Výroční zpráva. Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2012/2013 " Lásce se naučíme milováním, stejně jako se naučíme vědě studiem a řeči mluvením." František Saleský

2 "Je nutno mít srdce schopné trpělivě vyčkávat; velké věci se uskutečňují pouze velkou trpělivostí a dlouhou dobou." František Saleský 1. Základní údaje Název školského zařízení Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. Adresa zařízení Radhošť 24 IČ Bankovní spojení /0300 Telefon/fax Mobil Adresa internetové stránky Právní forma obecně prospěšná společnost Zařazení do sítě škol Jméno zřizovatele Tomáš Och, Hana Ochová IZO ředitelství Cíl a poslání Posláním Soukromého dětského domova MARKÉTA, o.p.s. je přetrhnout bludný kruh, kdy se ústavním dětem rodí zase ústavní děti. Jedním ze základních cílů naší výchovy je preventivní péče. Ať už je minulost našich dětí jakkoliv nepříjemná, snažíme se jim pomoci bezpodmínečným přijetím a pozitivními prožitky, ze kterých budou moci čerpat ve své dospělosti. Dílčí cíle vychází ze základního uspořádání lidských potřeb dle Matějčka: a) Nabízení rodinného života dětem s nařízenou ústavní výchovou - uspokojování potřeby smysluplného světa. b) Dětství prožité v harmonickém prostředí připomínajícím co nejvíce rodinu - uspokojování potřeby pozitivní identity a životní jistoty. c) Vyvážení volnočasových aktivit tak, aby se mohla rozvíjet každá složka osobnosti dítěte - uspokojování potřeby stimulace. d) Stabilní a přijatelné prostředí nejen v zařízení, ale i v jeho okolí (místo, kde žiji je místem, odkud pocházím) a tím aktivovat pocit bezpečí, jistoty, sounáležitosti a patření někam - uspokojování potřeby otevřené budoucnosti. 2

3 "Opravujte, stále napomínejte, ale v srdci mějte soucit a jednejte se všemi s láskou." Marie Dominika Mazzarello 3. Stručná charakteristika zařízení Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. byl zařazen MŠMT do sítě škol a školských zařízení na podzim roku 2000 s účinností od Jedná se o dětský domov, v němž vyrůstá jedna výchovná skupina, která žije plně rodinným životem se vším, co k němu patří. Odpovídá tomu i počet členů 2 dospělí a 9 dětí (z toho 7 s nařízenou ústavní výchovou). Na pomoc při zajišťování péče o děti je zde zaměstnána asistentka pedagoga. Domov zde nalézají děti, které se nemohou dostat do adopce ani do pěstounské péče, děti, které přesto všechno potřebují individuální přístup, pevné emoční vazby a přirozené rodinné prostředí. To prožívají právě v této rodině. Dětský domov je umístěn v rodinném domku s obytnou plochou cca 300 m², se zahradou a dvorkem ve vesnici Radhošť, která má kolem 120 obyvatel. Krajské město Pardubice je vzdálené 25 minut jízdy vlakem nebo 30 km po silnici a pro potřeby kulturních a sportovních aktivit dětí je dobře dostupné. Na rozdíl od klasických státních zařízení jsou zde děti přítomny běžnému manželskému životu a všemu, co k tomu patří: zažívají, jak se k sobě manželé chovají, projevují si něžnosti, řeší konflikty, usmiřují se a odpouštějí si. Vidí různost názorů, přesto je zde důvěra a respekt. Prožívají zde plně rodinné prostředí se všemi prvky, specifickými pro toto prostředí. To vše je nezbytně nutné k tomu, aby dítě samo dokázalo nastartovat harmonické soužití se svým partnerem, a tím i vychovat vlastní potomky. Děti zde mají své místo i po své zletilosti, mohou se sem vracet i se svými dětmi. Tak i jejich děti poznají generaci starší a budou si moci osvojit základní rodinné vazby. V tomto domově je možnost eliminovat největší nebezpečí stávající ústavní výchovy tj. citovou deprivaci dětí. 3

4 "Je vždy výraz velké lásky spojit se s mnoha a spolupracovat s druhými na uskutečňování jejich dobrých úmyslů." František Saleský 4. Struktura organizace Správní rada jméno funkce zaměstnání Tomáš Březík předseda vedoucí oddělení MěÚ Monika Peterková člen terapeut Mgr. Hana Maturová člen speciální pedagog Mgr. Jakub Vávra člen vedoucí LVO Ing. Jiří Pomikálek člen starosta obce Bc. Roman Barabáš člen vedoucí centra pro rodinu Dozorčí rada jméno funkce zaměstnání JUDr. Pavel Průša předseda advokát Mgr. Eva Šmídová člen ředitelka stacionáře Pavla Kapešová člen pracovnice znalecké kanceláře Zaměstnanci jméno pracovní zařazení délka praxe Tomáš Och ředitel 22 let Hana Ochová etoped 14 let Romana Zezulková asistent pedagoga 5 let 4

5 " Musíme snášet jiné lidi, ale především musíme snášet sami sebe a naše nedokonalosti." František Saleský 5. Zaměstnanci O děti se starají pouze dva stálí zaměstnanci otec a matka, čili ředitel zařízení a vychovatelka. Pro další zajištění péče o děti je zde zaměstnána asistentka pedagoga teta. Ředitel je pedagogem volného času a má více než dvacetiletou pedagogickou praxi v různých zařízeních. Vychovatelka - etoped, nahrazující v tomto domově matku, má vysokoškolské pedagogické vzdělání. Vysokoškolské pedagogické vzdělání má i asistentka pedagoga. Tento domov není založen na klasickém systému ústavní výchovy, ale na fungujících rodinných vztazích. Pro náš dětský domov je nejdůležitější, že zaměstnanci jsou manželé, kteří vnášejí harmonický vztah do chodu celého domova. Manželé jsou zároveň i pěstouni a jedno z jejich pěstounských dětí již založilo svou rodinu. Asistentka pedagoga je v roli tety nebo kamarádky, která si s dětmi hraje a učí se s nimi. Její postavení je koncipováno tak, aby byl zachován základní model rodiny. Dále na výchovu a správný chod domova dohlíží správní a dozorčí rada, skládající se z ekonoma, terapeuta, speciálních pedagogů, pedagogů a státních úředníků. Odbornou garanci převzalo Speciálně pedagogické centrum Svítání Pardubice, a to v oblasti intervence speciálního pedagoga v rodině, v oblasti péče sociální pracovnice a pomoci při další aktuální potřebě, např. logopedické péče, vyšetření klinického psychologa atd. V oblasti sociální velice úzce a s výbornými výsledky spolupracujeme s odbory sociálně právní ochrany dětí v místě jejich trvalého bydliště. 5

6 " I když je malé, zlo snadno roste, když se hladí a živí." František Saleský 6. Výchovně vzdělávací činnost Výchovně vzdělávací plán se skládá z pěti částí: Individuálního plánu osobního rozvoje každého dítěte Přehledu pořádaných akcí zaměřených na rozvoj dětí Roční rozvahy, která má svá specifická zaměření Měsíční rozvahy, jejíž zpracování se váže k událostem roku Hodnocení naplnění rozvah a hodnocení naplnění IPORu Každý rok má své tematické zaměření a v průběhu existence domova jsme se systematicky zaměřovali na rozvoj dětí v jednotlivých oblastech. Všechny roky jsou vzájemně provázané a navazují na sebe. Koncepce nového roku je vždy zvolena tak, aby dítě bylo rozvíjeno na základě poznatků z roku předešlého. Děti tak do sebe přirozenou formou vstřebávají základní principy společenského soužití a uplatnění. Pravidelně jezdíme na návštěvy do běžných rodin k přátelům. Každý rok jezdíme na sportovně ozdravný pobyt na hory a někdy v létě k moři. Společně trávíme chvíle na chalupě a navštěvujeme mnoho kulturních akcí. Děti se na programech aktivně podílejí a samy také navštěvují podle svého zájmu několik zájmových kroužků. Zde se právě uplatňuje jejich jedinečnost a originalita. S ostatními potom chodíme na jejich vystoupení. Děti mají své kamarády z běžných rodin a jsou ve svých přátelstvích podporovány. Vše zde musí plynout v souladu s potřebami dítěte a vše napomáhá jeho zdravému vývoji tak, aby se jeho osobnost mohla spontánně vyvíjet a co nejvíce se přiblížila zdravému vývoji jako u dětí v běžných rodinách jeho vrstevníků. Zaměření pro školní rok 2012/2013 Tento školní rok byl zaměřen na upevňování morálních hodnot v tradičním židovsko-křesťanském duchu, jako kulturního dědictví střední Evropy. Děti jsme v průběhu roku se zvýšeným úsilím seznamovali s původní kulturou naší země, aktivovali v nich pozitivní vztah k národnímu dědictví, a tím jim napomáhali k vytváření hodnotového systému, který by jim pomohl v budoucnu k harmonizaci vlastního života. Děti se seznamovaly s liturgickým rokem. Důraz jsme kladli na slavení svátků jako je posvícení, pouť, Vánoce, Velikonoce a svatodušní svátky. Děti poznávaly poutní místa a jejich význam a zasvěcení. Seznamovaly se se svátostmi a jejich původem, poznávaly rozdíl mezi křtem a vítáním občánků. Byly přítomny tradiční církevní svatbě a porovnávaly ji se svatbou civilní. Někteří se účastnili církevního pohřbu. Děti se učily porozumět desateru a jeho významu v životě lidí. Seznamovaly se se svou příslušností k evropské kultuře a porovnávaly ji s kulturou a náboženstvím pronikajícími k nám z mimoevropských oblastí. Své zkušenosti se současnými náboženskými válkami ve světě jim zprostředkoval během setkání voják z válečných misí. I nadále jsme se snažili zachovávat volnočasové aktivity dětí tak, aby sloužily k jejich rozvoji, ovšem s vědomím, že každá zábava měla nějaký původ a má nějaký účel. 6

7 Při výchově je již tradičně upřednostňován individuální přístup. Proto každá práce, ale také výlety a vycházky, jsou více individuální a každá činnost vychází ze zájmu a potřeb samotných dětí s ohledem na potřeby případně zájmy celé skupiny. Toto vede k většímu uvědomění si mužsko-ženské odlišnosti a přijetí těchto rolí i např. při práci. V souladu s tímto plánem byly děti podporovány ve svých zájmech a koníčcích, které realizovaly v zájmových kroužcích. Nadále jsme děti podporovali v jejich přátelství s dětmi z běžných rodin. Do programu byly zařazeny aktivity, které se v minulosti osvědčily - společná dovolená, sporty kulturní akce, cvičení v sokolovně atd. Každé dítě bylo rozvíjeno individuálně podle svých schopností a potřeb. Téma uplynulého školního roku je rozsáhlé a silně zasahuje do života celé skupiny i jednotlivců, proto je toto téma ještě převedeno do roku následujícího, aby bylo plně využito a mohlo lépe zasáhnout do výchovy těchto dětí. Co jsme prožili Uplynulý školní rok jsme se snažili nabídnout dětem program a zážitky v takové míře, aby se mohly rozvinout jejich individuální potřeby. Všechny naše aktivity byly směřovány k rozvoji dětí a i nepředvídatelné situace, které se vyskytly, jsme využili k jejich rozvoji. Znovu se opakovaly akce, které byly buď stejné jako v předchozích letech, anebo na ně volně navazovaly. Stejně jako v minulosti jsme letos byli vodáky, a to několikrát. Sjeli jsme nejen české řeky - Loučnou, Doubravu, Chrudimku a Divokou Orlici, ale také jsme vyrazili do Polska a Slovenska na Dunajec v Pieninském národním parku a řeku Poprad. Někteří odvážnější sjížděli i švýcarské řeky Hinterrhein a Vorderrhein. Vyzkoušeli jsme lanové parky a atypické sportovní aktivity (např. jízdu na bobové dráze, tubing, obří trampolíny). Věnovali jsme se turistice, jezdili na horských kolech. Lyžovali jsme a jezdili na snowboardech v několika českých lyžařských střediscích. Jedním z nezapomenutelných zážitků byla cesta do zahraničí. Navštívili jsme Chorvatsko, kde jsme kromě koupání využili i možnosti výletu lodí po širém moři. Setkání s muslimskými celníky na hranicích mezi Chorvatskem a Bosnou- Hercegovinou nás přivedlo k uvědomění si bezpečnosti v naší zemi a celkovému kladnému vztahu k Česku. Naše cesta pokračovala do bosenské Medjugorje, kde jsme trávili odpočinkové chvíle, které záměrně naplňovaly rozvahu výchovně vzdělávacího plánu. Navštívili jsme mnoho zajímavých akcí, například firemní vánoční večírek v hotelu Zlatá Štika v Pardubicích a konferenci v hotelu Jezerka na Seči firmy ProfiCredit, a.s. Pořádali jsme dětský karneval a dětské dny v obci. Přispívali jsme svou pomocí při organizování akcí v obci, například rozsvícení vánočního stromu a vánočního posezení aj. Pokračovali jsme v oblíbené tradici svatomartinského pochodu pro děti a rodiče z okolí. V Luži jsme před Vánocemi navštívili divadelní představení o narození Krista a stejné městečko nás duchovně obohatilo i v létě na jedné z několika známých poutí na Chlumku u Luže. K nácviku zásad společenského chování přispěly bezesporu také návštěvy mnoha divadelních představení, kulturních vystoupení, ale i restaurací. Biologii jsme si procvičili při několikerých návštěvách obchodů SuperZoo, ale i při sběru léčivých rostlin. Výchovu k práci jsme naplňovali při těžbě dřeva na topení do našich krbových kamen a úpravou naší zahrady. Sběr brambor na poli pomohl dětem přiblížit rozmanitost lidské práce a její neodmyslitelnou potřebu v každodenním životě. Důležitost běžných pracovních činností vidíme jako nezbytnou součást osobního 7

8 rozvoje dětí. Má je připravit na jejich vlastní působení ve svých domácnostech. Koloběh života nám tady na vesnici tuto možnost nabízí v dostatečné míře. Od podzimního hrabání listí a sklizně úrody se lehce přesuneme k přípravě zazimování zahrady. Zimní nadílka nám kromě radovánek přinesla i každodenní odhazování sněhu. Od jara jsme se starali o zahrádky, pletím, zaléváním a ostatními činnostmi. Příchod dalšího podzimu tradičně vítáme sběrem brambor. Koupali jsme se v několika aquaparcích a mnoha bazénech a taky si vyzkoušeli zimní venkovní koupání ve vířivce. Dováděli jsme na Matějské pouti v Praze, v Libereckém Babylóně a na dalších atrakcích. K budoucí volbě povolání dětem určitě pomáhají exkurze. Opět jsme zavítali do skláren, kde se děti seznámily s výrobou skleněných šperků a samy si některé vyrobily. Již tradičně jsme byli na exkurzi v Dětském centru Veská. Mnohokrát jsme byli na návštěvě u známých nebo naopak oni u nás. V létě jsme si několikrát užívali grilování s přáteli. Při výletech na kolech si děti upevňovaly znalosti pravidel silničního provozu. Děti si pořádaly své oslavy. Přátelily se s kamarády z běžných rodin. Navštěvovaly je a ony zase nás. Přátelé našich dětí s námi jezdili na různé akce. O prázdninách jsme pořádali tábor pro kamarády našich dětí, který se velice vydařil, a který určitě příští rok znovu zopakujeme. Aktivit, které jsme dětem nabídli, bylo mnoho. Dětem je samozřejmě nabízeno mnohem víc, než se dá napsat. Jako pozitivní důsledek vidíme zpětnou vazbu, která se nám vrací v zájmu o veškeré dění. Tím, že umí některé sporty, vědí, jak se kde chovat, nejsou pozadu za svými vrstevníky, spíše naopak některé převyšují. Vždy si za svůj zájem vyberou aktivitu raději než poflakování, což je vhodnou prevencí sociálně patologickým jevům. 8

9 " Odvahu, udělejme trochu dobra, dokud máme ještě čas." Marie Dominika Mazzarello Přehled účasti na některých akcích ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Zahájení školního roku ve školách Bramborová brigáda Zahraniční pobyt: Chorvatsko, Bosna Hercegovina Farní den Horní Jelení Zahájení docházky do CVČ na Horním Jelení Sjíždění Vavřineckého potoku na kánoích Výlet do Prahy - výstava v kostele Panny Marie Sněžné, příprava na novou lyžařskou sezónu - výměna lyží Účast na pohádkovém lese ve Veská VČD - malé děti Podzimní pobyt v kempu v Sedmihorkách - skály Maloskalsko, aquapark a muzeum zábavného poznání v centru Babylon, exkurze sklárny, bowling, naučná stezka, Shlédnutí Dortomanie na Horním Jelení Návštěva dědy a babičky u nás Lucerničkový pochod k sv. Martinu Divadelní představení ve Východočeském divadle Výroba adventního věnce Vánoční trhy Horní Jelení Rozsvěcení vánočního stromu v Radhošti - sousedské zpívání koled Účast v ProfiCredit, a.s. na výrobě Větrníků Pomoci pro Slané děti Besídky dětí Mikulášská besídka v ProfiCreditu, a.s. Výlet na hájovnu pro vánoční stromečky, výzdoba sokolovny Adventní výstava v Rychnově nad Kněžnou Zajištění programu na obecní vánoční besídce a posezení s občany Mikulášský den zajišťovali jsme jej v MŠ Stradouň a v obci Mikuláš s čerty u nás doma Vánoční večírek v ProfiCreditu a. s. v Hotelu Zlatá štika Výlet do Pardubic na nákup dárků dětí na Vánoce Účast na koncertu sboru ZŠ Horní Jelení na OÚ Divadlo v Luži Živý Betlém s koncertem na Vraclavi Vánoce u babičky Výlet do Kojeneckého ústavu Karlovy Vary Zábavné odpoledne u hasičů v Horním Jelení Společná oslava Silvestra 9

10 LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN Lyžování v Janských Lázních Divadelní představení ve Východočeském divadle Vystoupení CVČ Organizace dětského a dospěláckého karnevalu v Radhošti Účast na konferenci společnosti ProfiCredit, a. s. v Seči Zimní vycházky do blízkého okolí Ozdravný pobyt s lyžováním na horách v Janských Lázních Matějská pouť v Praze Vodácká akce odemykání Chrudimky Příprava pomlázky Velikonoce Sjíždění Doubravy Divadelní představení ve Východočeském divadle Obecní slavnosti - slavnostní otevření a žehnání kostela Organizace pouťové zábavy v Radhošti Návštěva přátel v Budislavi Oslava čarodějnic v Radhošti Oslavy konce války v naší obci Brigáda v lese - dřevo do našeho krbu Divadelní představení ve Východočeském divadle Sjíždění Divoké Orlice Pečení svatebních koláčků Noc kostelů ve Vysokém Mýtě a na Horním Jelení Svatební obřad CVČ - závěrečná vystoupení dětí Divadelní spolek ze Zámrsku v Radhošti Dalskabáty hříšná ves Zajištění dětského dne v Radhošti Výpomoc v MŠ Stradouň při loučení s budoucími školáky Odjezd na chalupu na Borku Týdenní tábor pro kamarády našich dětí na Borku Náš pobyt na Borku - skály, cykloturistika, trempování Brigáda v lese - dřevo do našeho krbu Děti na táborech Splouvání řek ve Švýcarsku Brigáda v lese - dřevo do našeho krbu Splouvání Loučné Dovolená v Janských Lázních - terénní koloběžky, lanová dráha, zábavný park Mladé Buky, cyklo, turistika, plavání... Pobyt v Pieninách 10

11 "Nemějte touhu po tom nebýt tím, čím jste, ale chtějte být co nejlépe tím, čím jste." František Saleský 7. Děti ve škole a v kroužcích Celkový stav dětí počet dětí z toho dívek kapacita Děti v základní škole Horní Jelení ročník počet žáků Děti ve středních školách ročník počet žáků V našem domově bylo sedm dětí s nařízenou ústavní výchovou a jedno s předběžným opatřením. V průběhu roku jedna dívka ukončila pobyt zletilostí. Dvě děti byly přijaty. Děti chodily do základní a do střední školy. Jejich prospěch považujeme stále za dobrý výsledek vzhledem k prognózám, z nichž jsme vycházeli. Většina dětí před příchodem k nám měla návrh na zařazení do zvláštní školy, kterou však nikdo z nich nenavštěvuje. Co se týče prospěchu a chování našich dětí, velice úzce spolupracujeme se školou, kam naše děti docházejí. Minimálně jedenkrát měsíčně se ústně informujeme u třídních učitelů na prospěch a chování dětí a ke konci pololetí si žádáme písemné hodnocení dítěte za uplynulé období. Jsou-li nějaké potíže, konzultujeme je s učiteli častěji a dbáme, aby i ze strany školy nám byla jakákoliv změna v chování dítěte okamžitě oznámena. Se školou máme navázány dobré vztahy a většina učitelů nám pomáhá. Naše vazby s třídními učiteli jsou velmi intenzivní a napomáhají tak naší oboustranné péči o děti. Učitelé hodnotí naše děti převážně objektivně. Největším problémem u některých dětí je nepořádnost, kterou se stále snažíme eliminovat, avšak výsledky se dostavují velmi pozvolna. Všechny děti navštěvují zájmové kroužky. Jejich zájmové aktivity mimo naši vesnici probíhaly především v Základní škole a v Centru volného času, o.p.s. v Horním Jelení. Nejoblíbenější jsou ty sportovně zaměřené. S učiteli v zájmových činnostech také spolupracujeme, zde však jednáme pouze ústně, někdy telefonicky. 11

12 Přehled kroužků Název kroužku Počet dětí navštěvujících kroužek Provozovatel kroužku Taneční a pohybová výchova 4 CVČ Horní Jelení Angličtina 1 CVČ Horní Jelení Bicí 1 CVČ Horní Jelení Keramika 2 ZŠ Horní Jelení Sborový zpěv 2 ZŠ Horní Jelení Rybářský kroužek 1 ZŠ Horní Jelení Florbal 1 ZŠ Horní Jelení Pohybové hry 5 TJ Sokol Radhošť Florbal 5 TJ Sokol Radhošť Náboženství 2 ŘF Horní Jelení Kytara 1 ZUŠ Vysoké Mýto Klavír 1 soukromě 12

13 " Věci, kterým se naučí z příkladu, zůstanou velmi vryté do srdce a udělají o moc víc dobra." Marie Dominika Mazzarello 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, další činnosti a drogová prevence Přehled absolvovaných školení nebo studia Jméno Hana Ochová Absolvované školení nebo studium VŠ studium řízení volnočasových aktivit na Pedagogické fakultě Univerzity Olomouc Romana Zezulková Vzdělávací program Kyberšikana a její prevence, č.a. MŠMT 16765/ , NIDV Pardubice Vzdělávací program Stimulování citového vývoje dětí, č.a. MŠMT 26159/ , CCV Pardubického kraje, Pardubice Vzdělávací program Celostní muzikoterapie, č.a. MŠMT / , Centrum celoživotní vzdělávání FF Univerzity Palackého, Olomouc Další vzdělávání V tomto školním roce se naše školení snížilo na minimum z důvodu velkého množství absolvovaných kurzů v minulosti a málo rozšířené nabídce ze strany organizátorů. O to více jsme se věnovali samostudiu a vyhledávání nových informací, zejména těch tematicky zaměřených k jednotlivým událostem roku v návaznosti na roční plán. Je to však stav přechodný. Zvláštní pozornost se stále snažíme věnovat vlastnímu osobnímu vztahu k dětem. Bráníme se osobním neprofesionálním přístupům, jako prevenci využíváme různých nabídek. Např. rozhovory s odborníky, konzultace se speciálními pedagogy s psychology. Předcházíme tak také syndromu vyhoření. Největší význam má pro nás supervize, která je v našem zařízení provozována 9 let. Neopomíjíme ani samostudium a četbu odborné literatury a časopisů. Vzdělávat se ovšem musíme nejen v oblasti pedagogické, ale námi nabízené aktivity pro děti musí být na dostatečné úrovni, aby splňovaly potřebné nároky. Díky tomu i my musíme projít řadou odborných školení. Abychom eliminovali nejrůznější rizika, než dětem nabídneme některou z aktivit, sami ji předem vyzkoušíme na sobě. Například ředitel absolvoval řadu školení a výcviků v oblasti vodní turistiky, má potápěčský výcvik, je instruktor lyžování atd. Odborné proškolení musíme absolvovat také v případě užívání řemesel, např. košíkářství, zahradničení, při práci s technikou (motorová pila, sekačka na trávu, šicí stroj atd.). 13

14 Další činnosti Další činnosti se váží na jednotlivé aktivity dětí a také na spolupráci učitelů škol a nás. Účastníme se například školních akcí a výletů a pomáháme s pedagogickým dozorem nebo zapůjčením potřebných pomůcek. Personálu MŠ pomáháme s přípravou oslav svátku sv. Mikuláše, kdy naše děti jsou andílky a čerty, a také se naše děti aktivně podílejí při pořádání zábavného odpoledne pro předškoláky. Spolupracujeme také s místní organizací TJ Sokol. Společně organizujeme dětské dny, karnevaly, čarodějnice a další aktivity. S obcí připravujeme tradiční pietní akt a doprovodný program k oslavám konce 2. světové války, slavnostní rozsvěcení vánočního stromu a především vánoční posezení pro důchodce. Svou pedagogickou praxi si v uplynulém roce v našem zařízení vykonalo několik studentů středních a vyšších škol. Výchova pohybem, prací a láskou Pro děti využíváme i další možnosti terapie, ke kterým nám slouží: Zahrada - naše největší ergoterapeutická dílna. Kromě ovocných stromků a keřů zde děti pěstují jahody, mrkev, hrášek či rajčata. Součástí je i skleník, kde mají okurky a papriky. Pomáhají s veškerou údržbou. Náš pes Fídží, jehož posláním není pouze canisterapie, ale učí děti i dalším sociálním dovednostem. Děti pomáhaly mimo jiné i při zhotovování kotce a boudy. Tyto dovednosti se jim budou určitě v budoucnu hodit. Další naše zvířátka - želva Žofinka, rybičky, užovka červená Julinka, agama vousatá Leonka, které potřebují stálou péči a učí děti starostlivosti. Děti využívají velkou možnost různorodých výtvarných technik pro arteterapii. Jedna místnost je využívána při muzikoterapii, ke které patří vedle hudebních nosičů i mnoho nástrojů jako jsou tibetské mísy, didgeridoo, různé zvonečky, dešťové hole, ale i Orffovy nástroje, klávesy, kytary, bubny a další. Loutkové divadlo, které čítá přes 20 loutek a několik kulis, pomáhá dětem stejně jako mnoho kostýmů využívaných při dramaterapii. V každém pokoji mají děti k dispozici aromalampu, kterou pro svůj pocit pohody využívají. Pro zlepšení fyzické kondice a koordinaci pohybu nám slouží trampoterapie. Malé děti mají rády míčkování v míčkovém bazénku. Drogová prevence Patřičnou pozornost se snažíme věnovat také drogové prevenci nejen doma, ale i venku, a úzce spolupracujeme se školou, zvláště se školním metodikem prevence. Jsou to především osobní rozhovory s dětmi a také četba vhodné literatury. Pro včasné odhalení zneužívání jakýchkoliv drog máme u nás připraveny testující proužky na všechny skupiny drog a alkoholový elektronický tester. Celé naše zařízení je nekuřácké a to se týká jak zaměstnanců, tak i umístěných dětí. 14

15 " Nikdy neztrácejte odvahu." Marie Dominika Mazzarello 9. Materiálně technické vybavení Dětem jsou k dispozici počítače, internet, tiskárny, kopírky, DVD přehrávače, video, televize, data projektor a další elektronika. Ze sportovních věcí má každé dítě horské kolo, kolečkové a zimní brusle a carvingové lyže, někteří i snowboard. Každé dítě, které chce, má svůj mobilní telefon. K relaxaci jim slouží míčkový bazén či velká trampolína, kánoe a vše, co děti potřebují k individuálním zájmům. Ke hrám slouží herna a dětské pokojíčky zařízené stejně jako v běžných rodinách. Především menší děti využívají kočárky, panenky, autodráhy, kadeřnicko-kosmetický salon, lego a další stavebnice, panenky Barbie s domečkem, didaktické pomůcky, stolní fotbal, stolní hry a mnoho dalších hraček. Pro děti máme i velice bohatou dětskou knihovnu, mnoho videokazet, DVD nosičů a počítačových programů. Děti rády tvoří, a tak je jim k dispozici i mnoho výtvarných pomůcek. K rozvoji dětí využíváme opravdu všechny možné prostředky a pomůcky. K doplnění znalostí máme i bohatou odbornou knihovnu pro dospělé, která slouží i pro studenty vykonávající zde svou praxi. Dětské pokoje jsou standardně vybaveny nábytkem, stejně tak jako ostatní prostory. Každé dítě má svůj koutek na hraní i pro odpočinek. V domě je velká kuchyň (31m 2 ), obývací pokoj s krbem, pracovna ředitele, pracovna vychovatelky a jejich ložnice, herna, společná relaxační místnost kaple, dětské pokoje. Děti jsou maximálně po dvou na pokojích. Sociální zařízení zahrnuje 3 koupelny a 4 záchody. Dále do vybavení patří veškeré vybavení domácnosti, např. 2 pračky, sušička na prádlo, kuchyňské spotřebiče, nářadí a nástroje pro kutilství a práce v zahradě. 10. Prevence rizik a úrazy K prevenci rizik používáme různá média. Děti bývají poučeny před každou aktivitou. Pro děti každoročně v rámci prevence připravujeme besedu o první pomoci s praktickými ukázkami a s možností vlastního nácviku. K aktivitám, které to vyžadují, používají ochranné pomůcky. Samozřejmostí jsou chrániče a helmy na in-liny a na kola. Při sjíždění řek používáme záchranné vesty, helmy, neopreny, na každé lodi je házečka. Děti si ani neumí představit lyžování bez ochranných pomůcek jako je helma, páteřák či kvalitní rukavice. Veškeré ochranné pomůcky se jim staly přirozenou součástí nejen u sportu, ale i při jakékoliv práci v lese, na zahradě či při natírání doma. Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 0 Počet odeslaných záznamů o úrazech Vyřizování stížností, oznámení podnětů Ve školním roce 2012/2013 nebyla podána žádná stížnost. 15

16 " Prokazujme dobro všem: tak budeme mít čím dál více přátel a čím dál méně nepřátel." Jan Bosco 12. Poděkování Náš dětský domov by nemohl nabídnout dětem vše, co si zaslouží a hlavně co potřebují, bez pomoci nadací, organizací, firem a také jednotlivců. Jejich pomoc je již tak rozšířena, že bez jejich podpory a spolupráce by náš domov nebyl schopen naplnit některé potřeby dětí. Důležitá pro nás a naše děti je okamžitá pomoc, spolupráce na výchově dítěte, morální podpora, nabídka akcí, pomoc při organizování našich akcí Poděkování patří následujícím subjektům a jednotlivcům: Happy sport Křivánkovi (Praha), ProfiCredit, a.s. (Pardubice), Karhan sport (Krkonoše), Happy House (Špindlerův Mlýn), Penzión Adélka (Janské Lázně), K+K lyžařská škola Jánské Lázně, AAC, s.r.o., Sbor dobrovolných hasičů Horní Jelení, salesiáni z Pardubic, SuperZoo (Pardubice). Nadace škola hrou (Liberec) a Nadace Terezy Maxové (Praha). ZŠ Horní Jelení, MŠ Stradouň, Speciální škola Svítání, o.p.s. Pardubice, Centrum volného času, o.p.s. Horní Jelení, Salesiáni Dona Boska Pardubice, DDÚ Hradec Králové, VLO Přestavlky. Členové správní a dozorčí rady, M. Kudláčková (Praha) a řada jejich přátel, Vaňkovi (Horní Jelení), J. a K. Procházkovi (Pardubice), J. a M. Sádovští (Pardubice), A. Párová (Pardubice), A. Bahník (Horní Jelení), Tesařovi (Sedlíšťka, Vysoké Mýto, Stradouň). Každý v životě potřebuje mít nějaké kořeny - místo odkud pochází. Naše děti toto místo mají v naší obci, jsou přijímány a lidé jsou na ně zvyklí. Děti se integrovaly do obce natolik silně, že se staly každý sám za sebe součástí této vesničky a celého okolí. Za přijetí našich dětí děkujeme především starostce a zastupitelstvu, díky patří také celé obci. Jednotlivě pak poděkování patří Tesařovým, Korábovým, Uhlířovým, Šretrovým, p. J. Stejskalovi, Dočekalovým, Miškovým, Peckovým, Beranovým, Berkovým, Truncovým, pí. J. Houžvičkové, Kukolovým. Tento výčet nikdy nebude úplný. Poděkování patří také těm, kdo na nás myslí a přejí nám radost z dětí a pevné nervy a jsou s námi, i když jen na dálku, při našem výchovném úsilí. 16

17 Granty a věcné dary: Ing. Karel Křivánek z Happy sportu Praha nám zapůjčil veškeré lyžařské a snowboardové vybavení na celou sezónu, poskytl dětem ubytování v Janských Lázních a Špindlerově Mlýně a pronajal k užívání devítimístný automobil, bez jehož pomoci by domov nemohl vůbec fungovat a zajišťovat tolik potřebnou pomoc, jakou dětem nabízí. Zaměstnanci firmy ProfiCredit, a.s. nám pomáhají s dětskými akcemi u nás a my se zúčastňujeme jejich atraktivních programů pro zaměstnance a jejich děti. Firma SuperZoo z Pardubic je nejen naším poradcem v chovu našich zvířat, ale podporuje nás při nákupech chovatelských potřeb a krmiv. Vánoční svátky našim dětem zpříjemnilo Rádio KISS společně s Nadací Terezy Maxové a zařadilo naše děti pod tradiční Strom splněných přání. Vánoční dárky našim dětem nakoupila také GE Money Bank, a.s. Finančně nás podpořili: Ing. K. Křivánek (Špindlerův Mlýn), ProfiCredit, a.s. (Pardubice), MUDr. J. Němcová (Praha), AAC s.r.o. (Železný Brod), Ondřej Horský (Litomyšl), D. a Z. Tesařovi, First International Company, s.r.o., (Vysoké Mýto), LUCERNA - BARRANDOV, spol. s r.o. (Praha) a také někteří pro nás neznámí dárci. Děkujeme! 17

18 " Nesnaž se omluvit své chyby, spíše se snaž je napravit." Jan Bosco 13. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí provedených ČŠI V tomto školním roce kontrola České školní inspekce neproběhla. Průběžná veřejnosprávní finanční kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje podle 14 zákona č.320/2001 Sb. se v zařízení uskutečnila dne se závěrem, že při čerpání dotace poskytnuté dle zákona č. 306/1999 Sb. na školní rok 2012/2013 nebylo shledáno nedodržení účelovosti. Prověrky Okresního státního zastupitelství v Pardubicích jsou konané pravidelně podle plánu prověrek v souvislosti s výkonem dozoru státního zástupce nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních ve smyslu zákona č. 383/2005Sb. Všechny čtyři plánované prověrky byly v pořádku, bez nutnosti vydávat příkaz k nápravě. Výrok auditora ze stanoviska Zprávy nezávislého auditora za rok 2012 ze dne 21. března Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Soukromý dětský domov MARKÉTA, o.p.s. k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 ve všech významných (materiálních) ohledech splňuje podmínky použití podle zákona na vzdělávání a školské služby. Z tohoto důvodu vydáváme výrok bez výhrad. Auditor: c.k. audit, s. r. o., Mgr. Ing. Dagmar Christophová Komenského 41, Rychnov nad Kněžnou 18

19 " Jediná věc, která, nás může bolet je nemilovat." Marie Dominika Mazzarelo 14. Zpráva o hospodaření a) Výnosy 1. Celkové výnosy ,06 2. Poplatky rodičů 0,00 3. Výnosy z hospodářské činnosti 0,00 4. Ostatní výnosy: b) Náklady dotace KrÚ - provozní ,00 dotace KrÚ - mzdy 0,00 dary ,00 sociální dávky ÚP ,00 ostatní výnosy ,84 úroky 545,22 příspěvky rodiny Ochovi 6 000,00 tržby za prodané zboží 0,00 1. Investiční náklady 0,00 2. Neinvestiční náklady ,23 mzdové náklady ,00 zákonné odvody ,50 učebnice a učební pomůcky 6792,10 nákup vody, paliv, energie ,64 služby pošt 1 820,00 služby telekomunikací ,70 nájemné ,00 opravy a udržování 9 814,00 cestovné ,16 prádlo ,70 ochranné pomůcky 3 451,00 ostatní jiné ,43 V Radhošti dne 10. října 2013 Tomáš Och ředitel SDD 19

Výroční zpráva. Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2011/2012 "Mít rád lidi a milovat lidi - to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí." Jan Werich "Celistvé je to, co má začátek,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-324/14-E. obecně prospěšná společnost

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-324/14-E. obecně prospěšná společnost INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-324/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail školského zařízení Soukromý dětský domov MARKÉTA, o p. s. Radhošť 24, 534 01 Holice ochovi@ddmarketa.cz

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557 Koordinátor tvorby: Petra Cajthamlová, vedoucí vychovatelka ŠD platnost

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola)

Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola) Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola) 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně technické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Daria Hlaváčková, vychovatelka ŠD Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Mateřské školy. Část I Základní charakteristika mateřské školy. Školní rok 2012/2013. Průměr.

Mateřské školy. Část I Základní charakteristika mateřské školy. Školní rok 2012/2013. Průměr. Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2012/2013 Část I Základní charakteristika mateřské školy Název školy: (dle výpisu z rejstříku škol.) Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28.října

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2009/2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou

Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou 1) Charakteristika školy Mateřská škola je pětitřídní zařízení. Dvě oddělení jsou heterogenní, tři oddělení jsou homogenní. Škola je obklopena velkou zahradou

Více

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2013 STATISTIKA Sokolov Případy: 376 (nárůst o 67) Konzultace: 3 508 (+438) Účastníci: cca 730 (+130) Problematika: 1. Rodinná

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 září 2013 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více