My pracujeme, vy žijte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "My pracujeme, vy žijte."

Transkript

1 :58 Pagina Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí / Praha, âeská republika Tel: (+0) 7 77 Fax: (+0) Modrá linka: Ed. 05/0 - Printed in Italy Perfektní chlazení v každém ročním období. Viale ristide Merloni, 7 00 Fabriano (N) - Italia My pracujeme, vy žijte.

2 :58 Pagina We work, You play, play, play... Pokud chcete mít více volného času, je třeba využívat efektivní výrobky a originální řešení, které co nejvíce zjednoduší váš život a to tak, jak je to jen možné. Indesit také hraje důležitou roli ve volném čase, podporováním akcí v kinech a mezinárodních sportovních akcí. Indesit je hlavním sponzorem Indesit Mistrovství Evropy ve volejbale. Stejně také tenis: pro tento rok je Indesit hlavním sponzorem Indesit TP Race, nejdůležitějšího tenisového žebříčku na světě. proto My pracujeme, vy žijte. NOVÉ CHLDNIČKY INDESIT. Ideální chlazení pro uchovávání va ich potravin. Chcete poznat novinky od Indesitu? str. KOMBINOVNÉ CHLDNIâKY Máte málo ãasu, ale rádi uchováváte potraviny ãerstvé? DVOUDVÉ OVÉ CHLDNIâKY Máte rádi pfiirozenou chuè va ich pokrmû, ale zároveà jste pfiipraveni na neãekanou náv tûvu? str. 8 str. JEDNODVÉ OVÉ CHLDNIâKY Máte rádi ãerstvé potraviny? str. 5 MRZNIâKY Chcete si pochutnat na jahodách po cel rok i na Vánoce? str. Indesit vám ulehãí Ïivot. str.

3 :59 Pagina Chcete poznat novinky od Indesitu? Graffiti Nikdy nemáte po ruce papír a tuïku na poznámky? Indesit vám nyní pfiedstavuje revoluãní novinku, chladniãky Graffiti. Tyto chladniãky mají speciální povrchovou úpravu, na kterou mûïete psát, malovat a kreslit, jako kdyby to byla tabule. Skvûlá inovace, díky které mûïete projevit va i kreativitu a sami si vytvofiit dizajn va í chladniãky nebo jen jednodu e vyuïít moïnost poznamenat si nákupní seznam nebo nov recept. Navíc od nás dostanete sadu fixû, takïe mûïete ihned zaãít psát, kreslit ãi popustit uzdu va í fantazie a zábavû. Chodí k vám ãasto pfiátelé na veãefii? Indesit pro vás pfiipravil exklusivní fie ení. je velkou vymoïeností nov ch chladniãek Indesit, které vám umoïàují odkládat plechovky a lahve v ech velikostí a zachovat si pfiitom pofiádek v chladniãce. Díky tomuto systému uï nemusíte ukládat plechovky a lahve na sebe. Kromû toho tento systém zebezpeãuje rychlej í vychlazení, protoïe vzduch lépe cyrkuluje mezi lahvemi a plechovkami. Systém je nesmírnû flexibilní takïe vytváfií a uvolàuje místo tam, kde ho právû potfiebujete.

4 :59 Pagina Chcet poznat novinky od Indesitu? Tfiída + s funktí ircooler (systém chlazení s obûhem vzduchu) Díky ventilátoru, umístûnému na zadní stûnû chladniãky, se optimalizuje cirkulace chladného vzduchu jako i vlhkost, díky ãemuï se po kaïdém otevfiení dvífiek obnovuje teplota v chladniãce o mnoho rychleji. Nové chladniãky s funkcí ircooler patfií do energetické tfiídy +, takïe u etfií aï 5% více enrgie neï chladniãky tfiídy. Systém Total No Frost ve tfiídû UÏ vás nebaví neustálé odmrazování chladniãky? Systém Total No Frost pfiedchází tvorbû ledu v mrazících prostorách, ãímï zabraàuje pfiimrzání a slepování zmraïen ch potravin a zaji Èuje tak jejich lep í a odolnûj í konzervaci. Systém Total No Frost také udrïuje v chladniãce správnou vlhkost a zachovává pûvodní chuè pokrmû. To v e pfii minimální spotfiebû energie tfiídy.

5 :59 Pagina 8 str. 8 Máte málo ãasu, ale rádi uchováváte potraviny ãerstvé? Indesit nabízí nové iroké kombinované chladniãky s vysoce funkãním chladicími a mrazicími prostory. âekáte hosty? Je tu pro vás nejlep í fie ení, díky kterému mûïete uloïit a rychleji vychladit je tû více nápojû. Hygiene Control dokonalá hygiena Chcete, aby se va e potraviny uchovaly déle ãerstvé? Díky speciálnímu filmu, kter m jsou pokryté vnitfiní stûny chladniãky, jsou va e potraviny chránûné pfied ífiením bakterií a plísní. Systém Total No Frost Skuteãnû, díky novému systému Total No Frost se námraza jiï více nebude tvofiit ve va í mrazniãce a chladniãka si vïdy uchová tu správnou úroveà vlhkosti. Navíc vás tento systém u etfií od nudného odstraàování námrazy. Chlazení s obûhem Díky systému ircooler studen vzduch cirkuluje rovnomûrnû v celé chladniãce tak, abyste mohli uloïit va e potraviny kdekoli chcete. B 5 FNF P BN NF P BN NF BE 5 P G BN VP* BN VP S* BN VP S Funkce Eco Pfiejete si ideální teplotu pfii nejniï í spotfiebû? Pfiesnû tato funkce zabezpeãí automatické nastavení ideální teploty pro uchování pokrmû ve va í chladniãce. Funkce Holiday dovolená Ideální chlazení i po dobu dovolené. Tato funkce ponechá v chodû mrazniãku, pfiiãemï v prázdné chladniãce se zavfien mi dvífikami bude udrïovat teplotu C. Spotfieba energie je minimální a pfiitom vás pfii návratu neãeká Ïádné nepfiíjemné pfiekvapení. Ice * Flex Cool Box Chcete mít zásobu ledu po ruce? Se zásobníky na led Ice, integrovan mi do zásuvek v mrazniãce, získáte více místa a pohodlí pfii manipulaci. 70 cm 70 cm

6 :59 Pagina 0 str. 0 Máte málo ãasu, ale rádi uchováváte potraviny ãerstvé? Více prostoru pro va e ãerstvé potraviny, jako i pro zmrazené pokrmy. To jsou kombinované 0cm iroké chladniãky Indesit, které díky svojí vysoké funkãnosti dokonale splàují ve keré va e poïadavky. âekáte hosty? Je tu pro vás nejlep í fie ení, díky kterému mûïete uloïit a rychleji vychladit je tû více nápojû. Hygiene Control dokonalá hygiena Chcete, aby se va e potraviny uchovaly déle ãerstvé? Díky speciálnímu filmu, kter m jsou pokryté vnitfiní stûny chladniãky, jsou va e potraviny chránûné pfied ífiením bakterií a plísní. Flex Cool Box (pro choulostivé potraviny) Jeden nebo dva prostorovû flexibilní zásobníky, umístûné v dolní ãásti chladniãky, mohou slouïit na odkládání masa a ryb, které se tak uchovají déle ãerstvé. Zásobníky je moïné také jednodu e umístit do horní ãásti lednice a tak je pfiemûnit na ikovn zásobník na s ry. Kombinované chladniãky tfiídy BN P BN 8 G BN BN G BN S BN BN BN W BN 0 Kombinované chladniãky tfiídy + Va e potraviny budou perfektnû vychlazené pfii minimální spotfiebû energie. BN Funkce Eco Pfiejete si ideální teplotu pfii nejniï í spotfiebû? Pfiesnû tato funkce zabezpeãí automatické nastavení ideální teploty pro uchování pokrmû ve va í chladniãce. Funkce Holiday dovolená Ideální chlazení i po dobu dovolené. Tato funkce ponechá v chodû mrazniãku, pfiiãemï v prázdné chladniãce se zavfien mi dvífikami bude udrïovat teplotu C. Spotfieba energie je minimální a pfiitom vás pfii návratu neãeká Ïádné nepfiíjemné pfiekvapení. Ice Chcete mít zásobu ledu po ruce? Se zásobníky na led Ice, integrovan mi do zásuvek v mrazniãce, získáte více místa a pohodlí pfii manipulaci.

7 :59 Pagina str. Rádi uchováváte pfiirozenou chuè va ich potravin? Indesit vám nabízí irok sortimen dvoudvéfiov ch chladniãek. V echny vám zaruãí vynikající v sledky pfii chlazení s minimální spotfiebou energie. âekáte hosty? Je tu pro vás nejlep í fie ení, díky kterému mûïete uloïit a rychleji vychladit je tû více nápojû. Chladniãka ircooler 70 cm Klasická chladniãka 70 cm iroká Total No Frost 0 cm ífika Díky systému ircooler studen vzduch cirkuluje rovnomûrnû v celé chladniãce tak, abyste mohli uloïit va e potraviny kdekoli chcete. TE 5 P G T 5 Skuteãnû, díky novému systému Total No Frost se námraza jiï více nebude tvofiit ve va í mrazniãce a chladniãka si vïdy uchová tu správnou úroveà vlhkosti. Navíc vás tento systém u etfií od nudného odstraàování námrazy. TN NF P TN NF Hygiene Control dokonalá hygiena Chcete, aby se va e potraviny uchovaly déle ãerstvé? Díky speciálnímu filmu, kter m jsou pokryté vnitfiní stûny chladniãky, jsou va e potraviny chránûné pfied ífiením bakterií a plísní. Funkce Eco Pfiejete si ideální teplotu pfii nejniï í spotfiebû? Pfiesnû tato funkce zabezpeãí automatické nastavení ideální teploty pro uchování pokrmû ve va í chladniãce. Ice Chcete mít zásobu ledu po ruce? Se zásobníky na led Ice, integrovan mi do zásuvek v mrazniãce, získáte více místa a pohodlí pfii manipulaci.

8 :59 Pagina str. Rádi uchováváte pfiirozenou chuè a ãerstvost va ich potravin? Indesit má pro vás správné fie ení: doudvéfiové nebo jednodvéfiové chladniãky, které vám zaruãí ideální vychlazení va ich potravin. Dvoudvéfiová chladniãka 0 cm iroká TN TN Dvoudvéfiová chladniãka 0 cm iroká TN TN S TN TN W Dvoudvéfiová chladniãka 55 cm iroká R L R R IS Klasická chladniãka 0 cm iroká. SN 00* Jednodvéfiová chladniãka Hygiene Control dokonalá hygiena Chcete, aby se va e potraviny uchovaly déle ãerstvé? Díky speciálnímu filmu, kter m jsou pokryté vnitfiní stûny chladniãky, jsou va e potraviny chránûné pfied ífiením bakterií a plísní. TF * moïnost spojení s mrazniãkou UFN 00 Side by Side

9 :59 Pagina str. Chcete si pochutnat na jahodách po cel rok a i na Vánoce? Chcete si pochutnat na jahodách po cel rok a i na Vánoce? Vertikální chladniãky s úsporou energie Tento model chladniãky vám zaruãí ten nejlep í mrazicí v kon pfii minimální spotfiebû energie. Horizontální, tradiãní mrazniãky Horizontální mrazniãky Indesit jsou nanejv prostorné a pohodlné díky ko íkûm, které mûïete pfiemisèovat podle potfieby a ulehãit si tak manipulaci s va imi potravinami. Rychlé rozmrazování Chcete zmrazit va e potraviny tak rychle jak je to jen moïné? Díky této funkci mûïete v krátké dobû sníïit teplotu v mrazniãce na minimu, ãímï urychlíte proces zmrazení a tím i zachování pûvodní kvality potravin. MRZÁKY Model Energetická tfiída na stupnici od (nejniï í spotfieba) do G (nejvy í spotfieba) Spotfieba energie za rok() kwh/rok Hrub objem mrazícího prostoru lt âist objem mrazícího prostoru lt Poãet hvûzdiãek (mrazící prostor) Doba udrïení chladu hod (pfii v padku el. en.) () Vertikální UFN OF 0 C Horizontální OF 70 C 5 OF 90 C OF 0 C 0 Mrazící v kon kg Klimatická tfiída () UFN 00* OF 0 OF 70 OF 90 OF 0 Ice Chcete mít zásobu ledu po ruce? Se zásobníky na led Ice, integrovan mi do zásuvek v mrazniãce, získáte více místa a pohodlí pfii manipulaci. Hluãnost Poãet zásuvek Funkce rychlého zmrazování Zásobník na led Rozmûry (V x x H) Barva Znaãka kvality d(b) cm Ice 50x0x5, 87x5x8,5 87xx8,5 87x09x8,5 87x88x8,5 * moïnost spojení s chladniãkou SN 00 Side by Side Informace platné s direktívou 9/0/EC. () Spotfieba závisí na zpûsobu pouïití a na jeho umístûní; () Doba do zv ení teploty ; () SN = pod normálem, nezmûnûn v kon pfii vnûj í teplotû v rozsahu od 0- C, N= normální, nezmûnûn v kon pfii vnûj í teplotû v rozsahu od - C, ST = subtropick, nezmûnûn v kon pfii vnûj í teplotû v rozsahu od 8-8 C. () V hradnû pro Indesit, patent Indesit Company. Indesit si vyhrazuje právo na zmûnu nûkter ch technick ch parametrû bez pfiedcházejícího upozornûní.

10 :59 Pagina 8 Máte málo ãasu, ale rádi uchováváte potraviny ãerstvé? KOMBINOVNÉ CHLDNIâKY Model Energetická tfiída na stupnici od (nejniï í spotfieba) do G (nejvy í spotfieba) Spotfieba energie za rok() kwh/rok Hrub /âist objem lt Hrub /âist objem chladícího prostoru lt Hrub /âist objem mrazícího prostoru lt Systém chlazení ircooler NO Frost Poãet hvûzdiãek (mrazící prostor) Doba udrïení chladu hod (pfii v padku el. en.) () Mrazící v kon kg Klimatická tfiída () Hluãnost d(b) Poãet kompresorû Funkce ECO Systém ntimicrobic/hygiene control Funkce Holiday Funkce Supercool utomatické odmrazovní chladniãky Pfiestavitelné dvefie Zvukov signál otevfien ch dvefií Svûtelné v straïné kontrolky Poãet polic Pfiihrádka na maso Pfiihrádky na zeleninu Pfiihrádky na vnitfiní stranû dvefií Pfiihrádky na lahve ve vnitfiní stranû dvefií Poãet zásuvek Funkce rychlého zmrazování Zásobník na led Rozmûry (V x x H) cm Barva Znaãka kvality B 5 FNF P 09 98/7 80/77 8/9 5 No Frost LED sklenûné Ice 90x70x8 70 cm BE 5P GF + 8 /98 8/80 0/8 SN, N, ST + EV LED sklenûné Ice 90x70x8 /graffiti BN NF P 50 8/9 /9 85/5 7 LED sklenûné Ice 00x0x5,5 BN NF 0 90/7 05/0 85/5 8 7 Digitálni sklenûné Ice 87,5x0x5,5 BN VP + 9 / 5/0 /9 9,T + EV Digitálni sklenûné Ice 00x0x5,5 BN VPS + 9 / 5/0 /9 9,T + EV Digitálni sklenûné Ice 00x0x5,5 stfiíbrná BN VPS + 88 /0 8/ /9 9,T + EV Digitálni sklenûné Ice 87,5x0x5,5 stfiíbrná BN + 0/7 87/8 /9 9 0 sklenûné Ice 75x0x5,5 BN P 50 / 5/0 / EV LED sklenûné Ice 00x0x5,5 0 cm BN 8 G 50 / 5/0 /9 9 0 sklenûné Ice 00x0x5,5 /graffiti BN 50 / 5/0 /9 9 0 sklenûné Ice 00x0x5,5 BN G 9 /0 8/ /9 9 0 sklenûné Ice 87,5x0x5,5 /graffiti BN S 9 /0 8/ /9 9 0 sklenûné Ice 87,5x0x5,5 stfiíbrná BN 9 /0 8/ /9 9 0 sklenûné Ice 87,5x0x5,5 BN 9 0/7 87/8 /9 9 0 sklenûné Ice 75x0x5,5 BN W 9 0/7 87/8 /9 9 0 mfiíïky Ice 75x0x5,5 BN /5 87/8 8/5 9 0 sklenûné Ice 50x0x5,5 Informace platné s direktívou 9/0/EC. () Spotfieba závisí na zpûsobu pouïití a na jeho umístûní; () Doba do zv ení teploty ; () SN = pod normálem, nezmûnûn v kon pfii vnûj í teplotû v rozsahu od 0- C, N= normální, nezmûnûn v kon pfii vnûj í teplotû v rozsahu od - C, ST = subtropick, nezmûnûn v kon pfii vnûj í teplotû v rozsahu od 8-8 C. () V hradnû pro Indesit, patent Indesit Company. Indesit si vyhrazuje právo na zmûnu nûkter ch technick ch parametrû bez pfiedcházejícího upozornûní.

11 :59 Pagina 0 Máte rádi pfiirozenou chuè va ich potravin, ale stále jste pfiipraveni na neãekané hosty? Máte rádi ãerstvé potraviny? DVOUDVÉ OVÉ CHLDNIâKY Model Energetická tfiída na stupnici od (nejniï í spotfieba) do G (nejvy í spotfieba) Spotfieba energie za rok() kwh/rok Hrub /âist objem lt Hrub /âist objem chladícího prostoru lt Hrub /âist objem mrazícího prostoru lt Systém chlazení ircooler NO Frost Poãet hvûzdiãek (mrazící prostor) Doba udrïení chladu hod (pfii v padku el. en.) () Mrazící v kon kg Klimatická tfiída () Hluãnost d(b) Poãet kompresorû Systém ntimicrobic/hygiene control Funkce ECO Funkce Holiday Funkce Supercool utomatické odmrazovní chladniãky Pfiestavitelné dvefie Zvukov signál otevfien ch dvefií Svûtelné v straïné kontrolky Poãet polic Pfiihrádka na maso Pfiihrádky na zeleninu Pfiihrádky na vnitfiní stranû dvefií Pfiihrádky na lahve ve vnitfiní stranû dvefií Poãet zásuvek Funkce rychlého zmrazování Zásobník na led Rozmûry (V x x H) cm Barva Znaãka kvality TE 5P GF + 0 5/9 / 9/8 5 N, ST sklenûné Ice 79x70x8 /graffiti 70 cm 0 cm 55 cm DVOUDVÉ OVÉ CHLDNIâKY 0 cm 55 cm T 5 8 5/9 / 9/8 5 sklenûné Ice 79x70x8 TN NF P 0/8 0/7 7/5 0 SN, 7 sklenûné 87,5x0x5,5 TN NF 8 8/7 0/7 5/0 0 SN, 7 sklenûné 75x0x5,5 TN + / / 7/7 9 sklenûné 75x0x5,5 TN + 5/5 0/95 /57 9 sklenûné 50x0x5,5 TN / / 7/7 sklenûné 75x0x5,5 TN S / / 7/7 sklenûné 75x0x5,5 stfiíbrná TN 0 5/57 0/00 /57 9 sklenûné 50x0x5,5 TN W 0 5/57 0/00 /57 9 mfiíïky 50x0x5,5 R L 8 0/7 87/8 /,5 9 sklenûné 9x55x0 R 8 0/7 87/8 /,5 9 mfiíïky 9x55x0 R IS 8 0/7 87/8 /,5 9 sklenûné 9x55x0 stfiíbrná Model Energetická tfiída na stupnici od (nejniï í spotfieba) do G (nejvy í spotfieba) Spotfieba energie za rok() kwh/rok Hrub /âist objem lt Hrub /âist objem chladícího prostoru lt Hrub /âist objem mrazícího prostoru lt Systém chlazení ircooler NO Frost Poãet hvûzdiãek (mrazící prostor) Doba udrïení chladu hod (pfii v padku el. en.) () Mrazící v kon kg Klimatická tfiída () Hluãnost d(b) Poãet kompresorû Systém ntimicrobic/hygiene control Funkce ECO Funkce Holiday Funkce Supercool utomatické odmrazovní chladniãky Pfiestavitelné dvefie Zvukov signál otevfien ch dvefií Svûtelné v straïné kontrolky Poãet polic Pfiihrádka na maso Pfiihrádky na zeleninu Pfiihrádky na vnitfiní stranû dvefií Pfiihrádky na lahve ve vnitfiní stranû dvefií Poãet zásuvek Funkce rychlého zmrazování Zásobník na led Rozmûry (V x x H) cm Barva Znaãka kvality SN /88 90/88 sklenûné 50x0x5, TF 5 08/05 9/9 / SN, 9 mfiíïky 8x55x59,5 Informace platné s direktívou 9/0/EC. () Spotfieba závisí na zpûsobu pouïití a na jeho umístûní; () Doba do zv ení teploty ; () SN = pod normálem, nezmûnûn v kon pfii vnûj í teplotû v rozsahu od 0- C, N= normální, nezmûnûn v kon pfii vnûj í teplotû v rozsahu od - C, ST = subtropick, nezmûnûn v kon pfii vnûj í teplotû v rozsahu od 8-8 C. () V hradnû pro Indesit, patent Indesit Company. Indesit si vyhrazuje právo na zmûnu nûkter ch technick ch parametrû bez pfiedcházejícího upozornûní.

12 :59 Pagina str. utorizovaná servisní oblastní stfiediska autorizovan ch servisních oblastních stfiedisek Servis Mûsto dresa Perfekt Servis Praha Praha MendíkÛ 9 Jaroslav Kuldásek Kladno Floriánská 5 PS Strojsmalt âeské Budûjovice Neklanova T - servis PlzeÀ Sokolovská 05 Strojsmalt SEOS Ústí nad Labem PraÏská Strojmat Servis Liberec gen. Svobody 7 bsolut servis Dobru ka Pulická 5 -Z Chlazení Hradec Králové Piletická 5 Elservis Nekvinda Jihlava Husova 0 Perfekt Servis Brno Václavská Martykán servis Veselí nad Moravou Zámecká Elektroservis Komárek Olomouc Dolní Novosadská Elektroservis Majnu Opava Bílovecká Elektroservis Janík Ostrava NádraÏní 8 PlzeÀ Liberec Ústí nad Labem Kladno Praha Hradec Králové Dobru ka Olomouc Opava Ostrava Jihlava âeské Budûjovice Brno Veselí nad Moravou Modrá servisní linka (call center) pracovní dny 8-7

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

Vestavné elektrospotřebiče

Vestavné elektrospotřebiče Indesit Company Česká s.r.o. Lihovarská 1060/1 190 00 Praha 9, Česká republika www.indesit.cz Modrá linka tel.: 810 800 0 Ed. 0/09 Vestavné elektrospotřebiče Indesit Company Viale ristide Merloni, 47 44

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. IND_FS_CK_LVS_CONS@1-20new 2-08-2006 10:14 Pagina 20 Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí 2/1949 130 00 Praha 3, âeská republika Tel: (+420) 21 1 614 Fax: (+420) 222 204 www.indesit.cz Modrá

Více

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ CZ Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X MYâKY NÁDOBÍ VáÏen zákazníku, dûkujeme Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní myãku nádobí, která zaruãuje vysokou jakost, v borné uïitné

Více

VOLVO BLUE KONTRAKT. Nejãastûj í otázky

VOLVO BLUE KONTRAKT. Nejãastûj í otázky Nejãastûj í otázky Zahrnuje Volvo Blue kontrakt i servis systému vstfiikování AdBlue? Servisní ãinnost, která je spojena s údrïbou systému vstfiikování AdBlue, tzn. práce, materiál a ãi tûní nádrïe, je

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. Indesit Company âeská s.r.o. Lihovarská 10/12 190 00 Praha 9, âeská republika www.indesit.cz Modrá linka tel.: 810 800 023 Ed. 01/07 - Printed in Italy Dokonalé vaření v rekordním čase Viale Aristide Merloni,

Více

Indesit ceník volně stojících spotřebičů

Indesit ceník volně stojících spotřebičů 2012 Platný od 1. 7. 2012 Obsah Automatické pračky předem plněné STANDARD 2 Automatické pračky předem plněné SLIM 3 Automatické pračky vrchem plněné 3 Automatické pračky se sušičkou 4 Kondenzační sušičky

Více

Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky

Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky OBSAH Obecné informace 2 4 Zásuvkové kombinace nástûnné provedení 5 13 Energetické kostky 14 15 Zásuvkové kombinace mobilní provedení 16 29

Více

Návod k pouïití 7081 879-00. Volnû stojící chladniãky. KTP/es/esf 1554 a 1750

Návod k pouïití 7081 879-00. Volnû stojící chladniãky. KTP/es/esf 1554 a 1750 Návod k pouïití Volnû stojící chladniãky 7081 879-00 KTP/es/esf 1554 a 1750 Struãné informace o pfiístroji Ovládací a kontrolní prvky, obr. A1 Teplotní 2 3 4 displej 5 6 a7zobrazení 8 9 10 nastavení 11

Více

M A G N E T I C K É S T O J Á N K Y

M A G N E T I C K É S T O J Á N K Y MAGNETICKÉ STOJÁNKY magnetické stojánky magnetické stojánky Stojánky NOGA najdou uplatnûní pfiedev ím ve strojírenském prûmyslu, ale lze je pouïít i pro upnutí lékafisk ch pfiístrojû, slouïí ve filmovém

Více

ZMùKâOVÁNÍ DECALUX - DECAL ET 500 32 DECALUX - DECAL VT 1000 33 DECALUX - DECAL VT 2000 34 DUPLEX VT 2000 35. Pfiíslu enství 36

ZMùKâOVÁNÍ DECALUX - DECAL ET 500 32 DECALUX - DECAL VT 1000 33 DECALUX - DECAL VT 2000 34 DUPLEX VT 2000 35. Pfiíslu enství 36 ZMùKâOVÁNÍ DECALUX - DECAL ET 500 32 DECALUX - DECAL VT 1000 33 DECALUX - DECAL VT 2000 34 DUPLEX VT 2000 35 Pfiíslu enství 36 Regeneraãní pfiípravky 37 Technické charakteristiky 38 2 Instalace 41 PRÒMYSLOV

Více

TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG. Obalená elektroda & WIG DC

TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG. Obalená elektroda & WIG DC TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG Obalená elektroda & WIG DC Od této doby je inteligence mírou v ech vûcí ÚVODEM Rezonanãní inteligence - Nov standard svafiovací techniky Pfiedstavte

Více

W H I R L P O O L C H L A Z E N Í A M R A Z E N Í

W H I R L P O O L C H L A Z E N Í A M R A Z E N Í W H I R L P O O L C H L A Z E N Í A M R A Z E N Í Chladničky a mraznička Kombinované chladničky s mrazničkou dole nebo nahoře, samostatné chladničky monoklimatické nebo s výparníkem, chladničky a mraznička

Více

CHLADNIČKY A MRAZNIČKY PRO DOMÁCNOST KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY

CHLADNIČKY A MRAZNIČKY PRO DOMÁCNOST KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY CHLADNIČKY A MRAZNIČKY PRO DOMÁCNOST KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY RD Monoklimatické chladničky Automatické odtávání Nastavitelné nožky Zaměnitelné otevírání dveří RD 205L RD 350L automatické odtávání termostat

Více

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY:

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: 1VFE - 14, 1VF - 56 IAL, 1VF - 56 IX, 1VFG - 25 I MC 2 Jsem tu, abych Vám usnadnila mytí nádobí Haló! Já jsem Va e myãka nádobí. Av ak pfied tím neï mne

Více

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ!

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! PODLAHY Platon Systém Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! Platon Flexi pro lepené dfievûné podlahy Platon Stop pro plovoucí podlahy Úspora ãasu Cenovû v hodné

Více

standardní potahy 3.890,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY S PRODLOUÎENOU ZÁRUâNÍ DOBOU Monaco...

standardní potahy 3.890,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY S PRODLOUÎENOU ZÁRUâNÍ DOBOU Monaco... 2014 MATRACE VYSOKÉ KVALITY S PRODLOUÎENOU ZÁRUâNÍ DOBOU Monaco... 3.890,- Sedmizónová matrace s v born mi ortopedick mi vlastnostmi sloïená ze dvou elastick ch pûn MediFoam. U této matrace se nabízí volba

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

CIHLOVÉ ROLETOVÉ SCHRÁNKY - KOMPLETNÍ PROGRAM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

CIHLOVÉ ROLETOVÉ SCHRÁNKY - KOMPLETNÍ PROGRAM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ CIHLOVÉ ROLETOVÉ SCHRÁNKY - KOMPLETNÍ PROGRAM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY DOBA ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní Ceny matrací platí do rozmûru 200 90 cm, v potahu froté a úplet.

matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní Ceny matrací platí do rozmûru 200 90 cm, v potahu froté a úplet. matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní 1 Ceny matrací platí do rozmûru 200 90 cm, v potahu froté a úplet. ZDRAVOTNÍ certifikáty DŘEVOČAL s.r.o., Sušilova 1137/51, 750 02 Přerov IČ: 27773434,

Více

CHLAZENí VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE 2015

CHLAZENí VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE 2015 CHLAZENí VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE 2015 66 Chlazení Inovativní technologie 6. smysl FreshControl je navržena tak, aby se rychle přizpůsobila teplotě a vlhkosti každé z vašich oblíbených potravin. Díky tomu si

Více

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém EKOBAL Ovinovací balící stroje WMS jsou ruãnû ovládané a poloautomatické stroje. Pfii v voji a konstrukci této nové fiady ovinovacích balících strojû bylo maimálnû uplatnûno stavebnicové fie ení celé modelové

Více

Mazda5. Internet: www.mazda.cz www.mazda.sk

Mazda5. Internet: www.mazda.cz www.mazda.sk Mazda5 V zájmu neustálého v voje sv ch v robkû si spoleãnost Mazda Motor Europe vyhrazuje právo provedení zmûn specifikací a v bavy. Barevné odstíny a ãalounûní uvedené v této broïufie se mohou od aktuálních

Více

OBO BUS Systém Inteligentnû stavût znamená inteligenci vestavût

OBO BUS Systém Inteligentnû stavût znamená inteligenci vestavût OBO BUS Systém Inteligentnû stavût znamená inteligenci vestavût Nová generace systémové techniky budov: praktická, uživatelsky přívětivá, spolupracující. EGS Systémy instalaãních pfiístrojû S OBO pracují

Více

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE Obsah Základní bezpeãnostní zásady str. 4 V eobecná upozornûní 6 Informace o kotli 8 Uvedení do provozu 10 Doãasné vypnutí 13 Dlouhodobé vyfiazení z provozu 14 âi tûní 15 ÚdrÏba

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Certifikáty spoleãnosti ZANUSSI: N900

Certifikáty spoleãnosti ZANUSSI: N900 Certifikáty spoleãnosti ZANUSSI: Kvalita: Cel v robní proces od konstrukce aï po dodávku a péãe o zákazníka je drïitelem cerfitikace ISO 9001, která je nejvy ím mezinárodním uznáním o dodrïování nejpfiísnûj

Více

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky Obsah Informace pro uïivatele Bezpeãnostní informace 3 Likvidace 4 Va e nová automatická praãka 4 Popis praãky 5-7 - Pohled zepfiedu, Pohled zezadu - Ovládací panel V eobecné informace t kající se praní

Více

katalog 112verze 3.5.2005 7:18 Stránka 1 Spím, spí, spíme... ... dobfie a zdravû. ... a co Vy?

katalog 112verze 3.5.2005 7:18 Stránka 1 Spím, spí, spíme... ... dobfie a zdravû. ... a co Vy? katalog 112verze 3.5.2005 7:18 Stránka 1 Spím, spí, spíme...... dobfie a zdravû.... a co Vy? katalog 112verze 3.5.2005 7:18 Stránka 2 Sleeping Time Latex - osvûdãená klasika... Pfiírodní materiály odedávna

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

Volně stojící chladničky

Volně stojící chladničky Volně stojící chladničky Amica poskytuje na výrobky v této kategorii záruku 4 roky. Více o podmíkách 4 leté záruky na www.amica-spotrebice.cz. A+ anti-bacteria system Úspora peněz, ochrana životního prostředí

Více

Detoxikaãní balíãek bioharmoni

Detoxikaãní balíãek bioharmoni Detoxikaãní balíãek bioharmoni Proã má ãlovûk provádût odstraàování toxinû ze svého organismu? Ve starovûku lidé vûdûli jen málo o toxickém pûsobení prostfiedí na ãlovûka. Neznali mikroorganismy, neznali

Více

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky Obsah Informace pro uïivatele Bezpeãnostní informace 21 Likvidace 22 Va e nová automatická praãka 22 Popis praãky 23-25 - Pohled zepfiedu, Pohled zezadu - Ovládací panel V eobecné informace t kající se

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 6-7 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 10 2004 Projekty pûstební a tûïební ãinnosti Strategie pouïití krytokofienn ch sazenic V kon funkce odborného lesního hospodáfie Ke stinnosti jedle otázky zûstávají

Více

Kondenzaãní kotle ecotec. Nov trend ve vytápûní

Kondenzaãní kotle ecotec. Nov trend ve vytápûní Kondenzaãní kotle ecotec Nov trend ve vytápûní Kondenzaãní technika SniÏování spotfieby energie pfii vytápûní a ohfievu teplé uïitkové vody se v souãasné dobû jeví jako stále dûleïitûj í. Nejen stoupající

Více

Chladničky, mrazničky 2008

Chladničky, mrazničky 2008 Chladničky, mrazničky 2008 PERFEKTNÍ TVAR A FUNKCE 2 Pohodlí od AEG-Electrolux Rychlé zchlazení a zmražení nových zásob Poho Výsuvná přihrádka na zeleninu Výsuvná přihrádka na zeleninu nabízí jak dostatek

Více

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI Pro vût inu her je potfieba mít tuïku a papír. Jako Ïetony mûïete vyuïívat zápalky. BANK 1 kostka KaÏd hráã obdrïí 5 ÏetonÛ a hází tfiikrát za sebou kostkou. Ten, kdo

Více

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE POPIS ELEKTROSPOT EBIâE A B C D E F G H I L Knoflík termostatu Knoflík ãasového spínaãe Svûtelná kontrolka Knoflík pro volbu funkcí Sklenûná dvífika Spodní topné tûleso Ro t Plech na peãení Tvarovan ro

Více

8 CHEMIKÁLIE. ODVÁPNùNÍ

8 CHEMIKÁLIE. ODVÁPNùNÍ 8 CHEMIKÁLIE ODVÁPNùNÍ Pitná voda, kterou pouïíváme pouïíváme do tepeln ch zafiízení, obsahuje jisté mnoïství rozpu tûn ch solí vápníku a hofiãíku, které zpûsobují tvrdost vody. Bûhem ãasu a pfiedev ím

Více

Pobočka Mladá Boleslav

Pobočka Mladá Boleslav č. 1/2005 Pobočka Mladá Boleslav Dne 6. 12. 2004 byla otevfiena zatím poslední z regionálních poboãek v Mladé Boleslavi. Její provoz bude mít na starosti pan Petr Novák, kterého mûïete kontaktovat pro

Více

WC a koupelna kdekoli

WC a koupelna kdekoli sanitární kalová čerpadla WC a koupelna kdekoli www.sanibroy.cz 1958 2008 Sanitární kalové čerpadlo co je to? Nûkdy je tûïké, ne-li dokonce nemoïné, instalovat sanitární zafiízení na potfiebné místo. Hlavní

Více

Nová generace chlazení

Nová generace chlazení Nová generace chlazení Nový design linie Elegance Nový design linie Nový styl chlazení Nové ledničky z řady a Elegance nadchnou ty, kteří umějí ocenit krásné věci. xxx Díky jejich originálnímu xxxdesignu

Více

Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK. Obsah BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL 2023 CF/HA BMBL 2025 CF/HA

Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK. Obsah BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL 2023 CF/HA BMBL 2025 CF/HA Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Oboustranné/obratitelné dveře Popis spotřebiče, 3-4 Ovládací panel Celkový pohled BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL

Více

Pražská energetika, a. s.

Pražská energetika, a. s. 5 Pražská energetika, a. s. ČASOPIS PRO ZÁKAZNÍKY 15 16 17 18 19 14 2 13 21 12 22 11 23 1 24 9 1 8 2 7 6 4 3 Nová tarifní struktura a nové ceny elektřiny Zlepšujeme pro vás Akumulační vytápění se vyplatí

Více

Chlazení s Indesitem.

Chlazení s Indesitem. Indesit Company âeská s.r.o. U Nákadového nádraïí /99 0 00 Praha - âeská repubika Te. (+) 0 777 Fax (+) 0 70 www.indesit.cz modrá inka: 80 800 0 service.cz@indesitcompany.com Ed. 0/05 - Printed in Itay

Více

Chladničky, mrazničky

Chladničky, mrazničky Chladničky, mrazničky 2010 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION 2 Záruka produktu Design, výkon, ovládání, hygiena, uspořádání Elegantní design a promyšlenou ergonomii těch to chladniček a mraz niček si uvědomíte

Více

MOVE TO A HIGHER POWER

MOVE TO A HIGHER POWER MOVE TO A HIGHER POWER P EDSTAVUJE REVOLUâNÍ 28 VOLTOVOU TECHNOLOGII LITHIUM-ION V28 CS OKRUÎNÍ PILA eïe rychleji, déle a s vût ím v konem, neï kterákoliv 24 V pila na trhu. Získáte dvojnásobnou pracovní

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

KROUHAâE ZELENINY CL 55 CL 60 CL60 V V NOVÉ LAHÒDKÁ STVÍ - KOLY - BISTRA

KROUHAâE ZELENINY CL 55 CL 60 CL60 V V NOVÉ LAHÒDKÁ STVÍ - KOLY - BISTRA KROUHAâE ZELENINY CL 55 CL 60 CL60 V V LAHÒDKÁ STVÍ - KOLY - BISTRA CL 60 Auto CEL Z NEREZ OCELI * Automatick otvor poskytuje kvalitu fiezu pfii velk ch zpracovávan ch objemech (dokonalá rovnováha mezi

Více

CHLAZENÍ VAŘENÍ. Katalog domácích spotřebičů

CHLAZENÍ VAŘENÍ. Katalog domácích spotřebičů CHLAZENÍ VAŘENÍ Katalog domácích spotřebičů CHLAZENÍ Technologie ROMO A+++ (Úsporné a kvalitní) Spotřeba energie je u chladniček nejdůležitějším parametrem. Chladnička spotřebovává nejvíce elektřiny v

Více

V robce stfie ních krytin a stûnov ch profilû

V robce stfie ních krytin a stûnov ch profilû V robce stfie ních krytin a stûnov ch profilû Poãasí se mûní zûstává 01 2010 OBSAH 4 Profesionalita 5 Stfie ní ta kové tabule 6 Vlnité a trapézové plechy stfie ní profily 7 Trapézové plechy stûnové profily

Více

Návod k pouïití WTI 2050. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení. Ventilation

Návod k pouïití WTI 2050. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení. Ventilation Návod k pouïití Pro chladniãky na víno WTI 050 Blahopfiejeme Vám k Va í koupi nového pfiístroje. V bûrem tohoto pfiístroje jste zvolili v echny v hody piãkové chladící technologie, zaji Èující nejvy í

Více

VÍDE BUDAPE Ë BRATISLAVA BRNO BUKURE Ë SPOJUJEME TECHNIKU, KVALITU A SERVIS. www.thonauer.com

VÍDE BUDAPE Ë BRATISLAVA BRNO BUKURE Ë SPOJUJEME TECHNIKU, KVALITU A SERVIS. www.thonauer.com VÍDE BUDAPE Ë BRATISLAVA BRNO BUKURE Ë SPOJUJEME TECHNIKU, KVALITU A SERVIS www.thonauer.com O firmû Thonauer Company Profile JiÏ témûfi 20 let nabízí firma THONAUER Know-how, rychlost a spolehlivost.

Více

06-11_Concorde.qxp:38-49_Island 1/26/10 4:42 PM Stránka 6 CONCORDE. Credo Emotion 693 H. První Concorde do. magazine

06-11_Concorde.qxp:38-49_Island 1/26/10 4:42 PM Stránka 6 CONCORDE. Credo Emotion 693 H. První Concorde do. magazine 06-11_Concorde.qxp:38-49_Island 1/26/10 4:42 PM Stránka 6 Credo Emotion 693 H První Concorde do 6 06-11_Concorde.qxp:38-49_Island 1/26/10 4:42 PM Stránka 7 Na test nejmen ího z rodiny Concorde jsme byli

Více

Tato kniha je vûnována v em ne ÈastníkÛm, ktefií nemû- Ïou pfiibrat, aè dûlají co dûlají.

Tato kniha je vûnována v em ne ÈastníkÛm, ktefií nemû- Ïou pfiibrat, aè dûlají co dûlají. Tato kniha je vûnována v em ne ÈastníkÛm, ktefií nemû- Ïou pfiibrat, aè dûlají co dûlají. Upozornûní: V echny míry, váhy a citace uvedené v této knize jsou pouze pfiibliïné, tak jak si je autor ve svém

Více

Chladnička No-Frost. Návod k instalaci a použití MTA 45D2 NF BS

Chladnička No-Frost. Návod k instalaci a použití MTA 45D2 NF BS Chladnička No-Frost Návod k instalaci a použití MTA 45D2 NF BS MTA 45D2 NF BS CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou No-Frost Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

Výroba a prodej masivního dřevěného nábytku

Výroba a prodej masivního dřevěného nábytku Výroba a prodej masivního dřevěného nábytku Náš nábytek je svým designem originální a jedinečný v každém prostředí na sebe ihned upoutá pozornost. Krásou přírodního dřeva, vytváří jedinečnou atmosféru

Více

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA EGYAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY JÉGKÉSZÍTÕ REKESSZEL ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ PL SK HU 200364696 KE/Za/123. (03.)

Více

Ovládací zafiízení. PouÏití

Ovládací zafiízení. PouÏití Ovládací zafiízení Ovládací zafiízení pro zapínání a vypínání ãerpadla pomocí ponorného spínaãe, v závislosti na hladinû vody. Podle volby pro stfiídav motor 230 V nebo trojfázov motor 400 V a s instalovan

Více

Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení.

Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení. Untersparren-Dämmsystem Innenwanddämmung Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení. Ideální izolace pod krokvemi a na stûnách. Získáte obytn prostor, u etfiíte energii a etfiíte rovnûï Ïivotní prostfiedí.

Více

BCS 333 A VE I. Kombinovaná chladnička s mrazničkou. Návod k instalaci a obsluze

BCS 333 A VE I. Kombinovaná chladnička s mrazničkou. Návod k instalaci a obsluze BCS 333 A VE I Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze BCS 333 A VE I CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací

Více

Chladící a mrazící přístroje od Liebherra najdete všude tam, kde je kladen velký důraz na servis a poradenství. V odborném obchodě!

Chladící a mrazící přístroje od Liebherra najdete všude tam, kde je kladen velký důraz na servis a poradenství. V odborném obchodě! Chladící a mrazící přístroje od Liebherra najdete všude tam, kde je kladen velký důraz na servis a poradenství. V odborném obchodě! Chladničky a mrazničky 006 007 Chladící technika pro komerční účely Váš

Více

P EHLEDNÁ TABULKA. Poloha ro tu a pfiíslu enství Poznámky/Rady. Poloha knoflíku termostatu. Poloha knoflíku pro volbu funkcí.

P EHLEDNÁ TABULKA. Poloha ro tu a pfiíslu enství Poznámky/Rady. Poloha knoflíku termostatu. Poloha knoflíku pro volbu funkcí. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE A knoflík termostatu B knoflík ãasového spínaãe C svûtelná kontrolka D knoflík pro volbu funkcí E sklenûná dvífika F spodní topné tûleso G ploch ro t H plech na peãení I tvarovan

Více

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM Názvem smû ovaãe oznaãujeme armatury urãené k regulaci systémû teplovodního ústfiedního vytápûní, které regulují teplotu topné vody smû ováním. Smû ují vodu z topného

Více

Pfiiná íme dûvûru spolehlivou sterilizací. Technologií k jistotû

Pfiiná íme dûvûru spolehlivou sterilizací. Technologií k jistotû Zku ební balíãky BROWNE TST pro B-D zkou ku Podle âsn EN 554 se zkou ka prûniku páry provádí na zaãátku kaïdého pracovního dne, jestliïe do sterilizaãního procesu patfií i odstranûní vzduchu z v robku

Více

TEPELN M âerpadlom Pred pouïitím zariadenia si pozorne preãítajte tento návod na pouïívanie a uschovajte ho pre budúce pouïitie.

TEPELN M âerpadlom Pred pouïitím zariadenia si pozorne preãítajte tento návod na pouïívanie a uschovajte ho pre budúce pouïitie. MANUÁL VLASTNÍKA SU IâKA LG S TEPELN M âerpadlem Pfiedtím, neï zaãnete su iãku pouïívat, si pozornû pfieãtûte tuto uïivatelskou pfiíruãku a schovejte si ji pro budoucí pouïití. POUÎÍVATEªSKÁ PRÍRUâKA SU

Více

Revoluční pomoc pro vaše klouby

Revoluční pomoc pro vaše klouby Revoluční pomoc pro vaše klouby 7 hodnotných a účinných látek, které regenerují poškozené klouby Vysoce úãinn produkt se specifickou kombinací 7 látek: v taïek ze zázvoru (Zingiber officinale) + glucosamin

Více

PŘEHLED SPOTŘEBIČŮ. Platnost od 1. 1. 2014. Vestavné trouby, mikrovlnné trouby, varné desky, chladničky a myčky nádobí. Uvedené ceny jsou včetně DPH

PŘEHLED SPOTŘEBIČŮ. Platnost od 1. 1. 2014. Vestavné trouby, mikrovlnné trouby, varné desky, chladničky a myčky nádobí. Uvedené ceny jsou včetně DPH PŘEHLED SPOTŘEBIČŮ Platnost od 1. 1. 2014 Vestavné trouby, mikrovlnné trouby, varné desky, chladničky a myčky nádobí Uvedené ceny jsou včetně DPH VESTAVNÉ TROUBY Vestavná trouba CS 912 M XS DCT 60 /čiré

Více

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA Sazebník EU 9033/1/E MedUNIQA Zdravotní poji tûní - MedUNIQA Obecné informace o systému zdravotnictví v âr V daje na zdravotnictví v âr v roce 2007 ãinily cca 220 mld. Kã. âr má s 87% jeden z nejvy ích

Více

p l a s t o v á o k n a Nabízíme Vám fie ení

p l a s t o v á o k n a Nabízíme Vám fie ení p l a s t o v á o k n a Nabízíme Vám fie ení TROCAL INNONOVA 70 Pokud oãekáváte od Va ich oken vysoké hodnoty tepelné izolace, jste u tohoto systému na správném místû. Unikátní, patentovaná vnitfiní stavba

Více

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48 OBSAH Úvod 4 Náfiadí a pomûcky 6 Síto a dfievûn rám 8 Materiál 9 Pfiíprava papírové hmoty 10 âerpání 12 Su ení 15 Lití 17 Zdoben papír 19 Barvy 20 Pfiírodní barviva 22 Struktury a pfiísady 24 Otisky 27

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk WWW Na pohled krásné, elegantní a ergonomické vany, které byly speciálnû navrïeny pouze pro instalaci whirlpoolov ch systémû Supreme Wellness a Hygiene Plus. Nové vífiivé systémy v sobû skr vají nejmodernûj

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI FILTRACE. FILTRAâNÍ KOLONY ODÎELEZ OVAâE DÁVKOVÁNÍ V ROBKY PRO KONDICIONÉRY. MAGNETICKÉ ODVÁP OVAâE

PROFIL SPOLEâNOSTI FILTRACE. FILTRAâNÍ KOLONY ODÎELEZ OVAâE DÁVKOVÁNÍ V ROBKY PRO KONDICIONÉRY. MAGNETICKÉ ODVÁP OVAâE PROFIL SPOLEâNOSTI FILTRACE ZMùKâOVÁNÍ STANDARDNÍ FILTRY SAMOâISTICÍ FILTRY SPECIÁLNÍ FILTRY ZMùKâOVAâE VODY REGENERAâNÍ V ROBKY 1 2 FILTRAâNÍ KOLONY ODÎELEZ OVAâE DENITRIFIKÁTORY ODKALOVAâE DECHLORÁTORY

Více

Jihoãeský zelený list

Jihoãeský zelený list Číslo 7 červenec 2007 Jihoãeský zelený list Rada jihoãeské krajské organizace Strany zelených Milí čtenáfii, Zatímco minulé ãíslo ovládly pfiíspûvky Petra Draho e, dne ní ãíslo zabral Martin Kolík. Jednou

Více

Руководство по монтажу и эксплуатации

Руководство по монтажу и эксплуатации Installation and Operating Instructions Shaft Drive Operator for Industrial Sectional Doors Instrukcja monta u i obs ugi Nap d osiowy do segmentowych bram przemys owych Szerelési és üzembe helyezési utasítás

Více

Vestavné elektrospotřebiče. Kolekce - Domov 2007.

Vestavné elektrospotřebiče. Kolekce - Domov 2007. Indesit Company âeská s.r.o. Lihovarská 60/12 190 00 Praha 9, âeská republika www.indesit.cz Modrá linka tel.: 8 800 023 Ed. 0/07 Vestavné elektrospotřebiče. Kolekce - Domov 2007. Viale ristide Merloni,

Více

Koupelnový nábytek CONCEPT

Koupelnový nábytek CONCEPT Koupelnový nábytek CONCEPT CONCEPT 50 CONCEPT 50 JE EKONOMICKÁ ŘADA KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU, KTERÁ VYCHÁZÍ Z POŽADAVKŮ NA JEDNODUCHÉ A FINANČNĚ PŘIJATELNÉ VYBAVENÍ KOUPELNY. VSADILI JSME NA KLASICKÉ TVARY,

Více

Dynamic cooking technology - Technologie dynamického pečení

Dynamic cooking technology - Technologie dynamického pečení Dynamic cooking technology - Technologie dynamického pečení DCT: revoluční technologie Franke přichází s exkluzivní revoluční technologií pro domácí i profesionální pečení - Dynamic cooking technology:

Více

1945> >1989 III. KAPITOLA

1945> >1989 III. KAPITOLA 1945> >1989 III. KAPITOLA Období pováleãné a období centrálnû fiízené ekonomiky 1945 1989 III. KAPITOLA 1945> >1989 Jako v ude v republice, tak také v Elektrick ch podnicích praïské obce se od prvních

Více

V R O â N Í Z P R ÁVA #99

V R O â N Í Z P R ÁVA #99 V ROâNÍ ZPRÁVA #99 moderní kvalitakomunikac víc neï jen slova spolehliv efektiv technolog OBSAH ZAVÁZALI JSME SE POSKYTOVAT KVALITNÍ SLUÎBY ZÁKAZNÍKÒM 2 STÁLE LEP Í V SLEDKY PRO NA E AKCIONÁ E 3 FINANâNÍ

Více

CHLADNIČKY A MRAZNIČKY PRO DOMÁCNOST, PRAČKY, MYČKY

CHLADNIČKY A MRAZNIČKY PRO DOMÁCNOST, PRAČKY, MYČKY CHLDNIČKY MRZNIČKY PRO DOMÁCNOST, PRČKY, MYČKY CHLDNIČKY MRZNIČKY PRO DOMÁCNOST, PRČKY, MYČKY Chladničky pro domácnost Chladničky s výparníkem nebo monoklimatické Mrazničky pro domácnost Pultové mrazničky

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2000 3. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2000 3. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2000 3. volební období 140 USNESENÍ výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 29. schůze konané dne 22. března 2000 k vládnímu návrhu zákona

Více

Okna se znaãkou kvality - okna z profilû REHAU. Pohoda v teple rodinného krbu - Ïádn problém díky energeticky úsporn m oknûm ze systému REHAU

Okna se znaãkou kvality - okna z profilû REHAU. Pohoda v teple rodinného krbu - Ïádn problém díky energeticky úsporn m oknûm ze systému REHAU Thermo_1060 25.3.2003 15:31 Stránka 1 Okna se znaãkou kvality - okna z profilû REHAU Pohoda v teple rodinného krbu - Ïádn problém díky energeticky úsporn m oknûm ze systému REHAU Vychutnejte klid a ticho

Více

obsah 3 O společnosti 4 Side By Side chladničky 10 Kombinované chladničky 16 Malé chladničky 20 Mrazničky 26 Vinotéky 34 Pračky 40 Sušičky 42 Myčky

obsah 3 O společnosti 4 Side By Side chladničky 10 Kombinované chladničky 16 Malé chladničky 20 Mrazničky 26 Vinotéky 34 Pračky 40 Sušičky 42 Myčky obsah 3 O společnosti 4 Side By Side chladničky 10 Kombinované chladničky 16 Malé chladničky 20 Mrazničky 26 Vinotéky 34 Pračky 40 Sušičky 42 Myčky O společnosti Historický růst obratu společnosti Haier

Více

fischer ocelová kotva Zykon FZA

fischer ocelová kotva Zykon FZA PouÏití Vhodná pro: beton B15, pfiírodní kámen s hutnou strukturou. K upevnění: ocelov ch konstrukcí, zábradlí, kabelov ch tras, kotevních kolejnic, strojû, konzolí, vrat, schodû, ÏebfiíkÛ, fasád a oken.

Více

Ceník. Platný od června 2012

Ceník. Platný od června 2012 Ceník Platný od června 2012 Roboty s planetárním systémem míchání Roboty s planetárním systémem míchání V stup nízké rychlosti V stup stfiední rychlosti ml nek masa krájeã/struhadlo food procesor citrusovaã

Více

www.osbd.cz âíslo 24 KVùTEN 2001 P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE

www.osbd.cz âíslo 24 KVùTEN 2001 P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE ZPRAVODAJ OSBD OKRESNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUÎSTVO âeská LÍPA www.osbd.cz âíslo 24 KVùTEN 2001 Z OBSAHU: Jarní ShromáÏdûní delegátû Hospodáfisk v sledek roku 2000 Vyúãtování zálohov ch plateb za rok 2000

Více

Informace zastupitelstva Obce âerná v Po umaví

Informace zastupitelstva Obce âerná v Po umaví Prosinec 2002 VáÏení spoluobãané, milí pfiátelé, I kdyï na nás vánoãní v zdoba útoãí v obchodech jiï od záfií, advent zaãal opravdu aï nyní, v prosinci. Aãkoliv spousta lidí má vánoce spojené hlavnû s

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. XPi s.r.o.

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. XPi s.r.o. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA XPi s.r.o. Chtûli bychom Vám podûkovat, Ïe jste si zakoupili ná bezdrátov DUALPHONE a/nebo bezdrátové DUALPHONE sluchátko. Doufáme, Ïe si tyto na e v robky náleïitû uïijete. Soulad

Více

Palačinky & Lívanečky. 6x jinak. Prospěšná vláknina. Jemné vaječné palačinky Dr.Oetker. Dr.Oetker s.r.o., Americká 2335, 272 01 Kladno www.oetker.

Palačinky & Lívanečky. 6x jinak. Prospěšná vláknina. Jemné vaječné palačinky Dr.Oetker. Dr.Oetker s.r.o., Americká 2335, 272 01 Kladno www.oetker. Prospěšná vláknina Palaãinky a Lívaneãky obsahují tûlu tolik prospû nou vlákninu. Jemné vaječné palačinky V echny uvedené recepty z Palaãinek mûïete pfiipravit také s novinkou Jemn mi vajeãn mi palaãinkami.

Více

VYBAVENÍ PRO DOMÁCNOST

VYBAVENÍ PRO DOMÁCNOST Monoklimatické chladničky Chladničky s výparníkem Mrazničky pro domácnost Kombinované chladničky utomatické pračky Myčky nádobí VYBVENÍ PRO DOMÁCNOST 4 I RD 310L Monoklimatická chladnička osvětlení, police

Více

B Í L O V I C K É K O L N Í L I S TY P R O Î Á KY, R O D I â E A P Á T E L E K O LY. Vydává vedení Z Bílovice nad Svitavou v listopadu 2010

B Í L O V I C K É K O L N Í L I S TY P R O Î Á KY, R O D I â E A P Á T E L E K O LY. Vydává vedení Z Bílovice nad Svitavou v listopadu 2010 B Í L O V I C K É K O L N Í L I S TY P R O Î Á KY, R O D I â E A P Á T E L E K O LY Vydává vedení Z Bílovice nad Svitavou v listopadu 2010 Na e v borné v sledky v testování úrovnû v uky Pfiístavba uãeben

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 28. února 2005 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka Ústeckého

Více

Sports Leitfaden_02_06_CZ_ohne_ts_logo.qxd 21.05.2007 12:34 Uhr Seite 1 I N F O R M A C E S P O R T S

Sports Leitfaden_02_06_CZ_ohne_ts_logo.qxd 21.05.2007 12:34 Uhr Seite 1 I N F O R M A C E S P O R T S Sports Leitfaden_02_06_CZ_ohne_ts_logo.qxd I N F O 21.05.2007 R 12:34 Uhr M Seite 1 A C E SPORTS Sports Leitfaden_02_06_CZ_ohne_ts_logo.qxd 21.05.2007 12:34 Uhr Seite 2 1. Produkty pro aktivní lidi Exklusivnû

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2 4 6 5 7 8 3 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov

Více

GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU KÜHL - GEFRIERKOMBINATION - KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

Více