Digitální učební materiál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální učební materiál"

Transkript

1 Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing. Sára Bezková Společenskovědní 1. ročník Pracovní právo část druhá Základní pojmy pracovního práva a účastníci pracovněprávních vztahů, vznik pracovního poměru, dohody o pracích mimo pracovní poměr květen/2012

2 Obr. 1 přehled pracovního práva dle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Základní pojmy pracovního práva Pracovní právo operuje s mnohými pojmy. Pojďme si alespoň přiblížit pojmy, které se v pracovním právu objevují nejčastěji. Jsou jimi: Obr. 2

3 Zaměstnavatel fyzická nebo právnická osoba (firma, společnost), která zaměstnává fyzické osoby v pracovněprávním vztahu Zaměstnanec fyzická osoba uzpůsobena vykonávat práci a právně způsobilá, po dosažení plnoletosti mající i hmotnou odpovědnost Úřad práce územní orgán státní správy s právní subjektivitou, spadající pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, státní instituce, jejíž hlavní činností je poskytování informací z oblasti pracovního trhu Odbory úkolem je zajišťovat ochranu sociálních a ekonomických zájmů zaměstnanců, zajišťují i další potřeby zaměstnanců Kolektivní spor tyto spory se týkají uzavření kolektivní smlouvy nebo může jít o spory o plnění závazků, vyplývající z této smlouvy Stávka je to forma protestu, zaměstnanci tím poukazují na svou nespokojenost a to nejčastěji v oblasti mezd, politiky podniku atd. Pracovní poměr - je smluvní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, jehož předmětem je pracovní činnost, kterou zaměstnance zavazuje za mzdu, popř. plat pro zaměstnavatele vykonávat - sjednává se písemnou formou, pracovní poměr vzniká dnem nástupu do práce

4 Vznik pracovního poměru - pracovní smlouvou (základní a nejčastější forma vzniku pracovního poměru) - jmenováním (jmenování statutárním orgánem nebo majitelem podniku) - volbou příslušným orgánem (dle zvláštních předpisů nebo stanov různých organizací) Pracovní poměr je uzavírán podle platných právních norem, v ČR podle ustanovení v Zákoníku práce Může být uzavřen, jak na dobu určitou, tak i na dobu neurčitou, kdy vzniká trvalý pracovní poměr, také se může jednat o pracovní poměr částečný Pracovní smlouva dvoustranný právní akt, který má předepsanou písemnou formu a jedno vyhotovení písemné pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci V pracovní smlouvě musí být podle Zákoníku práce uvedeny 3 zákonné záležitosti: - druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat - místo výkonu práce - den nástupu do zaměstnání Zaměstnavatel by měl písemně informovat také o: - délce dovolené a jak se stanovuje - výpovědních dobách - týdenní pracovní době a jejím rozvržení - mzdě, termínu a způsobu jejího vyplácení - kolektivních smlouvách

5 Pracovní smlouva - vzor Pracovní smlouva (dle zákoníku práce) Petr Novotný, IČ:., se sídlem (zaměstnavatel) a Josef Navrátil, bytem (zaměstnanec) uzavírají tuto pracovní smlouvu: Pracovní poměr vzniká dne I. Vznik pracovního poměru II. Druh práce Zaměstnanec bude vykonávat práci kuchaře. Výkon práce obnáší přípravu pokrmů a pomocné práce spojené s jejich přípravou. III. Místo výkonu práce Místem výkonu práce je restaurace na adrese.. IV. Doba pracovního poměru Pracovní poměr se sjednává na jeden rok. (Pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou.) V. Zkušební doba Sjednává se zkušební doba v délce 3 měsíců. VI. Mzda Zaměstnanci náleží za vykonanou práci mzda ve výši Kč (patnáct tisíc korun českých). Mzda je splatná po vykonání práce, a to do 5. dne následujícího měsíce, ve kterém vzniklo právo na úhradu mzdy. VII. Výpovědní doba Výpovědní doba činí u obou účastníků 2 měsíce. VIII. Ostatní ustanovení Ostatní práva a povinnosti účastníků smlouvy se řídí ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími pracovně právními předpisy. IX. Prohlášení stran

6 Obě strany prohlašují, že si pracovní smlouvu sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. V Mělníku dne Petr Novotný Josef Navrátil (zaměstnavatel) (zaměstnanec) Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Vyjma uzavření pracovního poměru prostřednictvím pracovní smlouvy se může jednat také o dohodu pracovní činnosti a o dohodu o provedení práce 1. Dohoda o pracovní činnosti - musí být písemná a musí být v ní uvedena mzda, jinak je neplatná - nesmí být překročena 20 hodinová týdenní pracovní doba - výpovědní doba je 15 denní - odměna za dohodu o pracovní činnosti podléhá v plném rozsahu dani z příjmu, tak i zdravotnímu a sociálnímu pojištění 2. Dohoda o provedení práce - je uzavírána s FO, jestliže předpokládaný rozsah práce, na který se dohoda uzavírá, není větší než 300 h ročně u jednoho zaměstnavatele - tento pracovní vztah zaniká ukončením práce - z odměny se nesráží zdravotní, což vyplývá, že brigádník nemá nárok na nemocenskou, vyjma studentů - od roku 2012 v případě překročení částky ,-Kč, podléhá odměna dani z příjmu, zdravotnímu i sociálnímu pojištění

7 Základní zásady pracovněprávních vztahů Pracovněprávní vztahy podle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., mohou vzniknout jen se souhlasem fyzické osoby a zaměstnavatele Zaměstnavatel - nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance - musí zajistit zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz jakékoliv diskriminace zaměstnanců - poskytovat stejné mzdy nebo platu a jiných peněžních plnění - musí seznámit zaměstnance s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy - organizovat, řídit, kontrolovat, hodnotit - vytvářet příznivé pracovní podmínky - pečovat o zvyšování odborné úrovně zaměstnanců - nesmí zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat, znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů Zaměstnanec - je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru - má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - pracovat svědomitě a řádně - plně využívat pracovní dobu a pracovní prostředky - řádně hospodařit se svěřeným majetkem, dodržovat předpisy Obr. 3

8 TEST pracovní právo označte správnou odpověď 1. Jaké vztahy upravuje pracovní právo? a) Vztahy týkající se sféry obchodu a podnikání b) vztahy, které vznikají mezi státními zaměstnanci na jedné straně a státem jako jejich zaměstnavatelem na straně druhé c) vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli s výjimkou podmínek vzniku, trvání a zániku pracovního poměru, které jsou upraveny v rámci občanského práva d) vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli včetně podmínek vzniku, trvání a zániku pracovního poměru 2. Které právní předpisy představují prameny pracovněprávních vztahů? a) Občanský zákoník b) Zákoník práce a Občanský soudní řád c) Zákoník práce d) Zákoník práce, zákon o důchodovém pojištění, zákon o veřejném zdravotním pojištění 3. Která povinnost zaměstnance v rámci pracovního poměru tvoří hlavní předpoklad povinnosti zaměstnavatele vyplácet mu mzdu? a) Povinnost odvést daň z příjmu právnických osob b) povinnost vykonávat osobně práci v souladu s pokyny zaměstnavatele c) povinnost spolupracovat s ostatními zaměstnanci d) povinnost buď vykonávat práci, nebo zajistit její provedení třetí osobou v souladu s pokyny zaměstnavatele 4. Které údaje patří mezi ty, jež musí obsahovat pracovní smlouva? a) Údaje o druhu práce, místě výkonu práce a dnu nástupu do práce b) mzda a způsob odměňování, termíny a způsob výplaty mzdy c) údaje o zkušební době d) údaje o předchozí praxi zaměstnance 5. Jaké základní povinnosti musí plnit zaměstnavatel vůči zaměstnanci? a) Přidělovat práci podle svého uvážení a potřeby, nezávisle na druhu práce z pracovní smlouvy b) přidělovat práci podle pracovní smlouvy a platit za práci mzdu, pokud to zaměstnavateli umožňuje jeho momentální finanční situace c) přidělovat práci podle pracovní smlouvy, platit mu za práci mzdu, vytvářet podmínky pro plnění úkolů a dodržovat všechny další pracovní podmínky d) platit mu za práci mzdu a neukládat zaměstnanci žádné pracovní úkoly, které odmítá vykonávat 6. Jak vzniká pracovní poměr? a) Pouze na základě pracovní smlouvy, která může být uzavřena pouze písemně b) pracovní smlouvou a jmenováním c) pracovní smlouvou, volbou příslušného orgánu a jmenováním statutárním orgánem d) pouze na základě pracovní smlouvy, která může být i formou ústní

9 TEST pracovní právo vyhodnocení 1. Jaké vztahy upravuje pracovní právo? a) Vztahy týkající se sféry obchodu a podnikání b) vztahy, které vznikají mezi státními zaměstnanci na jedné straně a státem jako jejich zaměstnavatelem na straně druhé c) vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli s výjimkou podmínek vzniku, trvání a zániku pracovního poměru, které jsou upraveny v rámci občanského práva d) vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli včetně podmínek vzniku, trvání a zániku pracovního poměru 2. Které právní předpisy představují prameny pracovněprávních vztahů? a) Občanský zákoník b) Zákoník práce a Občanský soudní řád c) Zákoník práce d) Zákoník práce, zákon o důchodovém pojištění, zákon o veřejném zdravotním pojištění 3. Která povinnost zaměstnance v rámci pracovního poměru tvoří hlavní předpoklad povinnosti zaměstnavatele vyplácet mu mzdu? a) Povinnost odvést daň z příjmu právnických osob b) povinnost vykonávat osobně práci v souladu s pokyny zaměstnavatele c) povinnost spolupracovat s ostatními zaměstnanci d) povinnost buď vykonávat práci, nebo zajistit její provedení třetí osobou v souladu s pokyny zaměstnavatele 4. Které údaje patří mezi ty, jež musí obsahovat pracovní smlouva? a) Údaje o druhu práce, místě výkonu práce a dnu nástupu do práce b) mzda a způsob odměňování, termíny a způsob výplaty mzdy c) údaje o zkušební době d) údaje o předchozí praxi zaměstnance 5. Jaké základní povinnosti musí plnit zaměstnavatel vůči zaměstnanci? a) Přidělovat práci podle svého uvážení a potřeby, nezávisle na druhu práce z pracovní smlouvy b) přidělovat práci podle pracovní smlouvy a platit za práci mzdu, pokud to zaměstnavateli umožňuje jeho momentální finanční situace c) přidělovat práci podle pracovní smlouvy, platit mu za práci mzdu, vytvářet podmínky pro plnění úkolů a dodržovat všechny další pracovní podmínky d) platit mu za práci mzdu a neukládat zaměstnanci žádné pracovní úkoly, které odmítá vykonávat 6. Jak vzniká pracovní poměr? a) Pouze na základě pracovní smlouvy, která může být uzavřena pouze písemně b) pracovní smlouvou a jmenováním c) pracovní smlouvou, volbou příslušného orgánu, jmenováním statutárním orgánem d) pouze na základě pracovní smlouvy, která může být i formou ústní

10 Zdroje: Zákoník práce č. 262/2006 Sb. Obr. 1 vlastní tvorba Obr. 2 dostupné: oradna_shutterstock_ jpg Obr. 3dostupné: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci TESTY Odmaturuj