informační magazín pro naše nájemníky 02

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informační magazín pro naše nájemníky 02"

Transkript

1 informační magazín pro naše nájemníky 02 červenec 2010 Léto je v plném proudu, ale ani o prázdninách jsme na vás nezapomněli s dalším číslem magazínu Bydlíme, ve kterém se vám snažíme přinášet užitečné informace týkající se nájemního bydlení v bytech společnosti RPG Byty. Hlavním tématem tohoto čísla je digitalizace televizního vysílání, což bude zajímat především ty nájemníky, kteří přijímají televizní signál prostřednictvím společné televizní antény. Seznámíme vás nejen s tím, co bude přechod na digitální vysílání znamenat, ale také s nabídkou, kterou speciálně pro naše nájemníky připravila v souvislosti s digitalizací společnost Poda. Krátce se vrátíme také k problematice vyúčtování za služby a připomeneme, jak je důležité mít pojištěnou domácnost. Pravděpodobně nejdůležitější zprávou, na kterou čekáte, je zpráva, zda se v letošním roce podaří zrealizovat všechny opravy a regenerace bytového fondu, které jsme si pro rok 2010 naplánovali a s nimiž jsme nájemníky seznámili již v závěru roku 2009 (připomínáme, že seznam všech plánovaných oprav je k dispozici na internetových stránkách v sekci Informace pro nájemníky). A tady pro vás máme dobrou zprávu, neboť z průběžného pololetního hodnocení vyplývá, že veškeré akce naplánované pro rok 2010 by měly být dokončeny dle harmonogramu. Společnost RPG Byty letos vynaloží celkem na regeneraci svého bytového fondu více než 1 miliardu Kč z celkově plánovaných 3 miliard pro období Po přípravné fázi, která musela rozsáhlým opravám předcházet, se právě v letních měsících rozjíždí celá řada stavebních prací na našich domech, chtěli bychom vás proto požádat, abyste věnovali i v době dovolených zvýšenou pozornost informacím na vývěskách ve vašich domech. Může se totiž jednat o důležitá sdělení týkající se harmonogramu prací pro nejbližší období právě ve vašem vchodě. V každém případě vám přejeme co nejklidnější prožití prázdninového období a pohodovou dovolenou, ať už ji budete trávit kdekoli. Zdeněk Vozník Ředitel Klientských služeb RPG Byty Digitalizace televizního vysílání Reklamace vyúčtování Požáry v domácnostech str.4 str str. 7

2 2 Jak je to s výpovědní lhůtou nájemní smlouvy V případě ukončení nájemního vztahu je nutné respektovat výpovědní lhůtu, která je uvedena jednak v nájemní smlouvě a jednak v Občanském zákoníku. Tato výpovědní lhůta je obecně tříměsíční a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po tom, co byla pronajímateli doručena. Příklad: Výpověď napíši a pronajímateli je doručena Výpovědní lhůta tedy začíná běžet a nájemní vztah je ukončen k Nájemník může také požádat o zkrácení výpovědní lhůty a ukončení nájemního vztahu dohodou. Tuto žádost je nutné podat písemně, ale je zapotřebí si uvědomit, že pouhé podání žádosti neznamená automatické zkrácení výpovědní lhůty. Na dohodu o ukončení nájemního vztahu musí přistoupit obě strany, tedy i pronajímatel. O tom, zda pronajímatel žádosti nájemníka o zkrácení výpovědní lhůty vyhověl či nikoli, je nájemník uvědoměn. Obecně lze ale konstatovat, že souhlas se zkrácením výpovědní lhůty je udělován pouze ve výjimečných případech. K datu ukončení nájemního vztahu je pak nájemník povinen předat byt pronajímateli, a to ve stavu, ve kterém jej převzal, pochopitelně s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, a provést na své náklady všechny opravy, které jsou uvedeny v nařízení vlády 258/1995 Sb. V průběhu výpovědní lhůty je samozřejmě nájemník povinen hradit nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Tato povinnost bývalému nájemníkovi zůstává i tehdy, pokud z nějakého důvodu zůstane v bytě i po vypršení výpovědní lhůty. Nájemné a zálohy na služby je totiž bývalý nájemník povinen hradit až do doby, než dojde k předání bytu pronajímateli, nedošlo-li k němu k termínu ukončení nájemního vztahu.

3 informační magazín pro naše nájemníky 3 Výhodné pojištění pro vás Vážení nájemníci, záleží nám na vaší spokojenosti, a proto jsme pro vás, společně s naším dlouholetým partnerem, pojišťovacím makléřem RENOMIA, a. s., připravili zajímavou nabídku. V rámci naplňování strategie Zvyšování kvality bydlení a péče o nájemníky vám nabízíme významnou úsporu na pojištění domácnosti a vozidel. Projekt, který vám předkládáme, je unikátní, připravený výhradně pro nájemníky společnosti RPG Byty, s. r. o. a může vám každoročně ušetřit až několik tisíc Kč. Vedle příznivé ceny pojištění, nabízí široký rozsah pojistného krytí s řadou doplňkových připojištění. Tuto nabídku jsme nazvali PRO- GRAM ÚSPORA. Formou informačního plakátu, který bude vyvěšen ve vašem domě, budete informováni o termínech návštěvy zástupce společnosti RENOMIA. V případě zájmu o využití této nabídky, si prosím pro tuto návštěvu připravte vaše dosavadní pojistné smlouvy. Dále můžete kontaktovat zástupce na telefonních číslech , a blíže se tak informovat o nabízených produktech, příp. si sjednat návštěvu individuálně. Věříme, že vás tato nabídka osloví a budete s PROGRAMEM ÚSPORA spokojeni.

4 4 Digitalizace televizního vysílání Jak jistě víte, v současné době probíhá v celé České republice digitalizace televizního vysílání. Možností příjmu digitálního vysílání je více, přičemž jednou z nich je využití společné televizní antény (STA). Zhruba 75 % domácností v bytových domech společnosti RPG Byty využívá pro příjem televizního signálu společné televizní antény, které však - až na malé výjimky - nejsou ještě v této době pro příjem digitálního signálu uzpůsobeny. K ukončení stávajícího analogového vysílání má v našem regionu dojít k (výjimkou je program ČT2, který ukončil analogové vysílání již , ačkoliv původně oznámený termín byl rovněž Program ČT2 nadále nelze prostřednictvím STA bez úpravy pro digitální vysílání přijímat). Po zvážení všech možností, jak k digitalizaci televizního vysílání přistoupit, se společnost RPG Byty rozhodla svým nájemníkům do budoucna příjem digitálního televizního signálu nejen umožňovat, ale i zajišťovat, a to převážně prostřednictvím optické sítě, která přináší uživatelům celou řadu výhod. Proto před časem zahájila jednání vedoucí k navázání partnerství s některou významnou společností působící v oblasti telekomunikací. Hlavním požadavkem bylo, aby vybraná firma nájemníkům RPG nabídla nejen možnost příjmu digitálního televizního vysílání, ale i mnohem širší nabídku programů a dalších služeb na vysoké úrovni, to vše za příznivé ceny. Zároveň byl kladen důraz na to, aby se jednalo o firmu, která bude nájemníkům nablízku a bude jim dobře dostupná. Po vyhodnocení nabídek několika zájemců uzavřela společnost RPG Byty, s. r. o. smlouvu se společností PODA a. s. Ta bude řešit přechod na digitální vysílání úpravami stávajících STA nebo připojením domu na optickou síť. Díky tomu budou mít nájemníci přístup k paletě dalších služeb nad rámec základní televizní nabídky, a to za nejvýhodnější cenu na trhu. Navázání tohoto strategického partnerství navíc umožňuje nepřenášet na nájemníky přímé náklady spojené s digitalizací. Tyto náklady by jinak byly v souladu se stávajícími předpisy v plné výši rozúčtovány nájemníkům. Jaký je rozdíl mezi úpravou STA a optickou sítí? Úprava STA pro příjem digitálního televizního signálu umožní nájemníkům sledovat základní nabídku volně dostupných programů. Na optické síti budou moci nájemníci využívat i řadu dalších služeb (např. sledování rozšířené programové nabídky, připojení k Internetu, pevné telefonní připojení apod.). Které domy budou napojeny na optickou síť a u kterých dojde k úpravě STA? Společnost PODA bude digitalizaci provádět zhruba ve bytech. Harmonogram prací je nastaven tak, aby do , tedy do okamžiku vypnutí analogového vysílání, byl ve všech těchto bytech zajištěn příjem digitálního signálu. Přesný seznam s určením toho, které domy budou napojeny na optickou síť a u kterých dojde k úpravě STA, bude zveřejněn na internetových stránkách cz v sekci Informace pro nájemníky, a to během srpna Již nyní však lze říci, že z celkového počtu bytů bude do na optickou síť připojeno zhruba bytů a bytů bude přijímat digitální signál prostřednictvím upravených STA. Z těchto bytů pak bude minimálně polovina připojena na optickou síť v roce Mimo optickou síť tak nakonec zůstanou domy v lokalitách, kde doposud není vybudována optická síť a kde její vybudování není v současné době z ekonomických nebo technických důvodů možné. Kdy bude možno začít digitální signál přijímat? V bytech, které budou napojeny na upravené STA, bude možné začít přijímat digitální TV signál ihned poté, co dojde k úpravě STA pro příjem digitálního signálu. V bytech, které budou napojeny na optickou síť, bude možné přijímat digitální TV signál až ve chvíli, kdy bude síť spuštěna, což se bude dít postupně. Může tedy dojít k tomu, že mezi vybudováním sítě včetně zřízení speciálních TV zásuvek v bytech a samotným zprovozněním sítě bude určitá časová prodleva. V každém případě však budou nájemníci až do spuštění optické sítě moci přijímat analogový TV signál prostřednictvím stávajících STA. Během instalace může docházet pouze ke krátkodobým výpadkům signálu z důvodu prací na anténním systému. Bude při úpravách STA nebo zavádění optické sítě nutná součinnost nájemníků? Ano. Tam, kde bude zaváděna optická síť, budou přímo v bytech zřizovány nové účastnické zásuvky a bude nutné zpřístupnit byt. Tam, kde bude probíhat úprava STA, bude nutnost zpřístupnění bytu záviset na stavu stávajících anténních rozvodů v daném domě. V každém případě budou nájemníci vždy s dostatečným předstihem o postupu prací a o případné nutnosti zpřístupnit byt informováni. Zaměstnanci společnosti PODA budou práce v bytech provádět především v odpoledních hodinách, aby i pracující nájemníci měli možnost snadněji zajistit zpřístupnění bytu. Bude po úpravě STA nebo zavedení optické sítě nutný pro příjem digitálního TV signálu set-top box? Set-top box je zařízení umožňující příjem digitálního TV signálu koncovým zařízením, tedy televizí. Nájemníci, kteří nemají televizor se zabudovaným digitálním tunerem, budou pro příjem digitálního TV signálu settop box potřebovat. Ti nájemníci, kteří již mají televizor se zabudovaným digitálním tunerem a TV signál budou přijímat prostřednictvím upravené STA, set-top box potřebovat nebudou. Tam, kde bude digitální TV signál šířen

5 informační magazín pro naše nájemníky 5 optickou sítí, budou všichni nájemníci využívající tento příjem TV signálu potřebovat speciální set-top box. Tento speciální set-top box získáte od společnosti PODA za jednorázový poplatek ve výši 650 Kč. Při ukončení nájemního vztahu a ukončení odběru služby dodávky TV signálu musí nájemník zapůjčený set-top box vrátit. V případě, že ze strany nájemníka dojde k ukončení do jednoho roku od podpisu smlouvy, bude nájemníkovi při odevzdání set-top boxu vráceno 300 Kč. REKAPITULACE Potřebuji set-top box? A jaký? a) Přijímám TV signál přes upravenou STA a nemám televizor se zabudovaným digitálním tunerem: ANO, potřebujete jakýkoli set-top box dle nabídky na trhu, ceny se pohybují od 700 Kč výše. b) Přijímám TV signál přes upravenou STA a mám televizor se zabudovaným digitálním tunerem: NE, v tomto případě set-top box nepotřebujete. c) Přijímám TV signál přes optickou síť společnosti PODA: ANO, v tomto případě potřebujete speciální set-top box společnosti PODA bez ohledu na to, zda máte nebo nemáte televizor se zabudovaným digitálním tunerem. PODA vám tento set-top box poskytne za poplatek 650 Kč. Co bude digitalizace televizního vysílání znamenat pro nájemníky finančně? Všichni nájemníci, kteří budou přijímat digitální televizní vysílání prostřednictvím upravené STA nebo optické sítě vybudované společností PODA, budou hradit měsíční poplatek 48 Kč. Tento poplatek bude uveden v evidenčním listu nájemníka a bude součástí platby nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu. Nájemníci připojení na optickou síť navíc uhradí jednorázový poplatek 650 Kč za pronájem speciálního set-top boxu. Pokud si při instalaci účastnické zásuvky nechají provést prodloužení kabelu k televizi, uhradí při převzetí set-top boxu ještě jednorázový instalační poplatek ve výši 100 Kč. Žádné další poplatky za údržbu či opravy televizních antén již nájemníci hradit nebudou. Poplatky za pronájem set-top boxu a za případné prodloužení kabelu budou nájemníci, kterých se to bude týkat, hradit až ve chvíli přebírání set-top boxu od společnosti PODA. O tom, kdy a kde je možno set-top box vyzvednout budou nájemníci předem a včas informováni. V žádném případě nebudou tyto poplatky vybírány v hotovosti přímo v bytech. Na tuto skutečnost upozorňujeme především proto, abychom předešli možnému zneužití této akce podvodníky, kteří z důvěřivých nájemníků lákají peníze pod nejrůznějšími záminkami. Co za měsíční poplatek 48 Kč nájemníci získají? Výrazně vyšší kvalitu přijímaného televizního signálu se základní nabídkou 11 stanic (ČT1, ČT2, ČT4, ČT 24, Nova, Nova Cinema, Prima, Prima- COOL, TV Barrandov, Z1, Public TV). Jaké další služby nabídne společnost PODA nájemníkům společnosti RPG Byty připojeným k optické síti? Rozšířená nabídka televizních programů Za příplatek pouhých 65 Kč měsíčně je připravena nabídka 33 televizních stanic. Určitě vás potěší ucelená nabídka slovenských programů, ve které najdete STV 1, STV 2, STV 3, Markíza, JOJ, JOJ Plus a Doma. Další programy můžete sledovat v polštině, francouzštině, němčině nebo angličtině. Kromě českých celostátních programů můžete sledovat oblastní stanice, na kterých získáte nejvíce informací ze svého blízkého okolí. Všechny programy jsou v digitální kvalitě, která zaručí dokonalý požitek při sledování oblíbených pořadů. Některé pořady bude možno sledovat již ve vysokém rozlišení (HD). Zkušenosti prvních připojených nájemníků Jak jste spokojen s kvalitou a rozsahem poskytovaných služeb? Dalibor Kožušník Pro mě je nejdůležitější připojení k Internetu. A to je opravdu velmi kvalitní. Co se týče televize, to by mi stačilo těch 11 programů. Rozšířenou nabídku beru jako vstřícný krok ze strany PODA a RPG. Co pro vás přechod na digitální vysílání znamenal a znamená? Oskar Weiss Celá rodina jsme okamžitě ocenili výrazně vyšší kvalitu obrazu i zvuku, protože dříve jsme televizi přijímali od jiného operátora. Vybral jsem si balíček Rychlý Tandem, kde rychlost připojení k Internetu 40M je výborná a televizní programová nabídka nás příjemně potěšila. Kolik vlastního času jste musel věnovat, aby digitalizace byla ve vašem bytě provedena? Martin Štefek Trochu mě rozladilo to, že jsem si musel vyzvednout set-top box. Pak jsem si řekl, že bych si ho jinak musel pořídit v obchodě, a že to vlastně přijde nastejno. Zásuvku v bytě hoši udělali hned a protože přišli odpoledne, nemuseli jsme ani zvlášť řešit, kdo z rodiny si bude zajišťovat volno.

6 6 Balíčky s připojením k Internetu Tandem - ekonomicky úsporné řešení. V balíčku najdete 33 TV programů a rychlost Internetu 8M/2M. Běžný měsíční paušál 390 Kč, pro nájemníky společnosti RPG Byty pouze za 340 Kč/měsíčně. Rychlý Tandem - řešení pro zájemce o rychlý Internet. V balíčku najdete 33 TV programů a rychlost Internetu 40M/10M. Běžný měsíční paušál 540 Kč, pro nájemníky společnosti RPG Byty pouze za 490 Kč/měsíčně. Tandem s prémií - ideální volba pro celé rodiny. K základní TV 33 programů získáte 7 prémiových programů a rychlost Internetu 50M/10M. Běžný měsíční paušál 610 Kč, pro nájemníky společnosti RPG Byty pouze za 560 Kč/měsíčně. Akční ceny u všech balíčků platí pouze v případě, že je v jedné domácnosti pouze jeden set-top box. Home Senior - připojení k internetu pro seniory. Tato služba je určena pro občany pobírající starobní důchod. Za 250 Kč/ měsíčně a jednorázový poplatek 500 Kč získají připojení k Internetu s rychlostí 2M/200kbps bez nutnosti odběru jakýchkoli dalších služeb. Pevná telefonní linka Všichni, kdo mají zájem o telefonické spojení s rodinou, kamarády či známými mohou využívat cenově výhodnou pevnou telefonní linku. V ceně 50 Kč/měsíčně je zahrnut kredit na hovorné ve výši 50 Kč, což je vlastně pevná telefonní linka bez paušálu. Ve špičce voláte za 0,95 Kč/minutu, mimo špičku za 0,65 Kč/minutu. V rámci sítě PODA voláte zcela zdarma. Pevnou telefonní linku si lze pořídit jen k další službě PODA. S dalšími podrobnostmi týkajícími se digitalizace televizního vysílání v domech společnosti RPG Byty vás budeme průběžně informovat. Kontakt PODA: Klientská podpora: Poruchová služba: Reklamací vyúčtování služeb výrazně ubylo Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu je pravidelným tématem, kterému se v našem magazínu věnujeme. Krátce se u této problematiky zastavíme i v tomto čísle. V souladu s platným právním předpisem bylo vyúčtování služeb za rok 2009 doručeno všem nájemníkům do V minulém čísle Bydlíme jsme upozorňovali, že případné reklamace je nutno podat písemně do termínu uvedeného na letáčku vyúčtování. Je potěšujícím zjištěním, že ve srovnání s předchozím rokem se letos počet reklamací snížil více než o polovinu. Všemi reklamacemi, které byly doručeny v řádné reklamační lhůtě, jsme se podrobně zabývali, přičemž většina vyřízených reklamací byla shledána jako neopodstatněná. Mezi neustále se opakující neoprávněné reklamační námitky přitom patří zejména námitky vztahující se k vyúčtování vody: l Stanovení spotřeby vody administrativní cestou (tento postup je zvolen v případě nezpřístupnění bytu pro opis vodoměrů nebo nedodání oznámení o stavu vodoměrů v požadované lhůtě) l Nahlášení správného stavu vodoměru až při reklamaci (při provádění odečtu vodoměrů nájemce řádně nezkontroloval údaje uvedené na odečtovém archu a svým podpisem stvrdil stav vodoměru, který následně reklamoval jako nesprávný) l Uvedení jiného počtu osob bydlících v bytě (ze strany nájemce nedošlo ke splnění ohlašovací povinnosti týkající se změny počtu osob bydlících v bytě, a to ani přesto, že skutečný počet osob bydlících v bytě bylo možné nahlásit až do ). Reklamace s výše uvedenými reklamačními důvody jsou vždy zamítnuty, neboť zde není oprávnění nájemníka žádat provedení opravného vyúčtování. U vyúčtování tepla nájemníci jako důvod reklamace nejčastěji uváděli skutečnost, že v loňském roce měli nižší nedoplatek než letos. K tomuto reklamačnímu důvodu je nutno uvést, že výše přeplatku či nedoplatku za dodávané teplo je závislá nejenom na ceně dodávaného tepla, ale rovněž na délce topné sezóny, tedy na počtu dní, po které je vlastník povinen teplo do bytů s ohledem na klimatické podmínky dodávat. Záloha na teplo je poté vypočítána ze spotřeby tepla za předchozí topnou sezónu a rovnoměrně rozdělena na 12 měsíců. Pokud tedy nájemník v bytě bydlel například pouze půl roku, jsou zaplacené zálohy na dodávku tepla vždy nižší než skutečná spotřeba tepla a těmto nájemníkům vždy vzniká nedoplatek. V případě opodstatněných reklamací bylo samozřejmě provedeno opravné vyúčtování. Některým nájemníkům přitom bylo doručeno opravné vyúčtování, aniž by reklamaci podali. To se stalo tehdy, kdy měla oprávněná reklamace některého nájemníka vliv i na vyúčtování ostatních nájemníků v domě. V takovém případě bylo povinností pronajímatele provést opravu vyúčtování u všech dotčených nájemníků.

7 informační magazín pro naše nájemníky 7 Připomínáme také, že důležitým datem ve vztahu k vyúčtování služeb byl 31. červenec jako termín splatnosti všech přeplatků a nedoplatků z vyúčtování. Pouze v případě oprávněných reklamací se splatnost přeplatku nebo nedoplatku posunula na Upozorňujeme proto všechny nájemníky, kteří doposud nedoplatky z vyúčtování neuhradili, aby tak co nejdříve učinili a předešli komplikacím spojeným se vznikem dluhu. Požáry v domácnostech Požáry v bytových domech zaměstnávají hasiče každý den. Lidé se doma cítí bezpečně a mají tendenci podceňovat drobné nehody, které vedou ke vzniku požáru. České domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny nábytkem z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří. Pokud takový nábytek doslouží, pak se nezřídka stěhuje do sklepa či na chodbu, kde zvyšuje požární zatížení nebo může bránit v bezpečném úniku. Samozřejmostí se staly kvalitní zámky na dveřích, ale funkční hasicí přístroj nebo hlásič požáru jsou v našich končinách stále spíše výjimkou. Přitom požár v domě neznamená jen ohrožení života a zdraví nás a našich blízkých, ale i velké finanční a materiální škody. V České republice došlo v předchozích pěti letech k požárům v domácnostech, což je 2577 požárů za rok a více než 7 požárů denně. Ročně dochází při požárech v domácnostech ke škodám na majetku ve výši cca 332 mil. Kč. Při těchto požárech zemřelo za uplynulých 5 let 340 osob a 2242 osob bylo zraněno. Nejčastější příčinou vzniku požárů v domácnostech je nedbalost osob, které se v domácnosti nacházejí. Lidé často při manipulaci s otevřeným ohněm nedbají potřebné opatrnosti. Platí zásada, že otevřený oheň bychom nikdy neměli nechat ani na chvíli bez dozoru. Nevhodně umístěná nebo zapomenutá zapálená svíčka může zapálit hořlavé předměty, které se nacházejí v jejím okolí. Proto svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru, umisťujte ji na nehořlavé podložky a dávejte pozor na děti a domácí mazlíčky, aby ji nepřevrhli. Rovněž odskočit si při vaření do obchodu pro chybějící suroviny a nechat na zapnutém sporáku vařit potraviny, je nebezpečný hazard. Postupem času dochází k zahřívání potravin v nádobě na vaření, a pokud se včas nevrátíme, dojde k jejich vznícení. Další významnou příčinou požárů v domácnostech je kouření. Nebezpečí spočívá v odhození nedostatečně uhašeného nedopalku cigarety do odpadkového koše mezi hořlavé odpadky, upadnutí žhavého popela z cigarety do hořlavého materiálu, na stůl s ubrusem, na koberec apod. Ze zkušeností je známo, že v mnoha případech je toto nedbalostní jednání osob spjato s požíváním alkoholických nápojů. V rodinných domech mohou být požáry spojeny s používáním komínů, kouřovodů, krbů a lokálních topidel. Pravidelnou údržbou těchto zařízení a spotřebičů lze nebezpečí vzniku požárů výrazně snížit. Požáry v domácnostech jsou často spojeny s technickými závadami elektrických spotřebičů. Technický stav elektrických spotřebičů používaných v domácnostech je vhodné nechat pravidelně zkontrolovat revizním technikem, neboť elektroinstalace v těchto spotřebičích může být dlouhodobým používáním a provozním znečištěním namáhána. Může dojít k přehřátí, zkratu nebo jiné poruše a následnému požáru. Rovněž elektrospotřebiče, které nemusí být trvale zapojeny v elektrické síti, je vhodné vytažením zástrčky ze sítě odpojit, nebo alespoň vypnout centrálním vypínačem, ne jen přepnout dálkovým ovládáním do úsporného režimu. V bytových prostorách se člověk nachází často v situacích, kdy není v optimální kondici a není schopen reagovat na hrozící nebezpečí. Lidské smysly jsou schopny průvodní znaky požáru poměrně rychle identifikovat. Ve spánku či po požití alkoholických nápojů, omamných prostředků apod., jsou reakce člověka významně pomalejší, což má za následek pozdní zjištění požáru. Rovněž rozhodnutí jak reagovat na nebezpečí v takovém případě trvá déle a nemusí být vždy správné a dostatečně rychlé. Každou minutou, kterou zbytečně ztratíme, se zvyšuje závažnost následků vzniklých požárů. Včasné zpozorování požáru a adekvátní jednání při vzniklém nebezpečí je zásadní a vždy rozhoduje o pozdějších následcích. Příště se dozvíte: l jak zkrátit dobu zjištění požáru l o hlásičích požáru, jejich funkci, instalaci a údržbě Mjr. Ing. Věra Žídková, vedoucí oddělení kontrolní činnosti odboru prevence HZS MSK

8 8 informační magazín pro naše nájemníky DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Havarijní linka NONSTOP Zákaznická linka Po - Pá 7-17 hod. Otevírací doba KC Ostrava, Ostrava-Poruba, Havířov a Karviná PONDĚLÍ a STŘEDA ÚTERÝ a ČTVRTEK PÁTEK ZAVŘENO Pokladna KC Ostrava, Kounicova 5, Ostrava PO - ČT PO - ČT PÁTEK Informace pro nájemníky na Na základě opakovaných žádostí ze strany České pošty a dalších doručovatelů žádáme nájemníky, aby dbali na řádné označení svých poštovních schránek. Děkujeme.,,Bydlíme,, * Informační magazín pro naše nájemníky * Vydává společnost RPG Byty, s.r.o., Gregorova 3/2582, Ostrava. IČ: , DIČ: CZ * Registrační číslo ministerstva kultury České republiky: MK ČR E * Vedoucí redakční rady: Jana Palová. Složení redakční rady: Pavel Klimeš, Petr Nikel, Petr Handl, Karina Vališová. Kontakt na redakci: Tisk: TISKÁRNA PRINTO spol. s r.o. * Distribuce: Česká pošta * Toto číslo vyšlo v červenci 2010.

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti SIMELON, s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 DIGITÁLNÍ TELEVIZE STR. 3-4 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 5 CENÍK ZAŘÍZENÍ & OSTATNÍ / KONTAKTY STR.

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB _ KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti inet4 s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 TELEVIZE inet4.tv STR. 3 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 4 CENÍK & OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ STR. 5 AKCE / KONTAKT

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti, s.r.o. platný od 1. 7. 2017 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 DIGITÁLNÍ TELEVIZE STR. 3 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 4 CENÍK ZAŘÍZENÍ & OSTATNÍ / KONTAKTY STR. 5 Všechny

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

speciál informační magazín pro naše nájemníky

speciál informační magazín pro naše nájemníky informační magazín pro naše nájemníky speciál Vážení nájemníci, dostává se vám do rukou speciální vydání informačního magazínu Bydlíme, který je tentokrát věnován výhradně problematice nájemného a nákladů

Více

CENÍK SLUŽEB. společnosti inet4 s.r.o. platný od PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2. TELEVIZE inet4.tv STR. 3. PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VoIP STR.

CENÍK SLUŽEB. společnosti inet4 s.r.o. platný od PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2. TELEVIZE inet4.tv STR. 3. PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VoIP STR. CENÍK SLUŽEB společnosti platný od 1. 7. 2017 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 TELEVIZE inet4.tv STR. 3 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VoIP STR. 4 OSTATNÍ CENY & KONTAKTY STR. 5 Všechny ceny jsou vždy uváděny včetně

Více

čl. 1 Základní ustanovení

čl. 1 Základní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu Bramboříková 2995/2, Praha 10 Záběhlice včetně jeho bytů a společných prostor. Základní úprava práv a povinností

Více

Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016. složenkou sporožirem(inkaso) z běž. Účtu č.:...

Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016. složenkou sporožirem(inkaso) z běž. Účtu č.:... Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016 Jméno žáka/ů společná platba datum narození třída Družina:150,- Kč ano (částka za družinu je součástí

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

Návod k instalaci nově přidaných digitálních TV stanic

Návod k instalaci nově přidaných digitálních TV stanic Návod k instalaci nově přidaných digitálních TV stanic Před samotným zahájením instalace nových TV stanic je nutné zjistit, zda je televizní přijímač vybaven DVB-T tunerem. DVB-T tuner je zařízení umožňující

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná Vyjádření SATTURN Holešov k častým výpadkům HD kanálů v TKR Poslední dobou je zaznamenán zvýšený počet stížnosti na kvalitu HD kanálů vysílaných v TKR Hvozdná,

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

CA modul. Návod k instalaci Můžete cokoli

CA modul. Návod k instalaci Můžete cokoli CA modul Návod k instalaci 005 00 www.upc.cz Můžete cokoli Vážený kliente, děkujeme Vám za objednání digitální kabelové televize od společnosti UPC. Pro příjem programů jste zvolil CA modul, díky kterému

Více

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Obchodní podmínky 1: Uzavřením nájemní smlouvy o nájmu sportovního vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ Bytové družstvo Varnsdorfská 346 IČO: 25681010 se sídlem: Praha 9, Varnsdorfská 346 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr., vložce 4169 Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

informační magazín pro naše nájemníky 01

informační magazín pro naše nájemníky 01 informační magazín pro naše nájemníky 01 duben 2010 Tak nám před pár dny začalo jaro. Dalo by se říci: konečně! Po letošní dlouhé a náročné zimě je to jistě pro všechny úleva. Sníh a mráz si nevybírá,

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) Smlouva o nájmu budovy k rekreaci Pronajímatel poskytovatel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) (bydliště, nebo sídlo) (předmět podnikání) (IČO) Nájemce spotřebitel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p - 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje základní povinnosti a práva při užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí domů Bytového

Více

Družstvo Nájemníků Nad Krocinkou 847 19000 Praha 9 CENOVÁ NABÍDKA PŘIPOJENÍ DOMU DO INTERNETU OD KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ S.R.O.

Družstvo Nájemníků Nad Krocinkou 847 19000 Praha 9 CENOVÁ NABÍDKA PŘIPOJENÍ DOMU DO INTERNETU OD KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ S.R.O. Družstvo Nájemníků Nad Krocinkou 847 19000 Praha 9 CENOVÁ NABÍDKA PŘIPOJENÍ DOMU DO INTERNETU OD KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ S.R.O. V Praze dne 9.12. 2014 CÍL PROJEKTU Vážení, nabízíme Vám připojení Vašeho domu do

Více

UPC Internet a televize nově i v Radotíně

UPC Internet a televize nově i v Radotíně UPC Internet a televize nově i v Radotíně Internet až 200 Mb/s Televize 140 programů Představení služeb společnosti UPC Internetové připojení, interaktivní televize nebo výhodné volání? V tom je UPC jako

Více

Kompletní ceník služeb pro domácnosti. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

Kompletní ceník služeb pro domácnosti. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Kompletní ceník služeb pro domácnosti Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Rychlost připojení PŘIPOJENÍ K INTERNETU BRNO, OSTRAVA, PRAHA net.tv (zdarma) net.tv (kanály) Mobil (zdarma) Aktivační poplatek

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41

Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41 Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41 Představenstvo družstva předkládá zprávu o činnosti za funkční období od 21. května 2014 do dnešního dne tj. do 24. června 2015. 1.

Více

ODBĚRATEL PLATEBNÍ PODMÍNKY FAKTURACE NEDOPLATEK VE VÝŠI 5 871,00 KČ UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 35-3600132/0800 NEJPOZDĚJI DO 2.2.2015.

ODBĚRATEL PLATEBNÍ PODMÍNKY FAKTURACE NEDOPLATEK VE VÝŠI 5 871,00 KČ UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 35-3600132/0800 NEJPOZDĚJI DO 2.2.2015. Část A ODBĚRATEL FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Česká pirátská strana IČ: 71339698 DIČ: účtu: 000000-2100048174/2010 DORUČOVACÍ ADRESA: Česká pirátská strana Faktura za zemní plyn číslo 1215102359 byla vystavena 12.1.2015

Více

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě www.infos.cz Pobočka: 79601,Prostějov Tel: +420 588 882 111 Barákova 5 e-mail: grygar@infos.cz Pobočka: 68201 Vyškov Tel: +420 608 515 539 23 května e-mail: mfialka@infos.cz IČO: 25849638 DIČ: CZ25849638

Více

Kompletní ceník služeb pro domácnosti. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

Kompletní ceník služeb pro domácnosti. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Kompletní ceník služeb pro domácnosti Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Ceník je platný od 12.7.2017 PŘIPOJENÍ K INTERNETU BRNO, OSTRAVA, PRAHA Rychlost připojení net.tv (zdarma) Mobil (zdarma)

Více

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady Provoz Rokycany Stehlíkova 131/II 337 01 Rokycany R E K L A M A Č N Í Ř Á D I. Obecná ustanovení jako provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen dodavatel ) vydává ve smyslu 36 odst.

Více

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 IČ: 49454587; DIČ: CZ49454587 Reklamační řád Platný od 1. 8. 2012 Obsah 1 Rozsah

Více

Internet Televize Telefon 3 služby 1 cena 1

Internet Televize Telefon 3 služby 1 cena 1 Internet Televize Telefon 3 služby 1 cena 1 Vážená paní, vážený pane, představujeme Vám unikátní projekt CenTrio s revoluční novinkou pro maximální pohodlí zákazníka s propojením vysokorychlostního Internetu,

Více

Ceník služeb společnosti RIO Media a.s.

Ceník služeb společnosti RIO Media a.s. platný od 1. 03. 2015. Ceny jsou uvedeny s příslušnou sazbou DPH. Ceník služeb společnosti Ceník je platný pro nové zákazníky. Programové nabídky a rychlost Internetu se na jednotlivých technologiích liší.

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Služby spojené s užíváním bytu

Služby spojené s užíváním bytu Služby spojené s užíváním bytu Ing. Milan Taraba, místopředseda ČSRB a předseda SON ČR Workshop o aktuálních otázkách bydlení 15. listopadu 2016 1 Náklady na bydlení jsou ovlivňovány plněním spojených

Více

Platební řád. Článek 1.

Platební řád. Článek 1. Platební řád Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 podle článku 19. Stanov Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 (dále jen stanovy ) přijímá

Více

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

LISTOPAD 02/2012. pro naše. Plán oprav pro letošní rok byl překročen. magazín. nájemníky. informační. www.rpgbyty.cz

LISTOPAD 02/2012. pro naše. Plán oprav pro letošní rok byl překročen. magazín. nájemníky. informační. www.rpgbyty.cz LISTOPAD 02/2012 informační magazín pro naše nájemníky Plán oprav pro letošní rok byl překročen V letošním roce plánovala společnost RPG Byty, s.r.o. vynaložit na opravy a celkovou regeneraci svého bytového

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Základní škola pro zrakově postižené 120 00 Praha 2, nám. Míru 19 tel. 222 515 134 www.skolazrak.cz info@skolazrak.cz Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006,

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 1/8 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Správce : Green Lions a.s., Vocelova 1, Praha 2, tel. 224 217 069 Facility Manager

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

CENÍK SLUŽBY ONE Trio (platný od )

CENÍK SLUŽBY ONE Trio (platný od ) CENÍK SLUŽBY ONE Trio (platný od 1. 1. 2016) 1. CENA SLUŽBY Cena služby ONE Trio se skládá z následujících součástí: Instalace služby ONE Trio Služba ONE Trio 1.1 1.1.1 Objekty s hromadnou přípojkou FTTB

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Z p r á v a o činnosti výboru společenství

Z p r á v a o činnosti výboru společenství Příloha č. 2 Počet listů: 6 Z p r á v a o činnosti výboru společenství Výbor společenství (dále jen "výbor SVJ") předkládá shromáždění členů společenství zprávu o činnosti od svého zvolení dne 31. října

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád V y h l á š k a Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996 Domovní řád Zastupitelstvo Obce Praskačka se podle 36 odst. l písm. f zák. č. 367/l992 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů usneslo dne 6.9.l996.vydat

Více

VŠUDE DOBŘE, S UPC NEJLÉPE

VŠUDE DOBŘE, S UPC NEJLÉPE VŠUDE DOBŘE, S UPC NEJLÉPE Internetové připojení, interaktivní televize nebo výhodné volání? V tom je UPC jako doma. INTERNET / TELEVIZE / TELEFON Naším posláním je přinášet zákazníkům možnost připojení

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU. čl.1. Odměny volených orgánů SVJ

VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU. čl.1. Odměny volených orgánů SVJ VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU čl.1 Odměny volených orgánů SVJ 1) Náklady na odměny volených orgánů SVJ jsou hrazeny ze záloh vlastníků a to podílem určeným stanovami. 2) Jednotliví členové volených orgánů mají

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Ceník základních a volitelných služeb. O2 Internet Fiber

Ceník základních a volitelných služeb. O2 Internet Fiber Ceník základních a volitelných služeb O2 Internet Fiber Platnost od 1.2.2017 O2 Czech Republic a.s. A. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify služby O2 Internet Fiber Tarif Internet XL se závazkem

Více

Domovní řád Bytového družstva Morávkova

Domovní řád Bytového družstva Morávkova Domovní řád Bytového družstva Morávkova Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v majetku družstva. Základní úprava

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení Reklamační řád Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice I. Obecná ustanovení obec Doubravice, jako provozovatel Vodárenské Infrastruktury (dále jen dodavatel) zajištující dodávku pitné vody z

Více

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti.

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Jen pár kroků k úsporám 1. krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. 2. krok: ecentre sesbírá podklady

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04. Název dokumentu: Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Jana Kočvarová referent právního 29.4.

REKLAMAČNÍ ŘÁD EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04. Název dokumentu: Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Jana Kočvarová referent právního 29.4. Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. č.13 prosinec 2014. Vážení zákazníci a uživatelé,

INFORMAČNÍ BULLETIN. č.13 prosinec 2014. Vážení zákazníci a uživatelé, INFORMAČNÍ BULLETIN č.13 prosinec 2014 Vážení zákazníci a uživatelé, věřím, že si i v této předvánoční uspěchané době najdete chvilku klidu pro přečtení našeho posledního bulletinu v roce 2014 a dovolte,

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 2009 zařazeno provedení 12 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 15 tematických

Více

Nájemní smlouva. II. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu

Nájemní smlouva. II. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu uzavřena mezi smluvními stranami paní Evou Dolejšovou, r.č. 765212/2599 Nájemní smlouva bytem Anglická 621/6, 460 10 Liberec 3 /dále jen pronajímateé/ a paní /dále jen nájemce/ Smluvní strany shodně prohlašují,

Více

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s.

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. 1. Smluvní strany: 1.1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily IČO: 252 73 850, DIČ: CZ25273850

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

Požár v domácnosti. Charakteristika požáru v domácnosti

Požár v domácnosti. Charakteristika požáru v domácnosti Požár v domácnosti Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v soukromých domácnostech mají vůbec nejtragičtější následky. Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR Městské ředitelství

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 28 zařazeno provedení 2 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 2 tematických

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Zásady k provádění instalace zařízení pro elektronický přenos dat a připojení k internetu na nemovitostech v majetku Města Strakonice

Zásady k provádění instalace zařízení pro elektronický přenos dat a připojení k internetu na nemovitostech v majetku Města Strakonice Zásady k provádění instalace zařízení pro elektronický přenos dat a připojení k internetu na nemovitostech v majetku Města Strakonice I. Obecná ustanovení 1. Instalovaná zařízení : Distribuční bod - soubor

Více

Ceník základních a volitelných služeb. O2 Internet Fiber

Ceník základních a volitelných služeb. O2 Internet Fiber Ceník základních a volitelných služeb O2 Internet Fiber Platnost od 1.7.2017 O2 Czech Republic a.s. A. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify služby O2 Internet Fiber Tarif Internet XL se závazkem

Více

Zásady. pro umisťování občanů do Domu s chráněnými byty ( dále jen DsCHB ) a poskytování nájmu v DsCHB. Čl. I. Úvodní ustanovení

Zásady. pro umisťování občanů do Domu s chráněnými byty ( dále jen DsCHB ) a poskytování nájmu v DsCHB. Čl. I. Úvodní ustanovení Zásady pro umisťování občanů do Domu s chráněnými byty ( dále jen DsCHB ) a poskytování nájmu v DsCHB Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

CENÍK SLUŽBY TV ONE (platný od )

CENÍK SLUŽBY TV ONE (platný od ) CENÍK SLUŽBY (platný od 1. 9. 2017) 1. CENA SLUŽBY Cena služby se skládá z následujících součástí: Instalace služby Služba 1.1 1.1.1 Objekty s hromadnou přípojkou FTTB (panelové a bytové domy) Při uzavření

Více

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15...

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva byt standartní Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Městskou částí Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy

Více

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011 NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje č. 8/2011 ze dne 20.července 2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje Rada Ústeckého kraje vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č.

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku.

Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku. DODACÍ PODMÍNKY : PLATBA A DOPRAVA : Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku. Platba předem na účet - zaslání zboží po připsání částky (obvykle do 2 až

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R 62 ze dne 17.12.2014 Název: Uzavření nové nájemní smlouvy s nájemci bytu č. ***, manžely *********, v bytovém domě na *********

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Tisková konference Ústí nad Labem

Tisková konference Ústí nad Labem Tisková konference Ústí nad Labem 24. 8. 2010 Pod záštitou Jany Vaňhové, hejtmanky Ústeckého kraje Jsme připraveni na digitalizaci Vše je připraveno na vypínání. Všechny stanovené podmínky pro přechod

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pronajímatel: Balnearia s.r.o. Uherské Hradiště, V Zahradách 102, PSČ 686 01 IČ: 292 03 252 DIČ: CZ29203252

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Smlouva o nájmu bytu uzavřená mezi

Smlouva o nájmu bytu uzavřená mezi Smlouva o nájmu bytu uzavřená mezi Městem Slaný se sídlem ve Slaném, Velvarská 136 IČ : 00234877 zastoupeným Ing. Josefem Rabasem (dále jen pronajímatel) a panem, paní, manžely: r.č. dosud bytem: (dále

Více

Obecní úřad informuje

Obecní úřad informuje Vážení spoluobčané a majitelé psích miláčků Žádáme majitelé psů, kteří ještě nemají uhrazený poplatek za psa na letošní rok, aby tak učinili do 31.5.2013. Poplatek je stanoven na 100 Kč za psa. Vlastníci

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

E2 /. ; * 2#$ $ 2 > 0A. B3 02F :GEH 2:$"

E2 /. ; * 2#$ $ 2 > 0A. B3 02F :GEH 2:$ !"#$% &! "#$! %&''' (()*%+,''' (() "! #!-"./01.0"& $!2 30 *44%%(5 0!.&6 373 '(8'(''!9:; 22

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ust a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. I. Smluvní Strany. Nájemní smlouvu. II.

Nájemní smlouva uzavřená dle ust a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. I. Smluvní Strany. Nájemní smlouvu. II. H 353.572/y J' Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník I. Smluvní Strany Město Černošice zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou se sídlem Iuflgxøvfl

Více

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003 STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 24 I. UDÁLOSTI EVIDOVANÉ U HZS MSK V roce 24 bylo u HZS MSK *1) evidováno celkem 17 337 událostí *2), což je o 136 událostí více než za

Více

ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012. Místo konání voleb: Doba konání voleb:

ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012. Místo konání voleb: Doba konání voleb: www.strazpr.cz ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012 cena 6 Kč Místo konání voleb: Doba konání voleb: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - varta - září 2012 - - - - - - - - - září 2012 - - - - - - - - - - -

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více