informační magazín pro naše nájemníky 02

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informační magazín pro naše nájemníky 02"

Transkript

1 informační magazín pro naše nájemníky 02 červenec 2010 Léto je v plném proudu, ale ani o prázdninách jsme na vás nezapomněli s dalším číslem magazínu Bydlíme, ve kterém se vám snažíme přinášet užitečné informace týkající se nájemního bydlení v bytech společnosti RPG Byty. Hlavním tématem tohoto čísla je digitalizace televizního vysílání, což bude zajímat především ty nájemníky, kteří přijímají televizní signál prostřednictvím společné televizní antény. Seznámíme vás nejen s tím, co bude přechod na digitální vysílání znamenat, ale také s nabídkou, kterou speciálně pro naše nájemníky připravila v souvislosti s digitalizací společnost Poda. Krátce se vrátíme také k problematice vyúčtování za služby a připomeneme, jak je důležité mít pojištěnou domácnost. Pravděpodobně nejdůležitější zprávou, na kterou čekáte, je zpráva, zda se v letošním roce podaří zrealizovat všechny opravy a regenerace bytového fondu, které jsme si pro rok 2010 naplánovali a s nimiž jsme nájemníky seznámili již v závěru roku 2009 (připomínáme, že seznam všech plánovaných oprav je k dispozici na internetových stránkách v sekci Informace pro nájemníky). A tady pro vás máme dobrou zprávu, neboť z průběžného pololetního hodnocení vyplývá, že veškeré akce naplánované pro rok 2010 by měly být dokončeny dle harmonogramu. Společnost RPG Byty letos vynaloží celkem na regeneraci svého bytového fondu více než 1 miliardu Kč z celkově plánovaných 3 miliard pro období Po přípravné fázi, která musela rozsáhlým opravám předcházet, se právě v letních měsících rozjíždí celá řada stavebních prací na našich domech, chtěli bychom vás proto požádat, abyste věnovali i v době dovolených zvýšenou pozornost informacím na vývěskách ve vašich domech. Může se totiž jednat o důležitá sdělení týkající se harmonogramu prací pro nejbližší období právě ve vašem vchodě. V každém případě vám přejeme co nejklidnější prožití prázdninového období a pohodovou dovolenou, ať už ji budete trávit kdekoli. Zdeněk Vozník Ředitel Klientských služeb RPG Byty Digitalizace televizního vysílání Reklamace vyúčtování Požáry v domácnostech str.4 str str. 7

2 2 Jak je to s výpovědní lhůtou nájemní smlouvy V případě ukončení nájemního vztahu je nutné respektovat výpovědní lhůtu, která je uvedena jednak v nájemní smlouvě a jednak v Občanském zákoníku. Tato výpovědní lhůta je obecně tříměsíční a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po tom, co byla pronajímateli doručena. Příklad: Výpověď napíši a pronajímateli je doručena Výpovědní lhůta tedy začíná běžet a nájemní vztah je ukončen k Nájemník může také požádat o zkrácení výpovědní lhůty a ukončení nájemního vztahu dohodou. Tuto žádost je nutné podat písemně, ale je zapotřebí si uvědomit, že pouhé podání žádosti neznamená automatické zkrácení výpovědní lhůty. Na dohodu o ukončení nájemního vztahu musí přistoupit obě strany, tedy i pronajímatel. O tom, zda pronajímatel žádosti nájemníka o zkrácení výpovědní lhůty vyhověl či nikoli, je nájemník uvědoměn. Obecně lze ale konstatovat, že souhlas se zkrácením výpovědní lhůty je udělován pouze ve výjimečných případech. K datu ukončení nájemního vztahu je pak nájemník povinen předat byt pronajímateli, a to ve stavu, ve kterém jej převzal, pochopitelně s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, a provést na své náklady všechny opravy, které jsou uvedeny v nařízení vlády 258/1995 Sb. V průběhu výpovědní lhůty je samozřejmě nájemník povinen hradit nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Tato povinnost bývalému nájemníkovi zůstává i tehdy, pokud z nějakého důvodu zůstane v bytě i po vypršení výpovědní lhůty. Nájemné a zálohy na služby je totiž bývalý nájemník povinen hradit až do doby, než dojde k předání bytu pronajímateli, nedošlo-li k němu k termínu ukončení nájemního vztahu.

3 informační magazín pro naše nájemníky 3 Výhodné pojištění pro vás Vážení nájemníci, záleží nám na vaší spokojenosti, a proto jsme pro vás, společně s naším dlouholetým partnerem, pojišťovacím makléřem RENOMIA, a. s., připravili zajímavou nabídku. V rámci naplňování strategie Zvyšování kvality bydlení a péče o nájemníky vám nabízíme významnou úsporu na pojištění domácnosti a vozidel. Projekt, který vám předkládáme, je unikátní, připravený výhradně pro nájemníky společnosti RPG Byty, s. r. o. a může vám každoročně ušetřit až několik tisíc Kč. Vedle příznivé ceny pojištění, nabízí široký rozsah pojistného krytí s řadou doplňkových připojištění. Tuto nabídku jsme nazvali PRO- GRAM ÚSPORA. Formou informačního plakátu, který bude vyvěšen ve vašem domě, budete informováni o termínech návštěvy zástupce společnosti RENOMIA. V případě zájmu o využití této nabídky, si prosím pro tuto návštěvu připravte vaše dosavadní pojistné smlouvy. Dále můžete kontaktovat zástupce na telefonních číslech , a blíže se tak informovat o nabízených produktech, příp. si sjednat návštěvu individuálně. Věříme, že vás tato nabídka osloví a budete s PROGRAMEM ÚSPORA spokojeni.

4 4 Digitalizace televizního vysílání Jak jistě víte, v současné době probíhá v celé České republice digitalizace televizního vysílání. Možností příjmu digitálního vysílání je více, přičemž jednou z nich je využití společné televizní antény (STA). Zhruba 75 % domácností v bytových domech společnosti RPG Byty využívá pro příjem televizního signálu společné televizní antény, které však - až na malé výjimky - nejsou ještě v této době pro příjem digitálního signálu uzpůsobeny. K ukončení stávajícího analogového vysílání má v našem regionu dojít k (výjimkou je program ČT2, který ukončil analogové vysílání již , ačkoliv původně oznámený termín byl rovněž Program ČT2 nadále nelze prostřednictvím STA bez úpravy pro digitální vysílání přijímat). Po zvážení všech možností, jak k digitalizaci televizního vysílání přistoupit, se společnost RPG Byty rozhodla svým nájemníkům do budoucna příjem digitálního televizního signálu nejen umožňovat, ale i zajišťovat, a to převážně prostřednictvím optické sítě, která přináší uživatelům celou řadu výhod. Proto před časem zahájila jednání vedoucí k navázání partnerství s některou významnou společností působící v oblasti telekomunikací. Hlavním požadavkem bylo, aby vybraná firma nájemníkům RPG nabídla nejen možnost příjmu digitálního televizního vysílání, ale i mnohem širší nabídku programů a dalších služeb na vysoké úrovni, to vše za příznivé ceny. Zároveň byl kladen důraz na to, aby se jednalo o firmu, která bude nájemníkům nablízku a bude jim dobře dostupná. Po vyhodnocení nabídek několika zájemců uzavřela společnost RPG Byty, s. r. o. smlouvu se společností PODA a. s. Ta bude řešit přechod na digitální vysílání úpravami stávajících STA nebo připojením domu na optickou síť. Díky tomu budou mít nájemníci přístup k paletě dalších služeb nad rámec základní televizní nabídky, a to za nejvýhodnější cenu na trhu. Navázání tohoto strategického partnerství navíc umožňuje nepřenášet na nájemníky přímé náklady spojené s digitalizací. Tyto náklady by jinak byly v souladu se stávajícími předpisy v plné výši rozúčtovány nájemníkům. Jaký je rozdíl mezi úpravou STA a optickou sítí? Úprava STA pro příjem digitálního televizního signálu umožní nájemníkům sledovat základní nabídku volně dostupných programů. Na optické síti budou moci nájemníci využívat i řadu dalších služeb (např. sledování rozšířené programové nabídky, připojení k Internetu, pevné telefonní připojení apod.). Které domy budou napojeny na optickou síť a u kterých dojde k úpravě STA? Společnost PODA bude digitalizaci provádět zhruba ve bytech. Harmonogram prací je nastaven tak, aby do , tedy do okamžiku vypnutí analogového vysílání, byl ve všech těchto bytech zajištěn příjem digitálního signálu. Přesný seznam s určením toho, které domy budou napojeny na optickou síť a u kterých dojde k úpravě STA, bude zveřejněn na internetových stránkách cz v sekci Informace pro nájemníky, a to během srpna Již nyní však lze říci, že z celkového počtu bytů bude do na optickou síť připojeno zhruba bytů a bytů bude přijímat digitální signál prostřednictvím upravených STA. Z těchto bytů pak bude minimálně polovina připojena na optickou síť v roce Mimo optickou síť tak nakonec zůstanou domy v lokalitách, kde doposud není vybudována optická síť a kde její vybudování není v současné době z ekonomických nebo technických důvodů možné. Kdy bude možno začít digitální signál přijímat? V bytech, které budou napojeny na upravené STA, bude možné začít přijímat digitální TV signál ihned poté, co dojde k úpravě STA pro příjem digitálního signálu. V bytech, které budou napojeny na optickou síť, bude možné přijímat digitální TV signál až ve chvíli, kdy bude síť spuštěna, což se bude dít postupně. Může tedy dojít k tomu, že mezi vybudováním sítě včetně zřízení speciálních TV zásuvek v bytech a samotným zprovozněním sítě bude určitá časová prodleva. V každém případě však budou nájemníci až do spuštění optické sítě moci přijímat analogový TV signál prostřednictvím stávajících STA. Během instalace může docházet pouze ke krátkodobým výpadkům signálu z důvodu prací na anténním systému. Bude při úpravách STA nebo zavádění optické sítě nutná součinnost nájemníků? Ano. Tam, kde bude zaváděna optická síť, budou přímo v bytech zřizovány nové účastnické zásuvky a bude nutné zpřístupnit byt. Tam, kde bude probíhat úprava STA, bude nutnost zpřístupnění bytu záviset na stavu stávajících anténních rozvodů v daném domě. V každém případě budou nájemníci vždy s dostatečným předstihem o postupu prací a o případné nutnosti zpřístupnit byt informováni. Zaměstnanci společnosti PODA budou práce v bytech provádět především v odpoledních hodinách, aby i pracující nájemníci měli možnost snadněji zajistit zpřístupnění bytu. Bude po úpravě STA nebo zavedení optické sítě nutný pro příjem digitálního TV signálu set-top box? Set-top box je zařízení umožňující příjem digitálního TV signálu koncovým zařízením, tedy televizí. Nájemníci, kteří nemají televizor se zabudovaným digitálním tunerem, budou pro příjem digitálního TV signálu settop box potřebovat. Ti nájemníci, kteří již mají televizor se zabudovaným digitálním tunerem a TV signál budou přijímat prostřednictvím upravené STA, set-top box potřebovat nebudou. Tam, kde bude digitální TV signál šířen

5 informační magazín pro naše nájemníky 5 optickou sítí, budou všichni nájemníci využívající tento příjem TV signálu potřebovat speciální set-top box. Tento speciální set-top box získáte od společnosti PODA za jednorázový poplatek ve výši 650 Kč. Při ukončení nájemního vztahu a ukončení odběru služby dodávky TV signálu musí nájemník zapůjčený set-top box vrátit. V případě, že ze strany nájemníka dojde k ukončení do jednoho roku od podpisu smlouvy, bude nájemníkovi při odevzdání set-top boxu vráceno 300 Kč. REKAPITULACE Potřebuji set-top box? A jaký? a) Přijímám TV signál přes upravenou STA a nemám televizor se zabudovaným digitálním tunerem: ANO, potřebujete jakýkoli set-top box dle nabídky na trhu, ceny se pohybují od 700 Kč výše. b) Přijímám TV signál přes upravenou STA a mám televizor se zabudovaným digitálním tunerem: NE, v tomto případě set-top box nepotřebujete. c) Přijímám TV signál přes optickou síť společnosti PODA: ANO, v tomto případě potřebujete speciální set-top box společnosti PODA bez ohledu na to, zda máte nebo nemáte televizor se zabudovaným digitálním tunerem. PODA vám tento set-top box poskytne za poplatek 650 Kč. Co bude digitalizace televizního vysílání znamenat pro nájemníky finančně? Všichni nájemníci, kteří budou přijímat digitální televizní vysílání prostřednictvím upravené STA nebo optické sítě vybudované společností PODA, budou hradit měsíční poplatek 48 Kč. Tento poplatek bude uveden v evidenčním listu nájemníka a bude součástí platby nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu. Nájemníci připojení na optickou síť navíc uhradí jednorázový poplatek 650 Kč za pronájem speciálního set-top boxu. Pokud si při instalaci účastnické zásuvky nechají provést prodloužení kabelu k televizi, uhradí při převzetí set-top boxu ještě jednorázový instalační poplatek ve výši 100 Kč. Žádné další poplatky za údržbu či opravy televizních antén již nájemníci hradit nebudou. Poplatky za pronájem set-top boxu a za případné prodloužení kabelu budou nájemníci, kterých se to bude týkat, hradit až ve chvíli přebírání set-top boxu od společnosti PODA. O tom, kdy a kde je možno set-top box vyzvednout budou nájemníci předem a včas informováni. V žádném případě nebudou tyto poplatky vybírány v hotovosti přímo v bytech. Na tuto skutečnost upozorňujeme především proto, abychom předešli možnému zneužití této akce podvodníky, kteří z důvěřivých nájemníků lákají peníze pod nejrůznějšími záminkami. Co za měsíční poplatek 48 Kč nájemníci získají? Výrazně vyšší kvalitu přijímaného televizního signálu se základní nabídkou 11 stanic (ČT1, ČT2, ČT4, ČT 24, Nova, Nova Cinema, Prima, Prima- COOL, TV Barrandov, Z1, Public TV). Jaké další služby nabídne společnost PODA nájemníkům společnosti RPG Byty připojeným k optické síti? Rozšířená nabídka televizních programů Za příplatek pouhých 65 Kč měsíčně je připravena nabídka 33 televizních stanic. Určitě vás potěší ucelená nabídka slovenských programů, ve které najdete STV 1, STV 2, STV 3, Markíza, JOJ, JOJ Plus a Doma. Další programy můžete sledovat v polštině, francouzštině, němčině nebo angličtině. Kromě českých celostátních programů můžete sledovat oblastní stanice, na kterých získáte nejvíce informací ze svého blízkého okolí. Všechny programy jsou v digitální kvalitě, která zaručí dokonalý požitek při sledování oblíbených pořadů. Některé pořady bude možno sledovat již ve vysokém rozlišení (HD). Zkušenosti prvních připojených nájemníků Jak jste spokojen s kvalitou a rozsahem poskytovaných služeb? Dalibor Kožušník Pro mě je nejdůležitější připojení k Internetu. A to je opravdu velmi kvalitní. Co se týče televize, to by mi stačilo těch 11 programů. Rozšířenou nabídku beru jako vstřícný krok ze strany PODA a RPG. Co pro vás přechod na digitální vysílání znamenal a znamená? Oskar Weiss Celá rodina jsme okamžitě ocenili výrazně vyšší kvalitu obrazu i zvuku, protože dříve jsme televizi přijímali od jiného operátora. Vybral jsem si balíček Rychlý Tandem, kde rychlost připojení k Internetu 40M je výborná a televizní programová nabídka nás příjemně potěšila. Kolik vlastního času jste musel věnovat, aby digitalizace byla ve vašem bytě provedena? Martin Štefek Trochu mě rozladilo to, že jsem si musel vyzvednout set-top box. Pak jsem si řekl, že bych si ho jinak musel pořídit v obchodě, a že to vlastně přijde nastejno. Zásuvku v bytě hoši udělali hned a protože přišli odpoledne, nemuseli jsme ani zvlášť řešit, kdo z rodiny si bude zajišťovat volno.

6 6 Balíčky s připojením k Internetu Tandem - ekonomicky úsporné řešení. V balíčku najdete 33 TV programů a rychlost Internetu 8M/2M. Běžný měsíční paušál 390 Kč, pro nájemníky společnosti RPG Byty pouze za 340 Kč/měsíčně. Rychlý Tandem - řešení pro zájemce o rychlý Internet. V balíčku najdete 33 TV programů a rychlost Internetu 40M/10M. Běžný měsíční paušál 540 Kč, pro nájemníky společnosti RPG Byty pouze za 490 Kč/měsíčně. Tandem s prémií - ideální volba pro celé rodiny. K základní TV 33 programů získáte 7 prémiových programů a rychlost Internetu 50M/10M. Běžný měsíční paušál 610 Kč, pro nájemníky společnosti RPG Byty pouze za 560 Kč/měsíčně. Akční ceny u všech balíčků platí pouze v případě, že je v jedné domácnosti pouze jeden set-top box. Home Senior - připojení k internetu pro seniory. Tato služba je určena pro občany pobírající starobní důchod. Za 250 Kč/ měsíčně a jednorázový poplatek 500 Kč získají připojení k Internetu s rychlostí 2M/200kbps bez nutnosti odběru jakýchkoli dalších služeb. Pevná telefonní linka Všichni, kdo mají zájem o telefonické spojení s rodinou, kamarády či známými mohou využívat cenově výhodnou pevnou telefonní linku. V ceně 50 Kč/měsíčně je zahrnut kredit na hovorné ve výši 50 Kč, což je vlastně pevná telefonní linka bez paušálu. Ve špičce voláte za 0,95 Kč/minutu, mimo špičku za 0,65 Kč/minutu. V rámci sítě PODA voláte zcela zdarma. Pevnou telefonní linku si lze pořídit jen k další službě PODA. S dalšími podrobnostmi týkajícími se digitalizace televizního vysílání v domech společnosti RPG Byty vás budeme průběžně informovat. Kontakt PODA: Klientská podpora: Poruchová služba: Reklamací vyúčtování služeb výrazně ubylo Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu je pravidelným tématem, kterému se v našem magazínu věnujeme. Krátce se u této problematiky zastavíme i v tomto čísle. V souladu s platným právním předpisem bylo vyúčtování služeb za rok 2009 doručeno všem nájemníkům do V minulém čísle Bydlíme jsme upozorňovali, že případné reklamace je nutno podat písemně do termínu uvedeného na letáčku vyúčtování. Je potěšujícím zjištěním, že ve srovnání s předchozím rokem se letos počet reklamací snížil více než o polovinu. Všemi reklamacemi, které byly doručeny v řádné reklamační lhůtě, jsme se podrobně zabývali, přičemž většina vyřízených reklamací byla shledána jako neopodstatněná. Mezi neustále se opakující neoprávněné reklamační námitky přitom patří zejména námitky vztahující se k vyúčtování vody: l Stanovení spotřeby vody administrativní cestou (tento postup je zvolen v případě nezpřístupnění bytu pro opis vodoměrů nebo nedodání oznámení o stavu vodoměrů v požadované lhůtě) l Nahlášení správného stavu vodoměru až při reklamaci (při provádění odečtu vodoměrů nájemce řádně nezkontroloval údaje uvedené na odečtovém archu a svým podpisem stvrdil stav vodoměru, který následně reklamoval jako nesprávný) l Uvedení jiného počtu osob bydlících v bytě (ze strany nájemce nedošlo ke splnění ohlašovací povinnosti týkající se změny počtu osob bydlících v bytě, a to ani přesto, že skutečný počet osob bydlících v bytě bylo možné nahlásit až do ). Reklamace s výše uvedenými reklamačními důvody jsou vždy zamítnuty, neboť zde není oprávnění nájemníka žádat provedení opravného vyúčtování. U vyúčtování tepla nájemníci jako důvod reklamace nejčastěji uváděli skutečnost, že v loňském roce měli nižší nedoplatek než letos. K tomuto reklamačnímu důvodu je nutno uvést, že výše přeplatku či nedoplatku za dodávané teplo je závislá nejenom na ceně dodávaného tepla, ale rovněž na délce topné sezóny, tedy na počtu dní, po které je vlastník povinen teplo do bytů s ohledem na klimatické podmínky dodávat. Záloha na teplo je poté vypočítána ze spotřeby tepla za předchozí topnou sezónu a rovnoměrně rozdělena na 12 měsíců. Pokud tedy nájemník v bytě bydlel například pouze půl roku, jsou zaplacené zálohy na dodávku tepla vždy nižší než skutečná spotřeba tepla a těmto nájemníkům vždy vzniká nedoplatek. V případě opodstatněných reklamací bylo samozřejmě provedeno opravné vyúčtování. Některým nájemníkům přitom bylo doručeno opravné vyúčtování, aniž by reklamaci podali. To se stalo tehdy, kdy měla oprávněná reklamace některého nájemníka vliv i na vyúčtování ostatních nájemníků v domě. V takovém případě bylo povinností pronajímatele provést opravu vyúčtování u všech dotčených nájemníků.

7 informační magazín pro naše nájemníky 7 Připomínáme také, že důležitým datem ve vztahu k vyúčtování služeb byl 31. červenec jako termín splatnosti všech přeplatků a nedoplatků z vyúčtování. Pouze v případě oprávněných reklamací se splatnost přeplatku nebo nedoplatku posunula na Upozorňujeme proto všechny nájemníky, kteří doposud nedoplatky z vyúčtování neuhradili, aby tak co nejdříve učinili a předešli komplikacím spojeným se vznikem dluhu. Požáry v domácnostech Požáry v bytových domech zaměstnávají hasiče každý den. Lidé se doma cítí bezpečně a mají tendenci podceňovat drobné nehody, které vedou ke vzniku požáru. České domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny nábytkem z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří. Pokud takový nábytek doslouží, pak se nezřídka stěhuje do sklepa či na chodbu, kde zvyšuje požární zatížení nebo může bránit v bezpečném úniku. Samozřejmostí se staly kvalitní zámky na dveřích, ale funkční hasicí přístroj nebo hlásič požáru jsou v našich končinách stále spíše výjimkou. Přitom požár v domě neznamená jen ohrožení života a zdraví nás a našich blízkých, ale i velké finanční a materiální škody. V České republice došlo v předchozích pěti letech k požárům v domácnostech, což je 2577 požárů za rok a více než 7 požárů denně. Ročně dochází při požárech v domácnostech ke škodám na majetku ve výši cca 332 mil. Kč. Při těchto požárech zemřelo za uplynulých 5 let 340 osob a 2242 osob bylo zraněno. Nejčastější příčinou vzniku požárů v domácnostech je nedbalost osob, které se v domácnosti nacházejí. Lidé často při manipulaci s otevřeným ohněm nedbají potřebné opatrnosti. Platí zásada, že otevřený oheň bychom nikdy neměli nechat ani na chvíli bez dozoru. Nevhodně umístěná nebo zapomenutá zapálená svíčka může zapálit hořlavé předměty, které se nacházejí v jejím okolí. Proto svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru, umisťujte ji na nehořlavé podložky a dávejte pozor na děti a domácí mazlíčky, aby ji nepřevrhli. Rovněž odskočit si při vaření do obchodu pro chybějící suroviny a nechat na zapnutém sporáku vařit potraviny, je nebezpečný hazard. Postupem času dochází k zahřívání potravin v nádobě na vaření, a pokud se včas nevrátíme, dojde k jejich vznícení. Další významnou příčinou požárů v domácnostech je kouření. Nebezpečí spočívá v odhození nedostatečně uhašeného nedopalku cigarety do odpadkového koše mezi hořlavé odpadky, upadnutí žhavého popela z cigarety do hořlavého materiálu, na stůl s ubrusem, na koberec apod. Ze zkušeností je známo, že v mnoha případech je toto nedbalostní jednání osob spjato s požíváním alkoholických nápojů. V rodinných domech mohou být požáry spojeny s používáním komínů, kouřovodů, krbů a lokálních topidel. Pravidelnou údržbou těchto zařízení a spotřebičů lze nebezpečí vzniku požárů výrazně snížit. Požáry v domácnostech jsou často spojeny s technickými závadami elektrických spotřebičů. Technický stav elektrických spotřebičů používaných v domácnostech je vhodné nechat pravidelně zkontrolovat revizním technikem, neboť elektroinstalace v těchto spotřebičích může být dlouhodobým používáním a provozním znečištěním namáhána. Může dojít k přehřátí, zkratu nebo jiné poruše a následnému požáru. Rovněž elektrospotřebiče, které nemusí být trvale zapojeny v elektrické síti, je vhodné vytažením zástrčky ze sítě odpojit, nebo alespoň vypnout centrálním vypínačem, ne jen přepnout dálkovým ovládáním do úsporného režimu. V bytových prostorách se člověk nachází často v situacích, kdy není v optimální kondici a není schopen reagovat na hrozící nebezpečí. Lidské smysly jsou schopny průvodní znaky požáru poměrně rychle identifikovat. Ve spánku či po požití alkoholických nápojů, omamných prostředků apod., jsou reakce člověka významně pomalejší, což má za následek pozdní zjištění požáru. Rovněž rozhodnutí jak reagovat na nebezpečí v takovém případě trvá déle a nemusí být vždy správné a dostatečně rychlé. Každou minutou, kterou zbytečně ztratíme, se zvyšuje závažnost následků vzniklých požárů. Včasné zpozorování požáru a adekvátní jednání při vzniklém nebezpečí je zásadní a vždy rozhoduje o pozdějších následcích. Příště se dozvíte: l jak zkrátit dobu zjištění požáru l o hlásičích požáru, jejich funkci, instalaci a údržbě Mjr. Ing. Věra Žídková, vedoucí oddělení kontrolní činnosti odboru prevence HZS MSK

8 8 informační magazín pro naše nájemníky DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Havarijní linka NONSTOP Zákaznická linka Po - Pá 7-17 hod. Otevírací doba KC Ostrava, Ostrava-Poruba, Havířov a Karviná PONDĚLÍ a STŘEDA ÚTERÝ a ČTVRTEK PÁTEK ZAVŘENO Pokladna KC Ostrava, Kounicova 5, Ostrava PO - ČT PO - ČT PÁTEK Informace pro nájemníky na Na základě opakovaných žádostí ze strany České pošty a dalších doručovatelů žádáme nájemníky, aby dbali na řádné označení svých poštovních schránek. Děkujeme.,,Bydlíme,, * Informační magazín pro naše nájemníky * Vydává společnost RPG Byty, s.r.o., Gregorova 3/2582, Ostrava. IČ: , DIČ: CZ * Registrační číslo ministerstva kultury České republiky: MK ČR E * Vedoucí redakční rady: Jana Palová. Složení redakční rady: Pavel Klimeš, Petr Nikel, Petr Handl, Karina Vališová. Kontakt na redakci: Tisk: TISKÁRNA PRINTO spol. s r.o. * Distribuce: Česká pošta * Toto číslo vyšlo v červenci 2010.