Dramatická výchova ve školních vzdělávacích programech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dramatická výchova ve školních vzdělávacích programech"

Transkript

1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY Dramatická výchova ve školních vzdělávacích programech Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. Vypracovala: Vladimíra Kořínková

2 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci vypracovala samostatně, s vyuţitím pouze citovaných literárních pramenŧ, dalších informací a zdrojŧ v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonŧ (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisŧ. V Brně, duben 2012 podpis studenta 2

3 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě chci poděkovat Mgr. Tomáši Doleţalovi za jeho přístup a rady ke zpracování mé práce, PaedDr. Marii Pavlovské, Ph.D. za vedení této práce a paní učitelce Mgr. Jarmile Borovcové, která mi vţdy vyšla vstříc a svým přístupem mi dodávala optimismus. Poděkování patří také mamce, která mě vţdy podporovala Jirkovi (on ví za co). 3

4 Obsah ÚVOD... 5 TEORETICKÁ ČÁST DRAMATICKÁ VÝCHOVA CO JE DRAMATICKÁ VÝCHOVA PODOBY DRAMATICKÉ VÝCHOVY PRINCIPY DRAMATICKÉ VÝCHOVY CÍLE DRAMATICKÉ VÝCHOVY METODY A TECHNIKY DRAMATICKÉ VÝCHOVY APLIKACE A VYUŢITÍ DRAMATICKÉ VÝCHOVY NA ŠKOLÁCH DRAMATICKÁ VÝCHOVA V RVP ZV DV JAKO SAMOSTATNÝ VZDĚLÁVACÍ OBOR METODY DV V RVP ZV PŘÍPRAVA PROJEKTU PLÁNOVÁNÍ VÝUKY A STANOVENÍ CÍLŦ Cíle projektu Vzdělávací oblast, průřezová témata, mezipředmětové vztahy Plánování projektu Stavba hodiny VÝZKUMNÁ ČÁST VÝZKUM TYP VÝZKUMU CÍL VÝZKUMU VÝZKUMNÉ OTÁZKY VÝZKUMNÉ HYPOTÉZY METODOLOGIE VÝZKUMU VÝZKUMNÝ VZOREK Charakteristika základních škol VÝSLEDKY VÝZKUMU DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMECH CELKOVÝ PŘEHLED VÝSKYT DRAMATICKÉ VÝCHOVY NA I. A II. STUPNI FORMA ZAČLENĚNÍ DV V ŠVP SROVNÁNÍ PŘEDMĚTU DRAMATICKÁ VÝCHOVA NA RŦZNÝCH VÝZKUMNÝCH ŠKOLÁCH Srovnání klíčových kompetencí a průřezových témat Srovnání očekávaných výstupů METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V POVINNÝCH PŘEDMĚTECH Poznámka ke koncepci ŠVP, které jsem přečetla ZÁVĚR VÝZKUMU PRAKTICKÁ ČÁST PROJEKT REALIZOVANÝ NA ZŠ JAKO MOŢNOST VÝUKY DV Úvod NÁVRH PROJEKTU Průběh vyučovací jednotky REFLEXE REALIZACE ZÁVĚR RESUMÉ SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY PŘÍLOHY

5 Úvod S dramatickou výchovou jsem se poprvé setkala aţ v prvním ročníku studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Do té doby jsem nikdy nezaţila hodinu dramatické výchovy, ani pouţití jejích metod či forem během výuky, myslím si, ţe ţádný z mých učitelŧ ze základní školy ani z gymnázia se s nimi nesetkal. I proto jsem zvolila za téma své diplomové práce Dramatická výchova ve školních vzdělávacích programech, v níţ zařazuji výzkum dramatické výchovy a jejích principŧ ve školních vzdělávacích programech v mém rodném okrese. Téma své diplomové práce jsem vybrala po delší úvaze a po své praxi ve čtvrtém ročníku. Dle mého pozorování na základních školách není dramatická výchova vyuţita v takové míře, v jaké by jí bylo zapotřebí. Výzkum jsem prováděla na základních školách v okrese Hodonín, který je znám svým udrţováním kulturních tradic a folklóru. A právě tyto tradice se pomocí dramatické výchovy, podle mého názoru, ve školním prostředí dají dětem nejen přiblíţit, ale zároveň udrţovat. Cílem mé diplomové práce je zjistit, v jakém mnoţství a jakou formou je dramatická výchova zařazena ve školních vzdělávacích programech a zda jsou vyuţívány její metody a principy v povinných předmětech, prŧřezových tématech či vedou k rozvíjení klíčových kompetencí ţákŧ. Tento výzkum kurikulárních dokumentŧ se mŧţe stát východiskem pro změnu úhlu pohledu na dramatickou výchovu. Svou diplomovou práci jsem rozdělila na tři části: teoretickou, výzkumnou a praktickou. V první kapitole teoretické části se věnuji vymezení pojmu dramatická výchova, dále uvádím podoby dramatické výchovy, se kterými se mŧţeme v dnešní době na základních školách setkat, a uvádím cíle, principy a nejdŧleţitější metody a techniky dramatické výchovy. Také zde představuji několik odborných publikací, které mne zaujaly a jejichţ prostřednictvím čtenář získá odborné poznatky a inspiraci k vyuţití dramatické výchovy na ZŠ. Ve třetí kapitole teoretické části popisuji přípravu projektu, který jsem navrhla a realizovala v základní škole ve Stráţnici. Ve výzkumné části se zabývám zařazením dramatické výchovy ve školních vzdělávacích programech sedmadvaceti základních škol v okrese Hodonín. Zjištěné výsledky z jednotlivých škol jsou graficky zpracovány a vzájemně srovnávány mezi sebou a také vzhledem k RVP ZV. V praktické části aplikuji teoretické poznatky v projektu, který jsem navrhla a zrealizovala na ZŠ ve Stráţnici. 5

6 TEORETICKÁ ČÁST 6

7 1 Dramatická výchova S dramatickou výchovou jsem se setkala poprvé aţ na vysoké škole. Dlouho jsem si ujasňovala, o co se vlastně jedná a jak lze dramatickou výchovu vyuţít v mém oboru. Proto v této kapitole nastíním základní pojmy definice dramatické výchovy, její cíle, principy, metody a techniky a také praktické uţití, které uvádějí někteří autoři v odborných knihách. 1.1 Co je dramatická výchova Dítěti můţeme říci dvěma způsoby, co je slepý člověk. Můţeme mu říci, ţe slepý člověk je člověk, který nevidí. Nebo mu řekneme: Zavři oči a pokus se najít cestu z místnosti. Tento druhý způsob je tvořivá dramatika. Brian Way Jelikoţ vymezením pojmu dramatická výchova se zabývá mnoho autorŧ, mŧţeme se v odborné literatuře setkat s rŧznými definicemi, z nichţ uvádím následující. Josef Valenta 1 definuje dramatickou výchovu takto: Dramatická (resp. divadelní) výchova je systém řízeného, aktivního, uměleckého, sociálního a antropologického učení dětí či dospělých zaloţený na vyuţití základních principů a postupů dramatu a divadla se zřetelem na jedné straně: o ke kreativně-uměleckým (divadelním a dramatickým) o a k pedagogickým (výchovným i formativním) poţadavkům a na druhé straně: k bio-psycho-sociálním podmínkám (individuálním i společným moţnostem dalšího rozvoje zúčastněných osobností). 2 Eva Machková dramatickou výchovu popisuje jako učení zkušeností, tj. jednáním, osobním, nezprostředkovaným poznáváním sociálních vztahů a dějů, přesahujících aktuální reálnou praxi zúčastněného jedince. Je zaloţena na prozkoumávání, poznávání a chápání mezilidských vztahů, situací a vnitřního ţivota 1 VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy, 2008, s MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy, 1998, s

8 lidí současnosti i minulosti, reálných i fantazií vytvořených. Toto prozkoumávání poznávání se děje ve fiktivní situaci prostřednictvím hry v roli, dramatického jednání v situaci. Je to proces, který můţe, ale nemusí vyústit v produkt (představení). Cíle dramatické výchovy jsou pedagogické, prostředky dramatické. Soňa Koťátková: Dramatická výchova je jeden z pěti oborů estetické výchovy (vedle výchovy literární, výtvarné, hudební a pohybové), výchovná disciplína, která vyuţívá některých prostředků a postupů divadelního umění, učení především přímým proţitkem a vlastní zkušeností v jednání, nabývání ţivotní zkušenosti tím, ţe hledáme řešení nastoleného problému (situace) nejen intelektem, ale i intuicí se zapojením těla a emocí. 3 Podobně také definuje dramatickou výchovu Jaroslav Provazník 4 ve svém příspěvku na metodickém portálu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Dramatická výchova je podle něj: jeden z pěti oborů estetické výchovy a výchovy uměním (vedle výchovy literární, výtvarné, hudební a pohybové, resp. taneční); pedagogická disciplína, která vyuţívá některých prostředků a postupů divadelního umění, protoţe pracuje především s mezilidskými vztahy, se situacemi (v nichţ se mezilidské vztahy projevují) a s přeměnou, přeměňováním, které vychází z dětem vlastního, přirozeného hraní "jako"; podstatou této přeměny je jednání, jímţ se účastníci hry a vše, co je její součástí (prostor, předměty, zvuky), stávají něčím nebo někým jiným, neţ ve skutečnosti jsou; to hráčům umoţňuje vytvářet fiktivní svět - dramatické postavy, děje a prostředí - a vědomě s ním pracovat; učení především přímým proţitkem a vlastní zkušeností v jednání; nabývání ţivotní zkušenosti tím, ţe hledáme řešení nastoleného problému (situace) nejen intelektem, ale i se zapojením těla a emocí; 3 KOŤÁTKOVÁ, Soňa a kol. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy, 1998, s PROVAZNÍK, Jaroslav. [online] [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/407/podil-dramaticke-vychovy-na-utvareni-a-rozvijeni-klicovychkompetenci.html/>. 8

9 systém činností, které jsou cíleně řazeny nebo strukturovány do smysluplných celků (vyučovací hodina, blok nebo série vyučovacích hodin, projekt; specifickým typem projektu je tzv. školní nebo také procesuální drama, které zpracovává buď příběh, nebo nabízí prozkoumávání určitého problému). Podle Marie Pavlovské je dramatická výchova pedagogickou disciplínou, která v procesu učení klade důraz na jednání a aktivitu, vyuţívá přímého proţitku a vlastní zkušenosti v jednání, úzce souvisí s dramatickým uměním, neboť vyuţívá jeho prostředků a postupů k splnění svých cílů, tzn. vychovat člověka tvořivého, vnímavého, citlivého, empatického, schopného kontaktu a slovní i mimoslovní komunikace, člověka, který se umí orientovat v běţných i méně běţných ţivotních situacích a mezilidských vztazích, který se umí rozhodovat a jednat svobodně a zodpovědně. 5 Z těchto definic je patrné, ţe dramatická výchova je prostředek, který nabízí nepřeberné mnoţství vyuţití ve školním i mimoškolním prostředí. Lze ji aplikovat na kaţdodenní běţná témata, která se musí ţáci bezpodmínečně naučit (jako například slušné chování), ale také na témata, která v dřívějších dobách byla tabu, ale dnes jsou velmi často probírána a je o nich často diskutováno. Jedná se například o multikulturní výchovu. Ţáci si pomocí technik dramatické výchovy mohou vyzkoušet rŧzné role a pozice, do kterých by se v běţném ţivotě nedostali (nebo naopak do kterých se v budoucnu dostat mohou). Dramatická výchova by tedy neměla být opomíjena v ţádné škole, která vychovává demokratického občana, který je tolerantní, empatický a schopný řešit nečekané ţivotní situace. 5 PAVLOVSKÁ, Marie. Cesta současné školy ke škole tvořivé, 2002, s. 6. 9

10 1.2 Podoby dramatické výchovy V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je dramatická výchova zařazena společně s dalším cizím jazykem jako doplňující obor, není tudíţ povinnou součástí základního vzdělávání. I kdyţ ve vzdělávacím procesu prozatím nezískala výraznější místo, mŧţeme se s ní v současné době setkat ve třech podobách. Dramatická výchova se statusem doplňujícího vzdělávacího oboru RVP ZV realizovaná jako povinný, povinně-volitelný nebo volitelný předmět mŧţe směřovat k jevištnímu (divadelnímu nebo přednesovému) tvaru, nebo mŧţe mít podobu interní dramaticko-výchovné práce, která nepočítá s jevištním tvarem (dramaticko-výchovné aktivity ve třídě jsou určeny výhradně účastníkŧm, nikoliv divákŧm). 6 Kromě samostatného předmětu mŧţe být dramatická výchova do školní výuky zařazená jako metoda práce pouţitelná v kterémkoli vyučovacím předmětu nebo jako pedagogický princip, jenţ prostupuje veškerým vyučováním. 7 Dramatická výchova jako soubor vybraných dramaticko-výchovných metod, aplikovaných v rŧzných předmětech, staví na přímém proţitku a vlastní zkušenosti při jednání, a proto je její účinek trvalý. 8 Není to ovšem metoda univerzální, neboť její aplikací nelze postihnout celý obsah předmětŧ, mŧţe ho ale ozvláštnit či zaktivnit. Dramatická výchova jako zájmová činnost v rŧzných výchovných zařízeních (školních druţinách nebo zařízeních speciálně pedagogických, v divadelních, loutkářských a recitačních souborech, v literárně dramatickém oboru základní umělecké školy nebo v centrech volného času, klubech a institucích určených dětem a mladým lidem sociálně, fyzicky, smyslově a mentálně handicapovaným), je postavena na dobrovolné docházce a její přednosti spočívají především v ochotě dětí podílet se na činnosti mimo okruh svých povinností, tudíţ se zde objevuje velmi dŧleţitá vnitřní motivace. 9 6 PROVAZNÍK, J. [online] [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/407/podil-dramaticke-vychovy-na-utvareni-a-rozvijeni-klicovychkompetenci.html/>. 7 PAVLOVSKÁ, Marie. Cesta současné školy ke škole tvořivé, 2002, s KOVALČÍKOVÁ, Iveta., MAJZLANOVÁ, Katarína., PAVLOVSKÁ, Marie., PELÁN, Jiří. Variácie podôb výchovnej dramatiky, 2003, s MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy, 1998, s

11 V rámci jakékoliv podoby dramatické výchovy jak ve školním, tak mimoškolním prostředí je dŧleţité, aby výuku vedl tvořivý pedagog se zkušenostmi s dramatickou výchovou nebo absolvent oboru dramatická výchova na vysoké škole. 1.3 Principy dramatické výchovy Principy dramatické výchovy se podle mého názoru dají v tradičním vyučování vyuţívat prakticky denně. Je na uváţení a zkušenostech učitele, jakým zpŧsobem principy dramatické výchovy uţije. Mŧţe se jednat o několikaminutovou hru nebo ucelenou vyučovací jednotku, či několikahodinový (nebo několikatýdenní) projekt. Dramatická výchova je jiţ od počátku svého uvedení do našich škol zaloţena na celostním, zkušenostním a kooperativním učení. Ve středu jejího procesu stojí ţák a v ohnisku pozornosti péče o proces, jeho kvalita ve vztahu k dítěti. Jedním ze základních principŧ je činnostní pojetí vyučování. Nejdŧleţitější se jeví péče o probíhající proces, v němţ dítě vystupuje jako aktivní činitel a spolutvŧrce. Vychází ze svých vlastních zkušeností, získává nové poznatky a pomocí vnímané činnosti přichází k záţitku, který ve spojení s emocionálními změnami, nazýváme proţitkem. Činnost, zkušenost, záţitek i proţitek spojuje v dramatické výchově princip hry. 10 Dramatická hra je dočasné přijetí fikce a jejími dŧleţitými znaky jsou role, konflikt a příběh. Eva Machková 11 ji definuje jako námětovou hru, zaloţenou na mezilidském kontaktu a komunikaci, na setkávání rŧzných lidských jedincŧ v situacích osob, které na sebe vzájemně pŧsobí, řeší střetávání svých postojŧ, potřeb, přání, směřování a vytvářejí tak děje. Metodickým aparátem hry v dramatické výchově jsou rŧzné typy rolových her, uplatněných v dramatických i nedramatických strukturovaných námětových hrách. Dalším principem je improvizace a vědomá, cílená práce s tvořivým potencionálem dětí 10 MARUŠÁK, Radek, KRÁLOVÁ, Olga., RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Dramatická výchova v kurikulu současné školy, 2008, s MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy, 1993, s

12 a jeho rozvíjení. Při vymezování svébytnosti dramatické výchovy se mŧţeme setkat také s principy odvozenými z prostředkŧ a postupŧ divadelního umění Cíle dramatické výchovy Cíl je předpokládaný výsledek edukace. Josef Valenta Ještě neţ se dostanu k formulaci cílŧ DV, měla bych poznamenat, ţe mým záměrem není uvádět formulace cílŧ všech autorŧ, kteří se tímto tématem zabývají, ale vybrat a osvětlit z nich pouze ty, které jsou pro mne východiskem při vytváření projektu. Eva Machková formuluje cíle v dramatické výchově ve třech základních rovinách: 1. v rovině dramatické: a) dovednosti v dramatické oblasti (hra v roli, výstavba celku, výrazové prostředky), b) vědomosti o dramatických aktivitách a divadle (dramaturgie, historie, teorie). 2. v rovině sociální: a) struktura skupiny, její dynamik, vztahy ve skupině, kooperace, b) poznávání ţivota, světa, lidí. 3. v rovině osobnostní: a) psychické funkce (pozornost, vnímání, obrazotvornost, myšlení, komunikace, emoce, vŧle), b) shodnosti (inteligence, tvořivost, speciální schopnosti) a příslušné dovednosti c) motivace, zájmy d) hodnotový ţebříček, postoje. K formulaci cílŧ Machová dodává: Dokonavé sloveso znamená, ţe předpokládáme úplné dosaţení cíle, nedokonavé sloveso předpokládáme, ţe dosahování cíle zabere 12 MARUŠÁK, Radek., KRÁLOVÁ, Olga., RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Dramatická výchova v kurikulu současné školy, 2008, s

13 větší čas, neţ je vymezené období, pro něţ jej stanovíme. Toto je dŧleţité při formulaci cílŧ pro konkrétní hodinu nebo projekt. 13 Z pedagogického hlediska mŧţeme pojmenovat tři oblasti učení oblast afektivní, psychomotorická a kognitivní (intelektuální). Konkrétní cíle pro tyto oblasti formuluji v kapitole Podle Jaroslava Provazníka, který rozdělil cíle do čtyř okruhŧ, by měl cílem pedagogické práce být jedinec, který se stane: člověkem orientujícím se: o v sobě (ve své psychofyzické organizaci) o ve světě: - v oblasti sociálních vztahŧ, - v oblasti lidské práce a tvořivosti, - v oblasti přírodní a ekologické, - v oblasti kulturní, - v etických hodnotách. člověkem kompetentním, schopným pouţívat dovednosti a poznatky aktivně, tvořivě a odpovědně; člověkem schopným stálého seberozvíjení a adaptace, odolným vŧči neustálým změnám, které s sebou moderní společnost přináší; člověkem vědomým si svých moţností a limitŧ, člověkem zdravě sebevědomým, ale současně pokorným, člověkem, který je schopen sám sebe vnímat jako součást světa, jeţ ho v mnohém přesahuje Metody a techniky dramatické výchovy Metody a techniky dramatické výchovy jsou velmi dŧleţité nejen jako na sebe navazující části hodin při utváření ucelených dramat, ale také jako aktivizující sloţka ve vyučovacím procesu. Spektrum metod a technik je široké a vyuţít se mohou 13 MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova, 2007, s PASCH, M. a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vzato z MACHOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova, s PROVAZNÍK, Jaroslav in KOŤÁTKOVÁ, Soňa a kol. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy, 1998, s

14 v rŧzných podobách a mnoţství. Výběr a uţití záleţí na tvořivosti, kreativitě a zkušenostech učitele s přihlédnutím na specifické potřeby ţákŧ. Vhodnou definicí vztahu metod a technik mi připadá popis Kristy Bláhové: Metodou rozumíme v nejobecnějším slova smyslu způsob, jak dosáhnout určitého teoretického nebo praktického cíle. Prostředkem k tomu je technika, která představuje konkrétní postup. Znamená to, ţe kaţdá metoda můţe mít nejrůznější počet technik, a záleţí pouze na tom, kterou z nich pro daný problém zvolíme. Metoda však můţe existovat i sama o sobě, bez přispění té které techniky. 16 Podle Josefa Valenty je metodou myšlena cesta, jak dosáhnout výchovněvzdělávacího cíle, a technika představuje konkrétní postup. 17 Ve své publikaci tento autor třídí metody dramatické výchovy do pěti skupin: Metoda (ú)plné hry Metody pantomimicko-pohybové Metody verbálně-zvukové Metody graficko-písemné Metody materiálově-věcné 18 Ve svém projektu při výuce s ţáky jsem vyuţila metodu úplné hry, pantomimickopohybovou, verbálně-zvukovou a materiálově-věcnou. Konkrétně se jedná o tyto techniky: - Narativní pantomima: učitel vypráví děj a ţáci jej předvádí celý, svým tělem. - Ţivé nehybné obrazy (které byly spojeny z více hráčŧ, kteří zaujímali pozice ve vzájemném vztahu). Těmto obrazŧm jsem ještě dodala zvuk kaţdý ţák mohl říct jednu větu, kdyţ jsem se ho dotkla. - Alej: jedná se o uličku, v níţ ţáci stojí naproti sobě ve dvojicích, opět jsem zapojila princip doteku koho jsem se dotkla, promluvil a řekl své argumenty. - Diskuse: tuto techniku jsem vyuţila při sběru a ucelení informací. - Práce s rekvizitou: ţáci měli moţnost hry scének s předměty z minulosti, které měly smysluplně vyuţít. 16 BLÁHOVÁ, Krista in KOŤÁTKOVÁ, Soňa a kol. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy, 1998, s VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy, 2008, s VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy, 2008, s

15 Podrobný popis a přesné pouţití těchto technik uvádím v praktické části této diplomové práce. Samozřejmě za základní metodu pokládáme dramatickou hru, která je vyuţívána prakticky v kaţdé vyučovací jednotce dramatické výchovy. Podstatou dramatické hry je hra v roli. Mŧţeme ji členit: Hra v situaci, simulace - ţáci hrají v rámci fiktivní situace sami za sebe ve své ţivotní roli. Mohou si tak vyzkoušet jednání v běţných případech a hledat řešení vzniklých problémŧ. Neobávají se následkŧ, protoţe se ocitají ve hře jako (např. představují se, nakupují). Alternace - ţáci zde přebírají sociální roli a snaţí se vytvořit co nejtypičtější chování dané postavy na základě vlastních zkušeností. Jde spíše o zobrazování obecné charakteristiky typu, sociální role atd. Ţáci si vyzkouší roli někoho jiného, coţ přispívá k lepšímu pochopení reakcí jiných lidí (např. jsem maminka a zlobím se, ţe děti přišly pozdě domŧ). Charakterizace - ţáci přebírají cizí sociální roli s jejími charakterovými rysy, názory, problémy. Pro ţáky prvního stupně bývá charakterizace sloţitá. Potřebná je velká identifikace s postavou, vnitřní porozumění, ale i určitá ţivotní zkušenost a stupeň vyzrálosti (např. pracuji jako ošetřovatel a jsem velmi smutný, protoţe nevím, co jsem udělal špatně, ţe zvířátka utekla) Aplikace a využití dramatické výchovy na školách Autoři, kteří se zabývají dramatickou výchovou, nesepisují pouhé definice a teoretické knihy, ale také nabízejí ucelené vyučovací celky, ať jsou to strukturovaná dramata, projekty či návody, jak vypracovat vlastní promyšlený projekt (výuku). V této kapitole bych chtěla nabídnout několik publikací, které mŧţeme efektivně vyuţít 19 KOVALČÍKOVÁ, Iveta, MAJZLANOVÁ, Katarína, PAVLOVSKÁ, Marie, PELÁN Jiří. Variácie podôb vychovnej dramatiky, 2003, s

16 při hledání námětŧ, jako rádce a pomocníky a prŧvodce dramatickou výchovou. Při plánování je ovšem potřeba se seznámit se samotnou teorií, ale předpokládám, ţe pokud učitel takovouto výuku plánuje (nebo jen hledá námět), je obeznámen s teoretickým východiskem dramatické výchovy. Takovýmto rádcem v oblasti teorie je publikace Evy Machkové Jak se učí dramatická výchova. 20 Tato kniha je uceleným přehledem o dramatické výchově a nabízí spoustu námětŧ na přemýšlení a také východiska pro tvorbu vlastních projektŧ pro výuku dramatické výchovy. Eva Machková je jedna z hlavních osobností dramatické výchovy v České republice a své zkušenosti předává široké pedagogické obci. Své zkušenosti prezentuje také v publikaci Drama v anglické škole, která byla vydána v roce 1991 a ukazuje přístup k DV v jiné zemi. 21 Přestoţe se tato kniha doţila věku přes dvacet let, spousta námětŧ je aktuálních a vyuţitelných i u nás a v dnešní době. Také ostatní autoři nabízejí návody jak vytvořit celé lekce, které sami realizovali a dodávají zpětnou reflexi podnětnými připomínkami a postřehy. Takovouto knihou je Drama a příběh Iriny Ulrychové 22. Tato kniha má podtitul Tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově, coţ samo předkládá obsah knihy. Autorka však nabízí i ucelená strukturovaná dramata, které mŧţe pedagog v případě potřeby a vhodnosti pouţít. Pro mne byla velmi přínosná kniha Josefa Valenty Metody a techniky dramatické výchovy, 23 která hned v úvodu seznamuje čtenáře s několika lekcemi DV. Teprve na dalších stránkách autor seznamuje čtenáře s definicemi, na které ale navazuje detailní popis metod a technik, které je moţno v hodinách vyuţívat. Myslím, ţe toto je kniha, která by neměla chybět v knihovně ţádného tvořivého pedagoga (a to nejen učitele dramatické výchovy). Knihou plnou lekcí DV je Cesta současné školy ke škole tvořivé Marie Pavlovské. 24 A nechci opomenout ani zahraniční autory. Jednou z knih, která se mi dostala do rukou je Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Tuto publikaci napsal Brian Way a do češtiny přeloţila E. Machková. Je to další z knih, která by neměla 20 MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova, MACHKOVÁ, Eva. Drama v anglické škole, ULRYCHOVÁ, Irina. Drama a příběh : Tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy, PAVLOVSKÁ, Marie. Cesta současné školy ke škole tvořivé,

17 chybět ţádnému pedagogovi, protoţe cvičení, která nabízí, jsou vhodná nejen do oblasti dramatické výchovy, ale jsou vyuţitelná prakticky ve všech předmětech. Poslední knihou, kterou bych zde chtěla zmínit, je publikace s názvem Lekce pro ţivot: Drama a integrované kurikulum od čtveřice zahraničních autorŧ, jimiţ jsou J. Clark, W. Dobson, T. Goode a J. Neelands. Jsou zde lekce určené přímo do hodin dramatické výchovy určené spíše zkušeným pedagogŧm, ale témata jsou velmi zajímavá a rozhodně se hodí k dnešní době. 25 Touto kapitolou jsem chtěla přiblíţit čtenáři několik publikací, které mě osobně zaujaly. Nejedná se o ucelený přehled knih s touto tematikou, ale pouze o vybraný výčet knih, které si pořídím do své knihovny a budu v nich hledat rady při svém budoucím zaměstnání. Tyto knihy jsou pro mě přitaţlivé ať uţ svou teoretickou základnou, která je pro mě dŧleţitá, nebo svými praktickými příklady, které bych ráda vyuţila při práci s dětmi. 25 CLARK, Jim, WARWICK, Dobson, GOODE, Tony, NEELANDS, Jonothan. Lekce pro ţivot: Drama a integrované kurikulum,

18 2 Dramatická výchova v RVP ZV V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je dramatická výchova zařazena do vzdělávací oblasti Umění a kultura vedle povinných předmětŧ Hudební výchova a Výtvarná výchova se statusem doplňujícího vzdělávacího oboru. Není tudíţ povinnou součástí základního vzdělávání a základní školy ji mohou vyučovat jako samostatný předmět, projekt, kurz apod. 26 Pro přehlednost zde uvádím systém kurikulárních dokumentŧ. Obr. 1 - Systém kurikulárních dokumentů DV jako samostatný vzdělávací obor V běţně zaţité výuce z minulých desetiletí není podle učitelŧ pro dramatickou výchovu místo. Marušák a kol. 28 uvádí překáţky a námitky, které jsou vznášeny proti výuce dramatické výchovy: Takhle se ve škole učit nedá, protoţe na to nemáme čas a místo. S velkým počtem našich ţáků nelze pracovat. Děti jsou neukázněné. Děti tyto metody nezvládnou, nevědí si s nimi rady. Na školách nejsou pedagogové, kteří by takový způsob práce zvládli. Autor na všechny tyto námitky odpovídá, nachází 26 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2007, s Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2007, s MARUŠÁK, Radek a kol. Dramatická výchova v kurikulu současné školy : Vyuţití metod a technik, 2008, s

19 alternativy práce a také učitelŧm nabízí vzorové lekce s poznatky pedagogŧ, kteří s dramatickou výchovou mají zkušenosti. RVP ZV formuluje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Dramatická výchova. Jsou to očekávané výstupy pro 1. a 2. období prvního stupně a očekávané výstupy pro ţáky druhého stupně ZŠ a také učivo. V charakteristice vzdělávacího oboru Umění a kultura také uvádí cílové zaměření vzdělávací oblasti a definuje, jak se budou rozvíjet ţákovy kompetence hudební, výtvarnou a dramatickou výchovou. Kompletní charakteristiku vzdělávací oblasti Umění a kultura uvádím v příloze spolu se vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Dramatická výchova. Do vzdělávacího obsahu patří očekávané výstupy pro 1. a 2. období. Podle očekávaných výstupŧ pro 1. období by měl ţák zvládat tvoření hlasu, správně artikulovat a správně drţet tělo. Také by měl umět vyjadřovat svoje emoce a rozeznávat emoce ostatních, rozlišovat herní situaci a přijímat pravidla hry, vstupovat do rolí a jednat v nich. Dŧleţitá je samozřejmě i spolupráce ve skupině při tvorbě rŧzných jevištních situací, které poté prezentuje před spoluţáky a sleduje prezentace ostatních. A nesmíme opomenout ani jednu z nejdŧleţitějších věcí reflexi (například divadelního nebo filmového díla). Očekávané výstupy pro 2. období uţ vyţadují sloţitější porozumění ţáka učivu. Ţák by měl vyuţívat somatických schopností k vyjádření vnitřních stavŧ a emocí určité postavy i sám sebe. V jednání v roli by měl být cítit znatelný pokrok a přesvědčivé jednání. Je schopen sebereflexe po prezentaci inscenačního tvaru a bere v úvahu názor učitele a spoluţákŧ. Učivo je rozděleno do několika tematických celkŧ: základní předpoklady dramatického jednání (psychosomatické dovednosti, herní dovednosti, sociálně komunikační dovednosti), proces dramatické a inscenační tvorby (náměty a témata v dramatických situacích, typová postava, dramatická situace, příběh, inscenační prostředky a postupy, komunikace s divákem), recepce a reflexe dramatického umění (základní stavební prvky dramatu, současná dramatická umění a média, základní divadelní druhy). 19

20 Pro druhý stupeň RVP ZV uvádí očekávané výstupy náročnější, ale přiměřené věku ţákŧ. Setkávají-li se ovšem ţáci druhého stupně s dramatickou výchovou jako začátečníci, nesmíme přeskakovat ani jednodušší výstupy a cíle pŧvodně určené ţákŧm prvního stupně. 2.2 Metody DV v RVP ZV Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se setkáváme s pojmem dramatizace. Konkrétně na tomto místě: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Literární výchova: Učivo: tvořivé činnosti s literárním textem přednes vhodných literárních textŧ, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod. V průřezových tématech je dramatická výchova zmíněna takto: Osobnostní a sociální výchova V osobnostní a sociální výchově lze účinně vyuţít rŧzných postupŧ dramatické výchovy. Doplňující vzdělávací obor Dramatická výchova uţívá jako základní metody nástroje dramatické a inscenační tvorby, osobnostní a sociální výchova vedle toho uţívá i tréninkové postupy sociálně psychologické povahy, které nemají divadelní podstatu. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Dramatická výchova, jako doplňující vzdělávací obor umoţňuje ţákŧm vyjadřovat a prezentovat své postoje, přijímat role a zkoumat témata a situace na základě vlastního jednání. Je tedy patrné, ţe dramatická výchova má v RVP ZV dŧleţité postavení, i kdyţ by podle mého názoru měla být zařazena jako předmět povinný. Školy mají moţnost zaměstnat kvalifikovaného učitele pro tuto práci a pedagogové, kteří tyto zkušenosti nemají, na sobě mohou dále pracovat a projít kurzem výuky dramatické výchovy. V dnešní době jsou moderní školy například jazykově či sportovně zaměřeny, ale určitě by své uplatnění našla i základní škola zaměřená na dramatickou výchovu. 20

10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY Dramatická výchova

10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY Dramatická výchova 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová Vzdělávací obsah Dramatické výchovy je využit pro všechny žáky v rámci: 1. mezipředmětových

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výtvarná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 11. - VÝTVARNÁ

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010

Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010 Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010 Strana 4: Zřizovatel školy telefon: + 420 556 400 886 fax: +420 556 720 402 Strana 5: Velikost a úplnost školy Od školního roku 2009/2010 probíhá výuka ve dvou třídách

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY 5.10.1 LITERÁRNĚ - DRAMATICKÁ VÝCHOVA 5.10.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Literárně dramatická výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

Příloha I.: Stupně aktivity 1

Příloha I.: Stupně aktivity 1 Příloha I.: Stupně aktivity 1 1 MAŇÁK, J. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 134 s. Příloha II.: Rozvíjení vlastností tvořivosti po stupních 2 2 MAŇÁK, J. Rozvoj

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více