Výroční zpráva. Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2012/2013 " Lásce se naučíme milováním, stejně jako se naučíme vědě studiem a řeči mluvením." František Saleský

2 "Je nutno mít srdce schopné trpělivě vyčkávat; velké věci se uskutečňují pouze velkou trpělivostí a dlouhou dobou." František Saleský 1. Základní údaje Název školského zařízení Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. Adresa zařízení Radhošť 24 IČ Bankovní spojení /0300 Telefon/fax Mobil Adresa internetové stránky Právní forma obecně prospěšná společnost Zařazení do sítě škol Jméno zřizovatele Tomáš Och, Hana Ochová IZO ředitelství Cíl a poslání Posláním Soukromého dětského domova MARKÉTA, o.p.s. je přetrhnout bludný kruh, kdy se ústavním dětem rodí zase ústavní děti. Jedním ze základních cílů naší výchovy je preventivní péče. Ať už je minulost našich dětí jakkoliv nepříjemná, snažíme se jim pomoci bezpodmínečným přijetím a pozitivními prožitky, ze kterých budou moci čerpat ve své dospělosti. Dílčí cíle vychází ze základního uspořádání lidských potřeb dle Matějčka: a) Nabízení rodinného života dětem s nařízenou ústavní výchovou - uspokojování potřeby smysluplného světa. b) Dětství prožité v harmonickém prostředí připomínajícím co nejvíce rodinu - uspokojování potřeby pozitivní identity a životní jistoty. c) Vyvážení volnočasových aktivit tak, aby se mohla rozvíjet každá složka osobnosti dítěte - uspokojování potřeby stimulace. d) Stabilní a přijatelné prostředí nejen v zařízení, ale i v jeho okolí (místo, kde žiji je místem, odkud pocházím) a tím aktivovat pocit bezpečí, jistoty, sounáležitosti a patření někam - uspokojování potřeby otevřené budoucnosti. 2

3 "Opravujte, stále napomínejte, ale v srdci mějte soucit a jednejte se všemi s láskou." Marie Dominika Mazzarello 3. Stručná charakteristika zařízení Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. byl zařazen MŠMT do sítě škol a školských zařízení na podzim roku 2000 s účinností od Jedná se o dětský domov, v němž vyrůstá jedna výchovná skupina, která žije plně rodinným životem se vším, co k němu patří. Odpovídá tomu i počet členů 2 dospělí a 9 dětí (z toho 7 s nařízenou ústavní výchovou). Na pomoc při zajišťování péče o děti je zde zaměstnána asistentka pedagoga. Domov zde nalézají děti, které se nemohou dostat do adopce ani do pěstounské péče, děti, které přesto všechno potřebují individuální přístup, pevné emoční vazby a přirozené rodinné prostředí. To prožívají právě v této rodině. Dětský domov je umístěn v rodinném domku s obytnou plochou cca 300 m², se zahradou a dvorkem ve vesnici Radhošť, která má kolem 120 obyvatel. Krajské město Pardubice je vzdálené 25 minut jízdy vlakem nebo 30 km po silnici a pro potřeby kulturních a sportovních aktivit dětí je dobře dostupné. Na rozdíl od klasických státních zařízení jsou zde děti přítomny běžnému manželskému životu a všemu, co k tomu patří: zažívají, jak se k sobě manželé chovají, projevují si něžnosti, řeší konflikty, usmiřují se a odpouštějí si. Vidí různost názorů, přesto je zde důvěra a respekt. Prožívají zde plně rodinné prostředí se všemi prvky, specifickými pro toto prostředí. To vše je nezbytně nutné k tomu, aby dítě samo dokázalo nastartovat harmonické soužití se svým partnerem, a tím i vychovat vlastní potomky. Děti zde mají své místo i po své zletilosti, mohou se sem vracet i se svými dětmi. Tak i jejich děti poznají generaci starší a budou si moci osvojit základní rodinné vazby. V tomto domově je možnost eliminovat největší nebezpečí stávající ústavní výchovy tj. citovou deprivaci dětí. 3

4 "Je vždy výraz velké lásky spojit se s mnoha a spolupracovat s druhými na uskutečňování jejich dobrých úmyslů." František Saleský 4. Struktura organizace Správní rada jméno funkce zaměstnání Tomáš Březík předseda vedoucí oddělení MěÚ Monika Peterková člen terapeut Mgr. Hana Maturová člen speciální pedagog Mgr. Jakub Vávra člen vedoucí LVO Ing. Jiří Pomikálek člen starosta obce Bc. Roman Barabáš člen vedoucí centra pro rodinu Dozorčí rada jméno funkce zaměstnání JUDr. Pavel Průša předseda advokát Mgr. Eva Šmídová člen ředitelka stacionáře Pavla Kapešová člen pracovnice znalecké kanceláře Zaměstnanci jméno pracovní zařazení délka praxe Tomáš Och ředitel 22 let Hana Ochová etoped 14 let Romana Zezulková asistent pedagoga 5 let 4

5 " Musíme snášet jiné lidi, ale především musíme snášet sami sebe a naše nedokonalosti." František Saleský 5. Zaměstnanci O děti se starají pouze dva stálí zaměstnanci otec a matka, čili ředitel zařízení a vychovatelka. Pro další zajištění péče o děti je zde zaměstnána asistentka pedagoga teta. Ředitel je pedagogem volného času a má více než dvacetiletou pedagogickou praxi v různých zařízeních. Vychovatelka - etoped, nahrazující v tomto domově matku, má vysokoškolské pedagogické vzdělání. Vysokoškolské pedagogické vzdělání má i asistentka pedagoga. Tento domov není založen na klasickém systému ústavní výchovy, ale na fungujících rodinných vztazích. Pro náš dětský domov je nejdůležitější, že zaměstnanci jsou manželé, kteří vnášejí harmonický vztah do chodu celého domova. Manželé jsou zároveň i pěstouni a jedno z jejich pěstounských dětí již založilo svou rodinu. Asistentka pedagoga je v roli tety nebo kamarádky, která si s dětmi hraje a učí se s nimi. Její postavení je koncipováno tak, aby byl zachován základní model rodiny. Dále na výchovu a správný chod domova dohlíží správní a dozorčí rada, skládající se z ekonoma, terapeuta, speciálních pedagogů, pedagogů a státních úředníků. Odbornou garanci převzalo Speciálně pedagogické centrum Svítání Pardubice, a to v oblasti intervence speciálního pedagoga v rodině, v oblasti péče sociální pracovnice a pomoci při další aktuální potřebě, např. logopedické péče, vyšetření klinického psychologa atd. V oblasti sociální velice úzce a s výbornými výsledky spolupracujeme s odbory sociálně právní ochrany dětí v místě jejich trvalého bydliště. 5

6 " I když je malé, zlo snadno roste, když se hladí a živí." František Saleský 6. Výchovně vzdělávací činnost Výchovně vzdělávací plán se skládá z pěti částí: Individuálního plánu osobního rozvoje každého dítěte Přehledu pořádaných akcí zaměřených na rozvoj dětí Roční rozvahy, která má svá specifická zaměření Měsíční rozvahy, jejíž zpracování se váže k událostem roku Hodnocení naplnění rozvah a hodnocení naplnění IPORu Každý rok má své tematické zaměření a v průběhu existence domova jsme se systematicky zaměřovali na rozvoj dětí v jednotlivých oblastech. Všechny roky jsou vzájemně provázané a navazují na sebe. Koncepce nového roku je vždy zvolena tak, aby dítě bylo rozvíjeno na základě poznatků z roku předešlého. Děti tak do sebe přirozenou formou vstřebávají základní principy společenského soužití a uplatnění. Pravidelně jezdíme na návštěvy do běžných rodin k přátelům. Každý rok jezdíme na sportovně ozdravný pobyt na hory a někdy v létě k moři. Společně trávíme chvíle na chalupě a navštěvujeme mnoho kulturních akcí. Děti se na programech aktivně podílejí a samy také navštěvují podle svého zájmu několik zájmových kroužků. Zde se právě uplatňuje jejich jedinečnost a originalita. S ostatními potom chodíme na jejich vystoupení. Děti mají své kamarády z běžných rodin a jsou ve svých přátelstvích podporovány. Vše zde musí plynout v souladu s potřebami dítěte a vše napomáhá jeho zdravému vývoji tak, aby se jeho osobnost mohla spontánně vyvíjet a co nejvíce se přiblížila zdravému vývoji jako u dětí v běžných rodinách jeho vrstevníků. Zaměření pro školní rok 2012/2013 Tento školní rok byl zaměřen na upevňování morálních hodnot v tradičním židovsko-křesťanském duchu, jako kulturního dědictví střední Evropy. Děti jsme v průběhu roku se zvýšeným úsilím seznamovali s původní kulturou naší země, aktivovali v nich pozitivní vztah k národnímu dědictví, a tím jim napomáhali k vytváření hodnotového systému, který by jim pomohl v budoucnu k harmonizaci vlastního života. Děti se seznamovaly s liturgickým rokem. Důraz jsme kladli na slavení svátků jako je posvícení, pouť, Vánoce, Velikonoce a svatodušní svátky. Děti poznávaly poutní místa a jejich význam a zasvěcení. Seznamovaly se se svátostmi a jejich původem, poznávaly rozdíl mezi křtem a vítáním občánků. Byly přítomny tradiční církevní svatbě a porovnávaly ji se svatbou civilní. Někteří se účastnili církevního pohřbu. Děti se učily porozumět desateru a jeho významu v životě lidí. Seznamovaly se se svou příslušností k evropské kultuře a porovnávaly ji s kulturou a náboženstvím pronikajícími k nám z mimoevropských oblastí. Své zkušenosti se současnými náboženskými válkami ve světě jim zprostředkoval během setkání voják z válečných misí. I nadále jsme se snažili zachovávat volnočasové aktivity dětí tak, aby sloužily k jejich rozvoji, ovšem s vědomím, že každá zábava měla nějaký původ a má nějaký účel. 6

7 Při výchově je již tradičně upřednostňován individuální přístup. Proto každá práce, ale také výlety a vycházky, jsou více individuální a každá činnost vychází ze zájmu a potřeb samotných dětí s ohledem na potřeby případně zájmy celé skupiny. Toto vede k většímu uvědomění si mužsko-ženské odlišnosti a přijetí těchto rolí i např. při práci. V souladu s tímto plánem byly děti podporovány ve svých zájmech a koníčcích, které realizovaly v zájmových kroužcích. Nadále jsme děti podporovali v jejich přátelství s dětmi z běžných rodin. Do programu byly zařazeny aktivity, které se v minulosti osvědčily - společná dovolená, sporty kulturní akce, cvičení v sokolovně atd. Každé dítě bylo rozvíjeno individuálně podle svých schopností a potřeb. Téma uplynulého školního roku je rozsáhlé a silně zasahuje do života celé skupiny i jednotlivců, proto je toto téma ještě převedeno do roku následujícího, aby bylo plně využito a mohlo lépe zasáhnout do výchovy těchto dětí. Co jsme prožili Uplynulý školní rok jsme se snažili nabídnout dětem program a zážitky v takové míře, aby se mohly rozvinout jejich individuální potřeby. Všechny naše aktivity byly směřovány k rozvoji dětí a i nepředvídatelné situace, které se vyskytly, jsme využili k jejich rozvoji. Znovu se opakovaly akce, které byly buď stejné jako v předchozích letech, anebo na ně volně navazovaly. Stejně jako v minulosti jsme letos byli vodáky, a to několikrát. Sjeli jsme nejen české řeky - Loučnou, Doubravu, Chrudimku a Divokou Orlici, ale také jsme vyrazili do Polska a Slovenska na Dunajec v Pieninském národním parku a řeku Poprad. Někteří odvážnější sjížděli i švýcarské řeky Hinterrhein a Vorderrhein. Vyzkoušeli jsme lanové parky a atypické sportovní aktivity (např. jízdu na bobové dráze, tubing, obří trampolíny). Věnovali jsme se turistice, jezdili na horských kolech. Lyžovali jsme a jezdili na snowboardech v několika českých lyžařských střediscích. Jedním z nezapomenutelných zážitků byla cesta do zahraničí. Navštívili jsme Chorvatsko, kde jsme kromě koupání využili i možnosti výletu lodí po širém moři. Setkání s muslimskými celníky na hranicích mezi Chorvatskem a Bosnou- Hercegovinou nás přivedlo k uvědomění si bezpečnosti v naší zemi a celkovému kladnému vztahu k Česku. Naše cesta pokračovala do bosenské Medjugorje, kde jsme trávili odpočinkové chvíle, které záměrně naplňovaly rozvahu výchovně vzdělávacího plánu. Navštívili jsme mnoho zajímavých akcí, například firemní vánoční večírek v hotelu Zlatá Štika v Pardubicích a konferenci v hotelu Jezerka na Seči firmy ProfiCredit, a.s. Pořádali jsme dětský karneval a dětské dny v obci. Přispívali jsme svou pomocí při organizování akcí v obci, například rozsvícení vánočního stromu a vánočního posezení aj. Pokračovali jsme v oblíbené tradici svatomartinského pochodu pro děti a rodiče z okolí. V Luži jsme před Vánocemi navštívili divadelní představení o narození Krista a stejné městečko nás duchovně obohatilo i v létě na jedné z několika známých poutí na Chlumku u Luže. K nácviku zásad společenského chování přispěly bezesporu také návštěvy mnoha divadelních představení, kulturních vystoupení, ale i restaurací. Biologii jsme si procvičili při několikerých návštěvách obchodů SuperZoo, ale i při sběru léčivých rostlin. Výchovu k práci jsme naplňovali při těžbě dřeva na topení do našich krbových kamen a úpravou naší zahrady. Sběr brambor na poli pomohl dětem přiblížit rozmanitost lidské práce a její neodmyslitelnou potřebu v každodenním životě. Důležitost běžných pracovních činností vidíme jako nezbytnou součást osobního 7

8 rozvoje dětí. Má je připravit na jejich vlastní působení ve svých domácnostech. Koloběh života nám tady na vesnici tuto možnost nabízí v dostatečné míře. Od podzimního hrabání listí a sklizně úrody se lehce přesuneme k přípravě zazimování zahrady. Zimní nadílka nám kromě radovánek přinesla i každodenní odhazování sněhu. Od jara jsme se starali o zahrádky, pletím, zaléváním a ostatními činnostmi. Příchod dalšího podzimu tradičně vítáme sběrem brambor. Koupali jsme se v několika aquaparcích a mnoha bazénech a taky si vyzkoušeli zimní venkovní koupání ve vířivce. Dováděli jsme na Matějské pouti v Praze, v Libereckém Babylóně a na dalších atrakcích. K budoucí volbě povolání dětem určitě pomáhají exkurze. Opět jsme zavítali do skláren, kde se děti seznámily s výrobou skleněných šperků a samy si některé vyrobily. Již tradičně jsme byli na exkurzi v Dětském centru Veská. Mnohokrát jsme byli na návštěvě u známých nebo naopak oni u nás. V létě jsme si několikrát užívali grilování s přáteli. Při výletech na kolech si děti upevňovaly znalosti pravidel silničního provozu. Děti si pořádaly své oslavy. Přátelily se s kamarády z běžných rodin. Navštěvovaly je a ony zase nás. Přátelé našich dětí s námi jezdili na různé akce. O prázdninách jsme pořádali tábor pro kamarády našich dětí, který se velice vydařil, a který určitě příští rok znovu zopakujeme. Aktivit, které jsme dětem nabídli, bylo mnoho. Dětem je samozřejmě nabízeno mnohem víc, než se dá napsat. Jako pozitivní důsledek vidíme zpětnou vazbu, která se nám vrací v zájmu o veškeré dění. Tím, že umí některé sporty, vědí, jak se kde chovat, nejsou pozadu za svými vrstevníky, spíše naopak některé převyšují. Vždy si za svůj zájem vyberou aktivitu raději než poflakování, což je vhodnou prevencí sociálně patologickým jevům. 8

9 " Odvahu, udělejme trochu dobra, dokud máme ještě čas." Marie Dominika Mazzarello Přehled účasti na některých akcích ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Zahájení školního roku ve školách Bramborová brigáda Zahraniční pobyt: Chorvatsko, Bosna Hercegovina Farní den Horní Jelení Zahájení docházky do CVČ na Horním Jelení Sjíždění Vavřineckého potoku na kánoích Výlet do Prahy - výstava v kostele Panny Marie Sněžné, příprava na novou lyžařskou sezónu - výměna lyží Účast na pohádkovém lese ve Veská VČD - malé děti Podzimní pobyt v kempu v Sedmihorkách - skály Maloskalsko, aquapark a muzeum zábavného poznání v centru Babylon, exkurze sklárny, bowling, naučná stezka, Shlédnutí Dortomanie na Horním Jelení Návštěva dědy a babičky u nás Lucerničkový pochod k sv. Martinu Divadelní představení ve Východočeském divadle Výroba adventního věnce Vánoční trhy Horní Jelení Rozsvěcení vánočního stromu v Radhošti - sousedské zpívání koled Účast v ProfiCredit, a.s. na výrobě Větrníků Pomoci pro Slané děti Besídky dětí Mikulášská besídka v ProfiCreditu, a.s. Výlet na hájovnu pro vánoční stromečky, výzdoba sokolovny Adventní výstava v Rychnově nad Kněžnou Zajištění programu na obecní vánoční besídce a posezení s občany Mikulášský den zajišťovali jsme jej v MŠ Stradouň a v obci Mikuláš s čerty u nás doma Vánoční večírek v ProfiCreditu a. s. v Hotelu Zlatá štika Výlet do Pardubic na nákup dárků dětí na Vánoce Účast na koncertu sboru ZŠ Horní Jelení na OÚ Divadlo v Luži Živý Betlém s koncertem na Vraclavi Vánoce u babičky Výlet do Kojeneckého ústavu Karlovy Vary Zábavné odpoledne u hasičů v Horním Jelení Společná oslava Silvestra 9

10 LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN Lyžování v Janských Lázních Divadelní představení ve Východočeském divadle Vystoupení CVČ Organizace dětského a dospěláckého karnevalu v Radhošti Účast na konferenci společnosti ProfiCredit, a. s. v Seči Zimní vycházky do blízkého okolí Ozdravný pobyt s lyžováním na horách v Janských Lázních Matějská pouť v Praze Vodácká akce odemykání Chrudimky Příprava pomlázky Velikonoce Sjíždění Doubravy Divadelní představení ve Východočeském divadle Obecní slavnosti - slavnostní otevření a žehnání kostela Organizace pouťové zábavy v Radhošti Návštěva přátel v Budislavi Oslava čarodějnic v Radhošti Oslavy konce války v naší obci Brigáda v lese - dřevo do našeho krbu Divadelní představení ve Východočeském divadle Sjíždění Divoké Orlice Pečení svatebních koláčků Noc kostelů ve Vysokém Mýtě a na Horním Jelení Svatební obřad CVČ - závěrečná vystoupení dětí Divadelní spolek ze Zámrsku v Radhošti Dalskabáty hříšná ves Zajištění dětského dne v Radhošti Výpomoc v MŠ Stradouň při loučení s budoucími školáky Odjezd na chalupu na Borku Týdenní tábor pro kamarády našich dětí na Borku Náš pobyt na Borku - skály, cykloturistika, trempování Brigáda v lese - dřevo do našeho krbu Děti na táborech Splouvání řek ve Švýcarsku Brigáda v lese - dřevo do našeho krbu Splouvání Loučné Dovolená v Janských Lázních - terénní koloběžky, lanová dráha, zábavný park Mladé Buky, cyklo, turistika, plavání... Pobyt v Pieninách 10

11 "Nemějte touhu po tom nebýt tím, čím jste, ale chtějte být co nejlépe tím, čím jste." František Saleský 7. Děti ve škole a v kroužcích Celkový stav dětí počet dětí z toho dívek kapacita Děti v základní škole Horní Jelení ročník počet žáků Děti ve středních školách ročník počet žáků V našem domově bylo sedm dětí s nařízenou ústavní výchovou a jedno s předběžným opatřením. V průběhu roku jedna dívka ukončila pobyt zletilostí. Dvě děti byly přijaty. Děti chodily do základní a do střední školy. Jejich prospěch považujeme stále za dobrý výsledek vzhledem k prognózám, z nichž jsme vycházeli. Většina dětí před příchodem k nám měla návrh na zařazení do zvláštní školy, kterou však nikdo z nich nenavštěvuje. Co se týče prospěchu a chování našich dětí, velice úzce spolupracujeme se školou, kam naše děti docházejí. Minimálně jedenkrát měsíčně se ústně informujeme u třídních učitelů na prospěch a chování dětí a ke konci pololetí si žádáme písemné hodnocení dítěte za uplynulé období. Jsou-li nějaké potíže, konzultujeme je s učiteli častěji a dbáme, aby i ze strany školy nám byla jakákoliv změna v chování dítěte okamžitě oznámena. Se školou máme navázány dobré vztahy a většina učitelů nám pomáhá. Naše vazby s třídními učiteli jsou velmi intenzivní a napomáhají tak naší oboustranné péči o děti. Učitelé hodnotí naše děti převážně objektivně. Největším problémem u některých dětí je nepořádnost, kterou se stále snažíme eliminovat, avšak výsledky se dostavují velmi pozvolna. Všechny děti navštěvují zájmové kroužky. Jejich zájmové aktivity mimo naši vesnici probíhaly především v Základní škole a v Centru volného času, o.p.s. v Horním Jelení. Nejoblíbenější jsou ty sportovně zaměřené. S učiteli v zájmových činnostech také spolupracujeme, zde však jednáme pouze ústně, někdy telefonicky. 11

12 Přehled kroužků Název kroužku Počet dětí navštěvujících kroužek Provozovatel kroužku Taneční a pohybová výchova 4 CVČ Horní Jelení Angličtina 1 CVČ Horní Jelení Bicí 1 CVČ Horní Jelení Keramika 2 ZŠ Horní Jelení Sborový zpěv 2 ZŠ Horní Jelení Rybářský kroužek 1 ZŠ Horní Jelení Florbal 1 ZŠ Horní Jelení Pohybové hry 5 TJ Sokol Radhošť Florbal 5 TJ Sokol Radhošť Náboženství 2 ŘF Horní Jelení Kytara 1 ZUŠ Vysoké Mýto Klavír 1 soukromě 12

13 " Věci, kterým se naučí z příkladu, zůstanou velmi vryté do srdce a udělají o moc víc dobra." Marie Dominika Mazzarello 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, další činnosti a drogová prevence Přehled absolvovaných školení nebo studia Jméno Hana Ochová Absolvované školení nebo studium VŠ studium řízení volnočasových aktivit na Pedagogické fakultě Univerzity Olomouc Romana Zezulková Vzdělávací program Kyberšikana a její prevence, č.a. MŠMT 16765/ , NIDV Pardubice Vzdělávací program Stimulování citového vývoje dětí, č.a. MŠMT 26159/ , CCV Pardubického kraje, Pardubice Vzdělávací program Celostní muzikoterapie, č.a. MŠMT / , Centrum celoživotní vzdělávání FF Univerzity Palackého, Olomouc Další vzdělávání V tomto školním roce se naše školení snížilo na minimum z důvodu velkého množství absolvovaných kurzů v minulosti a málo rozšířené nabídce ze strany organizátorů. O to více jsme se věnovali samostudiu a vyhledávání nových informací, zejména těch tematicky zaměřených k jednotlivým událostem roku v návaznosti na roční plán. Je to však stav přechodný. Zvláštní pozornost se stále snažíme věnovat vlastnímu osobnímu vztahu k dětem. Bráníme se osobním neprofesionálním přístupům, jako prevenci využíváme různých nabídek. Např. rozhovory s odborníky, konzultace se speciálními pedagogy s psychology. Předcházíme tak také syndromu vyhoření. Největší význam má pro nás supervize, která je v našem zařízení provozována 9 let. Neopomíjíme ani samostudium a četbu odborné literatury a časopisů. Vzdělávat se ovšem musíme nejen v oblasti pedagogické, ale námi nabízené aktivity pro děti musí být na dostatečné úrovni, aby splňovaly potřebné nároky. Díky tomu i my musíme projít řadou odborných školení. Abychom eliminovali nejrůznější rizika, než dětem nabídneme některou z aktivit, sami ji předem vyzkoušíme na sobě. Například ředitel absolvoval řadu školení a výcviků v oblasti vodní turistiky, má potápěčský výcvik, je instruktor lyžování atd. Odborné proškolení musíme absolvovat také v případě užívání řemesel, např. košíkářství, zahradničení, při práci s technikou (motorová pila, sekačka na trávu, šicí stroj atd.). 13

14 Další činnosti Další činnosti se váží na jednotlivé aktivity dětí a také na spolupráci učitelů škol a nás. Účastníme se například školních akcí a výletů a pomáháme s pedagogickým dozorem nebo zapůjčením potřebných pomůcek. Personálu MŠ pomáháme s přípravou oslav svátku sv. Mikuláše, kdy naše děti jsou andílky a čerty, a také se naše děti aktivně podílejí při pořádání zábavného odpoledne pro předškoláky. Spolupracujeme také s místní organizací TJ Sokol. Společně organizujeme dětské dny, karnevaly, čarodějnice a další aktivity. S obcí připravujeme tradiční pietní akt a doprovodný program k oslavám konce 2. světové války, slavnostní rozsvěcení vánočního stromu a především vánoční posezení pro důchodce. Svou pedagogickou praxi si v uplynulém roce v našem zařízení vykonalo několik studentů středních a vyšších škol. Výchova pohybem, prací a láskou Pro děti využíváme i další možnosti terapie, ke kterým nám slouží: Zahrada - naše největší ergoterapeutická dílna. Kromě ovocných stromků a keřů zde děti pěstují jahody, mrkev, hrášek či rajčata. Součástí je i skleník, kde mají okurky a papriky. Pomáhají s veškerou údržbou. Náš pes Fídží, jehož posláním není pouze canisterapie, ale učí děti i dalším sociálním dovednostem. Děti pomáhaly mimo jiné i při zhotovování kotce a boudy. Tyto dovednosti se jim budou určitě v budoucnu hodit. Další naše zvířátka - želva Žofinka, rybičky, užovka červená Julinka, agama vousatá Leonka, které potřebují stálou péči a učí děti starostlivosti. Děti využívají velkou možnost různorodých výtvarných technik pro arteterapii. Jedna místnost je využívána při muzikoterapii, ke které patří vedle hudebních nosičů i mnoho nástrojů jako jsou tibetské mísy, didgeridoo, různé zvonečky, dešťové hole, ale i Orffovy nástroje, klávesy, kytary, bubny a další. Loutkové divadlo, které čítá přes 20 loutek a několik kulis, pomáhá dětem stejně jako mnoho kostýmů využívaných při dramaterapii. V každém pokoji mají děti k dispozici aromalampu, kterou pro svůj pocit pohody využívají. Pro zlepšení fyzické kondice a koordinaci pohybu nám slouží trampoterapie. Malé děti mají rády míčkování v míčkovém bazénku. Drogová prevence Patřičnou pozornost se snažíme věnovat také drogové prevenci nejen doma, ale i venku, a úzce spolupracujeme se školou, zvláště se školním metodikem prevence. Jsou to především osobní rozhovory s dětmi a také četba vhodné literatury. Pro včasné odhalení zneužívání jakýchkoliv drog máme u nás připraveny testující proužky na všechny skupiny drog a alkoholový elektronický tester. Celé naše zařízení je nekuřácké a to se týká jak zaměstnanců, tak i umístěných dětí. 14

15 " Nikdy neztrácejte odvahu." Marie Dominika Mazzarello 9. Materiálně technické vybavení Dětem jsou k dispozici počítače, internet, tiskárny, kopírky, DVD přehrávače, video, televize, data projektor a další elektronika. Ze sportovních věcí má každé dítě horské kolo, kolečkové a zimní brusle a carvingové lyže, někteří i snowboard. Každé dítě, které chce, má svůj mobilní telefon. K relaxaci jim slouží míčkový bazén či velká trampolína, kánoe a vše, co děti potřebují k individuálním zájmům. Ke hrám slouží herna a dětské pokojíčky zařízené stejně jako v běžných rodinách. Především menší děti využívají kočárky, panenky, autodráhy, kadeřnicko-kosmetický salon, lego a další stavebnice, panenky Barbie s domečkem, didaktické pomůcky, stolní fotbal, stolní hry a mnoho dalších hraček. Pro děti máme i velice bohatou dětskou knihovnu, mnoho videokazet, DVD nosičů a počítačových programů. Děti rády tvoří, a tak je jim k dispozici i mnoho výtvarných pomůcek. K rozvoji dětí využíváme opravdu všechny možné prostředky a pomůcky. K doplnění znalostí máme i bohatou odbornou knihovnu pro dospělé, která slouží i pro studenty vykonávající zde svou praxi. Dětské pokoje jsou standardně vybaveny nábytkem, stejně tak jako ostatní prostory. Každé dítě má svůj koutek na hraní i pro odpočinek. V domě je velká kuchyň (31m 2 ), obývací pokoj s krbem, pracovna ředitele, pracovna vychovatelky a jejich ložnice, herna, společná relaxační místnost kaple, dětské pokoje. Děti jsou maximálně po dvou na pokojích. Sociální zařízení zahrnuje 3 koupelny a 4 záchody. Dále do vybavení patří veškeré vybavení domácnosti, např. 2 pračky, sušička na prádlo, kuchyňské spotřebiče, nářadí a nástroje pro kutilství a práce v zahradě. 10. Prevence rizik a úrazy K prevenci rizik používáme různá média. Děti bývají poučeny před každou aktivitou. Pro děti každoročně v rámci prevence připravujeme besedu o první pomoci s praktickými ukázkami a s možností vlastního nácviku. K aktivitám, které to vyžadují, používají ochranné pomůcky. Samozřejmostí jsou chrániče a helmy na in-liny a na kola. Při sjíždění řek používáme záchranné vesty, helmy, neopreny, na každé lodi je házečka. Děti si ani neumí představit lyžování bez ochranných pomůcek jako je helma, páteřák či kvalitní rukavice. Veškeré ochranné pomůcky se jim staly přirozenou součástí nejen u sportu, ale i při jakékoliv práci v lese, na zahradě či při natírání doma. Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 0 Počet odeslaných záznamů o úrazech Vyřizování stížností, oznámení podnětů Ve školním roce 2012/2013 nebyla podána žádná stížnost. 15

16 " Prokazujme dobro všem: tak budeme mít čím dál více přátel a čím dál méně nepřátel." Jan Bosco 12. Poděkování Náš dětský domov by nemohl nabídnout dětem vše, co si zaslouží a hlavně co potřebují, bez pomoci nadací, organizací, firem a také jednotlivců. Jejich pomoc je již tak rozšířena, že bez jejich podpory a spolupráce by náš domov nebyl schopen naplnit některé potřeby dětí. Důležitá pro nás a naše děti je okamžitá pomoc, spolupráce na výchově dítěte, morální podpora, nabídka akcí, pomoc při organizování našich akcí Poděkování patří následujícím subjektům a jednotlivcům: Happy sport Křivánkovi (Praha), ProfiCredit, a.s. (Pardubice), Karhan sport (Krkonoše), Happy House (Špindlerův Mlýn), Penzión Adélka (Janské Lázně), K+K lyžařská škola Jánské Lázně, AAC, s.r.o., Sbor dobrovolných hasičů Horní Jelení, salesiáni z Pardubic, SuperZoo (Pardubice). Nadace škola hrou (Liberec) a Nadace Terezy Maxové (Praha). ZŠ Horní Jelení, MŠ Stradouň, Speciální škola Svítání, o.p.s. Pardubice, Centrum volného času, o.p.s. Horní Jelení, Salesiáni Dona Boska Pardubice, DDÚ Hradec Králové, VLO Přestavlky. Členové správní a dozorčí rady, M. Kudláčková (Praha) a řada jejich přátel, Vaňkovi (Horní Jelení), J. a K. Procházkovi (Pardubice), J. a M. Sádovští (Pardubice), A. Párová (Pardubice), A. Bahník (Horní Jelení), Tesařovi (Sedlíšťka, Vysoké Mýto, Stradouň). Každý v životě potřebuje mít nějaké kořeny - místo odkud pochází. Naše děti toto místo mají v naší obci, jsou přijímány a lidé jsou na ně zvyklí. Děti se integrovaly do obce natolik silně, že se staly každý sám za sebe součástí této vesničky a celého okolí. Za přijetí našich dětí děkujeme především starostce a zastupitelstvu, díky patří také celé obci. Jednotlivě pak poděkování patří Tesařovým, Korábovým, Uhlířovým, Šretrovým, p. J. Stejskalovi, Dočekalovým, Miškovým, Peckovým, Beranovým, Berkovým, Truncovým, pí. J. Houžvičkové, Kukolovým. Tento výčet nikdy nebude úplný. Poděkování patří také těm, kdo na nás myslí a přejí nám radost z dětí a pevné nervy a jsou s námi, i když jen na dálku, při našem výchovném úsilí. 16

17 Granty a věcné dary: Ing. Karel Křivánek z Happy sportu Praha nám zapůjčil veškeré lyžařské a snowboardové vybavení na celou sezónu, poskytl dětem ubytování v Janských Lázních a Špindlerově Mlýně a pronajal k užívání devítimístný automobil, bez jehož pomoci by domov nemohl vůbec fungovat a zajišťovat tolik potřebnou pomoc, jakou dětem nabízí. Zaměstnanci firmy ProfiCredit, a.s. nám pomáhají s dětskými akcemi u nás a my se zúčastňujeme jejich atraktivních programů pro zaměstnance a jejich děti. Firma SuperZoo z Pardubic je nejen naším poradcem v chovu našich zvířat, ale podporuje nás při nákupech chovatelských potřeb a krmiv. Vánoční svátky našim dětem zpříjemnilo Rádio KISS společně s Nadací Terezy Maxové a zařadilo naše děti pod tradiční Strom splněných přání. Vánoční dárky našim dětem nakoupila také GE Money Bank, a.s. Finančně nás podpořili: Ing. K. Křivánek (Špindlerův Mlýn), ProfiCredit, a.s. (Pardubice), MUDr. J. Němcová (Praha), AAC s.r.o. (Železný Brod), Ondřej Horský (Litomyšl), D. a Z. Tesařovi, First International Company, s.r.o., (Vysoké Mýto), LUCERNA - BARRANDOV, spol. s r.o. (Praha) a také někteří pro nás neznámí dárci. Děkujeme! 17

18 " Nesnaž se omluvit své chyby, spíše se snaž je napravit." Jan Bosco 13. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí provedených ČŠI V tomto školním roce kontrola České školní inspekce neproběhla. Průběžná veřejnosprávní finanční kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje podle 14 zákona č.320/2001 Sb. se v zařízení uskutečnila dne se závěrem, že při čerpání dotace poskytnuté dle zákona č. 306/1999 Sb. na školní rok 2012/2013 nebylo shledáno nedodržení účelovosti. Prověrky Okresního státního zastupitelství v Pardubicích jsou konané pravidelně podle plánu prověrek v souvislosti s výkonem dozoru státního zástupce nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních ve smyslu zákona č. 383/2005Sb. Všechny čtyři plánované prověrky byly v pořádku, bez nutnosti vydávat příkaz k nápravě. Výrok auditora ze stanoviska Zprávy nezávislého auditora za rok 2012 ze dne 21. března Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Soukromý dětský domov MARKÉTA, o.p.s. k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 ve všech významných (materiálních) ohledech splňuje podmínky použití podle zákona na vzdělávání a školské služby. Z tohoto důvodu vydáváme výrok bez výhrad. Auditor: c.k. audit, s. r. o., Mgr. Ing. Dagmar Christophová Komenského 41, Rychnov nad Kněžnou 18

19 " Jediná věc, která, nás může bolet je nemilovat." Marie Dominika Mazzarelo 14. Zpráva o hospodaření a) Výnosy 1. Celkové výnosy ,06 2. Poplatky rodičů 0,00 3. Výnosy z hospodářské činnosti 0,00 4. Ostatní výnosy: b) Náklady dotace KrÚ - provozní ,00 dotace KrÚ - mzdy 0,00 dary ,00 sociální dávky ÚP ,00 ostatní výnosy ,84 úroky 545,22 příspěvky rodiny Ochovi 6 000,00 tržby za prodané zboží 0,00 1. Investiční náklady 0,00 2. Neinvestiční náklady ,23 mzdové náklady ,00 zákonné odvody ,50 učebnice a učební pomůcky 6792,10 nákup vody, paliv, energie ,64 služby pošt 1 820,00 služby telekomunikací ,70 nájemné ,00 opravy a udržování 9 814,00 cestovné ,16 prádlo ,70 ochranné pomůcky 3 451,00 ostatní jiné ,43 V Radhošti dne 10. října 2013 Tomáš Och ředitel SDD 19

Výroční zpráva. Soukromý dětský domov Markéta, o. p. s. za školní rok 2007/2008. Kdo nemá své vlastní cíle, rád střílí do cílů jiných.

Výroční zpráva. Soukromý dětský domov Markéta, o. p. s. za školní rok 2007/2008. Kdo nemá své vlastní cíle, rád střílí do cílů jiných. Výroční zpráva Soukromý dětský domov Markéta, o. p. s. za školní rok 2007/2008 Kdo nemá své vlastní cíle, rád střílí do cílů jiných. Bernhardt Je příznačné, že školácké chyby bývají vyhrazeny dospělým.

Více

Výroční zpráva. Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2013/2014 Sami cítíte, že to, co děláme, je jenom kapka v oceánu. Ale oceánu by něco scházelo, kdyby tam ta kapka chyběla. To dobré

Více

Výroční zpráva. Soukromý dětský domov Markéta, o. p. s. 2006/2007. za školní rok

Výroční zpráva. Soukromý dětský domov Markéta, o. p. s. 2006/2007. za školní rok Výroční zpráva Soukromý dětský domov Markéta, o. p. s. za školní rok 2006/2007 Lékaři léčí, kantoři učí, švadleny šijí, šoféři vozí,holiči stříhají, faráři kážou toto vše s přehledem rodiče dokážou. Babs

Více

Výroční zpráva. Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2014/2015. Kdo nežije, aby sloužil, nehodí se pro život.

Výroční zpráva. Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2014/2015. Kdo nežije, aby sloužil, nehodí se pro život. Výroční zpráva Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2014/2015 Kdo nežije, aby sloužil, nehodí se pro život. Přišel čas odvážných činů a strategií, jejichž cílem je zavést kulturu pečování.

Více

Výroční zpráva. Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Soukromý dětský domov MARKÉTA, o. p. s. za školní rok 2011/2012 "Mít rád lidi a milovat lidi - to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí." Jan Werich "Celistvé je to, co má začátek,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2015/2016. Kdo nežije, aby sloužil, nehodí se pro život. Papež František

Výroční zpráva. za školní rok 2015/2016. Kdo nežije, aby sloužil, nehodí se pro život. Papež František Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Kdo nežije, aby sloužil, nehodí se pro život. Přišel čas odvážných činů a strategií, jejichž cílem je zavést kulturu pečování. 1. Základní údaje Název školského zařízení

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 TLOSKOV KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - ZÁMEK (přístup výtahem). Učebna je vybavena

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 TLOSKOV KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek. Prostory jsou bezbariérové. K dispozici

Více

Výroční zpráva. Soukromý dětský domov Markéta, o. p. s. za školní rok 2010/2011. Přátelství násobí radost a dělí žalost. Bacon

Výroční zpráva. Soukromý dětský domov Markéta, o. p. s. za školní rok 2010/2011. Přátelství násobí radost a dělí žalost. Bacon Výroční zpráva Soukromý dětský domov Markéta, o. p. s. za školní rok 2010/2011 Přátelství násobí radost a dělí žalost. Bacon Nutnosti se nemůžeš vyhnout, tu musíš překonat. Seneca 1. Základní údaje Název

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením OBSAH : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělaní, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole XIII. ročník konference primární prevence rizikového chování 31. 10. 2016 Mgr. Tereza Mašková školní metodik prevence ZŠ a MŠ Líšnice, Praha

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zpracovala Bc. Dagmar Rakoušová v Turnově 10.9.2007 ředitelka školy Schváleno 20.9.2007 na jednání Školské rady Zpracovala

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více