Dočasné zapůjčování zaměstnanců a pronajímání pracovních sil

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dočasné zapůjčování zaměstnanců a pronajímání pracovních sil"

Transkript

1 Dočasné zapůjčování zaměstnanců a pronajímání pracovních sil JUDr. Ladislav Jouza Nový zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., a novela zákoníku práce č. 436/2004 Sb., s účinností od 1. října 2004, přinesly významné změny v možnostech dočasného zapůjčování zaměstnanců. 1. Legislativní podmínky pro zprostředkování zaměstnání agenturami II 2. Postup kzískání oprávnění k pronajímání pracovních sil...iii 3. Vzory k dočasnému zapůjčování zaměstnanců....vi T É M A P R Á V O R U B R I K A P R A K T I C K Á P Ř Í R U Č K A F Ó R U M P O R A D N A M O N I T O R I

2 M O N I T O R P O R A D N A F Ó R U M P R A K T I C K Á P Ř Í R U Č K A P R Á V O R U B R I K A T É M A Vpraxi nejde o nic jiného, než o vytvoření legislativních podmínek pro zprostředkování zaměstnání agenturami práce (tzv. soukromé zprostředkovatelny práce). 1. LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ AGENTURAMI Podle zákona č. 435/2004 Sb. se za zprostředkování považuje činnost zaměřená na vyhledávání vhodného zaměstnání pro občana, který se opráci uchází, avyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly. Novinkou je, že podle 66 zákona ozaměstnanosti může agentura práce uzavřít pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti s fyzickou osobou za účelem výkonu práce u jiného zaměstnavatele (uživatele). Jedná se odočasné zapůjčení zaměstnance (pronájem pracovní síly). Legislativní opatření znamená úplný soulad naší právní úpravy agenturního zaměstnání súmluvou Mezinárodní organizace práce č. 181 aimplementaci většiny článků připravované směrnice ES oagenturním zaměstnávání. 1) Agentura práce nemůže dočasně zapůjčovat zaměstnance na základě dohody o provedení práce. Jde odalší významnou legislativní změnu. Součástí zprostředkování zaměstnání je též činnost informační aporadenská. Agentura práce může tedy najít zaměstnání nejen občanovi-uchazeči opráci, ale izaměstnavateli, který potřebuje doplnit pracovní síly. Tuto činnost může vykonávat za účelem získání zisku. Přitom povolené zprotředkování zaměstnání není živností, neboť živnostenský zákon tuto činnost za živnost nepovažuje. Není kní tedy třeba povolení živnostenského úřadu. Za zprostředkování zaměstnání se nepovažuje zveřejňování nabídek zaměstnání ve sdělovacích prostředcích nebo prostřednictvím elektronických médií, kdy není prováděna přímá zprostředkovatelská činnost mezi zaměstnavateli aobčany. Rovněž se za něj nepovažuje zveřejnění inzerce ovolných pracovních místech nebo na místa na přijetí zaměstnání v časopisech ajiných tiskovinách atéž v rozhlase, televizi, kinech. ÚDAJE AZAMĚSTNÁNÍ Personální agentura nemůže získávat od občanů, kteří se u ní budou ucházet o zaměstnání, údaje nesouvisející s budoucí prací. Článek 3 směrnice Rady 76/207/EEC orealizaci zásady rovného zacházení pro muže aženy, jde-li opřístup kzaměstnání, odborné přípravě apostup v zaměstnání aopracovní podmínky např. požaduje: zaměstnavatel nesmí vyžadovat, ani jinak zjišťovat informace ofyzických osobách zajímajících se ozaměstnání, týkající se manželského arodinného stavu, počtu dětí apod. Tento článek směrnice ES je zapracován do nového zákona ozaměstnanosti. Výběrové řízení, v němž se hledá vhodný zaměstnanec, musí personální agentura (nebo zaměstnavatel) vést neutrálně anesmí odrazovat fyzické osoby z hlediska pohlaví, rasy, víry, věku apod. arovněž výběr zaměstnanců musí probíhat tak, aby nedocházelo kdiskriminaci zaměstnanců. Je proto zakázán takový postup při výběru zaměstnanců, podle něhož by se zjišťovaly i další ajiné údaje, které nesouvisejí s pracovním uplatněním (např. informace opříbuzných, vyznamenáních, znaky narození podle horoskopu, rodinný stav apod). NOVÉ OPRÁVNĚNÍ AGENTUR PRÁCE Součástí zprostředkování zaměstnání je rovněž poradenská ainformační činnost úřadů práce azprostředkovatelen práce, jak opracovních příležitostech, tak omožnostech rekvalifikace, případně informace ozaměstnávání v zahraničí. Výkon zprostředkovatelské, poradenské ainformační činnosti vyžaduje, aby tyto subjekty měly aktuální aspolehlivý přehled ovšech pracovních příležitostech. Toho mohou dosáhnout jen vzájemnou spoluprací v příslušném územním obvodu, pro který práci zprostředkovávají. Nový zákon tedy umožňuje, aby agentura práce: a) zprostředkovala zaměstnání uchazeči (občanovi) opráci přímo kzaměstnavateli, b) přijala občana do pracovního poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti a dočasně ho přidělila k výkonu práce kjinému zaměstnavateli. Toto oprávnění agentury práce v našem právním řádu dosud chybělo. OPRÁVNĚNÉ, NEBO NEOPRÁVNĚNÉ NÁMITKY? Při legislativní přípravě nové právní úpravy agenturního zaměstnávání astím spojeného zrušení 38 odst. 4 zákoníku práce (dočasné zapůjčení zaměstnance zaměstnavatelem), se velmi často objevovaly názory zpraxe, že se tento způsob zaměstnávání ( přes personální agentury ) zaměstnavatelům prodraží aže jim vzniknou zvýšené náklady na pracovní sílu. Teprve praxe ukáže správnost tohoto legislativního kroku, ale již teď lze říci, že tato forma zaměstnávání šetří zaměstnavatelům, kteří ji využívají, mnohdy značné finanční částky. Zaměstnanec je kdispozici ihned, neboť je v databázi personální agentury veden jako odborník aspecialista amůže být přijat do zaměstnání tehdy, když je to zapotřebí. Nejčastěji jde ozaměstnání na velmi krátkou dobu v pracovním poměru na dobu určitou nebo podle dohody o pracovní činnosti. Při zákazu tzv. řetězení pracovních poměrů, kdy je možné od 1. března 2004 sjednávat pracovní poměr na dobu určitou jen v zákoníku práce vymezených případech, je agenturní zaměstnávání velmi výhodné. Nevztahuje se na něj požadavek zákoníku práce, aby pracovní poměr byl sjednáván na dobu určitou jen vuvedených případech. Agenturním zaměstnáváním se šetří náklady zaměstnavatelům ivdůsledku špatného individuálního výběru nebo neuváženého výběrového řízení, neboť personální agentura bude zaměstnávat zaměstnance po předchozím důkladném ověření schopností, znalostí ipraxe. To je zásadní rozdíl od možného postupu zaměstnavatele, který si může ověřit schopnosti zaměstnance jen v tříměsíční zkušební době. ZÍSKÁVÁNÍ OPRÁVNĚNÍ KDOČASNÉMU ZAPŮJČOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Zprostředkovatelskou činnost mohou vykonávat právnické nebo fyzické osoby. Mohou tedy působit jako agentury práce, pokud ktéto činnosti získají povolení ministerstva práce asociálních věcí. II

3 Za vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání se platí správní poplatky. Za vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům v České republice anebo ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí je to částka deset tisíc korun akvydání povolení ke zprostředkování zaměstnání v České republice jeden tisíc korun. Vykonávání této činnosti bez povolení je porušení pracovněprávních předpisů a úřad práce může uložit pokutu až do částky dvou milionů korun. 2. POSTUP KZÍSKÁNÍ OPRÁVNĚNÍ KPRONAJÍMÁNÍ PRACOVNÍCH SIL FYZICKÁ OSOBA Problematiku upravuje nový zákon ozaměstnanosti v 58 anásl. azákoník práce po novele v 38a a 38b. Základní podmínkou pro výkon zprostředkovatelské činnosti je získání povolení, které vydává ministerstvo práce asociálních věcí. Vpřípadě zprostředkování zaměstnání nejde oživnostenské podnikání, ale očinnost podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon ozaměstnanosti. Fyzická osoba v žádosti opovolení ktéto činnosti uvede předmět budoucí činnosti, zda bude zprostředkovávat zaměstnání na území ČR nebo bude zprostředkovávat zaměstnání cizinců na území ČR či občanů ČR nebo cizinců do zahraničí. Předmět zprostředkování pak bude uveden v povolení ministerstva práce asociálních věcí. Fyzická osoba musí v žádosti opovolení ke zprostředkování zaměstnání uvést: a) identifikační údaje fyzické osoby, b) místo apředmět podnikání, c) formu zprostředkování, pro kterou je povolení žádáno. Vtomto bodě se musí uvést, zda žadatel bude vykonávat jednu, více, případně všechny formy zprostředkování, jak jsou uvedeny v 14 odst. 1 nového zákona ozaměstnanosti. Žadatel může: a) vyhledávat zaměstnání pro fyzickou osobu, která se opráci uchází apro zaměstnavatele, který potřebuje pracovní síly, b) zaměstnávat fyzické osoby za účelem výkonu jejich práce pro jiného zaměstnavatele (uživatele) nebo vykonávat poradenskou a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí. 2) c) druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání žádáno, d) územní obvod, ve kterém hodlá zprostředkování zaměstnání provádět. Fyzická osoba je povinna kžádosti připojit: a) potvrzení obezúhonnosti (za bezúhonnou se považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti majetku, bezúhonnost se dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než tři měsíce), b) doklad oodborné způsobilosti (za odborně způsobilou se považuje fyzická osoba, která má ukončené vysokoškolské vzdělání anejméně dvouletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo voboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno, nebo má ukončené středoškolské vzdělání anejméně pětiletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno), c) adresu svých pracovišť, která budou zprostředkování provádět. Žádost o povolení zprostředkování podléhá správnímu poplatku. Dříve (před 1. říjnem 2004, před účinností nového zákona ozaměstnanosti), byl správní poplatek vyměřen jen při kladném vyřízení žádosti. Uvedené skutečnosti adoklady je fyzická osoba povinna předložit při podání žádosti. Zákon ozaměstnanosti v 62 uvádí, jaké náležitosti musí mít povolení ke zprostředkování zaměstnání, které vydává ministerstvo práce asociálních věcí. Jde zejména odobu, na kterou se vydává (maximálně na tři roky, povolení může být vydáno opakovaně), územní obvod, forma zprostředkování adruhy prací, pro které bylo zprostředkování povoleno. Zprostředkování zaměstnání může fyzická osoba (agentura) vykonávat bezplatně, nebo za úhradu včetně úhrady, při které je dosahován zisk. Neplatí je občan, pro kterého je zprostředkováno zaměstnání, ale subjekt, pro něhož tato činnost byla určena (zejména právnické osoby zaměstnávající občany). Podle nových předpisů má personální agentura, tedy i fyzická osoba, která má povolení ke zprostředkování zaměstnání, několik povinností. Např. do 31. ledna běžného roku sděluje ministerstvu práce asociálních věcí počet volných míst, na která bylo požadováno zprostředkování zaměstnání, počet jimi umístěných fyzických osob apočet jejich zaměstnanců, kteří vykonávali práci u uživatele. Vposledním případě se uživatelem rozumí zaměstnavatel, pro něhož zaměstnanec agentury dočasně vykonává práci. Vpřípadě, kdy agentura včetně fyzické osoby, která má povolení ke zprostředkování, dočasně přidělí zaměstnance agentury kuživateli, musí splnit další podmínky uvedené v nových 38a a 38b zákoníku práce. Agentura musí s uživatelem uzavřít písemnou dohodu, v níž musí být uvedena zejména informace opracovních amzdových podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci adélce odborné praxe. Jde ozajištění např. stejných mzdových podmínek, jako mají srovnatelní zaměstnanci zaměstnavatele (uživatele), kněmuž agentura přidělila zaměstnance. Podmínky je povinna zabezpečit agentura. Pokud by nebyly dodrženy, je povinností agentury zajistit, na žádost dočasně přiděleného zaměstnance, nebo zjistí-li skutečnosti ijinak, rovné zacházení. Příklad: Zaměstnanec agentury, případně fyzické osoby, která má povolení ke zprostředkování, je agenturou dočasně přidělen kvýkonu práce kjinému zaměstnavateli (uživateli.) Jde např. omzdovou účetní. Ta musí mít stejné mzdové (platové) podmínky, jako mají ostatní mzdové účetní, které pracují u uživatele. PRÁVNICKÁ OSOBA Zprostředkovatelskou činnost může po účinnosti nového zákona o zaměstnanosti od 1. října 2004 vykonávat jakákoliv právnická osoba, např. zaměstnavatel, obchodní společnost, vzdělávací zařízení, zahraniční firma apod. Může se jednat např. jen ourčitý úsek pracoviště, který ji bude vykonávat, jako např. personální útvar, obchodní oddělení apod. Musí však splnit některé zákonné podmínky. T É M A P R Á V O R U B R I K A P R A K T I C K Á P Ř Í R U Č K A F Ó R U M P O R A D N A M O N I T O R III

4 M O N I T O R P O R A D N A F Ó R U M P R A K T I C K Á P Ř Í R U Č K A P R Á V O R U B R I K A T É M A Problematiku upravuje nový zákon ozaměstnanosti v 58 a násl. a zákoník práce po novele v 38a a 38b. Základní podmínkou pro výkon zprostředkovatelské činnosti je získání povolení, které vydává ministerstvo práce asociálních věcí. Vpřípadě zprostředkování zaměstnání nejde oživnostenské podnikání, ale očinnost podle zvláštních právních předpisů, kterými je zákon ozaměstnanosti. Právnická osoba v žádosti opovolení kčinnosti uvede předmět budoucí činnosti, zda bude zprostředkovávat zaměstnání na území ČR nebo bude zprostředkovávat zaměstnání cizinců na území ČR či občanů ČR nebo cizinců do zahraničí. Předmět zprostředkování bude pak uveden v povolení ministerstva práce asociálních věcí. Právnická osoba musí v žádosti opovolení ke zprostředkování zaměstnání uvést: a) identifikační údaje právnické osoby, b) předmět podnikání, c) formu zprostředkování, pro kterou je povolení žádáno. Vtomto bodě se musí uvést, zda žadatel bude vykonávat jednu, více, případně všechny formy zprostředkování, jak jsou uvedeny v 14 odst. 1 nového zákona ozaměstnanosti. Žadatel může: a) vyhledávat zaměstnání pro fyzickou osobu, která se opráci uchází apro zaměstnavatele, který potřebuje pracovní síly, b) zaměstnávat fyzické osoby za účelem výkonu jejich práce pro jiného zaměstnavatele (uživatele) nebo vykonávat poradenskou a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí. Podle nové právní úpravy agenturního zaměstnávání může právnická osoba, která bude mít povolení ke zprostředkovatelské činnosti, zaměstnávat zaměstnance za účelem jejich dočasného přidělení kjinému zaměstnavateli (uživateli). Stímto občanem musí však sjednat pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti. Vdvoustranných právních úkonech se musí agentura zavázat, že přijatému zaměstnanci zajistí výkon práce u jiného zaměstnavatele (uživatele), c) druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání žádáno, d) územní obvod, ve kterém hodlá zaměstnání zprostředkovávat. Právnická osoba je povinna kžádosti připojit: a) potvrzení o bezúhonnosti odpovědného zástupce (za bezúhonnou se považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti majetku. Bezúhonnost se dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než tři měsíce. Zahraniční fyzická osoba-odpovědný zástupcebezúhonnost dokládá též odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je tato osoba občanem. Pokud stát takové doklady nevydává, pak čestným prohlášením), b) doklad o odborné způsobilosti odpovědného zástupce (za odborně způsobilou se považuje fyzická osoba, která má ukončené vysokoškolské vzdělání anejméně dvouletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno, nebo má ukončené středoškolské vzdělání anejméně pětiletou odbornou praxi voblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno). c) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí sustavením do funkce, d) adresu svých pracovišť, která budou zprostředkování provádět. Žádost o povolení zprostředkování podléhá správnímu poplatku. Dříve (před 1. říjnem 2004, před účinností nového zákona ozaměstnanosti), byl správní poplatek vyměřen jen při kladném vyřízení žádosti. Uvedené skutečnosti adoklady je právnická osoba povinna předložit při podání žádosti. Zákon ozaměstnanosti v 62 uvádí, jaké náležitosti musí mít povolení ke zprostředkování zaměstnání, které vydává ministerstvo práce asociálních věcí. Je to zejména doba, na kterou se vydává (maximálně na tři roky, povolení může být vydáno opakovaně), územní obvod, forma zprostředkování adruhy prací, pro které bylo zprostředkování povoleno. Zprostředkování zaměstnání může právnická osoba (agentura) vykonávat bezplatně nebo za úhradu včetně úhrady, při které je dosahován zisk. Úhrady neplatí občan, pro kterého je zprostředkováno zaměstnání, ale subjekt, pro něhož byla činnost určena (zejména právnické osoby zaměstnávající občany). Podle nových předpisů má personální agentura, tedy i právnická osoba, která má povolení ke zprostředkování zaměstnání, několik povinností. Např. do 31. ledna běžného roku sděluje ministerstvu práce asociálních věcí počet volných míst, na která bylo požadováno zprostředkování zaměstnání, počet jimi umístěných fyzických osob apočet jejich zaměstnanců, kteří vykonávali práci u uživatele. Vposledním případě se uživatelem rozumí zaměstnavatel, pro něhož zaměstnanec agentury dočasně vykonává práci. V případě, kdy personální agentura, která má povolení ke zprostředkování, dočasně přidělí zaměstnance agentury k uživateli, musí splnit další podmínky uvedené v nových 38a a 38b zákoníku práce. Agentura musí s uživatelem uzavřít písemnou dohodu, v níž musí být uvedena zejména informace opracovních amzdových podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci adélce odborné praxi. Jde o zajištění stejných, např. mzdových, podmínek, jako mají srovnatelní zaměstnanci zaměstnavatele (uživatele), kněmuž agentura zaměstnance přidělila. Podmínky je agentura povinna zabezpečit. Pokud by nebyly dodrženy, je povinností agentury zajistit, na žádost dočasně přiděleného zaměstnance nebo zjistí-li tyto skutečnosti jinak, rovné zacházení. Příklad: Personální agentura přijme do pracovního poměru zaměstnance. Toho pak např. na základě požadavku jiného zaměstnavatele (uživatele) dočasně přidělí kvýkonu práce právě ktomuto zaměstnavateli. Jde např. omzdovou účetní. Ta účetní musí mít stejné mzdové (platové) podmínky, jako mají ostatní mzdové účetní (srovnatelní zaměstnanci), kteří pracují u uživatele. Podrobnosti abližší podmínky mohou zájemci získat na internetové adrese: kde jsou uvedeny všechny potřebné okolnosti včetně seznamu personálních agentur, které již získaly povolení od ministerstva práce asociálních věcí. PLATNOST DŘÍVĚJŠÍCH POVOLENÍ V souvislosti s účinností nového zákona č. 435/2004 Sb. ač. 436/2004 Sb. je nutno vzít vúvahu i jejich přechodná ustanovení. Povolení ke zprostředkování zaměstnání vydané právnické nebo IV

5 fyzické osobě před 1. říjnem 2004 je platné po dobu, na kterou bylo vydáno s tím, že po dobu čtyř měsíců od 1. října 2004 (od nabytí účinnosti zákona ozaměstnanosti), může právnická nebo fyzická osoba na základě povolení zprostředkovávat zaměstnání iformou zaměstnávání fyzických osob za účelem jejich dočasného přidělení kvýkonu práce kjiné právnické nebo fyzické osobě. Znamená to, že agentura práce, která má povolení vydané před 1. říjnem 2004, musí mít od 1. února 2005 ke zprostředkovatelské činnosti (nejen kdočasnému zapůjčování) nové povolení ministerstva práce asociálních věcí (doba čtyř měsíců od účinnosti nového zákona uplyne 31. ledna 2005). Naproti tomu dohody o dočasném přidělení zaměstnance, které uzavřel zaměstnavatel podle 38 odst. 4 zákoníku práce před 1. říjnem 2004, se řídí dosavadními právními předpisy. Většinou se tedy jedná oprávnickou nebo fyzickou osobu, která zaměstnává (zaměstnavatele), nikoliv personální agenturu. Ani tento případ, kdy personální agentura byla před 1. říjnem 2004 zaměstnavatelem, nelze vyloučit. Pokud by zaměstnavatel měl úmysl dočasně přidělovat zaměstnance kjinému zaměstnavateli ipo 1. říjnu 2004, musí ktomu mít povolení ministerstva práce asociálních věcí, nepřímo řečeno, měl by být částečně transformován ina činnost, kterou má v předmětu činnosti personální agentura. ZAPŮJČOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ Vsouvislosti se zrušením 38 odst. 4 zákoníku práce asprávní úpravou agenturního zaměstnávání, se v praxi zaměstnavatelů z ČR objevuje několik problémů: a) kzaměstnavateli, který má sídlo na území ČR, budou vysláni zaměstnanci zaměstnavatele ze státu Evropské unie, b) vysílání bude činit agentura práce ze státu EU, c) občan bude vysílán ze státu mimo Evropskou unii. Při řešení praktických otázek je nutno vzít v úvahu několik zásad, které obsahuje nový zákon ozaměstnanosti. Státní příslušník jiného členského státu EU ajeho rodinný příslušník mají stejné právní postavení v právních vztazích upravených zákonem ozaměstnanosti jako občan ČR, pokud tento zákon nestanoví jinak. Bydlištěm u cizince, který je občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, se rozumí adresa trvalého nebo přechodného pobytu na území ČR. Pokud takový pobyt nemá, adresa místa, kde se na území ČR obvykle zdržuje. Ucizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, se bydlištěm rozumí adresa místa trvalého pobytu na území ČR. Za zprostředkování zaměstnání (dočasné zapůjčení zaměstnance pro jiného zaměstnavatele - uživatele) se považuje, je-li cizinec vyslán zahraničním zaměstnavatelem kvýkonu práce na území ČR na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou aobsahem smlouvy je pronájem pracovní síly. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ APRONÁJEM Ve světle uvedených zákonných zásad vyplývá, že vyslání cizince ze státu EU do české firmy za účelem pronájmu pracovní síly se považuje za zprostředkování zaměstnání ana tyto subjekty se vztahuje právní úprava agenturního zaměstnávání podle zákona ozaměstnanosti. Jde vlastně opodnikání zahraniční firmy na území ČR v podobě pronájmu pracovní síly. Tím se rozumí podnikání této osoby, má-li podnik nebo jeho organizační složku umístěnou na území ČR. Pokud tedy zahraniční osoba provozuje danou podnikatelskou činnost jak v ČR, tak v zahraničí, zřizuje včr pouze organizační složku podniku. Nerozhoduje velikost, ale musí se jednat o provozovnu (obchod, sklad, dílnu, kancelář, výrobní závod apod.). Oprávnění kpodnikání na území ČR vzniká ke dni zápisu této osoby, případně organizační složky jejího podniku, vrozsahu předmětu podnikání zapsaném do obchodního rejstříku. To však neplatí pro fyzické osoby s bydlištěm v některém z členských států EU nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, které podnikají na území ČR. Uorganizační složky podniku, který má sídlo v některém státu EU, se do obchodního rejstříku zapisují jen některé údaje uvedené v 28 odst. 4 obchodního zákoníku. Jde např. osídlo organizační složky podniku, předmět podnikání, právní formu zahraniční osoby apod. POVOLENÍ KZAMĚSTNÁNÍ CIZINCŮ Vedle těchto ustanovení, která v převážné míře obsahuje obchodní zákoník, je při řešení problémů zpraxe nutno vzít vúvahu právní úpravu zaměstnávání cizinců podle zákona ozaměstnanosti. Podle 95 odst. 2 je před uzavřením smlouvy, na jejímž základě dojde kvyslání cizinců kvýkonu práce na území ČR, zaměstnavatel z ČR povinen projednat spří- slušným úřadem práce zejména počty aprofese vysílaných zaměstnanců. Také u těchto zaměstnanců zahraničního zaměstnavatele se však vyžaduje povolení kzaměstnání, které vydává příslušný úřad práce v ČR. Jeli účelem vyslání pronájem pracovní síly, může úřad práce vydat cizinci povolení kzaměstnání, pokud bylo jeho zahraničnímu zaměstnavateli vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání ( 95 odst. 4 zák. č. 435/2004 Sb.). Aplikujeme-li uvedené zásady na praktické příklady, pak: a) zaměstnavatel z EU vysílající zaměstnance kzaměstnavateli na území ČR musí mít na území ČR zřízenu organizační složku. Pak požádá mnisterstvo práce asociálních věcí ovydání povolení ke zprostředkování zaměstnání (licenci.) Je vlastně částečně transformován na agenturu práce. Zaměstnavatel z ČR požádá úřad práce ovydání povolení kzaměstnání (pokud bude v důsledku přechodného období vyžadováno). Uzaměstnavatelů ze států EU, vůči nimž ČR nezvolila nebo nezvolí přechodné opatření (období, po které bude přístup na trh práce v ČR legislativně regulován), povolení kzaměstnání nebude vyžadováno. Zaměstnavatel v ČR je současně povinen vést evidenci občanů EU avšech cizinců, které zaměstnává nebo kteří jsou kněmu vysláni kvýkonu práce zahraničním zaměstnavatelem. To platí ipro zaměstnavatele ze Slovenska, kteří jsou pronajímáni kvýkonu práce kčeskému zaměstnavateli; b) bude-li vysílat cizince ze státu EU agentura práce z tohoto státu nebo z ČR, musí mít kčinnosti povolení ministerstva práce asociálních věcí. Rovněž tato agentura musí mít včr zřízenu organizační složku. Opovolení kzaměstnání platí totéž, co je uvedeno pod písm. a). Pro fyzické nebo právnické osoby, které se usadily za účelem zprostředkování zaměstnání v jiném člen- T É M A P R Á V O R U B R I K A P R A K T I C K Á P Ř Í R U Č K A F Ó R U M P O R A D N A M O N I T O R V

6 M O N I T O R P O R A D N A F Ó R U M P R A K T I C K Á P Ř Í R U Č K A P R Á V O R U B R I K A T É M A ském státě EU avsouladu s jeho právními předpisy chtějí poskytovat na území ČR služby v oblasti zprostředkování dočasně aojediněle, však platí výjimka. Povolení pro činnost, která má charakter ojedinělosti adočasnosti, se nevyžaduje. Osoby jsou však povinny nejpozději v den zahájení činnosti na území ČR písemně oznámit ministerstvu práce asociálních věcí zákonem požadované údaje, jako např. identifikační údaje adobu, po kterou bude činnost na území ČR vykonávat; c) Uvysílání občana mimo stát EU platí totéž, co je uvedeno pod písm. a). Podmínky pro povolení k zaměstnání jsou uvedeny v 92 až 94 zákonem č. 435/2004 Sb. Pokud se nebude jednat o případy, kdy se povolení k zaměstnání nevyžaduje (např. osoba s trvalým pobytem v ČR, osoba s uděleným azylem, osoba, jejíž výkon práce na území ČR nepřesáhne určitý, zákonem stanovený počet dnů), musí mít cizinec povolení kzaměstnání. Zaměstnavatel (dále jen agentura práce ) která má oprávnění ke zprostředkování zaměstnání vydané Ministerstvem práce asociálních věcí ČR pod č ze dne a zaměstnavatel (dále jen uživatel ) uzavírají podle 38a zákoníku práce následující dohodu o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce kuživateli: I. Zaměstnanec r. č. nebo datum amísto narození , bydliště (dále jen zaměstnanec ) bude na základě pracovní smlouvy (případně dohody o pracovní činnosti) ze dne dočasně přidělen agenturou práce kvýkonu práce kuživateli. II. 1. Zaměstnanec bude u uživatele vykonávat práci (uvést druh práce, případně činnosti) od do (případně do doby.... ). 3) 2. Místem výkonu práce je (uvést přesné místo výkonu prací). III. 1. Zaměstnanec bude vykonávat práci s měsíční mzdou (platem) v částce Jde omzdu (plat), který je poskytován u uživatele srovnatelným zaměstnancům, to je zaměstnancům, kteří vykonávají stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec. Při sjednání mzdy (platu) bylo přihlédnuto ke kvalifikaci adélce odborné praxe. 2. Agentura práce auživatel se zavazují zajistit stejné pracovní amzdové podmínky jako mají srovnatelní zaměstnanci. Pokud agentura zjistí nebo jí bude sděleno, že tomu tak není, zajistí tyto podmínky ibez návrhu zaměstnance. DOHODA O DOČASNÉM PŘIDĚLENÍ ZAMĚSTNANCE 3. VZORY KDOČASNÉMU ZAPŮJČOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Agenturní zaměstnávání v pojetí zákona ozaměstnanosti azákoníku práce nebude pro praxi jednoduchou záležitostí. Připravil jsem proto vzory úkonů, u nichž lze předpokládat, že budou v agenturním zaměstnávání využívány nejčastěji. Připomínáme však, že nejde o závazné vzory ani doporučovaný návod, ale ometodickou pomůcku, která není anemohla být zatím ověřena praxí aani z ní nevychází. Zohledňuje pouze nově přijatou legislativní úpravu, která bude jistě předmětem (předpokládáme, že i protichůdných) úvah anázorů z oblasti teorie ipraxe. Přesto je při realizaci vzorů nutné brát v úvahu několik zásad: a) údaj omzdě je předmětem ochrany osobních údajů, b) dohoda mezi uživatelem aagenturou práce zakládá specifická práva apovinnosti, při realizaci některých z nich se neuplatní zákoník práce (např. výpovědní důvody pro skončení pracovního poměru), c) dohoda mezi uživatelem aagenturou práce musí být písemná, stejně jako Pokyn kvýkonu práce u uživatele. Absence písemné formy úkonů neznamená jejich neplatnost, jde oporušení zákonných povinností ze strany agentury práce, uživatele apod. d) dodržování dohody a dalších úkonů budou kontrolovat úřady práce v rámci kontrolní činnosti podle zákona ozaměstnanosti. IV. Dočasné přidělení může být ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo dočasné přidělení sjednáno, ato jednostranným prohlášením zaměstnance nebo uživatele s výpovědní lhůtou nebo bez této lhůty z následujících důvodů: A: 1. Důvody na straně zaměstnance: např. důvody zdravotní, organizační změny na straně uživatele, porušování povinností ze strany uživatele apod. (Podmínky k předčasnému ukončení lze specifikovat podle okolností azvláštností smluvního vztahu. Podmínky by měly být závažné, ato zejména takového charakteru, které jsou výpovědními důvody ke skončení pracovního poměru podle zákoníku práce.). 2. Důvody na straně uživatele: např. důvody organizační, racionalizační, porušení pracovní kázně zaměstnancem, zdravotní důvody na straně zaměstnance apod. Zdůvodů uvedených v části IV/A, v bodech 1. a2. této dohody může zaměstnanec nebo uživatel ukončit dočasné přidělení písemnou výpovědí ve lhůtě (např. patnáctidenní, třicetidenní apod.) Lhůta začíná běžet první den následující po doručení písemné výpovědi. B: Důvody pro předčasné ukončení dohody bez výpovědní lhůty: 1. Důvody na straně zaměstnace: zdravotní důvody prokázané lékařským posudkem, nesplňování podmínek ze strany uživatele sjednané vdohodě apod. 2. Důvody na straně uživatele: porušení pracovní kázně zaměstnancem, zdravotní důvody na straně zaměstnance, trestní řízení v souvislosti s výkonem práce apod. VI

7 Bez výpovědní lhůty může uživatel izaměstnanec ukončit dočasné přidělení z důvodů uvedených v části IV/B, v bodech 1. a2. následující den po písemném doručení tohoto prohlášení protistraně s uvedením důvodu pro jednostranné ukončení. V. 1. Agentura práce se zavazuje, že dočasně přidělenému zaměstnanci poskytne veškeré pracovněprávní nároky, jak vyplývají ze zákoníku práce adalších pracovněprávních předpisů. Ve výplatních termínech mu bude poskytovat mzdu, v případě splnění podmínek poskytne dovolenou na zotavenou po dohodě s uživatelem v rozsahu , náhradu škody, která mu případně vznikne při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 2. Uživatel se zavazuje, že zaměstnanci bude poskytovat pracovní volno v případě překážek v práci na straně uživatele ina straně zaměstnance za podmínek stanovených v zákoníku práce avnařízení vlády č. 108/1994 Sb. Případnou náhradu mzdy uhradí uživateli agentura práce. VI. Uživatel se zavazuje, že agentuře práce uhradí: Zaměstnavatel (dále jen agentura práce ) , která má oprávnění ke zprostředkování zaměstnání vydané Ministerstvem práce asociálních věcí ČR pod č ze dne vydává pokyn kdočasnému přidělení zaměstnance r. č bydliště kvýkonu práce kzaměstnavateli (dále jen uživatel ) na základě pracovní smlouvy sjednané dne....., ve smyslu dohody mezi agenturou práce auživatelem ze dne apodle 38b odst. 2 zákoníku práce. I. Místo výkonu práce u uživatele je Doba trvání dočasného přidělení je od do Podrobnosti jsou sjednány v pracovní smlouvě mezi agenturou práce azaměstnancem. II. Vedoucí zaměstnanec, který bude kontrolovat Vaši práci jako dočasně přiděleného zaměstnance je uuživatele (uvést konkrétního zaměstnance uživatele). Tento vedoucí zaměstnanec Vám bude ukládat pracovní úkoly, organizovat, řídit akontrolovat Vaši práci. Jménem uživatele Vám vytvoří příznivé pracovní podmínky a zajistí bezpečnost aochranu zdraví při práci. III. Práci budete vykonávat s měsíční mzdou (platem) včástce jde omzdu (plat), která je srovnatelná se mzdou zaměstnanců, kteří vykonávají stejnou práci. Při sjednání mzdy (platu ) bylo přihlédnuto ke kvalifikaci adélce odborné praxe. IV. Dočasné přidělení může být ukončeno před uplynutím doby na kterou bylo dočasné přidělení sjednáno, ato jednostranným prohlášením z Vaší strany jako 1. Za realizaci dočasného přidělení ve smyslu výše uvedené dohody jednorázově částku korun (uvést částku, která je pro agenturu práce ziskem za zprostředkování dočasně přiděleného zaměstnance). 2. Další náklady spojené s dočasným zprostředkováním (např. náklady na administrativní záležitosti, technické vybavení apod.) 3. Náhradu škody, která zaměstnanci vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti sním. 3. Částku, kterou agentura práce odvedla za zaměstnance na důchodové pojištění apříspěvek na státní politiku zaměstnanosti ana zdravotní pojištění. 4. Mzdu, kterou agentura poskytovala zaměstnanci. 4. Úhrady budou provedeny bezhotovostně na čísla účtů u bankovních ústavů V dne V dne..... Za agenturu práce za uživatele POKYN K DOČASNÉMU PŘIDĚLENÍ ZAMĚSTNANCE AGENTURY PRÁCE K JINÉMU ZAMĚSTNAVATELI dočasně přiděleného zaměstnance nebo uživatele, ato z následujících důvodů : A: 1. Důvody na Vaší straně jako dočasně přiděleného zaměstnance: např. důvody zdravotní, organizační změny na straně uživatele apod. (Podmínky k předčasnému ukončení lze specifikovat podle okolností azvláštností smluvního vztahu). 2. Důvody na straně uživatele: např. důvody organizační, racionalizační, porušení pracovní kázně zaměstnancem, nesplňování požadavků kladených na výkon práce, zdravotní důvody na straně zaměstnance, apod. Zdůvodů uvedených v části IV/A, v bodech 1. a2. této dohody můžete ukončit dočasné přidělení písemnou výpovědí ve lhůtě (např. patnáctidenní, třicetidenní apod.). Lhůta začíná běžet první den následující po doručení písemné výpovědi. B: Důvody pro předčasné ukončení dohody bez výpovědní lhůty: 1. Důvody na Vaší straně, jako dočasně přiděleného zaměstnance: zdravotní důvody prokázané lékařským posudkem, nesplňování podmínek ze strany uživatele sjednané vdohodě apod. 2. Důvody na straně uživatele: porušení pracovní kázně zaměstnancem, zdravotní důvody na straně zaměstnance, trestní řízení v souvislosti s výkonem práce apod. Bez výpovědní lhůty můžete ukončit dočasné přidělení z důvodů uvedených v části IV/B, v bodech 1. a2. následující den po doručení tohoto úkonu s uvedením důvodu. Stejné právo má uživatel. V. Informace opracovních amzdových podmínkách srovnatelného zaměstnance u uživatele: T É M A P R Á V O R U B R I K A P R A K T I C K Á P Ř Í R U Č K A F Ó R U M P O R A D N A M O N I T O R VII

8 P O R A D N A F Ó R U M P R A K T I C K Á P Ř Í R U Č K A P R Á V O R U B R I K A T É M A srovnatelným zaměstnancem u uživatele je (uvést druh práce, případně funkci, pozici nebo profesi srovnatelného zaměstnance, to je zaměstnance, který vykonává stejnou práci, jako dočasně přidělený zaměstnanec). Práci vykonává v pracovní době od do Jeho nárok na dovolenou na zotavenou je.... (Uvést případné další pracovní, event. mzdové podmínky). PRACOVNÍ SMLOUVA Podrobnosti jsou uvedeny v dohodě mezi agenturou práce auživatelem, s jejímž obsahem jste byl/a seznámen/a. V dne Za agenturu práce Zaměstnavatel (dále jen agentura práce ) , která má oprávnění ke zprostředkování zaměstnání vydané Ministerstvem práce asociálních věcí ČR pod č ze dne a zaměstnanec r. č. nebo datum amísto narození bydliště (dále jen zaměstnanec ) sjednávají následující pracovní smlouvu za účelem dočasného přidělení zaměstnance kvýkonu práce u zaměstnavatele (dále jen uživatel ) (uvést název, sídlo uživatele). I. 1. Pracovní poměr mezi agenturou práce azaměstnancem vzniká dnem (uvést den vzniku pracovního poměru, který se nemusí shodovat s počátečním dnem dočasného přidělení zaměstnance kuživateli). 2. Agentura práce se zavazuje, že zajistí zaměstnanci dočasný výkon práce u uživatele na dobu od do Od tohoto dne bude zaměstnanci přidělovat práci uživatel. (V případě, že se den vzniku pracovního poměru u agentury práce nekryje sdnem, kdy zaměstnanec začne vykonávat práci pro uživatele, je agentura práce povinna zajistit zaměstnanci výkon práce do tohoto dne). 3. Druh práce, který bude zaměstnanec u uživatele vykonávat, je II. 1. Zaměstnanec se zavazuje, že bude dočasně osobně vykonávat práce ve stanovené pracovní době podle podmínek sjednaných v bodě I. 2. Zaměstnanec se bude řídit pokyny uživatele adodržovat pracovní kázeň aostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy nebo kolektivní nebo pracovní smlouvou. III. 1. Před uzavřením pracovní smlouvy byl zaměstnanec seznámen s právy a povinnostmi aspracovními amzdovými podmínkami. 2. Práva apovinnosti zaměstnance se řídí zejména touto smlouvou, Dohodou o dočasném přidělení apokynem kdočasnému přidělení. 3. Možnost jednostranného ukončení dočasného přidělení před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, je uvedena v dohodě mezi agenturou práce auživatelem ze dne a vpokynu k dočasnému přidělení ze dne , který byl zaměstnanci předán dne.... IV. 1. Dovolená na zotavenou se řídí 100 a násl. zákoníku práce. (Doplnit, že se nárok na dovolenou na zotavenou řídí případně kolektivní smlouvou uživatele, pokud je dovolená u uživatele ve vyšší výměře než u agentury práce. Např. u agentury práce bude dovolená v rozsahu čtyř týdnů, kdežto u uživatele činí podle kolektivní smlouvy pět týdnů). 2. Možnost jednostranného ukončení - viz bod III/2 této smlouvy. 3. Mzda byla sjednána podle zákona č. 1/1992 Sb., včástce korun měsíčně abude vyplácena agenturou práce jako zaměstnavatelem. Její výše je na úrovni srovnatelných zaměstnanců u uživatele (viz Pokyn kdočasnému přidělení ze dne bod Při sjednání mzdy (platu ) bylo přihlédnuto ke kvalifikaci adélce odborné praxe. 4. Mzda je stanovena jako měsíční ajejí splatnost je každý dvacátý den po uplynutí měsíce, v němž byla práce vykonána. Mzda se vyplácí dvacátý den následujícího měsíce po vykonání práce za měsíční období. (Případně uvést číslo účtu u pěněžního ústavu, na který bude mzda poukazována). 5. Agentura práce se zavazuje zajistit stejné pracovní amzdové podmínky jako mají srovnatelní zaměstnanci. Pokud zjistí nebo jí bude sděleno, že tomu tak není, zajistí stejné podmínky i bez návrhu zaměstnance. 6. Týdenní pracovní doba u uživatele je čtyřicetihodinová aje rozložena rovnoměrně po osmi hodinách do pěti dnů v kalendářním týdnu. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, znichž jedno převzala agentura práce adruhé zaměstnanec. V dne v dne.... Za agenturu práce zaměstnanec M O N I T O R VIII Poznámky: 1) Právní úprava agenturního zaměstnávání v ČR provedená zákonem ozaměstnanosti azákoníkem práce jde značně nad rámec připravované směrnice ES. Tato směrnice je připravena kpřijetí od roku 2002 a předpokládá se, že bude schválena vorgánech ES v prvních měsících roku Tím vznikne povinnost k její implementaci do vnitrostátních právních předpisů všem členským státům EU. 2) Podle nové právní úpravy agenturního zaměstnávání může také fyzická osoba, která bude mít povolení ke zprostředkovatelské činnosti, zaměstnávat zaměstnance za účelem jejich dočasného přidělení kjinému zaměstnavateli (uživateli), viz 269 zákoníku práce. Stímto občanem musí však sjednat pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti. V těchto dvoustranných právních úkonech se musí agentura zavázat, že tomuto přijatému zaměstnanci zajistí výkon práce u jiného zaměstnavatele (uživatele). 3) Doba výkonu prací může být určena nejen přesným termínem, ale isplněním pracovního úkolu, výkonem určitých, konkrétních prací apod.

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Vybrané pasáže Zákoníku práce

Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání se v ČR řídí dvěma zákony - Zákoníkem práce a Zákonem o zaměstnanosti. Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání upravuje od 1.1.2012 novelizovaný Zákoník práce v těchto

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 14. Pracovní smlouva Mgr. Zuzana Válková Kdy se uzavírá

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

D O H O D A. mezi. vládou Rakouské republiky. o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí

D O H O D A. mezi. vládou Rakouské republiky. o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí D O H O D A mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí Vláda České republiky a vláda Rakouské republiky (dále

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_28 Jméno

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE 11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE Cílem této kapitoly je vysvětlení, případně zopakování, základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a úřady práce. Po prostudování

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu

Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu Přílohy projektu Fast Track Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu Vnitropodnikový převod zaměstnance Společnost projedná s krajskou pobočkou ÚP podrobnosti

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 P a r l a m e n t Č e s k é re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 373/3 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Podnikání českých firem ve Francii

Podnikání českých firem ve Francii Podnikání českých firem ve Francii Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní podmínky Stálá provozovna

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem Tisková zpráva V průběhu prvního čtvrtletí 2004 provedly úřady práce 2 325 kontrol. Kontroloři

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavřen ení pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více