MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 657 ze dne Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů s c h v a l u j e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů s c h v a l u j e"

Transkript

1 č.j.: 687/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 657 ze dne Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici Rady městské části k oběhu účetních dokladů, která je přílohou tohoto usnesení u k l á d á 1. zaměstnancům odpovědným na základě Pracovního řádu Úřadu městské části a Popisů pracovních činností 1.1. postupovat dle uvedené směrnice 2. vedoucí odboru ekonomického 2.1. seznámit se zněním směrnice vedoucí odborů Úřadu městské části 3. vedoucím odborů Úřadu městské části 3.1. seznámit se zněním směrnice podřízené zaměstnance odpovědné na základě Pracovního řádu Úřadu městské části a Popisů pracovních činností PhDr. Matěj Stropnický zástupce starosty Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 Městská část Praha 3 Rada městské části S m ě r n i c e Rady městské části k oběhu účetních dokladů 1

3 O b s a h: I. Úvodní ustanovení II. Definice základních pojmů III. Návaznost na vnější předpisy, interní předpisy a ostatní dokumenty 1. Vnější předpisy 2. Interní předpisy 3. Ostatní dokumenty IV. Pravomoc a odpovědnost V. Účetní doklad VI. Oběh účetních dokladů 1. Příkazy k úhradě 2. Bankovní výpisy 3. Objednávky 4. Faktury a) faktury vydané b) faktury přijaté c) faktury zálohové d) faktury penalizační e) dobropisy, refundace nákladů 5. Poukazy výdajové, převodní poukazy 6. Cestovní náhrady 7. Pokladní doklady 8. Pohyby majetku 9. Ceniny 10. Pokutové bloky 11. Platy 12. Inventarizační rozdíly 13. Související účetní práce VII. Kontrola účetních dokladů a operací VIII. Závěrečná ustanovení IX. Účinnost 2

4 I. Úvodní ustanovení Cílem této směrnice je vymezit a definovat pohyb účetních dokladů a dokladů jim naroveň postavených mezi zúčastněnými zaměstnanci a odbory Úřadu městské části (dále jen ÚMČ), stanovit termíny pro jejich předávání a tím naplnit povinnost účetní jednotky vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy s ním souvisejícími II. Definice základních pojmů Účetní období účetní období je shodné s kalendářním rokem Příkaz k úhradě pokyn pro peněžní ústav k provedení pohybu finančních prostředků Bankovní výpis doklad o pohybech a stavech finančních prostředků na účtech, vyhotovený peněžním ústavem Faktura doklad o nákupu a prodeji, který za předpokladu splnění předepsaných náležitostí plní funkci daňového dokladu - vydaná zakládá nárok na příjmy (výnosy) městské části Praha 3 (v případech, kdy městská část Praha 3 prodává zboží, či poskytuje placenou službu atd.) - přijatá je podkladem pro výdaj (náklad) městské části Praha 3 (v případech, kdy městská část Praha 3 zboží, službu atd. nakupuje) Převodní poukaz písemný pokyn na předepsaném formuláři k převodu prostředků mezi jednotlivými účty městské části Praha 3 Poukaz výdajový (poukaz) písemný pokyn na předepsaném formuláři k provedení úhrady cizím příjemcům v případě, kdy podkladem pro úhradu není faktura Předpis pohledávky proúčtování nároku na budoucí plnění zpravidla na základě smlouvy, rozhodnutí, či jiného zpoplatnitelného úkonu Cestovní náhrada náhrada výloh za pracovní cestu Pokladní doklad doklad o příjmu či výdaji hotovosti pokladnou: příjmový, výdajový Pohyby majetku veškeré nakládání s majetkem: zařazení, vyřazení, převod atd. Ceniny ceninami se pro účely této směrnice rozumí stravenky, kolky apod. Pokladní kniha dokument pro vedení evidence pokladních dokladů a pro zobrazení pohybu hotovosti v pokladně, uspořádaný tak, aby věrně zobrazoval uvedené skutečnosti Příkazce operace osoba oprávněná k nakládání s veřejnými prostředky 3

5 Veřejné prostředky veřejné finance, věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty patřící státu, územním samosprávným celkům, či jiným právnickým osobám zřízeným k plnění úkolů veřejné správy Správnost finanční a majetkové operace její soulad s právními předpisy a dosažení optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností Hospodárnost použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality Efektivnost použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvyššího možného rozsahu, kvality a přínosu ve srovnání s objemem vynaložených prostředků Účelnost použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů Kniha došlých faktur KDF, Kniha odeslaných faktur (KOF), Kniha poukazů (POU), Kniha převodních poukazů (PRE) moduly systému GINIS obsahující zápisy o uvedených dokladech ve stanoveném členění podle jejich charakteru a příslušnosti k jednotlivým útvarům (odborům) ÚMČ uspořádané tak, aby poskytovaly přehled o datu přijetí (vydání), splatnosti, oběhu a následném proplacení (přijetí) platby III. Návaznost na vnější předpisy, interní předpisy a ostatní dokumenty 1. Vnější předpisy a) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů b) Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů c) Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška), ve znění pozdějších předpisů d) České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky e) Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů f) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů g) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů h) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů i) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů j) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů k) Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech ve znění pozdějších předpisů l) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 4

6 2. Interní předpisy a) Směrnice Rady městské části b) Nařízení tajemníka Úřadu městské části Praha 3 c) Pracovní řád Úřadu městské části Praha 3 d) Organizační řád Úřadu městské části Praha 3 e) Kontrolní řád pro provádění kontrolní činnosti v rámci působnosti Městské části Praha 3 3. Ostatní dokumenty a) Usnesení Rady městské části a Zastupitelstva městské části b) Účtový rozvrh c) Kolektivní smlouva d) Metodické pokyny Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen MHMP) e) Popisy pracovních činností zaměstnanců ÚMČ f) Dohody o hmotné odpovědnosti g) Smlouvy a dohody uzavřené jménem městské části Praha 3 IV. Pravomoc a odpovědnost Odpovědnost za dodržování oběhu účetních dokladů a dokladů jim naroveň postavených mají všichni zaměstnanci ÚMČ, kteří s uvedenými písemnostmi pracují. Pravomoc příkazce operace je udělována prostřednictvím pověření k nakládání s veřejnými prostředky (viz Směrnice Rady městské části ke stanovení podpisových vzorů pro nakládání s veřejnými prostředky). Příkazce operace nese plnou odpovědnost za oprávněnost operace a za správnost průběhu skutečností, které ji zakládají. Tj. za přesnou identifikaci partnerské osoby dle IČ, DIČ, adresy sídla, názvu, čísla bankovního účtu, dále za správnost výše prostředků, k nimž se daná operace vztahuje, za jejich rozpočtové určení a určení čísla bankovního účtu městské části, z něhož budou prostředky proplaceny dle jejich charakteru (běžné výdaje, výdaje hospodářské činnosti, výdaje fondů apod.). Na odboru příkazce operace probíhá dvoustupňová kontrola skutečností zakládajících průběh operace a jejich správného uvedení na dokumentech provázejících operaci (průvodky faktur, poukazy výdajové, převodní poukazy a další). V prvním stupni provádí kontrolu osoba zpracovávající průvodku či poukaz (v případě faktur osoba uvedená jako Likvidátor v případě poukazů výdajových a převodních poukazů osoba uvedená jako Za správnost odpovídá ). Ve druhém stupni provádí kontrolu příkazce operace. V případě, že situace na odboru neumožňuje rozdělení pozic likvidátora a příkazce operace mezi dvě osoby (dovolená, nemoc, případně odbor nemá ekonoma), přebírá kontrolu ve druhém stupni oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ. Toto však neplatí v případě, kdy v rámci přikazujícího odboru existuje možnost zajištění kontroly vlastními silami. Oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ odpovídá za kontrolu úplnosti a oprávněnosti podpisů uvedených na průvodkách faktur, poukazech výdajových, převodních 5

7 poukazech, dále za kontrolu výběru kontace likvidací faktur, poukazů výdajových a převodních poukazů v návaznosti na výběr kontace rozpočtového krytí provedený příkazcem operace a je oprávněno upozornit příkazce operace na případnou nesprávnost či nejasnost ve výběru této kontace rozpočtového krytí. Kontrolu úplnosti a oprávněnosti podpisů uvedených na průvodkách faktur, poukazech výdajových a převodních poukazech provádí oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ jako kontrolu ve druhém stupni. V prvním stupni provádí kontrolu příkazce operace. Kontrolu správnosti výběru kontace rozpočtového krytí provádí správce rozpočtu, a to ve druhém stupni kontroly. V prvním stupni provádí kontrolu příkazce operace. Faktury, poukazy výdajové a převodní poukazy vztahující se k hospodářské činnosti nepodléhají ověření správcem rozpočtu, nejsou součástí rozpočtového hospodaření. Tato směrnice uděluje pravomoc odpovědným účetním zaměstnancům odmítnout realizovat finanční a účetní operace na základě účetních a jiných dokladů, u nichž shledají nedostatky proti ustanovením této směrnice či jiných závazných předpisů, nebo pokud jsou jim známy a nevysvětleny skutečnosti, které mohou zakládat nesprávnost operace. V. Účetní doklad Dle ustanovení 11, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví se účetním dokladem rozumí průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: a) označení účetního dokladu, b) obsah účetního případu a jeho účastníky, c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, e) okamžik uskutečnění účetního případu f) podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Uvedené skutečnosti prokazuje účetní jednotka účetním dokladem, účetní doklad je průkazný účetní záznam, který je nejdůležitějším (základním) prvkem průkaznosti účetnictví. Účetní doklad musí být vyhotoven tak, aby na jeho základě bylo možno jednoznačně identifikovat účetní případ, tj. skutečnost, která nastala. Náležitostmi účetních dokladů se rozumí i objednávky, smlouvy, výdejky, příjemky a další záznamy. 6

8 VI. Oběh účetních dokladů 1. Příkazy k úhradě Na základě vyjádření příkazců operace a po schválení hlavním účetním vypracovávají příkazy k úhradě odpovědní účetní zaměstnanci dle svých popisů pracovní činnosti. Příkazy k úhradě jsou předávány peněžním ústavům předem dohodnutým způsobem prostřednictvím systému GINIS 2. Bankovní výpisy Bankovní výpisy předávají oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ předem dohodnutým způsobem jednotlivé peněžní ústavy, u nichž má městská část Praha 3 vedeny účty. Bankovní výpisy jsou automaticky přenášeny do systému GINIS. Bankovní výpisy slouží jako podklad pro účetní operace o pohybech finančních prostředků na účtech a jsou ukládány v oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ v členění dle oblastí činností svěřených jednotlivým zaměstnancům v rámci jejich popisů pracovní činnosti. 3. Objednávky Všechny písemné objednávky jsou centrálně evidovány v IS. Podrobnosti dále upravuje Nařízení tajemníka ke způsobu vystavování, evidence a zveřejňování objednávek. Objednávky vystavují uvolnění členové Zastupitelstva městské části nebo příslušní příkazci operací (odbory ÚMČ), a to zpravidla písemně prostřednictvím IS. Objednávka je vystavována tak, aby z jejího obsahu bylo zřejmé, čeho se týká, tj. přesné určení osoby dodavatele i odběratele (odběratelem je městská část), uvedení údajů nutných pro správnou fakturaci (správný název městské části včetně adresy, IČ, DIČ), přesná identifikace předmětu objednávky, předpokládaná výše finančního plnění (včetně DPH či bez DPH) a další údaje požadované v rámci IS a určené dalšími interními předpisy. Objednávku podepisuje uvolněný člen Zastupitelstva městské části nebo příslušný příkazce operace (vedoucí odboru ÚMČ, event. jím pověřený zaměstnanec). Osoba, která podepisuje objednávku, je zároveň osobou přebírající budoucí plnění na základě této objednávky a odpovídá za správnost a úplnost budoucího plnění, což potvrzuje svým podpisem na průvodce faktury, případně poukazu výdajovém v kolonce Objednatel před provedením úhrady za plnění. Provede-li objednávku uvolněný člen Zastupitelstva městské části, zajistí, aby bezprostředně po odeslání objednávky dodavateli byla její kopie předána příkazci operace (vedoucímu odboru ÚMČ), z jemuž svěřených rozpočtových prostředků je předpokládána úhrada budoucího plnění. Objednávka musí být označena evidenčním číslem objednávky. Evidenční číslo objednávky je přidělováno centrálně IS a skládá se z následujících údajů - rok/pořadové číslo/organizační jednotka (formát yyyy/9999/zkratka_odbor_oddělení). 7

9 Objednávku je dále možno provést telefonicky či ústně, pouze však do výše plnění ,- Kč (včetně DPH). Dále je možno odeslat objednávku prostřednictvím internetu. Objednávky provedené prostřednictvím internetu s finančním plněním nad ,- Kč (včetně DPH) jsou rovněž evidovány v IS. 4. Faktury a) faktury vydané Městská část Praha 3 zpravidla prodává zboží, poskytuje služby atd. na základě písemně uzavíraných smluv. V případech, kdy odběratel požádá o vystavení faktury, nebo pokud je toto výslovně uvedeno ve smlouvě, či je-li vystavení faktury v dané věci zvykem, vystaví oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ za účelem zajištění příjmu nebo výnosu fakturu pro odběratele. V případě, kdy o vystavení faktury žádá odběratel, nebo je-li to v dané věci zvykem, vystaví oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ prostřednictvím systému GINIS fakturu na základě písemného požadavku vedoucího odboru, který je v dotčené věci příkazcem operace. Požadavek musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle 11, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, tj. přesnou identifikaci partnerské osoby (odběratele), tedy jeho přesný název, IČ, DIČ, sídlo, číslo bankovního účtu, dále přesné určení předmětu transakce, výši finančního plnění, datum zdanitelného plnění. V případě, kdy je vystavení faktury výslovně uvedeno ve smlouvě, předá osoba odpovědná dle Organizačního řádu, či dle Popisu pracovní činnosti jeden originál smlouvy do oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ za účelem umožnění vystavení faktury, a to neprodleně po podpisu uvedené smlouvy. Oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ vystavuje faktury do tří pracovních dnů po předání požadavku, nebo v termínech uváděných ve smlouvách. Faktury se vystavují za předpokladu naplnění ustanovení 11, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v provedení originál a tři kopie. Jedna kopie zůstává pro evidenci a identifikaci příjmu (výnosu) v oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ. Další kopii předá oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ žádajícímu odboru. Dotčený odbor event. oddělení ÚMČ uloží tuto kopii ve své evidenci. Oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ odešle originál a jednu kopii faktury na adresu odběratele. Vystavené faktury před jejich odesláním odběrateli a předáním na dotčený odbor event. oddělení ÚMČ podepisuje vedoucí Odboru ekonomického ÚMČ nebo jím pověřený zástupce. Vystavené faktury jsou v systému GINIS evidovány v modulu KOF (Kniha odeslaných faktur) a označeny nepřetržitou číselnou řadou s vyznačením účetního období. V případě, kdy nedojde k uhrazení faktury do doby její splatnosti, vystaví oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ upomínku v provedení originál a dvě kopie. Jednu kopii ponechá ve své evidenci jako přílohu původní faktury, další kopii předá dotčenému odboru 8

10 event. oddělení ÚMČ a originál odešle na adresu odběratele. Stejný postup probíhá u případné druhé upomínky. Při neuhrazení pohledávky ani na základě druhé upomínky, předá oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ písemnou informaci dotčenému odboru event. oddělení ÚMČ, dotčený odbor poté předá písemnou informaci včetně podkladů tajemníkovi ÚMČ za účelem stanovení dalšího postupu pro její vymáhání. b) faktury přijaté Veškeré faktury přijaté ÚMČ musí být opatřeny v první řadě identifikačním kódem podatelny ÚMČ. To znamená, že není povolen žádný jiný způsob přijetí faktury než prostřednictvím podatelny ÚMČ. Z podatelny ÚMČ odcházejí veškeré faktury do oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ, kde jsou zapsány do Knihy došlých faktur (KDF) systému GINIS. Knihy došlých faktur jsou v systému GINIS vedeny odděleně pro jednotlivé odbory a hlavní a vedlejší hospodářskou činnost v nepřetržitých číselných řadách s vyznačením účetního období. Oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ předá zapsané faktury jednotlivým příkazcům operací (odborům ÚMČ) k vyřízení, a to nejpozději následující pracovní den po jejich obdržení předem dohodnutým způsobem ve formě písemné, zároveň elektronicky prostřednictvím modulu KDF systému GINIS. Příkazce operace (obvykle prostřednictvím podřízených zaměstnanců) řádně vyplní v systému GINIS průvodku faktury, vytiskne a opatří podpisy odpovědných zaměstnanců ÚMČ dle požadavků uvedených na průvodce. Takto vzniklý účetní doklad doplní příkazce operace o objednávku, event. smlouvu, na jejímž základě operace probíhá a předá jej zpět do oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ k provedení úhrady. V případě, kdy byla operace zahájena na základě ústní či telefonické objednávky (pouze při plnění do ,- Kč vč. DPH), bude toto uvedeno v kolonce Objednávka v průvodce faktury (záložka Rozšířený profil v KDF), a to včetně údaje o osobě, která objednávku provedla. Pokud byla vystavena písemná objednávka, bude v uvedené kolonce uvedeno její celé označení. V případě, že operace byla zahájena na základě celoroční objednávky, nebo dlouhodobé smlouvy, bude toto v kolonce Objednávka uvedeno, dále zde bude uvedeno celé označení smlouvy. V těchto případech bude celoroční objednávka, event. dlouhodobá smlouva přiložena ke každé faktuře, která je k ní vztažena, s výjimkou zálohových faktur vztahujících se k úhradě energií (elektřina, plyn, voda), kdy je smlouva přikládána až k zúčtovací faktuře, nikoli ke každé zálohové. Faktury, které nebudou opatřeny odpovídajícími podpisy, informacemi a dalšími dokumenty, nebo nebudou obsahovat předepsané náležitosti účetního dokladu, nebude oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ proplácet a bude je do dvou pracovních dnů od předání vracet 9

11 příkazcům operace, kteří jsou povinni doplnit doklady dle požadavků oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ. Bude-li účetní doklad splňovat obsahové požadavky, oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ provede úhradu faktury, a to nejpozději do tří pracovních dnů po přijetí od příkazce operace. V případě, kdy termín splatnosti faktury je stanoven v delším časovém období, předá příkazce operace oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ fakturu později, nejpozději však tři pracovní dny před termínem splatnosti. Příkazce operace je dále povinen sledovat datum splatnosti faktur a předkládat je do oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ v takovém termínu, aby oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ mohlo dodržet termín jejich splatnosti, tj. nejpozději tři pracovní dny před termínem splatnosti faktury. Rozhodne-li se příkazce operace vrátit fakturu zpět dodavateli, sdělí toto oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ a předem dohodnutým způsobem provede její storno. c) faktury zálohové Pro přijímání, předávání a zpracování zálohových faktur platí ustanovení uvedená v písm. b) faktury přijaté. Veškeré vyplacené zálohy sleduje příkazce operace ve své evidenci. Při přijetí zúčtovací (závěrečné ) faktury prověří správnost uváděných a skutečně vyplacených záloh a zpracuje fakturu v modulu KDF způsobem požadovaným systémem GINIS včetně navázání zálohových plateb před tím, než předá zúčtovací fakturu oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ k provedení úhrady. Zúčtovací fakturu je příkazce operace povinen zpracovat a předat oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ včetně všech výše popsaných náležitostí i v případě, kdy zbývající částka k úhradě je rovna nule, nebo z ní vyplývá přeplatek. V případě zálohových faktur vztahujících se k úhradě energií (elektřina, plyn, voda), je smlouva přikládána až k zúčtovací faktuře, nikoli ke každé zálohové. d) faktury penalizační Pro přijímání předávání a zpracování penalizačních faktur platí ustanovení uvedená v písm. b) faktury přijaté s tím, že k faktuře před její úhradou musí být připojeno zdůvodnění penále. Toto zdůvodnění vypracuje příkazce původní, penalizované operace. Zdůvodnění předloží příkazce operace i předsedovi Škodní komise ÚMČ k projednání. Škodní komise projedná případ, zjistí, zda nedošlo k porušení pracovních povinností a vypracuje návrh řešení ve věci stanovení odpovědnosti a event. náhrady škody. Návrh předá k dalšímu rozhodnutí tajemníkovi ÚMČ. 10

12 e) dobropisy, refundace nákladů Pro přijímání, předávání a zpracování dobropisů platí ustanovení uvedená v písm. b) faktury přijaté s tím, že zpracování dobropisu nepředpokládá úhradu, ale naopak příjem prostředků. Za sledování plnění plynoucích z dobropisů odpovídá příkazce operace. Žádosti o refundace nákladů vystavují příkazci operací. V případě, že refundace probíhá na jiném základě než vystavením faktury, informuje příkazce operace oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ o této skutečnosti a předá do oddělení účetnictví dokument, zakládající příjem prostředků (smlouva, dohoda, dopis apod.). V případě, nutnosti vystavení faktury ze strany městské části se další postup řídí ustanoveními uvedenými v písm. a) faktury vydané. 5. Poukazy výdajové, převodní poukazy Poukazy výdajové a převodní poukazy vyhotovuje příkazce operace v rámci svých kompetencí a platného pověření k nakládání s veřejnými prostředky v systému GINIS, modulu POU (poukazy) a PRE (převodní poukazy) Pokud nejsou odpovědnému útvaru (odboru) přidělena licenční práva k modulu POU nebo PRE, vyhotovuje poukazy výdajové a převodní poukazy oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ na základě požadavku příkazce operace. Náležitosti požadavku odpovídají náležitostem uvedeným pro vystavení faktury viz bod 4. Faktury, písm. a) faktury vydané. Knihy poukazů výdajových a převodních příkazů jsou v systému GINIS vedeny odděleně pro jednotlivé odbory a hlavní a vedlejší hospodářskou činnost v nepřetržitých číselných řadách s vyznačením účetního období. Po řádném vyhotovení poukazu výdajového či převodního poukazu vč. příslušných podpisů, předá příkazce operace poukaz oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ k provedení úhrady, a to předem dohodnutým způsobem ve formě písemné, zároveň elektronicky prostřednictvím modulu POU nebo PRE systému GINIS.. V případě, kdy podkladem pro provedení operace je jakýkoli dokument s výjimkou právních a dalších předpisů, musí být tento dokument k poukazu připojen (dohoda, smlouva, žádost, rozhodnutí a pod.). Bude-li předložený doklad splňovat předepsané požadavky, oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ zrealizuje jeho proplacení do tří pracovních dnů po obdržení. Poukazy výdajové a převodní poukazy, které nebudou opatřeny odpovídajícími podpisy, informacemi a příslušnými dokumenty, nebo nebudou obsahovat předepsané náležitosti účetního dokladu, nebude oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ proplácet a bude je do dvou pracovních dnů od předání vracet příkazcům operace, kteří jsou povinni doplnit doklady dle požadavků oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ. 11

13 6. Předpisy pohledávek smlouvy, rozhodnutí Evidenci pohledávek v oblasti hlavní činnosti vede oddělení poplatků Odboru ekonomického ÚMČ, evidenci pohledávek v oblasti účelových fondů vede oddělení rozpočtu Odboru ekonomického ÚMČ a evidenci pohledávek v oblasti vedlejší hospodářské činnosti vede oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ. Pohledávky jsou zpracovávány v systému Proxio- Agendio v návaznosti na systém GINIS. Další náležitosti ve věci předpisů pohledávek upravují další interní předpisy vydané za tímto účelem. 7. Cestovní náhrady Výplatu cestovních náhrad realizuje oddělení pokladen Odboru správy úřadu ÚMČ na základě řádně vyplněného Výkazu o pracovní cestě, schváleného tajemníkem ÚMČ a řádně vyplněného platebního poukazu podepsaného příkazcem operace. Příkazcem operace v oblasti cestovních náhrad je Oddělení personální práce a mezd ÚMČ. Další náležitosti ve věci cestovních náhrad a náležitostí pokladních dokladů upravují další interní předpisy vydané za tímto účelem. 8. Pokladní doklady Pokladní doklady jsou vedeny v systému GINIS. Postupy práce s pokladními doklady vč. jejich náležitostí upravuje další interní předpis vydaný za tímto účelem. 9. Pohyby majetku Majetek městské části je evidován v systému ENO. Nakládání s ním se řídí příslušnými zákony a interními předpisy vydanými za tímto účelem. 10. Ceniny Jako ceniny jsou vedeny např. stravenky, kolky apod. Ceniny nakupuje v rámci činností oddělení pokladen Odbor hospodářské správy ÚMČ na základě písemných žádostí jednotlivých odborů ÚMČ, které s ceninami následně pracují v rámci pracovních činností svěřených jim Organizačním řádem. Zaměstnanci ÚMČ, kteří jsou pověřeni hospodařením s ceninami, musí mít za tímto účelem uzavřenu dohodu o hmotné odpovědnosti. 12

14 Pověření zaměstnanci ÚMČ podávají písemnou zprávu o stavu a pohybu svěřených cenin oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ, a to vždy za každý kalendářní měsíc, nejpozději první pracovní den následující po jeho skončení (tzv. vyúčtování cenin). Vyúčtování musí být opatřeno podpisem pověřeného zaměstnance ÚMČ. Na základě těchto vyúčtování provedou odpovědní zaměstnanci oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ účetní záznamy vedoucí k zobrazení skutečného stavu cenin v účetnictví. 11. Pokutové bloky Evidenci pokutových bloků a Sešitů stvrzenek vede oddělení poplatků Odboru ekonomického ÚMČ. Pokutové bloky a Sešity stvrzenek jsou přechovávány v trezoru Odboru ekonomického ÚMČ. Pověřený zaměstnanec oddělení poplatků Odboru ekonomického ÚMČ vydává bloky pověřeným zaměstnancům ostatních odborů ÚMČ a vyčerpané bloky od nich přijímá zpět. Pověření zaměstnanci dotčených odborů ÚMČ provádějí na konci účetního období celkové vyúčtování pokutových bloků za účetní období. Ve vyúčtování musí být uveden počet převzatých bloků, počet bloků vyčerpaných, event. u nedočerpaných bloků počet vydaných stvrzenek a poslední číslo vydané stvrzenky, dále celková inkasovaná částka. Vyúčtování musí být opatřeno podpisem pověřeného zaměstnance ÚMČ. Na základě předaného vyúčtování provede oddělení poplatků Odboru ekonomického ÚMČ zásahy do evidence tak, aby bylo v účetní evidenci možno přesně vyjádřit skutečnou hodnotu uložených blokových pokut. Každý zaměstnanec ÚMČ, který je pověřen manipulací s pokutovými bloky, musí mít za tímto účelem uzavřenu dohodu o hmotné odpovědnosti. 12. Platy Záležitosti platů se řídí příslušnými zákony a interními předpisy vydanými za tímto účelem. 13. Inventarizační rozdíly Proúčtování zjištěných inventarizačních rozdílů a jejich následné vypořádání probíhá dle dalších souvisejících předpisů (směrnice Rady městské části, metodické pokyny MHMP ), vydaných za tímto účelem. 13

15 14. Související účetní práce Účtování (zápisy do účetní evidence) probíhají na základě pohybů stavu finančních prostředků na účtech městské části Praha 3 a dále na základě účetních dokladů. Účetní zápisy vyjadřují přesný průběh operací a jejich přesné časové určení a zobrazují se v předepsaných účetních knihách. Číselné řady účetních zápisů definují tzv. číselníky, zpracované v systému GINIS. Uvedené číselníky a postupy ukládání a archivace účetních dokladů a záznamů nejsou součástí této směrnice. Opravná účtování: Opravná účtování provádí oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ na základě vlastních zjištění o chybách, nebo na základě písemných požadavků příkazců operací. Příkazci operací v tomto případě nesou odpovědnost za správnost požadovaných oprav. VII. Kontrola účetních dokladů a operací Účetní doklady a operace podléhají kontrole tak, jak je stanoveno Organizačním řádem, popisy pracovních činností zaměstnanců, kteří se na nich podílejí a touto směrnicí. Každý účetní doklad, na jehož základě dojde k výplatě finančních prostředků z účtů městské části Praha 3 (s výjimkou účtů, k nimž má oprávnění správcovská firma založená MČ Praha 3 či jiný v souladu se zákonem určený subjekt), musí být před proplacením v rozsahu odpovědností stanovených touto směrnicí zkontrolován zaměstnancem ÚMČ, pověřeným funkcí hlavního účetního a opatřen jeho podpisem, event. podpisem jeho písemně jmenovaného zástupce. Zjistí-li hlavní účetní nedostatky v předepsaných náležitostech, postupuje dle ustanovení čl. VI., oddíl 4., písm. b) této směrnice, tj. dotčený doklad vrátí příkazci operace k doplnění. Do doby odstranění nedostatků nebo jejich vysvětlení je další průběh operace pozastaven. VIII. Závěrečná ustanovení Konkrétní úkony a postupy jejich provádění vč. náležitostí, které nejsou v této směrnici přímo uvedeny, upravují další související dokumenty uvedené v čl. III. této směrnice nebo v jejím textu. 14

16 Ustanovení této směrnice se nevztahují na oběh účetních dokladů v rámci příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3. Dále se ustanovení této směrnice nevztahují na část realizace vedlejší hospodářské činnosti, kterou zajišťuje na základě Mandátní smlouvy správcovská firma založená městskou částí Praha 3, s výjimkou úkonů přímo touto směrnicí uložených. IX. Účinnost Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení. 15

17 Důvodová zpráva Ke zpracování nového znění Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů dochází z důvodu potřeby implementace nových nařízení a nových postupů ve věci zpracování a centrální evidence objednávek a smluv v rámci Úřadu městské části. Zároveň je nové znění doplněno o přesné určení odpovědností ve věci zpracování a oběhu účetních dokladů a jsou dopracovány detaily pohybu dokladů v informačním systému GINIS.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 333/2012

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 333/2012 č.j.: 333/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 305 ze dne 2.5.2012 ke Směrnici Rady městské části k oběhu účetních dokladů Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1081/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1081/2014 č.j.: 1081/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1001 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k oběhu účetních dokladů Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici

Více

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006 ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracoval: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválil: Ludmila Balcárková, starostka obce Projednáno v zastupitelstvu obce

Více

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Oběh účetních dokladů Strana 1 OBEC BŘEZINA SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obsah : ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Účel a rozsah směrnice...2 Působnost směrnice...3 Čl. 3 Metodické řízení 3 ČÁST DRUHÁ

Více

Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko,

Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Občanské sdružení : "Strážnicko" Místní Akční Skupina Sídlo : nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice Zpracovala : Marie Chalupová Schválil : rada MAS Datum zpracování

Více

Město MILOVICE. Směrnice č. 6/2011. O oběhu účetních dokladů

Město MILOVICE. Směrnice č. 6/2011. O oběhu účetních dokladů Město MILOVICE Směrnice č. 6/2011 O oběhu účetních dokladů K zajištění řádného chodu a evidence činnosti města Milovice se vydává následující vnitřní předpis pro oběh účetních dokladů, vycházejících ze

Více

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace Obecně prospěšná společnost: Jižní Haná o. p. s. Sídlo: nám. Míru 162, Hulín Schválila: Správní rada dne: 26. 2. 2015 Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace V souladu s ustanoveními zákona

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 243/2014. č. 208 ze dne 08.04.2015 Kontrolní řád. I. b e r e n a v ě d o m í

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 243/2014. č. 208 ze dne 08.04.2015 Kontrolní řád. I. b e r e n a v ě d o m í č.j.: 243/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 208 ze dne 08.04.2015 Kontrolní řád Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í 1. Kontrolní řád, který je přílohou tohoto usnesení

Více

Aeroklub České Republiky Směrnice pro oběh účetních dokladů Aeroklubu České republiky. Vydání 2010. Schváleno Výborem AeČR dne 16.

Aeroklub České Republiky Směrnice pro oběh účetních dokladů Aeroklubu České republiky. Vydání 2010. Schváleno Výborem AeČR dne 16. Aeroklub České Republiky Směrnice pro oběh účetních dokladů Aeroklubu České republiky Vydání 2010 Schváleno Výborem AeČR dne 16. února 2010 Platí od 16. února 2010 U Mlýna 3 141 00 Praha 4-Spořilov Tel:

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 8/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 8/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 8/2010 Nakládání s pohledávkami Platnost: od roku 2010 Schválil: Rada města usnesení 78/607e) ROZDĚLOVNÍK Jméno Funkce Poznámka Věra Michnová

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Ratiboř 37, 377 01 Jindřichův Hradec IČO 00512711, TEL:. 384 380 917 e-mail:info@obecratibor.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Úvodní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O SMLOUVÁCH Garant: Rozsah působnosti: Mgr. Tomáš Tesarčík, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva MČ Zaměstnanci

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 939/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 972 ze dne 14.12.2015 Směrnice rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci

Více

ÚČETNÍCTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice o účetnictví Obec: Rousměrov Adresa: Rousměrov 16,591 01 Žd ár nad Sázavou Směrnici zpracovala: Martina Smejkalová Projednáno a schváleno v ZO: 26.1.2009 Směrnice

Více

I. Úvod. II. Obecná ustanovení

I. Úvod. II. Obecná ustanovení Region Podluží Náměstí 177, 691 51, Lanžhot, IČ: 69650284 www.podluzi.cz mail: info@podluzi.cz tel: +420 777 328 052 Vnitřní směrnice pro oblast účetnictví a finanční kontroly I. Úvod Svazek obcí Region

Více

NOVELIZACE INTERNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ DRAHELČICE

NOVELIZACE INTERNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ DRAHELČICE NOVELIZACE INTERNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ DRAHELČICE Vedení účetnictví obce se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem základních organizacích Odborového sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy Praha, o.z. Tyto zásady jsou závazné pro ty základní

Více

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice SMĚRNICE k zajištění finančního hospodaření Obce Tachlovice a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/91 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 410/2009 Sb. a Českých účetních

Více

Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obec: Lovčice Adresa: Lovčice 185, 503 61 Lovčice Směrnici zpracoval: Ing. Petra Petrovická Směrnici schválil: Ing.

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

Zadávací řízení. Výzva k podání nabídky zadávacího řízení pro zadávání zakázek PRV mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.

Zadávací řízení. Výzva k podání nabídky zadávacího řízení pro zadávání zakázek PRV mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zadávací řízení Výzva k podání nabídky zadávacího řízení pro zadávání zakázek PRV mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Těžební práce v lesích v majetku městyse Opatov Zadavatel: Městys Opatov Adresa: Opatov

Více

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady:

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady: Vnitřní směrnice obce Pěčice pro vedení účetnictví Směrnice je vytvořená na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice)

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice) Město Varnsdorf Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém XVI. zasedání dne 26.4.2012 rozhodlo usnesením č. 43/2012 vydat v úplném znění tuto směrnici: Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Město Ledeč nad Sázavou

Město Ledeč nad Sázavou Město Ledeč nad Sázavou Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje směrnici č. 01 /2011 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 28.února.2011 Obsah: A. Část obecná

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými

Více

S M Ě R N I C E K V E D E N Í P O K L A D N Y

S M Ě R N I C E K V E D E N Í P O K L A D N Y SOŠ, Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 04.1.2011 Pořadové číslo: 02/2011 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E K V E D E N Í P O K L A D N Y Změny: p.č. č. předpisu název

Více

SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ

SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ SMĚRNICE Č. 4/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Vnitřní směrnice organizační směrnice oběh účetních dokladů

Vnitřní směrnice organizační směrnice oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice organizační směrnice oběh účetních dokladů Číslo: 3 Počet stran: 5 Zpracovala: Balounová Datum vydání 1.11.2015 Účinnost od 1.11.2015 Organizace: Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram Zámeček-Ernestinum

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. OBECNÁ USTANOVENÍ V souladu s ustanovením 273 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění změn a doplňků, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží

Více

Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje

Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje SM/25/02/13 Druh vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Směrnice SM/25/02/13 Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje Vazba na legislativu: 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice Vnitřní směrnice obce Batňovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Batňovice 1Úvodní ustanovení 11Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby 12Cílem spisového a skartačního

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 15. 4. 2016

OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 15. 4. 2016 OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 15. 4. 2016 I. Působnost obchodních podmínek 1. Tyto obchodní podmínky (dále také Podmínky nebo OP ) vydává společnost ROCKWOOL, a.s. se sídlem Bohumín, Cihelní 769, PSČ: 735 31,

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Tato zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 9. Archivační postupy 9.1 Úvod Archivace

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Změna od 26. 9. 2012 Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starosta (uvolněný) - Miroslav Churáň - 1. místostarosta - Miroslav Šíma - 2. místostarosta

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

OBSAH ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 3 ČLÁNEK 2 VYMEZENÍ POJMŮ. 3 ČLÁNEK 3 ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU. 5 ČLÁNEK 7 OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL O DOTACI.

OBSAH ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 3 ČLÁNEK 2 VYMEZENÍ POJMŮ. 3 ČLÁNEK 3 ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU. 5 ČLÁNEK 7 OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL O DOTACI. Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží Číslo vnitřního předpisu: VP/12/2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škol a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2015 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Směrnice pro hospodaření a účtování v KDU-ČSL

Směrnice pro hospodaření a účtování v KDU-ČSL Směrnice pro hospodaření a účtování v KDU-ČSL 1 Základní ustanovení 1. Touto směrnicí a předpisy uvedenými v 7, odst.1 této směrnice se řídí závazně hospodaření a účtování KDU-ČSL. 2. Směrnice pro hospodaření

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň Identifikační Specifikace předmětu údaje zakázky zakázka

Více

P E R S O N A L I S T I K A A M Z D Y

P E R S O N A L I S T I K A A M Z D Y Národní památkový ústav ústřední pracoviště Valdštejnské náměstí 3 Praha 1 Malá Strana II O B Ě H D O K L A D U P E R S O N A L I S T I K A A M Z D Y Oběh účetních dokladů 1.1.Nástup nových pracovníků

Více

Výnos rektora č. 3/2009

Výnos rektora č. 3/2009 V Praze 11. března 2009 Č.j. 900/09/725 PID 74112 Výnos rektora č. 3/2009 Spisový a skartační řád Akademie múzických umění v Praze S platností od 1. dubna 2009 vydávám tento výnos. 1 Spisový a skartační

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ OBECNÍ ÚŘAD STAŘÍČ, CHLEBOVICKÁ 201, 739 43 STAŘÍČ, tel. : 558 660 260 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů

Více

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství - Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.2. a 2.1.3. investiční záměr a) se zapracovaným zpřesněním

Více

Obchodní podmínky Obsah

Obchodní podmínky Obsah Obchodní podmínky Obchodní podmínky Obsah Obchodní podmínky... 1 I. Základní podmínky... 2 II. Kupní cena... 2 III. Práva a povinnosti stran... 2 Odběratel se zavazuje... 2 Dodavatel se zavazuje... 2 Odběratel

Více

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Spisový řád Magistrátu města Prostějova a Městské policie Prostějov Vypracoval Schválil Jméno Bc. František Nevrtal Pavlína Pospíšilová Miroslav Pišťák

Více

Zásady pro poskytování vratných finančních částek a darů z Fondu obnovy a rozvoje

Zásady pro poskytování vratných finančních částek a darů z Fondu obnovy a rozvoje Zásady pro poskytování vratných finančních částek a darů z Fondu obnovy a rozvoje Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Účelový peněžní fond obnovy a rozvoje ZMČ Praha 3 je zřízen v souladu se zákonem o rozpočtových

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Zadávání veřejných zakázek OBEC VELKÉ BŘEZNO

Zadávání veřejných zakázek OBEC VELKÉ BŘEZNO OBEC VELKÉ BŘEZNO 2/2016 Systém přípravy a průběhu zadávání veřejných zakázek na stavební práce, na dodávky nebo na služby, sloužících k naplnění poslání obce Velké Březno na všech úsecích její činnosti.

Více

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ PARDUBICKÝ KRAJ Směrnice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ VNITŘNÍ NORMA VN/13/2015 Platnost od 18. 9. 2015 Účinnost od 18. 9. 2015 Platnost do Závaznost pro všechny zaměstnance kraje zařazené do

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 1.4.2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 1.4.2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 1.4.2012 I. Působnost obchodních podmínek 1. Tyto obchodní podmínky (dále také Podmínky nebo OP ) vydává společnost ROCKWOOL, a.s. se sídlem Bohumín, Cihelní 769, PSČ: 735 31,

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

REALIZAČNÍ SMLOUVA č.

REALIZAČNÍ SMLOUVA č. REALIZAČNÍ SMLOUVA č. smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Horní Benešov Technická infrastruktura v lokalitě Šibeník uzavřená

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Koněvova 2660/141 PSČ 130 00, Praha 3 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Zajišťování komplexního úklidu budov užívaných Městským úřadem Třinec

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Zajišťování komplexního úklidu budov užívaných Městským úřadem Třinec Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajišťování komplexního úklidu budov užívaných Městským úřadem Třinec zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012

Více

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy Příloha č. 3 Objednatel: Městská část Praha 1, Úřad městské části se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 zastoupená starostou

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY PRO INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Více

Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013

Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR FONDŮ EU Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013 zadávané

Více

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Kotnovská 137, 390 01 Tábor Tel./fax: 381 213 332 e-mail:apsscr@apsscr.cz, www.apsscr.cz Pravidla hospodaření Asociace poskytovatelů sociálních služeb České

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 1/2015

VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 1/2015 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 1/2015 O FINANČNÍ KONTROLE A VNITŘNÍM KONTROLNÍM SYSTÉMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis stanovuje a upravuje povinnosti naší organizace při zavedení finanční kontroly

Více

o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky

o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky strana1 P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek.

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 7/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 7/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 7/2010 O inventarizaci Platnost: od roku 2010 Schválil: Rada města usnesení 78/607d) ROZDĚLOVNÍK Jméno Funkce Poznámka Věra Michnová Starostka

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz)

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz) Vnitřní směrnice Českomoravského svazu (dále také Svaz) Právní forma: Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů. Organizace zapsána: spisová značka L 1074 vedená u Městského soudu v Praze. Sídlo:,

Více

REALIZAČNÍ SMLOUVA č. smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod Bezpečnostní zajištění likvidované jámy Jan Maria a sanace důlního areálu uzavřená podle 536 a násl. zákona

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

Zápis z Valné hromady DSO RTB konané dne 24. 11. 2015 v Rožďalovicích od 16.00

Zápis z Valné hromady DSO RTB konané dne 24. 11. 2015 v Rožďalovicích od 16.00 Zápis z Valné hromady DSO RTB konané dne 24. 11. 2015 v Rožďalovicích od 16.00 Přítomni: viz prezenční listina příloha č.1 1. Zahájení Dnešní VH DSO RTB se účastnilo členů 15 z 24 členů což je nadpoloviční

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen smluvní podmínky ) organizace NA DLANI. o.p.s., Santražiny 753, Zlín (dále jen NA DLANI ) upravují vzájemné smluvní

Více

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace (dále jen "Zásady")

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace (dále jen Zásady) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace.

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu Ráby Adresa: Ráby č.p. 5, 533 52 Staré Hradiště Spisový a skartační řád zpracoval: Josef Soukup Datum zpracování: 10.3.2015 Schváleno na ZO dne: 12.3.2015 Účinnost

Více

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň"

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 1 Název veřejné

Více

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách)

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách) SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: Sídlo (obec): Ulice,

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 5/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 5/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 5/2010 o evidenci a účtování majetku Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku

Více

Oprava teras a balkónů, bytový dům P. Bezruče 1865, Nová Paka (dále jen zakázka)

Oprava teras a balkónů, bytový dům P. Bezruče 1865, Nová Paka (dále jen zakázka) Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Výzva k podání cenové nabídky na realizaci zakázky s názvem Oprava teras a balkónů, bytový dům P. Bezruče 1865, Nová Paka (dále jen zakázka) O B S A H: 1. Informace

Více

Schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem: 30. 5. 2016 usn. č. 207/16

Schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem: 30. 5. 2016 usn. č. 207/16 Program pro poskytování dotací na kulturní akce, projekty, kulturní činnost a reprezentaci v oblasti kultury v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem Schváleno Zastupitelstvem města Ústí

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 17/2012 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis ) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 152/OŠK/2015 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento spisový a skartační řád se vydává na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, který byl změněn

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na služby E-learning Pro potřeby

Více

OBCE BRAŇANY ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: OBECNÍ ÚŘAD BRAŇANY. Ing. Zděnka Šulcová. účetní ekonomického oddělení OÚ. Ing. Zděnka Šulcová

OBCE BRAŇANY ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: OBECNÍ ÚŘAD BRAŇANY. Ing. Zděnka Šulcová. účetní ekonomického oddělení OÚ. Ing. Zděnka Šulcová OBEC BRAŇANY ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: OBECNÍ ÚŘAD BRAŇANY SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ FINANČNÍ MAJETEK, VEDENÍ POKLADNY, BANKOVNÍ ÚČTY, CENNÉ PAPÍRY OBCE BRAŇANY DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ ČÍSLO S 1/2012 PLATNOST

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: ROP NUTS II Moravskoslezsko CZ.1.10/2.2.00/30.01665 Modernizace přírodovědné

Více

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Písek rozhodlo dne 05.11.2015 usnesením zastupitelstva města č. 264/15 vydat tyto Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost (dále zásady

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 359/OŠK/2015 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Ing. Martinou Dresslerovou,

Více

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

na provedení auditu národních projektů Úřadu práce Brno - město

na provedení auditu národních projektů Úřadu práce Brno - město ČR Úřad práce Brno město Křenová 25/27 659 59 Brno Výzva více zájemcům k podání nabídky v Brně 4. 6. 2008 Česká republika - Úřad práce Brno-město jako zadavatel Vás tímto oslovuje k podání nabídky na provedení

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ )

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) 1 1. Účel směrnice Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti Výkonného výboru TJ a jednotlivých

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši SMLOUVA NA SLUŽBY Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany uzavřená na základě výsledku otevřeného řízení, jehož oznámení o zakázce bylo uveřejněno prostřednictvím Věstníku

Více

MĚSTO TŘINEC MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

MĚSTO TŘINEC MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA Jablunkovská 160, 739 61 Třinec MĚSTO TŘINEC MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA Jablunkovská 160, 739 61 Třinec MĚSTO TŘINEC v souladu se směrnici č. 10/2009 (dále jen směrnice ) a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více