POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ"

Transkript

1 Akce: Místo stavby: Stupeň PD: Zpracovatel PO: Letňany nástavby panelových domů Blok 14 ul. Rýmařovská typ PB 70 OS Projekt ke stavebnímu povolení Architektonická kancelář Křivka, s.r.o. Ing. Radek Dědina Arch.č.PO: 2007/06/PO LET BLOK 14 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Praha červen 2007 Architektonická kancelář Křivka,s.r.o. Tel

2 Všeobecně Požárně bezpečnostní řešení zpracovává projekt na dvoupodlažní půdní nástavbu stávajícího bytového objektu v Praze 9 Letňany, ul. Rýmařovská , typ PB 70 OS, kolaudovaném v roce1985. a) Seznam užitých podkladů pro zpracování : Zpracovaný projekt ke stavebnímu povolení - Situace - Půdorysy - Řez ČSN Požární bezpečnost staveb nevýrobní objekty ČSN Požární bezpečnost staveb společná ustanovení ČSN Požární bezpečnost staveb obsazení objektů osobami ČSN Požární odolnost stavebních konstrukcí ČSN Budovy pro bydlení a ubytování ČSN Požární bezpečnost staveb změny staveb ČSN Zásobování požární vodou ČSN Ochrana objektu před šířením požáru VZT ČSN Požární bezpečnost staveb navrhování EPS CSN Plynové kotle ČSN Hromosvodová ochrana Vyhl. MV 246/2001 Sb. Vyhl. hl.m. Prahy 26/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zákonš. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů b) Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití,umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě : Jedná se o obytné domy podsklepené s osmi nadzemními podlažími a navrženou nástavbou dvoupodlažního podkroví. Celkem bude objekt mít 10 NP včetně půdní vestavby. Blok má šest schodišťových sekcí. V suterénech je zázemí objektů a dojez repasovaného výtahu, který je umístěn ve stávající a dostavěné šachtě mezi zvýšeným 1. PP a mezi podestou nad 9. NP výstupní stanice jsou na mezipodestách mezi 1PP. 9 NP a na mezipodestě nad 8.NP nebude stanice. V jedné sekci ( s nájezdovou rampou) jsou 4 garáže. Na mezipodesty mezi suterénem a přízemím je vstup do obytné části domu a bytové prostory. V následujících stávajících NP je v každé sekci 16 bytů a 7 bytů 2 + kk celkem 23 bytů. V nástavbě budou v každé sekci vždy 4 byty 3 + kk a 2 byty 2 + kk. Výška objektu bude po rekonstrukci h = 26,465 m. podstřešní prostor nebude využíván. Svislé nosné a obvodové konstrukce domu jsou panelové konstrukční systém PB 70 OS OSTRAVA. Stropy jsou nad 1.PP až 8.NP železobetonové - panelové. Konstrukční systém navrhované nástavby je ocelový systému TEKTA ( Folber ) kotvený do stávající železobetonové konstrukce stropu a stěn objektu. 2

3 Nové obvodové výplňové konstrukce budou z LIAPORU tl. 300mm se zateplením 80 mm minerální tepelnou izolací. Nové svislé vnitřní výplňové konstrukce budou zděné v kombinaci se sádrokartonovými příčkami a podhledy. Nosnou konstrukci střechy budou tvořit dvojice ocelových příhradových nosníků TEKTA. Schodiště stávající je ŽB se stávajícím povrchem z PVC ( podmínka pro budoucí výměnu nahradit pouze keramickou dlažbou ), nové schodiště bude ocelové s nášlapným povrchem z keramické dlažby. Stávající výtahová šachta z pletiva bude ponechána a bude prodloužena do nástavby a nový úsek šachty bude proveden z nehořlavých materiálů ocelová kostra a výplň pletivo dle aktuálních předpisů na výtahové šachty. Okna budou plastová, dveře budou dřevěné. Konstrukce objektu jsou a zůstanou z hlediska PO nehořlavé, konstrukční části druhu. Úniková cesta z objektu bude CHÚC A, bude přetlakově větraná a součástí bude výtahová šachta. Nově vzniklé bytové jednotky budou vytápěny elektrický mi přímotopy, které budou umístěny přímo v bytech v obytných místnostech a koupelnách. Objekt panelového bytového domu je posuzovaný dle ČSN v souladu s ŠSN Podle ČSN se jedná o budovu skupiny OB2 ( bytové domy mající více než tři obytné buňky ). PBŘ je zpracováno dle ČSN Změny staveb, ČSN Nevýrobní objekty v návaznosti na další platné ČSN PO. Lze postupovat dle ČSN příloha A Technické požadavky na změny staveb bytových domů řešených dle typových podkladů. c) Rozdělení stavby do požárních úseků Dle ČSN čl. 3.4 se jedná ve stávajícím objektu o změnu staveb skupiny II, protože se jedná o dvoupodlažní nástavbu. Technické požadavky na změny staveb skupiny II dle čl. 5 a) vnitřní prostor objektu dotčený změnou stavby se posoudí z hlediska nezbytnosti dělení na požární úseky. Rozdělení do požárních úseků: Dle čl. 2.6 ČSN musí samostatný požární úsek tvořit: Každá obytná buňka v budovách skupin OB2 až OB4 - jedná se o objekt OB 2. PÚ N9.1 - nově zřízený byt 3 + kk - byt č. 25 N9.2 - nově zřízený byt 3 + kk - byt č. 26 N9.3 - nově zřízený byt 2 + kk - byt č. 27 N nově zřízený byt 3 + kk - byt č. 28 N nově zřízený byt 3 + kk - byt č. 29 N nově zřízený byt 2 + kk - byt č. 30 PÚ N strojovna výtahu v každém objektu bude samostatným PÚ 3

4 Evakuace z objektu je řešena stávajícím schodištěm - CHÚC A - přetlakově větraná. Součástí únikové cesty ( chodby se schodištěm ) je výtahová šachta. Dle ČSN nahrazujeme požadovanou CHÚC B za CHÚC A přetlakově větranou o přetlaku nejméně 25kPa, výměna vzduchu za hodinu bude 15-ti násobná, dodávka vzduchu bude po dobu 45 minut. Spouštění přetlakové ventilace bude tlačítky na každém podlaží ( podestě) objektu. Dle předchozích realizací a kolaudací nástaveb investor žádá o výjimku z ČSN A.3.8. navrhovaná CHÚC spojuje 10 NP objektu, avšak podlahy v nástavbě budou z dlažby a je přetlakově větraná, výtahová šachta a kabina výtahu je součástí CHÚC a splňuje ČSN a),b),c). Strojovna výtahu je samostatný požární úsek. d) Stanovení požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti PÚ Při stanovní SPB požárních úseků bytových jednotek (dle ČSN čl ) lze bez dalších průkazů předpokládat p v =40kg/m 2. Dle ČSN čl. A.1.1 lze tyto požární úseky řadit do III.SPB. SPB chráněné únikové cesty je určen nejnižším SPB sousedních požárních úseků III.SPB. N9.1 N10.3 platí pro všechny nové byty p v = 40kg/m 2 Byty Strojovny výtahů - SPB III - SPB III Posouzení velikosti PÚ Dle čl ČSN může požární úsek obytné buňky zahrnovat nejvýše dvě užitná podlaží vyhovuje. Dle čl téže ČSN se mezní rozměry požárních úseků s obytnými buňkami a s domovním vybavením nestanovují. e) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí Stavební konstrukce Stavební konstrukce SPB III SPBIII. SPB III Podlaží PP PNP NP 1. Požární stěny a stropy Požární uzávěry otvorů DP3 30 DP3 3. Obvodové stěny Nosné konstrukce střech - bez požadavku - 5. Nosné konstrukce uvnitř PÚ zajišťující stabilitu objektu Nosné konstrukce vně objektu zajišťující stabilitu objektu nevyskytují se - 7. Nosné konstr. uvnitř PÚ nezajišťující stabilitu objektu Nenosné konstrukce uvnitř PÚ Konstrukce schodišť uvnitř PÚ 15 D3 15 D3 15 D3 10a. Výtahové a instalační šachty b.Požární uzávěry šachet Střešní plášť - bez požadavku - 4

5 Stávající železobetonové konstrukce objektu panelového domu se až do IV.SPB považují za vyhovující ( dle ČSN čl. A.2.1 ) REI 60. Konstrukční systém nástavby je ocelový systému TEKTA ( Folber ) kotvený do stávající železobet. Konstrukce stropu a stěn objektu. Svislé ocelové prvky jsou součástí zděných konstrukcí objektu - zdivo Liapor M 300, REI 180 a mezibytové příčky EI 120. Zateplení nástavby je provedeno kontaktním systémem s minerální tepelnou izolací tl. 80mm a stěrkovou omítkou. Požární stěny oddělující bytové jednotky v 9.NP a 10.NP od ostatních prostor objektu a v 9.NP a 10.NP bytové jednotky mezi sebou budou zděné sendvičové ( 2x Porotherm 11,5 P+D + 80mm mezera s výplní Orsil 50mm ) nebo ze systému Rigips a budou vykazovat předepsanou požární odolnost - EI 45 v 9.NP a EI 30 v 10. NP. Štítové stěny mezi jednotlivými sekcemi budou z Liaporu M 300 s požární odolností min. REI 60 a budou vyvedeny pod střešní plášť ( do podstřeší bez požárního rizika ) mezi jednotlivými sekcemi. Štítové stěny budou tvořit požární stěny mezi objekty v souladu s požadavky CSN Stropní konstrukce nad 9.NP je z ocelových vazníků TEKTA s položeným trapézovým plechem a vybetonováním stropní ŽB desky tl.85mm s výztuží ocelovou svařovanou sítí. Ze spodní strany stropu bude sádrokartonový podhled na ocelovém roštu s vloženou minerální izolací Orsil 40mm. Požární odolnost podhledu bude 45 minut (např. Rigips PK22 1xRF 15mm). Konstrukce výtahových šachet bude z nehořlavých materiálů a bude z konstrukcí. Stěny strojoven výtahu budou vyzděné tl. 300 mm s požární odolností REI 60. Stropy strojoven výtahu v suterénu jsou považovány za vyhovující dle č. A.2.1 jedná se o SPB III. Vodorovné požární pásy je nutno dodržovat v souladu s čl.a.2.5 vyhovuje a musí být dodrženy i svislé požární pásy, které mohou být z konstrukcí druhu DP2. Na konstrukci střechy bude požit systém Knauf a hořlavost střechy bude dodržena. Požární uzávěry otvorů budou osazeny s požární odolností EI 30 DP3 a budou sloužit jako vstupní dveře ze schodišťového prostoru do požárních úseků bytů v 9. NP a EI 15 DP3 v 10. NP. U vstupních dveří do bytů bude upuštěno od požadavku na osazení samozavírače (C) z logiky věci dveře bytů jsou vždy zavřeny. Dveře do nových nebytových prostorů budou vždy vybaveny samozavírači. Požární uzávěry do strojoven výtahů budou osazeny s odolností EI 30 -C. Požární uzávěry bytů ve stávajících podlažích jsou předpokládané PB 30 C2 dle platných ČSN v době výstavby posuzovaných objektů. Do stávajících bytů nebude osazena zpěňující páska, jelikož nepostupujeme dle ČSN a dveře do stávajících bytů jsou předpokládané PB 30 C2. Nosná konstrukce krovu je z dvojic ocelových příhradových nosníků TEKTA. stropní konstrukci tvoří sádrokartonový podhled na ocelovém roštu s vloženou minerální izolací Orsil 180 mm. Požární odolnost podhledu bude 30 minut ( např. Rigips PK11 1RF 15 mm ) Nosná konstrukce střechy je z nehořlavých hmot ( ocelová konstrukce krovu ), rozdělení podstřešního prostoru požárními stěnami není požadováno. Střešní plášť tvoří příčné nosné fošny 80x30mm, prkenné bednění 22 mm a 2x hydroizolační folie. střešní plášť je nad požárním stropem posledního užitného podlaží ( podhledová konstrukce plní funkci požárního stropu) a nad tímto požárním stropem není nahodilé požární zatížení. Dle ČSN čl a) nemusí střešní plášť vykazovat požární odolnost. Podbití střechy bude provedeno z desek Cetris. 5

6 Stávající domovní schodiště ŽLB zůstává beze změn - vyhovuje. Nové schodiště z 8. NP do 10. NP bude ocelové vyhovuje. Konstrukce schodiště je tvořena ocelovými schodnicemi kotvenými do příčných ocelových nosníků a do vnitřních nosných stěn. do schodnic budou osazeny betonové stropní desky PZD tl.90 mm a vybetonovány schodišťové stupně. Nášlapnou vrstvou bude keramická dlažba. Madlo zábradlí bude dřevěné, kotvené do ocelové konstrukce výtahové šachty. Nad CHÚC bude stropní konstrukce opatřená protipožárním systémem s odolností s požární odolností 30 minut ( EI 30 ) shora i zdola - vyhovuje. Z ÚC bude osazen poklop výlez na střechu s požární odolností EI 15 DP3. Výplně balkonů a lodžií musí být provedeny nehořlavých materiálů, kromě běžného tabulkového skla ( použít lze např. sklo s drátěnou vložkou nebo plech ). Instalační šachty jsou součástí PÚ bytů. Je navržené provedení požárních předělů ve stropní konstrukci protipožárních ucpávek. Revizní otvory v těchto šachtách budou v provedení bez požární odolnosti. f) Zhodnocení navržených stavebních hmot Stupeň hořlavosti stavebních hmot nebo druh konstrukcí použitých u měněných stavebních konstrukcí není zvýšen nad původní hodnotu, ani v nich není nově použito hmot o hořlavosti DP3. Konstrukce Hořlavost Sádrokartonový systém bez požární odolnosti DP2 Sádrokartonový systém s požární odolností Panelové konstrukce Systém Liapor Ocelové krovy Stropy nad stávajícími NP panelové Strop nad 9. NP DP2 Strop nad 10. NP Okna plastová DP3 Dveře dřevěné DP3 Schodiště stávající betonové Schodiště nové ocelové Podlahová krytina na únikové cestě is = 0,00 minim. v nové části Střešní krytina asfaltové pásy s posypem - Všechny použité konstrukce vyhovují požadavkům tabulky 12 - ČSN pro podzemní, nadzemní a poslední nadzemní podlaží. Při realizaci stavby musí být zajištěno, aby použité konstrukce splňovaly výše uvedené požadavky na požární odolnost a hořlavost. Dodavatelé protipožárních obkladů (a případných nátěrů) doloží svou práci ke kolaudaci dodacím listem, atesty a akreditací na provedené práce. Požární odolnost použitých konstrukcí bude doložena ke kolaudaci. Dodatečná izolace nebude na stávajícím plášti provedena. Na vnější izolaci nového obvodového pláště bude použito hmot druhu D2 minerální izolace. 6

7 g) Zhodnocení možnosti požárního zásahu, evakuace osob, stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení Možnost požárního zásahu zůstává beze změny vstupem do objektu ze strany příjezdové komunikace ul.rýmařovská. Únikové cesty : Z každého podlaží vede z obytných buněk do společné komunikace, která tvoří samostatný požární úsek a je chráněnou únikovou cestou. Stávající schodišťový prostor bude tvořit CHÚC. Dle ČSN nahrazujeme požadovanou CHÚC B za CHÚC A přetlakově větranou o přetlaku nejméně 25kPa, výměna vzduchu za hodinu bude 15-ti násobná, dodávka vzduchu bude po dobu 45 minut, bude zálohovaná náhradním zdrojem. Spouštění přetlakové ventilace bude tlačítky na každém podlaží ( podestě) objektu. Dle předchozích realizací a kolaudací nástaveb investor žádá o výjimku z ČSN A.3.8. navrhovaná CHÚC spojuje 10 NP objektu, avšak podlahy v nástavbě budou z dlažby a je přetlakově větraná, výtahová šachta a kabina výtahu je součástí CHÚC a splňuje ČSN a),b),c). Tato ÚC bude nahrazovat vnitřní zásahovou cestu. Minimální šířka CHÚC postačuje, v souladu s ČSN čl bez ohledu na obsazení objektu osobami, 1100mm. Průchod dveřmi může být zúžen na 900mm, vyhovuje. Minimální šířka navržených komunikací chráněné únikové cesty v objektu je 1250mm, vyhovuje ČSN Východové dveře z objektu na volné prostranství se otevírají proti směru úniku stávající stav dle ČSN čl vyhovuje. Požární uzávěry otvorů budou osazeny s požární odolností EI 30 DP3 a budou sloužit jako vstupní dveře ze schodišťového prostoru do požárních úseků bytů v 9. NP a EI 15 DP3 v 10. NP. U vstupních dveří do bytů bude upuštěno od požadavku na osazení samozavírače (C) z logiky věci dveře bytů jsou vždy zavřeny. Dveře do nových nebytových prostorů budou vždy vybaveny samozavírači. Požární uzávěry do strojoven výtahů budou osazeny s odolností EI 30 -C. Dveře, jimiž prochází úniková cesta umožňují snadný a rychlý průchod, zabraňují zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nebrání evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek. Podlaha na obou stranách dveří, jimiž prochází úniková cesta musí být do vzdálenosti šířky dveřního křídla na stejné úrovni, s vyjjímkou dveří na volné prostranství, plochou střechu, terasu, balkon apod., za nimiž může být podlaha ( chodník apod. ) snížena o 180mm. Dveře jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy, s vyjjímkou dveří z místností nebo funkčně ucelené skupiny místností ( např. bytu ) u kterých úniková cesta začíná. Chráněná úniková cesta bude mít elektrické osvětlení a bude vybavena nouzovým osvětlením s funkčností po dobu 60 minut. V chráněné únikové cestě nesmí být žádné požární zatížení kromě hořlavých hmot v konstrukcích oken, dveří a v konstrukcích, které musí mít kromě podlah a madel povrchové úpravy stavebních konstrukcí z nehořlavých hmot, nesmí se však použít podlahových krytin s indexem šíření plamene i s <100mm.min -1. Pro výměnu povrchové úpravy na stávajícím schodišti platí, že stávající PVC bude nahrazeno za keramickou dlažbu, případně jiný materiál s s indexem šíření plamene i s <100mm.min -1. Na chráněné únikové cestě nesmí být umístěny dle ČSN čl odst. a)-e). Na stávajícím schodišti jsou penechány stávající trasy rozvodů elektro kryté ocelovým pilířkem krytí D1. V nástavbě budou rozvody vedeny pod omítkou a rozvodnice budou mít krytí EI 30. 7

8 h) Stanovení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě : Posoudí se rozsah požárně otevřených ploch a odstupové vzdálenosti Odstupové vzdálenosti Okenní otvory v obvodových zdech NP objektu zůstávají beze změn. V 9.NP a 10.NP ve stěnách a ve střešní rovině jsou navržena nová střešní okna. PÚ l po pv d N9.1- N10.4 do 10,50 m do 40 % 40 kg/m2 2,85 m Odstupové vzdálenosti od oken v půdní nástavbě v obvodových konstrukcích vyhovují, nezasahují do požárně nebezpečného prostoru jiného objektu ani do jiného požárního úseku. Dle poznámky k čl ČSN se předpokládá, že u objektů s obvodovým a střešním pláštěm z konstrukcí druhu D1 a D2 a sklonem do 45 nedochází k padání hořících částí, i když střešní pláště jsou druhu D3. Střecha ( střešní plášť ) se nepovažuje za požárně otevřenou plochu ( nevyžaduje se odstupován vzdálenost ) v tomto posuzovaném případě. Střešní plášť, který je nad požárním stropem posledního nadzemního podlaží, nemusí vykazovat požární odolnost, nad požárním stropem není nahodilé požární zatížení - splněno. Střecha má sklon menší než 45. d = 0,00 m vyhovuje. Nejbližší objekt obytný dům je ve vzdálenosti 12,50 m vyhovuje. i) Určení způsobu zabezpečení požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst Požární voda zůstává beze změn, hydrant pro zajištění vnější požární vody je v přilehlých komunikacích. Vnitřní požární hydrant je nutno při vestavbě bytů pro více než 20 osob dle ČSN zajistit. V objektu jsou navrženy nové byty pro 24 x 1,5 osob = 36 osob dle ČSN a stávající hydranty v 8. NP není pro nástavbu vyhovující dle čl. A.5.2 ČSN Bude doplněn vnitřní požární hydrantový systém se jmenovitou světlostí 19 mm s hadicí do délky 30,00 m a s proudnicí se třemi polohami na mezipodestu mezi 9. a 10. nadzemní podlaží. Na stávající vnitřní požární hydranty je nutno provést revizi o provozuschopnosti. j) Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch : Příjezdy a přístupy k objektu zůstávají beze změn, po ulici Rýmařovská, která splňuje požadavky čl ČSN jedná se o dvoupruhovou komunikaci o šířce 7,5 m, která vede ve vzdálenosti 8,60 m od objektu a je průjezdná oběma směry s rovnoběžným stáním na straně objektu. Nároky na nástupní plochu nově vznikají dle čl ČSN jedná se o nástavbu. Nástupní plocha bude nahrazena vnitřní zásahovou cestou - CHÚC A, na které budou ovládací místa k ovládání elektrické instalace a zařízení pro větrání CHÚC. Vnější zásahová cesta je nahrazena chráněnou únikovou cestou A s možností výlezu na střechu. 8

9 k) Stanovení počtu, druhů a rozmístění hasicích přístrojů : Byty není nutno vybavovat hasicími přístroji. Strojovny výtahu budou vybaveny 1 PHP práškovým 6 kg. l) Zhodnocení technických zařízení stavby z hlediska požadavků požární bezpečnosti : Vzduchotechnika V nových bytech nebude instalováno vzduchotechnické zařízení. Obytné místnosti jsou osvětleny a větrány přirozeně, sociální zařízení a digestoře budou vyvedeny do instalačních šachet, které budou provedeny v souladu s čl. A.2.2 ČSN budou v úrovni každého nového podlaží = stropu požárně předěleny konstrukcí s požární odolností minim. EI 30 D1 s dotěsněnými prostupy všech rozvodů hmotou stupně hořlavosti nejvýše C1 a pokud bude výústek do průřezu mm2, není nutno osazovat požární klapky. Pokud bude potrubí nad střechu procházet střešní konstrukcí, bude při průchodu střešní konstrukcí chráněno proti požáru na odolnost 30 minut v souladu s ČSN Původní jádro bude odskočeno. Větrání CHÚC A bude zajištěno ze samostatného zařízení se záložním zdrojem el. energie a bude spouštěno tlačítky na každé podestě a bude zajištěna dodávka vzduchu po dobu 45 minut. Nasávání vzduchu pro CHÚC bude v 1.PP, výfuk bude zajištěn okenním otvorem v 10.NP ( kouřové čidlo + samočinný otevírač okna ). Nově zřizované prostupy všemi požárními stěnami a stropy budou utěsněny v souladu s ČSN na odolnost 45 minut v 9. NP a 30 minut v 10. NP. Prostupy střešní konstrukcí budou chráněny proti požáru na odolnost 30 minut. Topení Topení v bytech bude zajištěno elektrickými přímotopy v místnostech s výkonem Q = do 10 kw. Dle ČSN se nejedná o kotelny a místnosti s kotli nemusí tvořit samostatné požární úseky. Vytápění je řešeno pro každý byt samostatně. Elektroinstalace Elektroinstalace bude provedena dle určení vnějších vlivů a platných ČSN el. Elektrická vedení v nástavbě rozvedena pod povrchem stavebních konstrukcí a chráněná omítkou. Pokud budou elektrorozvaděče osazeny v CHÚC A, budou uzavřeny v protipožárních konstrukcích s dvířky s požární odolností EI 30. Na CHÚC A bude zajištěno nouzové osvětlení po dobu minim. 60 minut. Doporučení Doporučuji, aby výtah v případě výpadku el. proudu sjel do nejbližší nižší stanice a otevřely se dveře a byl zajištěn odchod osob. Náhradní zdroj UPS a zařízení VZT bude součástí CHÚC A. Zdravotechnika Otvory po montáži potrubí musí být dobetonovány nebo dozděny až k vnějšímu povrchu potrubí, aby byla zajištěna celistvost a požární odolnost konstrukce. Stoupací potrubí kanalizace bude vyvedené nad střechu objektu, v půdním prostoru budou instalační šachty provedeny ze sádrokartonových příček s požární odolností 30 minut. 9

10 Prostupy rozvodů a instalací, technických a technologických potrubních rozvodů, kabelových a jiných elektrických rozvodů apod. požárně dělícími konstrukcemi musí být dotěsněny tak, aby byla zajištěna celistvost požárně dělící konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí. Potrubí uvedené níže musí být utěsněno tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody ( vnitřním otvorem potrubí ) či jeho hořlavou hmotou. - těsnění prostupů požární odolností EI: a) kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F ( plastové potrubí ), světlého průřezu přes 8000mm 2 ( vetší než DN 100 ) b) potrubí s trvalou náplní vody nebojné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na oheň B až F ( plastové potrubí ), světlého průřezu přes 15000mm 2 ( vetší než DN 135 ) c) potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchuji jiných nehořlavých plynů včetně vzduchotechnických rozvodů, třídy reakce na oheň B až F ( plastové potrubí ), světlého průřezu přes 12000mm 2 ( vetší než DN 120) d) kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace ( povrchové úpravy ) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m -1. m) Stanovení požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo na snížení hořlavosti stavebních hmot Dle zvoleného konstrukčního řešení a dispozice požadované investorem nejsou navrhované požadavky na zvýšení požární odolnosti při dodržení požadavků v odstavci e. Na snížení hořlavosti nejsou z hlediska PO žádné požadavky. n) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními : Viz odstavec m) tohoto PBŘ. EPS, SHZ a SOZ není v objektech instalováno. Náhradní zdroj je v objektech osazen. Osazení SHZ, SOZ není podleplatných ČSN požadované. napojení zařízení PO /požární ochrany/ Pro odvětrání schodiště budou instalována dvě zařízení: -ústředna ovládající otevírání větracího otvoru v horním patře -ventilátor PO umístěný v suterénu. V suterénu bude umístěn PO ventilátor /1,9kW/, který bude napojen z nového rozvaděče R-PO, který bude zálohován zdrojem UPS.Spínán bude přes ústřednu PO,která bude v horním patře.. Náhradní zdroj UPS dimenzován na potřebu jedné sekce a bude společný pro celý objekt, umístěn v č.p.433 ( nepředpokládá se současnost pro všechny sekce ). Ústředna je zálohována vlastními AKU,proto bude z R-S přiveden sam.jištěný přívod. Z ústředny bude přiveden signál kabelem -1CHKE-V 2A*1,5 do rozvaděč R-PO,který bude spouštět ventilátor PO. Ten bude napájen UPS,doba zálohy 45minut. o) Osazení výstražných tabulek V obytném domě není nutno osazovat tabulky se směrem úniku a budou osazeny tabulky s označením elektrického zařízení. Všechny elektrické ovládací skříně ( rozvodnice ) opatřit tabulkou dle ČSN ISO 3864 kombinovaná tabulka NB.3.01, B.1.4 POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ, NEHAS VODOU ANI PĚNOVÍMI PŘÍSTROJI. Hlavní vypínač označit : tabulak NB.2.21 VYPNI V NEBEZPEČÍ, NB.4.61 HLAVNÍ VYPÍNAČ, kombinovaná tabulka NB.3.01, B.1.4 POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ, NEHAS VODOU ANI PĚNOVÍMI PŘÍSTROJI. 10

11 Směry úniku a označení únikových východů provést tabulkami dle ČSN ISO 3864, tabulky NE.10a únikový východ vpravo, NE.10b únikový východ vlevo, NE.12b únikové schodiště vpravo dolů, NE.12d únikové schodiště vlevo dolů. Směry úniku musí být vyznačeny v souladu s nařízením vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečostních značek a zavedení signálů 2 tak, aby byly viditelné a rozpoznatelné i při přerušení dodávky energie ( tedy formou piktogramuna nouzovém osvětlení nebo zhotovením z fotoluminiscenčního materiálu sdobou dosvitu alespoň 10 minut ). Závěr Při dodržení podmínek stanovených tímto PBŘ lze konstatovat, že projekt na nástavbu na stávajícího objektu bytového domu v Praze 18 Letňany, ul. Rýmařovská je v souladu s platnými ČSN PO, respektuje zásady požární ochrany a je tímto předložen HZS hl. m. Prahy k vydání stanoviska ke stavebnímu povolení. Požárně bezpečnostní řešení je součástí dokumentace požární ochrany a musí být uložené u právnické nebo podnikající fyzické osoby podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a předloženo při výkonu státního požárního dozoru podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci je zejména nutné dodržet : a. Rozdělení nástavby objektu na požární úseky - každý byt bude tvořit samostaný požární úsek - schodiště tvoří CHÚC A přetlakově větranou 45 minut + nouzové osvětlení 60 minut b. Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů nástavby z hlediska požární odolnosti c. Provedení únikových cest dle vyhodnocení požadavků bodu g) d. Vnější odběrné místo vyhovuje stávající. Vnitřní odběrná místa (hydranty) musí být v nástavbě zřízeny. Navržení je protažení rozvodu požární vody na mezipodestu mezi 9.NP a 10.NP, osazení hydrantu D19/30m. e. prro požární úseky obytných buněk se hasící přístroje nestanovují, požadovaná je 1ks PHP pro strojovnu výtahu f. provést označení bezpečnostními tabulkami V Praze červen 2007 ing. Radek Dědina 11

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy domu Kněžská 24, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ASIST KOLIN Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘÍSTAVBA OBJEKTU Místo : Kolín, Kmochova 335 Investor : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín 1 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Více

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih.

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda U

Více

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í. p. č. 1815/5, k. ú. České Budějovice Akce: Stavební úpravy stávající výrobní haly na

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í. p. č. 1815/5, k. ú. České Budějovice Akce: Stavební úpravy stávající výrobní haly na -1- D 2.3 P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Akce: Stavební úpravy stávající výrobní haly na p. č. 1815/5, k. ú. České Budějovice 4. Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370 05 České Budějovice

Více

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PÁTEŘNÍCH, SVĚTELNÍCH A ZÁSUVKOVÝCH ROZVODŮ V ADMINISTRATIVNÍM OBJEKTU ČR GENERÁLNÍHO ŘEDITELSTVÍ CEL Stupeň Dokumentace pro ohlášení stavby

Více

F POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

F POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dr. Martínka 32 Registrační číslo ČKAIT: 1102848 700 30 Ostrava www.vaculikova.cz IČ: 63051940 Tel.: 603 420 581 DIČ: CZ7554175244 E-mail: mirkavaculikova@email.cz PROJEKTOVAL: ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ,

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu ALICE 4.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Alice 4.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH: Požárně

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ

POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ POŽÁRNÍ OCHRANA Projekční ateliér: ENGINEERS CZ s.r.o. IČO: 24127663 Projektant : Ing. Novák IČO: 14711770 Tel.: +420 252 546 463 info@engineers cz.cz Razítko: Kr.Úřad: Hlavní město Praha Místní Úřad:

Více

č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1-

č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1- -1- Akce: Stavební úpravy a změna užívání stávajícího objektu č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval :

Více

A. ÚVOD B. POPIS OBJEKTU. A.1 Všeobecně. A.2 Podklady

A. ÚVOD B. POPIS OBJEKTU. A.1 Všeobecně. A.2 Podklady A. ÚVOD A.1 Všeobecně Předmětem této zprávy pro sloučené územní a stavební řízení je návrh požárně bezpečnostního řešení nástavby archivu se zázemím na stávajícím objektu garáží v úrovni 2.NP, který je

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany 1 Technická zpráva požární ochrany Akce: Stavební úpravy domu č.p. 2641 2642, Kutnohorská ul., Česká Lípa zateplení obvodového pláště štítů. Investor: Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská ul. 738,

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ A PŮDNÍ VESTAVBA. Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1235/32

STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ A PŮDNÍ VESTAVBA. Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1235/32 STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ A PŮDNÍ VESTAVBA Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1235/32 D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Praha, srpen 2014 Vypracovala : Košťálová Jaroslava tel. 274 819 215 1 1. Úvod V rámci

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 INVESTOR : G-PROJEKT, Roman

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení 1. Úvod Projektová dokumentace řeší úpravy v prostorách stávajícího objektu laboratoří archeologie a antropologie v Plzni, ul. Sedláčkova 36, 38, 40, Veleslavínova 27, 29. Stávající objekt je využíván

Více

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍHO POVOLENÍ ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice Město Osek Zahradní č. 246Radniční 1 417 05 Osek Požárně bezpečnostní řešení 04/2010 Ing.Zábojník... Počet

Více

P B S. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky

P B S. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky P B S POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky Vladimír Fučík Harantova 462, Písek 397 01 IČO 43810446 telefon: 382214339 * 604442606 e-mail: pbs.pi@quick.cz F 1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno podle vyhlášky 246/2001 Sb. 41 2)

Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno podle vyhlášky 246/2001 Sb. 41 2) D 1.3.1 Požárně bezpečnostní řešení požární zpráva Předmětem projektové dokumentace je projekt pro stavební řízení a provedení stavby na akci Stavební úpravy a zateplení objektu č.p. 93, Lipí u Náchoda,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Zateplení půdních skladových prostor Choceňského zámku - Orlické muzeum Místo stavby: parc.č. 386, k.ú.choceň Investor: Město Choceň, Jungmannova č.p. 301 565

Více

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové )

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Rodinný dům RD /38,45 BP s garáží Zpracoval: 1. Identifikační údaje a zadání Název stavby : Rodinný dům RD Rýmařov s garáží Místo stavby : Dle smlouvy o dílo Investor

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Požární bezpečnost staveb Fire Safety of Buildings Sídlo společnosti: Pobočka: Jedov 37 U Nemocnice 338 675 71 Náměšť nad Oslavou 503 51 Chlumec nad Cidlinou POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ pro stavební povolení

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: Stavební úpravy mateřské školy, Brno Brněnské Ivanovice ( MŠ U Lípy Svobody 3, Brno) U Lípy Svobody 3, Brno 620 00, katastrální

Více

Stavební úpravy a přístavba fotbalových kabin Prostřední Lhota

Stavební úpravy a přístavba fotbalových kabin Prostřední Lhota Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. PODKLADY... 2 3. STRUČNÝ POPIS OBJEKTU... 3 3.1 Předmět... 3 3.2 Základní údaje... 3 4. ROZDĚLENÍ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ... 3 5. POŽÁRNÍ RIZIKO... 3 6. STAVEBNÍ KONSTRUKCE...

Více

Stavební a interiérové úpravy v objektu KŘP ČR

Stavební a interiérové úpravy v objektu KŘP ČR Tel.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS e-mail: jtronicek@iol.cz 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 http: www.uni-tron.eu STAVBA: osvědčení ČKAIT č. 3915 galerie

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení AKCE Půdní vestavba klubovny Fugnerova 366, Kolín STAVEBNÍK Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I STUPEŇ PD Dokumentace pro stavební povolení DATUM Prosinec 2014 VYPRACOVALA

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Datum Srpen 2014 Akce: MŠ Dobrovského 66, Brno zateplení objektu Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby Adresa: Dobrovského 1311/66, 612 00 Brno Královo Pole pozemek parc.

Více

Řešení požární bezpečnosti

Řešení požární bezpečnosti Požárně bezpečnostní řešení V rámci předkládané dokumentace je navržena úprava stávajícího nevyužívaného prostoru půdy (pro využití jako kancelářské prostory (kabinety vyučujících). Do předmětného prostoru

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ TITULNÍ LIST 1 OBSAH : Identifikační údaje... 3 Základní údaje... 3 Úvod... 3 Popis stavby rozsah stavebních úprav... 3 Podklady pro zpracování... 4 Právní

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce : Zřízení záložního napájení a úprava stávajících výtahů v objektu školy Místo : Praha 2, ulice U Jedličkova ústavu Projektant : Ing. Petr Šturma Datum : 10/2016

Více

2x BJ 4 PB VB Velký Karlov parc.č. 256 k.ú. Velký Karlov

2x BJ 4 PB VB Velký Karlov parc.č. 256 k.ú. Velký Karlov Zak.č. 001/15 Obec Velký Karlov Velký Karlov č.p. 68 2x BJ 4 PB VB Velký Karlov parc.č. 256 k.ú. Velký Karlov SO1 Etapa 1 Byty A, B, C, D SO2 Etapa 2 Byty E, F, G, H Část D 1.3 Požárně - bezpečnostní řešení

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY Akce: stavební úpravy objektu Richterova dvora čp. 74, 2974 Místo: Stupeň projektu: Stavebník: Česká Lípa ke stavebnímu povolení Město Česká Lípa TGM čp. 1 Česká Lípa Zhotovitel:

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení k projektu stavby ke stavenímu povolení : Komunitní dům pro seniory Tyršova č.p. 73 k.ú. Broumov investor : Město Broumov Masarykova 239 Broumov projektant :PLANCON Kollárova

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Ing. Jiří Mečíř - Protipožární servis, Radčická 373, Liberec 14, tel. 485122181 IČO 11437456 DIČ CZ500504008 Požárně bezpečnostní řešení Akce: Zateplení objektu MŠ Tichá 19 Místo: Tichá 3892/19 Jablonec

Více

KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb

KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb České vysoké učení technické v Praze F A K U L T A S T A V E B N Í Katedra konstrukcí pozemních staveb KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb Cvičení č. 2 Požární úseky (PÚ), požární riziko, stupeň požární

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: novostavba objektu rodinného domu a garáže Adresa: parc. č. 114/1, 115/1, 116/1, Babice nad Svitavou Zpracovatel: A.D.U. atelier

Více

b e z p e č n o s t n í

b e z p e č n o s t n í P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu č.p.181 na pozemku p.č. st.92/8, k.ú. Borovany Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Borovany

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Akce : a přístavba osobního výtahu MěÚ Rudná Investor : Město Rudná Požárně bezpečnostní řešení Praha, květen 2016 Vypracoval : Ing. Jan e- mail : jkratoska@email.cz 1 Požárně bezpečnostní řešení a přístavba

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení Rekonstrukce západního křídla 4.NP Albertov 2038/6, Praha 2 Nové Město Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Investor: Zpracovatel: Projektant PBŘ: Stupeň PD: Univerzita

Více

8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Nutnou podmínkou k zamezení přenosu požáru vně hořícího objektu je vymezení minimálních odstupových vzdáleností mezi objekty. Kolem hořícího

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení Novostavba rodinného domu s garáží Zpracoval Ing. Petr Ziegler Autorizovaný inženýr: Ing. Zdeněk Chromý Ing. David Ondra 1. Identifikační údaje a zadání Název stavby : Místo

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Název akce: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OBEC MOŠNOV Místo stavby: Mošnov, parc.č.227/3,1190, st.80, k.ú.mošnov Investor: OBEC MOŠNOV, č.p.175, Mošnov, psč. 742 51, IČ: 00600792 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ

Více

Název projektu : Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú.klatovy

Název projektu : Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú.klatovy Projektové řešení Požární bezpečnost stavby v rozsahu části F.1.3. PD F 1.3.1. technická zpráva Název projektu : Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú.klatovy Investor : Plzeňský kraj,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY INVESTOR: Obec Brťov - Jeneč STAVEBNÍ AKCE: Hasičská zbrojnice stavební úpravy, přístavba, nástavba k.ú. Brťov u Černé Hory p.č. 182, 183 ZPRACOVATEL PBŘS: Milan Švancara,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Investor Obec Záboří Záboří 88, 387 34 Záboří Místo: parc.č. 126/1, k.ú. Záboří čp. 86 Projektant: Ing. Marian Vyžral, Svépomoc

Více

Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele

Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele KOPÁČKOVÁ PROJEKCE POŽÁRNÍ OCHRANY KRČÍNOVA 884 280 00 KOLÍN II Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele STAVBA SPOLKOVÝ DŮM STAVEBNÍK OBEC BÝCHORY, BÝCHORY 57, 280 02 KOLÍN OBJEDNATEL

Více

B. 2.8 Posouzení technických podmínek požární ochrany

B. 2.8 Posouzení technických podmínek požární ochrany Požárně bezpečností řešení pro vydání územního rozhodnutí dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů B. 2.8 Posouzení technických podmínek požární ochrany a) Koncepce

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Půdní vestavba ZŠ Dolní Bečva Místo : Dolní Bečva k.ú. Dolní Bečva, parcela č.: st. 939, 229/1 Investor : Obec Dolní Bečva Dolní Bečva

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

Všeobecný popis stavby

Všeobecný popis stavby 1 P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stavba: Stavební úpravy ve 3. patře (4. NP) západní část, Nemocnice Karlovy Vary pavilon C, Investor: Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Bezručova

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 PRÁVNÍ RÁMEC ( požární kodex ) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (ve znění 186/2006 Sb.)

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení Akce: Investor: Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst Obec Stratov Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem Místo stavby: Stratov Pozemek č.: 1/1 Projektant: Stupeň PD Ing. arch. Vladimír Kapička projekt pro stavební

Více

a)seznam použitých podkladů

a)seznam použitých podkladů AKCE : Novostavba rodinného domu Jesenice u Prahy p.p.č. 246/169, k.ú. Zdiměřice MÍSTO : Jesenice u Prahy,p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE INVESTOR : Kopecký Bohumil, Květnového vítězství 945/82a, Praha

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817 - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková,

Více

Popis stavby. Z hlediska požární bezpečnosti staveb je objekt řešen podle ČSN 73 0802 a norem navazujících.

Popis stavby. Z hlediska požární bezpečnosti staveb je objekt řešen podle ČSN 73 0802 a norem navazujících. Popis stavby Předmětem projektu je posouzení výstavba nové haly v místě zbouraného objektu. Hala bude využívána jako dílna pro opravu automobilů a traktorů se sklady náhradních dílů, olejů, chemikálií

Více

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů I. TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Seznam použitých podkladů Pro vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby byly použity následující podklady: Zadávací podklady: 1. Požárně bezpečnostní řešení - Ing. Pavel Šebesta,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ING. JITKA NERUDOVÁ IČO: 479 55 660 Projektová činnost ve výstavbě Dykova 16, 636 00 Brno Požární bezpečnost staveb Kancelář: 602 00 Brno, Přízova 10 budova OSEVY, tel: 543 557 300, mobil: 606 545 189

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.040.20 Únor 2010 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb Výrobní objekty Fire protection of buildings Industrial buildings Sécurité des bâtimens contre l,incendie

Více

-1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a. 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 02 - zvýšení světlosti

-1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a. 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 02 - zvýšení světlosti -1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 02 - zvýšení světlosti části výrobní haly na p. č. 724/6. D.2.3 P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í

Více

d.1.3 d.1.3 požárně bezpečnostní řešení d.1.3.1 technická zpráva OIP Ostrava rekonstrukce budov ul. Na Šibeníku úprava projektu místo:

d.1.3 d.1.3 požárně bezpečnostní řešení d.1.3.1 technická zpráva OIP Ostrava rekonstrukce budov ul. Na Šibeníku úprava projektu místo: Ing. Adam Thomitzek požární bezpečnost staveb číslo zakázky: 13-108-AT Školní 567, Kobeřice 747 27 počet stran: 13 tel: 603 774 556, e-mail: athom@seznam.cz datum: listopad 2013 stavba: místo: stavebník:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 - D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ zodp. projektant: vypracoval: paré: Ing. Jarmila Kubínová, č.aut.0003481 Ing.Jarmila Kubínová objednatel: Obecní úřad Dobrovíz, Pražská 13, Dobrovíz kraj: Středočeský

Více

213/1, 213/4, 213/5 a 213/6, k. ú. Lázně Toušeň.

213/1, 213/4, 213/5 a 213/6, k. ú. Lázně Toušeň. -1- Akce : Hala pro úpravu plochého skla, p. č. 505, 506, 213/1, 213/4, 213/5 a 213/6, k. ú. Lázně Toušeň. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek

Více

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing.

Více

Ing. Pavel Kubásek Ř E Š E N Í

Ing. Pavel Kubásek Ř E Š E N Í Lužice, část Svinčice 17, 434 01, Most tel: 777 804 171, E-mail : hasic@volny.cz IČ : 43 18 37 43 P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í 1. Název stavby Úprava výtahu na evakuační režim - TLVi-P

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva požární ochrany Název a místo stavby :, Obec Habrovany, parc.č. 110/2, 109/2, 110/3, 108/1 Investor : Obec Habrovany, Habrovany 13, 683 01 Rousínov Datum :

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení Název stavby : 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina Místo stavby : Sokolov,

Více

F.2. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

F.2. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. TOMÁŠ VYMĚTAL VYPRACOVAL: ING. MILAN STRACHOŇ INVESTOR: MÍSTO: RADIM MARADA, ZLATÁ HORA 1335, 684 01 SLAVKOV U BRNA ING. EVA MARADOVÁ, HUSOVA 54, 684 01 SLAVKOV U BRNA SLAVKOV

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

-1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a. 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 01 - zateplení střech

-1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a. 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 01 - zateplení střech -1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 01 - zateplení střech haly na p. č. 724/6, 742/51 a 754/55. D.1.3 P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTANT: Ing. Jakub Klezla Na Lani 218, Nový Jičín mob: 777 200 581, e-mail: jakkle@seznam.cz F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Místo:

Více

F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO OBJEKTU

F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO OBJEKTU F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO OBJEKTU HOLANDSKÁ 2477-2481 KLADNO Stupeň Projekt pro stavební řízení a výběr dodavatele Objednavatel Centrum stavebního inženýrství Pražská

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení Akce : REKONSTRUKCE A DOSTAVBA POLIKLINIKY Místo stavby : HVĚZDOVA, PRAHA 4 Investor : LIMA spol. s r.o. Hvězdova 1601/21 140 00 Praha 4 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

Více

1. Úvod. Toto požárně bezpečnostní řešení se zabývá výměnou konstrukce sedlové střechy nad

1. Úvod. Toto požárně bezpečnostní řešení se zabývá výměnou konstrukce sedlové střechy nad 1. Úvod Posuzovaný objekt je řešen po stránce požární bezpečnosti v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných

Více

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8 ČESKÁ NORMA MDT 699.81:614.84 Říjen 1995 Požární bezpečnost staveb ČSN 73 0804 VÝROBNÍ OBJEKTY Fire protection of buildings. Industrial buildings Sécurité des bâtiments contre l'incendie. Objets pour production

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DLE 41 ODST. 2 VYHL. 246/2001 SB. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Okrouhlá, parc. č. 96/82 k.ú. Okrouhlá INVESTOR: Jaromír Bekr Rumunská

Více

Stavební úpravy objektu Českomoravská 41 - půdní vestavba. Sdružení fyzických osob Fic a Hnát. Českomoravská 41, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Stavební úpravy objektu Českomoravská 41 - půdní vestavba. Sdružení fyzických osob Fic a Hnát. Českomoravská 41, 190 00 Praha 9 - Vysočany 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Stavebník: Stavební úpravy objektu Českomoravská 41 - půdní vestavba Českomoravská 41, 190 00 Praha 9 - Vysočany parc.č. 555, k.ú. Vysočany Sdružení

Více

a) seznam použitých podkladů a ČSN

a) seznam použitých podkladů a ČSN Signature Not Verified Ing.Bohuš Móri 9.4.2013 9:46:27 Ř E Š E N Í P O Ž Á R N Í B E Z P E Č N O S T I a) seznam použitých podkladů a ČSN ČSN 730802 ČSN 730810 ČSN 730818 ČSN 730821 ČSN 730824 ČSN 730834

Více

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek -Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek -Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ. "DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek -Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ." OZN. ZMĚNA DATUM PROVEDL KONTROLA VYPRACOVAL PROJEKTANT SCHVÁLIL ING. ZDEŇKA ZHOŘOVÁ ING.

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: IČ: ZPRACOVAL: ČÍSLO OSVĚDČENÍ: PODPIS: NÁSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY, ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 15, BRNO - I.ETAPA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory,

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek

Více

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY NOVOSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VINOŘI. Stupeň. Dokumentace pro provedení stavby

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY NOVOSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VINOŘI. Stupeň. Dokumentace pro provedení stavby D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY NOVOSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VINOŘI Stupeň Dokumentace pro provedení stavby Adresa stavby ul. Mikulovská a Ronovská Praha 9 Vinoř č. parcely 1093/1, 1093/2,

Více

» úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku

» úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku BARBORA HYBLEROVÁ » úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku a tím snížení škod na minimální míru»

Více

H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce : Stavební úpravy č.p.1 budovy MěÚ v Dolním Bousově změna užívání před dokončením Místo : Dolní Bousov Projektant : Ing. Petr Šturma Datum : 10/2014 Ing. Petr

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY zpracováno dle 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Stavba: Stavební

Více