Detoxikaãní balíãek bioharmoni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Detoxikaãní balíãek bioharmoni"

Transkript

1

2 Detoxikaãní balíãek bioharmoni Proã má ãlovûk provádût odstraàování toxinû ze svého organismu? Ve starovûku lidé vûdûli jen málo o toxickém pûsobení prostfiedí na ãlovûka. Neznali mikroorganismy, neznali pûsobení stravy na ãlovûka ani toxické vlivy tzv. metabolitû ze stravy na lidské zdraví. Nevûdûli nic o pfiítomnosti toxick ch kovû napfiíklad pfii v buchu sopky ãi o radioaktivním záfiení. My v souãasné dobû víme velmi mnoho o toxinech, které se ukládají v lidském organismu a mají vliv na lidské zdraví. Jsou to za prvé mikroorganismy a jejich toxiny, za druhé metabolické toxiny vznikající z potravy, za tfietí psychické toxiny, za ãtvrté toxiny vznikající lidskou ãinností, jako je chemie, drogy a léky a koneãnû za páté toxiny pfiirozeného pûvodu, jako jsou kovy a radioaktivita. Jednotlivé lahve, ze kter ch je detoxikaãní sada sloïena, jsou zamûfieny na detoxikaci pfiíbuzn ch skupin toxinû. Tím lze odstranit z organismu nejen toxické kovy, chemické látky, metabolity a infekãní loïiska, ale i patologické emoce. DÛleÏitost tûchto toxinû je dána moderními v zkumy o vlivu prostfiedí na lidsk organismus. Po celá tisíciletí se lidé snaïili vrátit do organismu rovnováhu tak, Ïe odstraàovali jedovaté látky klyst ry, potními kúrami, pou tûním Ïilou, baàkami a dal ími postupy. Rovnováhu vidûli v harmonii tûl Èáv. My chápeme základ lidského zdraví velmi podobnû. Homeostáza, neboli rovnováha, je ideální stav, pfii kterém fyziologické a biochemické procesy fungují co nejblíïe ideálu. Toxiny tuto rovnováhu naru ují, zpûsobují poruchy funkce tkání a orgánû. Nahromadûní toxick ch látek v nervovém systému má za následek patné fungování tohoto systému, psychické i neurologické poruchy. Obdobn vliv mají toxiny na funkci v ech ostatních orgánû a tkání. Detoxikace, neboli odstranûni toxick ch látek z organismu ãi oãi tûní organismu od toxick ch látek, pfiedstavuje vhodnou prevenci rûzn ch zdravotních poruch a poskytuje nám pfiíleïitost znovu nastolit rovnováhu a autoregulaci v na em organismu. Jak ãasto by se mûl ãlovûk detoxikaãním kúrám podrobovat? Abychom porozumûli otázce, jak ãasto by se mûl ãlovûk podrobovat detoxikaãní kúfie, musíme detoxikaci srovnat s osobní a komunální hygienou. Dnes uï by nikoho nenapadlo ãekat s odvozem odpadkû aï do doby, kdy se po mûstû roz ífií epidemie, a teprve pak odpadky odvézt a mûsto vyãistit. Právû tak by stejn postup u osobní hygieny kaïd z nás povaïoval za absolutní nesmysl. Nikdo pfiece nebude zanedbávat osobní hygienu aï do doby, kdy se mu objeví vyráïky, svrab a zánûty kûïe. Pak teprve bychom zaãali udrïovat osobní hygienu, ale jakmile by se kûïe vyãistila, opût bychom se o sebe pfiestali starat. Naprosto stejné je to i s detoxikací. Vnitfiní prostfiedí je vlastnû ekosystém, je to prostfiedí, ve kterém musí fungovat fiada mikroorganismû i Ïivé tkánû. JestliÏe ãekáme, aï se na e vnitfiní prostfiedí zanese toxiny natolik, Ïe se objeví onemocnûní, a teprve pak nasadíme léãbu, je to sice z hlediska zmínûné logiky naprost nesmysl, ale dnes je to bohuïel bûïná praxe. Proto fiíkáme, Ïe zaãít s detoxikací je vïdy pozdû, respektive Ïe nikdy není brzo. Z generace na generaci se pfiená ejí toxiny z matky na dítû a z dítûte matky opût na dal í generaci. Prostfiedí, ve kterém se plod vyvíjí, je velmi dûleïité pro jeho optimální, niãím nenaru en v voj. Co obsahují lahve s detoxikaãním médiem? V prûbûhu minul ch let jsme pfiipravili a ovûfiili na nûkolika stech tisíc lidí po celé Evropû preparáty sloïené z léãiv ch rostlin a takzvané informaãní sloïky. Domníváme se, Ïe úloha léãiv ch rostlin je z historie dobfie známá, ale naprosto neznám je princip informaãní detoxikace. Lidsk organismus kromû sv ch fyziologick ch a elektrick ch projevû funguje také jako informaãní systém. Informace z kaïdé buàky na eho tûla se nepfietrïitû sbíhají v analyzátorech, detektorech a receptorech, které pak dávají pokyn v konn m orgánûm, a tak je udrïo-

3 váno ideální prostfiedí a funkce na eho organismu. Vstup do tohoto informaãního pole fiízen mi informacemi pak dokáïe nasmûrovat tûlesné i du evní pochody tím smûrem, kter potfiebujeme. Je detoxikace preparáty bioharmoni pro nûkoho nevhodná, mûïe nûkomu ublíïit? Detoxikace preparáty bioharmoni je vhodná pro v echny lidi a nemûïe nikomu ublíïit. Nevnucuje organismu nic, co není ochoten pfiijmout, a vyuïívá jen síly a pochody organismu vlastní. NepouÏíváme Ïádné cizí látky, které by nutily organismus mûnit své fungování. Preparáty nedoporuãujeme uïívat tûhotn m Ïenám, protoïe tûhotenství je stav, ve kterém by se na organismu mûly provádût jen co nejmen í zmûny a zásahy. Detoxikaãní sadu bioharmoni je nejlépe uïívat jedenkrát za rok aï jedenkrát za dva roky. V pfiípadû, Ïe chcete pokraãovat v detoxikaci je tû speciálním, individuálním zpûsobem, mûïete se obrátit na nûkterá detoxikaãní centra, jejichï adresy lze najít na na- ich internetov ch stránkách. Preparáty sady bioharmoni uïíváme postupnû v pofiadí, jak jsou oãíslovány, v mnoïství odpovídajícím jedné kávové lïiãce dennû. Preparáty neuïíváme pfiímo v prûbûhu jídla a od hlavního jídla se snaïíme zachovat odstup nejménû patnáct minut. Îádné jiné omezení tyto preparáty nemají, a tudíï se nevyluãují v uïívání s jak mikoliv léky ani s jinou lékafisky ordinovanou léãbou. V pfiípadû, Ïe musíme uïívání preparátû bioharmoni pfieru it kvûli cestû, onemocnûní ãi z jin ch dûvodû, tak po pfiestávce pokraãujeme dále v uïívání, a to bez jak koliv následkû, které by znamenaly tfieba sníïení úãinku nebo dokonce naru ení celého procesu detoxikace. Pfiejeme vám skvûlé v sledky v odstranûní toxinû z va eho organismu a o své postfiehy, dotazy a návrhy se s námi mûïete podûlit na na í internetové adrese Preparát pod ãíslem 1 pracuje s emocemi. Emoce jsou projevem lidského mozku, kter ãlovûka kromû jiného odli uje od zvífiat. Emoce dávají Ïivotu barvu, chuè i vûni, ale na druhé stranû jsou pfiíãinou mnoh ch zdravotních potíïí. Emoce se vyskytují nejen ve sféfie tak zvaného vûdomí, tedy tam, kde si své city a pocity uvûdomujeme, ale nacházejí se i ve sféfie nevûdomí, kde si emoce nejsme schopni uvûdomit, pfiestoïe v razn m zpûsobem ovlivàují ná Ïivot. Obvykle se ãlovûk domnívá, Ïe jedná podle svého rozumu, ale ve vût inû pfiípadû jedná na základû nevûdom ch emocí. Tyto kodlivé emoce se mohou ventilovat do na í psychické sféry a tam pak ovlivàují na e nálady a jsou motivem na eho chování, ambicí a cílû. Druh smûr, kter m se tyto emoce ventilují, je smûr somatick, tedy smûrem do tûlesn ch tkání a orgánû. KaÏd ná orgán je nositelem emocí, které mohou mít velmi ãasto symbolick v znam. PostiÏené oãi nechtûjí vidût, postiïené u i nechtûjí sly et, postiïené klouby znemoïàují odchod, gynekologické ústrojí je symbolem vztahu s partnery a títná Ïláza symbolem komunikace s lidmi. Îaludek je orgán starostí, ledviny úzkosti, játra agresivity, plíce smutku, srdce strachu. KaÏdá nemoc, kaïd zdravotní problém si nese svou emocionální sloïku, která mû- Ïe nûkdy pfiedstavovat hlavní dûvod vzniku nemoci, jindy mûïe b t jen jedním z dûvodû, proã onemocnûní vzniklo. Emoce pfiedstavují hlavní pfiíãinu vzniku Ïaludeãního vfiedu, stejnû jako napfi. astmatu; u arteriosklerózy jsou hlavní dûvody vzniku jiné, ale emoce budou i zde jejich souãástí. U mnoha nemocí, jako tfieba zhoubn ch nádorû, se vliv emocí stále zkoumá, ale situace je natolik sloïitá, Ïe závûry nejsou dosud zcela jasné. Preparát ãíslo1, kter rozbíjí patologické emoce, povaïujeme za superklíã, tedy klíã, kter otvírá vchod k dal ím toxinûm. Proto je umístûn v první lahviãce.

4 Preparát oznaãen ãíslem 2 je vûnován metabolismu. Aby ná organismus mohl fungovat, potfiebuje k tomu Ïiviny, a to bílkoviny, tuky, jednoduché cukry a sloïité cukry, tedy uhlovodany. âlovûk v prûbûhu svého v voje v raznû zmûnil svou pûvodní v Ïivu. V posledním století se na e v Ïiva jiï v niãem nepodobá pûvodní stravû ãlovûka. Z tûchto a mnoha dal ích dûvodû vznikají poruchy látkové v mûny (metabolismu), které zpûsobují hromadûní metabolitû v lidském organismu. Metabolity pak pûsobí jako toxin, coï dobfie ilustruje obecnû známá porucha metabolismu Ïivoãi n ch tukû, jejichï metabolity v raznû ovlivàují cévní systém, nebo porucha metabolismu cukrû. V echny Ïiviny musí b t metabolizovány, a kterákoliv potravina se tedy mûïe stát jedem. Dokonce i kroby mohou b t patnû metabolizovány a postiïen ãlovûk pak nepfiimûfienû tloustne, neboè jeho organismus pfiemûàuje kroby na zásoby tuku. Poruchy metabolismu Ïivoãi n ch bílkovin, tedy jak masové bílkoviny, tak napfiíklad mléãné bílkoviny, se mohou podílet na fiadû závaïn ch nemocí. âast m poruchám podléhá dokonce i metabolismus rostlinn ch bílkovin, z nichï pfiedev ím bílkovina obsaïená v p enici (gluten) je ãasto chybnû metabolizována. Vzhledem k tomu, Ïe tato bílkovina je hlavní souãástí na eho stravovacího programu, mûïe porucha jejího metabolismu vést u fiady lidí k nepfiíjemn m zdravotním potíïím. Poruchou metabolismu glutenu trpí pfiedev ím nervov systém a také sliznice. Ani pfiísná dieta nás tûchto metabolitû nezbaví, neboè dieta ovlivàuje pfiedev ím to, co se s na ím organismem stane v budoucnu, ale má jen mal vliv na to, co se stalo v minulosti. S poruchami metabolismu mûïeme chodit po svûte mnoho let zdánlivû bez následkû, ale metabolity se v na em organismu hromadí a je tfieba se pustit do jejich odstraàování. ProtoÏe poruchami metabolismu trpí vût ina dospûlé populace, zafiazujeme tento detoxikaãní program na druhé místo v pofiadí detoxikaãního setu bioharmoni. Preparát oznaãen ãíslem 3 je urãen k vyluãování toxick ch kovû a látek s ionizaãním úãinkem. V lidském organismu se vlivem zneãi tûného Ïivotního prostfiedí hromadí napfiíklad olovo, rtuè, kadmium, nikl, chrom, hliník a dal í toxické kovy. Ty mohou b t pfiíãinou celé fiady zdravotních problémû a jejich toxick úãinek lze rozdûlit do tfií oblastí. Za prvé, nepfiíznivé pûsobení na elektrické dûje v na em organismu. V buàkách na eho organismu vznikají elektrické potenciály, které buàka vytváfií z cukru a kyslíku. Tyto potenciály jsou základem lidského Ïivota. ífií se v na em organismu po pfiesnû urãen ch drahách, napfi. v nervovém systému. Mají mnoho funkcí a dûleïité je, aby skuteãnû ly z místa vzniku pfiesnû do místa urãení. JestliÏe se v ak v izolaãních vrstvách mezi jednotliv mi vodicími dráhami ocitají kovy, mûïe dojít k probíjení elektrick ch potenciálû, a tím ke vzniku elektrického chaosu, kter má negativní dûsledky na fiadu procesû pfiedev ím v nervovém systému. Za druhé, toxické pûsobení kovu na buàku. Nûkteré jedovaté kovy naru ují d chací procesy buàky a bunûãnou látkovou v mûnu. Dochází k poru e funkce buàky, a tím se ztrácejí vlastnosti pfiíslu né tkánû nebo orgánu. Mûní se napfiíklad jejich imunitní vlastnosti, metabolismus, ovlivàují se signály, které buàka vysílá jako informace ke zpracování do centrálního nervového systému. Za tfietí, vliv toxického kovu na epigenetické prostfiedí. Gen pracuje v urãitém prostfiedí, které je pro jeho funkci velmi dûleïité. Toto prostfiedí se naz vá epigenetické. Pfiítomnost toxick ch kovû pfiedstavuje velmi siln genotoxick faktor, coï má negativní dûsledky na funkci genû. Geny fiídí mnoho pochodû v na em organismu, zabezpeãují v robu hormonû, enzymû, fiídí ãinnost jednotliv ch orgánû. Naru ené epigenetické prostfiedí

5 má za následek poruchu funkce genu, a proto je tfieba se sna- Ïit o ãisté epigenetické prostfiedí bez genotoxick ch látek. Je tû silnûj ím genotoxick m ãinitelem jsou pak látky s ionizujícím úãinkem, jako je napfi. stroncium, cesium, plutonium, paladium atd. Îivotní prostfiedí pfiiná í velké mnoïství tûchto toxinû, a proto je program na oãi tûní organismu od tûchto látek zafiazen do tfietí lahviãky detoxikaãního programu. Fungování lidského organismu je do znaãné míry závislé na kvalitû funkce obranného systému. Obrann systém nejen chrání ná organismus pfied prûnikem cizorod ch látek a mikroorganismû, ale udrïuje i komplikovan vnitfiní svût na eho organismu v harmonii. Pfii poru e obranného systému jsme vystaveni nebezpeãí ãast ch infekcí, ale potíïe mûïe pûsobit i pfiemno- Ïení nûkter ch mikroorganismû, které jsou za normálních podmínek bûïnou souãástí na eho organismu, jako napfi. plísní, virû (herpes) a mnoha dal- ích. RovnûÏ fiízení obranného systému je velmi citlivá záleïitost, protoïe reakce obranného systému musí b t pfiimûfiená a správnû cílená. Nepfiimûfienost reakce obranného systému je pfiíãinou alergií a patnû cílená reakce imunitního systému zpûsobuje autoimunitní problémy. Do tohoto preparátu je zafiazen i program detoxikace organismu od chemick ch látek, z nichï pfiedev ím benzopyren a dioxiny jsou v této civilizaci velk m nebezpeãím, neboè mohou zpûsobovat mutace na ich genû, a b t tak pfiíãinou závaïn ch nemocí. Vzhledem k tomu, Ïe detoxikaãní procesy probíhají pfiedev ím prostfiednictvím na eho imunitního systému, je jeho detoxikace zafiazena do lahviãky ã. 4, tedy do stfiedu na eho detoxikaãního setu. DÛleÏitou detoxikaãní cestu tvofií lymfatick systém, kter odvádí neïádoucí látky a zplodiny metabolismu od kaïdé buàky. Je to systém velice rozsáhl a natolik rozvûtven, Ïe lymfa om vá prakticky kaïdou buàku na eho tûla kromû bunûk centrálního nervového systému. Lymfatick systém rovnûï pfiivádí k buàkám Ïiviny a je hlavní cestou pro buàky a látky imunitního systému. Proto je velmi dûleïité, aby byl zbaven toxinû a mohl dobfie plnit svou funkci. Lymfatick systém ústí do Ïilního systému a Ïilním systémem se pak toxiny dostávají pfiedev ím do moãov ch cest, odkud jsou vyluãovány. Pfiicházejí ale i do jin ch vyluãovacích orgánû, jako je napfi. stfievo, kûïe nebo plíce. Lymfatick systém b vá velmi ãasto zatíïen toxiny, neboè pfiedstavuje ústfiední prvek tzv. autodetoxikaãního procesu, kter probíhá v na em organismu nepfietrïitû. Do lahviãky ã. 5 jsou pfiidány i detoxikaãní programy zbavující ná organismu reziduí antibiotik a jin ch lékû. Na e civilizace by se mohla naz vat civilizací lékovou, protoïe prakticky Ïádn ãlovûk se ve svém Ïivotû nevyhne uïívaní rûzn ch lékû, jejichï rezidua mohou v organismu pfietrvávat a pûsobit problémy. Specifick program, kter je do této lahviãky zafiazen, umoïàuje také správné vyuïití vitaminû, které se dostávají do na eho organismu spolu s potravou. Kdyby je ná organismus neumûl správnû vyuïít, pak by i pfies velk pfiísun vitaminû mohl trpût jejich nedostatkem, a to by mûlo váïn dûsledek pro jeho fungování.

6 V bioharmoni 6 jsou specifické programy urãené k detoxikaci d chacího ústrojí, moãového ústrojí, jater, sleziny, srdce a Ïaludku. Orgány zanesené v tomto preparátu pfiedstavují základní orgány, tzv. matefiské, které jsou nenahraditelné a jeï nutnû potfiebujeme k Ïivotu. V preparátech bioharmoni 6, 7 a 8 jsou obsaïeny programy zamûfiené k detoxikaci jednotliv ch orgánû, zatímco pfiedchozí preparáty fie ily univerzální toxiny, které se mohou usazovat v rûzn ch tkáních i orgánech. Zde se tedy zamûfiujeme na specifické toxiny pro jednotlivé orgány. Orgány zanesené v tomto preparátu pfiedstavují základní, tzv. matefiské orgány, které jsou nenahraditelné a jeï nutnû potfiebujeme k Ïivotu. V preparátu pod ãíslem 7 jsou uloïeny programy pro gynekologick systém, kûïi, klouby, periferní nervov systém, stfievo a títnou Ïlázu. Preparát ã. 7 je dal í z trojice preparátû, které mají za úkol odstraàovat specifické toxiny jednotliv ch orgánû. Jen taková toxická zátûï, která je sloïena z celé fiady toxinû, mûïe naru it autoregulaãní pochody v orgánech i v celém organismu. Obvykle jsou mezi toxickou zátûïí orgánû pfiítomné jak emoãní zátûïe, tak metabolické toxiny, dále toxiny vytvofiené ãinností ãlovûka nebo nacházející se v pfiírodû. Detoxikace orgánû musí b t proto komplexní. Právû tento postup oznaãujeme jako postup celostní, zab vající se lidsk m organismem jako celkem, kter ke své dobré funkci potfiebuje nejen vhodné emocionální prostfiedí a správnou v Ïivu, ale také nepfiítomnost toxick ch kovû, infekãních loïisek a dal- ích toxinû. Aby bylo moïné takovou celostní oãistu provést, je k detoxikaci organismu pouïita sada osmi preparátû. V preparátu pod ãíslem 8 jsou uloïeny programy pro oãistu Ïilního systému, oka, ucha, ústní dutiny, slinivky bfii ní, prsní Ïlázy a mandlí. Tímto preparátem je uzavfien cel systém detoxikace, kter byl vytvofien na základû mnohalet ch zku eností a experimentû. Toxiny, které zatûïují organismus v mlad ím vûku, mohou b t kompenzovány velmi dobrou funkãností orgánû mladého ãlovûka. Ve star ím vûku nebo v zátûïov ch situacích, jako je tûhotenství, porod a starost o malé dítû, stresové situace v rodinû i zamûstnání, ale také úrazy ãi nemoci, dochází ke zhor ení adaptaãních, a tím i regulaãních schopností organismu a orgány mohou selhávat. Proto je velmi dûleïité toxiny vyluãovat preventivním zpûsobem, neboè je témûfi vylouãené, aby ãlovûk v prûbûhu Ïivota nebyl postiïen situacemi, které ztíïí autoregulaci jeho organismu. Stárnutí tkání a orgánû s sebou vïdy nese zhor ování funkãnosti, a negativní vliv pfiítomn ch toxinû se tak je tû zesiluje. Proto je tfieba, aby byl lidsk organismus oãi tûn do detailu a je nutné si v ímat kaïdého orgánu, kaïdé tkánû. Preparátem ã. 8 je zavr en detoxikaãní set bioharmoni, kter fie í nejãastûji se vyskytující toxiny a toxiny s nejvíce po kozujícím úãinkem, tak jak zku- enosti mnoha let ukázaly a jak jsme dlouhodob m studiem pûsobení toxinû na lidsk organismus poznali.

7 V robce: Joalis s. r. o., Na Florenci 19 a, Praha V hradní distributor:

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním Kalifornská koãka s maskou Ragdollové dokáïou nadchnout srdce kaïdého milovníka polodlouhosrst ch koãek. Nejen proto, Ïe jejich hustá srst se jedineãnû vlní, kdyï se tato elegantní koãka pohybuje... Navíc

Více

STRATEGIE DETOXIKACE. MUDr. Josef Jonáš. Joalis s.r.o. Všechna práva vyhrazena

STRATEGIE DETOXIKACE. MUDr. Josef Jonáš. Joalis s.r.o. Všechna práva vyhrazena STRATEGIE DETOXIKACE MUDr. Josef Jonáš 1 Základem detoxikace je vytvoření podmínek pro obnovu fyziologické regulace organismu 2 Regulace probíhá na základě genových programů prostřednictvím hormonů enzymů

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

MontáÏní návod. Systém. Modr Platon. Podlahy. Suché a zdravé domy

MontáÏní návod. Systém. Modr Platon. Podlahy. Suché a zdravé domy MontáÏní návod Systém Modr Platon Podlahy Suché a zdravé domy A 0 7 B 7 0 7 9 C 8 8 D 50 mm E F G 0 mm 7 2 5 J K 8 L 2 2 M 4 5 H I N 4 4 5 DoplÀky systému Modr platon do podlah Hydroizolaãní membrána se

Více

PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13

PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13 OBSAH Úvod 2 PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13 STARTOVACÍ BYTY 14 Kontakt k startovacím bytûm 14 MùSTSKÉ BYTY

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 28. února 2005 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka Ústeckého

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 19 7. DUBNA 2008 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Dne 3. 3. 2008 vyhlásila Rada âmkos stávkovou pohotovost DÛvodem jsou reformy realizované i pfiipravované souãasnou vládou Selhání zastupitelské

Více

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM Názvem smû ovaãe oznaãujeme armatury urãené k regulaci systémû teplovodního ústfiedního vytápûní, které regulují teplotu topné vody smû ováním. Smû ují vodu z topného

Více

Mazda5. Internet: www.mazda.cz www.mazda.sk

Mazda5. Internet: www.mazda.cz www.mazda.sk Mazda5 V zájmu neustálého v voje sv ch v robkû si spoleãnost Mazda Motor Europe vyhrazuje právo provedení zmûn specifikací a v bavy. Barevné odstíny a ãalounûní uvedené v této broïufie se mohou od aktuálních

Více

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48 OBSAH Úvod 4 Náfiadí a pomûcky 6 Síto a dfievûn rám 8 Materiál 9 Pfiíprava papírové hmoty 10 âerpání 12 Su ení 15 Lití 17 Zdoben papír 19 Barvy 20 Pfiírodní barviva 22 Struktury a pfiísady 24 Otisky 27

Více

OBSAH. Náhrdelníky s ornamenty 41 Náhrdelník a náu nice s kytiãkami 42 Náhrdelník paví oka 44 Náhrdelník s kameny 46

OBSAH. Náhrdelníky s ornamenty 41 Náhrdelník a náu nice s kytiãkami 42 Náhrdelník paví oka 44 Náhrdelník s kameny 46 OBSAH Úvod 5 Materiál 6 Povrchové úpravy 8 Náfiadí 9 Základy techniky 11 Oh bání drátu 11 Stáãení drátû 14 Ploché spirály 15 PruÏinové spirály 16 típané krouïky 18 Drátûné korálky 19 Nastavování a zaãi

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 7 ROâNÍK 19 Ministr práce zahájil pfiípravu vûcné novely zákoníku práce ustanovením expertního panelu vedeného JUDr. Petrem Bezou kou, PhD. ze Západoãeské univerzity PlzeÀ. Vzhledem k tomu, Ïe pod

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

Diaskor. Prodlužuje délku kvalitního života diabetiků. Účinná pomoc pro diabetiky. až o 29% (1)

Diaskor. Prodlužuje délku kvalitního života diabetiků. Účinná pomoc pro diabetiky. až o 29% (1) Diaskor Účinná pomoc pro diabetiky Prodlužuje délku kvalitního života diabetiků. Skořicový extrakt snižuje krevní cukr. Prokázaná účinnost až o 29% (1) Skofiicov extrakt s obsahem MHCP pfiírodní látky

Více

Revoluční pomoc pro vaše klouby

Revoluční pomoc pro vaše klouby Revoluční pomoc pro vaše klouby 7 hodnotných a účinných látek, které regenerují poškozené klouby Vysoce úãinn produkt se specifickou kombinací 7 látek: v taïek ze zázvoru (Zingiber officinale) + glucosamin

Více

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém EKOBAL Ovinovací balící stroje WMS jsou ruãnû ovládané a poloautomatické stroje. Pfii v voji a konstrukci této nové fiady ovinovacích balících strojû bylo maimálnû uplatnûno stavebnicové fie ení celé modelové

Více

Srovnávací analýza. Integra. Integrovaný přístup ke zvýšení kvalifikace a zaměstnanosti osob ohrožených sociální exkluzí

Srovnávací analýza. Integra. Integrovaný přístup ke zvýšení kvalifikace a zaměstnanosti osob ohrožených sociální exkluzí Poděkování Centrum pro komunitní práci Moravskoslezského kraje děkuje za spolupráci partnerům projektu Integra, odborné radě projektu, respondentům, osloveným starostům Regionu Poodří i pracovníkům Úřadů

Více

TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG. Obalená elektroda & WIG DC

TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG. Obalená elektroda & WIG DC TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG Obalená elektroda & WIG DC Od této doby je inteligence mírou v ech vûcí ÚVODEM Rezonanãní inteligence - Nov standard svafiovací techniky Pfiedstavte

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 6-7 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 10 2004 Projekty pûstební a tûïební ãinnosti Strategie pouïití krytokofienn ch sazenic V kon funkce odborného lesního hospodáfie Ke stinnosti jedle otázky zûstávají

Více

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA Sazebník EU 9033/1/E MedUNIQA Zdravotní poji tûní - MedUNIQA Obecné informace o systému zdravotnictví v âr V daje na zdravotnictví v âr v roce 2007 ãinily cca 220 mld. Kã. âr má s 87% jeden z nejvy ích

Více

TÉMA MùSÍCE. A jak je to u vás doma? Kočka v posteli?

TÉMA MùSÍCE. A jak je to u vás doma? Kočka v posteli? A jak je to u vás doma? Kočka v posteli? Pro jednoho je to symbolem útulného poleïení, druhému z takové pfiedstavy vstávají v echny vlasy na hlavû. Koãky v posteli? V této otázce se názory rozcházejí.

Více

zapomněli na prosté radosti přírody a přírodní magie.

zapomněli na prosté radosti přírody a přírodní magie. D T a j e m s t v í m a g i e d Ve stále materialističtější společnosti mnozí z nás zapomněli na prosté radosti přírody a přírodní magie. Když dnes někomu řeknete, že se zajímáte o magii, zpravidla zareaguje

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE

P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE ZPRAVODAJ OSBD OKRESNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUÎSTVO âeská LÍPA www.osbd.cz âíslo 21 ÍJEN 2000 Z OBSAHU: Stûhujeme neplatiãe na ubytovnu Vymáhání pohledávek v roce 2000 Zmûna kapaliny v mûfiiãích tepla Termoregulace

Více

Tato kniha je vûnována v em ne ÈastníkÛm, ktefií nemû- Ïou pfiibrat, aè dûlají co dûlají.

Tato kniha je vûnována v em ne ÈastníkÛm, ktefií nemû- Ïou pfiibrat, aè dûlají co dûlají. Tato kniha je vûnována v em ne ÈastníkÛm, ktefií nemû- Ïou pfiibrat, aè dûlají co dûlají. Upozornûní: V echny míry, váhy a citace uvedené v této knize jsou pouze pfiibliïné, tak jak si je autor ve svém

Více

Základní znalosti o upevàování

Základní znalosti o upevàování kotev a hmoïdinek Jak pfii projektování, tak pfii montáïi, ale i pfii prodeji a zákaznickém servisu je dûleïité znát základní podmínky, které mají vliv na pouïití a v bûr vhodn ch hmoïdinek. Proto pfiiná

Více

VOLVO BLUE KONTRAKT. Nejãastûj í otázky

VOLVO BLUE KONTRAKT. Nejãastûj í otázky Nejãastûj í otázky Zahrnuje Volvo Blue kontrakt i servis systému vstfiikování AdBlue? Servisní ãinnost, která je spojena s údrïbou systému vstfiikování AdBlue, tzn. práce, materiál a ãi tûní nádrïe, je

Více

katalog 112verze 3.5.2005 7:18 Stránka 1 Spím, spí, spíme... ... dobfie a zdravû. ... a co Vy?

katalog 112verze 3.5.2005 7:18 Stránka 1 Spím, spí, spíme... ... dobfie a zdravû. ... a co Vy? katalog 112verze 3.5.2005 7:18 Stránka 1 Spím, spí, spíme...... dobfie a zdravû.... a co Vy? katalog 112verze 3.5.2005 7:18 Stránka 2 Sleeping Time Latex - osvûdãená klasika... Pfiírodní materiály odedávna

Více

Natural. Vlastnosti systému PAM Natural ve srovnání se zv en m zinkováním

Natural. Vlastnosti systému PAM Natural ve srovnání se zv en m zinkováním Natural Vlastnosti systému PAM Natural ve srovnání se zv en m zinkováním V ãem je trouba PAM NATURAL jiná Trouba PAM NATURAL je trouba z tvárné litiny na vnûj í stranû chránûná patentovanou zinko-hliníkovou

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 6 ROâNÍK 19 Proã stávkovalo skoro 300 000 zamûstnancû a dal- ích více neï 600 000 hodinovou v straïnou stávku podporovalo? Proti nespravedlivé daàové reformû, která chud m bere a bohat m dává, proti

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 2 ROâNÍK 17 BlíÏí se konec druhého roku volebního období a je tfieba zaãít rekapitulovat, co se svazu podafiilo splnit a co je v plánu na roky následující. Sjezd schválil program svazu na léta 2004

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Tlaková lahev

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Tlaková lahev âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Tlaková lahev Dokument 1/2013 Tlaková lahev Zpracovali: ãlenové PS 3 âatp Praha, duben 2013 Obsah 1. Úvod... 4 2. Dodávky plynû... 4 3.

Více

A) Základní cíle a souvislosti Programu

A) Základní cíle a souvislosti Programu Pfiíloha ã. 1 k nafiízení Libereckého kraje ã. 4/2004 Program sniïování emisí Libereckého kraje A) Základní cíle a souvislosti Programu Základním cílem Programu je dosáhnout k roku 2010 doporuãen ch hodnot

Více

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE Obsah Základní bezpeãnostní zásady str. 4 V eobecná upozornûní 6 Informace o kotli 8 Uvedení do provozu 10 Doãasné vypnutí 13 Dlouhodobé vyfiazení z provozu 14 âi tûní 15 ÚdrÏba

Více

obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05

obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05 obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 2005 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05 R_obálka âsú 2005 28.9.2005 23:00 Stránka a ublikace Îeny a muïi v datech

Více

Základní seminář II Joalis 2009

Základní seminář II Joalis 2009 Základní seminář II Joalis 2009 1 Metoda řízené a kontrolované detoxikace dle MUDr. Josefa Jonáše návod, nikoli dogma, jak se lze postupně zbavovat toxických látek a infekčních ložisek a opravovat emocionální

Více

SLOUPCOVÉ FILTRY... OdstraÀování Ïeleza Denitrifikace Odkalování Dechlorace Neutralizace DEFERR 52 DESABB 54 DECLOR 56 DENITRAT 58 NEUTRAL 60

SLOUPCOVÉ FILTRY... OdstraÀování Ïeleza Denitrifikace Odkalování Dechlorace Neutralizace DEFERR 52 DESABB 54 DECLOR 56 DENITRAT 58 NEUTRAL 60 SLOUPCOVÉ FILTRY... OdstraÀování Ïeleza Denitrifikace Odkalování Dechlorace Neutralizace DEFERR 52 DESABB 54 DECLOR 56 DENITRAT 58 NEUTRAL 60 Instalace 62 PRÒMYSLOV DEFERR 64 PRÒMYSLOV DESABB 66 PRÒMYSLOV

Více

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9 w w w. r m s y s t e m. c z V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 Obsah Na e vize 3 Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Slovo úvodem 6 Základní ukazatele 8 Strategie spoleãnosti 9 2 Zpráva

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka2_fin.qxd 7.4.2006 14:06 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 2 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 11. P o k y n obecné povahy

Více

Ruãní d chací vak. Návod k pouïití

Ruãní d chací vak. Návod k pouïití Ruãní d chací vak Návod k pouïití Popis v robku Vyobrazení jednotliv ch dílû 1 Popis v robku D chací vak DAHLHAUSEN je urãen jako doplnûk umûlé ventilace a kardiopulmonální resuscitace. D chací vak se

Více

Triton. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Triton. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Triton Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Raboch, Pavlovský, Janotová Psychiatrie minimum pro praxi U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ FORUM CZ Pavel HroboÀ Tomá Macháãek Tomá Julínek Tato publikace navazuje na principy zmûny systému zdravotnictví v

Více

www.osbd.cz âíslo 24 KVùTEN 2001 P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE

www.osbd.cz âíslo 24 KVùTEN 2001 P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE ZPRAVODAJ OSBD OKRESNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUÎSTVO âeská LÍPA www.osbd.cz âíslo 24 KVùTEN 2001 Z OBSAHU: Jarní ShromáÏdûní delegátû Hospodáfisk v sledek roku 2000 Vyúãtování zálohov ch plateb za rok 2000

Více

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Metodický sešit pro učitele. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Metodický sešit pro učitele. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy MĚĎ je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK Metodický sešit pro učitele Pfiedmluva Odborná instalace mûdûn ch trubek prezentovaná uãebnicí V ukov

Více

informace o stavu akce: Rozvod uïitkové

informace o stavu akce: Rozvod uïitkové LEDVICKÝ INFORMAâNÍ LIST MùSTSKÉHO Ú ADU LEDVICE ROâNÍK 4 PROSINEC 2015 ZDARMA VáÏení spoluobãané, jiï za nûkolik dnû budeme slavit tûdr den a následující vánoãní a novoroãní svátky. Mnoho z nás si v mysli

Více

bezpeãné silnice dûtem!

bezpeãné silnice dûtem! bezpeãné silnice dûtem! bezpeãné silnice dûtem! Vûfite mi, nikdo z vás mûkkou Û nevydrïí to co my, Bengtssonovi. A rad i to ani nezkou ejte! MILÍ MĚKKOUŠI, rád bych se pfiedstavil vám, ktefií mû je tû

Více

Jihoãeský zelený list

Jihoãeský zelený list Číslo 7 červenec 2007 Jihoãeský zelený list Rada jihoãeské krajské organizace Strany zelených Milí čtenáfii, Zatímco minulé ãíslo ovládly pfiíspûvky Petra Draho e, dne ní ãíslo zabral Martin Kolík. Jednou

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 18 Vzhledem k tomu, Ïe máme uzavfieny celkové v sledky za první pololetí leto ního roku a víme, co nás je tû letos ãeká, lze se k v sledkûm hospodafiení svazu vyjádfiit uï v této dobû. Vláda

Více

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE POPIS ELEKTROSPOT EBIâE A B C D E F G H I L Knoflík termostatu Knoflík ãasového spínaãe Svûtelná kontrolka Knoflík pro volbu funkcí Sklenûná dvífika Spodní topné tûleso Ro t Plech na peãení Tvarovan ro

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 1/12

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 1/12 âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 1/12 Medicinální plyny Zpracoval: âatp PS 5 Praha, kvûten 2012 Obsah 1. Úvod... 5 2. Medicinální plyny... 6

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Celkový pohled na výrobek Prosévačky kompostu a substrátu typ: PKS 1 Výrobce: STS

Více

PINOT NOIR NEWŚ OHLÉDNUTÍ ZA POLOVINOU ROKU 2010. VÍNO NA OSVùÎENÍ JAK SE RODÍ KRÁLOVSKÉ VÍNO STAPLETON & SPRINGER

PINOT NOIR NEWŚ OHLÉDNUTÍ ZA POLOVINOU ROKU 2010. VÍNO NA OSVùÎENÍ JAK SE RODÍ KRÁLOVSKÉ VÍNO STAPLETON & SPRINGER STAPLETON & SPRINGER B E N J A M I N S T A P L E T O N C R A I G S T A P L E T O N J A R O S L AV S P R I N G E R PINOT NOIR NEWŚ ZE ÎIVOTA VINA STVÍ STAPLETON & SPRINGER OHLÉDNUTÍ ZA POLOVINOU ROKU 2010

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI FILTRACE. FILTRAâNÍ KOLONY ODÎELEZ OVAâE DÁVKOVÁNÍ V ROBKY PRO KONDICIONÉRY. MAGNETICKÉ ODVÁP OVAâE

PROFIL SPOLEâNOSTI FILTRACE. FILTRAâNÍ KOLONY ODÎELEZ OVAâE DÁVKOVÁNÍ V ROBKY PRO KONDICIONÉRY. MAGNETICKÉ ODVÁP OVAâE PROFIL SPOLEâNOSTI FILTRACE ZMùKâOVÁNÍ STANDARDNÍ FILTRY SAMOâISTICÍ FILTRY SPECIÁLNÍ FILTRY ZMùKâOVAâE VODY REGENERAâNÍ V ROBKY 1 2 FILTRAâNÍ KOLONY ODÎELEZ OVAâE DENITRIFIKÁTORY ODKALOVAâE DECHLORÁTORY

Více

EMOCE. a jejich role v detoxikaci

EMOCE. a jejich role v detoxikaci EMOCE a jejich role v detoxikaci 1 Tisíce let se lidstvo snaţí prokázat, ţe lidská psychika je hlavní příčinou lidských nemocí. 2 V počátcích medicíny byla práce s lidskou psychikou prakticky jediným smysluplným

Více

Descartesovy ceny 2007: Tým z Univerzity Karlovy součástí konsorcia, které získalo Descartesovu cenu za projekt HESS

Descartesovy ceny 2007: Tým z Univerzity Karlovy součástí konsorcia, které získalo Descartesovu cenu za projekt HESS 1/2007 Descartesovy ceny 2007: Tým z Univerzity Karlovy součástí konsorcia, které získalo Descartesovu cenu za projekt HESS GMES mladší sourozenec Galilea Problematika financování projektů 7. RP Témata

Více

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10 Pfiíruãka uïivatele Colorado VERZE 01/10/04 CZ Konstrukãní kategorie D chránûné vody dle nafiízení vlády âeské republiky ã. 270/2003 Sb. a následn ch novel a v souladu se zákonem âeské republiky ã. 22/1997

Více

OBO BUS Systém Inteligentnû stavût znamená inteligenci vestavût

OBO BUS Systém Inteligentnû stavût znamená inteligenci vestavût OBO BUS Systém Inteligentnû stavût znamená inteligenci vestavût Nová generace systémové techniky budov: praktická, uživatelsky přívětivá, spolupracující. EGS Systémy instalaãních pfiístrojû S OBO pracují

Více

UCZ/B/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní ãást

UCZ/B/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních Úvod............................... 19 A. ODPOVùDNOST ZAMùSTNANCE ZA KODU.................... 21 I. OBECNÁ ODPOVùDNOST...... 21 1. Vylouãení odpovûdnosti zamûstnance

Více

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáře nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

VÍDE BUDAPE Ë BRATISLAVA BRNO BUKURE Ë SPOJUJEME TECHNIKU, KVALITU A SERVIS. www.thonauer.com

VÍDE BUDAPE Ë BRATISLAVA BRNO BUKURE Ë SPOJUJEME TECHNIKU, KVALITU A SERVIS. www.thonauer.com VÍDE BUDAPE Ë BRATISLAVA BRNO BUKURE Ë SPOJUJEME TECHNIKU, KVALITU A SERVIS www.thonauer.com O firmû Thonauer Company Profile JiÏ témûfi 20 let nabízí firma THONAUER Know-how, rychlost a spolehlivost.

Více

B Í L O V I C K É K O L N Í L I S TY P R O Î Á KY, R O D I â E A P Á T E L E K O LY. Vydává vedení Z Bílovice nad Svitavou v listopadu 2010

B Í L O V I C K É K O L N Í L I S TY P R O Î Á KY, R O D I â E A P Á T E L E K O LY. Vydává vedení Z Bílovice nad Svitavou v listopadu 2010 B Í L O V I C K É K O L N Í L I S TY P R O Î Á KY, R O D I â E A P Á T E L E K O LY Vydává vedení Z Bílovice nad Svitavou v listopadu 2010 Na e v borné v sledky v testování úrovnû v uky Pfiístavba uãeben

Více

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 3 IV. âtvrtletí 2009, VYDÁNO V ÚNORU 2010 PRO OBâANY OBCE ZDARMA âas pfiedvánoãní a ãas svátkû Nepodafiilo se získat dospûlé zpûváky na pfiedvánoãní koncertní

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 19 Kdo z vás se dûkladnû zamyslel nad tím, Ïe aãkoli mu stále roste plat, za svoje pfiíjmy si kupuje stále stejné mnoïství zboïí? PovaÏujete nepfietrïitû rostoucí ceny za samozfiejmost,

Více

P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE

P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE ZPRAVODAJ OSBD OKRESNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUÎSTVO âeská LÍPA www.osbd.cz âíslo 22 PROSINEC 2000 VÁÎENÍ DRUÎSTEVNÍCI, konãí rok 2000 a my vám chceme touto cestou popfiát do nastávajícího roku 2001 i do zaãátku

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah geberit silent.12_pp 4.12.2012 14:17 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 Sortiment.......................................................

Více

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA Ing. Vladimír Jelínek V dnešním kongresovém příspěvku budeme hledat odpovědi na následující otázky: Co jsou to tuky Na co jsou organismu prospěšné a při stavbě

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. IND_FS_CK_FRED_Cons@- -0-00 :58 Pagina Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí /99 0 00 Praha, âeská republika Tel: (+0) 7 77 Fax: (+0) 7 0 www.indesit.cz Modrá linka: 80 800 0 Ed. 05/0 - Printed

Více

Ragdol PORTRÉT PLEMENE. S hadrov mi panenkami nemá tato jemná kráska nic spoleãného. 20 Na e KOâKY 8/04

Ragdol PORTRÉT PLEMENE. S hadrov mi panenkami nemá tato jemná kráska nic spoleãného. 20 Na e KOâKY 8/04 S hadrov mi panenkami nemá tato jemná kráska nic spoleãného Ragdol Tohoto impozantního kocoura plemene ragdol zdobí nádherná srst, která vyïaduje pravidelnou péãi. 20 Na e KOâKY 8/04 AÈ dáváme osobnû pfiednost

Více

Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER

Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER kamino 17.1.2006 15:39 Stránka 1 Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER kamino 17.1.2006 15:39 Stránka 2 Pfiedmluva: VáÏen zákazníku, velice nás tû í, Ïe jste

Více

Certifikáty spoleãnosti ZANUSSI: N900

Certifikáty spoleãnosti ZANUSSI: N900 Certifikáty spoleãnosti ZANUSSI: Kvalita: Cel v robní proces od konstrukce aï po dodávku a péãe o zákazníka je drïitelem cerfitikace ISO 9001, která je nejvy ím mezinárodním uznáním o dodrïování nejpfiísnûj

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Kondenzaãní kotle ecotec. Nov trend ve vytápûní

Kondenzaãní kotle ecotec. Nov trend ve vytápûní Kondenzaãní kotle ecotec Nov trend ve vytápûní Kondenzaãní technika SniÏování spotfieby energie pfii vytápûní a ohfievu teplé uïitkové vody se v souãasné dobû jeví jako stále dûleïitûj í. Nejen stoupající

Více

9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ

9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ 9. ORLICKÁ P EHRADA Stfiední a horní Vltava 9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ Patfiíte-li mezi nad ené bruslafie a kachní rybníãek na návsi vám pfiipadá jednotvárn, vydejte se na nejvût

Více

KAPITOLA 1 CO JE TO AGRESE?

KAPITOLA 1 CO JE TO AGRESE? KAPITOLA 1 CO JE TO AGRESE? DÍTù SE MÒÎE SETKAT S MNOHA DRUHY AGRESE. S BITÍM, ZNÁSILNùNÍM ALE I S URÁÎENÍM âi VYHROÎOVÁNÍM. MEZI PROJEVY AGRESE SE POâÍTÁ JAK PO- NIÎUJÍCÍ KRITIKA ZE STRANY PROFESORA âi

Více

Nájezdy a nakládací rampy z hliníku

Nájezdy a nakládací rampy z hliníku Nájezdy a nakládací rampy z hliníku ALTEC GmbH v Singenu ALTEC GMH v robce nakládací techniky Altec GmbH je prosperující prûmyslov podnik nacházející se na jihu aden Württembergu poblíï odamského jezera

Více

Několik poznámek ke zdanění derivátů Jan Čapek, Tereza Růžičková. Nad daňovými benefity v roce 2013 Lubomír Janoušek

Několik poznámek ke zdanění derivátů Jan Čapek, Tereza Růžičková. Nad daňovými benefity v roce 2013 Lubomír Janoušek ODBORNÝ DAŇOVÝ ČASOPIS DaÀov 4 2013 EXPERT Několik poznámek ke zdanění derivátů Jan Čapek, Tereza Růžičková Nad daňovými benefity v roce 2013 Lubomír Janoušek Nová právní úprava nestátních neziskových

Více

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů?

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? 1 Chronické střevní problémy trápí stále více pacientů V posledních letech roste počet těch, kteří se potýkají s chronickými střevními záněty.

Více

Sborník pfiedná ek. Vzdûlávacího programu - Minimalizace odpadû. Pfiipravilo obãanské sdruïení Ekodomov

Sborník pfiedná ek. Vzdûlávacího programu - Minimalizace odpadû. Pfiipravilo obãanské sdruïení Ekodomov Sborník pfiedná ek Vzdûlávacího programu - Minimalizace odpadû Pfiipravilo obãanské sdruïení Ekodomov Vydalo Ekodomov, o.s. V Podbabû 29b, 160 00 Praha 6 www.ekodomov.cz Sborník je spolufinancován Evropsk

Více

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková)

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) OBSAH Úvod 4 Materiály 6 Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) 8 Rozkvetlé vûtviãky 9 Narcisy 11 Chryzantémy 12 RÛÏe 14 Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) 16 Vystfiihované kvûty

Více

Kostra detoxikace základní preparáty. Mgr. Marie Vilánková

Kostra detoxikace základní preparáty. Mgr. Marie Vilánková Kostra detoxikace základní preparáty Mgr. Marie Vilánková Preparáty Joalis Unikátní systém doplňků stravy Jednotlivé preparáty se používají na očistu organismu od konkrétních toxinů (např. těžké kovy,

Více

Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky

Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky OBSAH Obecné informace 2 4 Zásuvkové kombinace nástûnné provedení 5 13 Energetické kostky 14 15 Zásuvkové kombinace mobilní provedení 16 29

Více

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY:

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: 1VFE - 14, 1VF - 56 IAL, 1VF - 56 IX, 1VFG - 25 I MC 2 Jsem tu, abych Vám usnadnila mytí nádobí Haló! Já jsem Va e myãka nádobí. Av ak pfied tím neï mne

Více

nebuìme kyselí, buìme zdraví

nebuìme kyselí, buìme zdraví nebuìme kyselí, buìme zdraví nebuìme kyselí, buìme zdraví Hanka Synková Medunka Svazek 15/12 Podûkování prvním ãtenáfiûm a ãtenáfikám mámû, dcefii, Dagmafie a Petrovi. Hanka Synková, 2012 ISSN 1804-655x

Více

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva Leden 2003 VáÏení ãtenáfii, dostává se Vám do rukou 2. vydání obnoveného Zpravodaje Obce âerná v Po umaví. Z povûfiení nového obecního zastupitelstva ho pro Vás bude pfiipravovat redakãní rada ve sloïení

Více

8. Pseudokrasové jeskynû

8. Pseudokrasové jeskynû 8. Pseudokrasové jeskynû Úvod Pfiehled jeskyní Moravskoslezské Beskydy - Radho Èská hornatina Host nsko-vsetínská hornatina - Vsetínské vrchy Host nské vrchy Vizovická vrchovina - Komonecká hornatina Javorníky

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací

Více

Historie dlouhá statisíce let

Historie dlouhá statisíce let 1 Historie dlouhá statisíce let Jsme to, co jíme Nûktefií lidé hubnou, kdyï drïí speciální dietu, zatímco na jiné to nepûsobí, nûkdo je nervózní a citliv na stres, jin klidn a snaïí se najít v kaïdé situaci

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 4 ROâNÍK 17 V â Í S L E : Revizní komise OS UNIOS informuje (str. 3) DaÀ z pfievodu nemovitosti (str. 4) Z jednání sjezdu (str. 5) Odboráfii k volbám Nebylo to moïné pfiehlédnout. BlíÏící se parlamentní

Více

Jednoduché LOUTKY. Kamila Skopová Alena Vondru ková

Jednoduché LOUTKY. Kamila Skopová Alena Vondru ková Jednoduché LOUTKY Kamila Skopová Alena Vondru ková Kamila Skopová, Alena Vondru ková Jednoduché loutky Vydala Grada Publishing, a.s., U PrÛhonu 22, Praha 7, obchod@gradapublishing.cz, www.grada.cz, tel.:

Více

Jarní detoxikace jater

Jarní detoxikace jater Jarní detoxikace jater Přednáší Soňa Navrátilová Začínáme v 19.30 Servisní centrum Hradec Králové www.tiandeservis.cz Detoxikace v jarním období 15.2.-15.5. Podle tradiční čínské medicíny platí, že abychom

Více

WC a koupelna kdekoli

WC a koupelna kdekoli sanitární kalová čerpadla WC a koupelna kdekoli www.sanibroy.cz 1958 2008 Sanitární kalové čerpadlo co je to? Nûkdy je tûïké, ne-li dokonce nemoïné, instalovat sanitární zafiízení na potfiebné místo. Hlavní

Více

Použití ustanovení o odloženém vzniku společenství

Použití ustanovení o odloženém vzniku společenství Vy lo 21. 11. 2007 11/2007 VERLAG DASHÖFER Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek Text ustanovení Použití ustanovení o odloženém vzniku

Více