Výroční zpráva. Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2012/2013 " Lásce se naučíme milováním, stejně jako se naučíme vědě studiem a řeči mluvením." František Saleský

2 "Je nutno mít srdce schopné trpělivě vyčkávat; velké věci se uskutečňují pouze velkou trpělivostí a dlouhou dobou." František Saleský 1. Základní údaje Název školského zařízení Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. Adresa zařízení Radhošť 24 IČ Bankovní spojení /0300 Telefon/fax Mobil Adresa internetové stránky Právní forma obecně prospěšná společnost Zařazení do sítě škol Jméno zřizovatele Tomáš Och, Hana Ochová IZO ředitelství Cíl a poslání Posláním Soukromého dětského domova MARKÉTA, o.p.s. je přetrhnout bludný kruh, kdy se ústavním dětem rodí zase ústavní děti. Jedním ze základních cílů naší výchovy je preventivní péče. Ať už je minulost našich dětí jakkoliv nepříjemná, snažíme se jim pomoci bezpodmínečným přijetím a pozitivními prožitky, ze kterých budou moci čerpat ve své dospělosti. Dílčí cíle vychází ze základního uspořádání lidských potřeb dle Matějčka: a) Nabízení rodinného života dětem s nařízenou ústavní výchovou - uspokojování potřeby smysluplného světa. b) Dětství prožité v harmonickém prostředí připomínajícím co nejvíce rodinu - uspokojování potřeby pozitivní identity a životní jistoty. c) Vyvážení volnočasových aktivit tak, aby se mohla rozvíjet každá složka osobnosti dítěte - uspokojování potřeby stimulace. d) Stabilní a přijatelné prostředí nejen v zařízení, ale i v jeho okolí (místo, kde žiji je místem, odkud pocházím) a tím aktivovat pocit bezpečí, jistoty, sounáležitosti a patření někam - uspokojování potřeby otevřené budoucnosti. 2

3 "Opravujte, stále napomínejte, ale v srdci mějte soucit a jednejte se všemi s láskou." Marie Dominika Mazzarello 3. Stručná charakteristika zařízení Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. byl zařazen MŠMT do sítě škol a školských zařízení na podzim roku 2000 s účinností od Jedná se o dětský domov, v němž vyrůstá jedna výchovná skupina, která žije plně rodinným životem se vším, co k němu patří. Odpovídá tomu i počet členů 2 dospělí a 9 dětí (z toho 7 s nařízenou ústavní výchovou). Na pomoc při zajišťování péče o děti je zde zaměstnána asistentka pedagoga. Domov zde nalézají děti, které se nemohou dostat do adopce ani do pěstounské péče, děti, které přesto všechno potřebují individuální přístup, pevné emoční vazby a přirozené rodinné prostředí. To prožívají právě v této rodině. Dětský domov je umístěn v rodinném domku s obytnou plochou cca 300 m², se zahradou a dvorkem ve vesnici Radhošť, která má kolem 120 obyvatel. Krajské město Pardubice je vzdálené 25 minut jízdy vlakem nebo 30 km po silnici a pro potřeby kulturních a sportovních aktivit dětí je dobře dostupné. Na rozdíl od klasických státních zařízení jsou zde děti přítomny běžnému manželskému životu a všemu, co k tomu patří: zažívají, jak se k sobě manželé chovají, projevují si něžnosti, řeší konflikty, usmiřují se a odpouštějí si. Vidí různost názorů, přesto je zde důvěra a respekt. Prožívají zde plně rodinné prostředí se všemi prvky, specifickými pro toto prostředí. To vše je nezbytně nutné k tomu, aby dítě samo dokázalo nastartovat harmonické soužití se svým partnerem, a tím i vychovat vlastní potomky. Děti zde mají své místo i po své zletilosti, mohou se sem vracet i se svými dětmi. Tak i jejich děti poznají generaci starší a budou si moci osvojit základní rodinné vazby. V tomto domově je možnost eliminovat největší nebezpečí stávající ústavní výchovy tj. citovou deprivaci dětí. 3

4 "Je vždy výraz velké lásky spojit se s mnoha a spolupracovat s druhými na uskutečňování jejich dobrých úmyslů." František Saleský 4. Struktura organizace Správní rada jméno funkce zaměstnání Tomáš Březík předseda vedoucí oddělení MěÚ Monika Peterková člen terapeut Mgr. Hana Maturová člen speciální pedagog Mgr. Jakub Vávra člen vedoucí LVO Ing. Jiří Pomikálek člen starosta obce Bc. Roman Barabáš člen vedoucí centra pro rodinu Dozorčí rada jméno funkce zaměstnání JUDr. Pavel Průša předseda advokát Mgr. Eva Šmídová člen ředitelka stacionáře Pavla Kapešová člen pracovnice znalecké kanceláře Zaměstnanci jméno pracovní zařazení délka praxe Tomáš Och ředitel 22 let Hana Ochová etoped 14 let Romana Zezulková asistent pedagoga 5 let 4

5 " Musíme snášet jiné lidi, ale především musíme snášet sami sebe a naše nedokonalosti." František Saleský 5. Zaměstnanci O děti se starají pouze dva stálí zaměstnanci otec a matka, čili ředitel zařízení a vychovatelka. Pro další zajištění péče o děti je zde zaměstnána asistentka pedagoga teta. Ředitel je pedagogem volného času a má více než dvacetiletou pedagogickou praxi v různých zařízeních. Vychovatelka - etoped, nahrazující v tomto domově matku, má vysokoškolské pedagogické vzdělání. Vysokoškolské pedagogické vzdělání má i asistentka pedagoga. Tento domov není založen na klasickém systému ústavní výchovy, ale na fungujících rodinných vztazích. Pro náš dětský domov je nejdůležitější, že zaměstnanci jsou manželé, kteří vnášejí harmonický vztah do chodu celého domova. Manželé jsou zároveň i pěstouni a jedno z jejich pěstounských dětí již založilo svou rodinu. Asistentka pedagoga je v roli tety nebo kamarádky, která si s dětmi hraje a učí se s nimi. Její postavení je koncipováno tak, aby byl zachován základní model rodiny. Dále na výchovu a správný chod domova dohlíží správní a dozorčí rada, skládající se z ekonoma, terapeuta, speciálních pedagogů, pedagogů a státních úředníků. Odbornou garanci převzalo Speciálně pedagogické centrum Svítání Pardubice, a to v oblasti intervence speciálního pedagoga v rodině, v oblasti péče sociální pracovnice a pomoci při další aktuální potřebě, např. logopedické péče, vyšetření klinického psychologa atd. V oblasti sociální velice úzce a s výbornými výsledky spolupracujeme s odbory sociálně právní ochrany dětí v místě jejich trvalého bydliště. 5

6 " I když je malé, zlo snadno roste, když se hladí a živí." František Saleský 6. Výchovně vzdělávací činnost Výchovně vzdělávací plán se skládá z pěti částí: Individuálního plánu osobního rozvoje každého dítěte Přehledu pořádaných akcí zaměřených na rozvoj dětí Roční rozvahy, která má svá specifická zaměření Měsíční rozvahy, jejíž zpracování se váže k událostem roku Hodnocení naplnění rozvah a hodnocení naplnění IPORu Každý rok má své tematické zaměření a v průběhu existence domova jsme se systematicky zaměřovali na rozvoj dětí v jednotlivých oblastech. Všechny roky jsou vzájemně provázané a navazují na sebe. Koncepce nového roku je vždy zvolena tak, aby dítě bylo rozvíjeno na základě poznatků z roku předešlého. Děti tak do sebe přirozenou formou vstřebávají základní principy společenského soužití a uplatnění. Pravidelně jezdíme na návštěvy do běžných rodin k přátelům. Každý rok jezdíme na sportovně ozdravný pobyt na hory a někdy v létě k moři. Společně trávíme chvíle na chalupě a navštěvujeme mnoho kulturních akcí. Děti se na programech aktivně podílejí a samy také navštěvují podle svého zájmu několik zájmových kroužků. Zde se právě uplatňuje jejich jedinečnost a originalita. S ostatními potom chodíme na jejich vystoupení. Děti mají své kamarády z běžných rodin a jsou ve svých přátelstvích podporovány. Vše zde musí plynout v souladu s potřebami dítěte a vše napomáhá jeho zdravému vývoji tak, aby se jeho osobnost mohla spontánně vyvíjet a co nejvíce se přiblížila zdravému vývoji jako u dětí v běžných rodinách jeho vrstevníků. Zaměření pro školní rok 2012/2013 Tento školní rok byl zaměřen na upevňování morálních hodnot v tradičním židovsko-křesťanském duchu, jako kulturního dědictví střední Evropy. Děti jsme v průběhu roku se zvýšeným úsilím seznamovali s původní kulturou naší země, aktivovali v nich pozitivní vztah k národnímu dědictví, a tím jim napomáhali k vytváření hodnotového systému, který by jim pomohl v budoucnu k harmonizaci vlastního života. Děti se seznamovaly s liturgickým rokem. Důraz jsme kladli na slavení svátků jako je posvícení, pouť, Vánoce, Velikonoce a svatodušní svátky. Děti poznávaly poutní místa a jejich význam a zasvěcení. Seznamovaly se se svátostmi a jejich původem, poznávaly rozdíl mezi křtem a vítáním občánků. Byly přítomny tradiční církevní svatbě a porovnávaly ji se svatbou civilní. Někteří se účastnili církevního pohřbu. Děti se učily porozumět desateru a jeho významu v životě lidí. Seznamovaly se se svou příslušností k evropské kultuře a porovnávaly ji s kulturou a náboženstvím pronikajícími k nám z mimoevropských oblastí. Své zkušenosti se současnými náboženskými válkami ve světě jim zprostředkoval během setkání voják z válečných misí. I nadále jsme se snažili zachovávat volnočasové aktivity dětí tak, aby sloužily k jejich rozvoji, ovšem s vědomím, že každá zábava měla nějaký původ a má nějaký účel. 6

7 Při výchově je již tradičně upřednostňován individuální přístup. Proto každá práce, ale také výlety a vycházky, jsou více individuální a každá činnost vychází ze zájmu a potřeb samotných dětí s ohledem na potřeby případně zájmy celé skupiny. Toto vede k většímu uvědomění si mužsko-ženské odlišnosti a přijetí těchto rolí i např. při práci. V souladu s tímto plánem byly děti podporovány ve svých zájmech a koníčcích, které realizovaly v zájmových kroužcích. Nadále jsme děti podporovali v jejich přátelství s dětmi z běžných rodin. Do programu byly zařazeny aktivity, které se v minulosti osvědčily - společná dovolená, sporty kulturní akce, cvičení v sokolovně atd. Každé dítě bylo rozvíjeno individuálně podle svých schopností a potřeb. Téma uplynulého školního roku je rozsáhlé a silně zasahuje do života celé skupiny i jednotlivců, proto je toto téma ještě převedeno do roku následujícího, aby bylo plně využito a mohlo lépe zasáhnout do výchovy těchto dětí. Co jsme prožili Uplynulý školní rok jsme se snažili nabídnout dětem program a zážitky v takové míře, aby se mohly rozvinout jejich individuální potřeby. Všechny naše aktivity byly směřovány k rozvoji dětí a i nepředvídatelné situace, které se vyskytly, jsme využili k jejich rozvoji. Znovu se opakovaly akce, které byly buď stejné jako v předchozích letech, anebo na ně volně navazovaly. Stejně jako v minulosti jsme letos byli vodáky, a to několikrát. Sjeli jsme nejen české řeky - Loučnou, Doubravu, Chrudimku a Divokou Orlici, ale také jsme vyrazili do Polska a Slovenska na Dunajec v Pieninském národním parku a řeku Poprad. Někteří odvážnější sjížděli i švýcarské řeky Hinterrhein a Vorderrhein. Vyzkoušeli jsme lanové parky a atypické sportovní aktivity (např. jízdu na bobové dráze, tubing, obří trampolíny). Věnovali jsme se turistice, jezdili na horských kolech. Lyžovali jsme a jezdili na snowboardech v několika českých lyžařských střediscích. Jedním z nezapomenutelných zážitků byla cesta do zahraničí. Navštívili jsme Chorvatsko, kde jsme kromě koupání využili i možnosti výletu lodí po širém moři. Setkání s muslimskými celníky na hranicích mezi Chorvatskem a Bosnou- Hercegovinou nás přivedlo k uvědomění si bezpečnosti v naší zemi a celkovému kladnému vztahu k Česku. Naše cesta pokračovala do bosenské Medjugorje, kde jsme trávili odpočinkové chvíle, které záměrně naplňovaly rozvahu výchovně vzdělávacího plánu. Navštívili jsme mnoho zajímavých akcí, například firemní vánoční večírek v hotelu Zlatá Štika v Pardubicích a konferenci v hotelu Jezerka na Seči firmy ProfiCredit, a.s. Pořádali jsme dětský karneval a dětské dny v obci. Přispívali jsme svou pomocí při organizování akcí v obci, například rozsvícení vánočního stromu a vánočního posezení aj. Pokračovali jsme v oblíbené tradici svatomartinského pochodu pro děti a rodiče z okolí. V Luži jsme před Vánocemi navštívili divadelní představení o narození Krista a stejné městečko nás duchovně obohatilo i v létě na jedné z několika známých poutí na Chlumku u Luže. K nácviku zásad společenského chování přispěly bezesporu také návštěvy mnoha divadelních představení, kulturních vystoupení, ale i restaurací. Biologii jsme si procvičili při několikerých návštěvách obchodů SuperZoo, ale i při sběru léčivých rostlin. Výchovu k práci jsme naplňovali při těžbě dřeva na topení do našich krbových kamen a úpravou naší zahrady. Sběr brambor na poli pomohl dětem přiblížit rozmanitost lidské práce a její neodmyslitelnou potřebu v každodenním životě. Důležitost běžných pracovních činností vidíme jako nezbytnou součást osobního 7

8 rozvoje dětí. Má je připravit na jejich vlastní působení ve svých domácnostech. Koloběh života nám tady na vesnici tuto možnost nabízí v dostatečné míře. Od podzimního hrabání listí a sklizně úrody se lehce přesuneme k přípravě zazimování zahrady. Zimní nadílka nám kromě radovánek přinesla i každodenní odhazování sněhu. Od jara jsme se starali o zahrádky, pletím, zaléváním a ostatními činnostmi. Příchod dalšího podzimu tradičně vítáme sběrem brambor. Koupali jsme se v několika aquaparcích a mnoha bazénech a taky si vyzkoušeli zimní venkovní koupání ve vířivce. Dováděli jsme na Matějské pouti v Praze, v Libereckém Babylóně a na dalších atrakcích. K budoucí volbě povolání dětem určitě pomáhají exkurze. Opět jsme zavítali do skláren, kde se děti seznámily s výrobou skleněných šperků a samy si některé vyrobily. Již tradičně jsme byli na exkurzi v Dětském centru Veská. Mnohokrát jsme byli na návštěvě u známých nebo naopak oni u nás. V létě jsme si několikrát užívali grilování s přáteli. Při výletech na kolech si děti upevňovaly znalosti pravidel silničního provozu. Děti si pořádaly své oslavy. Přátelily se s kamarády z běžných rodin. Navštěvovaly je a ony zase nás. Přátelé našich dětí s námi jezdili na různé akce. O prázdninách jsme pořádali tábor pro kamarády našich dětí, který se velice vydařil, a který určitě příští rok znovu zopakujeme. Aktivit, které jsme dětem nabídli, bylo mnoho. Dětem je samozřejmě nabízeno mnohem víc, než se dá napsat. Jako pozitivní důsledek vidíme zpětnou vazbu, která se nám vrací v zájmu o veškeré dění. Tím, že umí některé sporty, vědí, jak se kde chovat, nejsou pozadu za svými vrstevníky, spíše naopak některé převyšují. Vždy si za svůj zájem vyberou aktivitu raději než poflakování, což je vhodnou prevencí sociálně patologickým jevům. 8

9 " Odvahu, udělejme trochu dobra, dokud máme ještě čas." Marie Dominika Mazzarello Přehled účasti na některých akcích ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Zahájení školního roku ve školách Bramborová brigáda Zahraniční pobyt: Chorvatsko, Bosna Hercegovina Farní den Horní Jelení Zahájení docházky do CVČ na Horním Jelení Sjíždění Vavřineckého potoku na kánoích Výlet do Prahy - výstava v kostele Panny Marie Sněžné, příprava na novou lyžařskou sezónu - výměna lyží Účast na pohádkovém lese ve Veská VČD - malé děti Podzimní pobyt v kempu v Sedmihorkách - skály Maloskalsko, aquapark a muzeum zábavného poznání v centru Babylon, exkurze sklárny, bowling, naučná stezka, Shlédnutí Dortomanie na Horním Jelení Návštěva dědy a babičky u nás Lucerničkový pochod k sv. Martinu Divadelní představení ve Východočeském divadle Výroba adventního věnce Vánoční trhy Horní Jelení Rozsvěcení vánočního stromu v Radhošti - sousedské zpívání koled Účast v ProfiCredit, a.s. na výrobě Větrníků Pomoci pro Slané děti Besídky dětí Mikulášská besídka v ProfiCreditu, a.s. Výlet na hájovnu pro vánoční stromečky, výzdoba sokolovny Adventní výstava v Rychnově nad Kněžnou Zajištění programu na obecní vánoční besídce a posezení s občany Mikulášský den zajišťovali jsme jej v MŠ Stradouň a v obci Mikuláš s čerty u nás doma Vánoční večírek v ProfiCreditu a. s. v Hotelu Zlatá štika Výlet do Pardubic na nákup dárků dětí na Vánoce Účast na koncertu sboru ZŠ Horní Jelení na OÚ Divadlo v Luži Živý Betlém s koncertem na Vraclavi Vánoce u babičky Výlet do Kojeneckého ústavu Karlovy Vary Zábavné odpoledne u hasičů v Horním Jelení Společná oslava Silvestra 9

10 LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN Lyžování v Janských Lázních Divadelní představení ve Východočeském divadle Vystoupení CVČ Organizace dětského a dospěláckého karnevalu v Radhošti Účast na konferenci společnosti ProfiCredit, a. s. v Seči Zimní vycházky do blízkého okolí Ozdravný pobyt s lyžováním na horách v Janských Lázních Matějská pouť v Praze Vodácká akce odemykání Chrudimky Příprava pomlázky Velikonoce Sjíždění Doubravy Divadelní představení ve Východočeském divadle Obecní slavnosti - slavnostní otevření a žehnání kostela Organizace pouťové zábavy v Radhošti Návštěva přátel v Budislavi Oslava čarodějnic v Radhošti Oslavy konce války v naší obci Brigáda v lese - dřevo do našeho krbu Divadelní představení ve Východočeském divadle Sjíždění Divoké Orlice Pečení svatebních koláčků Noc kostelů ve Vysokém Mýtě a na Horním Jelení Svatební obřad CVČ - závěrečná vystoupení dětí Divadelní spolek ze Zámrsku v Radhošti Dalskabáty hříšná ves Zajištění dětského dne v Radhošti Výpomoc v MŠ Stradouň při loučení s budoucími školáky Odjezd na chalupu na Borku Týdenní tábor pro kamarády našich dětí na Borku Náš pobyt na Borku - skály, cykloturistika, trempování Brigáda v lese - dřevo do našeho krbu Děti na táborech Splouvání řek ve Švýcarsku Brigáda v lese - dřevo do našeho krbu Splouvání Loučné Dovolená v Janských Lázních - terénní koloběžky, lanová dráha, zábavný park Mladé Buky, cyklo, turistika, plavání... Pobyt v Pieninách 10

11 "Nemějte touhu po tom nebýt tím, čím jste, ale chtějte být co nejlépe tím, čím jste." František Saleský 7. Děti ve škole a v kroužcích Celkový stav dětí počet dětí z toho dívek kapacita Děti v základní škole Horní Jelení ročník počet žáků Děti ve středních školách ročník počet žáků V našem domově bylo sedm dětí s nařízenou ústavní výchovou a jedno s předběžným opatřením. V průběhu roku jedna dívka ukončila pobyt zletilostí. Dvě děti byly přijaty. Děti chodily do základní a do střední školy. Jejich prospěch považujeme stále za dobrý výsledek vzhledem k prognózám, z nichž jsme vycházeli. Většina dětí před příchodem k nám měla návrh na zařazení do zvláštní školy, kterou však nikdo z nich nenavštěvuje. Co se týče prospěchu a chování našich dětí, velice úzce spolupracujeme se školou, kam naše děti docházejí. Minimálně jedenkrát měsíčně se ústně informujeme u třídních učitelů na prospěch a chování dětí a ke konci pololetí si žádáme písemné hodnocení dítěte za uplynulé období. Jsou-li nějaké potíže, konzultujeme je s učiteli častěji a dbáme, aby i ze strany školy nám byla jakákoliv změna v chování dítěte okamžitě oznámena. Se školou máme navázány dobré vztahy a většina učitelů nám pomáhá. Naše vazby s třídními učiteli jsou velmi intenzivní a napomáhají tak naší oboustranné péči o děti. Učitelé hodnotí naše děti převážně objektivně. Největším problémem u některých dětí je nepořádnost, kterou se stále snažíme eliminovat, avšak výsledky se dostavují velmi pozvolna. Všechny děti navštěvují zájmové kroužky. Jejich zájmové aktivity mimo naši vesnici probíhaly především v Základní škole a v Centru volného času, o.p.s. v Horním Jelení. Nejoblíbenější jsou ty sportovně zaměřené. S učiteli v zájmových činnostech také spolupracujeme, zde však jednáme pouze ústně, někdy telefonicky. 11

12 Přehled kroužků Název kroužku Počet dětí navštěvujících kroužek Provozovatel kroužku Taneční a pohybová výchova 4 CVČ Horní Jelení Angličtina 1 CVČ Horní Jelení Bicí 1 CVČ Horní Jelení Keramika 2 ZŠ Horní Jelení Sborový zpěv 2 ZŠ Horní Jelení Rybářský kroužek 1 ZŠ Horní Jelení Florbal 1 ZŠ Horní Jelení Pohybové hry 5 TJ Sokol Radhošť Florbal 5 TJ Sokol Radhošť Náboženství 2 ŘF Horní Jelení Kytara 1 ZUŠ Vysoké Mýto Klavír 1 soukromě 12

13 " Věci, kterým se naučí z příkladu, zůstanou velmi vryté do srdce a udělají o moc víc dobra." Marie Dominika Mazzarello 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, další činnosti a drogová prevence Přehled absolvovaných školení nebo studia Jméno Hana Ochová Absolvované školení nebo studium VŠ studium řízení volnočasových aktivit na Pedagogické fakultě Univerzity Olomouc Romana Zezulková Vzdělávací program Kyberšikana a její prevence, č.a. MŠMT 16765/ , NIDV Pardubice Vzdělávací program Stimulování citového vývoje dětí, č.a. MŠMT 26159/ , CCV Pardubického kraje, Pardubice Vzdělávací program Celostní muzikoterapie, č.a. MŠMT / , Centrum celoživotní vzdělávání FF Univerzity Palackého, Olomouc Další vzdělávání V tomto školním roce se naše školení snížilo na minimum z důvodu velkého množství absolvovaných kurzů v minulosti a málo rozšířené nabídce ze strany organizátorů. O to více jsme se věnovali samostudiu a vyhledávání nových informací, zejména těch tematicky zaměřených k jednotlivým událostem roku v návaznosti na roční plán. Je to však stav přechodný. Zvláštní pozornost se stále snažíme věnovat vlastnímu osobnímu vztahu k dětem. Bráníme se osobním neprofesionálním přístupům, jako prevenci využíváme různých nabídek. Např. rozhovory s odborníky, konzultace se speciálními pedagogy s psychology. Předcházíme tak také syndromu vyhoření. Největší význam má pro nás supervize, která je v našem zařízení provozována 9 let. Neopomíjíme ani samostudium a četbu odborné literatury a časopisů. Vzdělávat se ovšem musíme nejen v oblasti pedagogické, ale námi nabízené aktivity pro děti musí být na dostatečné úrovni, aby splňovaly potřebné nároky. Díky tomu i my musíme projít řadou odborných školení. Abychom eliminovali nejrůznější rizika, než dětem nabídneme některou z aktivit, sami ji předem vyzkoušíme na sobě. Například ředitel absolvoval řadu školení a výcviků v oblasti vodní turistiky, má potápěčský výcvik, je instruktor lyžování atd. Odborné proškolení musíme absolvovat také v případě užívání řemesel, např. košíkářství, zahradničení, při práci s technikou (motorová pila, sekačka na trávu, šicí stroj atd.). 13

14 Další činnosti Další činnosti se váží na jednotlivé aktivity dětí a také na spolupráci učitelů škol a nás. Účastníme se například školních akcí a výletů a pomáháme s pedagogickým dozorem nebo zapůjčením potřebných pomůcek. Personálu MŠ pomáháme s přípravou oslav svátku sv. Mikuláše, kdy naše děti jsou andílky a čerty, a také se naše děti aktivně podílejí při pořádání zábavného odpoledne pro předškoláky. Spolupracujeme také s místní organizací TJ Sokol. Společně organizujeme dětské dny, karnevaly, čarodějnice a další aktivity. S obcí připravujeme tradiční pietní akt a doprovodný program k oslavám konce 2. světové války, slavnostní rozsvěcení vánočního stromu a především vánoční posezení pro důchodce. Svou pedagogickou praxi si v uplynulém roce v našem zařízení vykonalo několik studentů středních a vyšších škol. Výchova pohybem, prací a láskou Pro děti využíváme i další možnosti terapie, ke kterým nám slouží: Zahrada - naše největší ergoterapeutická dílna. Kromě ovocných stromků a keřů zde děti pěstují jahody, mrkev, hrášek či rajčata. Součástí je i skleník, kde mají okurky a papriky. Pomáhají s veškerou údržbou. Náš pes Fídží, jehož posláním není pouze canisterapie, ale učí děti i dalším sociálním dovednostem. Děti pomáhaly mimo jiné i při zhotovování kotce a boudy. Tyto dovednosti se jim budou určitě v budoucnu hodit. Další naše zvířátka - želva Žofinka, rybičky, užovka červená Julinka, agama vousatá Leonka, které potřebují stálou péči a učí děti starostlivosti. Děti využívají velkou možnost různorodých výtvarných technik pro arteterapii. Jedna místnost je využívána při muzikoterapii, ke které patří vedle hudebních nosičů i mnoho nástrojů jako jsou tibetské mísy, didgeridoo, různé zvonečky, dešťové hole, ale i Orffovy nástroje, klávesy, kytary, bubny a další. Loutkové divadlo, které čítá přes 20 loutek a několik kulis, pomáhá dětem stejně jako mnoho kostýmů využívaných při dramaterapii. V každém pokoji mají děti k dispozici aromalampu, kterou pro svůj pocit pohody využívají. Pro zlepšení fyzické kondice a koordinaci pohybu nám slouží trampoterapie. Malé děti mají rády míčkování v míčkovém bazénku. Drogová prevence Patřičnou pozornost se snažíme věnovat také drogové prevenci nejen doma, ale i venku, a úzce spolupracujeme se školou, zvláště se školním metodikem prevence. Jsou to především osobní rozhovory s dětmi a také četba vhodné literatury. Pro včasné odhalení zneužívání jakýchkoliv drog máme u nás připraveny testující proužky na všechny skupiny drog a alkoholový elektronický tester. Celé naše zařízení je nekuřácké a to se týká jak zaměstnanců, tak i umístěných dětí. 14

15 " Nikdy neztrácejte odvahu." Marie Dominika Mazzarello 9. Materiálně technické vybavení Dětem jsou k dispozici počítače, internet, tiskárny, kopírky, DVD přehrávače, video, televize, data projektor a další elektronika. Ze sportovních věcí má každé dítě horské kolo, kolečkové a zimní brusle a carvingové lyže, někteří i snowboard. Každé dítě, které chce, má svůj mobilní telefon. K relaxaci jim slouží míčkový bazén či velká trampolína, kánoe a vše, co děti potřebují k individuálním zájmům. Ke hrám slouží herna a dětské pokojíčky zařízené stejně jako v běžných rodinách. Především menší děti využívají kočárky, panenky, autodráhy, kadeřnicko-kosmetický salon, lego a další stavebnice, panenky Barbie s domečkem, didaktické pomůcky, stolní fotbal, stolní hry a mnoho dalších hraček. Pro děti máme i velice bohatou dětskou knihovnu, mnoho videokazet, DVD nosičů a počítačových programů. Děti rády tvoří, a tak je jim k dispozici i mnoho výtvarných pomůcek. K rozvoji dětí využíváme opravdu všechny možné prostředky a pomůcky. K doplnění znalostí máme i bohatou odbornou knihovnu pro dospělé, která slouží i pro studenty vykonávající zde svou praxi. Dětské pokoje jsou standardně vybaveny nábytkem, stejně tak jako ostatní prostory. Každé dítě má svůj koutek na hraní i pro odpočinek. V domě je velká kuchyň (31m 2 ), obývací pokoj s krbem, pracovna ředitele, pracovna vychovatelky a jejich ložnice, herna, společná relaxační místnost kaple, dětské pokoje. Děti jsou maximálně po dvou na pokojích. Sociální zařízení zahrnuje 3 koupelny a 4 záchody. Dále do vybavení patří veškeré vybavení domácnosti, např. 2 pračky, sušička na prádlo, kuchyňské spotřebiče, nářadí a nástroje pro kutilství a práce v zahradě. 10. Prevence rizik a úrazy K prevenci rizik používáme různá média. Děti bývají poučeny před každou aktivitou. Pro děti každoročně v rámci prevence připravujeme besedu o první pomoci s praktickými ukázkami a s možností vlastního nácviku. K aktivitám, které to vyžadují, používají ochranné pomůcky. Samozřejmostí jsou chrániče a helmy na in-liny a na kola. Při sjíždění řek používáme záchranné vesty, helmy, neopreny, na každé lodi je házečka. Děti si ani neumí představit lyžování bez ochranných pomůcek jako je helma, páteřák či kvalitní rukavice. Veškeré ochranné pomůcky se jim staly přirozenou součástí nejen u sportu, ale i při jakékoliv práci v lese, na zahradě či při natírání doma. Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 0 Počet odeslaných záznamů o úrazech Vyřizování stížností, oznámení podnětů Ve školním roce 2012/2013 nebyla podána žádná stížnost. 15

16 " Prokazujme dobro všem: tak budeme mít čím dál více přátel a čím dál méně nepřátel." Jan Bosco 12. Poděkování Náš dětský domov by nemohl nabídnout dětem vše, co si zaslouží a hlavně co potřebují, bez pomoci nadací, organizací, firem a také jednotlivců. Jejich pomoc je již tak rozšířena, že bez jejich podpory a spolupráce by náš domov nebyl schopen naplnit některé potřeby dětí. Důležitá pro nás a naše děti je okamžitá pomoc, spolupráce na výchově dítěte, morální podpora, nabídka akcí, pomoc při organizování našich akcí Poděkování patří následujícím subjektům a jednotlivcům: Happy sport Křivánkovi (Praha), ProfiCredit, a.s. (Pardubice), Karhan sport (Krkonoše), Happy House (Špindlerův Mlýn), Penzión Adélka (Janské Lázně), K+K lyžařská škola Jánské Lázně, AAC, s.r.o., Sbor dobrovolných hasičů Horní Jelení, salesiáni z Pardubic, SuperZoo (Pardubice). Nadace škola hrou (Liberec) a Nadace Terezy Maxové (Praha). ZŠ Horní Jelení, MŠ Stradouň, Speciální škola Svítání, o.p.s. Pardubice, Centrum volného času, o.p.s. Horní Jelení, Salesiáni Dona Boska Pardubice, DDÚ Hradec Králové, VLO Přestavlky. Členové správní a dozorčí rady, M. Kudláčková (Praha) a řada jejich přátel, Vaňkovi (Horní Jelení), J. a K. Procházkovi (Pardubice), J. a M. Sádovští (Pardubice), A. Párová (Pardubice), A. Bahník (Horní Jelení), Tesařovi (Sedlíšťka, Vysoké Mýto, Stradouň). Každý v životě potřebuje mít nějaké kořeny - místo odkud pochází. Naše děti toto místo mají v naší obci, jsou přijímány a lidé jsou na ně zvyklí. Děti se integrovaly do obce natolik silně, že se staly každý sám za sebe součástí této vesničky a celého okolí. Za přijetí našich dětí děkujeme především starostce a zastupitelstvu, díky patří také celé obci. Jednotlivě pak poděkování patří Tesařovým, Korábovým, Uhlířovým, Šretrovým, p. J. Stejskalovi, Dočekalovým, Miškovým, Peckovým, Beranovým, Berkovým, Truncovým, pí. J. Houžvičkové, Kukolovým. Tento výčet nikdy nebude úplný. Poděkování patří také těm, kdo na nás myslí a přejí nám radost z dětí a pevné nervy a jsou s námi, i když jen na dálku, při našem výchovném úsilí. 16

17 Granty a věcné dary: Ing. Karel Křivánek z Happy sportu Praha nám zapůjčil veškeré lyžařské a snowboardové vybavení na celou sezónu, poskytl dětem ubytování v Janských Lázních a Špindlerově Mlýně a pronajal k užívání devítimístný automobil, bez jehož pomoci by domov nemohl vůbec fungovat a zajišťovat tolik potřebnou pomoc, jakou dětem nabízí. Zaměstnanci firmy ProfiCredit, a.s. nám pomáhají s dětskými akcemi u nás a my se zúčastňujeme jejich atraktivních programů pro zaměstnance a jejich děti. Firma SuperZoo z Pardubic je nejen naším poradcem v chovu našich zvířat, ale podporuje nás při nákupech chovatelských potřeb a krmiv. Vánoční svátky našim dětem zpříjemnilo Rádio KISS společně s Nadací Terezy Maxové a zařadilo naše děti pod tradiční Strom splněných přání. Vánoční dárky našim dětem nakoupila také GE Money Bank, a.s. Finančně nás podpořili: Ing. K. Křivánek (Špindlerův Mlýn), ProfiCredit, a.s. (Pardubice), MUDr. J. Němcová (Praha), AAC s.r.o. (Železný Brod), Ondřej Horský (Litomyšl), D. a Z. Tesařovi, First International Company, s.r.o., (Vysoké Mýto), LUCERNA - BARRANDOV, spol. s r.o. (Praha) a také někteří pro nás neznámí dárci. Děkujeme! 17

18 " Nesnaž se omluvit své chyby, spíše se snaž je napravit." Jan Bosco 13. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí provedených ČŠI V tomto školním roce kontrola České školní inspekce neproběhla. Průběžná veřejnosprávní finanční kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje podle 14 zákona č.320/2001 Sb. se v zařízení uskutečnila dne se závěrem, že při čerpání dotace poskytnuté dle zákona č. 306/1999 Sb. na školní rok 2012/2013 nebylo shledáno nedodržení účelovosti. Prověrky Okresního státního zastupitelství v Pardubicích jsou konané pravidelně podle plánu prověrek v souvislosti s výkonem dozoru státního zástupce nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních ve smyslu zákona č. 383/2005Sb. Všechny čtyři plánované prověrky byly v pořádku, bez nutnosti vydávat příkaz k nápravě. Výrok auditora ze stanoviska Zprávy nezávislého auditora za rok 2012 ze dne 21. března Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Soukromý dětský domov MARKÉTA, o.p.s. k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 ve všech významných (materiálních) ohledech splňuje podmínky použití podle zákona na vzdělávání a školské služby. Z tohoto důvodu vydáváme výrok bez výhrad. Auditor: c.k. audit, s. r. o., Mgr. Ing. Dagmar Christophová Komenského 41, Rychnov nad Kněžnou 18

19 " Jediná věc, která, nás může bolet je nemilovat." Marie Dominika Mazzarelo 14. Zpráva o hospodaření a) Výnosy 1. Celkové výnosy ,06 2. Poplatky rodičů 0,00 3. Výnosy z hospodářské činnosti 0,00 4. Ostatní výnosy: b) Náklady dotace KrÚ - provozní ,00 dotace KrÚ - mzdy 0,00 dary ,00 sociální dávky ÚP ,00 ostatní výnosy ,84 úroky 545,22 příspěvky rodiny Ochovi 6 000,00 tržby za prodané zboží 0,00 1. Investiční náklady 0,00 2. Neinvestiční náklady ,23 mzdové náklady ,00 zákonné odvody ,50 učebnice a učební pomůcky 6792,10 nákup vody, paliv, energie ,64 služby pošt 1 820,00 služby telekomunikací ,70 nájemné ,00 opravy a udržování 9 814,00 cestovné ,16 prádlo ,70 ochranné pomůcky 3 451,00 ostatní jiné ,43 V Radhošti dne 10. října 2013 Tomáš Och ředitel SDD 19