EMPIRICKÉ ŠETRENÍ V DĚTSKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EMPIRICKÉ ŠETRENÍ V DĚTSKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU"

Transkript

1 EMPIRICKÉ ŠETRENÍ V DĚTSKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU Ilona Pešatová Jedním z nejzávažnějších fenoménu ve vývoji trestné činnosti v České republice jsou kvalitativní a kvantitativní změny v trestné činnosti dětí a mladistvých. Za posledních dvacet let se počet stíhaných mladistvých zvýšil trojnásobně a dětí 3,5krát. Od roku 1990 vzrostl počet mladistvých pachatelů ve věku od 15 do 18 let o 100 % a dětí ve věku do 15 leto 160 %(1). Kriminalita dětí do 15 let vykázala opět mírný počemí nárůst v letech 1998 a Daleko závažnějším celospolečenským signálem je však skutečnost, že se oběti dětských útočníků stále častěji setkávají s agresivitou až brutalitou. Výjimkou nejsou ani útoky na zdraví a životy osob, útoky ozbrojených pachatelů a jednání směřující k trýznění obětí. Dětská kriminalita se i nadále nejintenzivněji projevuje v oblasti majetkové. Struktura trestné činnosti dětí a mládeže doznala v posledních letech významných změn, a to zejména v posunu ke kvalifikovaným a závažnějším formám. Společně se samotným způsobem páchání je ovlivňována vývojovými proměnami osobnosti, existencí kriminogenních faktorů a schopností dětí a mládeže negativní jevy rozpoznat a eliminovat. Mění se i profil pachatelů, kteří se již markantněji neliší od průměru celé populace. Zvyšuje se podíl prvopachatelů a pachatelů, jejichž trestná činnost, byť někdy závažná, bývá epizodického charakteru. Mezi pachateli téměř všech trestných činů roste podíl dětských, mladistvých a mladých dospělých delikventů. Mapování a analýza sociálně patologických jevů u dětí je tedy aktuální problematikou, jejíž důležitost stále roste. V naší práci jsme takové empirické šetření provedli na vzorku dětí a mládeže umístěných v dětském diagnostickém ústavu (DDÚ) během let Při výzkumu a následné analýze rodinného prostředí respondentů jsme zjišťovali např. strukturu rodiny respondenta v době příchodu do ústavu, vzdělání jeho rodičů, nadměrné užívání alkoholu rodiči respondenta a jejich trestanost. Při analýze školního prostředí jsme sledovali současné vzdělávání respondenta a černost opakování tříd. Při analýze způsobu trávení volného času respondentů jsme zjišťovali následující sociálně patologické jevy: záškoláctví, útěky a toulání, užívání psychoaktivních látek (kouření, konzuma- 242

2 ci alkoholu, ostatní drogy), neadekvátní sexuální aktivity, trestnou činnost aj. Charakteristika výzkumu Ve výzkumu jsme se zaměřili na děti ve věkové kategorii let, neboť odborníci se shodují na tom, že kritické období pro vznik sociálního narušení je v rozmezí desátého až patnáctého roku věku dítěte, zejména pak mezi dvanáctým až patnáctým rokem. Zkoumané vzorky respondentů zahrnovaly vždy prvních sto svěřenců ve věku let, kteří byli umístěni do Dětského diagnostického ústavu v Liberci podle pořadí, v jakém přicházeli do DDU ve školním roce 1985/1986 (výzkumný soubor A), 1991/1992 (výzkumný soubor B), 1997/1998 (výzkumnýsoubor C), vždy od září, tj. na začátku školního roku. Celkem bylo výzkumu podrobeno 300 respondentů včetně jejich rodinného zázemí. Srovnávací data Zjištěná data byla porovnávána s údaji z jiných pramenů. Zdrojem základních demografických dat byly statistické ročenky (2, 3) a data zveřejněná Českým statistickým úřadem v elektronické podobě na www stránce (4), zvláště v sekci Sčítání lidu. Referenční data týkající se školství byla zjišťována z www databáze Ústavu pro informace ve vzdělávání (5). Statisticky spolehlivé porovnání většiny ostatních dat je obtížné, neboť referenční data zjištěná v literatuře buďto neodpovídají svou strukturou, nebo nejsou statisticky úplná. Hodnoty zjištěné ze srovnávacích souborů jsou uváděny v tabulkách pod označením D" a jejich statistické parametry jsou velmi dobré. Jedná se o soubory obsahující odpovídající vzorky celé populace České republiky, tj. např. v případě porovnání pohlaví žáka je velikost srovnávacího vzorku cca osob. Charakteristika zkoumaného vzorku Pohlaví respondenta: Časová změna počtu chlapců či dívek ve zkoumaném vzorku je na hranici statistické významnosti při 95% úrovni spolehlivosti. Projevuje se tendence nárůstu počtu dívek a poklesu počtu chlapců, poměr dívek a chlapců se blíží k poměru D" zpracovanému pro r a stejnou věkovou skupinu z celé populace všech žáků v ČR. Statisticky významná je převaha chlapců ve vzorcích A a B, ve vzorku C se počet chlapců od počtu dívek významně neodlišuje. Věk respondenta: Věkové rozdělení sledované srovnávací skupiny v populaci je přibližně rovnoměrné, všechny etapy výzkumu zahrnují respondenty narozené až po příchodu populační vlny z počátku 70 let. Tomu odpovídá prakticky rovnoměrné rozdělení žáků ZŠ v populaci (skupina D, v r stáří 12, 13 a 14 let) (5), úbytek patnáctiletých žáků je způsoben jejich odchodem ze ZŠ. Ve zkoumaných vzorcích je proti tomu statisticky významná převaha čtrnáctiletých a patnáctiletých respondentů, která se od vzorku A k vzorku C zmenšuje. 243

3 ci alkoholu, ostatní drogy), neadekvátní sexuální aktivity, trestnou činnost aj. Charakteristika výzkumu Ve výzkumu jsme se zaměřili na děti ve věkové kategorii let, neboť odborníci se shodují na tom, že kritické období pro vznik sociálního narušení je v rozmezí desátého až patnáctého roku věku dítěte, zejména pak mezi dvanáctým až patnáctým rokem. Zkoumané vzorky respondentů zahrnovaly vždy prvních sto svěřenců ve věku let, kteří byli umístěni do Dětského diagnostického ústavu v Liberci podle pořadí, v jakém přicházeli do DDU ve školním roce 1985/1986 (výzkumný soubor A), 1991/1992 (výzkumný soubor B), 1997/1998 (výzkumnýsoubor C), vždy od září, tj. na začátku školního roku. Celkem bylo výzkumu podrobeno 300 respondentů včetně jejich rodinného zázemí. Srovnávací data Zjištěná data byla porovnávána s údaji z jiných pramenů. Zdrojem základních demografických dat byly statistické ročenky (2,3) a data zveřejněná Českým statistickým úřadem v elektronické podobě na www stránce (4), zvláště v sekci Sčítání lidu. Referenční data týkající se školství byla zjišťována z www databáze Ústavu pro informace ve vzdělávání (5). Statisticky spolehlivé porovnání většiny ostatních dat je obtížné, neboť referenční data zjištěná v literatuře buďto neodpovídají svou strukturou, nebo nejsou statisticky úplná. Hodnoty zjištěné ze srovnávacích souborů jsou uváděny v tabulkách pod označením D" a jejich statistické parametry jsou velmi dobré. Jedná se o soubory obsahující odpovídající vzorky celé populace České republiky, tj. např. v případě porovnání pohlaví žáka je velikost srovnávacího vzorku cca osob. Charakteristika zkoumaného vzorku Pohlaví respondenta: Časová změna počtu chlapců či dívek ve zkoumaném vzorku je na hranici statistické významnosti při 95% úrovni spolehlivosti. Projevuje se tendence nárůstu počtu dívek a poklesu počtu chlapců, poměr dívek a chlapců se blíží k poměru D" zpracovanému pro r a stejnou věkovou skupinu z celé populace všech žáků v ČR. Statisticky významná je převaha chlapců ve vzorcích A a B, ve vzorku C se počet chlapců od počtu dívek významně neodlišuje. Věk respondenta: Věkové rozdělení sledované srovnávací skupiny v populaci je přibližně rovnoměrné, všechny etapy výzkumu zahrnují respondenty narozené až po příchodu populační vlny z počátku 70 let. Tomu odpovídá prakticky rovnoměrné rozdělení žáků ZŠ v populaci (skupina D, v r stáří 12,13 a 14 let) (5), úbytek patnáctiletých žáků je způsoben jejich odchodem ze ZŠ. Ve zkoumaných vzorcích je proti tomu statisticky významná převaha čtrnáctiletých a patnáctiletých respondentů, která se od vzorku A k vzorku C zmenšuje. 243

4 Důvod umístění respondenta do DDÚ: Námi sledovaní respondenti byli nejčastěji přijímáni na základě soudního rozhodnutí o ústavní výchově. Dále je znatelný nárůst dobrovolných diagnostických pobytů po společenských změnách v roce Ve školním roce 1991/1992 to bylo pouze 5 % respondentů, ale již v roce 1997/1998 byl nárůst na 15 %. Stejný trend udávají i odborní pracovníci diagnostického ústavu, kteří uvádějí, že asi třetinu míst obsadí během roku klienti přijati na základě dobrovolného diagnostického pobytu (DDP). Ve výzkumu je patrný odklon od umisťování svěřenců do DDÚ na základě soudního rozhodnutí o ochranné výchově, což je vzhledem k věku respondentů velice závažná skutečnost. Neodpovídá to však nárůstu násilné trestné činnosti i vysokému počtu majetkové trestné činnosti vzhledem k věku respondentů. Statisticky významný je také počet respondentů, kteří byli přijati v naléhavých případech do DDÚ jen na základě předběžného opatření. Svědčí to o vyšším počtu respondentů, které je nutno urychleně přijmout do DDÚ, i když ještě nemají rozsudek o ústavní výchově. Patří sem např. děti týrané, zneužívané, opuštěné. Pokud jsou děti umisťovány do DDÚ ze sociálních důvodů, děje se tak asi z padesáti procent v období podzimu a zimy, které je nejvíce spojeno se strádáním a v návaznosti s trestnou činností. Interpretace výsledků výzkumu Analýza rodinného prostředí respondentů: Ukázalo se, že v mnoha rodinách našich respondentů jsou závažným způsobem narušeny základní funkce rodiny a současně se v nich objevují sociálně patologické jevy. Rodina pak neposkytuje dostatek kladných podnětů pro optimální vývoj dítěte. Při vlastní analýze sociálních charakteristik rodin respondentů jsme se zaměřili především na tyto znaky: I. strukturu rodiny respondenta v době příchodu do ústavu, II. rozvodovost rodičů respondenta, III. vzdělání rodičů respondenta, IV. hygienickou a kulturní úroveň rodiny respondenta, V. počet sourozenců respondenta, VI. nadměrné užívání alkoholu rodiči respondenta, VII. trestanost rodičů respondenta, XIII. aktuální pobyt rodičů ve věznici v době příchodu respondenta do DDÚ, IX. prostituci matek, X. negativní výchovné praktiky. Údaje ve výzkumných souborech A a B se vztahovaly vždy k celkovému počtu sta otců a sta matek, pouze údaje ve výzkumném souboru C se vztahují k celkovému počtu 88 otců a 75 matek, protože osobní spisy respondentů tohoto vzorku neobsahovaly potřebné údaje. 244

5 i. Struktura rodiny respondenta v době příchodu do ústavu Většina respondentů přišla do DDÚ z neúplných rodin, ve kterých chyběl otec nebo matka, případně oba rodiče. Rodiče byli buď rozvedeni, otec nebo matka rodinu opustili, nebo jeden či oba rodiče byli aktuálně ve vězení, a respondenti pak přicházeli do zařízení většinou od příbuzných. Často jsme se setkávali s rodinami, ve kterých byl jeden rodič vlastní a jeden nevlastní; zde bývá výchova dětí rovněž komplikovaná. Jestliže v neúplné rodině chybí matka, zhorší se většinou situace z výchovného hlediska. Jestliže chybí otec, zhorší se nejen výchovné působení na respondenta, ale podstatně se zhorší i hospodářská situace rodiny. Nepřítomnost otce může být závažným deprivačním činitelem. Týká se to mnohých dětí žijících se svými neprovdanými či z jiných důvodů osamělými matkami, jež zůstávají bez ochrany a bez pomoci. Řada studií také dokumentuje zvýšený výskyt asociálního chování, delikvence a jiných odchylek v sociálním vývoji dětí vyrůstajících trvale bez otce. Zejména chlapci, kterým chybí otcovská postava spojovaná s mužskou autoritou, mají ve svém pozdějším vývoji sklon projevovat se neukázněně, asociálně, bývají agresivní vůči dospělým i dětem. Přičítá se to především nedostatku autority v rodině, a z toho plynoucí životní nejistotě dítěte, která je kompenzována příklonem k delikventní partě" nebo jinými formami asociálního chování. Výchova pouze jedním z rodičů sama o sobě však nemusí představovat zvýšené nebezpečí zanedbávání (6). II. Rozvodovost rodičů respondenta Vysoké bylo procento rozvodovosti u rodičů respondentů. Téměř polovina rodičů našich respondentů byla rozvedena. Rozvodovost je celospolečenským jevem, z dat získaných při sčítání v roce 1991 (3) lze odhadnout, že přibližně 16 % dětí žilo v r v neúplných rodinách. Censové údaje neobsahují údaje o počtu rodin, v nichž se rodiče v neúplných rodinách znovu oženili, a proto přesně neodpovídají struktuře dat zjišťovaných v prováděném výzkumu, přesto však lze odhadnout, že počet respondentů žijících v neúplných rodinách je ve srovnání s celou populací ČR téměř trojnásobný. III. Vzdělání rodičů respondenta Vzdělanostní úroveň rodičů respondentů je ve srovnání s celou populací výrazně horší. V našem souboru byl největší počet rodičů s nízkým vzděláním, nejčastěji byly zastoupeny kategorie bez úplného základního vzdělání a základní vzdělání. Překvapující je ve výzkumných souborech A i B značná pologramotnost, až negramotnost, hlavně u matek. Kritériem pro rozpoznávání pologramotných a negramotných byla zpráva sociálních pracovnic v osobních listech respondenta, které rodinu znaly, a také osobní zkušenost pracovníků DDÚ, kteří se 245

6 setkali s rodiči při návštěvách. Ve výzkumném souboru C však nebyli zaznamenáni téměř žádní pologramotní a negramotní rodiče, resp. jejich zastoupení není statisticky významné.ve vzorku C statisticky významně vzrostl počet rodičů se středoškolským vzděláním, který však ještě nedosáhl zastoupení v celé populaci. Současně statisticky významně klesl počet rodičů bez úplného základního vzdělání. Důsledkem velmi nízké vzdělanosti rodičů může být nezájem rodičů o volný čas dítěte, neschopnost vychovávat dítě na patřičné úrovni a neschopnost pomoci a doplnit vzdělávací funkci školy. Šotolová (7) uvádí, že úroveň vzdělání romské populace je neobyčejně nízká. Projevuje se negramotností ve starších věkových skupinách a rozsáhlou pologramotností u mladších věkových skupin. S rostoucím věkem přibývá zastoupení negramotných osob. Nízkou vzdělanostní úroveň však mají i Romové mladší věkové kategorie, většinou prošli jen základním vzděláním bez další kvalifikace. Začíná se projevovat generační rozdíl, kdy tlak na ukončené vzdělání byl u mladších generací větší. Většina rodičů našich respondentů neměla odborné vzdělání. Rodiče byli nekvalifikovaní, často nezaměstnaní a byli nuceni žádat o sociální podporu. Řada rodin našich respondentů žila na pokraji životního minima. Vysokoškolské vzdělání se během celého výzkumu nevyskytlo. IV. Hygienická a kulturní úroveň rodiny respondenta Jedním z významných faktorů působících na vývoj osobnosti dítěte je celková kulturní a hygienická úroveň rodiny. Ze zkušeností vyplývá, že rodiče negramotní, pologramotní a bez úplného základního vzdělání nejsou ve většině případů schopni zajistit potřebnou hygienickou a kulturní úroveň své rodiny. Hygienická a kulturní úroveň rodin respondentů byla spíše průměrná, až špatná. U těchto rodin jsme se setkávali s nevyhovujícími bytovými podmínkami, s nedostatečným ošacením dětí, s nedostatečným příjmem potravy aj. Rodiny našich respondentů nezřídka žily v přeplněných bytech a ve špatných hygienických podmínkách a v konfliktech se sousedy v bydlišti. V rodinách s průměrnou, až špatnou hygienickou a kulturní úrovní rodiny jsme se také setkávali s vyšším počtem sourozenců respondenta. Jde o faktor celkového postoje k vlastní zodpovědnosti. Neschopnost plnit rodičovské povinnosti je často spojena i s nezodpovědností za počet dalších dětí. Domníváme se, že na špatné hygienické a kulturní úrovni rodiny se často spolupodílejí následující faktory: větší počet dětí v rodině, velmi nízké vzdělání rodičů a u některých příslušníků minorit i odlišné pojetí hodnot a morálky, čímž dochází k rozporům s pojetím hodnot a s morálkou příslušníků majority. 246

7 V. Počet sourozenců respondenta Respondenti častěji pocházeli z početnějších rodin, neboť zejména v těchto rodinách byla výchovná a ekonomická funkce rodiny nedostačující. Větší počet sourozenců respondenta často souvisel s nižším vzděláním jeho rodičů. Respondenti z rodin s osmi a více sourozenci měli rodiče většinou bez základního vzdělání a matka byla často pologramotná, ba i negramotná. U rodin s více dětmi jsme se mnohdy setkávali s jejich špatnou ekonomickou situací, kterou bychom mohli zařadit mezi další příčiny ohrožující rodinné zázemí. Často sem patří rodiče, kteří nejsou dostatečně zodpovědní za své jednání, kdy počet dětí není volbou, ale výsledkem určitého přístupu který souvisí s hodnotovou orientací rodičů a jejich stylem života. VI. Nadměrné užívání alkoholu rodiči respondenta Dle Nešpora (8) jsou děti v rodinách, kde se vyskytuje závislost na alkoholu, častěji vystavovány fyzickému násilí, zanedbávány a sexuálně zneužívány. K tomu ještě v některých rodinách přistupují i ekonomické a sociální problémy. Podle jistého zahraničního výzkumu měly matky s návykovým problémem sklon děti více trestat, autoři tohoto výzkumu proto varují před týráním těchto dětí. V jiném výzkumu se ukázalo, že rodiče, kteří byli pod vlivem alkoholu, nerozpoznávali problémové chování svých dětí, věnovali dětem menší pozornost, byli méně produktivní a vydávali více příkazů. Jiný výzkumný tým poukazuje na souvislost návykového chování pijící matky a dysfunkčního chování dítěte jako na problémy, které se v bludném kruhu navzájem posilují. Dítě v rodině, kde se u rodičů vyskytuje závislost na alkoholu, často cítí strach, že bude opuštěno, že jeho rodiče zemřou nebo že se cizí lidé o problému s alkoholem dozvědí a rodina bude vystavena hanbě. Nároky na děti z takových rodin často přesahují jejich možnosti. Jde o lhostejnost nebo neadekvátní požadavky. Alkohol uvolňuje nejen agresi, a to zvláště u predisponovaných osob, ale vede u mnoha jedinců k projevům silné žárlivosti a podezíravosti vůči partnerovi. Dítě bývá vtahováno do hry", jeden z rodičů je žádá, aby sledovalo chování toho druhého, aby poslouchalo telefonické hovory a přinášelo nějaké důkazy o domnělé, či faktické nevěře. Protože alkohol u některých lidí velmi výrazně odstraňuje společenské zábrany, vede často k sexuálnímu násilí, a to i vůči dětem. Zvláště často se to děje v rodinách, ve kterých žije matka s dcerou z prvého manželství a nevlastní otec (6). Nadměrné užívání alkoholu rodiči respondenta může mít nežádoucí vliv na morální vývoj respondenta, uvědomíme- -li si, jak alkohol nepříznivě ovlivňuje interpersonální vztahy v rodině a hospodářskou situaci celé rodiny. Výzkumné soubory A i B shodně potvrzují velký počet rodičů, kteří nadměrně užívají alkohol. Ve výzkumném vzorku C se projevuje 247

8 statisticky významný pokles užívání alkoholu rodiči respondenta. Nadměrné užívání alkoholu rodiči je poměrně častou příčinou prodlužování ústavního pobytu respondentů. Údaj o nadměrném užívání alkoholu rodiči hraje též významnou roli v anamnézách dětí přicházejících do dětských psychiatrických léčeben. Děti v rodinách, kde se vyskytuje problém s alkoholem, jsou ve větší míře vystavovány citovému i fyzickému zanedbávání, chování jejich rodičů bývá nepředvídatelné, jsou nuceny předčasně přebírat úkoly, které jim nepřísluší a na které nestačí, častěji jsou sexuálně zneužívány nebo týrány, trpí více pocity méněcennosti, strachem o rodiče, depresemi, nedostatky v komunikaci a tajnůstkářstvím rodičů (9). VII. Trestanost rodičů respondenta Kriminalita a-následná trestanost rodičů je všeobecně velká, je výrazně vyšší u otců než u matek. Kriminalita rodičů se jeví jako závažný negativní faktor. Takový rodič se stává nežádoucím sociálním modelem a většinou se ukazuje, že jeho výchovné praktiky jsou nevhodné. VIII. Aktuální pobyt rodičů ve věznici v době příchodu respondenta do DDÚ Rodiče našich respondentů byli často opakovaně trestáni a velká část z nich o své děti nemohla pečovat, neboť otec anebo matka nebo oba rodiče aktuálně pobývali ve věznici. V době přijetí respondentů do DDÚ vykonávalo trest odnětí svobody ve výzkumu A 63 % otců, ve výzkumu B 29 % a ve výzkumu C 10 % otců. U matek to bylo ve výzkumu A 36 %, ve výzkumu B 19 % a ve výzkumu C 3 %. Počet otců i matek vykonávajících výkon trestu se statisticky významně snižuje. IX. Prostituce matek respondentů je dalším značným záporným jevem. Vyskytovala se zejména u matek respondentů ve výzkumných souborech A a B. Tyto matky nebyly vhodnými morálními vzory pro své děti a některé z nich tolerovaly, nebo i podporovaly prostituci svých dcer. Tento jev však patří k jevům latentním a uvedené četnosti by bylo vhodné ověřit nezávislými postupy. X. Negativní výchovné praktiky (např. týrání) Týrání bylo zaznamenáno ve výzkumných vzorcích A, B a C vždy přibližně v jedné pětině případů. Nejčastější formou týrání bylo používání nadměrných fyzických trestů. Trestajícím rodičem byl většinou otec. Tento jev však také patří k jevům latentním. V souvislosti s týráním dítěte uvádíme děti s LMD, kdy postižení těchto dětí není na první pohled viditelné, porucha se projevuje především změnami v chování dítěte. Děti jsou zpravidla neklidné, těžko se soustřeďují a dokážou svými obtížemi rozčilovat své okolí až k nepríčetnosti. Jsou neobratné, hlučné, mají obtíže 248

9 v sociálním kontaktu a obzvláště odolné se zdají vůči jakémukoliv výchovnému působení. Tyto děti se stávají velmi často terčem velmi tvrdých disciplinárních opatření ze strany rodičů, kteří mají pocit, že s dítětem není absolutně žádné pořízení. Jejich chování neznamená ani tak negativní vztah k dítěti jako spíše naprostou výchovnou bezradnost. Bohužel tělesné tresty a tvrdá opatření na dítě s LMD zpravidla nepůsobí a situaci spíše zhoršují, protože zvyšují neklid a úzkost dítěte [10].* Literatura: 1. GJURIČOVÁ, J. Aktuální stav a východiska ke snižování trestné činnosti dětí a mládeže. Sociální práce, Vol. 4/98, s Statistická ročenka ČSSR 86. Praha : SNTL, Statistická ročenka ČSFR 91. Praha : SEVT, ISBN Český statistický úřad: www stránka. Online, cit < Ustav pro informace ve vzdělávání (ÚIV): www stránka. Online, cit < 6. DUNOVSKÝ, J.; DYTRYCH, Z.; MATĚJČEK, Z. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha : Grada Publishing, 1995.ISBN ŠOTOLOVÁ, E. Vzdělávání Romů. Praha: Grada, ISBN NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost. Praha : Portál, ISBN X. 9. NEŠPOR, K.; EXNEROVÁ, P. Mladí lidé a alkohol. Děti a my, 2001, č. 2, roč ČERNÁ, M. Lehká mozková dysfunkce. Praha : SPN, VÁGNEROVÁ, M. Komplexní problematika školního neprospěchu. Liberec : TU, ISBN X. 12. VEČERKA, K. a kol. Prevence kriminality v teorii a praxi. Praha: Themis, ISBN MATOUŠEK, O ; KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha : Portál, ISBN DLOUHÝ, P. Kdo uteče, vyhraje! Rodina a škola, 1997, Vol. 6-7, s ŠVANCAR, Z. a kol. Kriminalita mládeže. Praha: VÚKpři GP ČSSR, POLEDNE, R. Počet kouřících dětí stoupá. MF Dnes, GROHOVÁ,J., SUCHÁ, V. Děti pijí víc alkohol. MF Dnes, * Interpretace výsledků výzkumu o vlivu školního prostředí a analýza sociálně patologických jevů respondenta obsahuje příspěvek, který bude publikován v některém z dalších čísel Speciální pedagogiky. 249

10 18. M V ČR: Kriminalita dětí a mládeže. Sociální práce, 1998, č. 4, s Boj s drogami je obtížnější, [sign. lds.]mf Dnes, ŠTVERKA, D. Kriminalita na Liberecku. MFDnes, J EDLIČKA, R.; KOŤA, J. Aktuální problémy výchovy : Analýza a prevence sociálně patologických jevů u děti a mládeže. Praha : UK-Karolinum, ISBN MALÁ, E. Vliv násilí v médiích na dětí a mládež z pohledu dětského a dorostového psychiatra. Čs. psychiatrie, 1995, Vol. 9, č.l, s CHMELÍK, J. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži. Praha : MV ČR - odbor personální práce a vzdělávání, CHVOJKA,!; PEKAŘ, P. Kriminalita dětí hrozivě roste. Metro,

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Hledám práci- nezaměstnanost Klášterková Lenka 28.3.2013 Obrázek č. 1- work [2] Osnova: Úvod: Hlavní část: Závěr Literatura -

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Základní informace o projektu Zadavatel Nadace rozvoje občanské společnosti

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Materiál je možným doplňkem výuky občanské nauky. Je zaměřen na vybrané globální problémy

Materiál je možným doplňkem výuky občanské nauky. Je zaměřen na vybrané globální problémy Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Soudobý svět, ČR a její postavení ve světě Cílová skupina 3. a 4. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možným doplňkem výuky občanské nauky. Je

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná projevy reakcí na frustraci, dokáže definovat pojem stres

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná projevy reakcí na frustraci, dokáže definovat pojem stres Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

Závislost na alkoholu v rodině

Závislost na alkoholu v rodině Závislost na alkoholu v rodině Mgr. Ludmila Kymličková Mgr. Rafał Marciniak Lotos doléčovací centrum, o.p.s. Představení Bytu na půl cesty pobytový doléčovací program až na 2 roky, 2 byty v centru Brna

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

2.2 RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová

2.2 RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová . RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová Struktura obyvatel podle rodinného stavu je odrazem dlouhodobého působení řady faktorů, mezi které patří demografická a ekonomická situace území, postoje a hodnoty

Více

Kulturní dimenze příslušníků romského etnika v České republice

Kulturní dimenze příslušníků romského etnika v České republice Kulturní dimenze příslušníků romského etnika v České republice Martin Dlabal Střední odborná škola pro administrativu EU, Praha dlabal.martin@seznam.cz Abstrakt Cílem výzkumu bylo zjistit kulturní dimenze

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

PŘÍČINY SOCIÁLNÍHO NARUŠENí JEDINCŮ UMÍSTĚNÝCH V DĚTSKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU

PŘÍČINY SOCIÁLNÍHO NARUŠENí JEDINCŮ UMÍSTĚNÝCH V DĚTSKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU činí. Pro dítě je v jeho dalším životě mnohdy významnější než školní známky. Literatura BOUCHALOVÁ, M.: Vývoj během dětství a jeho ovlivněni. Praha, Avicenum 1987. ER1KSON, E. H.: Childhood and society.

Více

Mgr.Naďa Erbová. Mgr.Naďa Erbová

Mgr.Naďa Erbová. Mgr.Naďa Erbová . Mgr.Naďa Erbová Mgr.Naďa Erbová Struktura domova Tři rodinné skupiny v centrální budově Dvě rodinné skupiny v upravených bytových jednotkách v sídlištích Jedna rodinná skupina v panelákové zástavbě Tři

Více

Sbírka příkladů k procvičení VMZDP, VMZDH, VMZDK

Sbírka příkladů k procvičení VMZDP, VMZDH, VMZDK Sbírka příkladů k procvičení VMZDP, VMZDH, VMZDK 1. Na základě údajů uvedených v tabulce rozhodněte, zda existuje závislost mezi roky a počtem firem ve Šluknovském výběžku, které zaměstnávaly osoby zdravotně

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Martin Koňařík. 4. Demografická konference "Mladých demografů, 15. 2. 2013, Praha Martin Koňařík

Martin Koňařík. 4. Demografická konference Mladých demografů, 15. 2. 2013, Praha Martin Koňařík Martin Koňařík 4. Demografická konference "Mladých demografů, 15. 2. 2013, Praha Martin Koňařík Obsah Úvod Datová základna Odsouzení Metodika Vstupy Výstupy Výsledky Obvinění Závěr 4. Demografická konference

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Sociálně patologické jevy Ročník 1. Datum tvorby

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Mgr. Erika Chmelířová 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 13.10.2011 Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Výukový materiál je připraven pro 8. ročník. Ţáci pracují s pojmy z finanční

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Pomoc v nouzi o.p.s.

Pomoc v nouzi o.p.s. Pomoc v nouzi o.p.s. Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov, tel: 359 574 087, e-mail: info@pomocvnouziops.cz Služby jsou poskytovány na území Karlovarského kraje. Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sociologie

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Vliv reklamy na životní styldětí

Vliv reklamy na životní styldětí Vliv reklamy na životní styldětí Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice 18. 06. 2013 Mgr. František Kotrba, doc. MUDr. Kvetoslava

Více

výchovy a sportu v testu 12minutového plavání

výchovy a sportu v testu 12minutového plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Výkonnost studentů 1.. ročník níků Fakulty tělesné výchovy a sportu v testu 12minutového plavání Irena Čechovská, Barbora Čechovská, Gabriela

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalýza MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Psychoanalýza Ročník:

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/214 vydáno dne. 11. 214 OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NIKOLI NA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍCH DÁVEK Více než polovina

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

SEXUÁLNĚ PŘENOSNÉ NEMOCI

SEXUÁLNĚ PŘENOSNÉ NEMOCI VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI PROJEKTU EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV ŠKOLY: STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí popsat manipulátora a znaky manipulace

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí popsat manipulátora a znaky manipulace Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Tisková konference nadačního fondu Rozum a cit 1.12.2005 Základní informace o prezentovaných zjištěních Prezentované výsledky vycházejí ze dvou samostatných

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ, KTEŘÍ SE ÚČASTNILI FESTIVALU OUT OF HOME Realizace průzkumu: Vteřina poté Analýza dat: Mgr. Jan Klusáček, výzkumný pracovník Lumos, jan.klusacek@lumos.org.uk

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Obsah prezentace. Probace. Výkon dohledu nad pachateli trestných činů

Obsah prezentace. Probace. Výkon dohledu nad pachateli trestných činů Probace Výkon dohledu nad pachateli trestných činů Seminář pro probační a mediační úředníky 14. 15. 3. 2013 Justiční akademie SR v Omšení zpracoval: Mgr. Radim Valián Obsah prezentace Představení způsobu

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Slunečnicová zahrada Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Projekt Slunečnicová zahrada Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášený MŠMT, podpořený ESF (5/2010 4/2013), působnost projektu

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra.

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra. Věstník NKÚ, kontrolní závěry 237 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Biostatistika Cvičení 7

Biostatistika Cvičení 7 TEST Z TEORIE 1. Střední hodnota pevně zvolené náhodné veličiny je a) náhodná veličina, b) konstanta, c) náhodný jev, d) výběrová charakteristika. 2. Výběrový průměr je a) náhodná veličina, b) konstanta,

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

Analýza cílových skupin sociálních služeb

Analýza cílových skupin sociálních služeb Analýza cílových skupin sociálních služeb Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová Monitorovací systém problémových projevů chování PhDr. Jana Zapletalová V průběhu každodenní práce se žáky a studenty se psychologové, speciální pedagogové, výchovní poradci i třídní učitelé ve školách

Více

RYCHLÁ A SNADNÁ ŘEŠENÍ NEEXISTUJÍ. Mgr. Jan KUBATA

RYCHLÁ A SNADNÁ ŘEŠENÍ NEEXISTUJÍ. Mgr. Jan KUBATA RYCHLÁ A SNADNÁ ŘEŠENÍ NEEXISTUJÍ Mgr. Jan KUBATA V roce 1998 se stalo statutární město Ústí nad Labem díky kauze Matiční ulice symbolem diskriminace, rasové nesnášenlivosti, neschopných komunálních politiků,

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí.

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí. STANOVISKO V rámci projektu, Nenech sebou zametat!, proběhlo od listopadu 2012 do dubna 2013 šest besed s odborníky na problematiky spjaté s Úmluvou o právech dítěte, šikanou a kyberšikanou. Těchto besed

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více