Metodický návod pro práci s aplikací a pro vyplnění dotazníku. Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický návod pro práci s aplikací a pro vyplnění dotazníku. Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 2013"

Transkript

1 Metodický návod pro práci s aplikací a pro vyplnění dotazníku Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 23 Postup: Vyplnění a odeslání elektronického dotazníku probíhá prostřednictvím internetové aplikace po přihlášení na adresu Před vyplňováním dotazníku je vhodné si přečíst tento metodický návod. IČO: vyplníte Vaše IČO. Heslo: o způsobu vyplnění hesla pro první přihlášení jste byli informováni dopisem MŠMT. (Heslo používané při obdobném šetření v minulých letech již není platné.) Při prvním přihlášení jste programem vyzváni ke změně přednastaveného hesla, nově zvolené heslo zůstává platné i pro každé další přihlášení do aplikace. Je vhodné si jej poznamenat pro případné další přihlášení do aplikace. V případě problémů s přihlášením kontaktujte MŠMT mailem na adrese Na tuto adresu můžete zasílat i případné metodické a technické dotazy. V textu zprávy uveďte vaše IČO a informaci, že se jedná o Šetření vzdělávacích programů. Dotazník Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 23 se vyplňuje výhradně do internetového formuláře. Po úspěšném přihlášení se dostanete na úvodní stránku dotazníku s již předvyplněnými některými údaji o Vaší organizaci/škole převzatými z databáze MŠMT. V horní části obrazovky se nachází tabulka s údaji o Vaší organizaci, uvedenými v databázi MŠMT nebo převzatými z rejstříku škol a školských zařízení nebo adresáře vysokých škol. Tyto údaje nelze měnit. V následující části tabulky jsou obsaženy jednak kontaktní údaje, které lze doplňovat a dále údaje o společnosti/škole, které je nutno vyplnit výběrem pomocí rozbalovacího seznamu z číselníků, které jsou součástí programové aplikace. Povinné údaje jsou označeny *. Nevyplněné nebo chybně vyplněné údaje program označí při pokusu o uložení žlutě a v dolní části obrazovky se objeví chybové hlášení. Následuje seznam oddílů dotazníku. Kliknutím na název oddílu se dostanete přímo k pořizování oddílu dotazníku. Terčíky vpravo na řádku signalizují stav vyplnění oddílu, viz legenda. Pokud ještě nejsou správně vyplněny všechny povinné položky v záhlaví, je první řádek v seznamu oddílů označen žlutě. Tento řádek neslouží jako odkaz.

2 Je vhodné zpracovávat oddíly v pořadí, v jakém se nabízejí. Bez ohledu na to, zda organizace v roce 23 realizovala nebo ne nějaké vzdělávací kurzy, je třeba otevřít, případně doplnit a uložit oddíl Organizace a otevřít, vyplnit a uložit oddíl Doplňující otázky. Oba oddíly obsahují tlačítka Uložení a kontrola a Zpět bez uložení. Do všech numerických položek lze zadávat jen nulu nebo celá čísla. Po vyplnění jednotlivých oddílů nezapomeňte vždy odeslat oddíl ke kontrole. Odeslání oddílu ke kontrole současně ukládá pořízené údaje do databáze a lze jej tedy i úspěšně využít k uložení dat, pokud je potřeba z jakýchkoli důvodů práci přerušit. V případě, že nedojde k uložení dat právě vyplňovaného oddílu do 20 minut, dojde k automatickému odpojení od serveru, právě pořízená data se ztratí a je nutné se opět znovu přihlásit a údaje vyplnit. Oddíl Organizace Řádek 09 se týká jen organizací, které měly v roce 23 platnou akreditaci oddělení dalšího vzdělávání MŠMT. Ve sl. 2 zaškrtnou políčko, pokud v roce 23 realizovaly akreditované rekvalifikační kurzy. Podrobnější informace o těchto kurzech se uvádějí v oddíle II. Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy. Řádek 10 se týká všech oslovených organizací. Sl. 1 zaškrtnou, pokud v roce 23 vlastnili akreditaci udělenou jiným útvarem MŠMT (např. odbor sportu, DVVP, ) nebo jiným ministerstvem a sl. 2 zaškrtnou v případě, že na základě této akreditace realizovali v roce 23 rekvalifikační kurzy. Žádné další údaje o těchto kurzech se do dotazníku neuvádějí! Řádek 11 se týká pouze oslovených škol (středních, vyšších odborných a vysokých škol). Sl. 2 zaškrtnou v případě, že v roce 23 realizovaly vzdělávací kurzy na základě zmocnění v 108 odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace o těchto kurzech se uvádějí v oddíle II. Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy. Řádek 12 se týká všech oslovených organizací. Sl. 2 zaškrtnou v případě, že v roce 23 realizovaly jakékoli další neakreditované vzdělávací kurzy. Podrobnější informace o těchto kurzech se uvádějí v oddíle III. Neakreditované vzdělávací programy. Do řádku 13 se uvádí počet pracovníků podílejících se v roce 23 přímo na vzdělávání v realizovaných kurzech, do řádku 14 se uvede počet externích pracovníků. Za externí pracovníky jsou pro potřeby dotazníku považováni pracovníci zaměstnaní na základě dohod apod. Pokud organizace nerealizovala žádné kurzy, uvede do obou řádků 0.

3 Oddíl Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy Oddíl se týká akreditovaných rekvalifikačních vzdělávacích programů a současně kurzů, které jsou realizovány na základě zmocnění v 108 odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Nabízí se pouze organizacím s akreditací oddělení dalšího vzdělávání MŠMT a školám, které v řádku 09 nebo 10 oddílu Organizace uvedly, že v roce 23 realizovaly tyto kurzy. Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy evidované v databázi MŠMT platné pro rok 23 jsou již předvyplněny. Organizace nejprve označí ve sl. 1 Nerealizováno (Ne (N)) ty vzdělávací program, které nebyly v roce 23 realizovány. Sl. 2 až 9 se v tomto případě nevyplňují (terčík vlevo na řádku se zbarví zeleně). U realizovaných programů (kurzy se v roce 23 konaly) se následně doplní údaje ve sloupcích 2 až 9 pomocí tlačítka Změnit. Do sl. 2 Počet opakování se uvede, kolikrát se daný kurz v průběhu roku konal. Uvádějí se pouze kurzy ukončené v roce 23. Do sl. 3 Počet účastníků celkem se uvede celkový počet všech účastníků daného kurzu v roce 23, do sl. 4 Počet absolventů celkem se uvede počet absolventů, kteří v roce 23 ukončili kurz úspěšným složením závěrečných zkoušek. Do sl. 5 až 9 se rozepíše v procentech způsob financování kurzů (kurz plně hrazený účastníky = do sl. 6 se zapíše číslo 100). Řádek se uloží pomocí tlačítka Uložení a kontrola. Pokud jsou údaje chybné, objeví se chybové hlášení a při návratu zpět na oddíl je řádek s chybou označen žlutě a řádek je nutné opravit. Organizace, která není současně školou, nemůže přidávat a vyplňovat žádné další volné řádky do oddílu II. Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy. V případě, že škola realizovala rekvalifikační kurzy na základě zmocnění v 108 odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (v oddíle Organizace je zaškrtnut ř. 11, sl. 2), vkládá nové řádky pomocí tabulky Vložit další záznam, kde do položky Název akreditované činnosti vkládá název oboru vzdělání, dále z číselníku vybere příslušný kód ISCED a doplní do sl. d údaj, zda kurz vede k profesní kvalifikaci, do sl. f hodinový rozsah kurzu a numerické hodnoty do sloupců 2 až 9 (sloupce jednací a Datum akreditace se nevyplňují). Nakonec se celý řádek uloží pomocí tlačítka Uložení a kontrola.

4 Pokud jsou všechny řádky řádně vyplněné (nebo zůstaly nedoplněné, pokud se daný program nerealizoval), tj. jsou označeny zeleně, lze celý oddíl zkontrolovat tlačítkem Zkontrolovat, vrátit se zpět na nabídku oddílů a pokračovat ve vyplňování dalších částí dotazníku. Oddíl Neakreditované vzdělávací programy Oddíl se nabízí všem osloveným organizacím, které zaškrtly v ř. 12 v oddílu Organizace, že v roce 23 realizovaly neakreditované vzdělávací programy. Nový řádek se vytvoří doplněním údajů do prázdného záznamu v dolní části obrazovky v tabulce Vložit další záznam. Údaje o realizovaných neakreditovaných programech se slučují do skupin oborů, ve kterých byly kurzy realizovány (viz číselník oborů vzdělání a přípravy pouze dvojciferné kódy. Jestliže vzdělávací zařízení pořádá více neakreditovaných kurzů např. v oboru výpočetní techniky, vyplňuje pouze jeden řádek a v něm celkové údaje za všechny pořádané neakreditované kurzy v tomto oboru. U každé skupiny oborů je nutno nejprve z číselníku zvolit její zařazení do dvouciferné klasifikace ISCED, tj. vybrat příslušnou skupinu oborů, a doplnit údaje ve sloupcích 2 až 9. Po vyplnění údajů o programech realizovaných v zadaných skupinách oborů se řádek se zapsanými údaji uloží prostřednictvím tlačítka Uložení a kontrola. Uložené řádky lze smazat tlačítkem Odstranit nebo opravovat tlačítkem Změnit. Pokud jsou správně vyplněny všechny potřebné řádky, oddíl se zkontroluje tlačítkem Zkontrolovat. Úplné znění číselníku včetně podrobných trojciferných kódů se nachází v dolní části obrazovky a v těchto pokynech. Pro správné zařazení vzdělávacího programu do číselníku ISCED lze využít v případě potřeby i metodiku uveřejněnou na webových stránkách ČSÚ Součtové řádky v oddílech Akreditované a neakreditované vzdělávací programy se doplňují automaticky a slouží pouze jako kontrolní součty.

5 Pokyny pro vyplnění jednotlivých položek oddílů Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy a Neakreditované vzdělávací programy Celkový hodinový rozsah - uvádí se počet hodin (součet teoretické i praktické výuky) kurzu. (týká se jen oddílu Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy v případě, že škola doplňuje řádky o kurzech realizovaných na základě zmocnění v 108 odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) Počet opakování pokud program nebyl realizován, zůstává v položce hodnota 0, pokud byl program realizován, musí být hodnota položky větší nebo rovna 1, vyplní se tedy počet realizací programu v daném kalendářním roce. (týká se jen oddílu Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy) Počet účastníků vyplní se celkový počet účastníků programu v průběhu celého kalendářního roku, hodnota musí být větší nebo rovna počtu opakování (v kurzu musí být alespoň jeden účastník v jednom běhu kurzu), pokud program nebyl realizován, zůstává v položce hodnota 0 (týká se jen oddílu Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy). Počet absolventů vyplní se celkový počet absolventů programu v průběhu celého kalendářního roku, hodnota položky nesmí být větší než celkový počet účastníků v daném kalendářním roce (program nemůže absolvovat více lidí, než se ho zúčastnilo), pokud program nebyl realizován, zůstává v položce hodnota 0 (týká se jen oddílu Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy). Financování součet podílů jednotlivých forem financování (příspěvek úřadu práce, úhrada účastníků, úhrada od podniků/institucí, jiné zdroje, strukturální fondy) musí být 100, pokud program nebyl realizován, zůstávají v položkách hodnoty 0 (týká se jen oddílu Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy). V oddíle Doplňující otázky, který je povinný pro všechny respondenty, lze na některé z otázek odpovědět Ano zaškrtnutím příslušného políčka u dané otázky (otázky č. 1, 5, 6, 8 a 9) nebo výběrem jedné z nabízených možností (otázky č. 2, 3, 4, 7 a 10), na jiné lze zformulovat textovou odpověď (otázky 3c, 5, 6 a 10), přičemž možná délka textu je vždy uvedena u příslušné otázky, nebo doplnit numerickou hodnotu (otázka 8). Otázky č. 1 a případně č. 2 jsou dostupné pouze organizacím, které vlastnily akreditaci. Pokud nebyl v roce 23 realizován žádný vzdělávací program, zvolí organizace u otázky č. 3 možnost d). Do aplikace je zabudována řada kontrol zapsaných údajů. Pokud jsou v dotazníku po odeslání oddílu ke kontrolám nalezeny porušené kontrolované vazby, objeví se hlášení o chybách: Oddíly lze opravovat v libovolném pořadí. Po odstranění kritických chyb a odeslání všech nabízených oddílů ke kontrole se objeví tlačítko Odeslat šetření, pomocí kterého předáte data dotazníku MŠMT k dalšímu zpracování. Po odeslání dotazníku se objeví nápis Úspěšné vyplnění šetření bylo odesláno na MŠMT. Teprve nyní jsou data skutečně předána a k dispozici MŠMT! Současně se objeví možnost tisku jednotlivých stránek odeslaného dotazníku. Tiskový výpis slouží pouze pro Vaši vlastní potřebu. V případě pozdější opravy je nezbytné znovu odeslat dotazník příslušným tlačítkem a teprve potom je opět umožněno prohlížet a tisknout jednotlivé stránky. Jakékoli opravy lze provádět pouze do termínu ukončení sběru dat.

6 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 23 Název organizace Místo PSČ Ulice I. Organizace řádku Doplňte a b 1 Identifikační kód společnosti IČO 02 Telefon WWW adresa 05 Kraj 06 Velikost obce, ve které sídlí organizace 07 Ekonomická právní forma 08 Ř. 06, 07 a 08 se vyplní podle číselníku, který je uveden v pořizovacím programu. Organizace vyplňuje pouze řádky s bílým podkladem. Akreditaci udělilo řádku Vlastnili jsme akreditaci Realizovali jsme vzděl. program a b 1 2 MŠMT, odbor vzdělávání, oddělení dalšího vzdělávání 09 ano/ne ano/ne MŠMT - jiný odbor a jiná ministerstva (MŠMT sport či DVPP, MPSV, MV, MZdr. apod.) 10 ano/ne ano/ne Realizace vzdělávacích programů na základě zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 11 X ano/ne Realizace neakreditovaných vzdělávacích programů v roce X ano/ne Ř. 09 a 10: Uveďte, zda jste vlastnili v roce 23 akreditaci, pokud ano, zda jste realizovali rekvalifikační vzdělávací program v rámci udělené akreditace. Ř. 11: Vyplňují pouze školy, které realizovaly v roce 23 rekvalifikační program bez akreditace MŠMT podle 108 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Ř. 12: Vyplňují všechny organizace, které realizovaly v roce 23 neakreditovaný vzdělávací program (kromě škol uvedených v ř. 11) V pořizovacím programu zaškrtněte příslušné políčko, pokud odpovídáte ANO. řádku Rok 23 a b 1 Počet pracovníků zajišťujících vzdělávání (kmenových i externích) celkem 13 z toho počet externích pracovníků 14 Uvádí se počet pracovníků, kteří se přímo podílejí na vzdělávání (vedení kurzů), tj. lektoři, učitelé apod., nikoli administrativní pracovníci. Jako kmenoví se posuzují pracovníci, kteří jsou v zařízení v pracovním poměru, ostatní pracovníci pracující na základě dohod apod. se posuzují jako externí (ř. 14)

7 Rok 23 II. Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy 1 ) Název akreditované pracovní činnosti jednací Datum akreditace Vede k profesní kvalifikaci Kód ISCED Celkový hodinový rozsah řádku Realizováno 2 ) Počet opakování Počet účastníků celkem Počet úspěšných absolventů závěrečných zkoušek celkem Financování vzdělávacích programů v procentuálním rozložení 3 ) příspěvek úřadu práce úhrada účastníků úhrada od podniků/ institucí jiné zdroje a b c d e f g Celkem 20 1 ) Za akreditované rekvalifikační programy, uvedené v odd. II se považují pouze kurzy realizované na základě akreditace udělené odborem vzdělávání, oddělením dalšího vzdělávání MŠMT a kurzy, které byly v roce 23 realizovány na základě zmocnění v 108 odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Neuvádějí se kurzy realizované na základě akreditace udělené jiným odborem MŠMT (DVPP, odbor sporu, ), jiným ministerstvem apod. 2 ) Ve sloupci 1 se v pořizovacím programu zaškrtne políčko Ne (N), pouze pokud daný vzdělávací program nebyl v roce 23 realizován. Sl. 2 až 9 se v tomto případě nevyplňují. 3 ) Hodnoty ve sl. 5 až 9 se udávají v celých číslech v %, jejich součet činí 100 %. Organizace vyplní údaje v řádcích, ve sl. 2 až 9, pokud v roce 23 realizovala akreditovaný rekvalifikační vzdělávací program uvedený ve sl. a. Pokud škola realizovala v roce 23 rekvalifikační vzdělávací programy na základě zmocnění v 108 odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, vyplní volné řádky ve všech sloupcích s výjimkou sl. b, c a d, do sl. a uvádí název oboru nebo studijního programu. III. Neakreditované vzdělávací programy Kód Obor vzdělání a přípravy dle klasifikace ISCED Skupina oborů řádku Celkový počet realizovaných kurzů 4 ) a b e 2 2 Celkem 30 Počet účastníků celkem Počet absolventů celkem strukturální fondy Financování vzdělávacích programů v procentuálním rozložení 3 ) příspěvek úřadu práce úhrada účastníků úhrada od podniků/ institucí jiné zdroje strukturální fondy Organizace vyplní údaje v řádcích, pokud v roce 23 realizovala neakreditovaný vzdělávací program. Údaje o realizovaných neakreditovaných programech se slučují do skupin oborů, ve kterých byly kurzy realizovány (viz číselník oborů vzdělání a přípravy pouze dvojciferné kódy), např. jestliže vzdělávací zařízení pořádá 3 různé kurzy bez akreditace (Manažer, Obchodní zástupce, Administrativní pracovník), v jediné skupině oborů (34), vyplňuje pouze jeden řádek. 3 ) Hodnoty ve sl. 5 až 9 se udávají v %, jejich součet činí 100 %. 4 ) Uvede se počet jednotlivých kurzů násobený počtem jejich opakování viz pokyny k vyplnění dotazníku.

8 IV. Doplňující otázky 1) Došlo u Vašeho vzdělávacího zařízení/školy k nějakým změnám oproti podané žádosti (např. název a sídlo společnosti, obsah vzdělávacího programu, prostory pro výuku, lektorský sbor)? (Na tuto otázku odpovídají pouze organizace, které mají akreditace od oddělení dalšího vzdělávání MŠMT.) 2) Nahlásili jste změnu obratem na MŠMT? (zaškrtněte požadovanou odpověď, pouze pokud jste na otázku 1) odpověděli ano ) a) ano b) ne, nevím, že se mají změny nahlašovat c) ne, zapomněl/a jsem ano ne 3) Vede Vaše vzdělávací zařízení/škola dokumentaci, která eviduje zahájení, průběh a ukončení kurzu (tzn. evidenci vstupních předpokladů, třídní knihu vč. docházky všech frekventantů a kopie nebo evidenci vydaných osvědčení o rekvalifikaci)? a) ano, vedeme všechnu výše uvedenou dokumentaci b) ne c) pouze částečnou (uveďte jakou, max. 100 znaků) d) netýká se (v roce 23 neprobíhaly žádné kurzy) 4) Znáte vyhlášku č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení a která se vztahuje jak na akreditovaná vzdělávací zařízení, tak na všechny školy realizující rekvalifikační kurzy? a) ano b) ne c) nevím, že je v platnosti tato vyhláška 5) Sledujete novinky týkající se realizace rekvalifikačních kurzů na webových stránkách vzdělávání další vzdělávání? ano ne Uvítal bych více informací. Jaké? (max. 240 znaků) 6) Souhlasili byste, kdyby se schválené vzory osvědčení, včetně učebních plánů, zveřejňovaly na webových stránkách MŠMT? ano ne 7) Znáte Národní soustavu kvalifikací (NSK), jejímž obsahem jsou profesní kvalifikace (PK), které upravují obsahy závěrečných zkoušek a tím i rekvalifikačních programů? (zaškrtněte požadovanou odpověď) znám NSK i PK znám pouze NSK znám pouze PK neznám ani jedno 8) Máte autorizaci k realizaci závěrečných zkoušek z PK? ano ne Pokud ano, uveďte: počet autorizací jaká je úspěšnost u závěrečných zkoušek z PK v %: zájemce pouze o ZK % účastník rekvalifikačního programu % 9) Byla Vám udělena certifikace podle jiného právního předpisu, nařízení vlády, normy apod.? (všechny kromě ISO, např. zkušební komisař pro vysokozdvižné vozíky) ano ne Pokud ano, uveďte: název orgánu, který Vám certifikaci udělil (max. 240 znaků) k jaké činnosti (max. 240 znaků) 10) Jak jste spokojeni s činností pracovníků Úřadu práce ČR (ÚP)? (hodnoťte jako ve škole) V oblasti informovanosti o profesních kvalifikacích neumím posoudit V oblasti informovanosti o novinkách v rekvalifikacích neumím posoudit Máte nějaké konkrétní problémy při spolupráci s pracovníky ÚP? (max. 240 znaků) Máte nějaký podnět ke zlepšení jejich práce? (max. 240 znaků)

9 Číselník oborů vzdělání a přípravy dle klasifikace ISCED Kód Obor vzdělání a přípravy dle klasifikace ISCED 0 Obecné vzdělání 09 Osobní dovednosti 090 Osobní dovednosti 1 Vzdělávání a výchova 14 Příprava učitelů a pedagogika 140 Příprava učitelů a pedagogika - širší programy 142 Pedagogika 143 Příprava učitelů pro předškolní výchovu 144 Příprava učitelů pro základní vzdělávání 145 Příprava učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů 146 Příprava učitelů odborných předmětů 2 Humanitní vědy a umění 21 Umění 210 Umění - širší programy 211 Výtvarné umění 212 Hudba a divadelní (interpretační) umění 213 Audiovizuální technika a mediální výroba a produkce 214 Design 215 Uměleckořemeslné dovednosti 22 Humanitní vědy 220 Humanitní vědy širší programy 221 Náboženství 222 Cizí jazyky 223 Mateřský jazyk 225 Historie a archeologie 226 Filozofie a etika 3 Společenské vědy, obchod a právo 31 Společenské vědy a vědy o lidském chování 310 Společenské vědy a vědy o lidském chování širší programy 311 Psychologie 312 Sociologie a kulturologie 313 Politické vědy a občanská nauka 314 Ekonomie 32 Žurnalistika a informace 321 Žurnalistika a zpravodajství 322 Knihovnictví, informace a archivnictví 34 Obchod, řízení a správa (finance, administrativa) 340 Obchod, řízení a správa širší programy 341 Velkoobchod a maloobchod 342 Marketing a propagace 343 Peněžnictví, bankovnictví, pojišťovnictví 344 Účetnictví a daně 345 Management a správa 346 Sekretářské a kancelářské práce 347 Pracovní prostředí 38 Právo 380 Právo 4 Přírodní vědy, matematika a informatika 42 Vědy o živé přírodě 421 Biologie a biochemie 422 Vědy o životním prostředí 44 Vědy o neživé přírodě (fyzika, chemie a příbuzné nauky) 440 Vědy o neživé přírodě širší programy 441 Fyzika 442 Chemie 443 Vědy o Zemi 46 Matematika a statistika

10 461 Matematika 462 Statistika 48 Informatika 481 Počítačové vědy 482 Užití počítačů 5 Technické vědy, výroba a stavebnictví 52 Technické vědy a technické obory (strojírenství, energetika, elektrotechnika) 520 Technické vědy a technické obory širší programy 521 Strojírenství, kovovýroba a metalurgie 522 Elektrotechnika a energetika 523 Elektronika a automatizace 524 Chemické výroby 525 Motorová vozidla, lodě a letadla (výroba a opravy dopravních prostředků) 54 Výroba a zpracování 540 Výroba a zpracování širší programy 541 Potravinářství 542 Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže 543 Výroba a zpracování materiálů (dřevo, papír, plasty, sklo) 544 Hornictví a těžba 58 Architektura a stavebnictví 581 Architektura a urbanismus 582 Stavebnictví a inženýrské stavitelství 6 Zemědělství a veterinářství 62 Zemědělství, lesnictví a rybářství 620 Zemědělství, lesnictví a rybářství širší programy 621 Rostlinná a živočišná výroba 622 Zahradnictví 623 Lesnictví 624 Rybářství 64 Veterinářství 640 Veterinářství 7 Zdravotnictví a sociální péče 72 Zdravotnictví 720 Zdravotnictví širší programy 721 Humánní medicína 723 Ošetřovatelství a pečovatelství 724 Stomatologie 725 Lékařská diagnostika a léčebná technika 726 Terapie a rehabilitace 727 Farmacie 76 Sociální péče 761 Peče o děti a mládež 762 Sociální péče a poradenství 8 Služby 81 Osobní služby 810 Osobní služby širší programy 811 Hotelnictví, restaurace, stravování 812 Cestování, turismus a volný čas 813 Sporty 814 Služby pro domácnost 815 Kadeřnické a kosmetické služby 84 Přepravní služby a spoje 840 Přepravní služby a spoje 85 Ochrana životního prostředí 850 Ochrana životního prostředí širší programy 851 Technologie ochrany životního prostředí 852 Přírodní prostředí a přirozené formy života 853 Veřejné hygienické služby 86 Bezpečnostní služby 860 Bezpečnostní služby širší programy

11 861 Ochrana osob a majetku 862 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 863 Vojsko a obrana 9 Ostatní 99 Ostatní (nezačlenitelné programy) 999 Nezačlenitelné programy

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace.

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace. Práce s aplikací pro zpracování statistických výkazů za vysoké školy a ostatní přímo řízené organizace (netýká se škol a školských zařízení v regionálním školství) 1. Postup: Přihlásíte se k internetu

Více

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Aplikace nezpracovává ani nepřijímá individuální údaje předávané ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří a VOŠ. Po zpracování dat jen vystavuje

Více

Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření

Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů, (dále jen zákon ), která pro vymezené

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Co dělat pro vytváření lepších programů pro další profesní vzdělávání I. část AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT PhDr. Lenka Vlčková MŠMT Pondělí 17. října 2011, Liberec Program

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 4 III. Základní informace o projektu...

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

Akreditace a hodnocení kvality vysokých škol. Vladimír Roskovec AF XXXIV 25. 10. 2012

Akreditace a hodnocení kvality vysokých škol. Vladimír Roskovec AF XXXIV 25. 10. 2012 Akreditace a hodnocení kvality vysokých škol Vladimír Roskovec AF XXXIV 25. 10. 2012 Nejdůležitější věci jsou ty, o kterých se nehovoří. Současný stav: - akreditace studijních programů a oprávnění konat

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Data Skupiny studijních programů: muži versus ženy Počty magisterských

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných pobočkách - obchodních místech České pošty,

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém I.díl Identifikační údaje: 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s.

Více

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.2 Účinnost 28.06.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.4 Účinnost

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Příloha č. 2 provozního řádu. Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US

Příloha č. 2 provozního řádu. Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US - Formulář Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US je součástí všech formulářů odesílaných

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ ÚČTU

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ ÚČTU OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE ŽÁDOST O OTEVŘENÍ ÚČTU Stručná uživatelská příručka Obsah Žádost o otevření účtu... 2 Inicializace otevření účtu a vytvoření držitele účtu... 3 Přidání zástupce,

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51500 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

Návod na používání systému pro monitoring FVE

Návod na používání systému pro monitoring FVE Návod na používání systému pro monitoring FVE 0 Obsah: 1. představení monitoringu FVE... strana 2 2. prohlížení dat získaných z měniče... strana 5 3. přihlášení do systému... strana 13 4. nastavení systému...

Více

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do

Více

Oznámení profilu Zadavatele

Oznámení profilu Zadavatele Oznámení profilu Zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.7.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

p r o A r c h a p l i k a c e p r o a r c h i t e k t y, n á v r h á ř s k é a v ý v o j o v é p r a c o v i š t ě.

p r o A r c h a p l i k a c e p r o a r c h i t e k t y, n á v r h á ř s k é a v ý v o j o v é p r a c o v i š t ě. Strana 1/12 Část 1 Hlavní sekce proarch aplikace.....str. 2-10 1. Můj výpis 1.1. Akce 1.2. Výběr akce 1.3. Uživatel 1.4. Výběr uživatele 1.5. Zaslání přístupových údajů pro klienta 2. proarch výpis 2.1.

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁJEM O ZVOLENOU REKVALIFIKACI uchazeče o zaměstnání - zájemce o zaměstnání dle 109a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů A. Vyplní

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Mezinárodní pohled a struktura ukončeného vzdělání v ČR Data:

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Ing. Lucie Hinnerová 2010 OBSAH POSTUP PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČE S RODNÝM ČÍSLEM NEBO PSEUDORODNÝM KÓDEM (VŠICHNI UCHAZEČI Z ČR)... 2 ÚVODNÍ STRANA... 2 OSOBNÍ INFORMACE... 3 TRVALÉ BYDLIŠTĚ...

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Datum konání: 11. ledna 2011, 10 12:30 hod. Místo konání: Modrá posluchárna UK, Celetná 20, Praha 1

Datum konání: 11. ledna 2011, 10 12:30 hod. Místo konání: Modrá posluchárna UK, Celetná 20, Praha 1 Seminář Jak správně vyplnit finanční zprávy poskytnuté institucionální podpory za rok 2010 Datum konání: 11. ledna 2011, 10 12:30 hod. Místo konání: Modrá posluchárna UK, Celetná 20, Praha 1 Technologické

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

M 10. VÝKAZ o vyšší odborné škole podle stavu k 30. 9. 2014

M 10. VÝKAZ o vyšší odborné škole podle stavu k 30. 9. 2014 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 11 KSRZIS Příručka pro externí žádost CHLAP Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů

Více

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory...

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory... Příručka pro účastníka vzdělávacích aktivit projektu Tato příručka je určena pro účastníka vzdělávacích aktivit v rámci projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí pracovníků ve zdravotnictví

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁJEM O ZVOLENOU REKVALIFIKACI uchazeče o zaměstnání - zájemce o zaměstnání v rámci projektu OP LZZ: Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (reg.č.: CZ.1.04./2.1.00/03.00017)

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby 1) : Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR DOPRAVNÍCH AGEND oddělení zkušebních komisařů Metodická pomůcka k provozování školícího střediska fax : 236 00 7159 telefon : 236 00 3079 Miroslav

Více

Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání Q-RAM

Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání Q-RAM Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání Q-RAM Metodika pro psaní výstupů z učení Popis oboru a dalších studijních povinností Souvislost s popisem a deskriptory oblastí vzdělávání Jiří Hnilica

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

Web-Exam. Průvodce lektora administrační částí

Web-Exam. Průvodce lektora administrační částí Web-Exam Průvodce lektora administrační částí Po přihlášení ke svému lektorskému účtu uvidíte rozcestník V sekci Moje předměty zakládáte své vyučované předměty. U předmětu zapíšete název a stisknete Přidat

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele Vážení uživatelé, Plzeňský kraj se rozhodl vyvinout zcela nový dotační portál pro potřeby podání žádostí o dotace z rozpočtu Plzeňského kraje. Tento návod by měl

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

Internetová televize Růst osobnosti. www.rust-osobnosti.cz www.rekvalifikace-online.cz

Internetová televize Růst osobnosti. www.rust-osobnosti.cz www.rekvalifikace-online.cz Internetová televize Růst osobnosti www.rust-osobnosti.cz www.rekvalifikace-online.cz Manuál aktivace přístupu do internetové televize Obsah Obsah... 1 1. Aktivace přístupu... 2 1.1. Vstup... 2 1.2. Aktivační

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Manuál mobilního bankovnictví iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Přihlášení Vstupní stránka pro přihlášení do aplikace mobilního bankovnictví. Stránka pro přihlášení

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze:

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. dr_11orzapisdoorfo.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. I. Rejstříkový soud

Více

Školské organizace - úpravy rozpočtů 2015 (Sběr podkladů pro úpravy rozpočtu přímých výdajů)

Školské organizace - úpravy rozpočtů 2015 (Sběr podkladů pro úpravy rozpočtu přímých výdajů) Pomůcka k použití systému KEVIS pro evidenci Školské organizace - úpravy rozpočtů 2015 (Sběr podkladů pro úpravy rozpočtu přímých výdajů) Na základě ustanovení 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

REGIS Informační systém pro registrační a licenční činnosti ČNB. Žádost o obnovu oprávnění k činnosti

REGIS Informační systém pro registrační a licenční činnosti ČNB. Žádost o obnovu oprávnění k činnosti REGIS Informační systém pro registrační a licenční činnosti ČNB Žádost o obnovu oprávnění k činnosti Vytvořeno dne: 1. července 2014 Strana 2 Obsah 1 Úvod... 4 2 Proces podání žádosti... 4 2.1 Přihlášení

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

48 Pracovní poměr. Rozšířený režim. Standardní režim

48 Pracovní poměr. Rozšířený režim. Standardní režim 48 Pracovní poměr Modul Pracovní poměr slouží ke správě osobních dotazníků jednotlivých pracovníků a evidenci historie pracovního poměru vzhledem k organizaci. Modul umožňuje přímou tvorbu smluv různých

Více

Pokyny pro školy. Jak používat webový portál. informačního systému NZZ

Pokyny pro školy. Jak používat webový portál. informačního systému NZZ Pokyny pro školy Jak používat webový portál informačního systému NZZ NUOV Praha, duben 2009 Obsah Základní informace... 3 Přihlášení škol... 5 Změna účtu... 6 Změna hesla... 6 Vstup do systému... 7 Správa

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více