Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násí. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násí. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník")"

Transkript

1 Smlouva o dílo KUJIP00ZG84Ž uzavřená podle 536 a násí. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Objednatel: Kraj Vysočina se sídlem: Žižkova 1882/57, PSČ Jihlava zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství a majetku zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl zástupce pro uplatňování reklamací: ing. Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového zástupce pro věci technické: tel./fax: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: Stanislav Fejt, Ing. Bc. Eduard Jozífek , / CZ Sberbank CZ, a.s /6800 Zhotovitel: se sídlem: jednající: zástupce pro věci technické: tel./fax: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku: SPH stavby s.r.o. Průmyslová 1414, Bystřice nad Pernštejnem Ing. Radek Pospíšil Ing. arch. Petr Horáček / CZ Komerční banka, a.s., pobočka Bystřice nad Pernštejnem /0100 u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka Prohlášení Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 2. Předmět díla Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla: Stránka 1 z 11

2 VOŠ a SOŠ zem.- tech. Bystřice nad Pernštejnem - Úprava zámečnické dílny ' 2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace: VOŠ a SOŠ zem.- tech. Bystřice nad Pernštejnem - Úprava zámečnické dílny" včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vypracovanou: Ing. Arch. Darja Štolová, U Hrázek 2262/30, Žďár nad Sázavou 5, IČ: a bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost projektové dokumentace nese objednatel. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla Součást dodávky stavby je rovněž: Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele: zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, zajištění dodržování neprovádět bez souhlasu objednatele práce mimo pracovní dobu pondělí až pátek v době od do 6.00 hod. a ve dnech pracovního klidu, zajištění odvozu (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti včetně poplatku za uskladnění, vše bude probíhat průběžně, zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady, zajištění používání eiektrokompresorů při bouracích pracích, které snižují hlučnost na nejnižší možnou míru, bourací práce budou probíhat při zavřených oknech u rekonstruovaného objektu (omezení prachu a hluku), stavební suť bude neustále kropena, a průběžně odklízena zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad. Stránka 2 z 11

3 2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu prací s výkazem výměr, b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, c) touto smlouvou, d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla. Zhotovitel si bude jak pracovní dobu, tak pohyb svých pracovníků v areálu domlouvat dle potřeby s uživatelem. Práce musí být přizpůsobeny potřebám uživatele. Při provádění vlastních prací budou dodržována veškerá bezpečnostní opatření, neboť se jedná o objekt, kde je určitý pohyb osob Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díía nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z případného rozporu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do cen v místě a čase obvyklých a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. V případě méněprací bude jejich cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cen v místě a čase obvyklých. O těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 15 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 20 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto omezení (tj. změny nepřekročí 15 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 20 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v terminu dle této smlouvy Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle části 9. této smlouvy Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek Stránka 3 z 11

4 potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým subdodavatelem vyžádat souhlas objednatele. V případě, že objednatel nebude souhlasit s uzavřením takové smlouvy, je zhotovitel povinen oslovit alespoň tři dodavatele na tutéž subdodávku a předložit nabídky alespoň tří různých dodavatelů. Přitom má objednatel právo rozhodnout o vyzvání dalších, jím určených dodavatelů k podání nabídky. O výběru konkrétního subdodavatele rozhodují obě strany společně. V případě že k dohodě nedojde, rozhoduje o výběru subdodavatele zhotovitel. 3. Termín plnění, staveniště 3.1 Místo plnění: budova VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická, ul. Kulturní č. p. 468, Bystřice nad Pernštejnem. 3.2 Práce budou zahájeny: (předpoklad) 3.3 Předmět díla bude dokončen nejpozději: 3.4. Za nesplnění dokončení a předání předmětu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedeni dotčených píoch a pozemků do původního stavu, provedení čistého úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předáni a převzetí díla Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem Staveniště - objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději pět dnů před zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, - o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu, - provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen poskytnout Stránka 4z 11

5 prostory pro konání kontrolních dnů a pro umožnění činnosti technického, příp. autorského dozoru a koordinátora BOZP včetně potřebné součinnosti, - jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa, - zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, - nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 4. Cena za dílo 4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto: Cena díla bez DPH: DPH 21%: ,- Kč ,- Kč Cena díla činí: celkem s DPH Kč slovy : třimilionydevětsetsedmtisíctřistatřicetsedmkorun českých Cena uvedená v této smlouvě je sjednaná jako cena nejvýše přípustná s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této Smlouvy o dílo a z požadavků zadávací dokumentace na tuto akce, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek: - při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty, - v případech stanovených v čl. 2.6., 2.7. a v případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění - v případech, kdy důvodem pro změnu ceny bude provedení víceprací (viz čl. 2.6., 2.7. Smlouvy), jsou smluvní strany povinny respektovat podmínky pro zadávání dodatečných stavebních prací stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Ve výše uvedených případech, jejichž důsledkem je změna sjednané ceny, bude vždy uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 5. Financování 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným Stránka 5 z 11

6 pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených práci, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné I elektronické podobě. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce, který je současně datem zdanitelného plnění. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30 dnů po předáni a převzetí hotového díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedostatku Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Za den zaplacení se považuje den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele. Objednatel je povinen provést úhradu fakturovaných částek výhradně na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy Každá faktura bude kromě povinných náležitostí rovněž obsahovat název akce VOŠ a SOŠ zem.- tech. Bystřice nad Pernštejnem - Úprava zámečnické dílny". Zhotovitel je dále povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystaveni, ceny bez DPH, DPH, ceny včetně DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude pokuta vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude pokuta účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli. 6. Stavební deník, kontrolní dny 6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle platných právních předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, dohodnuté změny prováděných prací od zadávací dokumentace apod. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi! Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad a nedodělků Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Kromě pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Stránka 6 z 11

7 6.4. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně subdodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání. 7. Převzetí předmětu díla 7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno po etapách v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, zpráv o zkouškách a revizích stanovených právními předpisy. Dále je zhotovitel povinen předložit: - veškeré doklady a případná zaměření požadované stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech, - seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty a návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, pokud byly k těmto strojům a zařízením vystaveny, - doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky ve výkazu výměr. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku podle platných právních předpisů. Zhotovitel doloží k předávacímu protokolu veškeré nutné revize - bez závad Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky nebránící užívání díla Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo přejímacího protokolu bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávnění jednat v technických věcech dle této smlouvy Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Stránka 7 z 11

8 8. Ostatní podmínky smlouvy 8.1. Smluvní strany berou na vědomí, že zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí provádět výkon technického dozoru stavby, který je předmětem této Smlouvy Výkonem technického dozoru stavebníka byli pověřeni Stanislav Fejt a Ing. Bc. Eduard Jozífek, případně osoba pověřená objednatelem, kteří jsou oprávněni kontrolovat provádění díla v rozsahu: - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy, - upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky, - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody, - kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu Zhotovitel je povinen prokazatelně (písemně el. poštou) vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad Pokud se technický dozor stavebníka (objednatel) přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavření smlouvy s novým subdodavatelem vyžádat souhlas objednatele. V případě, že objednatel nebude souhlasit s uzavřením takové smlouvy, je zhotovitel povinen oslovit alespoň tři dodavatele na tutéž subdodávku a předložit nabídky alespoň tří různých dodavatelů. Přitom má objednatel právo rozhodnout o vyzvání dalších, jím určených dodavatelů k podání nabídky. O výběru konkrétního subdodavatele rozhodují obě strany společně. V případě, že k dohodě nedojde, rozhoduje o výběru subdodavatele Zhotovitel. Stránka 8 z 11

9 8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce bude provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě. 9. Záruky 9.1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla Vzájemnou dohodou a v souladu s 562 a 563 obchodního zákoníku se stanoví záruční doba na předmět díla v délce 60 měsíců Veškeré dodávky strojů, zařízení technologií, zařizovacích předmětů, materiálů apod., k nimž budou zhotoviteli poskytnuty záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců. K těmto strojům a zařízením budou zhotovitelem dodány vyplněné záruční listy k datu předání a převzetí díla Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla (etapy) bez vad a nedodělků Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 24 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování smluvní pokutu Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 30-ti dnů od doručení vyúčtování smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení. Stránka 9 z 11

10 9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba na tuto část díla. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách. O dobu od uplatnění reklamace až do odstranění vady a následného převzetí objednatelem se prodlužuje záruční doba na tuto část díla Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Pro náhradu škody platí ustanovení 373 a násl. obchod, zákoníku s tím, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele. 10. Pojištění díla Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min. 5 mil. Kč. Doklad o pojištění platném po celou dobu realizace díla je povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti zhotovitele a může být důvodem k nepodepsání smlouvy. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události: Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 11. Závěrečné ustanovení Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran Nastanou~li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran Obě strany prohlašují, že došio k dohodě o celém rozsahu této smlouvy Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku a nejsou-li i zde upravena příslušnými ustanoveními, pak platí ustanovení Občanského zákoníku Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Stránka 10z 11

11 11.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění, případně z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Dodavatel předloží seznam subdodavatelů ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměli jeho obsahu a na důkaz shody o celém rozsahu této smlouvy připojují své podpisy Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. Příloha: položkový rozpočet V Bystřici nad Pernštejnem dne V Jihlavě dne , 2013 Za zhotovitele za objednatele: v Ing. Radek Pospíšil - jednatel náměstek hejtmana kraje pro oblast majetku dopravy a silničního hospodářství Stránka 11 z 11

12 Položkový rozpočet stavby Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář i VOŠ a SOŠ zárrmdalsko-tachnická Bystřlcs nad Psj-nštšsjneni - úprava H-ífrssr.nlckš ciliny Budovy občanské výstavby Vzhledem k charakteru prací (REKONSTRUKCE) a nepřístupnosti některých částí ke zjištění stávajícího stavu bude rozsah prací upřesněn v průběhu provádění prací. Cenová úroveň : ÚRS11/2011 Firmy Investor Projektant Dodavatel Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava Ing. arch. Darja Štolová, U Hrázek 2262/30, Žďár nad Sázavou SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, Bystřice nad Pernštejnem Rekapitulace ceny Cena bez DPH Sazba DPH : 21% Cena včetně DPH Základní rozpočtové náklady Kč Kč Kč Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady Kč Kč Kč Cana celksm 2RM+VRN+0N 3 22S 204 Kc Kč Kč biovirne Ti pevnýi"!i 7.ákU'J(ííl'i SPH oiavbys.no. Průmyslová 141, CZ :.>V3 01 Bystrico nod Pern::.lejwrn Dii": CZ26??-0Á/0 tol.<4?0í)66 V.0 9/. v.ww.splvilavby.c _

13 ZAKÁZKA: VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem - úprava zámečnici Popis Cena S0_01: Stavební práce : Zemní práce : Svislé konstrukce : Vodorovné konstrukce : Úpravy povrchu : Trubní vedení : Ostatní konstrukce a práce : Silnoproud : Přesun hmot HSV : Izolace proti vodě : Vnitřní vodovod : Zařizovací předměty : Konstrukce klempířské : Krytiny tvrdé : Konstrukce truhlářské : Konstrukce zámečnické : Otvorové prvky z plastu : Podlahy povlakové : Obklady keramické : Malby Vedlejší a ostatní náklady ON: Ostatní náklady VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Celkem (bez DPH) DPH DPH 15 %ze základny: 0 DPH 21 % ze základny: Celkem (včetně DPH) z

14 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena S0_01: Stavební práce : Zemní práce SP Odstranění podkladu pl pres 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m , SP Úprava pláně na násvoech se zhutněním m ,8 12, : Svislé konstrukce H Tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR. označení průřezu , SP Zdivo nosné vnitřní keram. tl 175 mm oevnosti P 10 na MVC m , SP Zdivo nosné vnitrní keram. tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC m , SP Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 200 cm kus 1,0 335, SP Překlad keramický plochý š 14,5 cm ds 250 cm kus , SP Překlad ze ŽB tř. C16/20 m3 0, , SP Zřízení bednění překladů v do 4 m m2 2,94 450, SP Odstranění bednění překladů v do 4 m m2 2,94 100, SP Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, SE, U, UE nebo L do č 22 0, , SP Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel ti přes 100 mm m2 33,8 400, SP Obklad sádrokartonem čtvřstranný do 0.5/0.5 m m 14,4 750, : Vodorovné konstrukce SP Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm m , SP Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm m , : Opravy povrchu SP Potažení vnitřních stěn rabicovým pletivem m2 337,835 40, SP Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 337, , SP Oprava vnitřní vápenocementová štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m , , SP Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního m2 39, , SP Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementová ze suchých směsí za m2 337,835 16, zabudované omítníky 21. SP Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementová ze suchých směsí za zabudované rohovníky m 9,6 50, SP Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 39, , SP Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20 - včetně řezání a výplně dilatačních spař m3 170, , z 8

15 Por. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena 24. SP Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu m , SP Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeíon) pro m3 170, , objemové vyztužení 25 kg/m3 26. SP Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí tl 2 mm s přísadou korundu střední provoz 27. SP Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou m ,8 63, m 216,051 20, : Trubní vedení SP Demontáž nefunkční ležaté kanalizace m 30,0 100, SP Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti pres 50 kus 2,0 300, do 100 kg 009: Ostatní konstrukce a práce SP Lešení íehkě pomocné, výška podíahv do 3,5 m m2 587, SP Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m , SP Bourání základů z betonu prostého - šachty m , SP Bourání základů z betonu prostého - kanály po obvodu m3 7, , SP Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 92,301 40, SP Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 235,219 60, SP Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu m3 0, , SP Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 38. SP Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 - (znečištěno oleji) 39. SP Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 m3 82, , m3 72, , m3 12, , SP Demontáž dřevěných stěn větrových a dělících m2 30,948 60, SP Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC m2 28, , SP Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m2 m2 89,026 50, SP Demontáž křídel stávajících oken soubor 1, , SP Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří pl do 2 m2 kus 21,0 15, SP Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat pl přes 4 m2 kus , ' 46. SP Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 22, , SP Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 26, SP Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 7,55 110, SP Bourání vyzdívky z polykarbonátu m2 10, SP Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pí do 4 m2 na MC tl do 300 mm m3 3, , SP Demontáž sporáků kus , SP Demontáž kuchyňské linky soubor , z 8

16 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedrs. cena Cena 53. SP Přesun zařízení - vybavení dílen - Nádražní soubor 1, , SP Přesun zařízení - vybavení dílen - Domanín soubor 1, , SP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 905,843 40, SP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 9 058,43 4, SP Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné) 158, , SP Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 316, , : Silnoproud SP Elektroinstalace - dodávka, montáž, demontáž - viz samostatný výpis soubor , : Přesun hmot HSV SP Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 1 320,681 50, : Izolace proti vodě H Fólie LDPE tl 1 mm m ,846 75, H Textilie netkaná 300 q/m2 m ,846 16, SP Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií PVC m ,8 40, SP Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií PVC m2 73,333 45, SP Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní m ,133 3, SP Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 3, , : Vnitřní vodovod SP Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 m 40,0 350, SP D+M Hydrantového systému stěnového, pr. hadice min 19 mm, délka 30 m soubor 1, , : Zařizovací předměty SP Stavební práce při demontážích zařizovacích předmětů soubor 1, , SP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 6,0 80, SP Demontáž dřez dvojitý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur soubor 1,0 100, SP Demontáž ohřívač elektrický tlakový soubor 2,0 200, SP Demontáž dřezů kameninových nebo výlevek nebo misek jednoduchých soubor 1,0 150, SP Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 6,0 50, z 8

17 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena 764: Konstrukce klempířské SP Oplechování parapetů Pz rš 330 mm včetně rohů m 21,93 180, SP Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm m 27,35 30, SP Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v obiektech v do 6 m t , : Krytiny tvrdé SP Krytina z polykarbonátových komůrkových desek rovných tl. 10 mm na kovovou konstrukci - P1 m2 9, , SP Přesun hmot tonážní pro krvtinv tvrdé v obiektech v do 6 m t 0, : Konstrukce truhlářské H Deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,15 x 1 m m 13,95 200, H Deska Darapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m m 7,98 260, SP Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů dřevěných plochy přes 1,5 m2 m2 100,674 40, SP Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných Šířky do 30 cm délky přes 1,0 m 84. SP Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m 85. SP Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 2,6 m kus 13,0 30, kus 9,0 150, kus 2,0 210, : Konstrukce zámečnické SP Lišta AL rohová m 55,44 140, SP /P D+M atyp dvoukřídlé plechové, včetně plechové zárubně, 2000x2500 kus 7, , mm, RAL SP /L D+M vnitřních dveří, dvoukřídlé plechové, vč plechové zárubně, 1600x1970 mm, RAL PO EW30DP1 ~C kus 1, , SP D+M prům sekčních vrat výsuvných pod strop, zateplené, 3960x3450 mm kus 2, , SP /P D+M prům sekčních vrat výsuvných pod strop, zateplené, s integrovanými dveřmi, 3870x3450 mm 91. SP /L D+M prům sekčních vrat výsuvných pod strop, zateplené, s integrovanými dveřmi, 3000x3450 mm kus 1, , kus 1, , SP Montáž AI lišt šroubováním m 50,4 35, : Otvorové prvky z plastu SP Dodávka plastového okna 3996x2648 mm (dle výpisu Drvků) kus 1, , SP Dodávka plastového okna 1550x3069 mm (dle výpisu prvků 1 kus 9, , SP Montáž plastových výdlní otvorů m 170,8 125, z 8

18 96. SP Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 239,9 5, SP Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou m2 476,36 10, : Obklady keramické I SP [ Tbemontáž obkladů z obkladaček keramických lepených I m2 37,75 I 50,00 j : Malby SP Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 5,0 m m ,411 16, SP Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásob ié s penetrací m ,819 24, z

19 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Vedlejší a ostatní náklady ON: Ostatní náklady I SP I Dokumentace skutečného provedení stavbv soubor 1, , Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jeií předání obiedna teli v požadované formě a počtu VRN: Vedlejší rozpočtové náklady I ON l07 Zařízení staveniště - vybudování, provoz a odstranění I soubor I 1, Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště 8 z 8

Smlouva o dílo č. 2013-04 - D

Smlouva o dílo č. 2013-04 - D KUJIP00ZG0DQ Smlouva o dílo č. 2013-04 - D Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - rekonstrukce elektroinstalace" uzavřená dle 536 a násl. zákona če.513/91 Sb. obchodního zákoníku a předpisů souvisejících

Více

Smlouva o dílo (číslo smlouvy zhotovitele: 2705/2014)

Smlouva o dílo (číslo smlouvy zhotovitele: 2705/2014) KUJIP014VNLU Smlouva o dílo (číslo smlouvy zhotovitele: 2705/2014) uzavřená podle 536 a násl. zákona 6.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") 1. Smluvní

Více

Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 1"

Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 1 KUJIP014W92U É INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ Kraj Vysočina S m l o u v a o d í l o uzavřená podle 536 a násl. zákona 6.513/1991 Sb.,

Více

Illlllllllllillllll cujipouwsto

Illlllllllllillllll cujipouwsto Smlouva o dílo Illlllllllllillllll cujipouwsto uzavřená podle ustanovení 2586 a nás!. Zákona č. 89/2012 Sb,, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") na realizaci

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SoD) č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ), konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy SML/1804/2015 uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Statutární město Přerov

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno Zastoupený : Martin

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, ke které jsou připojeny, a strany jsou povinny se jimi řídit, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. I.

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO / NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel Bankovní spojení: Číslo účtu IČ DIČ Statutární zástupce: Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Zapsán v obchodním rejstříku

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

N á v r h s m l o u v y o d í l o

N á v r h s m l o u v y o d í l o N á v r h s m l o u v y o d í l o dle 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků I. SMLUVNÍ STRANY I.1. Objednatel: Kanonie premonstrátů v Želivě Sídlo: Želiv

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

smlouvu o dílo na stavební práce

smlouvu o dílo na stavební práce SMLOUVA O DÍLO č. Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany 1. Město Vrbno pod Pradědem se sídlem: Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, PSČ 793 26 IČ: 00296457 DIČ: CZ 00296457 zastoupené:

Více

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany 1. Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Se sídlem: Ukrajinská 19, Ostrava Poruba, 708 00 Zastoupen: Mgr. Janou Heřmanovou,

Více

Smlouva o dílo Číslo

Smlouva o dílo Číslo Smlouva o dílo Číslo uzavřená podle 2586 a násl. Obč.Z č. 89/2012 Sb. Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Stavební bytové družstvo Chomutov, se sídlem Husova 2079/10, 430 03 Chomutov IČ: 00041955 DIČ:

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku Číslo jednací: MCBS/2015/0115785/JACE Vyřizuje: Eva Jachymiáková SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno,

Více

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa Ing. Rostislav Mareš, Fügnerova 1358, 440 01 Louny Telefon : 722091410 IČ : 74569589 E-mail : Rostislav.Mares@seznam.cz Textová část zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané

Více

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.,

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi I. Smluvní strany Objednatel:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 EPLcond a.s. Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň www.eplcond.cz Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1787 IČO: 26346575 DIČ: CZ26346575 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ PODMÍNKY pro zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb. v platném znění veřejná zakázka na stavební práce Olšany - kanalizace OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATEL : Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů veřejná zakázka na dodávky Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících

Více

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (dle ust. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále jen,,zákon ) Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací

Více

A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ

A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: MĚSTO CHOTĚBOŘ zastoupené společností TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY

Více

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova 1, Šumperk odizolování zdiva a podlahy

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova 1, Šumperk odizolování zdiva a podlahy Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 78527/2015 Naše sp. zn.: 78527/2015 MJP/LESA *MUSPX01IZC59* Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy návrh SMLOUVA O DÍLO č. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 jednající Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou bankovní

Více

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Charita Ostrava Se sídlem: Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice zastoupen: Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 DIČ: CZ 44 94 09 98 (není plátce DPH)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody" OBCHODNÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody OBCHODNÍ PODMÍNKY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění www stránkách zadavatele pro zadávání zakázek, pokud zadavatel není povinen

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany CD > I 1 SMLOUVA O DÍLO "O o i číslo smlouvy objednatele : 2012/367 číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany Objednatel:

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O uzavřená v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy u objednatele: Číslo smlouvy u zhotovitele:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů

Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů Objednatel: Město Bohumín Sídlo: Masaryková 158,735 31 Bohumín-Nový Bohumín Zastoupen: Ing.Petrem

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D. návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

Cislo smlouvy mandanta: 62137. pad Čfótern Mandátní smlouva uzavřená podle 566 a násl. Obchodního zákoníku číslo 513/1991 Sb.

Cislo smlouvy mandanta: 62137. pad Čfótern Mandátní smlouva uzavřená podle 566 a násl. Obchodního zákoníku číslo 513/1991 Sb. KRASK'A SPRAVA A U0RZBA SILNIC moořly příspěvková cfrarkacé A- i i j. 04 SMLOUVA REQSTTCi"//^ Cislo smlouvy mandanta: 62137. pad Čfótern Mandátní smlouva uzavřená podle 566 a násl. Obchodního zákoníku

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov

SMLOUVA O DÍLO. uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 ZD uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Statutární město

Více

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku I. Smluvní strany 1. Dům kultury Teplice, p. o. Mírové náměstí 2950, 415 80, Teplice IČ: 00081221 DIČ: CZ 00081221 číslo bankovního účtu:

Více

III. URČENÍ DÍLA Rozsah díla

III. URČENÍ DÍLA Rozsah díla S M L O U V A O D Í L O č. 20/2015 Č. smlouvy obejdnatele: 12/2015/R uzavřená podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi

Více

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno Smlouva o dílo na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno uzavřená podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku níže uvedené dne, měsíce a roku, mezi těmito

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O Č. objednatele: 17/2015/R Č. zhotovitele: uzavřená podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže

Více

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města SMLOUVA O DÍLO na dodávku uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL:

Více

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991

Více

Havarijní stav rozvodů teplé a studené vody

Havarijní stav rozvodů teplé a studené vody OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: Havarijní stav rozvodů teplé a studené vody Část Obchodní

Více

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění SMLDEU-24-18/2012 SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění Článek L SMLUVNÍ STRANY Správa Krkonošského národního parku se sídlem: Dobrovského3, 543 01

Více

SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV

SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV I. SMLUVNÍ STRANY č. I.1 OBJEDNATEL : MĚSTO SOKOLOV sídlo: Rokycanova

Více

Smlouva o dílo c. 203-012. na verejnou zakázku. 1. SMLUVNí STRANY

Smlouva o dílo c. 203-012. na verejnou zakázku. 1. SMLUVNí STRANY 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111II11I1111111111 MUCTP004KBD0 Smlouva o dílo c. 203-012 na verejnou zakázku 1. SMLUVNí STRANY Objednatel: Mesto Ceský Tešín adresa: námestí CSA 1/1,

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO. jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Ing. David Pěnička, starosta obce

SMLOUVA O DÍLO. jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Ing. David Pěnička, starosta obce č. objednatele. č. zhotovitele 2015/3310/0074 SMLOUVA O DÍLO která je uzavřena dle 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb.,občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), za předpokladu dodržení především

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 536 a nás!., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění pro akci; II/392 Pucov - průtah"

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 536 a nás!., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění pro akci; II/392 Pucov - průtah Cisto smlouvy objednatele: 71513 Číslo smlouvy zhotovitele: 1856.3240152RKA SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a nás!., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění pro akci; II/392 Pucov -

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Třemošná zastoupené

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů starosta SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi společností OBEC PETROUPIM sídlo: Petroupim 74, 256 01 Petroupim IČ: 00232475

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku 1 Název veřejné zakázky Pokládka PVC Základní škola, Masarova 11, Brno Líšeň, PSČ

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 2014_07 Rekonstrukce kotelen, Brno Líšeň, PSČ 628 00

SMLOUVA O DÍLO č. 2014_07 Rekonstrukce kotelen, Brno Líšeň, PSČ 628 00 SMLOUVA O DÍLO č. 2014_07 Rekonstrukce kotelen, Brno Líšeň, PSČ 628 00 uzavřená na základě ustanovení 11 a 89 až 92 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova 7 a

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřená podle ustanovení 536 a 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel:

Více

zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění ču, Smluvní strany

zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění ču, Smluvní strany 1. 2. podle 536 a následujících SMLOUVA O DÍLO zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění ču, Smluvní strany Zhotovitel: Stavební firma RUKO s.r.o. Sídlo: Náměstí 14. října 1307/2, 15000

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená v souladu s ustanovením 631 a násl. Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená v souladu s ustanovením 631 a násl. Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami. I. SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 631 a násl. Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami I. Smluvní strany Objednatel:... Bytem :... RČ:... Č. OP... Telefon:... dále jen objednatel

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O DÍLO. Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2.a 3. NP - projektové práce.

SMLOUVA O DÍLO. Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2.a 3. NP - projektové práce. SMLOUVA O DÍLO Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2.a 3. NP - projektové práce Smluvní strany: Zhotovitel: HBH atelier s.r.o. se sídlem: Letkovská 5, 326

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění pro akci M/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění pro akci M/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice KUJI P00TN8HX číslo smlouvy objednatele: 66266 číslo smlouvy zhotovitele: 2012006032 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění pro akci M/150

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O DÍLO. Zakázka: Stavební úpravy objektu Rybářská 70, Opava. Článek I. Smluvní strany

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O DÍLO. Zakázka: Stavební úpravy objektu Rybářská 70, Opava. Článek I. Smluvní strany 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O DÍLO Zakázka: Stavební úpravy objektu Rybářská 70, Opava Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 261 odst.2 a dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 261 odst.2 a dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 261 odst.2 a dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany I.1. Objednatel : Stodská nemocnice a.s. Sídlo : Hradecká 600,333

Více

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši SMLOUVA NA SLUŽBY Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany uzavřená na základě výsledku otevřeného řízení, jehož oznámení o zakázce bylo uveřejněno prostřednictvím Věstníku

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

Mandátní smlouva - návrh uzavřená podle 566 a násl., Obchodního zákoníku číslo 513/1991 Sb., v platném znění

Mandátní smlouva - návrh uzavřená podle 566 a násl., Obchodního zákoníku číslo 513/1991 Sb., v platném znění KUJIP00XB2OK číslo smlouvy mandanta: 61093 číslo smlouvy mandantáře: KOO/38/2012 Mandátní smlouva - návrh uzavřená podle 566 a násl., Obchodního zákoníku číslo 513/1991 Sb., v platném znění pro výkon koordinátora

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

Smlouva o dílo Rekonstrukce komunikace vč. části chodníku na ul. U Stadionu v Hlučíně

Smlouva o dílo Rekonstrukce komunikace vč. části chodníku na ul. U Stadionu v Hlučíně Smlouva o dílo Rekonstrukce komunikace vč. části chodníku na ul. U Stadionu v Hlučíně uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 2586 2635 I. Smluvní strany. O B J E D N A T E L: název, adresa:

Více

Smlouva o dílo č. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi: TAURUS, družstvo

Smlouva o dílo č. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi: TAURUS, družstvo OBCHODNÍ PODMÍNKY - Příloha č.3 Smlouva o dílo č. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi: Z h o t o v i t e l O b j e d n a t e l TAURUS, družstvo

Více

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu č.j.: 438/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 447 ze dne 09.06.2014 ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. provedení vestavby lapolu

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5612053457 (ORG 5139, 5141, 5140) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:..

Více

SMLOUVA O DÍLO. Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce

SMLOUVA O DÍLO. Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce SMLOUVA O DÍLO Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce Smluvní strany: Zhotovitel: GK Plavec-Michalec, Geodetická kancelář s.r.o.

Více

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více