Dočasné zapůjčování zaměstnanců a pronajímání pracovních sil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dočasné zapůjčování zaměstnanců a pronajímání pracovních sil"

Transkript

1 Dočasné zapůjčování zaměstnanců a pronajímání pracovních sil JUDr. Ladislav Jouza Nový zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., a novela zákoníku práce č. 436/2004 Sb., s účinností od 1. října 2004, přinesly významné změny v možnostech dočasného zapůjčování zaměstnanců. 1. Legislativní podmínky pro zprostředkování zaměstnání agenturami II 2. Postup kzískání oprávnění k pronajímání pracovních sil...iii 3. Vzory k dočasnému zapůjčování zaměstnanců....vi T É M A P R Á V O R U B R I K A P R A K T I C K Á P Ř Í R U Č K A F Ó R U M P O R A D N A M O N I T O R I

2 M O N I T O R P O R A D N A F Ó R U M P R A K T I C K Á P Ř Í R U Č K A P R Á V O R U B R I K A T É M A Vpraxi nejde o nic jiného, než o vytvoření legislativních podmínek pro zprostředkování zaměstnání agenturami práce (tzv. soukromé zprostředkovatelny práce). 1. LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ AGENTURAMI Podle zákona č. 435/2004 Sb. se za zprostředkování považuje činnost zaměřená na vyhledávání vhodného zaměstnání pro občana, který se opráci uchází, avyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly. Novinkou je, že podle 66 zákona ozaměstnanosti může agentura práce uzavřít pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti s fyzickou osobou za účelem výkonu práce u jiného zaměstnavatele (uživatele). Jedná se odočasné zapůjčení zaměstnance (pronájem pracovní síly). Legislativní opatření znamená úplný soulad naší právní úpravy agenturního zaměstnání súmluvou Mezinárodní organizace práce č. 181 aimplementaci většiny článků připravované směrnice ES oagenturním zaměstnávání. 1) Agentura práce nemůže dočasně zapůjčovat zaměstnance na základě dohody o provedení práce. Jde odalší významnou legislativní změnu. Součástí zprostředkování zaměstnání je též činnost informační aporadenská. Agentura práce může tedy najít zaměstnání nejen občanovi-uchazeči opráci, ale izaměstnavateli, který potřebuje doplnit pracovní síly. Tuto činnost může vykonávat za účelem získání zisku. Přitom povolené zprotředkování zaměstnání není živností, neboť živnostenský zákon tuto činnost za živnost nepovažuje. Není kní tedy třeba povolení živnostenského úřadu. Za zprostředkování zaměstnání se nepovažuje zveřejňování nabídek zaměstnání ve sdělovacích prostředcích nebo prostřednictvím elektronických médií, kdy není prováděna přímá zprostředkovatelská činnost mezi zaměstnavateli aobčany. Rovněž se za něj nepovažuje zveřejnění inzerce ovolných pracovních místech nebo na místa na přijetí zaměstnání v časopisech ajiných tiskovinách atéž v rozhlase, televizi, kinech. ÚDAJE AZAMĚSTNÁNÍ Personální agentura nemůže získávat od občanů, kteří se u ní budou ucházet o zaměstnání, údaje nesouvisející s budoucí prací. Článek 3 směrnice Rady 76/207/EEC orealizaci zásady rovného zacházení pro muže aženy, jde-li opřístup kzaměstnání, odborné přípravě apostup v zaměstnání aopracovní podmínky např. požaduje: zaměstnavatel nesmí vyžadovat, ani jinak zjišťovat informace ofyzických osobách zajímajících se ozaměstnání, týkající se manželského arodinného stavu, počtu dětí apod. Tento článek směrnice ES je zapracován do nového zákona ozaměstnanosti. Výběrové řízení, v němž se hledá vhodný zaměstnanec, musí personální agentura (nebo zaměstnavatel) vést neutrálně anesmí odrazovat fyzické osoby z hlediska pohlaví, rasy, víry, věku apod. arovněž výběr zaměstnanců musí probíhat tak, aby nedocházelo kdiskriminaci zaměstnanců. Je proto zakázán takový postup při výběru zaměstnanců, podle něhož by se zjišťovaly i další ajiné údaje, které nesouvisejí s pracovním uplatněním (např. informace opříbuzných, vyznamenáních, znaky narození podle horoskopu, rodinný stav apod). NOVÉ OPRÁVNĚNÍ AGENTUR PRÁCE Součástí zprostředkování zaměstnání je rovněž poradenská ainformační činnost úřadů práce azprostředkovatelen práce, jak opracovních příležitostech, tak omožnostech rekvalifikace, případně informace ozaměstnávání v zahraničí. Výkon zprostředkovatelské, poradenské ainformační činnosti vyžaduje, aby tyto subjekty měly aktuální aspolehlivý přehled ovšech pracovních příležitostech. Toho mohou dosáhnout jen vzájemnou spoluprací v příslušném územním obvodu, pro který práci zprostředkovávají. Nový zákon tedy umožňuje, aby agentura práce: a) zprostředkovala zaměstnání uchazeči (občanovi) opráci přímo kzaměstnavateli, b) přijala občana do pracovního poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti a dočasně ho přidělila k výkonu práce kjinému zaměstnavateli. Toto oprávnění agentury práce v našem právním řádu dosud chybělo. OPRÁVNĚNÉ, NEBO NEOPRÁVNĚNÉ NÁMITKY? Při legislativní přípravě nové právní úpravy agenturního zaměstnávání astím spojeného zrušení 38 odst. 4 zákoníku práce (dočasné zapůjčení zaměstnance zaměstnavatelem), se velmi často objevovaly názory zpraxe, že se tento způsob zaměstnávání ( přes personální agentury ) zaměstnavatelům prodraží aže jim vzniknou zvýšené náklady na pracovní sílu. Teprve praxe ukáže správnost tohoto legislativního kroku, ale již teď lze říci, že tato forma zaměstnávání šetří zaměstnavatelům, kteří ji využívají, mnohdy značné finanční částky. Zaměstnanec je kdispozici ihned, neboť je v databázi personální agentury veden jako odborník aspecialista amůže být přijat do zaměstnání tehdy, když je to zapotřebí. Nejčastěji jde ozaměstnání na velmi krátkou dobu v pracovním poměru na dobu určitou nebo podle dohody o pracovní činnosti. Při zákazu tzv. řetězení pracovních poměrů, kdy je možné od 1. března 2004 sjednávat pracovní poměr na dobu určitou jen v zákoníku práce vymezených případech, je agenturní zaměstnávání velmi výhodné. Nevztahuje se na něj požadavek zákoníku práce, aby pracovní poměr byl sjednáván na dobu určitou jen vuvedených případech. Agenturním zaměstnáváním se šetří náklady zaměstnavatelům ivdůsledku špatného individuálního výběru nebo neuváženého výběrového řízení, neboť personální agentura bude zaměstnávat zaměstnance po předchozím důkladném ověření schopností, znalostí ipraxe. To je zásadní rozdíl od možného postupu zaměstnavatele, který si může ověřit schopnosti zaměstnance jen v tříměsíční zkušební době. ZÍSKÁVÁNÍ OPRÁVNĚNÍ KDOČASNÉMU ZAPŮJČOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Zprostředkovatelskou činnost mohou vykonávat právnické nebo fyzické osoby. Mohou tedy působit jako agentury práce, pokud ktéto činnosti získají povolení ministerstva práce asociálních věcí. II

3 Za vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání se platí správní poplatky. Za vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům v České republice anebo ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí je to částka deset tisíc korun akvydání povolení ke zprostředkování zaměstnání v České republice jeden tisíc korun. Vykonávání této činnosti bez povolení je porušení pracovněprávních předpisů a úřad práce může uložit pokutu až do částky dvou milionů korun. 2. POSTUP KZÍSKÁNÍ OPRÁVNĚNÍ KPRONAJÍMÁNÍ PRACOVNÍCH SIL FYZICKÁ OSOBA Problematiku upravuje nový zákon ozaměstnanosti v 58 anásl. azákoník práce po novele v 38a a 38b. Základní podmínkou pro výkon zprostředkovatelské činnosti je získání povolení, které vydává ministerstvo práce asociálních věcí. Vpřípadě zprostředkování zaměstnání nejde oživnostenské podnikání, ale očinnost podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon ozaměstnanosti. Fyzická osoba v žádosti opovolení ktéto činnosti uvede předmět budoucí činnosti, zda bude zprostředkovávat zaměstnání na území ČR nebo bude zprostředkovávat zaměstnání cizinců na území ČR či občanů ČR nebo cizinců do zahraničí. Předmět zprostředkování pak bude uveden v povolení ministerstva práce asociálních věcí. Fyzická osoba musí v žádosti opovolení ke zprostředkování zaměstnání uvést: a) identifikační údaje fyzické osoby, b) místo apředmět podnikání, c) formu zprostředkování, pro kterou je povolení žádáno. Vtomto bodě se musí uvést, zda žadatel bude vykonávat jednu, více, případně všechny formy zprostředkování, jak jsou uvedeny v 14 odst. 1 nového zákona ozaměstnanosti. Žadatel může: a) vyhledávat zaměstnání pro fyzickou osobu, která se opráci uchází apro zaměstnavatele, který potřebuje pracovní síly, b) zaměstnávat fyzické osoby za účelem výkonu jejich práce pro jiného zaměstnavatele (uživatele) nebo vykonávat poradenskou a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí. 2) c) druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání žádáno, d) územní obvod, ve kterém hodlá zprostředkování zaměstnání provádět. Fyzická osoba je povinna kžádosti připojit: a) potvrzení obezúhonnosti (za bezúhonnou se považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti majetku, bezúhonnost se dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než tři měsíce), b) doklad oodborné způsobilosti (za odborně způsobilou se považuje fyzická osoba, která má ukončené vysokoškolské vzdělání anejméně dvouletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo voboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno, nebo má ukončené středoškolské vzdělání anejméně pětiletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno), c) adresu svých pracovišť, která budou zprostředkování provádět. Žádost o povolení zprostředkování podléhá správnímu poplatku. Dříve (před 1. říjnem 2004, před účinností nového zákona ozaměstnanosti), byl správní poplatek vyměřen jen při kladném vyřízení žádosti. Uvedené skutečnosti adoklady je fyzická osoba povinna předložit při podání žádosti. Zákon ozaměstnanosti v 62 uvádí, jaké náležitosti musí mít povolení ke zprostředkování zaměstnání, které vydává ministerstvo práce asociálních věcí. Jde zejména odobu, na kterou se vydává (maximálně na tři roky, povolení může být vydáno opakovaně), územní obvod, forma zprostředkování adruhy prací, pro které bylo zprostředkování povoleno. Zprostředkování zaměstnání může fyzická osoba (agentura) vykonávat bezplatně, nebo za úhradu včetně úhrady, při které je dosahován zisk. Neplatí je občan, pro kterého je zprostředkováno zaměstnání, ale subjekt, pro něhož tato činnost byla určena (zejména právnické osoby zaměstnávající občany). Podle nových předpisů má personální agentura, tedy i fyzická osoba, která má povolení ke zprostředkování zaměstnání, několik povinností. Např. do 31. ledna běžného roku sděluje ministerstvu práce asociálních věcí počet volných míst, na která bylo požadováno zprostředkování zaměstnání, počet jimi umístěných fyzických osob apočet jejich zaměstnanců, kteří vykonávali práci u uživatele. Vposledním případě se uživatelem rozumí zaměstnavatel, pro něhož zaměstnanec agentury dočasně vykonává práci. Vpřípadě, kdy agentura včetně fyzické osoby, která má povolení ke zprostředkování, dočasně přidělí zaměstnance agentury kuživateli, musí splnit další podmínky uvedené v nových 38a a 38b zákoníku práce. Agentura musí s uživatelem uzavřít písemnou dohodu, v níž musí být uvedena zejména informace opracovních amzdových podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci adélce odborné praxe. Jde ozajištění např. stejných mzdových podmínek, jako mají srovnatelní zaměstnanci zaměstnavatele (uživatele), kněmuž agentura přidělila zaměstnance. Podmínky je povinna zabezpečit agentura. Pokud by nebyly dodrženy, je povinností agentury zajistit, na žádost dočasně přiděleného zaměstnance, nebo zjistí-li skutečnosti ijinak, rovné zacházení. Příklad: Zaměstnanec agentury, případně fyzické osoby, která má povolení ke zprostředkování, je agenturou dočasně přidělen kvýkonu práce kjinému zaměstnavateli (uživateli.) Jde např. omzdovou účetní. Ta musí mít stejné mzdové (platové) podmínky, jako mají ostatní mzdové účetní, které pracují u uživatele. PRÁVNICKÁ OSOBA Zprostředkovatelskou činnost může po účinnosti nového zákona o zaměstnanosti od 1. října 2004 vykonávat jakákoliv právnická osoba, např. zaměstnavatel, obchodní společnost, vzdělávací zařízení, zahraniční firma apod. Může se jednat např. jen ourčitý úsek pracoviště, který ji bude vykonávat, jako např. personální útvar, obchodní oddělení apod. Musí však splnit některé zákonné podmínky. T É M A P R Á V O R U B R I K A P R A K T I C K Á P Ř Í R U Č K A F Ó R U M P O R A D N A M O N I T O R III

4 M O N I T O R P O R A D N A F Ó R U M P R A K T I C K Á P Ř Í R U Č K A P R Á V O R U B R I K A T É M A Problematiku upravuje nový zákon ozaměstnanosti v 58 a násl. a zákoník práce po novele v 38a a 38b. Základní podmínkou pro výkon zprostředkovatelské činnosti je získání povolení, které vydává ministerstvo práce asociálních věcí. Vpřípadě zprostředkování zaměstnání nejde oživnostenské podnikání, ale očinnost podle zvláštních právních předpisů, kterými je zákon ozaměstnanosti. Právnická osoba v žádosti opovolení kčinnosti uvede předmět budoucí činnosti, zda bude zprostředkovávat zaměstnání na území ČR nebo bude zprostředkovávat zaměstnání cizinců na území ČR či občanů ČR nebo cizinců do zahraničí. Předmět zprostředkování bude pak uveden v povolení ministerstva práce asociálních věcí. Právnická osoba musí v žádosti opovolení ke zprostředkování zaměstnání uvést: a) identifikační údaje právnické osoby, b) předmět podnikání, c) formu zprostředkování, pro kterou je povolení žádáno. Vtomto bodě se musí uvést, zda žadatel bude vykonávat jednu, více, případně všechny formy zprostředkování, jak jsou uvedeny v 14 odst. 1 nového zákona ozaměstnanosti. Žadatel může: a) vyhledávat zaměstnání pro fyzickou osobu, která se opráci uchází apro zaměstnavatele, který potřebuje pracovní síly, b) zaměstnávat fyzické osoby za účelem výkonu jejich práce pro jiného zaměstnavatele (uživatele) nebo vykonávat poradenskou a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí. Podle nové právní úpravy agenturního zaměstnávání může právnická osoba, která bude mít povolení ke zprostředkovatelské činnosti, zaměstnávat zaměstnance za účelem jejich dočasného přidělení kjinému zaměstnavateli (uživateli). Stímto občanem musí však sjednat pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti. Vdvoustranných právních úkonech se musí agentura zavázat, že přijatému zaměstnanci zajistí výkon práce u jiného zaměstnavatele (uživatele), c) druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání žádáno, d) územní obvod, ve kterém hodlá zaměstnání zprostředkovávat. Právnická osoba je povinna kžádosti připojit: a) potvrzení o bezúhonnosti odpovědného zástupce (za bezúhonnou se považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti majetku. Bezúhonnost se dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než tři měsíce. Zahraniční fyzická osoba-odpovědný zástupcebezúhonnost dokládá též odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je tato osoba občanem. Pokud stát takové doklady nevydává, pak čestným prohlášením), b) doklad o odborné způsobilosti odpovědného zástupce (za odborně způsobilou se považuje fyzická osoba, která má ukončené vysokoškolské vzdělání anejméně dvouletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno, nebo má ukončené středoškolské vzdělání anejméně pětiletou odbornou praxi voblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno). c) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí sustavením do funkce, d) adresu svých pracovišť, která budou zprostředkování provádět. Žádost o povolení zprostředkování podléhá správnímu poplatku. Dříve (před 1. říjnem 2004, před účinností nového zákona ozaměstnanosti), byl správní poplatek vyměřen jen při kladném vyřízení žádosti. Uvedené skutečnosti adoklady je právnická osoba povinna předložit při podání žádosti. Zákon ozaměstnanosti v 62 uvádí, jaké náležitosti musí mít povolení ke zprostředkování zaměstnání, které vydává ministerstvo práce asociálních věcí. Je to zejména doba, na kterou se vydává (maximálně na tři roky, povolení může být vydáno opakovaně), územní obvod, forma zprostředkování adruhy prací, pro které bylo zprostředkování povoleno. Zprostředkování zaměstnání může právnická osoba (agentura) vykonávat bezplatně nebo za úhradu včetně úhrady, při které je dosahován zisk. Úhrady neplatí občan, pro kterého je zprostředkováno zaměstnání, ale subjekt, pro něhož byla činnost určena (zejména právnické osoby zaměstnávající občany). Podle nových předpisů má personální agentura, tedy i právnická osoba, která má povolení ke zprostředkování zaměstnání, několik povinností. Např. do 31. ledna běžného roku sděluje ministerstvu práce asociálních věcí počet volných míst, na která bylo požadováno zprostředkování zaměstnání, počet jimi umístěných fyzických osob apočet jejich zaměstnanců, kteří vykonávali práci u uživatele. Vposledním případě se uživatelem rozumí zaměstnavatel, pro něhož zaměstnanec agentury dočasně vykonává práci. V případě, kdy personální agentura, která má povolení ke zprostředkování, dočasně přidělí zaměstnance agentury k uživateli, musí splnit další podmínky uvedené v nových 38a a 38b zákoníku práce. Agentura musí s uživatelem uzavřít písemnou dohodu, v níž musí být uvedena zejména informace opracovních amzdových podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci adélce odborné praxi. Jde o zajištění stejných, např. mzdových, podmínek, jako mají srovnatelní zaměstnanci zaměstnavatele (uživatele), kněmuž agentura zaměstnance přidělila. Podmínky je agentura povinna zabezpečit. Pokud by nebyly dodrženy, je povinností agentury zajistit, na žádost dočasně přiděleného zaměstnance nebo zjistí-li tyto skutečnosti jinak, rovné zacházení. Příklad: Personální agentura přijme do pracovního poměru zaměstnance. Toho pak např. na základě požadavku jiného zaměstnavatele (uživatele) dočasně přidělí kvýkonu práce právě ktomuto zaměstnavateli. Jde např. omzdovou účetní. Ta účetní musí mít stejné mzdové (platové) podmínky, jako mají ostatní mzdové účetní (srovnatelní zaměstnanci), kteří pracují u uživatele. Podrobnosti abližší podmínky mohou zájemci získat na internetové adrese: kde jsou uvedeny všechny potřebné okolnosti včetně seznamu personálních agentur, které již získaly povolení od ministerstva práce asociálních věcí. PLATNOST DŘÍVĚJŠÍCH POVOLENÍ V souvislosti s účinností nového zákona č. 435/2004 Sb. ač. 436/2004 Sb. je nutno vzít vúvahu i jejich přechodná ustanovení. Povolení ke zprostředkování zaměstnání vydané právnické nebo IV

5 fyzické osobě před 1. říjnem 2004 je platné po dobu, na kterou bylo vydáno s tím, že po dobu čtyř měsíců od 1. října 2004 (od nabytí účinnosti zákona ozaměstnanosti), může právnická nebo fyzická osoba na základě povolení zprostředkovávat zaměstnání iformou zaměstnávání fyzických osob za účelem jejich dočasného přidělení kvýkonu práce kjiné právnické nebo fyzické osobě. Znamená to, že agentura práce, která má povolení vydané před 1. říjnem 2004, musí mít od 1. února 2005 ke zprostředkovatelské činnosti (nejen kdočasnému zapůjčování) nové povolení ministerstva práce asociálních věcí (doba čtyř měsíců od účinnosti nového zákona uplyne 31. ledna 2005). Naproti tomu dohody o dočasném přidělení zaměstnance, které uzavřel zaměstnavatel podle 38 odst. 4 zákoníku práce před 1. říjnem 2004, se řídí dosavadními právními předpisy. Většinou se tedy jedná oprávnickou nebo fyzickou osobu, která zaměstnává (zaměstnavatele), nikoliv personální agenturu. Ani tento případ, kdy personální agentura byla před 1. říjnem 2004 zaměstnavatelem, nelze vyloučit. Pokud by zaměstnavatel měl úmysl dočasně přidělovat zaměstnance kjinému zaměstnavateli ipo 1. říjnu 2004, musí ktomu mít povolení ministerstva práce asociálních věcí, nepřímo řečeno, měl by být částečně transformován ina činnost, kterou má v předmětu činnosti personální agentura. ZAPŮJČOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ Vsouvislosti se zrušením 38 odst. 4 zákoníku práce asprávní úpravou agenturního zaměstnávání, se v praxi zaměstnavatelů z ČR objevuje několik problémů: a) kzaměstnavateli, který má sídlo na území ČR, budou vysláni zaměstnanci zaměstnavatele ze státu Evropské unie, b) vysílání bude činit agentura práce ze státu EU, c) občan bude vysílán ze státu mimo Evropskou unii. Při řešení praktických otázek je nutno vzít v úvahu několik zásad, které obsahuje nový zákon ozaměstnanosti. Státní příslušník jiného členského státu EU ajeho rodinný příslušník mají stejné právní postavení v právních vztazích upravených zákonem ozaměstnanosti jako občan ČR, pokud tento zákon nestanoví jinak. Bydlištěm u cizince, který je občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, se rozumí adresa trvalého nebo přechodného pobytu na území ČR. Pokud takový pobyt nemá, adresa místa, kde se na území ČR obvykle zdržuje. Ucizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, se bydlištěm rozumí adresa místa trvalého pobytu na území ČR. Za zprostředkování zaměstnání (dočasné zapůjčení zaměstnance pro jiného zaměstnavatele - uživatele) se považuje, je-li cizinec vyslán zahraničním zaměstnavatelem kvýkonu práce na území ČR na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou aobsahem smlouvy je pronájem pracovní síly. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ APRONÁJEM Ve světle uvedených zákonných zásad vyplývá, že vyslání cizince ze státu EU do české firmy za účelem pronájmu pracovní síly se považuje za zprostředkování zaměstnání ana tyto subjekty se vztahuje právní úprava agenturního zaměstnávání podle zákona ozaměstnanosti. Jde vlastně opodnikání zahraniční firmy na území ČR v podobě pronájmu pracovní síly. Tím se rozumí podnikání této osoby, má-li podnik nebo jeho organizační složku umístěnou na území ČR. Pokud tedy zahraniční osoba provozuje danou podnikatelskou činnost jak v ČR, tak v zahraničí, zřizuje včr pouze organizační složku podniku. Nerozhoduje velikost, ale musí se jednat o provozovnu (obchod, sklad, dílnu, kancelář, výrobní závod apod.). Oprávnění kpodnikání na území ČR vzniká ke dni zápisu této osoby, případně organizační složky jejího podniku, vrozsahu předmětu podnikání zapsaném do obchodního rejstříku. To však neplatí pro fyzické osoby s bydlištěm v některém z členských států EU nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, které podnikají na území ČR. Uorganizační složky podniku, který má sídlo v některém státu EU, se do obchodního rejstříku zapisují jen některé údaje uvedené v 28 odst. 4 obchodního zákoníku. Jde např. osídlo organizační složky podniku, předmět podnikání, právní formu zahraniční osoby apod. POVOLENÍ KZAMĚSTNÁNÍ CIZINCŮ Vedle těchto ustanovení, která v převážné míře obsahuje obchodní zákoník, je při řešení problémů zpraxe nutno vzít vúvahu právní úpravu zaměstnávání cizinců podle zákona ozaměstnanosti. Podle 95 odst. 2 je před uzavřením smlouvy, na jejímž základě dojde kvyslání cizinců kvýkonu práce na území ČR, zaměstnavatel z ČR povinen projednat spří- slušným úřadem práce zejména počty aprofese vysílaných zaměstnanců. Také u těchto zaměstnanců zahraničního zaměstnavatele se však vyžaduje povolení kzaměstnání, které vydává příslušný úřad práce v ČR. Jeli účelem vyslání pronájem pracovní síly, může úřad práce vydat cizinci povolení kzaměstnání, pokud bylo jeho zahraničnímu zaměstnavateli vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání ( 95 odst. 4 zák. č. 435/2004 Sb.). Aplikujeme-li uvedené zásady na praktické příklady, pak: a) zaměstnavatel z EU vysílající zaměstnance kzaměstnavateli na území ČR musí mít na území ČR zřízenu organizační složku. Pak požádá mnisterstvo práce asociálních věcí ovydání povolení ke zprostředkování zaměstnání (licenci.) Je vlastně částečně transformován na agenturu práce. Zaměstnavatel z ČR požádá úřad práce ovydání povolení kzaměstnání (pokud bude v důsledku přechodného období vyžadováno). Uzaměstnavatelů ze států EU, vůči nimž ČR nezvolila nebo nezvolí přechodné opatření (období, po které bude přístup na trh práce v ČR legislativně regulován), povolení kzaměstnání nebude vyžadováno. Zaměstnavatel v ČR je současně povinen vést evidenci občanů EU avšech cizinců, které zaměstnává nebo kteří jsou kněmu vysláni kvýkonu práce zahraničním zaměstnavatelem. To platí ipro zaměstnavatele ze Slovenska, kteří jsou pronajímáni kvýkonu práce kčeskému zaměstnavateli; b) bude-li vysílat cizince ze státu EU agentura práce z tohoto státu nebo z ČR, musí mít kčinnosti povolení ministerstva práce asociálních věcí. Rovněž tato agentura musí mít včr zřízenu organizační složku. Opovolení kzaměstnání platí totéž, co je uvedeno pod písm. a). Pro fyzické nebo právnické osoby, které se usadily za účelem zprostředkování zaměstnání v jiném člen- T É M A P R Á V O R U B R I K A P R A K T I C K Á P Ř Í R U Č K A F Ó R U M P O R A D N A M O N I T O R V

6 M O N I T O R P O R A D N A F Ó R U M P R A K T I C K Á P Ř Í R U Č K A P R Á V O R U B R I K A T É M A ském státě EU avsouladu s jeho právními předpisy chtějí poskytovat na území ČR služby v oblasti zprostředkování dočasně aojediněle, však platí výjimka. Povolení pro činnost, která má charakter ojedinělosti adočasnosti, se nevyžaduje. Osoby jsou však povinny nejpozději v den zahájení činnosti na území ČR písemně oznámit ministerstvu práce asociálních věcí zákonem požadované údaje, jako např. identifikační údaje adobu, po kterou bude činnost na území ČR vykonávat; c) Uvysílání občana mimo stát EU platí totéž, co je uvedeno pod písm. a). Podmínky pro povolení k zaměstnání jsou uvedeny v 92 až 94 zákonem č. 435/2004 Sb. Pokud se nebude jednat o případy, kdy se povolení k zaměstnání nevyžaduje (např. osoba s trvalým pobytem v ČR, osoba s uděleným azylem, osoba, jejíž výkon práce na území ČR nepřesáhne určitý, zákonem stanovený počet dnů), musí mít cizinec povolení kzaměstnání. Zaměstnavatel (dále jen agentura práce ) která má oprávnění ke zprostředkování zaměstnání vydané Ministerstvem práce asociálních věcí ČR pod č ze dne a zaměstnavatel (dále jen uživatel ) uzavírají podle 38a zákoníku práce následující dohodu o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce kuživateli: I. Zaměstnanec r. č. nebo datum amísto narození , bydliště (dále jen zaměstnanec ) bude na základě pracovní smlouvy (případně dohody o pracovní činnosti) ze dne dočasně přidělen agenturou práce kvýkonu práce kuživateli. II. 1. Zaměstnanec bude u uživatele vykonávat práci (uvést druh práce, případně činnosti) od do (případně do doby.... ). 3) 2. Místem výkonu práce je (uvést přesné místo výkonu prací). III. 1. Zaměstnanec bude vykonávat práci s měsíční mzdou (platem) v částce Jde omzdu (plat), který je poskytován u uživatele srovnatelným zaměstnancům, to je zaměstnancům, kteří vykonávají stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec. Při sjednání mzdy (platu) bylo přihlédnuto ke kvalifikaci adélce odborné praxe. 2. Agentura práce auživatel se zavazují zajistit stejné pracovní amzdové podmínky jako mají srovnatelní zaměstnanci. Pokud agentura zjistí nebo jí bude sděleno, že tomu tak není, zajistí tyto podmínky ibez návrhu zaměstnance. DOHODA O DOČASNÉM PŘIDĚLENÍ ZAMĚSTNANCE 3. VZORY KDOČASNÉMU ZAPŮJČOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Agenturní zaměstnávání v pojetí zákona ozaměstnanosti azákoníku práce nebude pro praxi jednoduchou záležitostí. Připravil jsem proto vzory úkonů, u nichž lze předpokládat, že budou v agenturním zaměstnávání využívány nejčastěji. Připomínáme však, že nejde o závazné vzory ani doporučovaný návod, ale ometodickou pomůcku, která není anemohla být zatím ověřena praxí aani z ní nevychází. Zohledňuje pouze nově přijatou legislativní úpravu, která bude jistě předmětem (předpokládáme, že i protichůdných) úvah anázorů z oblasti teorie ipraxe. Přesto je při realizaci vzorů nutné brát v úvahu několik zásad: a) údaj omzdě je předmětem ochrany osobních údajů, b) dohoda mezi uživatelem aagenturou práce zakládá specifická práva apovinnosti, při realizaci některých z nich se neuplatní zákoník práce (např. výpovědní důvody pro skončení pracovního poměru), c) dohoda mezi uživatelem aagenturou práce musí být písemná, stejně jako Pokyn kvýkonu práce u uživatele. Absence písemné formy úkonů neznamená jejich neplatnost, jde oporušení zákonných povinností ze strany agentury práce, uživatele apod. d) dodržování dohody a dalších úkonů budou kontrolovat úřady práce v rámci kontrolní činnosti podle zákona ozaměstnanosti. IV. Dočasné přidělení může být ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo dočasné přidělení sjednáno, ato jednostranným prohlášením zaměstnance nebo uživatele s výpovědní lhůtou nebo bez této lhůty z následujících důvodů: A: 1. Důvody na straně zaměstnance: např. důvody zdravotní, organizační změny na straně uživatele, porušování povinností ze strany uživatele apod. (Podmínky k předčasnému ukončení lze specifikovat podle okolností azvláštností smluvního vztahu. Podmínky by měly být závažné, ato zejména takového charakteru, které jsou výpovědními důvody ke skončení pracovního poměru podle zákoníku práce.). 2. Důvody na straně uživatele: např. důvody organizační, racionalizační, porušení pracovní kázně zaměstnancem, zdravotní důvody na straně zaměstnance apod. Zdůvodů uvedených v části IV/A, v bodech 1. a2. této dohody může zaměstnanec nebo uživatel ukončit dočasné přidělení písemnou výpovědí ve lhůtě (např. patnáctidenní, třicetidenní apod.) Lhůta začíná běžet první den následující po doručení písemné výpovědi. B: Důvody pro předčasné ukončení dohody bez výpovědní lhůty: 1. Důvody na straně zaměstnace: zdravotní důvody prokázané lékařským posudkem, nesplňování podmínek ze strany uživatele sjednané vdohodě apod. 2. Důvody na straně uživatele: porušení pracovní kázně zaměstnancem, zdravotní důvody na straně zaměstnance, trestní řízení v souvislosti s výkonem práce apod. VI

7 Bez výpovědní lhůty může uživatel izaměstnanec ukončit dočasné přidělení z důvodů uvedených v části IV/B, v bodech 1. a2. následující den po písemném doručení tohoto prohlášení protistraně s uvedením důvodu pro jednostranné ukončení. V. 1. Agentura práce se zavazuje, že dočasně přidělenému zaměstnanci poskytne veškeré pracovněprávní nároky, jak vyplývají ze zákoníku práce adalších pracovněprávních předpisů. Ve výplatních termínech mu bude poskytovat mzdu, v případě splnění podmínek poskytne dovolenou na zotavenou po dohodě s uživatelem v rozsahu , náhradu škody, která mu případně vznikne při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 2. Uživatel se zavazuje, že zaměstnanci bude poskytovat pracovní volno v případě překážek v práci na straně uživatele ina straně zaměstnance za podmínek stanovených v zákoníku práce avnařízení vlády č. 108/1994 Sb. Případnou náhradu mzdy uhradí uživateli agentura práce. VI. Uživatel se zavazuje, že agentuře práce uhradí: Zaměstnavatel (dále jen agentura práce ) , která má oprávnění ke zprostředkování zaměstnání vydané Ministerstvem práce asociálních věcí ČR pod č ze dne vydává pokyn kdočasnému přidělení zaměstnance r. č bydliště kvýkonu práce kzaměstnavateli (dále jen uživatel ) na základě pracovní smlouvy sjednané dne....., ve smyslu dohody mezi agenturou práce auživatelem ze dne apodle 38b odst. 2 zákoníku práce. I. Místo výkonu práce u uživatele je Doba trvání dočasného přidělení je od do Podrobnosti jsou sjednány v pracovní smlouvě mezi agenturou práce azaměstnancem. II. Vedoucí zaměstnanec, který bude kontrolovat Vaši práci jako dočasně přiděleného zaměstnance je uuživatele (uvést konkrétního zaměstnance uživatele). Tento vedoucí zaměstnanec Vám bude ukládat pracovní úkoly, organizovat, řídit akontrolovat Vaši práci. Jménem uživatele Vám vytvoří příznivé pracovní podmínky a zajistí bezpečnost aochranu zdraví při práci. III. Práci budete vykonávat s měsíční mzdou (platem) včástce jde omzdu (plat), která je srovnatelná se mzdou zaměstnanců, kteří vykonávají stejnou práci. Při sjednání mzdy (platu ) bylo přihlédnuto ke kvalifikaci adélce odborné praxe. IV. Dočasné přidělení může být ukončeno před uplynutím doby na kterou bylo dočasné přidělení sjednáno, ato jednostranným prohlášením z Vaší strany jako 1. Za realizaci dočasného přidělení ve smyslu výše uvedené dohody jednorázově částku korun (uvést částku, která je pro agenturu práce ziskem za zprostředkování dočasně přiděleného zaměstnance). 2. Další náklady spojené s dočasným zprostředkováním (např. náklady na administrativní záležitosti, technické vybavení apod.) 3. Náhradu škody, která zaměstnanci vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti sním. 3. Částku, kterou agentura práce odvedla za zaměstnance na důchodové pojištění apříspěvek na státní politiku zaměstnanosti ana zdravotní pojištění. 4. Mzdu, kterou agentura poskytovala zaměstnanci. 4. Úhrady budou provedeny bezhotovostně na čísla účtů u bankovních ústavů V dne V dne..... Za agenturu práce za uživatele POKYN K DOČASNÉMU PŘIDĚLENÍ ZAMĚSTNANCE AGENTURY PRÁCE K JINÉMU ZAMĚSTNAVATELI dočasně přiděleného zaměstnance nebo uživatele, ato z následujících důvodů : A: 1. Důvody na Vaší straně jako dočasně přiděleného zaměstnance: např. důvody zdravotní, organizační změny na straně uživatele apod. (Podmínky k předčasnému ukončení lze specifikovat podle okolností azvláštností smluvního vztahu). 2. Důvody na straně uživatele: např. důvody organizační, racionalizační, porušení pracovní kázně zaměstnancem, nesplňování požadavků kladených na výkon práce, zdravotní důvody na straně zaměstnance, apod. Zdůvodů uvedených v části IV/A, v bodech 1. a2. této dohody můžete ukončit dočasné přidělení písemnou výpovědí ve lhůtě (např. patnáctidenní, třicetidenní apod.). Lhůta začíná běžet první den následující po doručení písemné výpovědi. B: Důvody pro předčasné ukončení dohody bez výpovědní lhůty: 1. Důvody na Vaší straně, jako dočasně přiděleného zaměstnance: zdravotní důvody prokázané lékařským posudkem, nesplňování podmínek ze strany uživatele sjednané vdohodě apod. 2. Důvody na straně uživatele: porušení pracovní kázně zaměstnancem, zdravotní důvody na straně zaměstnance, trestní řízení v souvislosti s výkonem práce apod. Bez výpovědní lhůty můžete ukončit dočasné přidělení z důvodů uvedených v části IV/B, v bodech 1. a2. následující den po doručení tohoto úkonu s uvedením důvodu. Stejné právo má uživatel. V. Informace opracovních amzdových podmínkách srovnatelného zaměstnance u uživatele: T É M A P R Á V O R U B R I K A P R A K T I C K Á P Ř Í R U Č K A F Ó R U M P O R A D N A M O N I T O R VII

8 P O R A D N A F Ó R U M P R A K T I C K Á P Ř Í R U Č K A P R Á V O R U B R I K A T É M A srovnatelným zaměstnancem u uživatele je (uvést druh práce, případně funkci, pozici nebo profesi srovnatelného zaměstnance, to je zaměstnance, který vykonává stejnou práci, jako dočasně přidělený zaměstnanec). Práci vykonává v pracovní době od do Jeho nárok na dovolenou na zotavenou je.... (Uvést případné další pracovní, event. mzdové podmínky). PRACOVNÍ SMLOUVA Podrobnosti jsou uvedeny v dohodě mezi agenturou práce auživatelem, s jejímž obsahem jste byl/a seznámen/a. V dne Za agenturu práce Zaměstnavatel (dále jen agentura práce ) , která má oprávnění ke zprostředkování zaměstnání vydané Ministerstvem práce asociálních věcí ČR pod č ze dne a zaměstnanec r. č. nebo datum amísto narození bydliště (dále jen zaměstnanec ) sjednávají následující pracovní smlouvu za účelem dočasného přidělení zaměstnance kvýkonu práce u zaměstnavatele (dále jen uživatel ) (uvést název, sídlo uživatele). I. 1. Pracovní poměr mezi agenturou práce azaměstnancem vzniká dnem (uvést den vzniku pracovního poměru, který se nemusí shodovat s počátečním dnem dočasného přidělení zaměstnance kuživateli). 2. Agentura práce se zavazuje, že zajistí zaměstnanci dočasný výkon práce u uživatele na dobu od do Od tohoto dne bude zaměstnanci přidělovat práci uživatel. (V případě, že se den vzniku pracovního poměru u agentury práce nekryje sdnem, kdy zaměstnanec začne vykonávat práci pro uživatele, je agentura práce povinna zajistit zaměstnanci výkon práce do tohoto dne). 3. Druh práce, který bude zaměstnanec u uživatele vykonávat, je II. 1. Zaměstnanec se zavazuje, že bude dočasně osobně vykonávat práce ve stanovené pracovní době podle podmínek sjednaných v bodě I. 2. Zaměstnanec se bude řídit pokyny uživatele adodržovat pracovní kázeň aostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy nebo kolektivní nebo pracovní smlouvou. III. 1. Před uzavřením pracovní smlouvy byl zaměstnanec seznámen s právy a povinnostmi aspracovními amzdovými podmínkami. 2. Práva apovinnosti zaměstnance se řídí zejména touto smlouvou, Dohodou o dočasném přidělení apokynem kdočasnému přidělení. 3. Možnost jednostranného ukončení dočasného přidělení před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, je uvedena v dohodě mezi agenturou práce auživatelem ze dne a vpokynu k dočasnému přidělení ze dne , který byl zaměstnanci předán dne.... IV. 1. Dovolená na zotavenou se řídí 100 a násl. zákoníku práce. (Doplnit, že se nárok na dovolenou na zotavenou řídí případně kolektivní smlouvou uživatele, pokud je dovolená u uživatele ve vyšší výměře než u agentury práce. Např. u agentury práce bude dovolená v rozsahu čtyř týdnů, kdežto u uživatele činí podle kolektivní smlouvy pět týdnů). 2. Možnost jednostranného ukončení - viz bod III/2 této smlouvy. 3. Mzda byla sjednána podle zákona č. 1/1992 Sb., včástce korun měsíčně abude vyplácena agenturou práce jako zaměstnavatelem. Její výše je na úrovni srovnatelných zaměstnanců u uživatele (viz Pokyn kdočasnému přidělení ze dne bod Při sjednání mzdy (platu ) bylo přihlédnuto ke kvalifikaci adélce odborné praxe. 4. Mzda je stanovena jako měsíční ajejí splatnost je každý dvacátý den po uplynutí měsíce, v němž byla práce vykonána. Mzda se vyplácí dvacátý den následujícího měsíce po vykonání práce za měsíční období. (Případně uvést číslo účtu u pěněžního ústavu, na který bude mzda poukazována). 5. Agentura práce se zavazuje zajistit stejné pracovní amzdové podmínky jako mají srovnatelní zaměstnanci. Pokud zjistí nebo jí bude sděleno, že tomu tak není, zajistí stejné podmínky i bez návrhu zaměstnance. 6. Týdenní pracovní doba u uživatele je čtyřicetihodinová aje rozložena rovnoměrně po osmi hodinách do pěti dnů v kalendářním týdnu. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, znichž jedno převzala agentura práce adruhé zaměstnanec. V dne v dne.... Za agenturu práce zaměstnanec M O N I T O R VIII Poznámky: 1) Právní úprava agenturního zaměstnávání v ČR provedená zákonem ozaměstnanosti azákoníkem práce jde značně nad rámec připravované směrnice ES. Tato směrnice je připravena kpřijetí od roku 2002 a předpokládá se, že bude schválena vorgánech ES v prvních měsících roku Tím vznikne povinnost k její implementaci do vnitrostátních právních předpisů všem členským státům EU. 2) Podle nové právní úpravy agenturního zaměstnávání může také fyzická osoba, která bude mít povolení ke zprostředkovatelské činnosti, zaměstnávat zaměstnance za účelem jejich dočasného přidělení kjinému zaměstnavateli (uživateli), viz 269 zákoníku práce. Stímto občanem musí však sjednat pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti. V těchto dvoustranných právních úkonech se musí agentura zavázat, že tomuto přijatému zaměstnanci zajistí výkon práce u jiného zaměstnavatele (uživatele). 3) Doba výkonu prací může být určena nejen přesným termínem, ale isplněním pracovního úkolu, výkonem určitých, konkrétních prací apod.

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Vybrané pasáže Zákoníku práce

Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání se v ČR řídí dvěma zákony - Zákoníkem práce a Zákonem o zaměstnanosti. Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání upravuje od 1.1.2012 novelizovaný Zákoník práce v těchto

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Agenturní zaměstnávání - BOZP a PO

Agenturní zaměstnávání - BOZP a PO 5.6.24. Agenturní zaměstnávání - BOZP a PO http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/agenturni-zamestnavanibozp-a-po Agentura práce dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace Pracovněprávní minimum 18. 5. 2017 1. Vznik pracovního poměru Ověření kvalifikace Před nástupem do práce (při přijímání) a při nástupu zkontrolovat, že zaměstnanec má požadovanou kvalifikaci a praxi vyžádat

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby.

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby. Platné znění částí zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 420/2011

Více

ulice č. popisné č. orientační obec část obce PSČ 3) Místo podnikání ulice č. popisné č. orientační

ulice č. popisné č. orientační obec část obce PSČ 3) Místo podnikání ulice č. popisné č. orientační Potvrzení přijetí ZFO č. jednací... Ohlášení živnosti podle 45 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen žz) 1) Fyzická osoba - zahraniční Titul Jméno

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o:

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o: Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. funkční období 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 444 z 6. volebního období

Více

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZD - Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Zajištění odborných školení pro pracovníky projektové kanceláře MPSV Část 2 - Školení se zaměřením na IT zadávanou

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. f[xxxxxxx] uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 14. Pracovní smlouva Mgr. Zuzana Válková Kdy se uzavírá

Více

1) Právnická osoba - zahraniční Obchodní firma nebo Název (včetně právní formy) Sídlo Ulice č. popisné č. orientační. Obec část obce PSČ

1) Právnická osoba - zahraniční Obchodní firma nebo Název (včetně právní formy) Sídlo Ulice č. popisné č. orientační. Obec část obce PSČ ZPO Potvrzení přijetí č. jednací... Ohlášení živnosti podle 45 odst. 3 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Právnická osoba

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Vznik pracovního poměru 1) pracovní smlouvou 2) jmenováním u vedoucích organizačních složek státu, ředitelů státních podniků apod. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat

Více

Šablona životních situací MPO MS Word

Šablona životních situací MPO MS Word 1. 2. 3. Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) 4. Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

elektronickým podpisem). Dále je možné ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu).

elektronickým podpisem). Dále je možné ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu). Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility Registrační číslo Úřadu práce ČR: Regionální mobilita Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility 106 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších

Více

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání Otázka: Pracovní právo Předmět: Právo Přidal(a): Ewujina Pracovní právo: je soubor právních předpisů o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (např. dovolená, ochrana zdraví při

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

Směrnice kvestora č. 2/2010

Směrnice kvestora č. 2/2010 Směrnice kvestora č. 2/2010 k uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen dohody) Tato směrnice stanovuje pracovní postupy při uzavírání dohod o pracovní činnosti (dále DPČ) a dohod

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽĎKU

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽĎKU Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na dojížďku Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽĎKU 106 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

A1. Před dosavadní bod 1 se vkládají nové body X1 až X4, které znějí:

A1. Před dosavadní bod 1 se vkládají nové body X1 až X4, které znějí: Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 911) Návrh na zamítnutí návrhu

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

doklady dle 21 odst. 2 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie.

doklady dle 21 odst. 2 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie. Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost

Více

Informace pro zaměstnavatele

Informace pro zaměstnavatele Informace pro zaměstnavatele Pracujeme s omezením v Olomouckém kraji reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000031 V rámci projektu je možné ze strany zaměstnavatelů využít tyto klíčové aktivity: Název klíčové

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat?

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE PRÁVNICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE PRÁVNICKÁ OSOBA 10JedRegFormPO2info.pdf - Adobe Acrobat Professional ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE PRÁVNICKÁ OSOBA a) Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel

Více

Fibichova 4666/6, Jihlava Ing. Miloslav Kaválek, ředitel není Otce DPH. či. i. Předmět a účel smlouvy

Fibichova 4666/6, Jihlava Ing. Miloslav Kaválek, ředitel není Otce DPH. či. i. Předmět a účel smlouvy Č. J. KŮ-04350/2016-760-2020 Rámcová smlouva o zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce ( 66 zákona Č. 435/2004 Sb.), v rámci projektu" - Zabezpečování odborné praxe

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele...

Více

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE 11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE Cílem této kapitoly je vysvětlení, případně zopakování, základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a úřady práce. Po prostudování

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších

Více

D O H O D A. mezi. vládou Rakouské republiky. o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí

D O H O D A. mezi. vládou Rakouské republiky. o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí D O H O D A mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí Vláda České republiky a vláda Rakouské republiky (dále

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek :

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek : PRACOVNÍ SMLOUVA název společnosti: sídlo společnosti : IČ: zastoupená: jako zaměstnavatel a pan/paní : bytem : rodné číslo : jako zaměstnanec Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

D O H O D A o zřízení chráněného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. TPA-P-9/2016

D O H O D A o zřízení chráněného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. TPA-P-9/2016 D O H O D A o zřízení chráněného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. TPA-P-9/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Ing. Martina Bečvářová, ředitelka kontaktního pracoviště

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

5. u podnikající zahraniční fyzické osoby doklad prokazující oprávnění k podnikání nebo doklad obdobného charakteru.

5. u podnikající zahraniční fyzické osoby doklad prokazující oprávnění k podnikání nebo doklad obdobného charakteru. Strana 238 Sbírka zákonů č. 30 / 2012 30 VYHLÁŠKA ze dne 16. ledna 2012 o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti?

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti? Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost?

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost? Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi?

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu

Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu Mgr. Veronika Paseková oddělení právní podpory zaměstnanosti odbor trhu práce Ministerstvo práce a sociálních věcí Právní

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Sjednaný druh práce: konzultant / konzultantka pro administraci projektů, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 1

Sjednaný druh práce: konzultant / konzultantka pro administraci projektů, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 7. 4. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Kdo může ohlásit vázanou živnost?

Kdo může ohlásit vázanou živnost? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016.

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016. D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Mgr. Petr Blecha,

Více

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Cizinec může na území ČR vykonávat práce za předpokladu, že má platné povolení k zaměstnání a platné vízum k pobytu za účelem zaměstnání. Kdo je účastníkem

Více