Analýza programové náplně na letních dětských táborech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza programové náplně na letních dětských táborech"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Analýza programové náplně na letních dětských táborech Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. Vypracoval: Bc. Jan Findejs 5. ročník TV-AJ Brno, 2009

2 Prohlašuji, že jsem pracoval samostatně za použití uvedené literatury. Souhlasím, aby práce byla uveřejněna v knihovně FSpS MU a zpřístupněna ke studijním účelům.... 2

3 Děkuji Doc. PhDr. Vladimíru Jůvovi, CSc. za obětavost, trpělivost a čas, který mi věnoval, za jeho odborné vedení a pomoc v průběhu zpracování diplomové práce. 3

4 Úvod 7 1 Pedagogika volného času Pojem pedagogiky volného času Vývoj pedagogiky volného času Výchova ve volném čase Funkce výchovy ve volném čase Obsah výchovy ve volném čase Činnosti povinnostního charakteru Činnosti dobrovolného charakteru Shrnutí 18 2 Organizace a zařízení pracující s dětmi a mládeží ve volném čase Česká republika Zahraničí Shrnutí 22 3 Letní dětské tábory Tábory dříve a dnes Legislativa a doporučení Táborový personál Shrnutí 30 4 Programová náplň Důležité pojmy Faktory ovlivňující sestavování táborového programu Cíl a záměr Délka tábora Počet dětí Věk dětí Pohlaví dětí Doplňující informace 36 4

5 4.3 Zážitkové kurzy a dramaturgie akce Táborové činnosti podle počtu účastníků Oddílové aktivity Celotáborové činnosti Celotáborová etapová hra Táborové činnosti podle zaměření Sociální aktivity Fyzické aktivity Kreativní aktivity Psychologické aktivity Kulturní aktivity Hra Definice a význam Typy a dělení her Desatero úspěšného organizátora her Shrnutí 53 5 Analýza vybraných táborových programů Cíle analýzy Popis analyzovaných programů Programy tábora Dolní Mrzatec Další táborové programy Charakteristika obsahové analýzy Analýzy sledovaných programů Dolní Mrzatec Dolní Mrzatec Dolní Mrzatec Intertouch Vývoj počtu her na táboře Dolní Mrzatec v letech Interpretace výsledků analýzy Návrhy na změny či vylepšení Shrnutí 66 5

6 Závěr 67 Literatura 68 Příloha č. 1: Charta výchovy pro volný čas Příloha č. 2: Legislativa a některé vybrané normy související s prací s dětmi a mládeží Příloha č. 3: Denní rozvrh tábora Dolní Mrzatec Příloha č. 4: Program tábora Dolní Mrzatec z roku 2000 Příloha č. 5: Program tábora Dolní Mrzatec z roku 2004 Příloha č. 6: Program tábora Dolní Mrzatec z roku 2008 Příloha č. 7: Program kurzu Intertouch

7 Úvod Dětské tábory jsou již dlouhá léta nejen v naší republice jedním z hojně využívaných způsobů trávení volného času dětí. Jsou místem, kam si zvykli rodiče posílat své ratolesti během letních prázdnin, aby měli po celoročním, mnohdy nelehkém, úkolu starání se o děti také několik dnů, jak říkáme pro sebe. Během těchto dní mají šanci odpočinout si od každodenních povinností spojených s výchovou dětí. Ať už jedou k moři, cestují po památkách, nebo jen jednoduše zůstanou doma a relaxují, mají pro ně tyto dny jedno společné o jejich potomky se stará někdo jiný, ve většině případů cizí. Aby si mohli v klidu užívat zaslouženého odpočinku, musí mít jistotu, že bude o jejich děti dobře postaráno. Jelikož jsem se již od raného dětství letních táborů účastnil a teď se na chodu dětského tábora podílím v roli programového vedoucího, je mi tato problematika blízká, a rozhodl jsem se ji proto v této práci zpracovat podrobněji. Je mnoho požadavků, které by měl dobrý tábor splňovat, a blíže se k nim vrátíme v samostatné kapitole, hlavním záměrem této práce však je podrobně prozkoumat a popsat jednotlivé části táborového programu a zásady jeho tvorby tak, aby mohla sloužit jednak lidem chystajícím se na sestavování jejich vlastního táborového programu, či aby byla zajímavým a inspirativním čtením pro ty ostatní. Materiálem ke zkoumání bude dostupná volnočasová literatura, různé druhy táborových aktivit a konkrétní celotáborové programy zrealizované v posledních letech. Táborový program je totiž často to, kvůli čemu se děti na tábor těší již mnoho měsíců dopředu, a také to, co v podobě zpětné vazby od dětí dává rodičům jasný signál, jestli tábor vybrali dobře. Mohlo by se zdát, že sestavení kvalitního programu není až tak obtížné, jak se ale v této práci přesvědčíme, je mnoho úskalí, se kterými se každý člověk sestavující takový program musí vyrovnat, a proto doufáme, že mu tato práce v některých ohledech práci ulehčí. V teoretické části se zaměříme na pojem volného času, organizace pracující s dětmi ve volném čase, historii, současnost a budoucnost letních dětských táborů, legislativu spojenou s pořádáním táborů, táborový personál a obecné zásady tvorby táborového programu. V rozborové části práce se budeme 7

8 věnovat struktuře a obsahu konkrétních táborových programů se zaměřením na rozbor programové náplně letního dětského tábora u Dolního Mrzatce v letech Po zhodnocení zkoumaných programů navrhneme možné změny a vylepšení vycházející z předchozího textu práce. 8

9 1 Pedagogika volného času 1.1 Pojem pedagogiky volného času Je mnoho způsobů, jak lze trávit volný čas a představy různých lidí o smysluplně využitém volném čase se mohou často velmi lišit. Někdo rád sedne do křesla a čte noviny, další rád vyrazí někam s přáteli, ať už do oblíbené restaurace, či někam na výlet, jiný zase radši udělá něco pro své zdraví a věnuje se sportu. Již jen z tohoto krátkého výčtu je vidět, že uspořádat všechny teoretické poznatky o různých formách volnočasových aktivit a jejich uplatnění v praxi není jednoduchý úkol. Tímto úkolem se zabývá pedagogika volného času. Snaží se zodpovědět např. otázky: Jak můžeme ve volném čase na mladé lidi působit? Jak hospodařit s volným časem? Jakou roli hraje v organizaci volného času rodina, učitelé, kamarádi? A mnoho dalších. 1.2 Vývoj pedagogiky volného času Pedagogika volného času jako samostatný vědní obor neexistuje v kontextu jiných vědních oborů příliš dlouho. Dříve se o pedagogickém působení ve volném čase mluvilo v rámci dnes nadřazeného pojmu pedagogika. Změny životního stylu a s tím spojený nárůst příležitostí k využití volného času vedly v minulosti k potřebě více o této součásti našeho života diskutovat a uvažovat. Diskuze a stále větší počet lidí zabývající se touto tématikou vedly k tomu, že dnes již mluvíme o pedagogice volného času jako právoplatném zástupci pedagogických disciplín. Počátky tohoto vědního oboru můžeme najít ve Spojených státech amerických, kde sloučením dvou hnutí v první polovině dvacátého století vzniklo Departements of Recreation and Parks. Tato střediska rekreace a parků sdružovala odborníky zaměřené na různé formy využití rekreace, kteří se později sdružili a na Departements of Leisure Studies zajišťují na univerzitách a vysokých školách v USA možnosti vzdělávání odborníků na sféru volného času (Vážanský, M., Smékal, V., 1995, str. 61). V Evropě se obor pedagogiky volného času více dostává do povědomí lidí přibližně v padesátých letech dvacátého století. Centry dialogu o potřebě 9

10 vzdělávání lidí ve volném čase, a s ní i zvýšený zájem o odborníky na tuto oblast, byly střední Evropa, Skandinávské země, Francie a Velká Británie. Tyto země také v roce 1970 iniciovaly svolání 1. evropského kongresu o volném čase konaného v Ženevě a o rok později založení Evropské asociace volného času a rekreace (ELRA). Na celosvětové úrovni pak již od roku 1952 působí Světová asociace volného času (World Leisure and Recreation Association, WLRA) se sídlem na University of Northern Iowa v USA. Ta podporuje a zaštiťuje výzkum volnočasových aktivit a zároveň je významným hlasem bojujícím za zlepšení podmínek pro využití volného času na celém světě. Snaží se upozornit na celosvětové problémy například spoluprací s Organizací spojených národů na projektu Millennium Development Goals, jehož cílem je např. bojovat s chudobou a hladomorem, poskytnout každému dítěti možnost vzdělání, snížit dětskou úmrtnost, zastavit šíření nemoci AIDS a zajistit šetrné využívání přírodních zdrojů. Jedním ze základních dokumentů WLRA je Charta výchovy pro volný čas, schválená v roce 1970 a upravená do dnešní podoby v roce V osmi bodech shrnuje význam volného času pro člověka a apeluje na odpovědné instituce (vlády a vzdělávací zařízení) s požadavkem na vytvoření vhodných podmínek pro plnohodnotné trávení volného času. Uvedeme si zde volný překlad jejích stěžejních bodů, celý text pak bude v původním znění k nahlédnutí v příloze č Každý člověk má právo na provozování volnočasových aktivit, které nejsou v rozporu s normami a sociálními hodnotami jeho spoluobčanů. Státy jsou povinny toto právo všech jeho obyvatel uznávat a chránit. 2. Stejně důležitý je význam volnočasových aktivit pro kvalitu života, jako pro zdraví a vzdělávání. Vlády by měly občanům zajistit co nejkvalitnější a nejpřístupnější možnosti trávení volného času. 3. Význam činností ve volném čase pro jednotlivce leží v možnosti seberealizace, osobnostním a společenském rozvoji a ve svém výsledku vede ke zkvalitnění života. 10

11 4. Stát by měl dbát na vzdělávání pracovníků pracujících ve volnočasové sféře a na vytvoření podmínek pro vznik různorodých organizací a sdružení zabývajících se využitím volného času. 5. Vzdělávací zařízení by měla zdůrazňovat význam rekreace a volného času pro člověka a integrovat je do jeho způsobu života. (dostupné na WWW: <http://www.worldleisure.org/pdfs/charter.pdf>, [cit ]) 1.3 Výchova ve volném čase Využití volného času, tedy doby zbývající po splnění povinností a zahrnující činnosti, které vykonáváme dobrovolně a přinášejí nám radost a uspokojení, je třeba u dětí citlivě pedagogicky ovlivňovat. Předcházíme tak možným nežádoucím projevům spojeným s nekontrolovaným využíváním volného času zejména u dospívajících dětí. U této věkové kategorie, kdy jsou děti náchylnější k různým svodům běžného života a se vzrůstajícím vlivem vrstevníků a okolí klesá vliv rodičů na výchovu dětí, nacházíme často příklady, kdy mohlo lepší využívání volného času zabránit mnoha tragédiím. Za všechny můžeme uvést stále častější případy střelby na amerických, ale i evropských školách. V mnoha těchto případech se ukázalo, že se o to, co děti ve volném čase dělaly, nikdo příliš nezajímal. Jedním z cílů výchovy by tak mělo být naučit člověka rozumně využívat volný čas, formovat jeho zájmy a podporovat centrální, hluboký, celoživotní zájem (Pávková, J. a kol., 2002, str. 32). Pojem výchovy ve volném čase není jednotně definován, měl by však podle Pávkové (2002) splňovat tato kritéria, abychom mohli o výchově mimo vyučování hovořit: - probíhá mimo povinné vyučování - probíhá mimo bezprostřední vliv rodiny - je institucionálně zajištěná - uskutečňuje se převážně ve volném čase 11

12 1.3.1 Funkce výchovy ve volném čase Jak jsme si již v předchozí části uvedli, hlavními cíli této výchovy je uspokojování a kultivování významných lidských potřeb, racionální využívání volného času, rozvíjení specifických schopností a formování hodnotných zájmů. Všechny tyto cíle pak společně přispívají k prevenci společensky nevhodných forem chování a celkově kladně působí na rozvoj člověka. Vědci zabývající se touto problematikou nemají na funkce výchovy ve volném čase jednotný názor. Pro ilustraci si uvedeme dva druhy dělení těchto funkcí. Vážanský a Smékal (1995) vycházeli z práce H. W. Opaschowského a hovoří o osmi cílových a všeobecných funkcích volného času. Mezi cílové funkce řadí: 1. Rekreace potřeba zotavení, osvěžení, zdraví a dobrého pocitu. 2. Kompenzace potřeba vyrovnání, rozptýlení a potěšení. 3. Edukace potřeba poznání, učebního podněcování a dalšího učení. 4. Kontemplace potřeba klidu, pohody, rozjímání a sebevědomí. Společným znakem těchto funkcí je orientace na jedince, zatímco všeobecné funkce nahlíží na volný čas a jeho využívání v kontextu jedince a společnosti, která ho obklopuje. 5. Komunikace potřeba sdělení, kontaktu a družnosti. 6. Integrace potřeba společnosti, kolektivního vztahu a tvoření skupin. 7. Participace potřeba účastenství, angažovanosti a sociálního sebepojetí. 8. Enkulturace potřeba kreativního rozvoje, produktivního uplatnění a účasti na kulturním životě. Hájek, Hofbauer a Pávková (2003) ve svém dělení rozeznávají tři základní funkce výchovy ve volném čase, které zahrnují ve větší či menší míře výše zmíněné lidské potřeby. Také již hovoří o institucích a organizacích pracujících s dětmi ve volném čase, kterým se budeme podrobněji věnovat v samostatné kapitole. 12

13 Tyto organizace a instituce plní níže uvedené funkce v různém rozsahu podle svého charakteru. 1. Výchovně-vzdělávací 2. Zdravotní 3. Sociální Výchovná funkce na její plnění je kladen největší důraz. Různé činnosti pomáhají u dětí formovat žádoucí postoje a morální vlastnosti, uspokojují jejich zájmy a potřeby a také motivují k hodnotnému využívání volného času, získávání nových vědomostí a dovedností. Tímto také napomáhají k vytváření návyků vedoucích k celoživotnímu vzdělávání. Zdravotní funkcí snaha o zdravý tělesný a duševní vývoj dětí a mládeže. Výchovné instituce by se měly především zaměřit na aktivní odpočinek, který kompenzuje dobu strávenou sezením ve školních lavicích či u televize, na správné hygienické návyky a na význam správné životosprávy. Velký význam pro zdravý duševní vývoj má příjemné prostředí, kamarádské vztahy i možnost prožít radost a uspokojení z oblíbené činnosti. Ke zdravotní funkci řadíme i dodržování zásad bezpečnosti, na které bychom měli při jakékoli činnosti nejen s dětmi pamatovat. Přebíráním úlohy rodičů v době, kdy jsou v zaměstnání, plní výchovné instituce i funkci sociální. Výchova by měla obsahovat nácvik komunikativních dovedností, rozvoj sociálních kompetencí a seznamování s pravidly společenského chování. Tato funkce pak nabývá největšího významu zvláště v zařízeních pracujících s mladšími dětmi nebo zařízeních přechodně či trvale nahrazujícími rodinu (dětské domovy, domovy mládeže, školní družiny apod.) Obsah výchovy ve volném čase Společně s celkovým rozvojem lidské společnosti docházelo a stále dochází i k vývoji v oblasti výchovy ve volném čase a změně vnímání pojmu volného času obecně. V raných dobách lidské civilizace lidé velkou většinu času trávili prací a zbylou část dne vyplňoval odpočinek. Prvními důkazy o využívání 13

14 a samotné existenci volného času jsou nejstarší dochované nástěnné malby a umělecké předměty. Lidé je tvořili v době osobního volna, ať už z náboženských, či světských pohnutek, a zanechali nám tak svědectví prvních volnočasových aktivit. S postupným rozvojem lidské civilizace se doba strávená prací zkracovala a lidé začali mít potřebu nějak volný čas využít. To vedlo k rozvoji v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti (hry, divadlo, hudba, sport apod.). Vznikaly také specializované organizace věnující se využití volného času dětí a mládeže, kterým se budeme věnovat v samostatné kapitole. Změny a vývoj ve způsobu trávení volného času nenajdeme pouze v dlouhodobém měřítku, ale můžeme je také ilustrovat na dvou průzkumech z druhé poloviny dvacátého století. Prvním byl výzkum využívání volného času, jehož výsledky byly prezentovány v publikaci Co s volným časem? autora F. Zicha (1978), a druhým výzkum Strakové, Tomáška a Palečkové provedený v roce 1996 u žáků osmých ročníků základních škol (Pávková, J. a kol., 2002, str. 14). Graf č. 1 Graf ukazuje dominantní postavení kulturních činností, nejmenší podíl zaujímají činnosti sportovní. Jak jsme již uvedli, dochází i v relativně krátkodobém měřítku necelých dvaceti let k viditelnému posunu ve způsobu trávení volného času, což můžeme dokumentovat na grafu č

15 Graf č. 2 Strmý propad podílu na využití volného času můžeme sledovat u kulturních činností, potěšitelný je nárůst podílu sportovních aktivit, méně už vyšší procento pasivního odpočinku formou sledování televize. Některé ukazatele mohou být ovlivněny zaměřením druhého průzkumu pouze na žáky základních škol, celospolečenské trendy dnešní doby však např. vysoké procento pasivního odpočinku potvrzují. V zájmu zdravého duševního i tělesného vývoje dětí a mládeže bychom měli dbát na výchovně-vzdělávací charakter využití volného času dětí. V dnešní době je velký důraz kladen na činnosti vyžadující aktivní účast dětí a mládeže. Tento přístup kontrastuje s metodami před rokem 1989, kdy nebyl dáván dětem dostatečně velký prostor na seberealizaci a jejich činnost byla obvykle silně regulována. Během posledních téměř dvaceti let se v České republice začínají prosazovat západní trendy, které nejen v oblasti využití volného času podporují v mladých lidech schopnost formulovat vlastní názor a také si ho umět prosadit a obhájit. Přes tento jasný posun k větší samostatnosti bychom neměli v roli rodiče, učitele, ani vychovatele na citlivé ovlivňování využití volného času rezignovat. Obsahem výchovy ve volném čase by proto měly být podle Pávkové (2002) činnosti povinnostního i dobrovolného charakteru. Vzájemným prolínáním 15

16 by měl být zajištěn celostní rozvoj dětí a mládeže. Téma této práce je zaměřeno spíše směrem k činnostem dobrovolným, pro ucelený obrázek o této problematice je však přínosné uvést si celé spektrum volnočasových aktivit. Jak se přesvědčíme dále, např. činnosti sebeobslužné tvoří jednu z významných oblastí, na kterou je na dětských táborech kladen důraz Činnosti povinnostního charakteru Sebeobslužné činnosti Zaměřují se na vedení zejména mladších dětí k zafixování správných návyků u osobní hygieny, péče o pořádek a čistotu prostředí, a také při jednání s lidmi. Jsou vedeny k samostatnosti v péči o vlastní osobu a osobní majetek. Jak jsme již uvedli výše, klade se v dnešní době stále větší důraz na samostatnost dětí. Nejvíce se tento trend uplatňuje ve školním vyučování, kdy se klade menší důraz na encyklopedické znalosti, a po vzoru západních zemí se snažíme děti spíše naučit, kde mají informace hledat a jak s nimi naložit. Výchova ve volném čase by v tomto směru neměla za tou školní nijak zaostávat. Příprava na vyučování Zahrnují všechny aktivity směřující k upevnění znalostí z vyučování, jejich prohlubování a procvičování. Specifickými prostředími jsou školních družiny a domovy mládeže, kde ke snadnějšímu zvládnutí učiva mohou přispět vychovatelé správně volenými didaktickými hrami a praktickými ukázkami využití získaných znalostí. Také by měli pomoci dětem s vytvořením optimálních podmínek pro učení, popřípadě spolupracovat s rodiči na dohledu nad učebním procesem jejich dítěte Činnosti dobrovolného charakteru Zájmové činnosti Jsou nejdůležitější částí obsahu výchovy mimo vyučování. Ve svém výsledku se podílejí na utváření životního stylu a hodnotové orientaci člověka. 16

17 Člověk, který je už od útlého věku veden k nějaké zájmové činnosti, je v období dospívání odolnější negativním vlivům, které na něj často útočí ze všech stran (kamarádi, složité rodinné vztahy atd.). Má totiž obvykle někoho, na koho se může spolehnout (kamarád, trenér, hudební skupina, sportovní kolektiv apod.), a mnohem snadněji tak problémy překonává. Základními oblastmi zájmových činností jsou činnosti společenskovědní, přírodovědné, pracovně-technické, tělovýchovné, sportovní a estetickovýchovné (Pávková, J. a kol., 2002, str. 51). Rekreační činnosti Významné pro zdraví duševní a tělesný vývoj dětí, slouží k odstranění únavy z vyučování a odreagování, většinou formou pohybových aktivit sportovního, turistického a tělovýchovného rázu. Dětem jsou předkládány nejlépe formou her, kdy se často nechají strhnout samotnou hrou a nevnímají, že jejich činnost má nějaký skrytý hlubší smysl. Výslednou efektivitu prováděných činností zvýšíme, pokud s dětmi pracujeme na čerstvém vzduchu, kde je míra aktivizace pro danou činnost vyšší než v uzavřeném prostředí např. školní tělocvičny. Odpočinkové činnosti Hlavním úkolem je odstranění únavy organismu, proto musí být psychicky i fyzicky nenáročné. Jsou zařazovány podle potřeby během celého dne, nejčastěji však po obědě. Do této kategorie řadíme mnoho činností, například: procházka, klid na lůžku a rozhovor. Patří sem i drobné individuální zájmové aktivity, např. sběratelství, četba, hra na hudební nástroj a ruční práce. Společensky prospěšné činnosti Snaží se děti vychovávat k dobrovolné práci ve prospěch druhých. Příklady jsou pomoc starším, slabším a nemocným osobám, snaha o ochranu životního prostředí, kulturní činnost atd. Při správném pedagogickém působení tyto aktivity přispívají ke kladnému formování charakterových vlastností dětí a současně k utváření žádoucích sociálních vztahů. Měly by být nedílnou součástí všech složek výchovy dětí a mládeže. Nejefektivnější je výchovné působení, kdy 17

18 jsou dětem tyto zásady sdělovány pedagogy, trenéry a vychovateli jaksi mimoděk v rámci běžně vedené komunikace. 1.4 Shrnutí Tato kapitola nás v první části seznámila s pojmem pedagogika volného času, vývojem tohoto ještě stále relativně mladého vědního oboru a hlavními organizacemi zabývajícími se teorií i praxí pedagogiky volného času. V druhé části jsme se věnovali základním rysům volnočasové výchovy, a dále pak dvěma pohledům na její funkce. Závěrečná část nám představila historické i současné trendy ve využívání volného času a rozčlenila činnosti vykonávané dětmi a mládeží do šesti základních kategorií. V následující kapitole se seznámíme s nejvýznamnějšími organizacemi a institucemi zajišťujícími volnočasovou výchovu. 18

19 2 Organizace a zařízení pracující s dětmi a mládeží ve volném čase Neocenitelnými pomocníky při výchově dětí ve volném čase jsou, jak jsme se již dříve uvedli, různé organizace a zařízení, jejichž cílem je nabídnout mladým lidem hodnotnou a smysluplnou náplň volného času. Plní tak ve většině případů nezastupitelnou výchovnou funkci a doplňují výchovu ve školním a rodinném prostředí. Zaměření i počet těchto organizací a zařízení se měnilo spolu s vývojem celé společnosti a mnohdy byl tento vývoj ovlivněn také regionálními zvyklostmi. V této kapitole shrneme historii a současný stav těch nejvýznamnějších jak v českém, tak v celosvětovém měřítku. 2.1 Česká republika Podle průzkumu evropské společnosti Eurobarometer z roku 2003 patří Česká republika mezi státy Evropy s nejvyšším procentem mladých lidí, pokud porovnáváme jejich členství v nějaké volnočasové organizaci. Pořadí vedlo mezi třinácti kandidátskými zeměmi pro vstup do Evropské unie Slovensko se 71 procenty, následováno Slovinskem, Maltou, Polskem a na pátém místě Českou republikou s 58 procenty mladých organizovaně trávících volný čas (dostupné na WWW: <http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/cceb/2003/2003.1_youth _analytical_report_en.pdf>, [cit ]). Již z uvedeného pořadí můžeme vidět, že středoevropské státy si svůj kladný vztah k volnočasovým aktivitám zmíněný již v úvodní kapitole zachovaly a tento aspekt výchovy zde má i nadále velmi silnou pozici. Vůbec nepopulárnější jsou u české mládeže sportovní kluby, jejichž členem je podle zmíněného průzkumu 34 % mladých Čechů, nejvíce z celého bývalého východního bloku (celoevropskou jedničkou je v tomto ohledu Nizozemí s 48 %). Nejdéle působícím sportovním klubem u nás je tělovýchovná organizace Sokol, založená roku 1862 Dr. Miroslavem Tyršem. Cílem této organizace byl všestranný rozvoj člověka, proto kromě tělesných cvičení podporovala i osvětovou činnost zakládáním divadelních spolků či knihoven. Po dlouhém období zákazu činnosti po roce 1948 dnes v duchu původních tradic 19

20 jako své hlavní činnosti uvádí: Sport pro všechny, výkonnostní sport, společensko-kulturní činnosti a vzdělávání. Další tisíce dětí u nás navštěvují nejrůznější sportovní kluby ať už ty tradiční (fotbal, lední hokej, basketbal, gymnastika atd.), tak také stále se zvyšující počet těch exotičtějších (florbal, softbal, akrobatický rokenrol apod.). Další důležitou skupinou zařízení pracujících s dětmi ve volném čase jsou střediska pro volný čas dětí a mládeže. Ty by měly plnit rekreační a výchovněvzdělávací funkci a patří sem stanice zájmových činností a hlavně domy dětí a mládeže (dále DDM). DDM u nás vznikaly od 50. let minulého století (později jako Domy pionýrů a mládeže) a soustředily se na organizovanou zájmovou činnost formou různě zaměřených kroužků (přírodovědné, estetické, technické, tělovýchovné atd.). Jednou z významných prázdninových aktivit je i v dnešní době pořádání různě zaměřených dětských táborů, kterým se budeme věnovat v samostatné kapitole. Podobný záměr jako DDM mají také základní umělecké školy rozšiřující vědomosti a dovednosti mladých zejména v hudebních, výtvarných, literárnědramatických a tanečních oborech. Se školou jsou spojeny školní družiny a kluby a také domovy mládeže (DM). Předchůdci dnešních školních družin byly již od konce 19. století útulky. V Praze vznikl roku 1885 první útulek pro děti školou povinné, o které se rodiče nemohli během dne pro nemoc nebo pracovní zaneprázdnění starat (Pávková, J. a kol., 2002, str. 112). V roce 1931 byly útulky přejmenovány na družiny pro školní mládež a po druhé světové válce dochází k postupnému oddělení školních družin (pro mladší žáky) a školních klubů (pro starší žáky). Výhodou školních družin a klubů je každodenní pedagogické působení kvalifikovaných pedagogů. Dnešními trendy při převažujících praktických činnostech jsou individuální přístup a respektování osobních zvláštností žáků. Domovy mládeže by měly kromě své ubytovací a stravovací funkce plnit i funkci výchovnou. Slouží žákům středních škol a obsah výchovy by měl navazovat na jejich učivo. Důležitá je zde osobnost vychovatele, který by měl nejen vychovávat, ale i částečně zastoupit funkci rodičů. DM se snaží nabízet širokou škálu ať už individuálních, nebo skupinových činností rozvíjejících osobnost žáků. 20

21 Neméně důležitými organizacemi působícími na našem území jsou také Junák, Pionýr a YMCA (té se budeme věnovat v další kapitole věnované organizacím a hnutím zahraničním). Junák (svaz skautů a skautek ČR) vychází ze skautského hnutí lorda R. S. S. Baden-Powella a dalších severoamerických organizací inspirovaných myšlenkami E. T. Setona. U nás hnutí vzniklo z iniciativy A. B. Svojsíka roku Po letech zákazů dnes sdružuje 45 tisíc členů všech věkových kategorií (dostupné na WWW: <http://verejnost.skaut.cz/skauting/cesky/>, [cit ]). Junák se pomocí družinového systému a činností zaměřených na turistiku a pobyt v přírodě snaží mladé lidi naučit vážit si přírody, ale hlavně přátelství a pozitivních mezilidských vztahů. Dnešní pionýrská organizace čerpá ze své tradice konce šedesátých let minulého století a nepokračuje tak v ideálech masovosti a jednotnosti stejnojmenné poválečné organizace. Soustředí se na všestranný rozvoj svých členů ať už během pravidelné celoroční, či prázdninové činnosti. Prázdninové tábory jsou vyvrcholením celoroční práce v pionýrských oddílech a například v roce 2007 uspořádal Pionýr 417 letních táborů, kterých se zúčastnilo osob, čímž se stal největším pořadatelem dětských táborů u nás. Členskou základnu Pionýra pak k tvořilo registrovaných členů (dostupné na WWW: <http://www.pionyr.cz/vyr_zpravy/2007_27.pdf>, [cit ]). 2.2 Zahraničí Počátky většiny zahraničních organizací můžeme najít v anglicky mluvících zemích jako Velká Británie či USA. Z těchto zemí se poté časem myšlenky různých hnutí rozšířili téměř do celého světa, vždyť třeba skautské hnutí nemá zastoupení pouze v Andoře, Číně, na Kubě, v Severní Koreji, Laosu a Barmě a sdružuje v 216 zemích světa více než 28 miliónů členů. Historii tohoto hnutí přitom začal psát britský důstojník Robert Baden-Powell roku 1907 pouze s dvaceti chlapci na jihozápadě Anglie. Také původní záměr naučit mladé hochy postarat se o sebe v přírodě se do dnešní doby rozšířil např. až na spolupráci s různými humanitárními organizacemi na podpoře světového míru a dalších formách humanitární pomoci v rozvojových zemích po celém světě. 21

22 Ještě starší organizací, založenou roku 1844 v Londýně a dnes působící ve 124 zemích světa, je již výše zmíněná YMCA (Young Men's Christian Association). Tato organizace, která například dala světu prostřednictvím kanadského učitele Jamese Naismitha basketbal, či má mezi svými členy několik držitelů Nobelovy ceny (letošní laureát Nobelovy ceny za mír Martti Ahtisaari je více než 50 let členem YMCA), má za cíl harmonicky rozvíjet lidskou osobnost tréninkem ducha, mysli a těla. Vychází z křesťanských ideálů, avšak v dnešní době se podílí i na čistě světských projektech, jakými jsou například America on the Move bojující proti zvyšujícímu se počtu obézních dětí a dospělých v USA. Již zmiňované pionýrské hnutí bylo v minulosti zastoupeno ve všech státech s komunistickým režimem. Po dramatických změnách v politickém uspořádání těchto států na začátku devadesátých let minulého století někde toto hnutí zaniklo, jinde se odpoutalo od svých původně komunistických ideálů (jako třeba v České republice) a v ostatních státech, které své politické zřízení nezměnily, pokračuje dál ve výchově mladých lidí na principech podobných hnutí skautskému, ovšem se zakomponovaným učením o komunistických principech. V těchto státech je většinou pionýrské hnutí podporováno místní komunistickou stranou. Příkladem mohou být Kuba, Čína, Vietnam, Severní Korea, Sýrie, Španělsko a další. Jedním z nejprogresivnějších hnutí, které inspirovalo mnoho podobných po celém světě je Outward Bound. Založené roku 1941 původně jako škola vyučující mladé námořníky potřebným znalostem a dovednostem, je dnes nejvýznamnější světovou organizací prosazující metodu zážitku, jako prostředku k rozvoji lidské osobnosti. Hlavním organizační formou tohoto hnutí jsou intenzivní zážitkové pobyty v přírodě, o kterých (stejně jako o české odnoži Prázdninové škole Lipnice) se zmíníme v kapitolách pojednávajících o zásadách tvorby programové náplně a programovém rozboru samotném. 2.3 Shrnutí Druhá kapitola v první části na základě výstupů ze statistických dat popsala míru využívání volnočasových aktivit v České republice v kontextu ostatních evropských států. Další část byla věnována jednotlivým výchovným 22

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí Dotazníky pro děti celkem 3 625 dotazníků různé věkové skupiny (od 5 do

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Možnosti a úskalí zdravého životního stylu žáků ZŠ a jejich vztah k pohybu ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Pavlína 2015 Analýza dat Dotazník pro učitele tělesné výchovy Slovní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže program č. III - Akce pro neorganizované děti a mládež na území hl.m.prahy

subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže program č. III - Akce pro neorganizované děti a mládež na území hl.m.prahy Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY V OBLASTI VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ROK 2011 určené pro subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace je vydán na základě zákona 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2,3. v návaznosti

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

H KLUB. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Deskové hry. Miroslav Štěpánek

H KLUB. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Deskové hry. Miroslav Štěpánek Název příkladu dobré praxe H KLUB Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Deskové hry Miroslav Štěpánek Ústecký, Středočeský a Karlovarský kraj Místo konání Osek 2011 Průřezové téma, vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Úvod Jednou z alternativ povinné školní docházky je domácí vzdělávání. Tento fenomén, historicky pocházející z potřeby rodičů zajistit svým

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Osmek 47 751 52 Přerov IČO: 63701171 Tel: 581262611 Fax: 581735836 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže Zpracoval: Helena Zrnková, vedoucí vychovatel Schválil:

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Nový model zapojení dětí do sportu s využitím týmové práce. Autoři Mgr. Petr Sochor 602-617-034 PetrSochor@atlas.cz Mgr. Miroslav Zítko Tel.: 777-031-545 zitko@caspv.cz Úvod Letos v únoru jsme se zúčastnili

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2.

Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2. Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2. 2013 Dana Moree - Děti opravdu na našich školách oddělujeme příliš brzy.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více