POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ"

Transkript

1 Akce: Místo stavby: Stupeň PD: Zpracovatel PO: Letňany nástavby panelových domů Blok 14 ul. Rýmařovská typ PB 70 OS Projekt ke stavebnímu povolení Architektonická kancelář Křivka, s.r.o. Ing. Radek Dědina Arch.č.PO: 2007/06/PO LET BLOK 14 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Praha červen 2007 Architektonická kancelář Křivka,s.r.o. Tel

2 Všeobecně Požárně bezpečnostní řešení zpracovává projekt na dvoupodlažní půdní nástavbu stávajícího bytového objektu v Praze 9 Letňany, ul. Rýmařovská , typ PB 70 OS, kolaudovaném v roce1985. a) Seznam užitých podkladů pro zpracování : Zpracovaný projekt ke stavebnímu povolení - Situace - Půdorysy - Řez ČSN Požární bezpečnost staveb nevýrobní objekty ČSN Požární bezpečnost staveb společná ustanovení ČSN Požární bezpečnost staveb obsazení objektů osobami ČSN Požární odolnost stavebních konstrukcí ČSN Budovy pro bydlení a ubytování ČSN Požární bezpečnost staveb změny staveb ČSN Zásobování požární vodou ČSN Ochrana objektu před šířením požáru VZT ČSN Požární bezpečnost staveb navrhování EPS CSN Plynové kotle ČSN Hromosvodová ochrana Vyhl. MV 246/2001 Sb. Vyhl. hl.m. Prahy 26/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zákonš. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů b) Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití,umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě : Jedná se o obytné domy podsklepené s osmi nadzemními podlažími a navrženou nástavbou dvoupodlažního podkroví. Celkem bude objekt mít 10 NP včetně půdní vestavby. Blok má šest schodišťových sekcí. V suterénech je zázemí objektů a dojez repasovaného výtahu, který je umístěn ve stávající a dostavěné šachtě mezi zvýšeným 1. PP a mezi podestou nad 9. NP výstupní stanice jsou na mezipodestách mezi 1PP. 9 NP a na mezipodestě nad 8.NP nebude stanice. V jedné sekci ( s nájezdovou rampou) jsou 4 garáže. Na mezipodesty mezi suterénem a přízemím je vstup do obytné části domu a bytové prostory. V následujících stávajících NP je v každé sekci 16 bytů a 7 bytů 2 + kk celkem 23 bytů. V nástavbě budou v každé sekci vždy 4 byty 3 + kk a 2 byty 2 + kk. Výška objektu bude po rekonstrukci h = 26,465 m. podstřešní prostor nebude využíván. Svislé nosné a obvodové konstrukce domu jsou panelové konstrukční systém PB 70 OS OSTRAVA. Stropy jsou nad 1.PP až 8.NP železobetonové - panelové. Konstrukční systém navrhované nástavby je ocelový systému TEKTA ( Folber ) kotvený do stávající železobetonové konstrukce stropu a stěn objektu. 2

3 Nové obvodové výplňové konstrukce budou z LIAPORU tl. 300mm se zateplením 80 mm minerální tepelnou izolací. Nové svislé vnitřní výplňové konstrukce budou zděné v kombinaci se sádrokartonovými příčkami a podhledy. Nosnou konstrukci střechy budou tvořit dvojice ocelových příhradových nosníků TEKTA. Schodiště stávající je ŽB se stávajícím povrchem z PVC ( podmínka pro budoucí výměnu nahradit pouze keramickou dlažbou ), nové schodiště bude ocelové s nášlapným povrchem z keramické dlažby. Stávající výtahová šachta z pletiva bude ponechána a bude prodloužena do nástavby a nový úsek šachty bude proveden z nehořlavých materiálů ocelová kostra a výplň pletivo dle aktuálních předpisů na výtahové šachty. Okna budou plastová, dveře budou dřevěné. Konstrukce objektu jsou a zůstanou z hlediska PO nehořlavé, konstrukční části druhu. Úniková cesta z objektu bude CHÚC A, bude přetlakově větraná a součástí bude výtahová šachta. Nově vzniklé bytové jednotky budou vytápěny elektrický mi přímotopy, které budou umístěny přímo v bytech v obytných místnostech a koupelnách. Objekt panelového bytového domu je posuzovaný dle ČSN v souladu s ŠSN Podle ČSN se jedná o budovu skupiny OB2 ( bytové domy mající více než tři obytné buňky ). PBŘ je zpracováno dle ČSN Změny staveb, ČSN Nevýrobní objekty v návaznosti na další platné ČSN PO. Lze postupovat dle ČSN příloha A Technické požadavky na změny staveb bytových domů řešených dle typových podkladů. c) Rozdělení stavby do požárních úseků Dle ČSN čl. 3.4 se jedná ve stávajícím objektu o změnu staveb skupiny II, protože se jedná o dvoupodlažní nástavbu. Technické požadavky na změny staveb skupiny II dle čl. 5 a) vnitřní prostor objektu dotčený změnou stavby se posoudí z hlediska nezbytnosti dělení na požární úseky. Rozdělení do požárních úseků: Dle čl. 2.6 ČSN musí samostatný požární úsek tvořit: Každá obytná buňka v budovách skupin OB2 až OB4 - jedná se o objekt OB 2. PÚ N9.1 - nově zřízený byt 3 + kk - byt č. 25 N9.2 - nově zřízený byt 3 + kk - byt č. 26 N9.3 - nově zřízený byt 2 + kk - byt č. 27 N nově zřízený byt 3 + kk - byt č. 28 N nově zřízený byt 3 + kk - byt č. 29 N nově zřízený byt 2 + kk - byt č. 30 PÚ N strojovna výtahu v každém objektu bude samostatným PÚ 3

4 Evakuace z objektu je řešena stávajícím schodištěm - CHÚC A - přetlakově větraná. Součástí únikové cesty ( chodby se schodištěm ) je výtahová šachta. Dle ČSN nahrazujeme požadovanou CHÚC B za CHÚC A přetlakově větranou o přetlaku nejméně 25kPa, výměna vzduchu za hodinu bude 15-ti násobná, dodávka vzduchu bude po dobu 45 minut. Spouštění přetlakové ventilace bude tlačítky na každém podlaží ( podestě) objektu. Dle předchozích realizací a kolaudací nástaveb investor žádá o výjimku z ČSN A.3.8. navrhovaná CHÚC spojuje 10 NP objektu, avšak podlahy v nástavbě budou z dlažby a je přetlakově větraná, výtahová šachta a kabina výtahu je součástí CHÚC a splňuje ČSN a),b),c). Strojovna výtahu je samostatný požární úsek. d) Stanovení požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti PÚ Při stanovní SPB požárních úseků bytových jednotek (dle ČSN čl ) lze bez dalších průkazů předpokládat p v =40kg/m 2. Dle ČSN čl. A.1.1 lze tyto požární úseky řadit do III.SPB. SPB chráněné únikové cesty je určen nejnižším SPB sousedních požárních úseků III.SPB. N9.1 N10.3 platí pro všechny nové byty p v = 40kg/m 2 Byty Strojovny výtahů - SPB III - SPB III Posouzení velikosti PÚ Dle čl ČSN může požární úsek obytné buňky zahrnovat nejvýše dvě užitná podlaží vyhovuje. Dle čl téže ČSN se mezní rozměry požárních úseků s obytnými buňkami a s domovním vybavením nestanovují. e) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí Stavební konstrukce Stavební konstrukce SPB III SPBIII. SPB III Podlaží PP PNP NP 1. Požární stěny a stropy Požární uzávěry otvorů DP3 30 DP3 3. Obvodové stěny Nosné konstrukce střech - bez požadavku - 5. Nosné konstrukce uvnitř PÚ zajišťující stabilitu objektu Nosné konstrukce vně objektu zajišťující stabilitu objektu nevyskytují se - 7. Nosné konstr. uvnitř PÚ nezajišťující stabilitu objektu Nenosné konstrukce uvnitř PÚ Konstrukce schodišť uvnitř PÚ 15 D3 15 D3 15 D3 10a. Výtahové a instalační šachty b.Požární uzávěry šachet Střešní plášť - bez požadavku - 4

5 Stávající železobetonové konstrukce objektu panelového domu se až do IV.SPB považují za vyhovující ( dle ČSN čl. A.2.1 ) REI 60. Konstrukční systém nástavby je ocelový systému TEKTA ( Folber ) kotvený do stávající železobet. Konstrukce stropu a stěn objektu. Svislé ocelové prvky jsou součástí zděných konstrukcí objektu - zdivo Liapor M 300, REI 180 a mezibytové příčky EI 120. Zateplení nástavby je provedeno kontaktním systémem s minerální tepelnou izolací tl. 80mm a stěrkovou omítkou. Požární stěny oddělující bytové jednotky v 9.NP a 10.NP od ostatních prostor objektu a v 9.NP a 10.NP bytové jednotky mezi sebou budou zděné sendvičové ( 2x Porotherm 11,5 P+D + 80mm mezera s výplní Orsil 50mm ) nebo ze systému Rigips a budou vykazovat předepsanou požární odolnost - EI 45 v 9.NP a EI 30 v 10. NP. Štítové stěny mezi jednotlivými sekcemi budou z Liaporu M 300 s požární odolností min. REI 60 a budou vyvedeny pod střešní plášť ( do podstřeší bez požárního rizika ) mezi jednotlivými sekcemi. Štítové stěny budou tvořit požární stěny mezi objekty v souladu s požadavky CSN Stropní konstrukce nad 9.NP je z ocelových vazníků TEKTA s položeným trapézovým plechem a vybetonováním stropní ŽB desky tl.85mm s výztuží ocelovou svařovanou sítí. Ze spodní strany stropu bude sádrokartonový podhled na ocelovém roštu s vloženou minerální izolací Orsil 40mm. Požární odolnost podhledu bude 45 minut (např. Rigips PK22 1xRF 15mm). Konstrukce výtahových šachet bude z nehořlavých materiálů a bude z konstrukcí. Stěny strojoven výtahu budou vyzděné tl. 300 mm s požární odolností REI 60. Stropy strojoven výtahu v suterénu jsou považovány za vyhovující dle č. A.2.1 jedná se o SPB III. Vodorovné požární pásy je nutno dodržovat v souladu s čl.a.2.5 vyhovuje a musí být dodrženy i svislé požární pásy, které mohou být z konstrukcí druhu DP2. Na konstrukci střechy bude požit systém Knauf a hořlavost střechy bude dodržena. Požární uzávěry otvorů budou osazeny s požární odolností EI 30 DP3 a budou sloužit jako vstupní dveře ze schodišťového prostoru do požárních úseků bytů v 9. NP a EI 15 DP3 v 10. NP. U vstupních dveří do bytů bude upuštěno od požadavku na osazení samozavírače (C) z logiky věci dveře bytů jsou vždy zavřeny. Dveře do nových nebytových prostorů budou vždy vybaveny samozavírači. Požární uzávěry do strojoven výtahů budou osazeny s odolností EI 30 -C. Požární uzávěry bytů ve stávajících podlažích jsou předpokládané PB 30 C2 dle platných ČSN v době výstavby posuzovaných objektů. Do stávajících bytů nebude osazena zpěňující páska, jelikož nepostupujeme dle ČSN a dveře do stávajících bytů jsou předpokládané PB 30 C2. Nosná konstrukce krovu je z dvojic ocelových příhradových nosníků TEKTA. stropní konstrukci tvoří sádrokartonový podhled na ocelovém roštu s vloženou minerální izolací Orsil 180 mm. Požární odolnost podhledu bude 30 minut ( např. Rigips PK11 1RF 15 mm ) Nosná konstrukce střechy je z nehořlavých hmot ( ocelová konstrukce krovu ), rozdělení podstřešního prostoru požárními stěnami není požadováno. Střešní plášť tvoří příčné nosné fošny 80x30mm, prkenné bednění 22 mm a 2x hydroizolační folie. střešní plášť je nad požárním stropem posledního užitného podlaží ( podhledová konstrukce plní funkci požárního stropu) a nad tímto požárním stropem není nahodilé požární zatížení. Dle ČSN čl a) nemusí střešní plášť vykazovat požární odolnost. Podbití střechy bude provedeno z desek Cetris. 5

6 Stávající domovní schodiště ŽLB zůstává beze změn - vyhovuje. Nové schodiště z 8. NP do 10. NP bude ocelové vyhovuje. Konstrukce schodiště je tvořena ocelovými schodnicemi kotvenými do příčných ocelových nosníků a do vnitřních nosných stěn. do schodnic budou osazeny betonové stropní desky PZD tl.90 mm a vybetonovány schodišťové stupně. Nášlapnou vrstvou bude keramická dlažba. Madlo zábradlí bude dřevěné, kotvené do ocelové konstrukce výtahové šachty. Nad CHÚC bude stropní konstrukce opatřená protipožárním systémem s odolností s požární odolností 30 minut ( EI 30 ) shora i zdola - vyhovuje. Z ÚC bude osazen poklop výlez na střechu s požární odolností EI 15 DP3. Výplně balkonů a lodžií musí být provedeny nehořlavých materiálů, kromě běžného tabulkového skla ( použít lze např. sklo s drátěnou vložkou nebo plech ). Instalační šachty jsou součástí PÚ bytů. Je navržené provedení požárních předělů ve stropní konstrukci protipožárních ucpávek. Revizní otvory v těchto šachtách budou v provedení bez požární odolnosti. f) Zhodnocení navržených stavebních hmot Stupeň hořlavosti stavebních hmot nebo druh konstrukcí použitých u měněných stavebních konstrukcí není zvýšen nad původní hodnotu, ani v nich není nově použito hmot o hořlavosti DP3. Konstrukce Hořlavost Sádrokartonový systém bez požární odolnosti DP2 Sádrokartonový systém s požární odolností Panelové konstrukce Systém Liapor Ocelové krovy Stropy nad stávajícími NP panelové Strop nad 9. NP DP2 Strop nad 10. NP Okna plastová DP3 Dveře dřevěné DP3 Schodiště stávající betonové Schodiště nové ocelové Podlahová krytina na únikové cestě is = 0,00 minim. v nové části Střešní krytina asfaltové pásy s posypem - Všechny použité konstrukce vyhovují požadavkům tabulky 12 - ČSN pro podzemní, nadzemní a poslední nadzemní podlaží. Při realizaci stavby musí být zajištěno, aby použité konstrukce splňovaly výše uvedené požadavky na požární odolnost a hořlavost. Dodavatelé protipožárních obkladů (a případných nátěrů) doloží svou práci ke kolaudaci dodacím listem, atesty a akreditací na provedené práce. Požární odolnost použitých konstrukcí bude doložena ke kolaudaci. Dodatečná izolace nebude na stávajícím plášti provedena. Na vnější izolaci nového obvodového pláště bude použito hmot druhu D2 minerální izolace. 6

7 g) Zhodnocení možnosti požárního zásahu, evakuace osob, stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení Možnost požárního zásahu zůstává beze změny vstupem do objektu ze strany příjezdové komunikace ul.rýmařovská. Únikové cesty : Z každého podlaží vede z obytných buněk do společné komunikace, která tvoří samostatný požární úsek a je chráněnou únikovou cestou. Stávající schodišťový prostor bude tvořit CHÚC. Dle ČSN nahrazujeme požadovanou CHÚC B za CHÚC A přetlakově větranou o přetlaku nejméně 25kPa, výměna vzduchu za hodinu bude 15-ti násobná, dodávka vzduchu bude po dobu 45 minut, bude zálohovaná náhradním zdrojem. Spouštění přetlakové ventilace bude tlačítky na každém podlaží ( podestě) objektu. Dle předchozích realizací a kolaudací nástaveb investor žádá o výjimku z ČSN A.3.8. navrhovaná CHÚC spojuje 10 NP objektu, avšak podlahy v nástavbě budou z dlažby a je přetlakově větraná, výtahová šachta a kabina výtahu je součástí CHÚC a splňuje ČSN a),b),c). Tato ÚC bude nahrazovat vnitřní zásahovou cestu. Minimální šířka CHÚC postačuje, v souladu s ČSN čl bez ohledu na obsazení objektu osobami, 1100mm. Průchod dveřmi může být zúžen na 900mm, vyhovuje. Minimální šířka navržených komunikací chráněné únikové cesty v objektu je 1250mm, vyhovuje ČSN Východové dveře z objektu na volné prostranství se otevírají proti směru úniku stávající stav dle ČSN čl vyhovuje. Požární uzávěry otvorů budou osazeny s požární odolností EI 30 DP3 a budou sloužit jako vstupní dveře ze schodišťového prostoru do požárních úseků bytů v 9. NP a EI 15 DP3 v 10. NP. U vstupních dveří do bytů bude upuštěno od požadavku na osazení samozavírače (C) z logiky věci dveře bytů jsou vždy zavřeny. Dveře do nových nebytových prostorů budou vždy vybaveny samozavírači. Požární uzávěry do strojoven výtahů budou osazeny s odolností EI 30 -C. Dveře, jimiž prochází úniková cesta umožňují snadný a rychlý průchod, zabraňují zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nebrání evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek. Podlaha na obou stranách dveří, jimiž prochází úniková cesta musí být do vzdálenosti šířky dveřního křídla na stejné úrovni, s vyjjímkou dveří na volné prostranství, plochou střechu, terasu, balkon apod., za nimiž může být podlaha ( chodník apod. ) snížena o 180mm. Dveře jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy, s vyjjímkou dveří z místností nebo funkčně ucelené skupiny místností ( např. bytu ) u kterých úniková cesta začíná. Chráněná úniková cesta bude mít elektrické osvětlení a bude vybavena nouzovým osvětlením s funkčností po dobu 60 minut. V chráněné únikové cestě nesmí být žádné požární zatížení kromě hořlavých hmot v konstrukcích oken, dveří a v konstrukcích, které musí mít kromě podlah a madel povrchové úpravy stavebních konstrukcí z nehořlavých hmot, nesmí se však použít podlahových krytin s indexem šíření plamene i s <100mm.min -1. Pro výměnu povrchové úpravy na stávajícím schodišti platí, že stávající PVC bude nahrazeno za keramickou dlažbu, případně jiný materiál s s indexem šíření plamene i s <100mm.min -1. Na chráněné únikové cestě nesmí být umístěny dle ČSN čl odst. a)-e). Na stávajícím schodišti jsou penechány stávající trasy rozvodů elektro kryté ocelovým pilířkem krytí D1. V nástavbě budou rozvody vedeny pod omítkou a rozvodnice budou mít krytí EI 30. 7

8 h) Stanovení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě : Posoudí se rozsah požárně otevřených ploch a odstupové vzdálenosti Odstupové vzdálenosti Okenní otvory v obvodových zdech NP objektu zůstávají beze změn. V 9.NP a 10.NP ve stěnách a ve střešní rovině jsou navržena nová střešní okna. PÚ l po pv d N9.1- N10.4 do 10,50 m do 40 % 40 kg/m2 2,85 m Odstupové vzdálenosti od oken v půdní nástavbě v obvodových konstrukcích vyhovují, nezasahují do požárně nebezpečného prostoru jiného objektu ani do jiného požárního úseku. Dle poznámky k čl ČSN se předpokládá, že u objektů s obvodovým a střešním pláštěm z konstrukcí druhu D1 a D2 a sklonem do 45 nedochází k padání hořících částí, i když střešní pláště jsou druhu D3. Střecha ( střešní plášť ) se nepovažuje za požárně otevřenou plochu ( nevyžaduje se odstupován vzdálenost ) v tomto posuzovaném případě. Střešní plášť, který je nad požárním stropem posledního nadzemního podlaží, nemusí vykazovat požární odolnost, nad požárním stropem není nahodilé požární zatížení - splněno. Střecha má sklon menší než 45. d = 0,00 m vyhovuje. Nejbližší objekt obytný dům je ve vzdálenosti 12,50 m vyhovuje. i) Určení způsobu zabezpečení požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst Požární voda zůstává beze změn, hydrant pro zajištění vnější požární vody je v přilehlých komunikacích. Vnitřní požární hydrant je nutno při vestavbě bytů pro více než 20 osob dle ČSN zajistit. V objektu jsou navrženy nové byty pro 24 x 1,5 osob = 36 osob dle ČSN a stávající hydranty v 8. NP není pro nástavbu vyhovující dle čl. A.5.2 ČSN Bude doplněn vnitřní požární hydrantový systém se jmenovitou světlostí 19 mm s hadicí do délky 30,00 m a s proudnicí se třemi polohami na mezipodestu mezi 9. a 10. nadzemní podlaží. Na stávající vnitřní požární hydranty je nutno provést revizi o provozuschopnosti. j) Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch : Příjezdy a přístupy k objektu zůstávají beze změn, po ulici Rýmařovská, která splňuje požadavky čl ČSN jedná se o dvoupruhovou komunikaci o šířce 7,5 m, která vede ve vzdálenosti 8,60 m od objektu a je průjezdná oběma směry s rovnoběžným stáním na straně objektu. Nároky na nástupní plochu nově vznikají dle čl ČSN jedná se o nástavbu. Nástupní plocha bude nahrazena vnitřní zásahovou cestou - CHÚC A, na které budou ovládací místa k ovládání elektrické instalace a zařízení pro větrání CHÚC. Vnější zásahová cesta je nahrazena chráněnou únikovou cestou A s možností výlezu na střechu. 8

9 k) Stanovení počtu, druhů a rozmístění hasicích přístrojů : Byty není nutno vybavovat hasicími přístroji. Strojovny výtahu budou vybaveny 1 PHP práškovým 6 kg. l) Zhodnocení technických zařízení stavby z hlediska požadavků požární bezpečnosti : Vzduchotechnika V nových bytech nebude instalováno vzduchotechnické zařízení. Obytné místnosti jsou osvětleny a větrány přirozeně, sociální zařízení a digestoře budou vyvedeny do instalačních šachet, které budou provedeny v souladu s čl. A.2.2 ČSN budou v úrovni každého nového podlaží = stropu požárně předěleny konstrukcí s požární odolností minim. EI 30 D1 s dotěsněnými prostupy všech rozvodů hmotou stupně hořlavosti nejvýše C1 a pokud bude výústek do průřezu mm2, není nutno osazovat požární klapky. Pokud bude potrubí nad střechu procházet střešní konstrukcí, bude při průchodu střešní konstrukcí chráněno proti požáru na odolnost 30 minut v souladu s ČSN Původní jádro bude odskočeno. Větrání CHÚC A bude zajištěno ze samostatného zařízení se záložním zdrojem el. energie a bude spouštěno tlačítky na každé podestě a bude zajištěna dodávka vzduchu po dobu 45 minut. Nasávání vzduchu pro CHÚC bude v 1.PP, výfuk bude zajištěn okenním otvorem v 10.NP ( kouřové čidlo + samočinný otevírač okna ). Nově zřizované prostupy všemi požárními stěnami a stropy budou utěsněny v souladu s ČSN na odolnost 45 minut v 9. NP a 30 minut v 10. NP. Prostupy střešní konstrukcí budou chráněny proti požáru na odolnost 30 minut. Topení Topení v bytech bude zajištěno elektrickými přímotopy v místnostech s výkonem Q = do 10 kw. Dle ČSN se nejedná o kotelny a místnosti s kotli nemusí tvořit samostatné požární úseky. Vytápění je řešeno pro každý byt samostatně. Elektroinstalace Elektroinstalace bude provedena dle určení vnějších vlivů a platných ČSN el. Elektrická vedení v nástavbě rozvedena pod povrchem stavebních konstrukcí a chráněná omítkou. Pokud budou elektrorozvaděče osazeny v CHÚC A, budou uzavřeny v protipožárních konstrukcích s dvířky s požární odolností EI 30. Na CHÚC A bude zajištěno nouzové osvětlení po dobu minim. 60 minut. Doporučení Doporučuji, aby výtah v případě výpadku el. proudu sjel do nejbližší nižší stanice a otevřely se dveře a byl zajištěn odchod osob. Náhradní zdroj UPS a zařízení VZT bude součástí CHÚC A. Zdravotechnika Otvory po montáži potrubí musí být dobetonovány nebo dozděny až k vnějšímu povrchu potrubí, aby byla zajištěna celistvost a požární odolnost konstrukce. Stoupací potrubí kanalizace bude vyvedené nad střechu objektu, v půdním prostoru budou instalační šachty provedeny ze sádrokartonových příček s požární odolností 30 minut. 9

10 Prostupy rozvodů a instalací, technických a technologických potrubních rozvodů, kabelových a jiných elektrických rozvodů apod. požárně dělícími konstrukcemi musí být dotěsněny tak, aby byla zajištěna celistvost požárně dělící konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí. Potrubí uvedené níže musí být utěsněno tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody ( vnitřním otvorem potrubí ) či jeho hořlavou hmotou. - těsnění prostupů požární odolností EI: a) kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F ( plastové potrubí ), světlého průřezu přes 8000mm 2 ( vetší než DN 100 ) b) potrubí s trvalou náplní vody nebojné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na oheň B až F ( plastové potrubí ), světlého průřezu přes 15000mm 2 ( vetší než DN 135 ) c) potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchuji jiných nehořlavých plynů včetně vzduchotechnických rozvodů, třídy reakce na oheň B až F ( plastové potrubí ), světlého průřezu přes 12000mm 2 ( vetší než DN 120) d) kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace ( povrchové úpravy ) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m -1. m) Stanovení požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo na snížení hořlavosti stavebních hmot Dle zvoleného konstrukčního řešení a dispozice požadované investorem nejsou navrhované požadavky na zvýšení požární odolnosti při dodržení požadavků v odstavci e. Na snížení hořlavosti nejsou z hlediska PO žádné požadavky. n) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními : Viz odstavec m) tohoto PBŘ. EPS, SHZ a SOZ není v objektech instalováno. Náhradní zdroj je v objektech osazen. Osazení SHZ, SOZ není podleplatných ČSN požadované. napojení zařízení PO /požární ochrany/ Pro odvětrání schodiště budou instalována dvě zařízení: -ústředna ovládající otevírání větracího otvoru v horním patře -ventilátor PO umístěný v suterénu. V suterénu bude umístěn PO ventilátor /1,9kW/, který bude napojen z nového rozvaděče R-PO, který bude zálohován zdrojem UPS.Spínán bude přes ústřednu PO,která bude v horním patře.. Náhradní zdroj UPS dimenzován na potřebu jedné sekce a bude společný pro celý objekt, umístěn v č.p.433 ( nepředpokládá se současnost pro všechny sekce ). Ústředna je zálohována vlastními AKU,proto bude z R-S přiveden sam.jištěný přívod. Z ústředny bude přiveden signál kabelem -1CHKE-V 2A*1,5 do rozvaděč R-PO,který bude spouštět ventilátor PO. Ten bude napájen UPS,doba zálohy 45minut. o) Osazení výstražných tabulek V obytném domě není nutno osazovat tabulky se směrem úniku a budou osazeny tabulky s označením elektrického zařízení. Všechny elektrické ovládací skříně ( rozvodnice ) opatřit tabulkou dle ČSN ISO 3864 kombinovaná tabulka NB.3.01, B.1.4 POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ, NEHAS VODOU ANI PĚNOVÍMI PŘÍSTROJI. Hlavní vypínač označit : tabulak NB.2.21 VYPNI V NEBEZPEČÍ, NB.4.61 HLAVNÍ VYPÍNAČ, kombinovaná tabulka NB.3.01, B.1.4 POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ, NEHAS VODOU ANI PĚNOVÍMI PŘÍSTROJI. 10

11 Směry úniku a označení únikových východů provést tabulkami dle ČSN ISO 3864, tabulky NE.10a únikový východ vpravo, NE.10b únikový východ vlevo, NE.12b únikové schodiště vpravo dolů, NE.12d únikové schodiště vlevo dolů. Směry úniku musí být vyznačeny v souladu s nařízením vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečostních značek a zavedení signálů 2 tak, aby byly viditelné a rozpoznatelné i při přerušení dodávky energie ( tedy formou piktogramuna nouzovém osvětlení nebo zhotovením z fotoluminiscenčního materiálu sdobou dosvitu alespoň 10 minut ). Závěr Při dodržení podmínek stanovených tímto PBŘ lze konstatovat, že projekt na nástavbu na stávajícího objektu bytového domu v Praze 18 Letňany, ul. Rýmařovská je v souladu s platnými ČSN PO, respektuje zásady požární ochrany a je tímto předložen HZS hl. m. Prahy k vydání stanoviska ke stavebnímu povolení. Požárně bezpečnostní řešení je součástí dokumentace požární ochrany a musí být uložené u právnické nebo podnikající fyzické osoby podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a předloženo při výkonu státního požárního dozoru podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci je zejména nutné dodržet : a. Rozdělení nástavby objektu na požární úseky - každý byt bude tvořit samostaný požární úsek - schodiště tvoří CHÚC A přetlakově větranou 45 minut + nouzové osvětlení 60 minut b. Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů nástavby z hlediska požární odolnosti c. Provedení únikových cest dle vyhodnocení požadavků bodu g) d. Vnější odběrné místo vyhovuje stávající. Vnitřní odběrná místa (hydranty) musí být v nástavbě zřízeny. Navržení je protažení rozvodu požární vody na mezipodestu mezi 9.NP a 10.NP, osazení hydrantu D19/30m. e. prro požární úseky obytných buněk se hasící přístroje nestanovují, požadovaná je 1ks PHP pro strojovnu výtahu f. provést označení bezpečnostními tabulkami V Praze červen 2007 ing. Radek Dědina 11