A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování"

Transkript

1 A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování Předpis nekonkretizuje cíle udržitelného rozvoje v územním plánování. Toto je věcí pořizovatele, který vychází z konkrétních podmínek místa a času zejména reflektovaných v rozboru udržitelného rozvoje a prostřednictvím demokratické diskuse občanů vymezuje konkrétní cíle v zadávacích dokumentech, zejména v zadání územního plánu a zadání regulačního plánu. Následující výčet obecných cílů udržitelného rozvoje formulovaných v klíčových mezinárodních dokumentech a jejich aplikace do oblastí řešených nástroji územního plánování je tedy jen základní orientací a neusiluje o jakoukoliv závaznost. Cíl 1 udržitelná úroveň čerpání přírodních zdrojů včetně a energie Cíl 2 stabilita popřípadě dynamická rovnováha ekologických systémů Cíl 3 udržitelná forma a udržitelná míra ekonomického rozvoje Cíl 4 soudržnost mezi sociálními skupinami a regiony a sociální prostupnost Cíl 5 snížení rizik dopadů přírodních katastrof a selhání infrastruktur Tyto cíle jsou doplněny: klíčovými indikátory pro územní plánování vyjadřujícími naplnění cíle, náměty na prostředky k jejich dosažení s identifikací klíčových oblastí, kde lze dosáhnout žádoucích, v podmínkách ČR,, a to na národní, regionální a lokální úrovni. A

2 Cíl 1 udržitelná úroveň čerpání přírodních zdrojů včetně a energie Odpovídá cílům Lublaňské deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje: ochrana a zlepšování přírodního i umělého životního prostředí, zvláště když je již znečištěno či poškozeno nebo tímto ohroženo; zvýšení efektivnosti dopravních a energetických sítí a minimalizace jejich nepříznivých dopadů, především podporováním hromadné dopravy a multimodálním řešením toků zboží. plánování v Evropě: zlepšování a ochrana přírodních zdrojů a přírodního dědictví; rozvíjení přístupu k informacím a znalostem; podpora vysoce kvalitního a udržitelného turistického ruchu. spotřeba nově zastavovaného, kompaktnost sídel. prostředky k dosažení cíle klíčové oblasti, kde lze dosáhnout žádoucích územního uspořádání snížení spotřeby vyčerpatelných energetických zdrojů a nerostných surovin úspory spotřeby pohonných hmot v dopravě kompaktní sídla s optimalizovanou hustotou zastavění restrikce rozšiřování zastavěného, pokud se v současně zastavěném nacházejí brownfields využití potenciálů pro získávání energie z obnovitelných zdrojů regionální soběstačnost / vyváženost ve zpracování výrobků pro běžnou každodenní spotřebu, zejména základních potravinářských výrobků vymezení ploch pro získávání energie z obnovitelných zdrojů v Zásadách územního rozvoje a územních plánech recyklace vody, energie, a staveb energeticky úsporné způsoby zastavění stanovení minimálního podílu nezpevněných ploch v zastavěném snížení nároků na zastavitelné zemí minimalizace záboru nezastavěného kompaktní sídla s minimalizovaným územním růstem vymezení zastavěného rozhodnutí o výměně pozemku A

3 Cíl 2 stabilita popřípadě dynamická rovnováha ekologických systémů Odpovídá cíli Lublaňské deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje snížení intenzifikace, industrializace a závislosti na chemii v zemědělské činnosti pomocí politiky územního rozvoje, jež umožňuje diverzifikované ekonomické aktivity a vytvoření nových tržních příležitostí pro venkovské obyvatelstvo. Související princip regionálně vyváženějšího rozvoje Zásad politiky udržitelného územního plánování v Evropě: snižování škod způsobených životnímu prostředí. fragmentace krajiny, funkčnost ÚSES. úplná a dostatečně dimenzovaná hustá síť blízkých přírodnímu stavu v krajinném prostředí a v nezastavitelných částech zastavěného plně funkční ÚSES vymezení oblastí se specifickými hodnotami v Politice územního rozvoje udržení historicky vyvinuté sítě sídel obklopených zázemím obhospodařované kulturní krajiny zejména ve venkovském prostoru koncepce uspořádání a rozvoje kraje, s ohledem na ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot kraje v Zásadách územního rozvoje omezený územní růst stávajících sídel v regionech center osídlení regulace a usměrnění suburbanizace v zázemí velkých a středních měst zamezení urban sprawlu, zejména vyloučení vzniku nových sídelních útvarů a stavebního srůstání sídel významný podíl harmonické kulturní krajiny v a její úměrné zastoupení ve všech regionech hospodaření v krajině blízké přírodě plně funkční ÚSES stabilizace a rozvoj ÚSES rekultivací nefunkčních prvků péče o krajinu jako integrální složka zemědělství a lesnictví přechod významné části zemědělství na přírodě blízké způsoby hospodaření zejména v méně výhodných polohách pro zemědělství (LFA), kde je žádoucí extenzivní forma zemědělství doplnění a stabilizace zvláště chráněných přírody a důsledné prosazování a stavebního rozvoje v nich v souladu s potřebou ochrany přírody A

4 Cíl 3 udržitelná forma a udržitelná míra ekonomického rozvoje Odpovídá cílům Lublaňské deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje: zvýšení participace veřejnosti při tvorbě územně plánovací dokumentace a při koncipování a implementaci politik územního rozvoje; snížení disparit, hlavně pomocí vyváženější a efektivnější lokalizace aktivit, infrastruktury a služeb v tak, aby se zlepšila jejich dostupnost; dosažení rovnováhy mezi ochranou stávajícího kulturního dědictví a přilákáním nových investic a podporou stávajících obyvatel žijících a pracujících v městských a venkovských oblastech. plánování v Evropě: podpora územní soudržnosti skrze vyváženější sociální a ekonomický rozvoj regionů a zlepšenou konkurenceschopnost; zlepšování kulturního dědictví jako činitele rozvoje; rozvíjení přístupu k informacím a znalostem. soběstačnost, diversifikace ekonomické základny. využívání endogenních potenciálů (mikroregionů, regionů) jako zdroje ekonomické prosperity a sociálního blahobytu spravedlivé rozložení nákladů na rozvoj a provoz ekonomická transformace se zaměřením na progresivní technologie, informatizaci a další tercializaci ekonomiky v centrech osídlení a jejich regionech regionální politika podporující endogenní rozvoj v méně rozvinutých regionech důsledná internalizace znehodnocení prostředí a kompenzace důsledků znehodnocení původcem přenesení nákladů na zhodnocení ve prospěch vymezené skupiny uživatelů na tyto uživatele propojení vlastnických práv se zodpovědností za externí důsledky jejich výkonu na horizontální a vertikální spolupráce orgánů veřejné správy a partnerství veřejného a soukromého sektoru centra osídlení a jejich regiony s vysokým podílem vysoce kvalifikovaných pracovních příležitostí s vysokou přidanou hodnotou ekonomicky kooperující sídla v regionech (regionální sítě měst) venkovská podporovaná odpovídající infrastrukturou vymezení rozvojových oblastí v Politice územního rozvoje určených pro soustředění vysoce kvalifikovaných pracovních příležitostí s vysokou přidanou hodnotou koncepce dopravy a technické infrastruktury nadmístního významu v Zásadách územního rozvoje participace investorů na nákladech (investičních i provozních) spojených s růstem zastavěného (v plánovací smlouvě) A

5 propojení územního, investičního a finančního plánování průhlednost hospodaření obcí, regionů a státu s možností jeho účinné demokratické kontroly potlačování monopolů a monopolního chování subjektů územního rozvoje institucionální vazba územního plánování na finanční a investiční politiku krajů a obcí využití internetu jako oboustranného komunikačního media mezi veřejnou správou a veřejností rozhodnutí o výměně pozemku A

6 Cíl 4 soudržnost mezi sociálními skupinami a regiony, dostupnost a prostupnost Odpovídá cílům Lublaňské deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje: podpoření vyváženého polycentrického rozvoje evropského kontinentu a vytváření funkčních městských regionů, jakož i sítí malých a středně velkých měst a venkovských sídel; oživení upadajících sídel a nového rozvoje brownfields, tak aby byla omezena nadměrná spotřeba ploch, sníženo sociální strádání a nezaměstnanost a zlepšena kvalita života ve městě; snížení disparit, hlavně pomocí vyváženější a efektivnější lokalizace aktivit, infrastruktury a služeb v tak, aby se zlepšila jejich dostupnost. plánování v Evropě: podpora územní soudržnosti skrze vyváženější sociální a ekonomický rozvoj regionů a zlepšenou konkurenceschopnost; podpora vyváženější dostupnosti; podpora rozvoje vyvolaného městskými funkcemi a zlepšování vztahů mezi městem a venkovem. dostupnost infrastruktur, zrnitost funkčních ploch ve městech. zajištění vyváženého vztahu mezi osídlením a pracovními příležitostmi zajištění základního standardu kvality a dostupnosti / dosažitelnosti veřejných služeb a vybavení i pro venkovská demokratizace praxe územního plánování prostorová sociální integrace (desegregace) = sociální promíšenost zajištění dopravní obslužnosti alokace a kvalita veřejného vybavení a služeb vznik a využití institutu mediátora polyfunkční využití rovná dostupnost a dobrý standard vybavení, veřejných prostranství a dopravy zachování a posílení sociální promíšenosti obytných polycentrický rozvoj na národní a regionální úrovni snadná dostupnost základních zařízení občanského vybavení z obytných kvalitní napojení obytných i dalších zastavěných na technické a dopravní infrastruktury jemná zrnitost funkčních ploch ve městech plánovacího řešení, které podporují dosažení cíle pokrytí celého systémem center osídlení vzájemně propojených urbanizačními osami plánování zařízení základního občanského vybavení v odpovídajících kapacitách a vyhovující dostupnosti pro všechna s obytnou funkcí plochy pro potřebná nová zařízení veřejného občanského vybavení jako veřejně prospěšné stavby využití institutu mediátora (zástupce veřejnosti) v procesu přípravy územně plánovací dokumentace plánování funkčních ploch o dostatečně jemné zrnitosti a s možností polyfunkčního využití (přípustného a podmíněného) plánování zařízení základního občanského vybavení a hromadné dopravy v odpovídajících kapacitách a vyhovující dostupnosti pro všechna s obytnou funkcí plánování obytných s různými velikostmi stavebních pozemků plánování prostupných obytných A

7 Cíl 5 snížení rizik dopadů přírodních katastrof a selhání infrastruktur Odpovídá cíli Lublaňské deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje: zamezování a snižování možných škod v důsledku přírodních katastrof především tím, že modely struktury sídel budou jimi méně zranitelné. plánování v Evropě: omezení dopadů přírodních katastrof; rozvíjení energetických zdrojů a zachovávání bezpečnosti. Klíčový indikátor pro územní plánování: robustnost infrastrukturálních systémů (možnost náhradní obsluhy obyvatel v případě nefunkčního páteřního systému infrastruktury). přizpůsobení stavební činnosti přírodním rizikům v ch vystavených nebezpečí přírodních katastrof omezení až vyloučení staveb nebo zvláštní pravidla stavební činnosti v rizikových a ekologicky citlivých ch asanace v ch ohrožených záplavami robustní infrastrukturální systémy plánování opatření pro případ selhání u všech významných kapacitních zařízení infrastruktury systém vzájemně zastupitelných / propojitelných technických infrastruktur s dostatečnými rezervami alternativní řešení infrastruktur umožňující zastupitelnost diverzifikace / vícezdrojovost a zokruhování zásobovacích systémů technické infrastruktury diverzifikace zdrojů vody a energie multimodální dopravní systémy státní dopravní politika multimodální dopravní koridory vymezení ploch a koridorů dopravní infrastruktury mezinárodního a republikového významu v Politice územního rozvoje A

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 Brno, Ústav územního rozvoje 2009 ISBN 978-80-87318-04-1

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část MEPCO, s.r.o. a Centrum investic, rozvoje a inovací PRACOVNÍ VERZE 1 Srpen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Metodika a struktura návrhové části... 4 3

Více