Zpráva č. 336/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčice, IČ: za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva č. 336/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčice, IČ: 00544604 za rok 2013"

Transkript

1 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Němčice Němčice Kostelec u Holešova datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 14. února 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 57560/2013 KŘ KUSP 57560/2013 KŘ Zpráva č. 336/2013/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčice, IČ: za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: (jednorázové přezkoumání) na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontrola byla zahájena dne v 6,50 hodin předáním pověření ke kontrole a ukončena dne ve 14,00 hodin vrácením vyžádaných podkladů a dokumentů ke kontrole. Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Němčice Kostelec u Holešova Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Ivo Lejsal Obec Němčice zastupovali: starosta: účetní: Michal Štěpánek Petra Tobolíková, Dis. Krajský úřad Zlínského kraje IČ: tř. Tomáše Bati 21, tel.: , fax: Zlín

2 A. Přezkoumané písemnosti Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu Rozpočtový výhled Schválený rozpočet Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím Návrh rozpočtu obce na rok 2013 byl sestaven v příjmové i výdajové části v členění na OdPa. Návrh rozpočtu obce byl vyvěšen v zákonem stanoveném termínu (vyvěšeno: , Sňato: , v uvedeném termínu byl návrh rozpočtu obce na rok 2013 vyvěšen také v elektronické podobě umožňující dálkový přístup ) na úřední desce obce ve výši Kč na straně příjmů i výdajů. Rozpočet obce na rok 2012 byl sestaven jako vyrovnaný s nulovým saldem příjmů a výdajů po konsolidaci. Kontrole byl předložen Rozpočtový výhled obce na roky Schválený v ZO dne , usneseném č. 6/5/2011. RV byl zpracován v příjmech v příjmových třídách 1,2,3 a 4 a v celkových výdajích v třídách 5 a Vyvěšeno , sňato V roce 2013 na svém zasedání dne schválilo ZO svým usnesením č. 6/14//2013 aktualizaci původního RV na roky 2014 až Ke změně došlo v oblasti příjmů, kam byly zapracovány vyšší daňové příjmy plynoucí z nové legislativy. Rozpočet obce na rok 2013 byl v navržené podobě projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne , usnesením č. 8/11/2012. Po schválení v ZO byl SR neprodleně položkově rozepsán a převeden do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu obce Fin 2-12 M (sloupec -1). Obec je zřizovatelem jedné PO. Jedná se o MŠ Němčice. Pro MŠ byl ve SR schválen jako závazný ukazatel pro rok 2013 neinvestiční příspěvek na provoz na výdajové položce 5331 ve výši Kč. Závazný ukazatel byl MŠ zaslán dopisem ze dne Skutečná výše neinvestičního příspěvku pro MŠ za rok 2013 činila ve skutečnosti k schválenou částku Kč. Na položku 5194 poskytla obec MŠ věcný dar Kč (UR). Závěrečný účet Návrh ZU obce za rok 2012 byl zveřejněn v zákonem stanoveném termínu na úřední desce obce. Vyvěšeno: , sňato: , v uvedeném termínu byl návrh zveřejněn také v elektronické podobě umožňující dálkový přístup v plném rozsahu včetně všech příloh a Zprávy o výsledku přezkoumání. Schváleno usnesením č.5/12/2013 v ZO dne výrokem - bez výhrad. Kontrolou předloženého ZU bylo zjištěno, že v podstatě obsahoval náležitosti dle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ÚSC v platném znění včetně vztahů k PO a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 provedeného KU ZK jako přílohy. Na svém zasedání dne schválilo ZOtaké roční účetní závěrku obce a MŠ Němčice za rok Bankovní výpis V průběhu roku 2013 účtovala obec o čtyřech bankovních účtech. Jednalo se o : běžný účet obce číslo /0800 u ČS (rozvahový účet ), konečný stav k ve výši ,47 Kč byl ověřen na bankovní výpis č.053. Na účtu byl evidován bankovní účet č /0710 u ČNB, zůstatek k činil ,31 Kč (výpis č. 24) Na účtu byl evidován bankovní účet č /0800 u ČS, zůstatek k činil ,66 Kč (výpis č. 012). 2

3 Celkový stav BU (rozvahový účet 231) činil ,44 Kč. Účet FRB č /0300 u PS, rozvahový účet ( ) stav k činil částku ,15 Kč. Doloženo příslušným bankovním výpisem č. 2013/39. Evidence majetku Majetek obce byl evidován na příslušných majetkových účtech v Hlavní účetní knize a v Rozvaze obce za příslušné účetní období. Stavy uvedených účtů byly doloženy inventárními soupisy těchto účtů v členění dle analytické evidence. Zůstatky všech účtů byly ověřeny a doloženy fyzickou inventurou majetku obce. Na účtech dlouhodobého nehmotného majetku nedošlo v roce 2013 k žádným změnám. Zůstatek účtu 018 ve výši Kč byl jednorázově odepsán. Dále byla provedena korekce účtu 019 ve výši a jeho stav k činil Kč. V evidenci obecních pozemků na účtu 031 nedošlo v roce 2013 k žádnému pohybu. K prodeji ani nákupu pozemku nedošlo. Do evidence na účet 021 byla zařazena částka ,76 Kč (veřejné osvětlení). Z evidence na uvedeném účtu nebyl v roce 2013 vyřazen žádný majetek. V souladu s platnými pravidly byla provedena tzv. korekce hodnoty majetku na tomto účtu, (odpisy). Stav netto účtu 021 pak činil k částku ,61 Kč (bylo doloženo fyzickou inventurou k Na účtu 022 nebyl zachycen žádný obrat. Jeho konečný stav po korekci činil ,16 Kč byl doložen fyzickou inventurou. DDHM v celkové částce ,40 Kč byl jednorázově odepsán. Do evidence na tento účet byla zařazena částka ,20 Kč vyřazen byl DDHM v pořizovací ceně ,50 Kč. Doloženo Protokoly o vyřazení (kancelářské židle 2 x Kč, tiskárna Canon 7 299,50 Kč). Prostřednictvím účtu zálohy nebylo účtováno. Jeho konečný stav byl nulový. Nedokončený DHM činil k částku Kč a byl doložen dokladovou inventurou (VO hřiště). Na účtu ostatní dlouhodobí finanční majetek je uveden částka Kč. Jedná se i listinné cenné papíry VaK KM, VaK Přerov a ČS a.s. Z předložených podkladů vyplývá, že evidence majetku obce je na dobré úrovni, odpovídající platným předpisům. Evidence pohledávek K evidovala obec dlouhodobé pohledávky v celkové výši ,09 Kč, což je meziroční nárůst o Kč. Jednalo se o ostatní dlouhodobé závazky evidované na účtu 469 (půjčky z FRB). Krátkodobé pohledávky celkem činily Kč. Převážně se jednalo se poskytnuté provozní zálohy na účtu 314 ve výši Kč (elektřina, plyn), pohledávky za rozpočtové příjmy na účtu 315 ve výši 640 Kč (odpad +stočné). Dokladovou inventurou bylo doloženo. Na účtu odběratelé byla evidována částka Kč (dobropis TS Holešov). 3

4 Zůstatky výše uvedených účtů byly doloženy dokladovou inventurou. Zvláštní knihu pohledávek a závazků obec nevedla. Evidence závazků V roce 2013 vykazovala obec krátkodobé závazky celkem ve výši ,58 Kč (oproti konečnému stavu roku 2012 došlo k mírnému nárůstu o Kč). Na účtu dodavatelé byly evidovány neuhrazené fa. v celkové výši ,58 Kč (doloženo dokladovou inventurou). Dále se jednalo se o přijaté zálohy na transfery na účtě 374 ve výši Kč (volby). Nově byla na účtu 345 evidována částka Kč (doplatek dotace TJ Sokol). Zbývající závazky byly na účtech 331, 336 a 342. V roce 2013 vykazovala obec také dlouhodobé závazky v celkové výši Kč. Celá částka byla na účtu dlouhodobé přijaté zálohy (záloha na akcie VaK). Veškeré výše uvedené rozvahové účty byly doloženy dokladovou inventurou. Faktura Hlavní kniha Inventurní soupis majetku a závazků Byla provedena namátková kontrola předložených faktur za rok Faktury obsahovaly předepsané náležitosti dle ustanovení 11 zákona o účetnictví včetně záznamů o provedené řídící kontrole dle příslušných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění a způsobu zaúčtování jednotlivých účetních případů. Kontrolou předložených faktur nebyly zjištěny závažnější formální ani věcné nedostatky. Kontrola doporučila u přijatých fa. vyžadovat podrobnější rozpis provedených a vyfakturovaných prací (fa.č ) ze dne vystavená na částku Kč. Nákup materiálu na práce prováděné ve vlastní režii evidovat na materiálových kartách a do spotřeby vydávat postupně dle skutečně provedených prací. Obec vedla měsíčně hlavní účetní knihu. Byla provedena kontrola HUK za období 12/ 2013 ze dne u všech rozvahových účtů a jejich ročních obratů. Údaje v HUK a v Rozvaze byly shodné. HUK byla vedena v souladu s ustanovením 13 zákona o účetnictví. Byla provedena kontrola počátečních stavů rozvahových účtů k a jejich konečných stavů. Dále byly prověřeny obraty především na majetkových účtech tř. 0 v návaznosti na účtování na investiční položky tř. 6 a položku 5137, zařazování a vyřazování majetku obce z evidence na příslušných účtech v návaznosti na účetnictví obce, likvidaci nepotřebného majetku atd a jejich návaznost na účet 401, zůstatky účtu 261, BU atd. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce za rok 2013 k datu probíhaly na základě vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku. Kontrole byl předložen "Plán inventur na rok 2013" ze dne , který obsahoval kromě jiných náležitostí také jmenování členů HIK (1+4 členové) a potvrzení o proškolení členů IK ze dne Kontrole byly předloženy Inventární soupisy za příslušné rozvahové účty uvedené v Rozvaze a v HUK obce k Předložené Inventární soupisy obsahovaly údaje o počátečních stavech, obratech (přírůstcích a úbytcích) na příslušných rozvahových účtech a údaje o jejich konečných stavech (zůstatcích k ), zahájení, ukončení a způsob provedení inventury. Kontrolou obratů na těchto účtech bylo zjištěno, že vycházely z účetnictví obce (nákupy, prodeje,vyřazení) za účetní období roku Inventarizační seznamy, Jmenování likvidační komise, zápis z jednání likvidační komise a Protokoly o vyřazení majetku. Na základě provedených inventur majetku, pohledávek a závazků obce k zpracovala obec "Iventaizační zprávu za rok 2013". Z údajů uvedených v této zprávě je zřejmé, že Inventarizace majetku, pohledávek 4

5 a závazků proběhla za rok 2013 v souladu s příslušnými ustanoveními Vyhlášky 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnicí č. 1/2011 o inventarizaci ze dne Na základě provedených inventur nebyly zjištěny inventarizační přebytky manka, ani škody. Z obcí předložených podkladů k inventarizaci je zřejmé, že fyzická inventarizace majetku a dokladová inventarizace pohledávek a závazků obce k proběhla v souladu s příslušnými ustanoveními 29 a 30 zákona o účetnictví v platném znění a Vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků. Kontrole byly předloženy také podklady k provedení inventur v MŠ. Z předložených podkladů je zřejmé, že nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečným a účetním stavem. Kniha došlých faktur Kontrole byla předložena počítačově vedená Kniha došlých faktur (závazků) dle účetního programu KEO, která obsahovala předepsané náležitosti dle ustanovení 13 zákona o účetnictví v platném znění (č.,došlo, částka, firma, VS, splatnost, text, úhrada, bankou prošlo, účtováno). V knize bylo zaznamenáno celkem 179 ks došlých faktur. Z titulu neuhrazených faktur vykazovala obec krátkodobé závazky evidované na účtu 321- dodavatelé v celkové výši ,58 Kč (doloženo dokladovou inventurou). Kniha odeslaných faktur Odměňování členů zastupitelstva Pokladní doklad Pokladní kniha (deník) Kontrole byla předložena také kniha vydaných faktur. Jednalo se o strojově vedenou knihu vydaných faktur, která splňovala náležitosti 13 zákona o účetnictví v platném znění (číslo, vydáno, částka, zbývá uhradit, firma, VS, splatnost, bankou prošlo, účtováno). Obec vystavila a odeslala 12 ks faktur. Z titulu neuhrazených obcí vystavených faktur evidovala obec na účtu 311 pohledávky za odběrateli ve výši Kč. Na výdajové položce odměny členů ZO bylo ve skutečnosti vyplaceno celkem Kč, což je 98,03% SR, respektive UR. Byla provedena kontrola správnosti stanovení měsíčních odměn uvolněného starosty a dalších neuvolněných členů ZO podle Nařízení vlády č. 35/2003 Sb., ve znění platné Přílohy č. 1 k uvedenému nařízení vlády ze dne platné od Počet obyvatel obce v roce 2013 činil dle podkladů v "aktovce" 362 osob. Schválené měsíční odměny byly vypláceny měsíčně, kontrolou mzdových listů nebyla zjištěna výplata mimořádných odměn starostovi obce. Příjmy a výdaje obce realizované v roce 2013 v hotovosti byly doloženy příjmovými a výdajovými pokladními doklady které obsahovaly předepsané náležitosti dle ustanovení 11 zákona o účetnictví včetně podpisů odpovědných pracovníků a příjemců a plátců finanční hotovosti. Výdajové pokladní doklady byly doloženy paragony a stvrzenkami. Výdajové pokladní doklady k čerpání výdajů na volby byly označeny příslušnými UZ. Kontrolou předložených příjmových a výdajových pokladních dokladů nebyly zjištěny závažnější věcné ani formální nedostatky. V souvislosti s nákupům PHM do služebního osobního automobilu kontrola doporučila vést knihu jízd. Vzhledem k velkému počtu drobných "pojížděk" by měla kniha obsahovat alespoň počáteční a konečné stavy ujetých kilometrů při nákupu PHM, a alespoň měsíčně schvalovací podpisy místostarostky obce. Příjmy a výdaje obce v hotovosti byly evidovány v pokladní knize. Příjmové a výdajové doklady pokladny byly číslovány jednou číselnou řadou. V pokladní knize bylo zaevidováno celkem 515 ks příjmových a výdajových pokladních dokladů. Pokladní kniha byla vedena strojově dle programu KEO. Vyúčtování pokladny 5

6 bylo prováděno měsíčně, konečné a počáteční měsíční stavy na sebe navazovaly. Převody hotovosti z BU do pokladny (dotace) a naopak odvody hotovosti na BU byly doloženy bankovními výpisy a zápisy v pokladní knize - bez rozdílu. Obec měla stanovený limit pokladní hotovosti ve výši Kč. Prostřednictvím pokladny, rozvahového účtu 261 bylo v hotovosti proúčtováno celkem Kč. K byla pokladna vynulována, pol byly nulová. Kontrole byly předloženy zápisy o kontrole pokladní hotovosti a cenin, např. k bez nedostatků. Příloha rozvahy Rozvaha Součástí roční účetní závěrky k byla i předepsaná Příloha, která zachycuje majetek obce, krátkodobé a dlouhodobé závazky obce, návratné finanční výpomoci, bankovní úvěry a jiné finanční závazky obce a doplňující informace k ostatním účetním výkazům. Předložená Příloha ze dne obsahovala předepsané náležitosti včetně stavu účtů v knize podrozvahových účtů na příslušných účtech, závazků plynoucích z pracovně právních vztahů, stavby obce byly rozepsány v požadovaném členění, rovněž tak pozemky. Příloha ÚSC byla sestavena v souladu s platnými předpisy a v jednotlivých částech obsahovala předepsané náležitosti. K sestavila obec Rozvahu za období 12/2013 jako součást řádné účetní závěrky k tomuto datu. Kontrolou předložené Rozvahy ze dne bylo zjištěno, že obsahovala všechny předepsané náležitosti. Došlo ke korekci Stálých aktiv o celkovou částku ,85 Kč z toho jednorázový odpis (snížení) na účtu 018 činil Kč, a na účtu 028 částku ,40 Kč. Poskytnuté zálohy na pořízení dlouhodobého nehmotného i hmotného majetku na účtech 051 a 052 byly k nulové. Nedokončený dlouhodobý majetek evidovaný na účtu 042 v průběhu roku mírně vzrostl a činil k částku Kč. Zůstatky rozvahových účtů byly ověřeny na údaje v HUK a údaje v inventárních soupisech - bez rozdílů. Aktiva celkem netto ve výši Kč se rovnala pasivům celkem. Účetní deník Účetní doklad Účtový rozvrh Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Kontrole byl předložen strojově vedený účetní deník, ve kterém byly v časové posloupnosti zachyceny všechny účetní doklady popisující a dokládající příjmy a výdaje obce za rok Účetní deník byl veden ke každému bankovnímu výpisu (vždy číslováno od č. 1...), dle nabídky používaného účetního programu KEO a byly v něm dodrženy všechny náležitosti ustanovení 13 zákona o účetnictví v platném znění. Veškeré účetní případy o kterých bylo v účetnictví obce v r účtováno byly doloženy účetními doklady, které obsahovaly předepsané náležitosti dle ustanovení 11 zákona o účetnictví v platném znění. Kromě faktur byly obci předloženy vnitřní účetní doklady a další, které byly zaúčtovány jako předpis a následně jejich skutečné zaúčtování v návaznosti na příslušné bankovní výpisy. Kontrole byl předložen aktuální účtový rozvrh platný pro rok Byl sestaven ve strojové podobě dle nabídky účetního programu KEO v členění SU, AU, Text. Jako součást účetní závěrky k sestavila obec také Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. Kontrolou tohoto účetního výkazu Fin 2-12 M ze dne bylo zjištěno, že skutečné celkové příjmy obce po konsolidaci k 6

7 dosáhly výše ,15 Kč, což je 107,04 % UR. Jednotlivé příjmové položky třídy 1-4 byly oproti UR překročeny. Daňové příjmy v absolutní výši ,14 Kč byly splněny na 107,55 % UR, nedaňové příjmy v absolutní výši ,01 Kč byly splněny na 103,49% UR. Kapitálové příjmy, které nebyly ve SR vůbec rozpočtovány, byly i ve skutečnosti nulové. V roce 2013 nebyl prodán dlouhodobý majetek obce. Skutečné přijaté transfery činily Kč, což je 179,08% UR, ale 297,36% SR. Skutečné celkové výdaje obce po konsolidaci k činily ,00 Kč, což bylo 96,78% UR, z toho běžné výdaje obce ve výši ,74 Kč činily 99,21% UR, kapitálové výdaje v absolutní výši ,26 Kč byly 99,30% UR obce. Kapitálové výdaje byly účtovány na položku stavby. K skončilo hospodaření obce kladným saldem příjmů a výdajů po konsolidaci ve výši ,15 Kč. Kontrolou příjmových a výdajových položek bylo zjištěno mírné překročení SR, respektive UR příjmů obce. Kontrola upozornila, že i příjmy obce patří k závazným ukazatelům rozpočtu a oproti UR by měly být dodrženy, tak jak tomu bylo v části výdajů. Výkaz zisku a ztráty Kontrole byl předložen také výkaz zisku a ztráty obce k Kontrolou údajů uvedených v tomto výkaze ze dne bylo zjištěno, že k uvedenému datu výnosy obce celkem dosáhly výše ,18 Kč k nim vykázané náklady celkem činily ,47 Kč. Výsledek hospodaření obce z běžného účetního období tak dosáhl výše ,71 Kč a byl shodný s rozvahovým účtem HV běžného účetního období. Součástí vykázaných výnosů bylo i čerpání fondů, které činilo Kč a ostatní výnosy z činnost ve výši Kč. Součástí vykázaných nákladů celkem byly kromě jiného odpisy ve výši Kč, náklady z DDHM ,20 Kč a dary Kč. Veškeré uvedené výnosy a náklady byly realizovány v rámci hlavní činnosti obce. Hospodářská činnost obce byly nulová. Rozvaha zřízených příspěvkových organizací Kontrole byla předložena také Rozvaha MŠ k Podle údajů v ní uvedených byla provedena korekce SA v celkové výši ,79 Kč a jejich stav netto byl nulový. Zůstatek finančních prostředků na BU, stav rozvahového účtu 241 činil ,64 Kč. Stav zůstatku účtu FKSP evidovaný na rozvahovém účtu 243 poklesl z částky 5 232,98 Kč na 2 950,31 Kč. Celkový stav fondů vzrostl a činil ,40 Kč. Na účet 413 byl převeden HV za rok 2012 ve výši 9 401,48 Kč. Neuhrazené fa. na účtu 321 činily 4 395,80 Kč. Vykázaný hospodářský výsledek za rok 2013 evidovaný na rozvahovém účtu 493 byl 5 292,75 Kč. Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací Kontrole byl předložen také Výkaz zisku a ztráty MŠ k ze kterého je zřejmé, že provozovala pouze hlavní činnost. Výnosy celkem činily ,60 Kč, z toho pouze Kč bylo vykázáno jako výnosy z prodeje služeb (vlastní příjmy školky). Čerpání fondů bylo nulové a ostatní výnosy z činnosti Kč. Vykázané náklady celkem činily ,85 Kč, přičemž převážnou část celkových nákladů představovaly mzdové náklady. Spotřeba materiálu a spotřeba energie činila Kč, respektive Kč. Vykázaný HV z běžného účetního období roku 2013 činil 5 292,75 Kč a byl shodný s údajem na rozvahovém účtu

8 Darovací smlouvy V roce 2013 nepřijala obec žádný věcný ani finanční dar. Kontrolou pokladních ani účetních dokladů a účetních výkazů nebylo v roce 2013 zjištěno poskytování ani přijímání věcných ani finančních darů většího objemu. V účetním Výkazu zisku a ztráty byla na účtu 543 -dary zaúčtována celková částka Kč. Na výdajové položce věcné dary byla zaúčtována celková částka cca Kč. Poskytování darů bylo po schválení v orgánech obce součástí SR, respektive UR. Kontrole upozornila na jednotné účtování, evidenci a vykazování poskytnutých darů z rozpočtu obce. Dohody o provedení práce Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Na položce ostatní osobní výdaje jsou účtovány odměny za práci podle Dohod o provedení práce na různých OdPa v celkové výši cca Kč, což je téměř o Kč více než v r Z uvedené částky bylo nejvíce dohod Kč uzavřeno s pracovníky na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň, částka Kč na pozemní komunikace, na zajištění obou voleb byly uzavřeny DoPP ve výši Kč Předložené Dohody o provedení práce obsahovaly předepsané náležitosti, byly uzavírány podle platných předpisů a řádně účtovány a evidovány v účetnictví obce. V roce 2013 neposkytla obec žádnou účelovou dotaci ve smyslu označování výdajů stanoveným UZ, či zvláštním způsobem účtování. Na činnost neziskových, zájmových a dalších organizací se sídlem v obci poskytla obec finanční příspěvky (dotace), které byly po schválení v ZO součástí schváleného, respektive upraveného rozpočtu obce. Tyto příspěvky byly po schválení v ZO příslušným organizacím poskytnuty na základě "Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Němčice. Předložené smlouvy obsahovaly předepsané náležitosti včetně povinnosti příjemce umožnit obci, jako poskytovateli dotace kontrolu čerpání příslušné dotace. Příspěvky byly účtovány správně na pol. 5222, respektive Kontrole byly předloženy "Protokoly o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odstavec 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů" provedené u TJ Sokol Němčice, SDH Němčice, MS Pravčice. Kontrolami nebyly zjištěny nedostatky. Kromě neinvestičního transferu ze SR v rámci SDV ve výši Kč na příjmovou položku 4112 obdržela obec v průběhu kontrolovaného období roku 2013 další dva účelové neinvestiční transfery, které byly doloženy příslušnými smlouvami a rozpočtovými opatřeními a zařazeny do příjmů a výdajů obce. Oba byly zařazeny na příjmovou položku neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy. Jednalo se o neinvestiční transfer z všeobecné pokladní správy SR v celkové výši Kč (původně Kč, Kč Kč) Z toho pod UZ byla částka Kč, (původně Kč) určena na zajištění přípravy a průběhu voleb prezidenta ČR a částka Kč na zajištění přípravy a průběhu voleb do Parlamentu ČR. Kontrolou účetních a pokladních dokladů bylo zjištěno, že obě částky byly rozpočtovými opatřeními zařazeny do příjmů a výdajů obce. Čerpání účelové dotace na volbu prezidenta probíhalo správně na OdPa Z původně obdrženého účelového transferu Kč bylo na volby prezidenta vyčerpáno Kč a zbývající částka Kč byla ještě před FV za rok 2013 vrácena. Na zajištění přípravy a průběhu voleb do PS Parlamentu ČR obdržela obec 8

9 neinvestiční transfer Kč. Na zajištění uvedené akce bylo ve skutečnosti vynaloženo na OdPa volby do Parlamentu ČR celkem Kč. Nevyčerpaný účelový transfer na zajištění voleb Prezidenta ČR a voleb do Parlamentu ČR v celkové výši Kč byl vrácen nadřízenému rozpočtu (z toho částka Kč v průběhu roku 2013 a částka Kč v roce 2014-při FV za rok 2013). Kontrolou předložených účetních a pokladních dokladů bylo zjištěno, že výdaje na volby Prezidenta i na volby Parlamentu ČR byly čerpány v souladu s platnými předpisy (Směrnice MF č.j. MF-78977/2012/ ze dne 3. prosince 2012 a Směrnice č.j. MF-62970/2013/ ze dne Čerpání UD bylo v účetnictví obce označeno příslušnými účelovými znaky. Smlouvy nájemní Smlouvy o dílo Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Smlouvy o přijetí úvěru Smlouvy o půjčce Smlouvy o ručení Smlouvy o sdružených prostředcích Smlouvy o věcných břemenech Zveřejněné záměry o nakládání s V roce 2013 realizovala obec pouze příjmy z pronájmu obecních pozemků na příjmové položce 2131 v celkové výši Kč. Příjmy z pronájmu pozemků byly realizovány na základě stávajících nájemních smluv. Jiné příjmy z pronájmu obecního majetku obec v roce 2013 nerealizovala. Kontrole byla předložena Nájemní smlouva na nemovitost ze dne uzavřená mezi fyzickou osobou, jako pronajímatelem a obcí jako nájemcem na pronájem pozemku p.č. 102/12 za dohodnutou cenu Kč. Se zhotoviteli jednotlivých zakázek pro obec jsou sepisovány řádné smlouvy o dílo, které obsahují předepsané náležitosti. Kontrole byla předložena např. Smlouva o dílo ze dne uzavřená mezi obcí Němčice, jako objednatelem a firmou ENVIPARTNER,s.r.o., jako zhotovitelem projektové dokumentace k projektu "Němčice třídí a kvalitně zpracovávají bioodpad" za dohodnutou cenu Kč. V roce 2013 neuzavřela obec žádnou smlouvu o koupi, prodeji, pronájmu, nebo jiném způsobu nakládání s majetkem obce. V kontrolovaném období neuzavřela obec žádnou novou dlouhodobou úvěrovou smlouvu. Zůstatek rozvahového účtu dlouhodobé úvěry byl k nulový. V roce 2013 byla na položce 5660 ve skutečnosti zaúčtována částka Kč, což je 99,95% UR. Z toho částka Kč představovala doplatek na základě půjčky z r Nově poskytnutá půjčka z FRB pro fyzickou osobu ve výši Kč byla schválena na zasedání ZO dne , usnesením č. 6/13/2013. Kontrole byla předložena Smlouvou č. 1/2013/FRB O návratné půjčce z účelového fondu obce Němčice ze dne uzavřená mezi obcí a fyzickou osobou, jako příjemcem půjčky na celkovou částku Kč k částečné úhradě nákladů na opravu obytného domu č.p. 97, splatnost do , úrok 3%. Dle vyjádření starosty obce, v roce 2013 obec neručila svým majetkem za závazky žádné fyzické ani právnické osobě. Dle vyjádření starosty neuzavřela obec v roce 2012 žádnou smlouvu o sdružených prostředcích. Dle dohodnutých pravidel přispívala obec pouze členské příspěvky do sdružení, jejichž byla členem. V roce 2013 nebyla uzavřena žádná nová smlouva o věcném břemeni. V roce 2013 nedošlo k prodeji žádného dlouhodobého majetku obce. Kapitálové příjmy byly nulové. 9

10 majetkem Dokumentace k veřejným zakázkám Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) Vnitřní předpis a směrnice V roce 2013 nebyla uzavřena ani nová smlouva na pronájem obecního majetku, zveřejňování záměru prodeje a pronájmu majetku obce byly bezpředmětné. Dle vyjádření odpovědných pracovníků obce neorganizovala obec v průběhu kontrolovaného období roku 2012 žádné výběrové řízení na dodávku stavebních prací nebo služeb ve smyslu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, respektive novely zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 s platností od Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 nebyly zjištěny chyby závažnosti b) ani c) ve smyslu příslušných ustanovení Zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění. Drobné nesrovnalosti uvedené v textu byly průběžně odstraňovány. V roce 2013 projednala a schválila obec - Dodatek č. 8 ke směrnici č. 8/2007 o podpisových vzorech, s účinností od , - Dodatek č.8 ke směrnici č. 6/2007 o poskytování cestovních náhrad s účinností od , - Prováděcí směrnici ke schvalování ročních účetních závěrek. Kontrola upozornila, že kromě stávajících vnitřních předpisů a směrnic (které musí být aktualizovány ve smyslu probíhajících změn) musí obec upravit svým vnitřním předpisem všechny oblasti své činnosti, především se zaměřením na probíhající reformu účetnictví veřejné správy (ČUS, vykazování PAP, účtování o transferech atd.). Kontrola zvláště upozornila na nutnost zpracovat vnitřní směrnici upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, jak tyto zakázky město bude evidovat, jak budou dodržovány zásady 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, zveřejňování smluv nad Kč na profilu zadavatele, dodržování výše vysoutěžené ceny atd. Výsledky kontrol zřízených organizací Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Kontrole byl předložen Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedený starostou a účetní obce ve dnech za účetní období roku Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Kontrole byly předloženy zápisy z jednání ZO které se uskutečnily v průběhu roku Jednalo se o Zápis a příslušná Usnesení z veřejného zasedání OZ č.12 ze dne , č. 13 ze dne , č. 14 ze dne a č. 15 ze dne Předložené zápisy obsahovaly předepsané věcné a formální náležitosti. Předmětem jednání a schvalování ZO byly věci spadající do kompetence ZO a RO ve smyslu ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Rada obce ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění zřízena nebyla. Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) pravidla tvorby a použití I v roce 2013 obec účtovala o peněžních fondech. Účet ostatní fondy, činil ,24 Kč. V roce 2013 Obec účtovala o vrácení půjčených finančních prostředků na rozvoj bydlení z uvedeného FRB. Splátky půjček na pol.2460 činily v roce 2013 částku ,60 Kč, nově poskytnuté půjčky na pol činily Kč. Byla provedena kontrola okruhu FRB. účet ,09 Kč ,15 Kč ,24 Kč celkem ,24 Kč ,24 Kč (bez rozdílů) 10

11 Sociální fond obec nezřídila. V souvislosti se zněním zákona č. 274/2001 Sb. o veřejných vodovodech a kanalizacích v platném znění je vlastníkům veřejných vodovodů a kanalizací uložena povinnost zpracovat plány obnovy a následně je realizovat. Kontrola doporučila zřídit fond vodohospodářského majetku na účtu s rozpočtovou skladbou pitná voda, respektive 2321 kanalizace. B. Zjištění I. Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem. II. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. C. Závěr I. Odstraňování chyb a nedostatků Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto chyby a nedostatky byly napraveny. 11

12 II. Při přezkoumání hospodaření obce Němčice za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.]. III. Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření obce Němčice za rok 2013 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,37 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 16,96 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Němčice dne 14. února 2014 Ing. Ivo Lejsal kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis Michal Štěpánek, starosta obce Němčice, prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel kupní smlouvu o koupi, směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.). Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen dne 14. února 2014 Michal Štěpánek starosta.. podpis 1 x obdrží: Obec Němčice 1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Kancelář ředitele, oddělení kontrolní 12

Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: 00544591 za rok 2015

Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: 00544591 za rok 2015 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Nítkovice Nítkovice 89 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 4. února 2016 Ing. Jaroslav Císař KUZL 664/2016/IAK

Více

Zpráva č. 83/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice, IČ: 00568724 za rok 2012

Zpráva č. 83/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice, IČ: 00568724 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Sehradice Sehradice 64 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.2.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 680/2013 KŘ KUSP 680/2013

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Komňa č. p. 42 68771 Uherské Hradiště datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.5.2011 Věra Burešová KUZL

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dolní Bečva Dolní Bečva 340 75655 Dolní Bečva datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 17. února

Více

A. Přezkoumané písemnosti

A. Přezkoumané písemnosti KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bašnice, IČ: 00271314 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna, IČ00275760, za rok 2014

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna, IČ00275760, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0058/14/Tr ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna, IČ00275760, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Chuchelna za rok 2014 ve

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/27539/2013/KŘ-K/7540 Č.j.: KUOK 2971/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0050/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 19. 11. 2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013. Obec Písečné, IČ 00247227

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013. Obec Písečné, IČ 00247227 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 26224/2013 OEKO-PŘ stejnopis č.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly ČJ: 21271/EK/2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00528986 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Suchý Důl, IČ: 00653683 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Závěrečnv účet Obce Benešov nad Cernou za rok 2010

Závěrečnv účet Obce Benešov nad Cernou za rok 2010 v Závěrečnv účet Obce Benešov nad Cernou za rok 2010 Součástí závěrečného účtu jsou podle zákona č. 250/2000 17 údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podl~ rozpočtové skladby což je obsaženo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostřešany, IČ: 00274020 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostřešany, IČ: 00274020 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostřešany, IČ: 00274020 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 25.9.2013 13.2.2014 na základě zákona č. 420/2004

Více

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz , \I ", KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: Čj: Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Syrovátka, IČ: 00269671 za rok 2009

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SVATÝ JAN. IČ:00243388 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SVATÝ JAN. IČ:00243388 za rok 2010 Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_071824/2010/KUSK Čj.: 015244/2011/KUSK Stejnopis č. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SVATÝ JAN

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly ČJ: 26660/EK/2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bašnice, IČ: 00271314 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

.-------------------,

.-------------------, KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENI PŘEZKUM.U A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 15811/2012 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 ZDráva o vvsledku Dřezkoumání hosdodaření za rok 201 Obec Hajany,

Více

Zpráva č. 305/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2013

Zpráva č. 305/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Morkovský region Město Morkovice-Slížany 115 768 33 Kroměříž datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21. února 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2010 Přezkoumání

Více

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Morkovský region Město Morkovice-Slížany 115 768 33 Kroměříž datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2015 Ing. Ivo Lejsal

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl56897 /2012/KŘ-Kl7 445 Č.j.: KÚOK 5109/2013 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 8 Přílohy: 1 Zpráva o výsledku

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 687 33 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16.2.2012 Ing. Zuzana Svobodová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce POCAPLY. IČ: 00662933 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce POCAPLY. IČ: 00662933 za rok 2012 Zborovská 11 15O21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 087267/2012/KUSK 009970/20 13/KUSK Stejnopis č..i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V POCAPLY IČ: 00662933 za rok 2012 Přezkoumání 30A.2013 se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JAVORNÍK. IČ: 00473545 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JAVORNÍK. IČ: 00473545 za rok 2012 Krajsk" úřad Středočeského : I.. Zborovská 11 15o 21 Praha 5 kraje SpZn: Čj.: SZ 097180/2012/KUSK 001486/2013/KUSK Stejnopis č. IJ...- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JAVORNÍK IČ: 00473545

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 11639/2016/KUUK 557/KON/2015 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce MÁSLOVICE. IČ: 00240443 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce MÁSLOVICE. IČ: 00240443 za rok 2012 Krajsk" úřad Středočeského kra' e Zborovská 11 15021 Praha 5 pzn: SZ 101746/2012/KU K Čj.: 003669/2013/KU K Stejnopis č. J; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce MÁSLOVICE IČ: 00240443 za rok

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

SpZn: SZ_054879/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006130/2011/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ČEČELICE. IČ: 00236772 za rok 2010

SpZn: SZ_054879/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006130/2011/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ČEČELICE. IČ: 00236772 za rok 2010 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_054879/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006130/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ČEČELICE IČ: 00236772 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zpráva č. 422/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebětice, IČ: 00544540 za rok 2013

Zpráva č. 422/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebětice, IČ: 00544540 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Třebětice Třebětice 51 769 01 Holešov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. února 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 57720/2013 KŘ KUSP 57720/2013

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní SO Mikroregion Valašskomeziříčsko- Kelečsko Náměstí 7 757 01 Valašské Meziříčí datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Novopacko, IČ: 75126001 za rok 2011 Přezkoumání

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva č. 262/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření. za rok 2013

Zpráva č. 262/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření. za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Jankovice KM Jankovice 101 769 01 Holešov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26. února 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 57429/2013 KŘ KUSP

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Hřibojedy, IČ: 00581011 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl48041 /20 12/KŘ-Kl7220 Č.j.: KUOK 14008/2013 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 80, Přílohy: O Zpráva o výsledku

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Mimoň, IČ00260746, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření města Mimoň, IČ00260746, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0124/14/Gro Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Mimoň, IČ00260746, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření města Mimoň za rok 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DOUBRAVIČKA. Ič: 00509388 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DOUBRAVIČKA. Ič: 00509388 za rok 2012 I Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 070288/2012/KUSK 000315/2013/KUSK Stejnopis č.u Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DOUBRAVIČKA Ič: 00509388 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí OSO Mikroregion Skutečsko- Ležák~lt:69175179 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí OSO Mikroregion Skutečsko- Ležák~lt:69175179 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí OSO Mikroregion Skutečsko- Ležák~lt:69175179 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 20.11.2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Třebihošť IČO 278378 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Třebihošť 106 Třebihošť 54401

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kdousov, IČO: 00377597 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kdousov, IČO: 00377597 za rok 2012 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 2 Č. j.: KUJI 30090/2013 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kdousov, IČO: 00377597 za rok 2012 Přezkoumání

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Bystrá

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Bystrá ---- -- Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 23074/2016 KO Zpráva o výsledku přezkoumání obce Bystrá hospodaření se sídlem Bystrá 50, 396 01

Více

J I H O Č E S K Ý K R A J

J I H O Č E S K Ý K R A J i KRAJSKÝ ú R A D J I H O Č E S K Ý K R A J E K O N O M I C K '? O D B O R O D D Ě L E N É P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A È k E N í O B C I č.j.: KUJCK 14206/2012 OEKO-PŘ stejnopis č.

Více

BOSEŇ. Zborovská 11 15021 Praha 5. Stejnopis č.j; SZ_023424/2012/KUSK 000206120 13/KUSK. Čj.: IČ: 00509191 za rok 2012

BOSEŇ. Zborovská 11 15021 Praha 5. Stejnopis č.j; SZ_023424/2012/KUSK 000206120 13/KUSK. Čj.: IČ: 00509191 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ_023424/2012/KUSK 000206120 13/KUSK Stejnopis č.j; Zpráva o výsledku přezkoumání BOSEŇ IČ: 00509191 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín Karel Pítro- kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole Ze dne 1. 5. 2014 Základní škola

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2014

Více

. KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

. KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly '., "v ",. KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Osičky, IČ: 00653390 za rok 2014 se

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rybné

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rybné Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 7029/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rybné se sídlem Rybné 51, 58827 Jamné u Jihlavy,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Horní Benešov, IČ 00296007 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Horní Benešov, IČ 00296007 za rok 2014 Elektronický podpis - 27.4.2015 KUMSX01HGC3K Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2015 Elektronický podpis - 27.1.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: KUMSX01LIBKS Certifikát autora

Více

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice SMĚRNICE k zajištění finančního hospodaření Obce Tachlovice a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/91 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 410/2009 Sb. a Českých účetních

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky předkládá zastupitelstvu městské části Brno-Medlánky k projednání návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Více

St ředo český kraj 4 ODBOR KONTROLY

St ředo český kraj 4 ODBOR KONTROLY St ředo český kraj 4 ODBOR KONTROLY SpZn: SZ_082240/20 1 4/KUSK Stejnopis Č. Čj.: 0018641201 5/KUSK Zpráva o výsledku p řezkoumání hospoda ření obce POHOŘÍ ič : 00241555 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17)

Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) str.1 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2011 (podklady pro zveřejnění dle zákona)

Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2011 (podklady pro zveřejnění dle zákona) , Velká Turná 41,38601 Strakonice, IČO: 00667943 e-rnail: velkaturna@seznam.cz, www.velkaturna.cz Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2011 (podklady pro zveřejnění dle zákona) Na rok 2011 byly scvháleny

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly DI W KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Podůlší, IČ: 00271977 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

pol. 4112 na ve výši 735 800,00 Kč - z toho na výkon státní správy - 432300,00 Kč; - z toho příspěvek na školství - 303 500,00 Kč.

pol. 4112 na ve výši 735 800,00 Kč - z toho na výkon státní správy - 432300,00 Kč; - z toho příspěvek na školství - 303 500,00 Kč. Hradiště - v čl. II. typ organizace - Základní škola - v čl. III. zřizovaná příspěvková organizace - Základní škola Traplice - v čl. IV. vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu hlavní činnosti,

Více

PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBcI. obce Bezdědovice, IČ: 00476838

PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBcI. obce Bezdědovice, IČ: 00476838 - - KRAJSKÝ ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBcI stejnopis Č. 2-9 ~09.. 2 14 Ukladacl zna~ ápis Z dílčího přezkoumání hospodaření Zpracovatel: lislo: obce Bezdědovice,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady:

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady: Vnitřní směrnice obce Pěčice pro vedení účetnictví Směrnice je vytvořená na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mezná

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mezná Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 58733 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 29930/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mezná se sídlem Mezná 40, 393 01 Pelhřimov,

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Změna od 26. 9. 2012 Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starosta (uvolněný) - Miroslav Churáň - 1. místostarosta - Miroslav Šíma - 2. místostarosta

Více

Kraj sivý lad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí ŽerotíiiGvo nám. 3/5 601 82 Brno ZPRÁVA

Kraj sivý lad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí ŽerotíiiGvo nám. 3/5 601 82 Brno ZPRÁVA Kraj sivý lad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí ŽerotíiiGvo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 65986/2012 OKP Č.j.: JMK 65986/2012 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Soubor vnitřních směrnic

Soubor vnitřních směrnic Obec Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, 603874846, e-mail:detenice@iol.cz, http://obecdetenice.cz Soubor vnitřních směrnic Platnost: od 1.1.2015 Tímto

Více

Zpráva č. 280/2011/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace obcí Dolní Lhota, IČ: za rok 2011

Zpráva č. 280/2011/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace obcí Dolní Lhota, IČ: za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace obcí Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24.2.2012 Ing. Vít Sušila

Více

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK 2010 1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 Hospodaření Obce Mnichov v roce 2010 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno

Více

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Oběh účetních dokladů Strana 1 OBEC BŘEZINA SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obsah : ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Účel a rozsah směrnice...2 Působnost směrnice...3 Čl. 3 Metodické řízení 3 ČÁST DRUHÁ

Více

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Haluzice Haluzice 19 763 24 Vlachovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 29.5.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 36632/2012 KUSP 36632/2012

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í

E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 27339/2013 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Kateřinice, IČ 00600784 v roce 2015

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Kateřinice, IČ 00600784 v roce 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01JMIFM Čj.: MSK 113904/2015 Sp. zn.: KN/8956/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014

Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014 Obec Mezina Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Údaje o obci: Název ÚSC: Obec Mezina

Více

Závěrečný účet obce za rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2015 O B E C ŠANOV okres Rakovník Závěrečný účet obce za rok 2015 Závěrečný účet obce Šanov za rok 2015 byl zpracovaný v souladu s ustanovením 17 odst.6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

OBEC SKŘÍPOV. IČO 00600083 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2015 Závěrečný účet za rok 2015

OBEC SKŘÍPOV. IČO 00600083 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2015 Závěrečný účet za rok 2015 OBEC SKŘÍPOV IČO 00600083 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2015 Závěrečný účet za rok 2015 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Návrh zprávy č. 269/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lípa, IČ: 00568627 za rok 2015

Návrh zprávy č. 269/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lípa, IČ: 00568627 za rok 2015 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Lípa Lípa 118 763 11 Zlín 11 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 12. dubna 2016 Ing. Dana Vaňková KUZL 40928/2015 KUSP 30015/2015/IAK

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2014 Obec Jamolice Jamolice 8 672 01 Moravský Krumlov IČO: 00292907 NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2014 na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Jamolice

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Roudno Závěrečný účet za rok 2015 Obec Roudno Závěrečný účet za rok 2015 (údaje o hospodaření obce dle 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Mokrovousy, IČ: 00269158 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01MI8B5 Čj.: MSK 45067/2016 Sp. zn.: KON/15636/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek

Více

Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014

Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014 Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014 1. ÚVOD Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát je sestaven v souladu s(e) : - zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENr PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 20852/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Doudleby,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 21937/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01LHVL4 Čj.: MSK 11496/2016 Sp. zn.: KON/10658/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava

Více

Zpráva č. 390/2015/IAK

Zpráva č. 390/2015/IAK Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě Palackého náměstí 293 686 01 Uherské Hradiště datum pověřená úřední osoba číslo

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zpráva č. 99/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ublo, IČ: za rok 2012

Zpráva č. 99/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ublo, IČ: za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Ublo Ublo 74 763 12 Vizovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 29.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 26645/2012 KUSP 26645/2012 KŘ Zpráva

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ E K O N O M I C K Ý O D B O R O D DĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ č.j.: KUJCK 16060/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Drážov, IČ 00251143

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2015 Elektronický podpis - 12.2.2016 KUMSX01LTBKT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 24484/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Čakov,

Více

Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obec Nový Oldrichov, IC 00260789 za rok 2013. Obecní úrad Nový Oldrichov. Bc.

Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obec Nový Oldrichov, IC 00260789 za rok 2013. Obecní úrad Nový Oldrichov. Bc. .: Kraj~ý- úrad Li~er~ckého kraje odbor kontroly \\\Liberec~ý ~ kraj C.j: LK-0136/13/Vl Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obec Nový Oldrichov, IC 00260789 za rok 2013 Prezkoumání se uskutecnilo

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2009 Zpráva o hospodaření za rok 2009

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2009 Zpráva o hospodaření za rok 2009 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2009 Zpráva o hospodaření za rok 2009 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Zpráva č. 69/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2012

Zpráva č. 69/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 31.5.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 605/2013 KUSP 605/2013 KŘ

Více