Metodický návod pro práci s aplikací a pro vyplnění dotazníku. Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický návod pro práci s aplikací a pro vyplnění dotazníku. Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 2013"

Transkript

1 Metodický návod pro práci s aplikací a pro vyplnění dotazníku Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 23 Postup: Vyplnění a odeslání elektronického dotazníku probíhá prostřednictvím internetové aplikace po přihlášení na adresu Před vyplňováním dotazníku je vhodné si přečíst tento metodický návod. IČO: vyplníte Vaše IČO. Heslo: o způsobu vyplnění hesla pro první přihlášení jste byli informováni dopisem MŠMT. (Heslo používané při obdobném šetření v minulých letech již není platné.) Při prvním přihlášení jste programem vyzváni ke změně přednastaveného hesla, nově zvolené heslo zůstává platné i pro každé další přihlášení do aplikace. Je vhodné si jej poznamenat pro případné další přihlášení do aplikace. V případě problémů s přihlášením kontaktujte MŠMT mailem na adrese Na tuto adresu můžete zasílat i případné metodické a technické dotazy. V textu zprávy uveďte vaše IČO a informaci, že se jedná o Šetření vzdělávacích programů. Dotazník Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 23 se vyplňuje výhradně do internetového formuláře. Po úspěšném přihlášení se dostanete na úvodní stránku dotazníku s již předvyplněnými některými údaji o Vaší organizaci/škole převzatými z databáze MŠMT. V horní části obrazovky se nachází tabulka s údaji o Vaší organizaci, uvedenými v databázi MŠMT nebo převzatými z rejstříku škol a školských zařízení nebo adresáře vysokých škol. Tyto údaje nelze měnit. V následující části tabulky jsou obsaženy jednak kontaktní údaje, které lze doplňovat a dále údaje o společnosti/škole, které je nutno vyplnit výběrem pomocí rozbalovacího seznamu z číselníků, které jsou součástí programové aplikace. Povinné údaje jsou označeny *. Nevyplněné nebo chybně vyplněné údaje program označí při pokusu o uložení žlutě a v dolní části obrazovky se objeví chybové hlášení. Následuje seznam oddílů dotazníku. Kliknutím na název oddílu se dostanete přímo k pořizování oddílu dotazníku. Terčíky vpravo na řádku signalizují stav vyplnění oddílu, viz legenda. Pokud ještě nejsou správně vyplněny všechny povinné položky v záhlaví, je první řádek v seznamu oddílů označen žlutě. Tento řádek neslouží jako odkaz.

2 Je vhodné zpracovávat oddíly v pořadí, v jakém se nabízejí. Bez ohledu na to, zda organizace v roce 23 realizovala nebo ne nějaké vzdělávací kurzy, je třeba otevřít, případně doplnit a uložit oddíl Organizace a otevřít, vyplnit a uložit oddíl Doplňující otázky. Oba oddíly obsahují tlačítka Uložení a kontrola a Zpět bez uložení. Do všech numerických položek lze zadávat jen nulu nebo celá čísla. Po vyplnění jednotlivých oddílů nezapomeňte vždy odeslat oddíl ke kontrole. Odeslání oddílu ke kontrole současně ukládá pořízené údaje do databáze a lze jej tedy i úspěšně využít k uložení dat, pokud je potřeba z jakýchkoli důvodů práci přerušit. V případě, že nedojde k uložení dat právě vyplňovaného oddílu do 20 minut, dojde k automatickému odpojení od serveru, právě pořízená data se ztratí a je nutné se opět znovu přihlásit a údaje vyplnit. Oddíl Organizace Řádek 09 se týká jen organizací, které měly v roce 23 platnou akreditaci oddělení dalšího vzdělávání MŠMT. Ve sl. 2 zaškrtnou políčko, pokud v roce 23 realizovaly akreditované rekvalifikační kurzy. Podrobnější informace o těchto kurzech se uvádějí v oddíle II. Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy. Řádek 10 se týká všech oslovených organizací. Sl. 1 zaškrtnou, pokud v roce 23 vlastnili akreditaci udělenou jiným útvarem MŠMT (např. odbor sportu, DVVP, ) nebo jiným ministerstvem a sl. 2 zaškrtnou v případě, že na základě této akreditace realizovali v roce 23 rekvalifikační kurzy. Žádné další údaje o těchto kurzech se do dotazníku neuvádějí! Řádek 11 se týká pouze oslovených škol (středních, vyšších odborných a vysokých škol). Sl. 2 zaškrtnou v případě, že v roce 23 realizovaly vzdělávací kurzy na základě zmocnění v 108 odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace o těchto kurzech se uvádějí v oddíle II. Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy. Řádek 12 se týká všech oslovených organizací. Sl. 2 zaškrtnou v případě, že v roce 23 realizovaly jakékoli další neakreditované vzdělávací kurzy. Podrobnější informace o těchto kurzech se uvádějí v oddíle III. Neakreditované vzdělávací programy. Do řádku 13 se uvádí počet pracovníků podílejících se v roce 23 přímo na vzdělávání v realizovaných kurzech, do řádku 14 se uvede počet externích pracovníků. Za externí pracovníky jsou pro potřeby dotazníku považováni pracovníci zaměstnaní na základě dohod apod. Pokud organizace nerealizovala žádné kurzy, uvede do obou řádků 0.

3 Oddíl Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy Oddíl se týká akreditovaných rekvalifikačních vzdělávacích programů a současně kurzů, které jsou realizovány na základě zmocnění v 108 odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Nabízí se pouze organizacím s akreditací oddělení dalšího vzdělávání MŠMT a školám, které v řádku 09 nebo 10 oddílu Organizace uvedly, že v roce 23 realizovaly tyto kurzy. Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy evidované v databázi MŠMT platné pro rok 23 jsou již předvyplněny. Organizace nejprve označí ve sl. 1 Nerealizováno (Ne (N)) ty vzdělávací program, které nebyly v roce 23 realizovány. Sl. 2 až 9 se v tomto případě nevyplňují (terčík vlevo na řádku se zbarví zeleně). U realizovaných programů (kurzy se v roce 23 konaly) se následně doplní údaje ve sloupcích 2 až 9 pomocí tlačítka Změnit. Do sl. 2 Počet opakování se uvede, kolikrát se daný kurz v průběhu roku konal. Uvádějí se pouze kurzy ukončené v roce 23. Do sl. 3 Počet účastníků celkem se uvede celkový počet všech účastníků daného kurzu v roce 23, do sl. 4 Počet absolventů celkem se uvede počet absolventů, kteří v roce 23 ukončili kurz úspěšným složením závěrečných zkoušek. Do sl. 5 až 9 se rozepíše v procentech způsob financování kurzů (kurz plně hrazený účastníky = do sl. 6 se zapíše číslo 100). Řádek se uloží pomocí tlačítka Uložení a kontrola. Pokud jsou údaje chybné, objeví se chybové hlášení a při návratu zpět na oddíl je řádek s chybou označen žlutě a řádek je nutné opravit. Organizace, která není současně školou, nemůže přidávat a vyplňovat žádné další volné řádky do oddílu II. Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy. V případě, že škola realizovala rekvalifikační kurzy na základě zmocnění v 108 odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (v oddíle Organizace je zaškrtnut ř. 11, sl. 2), vkládá nové řádky pomocí tabulky Vložit další záznam, kde do položky Název akreditované činnosti vkládá název oboru vzdělání, dále z číselníku vybere příslušný kód ISCED a doplní do sl. d údaj, zda kurz vede k profesní kvalifikaci, do sl. f hodinový rozsah kurzu a numerické hodnoty do sloupců 2 až 9 (sloupce jednací a Datum akreditace se nevyplňují). Nakonec se celý řádek uloží pomocí tlačítka Uložení a kontrola.

4 Pokud jsou všechny řádky řádně vyplněné (nebo zůstaly nedoplněné, pokud se daný program nerealizoval), tj. jsou označeny zeleně, lze celý oddíl zkontrolovat tlačítkem Zkontrolovat, vrátit se zpět na nabídku oddílů a pokračovat ve vyplňování dalších částí dotazníku. Oddíl Neakreditované vzdělávací programy Oddíl se nabízí všem osloveným organizacím, které zaškrtly v ř. 12 v oddílu Organizace, že v roce 23 realizovaly neakreditované vzdělávací programy. Nový řádek se vytvoří doplněním údajů do prázdného záznamu v dolní části obrazovky v tabulce Vložit další záznam. Údaje o realizovaných neakreditovaných programech se slučují do skupin oborů, ve kterých byly kurzy realizovány (viz číselník oborů vzdělání a přípravy pouze dvojciferné kódy. Jestliže vzdělávací zařízení pořádá více neakreditovaných kurzů např. v oboru výpočetní techniky, vyplňuje pouze jeden řádek a v něm celkové údaje za všechny pořádané neakreditované kurzy v tomto oboru. U každé skupiny oborů je nutno nejprve z číselníku zvolit její zařazení do dvouciferné klasifikace ISCED, tj. vybrat příslušnou skupinu oborů, a doplnit údaje ve sloupcích 2 až 9. Po vyplnění údajů o programech realizovaných v zadaných skupinách oborů se řádek se zapsanými údaji uloží prostřednictvím tlačítka Uložení a kontrola. Uložené řádky lze smazat tlačítkem Odstranit nebo opravovat tlačítkem Změnit. Pokud jsou správně vyplněny všechny potřebné řádky, oddíl se zkontroluje tlačítkem Zkontrolovat. Úplné znění číselníku včetně podrobných trojciferných kódů se nachází v dolní části obrazovky a v těchto pokynech. Pro správné zařazení vzdělávacího programu do číselníku ISCED lze využít v případě potřeby i metodiku uveřejněnou na webových stránkách ČSÚ Součtové řádky v oddílech Akreditované a neakreditované vzdělávací programy se doplňují automaticky a slouží pouze jako kontrolní součty.

5 Pokyny pro vyplnění jednotlivých položek oddílů Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy a Neakreditované vzdělávací programy Celkový hodinový rozsah - uvádí se počet hodin (součet teoretické i praktické výuky) kurzu. (týká se jen oddílu Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy v případě, že škola doplňuje řádky o kurzech realizovaných na základě zmocnění v 108 odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) Počet opakování pokud program nebyl realizován, zůstává v položce hodnota 0, pokud byl program realizován, musí být hodnota položky větší nebo rovna 1, vyplní se tedy počet realizací programu v daném kalendářním roce. (týká se jen oddílu Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy) Počet účastníků vyplní se celkový počet účastníků programu v průběhu celého kalendářního roku, hodnota musí být větší nebo rovna počtu opakování (v kurzu musí být alespoň jeden účastník v jednom běhu kurzu), pokud program nebyl realizován, zůstává v položce hodnota 0 (týká se jen oddílu Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy). Počet absolventů vyplní se celkový počet absolventů programu v průběhu celého kalendářního roku, hodnota položky nesmí být větší než celkový počet účastníků v daném kalendářním roce (program nemůže absolvovat více lidí, než se ho zúčastnilo), pokud program nebyl realizován, zůstává v položce hodnota 0 (týká se jen oddílu Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy). Financování součet podílů jednotlivých forem financování (příspěvek úřadu práce, úhrada účastníků, úhrada od podniků/institucí, jiné zdroje, strukturální fondy) musí být 100, pokud program nebyl realizován, zůstávají v položkách hodnoty 0 (týká se jen oddílu Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy). V oddíle Doplňující otázky, který je povinný pro všechny respondenty, lze na některé z otázek odpovědět Ano zaškrtnutím příslušného políčka u dané otázky (otázky č. 1, 5, 6, 8 a 9) nebo výběrem jedné z nabízených možností (otázky č. 2, 3, 4, 7 a 10), na jiné lze zformulovat textovou odpověď (otázky 3c, 5, 6 a 10), přičemž možná délka textu je vždy uvedena u příslušné otázky, nebo doplnit numerickou hodnotu (otázka 8). Otázky č. 1 a případně č. 2 jsou dostupné pouze organizacím, které vlastnily akreditaci. Pokud nebyl v roce 23 realizován žádný vzdělávací program, zvolí organizace u otázky č. 3 možnost d). Do aplikace je zabudována řada kontrol zapsaných údajů. Pokud jsou v dotazníku po odeslání oddílu ke kontrolám nalezeny porušené kontrolované vazby, objeví se hlášení o chybách: Oddíly lze opravovat v libovolném pořadí. Po odstranění kritických chyb a odeslání všech nabízených oddílů ke kontrole se objeví tlačítko Odeslat šetření, pomocí kterého předáte data dotazníku MŠMT k dalšímu zpracování. Po odeslání dotazníku se objeví nápis Úspěšné vyplnění šetření bylo odesláno na MŠMT. Teprve nyní jsou data skutečně předána a k dispozici MŠMT! Současně se objeví možnost tisku jednotlivých stránek odeslaného dotazníku. Tiskový výpis slouží pouze pro Vaši vlastní potřebu. V případě pozdější opravy je nezbytné znovu odeslat dotazník příslušným tlačítkem a teprve potom je opět umožněno prohlížet a tisknout jednotlivé stránky. Jakékoli opravy lze provádět pouze do termínu ukončení sběru dat.

6 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 23 Název organizace Místo PSČ Ulice I. Organizace řádku Doplňte a b 1 Identifikační kód společnosti IČO 02 Telefon WWW adresa 05 Kraj 06 Velikost obce, ve které sídlí organizace 07 Ekonomická právní forma 08 Ř. 06, 07 a 08 se vyplní podle číselníku, který je uveden v pořizovacím programu. Organizace vyplňuje pouze řádky s bílým podkladem. Akreditaci udělilo řádku Vlastnili jsme akreditaci Realizovali jsme vzděl. program a b 1 2 MŠMT, odbor vzdělávání, oddělení dalšího vzdělávání 09 ano/ne ano/ne MŠMT - jiný odbor a jiná ministerstva (MŠMT sport či DVPP, MPSV, MV, MZdr. apod.) 10 ano/ne ano/ne Realizace vzdělávacích programů na základě zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 11 X ano/ne Realizace neakreditovaných vzdělávacích programů v roce X ano/ne Ř. 09 a 10: Uveďte, zda jste vlastnili v roce 23 akreditaci, pokud ano, zda jste realizovali rekvalifikační vzdělávací program v rámci udělené akreditace. Ř. 11: Vyplňují pouze školy, které realizovaly v roce 23 rekvalifikační program bez akreditace MŠMT podle 108 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Ř. 12: Vyplňují všechny organizace, které realizovaly v roce 23 neakreditovaný vzdělávací program (kromě škol uvedených v ř. 11) V pořizovacím programu zaškrtněte příslušné políčko, pokud odpovídáte ANO. řádku Rok 23 a b 1 Počet pracovníků zajišťujících vzdělávání (kmenových i externích) celkem 13 z toho počet externích pracovníků 14 Uvádí se počet pracovníků, kteří se přímo podílejí na vzdělávání (vedení kurzů), tj. lektoři, učitelé apod., nikoli administrativní pracovníci. Jako kmenoví se posuzují pracovníci, kteří jsou v zařízení v pracovním poměru, ostatní pracovníci pracující na základě dohod apod. se posuzují jako externí (ř. 14)

7 Rok 23 II. Akreditované rekvalifikační vzdělávací programy 1 ) Název akreditované pracovní činnosti jednací Datum akreditace Vede k profesní kvalifikaci Kód ISCED Celkový hodinový rozsah řádku Realizováno 2 ) Počet opakování Počet účastníků celkem Počet úspěšných absolventů závěrečných zkoušek celkem Financování vzdělávacích programů v procentuálním rozložení 3 ) příspěvek úřadu práce úhrada účastníků úhrada od podniků/ institucí jiné zdroje a b c d e f g Celkem 20 1 ) Za akreditované rekvalifikační programy, uvedené v odd. II se považují pouze kurzy realizované na základě akreditace udělené odborem vzdělávání, oddělením dalšího vzdělávání MŠMT a kurzy, které byly v roce 23 realizovány na základě zmocnění v 108 odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Neuvádějí se kurzy realizované na základě akreditace udělené jiným odborem MŠMT (DVPP, odbor sporu, ), jiným ministerstvem apod. 2 ) Ve sloupci 1 se v pořizovacím programu zaškrtne políčko Ne (N), pouze pokud daný vzdělávací program nebyl v roce 23 realizován. Sl. 2 až 9 se v tomto případě nevyplňují. 3 ) Hodnoty ve sl. 5 až 9 se udávají v celých číslech v %, jejich součet činí 100 %. Organizace vyplní údaje v řádcích, ve sl. 2 až 9, pokud v roce 23 realizovala akreditovaný rekvalifikační vzdělávací program uvedený ve sl. a. Pokud škola realizovala v roce 23 rekvalifikační vzdělávací programy na základě zmocnění v 108 odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, vyplní volné řádky ve všech sloupcích s výjimkou sl. b, c a d, do sl. a uvádí název oboru nebo studijního programu. III. Neakreditované vzdělávací programy Kód Obor vzdělání a přípravy dle klasifikace ISCED Skupina oborů řádku Celkový počet realizovaných kurzů 4 ) a b e 2 2 Celkem 30 Počet účastníků celkem Počet absolventů celkem strukturální fondy Financování vzdělávacích programů v procentuálním rozložení 3 ) příspěvek úřadu práce úhrada účastníků úhrada od podniků/ institucí jiné zdroje strukturální fondy Organizace vyplní údaje v řádcích, pokud v roce 23 realizovala neakreditovaný vzdělávací program. Údaje o realizovaných neakreditovaných programech se slučují do skupin oborů, ve kterých byly kurzy realizovány (viz číselník oborů vzdělání a přípravy pouze dvojciferné kódy), např. jestliže vzdělávací zařízení pořádá 3 různé kurzy bez akreditace (Manažer, Obchodní zástupce, Administrativní pracovník), v jediné skupině oborů (34), vyplňuje pouze jeden řádek. 3 ) Hodnoty ve sl. 5 až 9 se udávají v %, jejich součet činí 100 %. 4 ) Uvede se počet jednotlivých kurzů násobený počtem jejich opakování viz pokyny k vyplnění dotazníku.

8 IV. Doplňující otázky 1) Došlo u Vašeho vzdělávacího zařízení/školy k nějakým změnám oproti podané žádosti (např. název a sídlo společnosti, obsah vzdělávacího programu, prostory pro výuku, lektorský sbor)? (Na tuto otázku odpovídají pouze organizace, které mají akreditace od oddělení dalšího vzdělávání MŠMT.) 2) Nahlásili jste změnu obratem na MŠMT? (zaškrtněte požadovanou odpověď, pouze pokud jste na otázku 1) odpověděli ano ) a) ano b) ne, nevím, že se mají změny nahlašovat c) ne, zapomněl/a jsem ano ne 3) Vede Vaše vzdělávací zařízení/škola dokumentaci, která eviduje zahájení, průběh a ukončení kurzu (tzn. evidenci vstupních předpokladů, třídní knihu vč. docházky všech frekventantů a kopie nebo evidenci vydaných osvědčení o rekvalifikaci)? a) ano, vedeme všechnu výše uvedenou dokumentaci b) ne c) pouze částečnou (uveďte jakou, max. 100 znaků) d) netýká se (v roce 23 neprobíhaly žádné kurzy) 4) Znáte vyhlášku č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení a která se vztahuje jak na akreditovaná vzdělávací zařízení, tak na všechny školy realizující rekvalifikační kurzy? a) ano b) ne c) nevím, že je v platnosti tato vyhláška 5) Sledujete novinky týkající se realizace rekvalifikačních kurzů na webových stránkách vzdělávání další vzdělávání? ano ne Uvítal bych více informací. Jaké? (max. 240 znaků) 6) Souhlasili byste, kdyby se schválené vzory osvědčení, včetně učebních plánů, zveřejňovaly na webových stránkách MŠMT? ano ne 7) Znáte Národní soustavu kvalifikací (NSK), jejímž obsahem jsou profesní kvalifikace (PK), které upravují obsahy závěrečných zkoušek a tím i rekvalifikačních programů? (zaškrtněte požadovanou odpověď) znám NSK i PK znám pouze NSK znám pouze PK neznám ani jedno 8) Máte autorizaci k realizaci závěrečných zkoušek z PK? ano ne Pokud ano, uveďte: počet autorizací jaká je úspěšnost u závěrečných zkoušek z PK v %: zájemce pouze o ZK % účastník rekvalifikačního programu % 9) Byla Vám udělena certifikace podle jiného právního předpisu, nařízení vlády, normy apod.? (všechny kromě ISO, např. zkušební komisař pro vysokozdvižné vozíky) ano ne Pokud ano, uveďte: název orgánu, který Vám certifikaci udělil (max. 240 znaků) k jaké činnosti (max. 240 znaků) 10) Jak jste spokojeni s činností pracovníků Úřadu práce ČR (ÚP)? (hodnoťte jako ve škole) V oblasti informovanosti o profesních kvalifikacích neumím posoudit V oblasti informovanosti o novinkách v rekvalifikacích neumím posoudit Máte nějaké konkrétní problémy při spolupráci s pracovníky ÚP? (max. 240 znaků) Máte nějaký podnět ke zlepšení jejich práce? (max. 240 znaků)

9 Číselník oborů vzdělání a přípravy dle klasifikace ISCED Kód Obor vzdělání a přípravy dle klasifikace ISCED 0 Obecné vzdělání 09 Osobní dovednosti 090 Osobní dovednosti 1 Vzdělávání a výchova 14 Příprava učitelů a pedagogika 140 Příprava učitelů a pedagogika - širší programy 142 Pedagogika 143 Příprava učitelů pro předškolní výchovu 144 Příprava učitelů pro základní vzdělávání 145 Příprava učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů 146 Příprava učitelů odborných předmětů 2 Humanitní vědy a umění 21 Umění 210 Umění - širší programy 211 Výtvarné umění 212 Hudba a divadelní (interpretační) umění 213 Audiovizuální technika a mediální výroba a produkce 214 Design 215 Uměleckořemeslné dovednosti 22 Humanitní vědy 220 Humanitní vědy širší programy 221 Náboženství 222 Cizí jazyky 223 Mateřský jazyk 225 Historie a archeologie 226 Filozofie a etika 3 Společenské vědy, obchod a právo 31 Společenské vědy a vědy o lidském chování 310 Společenské vědy a vědy o lidském chování širší programy 311 Psychologie 312 Sociologie a kulturologie 313 Politické vědy a občanská nauka 314 Ekonomie 32 Žurnalistika a informace 321 Žurnalistika a zpravodajství 322 Knihovnictví, informace a archivnictví 34 Obchod, řízení a správa (finance, administrativa) 340 Obchod, řízení a správa širší programy 341 Velkoobchod a maloobchod 342 Marketing a propagace 343 Peněžnictví, bankovnictví, pojišťovnictví 344 Účetnictví a daně 345 Management a správa 346 Sekretářské a kancelářské práce 347 Pracovní prostředí 38 Právo 380 Právo 4 Přírodní vědy, matematika a informatika 42 Vědy o živé přírodě 421 Biologie a biochemie 422 Vědy o životním prostředí 44 Vědy o neživé přírodě (fyzika, chemie a příbuzné nauky) 440 Vědy o neživé přírodě širší programy 441 Fyzika 442 Chemie 443 Vědy o Zemi 46 Matematika a statistika

10 461 Matematika 462 Statistika 48 Informatika 481 Počítačové vědy 482 Užití počítačů 5 Technické vědy, výroba a stavebnictví 52 Technické vědy a technické obory (strojírenství, energetika, elektrotechnika) 520 Technické vědy a technické obory širší programy 521 Strojírenství, kovovýroba a metalurgie 522 Elektrotechnika a energetika 523 Elektronika a automatizace 524 Chemické výroby 525 Motorová vozidla, lodě a letadla (výroba a opravy dopravních prostředků) 54 Výroba a zpracování 540 Výroba a zpracování širší programy 541 Potravinářství 542 Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže 543 Výroba a zpracování materiálů (dřevo, papír, plasty, sklo) 544 Hornictví a těžba 58 Architektura a stavebnictví 581 Architektura a urbanismus 582 Stavebnictví a inženýrské stavitelství 6 Zemědělství a veterinářství 62 Zemědělství, lesnictví a rybářství 620 Zemědělství, lesnictví a rybářství širší programy 621 Rostlinná a živočišná výroba 622 Zahradnictví 623 Lesnictví 624 Rybářství 64 Veterinářství 640 Veterinářství 7 Zdravotnictví a sociální péče 72 Zdravotnictví 720 Zdravotnictví širší programy 721 Humánní medicína 723 Ošetřovatelství a pečovatelství 724 Stomatologie 725 Lékařská diagnostika a léčebná technika 726 Terapie a rehabilitace 727 Farmacie 76 Sociální péče 761 Peče o děti a mládež 762 Sociální péče a poradenství 8 Služby 81 Osobní služby 810 Osobní služby širší programy 811 Hotelnictví, restaurace, stravování 812 Cestování, turismus a volný čas 813 Sporty 814 Služby pro domácnost 815 Kadeřnické a kosmetické služby 84 Přepravní služby a spoje 840 Přepravní služby a spoje 85 Ochrana životního prostředí 850 Ochrana životního prostředí širší programy 851 Technologie ochrany životního prostředí 852 Přírodní prostředí a přirozené formy života 853 Veřejné hygienické služby 86 Bezpečnostní služby 860 Bezpečnostní služby širší programy

11 861 Ochrana osob a majetku 862 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 863 Vojsko a obrana 9 Ostatní 99 Ostatní (nezačlenitelné programy) 999 Nezačlenitelné programy

SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb.

SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb. I. NORMATIVNÍ ČÁST SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb. 358 SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 13. prosince 2007 o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 97 Český statistický úřad podle 19 odst.

Více

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace.

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace. Práce s aplikací pro zpracování statistických výkazů za vysoké školy a ostatní přímo řízené organizace (netýká se škol a školských zařízení v regionálním školství) 1. Postup: Přihlásíte se k internetu

Více

Zpracování statistického výkazu P 1-04

Zpracování statistického výkazu P 1-04 Zpracování statistického výkazu P 1-04 Výkaz se vyplňuje do internetového formuláře. Před vyplňováním výkazu je nezbytně nutné si přečíst příslušné Pokyny a vysvětlivky k jeho vyplňování. Pokud nepřenášíte

Více

ČESKÉ PANELOVÉ ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ. Karty k dotazníku: CAPI proxy dotazník

ČESKÉ PANELOVÉ ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ. Karty k dotazníku: CAPI proxy dotazník ČESKÉ PANELOVÉ ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ Karty k dotazníku: CAPI proxy dotazník Vlna 1, 2015 KARTA k ot. 5 Obecné vzdělání 1. Všeobecně vzdělávací programy 2. Osobní dovednosti Vzdělávání a výchova 3. P íprava

Více

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Aplikace nezpracovává ani nepřijímá individuální údaje předávané ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří a VOŠ. Po zpracování dat jen vystavuje

Více

Analýza šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů v JmK konaných v letech 2009 až 2013

Analýza šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů v JmK konaných v letech 2009 až 2013 Analýza šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů v JmK konaných v letech 2009 až 2013 Centrum vzdělávání všem Brno 2014 Obsah Úvod...1 1 Metodologie...2 2 Vzdělavatelé...3 2.1 Počty

Více

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Co dělat pro vytváření lepších programů pro další profesní vzdělávání I. část AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT PhDr. Lenka Vlčková MŠMT Pondělí 17. října 2011, Liberec Program

Více

Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření

Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů, (dále jen zákon ), která pro vymezené

Více

Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV

Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV Mgr. Martin Sycha, Ph.D. oddělení vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT Závěrečná konference projektu KRUH 14. 3. 2013 Snižující

Více

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Aplikace nezpracovává ani nepřijímá údaje předávané ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří a VOŠ. Po zpracování dat jen vystavuje jejich

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

M 9. VÝKAZ o konzervatoři podle stavu k MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. III. Počet žáků podle ročníků

M 9. VÝKAZ o konzervatoři podle stavu k MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. III. Počet žáků podle ročníků MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění

Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění P 1c - 01 Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9. 2017 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Kdo výkaz sestavuje Výkaz sestavují jen organizace, které vyplácejí plat

Více

střední s výuč. listem vzdělávání střední s maturitou

střední s výuč. listem vzdělávání střední s maturitou MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém Příloha č. 3 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém I.díl Identifikační údaje: 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s. družstvo fyzická

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06400 Podporované byty Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel o

Více

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních v rámci společného vzdělávání (výkaz R 44-99)

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních v rámci společného vzdělávání (výkaz R 44-99) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Odbor školské statistiky, analýz a informační strategie INFORMAČNÍ SEMINÁŘ o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních v rámci společného vzdělávání

Více

Přílohy Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4

Přílohy Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4 Přílohy Příloha 1 Evropský sociální fond Příloha 2 Aktivní politika zaměstnanosti po vstupu do EU Příloha 3 Nabídka zabezpečení rekvalifikace - formulář Příloha 4 Kalkulace nákladů rekvalifikace - formulář

Více

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Vysvětlivky - popis podrobně vymezených oborů Tento dokument popisuje předmětový obsah každého podrobně vymezeného oboru Klasifikace oborů vzdělání

Více

Správní úřad Škola podle 16 odst. 9

Správní úřad Škola podle 16 odst. 9 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06600 Bytové domy bez bariér Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel

Více

Akreditace a hodnocení kvality vysokých škol. Vladimír Roskovec AF XXXIV 25. 10. 2012

Akreditace a hodnocení kvality vysokých škol. Vladimír Roskovec AF XXXIV 25. 10. 2012 Akreditace a hodnocení kvality vysokých škol Vladimír Roskovec AF XXXIV 25. 10. 2012 Nejdůležitější věci jsou ty, o kterých se nehovoří. Současný stav: - akreditace studijních programů a oprávnění konat

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 4 III. Základní informace o projektu...

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T.

ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T. ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T. ŠETŘENÍ Šetření přechodu absolventů středních škol na trh práce Získání zpětné vazby od absolventů z hlediska kariérové volby, spokojenosti

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 3 III. Základní informace o projektu...

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Správní úřad Škola pro SVP

Správní úřad Škola pro SVP MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let

Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let 2012-2016 Na základě opatření uvedených v Dlouhodobém záměru vzdělávání

Více

PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI. školy nebo školského zařízení do/v/z rejstříku škol a školských zařízení s účinností od

PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI. školy nebo školského zařízení do/v/z rejstříku škol a školských zařízení s účinností od Příloha č. 1 Navrhovatel: Místo a datum podání žádosti o PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI školy nebo školského zařízení do/v/z rejstříku škol a školských zařízení s účinností od Právnická osoba, která vykonává činnost

Více

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Toto je příručka pro uživatele aplikace Ohlašování údajů pro vodní bilanci. Obsah Obsah...1 O aplikaci...2 Úvodní stránka...3 Přihlášení...4

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření

Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření Systém Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření Manuál webové aplikace leden 2012 v4.0 Státní zdravotní ústav Národní referenční laboratoř pro AIDS 1 1 Úvod Systém HlasSZU

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Podle novely Zákona o DPH mají plátci DPH od 1.1.2016 povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML.

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁJEM O ZVOLENOU REKVALIFIKACI uchazeče o zaměstnání - zájemce o zaměstnání dle 109a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů A. Vyplní

Více

Analýza nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na českém trhu práce

Analýza nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na českém trhu práce Analýza nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na českém trhu práce Klára Kalíšková CERGE-EI a VŠE Seminář Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti ČR Poslanecká sněmovna

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁJEM O ZVOLENOU REKVALIFIKACI uchazeče o zaměstnání - zájemce o zaměstnání v rámci projektu OP LZZ: Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (reg.č.: CZ.1.04./2.1.00/03.00017)

Více

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém I.díl Identifikační údaje: 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s.

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

Aktuální otázky se zaměřením na prováděcí předpisy k novele. Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D.

Aktuální otázky se zaměřením na prováděcí předpisy k novele. Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. Aktuální otázky se zaměřením na prováděcí předpisy k novele 1 Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. Novela vysokoškolského zákona Provedená zákonem č. 137/2016 Sb. Ve Sbírce zákonů vyhlášena dne 2.5.2016,

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06200 Regenerace sídlišť Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel

Více

Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce. Data týkající se uplatnění absolventů na trhu práce

Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce. Data týkající se uplatnění absolventů na trhu práce Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce Výběr vstupních dat (volte jednu z možností) Výběr na základě skupin oborů vzdělání Všechny skupiny oborů Výběr na základě oborů vzdělání x Jiný výběr

Více

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

M 10. VÝKAZ o vyšší odborné škole podle stavu k 30. 9. 2014

M 10. VÝKAZ o vyšší odborné škole podle stavu k 30. 9. 2014 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017

Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání říjen 2016 Kód První kolo přijímacího řízení ve šk. roce 2015/16 Skupina

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Právní stav ke dni 1.1. 2013 Seznam obsahuje právní předpisy

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Třídní schůzky 11.11. 2014

Třídní schůzky 11.11. 2014 Třídní schůzky 11.11. 2014 ARTIFEX veletrh řemesel a zaměstnanosti Bruntál, Společenský dům, Ruská 14 13.11. 2014 od 9.00 16.00 Žáci 9. ročníku půjdou v době vyučování 10.00 10.45 Atlas školství www. Infoabsolvent.cz

Více

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby 1) : Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze:

Více

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM Elektronický sběr výkazů Ministerstva dopravy České republiky Základní pokyny pro práci s elektronickým formulářem resortní statistiky Ministerstva

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

NÁVOD PRO PRÁCI S ems PŘI VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU PŘÍJEMCEM DOTACE

NÁVOD PRO PRÁCI S ems PŘI VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU PŘÍJEMCEM DOTACE NÁVOD PRO PRÁCI S ems PŘI VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU PŘÍJEMCEM DOTACE 1. verze: 03.04.2017 www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Oznámení na profilu kupujícího

Oznámení na profilu kupujícího Oznámení na profilu kupujícího Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.07.2013 Verze v03.3

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje 1 z 11 22.11.2007 20:17 Dobrý den, vstoupili jste na stránky dotazníku Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje. Cílem dotazníku je zmapovat potřeby vědeckovýzkumného sektoru v ČR a zajistit

Více

Projekt ČNHP. Příručka pro pacienty. Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy. univerzity.

Projekt ČNHP. Příručka pro pacienty. Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy. univerzity. Projekt ČNHP Příručka pro pacienty Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

POSTUP VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ PŘIHLÁŠKY. soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP)

POSTUP VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ PŘIHLÁŠKY. soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP) POSTUP VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ PŘIHLÁŠKY soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP) Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky...

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Data Skupiny studijních programů: muži versus ženy Počty magisterských

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Sídlo: Křemelná 30, 783 36 Křelov Doručovací

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Manuál pro používání systému Responsible Care

Manuál pro používání systému Responsible Care Manuál pro používání systému Responsible Care OBSAH Úvodní pokyny (registrace a přihlášení)... 3 Podání hlášení... 4 Správá odeslaných hlášení (prohlížení, opravy, mazání)... 5 Správa údajů společnosti...

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://prace.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 5. a 6. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

Ustavování Národního akreditačního úřadu a jeho role Eva Táborská

Ustavování Národního akreditačního úřadu a jeho role Eva Táborská Ustavování Národního akreditačního úřadu a jeho role Eva Táborská Ustavování Národního akreditačního úřadu a jeho role, E.Táborská 1 Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAU) 83: Od 1.9.2016 byl

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V KOMPARACI SE ŠKOLNÍMI ROKY 2011/2012 A 2012/2013

ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V KOMPARACI SE ŠKOLNÍMI ROKY 2011/2012 A 2012/2013 ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V KOMPARACI SE ŠKOLNÍMI ROKY 2011/2012 A 2012/2013 Autor: Mgr. Pavel Pustina, Odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje,

Více

PŘÍLOHA Č. 3 B. Návod na vyplnění formuláře SMVS. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.2 Revize: 2 Strana 1 z 16

PŘÍLOHA Č. 3 B. Návod na vyplnění formuláře SMVS. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.2 Revize: 2 Strana 1 z 16 PŘÍLOHA Č. 3 B Návod na vyplnění formuláře SMVS Řízená kopie elektronická Vydání: 1.2 Revize: 2 Strana 1 z 16 Vyplnění formuláře SMVS přes zkušební databázi Instalace systému SMVS o soubory pro instalaci

Více

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015,

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015, II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě 41/2011 GP ZS) 1 Spisové číslo veřejné zakázky VZ/15/OSR/11

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více