Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko,"

Transkript

1 Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Občanské sdružení : "Strážnicko" Místní Akční Skupina Sídlo : nám. Svobody 503, Strážnice Zpracovala : Marie Chalupová Schválil : rada MAS Datum zpracování : Nabytí účinnosti : ) Účel a použití Finanční prostředky se používají na zajištění organizátorské práce a péče o členy MAS : organizační a jiné administrativní zajištění chodu MAS seminární, vzdělávací a jinou organizační činnost schůzovou činnost a hospodářsko-správní výdaje spolupráce na kulturní, sportovní a jiné zájmových akcích mandátní a manažerská činnost získávání dotačních prostředků a jejich další použití 2) Příjmová část Členské příspěvky : 1000,- Kč za rok dle Stanov MAS na člena formou příspěvku na účet, popř.hotově do pokladny MAS Úroky z prostředků ve finančních ústavech Příspěvky z dotací Ostatní příjmy (např. prodej propag.materiálů, seminární a vzdělávací činnost atd.) 3) Výdajová část Vychází z účelu použití finančních prostředků, a to především : průběžné zajišťování prostředků v rámci projektů MAS kulturní, sportovní a jiné zájmové akce seminární, vzdělávací a jinou organizační činnost administrativa a účetnictví MAS administrace projektů 4)Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko se dále skládá z sledujících směrnic: směrnice č. 1 o oběhu účetních dokladů směrnice č. 2 o účetnictví směrnice č. 3 majetková, o účtování dlouhodobého majetku a zásob směrnice č. 4 o finanční kontrole 5) Závěrečná ustanovení Nejvyšším rozhodujícím orgánem je generální shromáždění MAS, která schvaluje tyto zásady maximální limit pokladny (hotovosti) je ,- Kč Dispoziční právo k finančním prostředkům mají předseda, vždy podpis a razítko MAS. Odpovědnost za majetek MAS mají předseda a za účetní evidenci, pokladnu administrátorka 6) Schválení : na GS MAS dne: přítomno 16 členů z 30. členské základny pro hlasovalo 16 členů, tj. 100 % proti 0... členů zdrželo se..0 Za správnost: Marie Chalupová Za MAS ing. Petr Hanák - 1 -

2 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADÚ Směrnice č. 1 Občanské sdružení : "Strážnicko" Místní Akční Skupina Sídlo : nám. Svobody 503, Strážnice Zpracovala : Marie Chalupová Schválil : rada MAS Datum zpracování : Nabytí účinnosti : Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Oběh dokladů výdajová část III. Ostatní výdajové doklady IV. Oběh dokladů příjmová část V. Oběh dalších (smíšených) dokladů VI. Ostatní neúčetní doklady VII. Podpisové vzory VIII. Archivace IX. Závěrečná ustanovení Oddíl I. Čl. 1 - Legislativní rámec 1. Hospodaření MAS a z toho vyplývající hospodářské operace a účetnictví je upraveno následujícími základními předpisy: zákonem o účetnictví č.563/1991 Sb., ve znění zákona č. 492/2000 Sb., č. 353/2001Sb a č. 427/2003 Sb. zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění opatřením MF ČR čj. 114/74 200/1997 o rozpočtové skladbě v platném znění opatřením MF ČR čj. 283/76 104/2000, 283/77 227/2001, kterým se stanoví a upravuje účtová osnova a postupy účtování pro organizační složky státu, územně samosprávní celky a příspěvkové organizace v platném znění zákonem č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách v platném znění obecně závaznými předpisy (obchodním a občanským zákoníkem) vyhl. 505/2002 Sb. ve znění vyhl. 477/2003 Sb. Čl. 2 - Závaznost směrnice 2.1. Podle této směrnice a zásad v ní uvedených postupují všichni pracovníci a členové MAS. Ostatní členové MAS, kteří se v rámci plnění svých úkolů stanou účastníky realizovaných účetních případů, jsou povinni plnit pokyny ve smyslu zásad stanovených směrnicí o oběhu účetních dokladů Kontrolu dodržování směrnice o oběhu účetních dokladů zabezpečuje předseda MAS. ČL. 3 - Předmět úpravy 3.1. Ustanovení této směrnice se vztahují na oběh vnějších a vnitřních (interních) účetních dokladů ověřujících provedení hospodářských výdajových a příjmových operací, o nichž (druhy účetních dokladů) se účtuje v účetnictví : - došlé faktury a dobropisy za dodávky investiční i neinvestiční (provozní) povahy - doklady k ostatním platbám (bez faktur) - doklady k výplatě mezd, odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění, daní z příjmu a k srážkám z mezd - vydané faktury - doklady k ostatním nefakturovaným příjmům - doklady na předpis rozpočtových příjmů - pokladní doklady - doklady za pohledávky (závazky) z titulu smluvních pokut a úroků z prodlení - výpisy z účtu - 2 -

3 3.2. Doklady výdajová část - dodavatelské faktury (investiční, provozní) - doklady k účtování o majetku - doklady k účtování o mzdách, odvodu sociálního a zdravotního pojištění, daně ze mzdy a k srážkám z mezd - doklady při poskytování náhrad při pracovních cestách - doklady k ostatním platbám - doklady k účtování cenin 3.3. Doklady příjmová část - vydané faktury - interní doklady na předpis pohledávek vyplývajících z rozpočtu (poplatky za psy, popelnice apod.), - doklady k účtování zařazení majetku do užívání 3.4. Pokladní doklady - příjmové pokladní doklady (i stvrzenky) - výdajové pokladní doklady - pokladní kniha 3.5. Bankovní doklady /0100 BÚ MAS Strážnicko Komerční banka Veselí n.m, 3.6. Jiné důležité účetní písemnosti, které se přímo můžou stát účetním dokladem, nebo jsou pro účetní případy důležité (kopie se přikládají k účetnímu dokladu, nebo se na ně odvolává) např. zápisy z rady nebo zastupitelstva zápis z inventury nájemní, kupní nebo jiná smlouva vyúčtování služební cesty potvrzení o vkladu do katastru apod. všeobecně závazná místní vyhláška směrnice apod. Čl. 4 - Náležitosti účetních dokladů 4.1. V souladu se zákonem o účetnictví v platném znění je účetní doklad označen jako průkazný účetní záznam, který musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti : a) označení účetního dokladu b) obsah účetního případu a jeho účastníky c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství d) okamžik vyhotovení účetního dokladu MAS za okamžik považuje den vyhotovení účetního dokladu v návaznosti na 35 odst. 4, kde se uvádí, že přesnost musí být taková, aby nejistota v určení času neměla za následek nejistotu v určení obsahu účetních případů. e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d) MAS za okamžik považuje den uskutečnění účetního případu MAS za den uskutečnění účetního případu považuje den : přijaté faktury podací razítko (nebo písemné označení) dne, kdy byla faktura doručena na kancelář MAS vydané faktury den vystavení f) podpisový záznam podle 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování Skutečnosti podle písmen a) až f) prokazuje účetní jednotka pouze účetním dokladem. Ovšem i nadále platí, že součástí účetních dokladů jsou všechny písemnosti, které s účetním případem souvisí Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištěni skutečnosti, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu způsobem podle 8 odst Součástí této směrnice jsou podpisové vzory osob, které odpovídají za věcnou nebo formální správnost účetních dokladů. Volba a označení dokladových řad dle směrnice č. 2 O účetnictví, oddíl II., článek 6 Dokladové řady

4 Čl. 5 - Fáze oběhu účetních dokladů 5. Fáze oběhu účetních dokladů jsou vznik účetního dokladu, příprava k zaúčtování, zaúčtování účetního dokladu, archivace, skartace Vznik účetního dokladu Den vzniku účetního dokladu externí doklady, pro potřeby k zaúčtování v MAS, vznikají dnem přijetí na kancelář MAS interní doklady, vznikají dnem vystavení vlastní účetní jednotkou. Musí obsahovat všechny předepsané náležitosti Kontrola formální správnosti představuje kontrolu náležitostí účetního dokladu dle zákona o účetnictví, jak je uvedeno v bodě 4.1. této směrnice Kontrola věcné správnosti znamená přezkoušení správnosti údajů uvedených v dokladech. Provádí ji jednatel (potvrdí svým podpisem, např. dodané množství, cenu, dodržení smluvních podmínek, ale i kvalitu, způsob převzetí zakázky, dodržení stanovených limitů, atd.) Příprava k zaúčtování Došlé externí doklady se opatří jasným označením dne přijetí na kancelář DSO v návaznosti na den uskutečnění účetního případu, kterým si MAS u došlých faktur stanovuje den přijetí Každý doklad se opatří číslem z číselné řady Doklad se opatří účtovacím předpisem. Účetní předepíše na účetní doklad, případně na průvodku (košilku, razítko) k účetnímu dokladu Opravy v účetních dokladech, účetních knihách i v ostatních účetních písemnostech nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti a nesprávnosti účetnictví Odpovědnost za správné označování účetních dokladů a za jejich případné opravy nesou příslušní pracovníci dále uvedení podle jednotlivých typů účetních dokladů Účetní doklady se zaúčtují do deníku a do hlavní knihy, příp.do knih analytické nebo operativní evidence Zaúčtované účetní doklady se uloží (archivují) podle druhů v návaznosti na číselné řady. Po uzavření účetního období se doklady založí podle archivačního plánu Skartace znamená stanovení způsobu vyřazení účetních dokladů podle skartačního plánu. Oddíl II. Čl. 6 - Oběh účetních dokladů - výdajová část 6.1. Faktury došlé do organizace přijímá a označí datem účetní. Přijaté faktury jsou : - označeny interní číselnou řadou vzestupně vždy za kalendářní rok - zapsány do knihy došlých faktur - opatřeny průvodkou faktur (popř.košilkou) - neprodleně předloženy předsedovi, který ověří věcnou správnost - omylem dodaná faktura musí být vrácena vystavovateli - pokud nemá být dodavatelská faktura uhrazena, vrátí se s písemným odůvodněním předsedy o.s. přímo dodavateli a kopii odůvodnění zaeviduje účetní 6.2. Věcnou správnost přezkušuje odpovědný pracovník a potvrzuje ji svým podpisem dle podpisového vzoru - u všech faktur předseda sdružení 6.3. Formální správnost zkontroluje a potvrzuje svým podpisem účetní MAS. O zaplacení faktury se účtuje na syntetickém účtu dodavatelé a v saldokontu dodavatelů. Zaplacená faktura se odepíše z evidence Knihy došlých faktur Při zajišťování dodávek jsou odpovědni pracovníci povinni dodržovat zásady pro zadávání veřejných zakázek dle zákona Likvidace a placení faktur Průvodky košilku faktury vyhotovuje účetní k došlé faktuře (jako její součást) po obdržení faktury. Průvodka je předána spolu s fakturou k ověření věcné správnosti Předseda (místopředseda, pověřený člen rady) po obdržení faktury zajistí kontrolu věcné a finanční správnosti faktury

5 Účetní provede: - doplnění údajů v příslušném oddíle přiloženého účetního dokladu - připojení příloh souvisejících s fakturou, nebo se na příslušném dokladu uvedou odvolávky, kde se přílohy nacházejí - kontrolu přípustnosti operace (např. z hlediska přiřazení platby do příslušného paragrafu, výdajové položky, apod.) - kontrolu podpisu odpovědné osoby podle podpisového vzoru - provedení kontroly potvrdí svým podpisem v příslušném místě účetního dokladu Při neúplném či nesprávném vyplnění účetního dokladu nebo při nesprávném podpisu pracovníka vrátí účetní doklad ihned zpět příslušnému pracovníkovi k doplnění Při zaúčtování došlé faktury účetní provede : - kontrolu náležitostí účetního dokladu - zaznamenání data vystavení příkazu v knize došlých faktur (nebo to provedou automatické operace dané programem) - doplnění účtových předpisů a zaúčtování faktur dle připojených dokladů - účtování na majetkové účty v případě dodávek charakteru nehmotného a hmotného majetku, vydání platebního příkazu peněžnímu ústavu k úhradě faktury - účtárna neprovede vydání příkazu, pokud není přípustnost potvrzená podpisem jednatele Čl. 7 - Doklady k účtování o dlouhodobém majetku 7.1. Zařazení do operativní evidence majetku osvědčuje podpisem. Při pořízení majetku vyhotoví protokol o převzetí DM a přidělí evidenční číslo, pod kterým je majetek evidován. Osoby pověřené vedením inventárních knih zodpovídají za to, že inventární knihy mají náležitosti podle zákona o účetnictví tj. : o o inventární číslo, název, pořizovací cenu, datum pořízení, způsob nabytí, odkaz na čísla dokladů k nabytí, datum a způsob vyřazení inventární knihy jsou k datu inventarizace minimálně 1x ročně uzavírány, tj. zapsáno datum, stav v jednotlivých skupinách a podpis zodpovědné osoby Inventární karty drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM), případně drobného dlouhodobého nehmotného majetku (DDNM) vyhotovuje formou záznamu do počítače pověřený pracovník. Čl. 8 - Zásoby Účtování v souladu se Směrnicí Účtování dlouhodobého majetku a zásob, článek 11. Oddíl III. Ostatní výdajové doklady Čl. 9 - Doklady k účtování o mzdách 9.1. Podkladem pro účtování o mzdách, vč. příslušenství jsou následující sestavy : - rekapitulace vyplacených mezd celkem - vyúčtování za výplatní období, tj. měsíc - přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách - přehled odvodů na zdravotní pojištění dle pojišťoven - rekapitulace srážek - hromadné příkazy k úhradě - složenky a jejich seznamy 9.2. Podklady pro výplatu mezd vyhotovuje pověřený pracovník schvaluje jeden z jednatelů

6 9.3. Podklady pro výplatu řádných a mimořádných odměn předkládají jednatelé ke zpracování Pro zpracování mezd je nutno předkládat veškeré doklady se všemi potřebnými náležitostmi ke zpracování ve mzdové účtárně do 5. dne v běžném měsíci Mzdová účetní zpracuje mzdy a zaúčtuje Výplatní termín je 12-tý den v měsíci s platností od 12/2006. Tuzemské pracovní cesty Čl Doklady při poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách Před započetím služební cesty musí mít pracovník vystaven cestovní příkaz Konání tuzemské pracovní cesty povoluje a schvaluje předem předseda nebo místopředseda Před nástupem pracovní cesty se může zaměstnanci na jeho žádost poskytnout záloha. Zálohu vyplatí zaměstnanec zmocněný k výkonu pokladní služby (dále jen "pokladník"). Výplatu zálohy zaznamená pokladník na cestovní příkaz a na výdajový pokladní doklad. Po ukončení pracovní cesty je zaměstnanec povinen předložit účtárně do stanoveného termínu (nesmí být delší než 10 pracovních dnů) vyúčtování pracovní cesty doložené příslušnými doklady a vrátit nevyúčtovanou část zálohy do pokladny Koncem roku je zaměstnanec povinen předložit vyúčtování a vrátit zálohu nejpozději 3 pracovní dny před posledním pracovním dnem, aby výdaje uskutečněné ze záloh mohly být zahrnuty ještě do výdajů roku, v němž byla cesta vykonána Řádně vyplněné cestovní příkazy se předávají účetní. Účetní provede kontrolu věcné správnosti, prověří formální náležitosti neprodleně od jeho převzetí vyúčtování pracovní cesty včetně přiložených dokladů a podpis předsedovi oprávněného schvalovat pracovní cestu. Poté vyúčtuje výplaty cestovních náhrad nebo k inkasu nevyúčtované části zálohy. Čl Doklady k ostatním platbám Pokyny k ostatním platbám vystavují účetní formou platebních příkazů. Pokyny předávají ke schválení předsedovi a vystaví příkaz k úhradě pro peněžní ústav a zabezpečí proúčtování platby nebo výplatu zálohy z pokladny. Čl Doklady k účtování o sociálním fondu - se neúčtuje Čl Doklady k účtování o stravování - se neúčtuje. Čl Doklady k účtování cenin - se neúčtuje. Oddíl IV. Oběh dokladů - příjmová část Čl Vydané faktury Faktury za hmotné dodávky, služby, práce aj., které za úplatu MAS poskytuje, vystavuje účetní na základě usnesení Rady nebo jiného podkladu, bezprostředně po uskutečnění služby nebo dodávky ve dvojím vyhotovení Faktura se zapíše do knihy odeslaných faktur Jedno vyhotovení faktury zašle odběrateli a druhé slouží účetní k evidenci a sledování platby Účetní fakturu zaeviduje a sleduje dle splatnosti den úhrady. Dále provede: - zaúčtování pohledávky - založení faktury do rejstříku podle čísla - zapsání data úhrady do knihy odeslaných faktur - upomenutí odběratele po uplynutí lhůty splatnosti - postoupení podnětu právníkovi k vymáhání pohledávky soudní cestou - 6 -

7 15.5. Vydané faktury kontroluje po formální stránce účetní, po věcné stránce předseda sdružení, který rovněž schvaluje. Čl Interní doklady na předpis pohledávek Interní doklady na předpis pohledávek za rozpočtovými příjmy vystavuje účetní na základě vzniku pohledávky v průběhu roku Interní doklad zapíše do evidence pohledávek Pohledávku zaúčtuje k 1.1. běžného roku nebo v průběhu roku podle dne vzniku o podle data úhrady zapisuje do operativní evidence pohledávek o upomíná plátce po uplynutí lhůty splatnosti (v případě, že náklady na upomínky nejsou vyšší než pohledávka) Oddíl V. Oběh dalších (smíšených) dokladů Čl Pokladní operace Pokladními doklady se pro účely této směrnice rozumějí : - pokladní kniha - příjmové pokladní doklady - výdajové pokladní doklady - přílohy příjmových a výdajových pokladních dokladů Pokladní knihu vede pověřený pracovník. Limit pokladny je stanoven ve výši ,- Kč. V případě překročení limitu pokladní hotovosti je pokladní povinna do 3 pracovních dnů přebytek odvést na účet v bance Pokladník má tyto povinnosti: - zabezpečuje, prověřuje a odpovídá za to, aby pokladní doklady k výplatě měly stanovené náležitosti (název a číslo, název organizace, datum vyhotovení, jméno plátce nebo příjemce, částku platby číslicí a slovy, účel platby, podpisy oprávněných osob) - vede chronologicky záznamy v pokladní knize - dodržuje stanovený pokladní limit Účetní: - odsouhlasí doklady (příjmové, výdajové) s pokladní knihou - sečtením příjmů a výdajů s připočtením zůstatku z minulého dne odsouhlasí pokladní hotovost - překontroluje formální správnost dokladů (podpisy, účel platby) - po překontrolování dokladů je zaúčtuje Příjmový pokladní doklad nebo strvrzenka Čl Pokladní doklady Vystavuje pracovník pověřený vedením pokladny v originále a jedné (nebo dvou) kopii při příjmu peněz do pokladny. Na tomto základě provede zaúčtování do pokladní knihy. Kopie zůstává uložena v pokladně a archivuje se společně s pokladními doklady (resp. propisem knihy). Příjmové doklady musí být číslovány a vedou se jako přísně zúčtovatelné tiskopisy. Za jejich evidenci je odpovědna pokladní (účetní) Výdajový pokladní doklad Vystavuje pracovník pověřený vedením pokladny jednou při výdeji peněz z pokladny a předkládá jej spolu s příslušným dokladem k zaúčtování a k archivaci. Na dokladu musí být podpisy příjemce peněz, pokladníka. Čl Oběh bankovních dokladů - 7 -

8 Styk s bankou zajišťuje pověřený pracovník, předává schválené příkazy k úhradě peněžnímu ústavu k proplacení, přebírá výpisy z peněžního ústavu, zúčtovává jednotlivé položky a provádí kontrolu účetního stavu bankovních účtů s bankovními výpisy. Časový průběh: Věcnou správnost potvrzuje svým podpisem dle podpisového vzoru předseda (pověřený člen rady) Formální správnost potvrzuje svým podpisem dle podpisového vzoru účetní. Veškeré písemnosti, které se týkají disponování s peněžními prostředky na bankovních účtech, budou podepisovány předsedou (místopředsedou), jejichž podpisový vzor byl předán příslušnému peněžnímu ústavu Bankovními doklady se pro účely této směrnice rozumějí příkazy k úhradě a výpisy z bankovních účtů Příkazy k úhradě peněžnímu ústavu vystavuje na pokyn předsedy účetní Výpisy z účtu doručuje peněžní ústav účtárně měsíčně, obraty ke kontrole realizovaných plateb dle příkazu a k proúčtování mohou být staženy z účtu prostřednictvím služby homebaking. V případě závad způsobených neprovedením platby provádí účetní šetření příčiny a vydává opravený příkaz k úhradě. Oddíl VI. Ostatní (neúčetní) doklady Čl Smlouvy o převodu vlastnictví Smlouvy o převodu vlastnictví jsou vyhotoveny v souladu s věcnými záměry a ustanoveními obsaženými v obecně závazných předpisech Smlouvu o převodu vlastnictví zajišťuje pověřená osoba a podepisuje jednatel. V případě potřeby a v souladu s obecně závaznými předpisy je třeba souhlasu rady MAS Smlouvy se vypracují nejméně ve dvou vyhotoveních vždy před datem předání majetku Registrovaná (potvrzená) smlouva se založí k majetkovému spisu v archivu Ostatní smlouvy obchodního charakteru (např. smlouvy na užívání nebytových prostor) podepisuje předseda. Vyhotovují se ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží organizace nebo občan a druhá je založena v dokumentaci u MAS. Čl Objednávky Objednávky se vyhotovují ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení se zašle dodavateli a druhé je založeno u pracovníka, který objednávku se souhlasem předsedy (rady MAS) vystavil Evidence objednávek se vede u účetní Objednávku může vystavit vždy odpovědný pracovník pouze na to, co je zahrnuto v rozpočtu. V případě že se bude jednat o objednávku mimo plánovaná vydání, musí být odsouhlasena radou Objednávka musí být řádně očíslována, opatřena podpisem předsedy nebo pověřeným pracovníkem. Oddíl VII. Podpisové vzory Čl Povinnost aktualizace Podpisové vzory osob oprávněných vydávat a schvalovat dispozice s rozpočtovými prostředky u peněžních ústavů zajišťuje a aktualizuje účetní. Originál seznamu podpisových vzorů je zasílán do příslušných peněžních ústavů, kopie je uložena u účetní Podpisové vzory osob oprávněných schvalovat hospodářské operace zajišťuje účetní Seznam podpisových vzorů se vyhotovuje ve třech exemplářích, z toho 1x pro jednatele, 1x pro účetní a součást směrnice V případě organizačních a personálních změn, v jejichž důsledku dojde ke změně kompetencí a odpovědností je nutné podpisové vzory aktualizovat. Čl Podpisové vzory Podpisový řád charakterizuje oprávnění, resp. povinnost pracovníků podepisovat jednotlivé druhy účetních i jiných písemností v účetní jednotce Schéma podpisového řádu (jméno, příjmení, funkce, podpis) : - 8 -

9 Ing. Petr Hanák Mgr. Renata Smutná Ing. Jiří Uřičář Marie Chalupová předseda sdružení místopředseda sdružení člen rady MAS účetní MAS Za aktualizaci podpisového řádu odpovídá : účetní. Oddíl VIII. Archivace Čl Úschova účetních písemností Účetní písemnosti a záznamy na technických nosičích dat budou uloženy podle předem stanoveného pořádku odděleně od ostatních písemností do archivu a budou uschovány po dobu stanovenou uschovacími lhůtami. Před uložením do archivu musí být písemnosti uspořádány pracovníky, kteří je používali ke své práci a zabezpečeny proti ztrátě, zničení nebo poškození Archivaci dokladů upravuje zákon o účetnictví v platném znění takto : a) účetní závěrka a výroční zpráva po dobu deseti let počínajících koncem účetního období kterého se týkají b) účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy - po dobu pěti let počínajících koncem účetního období kterého se týkají c) účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají formu vedení účetnictví ( 33 odst. 2), po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají d) doklady prokazující nárok na dávky penzijního připojištění po dobu 3 let následujících po výplatě poslední dávky penzijního připojištění e) mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění po dobu 30 let následujících po roce, kterého se týkají f) doklady prokazující nárok na státní příspěvek penzijních fondů pro účastníky po dobu 10 let následujících po podání žádosti o státní příspěvek g) účetní záznamy o údajích potřebných pro stanovení a odvod pojistného po dobu 10 let následujících po roce, kterého se týkají Oddíl IX. Závěrečná ustanovení I. Směrnice je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému "Strážnicko" MAS II. Směrnice podléhá aktualizaci podle daných potřeb a změn kompetencí a odpovědností vyplývajících z organizačních změn. III. Ustanoveními směrnice jsou povinni řídit se všichni členové MAS IV. Návrhy na novelizaci směrnice podává účetní a schvalují předseda (rada MAS). V. Doplňování a případné změny uvedených ustanovení směrnice provádí předseda. VI. Kontrolu systému provede revizní komise dvakrát za rok. VII. Směrnice nabývá účinnosti Ve Tvarožné Lhotě, dne Podpis Ing. Petr Hanák předseda "Strážnicko" MAS Směrnice o účetnictví Směrnice č. 2 Občanské sdružení : "Strážnicko" Místní Akční Skupina Adresa, sídlo : nám. Svobody 503, Strážnice Směrnici zpracoval : Marie Chalupová Směrnici schválil : Ing. Petr Hanák Datum zpracování :

10 Směrnice nabývá účinnosti : Obsah směrnice : I.Oddíl: Úvodní ustanovení Čl. 1: Legislativní rámec Čl. 2: Závaznost směrnice Čl. 3: Předmět úpravy II. Oddíl: Systém zpracování účetnictví Čl. 4: Programové zpracování Čl. 5: Plnění zásad podle zákona o účetnictví Čl. 6: Dokladové řady Čl. 7: Stanovení okamžiku uskutečnění účetního případu III.Oddíl: Účtování a oceňování majetku a závazku Čl. 8: Příjmový a výdajový okruh Čl. 9: Oceňování majetku a závazků Čl. 10: Účtování zásob Čl. 11: Účtování cenin Čl. 12: Stravování zaměstnanců Čl. 13: Účtování o sociálním fondu Čl. 14: Časové rozlišení nákladů a výnosů IV.Oddíl: Čl. 15: Hospodářská činnost V.Oddíl: Čl. 16: Účetní závěrka, uzavírání a otevíraní účetních knih VI.Oddíl: Čl. 17: Závěrečná ustanovení I. Úvodní ustanovení Čl. 1 - Legislativní rámec Účetnictví občanského sdružení je upraveno následujícími předpisy: zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění zákona č. 179/2005 Sb. a zákona 495/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 400/2005 Sb. Českými účetními standardy pro účetní jednotky účtující dle vyhlášky 504/ 2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů zákonem č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách v platném znění soustavou daňových zákonů zákon o dani z příjmu, o dani z přidané hodnoty, o dani silniční, dědické, darovací a z převodu nemovitosti, v platném znění zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, v platném znění zákonem č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění zákonem č. 593/1922 Sb. o rezervách, v platném znění obchodním a občanským zákoníkem, v platném znění Čl. 2 - Závaznost směrnice Podle této směrnice a zásad v ní uvedených postupují pracovníci, kteří svou náplní práce mají vliv na správné účtování MAS. Ostatní pracovníci, kteří se v rámci plnění svých úkolů stanou účastníky realizovaných účetních případů jsou povinni plnit pokyny ve smyslu zásad stanovených touto směrnicí o účetnictví. Kontrolu dodržování směrnice o účetnictví zabezpečuje předseda (nebo revizní výbor MAS). Čl. 3 - Předmět úpravy Ustanovení této směrnice se vztahují na systém účetnictví, který lze charakterizovat jako uspořádaně vedené záznamy o hospodářských jevech, k nimž došlo v MAS. Předmětem účetnictví je pohyb majetku, závazků, aktiv, pasiv, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření. 4.1 Používaný účetní systém Mas Strážnicko zpracovává účetnictví pomocí : II. Oddíl Sytém zpracování účetnictví Čl. 4 - Programové zpracování - název programu na zpracování účetnictví : KEO - název a adresa autorské firmy: Alis Česká Lípa, zastoupení Ing. Janulík, Velké Pavlovice - způsob zabezpečení aktualizace a servisu: aktualizace průběžná

11 4.2 Projekčně programová dokumentace - uživatelská příručka, popisující práci s účetním programem tištěná i v programu Čl. 5 - Plnění zásad podle zákona o účetnictví 5.1. Seznam účetních knih (počítačových sestav) předepsaných zákonem o účetnictví specializované deníky podle druhů jednotlivých dokladů (kniha došlých faktur, kniha vydaných faktur, kniha vnitřních dokladů, pokladní deník) hlavní kniha, která splňuje požadavky zákona o účetnictví a obsahuje: a) zůstatky účtu ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha, b) jednotlivé účetní případy c) souhrnné obraty strany MD a D účtu nejvýše za kalendářní měsíc, d) zůstatky účtu ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka; knihy analytické evidence; analytická evidence je součástí hlavní knihy (zápisy na syntetických a analytických účtech se provádějí zároveň jedním vstupem) knihy podrozvahových účtů; 5.2. Seznam ostatních počítačových sestav, např. UCT - Účetnictví KDF - Kniha došlých faktur EM - Evidence majetku KVF - Kniha odeslaných faktur PER - Personalistika a mzdy POK - Pokladna 5.3. Účtový rozvrh MAS má sestaven účtový rozvrh v souladu s platnou doporučenou směrnou účtovou osnovou pro účetní jednotky, jejichž hlavním předmětem není podnikání a účtují v soustavě podvojného účetnictví Čl. 6 - Dokladové řady 6.1. Předpokladem zajištění průkaznosti účetnictví jsou dokladové řady Občanské sdružení má uspořádané dokladové řady v členění: - přijaté faktury číselná řada aktuální konečné číslo roku přijaté faktury MAS - vystavené faktury číselná řada aktuální rok vystavené faktury MAS - pokladní doklady číselná řada 12x (x=aktuální č.roku) pokladní doklady MAS - vnitřní doklady číselná řada bez předčíslí vnitřní doklady MAS Čl. 7 - Stanovení okamžiku uskutečnění účetního případu Okamžikem dnem uskutečnění účetního případu je: 7.1. při vystavování účetních dokladů je den uskutečnění účetního případu totožný s vystavením dokladu 7.2. při vzniku závazku /došlá faktura/ je dnem uskutečnění účetního případu den, kdy faktura přišla na MAS 7.3. úhrada závazků a pohledávek v návaznosti na výpisy z bankovního účtu 7.4. při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu III. Oddíl Účtování a oceňování majetku a závazků Čl. 8 - Příjmový a výdajový okruh 8.1. MAS občanské sdružení účtuje příjmy a výdaje pomocí běžného účtu 221. K evidenci příjmů a výdajů používá analytiku , , 221 xx. - převádění prostředků mezi účty rozpočtovými a ostatními. - finanční vypořádání. - poskytnuté a přijaté splátky. - zakládání a rušení termínovaných vkladů

12 - převádění úvěrů k použití ZBU a pro splátky úvěrů. 221.xx pro účtování příjmů a výdajů pro účtování investičních a neinvestičních výdajů, půjček, dotací a transferů, pro účtování v hlavní a v hospodářské činnosti. Čl. 9 - Oceňování majetku a závazků 9.1 Obec oceňuje svůj majetek a závazky: k okamžiku uskutečnění účetního případu na konci rozvahového dne (např. úvěry poskytnuté v cizí měně a některé cenné papíry) 9.2 Majetek a závazky MASc v souladu se Zákonem č. 563/1991Sb. 24 a 25 oceňuje: pořizovací cenou pořizovací náklady, včetně nákladů s pořízením souvisejících vlastními náklady přímé náklady příp. část nepřímých nákladů jmenovitou hodnotou pořizovací reprodukční cenou cena odborným odhadem 9.3 Jednotlivé složky majetku se oceňují: dlouhodobý majetek / s výjimkou majetku vytvořeného vlastní činností/ pořizovací cenou/ zásoby /s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností/ pořizovací cenou peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami /změna v terminologii od / dlouhodobý majetek a zásoby vytvořené vlastní činností vlastními náklady podíly a cenné papíry pořizovací cenou /změna v systému oceňování od / pohledávky a závazky při vzniku jmenovitou hodnotou, při převzetí nebo nabytí pořizovací cenou bezúplatně nabytý majetek nebo majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit nebo jsou vyšší než reprodukční pořizovací cena tohoto majetku, se ocení reprodukční pořizovací cenou /výjimka peněžní prostředky, ceniny, pohledávky a závazky/ chov zvířat vlastními náklady 9.4 Majetek a závazky, vyjádřené v cizí měně, se přepočítávají na českou měnu při vzniku účetního případu dle denního kurzu ČNB. Ke dni se přepočítají zůstatky na účtech dle platného kurzu ČNB. Kursové rozdíly takto zjištěné k okamžiku uskutečnění účetního případu se účtují v případě zisku na vrub účtu běžný účet a ve prospěch účtu 217 Zúčtování příjmů ÚSC. Kurzové ztráty se účtují na vrub účtu 218 Zúčtování výdajů ÚSC a ve prospěch účtu 221 běžný účet. 9.5 Účtování dlouhodobého majetku je upraveno směrnici č. 3 Účtování dlouhodobého majetku a zásob Čl. 10 Účtování zásob a zboží Účtování zásob je v souladu s čl. 11 směrnice Účtování dlouhodobého majetku a zásob Účetní jednotka o ceninách neúčtuje. Čl. 11 Účtování cenin Čl. 12 Stravování zaměstnanců 12.1 MAS nezajišťuje pro své zaměstnance stravování formou dodávek. IV. Oddíl Čl. 13. Časové rozlišení nákladů a výnosů 14.1 Obec v rámci své hlavní činnosti náklady ani výnosy časové nerozlišuje Časové rozlišení nákladů používá v rámci hospodářské činnosti, především účet 381. V. Oddíl

13 Čl. 15 Účetní závěrka, uzavírání a otevírání účetních knih Postup prací a termíny účetní závěrky: etapa Přípravné práce pro účetní závěrku: - inventarizace majetku a závazků /podle směrnice o inventarizaci/ - zúčtování veškerých účetních případů patřících do účetního období /kontrola účetnictví, inventarizační rozdíly, kursové rozdíly k , časové rozlišení nákladů a výnosů (jenom u hospodářské činnosti) - statistické výkazy etapa Uzavírání účtů vztahujících se k 1) účtům hospodářského výsledku účty tř. 5 a 6 se uzavřou pomocí účtu 963 Účet hospodářského výsledku 2) rozvahovým účtům a/ všechny rozvahové účty se uzavřou pomocí účtu 962 Konečný účet rozvažný b/ pomocí účtu 962 se dále uzavře: zůstatek účtu 963, 964, 965 a etapa Sestavení účetní závěrky - rozvahy - výkazu zisků a ztrát - přílohy etapa Otevírání účetních knih na počátku účetního období Účty hlavní knihy se otevírají účetními zápisy pomocí účtu 961 Počáteční účet rozvažný. Účet 964 Saldo výdajů a nákladů a účet 965 Saldo příjmů a výnosů se také na začátku účetního období podle charakteru otevírají pomocí účtu 961 Počáteční účet rozvažný. Zisk nebo ztráta z hospodářské činnosti se při otevírání účetních knih zaúčtuje ve prospěch, příp. na vrub účtu 931 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na vrub, příp. ve prospěch účtu 961 Počáteční účet rozvažný. VI. Oddíl Čl. 16 Závěrečná ustanovení 1. Tato směrnice je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému sdružení 2. Tato směrnice podléhá aktualizaci podle daných potřeb a změn zákonných norem. 3. Ustanoveními směrnice jsou povinni řídit se všichni zaměstnanci a členové MAS 4. Návrh na aktualizaci a novelizaci směrnice podávají účetní a schvaluje předseda nebo kontrolní výbor. 5. Doplňování a případné změny uvedených ustanovení směrnice provádí předseda nebo pověřený člen rady Směrnice nabývá účinnosti Ve Tvarožné Lhotě Podpis Ing. Petr Hanák předseda "Strážnicko" MAS ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č. 3 Občanské sdružení : Sídlo : Zpracovala : "Strážnicko" Místní Akční Skupina nám. Svobody 503, Strážnice Marie Chalupová

14 Schválil : rada MAS Datum zpracování : Nabytí účinnosti : Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Klasifikace dlouhodobého majetku III. Účtování pořízení dlouhodobého majetku IV. Oceňování dlouhodobého majetku a zásob V. Zásoby VI. Závěrečná ustanovení Úvodní ustanovení I. Čl.1 - Legislativní rámec Účtování dlouhodobého majetku a zásob je upraveno následujícími základními předpisy: zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění zák. č. 437/2003 Sb. zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění opatřením MF ČR čj. 114/74 200/1997 o rozpočtové skladbě v platném znění opatřením MF ČR č.j. 283/76 104/2000, 283/77 227/2001, kterým se stanovuje a upravuje účtová osnova a postupy účtování pro organizační složky státu, územně samosprávné celky a příspěvkové organizace, v platném znění zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění vyhláškou 505/2002 Sb. Ve znění vyhlášky 477/2003 Sb. Čl.2 - Cíl směrnice Cílem vydání této směrnice pro účtování dlouhodobého majetku a zásob je zabezpečení průkaznosti, přehlednosti, správnosti, srozumitelnosti a úplnosti účetních záznamů a poskytnutí věrného a poctivého obrazu, jak to ukládá zákon o účetnictví č. 563/1991 v platném znění. Čl.3 - Předmět směrnice 3.1. klasifikace a vymezení dlouhodobého majetku 3.2. účtování dlouhodobého majetku 3.3. oceňování dlouhodobého majetku a zásob 3.4. účtování zásob 4.1. Účtová třída 0 dlouhodobý majetek 1. dlouhodobý nehmotný majetek 2. dlouhodobý hmotný majetek 3. dlouhodobý finanční majetek Klasifikace dlouhodobého majetku II Čl.4 - Vymezení dlouhodobého majetku Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění jedné položky převyšující částku ,- Kč. 013 Software- programové vybavení 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek na tomto účtu se účtují výdaje na nákup softwaru a jiných počítačových programů, jsou-li pořizovány jako neinvestiční majetek (t.j.od 0 do ,- Kč v jednotlivém případě ),zahrnuje platby za analýzy a studie zpracovávané externími experty k činnostem zajišťovaným organizací Dlouhodobým hmotným majetkem

15 se rozumí: a) účet budovy, haly, stavby, bez ohledu na cenu. Tento majetek analyticky členíme v inventárních knihách. b/ účet 022 samostatné movité věci jejichž ocenění je vyšší než ,- Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok. analytickou evidenci vedeme v inventárních knihách. c/ účet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek samostatné movité věci v hodnotě od 3000,- Kč do ,- Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Analytickou evidenci vedeme v inventárních knihách. d/ účet 032 umělecká díla Dlouhodobým finančním majetkem účet 069 Ostatní dlouhodobé cenné papíry Operativní evidence samostatných movitých věcí do 3000,- Kč Sdružení operativní evidenci vede a za majetek zodpovídá účetní paní Chalupová Účtování pořízení dlouhodobého majetku III. Čl.5 - Pořízení dlouhodobého majetku 5.1. Způsoby pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek (včetně DDHM a DDNM) se pořizuje zejména: nákupem bezúplatným převodem nebo darováním jako nalezený majetek ( např.inventarizační přebytek) Pořízení dlouhodobého majetku se účtuje na účtech účtové skupiny 04x pořízení dlouhodobého majetku, a to na účtech: Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pořízení dlouhodobého finančního majetku Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností V průběhu zhotovování majetku se účtují jednotlivé položky do nákladů 4xx. Po zhotovení se majetek aktivuje na účtu 042 proti účtu 211 (042/211). (Pozor, přes účet 042 se může aktivovat jenom majetek, který odpovídá účtování na účtu 022, to znamená, že jeho hodnota musí být vyšší než ,- Kč. Přes účet 042 nikdy neúčtujeme drobný dlouhodobý majetek, tedy ten, který nemá víc než ,- Kč ) Čl. 6 - Den (okamžik) zaúčtování majetku 6.1. Den uskutečnění účetního případu (je den přijetí na MAS) Den uskutečnění účetního případu je den zařazení majetku do užívání, který je uveden na protokolu o zařazení do majetku. Oceňování dlouhodobého majetku a zásob IV Čl. 7 - Zásady oceňování Při oceňování majetku je nutno rozlišovat různé uplatnění oceňovacích principů : při hospodářských operacích s majetkem MAS (smluvní, tržní cena) při ocenění majetku pro potřeby účetnictví (dodržení zákonem o účetnictví stanovené ocenění)

16 Čl. 8 - Oceňování v souladu se zákonem o účetnictví 8.1. Dlouhodobý majetek a zásoby se v účetnictví oceňuje těmito závaznými způsoby : pořizovací cenou tj. cenou, za který byl majetek pořízen včetně nákladů s pořízením souvisejícími reprodukční pořizovací cenou tj. cenou, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje (pozn. reprodukční pořizovací cenou oceňujeme jenom ten majetek, u kterého není známa cena, nebo cena je 0, tj. nabytí bezúplatným převodem nebo darem.) vlastními náklady tj. veškeré přímé náklady případně část nepřímých nákladů s pořízením majetku souvisejících 8.2. Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý majetek: nabytý bezúplatně převodem nebo darováním (bez určení ceny) bezúplatně pořízený z finančního leasingu nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (např. inventarizační přebytek) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady 8.3. Nelze-li samostatně ocenit jednotlivé složky majetku, provede se jejich ocenění jako souboru majetku, jak je vymezen účetními metodami Pořizovací cena souboru movitých věcí se zvýší o pořizovací cenou věci do souboru dodatečně zařazené. Pořizovací cena se sníží o cenu vyřazené části Ovlivnění ocenění dlouhodobého majetku technickým zhodnocením : Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za rok převýší částku ,- Kč a pokud je technické zhodnocení uvedeno v tomto roce do užívání Ocenění jednotlivého odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku ( majetku na účtu 022) se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za rok převýší částku ,- Kč a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání MAS nebude používat opravné položky k majetku Oceňování zásob podle postupu účtování účtová třída 1 -zásoby čl. IV. Čl.9 - Oceňování majetku mimo prodej pro potřeby finančního účetnictví Oceňování majetku mimo prodej se realizuje podle ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. Způsob oceňování dovoluje různé techniky a přístupy v souladu s obecně uznávanými zásadami a principy. 9.1.Cena obvyklá prodejní cena podle vyhlášky MF ČR č. 279/1997 Sb., kterou se provádí ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování. Tento způsob a režim lze využít pro: oceňování staveb, oceňování pozemků, oceňování rybníků a vodních nádrží, oceňovaní majetkových práv, oceňování některých movitých věcí a služeb 9.2. Jiný způsob ocenění: sjednanou cenou, oceňování podle účetní hodnoty, oceňování podle jmenovité hodnoty, nákladový způsob Čl.10 - Pravomoci pro účely oceňování Stanovení způsobů oceňování je v pravomoci účetní jednotky Způsoby ocenění stanoví účetní jednotka v případě neznalosti nebo nezjistitelnosti ceny majetku pro účely účetnictví (tady se jedná o ocenění reprodukční pořizovací cenou a účetní jednotka při její stanovení musí dodržovat příslušné předpisy s oceňováním majetkem souvisejících.)

17 10.3. Pravomoc k oceňování majetku stanovují jednatelé, kteří jsou v souladu s platnými právními předpisy odpovědni za správné ocenění majetku pro různé účely na základě odborného odhadu v duchu výše uvedených zásad. Zásoby V. Zboží jsou movité věci nabyté za účelem prodeje Zásoby oceňujeme pořizovací cenou. Čl Evidence a účtování zásob Účtování zásob bude prováděn způsobem B, tj. účtování zásob přímo do nákladů. Konečný stav zásob se zaúčtuje dle skladové evidence před uzavřením účetních knih zápisem : zásoby zboží MD 132 / MD došlá faktura 5xx / úhrada DF 321 / PS k xx / KS k /-5xx. Závěrečná ustanovení VI. Čl Tato směrnice je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému MAS a součástí komplexu vnitřních směrnic. 2. Tato směrnice podléhá aktualizaci podle interní potřeby a změn zákonných norem. 3. Ustanoveními této směrnice jsou povinni řídit se všichni členi, zaměstnanci MAS. 4. Návrh na aktualizaci, novelizaci a doplnění této směrnice podává účetní a schvaluje předseda jednatelé. Tato směrnice nabývá účinnosti dne Podpis Ing. Petr Hanák předseda "Strážnicko" MAS VZOR DOHODA O HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTI

18 uzavřená mezi zaměstnavatel a pracovníkem: Jméno a příjmení narozen/a bydliště.. uzavírají tuto dohodu na základě ustanovení 176 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., v platném znění: 1. Pracovník (Jméno a příjmení) přejímá hmotnou odpovědnost za dlouhodobý majetek podle soupisu uvedeného v příloze této dohody. 2. Dále se zavazuje, že o svěřený majetek se bude řádně starat a využívat k účelům, na které byl pořízen. 3. Pracovník tím, že odpovídá za svěřený majetek přejímá také odpovědnost za případné manko nebo škodu. Této odpovědnosti se sprostí zcela, popřípadě zčásti, jestli prokáže, že manko nebo škoda vznikli zcela nebo částečně bez jeho zavinění.. 4. Pracovník se zavazuje upozornit neprodleně svého nadřízeného na veškeré závady, které by neumožňovaly správný výkon funkce s hmotnou odpovědností, a to písemně. 5. Organizace se zavazuje zajistit pracovníkovi pracovní podmínky umožňující řádný výkon funkce spojené s hmotnou odpovědností. 6. Pracovník byl seznámen s předpisy o hmotné odpovědnosti podle zákoníku práce a potvrzuje, že byl rovněž seznámen s pracemi ve své funkci a předpisy stanovenými pro jeho řádný výkon. 7. Obě smluvní strany prohlašují, že v den podepsání této dohody není závad (překážek), které by bránili řádnému výkonu funkce spojené s touto hmotnou odpovědností. 8. Tato dohoda zaniká odstoupením od ní v smyslu 117 zákoníku práce nebo skončením pracovního poměru. Místo vyhotovení, datum. Podpis pracovníka Podpis statutárního zástupce organizace Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole Směrnice č. 4 Občanské sdružení : Sídlo : "Strážnicko" Místní Akční Skupina nám. Svobody 503, Strážnice

19 Zpracovala : Marie Chalupová Schválil : rada MAS Datum zpracování : Nabytí účinnosti : Obsah směrnice: Čl. l: Čl. 2: Čl. 3: Čl. 4: Legislativní rámec Závaznost směrnice Cíle finanční kontroly Předmět směrnice I. Oddíl: Úvodní ustanovení Čl. 5: Čl. 6: Čl. 7: Čl. 8: Čl. 9: Čl.10: Čl.11: Čl.12: Čl.13: Čl.14: II. Oddíl: Provádění zákona o finanční kontrole Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky u PO Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci Finanční kontrola v obci Obsah a zaměření kontrolní činnosti Předběžná, průběžná a následná kontrola v obci Řídící kontrola u organizačních složek a příspěvkových organizací Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací a organizačních složek Zajištění finanční kontroly Záznamy z řídících finančních kontrol Zpráva o výsledcích finančních kontrol III. Oddíl: Závěrečná ustanovení Čl.15. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky. Čl.1 - Legislativní rámec Finanční kontrolu územně samosprávných celků (obcí) upravují následující předpisy : zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů vyhláška 416/2004 Sb. V platném znění, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění zákon 552/1991 Sb. o státní kontrole, v platném znění vnitřní směrnice uvedené v čl.12 obecně závazné vyhlášky MAS uvedené v čl.12 Čl.2 - Závaznost směrnice Podle této směrnice a zásad v ní uvedených postupují pracovníci, kteří svou náplní práce mají vliv na správné hospodaření DSO. Čl.3 - Cíle finanční kontroly Hlavními cíly finanční kontroly jsou: dodržování právních předpisů a opatření přijatých MAS zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností, včasné a spolehlivé informování jednatelů MAS hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy Čl.4 - Předmět směrnice Ve smyslu zákona o finanční kontrole MAS kontroluje hospodaření s veřejnými prostředky vykonáváním jejich veřejnosprávní kontroly u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim poskytuje a to předběžnou, průběžnou a následnou II. Provádění zákona o finanční kontrole

20 Čl.5 - Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky bude vykonávaná v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a podle zákona 320/2001 o finanční kontrole předběžná kontrola kontrola podkladů předložených žadateli, posouzení zda jsou v souladu s právními předpisy, uzavřenými smlouvami Termín: před schválením kontroluje: předseda, účetní průběžná kontrola dodržování stanovených podmínek, vypořádávání a vyúčtování schválených operací Termín: průběžně kontroluje: rada, účetní následná kontrola zda údaje odpovídají skutečnostem, zda přezkoumávané operace jsou v souladu s právními předpisy, smlouvami, rozhodnutími apod. Zda účetní jednotka má vypracovaný vnitřní organizační a kontrolní systém. Termín: po účetní závěrce kontroluje: předseda, účetní Čl.6 - Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci Tuto kontrolu provádí MAS u všech subjektů, které o dotaci, příspěvek, návratnou finanční výpomoc požádají a to: předběžnou kontrolu kontrolu podkladů předložených žadateli, posouzení zda jsou v souladu s právními předpisy, uzavřenými smlouvami, a odsouhlasené Radou MAS Termín: průběžně kontroluje: rada, účetní průběžnou kontrolu dodržování stanovených podmínek, vypořádávání a vyúčtování schválených operací Termín: průběžně kontroluje: rada, účetní následnou kontrolu zda údaje odpovídají skutečnostem, zda přezkoumávané operace jsou v souladu s právními předpisy, smlouvami, rozhodnutími apod. Termín: po vyúčtování příspěvku, dotace apod. kontroluje: rada MAS, účetní Čl.7 - Finanční kontrola v MAS Finanční kontrolu v MAS tvoří řídící kontrola a interní audit v rámci sdružení Řídící kontrola je zajišťovaná odpovědnými členy v rámci členské náplně jako součást vnitřního řízení. Zahrnuje kontrolu předběžnou, průběžnou a následnou. Řídící kontrolu provádí: příkazce (vedoucí organizace předseda), hlavní účetní. Bez souhlasu žádného z nich nemůže být žádná hospodářská operace zahájená ani prováděná. Veřejnosprávní kontrola prověřuje správnost a účinnost řídící kontroly a slouží k důsledné informaci vedoucích organizace (u MAS rada). Čl.8 - Obsah a zaměření kontrolní činnosti 1. Kontrola nakládání s majetkem 2. Kontrola rozpočtových opatření Čl.9 - Předběžná, průběžná a následná kontrola v MAS předběžná kontrola tj. kontrola plánovaných a připravovaných operací se zajišťuje odpovědnými zaměstnanci ( 26 odst.1 zákona). Musí být provedena jednak před vznikem závazku nebo pohledávky a jednak před uskutečněním výdajů nebo příjmů. Termín: před započetím hosp. operace Kontroluje: příkazce - předseda a účetní průběžná kontrola kontrola náležitosti účetních dokladů, právního ošetření účetních případů, správnosti zaúčtování za účelem podání pravdivého a věrného zobrazení hospodářských operací Termín: průběžně Kontroluje: předseda účetní následná kontrola celkové zhodnocení opodstatněnosti, dodržení správného zaúčtování, dodržování zákonů a vnitřních směrnic Termín: průběžně kontroluje: rada, účetní

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ č. Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice IČO: 00273295 Obec Žernov se sídlem Žernov čp. 112, 552 03 IČO 00273295 Směrnici zpracovala: Jitka Kropáčková, účetní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

Směrnice č. 4/2010 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 4/2010 o oběhu účetních dokladů { Obec: Záměl IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Směrnici schválil: Datum zpracování: Směrnice nabývá platnosti: Směrnice nabývá účinnosti: Štěpánka Slezáková NOVOí;J~ Jr&:.J= 11 ;f -2.010 tf i 4.040 t1 4.

Více

Příloha č. 4 usnesení 66. Rady města Stříbra ze dne 2. 6. 2010. Směrnice o účetnictví

Příloha č. 4 usnesení 66. Rady města Stříbra ze dne 2. 6. 2010. Směrnice o účetnictví Příloha č. 21 Organizačního řádu MěÚ Směrnice o účetnictví Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Systém zpracování účetnictví III. Příjmový a výdajový okruh IV. Účtový rozvrh V. Účetní knihy a způsob

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 1-1z/2012 dne 1. 2. 2012 Podepsal:... starosta obce Nabývá účinnosti dne 2.

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Směrnice č. W verze I O OBĚI-IU ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obecního úřadu Psáry

Směrnice č. W verze I O OBĚI-IU ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obecního úřadu Psáry Směrnice č. W verze I O OBĚI-IU ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obecního úřadu Psáry. ČLI Zákonný rámec Hospodařeni obce a ztoho vyplývající hospodářské operace a účetnictví je upraveno následujícími základními předpisy:

Více

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci VNITŘNÍ NORMA Č. 1/2011,0 INVENTARIZACI Obec: Tetčice Adresa: Palackého 177, 664 17 Tetčice Směrnici zpracoval: Jana Vontrobová (účetní), Směrnici schválil:

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

OBEC BRLOH Směrnice o oběhu účetních dokladů

OBEC BRLOH Směrnice o oběhu účetních dokladů OBEC BRLOH Směrnice o oběhu účetních dokladů Čl. 1 Účel a rozsah směrnice ()1 Zákon 1 ukládá účetní jednotce vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Opatření děkan č. 33/2014

Opatření děkan č. 33/2014 Opatření děkan č. 33/2014 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2014 Název: Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd Účinnost: 15. 8. 2014 V Praze

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Účetní jednotka: Sportovní klub SC Kolín Brankovická 1289, Kolín ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Systém zpracování účetnictví Úschova účetních písemností Systém zpracování účetnictví Řídí se příslušnými

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2-7z/2012 dne 26. 10. 2012 Podepsal:... Nabývá účinnosti dne

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. 172/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 15.10.2013 Účinnost

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Obec Lhotka: Vnitřní předpis 1/2012 SMERNICE

Obec Lhotka: Vnitřní předpis 1/2012 SMERNICE Obec Lhotka Vnitřní předpis 1/2012 'V SMERNICE k zajištění finančního hospodaření obce Lhotka a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/91 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky

Více

ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1

ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1 ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1 Obec: Adresa: Směrnici zpracovala: Směrnici schválil: Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti: Jívoví 594 51 Jívoví Valová Věra Zastupitelstvo

Více

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Pavlov Adresa: Lidická 65, Pavlov, 273 51 Směrnici zpracoval: Bc. Ivana Macháčková Směrnici schválil: Josef Kozel starosta obce Projednáno a schváleno

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.,

Více

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla Čl. 1 Rozsah platnosti Tato směrnice zahrnuje: a) Závazný předpis předsednictva Orla pro zpracování a oběh účetních dokladů v ústředí Orla k zajištění řádného

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Vnitřní předpis č. 1/2013

Vnitřní předpis č. 1/2013 Vnitřní předpis č. 1/2013 Zásady pro hospodaření a vedení účetnictví Občanského sdružení V Remízku I. Úvod 1. Občanské sdružení V Remízku (dále jen OS ) hospodaří se svými prostředky v souladu se zákonem

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

Plán inventur na rok 2015

Plán inventur na rok 2015 Příloha č. 1 ke Směrnici č.1/2011 Plán inventur na rok 2015 Účetní jednotka: Obec Přílepy Identifikační číslo: 00639958 Vydávající orgán: Starostka obce: L.Daenemarková Platnost: 1.3.2015 31.01.2016 Ve

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN Organizační směrnice č. QS 63-02 QF 63-02-01 Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ0: 00304450 SMĚRNICE číslo QS 63-02 Výtisk č.: 0 Vydání: 1 Účinnost od: 2002-09-01 Přepis:

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků B3-04/9-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/9-MPK Inventarizace majetku a závazků na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: I. Všeobecné povinnosti II. Činnost dílčí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 2 7 Edice Účetnictví a daně

Více

Město Broumov. Vnitřní směrnice č. 2/2011 o inventarizaci majetku Města Broumov. Schválila RM dne 14.9.2011 s účinností od 15.9.2011.

Město Broumov. Vnitřní směrnice č. 2/2011 o inventarizaci majetku Města Broumov. Schválila RM dne 14.9.2011 s účinností od 15.9.2011. Město Broumov Vnitřní směrnice č. 2/2011 o inventarizaci majetku Města Broumov Schválila RM dne 14.9.2011 s účinností od 15.9.2011. 1. Úvodní ustanovení 1. 1. Legislativní rámec Povinnost inventarizace

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly L I B E R E C K Ý K R A J K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly Obecní úřad Plavy čp. 186 p. Věra Mužíčková, starostka 468 46 Plavy Váš dopis ze dne: Vaše čj./zn. Naše čj.značka:

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE. Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou. Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011

VNITŘNÍ SMĚRNICE. Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou. Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011 VNITŘNÍ SMĚRNICE SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011 Vydává: SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Datum

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem Příloha č. 3 Směrnice pro oběh účetních dokladů Městského úřadu Stráž pod Ralskem 1 Směrnice pro oběh účetních dokladů 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov Vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů a navazujících činností na Obecním úřadě Malá Štáhle Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1 Zásady, které upravují

Více

SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTYSE STAŘEČ

SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 2/2011 PLATNOST 1.11.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ. o majetku

Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ. o majetku Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ o majetku Čj.: SŠNM/1533/2009 V Novém Městě nad Metují dne 31. 12. 2009 Zpracovala: Radka Hepnarová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy Strana 1 (celkem 7)

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ. O účetnictví

Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ. O účetnictví Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ O účetnictví Čj.: SŠNM/2281/2012 Podklady připravil: Jitka Hybešová, hlavní účetní V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci:

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 SMĚRNICE K PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola

Více

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Ing. Vladimír Schiffer AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2008 Část I. Pohled na účetnictví

Více

Zásady vedení pokladny

Zásady vedení pokladny Zásady vedení pokladny Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu

Více

Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701

Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701 Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701 ČÚS č. 701 Cíl a obsah Cílem standardu je stanovit základní postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

Více

Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701. ČÚS č. 701 Cíl a obsah. Účtový rozvrh

Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701. ČÚS č. 701 Cíl a obsah. Účtový rozvrh Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701 ČÚS č. 701 Cíl a obsah Cílem standardu je stanovit základní postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, K O L E J E A M E N Z Y, Voršilská 1, Praha 1 č.j. 755/12 Praha, 7. prosince 2012 O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12 k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

Více

Plán inventur na rok 2012

Plán inventur na rok 2012 Příloha č. 1 Plán inventur na rok 2012 Účetní jednotka: Obec Přílepy Identifikační číslo: 00639958 Vydávající orgán: Starostka obce Platnost: 1.10. 2012 30. 01. 2013 Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz Metodický pokyn k archivaci dokumentů Zpracovali: Ing. Václav Jiřinec Český rybářský svaz, Západočeský uzemní svaz Mgr. David Zdvořáček,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Compiled 2.12.2013 19:41:38 by Document Globe 1

Compiled 2.12.2013 19:41:38 by Document Globe 1 02 zpět Opatření číslo 2/2008 - Směrnice pro oběh účetních dokladů na Filozofické fakultě UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, FILOZOFICKÁ FAKULTA SMĚRNICE PRO OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ V souladu

Více

2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví

2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví 2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví Doklady jsou nástrojem průkaznosti účetnictví a na jejich základě provádíme účetní zápisy. Bez účetního dokladu nesmíme provést žádný účetní zápis. Funkce účetních

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Směrnice o inventarizaci

Směrnice o inventarizaci 1 Směrnice o inventarizaci Obec Vrchovany VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 4, O INVENTARIZACI Platnost od: 11. 12. 2013 Schválil: zastupitelstvo obce č. usnesení 5/2013 z 11. 12. 2013 ROZDĚLOVNÍK Jméno Funkce

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 6 /2010 Vedení účetnictví na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnost 1.

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 6 /2010 Vedení účetnictví na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnost 1. UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 6 /2010 Věc: Vedení účetnictví na Univerzitě Pardubice Působnost pro všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnost 1.září 2010 Číslo jednací RPO/0075/10 Vypracovala Ing.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

~---------------~--~

~---------------~--~ a Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Obecní u ř d v a l d l k o v ~---------------~--~ Došlo dne: ---.-::.J..;...::g~.~27-:".:.-/,_'!t~. _ 8.~//1 C.J. ( Stejnopis č.:

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. Branišovská 31, 370 05 České Budějovice V souladu se zákonem č. 563/1991, o účetnictví, č. 499/2004, o archivnictví a spisové službě, a č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO; IČO 70960691; Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO Mikulovsko; IČO 70419027; Hlavní 113, 691 81 Březí Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Tvrdonice; IČO 00283631; nám. Míru 96/ 31, 691 53 Tvrdonice Obec nebo městská část hlavního města

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4 Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob č. 4 Obec:Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Jitka Kropáčková Projednáno v zastupitelstvu obce: Směrnici

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Loukov; IČO 00287440; Loukov 199, 768 75 Loukov Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Starý Kolín; IČO 00235741; Náměstí 117, 281 23 Starý Kolín Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Nová Ves; IČO 00240532; Nová Ves 12, 250 63 Nová Ves Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Velké Karlovice; IČO 00304417; Velké Karlovice 1, 756 06 Velké Karlovice Název položky Zatím neurčeno Předmět

Více