MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ŢIHLI ŢIHLE KRALOVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ŢIHLI ŢIHLE 178 331 41 KRALOVICE"

Transkript

1 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ŢIHLI ŢIHLE KRALOVICE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 20010/2011 (V souladu s 10 odstavec 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a v souladu s 7 odstavec 1, 2 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění) a) Základní údaje o škole Úplný název školy: Masarykova základní škola a mateřská škola v Ţihli, Ţihle 178, Kralovice Sídlo: Masarykova základní škola a mateřská škola v Ţihli, Ţihle 178, Kralovice Charakteristika školy: Plně organizovaná ZŠ Právní forma: příspěvková organizace Telefonní spojení: Faxové spojení: Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: IZO ředitelství: IČO: Údaje o vedení školy: Mgr. Hana Baborová - ředitelka školy Mgr. Vlastimil Šmídl - zástupce ředitelky školy Jiřina Bláhová - vedoucí učitelka MŠ Škola sdruţuje: Název Kapacita IZO Základní škola 300 ţáků Mateřská škola s celodenní 60 dětí péčí Školní druţina 50 ţáků Jídelna základní a mateřské školy 250 jídel Zřizovatel školy: Obec Ţihle právní forma: obec, IČO: adresa: Ţihle 53 1

2 Zařazení do sítě škol: Poslední změna v údajích o právnické osobě č.j. 3841/ Rozhodnutí ze dne Školská rada : Školská rada zasedá nejméně 2 x ročně. O kaţdém zasedání je vytvořen zápis, který je k dispozici u předsedy školské rady. Členové školské rady: Za zřizovatele: Ivo Grüner Za zákonné zástupce: Otto Huček Vladimír Kůsa Pavel Janeček předseda školské rady Za pedagogické pracovníky: Mgr. Marcela Šmídlová Mgr. Jiřina Kovařovská 2

3 b) Přehled oborů vzdělání a vzdělávací program školy Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: C/01 Základní škola, studium denní, délka studia: 9 r. 0 měs C/001 Základní škola, studium denní, délka studia: 9 r. 0 měs. (dobíhající obor) Název vzdělávacího programu Č.j. V ročníku Základní škola v Ţihli (ŠVP je vypracován na základě / , ve znění úpravy a RVP ZV) / Základní škola / Mateřská škola Společně objevujeme svět Počet ţáků k Adresa a typ školy Počet tříd Počet ţáků Ţihle Základní škola plně organizovaná Ţihle Mateřská škola 2 50 Spádový obvod školy: Ţihle, Přehořov, Odlezly, Hluboká, Nový Dvůr, Kalec, Pastuchovice, Velečín, Ostrovec. Ostatní obce, ze kterých jsou ţáci dopravováni do školy: Blatno u Jesenice, Bílov, Mladotice, Chrášťovice, Malá Černá Hať, Potvorov. Materiálně technické zajištění školy: Při plánování čerpání rozpočtu zřizovatele je kaţdoročně počítáno s částkou cca ,- Kč na vybavení školy moderní didaktickou technikou, PC, nábytkem. Téměř dvojnásobně vysoká částka je pouţita na financování oprav a údrţby zařízení školy. Ve školním roce 2010/2011 došlo vlivem přírodních jevů k několika nepředvídaným událostem hromadění ledu na střeše tělocvičny a následné poničení stěn a stropu, zatékání do kabinetu Čj, neustále praskající rozvod vody v MŠ. Zřizovatel vţdy operativně zabezpečil chod školy a dofinancoval nárokované rozdíly. 3

4 c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci Všichni pedagogičtí pracovníci jsou odborně kvalifikovaní pro výkon práce pedagogického pracovníka (zákon č. 563/2004 Sb. v platném znění zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů). Zařazení Vyučovací předměty Úvazek Pracoviště Ředitelka školy+výchovná poradkyně M+Z 1 ZŠ Zástupce ředitele školy P+Ch+Hv 1 ZŠ Učitelka M+F 0,86 ZŠ Učitel M+F 0,36 ZŠ Učitel 1. stupeň 1 ZŠ Učitelka 1. stupeň 1 ZŠ Asistent pedagoga SPgŠ 0,63 ZŠ Učitelka 1. stupeň 1 ZŠ Učitelka 1. stupeň 0,90 ZŠ Učitelka 1. stupeň 1 ZŠ Učitelka 1. stupeň 1 ZŠ Učitelka Č+Aj+OV+Tv 1 ZŠ Učitel Nj+Rv+Tv+VZ+ČSP 1 ZŠ Učitelka Č+Vv 0,82 ZŠ Učitelka D+Aj 1 ZŠ Vychovatelka SPgŠ 1 ŠD Vedoucí učitelka SPgŠ 1 MŠ Učitelka SPgŠ 1 MŠ Učitelka SpgŠ 1 MŠ Učitelka SpgŠ 1 MŠ V průběhu školního roku (duben 2011) jedna pedagogická pracovnice pro 1. stupeň dlouhodobě onemocněla, její pedagogická činnost byla plně nahrazena důchodkyní, která splňuje zákonem stanovené předpoklady pro výkon pozice pedagogického pracovníka vyučující pro 1. stupeň. Od byli přijati dva pedagogičtí pracovníci důchodci, kteří zabezpečovali po celý školní rok výuku matematiky a fyziky na naší škole. Výběr právě těchto zaměstnanců byl uskutečněn pro jejich odbornou kvalifikaci pro výuku těchto předmětů. Ve druhého ročníku se vzdělává ţák s tělesným postiţením, který potřebuje po celou dobu výuky asistenta pedagoga. Asistent pedagoga byl doporučen SPC Plzeň a schválen OŠMS Plzeňského kraje. Ve školní druţině bylo zapsáno více ţáků neţ 25, z tohoto důvodu při převodech těchto dětí do školní jídelny se vyuţívá sluţby provozních zaměstnanců (uklízečky), která zde vykonává dozor a je plně k dispozici vychovatelce školní druţiny. 4

5 Provozní zaměstnanci Zařazení Úvazek Pracoviště Uklízečka 1 ZŠ Údrţbář 1 ZŠ a MŠ Topič 0,25 ZŠ a MŠ Domovnice a 1 ZŠ uklízečka Uklízečka 0,83 MŠ Kuchařka 1 ŠJ Vedoucí kuchařka 1 ŠJ Vedoucí ŠJ a 1 ŠJ administrativní pracovnice Domovnice a uklízečka 0,83 MŠ 5

6 d) Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis ţáků do 1.třídy Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd navrţen skutečnost Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol Počet Z toho přijatých na celkem gymnázia SŠ s maturitou SOU U Jiné Ţák 9. ročníku vietnamské státní příslušnosti nebyl odhlášen z naší školy a tím nelze vykázat jeho přijetí na SŠ. Počet ţáků kteří dokončili ZŠ v niţším neţ 9.ročníku 1 - kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 Všichni ţáci byli přijati v prvním kole přijímacího řízení. Počet ţáků přihlášených na víceletá gymnázia 0 - přijatých na víceletá gymnázia 0 Počet ţáků do ZŠ prakt. do jiné ZŠ zvláštní způsob plnění PŠD dodatečný odklad PŠD - kteří odešli ze ZŠ v průběhu šk.roku

7 e) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Prospěch ţáků Pololetí Počet ţáků celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Opravné zkoušky 1. pololetí pololetí Chování ţáků Sníţený stupeň z chování Počet ţáků 1. pololetí 2. pololetí - z toho 2. stupeň z toho 3. stupeň 1 1 Docházka ţáků 1. pololetí 2. pololetí Zameškané hodiny Neomluvené hodiny Ţák 9. ročníku vietnamské státní příslušnosti nebyl odhlášen z naší školy a nebylo nám poskytnuto rozhodnutí o přijetí na jinou ZŠ, proto jsou všechny hodiny, které zameškal vykazovány jako neomluvené. Přehled disponibilních hodin a volitelných předmětů: Český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý jazyk, výtvarná výchova, fyzika, přírodopis, zeměpis, technické praktikum, informatika, výchova ke zdraví, literární dílna. Pozn.: Disponibilní hodiny byly zařazeny v souladu se ŠVP Základní škola v Ţihli a jejich zařazení bylo projednáno v pedagogické radě. ŠVP byl aktualizován a místo předmětu dramatická výchova byl zaveden v 7. ročníku nový předmět literární dílna Vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání byla zařazena podle témat do předmětů jednotlivých ročníků. V 9. ročníku v rámci předmětu Člověk a svět práce byla vyučována volba povolání. 7

8 Program enviromentálního vzdělávání: Program je začleněn do výchovně vzdělávacích plánů jednotlivých ročníků a byl naplňován ve spolupráci s ENVICem Plasy. Ţáci plnili témata enviromentálního vzdělávání v průběhu celoškolní soutěţe mezi třídami a při projektových dnech. Ochrana člověka za mimořádných událostí Téma je začleněno do vzdělávacích plánů jednotlivých předmětů. Praktické plnění daného tématu bylo ověřováno při projektových dnech. f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ţáci byli s problematikou seznamováni v souladu s minimálním preventivním programem, který byl plně funkční. Metodikem zabývajícím se prevencí projevů chování byl stanoven pedagogický pracovník, který vyučuje výchovu ke zdraví a tělesnou výchovu. Je v těchto předmětech odborně vzdělán. Aktuální otázky prevence studuje na školeních zaměřených na tuto problematiku. Ţáci navštěvují v rámci prevence instituce k tomu určené a do školy jsou zváni přednášející plně kompetentní vzdělávat v dané problematice. Velmi dobrá je také spolupráce s Policií ČR. 8

9 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Akce KCVJŠ v Plzni Poř. č. Číslo akce Stručný popis akce Pedagogický pracovník Účast. poplatek Kč Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro integrované děti (práce mimo výuku) Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro integrované děti (práce mimo výuku) Činnost školní druţiny Činnostní učení ve výuce matematiky v 1. a 2. ročníku ZŠ Finanční vzdělávání zvyšování finanční gramotnosti ţáků Vyuč. 1.st. 550,- Vyuč 1. st. 550,- Vychovatelka ŠD 380,- Vyuč. 1. st. 600,- Vyuč. 2. st. 500, Basketbal ve školní tělesné výchově Vyuč. 2. st. 380, Herní formy nácviku techniky základních atletických disciplin Pouţívání symbolů veličin a jednotek v chemickém textu Z historie výroby kyseliny sírové v západních Čechách Exkurze do Zoologické a botanické zahrady města Plzně Vyuč. 2. st. 400,- 300,- 300,- 200, Botanické praktikum Vyuč. 2. st. 350, Základní norma zdravotních znalostí základy první pomoci pro pedagogy Za prameny pramen Chodské Úhlavy Za vrcholy šumavským podhůřím ze Ţichovic na novou rozhlednu ne vrcholu hradiště Sedlo Dějepisné vyučování ve vlastivědě na 1. stupni ZŠ Vyuč. 2. st. 600,- 500,- 500,- Vyuč. 1. st. 400, Hrajeme si v matematice (nejen) na 1. stupni Vyuč. 1. st. 550, Vyuţití interaktivní tabule SmartBoard na 1. stupni ZŠ Interaktivní výuka snadno a jednoduše pomocí SmartBoard začátečníci Vyuč. 1. st. 400,- Vyuč. 1. st. 460, Činnost školní druţiny Vychovatelka ŠD 390,- 9

10 Ekoateliér Půvabně utajeno Vychovatelka ŠD 390, Komplexní exkurze na Hromnické jezírko Interaktivní vyučovací metody v kontextu RVP pro ZŠ a SŠ Cesty za vrcholy nejvyšší vrchol Tachovska Havran a jeho neznámé okolí Cesty za vrcholy nejvyšší vrchol Tachovska Havran a jeho neznámé okolí Interaktivní vyučovací metody v kontextu RVP pro ZŠ a SŠ Doplňkové studium pro stávající výchovné poradce bez speciálně pedagogického vzdělání Šumavským podhůřím za P. Chelčickým, J Holečkem aj. Zeyerem Etika, etnicita a rasismus v postmoderních společenských vědách Šumavským podhůřím za P. Chelčickým, J Holečkem aj. Zeyerem Workshop k didaktickému vyuţití výstav Království bratrů Pavlových Poslouchám, čtu, vypravuji, tvořím aneb Literární text jako východisko pro práci v hodinách literatury a slohu Praktická výuka rostlin probíraných v učebnicích na základních a středních školách Dendrologická exkurze do zámeckého parku ve Štiříně Dendrologická exkurze do zámeckého parku ve Štiříně Microsoft PowerPoint pro začátečníky Školní lyţování tudy vede cesta! Bezpečnost a právní dokumenty pro školní akce 500,- Vyuč. 2. st. 0,- 500,- Vyuč. 2. st. 500,- Řed. školy M, Z 0, ,- 600,- Vyuč. 2.st. 600,- Vyuč. 2. st. 600,- Vyuč. 2. st. 420,- Vyuč. 2. st. 450,- 350,- 600,- Vyuč. 2. st. 600,- 920,- 500, Dramatická výchova ve škole Vyuč. 2. st. 450, Digitální fotografie začátečník Vyuč. 2. st. 920, Poezie ve škole i mimo ni 1. díl Vyuč. 2. st. 450, Praha návštěva studia České televize, Českého rozhlasu, Muzea F. Kafky Vyuč. 2. st. 550, Za prameny pramen Chodské Úhlavy Vyuč. 2. st. 500,- 10

11 Za vrcholy šumavským podhůřím ze Ţichovic na novou rozhlednu ne vrcholu hradiště Sedlo Vyuč. 2. st. 500,- Komentář ke vzdělávání pedagogických pracovníků: Vedení školy si zakládá na vzdělaných a odborně kvalifikovaných zaměstnancích. Naši pedagogičtí pracovníci vyuţívají kaţdé moţnosti, při které je podpořen jejich další odborný růst. Tohle vše můţeme zabezpečit jedině tehdy, kdyţ vyuţijeme peníze zřizovatele, které nám jsou na DVPP poskytovány. Zároveň se snaţíme zúčastňovat tzv. dotovaných akcí, jejichţ nabídka přichází především od KCVJŠ v Plzni. Ředitelka školy ukončila bakalářské studium (bezplatné) Školského managementu na PF UK v Praze a byl jí udělen titul bakalář. Jedna pedagogická pracovnice zahájila studium anglického jazyka na PF ZČU hrazeno z peněz zřizovatele. Zástupce ředitelky školy se pravidelně vzdělává v oblasti školní matriky, která musí být vedena v elektronické podobě. K této evidenci je vyuţíván program BAKALÁŘ, v němţ se neustále zdokonaluje ZŘ formou školení. Dalšími institucemi pro vzdělávání byly: ÚP Plzeň sever, PPP Plzeň sever, ZČU v Plzni, NIDV Plzeň. Za DVPP můţeme povaţovat i vzájemné hospitace pedagogických pracovníků, které si plní v průběhu školního roku kaţdý 8 vzájemných návštěv, které zdarma poskytnou obrázek o pozitivech i negativech výuky kolegy a přivedou kaţdého z nás na nové nápady. 11

12 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Školní rok 2010/2011 Akce ţáků ZŠ Ţihle Poř.č. Datum Roč. Název akce Místo konání Exkurze Lidice, Niţbor Minikopaná Třemošná Exkurze do knihovny Plasy Sběr hub na mykologickou výstavu v Plasích Velká výstava hub v Plasích Seznamování s dopravními značkami okolí Ţihle Plasy (refektář Kláštera Plasy okolí ZŠ Ţihle Finále MS basketbal ţen Karlovy Vary Exkurze OÚ Ţihle Podzimní vycházka Okolí Ţihle Exkurze Klášter Plasy Basketbal dívky ZŠ a Gymnázium Plasy Muzikál Ať ţijí duchové Plzeň Exkurze DD Trnová Divadelní představení Divadlo ALFA Plzeň Florbal - chlapci Horní Bříza Florbal - dívky Horní Bříza Výtvarná činnost RADOVÁNEK Ţihle Florbal - chlapci Horní Bříza Exkurze Úřad práce Plzeň Rozsvícení vánočního stromu Ţihle Republikové finále basketbal st. dívky Jindřichův Hradec Florbal chlapci okresní finále Horní Bříza Florbal dívka okresní finále Horní Bříza Spaní ve škole ZŠ Ţihle Dějepisná exkurze Potvorov kostel 12

13 Basketbal dívky Koţlany Exkurze všeobená Pivovar Plzeň Exkurze na soukromou farmu Ţihle pan Zd. Janda Přírodovědná vycházka do lesa Ţihle a okolí Zimní přírodopisná exkurze Ţihle a okolí Exkurze do městské knihovny Kralovice Dějepisná exkurze Mariánská Týnice Dějepisná olympiáda Plzeň Kreativní kreslení Adolf Dudek ZŠ Ţihle Basketbal - dívky Koţlany Školní kolo v recitaci ZŠ Ţihle Lyţařský kurz Ţelezná Ruda Divadelní představení MŠ Ţihle Lenka a Václav Špilarovi cestopisné vyprávění o Austrálii ZŠ Ţihle doplněné promítáním diapozitivů ročník učí na 1. stupni ZŠ Ţihle Souhrnná exkurze Plzeň Basketbal chlapci Plasy , 3. a 5. Večerní pozorování oblohy RADOVÁNEK Ţihle Výtvarné práce RADOVÁNEK Ţihle Turistika, topografie, vlastivěda Údolí řeky Střeky Dolní Hradiště Plasy Výtvarné práce RADOVÁNEK Ţihle Výtvarné práce RADOVÁNEK Ţihle Velikonoční stopovačka Ţihle les kolem Dědka a Báby Exkurze Kralovice městská knihovna Domácí násilí přednáška a beseda ZŠ Ţihle PČR Minikopaná chlapci Třemošná Exkurze Muzeum generála Pattona Plzeň 13

14 Atletický čtyřboj ZŠ Kralovice , 4., 7., 8. BESIP Vejprnice Minikopaná chlapci Horní Bříza Divadelní představení MŠ Ţihle Basketbal - dívky ZŠ Plasy Exkurze Ţihle zahradnictví pana Volka Vycházka do lesa pořádají LČR Lesy v okolí Ţihle Exkurze Plasy Okresní archiv, Muzeum Pobyt v přírodě ročník Den dětí pro 1. stupeň ZŠ Ţihle Sponzorská akce M. Sáblíková ZŠ Ţihle litiny Oblátek Straţiště u Mladotic Exkurze: zámek a zámecká park Krásný Dvůr Exkurze (vybraní ţáci) Velká Británie Pobyt v Přírodě Beseda s obecním kronikářem panem J. Wintrem Pobyt v přírodě Exkurze vlastivědná Oblátek Straţiště u Mladotic OÚ Ţihle Oblátek Straţiště u Mladotic Praha Planetarium stupeň Akademie ZŠ Ţihle stupeň SUT (Stále utřená tabule) ZŠ Ţihle Třídní výlet spojený s exkurzí Babylon u (Domaţlice, památník J. Koziny ) Domaţlic Golf Podbořánky Dějepisná exkurze Ţlutice Cyklovýlet spojený s exkurzí do PERLY BYROKA Manětín Manětín Turistika spojená s poznáváním pamětihodností Ţihle a okolí Třídní výlet poznávání Krušných hor Nové Hamry Přírodopisná vycházka Ţihle a okolí 14

15 1. stupeň ZŠ se opět prezentoval velmi zdařilou Akademií, která se konala v závěru školního roku ve velké tělocvičně ZŠ Ţihle za hojné účasti rodičů. Ve školním roce 2010/2011 pokračovala na 2. stupni ZŠ celoškolní soutěţ pod názvem SUT Soutěţ přispěla ke zlepšení úklidu a úpravy tříd, průběţné bodování soutěţe bylo neustále sledováno většinou ţáků. Velmi zdařilý a výborně organizovaný byl závěr soutěţe , při kterém došlo k posledním soutěţím mezi třídami a k závěrečnému předání cen a diplomů. Jako cena byla jiţ na začátku slíbena finanční odměna třídám (z peněz zřizovatele), kterou třídy vyuţívají na financování výletů a exkurzí. O průběhu a závěru soutěţe a o spoustě dalších akcí bylo moţné se dozvědět ve školním časopise ŢIHADLO. Zájmové krouţky: Škola sama neposkytuje ţádné zájmové krouţky, ale úzce spolupracuje s DDM Radovánek Kaznějov místo poskytovaného vzdělávání Ţihle. Zaměstnanci naší školy jsou při organizaci různých akcí nápomocni a některé krouţky také vedou. Spolupráce se zřizovatelem - OÚ Ţihle, náklady na pořádané akce: Domníváme se, ţe se na naší škole pořádá spousta akcí, které v jiných školách nejsou zcela běţné. Tyto akce s sebou nesou velké finanční zatíţení pro školu tedy pro zřizovatele a pro rodiče. Snaţíme se uspořádat nebo dohodnout kvalitní akce za co nejvýhodnějších podmínek. I přes tuto snahu je finanční zatíţení vysoké a jedině díky nastavené ruce zřizovatele můţeme tyto akce konat. Se zřizovatelem udrţujeme nadstandardní vztahy a vţdy nám v našich ţádostech vyhoví. Věříme, ţe i zřizovatel je s naší prací spokojen. 15

16 i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2010/2011 nebyla na naší škole provedena inspekční činnost ČŠI. j) Základní údaje o hospodaření školy Ředitelka školy předkládá v souladu s 165 školského zákona rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem. Rozbor hospodaření školy za rok 2010 a pololetní výkaz roku 2011 je k dispozici na OÚ Ţihle a v ZŠ Ţihle. k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se v průběhu školního roku 2010/2011 nezúčastnila ţádného z rozvojových a mezinárodních programů. l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Škola není poskytovatelem dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení, ale téměř všichni pedagogičtí pracovníci vyuţívají nabídek institucí k tomu určených a jsou zapojeni do celoţivotního vzdělávání. m) Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola předloţila v průběhu školního roku 2010/2011 tuto ţádost: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, OPVK Podpora nových výukových metod na ZŠ v Ţihli. Rozhodnutí o poskytnutí dotace škola obdrţela dne n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace není na naší škole ustanovena. Spolupráce s jinými organizacemi DDM Radovánek Kaznějov Policie ČR projekt AJAX PPP Plzeň sever SPC Plzeň SVP Plzeň Památkový ústav Plzeň Klášter Plasy Enviromentální centrum Plasy Farní úřad Kralovice Školy v okolí Místní organizace (firmy a dobrovolná sdruţení) 16

17 o) Poskytování informací (V souladu s 18 zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím v platném znění) a) Počet podaných ţádostí o informaci: 0 b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 c) Opisy podstatných částí kaţdého rozsudku soudu: nebyly d) Výsledky řízení o sankcích za nedodrţení tohoto zákona: nebyly e) Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona: nejsou p) Vyřizování stíţností Během školního roku nebyla podána oficiálně ţádná stíţnost směřující proti zaměstnancům školy či proti činnosti školy. V Ţihli Mgr. Hana Baborová ředitelka školy 17

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Název Kapacita IZO Základní škola 300 žáků 102 328 633 Mateřská škola s celodenní 60 dětí 115 600 205

Název Kapacita IZO Základní škola 300 žáků 102 328 633 Mateřská škola s celodenní 60 dětí 115 600 205 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ŽIHLI ŽIHLE 178 331 41 KRALOVICE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 (V souladu s 10 odstavec 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ŽIHLI ŽIHLE 178 331 41 KRALOVICE

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ŽIHLI ŽIHLE 178 331 41 KRALOVICE MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ŽIHLI ŽIHLE 178 331 41 KRALOVICE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (vypracována v souladu s 10 odstavec 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb.

Více

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ŽIHLI ŽIHLE 178 331 41 KRALOVICE

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ŽIHLI ŽIHLE 178 331 41 KRALOVICE MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ŽIHLI ŽIHLE 178 331 41 KRALOVICE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 (vypracována v souladu s 10 odstavec 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ŽIHLI ŽIHLE 178 331 41 KRALOVICE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 (vypracována v souladu s 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb. ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola, zřizovatel, součásti školy

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více