EMPIRICKÉ ŠETRENÍ V DĚTSKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EMPIRICKÉ ŠETRENÍ V DĚTSKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU"

Transkript

1 EMPIRICKÉ ŠETRENÍ V DĚTSKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU Ilona Pešatová Jedním z nejzávažnějších fenoménu ve vývoji trestné činnosti v České republice jsou kvalitativní a kvantitativní změny v trestné činnosti dětí a mladistvých. Za posledních dvacet let se počet stíhaných mladistvých zvýšil trojnásobně a dětí 3,5krát. Od roku 1990 vzrostl počet mladistvých pachatelů ve věku od 15 do 18 let o 100 % a dětí ve věku do 15 leto 160 %(1). Kriminalita dětí do 15 let vykázala opět mírný počemí nárůst v letech 1998 a Daleko závažnějším celospolečenským signálem je však skutečnost, že se oběti dětských útočníků stále častěji setkávají s agresivitou až brutalitou. Výjimkou nejsou ani útoky na zdraví a životy osob, útoky ozbrojených pachatelů a jednání směřující k trýznění obětí. Dětská kriminalita se i nadále nejintenzivněji projevuje v oblasti majetkové. Struktura trestné činnosti dětí a mládeže doznala v posledních letech významných změn, a to zejména v posunu ke kvalifikovaným a závažnějším formám. Společně se samotným způsobem páchání je ovlivňována vývojovými proměnami osobnosti, existencí kriminogenních faktorů a schopností dětí a mládeže negativní jevy rozpoznat a eliminovat. Mění se i profil pachatelů, kteří se již markantněji neliší od průměru celé populace. Zvyšuje se podíl prvopachatelů a pachatelů, jejichž trestná činnost, byť někdy závažná, bývá epizodického charakteru. Mezi pachateli téměř všech trestných činů roste podíl dětských, mladistvých a mladých dospělých delikventů. Mapování a analýza sociálně patologických jevů u dětí je tedy aktuální problematikou, jejíž důležitost stále roste. V naší práci jsme takové empirické šetření provedli na vzorku dětí a mládeže umístěných v dětském diagnostickém ústavu (DDÚ) během let Při výzkumu a následné analýze rodinného prostředí respondentů jsme zjišťovali např. strukturu rodiny respondenta v době příchodu do ústavu, vzdělání jeho rodičů, nadměrné užívání alkoholu rodiči respondenta a jejich trestanost. Při analýze školního prostředí jsme sledovali současné vzdělávání respondenta a černost opakování tříd. Při analýze způsobu trávení volného času respondentů jsme zjišťovali následující sociálně patologické jevy: záškoláctví, útěky a toulání, užívání psychoaktivních látek (kouření, konzuma- 242

2 ci alkoholu, ostatní drogy), neadekvátní sexuální aktivity, trestnou činnost aj. Charakteristika výzkumu Ve výzkumu jsme se zaměřili na děti ve věkové kategorii let, neboť odborníci se shodují na tom, že kritické období pro vznik sociálního narušení je v rozmezí desátého až patnáctého roku věku dítěte, zejména pak mezi dvanáctým až patnáctým rokem. Zkoumané vzorky respondentů zahrnovaly vždy prvních sto svěřenců ve věku let, kteří byli umístěni do Dětského diagnostického ústavu v Liberci podle pořadí, v jakém přicházeli do DDU ve školním roce 1985/1986 (výzkumný soubor A), 1991/1992 (výzkumný soubor B), 1997/1998 (výzkumnýsoubor C), vždy od září, tj. na začátku školního roku. Celkem bylo výzkumu podrobeno 300 respondentů včetně jejich rodinného zázemí. Srovnávací data Zjištěná data byla porovnávána s údaji z jiných pramenů. Zdrojem základních demografických dat byly statistické ročenky (2, 3) a data zveřejněná Českým statistickým úřadem v elektronické podobě na www stránce (4), zvláště v sekci Sčítání lidu. Referenční data týkající se školství byla zjišťována z www databáze Ústavu pro informace ve vzdělávání (5). Statisticky spolehlivé porovnání většiny ostatních dat je obtížné, neboť referenční data zjištěná v literatuře buďto neodpovídají svou strukturou, nebo nejsou statisticky úplná. Hodnoty zjištěné ze srovnávacích souborů jsou uváděny v tabulkách pod označením D" a jejich statistické parametry jsou velmi dobré. Jedná se o soubory obsahující odpovídající vzorky celé populace České republiky, tj. např. v případě porovnání pohlaví žáka je velikost srovnávacího vzorku cca osob. Charakteristika zkoumaného vzorku Pohlaví respondenta: Časová změna počtu chlapců či dívek ve zkoumaném vzorku je na hranici statistické významnosti při 95% úrovni spolehlivosti. Projevuje se tendence nárůstu počtu dívek a poklesu počtu chlapců, poměr dívek a chlapců se blíží k poměru D" zpracovanému pro r a stejnou věkovou skupinu z celé populace všech žáků v ČR. Statisticky významná je převaha chlapců ve vzorcích A a B, ve vzorku C se počet chlapců od počtu dívek významně neodlišuje. Věk respondenta: Věkové rozdělení sledované srovnávací skupiny v populaci je přibližně rovnoměrné, všechny etapy výzkumu zahrnují respondenty narozené až po příchodu populační vlny z počátku 70 let. Tomu odpovídá prakticky rovnoměrné rozdělení žáků ZŠ v populaci (skupina D, v r stáří 12, 13 a 14 let) (5), úbytek patnáctiletých žáků je způsoben jejich odchodem ze ZŠ. Ve zkoumaných vzorcích je proti tomu statisticky významná převaha čtrnáctiletých a patnáctiletých respondentů, která se od vzorku A k vzorku C zmenšuje. 243

3 ci alkoholu, ostatní drogy), neadekvátní sexuální aktivity, trestnou činnost aj. Charakteristika výzkumu Ve výzkumu jsme se zaměřili na děti ve věkové kategorii let, neboť odborníci se shodují na tom, že kritické období pro vznik sociálního narušení je v rozmezí desátého až patnáctého roku věku dítěte, zejména pak mezi dvanáctým až patnáctým rokem. Zkoumané vzorky respondentů zahrnovaly vždy prvních sto svěřenců ve věku let, kteří byli umístěni do Dětského diagnostického ústavu v Liberci podle pořadí, v jakém přicházeli do DDU ve školním roce 1985/1986 (výzkumný soubor A), 1991/1992 (výzkumný soubor B), 1997/1998 (výzkumnýsoubor C), vždy od září, tj. na začátku školního roku. Celkem bylo výzkumu podrobeno 300 respondentů včetně jejich rodinného zázemí. Srovnávací data Zjištěná data byla porovnávána s údaji z jiných pramenů. Zdrojem základních demografických dat byly statistické ročenky (2,3) a data zveřejněná Českým statistickým úřadem v elektronické podobě na www stránce (4), zvláště v sekci Sčítání lidu. Referenční data týkající se školství byla zjišťována z www databáze Ústavu pro informace ve vzdělávání (5). Statisticky spolehlivé porovnání většiny ostatních dat je obtížné, neboť referenční data zjištěná v literatuře buďto neodpovídají svou strukturou, nebo nejsou statisticky úplná. Hodnoty zjištěné ze srovnávacích souborů jsou uváděny v tabulkách pod označením D" a jejich statistické parametry jsou velmi dobré. Jedná se o soubory obsahující odpovídající vzorky celé populace České republiky, tj. např. v případě porovnání pohlaví žáka je velikost srovnávacího vzorku cca osob. Charakteristika zkoumaného vzorku Pohlaví respondenta: Časová změna počtu chlapců či dívek ve zkoumaném vzorku je na hranici statistické významnosti při 95% úrovni spolehlivosti. Projevuje se tendence nárůstu počtu dívek a poklesu počtu chlapců, poměr dívek a chlapců se blíží k poměru D" zpracovanému pro r a stejnou věkovou skupinu z celé populace všech žáků v ČR. Statisticky významná je převaha chlapců ve vzorcích A a B, ve vzorku C se počet chlapců od počtu dívek významně neodlišuje. Věk respondenta: Věkové rozdělení sledované srovnávací skupiny v populaci je přibližně rovnoměrné, všechny etapy výzkumu zahrnují respondenty narozené až po příchodu populační vlny z počátku 70 let. Tomu odpovídá prakticky rovnoměrné rozdělení žáků ZŠ v populaci (skupina D, v r stáří 12,13 a 14 let) (5), úbytek patnáctiletých žáků je způsoben jejich odchodem ze ZŠ. Ve zkoumaných vzorcích je proti tomu statisticky významná převaha čtrnáctiletých a patnáctiletých respondentů, která se od vzorku A k vzorku C zmenšuje. 243

4 Důvod umístění respondenta do DDÚ: Námi sledovaní respondenti byli nejčastěji přijímáni na základě soudního rozhodnutí o ústavní výchově. Dále je znatelný nárůst dobrovolných diagnostických pobytů po společenských změnách v roce Ve školním roce 1991/1992 to bylo pouze 5 % respondentů, ale již v roce 1997/1998 byl nárůst na 15 %. Stejný trend udávají i odborní pracovníci diagnostického ústavu, kteří uvádějí, že asi třetinu míst obsadí během roku klienti přijati na základě dobrovolného diagnostického pobytu (DDP). Ve výzkumu je patrný odklon od umisťování svěřenců do DDÚ na základě soudního rozhodnutí o ochranné výchově, což je vzhledem k věku respondentů velice závažná skutečnost. Neodpovídá to však nárůstu násilné trestné činnosti i vysokému počtu majetkové trestné činnosti vzhledem k věku respondentů. Statisticky významný je také počet respondentů, kteří byli přijati v naléhavých případech do DDÚ jen na základě předběžného opatření. Svědčí to o vyšším počtu respondentů, které je nutno urychleně přijmout do DDÚ, i když ještě nemají rozsudek o ústavní výchově. Patří sem např. děti týrané, zneužívané, opuštěné. Pokud jsou děti umisťovány do DDÚ ze sociálních důvodů, děje se tak asi z padesáti procent v období podzimu a zimy, které je nejvíce spojeno se strádáním a v návaznosti s trestnou činností. Interpretace výsledků výzkumu Analýza rodinného prostředí respondentů: Ukázalo se, že v mnoha rodinách našich respondentů jsou závažným způsobem narušeny základní funkce rodiny a současně se v nich objevují sociálně patologické jevy. Rodina pak neposkytuje dostatek kladných podnětů pro optimální vývoj dítěte. Při vlastní analýze sociálních charakteristik rodin respondentů jsme se zaměřili především na tyto znaky: I. strukturu rodiny respondenta v době příchodu do ústavu, II. rozvodovost rodičů respondenta, III. vzdělání rodičů respondenta, IV. hygienickou a kulturní úroveň rodiny respondenta, V. počet sourozenců respondenta, VI. nadměrné užívání alkoholu rodiči respondenta, VII. trestanost rodičů respondenta, XIII. aktuální pobyt rodičů ve věznici v době příchodu respondenta do DDÚ, IX. prostituci matek, X. negativní výchovné praktiky. Údaje ve výzkumných souborech A a B se vztahovaly vždy k celkovému počtu sta otců a sta matek, pouze údaje ve výzkumném souboru C se vztahují k celkovému počtu 88 otců a 75 matek, protože osobní spisy respondentů tohoto vzorku neobsahovaly potřebné údaje. 244

5 i. Struktura rodiny respondenta v době příchodu do ústavu Většina respondentů přišla do DDÚ z neúplných rodin, ve kterých chyběl otec nebo matka, případně oba rodiče. Rodiče byli buď rozvedeni, otec nebo matka rodinu opustili, nebo jeden či oba rodiče byli aktuálně ve vězení, a respondenti pak přicházeli do zařízení většinou od příbuzných. Často jsme se setkávali s rodinami, ve kterých byl jeden rodič vlastní a jeden nevlastní; zde bývá výchova dětí rovněž komplikovaná. Jestliže v neúplné rodině chybí matka, zhorší se většinou situace z výchovného hlediska. Jestliže chybí otec, zhorší se nejen výchovné působení na respondenta, ale podstatně se zhorší i hospodářská situace rodiny. Nepřítomnost otce může být závažným deprivačním činitelem. Týká se to mnohých dětí žijících se svými neprovdanými či z jiných důvodů osamělými matkami, jež zůstávají bez ochrany a bez pomoci. Řada studií také dokumentuje zvýšený výskyt asociálního chování, delikvence a jiných odchylek v sociálním vývoji dětí vyrůstajících trvale bez otce. Zejména chlapci, kterým chybí otcovská postava spojovaná s mužskou autoritou, mají ve svém pozdějším vývoji sklon projevovat se neukázněně, asociálně, bývají agresivní vůči dospělým i dětem. Přičítá se to především nedostatku autority v rodině, a z toho plynoucí životní nejistotě dítěte, která je kompenzována příklonem k delikventní partě" nebo jinými formami asociálního chování. Výchova pouze jedním z rodičů sama o sobě však nemusí představovat zvýšené nebezpečí zanedbávání (6). II. Rozvodovost rodičů respondenta Vysoké bylo procento rozvodovosti u rodičů respondentů. Téměř polovina rodičů našich respondentů byla rozvedena. Rozvodovost je celospolečenským jevem, z dat získaných při sčítání v roce 1991 (3) lze odhadnout, že přibližně 16 % dětí žilo v r v neúplných rodinách. Censové údaje neobsahují údaje o počtu rodin, v nichž se rodiče v neúplných rodinách znovu oženili, a proto přesně neodpovídají struktuře dat zjišťovaných v prováděném výzkumu, přesto však lze odhadnout, že počet respondentů žijících v neúplných rodinách je ve srovnání s celou populací ČR téměř trojnásobný. III. Vzdělání rodičů respondenta Vzdělanostní úroveň rodičů respondentů je ve srovnání s celou populací výrazně horší. V našem souboru byl největší počet rodičů s nízkým vzděláním, nejčastěji byly zastoupeny kategorie bez úplného základního vzdělání a základní vzdělání. Překvapující je ve výzkumných souborech A i B značná pologramotnost, až negramotnost, hlavně u matek. Kritériem pro rozpoznávání pologramotných a negramotných byla zpráva sociálních pracovnic v osobních listech respondenta, které rodinu znaly, a také osobní zkušenost pracovníků DDÚ, kteří se 245

6 setkali s rodiči při návštěvách. Ve výzkumném souboru C však nebyli zaznamenáni téměř žádní pologramotní a negramotní rodiče, resp. jejich zastoupení není statisticky významné.ve vzorku C statisticky významně vzrostl počet rodičů se středoškolským vzděláním, který však ještě nedosáhl zastoupení v celé populaci. Současně statisticky významně klesl počet rodičů bez úplného základního vzdělání. Důsledkem velmi nízké vzdělanosti rodičů může být nezájem rodičů o volný čas dítěte, neschopnost vychovávat dítě na patřičné úrovni a neschopnost pomoci a doplnit vzdělávací funkci školy. Šotolová (7) uvádí, že úroveň vzdělání romské populace je neobyčejně nízká. Projevuje se negramotností ve starších věkových skupinách a rozsáhlou pologramotností u mladších věkových skupin. S rostoucím věkem přibývá zastoupení negramotných osob. Nízkou vzdělanostní úroveň však mají i Romové mladší věkové kategorie, většinou prošli jen základním vzděláním bez další kvalifikace. Začíná se projevovat generační rozdíl, kdy tlak na ukončené vzdělání byl u mladších generací větší. Většina rodičů našich respondentů neměla odborné vzdělání. Rodiče byli nekvalifikovaní, často nezaměstnaní a byli nuceni žádat o sociální podporu. Řada rodin našich respondentů žila na pokraji životního minima. Vysokoškolské vzdělání se během celého výzkumu nevyskytlo. IV. Hygienická a kulturní úroveň rodiny respondenta Jedním z významných faktorů působících na vývoj osobnosti dítěte je celková kulturní a hygienická úroveň rodiny. Ze zkušeností vyplývá, že rodiče negramotní, pologramotní a bez úplného základního vzdělání nejsou ve většině případů schopni zajistit potřebnou hygienickou a kulturní úroveň své rodiny. Hygienická a kulturní úroveň rodin respondentů byla spíše průměrná, až špatná. U těchto rodin jsme se setkávali s nevyhovujícími bytovými podmínkami, s nedostatečným ošacením dětí, s nedostatečným příjmem potravy aj. Rodiny našich respondentů nezřídka žily v přeplněných bytech a ve špatných hygienických podmínkách a v konfliktech se sousedy v bydlišti. V rodinách s průměrnou, až špatnou hygienickou a kulturní úrovní rodiny jsme se také setkávali s vyšším počtem sourozenců respondenta. Jde o faktor celkového postoje k vlastní zodpovědnosti. Neschopnost plnit rodičovské povinnosti je často spojena i s nezodpovědností za počet dalších dětí. Domníváme se, že na špatné hygienické a kulturní úrovni rodiny se často spolupodílejí následující faktory: větší počet dětí v rodině, velmi nízké vzdělání rodičů a u některých příslušníků minorit i odlišné pojetí hodnot a morálky, čímž dochází k rozporům s pojetím hodnot a s morálkou příslušníků majority. 246

7 V. Počet sourozenců respondenta Respondenti častěji pocházeli z početnějších rodin, neboť zejména v těchto rodinách byla výchovná a ekonomická funkce rodiny nedostačující. Větší počet sourozenců respondenta často souvisel s nižším vzděláním jeho rodičů. Respondenti z rodin s osmi a více sourozenci měli rodiče většinou bez základního vzdělání a matka byla často pologramotná, ba i negramotná. U rodin s více dětmi jsme se mnohdy setkávali s jejich špatnou ekonomickou situací, kterou bychom mohli zařadit mezi další příčiny ohrožující rodinné zázemí. Často sem patří rodiče, kteří nejsou dostatečně zodpovědní za své jednání, kdy počet dětí není volbou, ale výsledkem určitého přístupu který souvisí s hodnotovou orientací rodičů a jejich stylem života. VI. Nadměrné užívání alkoholu rodiči respondenta Dle Nešpora (8) jsou děti v rodinách, kde se vyskytuje závislost na alkoholu, častěji vystavovány fyzickému násilí, zanedbávány a sexuálně zneužívány. K tomu ještě v některých rodinách přistupují i ekonomické a sociální problémy. Podle jistého zahraničního výzkumu měly matky s návykovým problémem sklon děti více trestat, autoři tohoto výzkumu proto varují před týráním těchto dětí. V jiném výzkumu se ukázalo, že rodiče, kteří byli pod vlivem alkoholu, nerozpoznávali problémové chování svých dětí, věnovali dětem menší pozornost, byli méně produktivní a vydávali více příkazů. Jiný výzkumný tým poukazuje na souvislost návykového chování pijící matky a dysfunkčního chování dítěte jako na problémy, které se v bludném kruhu navzájem posilují. Dítě v rodině, kde se u rodičů vyskytuje závislost na alkoholu, často cítí strach, že bude opuštěno, že jeho rodiče zemřou nebo že se cizí lidé o problému s alkoholem dozvědí a rodina bude vystavena hanbě. Nároky na děti z takových rodin často přesahují jejich možnosti. Jde o lhostejnost nebo neadekvátní požadavky. Alkohol uvolňuje nejen agresi, a to zvláště u predisponovaných osob, ale vede u mnoha jedinců k projevům silné žárlivosti a podezíravosti vůči partnerovi. Dítě bývá vtahováno do hry", jeden z rodičů je žádá, aby sledovalo chování toho druhého, aby poslouchalo telefonické hovory a přinášelo nějaké důkazy o domnělé, či faktické nevěře. Protože alkohol u některých lidí velmi výrazně odstraňuje společenské zábrany, vede často k sexuálnímu násilí, a to i vůči dětem. Zvláště často se to děje v rodinách, ve kterých žije matka s dcerou z prvého manželství a nevlastní otec (6). Nadměrné užívání alkoholu rodiči respondenta může mít nežádoucí vliv na morální vývoj respondenta, uvědomíme- -li si, jak alkohol nepříznivě ovlivňuje interpersonální vztahy v rodině a hospodářskou situaci celé rodiny. Výzkumné soubory A i B shodně potvrzují velký počet rodičů, kteří nadměrně užívají alkohol. Ve výzkumném vzorku C se projevuje 247

8 statisticky významný pokles užívání alkoholu rodiči respondenta. Nadměrné užívání alkoholu rodiči je poměrně častou příčinou prodlužování ústavního pobytu respondentů. Údaj o nadměrném užívání alkoholu rodiči hraje též významnou roli v anamnézách dětí přicházejících do dětských psychiatrických léčeben. Děti v rodinách, kde se vyskytuje problém s alkoholem, jsou ve větší míře vystavovány citovému i fyzickému zanedbávání, chování jejich rodičů bývá nepředvídatelné, jsou nuceny předčasně přebírat úkoly, které jim nepřísluší a na které nestačí, častěji jsou sexuálně zneužívány nebo týrány, trpí více pocity méněcennosti, strachem o rodiče, depresemi, nedostatky v komunikaci a tajnůstkářstvím rodičů (9). VII. Trestanost rodičů respondenta Kriminalita a-následná trestanost rodičů je všeobecně velká, je výrazně vyšší u otců než u matek. Kriminalita rodičů se jeví jako závažný negativní faktor. Takový rodič se stává nežádoucím sociálním modelem a většinou se ukazuje, že jeho výchovné praktiky jsou nevhodné. VIII. Aktuální pobyt rodičů ve věznici v době příchodu respondenta do DDÚ Rodiče našich respondentů byli často opakovaně trestáni a velká část z nich o své děti nemohla pečovat, neboť otec anebo matka nebo oba rodiče aktuálně pobývali ve věznici. V době přijetí respondentů do DDÚ vykonávalo trest odnětí svobody ve výzkumu A 63 % otců, ve výzkumu B 29 % a ve výzkumu C 10 % otců. U matek to bylo ve výzkumu A 36 %, ve výzkumu B 19 % a ve výzkumu C 3 %. Počet otců i matek vykonávajících výkon trestu se statisticky významně snižuje. IX. Prostituce matek respondentů je dalším značným záporným jevem. Vyskytovala se zejména u matek respondentů ve výzkumných souborech A a B. Tyto matky nebyly vhodnými morálními vzory pro své děti a některé z nich tolerovaly, nebo i podporovaly prostituci svých dcer. Tento jev však patří k jevům latentním a uvedené četnosti by bylo vhodné ověřit nezávislými postupy. X. Negativní výchovné praktiky (např. týrání) Týrání bylo zaznamenáno ve výzkumných vzorcích A, B a C vždy přibližně v jedné pětině případů. Nejčastější formou týrání bylo používání nadměrných fyzických trestů. Trestajícím rodičem byl většinou otec. Tento jev však také patří k jevům latentním. V souvislosti s týráním dítěte uvádíme děti s LMD, kdy postižení těchto dětí není na první pohled viditelné, porucha se projevuje především změnami v chování dítěte. Děti jsou zpravidla neklidné, těžko se soustřeďují a dokážou svými obtížemi rozčilovat své okolí až k nepríčetnosti. Jsou neobratné, hlučné, mají obtíže 248

9 v sociálním kontaktu a obzvláště odolné se zdají vůči jakémukoliv výchovnému působení. Tyto děti se stávají velmi často terčem velmi tvrdých disciplinárních opatření ze strany rodičů, kteří mají pocit, že s dítětem není absolutně žádné pořízení. Jejich chování neznamená ani tak negativní vztah k dítěti jako spíše naprostou výchovnou bezradnost. Bohužel tělesné tresty a tvrdá opatření na dítě s LMD zpravidla nepůsobí a situaci spíše zhoršují, protože zvyšují neklid a úzkost dítěte [10].* Literatura: 1. GJURIČOVÁ, J. Aktuální stav a východiska ke snižování trestné činnosti dětí a mládeže. Sociální práce, Vol. 4/98, s Statistická ročenka ČSSR 86. Praha : SNTL, Statistická ročenka ČSFR 91. Praha : SEVT, ISBN Český statistický úřad: www stránka. Online, cit <http:// 5. Ustav pro informace ve vzdělávání (ÚIV): www stránka. Online, cit <http://delta.uiv.cz/virtodd/vyber.asp>. 6. DUNOVSKÝ, J.; DYTRYCH, Z.; MATĚJČEK, Z. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha : Grada Publishing, 1995.ISBN ŠOTOLOVÁ, E. Vzdělávání Romů. Praha: Grada, ISBN NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost. Praha : Portál, ISBN X. 9. NEŠPOR, K.; EXNEROVÁ, P. Mladí lidé a alkohol. Děti a my, 2001, č. 2, roč ČERNÁ, M. Lehká mozková dysfunkce. Praha : SPN, VÁGNEROVÁ, M. Komplexní problematika školního neprospěchu. Liberec : TU, ISBN X. 12. VEČERKA, K. a kol. Prevence kriminality v teorii a praxi. Praha: Themis, ISBN MATOUŠEK, O ; KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha : Portál, ISBN DLOUHÝ, P. Kdo uteče, vyhraje! Rodina a škola, 1997, Vol. 6-7, s ŠVANCAR, Z. a kol. Kriminalita mládeže. Praha: VÚKpři GP ČSSR, POLEDNE, R. Počet kouřících dětí stoupá. MF Dnes, GROHOVÁ,J., SUCHÁ, V. Děti pijí víc alkohol. MF Dnes, * Interpretace výsledků výzkumu o vlivu školního prostředí a analýza sociálně patologických jevů respondenta obsahuje příspěvek, který bude publikován v některém z dalších čísel Speciální pedagogiky. 249

10 18. M V ČR: Kriminalita dětí a mládeže. Sociální práce, 1998, č. 4, s Boj s drogami je obtížnější, [sign. lds.]mf Dnes, ŠTVERKA, D. Kriminalita na Liberecku. MFDnes, J EDLIČKA, R.; KOŤA, J. Aktuální problémy výchovy : Analýza a prevence sociálně patologických jevů u děti a mládeže. Praha : UK-Karolinum, ISBN MALÁ, E. Vliv násilí v médiích na dětí a mládež z pohledu dětského a dorostového psychiatra. Čs. psychiatrie, 1995, Vol. 9, č.l, s CHMELÍK, J. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži. Praha : MV ČR - odbor personální práce a vzdělávání, CHVOJKA,!; PEKAŘ, P. Kriminalita dětí hrozivě roste. Metro,

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti 1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti a. Obyvatelstvo Demografická statistika se svojí dlouholetou tradicí je hlavním pilířem genderové statistiky, která ji v bohaté míře využívá. Sleduje údaje o obyvatelstvu

Více

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura 2/2011 Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2013. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2013. Základní definice č. j.: Spr 00196/2014-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2013 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Prevence kriminality na středních školách Bakalářská práce Brno 2013 Vedoucí práce: Ing. Pavla Stejskalová

Více

o kladně vyřízených žádostech o rozvod. Nemá již k dispozici počet všech ukončených rozvodových řízení.

o kladně vyřízených žádostech o rozvod. Nemá již k dispozici počet všech ukončených rozvodových řízení. 3 Rozvodovost V roce bylo rozvedeno 28 113 manželství, 3 což bylo o 2,7 tisíce méně než v roce 2010. Od roku 1989 jde o nejvyšší meziroční pokles počtu rozvodů s výjimkou roku 1999, kdy se roční počet

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Problematika vzdělávání Romů v České republice Kateřina Černá Bakalářská práce 2010 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy referát drogové epidemiologie V ý r oční zpráva Praha 2009 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen 2010 referát

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Hledám práci- nezaměstnanost Klášterková Lenka 28.3.2013 Obrázek č. 1- work [2] Osnova: Úvod: Hlavní část: Závěr Literatura -

Více

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Sociotrendy 2015 ISBN 978-80-87742-30-3 Obsah 1. Obsah a cíle demografické analýzy... 3 2. Metodologie analýzy... 3 3. Analýza vývoje

Více

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ...

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ... Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 ÚVOD 4 Obsah 1 STAV A VÝVOJ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY... 5 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SÍTI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ...

Více

Kriminalita mládeže z pohledu možných příčin vzniku, struktury a společenských dopadů

Kriminalita mládeže z pohledu možných příčin vzniku, struktury a společenských dopadů 1 Kriminalita mládeže z pohledu možných příčin vzniku, struktury a společenských dopadů Kriminogenní faktory kraje z demografického hlediska nezaměstnanost, měnící se struktura ekonomiky s následnými vlivy

Více

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let Hana Sovinová Ladislav Csémy Státní zdravotní ústav, 2014 Věra Kernová Užívání tabáku a alkoholu v České republice:

Více

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG)

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Témata kvalifikačních prací si studenti volí po dohodě s konkrétními vyučujícími dle vlastního zájmu či profesního zaměření. Následně uvedená témata jsou pouze návrhem

Více

PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D. Rodina

PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D. Rodina PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Rodina Literatura k tématu: Helus, Z: Sociální psychologie pro pedagogy. Možný, I.: Moderní rodina (mýty a skutečnosti). Rodina Často slýcháme: Rodina je základem společnosti;

Více

Jabok, ETF 2010 Michael Martinek

Jabok, ETF 2010 Michael Martinek Jabok, ETF 2010 Michael Martinek 2 Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Počet důchodců 2 688 078 2 727 240 2 759 803 2 797 939 2 823 583 2 871 453 celkem Počet starobních 1 997 503 2 034 881 2 071 269 2 225

Více

Alkohol a řízení. Mgr. Lenka Vaňková

Alkohol a řízení. Mgr. Lenka Vaňková Alkohol a řízení Mgr. Lenka Vaňková Užívání alkoholu v ČR Problém s alkoholem udává 25% mužů a 10% žen (www.alkoholik.cz) Statistiky z března roku 2010 udávají 550 000 závislých na alkoholu (Nešpor, 2011)

Více

2 Koncepce a rozvoj vzdělávání v MSK, naplňování DZ MSK, jeho cílů a opatření... 41

2 Koncepce a rozvoj vzdělávání v MSK, naplňování DZ MSK, jeho cílů a opatření... 41 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 Obsah Úvod...................................................................... 4 1 Stav a vývoj vzdělávací

Více

ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI

ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI 1 Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni srovnávací studie Katedra psychologie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Odborný garant

Více

Děti a rozvod - dopad rozvodu rodičů na život dítěte

Děti a rozvod - dopad rozvodu rodičů na život dítěte UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Děti a rozvod - dopad rozvodu rodičů na život dítěte BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Miroslava

Více

Co a jak silně ovlivňuje šance na dosažení vyššího vzdělání?

Co a jak silně ovlivňuje šance na dosažení vyššího vzdělání? Co a jak silně ovlivňuje šance na dosažení vyššího vzdělání? Petra Anýžová KONFERENCE PIAAC: PŘEDPOKLADY ÚSPĚCHU V PRÁCI A V ŽIVOTĚ 27. LISTOPADU 2013 Hlavní téma Nerovnosti v šancích na dosažení vyššího

Více

Stav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje. Závěrečná zpráva z výzkumu

Stav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje. Závěrečná zpráva z výzkumu Stav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje Závěrečná zpráva z výzkumu OBSAH 1.. Úvod cíle výzkumu... 3 1.1. Stručně o Nadaci Sirius... 4 1.2. Stručně o MEDIAN... 4 1.3. Metodika a cíle výzkumu... 5 2..

Více

Oběti některých kriminálních deliktů. v České republice v roce 2004

Oběti některých kriminálních deliktů. v České republice v roce 2004 Institut pro kriminologii a sociální prevenci Oběti některých kriminálních deliktů v České republice v roce 2004 Odpovědná řešitelka: PhDr. Milada Martinková, CSc. Technická spolupráce: Věra Havránková

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Bc. obor Sociální politika a sociální práce 1 a) Norma, normalita v dynamice

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

Základní charakteristiky zdraví, nemocnosti a úmrtnosti (Tabulka 5)

Základní charakteristiky zdraví, nemocnosti a úmrtnosti (Tabulka 5) Základní charakteristiky zdraví, nemocnosti a úmrtnosti (Tabulka 5) Zdroj: Úmrtnostní tabulky a demografická statistika ČSÚ, SILC; ÚZIS ČR, EUROSTAT Střední délka života ve zdraví při narození data z Eurostatu

Více

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 1 Vypracovala: Lucie Mäsiarová vedoucí referátu Centrální evidence vězněných osob Kontakt: 5_OSstatistiky(zavinac)grvs.justice.cz OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Bezpečná rodina. Marie Hanušová 7.3.2016

Bezpečná rodina. Marie Hanušová 7.3.2016 Bezpečná rodina Marie Hanušová 7.3.2016 Rodina je základ státu Rodina je solidární skupina osob navzájem spjatých manželstvím, příbuzenstvím nebo adopcí, které spolu dlouhodobě žijí a jejíž dospělí členové

Více

Zdravotní stav a vybrané ukazatele demografické statistiky

Zdravotní stav a vybrané ukazatele demografické statistiky Zdravotní stav a vybrané ukazatele demografické statistiky MUDr. Růžena Kubínová ředitelka monitoringu Odbor hygieny životního prostředí Státní zdravotní ústav Zdravotní stav české populace Očekávaná délka

Více

POMOC OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ

POMOC OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ Příručka ke kurzu POMOC OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ pro pracovníky pomáhajících profesí Zpracovala Persefona, o. s. v rámci projektu Zvyšování kvality sociálních služeb v péči o oběti domácího násilí. Tento

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

Táta s mámou. se rozvádejí ˇ

Táta s mámou. se rozvádejí ˇ Táta s mámou se rozvádejí ˇ Obsah Postup rozvodu jakožto soudního řízení 4 Role OSPOD v opatrovnickém řízení 6 Co znamená rozvod pro dítě očima psychologa 8 Když náročnou situaci začne šetřit Policie

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Vzdělanostní profil vybraných skupin pracovníků s dětmi a mládeží ve volném čase Závěrečná zpráva z výzkumu Zpracoval PhDr. František Pelka prosinec 1999

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

íznaky šikany: ímé znaky šikanování mohou být nap íklad: Posm šné poznámky na adresu žáka, poko ující p

íznaky šikany: ímé znaky šikanování mohou být nap íklad: Posm šné poznámky na adresu žáka, poko ující p Příznaky šikany: Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod. Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. Nechuť

Více

CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Možnosti spolupráce sociálních pracovníků OSPOD, PMS a činných orgánů Kristýna Horáčková Vedoucí práce: Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D Olomouc

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Kariérový kompas

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Kariérový kompas UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku Kariérový kompas 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU Dotazník Kariérový kompas sleduje osm dílčích škál v oblasti pracovní motivace:

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek

Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek Na bezpečnost Chomutovanů dbají dvě složky republiková Policie České republiky a městem provozovaná Městská policie Chomutov. I když se jejich kompetence a

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Základní informace o projektu Zadavatel Nadace rozvoje občanské společnosti

Více

PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE

PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE Libor Berný, Karel Opočenský, Gabriela Šumavská Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na žáky ve

Více

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková Městský úřad Příbram Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002 Vypracovala: Bc. Petra Belková bývalá protidrogová koordinátorka v souč. sociální asistentka

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou 5 Výsledky a diskuze Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány a jednotlivé položky byly seřazeny do tabulek a graficky znázorněny. Dotazník obsahoval 21 položek (Příloha 4). Zda již mají respondenti

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Studie UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Pavel Tilinger, Karel Kovář Úvod do problematiky Úspěšnost vysoké školy je v současnosti možné

Více

Exportní výzkum DHL 21. vlna. Září 2012

Exportní výzkum DHL 21. vlna. Září 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 OBSAH 1. Pozadí, cíle a metoda výzkumu 2. Detailní výstupy 4.1. Vývoj exportu 4.2. Podmínky pro export z ČR 4.3. Klíčové trhy 4.4. Aktuality 3. Shrnutí GfK 2012 Exportní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, přispěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Tento program navazuje na koncepci prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně

Více

Historie případové práce v ČR Pavla Kodymová

Historie případové práce v ČR Pavla Kodymová Historie případové práce v ČR Pavla Kodymová Alice Masaryková V Euroamerickém prostoru uznávaná jako jedna ze tří klíčových postav pro rozvoj mezinárodní spolupráce v rozvoji vzdělávání a praxe sociální

Více

Bezpečnostní situace na území ČR

Bezpečnostní situace na území ČR Bezpečnostní situace na území ČR Zpracoval: Říjen 2012 Mgr. Oldřich Růžička Podmínkou fungování společnosti i státu je zajištění vnější i vnitřní bezpečnosti. Po pádu železné opony a s rostoucí globalizací

Více

TÝRANÝ JEDINEC Z POHLEDU SOCIÁLNÍHO PEDAGOGA

TÝRANÝ JEDINEC Z POHLEDU SOCIÁLNÍHO PEDAGOGA Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské výchovy TÝRANÝ JEDINEC Z POHLEDU SOCIÁLNÍHO PEDAGOGA Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Lucie Trnková Mgr. Marcela

Více

Zpráva o stavu mikrokorupce

Zpráva o stavu mikrokorupce TNS ve spolupráci s Haládik Consulting Zpráva o stavu mikrokorupce v Čechách a na Slovensku březen 2014 Hlavní partneři projektu www.tns-global.sk www.forensicline.eu www.haladikconsulting.com Zpráva o

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem?

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? Realizace semináře je hrazena z prostředků OPPA v rámci Projektu podpory rodičů při slaďování pracovního a rodinného života se zaměřením na region Praha 11 Benjaminek

Více

Výchova k odpovědnému otcovství

Výchova k odpovědnému otcovství Doc.Dr.Rudolf Smahel, Th.D. Výchova k odpovědnému otcovství Velmi často se dnes hovoří o tom, že je málo mladých mužů, kteří jsou připraveni k odpovědnému otcovství. Abychom se mohli dostat k jádru této

Více

ZÁVAZNÁ METODIKA SYSTÉMU VČASNÉ INTERVENCE

ZÁVAZNÁ METODIKA SYSTÉMU VČASNÉ INTERVENCE Příloha č. 3 ZÁVAZNÁ METODIKA SYSTÉMU VČASNÉ INTERVENCE A TÝMŮ PRO MLÁDEŽ pro rok 2007 Resumé OBSAH Úvod I. Principy Systému včasné intervence 1. Cíle SVI 2. Zásady práce SVI 3. Cílové skupiny klientů

Více

Jak se ve světle nových dat v ČR vyvíjely vzdělanostní nerovnosti?

Jak se ve světle nových dat v ČR vyvíjely vzdělanostní nerovnosti? KONFERENCE: LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZD LÁNÍ (16. ROČNÍK) Jak se ve světle nových dat v ČR vyvíjely vzdělanostní nerovnosti? Výsledky z analýz provedených na českém souboru PIAAC (2011) a SIALS (1998)

Více

Hodnocení efektivity sociálních služeb pro duševně nemocné

Hodnocení efektivity sociálních služeb pro duševně nemocné Hodnocení efektivity sociálních služeb pro duševně nemocné Konference AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOCIÁLNÍ POLITIKY 2011 TEORIE A PRAXE Pardubice 5. 5. 2011 Petr Hejzlar¹², Martin Halíř¹, Hana Herelová¹ ¹občanské

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 210 310 584 E-mail: lucie.cerna@soc.cas.cz Občané o důchodovém systému listopad 2015 Technické

Více

Transgenerační přenos stylu výchovy. Pavla Bakalíková

Transgenerační přenos stylu výchovy. Pavla Bakalíková Transgenerační přenos stylu výchovy Pavla Bakalíková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Teoretická část této práce pojednává především o výchovných stylech a metodách. Jednotlivé základní metody výchovy

Více

Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056

Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Více

PODPORA ZAVEDENÍ EURA V ČR KLESÁ.

PODPORA ZAVEDENÍ EURA V ČR KLESÁ. TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 01/11 VYDÁNO DNE 31. 1. 11 PODPORA ZAVEDENÍ EURA V ČR KLESÁ. Pro přijetí eura je nyní 22 % lidí, což je nejnižší číslo od roku 05, kdy STEM tuto otázku začal sledovat.

Více

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Z VÝZKUMU V RÁMCI PROJEKTU MULTIPOLIS

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Z VÝZKUMU V RÁMCI PROJEKTU MULTIPOLIS JAK ČEŠTÍ ŽÁCI VNÍMAJÍ SVÉ OKOLÍ? SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Z VÝZKUMU V RÁMCI PROJEKTU MULTIPOLIS ETNICITA VNÍMÁNÍ LIDÍ VNÍMÁNÍ SVĚTA SKRZE MEDIÁLNÍ REALITU VELIKOST OBCE ANGAŽOVANOST DOPADY PROJEKTU MULTIPOLIS

Více

INFORMACE K VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE A JEHO RODINY

INFORMACE K VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE A JEHO RODINY INFORMACE K VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE A JEHO RODINY Datum zahájení, přijetí do péče Om/Nom Datum hodnocení Datum změny Informace o dítěti Jméno a příjmení Pohlaví trvalého pobytu faktického pobytu Datum

Více

Z P R Á V A. o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním obvodě obvodního oddělení PČR Olomouc 3 v roce 2014. Olomouc 9.

Z P R Á V A. o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním obvodě obvodního oddělení PČR Olomouc 3 v roce 2014. Olomouc 9. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE Územní odbor Olomouc obvodní oddělení Olomouc 3 Olomouc 9. února 2015 Z P R Á V A o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním

Více

NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ

NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ S t a t i NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ Klára Konvičková Ve svém příspěvku vycházím ze zkušeností a postřehů z práce se zrakově postiženými.

Více

ÕĠIJ ÜÿtĨċĠĂĨċĠÜĴÜÿÏõĨ Ġõûõÿ øõīķ

ÕĠIJ ÜÿtĨċĠĂĨċĠÜĴÜÿÏõĨ Ġõûõÿ øõīķ ÕĠIJ ÜÿtĨċĠĂĨċĠÜĴÜÿÏõĨ Ġõûõÿ øõīķ º ĠĂgÿtĨĹċĠ]Ĵ ĨĹ ĨĠĂ Ĩİĺĺĥ Vznik 16.7.2003 Právní forma: občanské sdružení Datum a číslo registrace: 16.7.2003 VS/1-X/54 527/03-R Bankovní spojení: 185503930/0300 Statutární

Více

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. DATUM VZNIKU: Prosinec 2012 Luboš Nergl, Andrea Skokanová

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. DATUM VZNIKU: Prosinec 2012 Luboš Nergl, Andrea Skokanová NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_3B_07_Motivace Seminář z

Více

České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas

České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas Závěrečná zpráva z výzkumu, 5. května 2016 Nadace Proměny Karla Komárka Obsah závěrečné zprávy Představení výzkumu 3 7 Klíčová zjištění

Více

1. Metodologie sběru dat

1. Metodologie sběru dat Sociální diskriminace pod lupou Metodika identifikace diskriminačního jednání a doprovodných negativních jevů v bydlení a zaměstnávání v Ústí nad Labem 1. Metodologie sběru dat Kvalitativní metodologie

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

SEBEVRAŽEDNÉ CHOVÁNÍ A ZÁMĚRNÉ SEBEPOŠKOZOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE. MUDr. EVA VANÍČKOVÁ,CSc. Ústav zdraví dětí a mládeže

SEBEVRAŽEDNÉ CHOVÁNÍ A ZÁMĚRNÉ SEBEPOŠKOZOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE. MUDr. EVA VANÍČKOVÁ,CSc. Ústav zdraví dětí a mládeže SEBEVRAŽEDNÉ CHOVÁNÍ A ZÁMĚRNÉ SEBEPOŠKOZOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE MUDr. EVA VANÍČKOVÁ,CSc. Ústav zdraví dětí a mládeže DEFINICE SEBEVRAŽDY Sebevražda je úmyslný, vědomý, proti sobě samému obrácený a život

Více

Agresivní chování ve školách z pohledu učitelů a žáků 2. stupně základních škol v ČR

Agresivní chování ve školách z pohledu učitelů a žáků 2. stupně základních škol v ČR Centrum výzkumu protidrogových služeb a veřejného zdraví, o.p.s. Agresivní chování ve školách z pohledu učitelů a žáků 2. stupně základních škol v ČR Přehled hlavních výsledků výzkumného projektu realizovaného

Více

Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1

Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1 Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1 doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. Cíle Cílem této kapitoly je seznámit vás se základními principy v oblasti narušené komunikační schopnosti

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2006 Mgr. Josef Slovák náměstek hejtmana Zlínského kraje pro oblast školství, mládež a sport Vážené dámy, vážení pánové, po třech

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Garant programu: Školní metodik prevence: Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Renata Řezníčková SITUACE ŠKOLY Ředitel školy:

Více

Monitoring a analýza sociálních deviací v pohádkách

Monitoring a analýza sociálních deviací v pohádkách Monitoring a analýza sociálních deviací v pohádkách Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu v roce 2011 Zpracoval a předkládá: Mgr. Martin Kaliba Kontakt: martin.kaliba@uhk.cz, tel. 775 330 136

Více

SRG Přírodní škola, o. p. s. Návykové látky. Jméno autora: Petr Baraník Jméno vedoucího práce: Mgr. Vojtěch Vykouk Datum odevzdání:

SRG Přírodní škola, o. p. s. Návykové látky. Jméno autora: Petr Baraník Jméno vedoucího práce: Mgr. Vojtěch Vykouk Datum odevzdání: SRG Přírodní škola, o. p. s. Návykové látky Jméno autora: Petr Baraník Jméno vedoucího práce: Mgr. Vojtěch Vykouk Datum odevzdání: Záměr 1. Pokusit se rozdat anonymní dotazníky na dvou typech škol- základních

Více

1@Terciární vzdělávání

1@Terciární vzdělávání 1@Terciární vzdělávání OBSAH 1@Terciární vzdělávání... 1 A) 2@Společné otázky... II 3@Utváření terciárního sektoru vzdělávání... II 3@Potřeby hospodářství a společnosti se velmi rychle vyvíjejí.... IV

Více

Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11

Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11 Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11 Zpracoval: www.scio.cz, s.r.o. (15. 2. 2012) Datové podklady: výsledky a dotazníky z PRO23, test čtenářské gramotnosti, www.scio.cz, s.r.o.

Více

1.2 Motorické testy - obecná charakteristika

1.2 Motorické testy - obecná charakteristika 1.2 Motorické testy - obecná charakteristika Test používáme ve významu zkouška. Jedná se o vědecky podloženou zkoušku, jejímž cílem je dosáhnout kvantitativního výsledku. Testování znamená: 1. Provedení

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna. Výhled na 4Q 2015 a dále

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna. Výhled na 4Q 2015 a dále INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna Výhled na 4Q 2015 a dále Index očekávání firem 46,4 42,1 39,3 20,4 27 24,6 22,8 17,7 23,1 22,5 10,9 11,4 9,7 12,3 17,6 15,5 6,7 13 11,1 9,1 12,6 12,4 13 10 6,8 8,1 1,6 6,3-11,5-1,3

Více

Výskyt nadváhy a obezity

Výskyt nadváhy a obezity Výskyt nadváhy a obezity u českých dětíd MUDr. Hana Cabrnochová Předsedkyně OSPDL ČLS JEP 19.4.2006 1 Nová reprezentativní data Studie Životní styl a obezita 2005 Výzkum proběhl koncem roku 2005 Reprezentativní

Více

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET Martin Souček Abstrakt: Práce se zabývá spotřebitelským košem a jeho vztahem k marketingu. Snaží se popsat vzájemné souvislosti a význam spotřebitelského koše pro marketing

Více

Organizační směrnice č. 23/2013/SŘ. Manuál krizových situací. Metodický text k problému zvanému šikana

Organizační směrnice č. 23/2013/SŘ. Manuál krizových situací. Metodický text k problému zvanému šikana Organizační směrnice č. 23/2013/SŘ Manuál krizových situací Metodický text k problému zvanému šikana Čj.: SŠNM/525/2013 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, speciální pedagog - etoped Schválila: PaedDr. Olga

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie. Bakalářská práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakalářská práce SOUČASNÝ TREND TEMATICKÉHO ZAMĚŘENÍ PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Z POHLEDU ŽÁKŮ

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006

AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006 AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006 ODBOR PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů

Více

ANALYTICKÝ PODKLAD PRO KONCEPCI ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ANALYTICKÝ PODKLAD PRO KONCEPCI ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ANALYTICKÝ PODKLAD PRO KONCEPCI ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Obsah 1 Demografické východiska... 3 1.1 Demografická východiska... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5 1.2.1 VÝVOJ POČTU OBYVATEL... 5 1.2.2 PŘÍRŮSTEK

Více