TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRHOVOSVINENSKÉ LISTY"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Květen 2010 Číslo 5 Ročník XX Město chce od července přísněji postihovat nerespektování dopravních předpisů Letošní turistická sezóna na Buškově hamru 30. dubna odstartovala tradičním pálením hamerské čarodějnice Teplé odpoledne přílákalo na hamr děti s rodiči, zdobila se májka, pekly se špekáčky, kreslily obrázky. V sobotu 29. května od 15 hodin se hamr chystá oslavit Mezinárodní den dětí organizátoři na něj připravují oblíbené kostýmované prohlídky. Všichni jsou srdečně zváni. V. Heidinger Trhové Sviny v poslední době získaly nepěknou pověst města, v němž se řidiči tak trochu vysmívají dopravním předpisům a mnoho z nich zůstává nepotrestáno. Z pohledu chodců a dalších účastníků provozu je ovšem tato situace nejen nepříjemná, ale často i velmi nebezpečná. Město se tedy rozhodlo zakročit a ukončit jistou benevolenci, která zde vůči nezodpovědným řidičům panovala. Koncem dubna letošního roku se na půdě trhovosvinenské radnice uskutečnila koordinační porada, kterou inicioval vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Trhové Sviny Jan Hohenberger. Porada za účasti zaměstnanců města a zástupců Policie ČR i městských strážníků měla zejména upozornit na tuto neudržitelnou situaci, informovat o mnohých stížnostech občanů a stanovit řešení, která by měla dopravu vrátit do zákonných mezí. Nešvary a problémy, které se v našem městě prakticky denně opakují, lze shrnout do několika bodů vozidla stojí na chodnících, na parkovištích s časovým omezení najdeme auta bez parkovacího kotouče, na místech, vyhrazených pro Zásobování, MěÚ a ZTP, stojí vozidla, pro něž prokazatelně není parkoviště určeno. Ani pití alkoholu není pro některé řidiče důvodem, aby nenasedli do svého auta a neodjeli, chybí také denní pochůzky příslušníků policie po náměstí v trvání alespoň tři hodiny v kuse. Z praxe strážců veřejného pořádku vyplývá, že zhruba 70 procent problémových řidičů pochází z řad místních občanů a jejich jednání je opakované. Řidiči ale i chodci, kteří doposud hřešili na celkem smířlivý postup policie i strážníků, se nejpozději od 1. července letošního roku musejí připravit na to, že řešení přestupků domluvou či formou pokut v nižší hranici skončí, tolerance už není na místě. Zesílí se také kontroly dodržování pravidel silničního provozu tak, aby v našem městě všichni pochopili, že zákonná norma je zkrátka platná všude, shrnul závěry koordinační porady Jan Hohenberger. P. Vicková Renovace MŠ Beruška na Budovatelské ulici Ani v letošním roce nezapomíná Město Trhové Sviny na naše nejmenší. Po úspěšném loňském roce, kdy se podařilo získat z Grantového programu Jihočeského kraje dotaci na půdní vestavbu pro MŠ Čtyřlístek ve Školní ulici a rozšířit kapacitu mateřské školy, je na řadě budova Berušek v Budovatelské ulici. Předmětem stavební renovace je výměna oken v celém objektu MŠ Beruška na Budovatelské ulici. Budova této MŠ byla postavena na přelomu 80. a 90. let minulého století a tomu odpovídá její stav a opotřebení. V havarijním stavu jsou okna v celém objektu, zejména pak v jednotlivých učebnách. Cílem projektu je uvedení stavby do souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy. Odhadované náklady činí ,- Kč. Z těchto nákladů má Město schválenou dotaci opět z Grantového programu Jihočeského kraje ve výši ,- Kč. Jedná se o 60 % z celkové ceny, 40 % je povinný podíl, který musí uhradit žadatel. Práce budou realizovány v průběhu letních měsíců bez mimořádného omezení provozu MŠ. Kromě výše uvedených finančních prostředků se podařilo získat i dotaci na vybavení zahrad obou budov mateřské školy v celkové výši ,- Kč. Jedná se opět o 60 % z celkových nákladů, když město přidá svůj povinný podíl ve výši 40 % z pořizovací hodnoty, bude nakoupeno vybavení za cca ,- Kč. Věřím, že všechny letošní investice pro naši mateřskou školu přispějí k pohodové výchově našich nejmenších a že se děti v obou budovách budou cítit spokojeně a v bezpečí. Celému personálu pak přeji pevné nervy při realizaci všech stavebních prací. Ing. I. Božáková, vedoucí ORR Mohuřice slavily 1. máj tradiční přehlídkou alegorických vozů 1. máj v Mohuřicích opět ukázal nerozbornou jednotu dělníků, rolníků, pracující inteligence i armády. Vpřed k zářným zítřkům, kdy bude všechno všech a každému se dostane podle jeho potřeb. Za zdárný průběh opět skvělého happeningu organizátorům děkujeme. Redakce, foto: F. Slípka 1

2 INFORMACE Z RADNICE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Usnesení z 8. jednání Rady města, které se konalo v pondělí Vyrozumění ve věci jednání s firmou RUWAC s.r.o. Usnesení RM 81/ RM bere na vědomí vyrozumění o odročení jednání u okresního soudu s firmou RUWAC s.r.o. a pověřuje EKO přípravou podkladů k Dohodě o narovnání ohledně celkové výše náhrady škody za ušlé nájemné náležící Městu TS za nájem zařízení, provozované Tepelným hospodářstvím Trhové Sviny a to do nejbližšího jednání RM. Žádost o prodloužení smlouvy o pronájmu Usnesení RM 82/ Rada města souhlasí s prodloužením smlouvy o pronájmu bývalé školy v Pěčíně pro 12. PS Lidice Pionýr na dobu 5 let. Výměna oken na poliklinice Usnesení RM 86/ Rada města souhlasí s výměnou oken v bytě na poliklinice ul. Nábřeží Sv. Čecha v Trhových Svinech a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou ALU.PLAST s.r.o., Samota 580, Kaplice. Ohňostroj Usnesení RM 88/ RM rozhodla vyčlenit částku ,- Kč na uspořádání ohňostroje v rámci oslav k 65. výročí osvobození a ukončení II. světové války, které se konaly v předvečer dne Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Usnesení z XXIII. zasedání ZM v Trh. Svinech, které se konalo Usnesení ZM č. 12/ Zastupitelstvo města schválilo uzavření Dohody o narovnání mezi Městem Trhové Sviny, společností RUWAC s.r.o. a společností Schiestl spol. s r.o. ve věci splátkového kalendáře o úhradě úroků z prodlení Městem Trhové Sviny. Usnesení ZM č. 13/ Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozbor aktuální situace a návrh řešení od pana Mgr. Tomáše Rady, advokátní kanceláře v Českých Budějovicích, týkající se případu Schiestl spol. s r.o., RUWAC s.r.o. a Město Trhové Sviny a souhlasí s jeho zněním. Usnesení ZM č. 14/ Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozbor otázky vyčíslení ušlého zisku od pana Mgr. Tomáše Rady, advokátní kanceláře v Českých Budějovicích, týkající se případu Schiestl spol. s r.o., RUWAC s.r.o. a Město Trhové Sviny a souhlasí s jeho zněním. Usnesení ZM č. 15/ Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet Města Trhové Sviny za rok 2009 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad. Usnesení ZM č. 16/ Zastupitelstvo města schválilo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 v tomto znění: Opatření v evidenci majetku -Stav na listu vlastnictví musí odpovídat stavu v účetnictví. Stav zjištěný při inventarizaci za rok 2010 musí odpovídat stavu na listu vlastnictví a účetní evidenci. Usnesení ZM č. 20/ Zastupitelstvo města schválilo aktualizovaný Rozpočtový výhled na období 2011 až Usnesení ZM č. 21/ Zastupitelstvo města Výstavba parkoviště, Budovatelská ulice Usnesení RM 92/ RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na výstavbu parkoviště u bytového domu v Budovatelské ulici s firmou Stavitelství Matourek s.r.o., Třeboňská 620, Rudolfov za celkovou cenu ,- Kč. Rozsah prací bude postupně upřesňován dle cenových možností města, termín dokončení je do 12/2011. RM ukládá RR předložit do nejbližšího jednání RM vyjádření ohledně smluvního závazku mezi firmou Bussmark a Městem TS týkající se předmětného parkoviště. Digitalizace kina Trhové Sviny Usnesení RM 93/ Rada města souhlasí s podáním žádosti do programu Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie na technický rozvoj a modernizaci české kinematografie tzv. III. vlny digitalizace kin. Přidělení bytu v DPS Usnesení RM 94/ RM rozhodla přidělit uvolněný byty (1 místnost) v DPS v Trhových Svinech, nábř. Sv. Čecha 1055 žadatelům v navrženém pořadí předloženého seznamu s platností do Pronájem 2 obecních bytů Žižkovo nám. Č. 30, Trhové Sviny Usnesení RM 95/ Rada města rozhodla, na schválilo rozpočet sociálního fondu na rok Usnesení ZM č. 22/ Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci Tepelného hospodářství Trhové Sviny. Usnesení ZM č. 23/ Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci z valné hromady společnosti Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s r.o. Usnesení ZM č. 25/ Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o návratné finanční výpomoci s Místní akční skupinou Sdružení Růže, se sídlem v Borovanech na projekt Rehabilitace drobných sakrálních staveb jihočeského pohraničí v rámci Programu rozvoje venkova Usnesení ZM č. 26/ Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemků v lokalitě za DPS v Trhových Svinech směrem k ČOV ve vlastnictví Města Trhové Sviny (pronajaté zahrady). Podmínky záměru určí rada města. Usnesení ZM č. 27/ Zastupitelstvo města ruší OZV Řád veřejného pohřebiště schválený Zastupitelstvem Města Trhové Sviny z roku 2004 a to k v celém rozsahu. Usnesení ZM č. 29/ Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na III.ročník žákovského fotbalového turnaje ERIMA CUP o pohár Města Trhové Sviny a souhlasí s jejím podpisem. Finanční prostředky jsou poskytovány v rámci Programu III Podpora veřejně přístupných sportovních akcí s převahou zaměření na mládež. Usnesení ZM č. 30/ Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na Opravu sociálního zařízení ve sportovní hale a souhlasí s jejím podpisem. Finanční prostředky jsou poskytovány v rámci Programu I Příspěvek na rekonstrukce stávajících sportovišť. Usnesení ZM č. 32/ Zastupitelstvo města rozhodlo přijmout formou daru nově zaměřené pozemky parc.č. KN 3431/8 o výměře 718 m 2, základě doporučení Bytové komise, uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 3, Žižkovo náměstí č. 30, Trhové Sviny Usnesení RM 96/ Rada města rozhodla, na základě doporučení Bytové komise, uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 4, Žižkovo náměstí č. 30, Trhové Sviny Žádost Města Rožmberka nad Vltavou Usnesení RM 102/ Rada města souhlasí s odprodejem hřebenového bubnu z ČOV Trhové Sviny Městu Rožmberk nad Vltavou, Rožmberk nad Vlt. za cenu ,- Kč. Nabídka na umístění reklamy Usnesení RM 103/ Rada města rozhodla o umístění reklamy v cyklomapě č. 135 Novohradské hory (1:70 000) o velikosti pole za celkovou cenu 8 000,- Kč bez DPH. Usnesení RM 104/ RM rozhodla zakoupit 50 kusů cyklomap (1 kus za 67,90 Kč bez DPH) k propagaci města. Smlouva o společném postupu zadavatelů Usnesení RM 105/ Rada města schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů s příspěvkovou organizací SÚS JčK se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice. Úplné znění všech usnesení RM a ZM najdete na webových stránkách města. Zpracoval J. Steinbauer, místostarosta parc. č. KN 3914/1 o výměře 586m 2 a parc.č. KN 3914/6 o výměře 4m 2 v k.ú. Trhové Sviny, od Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice.. Usnesení ZM č. 34/ Zastupitelstvo města rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 1329/40 o výměře 47m2 v k.ú. Trhové Sviny za cenu 120,- Kč/m2 paní Vlastě Ricciardi, Luční 1044, Trhové Sviny. Náklady spojené s převodem uhradí žadatelka. Usnesení ZM č. 35/ Zastupitelstvo města ukládá Finančnímu a Kontrolnímu výboru prověřit postup jednání Města Trhové Sviny, firmy Schiestl s.r.o. a firmy Ruwac s.r.o. a předložit zprávu na příštím zastupitelstvu dne Usnesení ZM č. 36/ Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí grantu z Jihočeského kraje na Pořízení úplné aktualizace rozboru udržitelnosti rozvoje území ( RURÚ) ve výši 90 tisíc Kč a souhlasí s jejím podpisem. Usnesení ZM č. 37/ Zastupitelstvo města schvaluje přidělení grantu na projekt Festival dechových hudeb Karel Valdauf 2010 ve výši 40 tisíc Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy mezi JčK a městem. Usnesení ZM č. 38/ Zastupitelstvo města schvaluje přidělení grantu na projekt Výměna oken MŠ Beruška v Budovatelské ulici ve výši Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy mezi JčK a městem. Usnesení ZM č. 39/ Zastupitelstvo města schvaluje přidělení grantu na projekt Vybavení zahrad MŠ Trhové Sviny ve výši Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy mezi JčK a městem. Úplné znění všech usnesení RM a ZM najdete na webových stránkách města. Zpracoval J. Steinbauer, místostarosta 2

3 TRHOVÉ SVINY V ČÍSLECH Město Trhové Sviny zaznamenalo v minulém roce druhý nejvyšší přírůstek počtu obyvatel ze všech jihočeských měst Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu zveřejněných ve Statistickém bulletinu Jihočeského kraje zaznamenalo město Trhové Sviny v roce 2009 přírůstek 77 obyvatel, z toho přírůstek obyvatel stěhováním činil 60 obyvatel. V minulém roce se podle údajů ČSÚ narodilo trhovosvinenským občanům 64 dětí, zemřelo 47 občanů. Do Trhových Svinů se přistěhovalo 131 osob a vystěhovalo se 71 osob. Město Trhové Sviny mělo podle údajů ČSÚ k celkem 4948 obyvatel. Počet obyvatel Trhových Svinů každoročně roste, hranice 5000 obyvatel by mohla být překonána tento či příští rok. Následující tabulka uvádí srovnání měst v Jihočeském kraji podle přírůstku (úbytku) počtu obyvatel. Planá nad L. +122, Stráž nad N. +9, Slavonice -25, Trhové Sviny +77, Strmilov, Veselí n. L. -29, Lišov +70, Suchdol n. L. +7, N. Včelnice -30, Vodňany +61, Husinec +6, Volyně -46, Horní Planá +59, Mladá Vožice +5, Kaplice -48, Lomnice n. L. +50, Rožmberk n. V., Dačice -51, Č. Velenice +36, Hluboká n. V. +3, Bechyně -56, Nová Bystřice +34, J. Hradec, Vimperk -61Blatná, +32, Netolice +1, Milevsko -67, V. Březí +27, Soběslav 0, Protivín -68, Rudolfov +20, Volary -1, Č. Budějovice -71, Deštná +18, Velešín -7, Třeboň -73, Sedlice +12, Bavorov -8, Prachatice -99, Chýnov +10, Mirovice, Týn n. V. -104, Zliv, S. Ústí, Tábor -109, Borovany +9, Vyšší Brod -17, Č. Krumlov -138, Mirotice, Písek -23, Strakonice -197, Nové Hrady, K. Řečice -25. Zdroj dat: ČSÚ Ing. M. Bušek DROBNÉ INFO Vokální seskupení Calypte vyhrálo prestižní pěveckou soutěž Vokální seskupení Calypte, ve složení Tereza Kolářová, Jana Machutková, Barbora Voříšková a Michal Kudrna (s klavírním doprovodem a zároveň odborným dohledem, v osobě paní učitelky Mgr. Hany Kudrnové), se vydalo reprezentovat Jihočeský kraj a Trhosvinensko, kde se dali v roce 2005 dohromady, až do vzdáleného Podkrkonoší. V tamní Rtyni se uskutečnila celostátní pěvecká soutěž s mezinárodní účastí, nazvaná Podhorský čtyřlístek. Do semifinále soutěže, které proběhlo 16. dubna 2010, vybrala odborná porota celkem 57 semifinalistů, a to v kategoriích sóloví zpěváci 9 14 let, sóloví zpěváci let a vokální seskupení 9 26 let. Již semifinálové kolo naznačilo vysokou uměleckou úroveň všech zúčastněných protagonistů, což na finálovém večeru potvrdil i prof. Eduard Klezla. Do tohoto finále, které se pak uskutečnilo 17. dubna 2010 jako galakoncert ve sportovní hale, se prozpívalo 21 finalistů. Pěvecké výkony hodnotila odborná porota, ve které zasedl zmiňovaný prof. zpěvu Eduard Klezla, zpěvačka a herečka Olga Lounová, hudební producent Milan Herman, patronka soutěže Kamila Nývltová, člen výboru fanclubu Divadla Broadway a Hybernia Praha Oldřich Lichtenberg jr., student filmové university v Los Angeles Janek Bartoška, V.I.P. porota složená z partnerů soutěže Český rozhlas Hradec Králové a další. Calypte vystoupilo s písní Jaroslava Ježka V domě straší duch, kterou jste mohli slyšet na místních vystoupeních kvarteta, kde sklidila velký úspěch. Nakonec tato píseň obstála i před profesionální porotou a Calypte si tak odvezlo 1. místo z této prestižní soutěže. Vítěze si budete moci poslechnout na jejich 2. pěveckém recitálu, který se uskuteční v pátek 4. června na zámku v Nových Hradech. M. Kudrna Webové stránky: 3

4 We Are Writers! aneb Jak se rodí čtenář studenty. Jeho cílem bylo svépomocné vydávání vlastních textů a šíření časopisu mezi studenty, rodiči a pedagogy Šest let po vzniku vydavatelství uviděl světlo světa almanach vítězných školních prací Saplings. Za 90 let činnosti se mezi vítěze zapsali např. J.C. Oates, Robert Redford nebo Andy Warhol. Dnes je Scholastic se svými zaměstnanci největším vydavatelstvím dětské literatury na světě. Zároveň připravuje programy pro učitele, seznamuje rodiče s nejnovějšími trendy ve výuce anglického jazyka a literatury, připravuje televizní výchovné programy. Protože je mi filozofie nakladatelství Scholastic blízká a protože jsem také přesvědčena, že největším oceněním pro každého spisovatele je publikování jeho textu, uvítala jsem podzimní výzvu londýnské pobočky Scholastic.com k účasti v literární soutěži We Are Writers! Středoškolští studenti z celého světa mohli poslat svůj libovolně dlouhý text o filmu (filmová recenze, filmový scénář) nebo o člověku, kterého pokládají za hrdinu. Vidina otištění práce ve skutečné knize, navíc vydaná v Londýně a pod hlavičkou stejného nakladatelství, u kterého publikuje i J.K.Rowlingová, pohnula i nejzarytějším odmítačem slohových prací. Během jednoho měsíce jsme v kvintě a sextě trhosvinenského gymnázia shromáždili přes třicet prací v anglickém jazyce, z nichž se nakonec 27 objevilo v samotné knize. Již 9. prosince 2009 jsem obdržela , který by potěšil každého učitele kdekoliv na zeměkouli: I am pleased to inform you that all of your students entries have been chosen to be published in your school s very own book. Všichni jsme uvěřili až v polovině března 2010, kdy auto české pošty dovezlo balík se sedmadvaceti paperbacky. Nadšení studentů neznalo mezí - každý hledal své jméno v obsahu, listoval knihou, hladil desky. Úvodní stranu v naší knize napsala současná britská autorka dětské literatury Julie Donaldson a záverečný text cituji doslova: This book is a collection of creative writing by the pupils of Gymnazium Trhove Sviny. It is celebration of their imagination and talent and gives the reader a glimpse of their passion and interests. ( Toto je soubor kreativních textů žáků Gymnázia Trhové Sviny. Je to oslava jejich představivosti a talentu. Nechává čtenáře nahlédnout do jejich zaujetí a zájmů.) Ráda bych uvěřila, že se nám i díky této pětapadesátistránkové knížečce podařilo najít pár nových talentovaných autorů. A pro ty, jejichž texty se tentokráte v knize neobjevily, může publikace londýnského nakladatelství Scholastic posloužit jako ispirace a motivace k dalším literárním pokusům. Mgr. Marie Poláková Čtenářské kompetence, výchova ke čtenářství, recepce a percepce textu; ať už se schopnost číst nazývá jakkoli, vždy jde rodičům i pedagogům o jediné naučit děti číst, vyhledávat informace, nechat se unášet na křídlech fantazie, dobře se bavit. Jak to ale zařídit, aby se nám kniha stala pravidelným zdrojem informací i relaxace? Stačí příklad rodičů, kteří kteří svému dítěti pravidelně předčítají a jsou sami často vídáni s otevřenou knihou? Jakou roli může sehrát v období dospívání učitel literatury? Existuje přímá úměra mezi spisovatelem a čtenářem? Bývá ten, kdo sám píše, také dobrým čtenářem? Víte, že se dá změřit čtenářská gramotnost? Kdyby někdo znal recept na výchovu čtenáře, věděli bychom o něm. M.R. Robbie Robinson založil v roce 1920 v pennsylvánském Pittsburghu Cholastic Publishing Company a vydal první časopis pro místní středoškolské Autorský kolektiv při křtu knihy, který proběhl na konci března v budově gymnázia. Žáci zachránili 150 stromů, sbírali starý papír Na Základní škole v Trhových Svinech proběhl 5. května 2010 projekt Zachraň strom. Chtěli jsme rozvíjet u žáků ekologické cítění a zároveň poukázat na neutěšený stav životního prostředí. Žáci nosili do školy starý papír, který spolu se svými rodiči a prarodiči sbírali celé dva měsíce. Cílem projektu bylo zjistit, kolik stromů zachráníme právě tím, že uskutečníme sběr starého papíru. Výsledek našeho projektu byl vynikající. Podařilo se nám nashromáždit 11264,9 kg starého papíru, a to znamená, že jsme zachránili 150 stromů. Od firmy A.S.A.získá škola finanční částku za starý papír. Žáci si sami zvolí, co by si chtěli do školy za tyto peníze koupit. Učitelé jim s výběrem rádi pomohou. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na projektu účastnili. J. Matoušková 4

5 65. výročí osvobození z nacistické nadvlády Květen 1945 v Trhových Svinech U pily se skutečně bojovalo 5. května zažili svinenští občané několik nebezpečných chvil, při nichž šlo doslova o život. Vedle dvou přestřelek na náměstí to byla i naštěstí jediná skutečně bojová akce toho dne střet jednotky Národní stráže s německou obrněnou jednotkou u zátarasu vedle Staškovy pily (na konci dnešního Nového města). Tento zátaras byl v pozdním odpoledni uzavřen kládami a střežen hlídkou Národní stráže, jíž podle jednoho záznamu velel učitel V.Veselý. Vše šlo dobře až do chvíle, kdy dole ve městě došlo ke střelbě při zastavování německého vojenského auta a také při střetu s příslušníky německého štábu v budově soudu. Výstřely zaslechla německá hlídka u Rejt a k zátarasu přijely dva nepřátelské tanky. Protože průjezd do města byl uzavřen, pokusila se posádka vozidla zprvu vyjednávat. Příslušníci Národní stráže ale měli dostatek zabavených zbraní, a tak na dohodu nepřistoupili. Němci si tedy chtěli průjezd vynutit. Podle dobových záznamů vystoupili z tanku a postavili tři těžké kulomety, s nimiž postupovali proti městu. Podle městské kroniky tanky postupovaly k městu a střílely z kulometů. Obránci byli ukryti kolem zátarasu a na střeše Staškovy pily. Protože stříleli zřejmě jen jednotlivými ranami, vylákali posádku z tanku. Němečtí vojáci s kulometem se pak asi pokusili proniknout blíže silničním příkopem, jenže obránci je překvapili palbou z lehkého kulometu, umístěného na střeše skladiště. Jeden záznam zmiňuje, že proti tankům muži vystřelili také dvě pancéřové pěsti. Šupa prý to byla náramná. Ať už je to pravda či ne, Němci i s vozidly se záhy stáhli z dostřelu zpět k Rejtům. Výsledkem přestřelky byl údajně jeden mrtvý německý voják. Na straně obránců utrpěl střelné zranění Jar. Mikeš, železniční zřízenec z T.Svinů. U Velkého rybníka však byl bohužel zastřelen dvaačtyřicetiletý tovární dělník Tomáš Chuchel, který se právě vracel ze Svinů na Rejta a jehož Němci asi omylem považovali za jednoho z ozbrojených povstalců. Střetnutí tedy dopadlo pro obránce velmi dobře. Proč však Němci nepoužili hlavní zbraň tanku kanon? Všechny záznamy hovoří pouze o použití kulometů či těžkých kulometů. Zodpovědět tuto otázku nám teprve nedávno umožnila jedna z fotografií Jana Kollara, amatérského fotografa, díky kterému (a několika dalším) máme z květnových dnů nezvykle bohatý obrazový materiál. Podle městské kroniky přijel odpoledne po vyplenění Witzanyho kanceláře NSDAP od Nového města na náměstí tank. Záznam praví, že dav požádal posádku o jeho vydání. Ale nestalo se tak a tank se otočil a odjel zpět k Rejtům. Lidé se zřejmě pokusili posádku přemluvit, ať se vzdá, ale ta to odmítla a prostě se vrátila s tankem zpět na přidělené stanoviště u Rejt. Vojáci wehrmachtu byli toho odpoledne ve městě totiž jinak velice vstřícní. Právě v těchto chvílích se Jan Kollar pohyboval v Novém městě u bývalé měšťanské školy a zachytil zde na celkem zřetelné fotografii dvě obrněná vozidla. Nebyly to však tanky (Panzerkampfwagen PzKfw), ale osmikolová obrněná vozidla SdKfz 234 (Sonderkraftfahrzeug). Téměř jistě to byly ony výše zmíněné tanky. Němci tato vozidla původně vyvíjeli pro africké bojiště, a proto použili dieselový motor Tatra, který nejvíce vyhovoval tamním extrémním podmínkám. SdKfz 234/1 na ilustrační fotografii /zdroj: www Vozidlo se ale nakonec uplatnilo zejména na evropských bojištích a firma Büssig jich v letech dodala ve čtyřech verzích na SdKfz 234 měl čtyři nápravy, z nichž první a poslední byly řiditelné (stroj měl např. dvě plně funkční místa pro řidiče). Od předchozích verzí 232 a 233 se snadno rozpoznal podle celistvých bočních blatníků. Tento obrněný dvanáctitunový kolos se dokázal pohybovat rychlostí až 85 km/hod, ovšem v terénu měl spotřebu 60 litrů na 100 km. Posádka byla čtyřčlenná. Pancíř na předku korby a věže měl sílu až 30 mm. Pamětníci toto vozidlo označovali za tank asi proto, že mělo plně otočnou věž. Verze 234/2-4 byly vyzbrojeny kanonem. Nejznámější nich je bezesporu verze 234/2 s 50 mm kanonem a uzavřenou věží, označovaná bojovým jménem Puma (byl to vlastně skutečný kolový tank). Nejvražednější byla ale verze 234/4, vyzbrojená protitankovým kanonem PAK 40 ráže 75 mm. Svinenští se podle Kollarovy fotografie naštěstí setkali s verzí 234/1, která byla vybavena jen 20 mm kanonem a spřaženým kulometem MG 42 ráže Foto Jana Kollara z odpoledne , zachycující dvě obrněná vozidla SdKfz 234 na Novém městě. Obrázek je trochu rozmazaný, asi proto, že autor si nemohl být jist reakcí Němců. Takto vypadá pro srovnání verze 234/4 s vražedným 75 mm kanonem PAK 40, Deutsches Panzermuseum Munster /foto: F. Slípka/ 7,92 mm. Střelec a velitel byli v otevřené věži, kryté zepředu pletivem proti granátům. Zásoba pro 20 mm kanon byla 250 nábojů a je možné, že v chaosu konce války už posádky neměly dostatek munice do své hlavní zbraně. Možná si také řekly, že už nestojí za to pokládat život za uhynulou Třetí říši. Záhada tanku je tedy díky dochované fotografii vyřešena. Vůbec to však nezmenšuje hrdinství mužů, kteří dokázali vzdorovat nepříteli se zbraní v ruce ve zcela reálné bojové situaci. Mgr. F. Slípka Němci chtěli z města udělat pevnost 5. května 1945 vypuklo protiněmecké povstání v Praze. Celá řada českých měst a obcí, včetně Trhových Svinů, tohoto příkladu následovala. Z dokumentárních filmů a často publikovaných archívních fotografií je jistě mnohým známo, že na obranu proti těžké technice budovali Pražané barikády. Na fotografiích z květnových dnů 1945 ve Svinech jsou také vidět překážky. Protože propast času je už příliš velká, považují je dnes mnozí při prvním pohledu rovněž za revoluční barikády. To je však omyl, způsobený právě asociací s pražskými událostmi. Byly to totiž německé zátarasy. Nacisté měli v dubnu 1945 na našem území bohužel ještě obrovskou vojenskou sílu. Z Čech chtěli proto vytvořit jakousi poslední pevnost, zejména proti postupující sovětské armádě. Řadu českých měst začali proměňovat v pevnosti. Trhové Sviny nebyly výjimkou. Počátkem dubna 1945 přijely do Svinů dvě čety německých vojáků, asi 60 mužů. V polovině téhož měsíce byla tato posádka posílena až na zhruba 170 mužů. Vojáci byli ubytováni v sálech místních hostinců, důstojníci přiděleni 5

6 65. výročí osvobození z nacistické nadvlády do rodin na privát. Místní velitelství, pamětníky označované také za štáb opevňovacích prací, sídlilo v budově okresního soudu na náměstí. Někdy v polovině dubna vydal velitel posádky v Trhových Svinech plukovník Dauber písemný rozkaz (dokument bohužel není datován), podle něhož obyvatelstvo bude povoláváno podle potřeby k zákopovým a opevňovacím pracem. Němečtí vojáci a ženisté pak začali za vynucené pomoci svinenských občanů budovat na přístupových cestách mohutné překážky. Kolem města zřejmě také chtěli vykopat zákopy a protitankové příkopy. Do konce dubna byly výpadové komunikace přerušeny mohutnými dřevěnými palisádami. V nich byly uprostřed ponechány několikametrové průchody, které se v případě potřeby daly zatarasit připravenými kládami. Některé zátarasy byly tvořeny jednoduchou palisádou s úzkým průchodem po straně, jiné byly postaveny ze dvou řad silných kmenů, zapuštěných asi 1,5 m do země, mezi něž byly navrstveny dlažební kostky a zemina. O bytelnosti těchto zátarasů si můžete udělat představu z dochovaných fotografií. Paradoxem bylo, že tyto překážky byly využity 5. května 1945 proti svým stavitelům. Po osvobození je svinenští museli teď už z rozkazu ruského velitelství zase rychle odstranit. Mgr. F. Slípka V Brance po náměstím Z města právě odjíždějí němečtí utečenci z východu, říkalo se jim národní hosté Zátaras u pily ve směru na Rejta a Nové Hrady (dnešní ulice Nové město) V Brance za potokem ve směru na Benešov U školy v Husově ulici. Všimněte si rozbitých oken. Byl to následek útoku SS z rána 6. května V Bezručově ulici ve směru k tržišti a na Mohuřice Trocnovská ulice naproti Šumanům. Foto je z 10. května 1945 právě prochází pohřební průvod deseti obětí z 5. a 6. května V uličce k náměstí (Jirsíkova ulice) 6

7 65. výročí osvobození z nacistické nadvlády Kdo vraždil v Trhových Svinech 6. května 1945? 1. část Jedním ze symbolů květnového povstání na Českobudějovicku jsou Trhové Sviny, kde bylo povstání krvavě potlačeno příslušníky Waffen-SS, kteří zde a v okolí zavraždili několik civilních obyvatel. O této události bylo již mnohé napsáno v regionální literatuře a místních periodikách. Za tento čin nebyl nikdy nikdo potrestán. Jmenovitě je znám jen velitel jednotky SS podle tehdejšího předsedy národního výboru L. Stráského Brigs či Brins. V poválečných letech nebylo možné dopátrat konkrétní vrahy, ani o jakou jednotku SS vlastně šlo. Dnes máme díky zpracovaným archivním materiálům a snazšímu přístupu k obecním kronikám přece jen lepší možnosti. Pokusme se tedy vypátrat vrahy z Trhových Svinů. Nezvratným faktem je, že šlo o jízdní jednotku SS na koních, která přitáhla směrem od Českých Budějovic. Německá armáda tehdy stále ještě používala k přepravě tisíce koní. Zde ale podle všech svědectví šlo skutečně o vojáky s Jan Bartáček byl jednou ze čtyř obětí v obci Nedabyle 7 kavaleristickým výcvikem. Rovněž to, že šlo o vojáky Waffen-SS (Zbraně-SS) nelze zpochybnit. Svinenští esesmani jsou nejčastěji označováni jako příslušníci 8. jízdní divize SS Florian Geyer a 22. dobrovolnické jízdní divize SS Maria Theresia, což byly do roku 1945 jediné vyšší jízdní jednotky SS. Kromě nich ale měly své jezdecké útvary, byť šlo třeba jen o jednu švadronu, i 7., 13., 21., 24. a 30. divize SS. Žádná z těchto jednotek se ale na naše území v květnu 1945 nedostala. Podívejme se ale blíže na historii dvou výše zmíněných jízdních divizí. Na přelomu let 1944/45 se obě účastnily obranných bojů o maďarské hlavní město Budapešť. Zde byly obklíčeny a v únoru 1945 zcela rozdrceny. Z obou divizí se podařilo z obklíčení uniknout jen asi 200 vojákům. Divize tak přestaly existovat. Kromě těchto dvou existovala ještě 33. jízdní divize SS ( 3.maďarská ), která byla založena na podzim Jejími příslušníky byli maďarští Němci. Tato divize ale měla jen minimum mužstva i výzbroje a byla rovněž zničena u Budapešti. 19.února se v Bratislavě zformovala 37. dobrovolnická jízdní divize SS Lützow. Byla složena ze zbytků 8. a 22. divize včetně jejich jednotek, které se nedostaly do budapešťského kotle, dále z nejrůznějších rozptýlených jednotek maďarských a německých vojáků a mladistvých odvedenců z řad maďarských Volksdeutsche. Sledujme nyní bojovou cestu této jednotky. 37. divize nikdy nedosáhla početního stavu skutečné divize a byla opět jen chabě vycvičena, vybavena a vyzbrojena, stejně jako většina německých jednotek formovaných na konci války. Divize údajně dosáhla početního stavu pouhých 2000 vojáků. Jako součást 6. tankové armády SS se zapojila do bojů u Wiener-Neustadtu a Puchbergu jižně od Vídně. Divize poté ustupovala dál na západ, až u obce Zwettl nedaleko Lince kapitulovala před americkými vojáky. Tehdy její početní stav činil pouhých 200 mužů. Z výše uvedeného vyplývá, že vojáci této divize nemohli být v květnu 1945 v Trhových Svinech. Pátrat je tak třeba jinde. Odpověď na otázku, kdo vlastně vraždil v Trhových Svinech, však přece jen nalezneme, a to ve středních Čechách. V době protektorátu vzniklo totiž v okolí Benešova u Prahy cvičiště jednotek SS. Několik vesnic zde bylo zcela vysídleno, aby se zde po několik válečných let mohly cvičit a formovat nejrůznější jednotky Waffen-SS. Ve Vojenském historickém archivu v Praze se k tomuto cvičišti dochovalo mnoho písemného materiálu. Mimo jiné seznam jednotek, které se zde formovaly a prodělávaly výcvik na jaře Mezi nimi byl i SS-Kavallerie Ausbildungs und Ersatzregiment SS-jízdní výcvikový a záložní pluk. Co více pluk organizačně patřil do 37. divize Lützow. Naskýtá se jednoduchá úvaha: pokud se pluk chtěl počátkem května 1945 dostat ke své kmenové jednotce 37.divizi, jež se tou dobou nacházela někde v okolí Lince, nejkratší cesta vedla od Benešova přímo na jih přes České Budějovice a dále podle vytíženosti ústupových tras například i přes Trhové Sviny. To že se v Trhových Svinech skutečně nejednalo o frontové vojáky, ale o týlovou jednotku ve výcviku, potvrdily i výpovědi některých pamětníků. Podle nich byli vojáci oblečeni do šedých uniforem a neměli na sobě žádné maskovací doplňky (maskovací převlečníky, kalhoty, potahy na helmách). Jednotky SS totiž již od počátku války používaly množství různých maskovacích uniforem a doplňků a zvláště ke konci války byly těmito výstrojními součástmi vybaveny téměř všechny frontové jednotky Waffen-SS, a to dokonce na úkor jednotek Wehrmachtu. Před několika lety byla při polních pracích nalezena u obce Žár německá vojenská identifikační známka vojáka 53. pluku 22. divize Maria Theresia č.375 s vyraženou zkratkou jednotky SS 22 MTH 53 FW KAW. Pravděpodobně se jedná o známku příslušníka výcvikového pluku z Benešova. Jelikož pluk spadal pod 37.divizi, složenou z bývalých příslušníků 8. a 22.divize, tvořili jeho velitelský kádr a instruktory právě vojáci těchto dvou zničených divizí, kteří si většinou známky svých původních jednotek ponechali. Na podzim 2009 byla pak v Údolí u Nových Hradů nalezena identifikační známka příslušníka benešovského výcvikového jízdního oddílu SS. Číslo vojáka 4277 i zkratka jednotky: SS-KAV-AUSB-ERS-ABTLG (ABTLG znamená Abteilung oddíl) jsou dobře čitelné. Cestou na jih přes České Budějovice se pravděpodobně vydala jen část benešovského pluku, snad jen jeden oddíl, protože identifikační známky jiného jízdního oddílu z Benešova byly nalezeny i na Příbramsku a také u hraničního přechodu Studánky. Tyto začínají číslem 8 (např. Studánky 8572). Dalším důkazem jsou vzpomínky bývalého příslušníka benešovského oddílu Wernera Bermanna, který po návratu ze zajetí žil v Rakousku a jehož vzpomínky vyšly v knize Aigen-Schlägl W. Bermannovi bylo v roce 1945 osmnáct let. Ve své knize vzpomíná především na americké zajetí, o cestě z Čech se zmiňuje jen velmi stručně a už vůbec zde nenajdeme nic o jakýchkoli represích vůči českému obyvatelstvu. Je pravděpodobné, že Bermann nebyl dění v Trhových Svinech vůbec přítomen. Toho se zřejmě účastnila jen část oddílu, zatímco ostatní pokračovali rovnou dál v ústupu na Nové Hrady. Je možné, že nižších jednotek benešovského jízdního pluku zde ustupovalo více. W. Bermann zemřel v prosinci Cesta oddílu od Benešova je do jisté míry zachycená také v několika obecních kronikách a vzpomínkách pamětníků. Pokusme se ji nyní zmapovat. Do vypuknutí květnového povstání probíhaly přesuny německých vojsk poměrně v klidu a o oddílu tak nejsou zprvu žádné zprávy. Z Benešovska pravděpodobně vyrazil někdy 2. nebo 3. května Vzpomínky pana Šťastného ze Sedlíkovic (Bukovsko): Přes den 4. května projížděli zde vojáci na kolech. Přes noc na sobotu (5.května) byl u nás klid, ale Tůmům tloukli asi ve 4 hodiny na vrata. Byli to tři esesmani na koních, proto jim otevřeli, dali koně do stodoly a potřebovali ubytovat přes den 150 koní a vojsko se rozeběhlo po chalupách a ubytovalo se. Každému napsali do stodoly 15 až 20 koní, k nám také. Přišli právě když jsem vstával, maminka jim šla otevřít, na nic se neptali a šli rovnou do stodoly, napsali výše uvedená čísla a šli pryč. Potom přijel jakýsi velitel od Pelejovic a přinesl rozkaz a proto všichni odjeli. Oddíl tedy strávil relativně klidnou noc ze 4. na 5. května v okolí Bukovska. V sobotu 5. května ale vypuklo v Praze povstání, které rázem zachvátilo celý protektorát. A toho dne večer jízdní esesmani poprvé zasáhli v Nedabyli proti českému civilnímu obyvatelstvu. Obecní kronika Nedabyle: I naše víska přinesla své oběti. V sobotu dne 5.května 1945 v 19:30 padli pod střelami ustupujících rozohněných hord SS tito občané: František Vávra z Nedabyle - velitel hasičského sboru, Jan Bartáček - kovář z Nedabyle, Václav Nuhlíček z Kladna a Ferdinand Kuna - železniční dělník z Kladna. Hasičská pamětní kniha Heřmaně: V Nedabyli byla ubytovaná německá vojenská stráž, která střežila železniční stanici Novou Ves a vlaky, které v ní stály. Příslušníci stráže byli většinou starší vojíni většinou z Rakouska, kteří nejevili veliký zájem o vítězství Říše, jenom velitel stráže a jeho žena, kteří bydleli s

8 65. výročí osvobození z nacistické nadvlády nimi, byli zuřivými Němci. Po vyhlášení revoluce odzbrojili mladí chlapci v Nové Vsi strážce stanice, který s úsměvem odevzdal zbraň a s radostí, že je již po válce, odešel do Nedabyle. Celá stráž se připravila na odchod. Velitel se ženou autem. Mladí chlapci z Nedabyle poškodili auto, takže nebylo schopné jízdy, a chtěli celou stráž odzbrojit. Tito ovšem nechtěli odevzdati zbraně. V době vyjednávání pochodoval silnicí silný oddíl německého vojska. Žena velitele stráže volala pochodující vojíny o pomoc. Vojíni vnikli do hostince a na označení této Němky zastřelili čtyři české muže, a to hasičského okrskového velitele Františka Vávru, člena hasičského sboru Bartáčka a dva dělníky z Kladna zaměstnané zde na dráze. Dlužno podotknouti, že has. okrskový dozorce a velitel has. sboru Vávra byl úplně nevinen, neboť upozorňoval pouze mladé hochy na velikou přesilu vojska a možnost příchodu ustupujících oddílů. Němci ovšem jeho rozmluvě s chlapci nerozuměli a měli za to, že je popouzí a tak byl tento dobrý hasičský pracovník a dobrý člověk úplně nevinně zastřelen. Vzpomínky paní Havlicové z Nedabyle: Kladeňáci se zrovna vraceli z hospody (dnes prodejna Rataj) kolem rybníka se zvednutýma rukama a i přesto je zabili. Starostovi Říhovi prostřelili klobouk, ale měl to štěstí, že zůstal ležet na zemi a hrál mrtvého. Němci od Hoborů odešli s kolonou. Později jsem zjistila, že kolona pokračovala na Nové Hrady a v Otěvěku ještě také stříleli. Byla to ústupová jezdecká divize SS. Noc z 5. na 6.května přečkal oddíl někde v prostoru Strážkovic. Bohužel zdejší obecní kronika, která by jistě přinesla zajímavé informace, není na obecním úřadě už dlouhá léta k nalezení V druhé části budeme sledovat krvavou cestu benešovského oddílu od 6.května přes Trhové Sviny, Nové Hrady, Rakousko až do amerického zajetí. Jan Ciglbauer, foto: archiv autora Znak 22. divize SS Identifikační známka 22. divize SS Maria Theresia, nalezená u Žáru Identifikační známka benešovského oddílu SS, nalezená v Údolí u Nových Výstava v kulturním domě připomněla konec nacistické nadvlády v Trhových Svinech Ve středu 5 května, v den 65. výročí protinacistického povstání v Trhových Svinech, měli občané našeho města i žáci všech svinenských škol možnost prohlédnout si v kulturním domě zajímavou výstavu fotografií, dokumentů a zbraní. V předsálí byla května ke shlédnutí doposud nejobsáhlejší výstava archivních fotografií a dokumentů z květnových událostí ve Svinech. Každý návštěvník tak mohl díky tehdejším odvážným fotografům doslova hodinu po hodině projít událostmi 5. a 10. května. Část výstavy byla věnována i pomnichovskému období a nelehkému období protektorátu. Zejména příslušníci mladších generací se tu měli možnost dozvědět řadu pro ně asi neznámých informací. Fotografie nabídly i zajímavé srovnání toho, co vše se v našem městě během 65 let změnilo. Pamětníci si mohli oživit své dávné prožitky. V předsálí byla i malá výstava modelů vojenské techniky a drobných válečných artefaktů. Ve velké klubovně kulturního domu byla pak pouze 5. května k vidění ojedinělá kolekce zbraní a vojenské výstroje z období 2. světové války. Zastoupen byl arzenál všech spojeneckých armád: německé kulomety MG, samopal Schmeisser MP 40, americký Thompson, slavný sovětský Špagin, těžký kulomet Maxim, britský samopal Sten, americká bazuka či německý Panzerfaust a další. Zejména mladší příznivce vojenské historie určitě potěšilo, že si mohli některé zbraně i osahat a podržet. Mnohé určitě překvapilo, že například takový samopal Špagin je přece jen o dost těžší, než jak se to jeví v různých počítačových hrách. Za zorganizování výstavy zbraní je třeba poděkovat panu Janu Ciglbauerovi a členům Klubu vojenské historie Süd. Dále panu K. Jiříčkovi, M. Petráškovi, P. Klimentovi, J. Neubergovi, F. Slípkovi a P. Šrámkovi, kteří pro výstavu zapůjčili exponáty ze svých soukromých sbírek. Modely zapůjčili Kamil a Jakub Peškovi a František a Ondřej Slípkovi. Výstavu fotografií a dokumentů připravili F. Slípka ml., J. Čajan a F. Herbst. V. Heidinger Výstava vojenské výzbroje a výstroje 8

9 INZERCE ANGLIČTINA výuka rodilým mluvčím Petr Šimek tel Dne 27. června 2010 hřiště Rejta od hodin Dětský sportovní den soutěže, hry, zábava, dovednosti a jiné Přijďte s námi přivítat letní prázdniny! Občerstvení zajištěno. Dita Morongová, tel Trocnovská 55 Trhové Sviny Kosmetika - Masáže Ošetření pleti českou přírodní kosmetikou Dárkové poukazy Depilace teplým a studeným voskem Masáže: medová, sportovní, rekondiční, lymfatická, anticelulitidní, baňková, relaxační. Čokoládový a skořicový zábal. TRAKTOR TRIAL - Šalmanovická strouha 29. května 2010 se koná v Šalmanovicích již 10. ročník setkání traktůrků domácí výroby. Akce začíná v hod. tradiční spanilou jízdou obcí. Soutěžní disciplíny jsou terénní sekce, dovednost, tahání závaží, sprint dvojic, volné jízdy a nejoblíbenější disciplína jízda bahnem. Na setkání s Vámi se těší hlavní organizátor Pavel Pekař. Pravidla, řád soutěže a závazná přihláška ke stažení na nebo Jihočeský pohár pořádá B&H Triatlon České Budějovice Trhosvinenský NB Triatlon 4. závod - neděle 13. června 2010 v 11 hodin, koupaliště Velký rybník Trhové Sviny. Prezentace 9,30-10,30 hod., přihlášky v den závodu, startovné 150,- Kč, odpoledne dětský triatlon. Kontakt: Pavel Candra, tel.: , web: 9

10 10

11 11

12 PLACENÁ IHZERCE Přehlídka amatérských divadelních souborů 2010 je minulostí Ve dnech 23. až 25. dubna, opět po roce, proběhla v kulturním domě v Trhových Svinech Krajská přehlídka venkovských divadel. Přehlídky se zúčastnilo celkem šest souborů včetně našich ochotníků, působících v jihočeských obcích a městech. Přestože téměř letní počasí v těchto dnech přímo divadlu nepřálo, našlo si cestu za kulturou na 300 diváků. Děti určitě potěšily pohádky, na programu byly k vidění celkem tři. Divadelní spolek Rolnička Hořice na Šumavě uvedl pohádku O zlém čaroději a hodných strašidlech, Divadelní společnost Podkova Kovářov hostovala s Pohádkou od lesa a určitě zaujala malé i velké svým netradičním zpracováním pohádka Jak to bylo s Růženkou s živým hudebním doprovodem v podání Divadelního ochotnického souboru SUD ze Suchdola nad Lužnicí. Dospělým divákům se po zahajovacím představení Celebrity s.r.o. v podání svinenských ochotníků představil Divadelní a osvětový spolek Fikar Nadějkov s divadelní prvorepublikovou fraškou Milenka pana Brumlíka a Ženský Amatérský Spolek Homole přivezl zajímavou, nápaditou a v mnoha směrech poučnou inscenaci Marie aneb Fakt Fiction. Že v letošním ročníku byly k vidění zajímavé divadelní kusy a herecké výkony, o tom svědčí i následující ocenění, které účinkujícím udělila odborná porota. Celkem bylo na letošní přehlídce divadel v Trhových Svinech uděleno celkem 5 cen a 8 čestných uznání. Cena DS Rolnička Hořice na Šumavě za inscenaci hry O zlém čaroději a hodných Strašidlech Cena ŽAS Homole za inscenaci hry Marie aneb Fakt Fiction Cena SUD Suchdol nad Lužnicí za inscenaci hry Jak to bylo s Růženkou Cena ŽAS Homole za scénář hry Marie aneb Fakt Fiction Cena SUD Suchdol nad Lužnicí za úpravu textu a hudební složku inscenace Jak to bylo s Růženkou Čestné uznání Pavlu Randovi za herecký výkon v roli Emila v inscenaci Celebrity s.r.o. Čestné uznání Janě Randové za herecký výkon v roli Šéfky v inscenaci Celebrity s.r.o. Čestné uznání Jindřichu Faltýnovi za herecký výkon v roli Ondry v inscenaci O zlém čaroději a hodných strašidlech KULTURA 12 Čestné uznání Antonínu Švecovi st., Růženě Šulcové a Růženě Maurerové za výtvarné a kostýmní zpracování inscenace O zlém čaroději a hodných strašidlech Čestné uznání Kubovi Veselému za herecký výkon v roli Dona Fernanda v inscenaci Milenka pana Brumlíka Čestné uznání Vítkovi Pávkovi za herecký výkon v roli krále Patlaje v inscenaci Jak to bylos Růženkou Čestné uznání Davidu Dvořákovi za herecký výkon v roli Prince Šípka v inscenaci Jak to bylo s Růženkou Čestné uznání Stanislavě Rybníčkové za herecký výkon v roli tety Šťovíčkové v inscenaci Pohádka od lesa Porota navíc doporučila k postupu na Národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim pohádku Jak to bylo s Růženkou Divadelního ochotnického souboru SUD ze Suchdola nad Lužnicí a inscenaci Marie aneb Fakt Fiction ŽAS Homole a tzv. divokou kartu získal do nesoutěžní sekce Divadelní spolek Rolnička Hořice na Šumavě s pohádkou O zlém čaroději a hodných strašidlech. Ceny jsou rozdány, letošní ročník přehlídky amatérských divadel je minulostí a nezbývá nám nic jiného, než se těšit na příští. Děkujeme všem divákům za návštěvu a zájem. Tak zase za rok. F. Herbst ŽAS Homole - Marie aneb Fakt Fiction

13 DOLBY DIGITAL PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ KD T. SVINY NA PŘÍŠTÍ MĚSÍC PROGRAM KINA DOLBY DIGITAL čtvrtek v hod. - Premiéra Český barevný dokument Olgy Špátové 78 min. OKO NAD PRAHOU Příběh jednoho muže, jedné stavby, jedné lásky. Mládeži přístupno Vstupné: 65,- Kč pátek v hod. - Premiéra sobota v hod. Americký barevný romantický film 113 min. NEZAPOMEŇ NA MĚ Romantický film se současným idolem všech dívek Robertem Pattisonem Dále hrají: Emilie de Ravin, Pierce Brosnan, Chris Cooper a další Mládeži přístupno Vstupné: 65,- Kč neděle v hod. - Repríza pondělí v hod. Česká barevná komedie 118 min. ŽENY V POKUŠENÍ Nová komedie Jiřího Vejdělka Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Vohtěch Dyk, Jiří Macháček, Roman Zach a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 70,- Kč pondělí v 9.45 hod. a ve hod. Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ 63 min. MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH II. Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Americký barevný širokoúhlý dobrodružný sci-fi film 106 min. SOUBOJ TITÁNŮ Jeho rozhodnutí ovlivní osudy všech... Hrají: Sam Worthington, Ralph Fiennes, Liam Neeson a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 70,- Kč sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americká barevná širokoúhlá komedie 110 min. EXMANŽELKA ZA ODMĚNU Dostat bejvalku za mříže.kšeft snů Hrají: Jennifer Aniston, Gerard Butler, Christine Baranski a další Mládeži přístupno Vstupné: 70,- Kč pondělí v hod. - Premiéra Americká barevná komedie 100 min. TO BYL ZÍTRA FLÁM Propařte se do osmdesátek Hrají: John Cusack, Rob Corddry, Craig Robinson a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 70,- Kč neděle v hod. - Premiéra pondělí v hod. Britské barevné drama 101 min. ŠKOLA ŽIVOTA Divoké dospívání v divokých šedesátých Hrají: Carey Mulligan, Peter Sarsgaard, Alfred Molina a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 60,- Kč čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Americký barevný širokoúhlý thriller 113 min. CESTA Celý svět se nenávratně změnil. Hrají: Viggo Mortensen, Charlize Theron, Guy Pearce a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 70,- Kč sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. České barevné drama 110 min. MAMAS & PAPAS Intimní velkofilm Alice Nellis Hrají: Zuzana Bydžovská, Martha Issová, Filip Čapka, Zuzana Čapková, Michal Čapka, Václav Jiráček, Zuzana Krónerová a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 70,- Kč pondělí v 8.00 hod. Filmové představení pro I. st. žáků ZŠ a ZvŠ 102 min. VZHŮRU DO OBLAK Americká barevná animovaná komedie v českém znění Vstupné: 35,- Kč pondělí v hod. Filmové představení pro II. st. žáků ZŠ a ZvŠ 118 min. PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU Americké barevné širokoúhlé sci-fi v českém znění Vstupné: 35,- Kč pondělí v hod. - Premiéra Český barevný úsměvný dokument 108 min. ČESKÝ MÍR Dokumentární komedie o americkém radaru v Čechách Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 60,- Kč DIVADLO sobota od hod. BUŠKŮV HAMR T. Sviny Divadlo MaléHry - JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ Pohádka pro všechny věkové kategorie. Dvě neposedné ježibabky Rozára a Bumbára by túze chtěly ženicha! Namísto hlídání malého brášky Ježourka zkoušejí kouzelná zaklínadla, kterými by si toho pravého přičarovaly. Ještě že je na blízku máma Košťalinda, která je pokaždé vytáhne z bryndy, pěkně je vyplatí a nakonec i poradí. Kdopak bude tím pravým ženichem? Možná, že i některý z diváků! Hraji: Daniela a Nikola Zbytovské a Barbora Seidlová Vstupné: 50,- Kč středa!!pozor!! od hod.!! sál KD T. Sviny Divadlo Járy Cimrmana Cimrman / Smoljak / Svěrák - ČESKÉ NEBE Cimrmanův dramatický kšaft Obsazení: Ladislav Smoljak nebo Zdeněk Svěrák - J.Á.Komenský Jan Hraběta nebo Jan Kašpar - Praotec Čech Petr Brukner nebo Petr Reidinger - Svatý Václav Bořivoj Penc nebo Jaroslav Weigel - Jan Hus Robert Bárta nebo Genadij Rumlena - K.H.Borovský Václav Kotek nebo Bořivoj Penc nebo Petr Reidinger - maršál Radecký Zdeněk Škrdlant nebo Michal Weigel - Miroslav Tyrš Nález Cimrmanovy hry České nebe potvrdil, že stopa geniálního autora nekončí rokem Drama zachycuje dobu, kdy na zemi propukla 1. světová válka. Sledujeme ji z nebe, kde se dávno mrtví velikáni českých dějin strachují o osud svého lidu. Česká nebeská komise ve složení svatý Václav, praotec Čech a J.A.Komenský se v krizové situaci rozšiřuje o nové členy, aby vnukla národu myšlenku samostatného státu. Vstupné: 280,- 270,- 250,- Kč VÝSTAVY od do foyer KD T. Sviny VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ TRHOVÉ SVINY KONCERTY pátek AUTOCAMP T. Sviny sobota APOCALYPTIC FORM OF DEATH - open air festival 2010 Mezinárodní festival metalových kapel. Program, předprodej a bližší informace najdete na Těšíme se na Vaši návštěvu Program kina T.S. naleznete na internetov ch str nk ch: Rezervace vstupenek: Tel./fax: ON - LINE REZERVACE VSTUPENEK PÿES INTERNET:

14 MěKS Trhové Sviny pořádá KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY Přihlášky přijímáme v kanceláři Kulturního domu v T. Svinech do 31. července 2010! Přijímáme pouze páry! Předpokládaný začátek kurzu 3. září 2010 Bližší informace na tel SPOLEČENSKÉ A ZÁBAVNÉ POŘADY středa od hod. BUŠKŮV HAMR T. Sviny HURÁ! PRÁZDNINY MěKS Trhové Sviny pořádá dětské odpoledne na Buškovo hamru v T. Svinech. DAVID KOVAŘÍK - moderátor Radia Faktor roztočí prázdniny na plný pecky. Srdečně zveme všechny děti i dospělé. Sněhurka je v přípravách Kdo by neznal klasickou pohádku bratří Grimmů o krásné dívce bílé jako sníh, sedmi trpaslících, zlé královně a tajemném zrcadlu. Svinenští ochotníci se rozhodli tuto pohádku zinscenovat a přenést na jeviště. V současné době jsou přípravy v plném proudu, herci pilně nacvičují a pokud půjde vše hladce podle plánu, měla by se premiéra odehrát v pátek 18. června 2010 v Kulturním domě v Trhových Svinech a další představení pak v létě pod širým nebem na Buškově hamru. Jak pohádkový příběh dopadne, jistě většina z nás dobře zná. Doufejme, že i přípravy dopadnou jako v pohádce a potěšíme touto klasikou nejen děti, ale i dospělé diváky. F. Herbst KVĚTEN NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY Největší hvězdy fotbalu 1000 nejlepších fotbalistů světa. Novotný, Jiří Datel: Ďábel z Vinohrad Vzpomínky na Jiřího Šlitra. Johnson, R.M.: Proč se muži děsí manželství Vtipné i moudré rady určené každé ženě, která hledá životního partnera. Carroll, Leslie: Královské poklesky Nemanželské svazky, které otřásly britskou monarchií. Cílek, Roman: Olga Hepnarová Zabíjela, protože neuměla žít. Aguilar, Luz: Odhalte svůj osud 10 způsobů, jak nahlédnout do budoucnosti. Tepperwein, Kurt: Žijeme tady a teď Jak se zbavit duševního balastu. Kothe, Hans W.: 250 druhů akvarijních ryb Určování, chov, péče. Linhart, Ladislav: Zateplování budov Nové zateplovací systémy. Freedmanová, Rory: Hubená mrcha Průvodce pro dívky, které chtějí vypadat úžasně. Whitton, Hana: Hrdost do vínku Souboj královen o českou korunu. Byrneová, Lorna: Andělé v mých vlasech Skutečný příběh moderní irské mystyčky. Holl, Hans: Stíhací bombardéry na Normandií Jak se v době invaze ze stíhačů stali přes noc piloti stíhacích bombardérů. M. Dudová O pohár osvobození - spokojeni odjeli Trhovosvinenští Rozvaha a zkušenost zvítězily v sobotu 8. května 2010 při fotbalovém klání na Rejtech již v VII. ročníku turnaje O pohár osvobození. Za pěkného počasí se během sportovního dne sehrálo, v systému každý s každým, celkem 10 zápasů, z nichž vyšel vítězně tým Trhových Svinů 35, který si odvezl putovní pohár s výše uvedeným názvem. Druhé místo obsadil tým Spartaku Trhových Svinů a třetí příčku tým fotbalistů ze Žáru. Bramborová medaile čekala na novohradskou Pětatřicítku a jak se zdá, pořádající SK Rejta si pomalu začíná zvykat na poslední místo. Další zkušenost byla poté oceněna formou nejlepšího střelce, kterým byl Zdeněk Bebčák hrající za Spartak, a formou nejlepšího brankáře Zbyňka Veselého z trhosvinenské 35. Cenu Fair play za nejslušnějšího hráče si odnesl Zdeněk Šperger, hrající též za Pětatřicítku ze Svinů. Doufejme, že v duchu Fair play, rozvahy a zkušeností se nám podaří uspořádat i další ročníky tohoto novodobého fotbalového turnaje, a to i přes to, že na Rejtech se na další fotbalovou generaci stále čeká. K. Zmeškal SPORT Vítězný tým Trhové Sviny 35 14

15 Trhovosvinenské kuželně se blýská na lepší časy Máme za sebou konec soutěžní kuželkářské sezony 2009/2010 a nezbývá než se trochu poohlédnout a zhodnotit, jak dopadla naše družstva v celkovém hodnocení soutěží. Družstvo A i přes problémy spočívající v nedostatku hráčů, se kterými se potýká celou sezónu, obsadilo v celkovém hodnocení soutěže krajského přeboru KP1 osmé místo ze třinácti soutěžících týmů a splnilo hlavní úkol, a to udržet se v krajské soutěži KP1 mezi kvalitní konkurencí ostatních týmů. Rovněž za zmínku stojí také umístění dalších dvou družstev soutěžících v meziokresním přeboru ČB - ČK, kde družstvo B obsadilo pěkné čtvrté místo a družstvo C místo sedmé z dvanácti zastoupených týmů. V sezóně jaro 2010 se někteří naši členové rovněž zúčastnili různých dalších soutěží a přeborů, z nichž můžeme jmenovat Mistrovství okresu jednotlivců 2010, kde v kategorii muži skončil Josef Svoboda na 1. místě a postoupil na Mistrovství kraje, dále např. Jaroslav Vychodil, který se umístil na 7. příčce. V kategorii senioři skončil Stanislav Rojdl na 5. místě, dále např. Jiří Malovaný na 8. místě, Jan Dvořák na 9. místě a nakonec se všichni zúčastnili Mistrovství kraje. V kategorii dorostenek skončila Denisa Pavlíková na 1. místě a Lenka Vandělíková na 2. místě. Největšího úspěchu ovšem dosáhla Léto v Trhových Svinech ve znamení volejbalu O letních prázdninách ožijí Trhové Sviny volejbalem.v červenci a srpnu bude probíhat několik velmi zajímavých volejbalových akcí.vše začne soustředěním reprezentačního družstva kadetů ČR a Argentiny od do V průběhu tohoto týdne můžete navštívit otevřené tréninky volejbalových nadějí ČR ročníku V neděli od 18,00 proběhne v místní hale mezistátní zápas těchto reprezentačních družstev. Od bude zahájen letní volejbalový tábor pod hlavičkou VK Jihostroj Č.Budějovice pro děti, které chtějí oživit prázdniny sportem (více informací na V neděli od 15,00 bude v rámci tohoto tábora (budova SOŠ a SOU Trhové Sviny) probíhat pod vedením trenérů VK Jihostroj a VSK Český Krumlov seminář pro trenéry, rodiče, učitele a všechny ostatní, kteří by se rádi podělili s ostatními o svoje poznatky z oblasti volejbalového tréninku mládeže, či se naopak chtěli dozvědět něco nového, čím by obohatili svoji trenérskou praxi. Další navazující semináře budou probíhat v odpoledních hodinách do Tyto semináře probíhají pro všechny zájemce zdarma. V termínu od do proběhne druhé soustředění reprezentačního družstva kadetů, tentokrát s družstvem Belgie. V rámci tohoto soustředění bude sehrán mezinárodní turnaj reprezentačních družstev (v jednání další velmi zajímavá družstva) v městské hale v Trhových Svinech. Všichni příznivci sportu jsou srdečně zváni! Garant akce Mgr. P. Šulista Denisa Pavlíková, která v Krajském přeboru juniorek obsadila 2. místo a postoupila tak na Mistrovství ČR v Plzni, kde nakonec za kvalitní hráčské celorepublikové konkurence obsadila v kategorii dorostenek krásné 8. místo! Tímto pěkným výsledkem hrdě reprezentovala oddíl trhovosvinenských kuželkářů i samotné město Trhové Sviny. Myslím si, že tyto dosažené výsledky jsou velmi pěkné a vypovídají o kvalitě kuželkářského sportu a hráčů v Trhových Svinech. Navíc se zdá, že se našemu sportu tzv. blýská na lepší časy, protože se oddílu kuželek TJ Spartak Trhové Sviny podařilo v dubnu 2010 získat z grantu Jihočeského kraje (http://www.kraj-jihocesky.cz) GP Rekonstrukce stávajících sportovišť dotaci na rekonstrukci stávající kuželny ve výši Kč. Celková potřebná finanční částka na rekonstrukci tuto částku ovšem převyšuje. Závěrem nezbývá už nic jiného než popřát mnoho štěstí k dalším sportovním úspěchům a doufejme, že budeme moct nastávající sezónu podzim 2010 již odehrát v nové, modernizované kuželně. Hodu zdar. V případě zájmu o případný sponzoring, možnosti konání sportovních akcí na kuželně a náboru nových hráčů nás prosím kontaktujte ( web: Ing. M. Rojdl, za oddíl kuželek T. Sviny Pozvánka na VEŘEJNÝ ZÁVOD V ORIENTAČNÍM BĚHU Pořádající orgán - Český svaz orientačních sportů, komise rozvoje orientačního běhu v rámci projektu "Výukové mapy" Pořádající subjekty -TJ OB České Budějovice, o.s. Kopretina Středa 9. června Trhové Sviny Centrum: Šatny a hřiště Gymnázia Trhové Sviny Mapa: Trhové Sviny, měřítko 1 : 7 500, ekv.e 5 m, stav duben 2010, rozměr A4. Mapovali: Ing. Josef Rychtecký, Zdenek Blabla sen. Přihlášky: Na místě v den závodu od 13,30 hod. Startovné je zdarma. Prezentace: Ve středu 9. června 2010 mezi 13:30 až 14:00 v centru závodu - šatny a hřiště Gymnázia Trhové Sviny Ražení: Kleštičkami do papírových průkazek, které obdržíte na prezentaci. Start: Intervalový, start prvních závodníků 00 = 14:00 Vzdálenosti: Parkoviště - centrum 100 až 200 m, vzdálenost na start do 500 m, cíl v centru Funkcionáři závodu: Ředitel závodu - Ladislav Kučera, hlavní rozhodčí - Martin Brožka, stavitel tratí - Martin Brožka Snímek ze startu XII. ročníku Horského maratónu v Trhových Svinech. Závod se uskutečnil 11. dubna letošního roku, kompletní výsledky závodu zveřejníme v příštím čísle TSL. M. Brožka 15

16 III. ročník Erima Cup o Pohár starosty města Trhové Sviny Jaké bude počasí? To byla nejčastěji skloňovaná otázka minulého týdne v oddíle kopané Spartak Trhové Sviny. V sobotu 1. května se uskutečnil turnaj st. přípravek r Dobré počasí je poloviční úspěch a v sobotu si mohli organizátoři oddechnout. Dali si za hlavní cíl uspořádat turnaj, který bude na vysoké úrovni, a počasí jim přálo. To, čemu mnozí do poslední chvíle nevěřili, se stalo skutečností a již ve čtvrtek se ubytovala v malém městečku na úpatí Novohradských hor mužstva mládeže oddílů SK Slavia Praha a FK Dukla Praha. Ano, podařilo se nám na turnaj st. přípravek do Trhových Svinů opět po roce získat opravdu mužstva zvučných jmen. Dukla Praha, SK Slavia Praha, 1. FC Brno, SK Dynamo Č. B., SK Benešov měly být hlavním tahákem pro širokou veřejnost, ale i ostatní zúčastněné oddíly SKP ČB, Loko ČB, Malše Roudné,ZVVZ Milevsko a domácí Spartak Trhové Sviny zaručovaly vysokou kvalitu této akce. Pro domácí mužstvo Spartak Tr. Sviny, který v loňském II.ročníku Erima Cupu umístil na 2. místě, bude tvrdý oříšek...určitě to nebude tak jednoduché jako před rokem, mínili trenéři Marel Neužil a Michal Vrábek. Deset mužstev organizátoři rozlosovali do dvou základních skupin po pěti, z nichž postupují přímo první dva a finálovou skupinu doplní lepší celek ze třetích míst základních skupin. Již od prvních minut turnaje jsme mohli předurčit hlavní favority. Mužstvo Slavie Praha svým nasazením a individuálními kvalitami předvádělo opravdu krásný a koncepční fotbal. Další favorit se nám rýsoval ze skupiny B, a tím bylo mužstvo SK Dynamo Č.B. Příjemným překvapením bylo mužstvo Loko ČB, které nečekaně ve skupině A porazilo domácí celek Spartaku Tr.Sviny a postupovalo do finálové skupiny přímo z druhéhomísta. Dalším přímým postupujícím z druhého místa skupiny B byl celek SKP ČB a z prvních míst postupovala již zmíněná mužstva SK Slavia Praha a SK Dynamo ČB. A došlo také na drama. Na třetím místě skupiny A se umístil celek domácích Spartak Tr. Sviny a čekal na výsledek posledních dvou zápasů skupiny B. Stačila nám v jednom z těchto dvou utkání remíza a měli bychom po nevyrovnaných výkonech ve skupině zajištěn postup do finálové skupiny, což jsme si před turnajem dali za cíl, konstatoval trenér Marek Neužil, který zároveň plní v oddíle funkci šéftrenéra mládeže Spartak Tr. Sviny. A stalo se v utkání ZVVZ Milevsko 1.FC Brno. Branka nepadla a domácí si mohli oddechnout a připravovat své mužstvo do dalších bojů ve finálové skupině. Ze základních skupin do finálové postoupilo pět mužstev: SK Slavia Praha, SK Dynamo ČB, Loko ČB, SKP ČB a SPARTAK Tr. Sviny. Je to zajímavé, ale finálovou skupinu obsadila mužstva z Českobudějovicka, doplněna o favorita turnaje SK Slavia Praha Ve skupině o místo budou bojovat mužstva: Dukla Praha, Malše Roudné, 1.FC Brno, SK Benešov a ZVVZ Milevsko. Pro domácí trenéry už postup do finálové skupiny byl v takové konkurenci velký úspěch a základní cíl, který si dali před turnajem, byl splněn. Každé další vítězství je odměnou za tříletou práci s tímto mužstvem. Samotní hráči ale chtěli v rukou držet pohár, a tak se do bojů o medaile vrhli po hlavě. A podařilo se! Trhovosvinenští benjamínci v prvním zápase finálové skupiny porazili mužstvo SKP ČB 2:1, ve druhém utkání chtěli oplatit prohru ze základní skupiny mužstvu Loko CB a po celé utkání diktovali tempo hry. Bohužel žádný z gólových pokusů se neujal a zápas skončil remízou 0:0. K třetímu utkání ve finálové skupině se raději nechci ani vracet. S mužstvem SK Dynamo CB jsme totálně vyhořeli v koncentraci a již v první minutě utkání inkasovali branku. Po té se hráči přestali soustředit a jedna individuální chyba střídala druhou. Do konce utkání jsme inkasovali ještě třikrát, zhodnotil vypjatou situaci Marek Neužil. Mužstvu domácích zbývalo odehrát už jen jedno utkání s oddílem Slavia Praha a toto utkání bylo nejdůležitější. Trenéři museli po debaklu s Dynamem CB dát mužstvo dohromady a pokusit se uhrát alespoň remízu. Ano, a to se mužstvu z malého městečka na úpatí Novohradských hor podařilo. Jako jediní obrali favorita a celkového vítěze turnaje pražskou Slavii o body. Remíza 1:1 zajistila Spartaku Tr. Sviny 3. místo na turnaji. Máme velikou radost z toho, že naši benjamínci se v takové konkurenci neztratili a ukázali všem že i v malém městě se s mládeží pracuje na vysoké úrovni a odvedená práce trenérů přináší úspěchy. Věřím že jsme nabrali v posledních letech správný směr, kterým by se mládež v Trhových Svinech měla v následujících letech ubírat. Tímto turnajem se o trochu více zviditelní náš oddíl a budeme možnou přestupní stanicí také pro mladé talenty z okolních městeček a obcí, řekl na závěr mladý trenér Marek Neužil. Poděkování patří také sponzorům, Městu Trhové Sviny a hlavně Jihočeskému kraji, který poskytl dotaci na tuto akci. Konečné pořadí: 1. SK Slavia Praha 2. SK Dynamo ČB 3. Spartak Tr. Sviny 4. SKP ČB 5. Loko ČB 6. 1.FC Brno 7. SK Benešov 8. Malše Roudné 9. ZVVZ Milevsko 10.Dukla Praha Nejlepší hráč turnaje: Matěj Valenta SK Slavia Praha Nejlepší střelec: Marcel Jiran SK Dynamo ČB Nejlepší brankář: František Pavel Spartak Trhové Sviny Talent Turnaje: Simona Jandová - Spartak Trhové Sviny D. Beneš Na společné fotce je vítěz Slavia Praha s domácími hráči Spartaku Trhové Sviny, kteří skončili na 3. místě Stříbrný tým SK Dynama České Budějovice Své náměty, připomínky a informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte paní Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo na podatelně tamtéž.. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě nejlépe v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Kontaktní údaje: Ing. Božáková tel , podatelna tel , více na Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Uzávěrka čísla je vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12 x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Petra Vicková DTP Petr Hnilička, photo & graphic studio Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5,- Kč

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. 1) Tepelné hospodářství. 2) Rozbor hospodaření k 30.6.2007. 3) Vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2010 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Jan Bělohlav, Ing. Ivana Božáková Program jednání: 1. Změnové listy

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008 Investiční příležitosti v Jihočeském kraji Stavební fórum 17. 4. 2008 Rozloha regionu: 10 056 km 2 (12,8 % plochy ČR) Počet obcí: 623 Počet obyvatel: 630 006 Hustota obyvatelstva: 63/km2 Statutární město:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání 29. 5. 2015 Lenka Vohradníková, Jihočeská hospodářská komora Dana Feferlová, Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Proč TECHNIKA a odborné vzdělávání? Podíl

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH 1. Dopravní výchova V Jihočeském kraji byla dopravní výchova v roce 212 prováděna na 1 dopravních hřištích, jejichž vybavení odpovídá požadavkům na zařízení dopravního hřiště pro výuku podle Tematického

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001.

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Příloha USNESENÍ z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Pořad jednání: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Rozpočtová opatření

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost Specifikace míst plnění 1 AV MEDIA, a.s. 1 12 0 1 1 AVMEDIA, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10 Hanuš Horák škola Borotín, okres 3 7 0

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Obec Sviny Čj.10 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 206 Dubský Karel Jindřichův Hradec 301 Holá Hedvika - Rožnov 506 MATHEO s.r.o. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Kalendář akcí v kraji za rok za rok 2012

Kalendář akcí v kraji za rok za rok 2012 Kalendář akcí v kraji za rok za rok 20 Termín Název akce (den, měsíc) 2.1. 14.1. 31.1. Soutěže pro děti v Cine Star 14.2. 18.2. Vernisáž výtvarných prací s dopravní tématikou dětí z MŠ Porada provozovatelů

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software Specifikace míst plnění Název kupujícího 1 Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor 10 2 Základní

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

Křemežský veletrh 1992 I.ročník

Křemežský veletrh 1992 I.ročník Křemežský veletrh 1992 I.ročník V letošním roce se koná již 24. ročník Křemežského veletrhu.výročí to není kulaté,přesto stojí za připomenutí. Koná se totiž ve stejných dnech, v jakých se konal ten první

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

TJ SOKOL HNĚVKOVICE 2012-2013. ZEMKO KOŽLÍ a.s.

TJ SOKOL HNĚVKOVICE 2012-2013. ZEMKO KOŽLÍ a.s. RESTAURACE U MARTINA POTRAVINY POKORNÝ ZEMKO KOŽLÍ a.s. ŠTĚPÁNEK ELEKTRO ZÁMEČNICTVÍ ŠŤASTNÝ NAŠI PARTNEŘI Velice si vážíme podpory našich partnerů, věříme, že spolupráce bude probíhat ve stejné míře i

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

PROJEKT PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE PŘI KLUBU VYTRVALOSTNÍCH SPORTŮ ŠUMPERK PRO ROK 2014

PROJEKT PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE PŘI KLUBU VYTRVALOSTNÍCH SPORTŮ ŠUMPERK PRO ROK 2014 // Sportovní centrum mládeže Šumperk // 2014 Sportovní centra mládeže v orientačním běhu pro rok 2014 PROJEKT PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE PŘI KLUBU VYTRVALOSTNÍCH SPORTŮ ŠUMPERK PRO ROK 2014

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více