Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko,"

Transkript

1 Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Občanské sdružení : "Strážnicko" Místní Akční Skupina Sídlo : nám. Svobody 503, Strážnice Zpracovala : Marie Chalupová Schválil : rada MAS Datum zpracování : Nabytí účinnosti : ) Účel a použití Finanční prostředky se používají na zajištění organizátorské práce a péče o členy MAS : organizační a jiné administrativní zajištění chodu MAS seminární, vzdělávací a jinou organizační činnost schůzovou činnost a hospodářsko-správní výdaje spolupráce na kulturní, sportovní a jiné zájmových akcích mandátní a manažerská činnost získávání dotačních prostředků a jejich další použití 2) Příjmová část Členské příspěvky : 1000,- Kč za rok dle Stanov MAS na člena formou příspěvku na účet, popř.hotově do pokladny MAS Úroky z prostředků ve finančních ústavech Příspěvky z dotací Ostatní příjmy (např. prodej propag.materiálů, seminární a vzdělávací činnost atd.) 3) Výdajová část Vychází z účelu použití finančních prostředků, a to především : průběžné zajišťování prostředků v rámci projektů MAS kulturní, sportovní a jiné zájmové akce seminární, vzdělávací a jinou organizační činnost administrativa a účetnictví MAS administrace projektů 4)Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko se dále skládá z sledujících směrnic: směrnice č. 1 o oběhu účetních dokladů směrnice č. 2 o účetnictví směrnice č. 3 majetková, o účtování dlouhodobého majetku a zásob směrnice č. 4 o finanční kontrole 5) Závěrečná ustanovení Nejvyšším rozhodujícím orgánem je generální shromáždění MAS, která schvaluje tyto zásady maximální limit pokladny (hotovosti) je ,- Kč Dispoziční právo k finančním prostředkům mají předseda, vždy podpis a razítko MAS. Odpovědnost za majetek MAS mají předseda a za účetní evidenci, pokladnu administrátorka 6) Schválení : na GS MAS dne: přítomno 16 členů z 30. členské základny pro hlasovalo 16 členů, tj. 100 % proti 0... členů zdrželo se..0 Za správnost: Marie Chalupová Za MAS ing. Petr Hanák - 1 -

2 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADÚ Směrnice č. 1 Občanské sdružení : "Strážnicko" Místní Akční Skupina Sídlo : nám. Svobody 503, Strážnice Zpracovala : Marie Chalupová Schválil : rada MAS Datum zpracování : Nabytí účinnosti : Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Oběh dokladů výdajová část III. Ostatní výdajové doklady IV. Oběh dokladů příjmová část V. Oběh dalších (smíšených) dokladů VI. Ostatní neúčetní doklady VII. Podpisové vzory VIII. Archivace IX. Závěrečná ustanovení Oddíl I. Čl. 1 - Legislativní rámec 1. Hospodaření MAS a z toho vyplývající hospodářské operace a účetnictví je upraveno následujícími základními předpisy: zákonem o účetnictví č.563/1991 Sb., ve znění zákona č. 492/2000 Sb., č. 353/2001Sb a č. 427/2003 Sb. zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění opatřením MF ČR čj. 114/74 200/1997 o rozpočtové skladbě v platném znění opatřením MF ČR čj. 283/76 104/2000, 283/77 227/2001, kterým se stanoví a upravuje účtová osnova a postupy účtování pro organizační složky státu, územně samosprávní celky a příspěvkové organizace v platném znění zákonem č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách v platném znění obecně závaznými předpisy (obchodním a občanským zákoníkem) vyhl. 505/2002 Sb. ve znění vyhl. 477/2003 Sb. Čl. 2 - Závaznost směrnice 2.1. Podle této směrnice a zásad v ní uvedených postupují všichni pracovníci a členové MAS. Ostatní členové MAS, kteří se v rámci plnění svých úkolů stanou účastníky realizovaných účetních případů, jsou povinni plnit pokyny ve smyslu zásad stanovených směrnicí o oběhu účetních dokladů Kontrolu dodržování směrnice o oběhu účetních dokladů zabezpečuje předseda MAS. ČL. 3 - Předmět úpravy 3.1. Ustanovení této směrnice se vztahují na oběh vnějších a vnitřních (interních) účetních dokladů ověřujících provedení hospodářských výdajových a příjmových operací, o nichž (druhy účetních dokladů) se účtuje v účetnictví : - došlé faktury a dobropisy za dodávky investiční i neinvestiční (provozní) povahy - doklady k ostatním platbám (bez faktur) - doklady k výplatě mezd, odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění, daní z příjmu a k srážkám z mezd - vydané faktury - doklady k ostatním nefakturovaným příjmům - doklady na předpis rozpočtových příjmů - pokladní doklady - doklady za pohledávky (závazky) z titulu smluvních pokut a úroků z prodlení - výpisy z účtu - 2 -

3 3.2. Doklady výdajová část - dodavatelské faktury (investiční, provozní) - doklady k účtování o majetku - doklady k účtování o mzdách, odvodu sociálního a zdravotního pojištění, daně ze mzdy a k srážkám z mezd - doklady při poskytování náhrad při pracovních cestách - doklady k ostatním platbám - doklady k účtování cenin 3.3. Doklady příjmová část - vydané faktury - interní doklady na předpis pohledávek vyplývajících z rozpočtu (poplatky za psy, popelnice apod.), - doklady k účtování zařazení majetku do užívání 3.4. Pokladní doklady - příjmové pokladní doklady (i stvrzenky) - výdajové pokladní doklady - pokladní kniha 3.5. Bankovní doklady /0100 BÚ MAS Strážnicko Komerční banka Veselí n.m, 3.6. Jiné důležité účetní písemnosti, které se přímo můžou stát účetním dokladem, nebo jsou pro účetní případy důležité (kopie se přikládají k účetnímu dokladu, nebo se na ně odvolává) např. zápisy z rady nebo zastupitelstva zápis z inventury nájemní, kupní nebo jiná smlouva vyúčtování služební cesty potvrzení o vkladu do katastru apod. všeobecně závazná místní vyhláška směrnice apod. Čl. 4 - Náležitosti účetních dokladů 4.1. V souladu se zákonem o účetnictví v platném znění je účetní doklad označen jako průkazný účetní záznam, který musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti : a) označení účetního dokladu b) obsah účetního případu a jeho účastníky c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství d) okamžik vyhotovení účetního dokladu MAS za okamžik považuje den vyhotovení účetního dokladu v návaznosti na 35 odst. 4, kde se uvádí, že přesnost musí být taková, aby nejistota v určení času neměla za následek nejistotu v určení obsahu účetních případů. e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d) MAS za okamžik považuje den uskutečnění účetního případu MAS za den uskutečnění účetního případu považuje den : přijaté faktury podací razítko (nebo písemné označení) dne, kdy byla faktura doručena na kancelář MAS vydané faktury den vystavení f) podpisový záznam podle 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování Skutečnosti podle písmen a) až f) prokazuje účetní jednotka pouze účetním dokladem. Ovšem i nadále platí, že součástí účetních dokladů jsou všechny písemnosti, které s účetním případem souvisí Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištěni skutečnosti, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu způsobem podle 8 odst Součástí této směrnice jsou podpisové vzory osob, které odpovídají za věcnou nebo formální správnost účetních dokladů. Volba a označení dokladových řad dle směrnice č. 2 O účetnictví, oddíl II., článek 6 Dokladové řady

4 Čl. 5 - Fáze oběhu účetních dokladů 5. Fáze oběhu účetních dokladů jsou vznik účetního dokladu, příprava k zaúčtování, zaúčtování účetního dokladu, archivace, skartace Vznik účetního dokladu Den vzniku účetního dokladu externí doklady, pro potřeby k zaúčtování v MAS, vznikají dnem přijetí na kancelář MAS interní doklady, vznikají dnem vystavení vlastní účetní jednotkou. Musí obsahovat všechny předepsané náležitosti Kontrola formální správnosti představuje kontrolu náležitostí účetního dokladu dle zákona o účetnictví, jak je uvedeno v bodě 4.1. této směrnice Kontrola věcné správnosti znamená přezkoušení správnosti údajů uvedených v dokladech. Provádí ji jednatel (potvrdí svým podpisem, např. dodané množství, cenu, dodržení smluvních podmínek, ale i kvalitu, způsob převzetí zakázky, dodržení stanovených limitů, atd.) Příprava k zaúčtování Došlé externí doklady se opatří jasným označením dne přijetí na kancelář DSO v návaznosti na den uskutečnění účetního případu, kterým si MAS u došlých faktur stanovuje den přijetí Každý doklad se opatří číslem z číselné řady Doklad se opatří účtovacím předpisem. Účetní předepíše na účetní doklad, případně na průvodku (košilku, razítko) k účetnímu dokladu Opravy v účetních dokladech, účetních knihách i v ostatních účetních písemnostech nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti a nesprávnosti účetnictví Odpovědnost za správné označování účetních dokladů a za jejich případné opravy nesou příslušní pracovníci dále uvedení podle jednotlivých typů účetních dokladů Účetní doklady se zaúčtují do deníku a do hlavní knihy, příp.do knih analytické nebo operativní evidence Zaúčtované účetní doklady se uloží (archivují) podle druhů v návaznosti na číselné řady. Po uzavření účetního období se doklady založí podle archivačního plánu Skartace znamená stanovení způsobu vyřazení účetních dokladů podle skartačního plánu. Oddíl II. Čl. 6 - Oběh účetních dokladů - výdajová část 6.1. Faktury došlé do organizace přijímá a označí datem účetní. Přijaté faktury jsou : - označeny interní číselnou řadou vzestupně vždy za kalendářní rok - zapsány do knihy došlých faktur - opatřeny průvodkou faktur (popř.košilkou) - neprodleně předloženy předsedovi, který ověří věcnou správnost - omylem dodaná faktura musí být vrácena vystavovateli - pokud nemá být dodavatelská faktura uhrazena, vrátí se s písemným odůvodněním předsedy o.s. přímo dodavateli a kopii odůvodnění zaeviduje účetní 6.2. Věcnou správnost přezkušuje odpovědný pracovník a potvrzuje ji svým podpisem dle podpisového vzoru - u všech faktur předseda sdružení 6.3. Formální správnost zkontroluje a potvrzuje svým podpisem účetní MAS. O zaplacení faktury se účtuje na syntetickém účtu dodavatelé a v saldokontu dodavatelů. Zaplacená faktura se odepíše z evidence Knihy došlých faktur Při zajišťování dodávek jsou odpovědni pracovníci povinni dodržovat zásady pro zadávání veřejných zakázek dle zákona Likvidace a placení faktur Průvodky košilku faktury vyhotovuje účetní k došlé faktuře (jako její součást) po obdržení faktury. Průvodka je předána spolu s fakturou k ověření věcné správnosti Předseda (místopředseda, pověřený člen rady) po obdržení faktury zajistí kontrolu věcné a finanční správnosti faktury

5 Účetní provede: - doplnění údajů v příslušném oddíle přiloženého účetního dokladu - připojení příloh souvisejících s fakturou, nebo se na příslušném dokladu uvedou odvolávky, kde se přílohy nacházejí - kontrolu přípustnosti operace (např. z hlediska přiřazení platby do příslušného paragrafu, výdajové položky, apod.) - kontrolu podpisu odpovědné osoby podle podpisového vzoru - provedení kontroly potvrdí svým podpisem v příslušném místě účetního dokladu Při neúplném či nesprávném vyplnění účetního dokladu nebo při nesprávném podpisu pracovníka vrátí účetní doklad ihned zpět příslušnému pracovníkovi k doplnění Při zaúčtování došlé faktury účetní provede : - kontrolu náležitostí účetního dokladu - zaznamenání data vystavení příkazu v knize došlých faktur (nebo to provedou automatické operace dané programem) - doplnění účtových předpisů a zaúčtování faktur dle připojených dokladů - účtování na majetkové účty v případě dodávek charakteru nehmotného a hmotného majetku, vydání platebního příkazu peněžnímu ústavu k úhradě faktury - účtárna neprovede vydání příkazu, pokud není přípustnost potvrzená podpisem jednatele Čl. 7 - Doklady k účtování o dlouhodobém majetku 7.1. Zařazení do operativní evidence majetku osvědčuje podpisem. Při pořízení majetku vyhotoví protokol o převzetí DM a přidělí evidenční číslo, pod kterým je majetek evidován. Osoby pověřené vedením inventárních knih zodpovídají za to, že inventární knihy mají náležitosti podle zákona o účetnictví tj. : o o inventární číslo, název, pořizovací cenu, datum pořízení, způsob nabytí, odkaz na čísla dokladů k nabytí, datum a způsob vyřazení inventární knihy jsou k datu inventarizace minimálně 1x ročně uzavírány, tj. zapsáno datum, stav v jednotlivých skupinách a podpis zodpovědné osoby Inventární karty drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM), případně drobného dlouhodobého nehmotného majetku (DDNM) vyhotovuje formou záznamu do počítače pověřený pracovník. Čl. 8 - Zásoby Účtování v souladu se Směrnicí Účtování dlouhodobého majetku a zásob, článek 11. Oddíl III. Ostatní výdajové doklady Čl. 9 - Doklady k účtování o mzdách 9.1. Podkladem pro účtování o mzdách, vč. příslušenství jsou následující sestavy : - rekapitulace vyplacených mezd celkem - vyúčtování za výplatní období, tj. měsíc - přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách - přehled odvodů na zdravotní pojištění dle pojišťoven - rekapitulace srážek - hromadné příkazy k úhradě - složenky a jejich seznamy 9.2. Podklady pro výplatu mezd vyhotovuje pověřený pracovník schvaluje jeden z jednatelů

6 9.3. Podklady pro výplatu řádných a mimořádných odměn předkládají jednatelé ke zpracování Pro zpracování mezd je nutno předkládat veškeré doklady se všemi potřebnými náležitostmi ke zpracování ve mzdové účtárně do 5. dne v běžném měsíci Mzdová účetní zpracuje mzdy a zaúčtuje Výplatní termín je 12-tý den v měsíci s platností od 12/2006. Tuzemské pracovní cesty Čl Doklady při poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách Před započetím služební cesty musí mít pracovník vystaven cestovní příkaz Konání tuzemské pracovní cesty povoluje a schvaluje předem předseda nebo místopředseda Před nástupem pracovní cesty se může zaměstnanci na jeho žádost poskytnout záloha. Zálohu vyplatí zaměstnanec zmocněný k výkonu pokladní služby (dále jen "pokladník"). Výplatu zálohy zaznamená pokladník na cestovní příkaz a na výdajový pokladní doklad. Po ukončení pracovní cesty je zaměstnanec povinen předložit účtárně do stanoveného termínu (nesmí být delší než 10 pracovních dnů) vyúčtování pracovní cesty doložené příslušnými doklady a vrátit nevyúčtovanou část zálohy do pokladny Koncem roku je zaměstnanec povinen předložit vyúčtování a vrátit zálohu nejpozději 3 pracovní dny před posledním pracovním dnem, aby výdaje uskutečněné ze záloh mohly být zahrnuty ještě do výdajů roku, v němž byla cesta vykonána Řádně vyplněné cestovní příkazy se předávají účetní. Účetní provede kontrolu věcné správnosti, prověří formální náležitosti neprodleně od jeho převzetí vyúčtování pracovní cesty včetně přiložených dokladů a podpis předsedovi oprávněného schvalovat pracovní cestu. Poté vyúčtuje výplaty cestovních náhrad nebo k inkasu nevyúčtované části zálohy. Čl Doklady k ostatním platbám Pokyny k ostatním platbám vystavují účetní formou platebních příkazů. Pokyny předávají ke schválení předsedovi a vystaví příkaz k úhradě pro peněžní ústav a zabezpečí proúčtování platby nebo výplatu zálohy z pokladny. Čl Doklady k účtování o sociálním fondu - se neúčtuje Čl Doklady k účtování o stravování - se neúčtuje. Čl Doklady k účtování cenin - se neúčtuje. Oddíl IV. Oběh dokladů - příjmová část Čl Vydané faktury Faktury za hmotné dodávky, služby, práce aj., které za úplatu MAS poskytuje, vystavuje účetní na základě usnesení Rady nebo jiného podkladu, bezprostředně po uskutečnění služby nebo dodávky ve dvojím vyhotovení Faktura se zapíše do knihy odeslaných faktur Jedno vyhotovení faktury zašle odběrateli a druhé slouží účetní k evidenci a sledování platby Účetní fakturu zaeviduje a sleduje dle splatnosti den úhrady. Dále provede: - zaúčtování pohledávky - založení faktury do rejstříku podle čísla - zapsání data úhrady do knihy odeslaných faktur - upomenutí odběratele po uplynutí lhůty splatnosti - postoupení podnětu právníkovi k vymáhání pohledávky soudní cestou - 6 -

7 15.5. Vydané faktury kontroluje po formální stránce účetní, po věcné stránce předseda sdružení, který rovněž schvaluje. Čl Interní doklady na předpis pohledávek Interní doklady na předpis pohledávek za rozpočtovými příjmy vystavuje účetní na základě vzniku pohledávky v průběhu roku Interní doklad zapíše do evidence pohledávek Pohledávku zaúčtuje k 1.1. běžného roku nebo v průběhu roku podle dne vzniku o podle data úhrady zapisuje do operativní evidence pohledávek o upomíná plátce po uplynutí lhůty splatnosti (v případě, že náklady na upomínky nejsou vyšší než pohledávka) Oddíl V. Oběh dalších (smíšených) dokladů Čl Pokladní operace Pokladními doklady se pro účely této směrnice rozumějí : - pokladní kniha - příjmové pokladní doklady - výdajové pokladní doklady - přílohy příjmových a výdajových pokladních dokladů Pokladní knihu vede pověřený pracovník. Limit pokladny je stanoven ve výši ,- Kč. V případě překročení limitu pokladní hotovosti je pokladní povinna do 3 pracovních dnů přebytek odvést na účet v bance Pokladník má tyto povinnosti: - zabezpečuje, prověřuje a odpovídá za to, aby pokladní doklady k výplatě měly stanovené náležitosti (název a číslo, název organizace, datum vyhotovení, jméno plátce nebo příjemce, částku platby číslicí a slovy, účel platby, podpisy oprávněných osob) - vede chronologicky záznamy v pokladní knize - dodržuje stanovený pokladní limit Účetní: - odsouhlasí doklady (příjmové, výdajové) s pokladní knihou - sečtením příjmů a výdajů s připočtením zůstatku z minulého dne odsouhlasí pokladní hotovost - překontroluje formální správnost dokladů (podpisy, účel platby) - po překontrolování dokladů je zaúčtuje Příjmový pokladní doklad nebo strvrzenka Čl Pokladní doklady Vystavuje pracovník pověřený vedením pokladny v originále a jedné (nebo dvou) kopii při příjmu peněz do pokladny. Na tomto základě provede zaúčtování do pokladní knihy. Kopie zůstává uložena v pokladně a archivuje se společně s pokladními doklady (resp. propisem knihy). Příjmové doklady musí být číslovány a vedou se jako přísně zúčtovatelné tiskopisy. Za jejich evidenci je odpovědna pokladní (účetní) Výdajový pokladní doklad Vystavuje pracovník pověřený vedením pokladny jednou při výdeji peněz z pokladny a předkládá jej spolu s příslušným dokladem k zaúčtování a k archivaci. Na dokladu musí být podpisy příjemce peněz, pokladníka. Čl Oběh bankovních dokladů - 7 -

8 Styk s bankou zajišťuje pověřený pracovník, předává schválené příkazy k úhradě peněžnímu ústavu k proplacení, přebírá výpisy z peněžního ústavu, zúčtovává jednotlivé položky a provádí kontrolu účetního stavu bankovních účtů s bankovními výpisy. Časový průběh: Věcnou správnost potvrzuje svým podpisem dle podpisového vzoru předseda (pověřený člen rady) Formální správnost potvrzuje svým podpisem dle podpisového vzoru účetní. Veškeré písemnosti, které se týkají disponování s peněžními prostředky na bankovních účtech, budou podepisovány předsedou (místopředsedou), jejichž podpisový vzor byl předán příslušnému peněžnímu ústavu Bankovními doklady se pro účely této směrnice rozumějí příkazy k úhradě a výpisy z bankovních účtů Příkazy k úhradě peněžnímu ústavu vystavuje na pokyn předsedy účetní Výpisy z účtu doručuje peněžní ústav účtárně měsíčně, obraty ke kontrole realizovaných plateb dle příkazu a k proúčtování mohou být staženy z účtu prostřednictvím služby homebaking. V případě závad způsobených neprovedením platby provádí účetní šetření příčiny a vydává opravený příkaz k úhradě. Oddíl VI. Ostatní (neúčetní) doklady Čl Smlouvy o převodu vlastnictví Smlouvy o převodu vlastnictví jsou vyhotoveny v souladu s věcnými záměry a ustanoveními obsaženými v obecně závazných předpisech Smlouvu o převodu vlastnictví zajišťuje pověřená osoba a podepisuje jednatel. V případě potřeby a v souladu s obecně závaznými předpisy je třeba souhlasu rady MAS Smlouvy se vypracují nejméně ve dvou vyhotoveních vždy před datem předání majetku Registrovaná (potvrzená) smlouva se založí k majetkovému spisu v archivu Ostatní smlouvy obchodního charakteru (např. smlouvy na užívání nebytových prostor) podepisuje předseda. Vyhotovují se ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží organizace nebo občan a druhá je založena v dokumentaci u MAS. Čl Objednávky Objednávky se vyhotovují ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení se zašle dodavateli a druhé je založeno u pracovníka, který objednávku se souhlasem předsedy (rady MAS) vystavil Evidence objednávek se vede u účetní Objednávku může vystavit vždy odpovědný pracovník pouze na to, co je zahrnuto v rozpočtu. V případě že se bude jednat o objednávku mimo plánovaná vydání, musí být odsouhlasena radou Objednávka musí být řádně očíslována, opatřena podpisem předsedy nebo pověřeným pracovníkem. Oddíl VII. Podpisové vzory Čl Povinnost aktualizace Podpisové vzory osob oprávněných vydávat a schvalovat dispozice s rozpočtovými prostředky u peněžních ústavů zajišťuje a aktualizuje účetní. Originál seznamu podpisových vzorů je zasílán do příslušných peněžních ústavů, kopie je uložena u účetní Podpisové vzory osob oprávněných schvalovat hospodářské operace zajišťuje účetní Seznam podpisových vzorů se vyhotovuje ve třech exemplářích, z toho 1x pro jednatele, 1x pro účetní a součást směrnice V případě organizačních a personálních změn, v jejichž důsledku dojde ke změně kompetencí a odpovědností je nutné podpisové vzory aktualizovat. Čl Podpisové vzory Podpisový řád charakterizuje oprávnění, resp. povinnost pracovníků podepisovat jednotlivé druhy účetních i jiných písemností v účetní jednotce Schéma podpisového řádu (jméno, příjmení, funkce, podpis) : - 8 -

9 Ing. Petr Hanák Mgr. Renata Smutná Ing. Jiří Uřičář Marie Chalupová předseda sdružení místopředseda sdružení člen rady MAS účetní MAS Za aktualizaci podpisového řádu odpovídá : účetní. Oddíl VIII. Archivace Čl Úschova účetních písemností Účetní písemnosti a záznamy na technických nosičích dat budou uloženy podle předem stanoveného pořádku odděleně od ostatních písemností do archivu a budou uschovány po dobu stanovenou uschovacími lhůtami. Před uložením do archivu musí být písemnosti uspořádány pracovníky, kteří je používali ke své práci a zabezpečeny proti ztrátě, zničení nebo poškození Archivaci dokladů upravuje zákon o účetnictví v platném znění takto : a) účetní závěrka a výroční zpráva po dobu deseti let počínajících koncem účetního období kterého se týkají b) účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy - po dobu pěti let počínajících koncem účetního období kterého se týkají c) účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají formu vedení účetnictví ( 33 odst. 2), po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají d) doklady prokazující nárok na dávky penzijního připojištění po dobu 3 let následujících po výplatě poslední dávky penzijního připojištění e) mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění po dobu 30 let následujících po roce, kterého se týkají f) doklady prokazující nárok na státní příspěvek penzijních fondů pro účastníky po dobu 10 let následujících po podání žádosti o státní příspěvek g) účetní záznamy o údajích potřebných pro stanovení a odvod pojistného po dobu 10 let následujících po roce, kterého se týkají Oddíl IX. Závěrečná ustanovení I. Směrnice je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému "Strážnicko" MAS II. Směrnice podléhá aktualizaci podle daných potřeb a změn kompetencí a odpovědností vyplývajících z organizačních změn. III. Ustanoveními směrnice jsou povinni řídit se všichni členové MAS IV. Návrhy na novelizaci směrnice podává účetní a schvalují předseda (rada MAS). V. Doplňování a případné změny uvedených ustanovení směrnice provádí předseda. VI. Kontrolu systému provede revizní komise dvakrát za rok. VII. Směrnice nabývá účinnosti Ve Tvarožné Lhotě, dne Podpis Ing. Petr Hanák předseda "Strážnicko" MAS Směrnice o účetnictví Směrnice č. 2 Občanské sdružení : "Strážnicko" Místní Akční Skupina Adresa, sídlo : nám. Svobody 503, Strážnice Směrnici zpracoval : Marie Chalupová Směrnici schválil : Ing. Petr Hanák Datum zpracování :

10 Směrnice nabývá účinnosti : Obsah směrnice : I.Oddíl: Úvodní ustanovení Čl. 1: Legislativní rámec Čl. 2: Závaznost směrnice Čl. 3: Předmět úpravy II. Oddíl: Systém zpracování účetnictví Čl. 4: Programové zpracování Čl. 5: Plnění zásad podle zákona o účetnictví Čl. 6: Dokladové řady Čl. 7: Stanovení okamžiku uskutečnění účetního případu III.Oddíl: Účtování a oceňování majetku a závazku Čl. 8: Příjmový a výdajový okruh Čl. 9: Oceňování majetku a závazků Čl. 10: Účtování zásob Čl. 11: Účtování cenin Čl. 12: Stravování zaměstnanců Čl. 13: Účtování o sociálním fondu Čl. 14: Časové rozlišení nákladů a výnosů IV.Oddíl: Čl. 15: Hospodářská činnost V.Oddíl: Čl. 16: Účetní závěrka, uzavírání a otevíraní účetních knih VI.Oddíl: Čl. 17: Závěrečná ustanovení I. Úvodní ustanovení Čl. 1 - Legislativní rámec Účetnictví občanského sdružení je upraveno následujícími předpisy: zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění zákona č. 179/2005 Sb. a zákona 495/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 400/2005 Sb. Českými účetními standardy pro účetní jednotky účtující dle vyhlášky 504/ 2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů zákonem č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách v platném znění soustavou daňových zákonů zákon o dani z příjmu, o dani z přidané hodnoty, o dani silniční, dědické, darovací a z převodu nemovitosti, v platném znění zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, v platném znění zákonem č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění zákonem č. 593/1922 Sb. o rezervách, v platném znění obchodním a občanským zákoníkem, v platném znění Čl. 2 - Závaznost směrnice Podle této směrnice a zásad v ní uvedených postupují pracovníci, kteří svou náplní práce mají vliv na správné účtování MAS. Ostatní pracovníci, kteří se v rámci plnění svých úkolů stanou účastníky realizovaných účetních případů jsou povinni plnit pokyny ve smyslu zásad stanovených touto směrnicí o účetnictví. Kontrolu dodržování směrnice o účetnictví zabezpečuje předseda (nebo revizní výbor MAS). Čl. 3 - Předmět úpravy Ustanovení této směrnice se vztahují na systém účetnictví, který lze charakterizovat jako uspořádaně vedené záznamy o hospodářských jevech, k nimž došlo v MAS. Předmětem účetnictví je pohyb majetku, závazků, aktiv, pasiv, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření. 4.1 Používaný účetní systém Mas Strážnicko zpracovává účetnictví pomocí : II. Oddíl Sytém zpracování účetnictví Čl. 4 - Programové zpracování - název programu na zpracování účetnictví : KEO - název a adresa autorské firmy: Alis Česká Lípa, zastoupení Ing. Janulík, Velké Pavlovice - způsob zabezpečení aktualizace a servisu: aktualizace průběžná

11 4.2 Projekčně programová dokumentace - uživatelská příručka, popisující práci s účetním programem tištěná i v programu Čl. 5 - Plnění zásad podle zákona o účetnictví 5.1. Seznam účetních knih (počítačových sestav) předepsaných zákonem o účetnictví specializované deníky podle druhů jednotlivých dokladů (kniha došlých faktur, kniha vydaných faktur, kniha vnitřních dokladů, pokladní deník) hlavní kniha, která splňuje požadavky zákona o účetnictví a obsahuje: a) zůstatky účtu ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha, b) jednotlivé účetní případy c) souhrnné obraty strany MD a D účtu nejvýše za kalendářní měsíc, d) zůstatky účtu ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka; knihy analytické evidence; analytická evidence je součástí hlavní knihy (zápisy na syntetických a analytických účtech se provádějí zároveň jedním vstupem) knihy podrozvahových účtů; 5.2. Seznam ostatních počítačových sestav, např. UCT - Účetnictví KDF - Kniha došlých faktur EM - Evidence majetku KVF - Kniha odeslaných faktur PER - Personalistika a mzdy POK - Pokladna 5.3. Účtový rozvrh MAS má sestaven účtový rozvrh v souladu s platnou doporučenou směrnou účtovou osnovou pro účetní jednotky, jejichž hlavním předmětem není podnikání a účtují v soustavě podvojného účetnictví Čl. 6 - Dokladové řady 6.1. Předpokladem zajištění průkaznosti účetnictví jsou dokladové řady Občanské sdružení má uspořádané dokladové řady v členění: - přijaté faktury číselná řada aktuální konečné číslo roku přijaté faktury MAS - vystavené faktury číselná řada aktuální rok vystavené faktury MAS - pokladní doklady číselná řada 12x (x=aktuální č.roku) pokladní doklady MAS - vnitřní doklady číselná řada bez předčíslí vnitřní doklady MAS Čl. 7 - Stanovení okamžiku uskutečnění účetního případu Okamžikem dnem uskutečnění účetního případu je: 7.1. při vystavování účetních dokladů je den uskutečnění účetního případu totožný s vystavením dokladu 7.2. při vzniku závazku /došlá faktura/ je dnem uskutečnění účetního případu den, kdy faktura přišla na MAS 7.3. úhrada závazků a pohledávek v návaznosti na výpisy z bankovního účtu 7.4. při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu III. Oddíl Účtování a oceňování majetku a závazků Čl. 8 - Příjmový a výdajový okruh 8.1. MAS občanské sdružení účtuje příjmy a výdaje pomocí běžného účtu 221. K evidenci příjmů a výdajů používá analytiku , , 221 xx. - převádění prostředků mezi účty rozpočtovými a ostatními. - finanční vypořádání. - poskytnuté a přijaté splátky. - zakládání a rušení termínovaných vkladů

12 - převádění úvěrů k použití ZBU a pro splátky úvěrů. 221.xx pro účtování příjmů a výdajů pro účtování investičních a neinvestičních výdajů, půjček, dotací a transferů, pro účtování v hlavní a v hospodářské činnosti. Čl. 9 - Oceňování majetku a závazků 9.1 Obec oceňuje svůj majetek a závazky: k okamžiku uskutečnění účetního případu na konci rozvahového dne (např. úvěry poskytnuté v cizí měně a některé cenné papíry) 9.2 Majetek a závazky MASc v souladu se Zákonem č. 563/1991Sb. 24 a 25 oceňuje: pořizovací cenou pořizovací náklady, včetně nákladů s pořízením souvisejících vlastními náklady přímé náklady příp. část nepřímých nákladů jmenovitou hodnotou pořizovací reprodukční cenou cena odborným odhadem 9.3 Jednotlivé složky majetku se oceňují: dlouhodobý majetek / s výjimkou majetku vytvořeného vlastní činností/ pořizovací cenou/ zásoby /s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností/ pořizovací cenou peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami /změna v terminologii od / dlouhodobý majetek a zásoby vytvořené vlastní činností vlastními náklady podíly a cenné papíry pořizovací cenou /změna v systému oceňování od / pohledávky a závazky při vzniku jmenovitou hodnotou, při převzetí nebo nabytí pořizovací cenou bezúplatně nabytý majetek nebo majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit nebo jsou vyšší než reprodukční pořizovací cena tohoto majetku, se ocení reprodukční pořizovací cenou /výjimka peněžní prostředky, ceniny, pohledávky a závazky/ chov zvířat vlastními náklady 9.4 Majetek a závazky, vyjádřené v cizí měně, se přepočítávají na českou měnu při vzniku účetního případu dle denního kurzu ČNB. Ke dni se přepočítají zůstatky na účtech dle platného kurzu ČNB. Kursové rozdíly takto zjištěné k okamžiku uskutečnění účetního případu se účtují v případě zisku na vrub účtu běžný účet a ve prospěch účtu 217 Zúčtování příjmů ÚSC. Kurzové ztráty se účtují na vrub účtu 218 Zúčtování výdajů ÚSC a ve prospěch účtu 221 běžný účet. 9.5 Účtování dlouhodobého majetku je upraveno směrnici č. 3 Účtování dlouhodobého majetku a zásob Čl. 10 Účtování zásob a zboží Účtování zásob je v souladu s čl. 11 směrnice Účtování dlouhodobého majetku a zásob Účetní jednotka o ceninách neúčtuje. Čl. 11 Účtování cenin Čl. 12 Stravování zaměstnanců 12.1 MAS nezajišťuje pro své zaměstnance stravování formou dodávek. IV. Oddíl Čl. 13. Časové rozlišení nákladů a výnosů 14.1 Obec v rámci své hlavní činnosti náklady ani výnosy časové nerozlišuje Časové rozlišení nákladů používá v rámci hospodářské činnosti, především účet 381. V. Oddíl

13 Čl. 15 Účetní závěrka, uzavírání a otevírání účetních knih Postup prací a termíny účetní závěrky: etapa Přípravné práce pro účetní závěrku: - inventarizace majetku a závazků /podle směrnice o inventarizaci/ - zúčtování veškerých účetních případů patřících do účetního období /kontrola účetnictví, inventarizační rozdíly, kursové rozdíly k , časové rozlišení nákladů a výnosů (jenom u hospodářské činnosti) - statistické výkazy etapa Uzavírání účtů vztahujících se k 1) účtům hospodářského výsledku účty tř. 5 a 6 se uzavřou pomocí účtu 963 Účet hospodářského výsledku 2) rozvahovým účtům a/ všechny rozvahové účty se uzavřou pomocí účtu 962 Konečný účet rozvažný b/ pomocí účtu 962 se dále uzavře: zůstatek účtu 963, 964, 965 a etapa Sestavení účetní závěrky - rozvahy - výkazu zisků a ztrát - přílohy etapa Otevírání účetních knih na počátku účetního období Účty hlavní knihy se otevírají účetními zápisy pomocí účtu 961 Počáteční účet rozvažný. Účet 964 Saldo výdajů a nákladů a účet 965 Saldo příjmů a výnosů se také na začátku účetního období podle charakteru otevírají pomocí účtu 961 Počáteční účet rozvažný. Zisk nebo ztráta z hospodářské činnosti se při otevírání účetních knih zaúčtuje ve prospěch, příp. na vrub účtu 931 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na vrub, příp. ve prospěch účtu 961 Počáteční účet rozvažný. VI. Oddíl Čl. 16 Závěrečná ustanovení 1. Tato směrnice je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému sdružení 2. Tato směrnice podléhá aktualizaci podle daných potřeb a změn zákonných norem. 3. Ustanoveními směrnice jsou povinni řídit se všichni zaměstnanci a členové MAS 4. Návrh na aktualizaci a novelizaci směrnice podávají účetní a schvaluje předseda nebo kontrolní výbor. 5. Doplňování a případné změny uvedených ustanovení směrnice provádí předseda nebo pověřený člen rady Směrnice nabývá účinnosti Ve Tvarožné Lhotě Podpis Ing. Petr Hanák předseda "Strážnicko" MAS ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č. 3 Občanské sdružení : Sídlo : Zpracovala : "Strážnicko" Místní Akční Skupina nám. Svobody 503, Strážnice Marie Chalupová

14 Schválil : rada MAS Datum zpracování : Nabytí účinnosti : Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Klasifikace dlouhodobého majetku III. Účtování pořízení dlouhodobého majetku IV. Oceňování dlouhodobého majetku a zásob V. Zásoby VI. Závěrečná ustanovení Úvodní ustanovení I. Čl.1 - Legislativní rámec Účtování dlouhodobého majetku a zásob je upraveno následujícími základními předpisy: zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění zák. č. 437/2003 Sb. zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění opatřením MF ČR čj. 114/74 200/1997 o rozpočtové skladbě v platném znění opatřením MF ČR č.j. 283/76 104/2000, 283/77 227/2001, kterým se stanovuje a upravuje účtová osnova a postupy účtování pro organizační složky státu, územně samosprávné celky a příspěvkové organizace, v platném znění zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění vyhláškou 505/2002 Sb. Ve znění vyhlášky 477/2003 Sb. Čl.2 - Cíl směrnice Cílem vydání této směrnice pro účtování dlouhodobého majetku a zásob je zabezpečení průkaznosti, přehlednosti, správnosti, srozumitelnosti a úplnosti účetních záznamů a poskytnutí věrného a poctivého obrazu, jak to ukládá zákon o účetnictví č. 563/1991 v platném znění. Čl.3 - Předmět směrnice 3.1. klasifikace a vymezení dlouhodobého majetku 3.2. účtování dlouhodobého majetku 3.3. oceňování dlouhodobého majetku a zásob 3.4. účtování zásob 4.1. Účtová třída 0 dlouhodobý majetek 1. dlouhodobý nehmotný majetek 2. dlouhodobý hmotný majetek 3. dlouhodobý finanční majetek Klasifikace dlouhodobého majetku II Čl.4 - Vymezení dlouhodobého majetku Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění jedné položky převyšující částku ,- Kč. 013 Software- programové vybavení 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek na tomto účtu se účtují výdaje na nákup softwaru a jiných počítačových programů, jsou-li pořizovány jako neinvestiční majetek (t.j.od 0 do ,- Kč v jednotlivém případě ),zahrnuje platby za analýzy a studie zpracovávané externími experty k činnostem zajišťovaným organizací Dlouhodobým hmotným majetkem

15 se rozumí: a) účet budovy, haly, stavby, bez ohledu na cenu. Tento majetek analyticky členíme v inventárních knihách. b/ účet 022 samostatné movité věci jejichž ocenění je vyšší než ,- Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok. analytickou evidenci vedeme v inventárních knihách. c/ účet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek samostatné movité věci v hodnotě od 3000,- Kč do ,- Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Analytickou evidenci vedeme v inventárních knihách. d/ účet 032 umělecká díla Dlouhodobým finančním majetkem účet 069 Ostatní dlouhodobé cenné papíry Operativní evidence samostatných movitých věcí do 3000,- Kč Sdružení operativní evidenci vede a za majetek zodpovídá účetní paní Chalupová Účtování pořízení dlouhodobého majetku III. Čl.5 - Pořízení dlouhodobého majetku 5.1. Způsoby pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek (včetně DDHM a DDNM) se pořizuje zejména: nákupem bezúplatným převodem nebo darováním jako nalezený majetek ( např.inventarizační přebytek) Pořízení dlouhodobého majetku se účtuje na účtech účtové skupiny 04x pořízení dlouhodobého majetku, a to na účtech: Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pořízení dlouhodobého finančního majetku Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností V průběhu zhotovování majetku se účtují jednotlivé položky do nákladů 4xx. Po zhotovení se majetek aktivuje na účtu 042 proti účtu 211 (042/211). (Pozor, přes účet 042 se může aktivovat jenom majetek, který odpovídá účtování na účtu 022, to znamená, že jeho hodnota musí být vyšší než ,- Kč. Přes účet 042 nikdy neúčtujeme drobný dlouhodobý majetek, tedy ten, který nemá víc než ,- Kč ) Čl. 6 - Den (okamžik) zaúčtování majetku 6.1. Den uskutečnění účetního případu (je den přijetí na MAS) Den uskutečnění účetního případu je den zařazení majetku do užívání, který je uveden na protokolu o zařazení do majetku. Oceňování dlouhodobého majetku a zásob IV Čl. 7 - Zásady oceňování Při oceňování majetku je nutno rozlišovat různé uplatnění oceňovacích principů : při hospodářských operacích s majetkem MAS (smluvní, tržní cena) při ocenění majetku pro potřeby účetnictví (dodržení zákonem o účetnictví stanovené ocenění)

16 Čl. 8 - Oceňování v souladu se zákonem o účetnictví 8.1. Dlouhodobý majetek a zásoby se v účetnictví oceňuje těmito závaznými způsoby : pořizovací cenou tj. cenou, za který byl majetek pořízen včetně nákladů s pořízením souvisejícími reprodukční pořizovací cenou tj. cenou, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje (pozn. reprodukční pořizovací cenou oceňujeme jenom ten majetek, u kterého není známa cena, nebo cena je 0, tj. nabytí bezúplatným převodem nebo darem.) vlastními náklady tj. veškeré přímé náklady případně část nepřímých nákladů s pořízením majetku souvisejících 8.2. Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý majetek: nabytý bezúplatně převodem nebo darováním (bez určení ceny) bezúplatně pořízený z finančního leasingu nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (např. inventarizační přebytek) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady 8.3. Nelze-li samostatně ocenit jednotlivé složky majetku, provede se jejich ocenění jako souboru majetku, jak je vymezen účetními metodami Pořizovací cena souboru movitých věcí se zvýší o pořizovací cenou věci do souboru dodatečně zařazené. Pořizovací cena se sníží o cenu vyřazené části Ovlivnění ocenění dlouhodobého majetku technickým zhodnocením : Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za rok převýší částku ,- Kč a pokud je technické zhodnocení uvedeno v tomto roce do užívání Ocenění jednotlivého odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku ( majetku na účtu 022) se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za rok převýší částku ,- Kč a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání MAS nebude používat opravné položky k majetku Oceňování zásob podle postupu účtování účtová třída 1 -zásoby čl. IV. Čl.9 - Oceňování majetku mimo prodej pro potřeby finančního účetnictví Oceňování majetku mimo prodej se realizuje podle ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. Způsob oceňování dovoluje různé techniky a přístupy v souladu s obecně uznávanými zásadami a principy. 9.1.Cena obvyklá prodejní cena podle vyhlášky MF ČR č. 279/1997 Sb., kterou se provádí ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování. Tento způsob a režim lze využít pro: oceňování staveb, oceňování pozemků, oceňování rybníků a vodních nádrží, oceňovaní majetkových práv, oceňování některých movitých věcí a služeb 9.2. Jiný způsob ocenění: sjednanou cenou, oceňování podle účetní hodnoty, oceňování podle jmenovité hodnoty, nákladový způsob Čl.10 - Pravomoci pro účely oceňování Stanovení způsobů oceňování je v pravomoci účetní jednotky Způsoby ocenění stanoví účetní jednotka v případě neznalosti nebo nezjistitelnosti ceny majetku pro účely účetnictví (tady se jedná o ocenění reprodukční pořizovací cenou a účetní jednotka při její stanovení musí dodržovat příslušné předpisy s oceňováním majetkem souvisejících.)

17 10.3. Pravomoc k oceňování majetku stanovují jednatelé, kteří jsou v souladu s platnými právními předpisy odpovědni za správné ocenění majetku pro různé účely na základě odborného odhadu v duchu výše uvedených zásad. Zásoby V. Zboží jsou movité věci nabyté za účelem prodeje Zásoby oceňujeme pořizovací cenou. Čl Evidence a účtování zásob Účtování zásob bude prováděn způsobem B, tj. účtování zásob přímo do nákladů. Konečný stav zásob se zaúčtuje dle skladové evidence před uzavřením účetních knih zápisem : zásoby zboží MD 132 / MD došlá faktura 5xx / úhrada DF 321 / PS k xx / KS k /-5xx. Závěrečná ustanovení VI. Čl Tato směrnice je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému MAS a součástí komplexu vnitřních směrnic. 2. Tato směrnice podléhá aktualizaci podle interní potřeby a změn zákonných norem. 3. Ustanoveními této směrnice jsou povinni řídit se všichni členi, zaměstnanci MAS. 4. Návrh na aktualizaci, novelizaci a doplnění této směrnice podává účetní a schvaluje předseda jednatelé. Tato směrnice nabývá účinnosti dne Podpis Ing. Petr Hanák předseda "Strážnicko" MAS VZOR DOHODA O HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTI

18 uzavřená mezi zaměstnavatel a pracovníkem: Jméno a příjmení narozen/a bydliště.. uzavírají tuto dohodu na základě ustanovení 176 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., v platném znění: 1. Pracovník (Jméno a příjmení) přejímá hmotnou odpovědnost za dlouhodobý majetek podle soupisu uvedeného v příloze této dohody. 2. Dále se zavazuje, že o svěřený majetek se bude řádně starat a využívat k účelům, na které byl pořízen. 3. Pracovník tím, že odpovídá za svěřený majetek přejímá také odpovědnost za případné manko nebo škodu. Této odpovědnosti se sprostí zcela, popřípadě zčásti, jestli prokáže, že manko nebo škoda vznikli zcela nebo částečně bez jeho zavinění.. 4. Pracovník se zavazuje upozornit neprodleně svého nadřízeného na veškeré závady, které by neumožňovaly správný výkon funkce s hmotnou odpovědností, a to písemně. 5. Organizace se zavazuje zajistit pracovníkovi pracovní podmínky umožňující řádný výkon funkce spojené s hmotnou odpovědností. 6. Pracovník byl seznámen s předpisy o hmotné odpovědnosti podle zákoníku práce a potvrzuje, že byl rovněž seznámen s pracemi ve své funkci a předpisy stanovenými pro jeho řádný výkon. 7. Obě smluvní strany prohlašují, že v den podepsání této dohody není závad (překážek), které by bránili řádnému výkonu funkce spojené s touto hmotnou odpovědností. 8. Tato dohoda zaniká odstoupením od ní v smyslu 117 zákoníku práce nebo skončením pracovního poměru. Místo vyhotovení, datum. Podpis pracovníka Podpis statutárního zástupce organizace Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole Směrnice č. 4 Občanské sdružení : Sídlo : "Strážnicko" Místní Akční Skupina nám. Svobody 503, Strážnice

19 Zpracovala : Marie Chalupová Schválil : rada MAS Datum zpracování : Nabytí účinnosti : Obsah směrnice: Čl. l: Čl. 2: Čl. 3: Čl. 4: Legislativní rámec Závaznost směrnice Cíle finanční kontroly Předmět směrnice I. Oddíl: Úvodní ustanovení Čl. 5: Čl. 6: Čl. 7: Čl. 8: Čl. 9: Čl.10: Čl.11: Čl.12: Čl.13: Čl.14: II. Oddíl: Provádění zákona o finanční kontrole Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky u PO Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci Finanční kontrola v obci Obsah a zaměření kontrolní činnosti Předběžná, průběžná a následná kontrola v obci Řídící kontrola u organizačních složek a příspěvkových organizací Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací a organizačních složek Zajištění finanční kontroly Záznamy z řídících finančních kontrol Zpráva o výsledcích finančních kontrol III. Oddíl: Závěrečná ustanovení Čl.15. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky. Čl.1 - Legislativní rámec Finanční kontrolu územně samosprávných celků (obcí) upravují následující předpisy : zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů vyhláška 416/2004 Sb. V platném znění, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění zákon 552/1991 Sb. o státní kontrole, v platném znění vnitřní směrnice uvedené v čl.12 obecně závazné vyhlášky MAS uvedené v čl.12 Čl.2 - Závaznost směrnice Podle této směrnice a zásad v ní uvedených postupují pracovníci, kteří svou náplní práce mají vliv na správné hospodaření DSO. Čl.3 - Cíle finanční kontroly Hlavními cíly finanční kontroly jsou: dodržování právních předpisů a opatření přijatých MAS zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností, včasné a spolehlivé informování jednatelů MAS hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy Čl.4 - Předmět směrnice Ve smyslu zákona o finanční kontrole MAS kontroluje hospodaření s veřejnými prostředky vykonáváním jejich veřejnosprávní kontroly u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim poskytuje a to předběžnou, průběžnou a následnou II. Provádění zákona o finanční kontrole

20 Čl.5 - Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky bude vykonávaná v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a podle zákona 320/2001 o finanční kontrole předběžná kontrola kontrola podkladů předložených žadateli, posouzení zda jsou v souladu s právními předpisy, uzavřenými smlouvami Termín: před schválením kontroluje: předseda, účetní průběžná kontrola dodržování stanovených podmínek, vypořádávání a vyúčtování schválených operací Termín: průběžně kontroluje: rada, účetní následná kontrola zda údaje odpovídají skutečnostem, zda přezkoumávané operace jsou v souladu s právními předpisy, smlouvami, rozhodnutími apod. Zda účetní jednotka má vypracovaný vnitřní organizační a kontrolní systém. Termín: po účetní závěrce kontroluje: předseda, účetní Čl.6 - Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci Tuto kontrolu provádí MAS u všech subjektů, které o dotaci, příspěvek, návratnou finanční výpomoc požádají a to: předběžnou kontrolu kontrolu podkladů předložených žadateli, posouzení zda jsou v souladu s právními předpisy, uzavřenými smlouvami, a odsouhlasené Radou MAS Termín: průběžně kontroluje: rada, účetní průběžnou kontrolu dodržování stanovených podmínek, vypořádávání a vyúčtování schválených operací Termín: průběžně kontroluje: rada, účetní následnou kontrolu zda údaje odpovídají skutečnostem, zda přezkoumávané operace jsou v souladu s právními předpisy, smlouvami, rozhodnutími apod. Termín: po vyúčtování příspěvku, dotace apod. kontroluje: rada MAS, účetní Čl.7 - Finanční kontrola v MAS Finanční kontrolu v MAS tvoří řídící kontrola a interní audit v rámci sdružení Řídící kontrola je zajišťovaná odpovědnými členy v rámci členské náplně jako součást vnitřního řízení. Zahrnuje kontrolu předběžnou, průběžnou a následnou. Řídící kontrolu provádí: příkazce (vedoucí organizace předseda), hlavní účetní. Bez souhlasu žádného z nich nemůže být žádná hospodářská operace zahájená ani prováděná. Veřejnosprávní kontrola prověřuje správnost a účinnost řídící kontroly a slouží k důsledné informaci vedoucích organizace (u MAS rada). Čl.8 - Obsah a zaměření kontrolní činnosti 1. Kontrola nakládání s majetkem 2. Kontrola rozpočtových opatření Čl.9 - Předběžná, průběžná a následná kontrola v MAS předběžná kontrola tj. kontrola plánovaných a připravovaných operací se zajišťuje odpovědnými zaměstnanci ( 26 odst.1 zákona). Musí být provedena jednak před vznikem závazku nebo pohledávky a jednak před uskutečněním výdajů nebo příjmů. Termín: před započetím hosp. operace Kontroluje: příkazce - předseda a účetní průběžná kontrola kontrola náležitosti účetních dokladů, právního ošetření účetních případů, správnosti zaúčtování za účelem podání pravdivého a věrného zobrazení hospodářských operací Termín: průběžně Kontroluje: předseda účetní následná kontrola celkové zhodnocení opodstatněnosti, dodržení správného zaúčtování, dodržování zákonů a vnitřních směrnic Termín: průběžně kontroluje: rada, účetní

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006 ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracoval: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválil: Ludmila Balcárková, starostka obce Projednáno v zastupitelstvu obce

Více

ÚČETNÍCTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice o účetnictví Obec: Rousměrov Adresa: Rousměrov 16,591 01 Žd ár nad Sázavou Směrnici zpracovala: Martina Smejkalová Projednáno a schváleno v ZO: 26.1.2009 Směrnice

Více

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice SMĚRNICE k zajištění finančního hospodaření Obce Tachlovice a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/91 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 410/2009 Sb. a Českých účetních

Více

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady:

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady: Vnitřní směrnice obce Pěčice pro vedení účetnictví Směrnice je vytvořená na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá

Více

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace Obecně prospěšná společnost: Jižní Haná o. p. s. Sídlo: nám. Míru 162, Hulín Schválila: Správní rada dne: 26. 2. 2015 Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace V souladu s ustanoveními zákona

Více

NOVELIZACE INTERNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ DRAHELČICE

NOVELIZACE INTERNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ DRAHELČICE NOVELIZACE INTERNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ DRAHELČICE Vedení účetnictví obce se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném

Více

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Oběh účetních dokladů Strana 1 OBEC BŘEZINA SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obsah : ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Účel a rozsah směrnice...2 Působnost směrnice...3 Čl. 3 Metodické řízení 3 ČÁST DRUHÁ

Více

Aeroklub České Republiky Směrnice pro oběh účetních dokladů Aeroklubu České republiky. Vydání 2010. Schváleno Výborem AeČR dne 16.

Aeroklub České Republiky Směrnice pro oběh účetních dokladů Aeroklubu České republiky. Vydání 2010. Schváleno Výborem AeČR dne 16. Aeroklub České Republiky Směrnice pro oběh účetních dokladů Aeroklubu České republiky Vydání 2010 Schváleno Výborem AeČR dne 16. února 2010 Platí od 16. února 2010 U Mlýna 3 141 00 Praha 4-Spořilov Tel:

Více

Vnitřní směrnice. 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4.

Vnitřní směrnice. 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4. Vnitřní směrnice Firma: MAS Svatojiřský les o.s. Sídlo: Loučeň č.p. 345 IČ: 270 29 182 Přílohy: 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4.

Více

I. Úvod. II. Obecná ustanovení

I. Úvod. II. Obecná ustanovení Region Podluží Náměstí 177, 691 51, Lanžhot, IČ: 69650284 www.podluzi.cz mail: info@podluzi.cz tel: +420 777 328 052 Vnitřní směrnice pro oblast účetnictví a finanční kontroly I. Úvod Svazek obcí Region

Více

Vnitřní směrnice organizační směrnice oběh účetních dokladů

Vnitřní směrnice organizační směrnice oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice organizační směrnice oběh účetních dokladů Číslo: 3 Počet stran: 5 Zpracovala: Balounová Datum vydání 1.11.2015 Účinnost od 1.11.2015 Organizace: Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram Zámeček-Ernestinum

Více

Zápis z Valné hromady DSO RTB konané dne 24. 11. 2015 v Rožďalovicích od 16.00

Zápis z Valné hromady DSO RTB konané dne 24. 11. 2015 v Rožďalovicích od 16.00 Zápis z Valné hromady DSO RTB konané dne 24. 11. 2015 v Rožďalovicích od 16.00 Přítomni: viz prezenční listina příloha č.1 1. Zahájení Dnešní VH DSO RTB se účastnilo členů 15 z 24 členů což je nadpoloviční

Více

Soubor vnitřních směrnic

Soubor vnitřních směrnic Obec Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, 603874846, e-mail:detenice@iol.cz, http://obecdetenice.cz Soubor vnitřních směrnic Platnost: od 1.1.2015 Tímto

Více

O účtování a oceňování dlouhodobého majetku a zásob

O účtování a oceňování dlouhodobého majetku a zásob Obec Salačova Lhota Směrnice č.2 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku a zásob Obec : Salačova Lhota Směrnici zpracovala: Zdeňka Švecová Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Klasifikace dlouhodobého

Více

Město MILOVICE. Směrnice č. 6/2011. O oběhu účetních dokladů

Město MILOVICE. Směrnice č. 6/2011. O oběhu účetních dokladů Město MILOVICE Směrnice č. 6/2011 O oběhu účetních dokladů K zajištění řádného chodu a evidence činnosti města Milovice se vydává následující vnitřní předpis pro oběh účetních dokladů, vycházejících ze

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů s c h v a l u j e

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů s c h v a l u j e č.j.: 687/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem základních organizacích Odborového sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy Praha, o.z. Tyto zásady jsou závazné pro ty základní

Více

SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec: Staré Hradiště Adresa: Staré Hradiště 155 533 52 Staré Hradiště Směrnici zpracovala: Lucie Kotrčová Směrnici schválil: starosta obce Ing. Miroslav Čepčář Směrnice

Více

Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obec: Lovčice Adresa: Lovčice 185, 503 61 Lovčice Směrnici zpracoval: Ing. Petra Petrovická Směrnici schválil: Ing.

Více

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz)

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz) Vnitřní směrnice Českomoravského svazu (dále také Svaz) Právní forma: Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů. Organizace zapsána: spisová značka L 1074 vedená u Městského soudu v Praze. Sídlo:,

Více

Směrnice pro hospodaření a účtování v KDU-ČSL

Směrnice pro hospodaření a účtování v KDU-ČSL Směrnice pro hospodaření a účtování v KDU-ČSL 1 Základní ustanovení 1. Touto směrnicí a předpisy uvedenými v 7, odst.1 této směrnice se řídí závazně hospodaření a účtování KDU-ČSL. 2. Směrnice pro hospodaření

Více

Přehled nejčastějších zjištění z komplexních kontrol uskutečněných v období 2. pololetí roku 2015

Přehled nejčastějších zjištění z komplexních kontrol uskutečněných v období 2. pololetí roku 2015 Přehled nejčastějších zjištění z komplexních kontrol uskutečněných v období 2. pololetí roku 2015 Finanční kontrola Směrnice neobsahuje úplné postupy pro provádění předběžné kontroly při správě veřejných

Více

SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ

SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ SMĚRNICE Č. 4/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Změna od 26. 9. 2012 Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starosta (uvolněný) - Miroslav Churáň - 1. místostarosta - Miroslav Šíma - 2. místostarosta

Více

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ )

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) 1 1. Účel směrnice Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti Výkonného výboru TJ a jednotlivých

Více

OBCE LOĚNICE. ROZDĚLOVNÍK: seznámen s výše uvedenou směrnicí 24.08.2011 DRUH NORMY EVIDENČNÍ ČÍSLO 2/2011 PLATNOST ÚČINNOST AUTOR SMĚRNICE

OBCE LOĚNICE. ROZDĚLOVNÍK: seznámen s výše uvedenou směrnicí 24.08.2011 DRUH NORMY EVIDENČNÍ ČÍSLO 2/2011 PLATNOST ÚČINNOST AUTOR SMĚRNICE OBEC LODĚNICE SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ FINANČNÍ MAJETEK, VEDENÍ POKLADNY, BANKOVNÍ ÚČTY, CENINY, CENNÉ PAPÍRY, PŘÍSNĚ ZÚČTOVATELNÉ TISKOPISY OBCE LOĚNICE DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ ČÍSLO 2/2011 PLATNOST

Více

SMĚRNICE 7/2002 OBCE STAŘECHOVICE

SMĚRNICE 7/2002 OBCE STAŘECHOVICE SMĚRNICE 7/2002 OBCE STAŘECHOVICE O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE STAŘECHOVICE Článek 1 Předmět a rozsah působnosti 1.1/ Účelem směrnice je stanovení pravidel provádění inventarizací majetku a závazků

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 5/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 5/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 5/2010 o evidenci a účtování majetku Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku

Více

OBCE BRAŇANY ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: OBECNÍ ÚŘAD BRAŇANY. Ing. Zděnka Šulcová. účetní ekonomického oddělení OÚ. Ing. Zděnka Šulcová

OBCE BRAŇANY ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: OBECNÍ ÚŘAD BRAŇANY. Ing. Zděnka Šulcová. účetní ekonomického oddělení OÚ. Ing. Zděnka Šulcová OBEC BRAŇANY ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: OBECNÍ ÚŘAD BRAŇANY SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ FINANČNÍ MAJETEK, VEDENÍ POKLADNY, BANKOVNÍ ÚČTY, CENNÉ PAPÍRY OBCE BRAŇANY DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ ČÍSLO S 1/2012 PLATNOST

Více

Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: 00544591 za rok 2015

Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: 00544591 za rok 2015 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Nítkovice Nítkovice 89 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 4. února 2016 Ing. Jaroslav Císař KUZL 664/2016/IAK

Více

SMĚRNICE GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Č.2/2005 O KORUNOVÉ A VALUTOVÉ POKLADNĚ VEDENÉ V ÚP NPÚ

SMĚRNICE GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Č.2/2005 O KORUNOVÉ A VALUTOVÉ POKLADNĚ VEDENÉ V ÚP NPÚ Národní památkový ústav Valdštejnské nám. č. 3 Praha 1 Malá Strana SMĚRNICE GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Č.2/2005 O KORUNOVÉ A VALUTOVÉ POKLADNĚ VEDENÉ V ÚP NPÚ Státní příspěvková organizace Národní památkový

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 7/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 7/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 7/2010 O inventarizaci Platnost: od roku 2010 Schválil: Rada města usnesení 78/607d) ROZDĚLOVNÍK Jméno Funkce Poznámka Věra Michnová Starostka

Více

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.06.2015

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.06.2015 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.06.2015 Datum platnosti od: 01.12.2015 Základní právní předpisy: - Zákon č.563/1991

Více

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních 13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací...328 Výkaz

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA SMĚRNICE Č. 5/2011 O NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA Rada města, na základě ust. 102 odst. 3 obecního zřízení, vydává následující směrnici. Čl. 1 Základní pojmy a zásady

Více

OBECNÍ ÚŘAD BAČKOV. Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

OBECNÍ ÚŘAD BAČKOV. Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. OBECNÍ ÚŘAD BAČKOV Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec : Bačkov Adresa : Bačkov 38, 582 91 Světlá nad Sázavou Směrnici zpracoval

Více

FINANČNÍ ŘÁD ČMOS PŠ. I. Finanční zdroje

FINANČNÍ ŘÁD ČMOS PŠ. I. Finanční zdroje FINANČNÍ ŘÁD ČMOS PŠ I. Finanční zdroje 1) Činnost ČMOS PŠ (dále jen odborový svaz) je finančně zabezpečována z těchto zdrojů: - z členských příspěvků včetně mimořádných členských příspěvků; - z kapitálových

Více

Směrnice č. 3/2007 o účetnictví

Směrnice č. 3/2007 o účetnictví Směrnice č. 3/2007 o účetnictví Městys: Sněžné Adresa: 592 03 Sněžné 55 IČ: 00295451 Směrnici zpracoval: Anna Havlíková Směrnici schválil: Rada Městyse Sněžné Projednáno a schváleno v Zastupitelstvu Městyse

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ č. Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice IČO: 00273295 Obec Žernov se sídlem Žernov čp. 112, 552 03 IČO 00273295 Směrnici zpracovala: Jitka Kropáčková, účetní

Více

8. Úplné znění Českého účetního standardu č. 011 Operace s podnikem pro účetní jednotky, které vedou

8. Úplné znění Českého účetního standardu č. 011 Operace s podnikem pro účetní jednotky, které vedou ISSN-0322-9653 1. 2. 2012 Ročník XLVI Cena 80 Kč 2 MINISTERSTVO FINANCÍ 3. Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

Podstata a význam účetnictví Organizace účetnictví Rozsah vedení účetnictví Schéma účetních soustav Význam a podstata účetní dokumentace

Podstata a význam účetnictví Organizace účetnictví Rozsah vedení účetnictví Schéma účetních soustav Význam a podstata účetní dokumentace 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata účetní dokumentace 5 Bez účetního

Více

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE www. UctZak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE DonauMedia České účetní standardy 001 023 2 ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE Informace: www.uctzak.cz Informace: www.uctzak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 3 Český účetní

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ SMĚRNICE č. 2/2011 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Xaverov Adresa: Xaverov 3, 285 06 Sázava IČO: 473421 Směrnici zpracoval: Petra Novotná Směrnici schválil: Jiří Hervert Projednáno a schváleno v

Více

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2013 Šárka Nováková

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2013 Šárka Nováková ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E 2013 Šárka Nováková ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0050/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 19. 11. 2013

Více

SMĚRNICE Č. XX/2016 O NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA

SMĚRNICE Č. XX/2016 O NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. XX/2016 O NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA Rada města, v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 5/2017 upravující oběh účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č. III/5. 1. Předmět úpravy

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

O b e c S e l e t i c e. Soubor vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce. Obec Seletice

O b e c S e l e t i c e. Soubor vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce. Obec Seletice Soubor vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce Obec Seletice 1 OBSAH: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ.... 3 2. VNITROORGANIZAČNÍ ÚČETNICTVÍ, ÚČTOVÝ ROZVRH... 3 3. SEZNAM ÚČETNÍCH KNIH V SOUSTAVĚ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ,

Více

Směrnice upravující oběh účetních dokladů

Směrnice upravující oběh účetních dokladů Obec Dolany IČ: 00663981 Dolany 35, 273 51 Unhošť Směrnice č. 09/2016 Směrnice upravující oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2. Směrnice

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví Obec Rohatsko, IČO 00509035, Rohatsko 15, 29404 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví Směrnice je vytvořena na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 410/2009

Více

Směrnice o oběhu účetních dokladů

Směrnice o oběhu účetních dokladů Obec Hluboš 262 22 Hluboš 3 Směrnice o oběhu účetních dokladů č. /2015 Směrnice nabývá účinnosti: Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Společná ustanovení Fáze oběhu dokladu Oběh externích

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ.

DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ. Druhy zásob 2 2 DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ. Právní úprava: Vymezení zásob Vyhláška 9 Oceňování, postup účtování, analytické a podrozvahové účty

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 1-1z/2012 dne 1. 2. 2012 Podepsal:... starosta obce Nabývá účinnosti dne 2.

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

VZORY USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ ROZPOČTU

VZORY USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ ROZPOČTU USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ ROZPOČTU ZASTUPITELSTVO USNESENÍ ZM (ZO) č. 1) ZM (ZO) s c h v a l u j e rozpočet města (obce) pro rok 201X takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 300.000 tis.kč financování ve výši

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 243/2014. č. 208 ze dne 08.04.2015 Kontrolní řád. I. b e r e n a v ě d o m í

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 243/2014. č. 208 ze dne 08.04.2015 Kontrolní řád. I. b e r e n a v ě d o m í č.j.: 243/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 208 ze dne 08.04.2015 Kontrolní řád Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í 1. Kontrolní řád, který je přílohou tohoto usnesení

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín Karel Pítro- kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole Ze dne 1. 5. 2014 Základní škola

Více

Soupis požadovaných dokladů a písemností k veřejnosprávní kontrole

Soupis požadovaných dokladů a písemností k veřejnosprávní kontrole PŘÍLOHA č. 1 Soupis požadovaných dokladů a písemností k veřejnosprávní kontrole Zřizovací listina včetně dodatků Živnostenský list na provozování hospodářské (doplňkové) činnosti v oblasti:. Nájemní smlouvy

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 8/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 8/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 8/2010 Nakládání s pohledávkami Platnost: od roku 2010 Schválil: Rada města usnesení 78/607e) ROZDĚLOVNÍK Jméno Funkce Poznámka Věra Michnová

Více

Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH. A. Výnosy

Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH. A. Výnosy Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH Uvedené postupy účtování výnosů a nákladů pro obce a DSO jsou doporučené, protože nebyl pro účtování nákladů a výnosů vydán Český účetní standard. Účetní

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č.6/2008 Organizační řád Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5 ČL.6 ČL.7 ČL.8

Více

Zpráva č. 336/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčice, IČ: 00544604 za rok 2013

Zpráva č. 336/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčice, IČ: 00544604 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Němčice Němčice 68 768 43 Kostelec u Holešova datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 14. února 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 57560/2013 KŘ

Více

Opatření děkana č. 18/2013

Opatření děkana č. 18/2013 Opatření děkana č. 18/2013 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 18/2013 Název: Opatření pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem Účinnost: 29.4. 2013 V Praze dne

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

KA01 ŘÍZENÍ ŠKOLY VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM ŠKOLY. Mgr. Milan Štoček. 1 poznámka

KA01 ŘÍZENÍ ŠKOLY VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM ŠKOLY. Mgr. Milan Štoček. 1 poznámka KA01 ŘÍZENÍ ŠKOLY VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM ŠKOLY Mgr. Milan Štoček 1 poznámka 1 VNITŘNÍ KONTROLA 1.1 OBLIGATORNÍ A FAKULTATIVNÍ VNITŘNÍ KONTROLA 1) Obligatorní vnitřní kontrola Jako obligatorní (závaznou,

Více

ODDÍL C. CELOCÍRKEVNÍ FONDY ZŘIZOVANÉ SYNODEM NEBO KONVENTEM

ODDÍL C. CELOCÍRKEVNÍ FONDY ZŘIZOVANÉ SYNODEM NEBO KONVENTEM ŘÁD HOSPODAŘENÍ CÍRKVE OBSAH: PREAMBULE ODDÍL A. OBECNÉ ZÁLEŽITOSTI Čl. 1. Působnost řádu Čl. 2. Církevní sbory Čl. 3. Shromáždění a správní orgány sborů Čl. 4. Zvláštní zařízení církevní služby Čl. 5.

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Obec Vysoké Vysoké 34, 59191,Žďár nad Sázavou IČO:00842397 Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010

Více

Směrnice pro zpracování účetnictví

Směrnice pro zpracování účetnictví Obec Salačova Lhota Směrnice č.3 Směrnice pro zpracování účetnictví Obec : Salačova Lhota Směrnici zpracoval: Švecová Zdeňka Obsah směrnice: I.Oddíl: Úvodní ustanovení Čl. 1: Legislativní rámec Čl. 2:

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Dagmar Štěpánová Obsah 1. Povinnost vést účetnictví.................... 4 2. Volba typu účetnictví...................... 4 3. Zjednodušený

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřená smlouva č. podle ustanovení 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 5/2017 upravující oběh účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č. III/5. 1. Předmět úpravy

Více

I. Zásady hospodaření s finančními prostředky. Tyto zásady upravují hospodaření s finančními prostředky

I. Zásady hospodaření s finančními prostředky. Tyto zásady upravují hospodaření s finančními prostředky ZÁSADY HOSPODAŘENÍ, PRAVOMOC ORGÁNŮ VE SPRÁVĚ MAJETKU Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice I. Zásady hospodaření s finančními prostředky

Více

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření. Metodická pomůcka

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření. Metodická pomůcka Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření Metodická pomůcka Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 6/ 2010 Úvodem Ministerstvo financí ČR v září 2007 zveřejnilo ve svých zprávách (Zprávy MF ČR pro finanční

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

02/08 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitola Ministerstvo pro místní rozvoj

02/08 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitola Ministerstvo pro místní rozvoj Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2003 Strana 111 02/08 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitola Ministerstvo pro místní rozvoj Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Fond kulturního dědictví Libereckého kraje

Fond kulturního dědictví Libereckého kraje Fond kulturního dědictví Libereckého kraje Zásady pro poskytování dotací Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Dotace podle těchto zásad se poskytuje v souladu s ustanovením 36 odst. 1 písm. c) nebo 59 odst. 2 písm.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZU1 (30052014 / 07062012) Sdružení obcí pro nakládání s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 46772707 název

Více

Město Ledeč nad Sázavou

Město Ledeč nad Sázavou Město Ledeč nad Sázavou Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje směrnici č. 01 /2011 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 28.února.2011 Obsah: A. Část obecná

Více

Pokladní doklady, testové otázky.

Pokladní doklady, testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Zadávání veřejných zakázek OBEC VELKÉ BŘEZNO

Zadávání veřejných zakázek OBEC VELKÉ BŘEZNO OBEC VELKÉ BŘEZNO 2/2016 Systém přípravy a průběhu zadávání veřejných zakázek na stavební práce, na dodávky nebo na služby, sloužících k naplnění poslání obce Velké Březno na všech úsecích její činnosti.

Více

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci VNITŘNÍ NORMA Č. 1/2011,0 INVENTARIZACI Obec: Tetčice Adresa: Palackého 177, 664 17 Tetčice Směrnici zpracoval: Jana Vontrobová (účetní), Směrnici schválil:

Více

Směrnice č. 4/2010 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 4/2010 o oběhu účetních dokladů { Obec: Záměl IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Směrnici schválil: Datum zpracování: Směrnice nabývá platnosti: Směrnice nabývá účinnosti: Štěpánka Slezáková NOVOí;J~ Jr&:.J= 11 ;f -2.010 tf i 4.040 t1 4.

Více

Zpráva č. 83/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice, IČ: 00568724 za rok 2012

Zpráva č. 83/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice, IČ: 00568724 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Sehradice Sehradice 64 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.2.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 680/2013 KŘ KUSP 680/2013

Více

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice)

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice) Město Varnsdorf Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém XVI. zasedání dne 26.4.2012 rozhodlo usnesením č. 43/2012 vydat v úplném znění tuto směrnici: Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY DSO MIKROREGION DAČICKO

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY DSO MIKROREGION DAČICKO 1/6 SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY DSO MIKROREGION DAČICKO Vypracovala: Bc. Monika Hlavová Za aktualizaci zodpovídá: Bc. Monika Hlavová Schválil: Valná hromada svazku dne 9. 4. 2014 Vydáno: v tištěné

Více

Obec Mydlovary Mydlovary Mydlovary. Směrnice č. 3/2019 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví obce

Obec Mydlovary Mydlovary Mydlovary. Směrnice č. 3/2019 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví obce Obec Mydlovary Mydlovary 61 373 49 Mydlovary Směrnice č. 3/2019 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví obce OBSAH: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. VNITROORGANIZAČNÍ ÚČETNICTVÍ, ÚČTOVÝ ROZVR 3. SEZNAM ÚČETNÍCH

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škol a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2015 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice platný pro spisovou službu obce Svépravice č.: 08/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 003/05/2007/SV

Více