Metodický návod pro práci s aplikací a pro vyplnění dotazníku. Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický návod pro práci s aplikací a pro vyplnění dotazníku. Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 2013"

Transkript

1 Metodický návod pro práci s aplikací a pro vyplnění dotazníku Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 23 Postup: Vyplnění a odeslání elektronického dotazníku probíhá prostřednictvím internetové aplikace po přihlášení na adresu Před vyplňováním dotazníku je vhodné si přečíst tento metodický návod. IČO: vyplníte Vaše IČO. Heslo: o způsobu vyplnění hesla pro první přihlášení jste byli informováni dopisem MŠMT. (Heslo používané při obdobném šetření v minulých letech již není platné.) Při prvním přihlášení jste programem vyzváni ke změně přednastaveného hesla, nově zvolené heslo zůstává platné i pro každé další přihlášení do aplikace. Je vhodné si jej poznamenat pro případné další přihlášení do aplikace. V případě problémů s přihlášením kontaktujte MŠMT mailem na adrese Na tuto adresu můžete zasílat i případné metodické a technické dotazy. V textu zprávy uveďte vaše IČO a informaci, že se jedná o Šetření vzdělávacích programů. Dotazník Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 23 se vyplňuje výhradně do internetového formuláře. Po úspěšném přihlášení se dostanete na úvodní stránku dotazníku s již předvyplněnými některými údaji o Vaší organizaci/škole převzatými z databáze MŠMT. V horní části obrazovky se nachází tabulka s údaji o Vaší organizaci, uvedenými v databázi MŠMT nebo převzatými z rejstříku škol a školských zařízení nebo adresáře vysokých škol. Tyto údaje nelze měnit. V následující části tabulky jsou obsaženy jednak kontaktní údaje, které lze doplňovat a dále údaje o společnosti/škole, které je nutno vyplnit výběrem pomocí rozbalovacího seznamu z číselníků, které jsou součástí programové aplikace. Povinné údaje jsou označeny *. Nevyplněné nebo chybně vyplněné údaje program označí při pokusu o uložení žlutě a v dolní části obrazovky se objeví chybové hlášení. Následuje seznam oddílů dotazníku. Kliknutím na název oddílu se dostanete přímo k pořizování oddílu dotazníku. Terčíky vpravo na řádku signalizují stav vyplnění oddílu, viz legenda. Pokud ještě nejsou správně vyplněny všechny povinné položky v záhlaví, je první řádek v seznamu oddílů označen žlutě. Tento řádek neslouží jako odkaz.

2 Je vhodné zpracovávat oddíly v pořadí, v jakém se nabízejí. Bez ohledu na to, zda organizace v roce 23 realizovala nebo ne nějaké vzdělávací kurzy, je třeba otevřít, případně doplnit a uložit oddíl Organizace a otevřít, vyplnit a uložit oddíl Doplňující otázky. Oba oddíly obsahují tlačítka Uložení a kontrola a Zpět bez uložení. Do všech numerických položek lze zadávat jen nulu nebo celá čísla. Po vyplnění jednotlivých oddílů nezapomeňte vždy odeslat oddíl ke kontrole. Odeslání oddílu ke kontrole současně ukládá pořízené údaje do databáze a lze jej tedy i úspěšně využít k uložení dat, pokud je potřeba z jakýchkoli důvodů práci přerušit. V případě, že nedojde k uložení dat právě vyplňovaného oddílu do 20 minut, dojde k automatickému odpojení od serveru, právě pořízená data se ztratí a je nutné se opět znovu přihlásit a údaje vyplnit. Oddíl Organizace Řádek 09 se týká jen organizací, které měly v roce 23 platnou akreditaci oddělení dalšího vzdělávání MŠMT. Ve sl. 2 zaškrtnou políčko, pokud v roce 23 realizovaly akreditované rekvalifikační kurzy. Podrobnější informace o těchto kurzech se uvádějí v oddíle II. Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy. Řádek 10 se týká všech oslovených organizací. Sl. 1 zaškrtnou, pokud v roce 23 vlastnili akreditaci udělenou jiným útvarem MŠMT (např. odbor sportu, DVVP, ) nebo jiným ministerstvem a sl. 2 zaškrtnou v případě, že na základě této akreditace realizovali v roce 23 rekvalifikační kurzy. Žádné další údaje o těchto kurzech se do dotazníku neuvádějí! Řádek 11 se týká pouze oslovených škol (středních, vyšších odborných a vysokých škol). Sl. 2 zaškrtnou v případě, že v roce 23 realizovaly vzdělávací kurzy na základě zmocnění v 108 odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace o těchto kurzech se uvádějí v oddíle II. Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy. Řádek 12 se týká všech oslovených organizací. Sl. 2 zaškrtnou v případě, že v roce 23 realizovaly jakékoli další neakreditované vzdělávací kurzy. Podrobnější informace o těchto kurzech se uvádějí v oddíle III. Neakreditované vzdělávací programy. Do řádku 13 se uvádí počet pracovníků podílejících se v roce 23 přímo na vzdělávání v realizovaných kurzech, do řádku 14 se uvede počet externích pracovníků. Za externí pracovníky jsou pro potřeby dotazníku považováni pracovníci zaměstnaní na základě dohod apod. Pokud organizace nerealizovala žádné kurzy, uvede do obou řádků 0.

3 Oddíl Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy Oddíl se týká akreditovaných rekvalifikačních vzdělávacích programů a současně kurzů, které jsou realizovány na základě zmocnění v 108 odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Nabízí se pouze organizacím s akreditací oddělení dalšího vzdělávání MŠMT a školám, které v řádku 09 nebo 10 oddílu Organizace uvedly, že v roce 23 realizovaly tyto kurzy. Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy evidované v databázi MŠMT platné pro rok 23 jsou již předvyplněny. Organizace nejprve označí ve sl. 1 Nerealizováno (Ne (N)) ty vzdělávací program, které nebyly v roce 23 realizovány. Sl. 2 až 9 se v tomto případě nevyplňují (terčík vlevo na řádku se zbarví zeleně). U realizovaných programů (kurzy se v roce 23 konaly) se následně doplní údaje ve sloupcích 2 až 9 pomocí tlačítka Změnit. Do sl. 2 Počet opakování se uvede, kolikrát se daný kurz v průběhu roku konal. Uvádějí se pouze kurzy ukončené v roce 23. Do sl. 3 Počet účastníků celkem se uvede celkový počet všech účastníků daného kurzu v roce 23, do sl. 4 Počet absolventů celkem se uvede počet absolventů, kteří v roce 23 ukončili kurz úspěšným složením závěrečných zkoušek. Do sl. 5 až 9 se rozepíše v procentech způsob financování kurzů (kurz plně hrazený účastníky = do sl. 6 se zapíše číslo 100). Řádek se uloží pomocí tlačítka Uložení a kontrola. Pokud jsou údaje chybné, objeví se chybové hlášení a při návratu zpět na oddíl je řádek s chybou označen žlutě a řádek je nutné opravit. Organizace, která není současně školou, nemůže přidávat a vyplňovat žádné další volné řádky do oddílu II. Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy. V případě, že škola realizovala rekvalifikační kurzy na základě zmocnění v 108 odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (v oddíle Organizace je zaškrtnut ř. 11, sl. 2), vkládá nové řádky pomocí tabulky Vložit další záznam, kde do položky Název akreditované činnosti vkládá název oboru vzdělání, dále z číselníku vybere příslušný kód ISCED a doplní do sl. d údaj, zda kurz vede k profesní kvalifikaci, do sl. f hodinový rozsah kurzu a numerické hodnoty do sloupců 2 až 9 (sloupce jednací a Datum akreditace se nevyplňují). Nakonec se celý řádek uloží pomocí tlačítka Uložení a kontrola.

4 Pokud jsou všechny řádky řádně vyplněné (nebo zůstaly nedoplněné, pokud se daný program nerealizoval), tj. jsou označeny zeleně, lze celý oddíl zkontrolovat tlačítkem Zkontrolovat, vrátit se zpět na nabídku oddílů a pokračovat ve vyplňování dalších částí dotazníku. Oddíl Neakreditované vzdělávací programy Oddíl se nabízí všem osloveným organizacím, které zaškrtly v ř. 12 v oddílu Organizace, že v roce 23 realizovaly neakreditované vzdělávací programy. Nový řádek se vytvoří doplněním údajů do prázdného záznamu v dolní části obrazovky v tabulce Vložit další záznam. Údaje o realizovaných neakreditovaných programech se slučují do skupin oborů, ve kterých byly kurzy realizovány (viz číselník oborů vzdělání a přípravy pouze dvojciferné kódy. Jestliže vzdělávací zařízení pořádá více neakreditovaných kurzů např. v oboru výpočetní techniky, vyplňuje pouze jeden řádek a v něm celkové údaje za všechny pořádané neakreditované kurzy v tomto oboru. U každé skupiny oborů je nutno nejprve z číselníku zvolit její zařazení do dvouciferné klasifikace ISCED, tj. vybrat příslušnou skupinu oborů, a doplnit údaje ve sloupcích 2 až 9. Po vyplnění údajů o programech realizovaných v zadaných skupinách oborů se řádek se zapsanými údaji uloží prostřednictvím tlačítka Uložení a kontrola. Uložené řádky lze smazat tlačítkem Odstranit nebo opravovat tlačítkem Změnit. Pokud jsou správně vyplněny všechny potřebné řádky, oddíl se zkontroluje tlačítkem Zkontrolovat. Úplné znění číselníku včetně podrobných trojciferných kódů se nachází v dolní části obrazovky a v těchto pokynech. Pro správné zařazení vzdělávacího programu do číselníku ISCED lze využít v případě potřeby i metodiku uveřejněnou na webových stránkách ČSÚ Součtové řádky v oddílech Akreditované a neakreditované vzdělávací programy se doplňují automaticky a slouží pouze jako kontrolní součty.

5 Pokyny pro vyplnění jednotlivých položek oddílů Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy a Neakreditované vzdělávací programy Celkový hodinový rozsah - uvádí se počet hodin (součet teoretické i praktické výuky) kurzu. (týká se jen oddílu Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy v případě, že škola doplňuje řádky o kurzech realizovaných na základě zmocnění v 108 odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) Počet opakování pokud program nebyl realizován, zůstává v položce hodnota 0, pokud byl program realizován, musí být hodnota položky větší nebo rovna 1, vyplní se tedy počet realizací programu v daném kalendářním roce. (týká se jen oddílu Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy) Počet účastníků vyplní se celkový počet účastníků programu v průběhu celého kalendářního roku, hodnota musí být větší nebo rovna počtu opakování (v kurzu musí být alespoň jeden účastník v jednom běhu kurzu), pokud program nebyl realizován, zůstává v položce hodnota 0 (týká se jen oddílu Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy). Počet absolventů vyplní se celkový počet absolventů programu v průběhu celého kalendářního roku, hodnota položky nesmí být větší než celkový počet účastníků v daném kalendářním roce (program nemůže absolvovat více lidí, než se ho zúčastnilo), pokud program nebyl realizován, zůstává v položce hodnota 0 (týká se jen oddílu Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy). Financování součet podílů jednotlivých forem financování (příspěvek úřadu práce, úhrada účastníků, úhrada od podniků/institucí, jiné zdroje, strukturální fondy) musí být 100, pokud program nebyl realizován, zůstávají v položkách hodnoty 0 (týká se jen oddílu Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy). V oddíle Doplňující otázky, který je povinný pro všechny respondenty, lze na některé z otázek odpovědět Ano zaškrtnutím příslušného políčka u dané otázky (otázky č. 1, 5, 6, 8 a 9) nebo výběrem jedné z nabízených možností (otázky č. 2, 3, 4, 7 a 10), na jiné lze zformulovat textovou odpověď (otázky 3c, 5, 6 a 10), přičemž možná délka textu je vždy uvedena u příslušné otázky, nebo doplnit numerickou hodnotu (otázka 8). Otázky č. 1 a případně č. 2 jsou dostupné pouze organizacím, které vlastnily akreditaci. Pokud nebyl v roce 23 realizován žádný vzdělávací program, zvolí organizace u otázky č. 3 možnost d). Do aplikace je zabudována řada kontrol zapsaných údajů. Pokud jsou v dotazníku po odeslání oddílu ke kontrolám nalezeny porušené kontrolované vazby, objeví se hlášení o chybách: Oddíly lze opravovat v libovolném pořadí. Po odstranění kritických chyb a odeslání všech nabízených oddílů ke kontrole se objeví tlačítko Odeslat šetření, pomocí kterého předáte data dotazníku MŠMT k dalšímu zpracování. Po odeslání dotazníku se objeví nápis Úspěšné vyplnění šetření bylo odesláno na MŠMT. Teprve nyní jsou data skutečně předána a k dispozici MŠMT! Současně se objeví možnost tisku jednotlivých stránek odeslaného dotazníku. Tiskový výpis slouží pouze pro Vaši vlastní potřebu. V případě pozdější opravy je nezbytné znovu odeslat dotazník příslušným tlačítkem a teprve potom je opět umožněno prohlížet a tisknout jednotlivé stránky. Jakékoli opravy lze provádět pouze do termínu ukončení sběru dat.

6 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 23 Název organizace Místo PSČ Ulice I. Organizace řádku Doplňte a b 1 Identifikační kód společnosti IČO 02 Telefon WWW adresa 05 Kraj 06 Velikost obce, ve které sídlí organizace 07 Ekonomická právní forma 08 Ř. 06, 07 a 08 se vyplní podle číselníku, který je uveden v pořizovacím programu. Organizace vyplňuje pouze řádky s bílým podkladem. Akreditaci udělilo řádku Vlastnili jsme akreditaci Realizovali jsme vzděl. program a b 1 2 MŠMT, odbor vzdělávání, oddělení dalšího vzdělávání 09 ano/ne ano/ne MŠMT - jiný odbor a jiná ministerstva (MŠMT sport či DVPP, MPSV, MV, MZdr. apod.) 10 ano/ne ano/ne Realizace vzdělávacích programů na základě zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 11 X ano/ne Realizace neakreditovaných vzdělávacích programů v roce X ano/ne Ř. 09 a 10: Uveďte, zda jste vlastnili v roce 23 akreditaci, pokud ano, zda jste realizovali rekvalifikační vzdělávací program v rámci udělené akreditace. Ř. 11: Vyplňují pouze školy, které realizovaly v roce 23 rekvalifikační program bez akreditace MŠMT podle 108 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Ř. 12: Vyplňují všechny organizace, které realizovaly v roce 23 neakreditovaný vzdělávací program (kromě škol uvedených v ř. 11) V pořizovacím programu zaškrtněte příslušné políčko, pokud odpovídáte ANO. řádku Rok 23 a b 1 Počet pracovníků zajišťujících vzdělávání (kmenových i externích) celkem 13 z toho počet externích pracovníků 14 Uvádí se počet pracovníků, kteří se přímo podílejí na vzdělávání (vedení kurzů), tj. lektoři, učitelé apod., nikoli administrativní pracovníci. Jako kmenoví se posuzují pracovníci, kteří jsou v zařízení v pracovním poměru, ostatní pracovníci pracující na základě dohod apod. se posuzují jako externí (ř. 14)

7 Rok 23 II. Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy 1 ) Název akreditované pracovní činnosti jednací Datum akreditace Vede k profesní kvalifikaci Kód ISCED Celkový hodinový rozsah řádku Realizováno 2 ) Počet opakování Počet účastníků celkem Počet úspěšných absolventů závěrečných zkoušek celkem Financování vzdělávacích programů v procentuálním rozložení 3 ) příspěvek úřadu práce úhrada účastníků úhrada od podniků/ institucí jiné zdroje a b c d e f g Celkem 20 1 ) Za akreditované rekvalifikační programy, uvedené v odd. II se považují pouze kurzy realizované na základě akreditace udělené odborem vzdělávání, oddělením dalšího vzdělávání MŠMT a kurzy, které byly v roce 23 realizovány na základě zmocnění v 108 odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Neuvádějí se kurzy realizované na základě akreditace udělené jiným odborem MŠMT (DVPP, odbor sporu, ), jiným ministerstvem apod. 2 ) Ve sloupci 1 se v pořizovacím programu zaškrtne políčko Ne (N), pouze pokud daný vzdělávací program nebyl v roce 23 realizován. Sl. 2 až 9 se v tomto případě nevyplňují. 3 ) Hodnoty ve sl. 5 až 9 se udávají v celých číslech v %, jejich součet činí 100 %. Organizace vyplní údaje v řádcích, ve sl. 2 až 9, pokud v roce 23 realizovala akreditovaný rekvalifikační vzdělávací program uvedený ve sl. a. Pokud škola realizovala v roce 23 rekvalifikační vzdělávací programy na základě zmocnění v 108 odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, vyplní volné řádky ve všech sloupcích s výjimkou sl. b, c a d, do sl. a uvádí název oboru nebo studijního programu. III. Neakreditované vzdělávací programy Kód Obor vzdělání a přípravy dle klasifikace ISCED Skupina oborů řádku Celkový počet realizovaných kurzů 4 ) a b e 2 2 Celkem 30 Počet účastníků celkem Počet absolventů celkem strukturální fondy Financování vzdělávacích programů v procentuálním rozložení 3 ) příspěvek úřadu práce úhrada účastníků úhrada od podniků/ institucí jiné zdroje strukturální fondy Organizace vyplní údaje v řádcích, pokud v roce 23 realizovala neakreditovaný vzdělávací program. Údaje o realizovaných neakreditovaných programech se slučují do skupin oborů, ve kterých byly kurzy realizovány (viz číselník oborů vzdělání a přípravy pouze dvojciferné kódy), např. jestliže vzdělávací zařízení pořádá 3 různé kurzy bez akreditace (Manažer, Obchodní zástupce, Administrativní pracovník), v jediné skupině oborů (34), vyplňuje pouze jeden řádek. 3 ) Hodnoty ve sl. 5 až 9 se udávají v %, jejich součet činí 100 %. 4 ) Uvede se počet jednotlivých kurzů násobený počtem jejich opakování viz pokyny k vyplnění dotazníku.

8 IV. Doplňující otázky 1) Došlo u Vašeho vzdělávacího zařízení/školy k nějakým změnám oproti podané žádosti (např. název a sídlo společnosti, obsah vzdělávacího programu, prostory pro výuku, lektorský sbor)? (Na tuto otázku odpovídají pouze organizace, které mají akreditace od oddělení dalšího vzdělávání MŠMT.) 2) Nahlásili jste změnu obratem na MŠMT? (zaškrtněte požadovanou odpověď, pouze pokud jste na otázku 1) odpověděli ano ) a) ano b) ne, nevím, že se mají změny nahlašovat c) ne, zapomněl/a jsem ano ne 3) Vede Vaše vzdělávací zařízení/škola dokumentaci, která eviduje zahájení, průběh a ukončení kurzu (tzn. evidenci vstupních předpokladů, třídní knihu vč. docházky všech frekventantů a kopie nebo evidenci vydaných osvědčení o rekvalifikaci)? a) ano, vedeme všechnu výše uvedenou dokumentaci b) ne c) pouze částečnou (uveďte jakou, max. 100 znaků) d) netýká se (v roce 23 neprobíhaly žádné kurzy) 4) Znáte vyhlášku č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení a která se vztahuje jak na akreditovaná vzdělávací zařízení, tak na všechny školy realizující rekvalifikační kurzy? a) ano b) ne c) nevím, že je v platnosti tato vyhláška 5) Sledujete novinky týkající se realizace rekvalifikačních kurzů na webových stránkách vzdělávání další vzdělávání? ano ne Uvítal bych více informací. Jaké? (max. 240 znaků) 6) Souhlasili byste, kdyby se schválené vzory osvědčení, včetně učebních plánů, zveřejňovaly na webových stránkách MŠMT? ano ne 7) Znáte Národní soustavu kvalifikací (NSK), jejímž obsahem jsou profesní kvalifikace (PK), které upravují obsahy závěrečných zkoušek a tím i rekvalifikačních programů? (zaškrtněte požadovanou odpověď) znám NSK i PK znám pouze NSK znám pouze PK neznám ani jedno 8) Máte autorizaci k realizaci závěrečných zkoušek z PK? ano ne Pokud ano, uveďte: počet autorizací jaká je úspěšnost u závěrečných zkoušek z PK v %: zájemce pouze o ZK % účastník rekvalifikačního programu % 9) Byla Vám udělena certifikace podle jiného právního předpisu, nařízení vlády, normy apod.? (všechny kromě ISO, např. zkušební komisař pro vysokozdvižné vozíky) ano ne Pokud ano, uveďte: název orgánu, který Vám certifikaci udělil (max. 240 znaků) k jaké činnosti (max. 240 znaků) 10) Jak jste spokojeni s činností pracovníků Úřadu práce ČR (ÚP)? (hodnoťte jako ve škole) V oblasti informovanosti o profesních kvalifikacích neumím posoudit V oblasti informovanosti o novinkách v rekvalifikacích neumím posoudit Máte nějaké konkrétní problémy při spolupráci s pracovníky ÚP? (max. 240 znaků) Máte nějaký podnět ke zlepšení jejich práce? (max. 240 znaků)

9 Číselník oborů vzdělání a přípravy dle klasifikace ISCED Kód Obor vzdělání a přípravy dle klasifikace ISCED 0 Obecné vzdělání 09 Osobní dovednosti 090 Osobní dovednosti 1 Vzdělávání a výchova 14 Příprava učitelů a pedagogika 140 Příprava učitelů a pedagogika - širší programy 142 Pedagogika 143 Příprava učitelů pro předškolní výchovu 144 Příprava učitelů pro základní vzdělávání 145 Příprava učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů 146 Příprava učitelů odborných předmětů 2 Humanitní vědy a umění 21 Umění 210 Umění - širší programy 211 Výtvarné umění 212 Hudba a divadelní (interpretační) umění 213 Audiovizuální technika a mediální výroba a produkce 214 Design 215 Uměleckořemeslné dovednosti 22 Humanitní vědy 220 Humanitní vědy širší programy 221 Náboženství 222 Cizí jazyky 223 Mateřský jazyk 225 Historie a archeologie 226 Filozofie a etika 3 Společenské vědy, obchod a právo 31 Společenské vědy a vědy o lidském chování 310 Společenské vědy a vědy o lidském chování širší programy 311 Psychologie 312 Sociologie a kulturologie 313 Politické vědy a občanská nauka 314 Ekonomie 32 Žurnalistika a informace 321 Žurnalistika a zpravodajství 322 Knihovnictví, informace a archivnictví 34 Obchod, řízení a správa (finance, administrativa) 340 Obchod, řízení a správa širší programy 341 Velkoobchod a maloobchod 342 Marketing a propagace 343 Peněžnictví, bankovnictví, pojišťovnictví 344 Účetnictví a daně 345 Management a správa 346 Sekretářské a kancelářské práce 347 Pracovní prostředí 38 Právo 380 Právo 4 Přírodní vědy, matematika a informatika 42 Vědy o živé přírodě 421 Biologie a biochemie 422 Vědy o životním prostředí 44 Vědy o neživé přírodě (fyzika, chemie a příbuzné nauky) 440 Vědy o neživé přírodě širší programy 441 Fyzika 442 Chemie 443 Vědy o Zemi 46 Matematika a statistika

10 461 Matematika 462 Statistika 48 Informatika 481 Počítačové vědy 482 Užití počítačů 5 Technické vědy, výroba a stavebnictví 52 Technické vědy a technické obory (strojírenství, energetika, elektrotechnika) 520 Technické vědy a technické obory širší programy 521 Strojírenství, kovovýroba a metalurgie 522 Elektrotechnika a energetika 523 Elektronika a automatizace 524 Chemické výroby 525 Motorová vozidla, lodě a letadla (výroba a opravy dopravních prostředků) 54 Výroba a zpracování 540 Výroba a zpracování širší programy 541 Potravinářství 542 Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže 543 Výroba a zpracování materiálů (dřevo, papír, plasty, sklo) 544 Hornictví a těžba 58 Architektura a stavebnictví 581 Architektura a urbanismus 582 Stavebnictví a inženýrské stavitelství 6 Zemědělství a veterinářství 62 Zemědělství, lesnictví a rybářství 620 Zemědělství, lesnictví a rybářství širší programy 621 Rostlinná a živočišná výroba 622 Zahradnictví 623 Lesnictví 624 Rybářství 64 Veterinářství 640 Veterinářství 7 Zdravotnictví a sociální péče 72 Zdravotnictví 720 Zdravotnictví širší programy 721 Humánní medicína 723 Ošetřovatelství a pečovatelství 724 Stomatologie 725 Lékařská diagnostika a léčebná technika 726 Terapie a rehabilitace 727 Farmacie 76 Sociální péče 761 Peče o děti a mládež 762 Sociální péče a poradenství 8 Služby 81 Osobní služby 810 Osobní služby širší programy 811 Hotelnictví, restaurace, stravování 812 Cestování, turismus a volný čas 813 Sporty 814 Služby pro domácnost 815 Kadeřnické a kosmetické služby 84 Přepravní služby a spoje 840 Přepravní služby a spoje 85 Ochrana životního prostředí 850 Ochrana životního prostředí širší programy 851 Technologie ochrany životního prostředí 852 Přírodní prostředí a přirozené formy života 853 Veřejné hygienické služby 86 Bezpečnostní služby 860 Bezpečnostní služby širší programy

11 861 Ochrana osob a majetku 862 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 863 Vojsko a obrana 9 Ostatní 99 Ostatní (nezačlenitelné programy) 999 Nezačlenitelné programy