Milí rodiãe, náv tûvníci a pfiíznivci Komunitního a matefiského centra Kampa,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milí rodiãe, náv tûvníci a pfiíznivci Komunitního a matefiského centra Kampa,"

Transkript

1 Milí rodiãe, náv tûvníci a pfiíznivci Komunitního a matefiského centra Kampa, po dal ím roce pûsobení v budovû koliãky pfiichází na e obãanské sdruïení s dal ím shrnutím své ãinnosti. V roce 2008 jsme pokraãovali se stejn m nad ením jiï v zavedeném programu i aktivitách a snaïili jsme se tento program obohatit a zároveà pfiizpûsobit poïadavkûm a potfiebám náv tûvníkû a uïivatelû. V tomto roce jsme také prohloubili spolupráci s Mûstskou ãástí Praha 1 a díky grantûm Mûstské ãásti Praha 1 a Magistrátu hlavního mûsta Prahy se nám podafiilo roz ífiit pfiedev ím kulturní nabídku, zejména filmov klub a pravidelná divadelní pfiedstavení pro dûti. To v e by ov em nebylo moïné bez nasazení dobrovolnic a dobrovolníkû, kter m patfií opravdu velké podûkování. Díky podpofie a práci mnoha lidí nabízí Komunitní centrum Kampa pfiíjemné prostfiedí a prostor, kde jsou v ichni, kdo o na e sluïby mají zájem, vítáni. V konn t m

2

3 Poslání a cíle Komunitní centrum Kampa (KCK) je nezisková organizace zaloïená v r s cílem zachovat a rozvíjet sousedskou pospolitost v Praze 1 a podílet se na vytváfiení prostfiedí pfiíznivého pro Ïivot obãanû, vãetnû ochrany Ïivotního prostfiedí. Hlavní ãinnost KCK se odvíjí ve dvou smûrech v Matefiském centru, kde jsou cílovou skupinou dûti v pfied kolním vûku a jejich rodiãe, a v Klubovnû, kde KCK pfiipravuje program pro mládeï a pro dospûlé. KCK se také zapojuje do projektû pofiádan ch dal ími organizacemi podobného zamûfiení a úzce spolupracuje s Mâ Praha 1, která nad nûkter mi projekty KCK pfievzala zá titu. Matefiské centrum je ãlenem celostátní Sítû matefisk ch center. Sídlo KCK a organizace ãinnosti KCK pûsobí v budovû b valé kolky na Kampû (Praha 1, U Sovov ch ml nû 3). Budovu, v roce 2008 stále je tû v majetku Magistrátu hl. mûsta Prahy, si KCK najímalo od Waldorfské koly zfiizované Magistrátem, která se z budovy odstûhovala v roce âinnost Komunitního centra Kampa podle stanov (viz fiídí tfiíãlenn v konn t m, volen valnou hromadou, v roce 2008 ve sloïení: Alena Kopecká Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. Mgr. Markéta Nová a dozorãí rada: Mgr. Barbara Kopecká Kamila VodráÏková Barbora Zárubová Konkrétní akce spoluorganizují a zabezpeãují dobrovolníci, jejichï nad ení a obdivuhodná obûtavost je základem úspûchu celého projektu.

4 âinnost v roce 2008 Matefiské centrum Matefiské centrum pracuje v souladu se zásadami celostátní Sítû matefisk ch center (viz a jeho ãinnost zabezpeãují z vût í ãásti dobrovolnice. Pût dní v t dnu nabízí za poplatek 30 Kã moïnost pobytu v hernû pro rodiãe s mal mi dûtmi. Poplatek slouïí k úhradû nezbytn ch potfieb souvisejících s provozem herny. Zvlá tû v období zimních mûsícû a za patného poãasí je herna hojnû nav tûvována a slouïí jako hfii tû pod stfiechou. Náv tûvnost dosáhla prûmûrného poãtu 160 osob t dnû. Herna je otevfiena: Pondûlí 9:30 11:30 15:00 18:00 Úter 9:30 11:30 15:00 18:00 Stfieda 9:30 11:30 15:00 18:00 âtvrtek 9:30 11:30 15:00 18:00 Pátek 9:30 11:30 Náv tûvnost herny Matefiského centra Kampa v roce 2008 mûsíc poãet rodiãû poãet dûtí (=rodin) leden únor bfiezen duben kvûten ãerven ãervenec srpen prázdniny záfií fiíjen listopad prosinec celkem

5 Matefiské centrum organizuje také jiï od roku 2006 pravideln program kurzû zamûfien ch na v tvarnou, hudební a pohybovou v chovu pro dûti od 3 mûsícû do 5 let. Celkem se konalo deset rûzn ch kurzû; zájem byl vysok a v nûkter ch pfiípadech nabízená kapacita ani nestaãila. Kurzy probíhají ve dvou pololetích fiíjen leden a únor kvûten/ãerven. Popis kurzû Puleãci, Rosniãky, Îabáci rytmické cviãení pro rodiãe a dûti s fiíkankami a písniãkami, cviãení na gymnastick ch balonech, pfiekáïkové dráhy, jednoduché v tvarné hrátky, povídání o zajímav ch tématech souvisejících s v vojem dítûte. Je tûrky pohybové a rytmické hry pro dûti 2 3 roky s rodiãi. íkadla, taneãky, písniãky, hry s drobn mi orffov mi nástroji, zamûfiení na psychomotorick v voj dítûte a posílení vztahu maminka/tatínek a dítû. Háìata pohybov krouïek pro dûti od 3 do 5 let. Cviãení provázené písniãkami, fiíkankami a hrami. Cílem krouïku je rozvíjet dûtskou psychomotoriku a hudební vnímání, nenucen m zpûsobem ve formû her. KrouÏek probíhá bez pfiímé úãasti rodiãû. Duhové odpoledne v tvarka pro dûti kreslení a malování rûzn mi v tvarn mi technikami pro dûti od jednoho roku s rodiãi. Kids Company (3 6 let) Kids Co. is an after school program aimed to help bilingual preschoolers improve their ability to play and learn in English. The goal of the course is to create a fun and easygoing atmosphere where kids have fun while learning. We will practice simple preschool level topics such as learning our ABCs, the days of the week, the seasons of the year, etc In addition, we will explore more complex concepts like acceptance, kindness, sharing, safety and being responsible (just to name a few). The course is intended for 3 6 year olds already fluent in English. Robátka (Hudební kola YAMAHA) pro dûti od 4 (!!!) do 18 mûsícû. Dûti v krouïku získávají první elementární povûdomí o hudbû, prostfiednictvím spoleãného zpûvu, poslechu hudby a hudebnû-pohybov ch her. Doporuãen vûk je od 4 do 18 mûsícû, ve skupinû je 8 12 dûtí v doprovodu jednoho z rodiãû. První krûãky k hudbû (Hudební kola YAMAHA) pro dûti od 18 mûsícû do 4 let. Obsahem krouïku jsou jednoduché tematické písnû, vyprávûní, hudebnû pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (vãetnû doplàujících v tvarn ch a pracovních ãinností). Ve skupinû je 8 12 dûtí v doprovodu rodiãe. Keramika pro malé i velké kurzy probíhají ve dvou hodinov ch celcích (první hodinu si v robek vyrobíte a druhou následující pondûlí naglazujete). MÛÏete si vyrobit dekorativní ãi uïitkovou keramiku, po dohodû lze pfiivézt i hrnãífisk kruh. Ceny kurzû v roce 2008: Puleãci, Rosniãky, Îabáci, Je tûrky, Háìata, Kids Company: 70 Kã/ hod. Robátka, První krûãky k hudbû: 95 Kã/ hod. Duhové odpoledne: 90 Kã/v uková hod. Keramika: 70 Kã dítû, 120 Kã dospûl + 30 Kã pobytné (na rodinu)

6 Pro dûti jsme také pokraãovali v organizaci sobotních divadelních pfiedstavení. Mimo pravideln program Matefiské centrum pfiipravilo nûkolik úspû n ch kulturních akcí (Pohádkov ples, Mikulá ká nadílka, Plavení svûtel jako oslava svátku svaté Lucie) a pfiipojilo se k dal ím akcím pofiádan m jin mi subjekty (United Islands of Prague, Sokolení, Dialog kultur) Jako kaïd rok i v roce 2008 se konal Den otevfien ch dvefií. Program Matefiského centra Kampa 2008: Sobota od 16:00 Pátek od 18:00 Sobota od 16:00 Sobota od 14:00 Sobota od 16:00 Sobota od 16:00 âtvrtek od 14:00 Pátek od 18:00 Sobota :00 18:00 od 12:00 Sobotní Divadélko Romaneto Pohádka o dvanácti mûsíãkách Bubnování s dûtmi a s Dennisem Lammasem Sobotní Divadélko Romaneto: Dlouh, irok a Bystrozrak Pohádkov ples Sobotní Divadélko Romaneto: Jak pan Slepiãka a paní Kohoutková malovali vajíãka (velikonoãní pohádka) Sobotní Divadélko Romaneto: Den otevfien ch dvefií KC Kampa S tátou v jednom ohni táborák, opékání bufitû, dobrodruïná v prava za pokladem (souãást kampanû Sítû matefisk ch center Táta dneska frãí) United Islands of Prague Divadélko Romaneto: Pejsek a koãiãka jdou na koncert V tvarná a hudební dílna Letní prázdniny Sobota :00 18:00 Sobotní Sokolení doprovodn program v tvarná dílna

7 Sobota od 16:00 Sobota :00 17:00 Sobota :00 18:00 Sobota od 16:00 Sobota od 16:00 Sobota od 16:00 Sobota od 16:00 Sobota od 16:00 Pátek :00 Sobota od 16:00 Divadélko Romaneto: Jak el pejsek do koly Dialog kultur 2008: Sousedé od vedle (Pofiádá Multikulturní centrum) Burza dûtského obleãení Divadélko Romaneto: Indiánská pohádka Veselá Indiánská babiãka Akraj Avota am vypráví pfiíbûh z indiánské vesnice Woo-mood-shaan, kde lstiv aman-klaman-oklahoman... Divadélko AHA: Dlouh, irok a Bystrozrak Divadélko Do kuffiíku: Pohádky z kouzelného kuffiíku Divadélko Z praku: O perníkové chaloupce Divadélko Romaneto: Vodnická pohádka Mikulá i v tomto roce nav tívili na e Komunitní centrum Mikulá, ãerti a andûlé Divadélko, Studio Hafan: Aby to ãert vzal Sobota Plavení svûtel Oslavy svátku svaté Lucie 14:00 jarmark, v tvarné dílny pro dûti i dospûlé 18:00 PrÛvod sv. Lucie pou tûní svût lek po fiece Sobota od 16:00 Divadélko Romaneto: Vánoãní pohádka

8 Klubovna Ve veãerních hodinách probíhají v klubovnû KCK veãerní kurzy pro mládeï a dospûlé (jóga, orientální tanec, hudební kurzy). Dále organizujeme pravideln filmov klub, pfiedná ky s promítáním, v tvarné dílny, v stavy a Rodiãovsk klub s pfiedná kami zamûfien mi na problémy v chovy dûtí. Vedle vlastních akcí jsme poskytli prostory také pro akce pofiádané ve spolupráci s dal ími organizacemi s cílem obohatit program pravideln ch besed pro mládeï a dospûlé (debata s Leo Pavlátem, fieditelem Îidovského muzea v Praze a debata s Václavem Moravcem, komentátorem âeské televize). Dále jsme poskytli prostor pro pofiádání akcí zamûfien ch na multikulturní v chovu (Dialog kultur pofiad pro dûti ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha) a na podporu osob s mentálním postiïením (V stava prací klientû organizace Oáza). Na podzim se KCK ve spolupráci s dal ími organizacemi intenzívnû vûnovalo pfiípravû velkého kulturního projektu Kampa stfied svûta, kter se pod zá titou primátora Pavla Béma a starosty Mâ Praha 1 Petra Hejmy konal na jafie 2009 (http://www.kampastredsveta.cz/). Pravideln program pro dospûlé 2008 Orientální tanec Zpívání KC Kino besedy / v tvarné dílny Jóga Africké bubny (Jakub Severin) Dílna bubnování (Lubo Holzer)

9 Program Komunitního centra Kampa v roce 2008 Úter od 19:00 Úter od 19:30 âtvrtek od 19:30 Pátek od 18:00 âtvrtek od 19:30 Úter od 19:30 Pondûlí od 19:00 âtvrtek od 10:00 Sobota :00 12:00 Stfieda od 19:00 Pátek od 18:00 Stfieda od 19:30 âtvrtek od 19:30 Stfieda :00 âtvrtek od 19:30 Pátek od 18:00 Judaismus v âechách na prahu 21. století debata s Leo Pavlátem, fieditelem Îidovského muzea v Praze cyklus Vzdûlávací projekce Komunitního centra: Nová stra idla ReÏie: Mario Monicelli, Dino Risi, Ettore Ecola Rodiãovsk klub kolní zralost pfiedná í: Mgr. Dagmar Bouãková Bubnování s Dennisem Lammasem Rodiãovsk klub Odcizení v rodinû pfiedná í: Mgr. Ján Lukány cyklus Vzdûlávací projekce Komunitního centra: Francois Truffaut, Nikdo mû nemá rád Odpovûdi Václava Moravce zahájení kurzu orientálního tance cviãení Poweryogy a Pilatesovy metody Workshop: drátkování v roba perkû z drátkû Bubnování s Dennisem Lammasem cyklus Vzdûlávací projekce Komunitního centra: Nov svût Terrence Malicka Rodiãovsk klub: Ukázka relaxaãních technik II. bioenergetika VernisáÏ v stavy fotografií Krist ny Fialové: Uprchlíci v Srbsku Rodiãovsk klub: Dítû s autismem vhodnou péãí ke zdárnému v voji. Pfiedná í Perchta Kazi Pátá Bubnování s Dennisem Lammasem

10 Stfieda od 19:30 cyklus Vzdûlávací projekce Komunitního centra: vankmajerovi ílení âtvrtek od 19:30 Rodiãovsk klub: Ukázka relaxaãních technik III. Psychowalkman, odbourávání stresu, trémy... Pfiedná í Mgr. Zina Vondrejsová Dobroãinná sbírka: Pátek od 18:00 Stfieda od 19:30 Do v KC Kampa sbíráme obleãení pro azylov dûm. Bubnování s Dennisem Lammasem cyklus Vzdûlávací projekce Komunitního centra: Je tfieba zabít Sekala Sobota Semináfi pro rodiãe: 8:30 11:30 Jak se doma s dûtmi (ne)uãit 12:30 15:30 Jak vést dûti k pozitivnímu pfiístupu k Ïivotu Stfieda âtvrtek od 18:30 âtvrtek od 19:30 Sobota :00 18:00 Úter od 18:00 âtvrtek od 14:00 odpoledne nás nav tívily v rámci projektu The Grassroots Women s International Academy spfiátelené matky ze panûlska a Polska. Ale Va íãek: Putování Libyí ve stopách Franti ka Elstnera Rodiãovsk klub: Arteterapie Mandaly Pfiedná í Mgr. Michaela âerná Jarní bazar dûtského obleãení, hraãek, jízdních kol a v eho, co se dûtí na jafie t ká, Velká s rová nakládaãka Den otevfien ch dvefií KC Kampa Úter a stfieda Rodiãovsk klub 2x na téma: 20. a od 19:30 Nezbytné versus rutinní a preventivní zákroky pfii fyziologickém porodu Pfiedná í: Ivana Königsmarková, Dr. Rucková Úter od 16:30 VernisáÏ v stavy v tvarn ch prací klientû obãanského sdruïení OÁZA (v stava potrvá do )

11 âtvrtek od 19:30 Pátek od 18:00 Pátek od 18:00 Sobota :00 12:00 Stfieda :30 Stfieda :00 Pátek od 18:00 Sobota od 12:00 do 18:00 od 12:00 Pátky 4. a od 18:00 Rodiãovsk klub: Sourozenecké vztahy a konflikty a jak k nim pfiistupovat Pfiedná í: Mgr. Milada Kroutilová Bubnování s Dennisem Lammasem S tátou v jednom ohni táborák, opékání bufitû, dobrodruïná v prava za pokladem (souãást kampanû Sítû matefisk ch center Táta dneska frãí) cviãení s overbally, powerjóga Mauritánie: Demokracie a jak dál? Promítání a beseda s JANEM CZERN M V tvarná dílna textilní tvorba. Tisk pfies ablonu, monotisk, sprejování, malba volnou rukou. S sebou: triko ãi jin textil z pfiírodních materiálû Bubnování s Dennisem Lammasem United Islands of Prague Divadélko Romaneto: Pejsek a koãiãka jdou na koncert V tvarná a hudební dílna Bubnování s Dennisem Lammasem Letní prázdniny Stfieda od 19:00 âtvrtek od 18:00 Sobota :00 18:00 Úter :30 Sobota :00 17:00 Úter :00 Formosa PÛvabn ostrov u ãínsk ch bfiehû. Beseda se sinoloïkou Doc. Olgou Lomovou. Syndrom odcizeného dítûte beseda, pofiádá âesk helsinsk v bor Sobotní Sokolení, doprovodn program v tvarná dílna Muzikoterapie s Lubomírem Holzerem (ukázková hodina) Dialog kultur 2008: Sousedé od vedle (Pofiádá Multikulturní centrum) MÛj architekt Louis Kahn (reïie Nathaniel Khan)

12 Stfieda Úter :00 Pondûlí :30 Sobota :00 18:00 Úter :00 âtvrtek od 20:00 Úter :00 Úter :00 Úter :00 Fotografie z cest: Bali a Jáva Julien Nicault a Barbara Kopecká Tajnosti (reïie Alice Nellis) Muzikoterapie s Lubomírem Holzerem Burza dûtského obleãení Je tû Ïiju s vû ákem, plácaãkou a ãepicí (reïie Pavel Göbl a Roman vejda) Rodiãovsk klub: Mají dûti doma pomáhat a proã? Lektorka: Mgr. Milada Kroutilová Perliãky na dnû (reïie Jifií Menzel, Jan Nûmec, Evald Schorm, Vûra Chytilová, Jaromil Jire ) Îeny promûny (reïie: Erika Hníková) Volver (reïie P. Almodovar) Sobota Semináfi Chcete pro své dítû to nejlep í? 9:00 12:00 Jak se s dûtmi (ne)uãit 13:00 16:00 Jak vést dûti k pozitivnímu pfiístupu k Ïivotu Úter :00 âtvrtek od 19:30 Sobota :00 12:00 Sobota :00 Pondûlí :30 Lep í uï to nebude (reïie James L. Brooks) Rodiãovsk klub: Arteterapie Mandaly Veãerem provází: Mgr. Michaela âerná Cviãení s Vûrou Magie Karlova mostu a Kampy: vycházka s Bfietislavem Hlasem Muzikoterapie s PaedDr. Lubomírem Holzerem

13 Úter :30 Úter :00 Stfieda :00 Koncert na eho pûveckého sboru KAMPÁNI v kostele Na Prádle: Král Ubu (reïie F.A. Brabec) workshop v roba adventních vûncû v stava Odûvy z dílniãky dûtí Malostranské Z Úter :00 Pátek :00 Nedûle :00 17:00 Úter :00 Nebe nad Berlínem (reïie Wim Wenders) Mikulá i letos nav tíví na e Komunitní centrum Mikulá, ãerti a andûlé Mezilidská komunikace jak lépe vycházet s lidmi celodenní semináfi âokoláda (reïie Lesse Hallström) Sobota Plavení svûtel Oslavy svátku svaté Lucie 14:00 jarmark, v tvarné dílny pro dûti i dospûlé 18:00 PrÛvod sv. Lucie pou tûní svût lek po fiece Pondûlí :30 Úter :00 Muzikoterapie s PaedDr. Lubomírem Holzerem 4 vûci (reïie Václav vankmajer, Markéta Válková, Marta Hrubá, Jan Gogola ml.)

14 Finanãní zabezpeãení projektû Nezbytné finanãní zabezpeãení (nájemné, náklady na vodu a elektfiinu, úklid, vybavení a drobná údrïba objektu, úãetnictví, honoráfie, odmûny) KCK získávalo z dobrovoln ch pfiíspûvkû, z grantû, sponzorsk ch darû, pobytného a kurzovného. Finanãní zpráva Poãáteãní zûstatek: Kã Pfiíjmy: dotace Magistrát hlavního mûsta Prahy granty Mûstská ãást Praha 1 sponzorské dary pfiíjmy z vlastní ãinnosti (pobytné, kurzovné ad.) ostatní pfiíjmy nefinanãní podpora v hodnotû celkem ,00 Kã ,00 Kã ,00 Kã ,00 Kã ,00 Kã ,00 Kã V daje: osobní náklady dohody o provedení práce, honoráfie apod. odvody materiál a DHM nájemné energie, vodné, stoãné provozní reïie (telefonní poplatky, po tovné, apod.) opravy divadelní pfiedstavení, film kanceláfiské a v tvarné potfieby propagace cestovné potraviny spotfiební materiál (drogerie apod.) ostatní celkem ,00 Kã ,00 Kã ,00 Kã ,00 Kã ,50 Kã 7 498,00 Kã ,00 Kã ,00 Kã ,00 Kã ,50 Kã 873,00 Kã 8 007,00 Kã ,00 Kã ,00 Kã ,00 Kã

15 Komunitní centrum v roce 2008 získalo granty a podporu od tûchto institucí: Magistrát hlavního mûsta Prahy Dotace z rozpoãtu HMP nestátnímu neziskovému subjektu v oblasti podpory rodiny v roce 2008 III. program Podpora rodiny Mûstská ãást Praha 1 Grant Mûstské ãásti Praha 1 na rok 2008 spolková ãinnost Grant Mûstské ãásti Praha 1 na rok 2008 kultura Podûkování Centrum by nemohlo vzniknout a fungovat bez pomoci a finanãní podpory mnoha jednotlivcû i organizací. Tûm v em patfií na e velké díky. Na prvním místû je tfieba podûkovat paní fieditelce Mgr. Magdalenû Spáãilové za to, Ïe nám umoïnila vyuïívat budovu kolky poté, co se její kola z Kampy odstûhovala. Díky jejímu pochopení jsme získali ideální prostor pro provoz matefiského centra a klubovny. ZároveÀ zásluhou paní fieditelky uïíváme budovu na Kampû, která, pokud by zûstala nevyuïita, by s nejvût í pravdûpodobností lákala vandaly a nekalé Ïivly, coï by kampskému parku jistû na pfiívûtivosti nepfiidalo. Velké díky patfií dále v em dobrovolníkûm, ktefií nezi tnû Komunitnímu a matefiskému centru vûnují svûj ãas a energii. Centrum, to je práce mnoha lidí, ktefií vûnují svou energii a voln ãas ve prospûch spoleãného zájmu. Dûkujeme také Mûstské ãásti Praha 1, která na i ãinnost podporuje prostfiednictvím vypisovan ch grantû, a také Magistrátu hlavního mûsta Prahy za pochopení a podporu na í ãinnosti i za finanãní pfiíspûvek. Spolupracovníci a dobrovolnick t m: Petr âáp, Tereza âechová, Andrea HÛlová, Katka Jaro ová, Martin Jelínek, Sylva Kollerová, Barbara Kopecká, Ivona Kotulová, Edita Kytková, Jura Lom, Jitka Michalãíková, Dita Pacourková, Ráchel Paslerová, Karolína Peake, tûpánka Pûnkavová, Pavla Petrová, Ivana Pokorná, Linda Psohlavcová, Kristin La Ronca, Gábina imková, Martina Tichá, Kamila VodráÏková, Vojtûch Vot pka, Iveta Wollerová, Barbora Zárubová, Iva Zárybnická, Lucie Zuda.

16 Sponzofii Projekt Komunitního a matefiského centra v roce 2008 dále podpofiili: Waldorfská kola paní fieditelka Mgr. Magdaléna Spáãilová Mûstská ãást Praha 1 Magistrát hl.m.prahy Vojanovy sady pan Jindfiich Pavli paní Eva JÛzová paní Katefiina Kavková Catalpa uïitá fiemeslná tvorba Venture Investors Corporate Finance s.r.o. Exekutorsk úfiad Praha 2 - JUDr. Ale Bayer Unilever âr, s.r.o. pan âestmír Horák Na e spfiátelené organizace SíÈ matefisk ch center âlovûk v tísni Nová trojka Jabok Spiralis Oáza Multikulturní centrum Kavárna Ml nská Kontaktní a identifikaãní data název organizace: Komunitní centrum Kampa ãíslo a datum registrace: sídlo organizace: Hroznová 5, Praha 1 adresa kanceláfie: U Sovov ch ml nû 3, Praha 1 statutární zástupce: Alena Kopecká, Olga Lomová, Markéta Nová telefon: IâO: bankovní spojení: âeská spofiitelna, Mostecká, Praha 1 ãíslo úãtu: /0800 webové stránky:

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí?

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 4 II. âtvrtletí 2011 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? ekla bych, Ïe toho bylo celkem dost, pfiipomeàme si aspoà ty nejzajímavûj

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

ZK číslo jméno autora místo název díla body 211 Natálie Škarvanová Ostrov pes 88 44 Laura Schollaert M.B. ZÚ předškoláci indián 32 84 Hudencová Anna

ZK číslo jméno autora místo název díla body 211 Natálie Škarvanová Ostrov pes 88 44 Laura Schollaert M.B. ZÚ předškoláci indián 32 84 Hudencová Anna A 155 Filip Anýž Slaný zmrzlina 57 206 Oliver Matoušek+m ostrov lichožrout 56 27 Filip Adášek M.B. ZÚ Tvořílek tygr 33 113 Debora Daňová Řisuty labutě 23 28 Anežka Kratochvílová M.B. ZÚ Tvořílek zebra

Více

B Í L O V I C K É K O L N Í L I S TY P R O Î Á KY, R O D I â E A P Á T E L E K O LY. Vydává vedení Z Bílovice nad Svitavou v listopadu 2010

B Í L O V I C K É K O L N Í L I S TY P R O Î Á KY, R O D I â E A P Á T E L E K O LY. Vydává vedení Z Bílovice nad Svitavou v listopadu 2010 B Í L O V I C K É K O L N Í L I S TY P R O Î Á KY, R O D I â E A P Á T E L E K O LY Vydává vedení Z Bílovice nad Svitavou v listopadu 2010 Na e v borné v sledky v testování úrovnû v uky Pfiístavba uãeben

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

PrÛvodce pro rodiny Hodonín, mûsto pfiátelské rodinám

PrÛvodce pro rodiny Hodonín, mûsto pfiátelské rodinám PrÛvodce pro rodiny Hodonín, mûsto pfiátelské rodinám PrÛvodce pro rodiny Hodonín, mûsto pfiátelské rodinám 1 Úvod VáÏení spoluobãané, rodiãe, prarodiãe, dûti, Mûsto Hodonín se stále více zamûfiuje na

Více

Piráti obsadili na e hfii tû

Piráti obsadili na e hfii tû INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 5 2. âtvrtletí 2012 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Piráti obsadili na e hfii tû Vloni jsme dûtsk den slavili se stfiedovûk mi rytífii a letos na na em hfii ti o poklad

Více

Informace zastupitelstva Obce âerná v Po umaví

Informace zastupitelstva Obce âerná v Po umaví Prosinec 2002 VáÏení spoluobãané, milí pfiátelé, I kdyï na nás vánoãní v zdoba útoãí v obchodech jiï od záfií, advent zaãal opravdu aï nyní, v prosinci. Aãkoliv spousta lidí má vánoce spojené hlavnû s

Více

MAS LABSKÉ SKÁLY. MÁME TOHO HODNù ZA SEBOU, a doufáme, Ïe rovnûï hodnû pfied sebou

MAS LABSKÉ SKÁLY. MÁME TOHO HODNù ZA SEBOU, a doufáme, Ïe rovnûï hodnû pfied sebou MAS LABSKÉ SKÁLY VYDÁN V RÁMCI PROJEKTU REALIZACE SPL LABSKÉ SKÁLY HRAJÍ PRIM âervenec 2013 NEPRODEJNÉ MÁME TOHO HODNù ZA SEBOU, a doufáme, Ïe rovnûï hodnû pfied sebou KdyÏ se podíváme na nová hfii tû,

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009 Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov občanské sdružení Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, dovolte, abych vám předložil výroční zprávu naší organizace za rok 2009.

Více

Občanské sdružení DOKOLEČKA Centrum pro rodinu Člen Sítě mateřských center VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 www.dokolecka.cz dokolecka@doubravcice.cz tel. 724 689 786 2 Obsah O nás..4 Základní údaje o sdružení;

Více

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Novinky v diagnostice a léãbû Ïilních onemocnûní HRADEC KRÁLOVÉ 2. - 3. fiíjna 2009 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti J. E.

Více

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA R OZVAHA K 31 PROSINCI 2001 - AKTIVA v tisících Kã. PoloÏka BûÏné úãetní období Min. úã. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 4 770 519-2 244 861 2 525 658 2 673

Více

datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury

datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury Akce 2016 datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury změna vyhrazena 29.1. POLOLETÍ V MUZEU Muzeum

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace Adresa: Albrechtická 414, 434 01 Most Telefon: 603 707 310 e-mail: program@svc-most.cz

Více

Roãník XXIX. Leden 2009 ãíslo 2. Tfiíkrálová sbírka v Ti novû byla i letos úspû ná. (Více uvnitfi ãísla) www.tisnov.cz

Roãník XXIX. Leden 2009 ãíslo 2. Tfiíkrálová sbírka v Ti novû byla i letos úspû ná. (Více uvnitfi ãísla) www.tisnov.cz Roãník XXIX. Leden 2009 ãíslo 2 Tfiíkrálová sbírka v Ti novû byla i letos úspû ná. (Více uvnitfi ãísla) www.tisnov.cz Radnice informuje Náv tûva hejtmana Jihomoravského kraje v Ti novû V pátek 9. ledna

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

Salesiánský klub mládež Rumburk Jiříkov. občanské sdruţení. Výroční zpráva 2007

Salesiánský klub mládež Rumburk Jiříkov. občanské sdruţení. Výroční zpráva 2007 Salesiánský klub mládež Rumburk Jiříkov občanské sdruţení Výroční zpráva 2007 Úvodní slovo Váţení přátelé, kolegové a spolupracovníci, v roce 2007 došlo v činnosti střediska k zásadní změně, a to k transformaci

Více

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 3 IV. âtvrtletí 2009, VYDÁNO V ÚNORU 2010 PRO OBâANY OBCE ZDARMA âas pfiedvánoãní a ãas svátkû Nepodafiilo se získat dospûlé zpûváky na pfiedvánoãní koncertní

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. IND_FS_CK_FRED_Cons@- -0-00 :58 Pagina Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí /99 0 00 Praha, âeská republika Tel: (+0) 7 77 Fax: (+0) 7 0 www.indesit.cz Modrá linka: 80 800 0 Ed. 05/0 - Printed

Více

Detoxikaãní balíãek bioharmoni

Detoxikaãní balíãek bioharmoni Detoxikaãní balíãek bioharmoni Proã má ãlovûk provádût odstraàování toxinû ze svého organismu? Ve starovûku lidé vûdûli jen málo o toxickém pûsobení prostfiedí na ãlovûka. Neznali mikroorganismy, neznali

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

PODTITUL STRÁNKY, NEBO JEDNOTLIVÍ AUTOŘI BULLETIN SÍTĚ MATEŘSKÝCH CENTER ZDARMA 2008 PROSINEC 12/2008

PODTITUL STRÁNKY, NEBO JEDNOTLIVÍ AUTOŘI BULLETIN SÍTĚ MATEŘSKÝCH CENTER ZDARMA 2008 PROSINEC 12/2008 PODTITUL STRÁNKY, NEBO JEDNOTLIVÍ AUTOŘI CENA ZDARMA KČ BULLETIN SÍTĚ MATEŘSKÝCH CENTER 12/2008 2008 PROSINEC OBSAH OBSAH DOPIS OD Rut Kolínské SÍŤ VE VŠECH PÁDECH Nové prezidium Sítû MC SoutûÏ Obec pfiátelská

Více

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH HUDEBNÍ OBOR Písňová soutěž Bohuslava Martinů, Praha říjen 2015 Beáta Vymlátilová 1. CENA pedagogické

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková)

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) OBSAH Úvod 4 Materiály 6 Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) 8 Rozkvetlé vûtviãky 9 Narcisy 11 Chryzantémy 12 RÛÏe 14 Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) 16 Vystfiihované kvûty

Více

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat. Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat. KONTAKTNÍ ÚDAJE NA JEDNOTLIVÉ KRAJE Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.12.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.12.2013 Odbor školství a kultury V Písku dne: 04.12.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.12.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informace o specifikaci kulturních činností objednaných dle Přílohy č. 1 Smlouvy

Více

Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého

Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého HRADEC KRÁLOVÉ Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého Karla Tomana, 500 03 HK 18:30 19:30 Mše svatá 19:30 19:40 Přivítání návštěvníků Noci kostelů, vyzvánění katedrálních zvonů 19:40 20:00 Duchovní a

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-29-011-14

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-29-011-14 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-29-011-14 Přehled finančních příspěvků poskytnutých jednotlivým žadatelům o grant v oblasti kultury na rok 2014 Poř. č. 1. 2. Předkladatel Sdružení

Více

Třída Rok Jméno 60m (s) Třída rok Jméno míček (m) Třída Rok Jméno dálka (cm)

Třída Rok Jméno 60m (s) Třída rok Jméno míček (m) Třída Rok Jméno dálka (cm) Třída Rok Jméno 60m (s) Třída rok Jméno míček (m) Třída Rok Jméno dálka (cm) Dívky 0. třída 30m 2009 Krahulíková Tereza 6,51 Dívky 0. třída 2007 Sisková Anna 22,5 Dívky 0. třída 2010 Sisková Kateřina 265

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 Kontaktní a identifikační údaje Název: Rodinné centrum Bysteráček Sídlo: náměstí Na Podkově 68, Bystré, 56992 Kontakt: Mgr. Lucie

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Výše požadované dotace. Celkové náklady akce. v Kč v Kč v Kč. září - říjen 2007 31 500 22 500 15 000 září - říjen 2007 honoráře, autorská práva filmu

Výše požadované dotace. Celkové náklady akce. v Kč v Kč v Kč. září - říjen 2007 31 500 22 500 15 000 září - říjen 2007 honoráře, autorská práva filmu Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 3. kolo roku na akce zahájené v období od 1. října do 31. března (příjem žádostí do 31. srpna do 14:00 hodin) Č. Žadatel Název akce Termín akce 1 2 3 4

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 2002 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád stolního tenisu,

Více

Mgr. Karel Heller - předseda, Alena Losová, Danuše Motejlová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr. Zuzana Šídlová

Mgr. Karel Heller - předseda, Alena Losová, Danuše Motejlová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr. Zuzana Šídlová města pro výchovu a vzdělávání, Strana č. 1 / 8 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Alena Losová, Danuše Motejlová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr. Zuzana Šídlová Omluveni: MgA. Ivana

Více

OBSAH Svíãky Materiály Nástroje a pomûcky Voskové a parafínové svíãky Gelové svíãky

OBSAH Svíãky Materiály Nástroje a pomûcky Voskové a parafínové svíãky Gelové svíãky OBSAH Svíãky 4 Materiály 6 Nástroje a pomûcky 10 Voskové a parafínové svíãky 13 Stáãené svíãky 13 TaÏené svíãky 15 Kroucené svíãky 18 Svíãky odlévané do forem 19 V roba papírové formy 21 V roba sádrové

Více

CHVÁLÍME Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová

CHVÁLÍME Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Dan Goliáš, Natálie Homolová, Nikola Kargerová, Kristýna Kolářová, Ondřej Masař, Hubert Matula, Jakub Mlčoch, Filip

Více

OBSAH: ROâNÍK 15 VYCHÁZÍ MùSÍâNù LEDEN 2009

OBSAH: ROâNÍK 15 VYCHÁZÍ MùSÍâNù LEDEN 2009 ROâNÍK 15 VYCHÁZÍ MùSÍâNù LEDEN 2009 Cesta k nádraïí âd. Foto: Z. Hlaváãek OBSAH: Zpráva o ãinnosti ZM Zpráva o ãinnosti RM Cena mûsta Duchcova Dotace na publikaãní ãinnost Vefiejná finanãní podpora PÛjãky

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 OBSAH 3 - Mateřské centrum - právní postavení sdružení, jeho cíle a poslání

Více

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1249 Bavlněné bílé povlečení pro dvě osoby Kolouchová Vladimíra Pavlů Lucie Názlerová Blanka Vodrážková Gabriela Křešťáková Petra Sýkorová Michaela

Více

Stfie ní indele Isola

Stfie ní indele Isola Návod ke kladení Stfie ní indele Isola 08/96 IP-CZ Stfie ní krytina, odolná proti de ti a vûtru díky dokonalému lepicímu a tûsnicímu systému Vá partner pro indelovou stfiechu Obecné údaje, materiály a

Více

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 1998 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád, kter je závazn

Více

Jednoduché LOUTKY. Kamila Skopová Alena Vondru ková

Jednoduché LOUTKY. Kamila Skopová Alena Vondru ková Jednoduché LOUTKY Kamila Skopová Alena Vondru ková Kamila Skopová, Alena Vondru ková Jednoduché loutky Vydala Grada Publishing, a.s., U PrÛhonu 22, Praha 7, obchod@gradapublishing.cz, www.grada.cz, tel.:

Více

Praktická maturitní zkouška

Praktická maturitní zkouška Místnost: 21 - Učebna č. 21 ve 3. posch. Třída: 2PA - Podnikání (rok nástupu 2012) ZIKMUND LADISLAV VÝDUCHOVÁ PETRA VILÍMKOVÁ TEREZA VARGOVÁ NIKOLA TOMANOVÁ MICHAELA TODÁKOVÁ OLGA ŠTĚDRONSKÝ ROBIN ŠÍSTKOVÁ

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

středa 18. 5. 2016 sp. - Český jazyk a literatura

středa 18. 5. 2016 sp. - Český jazyk a literatura Rozpis studentů u maturitní zkoušky Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Třída: OKTB - oktáva B (rok nástupu 2008) Předseda: Mgr. Eva Zahutová Místopředseda: Mgr. Jaroslava Kaňková Třídní:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 9. 2012 Bod pořadu jednání: Zpráva o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2011 Zpracovala: odbor,

Více

Pomáháme druh m k vítûzství! Jsme tradiãní ãeskou spoleãností, která se snaïí b t co nejvíce dynamická a inovativní. Hlavním pfiedmûtem ãinnosti,

Pomáháme druh m k vítûzství! Jsme tradiãní ãeskou spoleãností, která se snaïí b t co nejvíce dynamická a inovativní. Hlavním pfiedmûtem ãinnosti, V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 A SLUNCE PÁLÍ JEN Kombinovaná technika, 124 x 108 cm, 2003 Pomáháme druh m k vítûzství! Jsme tradiãní ãeskou spoleãností, která se snaïí b t co nejvíce dynamická a inovativní. Hlavním

Více

soutěžní kat. tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér email

soutěžní kat. tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér email věková kategorie soutěžní kat. tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér email 1. do 7 let ne AŠSK AC hip hop HK Ahoj léto Elen Beranová, Adriana Pecháčková, Anna Sucháčková, Zuzana Pejřilová, Julie

Více

ZPRAVODAJ. Základní kola v novém... Karneval pro dûti... Knihovna v novém... Nov ch 16 obecních bytû... Nová vlaková zastávka...

ZPRAVODAJ. Základní kola v novém... Karneval pro dûti... Knihovna v novém... Nov ch 16 obecních bytû... Nová vlaková zastávka... ZPRAVODAJ HALENKOVSKÝ ãíslo 3/2006 www.halenkov.cz Starosta obãanûm Informace obãanûm koly Hasiãi Turisti Sport Volby PODZIMNÍ INFORMACE Z OBCE Základní kola v novém... Karneval pro dûti... Knihovna v

Více

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2006

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2006 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2006 2 Výroční zpráva Základní umělecké školy Plumlov za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika

Více

OBSAH. Úvod 15. Pravek 17 Starověk 18 Středověk 19 Renesance a novověk 20 17. a 18. století 20 19. a 20. století 20 Současnost 21

OBSAH. Úvod 15. Pravek 17 Starověk 18 Středověk 19 Renesance a novověk 20 17. a 18. století 20 19. a 20. století 20 Současnost 21 OBSAH Úvod 15 PÁR SLOV O HISTORII MUZIKOTERAPIE 17 Pravek 17 Starověk 18 Středověk 19 Renesance a novověk 20 17. a 18. století 20 19. a 20. století 20 Současnost 21 TEORETICKÁ ČÁST - PŘÍPRAVA A VEDENÍ

Více

roãník XXI. kvûten 2011 ãíslo 9 Módní pfiehlídka trochu jinak (foto Z nám. 28. fiíjna) www.tisnov.cz Vy lo 11. 5. 2011

roãník XXI. kvûten 2011 ãíslo 9 Módní pfiehlídka trochu jinak (foto Z nám. 28. fiíjna) www.tisnov.cz Vy lo 11. 5. 2011 roãník XXI. kvûten 2011 ãíslo 9 Módní pfiehlídka trochu jinak (foto Z nám. 28. fiíjna) Vy lo 11. 5. 2011 www.tisnov.cz Kvûtnové slovo starosty Pfii psaní kvûtnového starostovského slova Ti nov zkrápí dé

Více

OBSAH: ROâNÍK 18 VYCHÁZÍ MùSÍâNù LEDEN 2012

OBSAH: ROâNÍK 18 VYCHÁZÍ MùSÍâNù LEDEN 2012 ROâNÍK 18 VYCHÁZÍ MùSÍâNù LEDEN 2012 Foto: Ing. P. Such Ze zasedání ZM Ze schûze RM Dotace na publikaãní ãinnost Cena mûsta Ozdoby na vánoãním stromû Rozpis pytlového svozu Studie dostavby garáïí Zv ení

Více

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

KLOKÁNEK. INFORMAČNÍ LISTY MŠ L. PODÉŠTĚ 1873 OSTRAVA PORUBA Školní rok 2013/2014

KLOKÁNEK. INFORMAČNÍ LISTY MŠ L. PODÉŠTĚ 1873 OSTRAVA PORUBA Školní rok 2013/2014 KLOKÁNEK INFORMAČNÍ LISTY MŠ L. PODÉŠTĚ 1873 OSTRAVA PORUBA Školní rok 2013/2014 Hádanka Skáče líp než malá blecha. Polapit se těžko nechá. Přeskočí i starou kašnu. Na bříšku má tajnou brašnu. (Klokan)

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

Helf t n je pfiipraven na novou sezonu

Helf t n je pfiipraven na novou sezonu 4/2005 mûsíãník Mûstského úfiadu Pfierov roãník IV duben 2005 www.mu-prerov.cz zdarma Helf t n je pfiipraven na novou sezonu Po leto ní na poslední roky trochu nezvykle prodlouïené zimû se zaãíná plnû

Více

DÍVKY - jednotlivci. Škola. Dosažené časy

DÍVKY - jednotlivci. Škola. Dosažené časy 1 Harásková Dominika 1991 Gymnázium Šumperk 2,85 2,64 3,02 3,09 3,28 5,49 2 Bajerová Soňa 1991 VPŠ a SPŠ MV Holešov 2,78 2,88 2,98 2,78 2,76 5,54 3 Skopalová Kateřina 1992 Gymnázium Šumperk 3,10 3,02 3,08

Více

Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2010/11

Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2010/11 Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2010/11 I. kategorie (4-8 let; do 3. třídy) Umístění Jméno Adresa školy Název Jméno Galerie Paletka To jsem já MgA. Darina Hejlová Vojtěch Benhard Štěpánka

Více

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 V devátém roce své existence procházelo naše občanské sdružení generační obměnou, přičemž nadále nabízelo obyvatelům Mníšku a okolí zajímavé akce

Více

VyuÏijte moïnosti získat grant

VyuÏijte moïnosti získat grant Z OBSAHU TOHOTO âísla Pfiidûlování sociálních dávek bude pfiísnûj í (str. 3) Obãané se obracejí se sv mi problémy na úfiedníky (str. 4) ZvaÏujete stavbu rodinného domu? (str. 5) OvlivÀuje negativnû zdraví

Více

Obsah. Přílohy. 1. Koncertní sezóna 2006 2. Koncertní sezóna 2007 4. Členové The Boom & Orchestra

Obsah. Přílohy. 1. Koncertní sezóna 2006 2. Koncertní sezóna 2007 4. Členové The Boom & Orchestra ÚČASTNÍK FESTIVALU INTERNATIONAL BEATLEWEEK 2006, 2007 V LIVERPOOLU PREZENTACE SOUBORU Obsah I. Úvodní informace II. The Boom Band & Orchestra III. Vybrané akce Letní benefiční koncert 2007 International

Více

TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ. Aerobic klub gymnázium Slaný TEAM 11-14 S NÁČINÍM. Fit studio HD Hany Daškové, Pardubice

TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ. Aerobic klub gymnázium Slaný TEAM 11-14 S NÁČINÍM. Fit studio HD Hany Daškové, Pardubice TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ trenér choreograf 1. TK Apel Tereza JIrsová Tereza JIrsová Kočky 2. SK ZŠ Budkov Jana Daněčková Jana Danečková Jen tak Kristýna Schejbalová, Lucie Hálová, Iva Truplová, Iva Frošová,

Více

MUZIKOTERAPEUTICKÉ CENTRUM PAEDDR. LUBOMÍRA HOLZERA

MUZIKOTERAPEUTICKÉ CENTRUM PAEDDR. LUBOMÍRA HOLZERA MUZIKOTERAPEUTICKÉ CENTRUM PAEDDR. LUBOMÍRA HOLZERA www.muzikoterapie.net Lubomír Holzer je speciální pedagog, muzikoterapeut, profesionální umělec (hudebník, zpěvák, herec, skladatel, textař, libretista

Více

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ!

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! PODLAHY Platon Systém Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! Platon Flexi pro lepené dfievûné podlahy Platon Stop pro plovoucí podlahy Úspora ãasu Cenovû v hodné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

Listy. Prahy. záfií / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic

Listy. Prahy. záfií / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic Listy mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 9 Prahy 14 záfií / 2010 aktuality Prázdniny v bludi ti i jinde V druhé polovinû prázdnin jsem se vydala s dûtmi z nízkoprahového klubu

Více

KU-Ž-EL Prodejna KUÎEL nabízí

KU-Ž-EL Prodejna KUÎEL nabízí KU-Ž-EL Prodejna KUÎEL nabízí tradiãnû irok sortiment vánoãního zboïí a dáreãkû. V nabídce mimo jiné máme i hrabla a lopaty na sníh, nebo prima stûrku na auto s rukavicí. Na e zboïí si mûïete prohlédnout

Více

připravilo pro své klienty nabídku aktivit na období 2012/2013.

připravilo pro své klienty nabídku aktivit na období 2012/2013. VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÉ AKTIVITY 2012/2013 připravilo pro své klienty nabídku aktivit na období 2012/2013. Na následujících stránkách najdete zájmové, vzdělávací a společenské aktivity, které budeme realizovat

Více

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém EKOBAL Ovinovací balící stroje WMS jsou ruãnû ovládané a poloautomatické stroje. Pfii v voji a konstrukci této nové fiady ovinovacích balících strojû bylo maimálnû uplatnûno stavebnicové fie ení celé modelové

Více

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude ā ā ā ā ā ā ā ā 2 STUDENSKÝ TEP Slovo starosty Váāení spoluobèané, dovolte, abych Vás seznámil s èinností obce od po sle dní ho vyd án í Te pu. V m ìsí ci l istopad u p ro bì hla kontrola provedení a vyúètování

Více

Výroční zpráva 2009 1. Úvodní slovo KARO

Výroční zpráva 2009 1. Úvodní slovo KARO 1. Úvodní slovo Občanské sdružení KARO (Klub Aktivních ROdin) provozuje v Trutnově Mateřské centrum KAROlínka. Sídlí v budově Stacionáře pro tělesně postižené a zdravotně oslabené v ulici Náchodská. Z

Více

Prezentace práce studentů gymnázia z předmětů umělecké profilace

Prezentace práce studentů gymnázia z předmětů umělecké profilace Prezentace práce studentů gymnázia z předmětů umělecké profilace VÝTVARNÝ OBOR (v rámci hodin výtvarné výchovy a výtvarných ateliérů) 8.00-10.45 výtvarná výchova tercie + kvarta MgA. David Baránek č. 8

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 občanské sdružení Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, když se v horkém létě potřebujeme osvěžit, můžeme se třeba zakousnout do melounu. Poznat

Více

VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV

VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 15. ROâNÍK I. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Jsme na poãátku roku, kter pro nikoho z nás nebude jednoduch díky probíhající celosvûtové krizi. Nebude

Více

DIAKONIE ČCE SKP V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003

DIAKONIE ČCE SKP V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 DIAKONIE ČCE SKP V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 POSLÁNÍM STŘEDISKA KŘESŤANSKÉ POMOCI V PRAZE JE POSKYTOVAT POMOC JAK LIDEM, KTEŘÍ SE OCITAJÍ V KRIZOVÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH, TAK SOCIÁLNĚ OSLABENÉ ČÁSTI POPULACE,

Více

9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ

9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ 9. ORLICKÁ P EHRADA Stfiední a horní Vltava 9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ Patfiíte-li mezi nad ené bruslafie a kachní rybníãek na návsi vám pfiipadá jednotvárn, vydejte se na nejvût

Více

Kouzelné vánoce 1. A, 1. B, 1. C, 4. B

Kouzelné vánoce 1. A, 1. B, 1. C, 4. B Kouzelné vánoce Dne 4. Prosince 2012 jsme se vydali do kouzelnického divadla našeho nejslavnějšího mága Pavla Kožíška. Během vánoční show v Divadle čar a kouzel jsme zažili mnoho zábavy při čarování a

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

âerné skládky hyzdí vzhled obvodu a znepfiíjemàují lidem Ïivot

âerné skládky hyzdí vzhled obvodu a znepfiíjemàují lidem Ïivot Mûstsk obvod Slezská Ostrava patfií svou rozlohou k nejvût ím mûstsk m obvodûm Ostravy. Souãasnû patfií k tûm obvodûm, na jejichï území se nachází nejvíce zelenû. A právû na tûchto zelen ch plochách, které

Více

Obraz na titulní stranû vinohrady + s pka (J. Uhfiíková)

Obraz na titulní stranû vinohrady + s pka (J. Uhfiíková) 50. roãník 2007 3 Jubilejní roãník................. 2 Zprávy z radnice................ 3 Informace..................... 14 Aktuálnû...................... 20 Pozvánka..................... 23 Z kultury......................

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5 6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Údaje o zařazování žáků str. 8 9 6. Příspěvek na provoz

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Roãník XXIX. Únor 2009 ãíslo 4. Absolventi Univerzity volného ãasu v obfiadní síni radnice. Více uvnitfi tohoto ãísla. www.tisnov.

Roãník XXIX. Únor 2009 ãíslo 4. Absolventi Univerzity volného ãasu v obfiadní síni radnice. Více uvnitfi tohoto ãísla. www.tisnov. Roãník XXIX. Únor 2009 ãíslo 4 Absolventi Univerzity volného ãasu v obfiadní síni radnice. Více uvnitfi tohoto ãísla. www.tisnov.cz Radnice informuje MùSTO TI NOV nám. Míru 111, 666 19 TI NOV VYHLA UJE

Více

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní Městský úřad MěÚ - budova Radnice Ing. Bradáč František starosta 566 781 001 MěÚ - budova Radnice Komínek Josef místostarosta 566 781 002 MěÚ - budova Radnice Hortová Alena sekretariát 566 781 155 MěÚ

Více

liberecké radnice INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZDARMA listopad 2007

liberecké radnice INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZDARMA listopad 2007 zpravodaj liberecké radnice INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZDARMA listopad 2007 Foto: Ota Mrákota Z luk a neposeãen ch ploch je bûïeck areál svûtov ch parametrû Statutární mûsto Liberec coby investor

Více

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48 OBSAH Úvod 4 Náfiadí a pomûcky 6 Síto a dfievûn rám 8 Materiál 9 Pfiíprava papírové hmoty 10 âerpání 12 Su ení 15 Lití 17 Zdoben papír 19 Barvy 20 Pfiírodní barviva 22 Struktury a pfiísady 24 Otisky 27

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 6-7 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 10 2004 Projekty pûstební a tûïební ãinnosti Strategie pouïití krytokofienn ch sazenic V kon funkce odborného lesního hospodáfie Ke stinnosti jedle otázky zûstávají

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební 1. 5. ročník Vyučovací předmět hudební je vyučován ve všech ročnících prvního a druhého stupně základní školy. Časová dotace předmětu je jedna hodina týdně

Více

LISTY. 2007 kvûten. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. 2007 kvûten. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-05_P14 23.4.2007 15:36 Stránka 1 5 LISTY 2007 kvûten MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Kvûten pfii el letos uï v dubnu, kdy máme v Praze 14 Svatojifiskou pouè (více na str.

Více

ãerven 2010 II. roãník ãíslo 6 Rozlouãení fieditele Událo se Zábava Znalostní test 7. strana

ãerven 2010 II. roãník ãíslo 6 Rozlouãení fieditele Událo se Zábava Znalostní test 7. strana II. roãník ãíslo 6 ãerven 2010 Rozlouãení fieditele V echno hezké jednou konãí. Tím jsem po dvacet let ãastoval absolventy koly pfii pfiedávání závûreãného vysvûdãení jak stfiední, tak vy í odborné koly.

Více

Manuál obchodníka 2004 2006/2007. profil firmy. dûvody proã zvolit... vûrnostní program Pleasure. partnerská sekce On-Line. ceník pro rok 2006/2007

Manuál obchodníka 2004 2006/2007. profil firmy. dûvody proã zvolit... vûrnostní program Pleasure. partnerská sekce On-Line. ceník pro rok 2006/2007 Manuál obchodníka s u c h é m a l t o v é s m û s i 20042006/2007 ceny s o r t i m e n t profil firmy dûvody proã zvolit... vûrnostní program Pleasure partnerská sekce On-Line ceník pro rok 2006/2007 podpora

Více