo smlouvy zhotovitele:. S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) SMLUVNÍ STRANY:

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Smlouva o dílo. Uzavřená podle ustanovení 536 a následujících, zákona č.513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění předpisů (dále jen obchodní zákoník)

Smlouva o dílo. Uzavřená podle ustanovení 536 a následujících, zákona č.513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění předpisů (dále jen obchodní zákoník) KUJIP014YQJG Smlouva o dílo Uzavřená podle ustanovení 536 a následujících, zákona č.513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění předpisů (dále jen obchodní zákoník) 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem:

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Smlouva o dílo č. 2013/3/01

Smlouva o dílo č. 2013/3/01 Smlouva o dílo č. 2013/3/01 uzavřená dle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany Objednatel: Sportovní zařízení města Kroměříže adresa: Obvodová

Více

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 Adresa: Kladská 1, 120 00 Praha 2, tel.: 222 520 079, fax: 222 523 522 IČ 49624911, www.kladska.cz,

Více

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace vyřizuje: Markéta Moravcová ve Velichově, 20. září 2010 tel. 353 942 105, 724 178 079 e-mail: moravcova@velichov.cz Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace 1) Název zakázky

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

Smlouva o dílo č. 1RB/2011

Smlouva o dílo č. 1RB/2011 Smlouva o dílo č. 1RB/2011 Zhotovitel:. IČO :. DIČ :. Zástupce ve věcech smluvních:. Zástupce ve věcech technických: Bankovní spojení : I. Smluvní strany Objednatel :STAVEBNINY STUPKA s.r.o. IČO : 47455012

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi: Objednatel: I. Smluvní strany Město Velké Pavlovice se sídlem Nám. 9. května 40, 691 06

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Smlouva o dílo č.1/2015

Smlouva o dílo č.1/2015 Smlouva o dílo č.1/2015 uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: Obec

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Požární úniková cesta v 1.PP objektu Komenského nám.6, Brno" OBCHODNÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Požární úniková cesta v 1.PP objektu Komenského nám.6, Brno OBCHODNÍ PODMÍNKY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: DIČ: číslo účtu: zastoupen: Objednatel: Obec Zlonín se sídlem: Zlonín 8, 250 64 Zlonín IČ: 00 24 10 67 číslo účtu: zastoupena: starostou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Smlouva o dílo. (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran

Smlouva o dílo. (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran Smlouva o dílo č.se2-0361 (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám.

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno zastoupené

Více

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice Obchodní podmínky Obec Uherčice Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky Veřejná zakázka dle 18 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y a M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O K a r l o v y V a r y, 2014 Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavírají Statutární město Karlovy Vary Moskevská

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE Společnost EMOS spol. s r. o. se sídlem Přerov, Přerov I Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ : 190 14 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

Smlouva o dílo. č. smlouvy zhotovitele. č. smlouvy objednatele. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění.

Smlouva o dílo. č. smlouvy zhotovitele. č. smlouvy objednatele. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění. Smlouva o dílo č. smlouvy zhotovitele.. č. smlouvy objednatele uzavřená podle 536 a násl. obchodního zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Název a adresa: Město Stříbro se

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Oprava bytových jednotek v objektech: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 -,,Dům s pečovatelskou službou (DPS)

Oprava bytových jednotek v objektech: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 -,,Dům s pečovatelskou službou (DPS) S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Smlouva o dílo. 1.2 Obchodní firma/název/jméno a příjmení podnikatele-fyzické osoby Se sídlem/s místem podnikání: Zastoupena:

Smlouva o dílo. 1.2 Obchodní firma/název/jméno a příjmení podnikatele-fyzické osoby Se sídlem/s místem podnikání: Zastoupena: Smlouva o dílo Rekonstrukce plynové kotelny K1 v areálu kolejí J. A. Komenského uzavřena podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi níže uvedenými smluvními

Více

1. Účel smlouvy. 2. Smluvní strany

1. Účel smlouvy. 2. Smluvní strany Číslo:.. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Sb. (Obchodního zákoníku) v platném znění 1. Účel smlouvy Účelem smlouvy je zhotovení restaurátorských prací realizovaných v rámci

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení: Josef

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264 K DOPISU ZN. / ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE / LINKA: NOVÁ ROLE DNE: 686/2013-NR Dicá / 353176315 7.5.2013 Zadavatel Město Nová Role, zastoupené paní Jitkou Pokornou, starostkou města, se sídlem Chodovská

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet Smlouva o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet (dále jen Smlouva ) Číslo 46037165 mezi T-Mobile Czech Republic a.s. Sídlo: Ulice Tomíčkova 2144/1 Město Praha 4 PSČ 149 00 IČ 64949681 DIČ CZ64949681

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN

SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN Příloha usnesení č. R-426 SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN uzavřená dle 2582 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen smlouva ) mezi Městskou částí Praha 15

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

1. Smluvní strany 1.1. Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno, MČ Brno-Líšeň, Jírova 2, PSČ: 628 00 Brno, 613 00 Brno,

1. Smluvní strany 1.1. Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno, MČ Brno-Líšeň, Jírova 2, PSČ: 628 00 Brno, 613 00 Brno, Smlouva o dílo č. 2015_51 Výmalba prostor Polikliniky Horníkova 34, Brno Líšeň uzavřena podle ust. 2586.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník(dále jen občanský zákoník ) mezi níže uvedenými smluvními

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Třebízského 1, Šumperk oprava chodníků v areálu MŠ

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Třebízského 1, Šumperk oprava chodníků v areálu MŠ Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 43027/2015 Naše sp. zn.: 43027/2015 MJP/LESA *MUSPX01HNXDV* 1. Zadavatel: Město Šumperk, zastoupené: ve věcech smluvních: ve

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELE STAVBY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELE STAVBY 01. 10. 2008 1 (celkem 5) VŘ-K23-21952/0 Číslo: 2 1 9 5 2 Datum: 15.10.2009 Stavba / zakázka: Inženýrské sítě pro výstavbu RD Objekt: VODOVOD, DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, NN, SADOVÉ ÚPRAVY VÝBĚROVÉ

Více

Smlouva o dílo Evidenční číslo dle 2586 a násl. zákona č.89/2012sb. Občanského zákoníku

Smlouva o dílo Evidenční číslo dle 2586 a násl. zákona č.89/2012sb. Občanského zákoníku Smlouva o dílo Evidenční číslo dle 2586 a násl. zákona č.89/2012sb. Občanského zákoníku I. SMLUVNÍ STRANY Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 adresa: Socháňova 19/1139,

Více

Smlouva o ostraze objektu

Smlouva o ostraze objektu Smlouva o ostraze objektu uzavřená mezi Statutární město Kladno zastoupené SBF Kladno s.r.o. a Europe Security Agency, s.r.o. dne Statutární město Kladno se sídlem Nám. Starosty Pavla 44, Kladno IČ: 00234516

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

GYMNÁZIUM, PRACHATICE, ZLATÁ STEZKA 137

GYMNÁZIUM, PRACHATICE, ZLATÁ STEZKA 137 GYMNÁZIUM, PRACHATICE, ZLATÁ STEZKA 137 ZLATÁ STEZKA 137, 383 01 PRACHATICE ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více