Dramatická výchova ve školních vzdělávacích programech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dramatická výchova ve školních vzdělávacích programech"

Transkript

1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY Dramatická výchova ve školních vzdělávacích programech Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. Vypracovala: Vladimíra Kořínková

2 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci vypracovala samostatně, s vyuţitím pouze citovaných literárních pramenŧ, dalších informací a zdrojŧ v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonŧ (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisŧ. V Brně, duben 2012 podpis studenta 2

3 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě chci poděkovat Mgr. Tomáši Doleţalovi za jeho přístup a rady ke zpracování mé práce, PaedDr. Marii Pavlovské, Ph.D. za vedení této práce a paní učitelce Mgr. Jarmile Borovcové, která mi vţdy vyšla vstříc a svým přístupem mi dodávala optimismus. Poděkování patří také mamce, která mě vţdy podporovala Jirkovi (on ví za co). 3

4 Obsah ÚVOD... 5 TEORETICKÁ ČÁST DRAMATICKÁ VÝCHOVA CO JE DRAMATICKÁ VÝCHOVA PODOBY DRAMATICKÉ VÝCHOVY PRINCIPY DRAMATICKÉ VÝCHOVY CÍLE DRAMATICKÉ VÝCHOVY METODY A TECHNIKY DRAMATICKÉ VÝCHOVY APLIKACE A VYUŢITÍ DRAMATICKÉ VÝCHOVY NA ŠKOLÁCH DRAMATICKÁ VÝCHOVA V RVP ZV DV JAKO SAMOSTATNÝ VZDĚLÁVACÍ OBOR METODY DV V RVP ZV PŘÍPRAVA PROJEKTU PLÁNOVÁNÍ VÝUKY A STANOVENÍ CÍLŦ Cíle projektu Vzdělávací oblast, průřezová témata, mezipředmětové vztahy Plánování projektu Stavba hodiny VÝZKUMNÁ ČÁST VÝZKUM TYP VÝZKUMU CÍL VÝZKUMU VÝZKUMNÉ OTÁZKY VÝZKUMNÉ HYPOTÉZY METODOLOGIE VÝZKUMU VÝZKUMNÝ VZOREK Charakteristika základních škol VÝSLEDKY VÝZKUMU DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMECH CELKOVÝ PŘEHLED VÝSKYT DRAMATICKÉ VÝCHOVY NA I. A II. STUPNI FORMA ZAČLENĚNÍ DV V ŠVP SROVNÁNÍ PŘEDMĚTU DRAMATICKÁ VÝCHOVA NA RŦZNÝCH VÝZKUMNÝCH ŠKOLÁCH Srovnání klíčových kompetencí a průřezových témat Srovnání očekávaných výstupů METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V POVINNÝCH PŘEDMĚTECH Poznámka ke koncepci ŠVP, které jsem přečetla ZÁVĚR VÝZKUMU PRAKTICKÁ ČÁST PROJEKT REALIZOVANÝ NA ZŠ JAKO MOŢNOST VÝUKY DV Úvod NÁVRH PROJEKTU Průběh vyučovací jednotky REFLEXE REALIZACE ZÁVĚR RESUMÉ SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY PŘÍLOHY

5 Úvod S dramatickou výchovou jsem se poprvé setkala aţ v prvním ročníku studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Do té doby jsem nikdy nezaţila hodinu dramatické výchovy, ani pouţití jejích metod či forem během výuky, myslím si, ţe ţádný z mých učitelŧ ze základní školy ani z gymnázia se s nimi nesetkal. I proto jsem zvolila za téma své diplomové práce Dramatická výchova ve školních vzdělávacích programech, v níţ zařazuji výzkum dramatické výchovy a jejích principŧ ve školních vzdělávacích programech v mém rodném okrese. Téma své diplomové práce jsem vybrala po delší úvaze a po své praxi ve čtvrtém ročníku. Dle mého pozorování na základních školách není dramatická výchova vyuţita v takové míře, v jaké by jí bylo zapotřebí. Výzkum jsem prováděla na základních školách v okrese Hodonín, který je znám svým udrţováním kulturních tradic a folklóru. A právě tyto tradice se pomocí dramatické výchovy, podle mého názoru, ve školním prostředí dají dětem nejen přiblíţit, ale zároveň udrţovat. Cílem mé diplomové práce je zjistit, v jakém mnoţství a jakou formou je dramatická výchova zařazena ve školních vzdělávacích programech a zda jsou vyuţívány její metody a principy v povinných předmětech, prŧřezových tématech či vedou k rozvíjení klíčových kompetencí ţákŧ. Tento výzkum kurikulárních dokumentŧ se mŧţe stát východiskem pro změnu úhlu pohledu na dramatickou výchovu. Svou diplomovou práci jsem rozdělila na tři části: teoretickou, výzkumnou a praktickou. V první kapitole teoretické části se věnuji vymezení pojmu dramatická výchova, dále uvádím podoby dramatické výchovy, se kterými se mŧţeme v dnešní době na základních školách setkat, a uvádím cíle, principy a nejdŧleţitější metody a techniky dramatické výchovy. Také zde představuji několik odborných publikací, které mne zaujaly a jejichţ prostřednictvím čtenář získá odborné poznatky a inspiraci k vyuţití dramatické výchovy na ZŠ. Ve třetí kapitole teoretické části popisuji přípravu projektu, který jsem navrhla a realizovala v základní škole ve Stráţnici. Ve výzkumné části se zabývám zařazením dramatické výchovy ve školních vzdělávacích programech sedmadvaceti základních škol v okrese Hodonín. Zjištěné výsledky z jednotlivých škol jsou graficky zpracovány a vzájemně srovnávány mezi sebou a také vzhledem k RVP ZV. V praktické části aplikuji teoretické poznatky v projektu, který jsem navrhla a zrealizovala na ZŠ ve Stráţnici. 5

6 TEORETICKÁ ČÁST 6

7 1 Dramatická výchova S dramatickou výchovou jsem se setkala poprvé aţ na vysoké škole. Dlouho jsem si ujasňovala, o co se vlastně jedná a jak lze dramatickou výchovu vyuţít v mém oboru. Proto v této kapitole nastíním základní pojmy definice dramatické výchovy, její cíle, principy, metody a techniky a také praktické uţití, které uvádějí někteří autoři v odborných knihách. 1.1 Co je dramatická výchova Dítěti můţeme říci dvěma způsoby, co je slepý člověk. Můţeme mu říci, ţe slepý člověk je člověk, který nevidí. Nebo mu řekneme: Zavři oči a pokus se najít cestu z místnosti. Tento druhý způsob je tvořivá dramatika. Brian Way Jelikoţ vymezením pojmu dramatická výchova se zabývá mnoho autorŧ, mŧţeme se v odborné literatuře setkat s rŧznými definicemi, z nichţ uvádím následující. Josef Valenta 1 definuje dramatickou výchovu takto: Dramatická (resp. divadelní) výchova je systém řízeného, aktivního, uměleckého, sociálního a antropologického učení dětí či dospělých zaloţený na vyuţití základních principů a postupů dramatu a divadla se zřetelem na jedné straně: o ke kreativně-uměleckým (divadelním a dramatickým) o a k pedagogickým (výchovným i formativním) poţadavkům a na druhé straně: k bio-psycho-sociálním podmínkám (individuálním i společným moţnostem dalšího rozvoje zúčastněných osobností). 2 Eva Machková dramatickou výchovu popisuje jako učení zkušeností, tj. jednáním, osobním, nezprostředkovaným poznáváním sociálních vztahů a dějů, přesahujících aktuální reálnou praxi zúčastněného jedince. Je zaloţena na prozkoumávání, poznávání a chápání mezilidských vztahů, situací a vnitřního ţivota 1 VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy, 2008, s MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy, 1998, s

8 lidí současnosti i minulosti, reálných i fantazií vytvořených. Toto prozkoumávání poznávání se děje ve fiktivní situaci prostřednictvím hry v roli, dramatického jednání v situaci. Je to proces, který můţe, ale nemusí vyústit v produkt (představení). Cíle dramatické výchovy jsou pedagogické, prostředky dramatické. Soňa Koťátková: Dramatická výchova je jeden z pěti oborů estetické výchovy (vedle výchovy literární, výtvarné, hudební a pohybové), výchovná disciplína, která vyuţívá některých prostředků a postupů divadelního umění, učení především přímým proţitkem a vlastní zkušeností v jednání, nabývání ţivotní zkušenosti tím, ţe hledáme řešení nastoleného problému (situace) nejen intelektem, ale i intuicí se zapojením těla a emocí. 3 Podobně také definuje dramatickou výchovu Jaroslav Provazník 4 ve svém příspěvku na metodickém portálu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Dramatická výchova je podle něj: jeden z pěti oborů estetické výchovy a výchovy uměním (vedle výchovy literární, výtvarné, hudební a pohybové, resp. taneční); pedagogická disciplína, která vyuţívá některých prostředků a postupů divadelního umění, protoţe pracuje především s mezilidskými vztahy, se situacemi (v nichţ se mezilidské vztahy projevují) a s přeměnou, přeměňováním, které vychází z dětem vlastního, přirozeného hraní "jako"; podstatou této přeměny je jednání, jímţ se účastníci hry a vše, co je její součástí (prostor, předměty, zvuky), stávají něčím nebo někým jiným, neţ ve skutečnosti jsou; to hráčům umoţňuje vytvářet fiktivní svět - dramatické postavy, děje a prostředí - a vědomě s ním pracovat; učení především přímým proţitkem a vlastní zkušeností v jednání; nabývání ţivotní zkušenosti tím, ţe hledáme řešení nastoleného problému (situace) nejen intelektem, ale i se zapojením těla a emocí; 3 KOŤÁTKOVÁ, Soňa a kol. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy, 1998, s PROVAZNÍK, Jaroslav. [online] [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/407/podil-dramaticke-vychovy-na-utvareni-a-rozvijeni-klicovychkompetenci.html/>. 8

9 systém činností, které jsou cíleně řazeny nebo strukturovány do smysluplných celků (vyučovací hodina, blok nebo série vyučovacích hodin, projekt; specifickým typem projektu je tzv. školní nebo také procesuální drama, které zpracovává buď příběh, nebo nabízí prozkoumávání určitého problému). Podle Marie Pavlovské je dramatická výchova pedagogickou disciplínou, která v procesu učení klade důraz na jednání a aktivitu, vyuţívá přímého proţitku a vlastní zkušenosti v jednání, úzce souvisí s dramatickým uměním, neboť vyuţívá jeho prostředků a postupů k splnění svých cílů, tzn. vychovat člověka tvořivého, vnímavého, citlivého, empatického, schopného kontaktu a slovní i mimoslovní komunikace, člověka, který se umí orientovat v běţných i méně běţných ţivotních situacích a mezilidských vztazích, který se umí rozhodovat a jednat svobodně a zodpovědně. 5 Z těchto definic je patrné, ţe dramatická výchova je prostředek, který nabízí nepřeberné mnoţství vyuţití ve školním i mimoškolním prostředí. Lze ji aplikovat na kaţdodenní běţná témata, která se musí ţáci bezpodmínečně naučit (jako například slušné chování), ale také na témata, která v dřívějších dobách byla tabu, ale dnes jsou velmi často probírána a je o nich často diskutováno. Jedná se například o multikulturní výchovu. Ţáci si pomocí technik dramatické výchovy mohou vyzkoušet rŧzné role a pozice, do kterých by se v běţném ţivotě nedostali (nebo naopak do kterých se v budoucnu dostat mohou). Dramatická výchova by tedy neměla být opomíjena v ţádné škole, která vychovává demokratického občana, který je tolerantní, empatický a schopný řešit nečekané ţivotní situace. 5 PAVLOVSKÁ, Marie. Cesta současné školy ke škole tvořivé, 2002, s. 6. 9

10 1.2 Podoby dramatické výchovy V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je dramatická výchova zařazena společně s dalším cizím jazykem jako doplňující obor, není tudíţ povinnou součástí základního vzdělávání. I kdyţ ve vzdělávacím procesu prozatím nezískala výraznější místo, mŧţeme se s ní v současné době setkat ve třech podobách. Dramatická výchova se statusem doplňujícího vzdělávacího oboru RVP ZV realizovaná jako povinný, povinně-volitelný nebo volitelný předmět mŧţe směřovat k jevištnímu (divadelnímu nebo přednesovému) tvaru, nebo mŧţe mít podobu interní dramaticko-výchovné práce, která nepočítá s jevištním tvarem (dramaticko-výchovné aktivity ve třídě jsou určeny výhradně účastníkŧm, nikoliv divákŧm). 6 Kromě samostatného předmětu mŧţe být dramatická výchova do školní výuky zařazená jako metoda práce pouţitelná v kterémkoli vyučovacím předmětu nebo jako pedagogický princip, jenţ prostupuje veškerým vyučováním. 7 Dramatická výchova jako soubor vybraných dramaticko-výchovných metod, aplikovaných v rŧzných předmětech, staví na přímém proţitku a vlastní zkušenosti při jednání, a proto je její účinek trvalý. 8 Není to ovšem metoda univerzální, neboť její aplikací nelze postihnout celý obsah předmětŧ, mŧţe ho ale ozvláštnit či zaktivnit. Dramatická výchova jako zájmová činnost v rŧzných výchovných zařízeních (školních druţinách nebo zařízeních speciálně pedagogických, v divadelních, loutkářských a recitačních souborech, v literárně dramatickém oboru základní umělecké školy nebo v centrech volného času, klubech a institucích určených dětem a mladým lidem sociálně, fyzicky, smyslově a mentálně handicapovaným), je postavena na dobrovolné docházce a její přednosti spočívají především v ochotě dětí podílet se na činnosti mimo okruh svých povinností, tudíţ se zde objevuje velmi dŧleţitá vnitřní motivace. 9 6 PROVAZNÍK, J. [online] [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/407/podil-dramaticke-vychovy-na-utvareni-a-rozvijeni-klicovychkompetenci.html/>. 7 PAVLOVSKÁ, Marie. Cesta současné školy ke škole tvořivé, 2002, s KOVALČÍKOVÁ, Iveta., MAJZLANOVÁ, Katarína., PAVLOVSKÁ, Marie., PELÁN, Jiří. Variácie podôb výchovnej dramatiky, 2003, s MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy, 1998, s

11 V rámci jakékoliv podoby dramatické výchovy jak ve školním, tak mimoškolním prostředí je dŧleţité, aby výuku vedl tvořivý pedagog se zkušenostmi s dramatickou výchovou nebo absolvent oboru dramatická výchova na vysoké škole. 1.3 Principy dramatické výchovy Principy dramatické výchovy se podle mého názoru dají v tradičním vyučování vyuţívat prakticky denně. Je na uváţení a zkušenostech učitele, jakým zpŧsobem principy dramatické výchovy uţije. Mŧţe se jednat o několikaminutovou hru nebo ucelenou vyučovací jednotku, či několikahodinový (nebo několikatýdenní) projekt. Dramatická výchova je jiţ od počátku svého uvedení do našich škol zaloţena na celostním, zkušenostním a kooperativním učení. Ve středu jejího procesu stojí ţák a v ohnisku pozornosti péče o proces, jeho kvalita ve vztahu k dítěti. Jedním ze základních principŧ je činnostní pojetí vyučování. Nejdŧleţitější se jeví péče o probíhající proces, v němţ dítě vystupuje jako aktivní činitel a spolutvŧrce. Vychází ze svých vlastních zkušeností, získává nové poznatky a pomocí vnímané činnosti přichází k záţitku, který ve spojení s emocionálními změnami, nazýváme proţitkem. Činnost, zkušenost, záţitek i proţitek spojuje v dramatické výchově princip hry. 10 Dramatická hra je dočasné přijetí fikce a jejími dŧleţitými znaky jsou role, konflikt a příběh. Eva Machková 11 ji definuje jako námětovou hru, zaloţenou na mezilidském kontaktu a komunikaci, na setkávání rŧzných lidských jedincŧ v situacích osob, které na sebe vzájemně pŧsobí, řeší střetávání svých postojŧ, potřeb, přání, směřování a vytvářejí tak děje. Metodickým aparátem hry v dramatické výchově jsou rŧzné typy rolových her, uplatněných v dramatických i nedramatických strukturovaných námětových hrách. Dalším principem je improvizace a vědomá, cílená práce s tvořivým potencionálem dětí 10 MARUŠÁK, Radek, KRÁLOVÁ, Olga., RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Dramatická výchova v kurikulu současné školy, 2008, s MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy, 1993, s

12 a jeho rozvíjení. Při vymezování svébytnosti dramatické výchovy se mŧţeme setkat také s principy odvozenými z prostředkŧ a postupŧ divadelního umění Cíle dramatické výchovy Cíl je předpokládaný výsledek edukace. Josef Valenta Ještě neţ se dostanu k formulaci cílŧ DV, měla bych poznamenat, ţe mým záměrem není uvádět formulace cílŧ všech autorŧ, kteří se tímto tématem zabývají, ale vybrat a osvětlit z nich pouze ty, které jsou pro mne východiskem při vytváření projektu. Eva Machková formuluje cíle v dramatické výchově ve třech základních rovinách: 1. v rovině dramatické: a) dovednosti v dramatické oblasti (hra v roli, výstavba celku, výrazové prostředky), b) vědomosti o dramatických aktivitách a divadle (dramaturgie, historie, teorie). 2. v rovině sociální: a) struktura skupiny, její dynamik, vztahy ve skupině, kooperace, b) poznávání ţivota, světa, lidí. 3. v rovině osobnostní: a) psychické funkce (pozornost, vnímání, obrazotvornost, myšlení, komunikace, emoce, vŧle), b) shodnosti (inteligence, tvořivost, speciální schopnosti) a příslušné dovednosti c) motivace, zájmy d) hodnotový ţebříček, postoje. K formulaci cílŧ Machová dodává: Dokonavé sloveso znamená, ţe předpokládáme úplné dosaţení cíle, nedokonavé sloveso předpokládáme, ţe dosahování cíle zabere 12 MARUŠÁK, Radek., KRÁLOVÁ, Olga., RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Dramatická výchova v kurikulu současné školy, 2008, s

13 větší čas, neţ je vymezené období, pro něţ jej stanovíme. Toto je dŧleţité při formulaci cílŧ pro konkrétní hodinu nebo projekt. 13 Z pedagogického hlediska mŧţeme pojmenovat tři oblasti učení oblast afektivní, psychomotorická a kognitivní (intelektuální). Konkrétní cíle pro tyto oblasti formuluji v kapitole Podle Jaroslava Provazníka, který rozdělil cíle do čtyř okruhŧ, by měl cílem pedagogické práce být jedinec, který se stane: člověkem orientujícím se: o v sobě (ve své psychofyzické organizaci) o ve světě: - v oblasti sociálních vztahŧ, - v oblasti lidské práce a tvořivosti, - v oblasti přírodní a ekologické, - v oblasti kulturní, - v etických hodnotách. člověkem kompetentním, schopným pouţívat dovednosti a poznatky aktivně, tvořivě a odpovědně; člověkem schopným stálého seberozvíjení a adaptace, odolným vŧči neustálým změnám, které s sebou moderní společnost přináší; člověkem vědomým si svých moţností a limitŧ, člověkem zdravě sebevědomým, ale současně pokorným, člověkem, který je schopen sám sebe vnímat jako součást světa, jeţ ho v mnohém přesahuje Metody a techniky dramatické výchovy Metody a techniky dramatické výchovy jsou velmi dŧleţité nejen jako na sebe navazující části hodin při utváření ucelených dramat, ale také jako aktivizující sloţka ve vyučovacím procesu. Spektrum metod a technik je široké a vyuţít se mohou 13 MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova, 2007, s PASCH, M. a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vzato z MACHOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova, s PROVAZNÍK, Jaroslav in KOŤÁTKOVÁ, Soňa a kol. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy, 1998, s

14 v rŧzných podobách a mnoţství. Výběr a uţití záleţí na tvořivosti, kreativitě a zkušenostech učitele s přihlédnutím na specifické potřeby ţákŧ. Vhodnou definicí vztahu metod a technik mi připadá popis Kristy Bláhové: Metodou rozumíme v nejobecnějším slova smyslu způsob, jak dosáhnout určitého teoretického nebo praktického cíle. Prostředkem k tomu je technika, která představuje konkrétní postup. Znamená to, ţe kaţdá metoda můţe mít nejrůznější počet technik, a záleţí pouze na tom, kterou z nich pro daný problém zvolíme. Metoda však můţe existovat i sama o sobě, bez přispění té které techniky. 16 Podle Josefa Valenty je metodou myšlena cesta, jak dosáhnout výchovněvzdělávacího cíle, a technika představuje konkrétní postup. 17 Ve své publikaci tento autor třídí metody dramatické výchovy do pěti skupin: Metoda (ú)plné hry Metody pantomimicko-pohybové Metody verbálně-zvukové Metody graficko-písemné Metody materiálově-věcné 18 Ve svém projektu při výuce s ţáky jsem vyuţila metodu úplné hry, pantomimickopohybovou, verbálně-zvukovou a materiálově-věcnou. Konkrétně se jedná o tyto techniky: - Narativní pantomima: učitel vypráví děj a ţáci jej předvádí celý, svým tělem. - Ţivé nehybné obrazy (které byly spojeny z více hráčŧ, kteří zaujímali pozice ve vzájemném vztahu). Těmto obrazŧm jsem ještě dodala zvuk kaţdý ţák mohl říct jednu větu, kdyţ jsem se ho dotkla. - Alej: jedná se o uličku, v níţ ţáci stojí naproti sobě ve dvojicích, opět jsem zapojila princip doteku koho jsem se dotkla, promluvil a řekl své argumenty. - Diskuse: tuto techniku jsem vyuţila při sběru a ucelení informací. - Práce s rekvizitou: ţáci měli moţnost hry scének s předměty z minulosti, které měly smysluplně vyuţít. 16 BLÁHOVÁ, Krista in KOŤÁTKOVÁ, Soňa a kol. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy, 1998, s VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy, 2008, s VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy, 2008, s

15 Podrobný popis a přesné pouţití těchto technik uvádím v praktické části této diplomové práce. Samozřejmě za základní metodu pokládáme dramatickou hru, která je vyuţívána prakticky v kaţdé vyučovací jednotce dramatické výchovy. Podstatou dramatické hry je hra v roli. Mŧţeme ji členit: Hra v situaci, simulace - ţáci hrají v rámci fiktivní situace sami za sebe ve své ţivotní roli. Mohou si tak vyzkoušet jednání v běţných případech a hledat řešení vzniklých problémŧ. Neobávají se následkŧ, protoţe se ocitají ve hře jako (např. představují se, nakupují). Alternace - ţáci zde přebírají sociální roli a snaţí se vytvořit co nejtypičtější chování dané postavy na základě vlastních zkušeností. Jde spíše o zobrazování obecné charakteristiky typu, sociální role atd. Ţáci si vyzkouší roli někoho jiného, coţ přispívá k lepšímu pochopení reakcí jiných lidí (např. jsem maminka a zlobím se, ţe děti přišly pozdě domŧ). Charakterizace - ţáci přebírají cizí sociální roli s jejími charakterovými rysy, názory, problémy. Pro ţáky prvního stupně bývá charakterizace sloţitá. Potřebná je velká identifikace s postavou, vnitřní porozumění, ale i určitá ţivotní zkušenost a stupeň vyzrálosti (např. pracuji jako ošetřovatel a jsem velmi smutný, protoţe nevím, co jsem udělal špatně, ţe zvířátka utekla) Aplikace a využití dramatické výchovy na školách Autoři, kteří se zabývají dramatickou výchovou, nesepisují pouhé definice a teoretické knihy, ale také nabízejí ucelené vyučovací celky, ať jsou to strukturovaná dramata, projekty či návody, jak vypracovat vlastní promyšlený projekt (výuku). V této kapitole bych chtěla nabídnout několik publikací, které mŧţeme efektivně vyuţít 19 KOVALČÍKOVÁ, Iveta, MAJZLANOVÁ, Katarína, PAVLOVSKÁ, Marie, PELÁN Jiří. Variácie podôb vychovnej dramatiky, 2003, s

16 při hledání námětŧ, jako rádce a pomocníky a prŧvodce dramatickou výchovou. Při plánování je ovšem potřeba se seznámit se samotnou teorií, ale předpokládám, ţe pokud učitel takovouto výuku plánuje (nebo jen hledá námět), je obeznámen s teoretickým východiskem dramatické výchovy. Takovýmto rádcem v oblasti teorie je publikace Evy Machkové Jak se učí dramatická výchova. 20 Tato kniha je uceleným přehledem o dramatické výchově a nabízí spoustu námětŧ na přemýšlení a také východiska pro tvorbu vlastních projektŧ pro výuku dramatické výchovy. Eva Machková je jedna z hlavních osobností dramatické výchovy v České republice a své zkušenosti předává široké pedagogické obci. Své zkušenosti prezentuje také v publikaci Drama v anglické škole, která byla vydána v roce 1991 a ukazuje přístup k DV v jiné zemi. 21 Přestoţe se tato kniha doţila věku přes dvacet let, spousta námětŧ je aktuálních a vyuţitelných i u nás a v dnešní době. Také ostatní autoři nabízejí návody jak vytvořit celé lekce, které sami realizovali a dodávají zpětnou reflexi podnětnými připomínkami a postřehy. Takovouto knihou je Drama a příběh Iriny Ulrychové 22. Tato kniha má podtitul Tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově, coţ samo předkládá obsah knihy. Autorka však nabízí i ucelená strukturovaná dramata, které mŧţe pedagog v případě potřeby a vhodnosti pouţít. Pro mne byla velmi přínosná kniha Josefa Valenty Metody a techniky dramatické výchovy, 23 která hned v úvodu seznamuje čtenáře s několika lekcemi DV. Teprve na dalších stránkách autor seznamuje čtenáře s definicemi, na které ale navazuje detailní popis metod a technik, které je moţno v hodinách vyuţívat. Myslím, ţe toto je kniha, která by neměla chybět v knihovně ţádného tvořivého pedagoga (a to nejen učitele dramatické výchovy). Knihou plnou lekcí DV je Cesta současné školy ke škole tvořivé Marie Pavlovské. 24 A nechci opomenout ani zahraniční autory. Jednou z knih, která se mi dostala do rukou je Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Tuto publikaci napsal Brian Way a do češtiny přeloţila E. Machková. Je to další z knih, která by neměla 20 MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova, MACHKOVÁ, Eva. Drama v anglické škole, ULRYCHOVÁ, Irina. Drama a příběh : Tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy, PAVLOVSKÁ, Marie. Cesta současné školy ke škole tvořivé,

17 chybět ţádnému pedagogovi, protoţe cvičení, která nabízí, jsou vhodná nejen do oblasti dramatické výchovy, ale jsou vyuţitelná prakticky ve všech předmětech. Poslední knihou, kterou bych zde chtěla zmínit, je publikace s názvem Lekce pro ţivot: Drama a integrované kurikulum od čtveřice zahraničních autorŧ, jimiţ jsou J. Clark, W. Dobson, T. Goode a J. Neelands. Jsou zde lekce určené přímo do hodin dramatické výchovy určené spíše zkušeným pedagogŧm, ale témata jsou velmi zajímavá a rozhodně se hodí k dnešní době. 25 Touto kapitolou jsem chtěla přiblíţit čtenáři několik publikací, které mě osobně zaujaly. Nejedná se o ucelený přehled knih s touto tematikou, ale pouze o vybraný výčet knih, které si pořídím do své knihovny a budu v nich hledat rady při svém budoucím zaměstnání. Tyto knihy jsou pro mě přitaţlivé ať uţ svou teoretickou základnou, která je pro mě dŧleţitá, nebo svými praktickými příklady, které bych ráda vyuţila při práci s dětmi. 25 CLARK, Jim, WARWICK, Dobson, GOODE, Tony, NEELANDS, Jonothan. Lekce pro ţivot: Drama a integrované kurikulum,

18 2 Dramatická výchova v RVP ZV V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je dramatická výchova zařazena do vzdělávací oblasti Umění a kultura vedle povinných předmětŧ Hudební výchova a Výtvarná výchova se statusem doplňujícího vzdělávacího oboru. Není tudíţ povinnou součástí základního vzdělávání a základní školy ji mohou vyučovat jako samostatný předmět, projekt, kurz apod. 26 Pro přehlednost zde uvádím systém kurikulárních dokumentŧ. Obr. 1 - Systém kurikulárních dokumentů DV jako samostatný vzdělávací obor V běţně zaţité výuce z minulých desetiletí není podle učitelŧ pro dramatickou výchovu místo. Marušák a kol. 28 uvádí překáţky a námitky, které jsou vznášeny proti výuce dramatické výchovy: Takhle se ve škole učit nedá, protoţe na to nemáme čas a místo. S velkým počtem našich ţáků nelze pracovat. Děti jsou neukázněné. Děti tyto metody nezvládnou, nevědí si s nimi rady. Na školách nejsou pedagogové, kteří by takový způsob práce zvládli. Autor na všechny tyto námitky odpovídá, nachází 26 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2007, s Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2007, s MARUŠÁK, Radek a kol. Dramatická výchova v kurikulu současné školy : Vyuţití metod a technik, 2008, s

19 alternativy práce a také učitelŧm nabízí vzorové lekce s poznatky pedagogŧ, kteří s dramatickou výchovou mají zkušenosti. RVP ZV formuluje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Dramatická výchova. Jsou to očekávané výstupy pro 1. a 2. období prvního stupně a očekávané výstupy pro ţáky druhého stupně ZŠ a také učivo. V charakteristice vzdělávacího oboru Umění a kultura také uvádí cílové zaměření vzdělávací oblasti a definuje, jak se budou rozvíjet ţákovy kompetence hudební, výtvarnou a dramatickou výchovou. Kompletní charakteristiku vzdělávací oblasti Umění a kultura uvádím v příloze spolu se vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Dramatická výchova. Do vzdělávacího obsahu patří očekávané výstupy pro 1. a 2. období. Podle očekávaných výstupŧ pro 1. období by měl ţák zvládat tvoření hlasu, správně artikulovat a správně drţet tělo. Také by měl umět vyjadřovat svoje emoce a rozeznávat emoce ostatních, rozlišovat herní situaci a přijímat pravidla hry, vstupovat do rolí a jednat v nich. Dŧleţitá je samozřejmě i spolupráce ve skupině při tvorbě rŧzných jevištních situací, které poté prezentuje před spoluţáky a sleduje prezentace ostatních. A nesmíme opomenout ani jednu z nejdŧleţitějších věcí reflexi (například divadelního nebo filmového díla). Očekávané výstupy pro 2. období uţ vyţadují sloţitější porozumění ţáka učivu. Ţák by měl vyuţívat somatických schopností k vyjádření vnitřních stavŧ a emocí určité postavy i sám sebe. V jednání v roli by měl být cítit znatelný pokrok a přesvědčivé jednání. Je schopen sebereflexe po prezentaci inscenačního tvaru a bere v úvahu názor učitele a spoluţákŧ. Učivo je rozděleno do několika tematických celkŧ: základní předpoklady dramatického jednání (psychosomatické dovednosti, herní dovednosti, sociálně komunikační dovednosti), proces dramatické a inscenační tvorby (náměty a témata v dramatických situacích, typová postava, dramatická situace, příběh, inscenační prostředky a postupy, komunikace s divákem), recepce a reflexe dramatického umění (základní stavební prvky dramatu, současná dramatická umění a média, základní divadelní druhy). 19

20 Pro druhý stupeň RVP ZV uvádí očekávané výstupy náročnější, ale přiměřené věku ţákŧ. Setkávají-li se ovšem ţáci druhého stupně s dramatickou výchovou jako začátečníci, nesmíme přeskakovat ani jednodušší výstupy a cíle pŧvodně určené ţákŧm prvního stupně. 2.2 Metody DV v RVP ZV Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se setkáváme s pojmem dramatizace. Konkrétně na tomto místě: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Literární výchova: Učivo: tvořivé činnosti s literárním textem přednes vhodných literárních textŧ, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod. V průřezových tématech je dramatická výchova zmíněna takto: Osobnostní a sociální výchova V osobnostní a sociální výchově lze účinně vyuţít rŧzných postupŧ dramatické výchovy. Doplňující vzdělávací obor Dramatická výchova uţívá jako základní metody nástroje dramatické a inscenační tvorby, osobnostní a sociální výchova vedle toho uţívá i tréninkové postupy sociálně psychologické povahy, které nemají divadelní podstatu. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Dramatická výchova, jako doplňující vzdělávací obor umoţňuje ţákŧm vyjadřovat a prezentovat své postoje, přijímat role a zkoumat témata a situace na základě vlastního jednání. Je tedy patrné, ţe dramatická výchova má v RVP ZV dŧleţité postavení, i kdyţ by podle mého názoru měla být zařazena jako předmět povinný. Školy mají moţnost zaměstnat kvalifikovaného učitele pro tuto práci a pedagogové, kteří tyto zkušenosti nemají, na sobě mohou dále pracovat a projít kurzem výuky dramatické výchovy. V dnešní době jsou moderní školy například jazykově či sportovně zaměřeny, ale určitě by své uplatnění našla i základní škola zaměřená na dramatickou výchovu. 20

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY 5.10.1 LITERÁRNĚ - DRAMATICKÁ VÝCHOVA 5.10.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Literárně dramatická výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Dramatická výchova jako metoda práce učitele na 1. stupni ZŠ

Dramatická výchova jako metoda práce učitele na 1. stupni ZŠ Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY Dramatická výchova jako metoda práce učitele na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Marie Pavlovská,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA SOUČASNÝ STAV

DRAMATICKÁ VÝCHOVA SOUČASNÝ STAV DRAMATICKÁ VÝCHOVA Historie vyučovacího předmětu dramatická výchova v České republice je poměrně krátká a ne příliš povzbudivá. Více než třicet let se o dramatické výchově hovoří jako o možném doplnění

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA PEDAGOGIKY Metody dramatické výchovy na I. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. Vypracovala: Ludmila

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD představuje v rámci vzdělání na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU Název školy: Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11 Název společného projektu: Hlavní tematické zaměření společného projektu: Hlavní cíl společného projektu: Připravujeme

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Vymezení úkolu Úkol splňuje požadavek: Školského zákona (561/2004 173-176 ) Koncepčních záměrů pro inspekční činnost v období

Více