Analýza italské gastronomie v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza italské gastronomie v České republice"

Transkript

1 Analýza italské gastronomie v České republice Diplomová práce Bc. Andrea Nekvindová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. Datum odevzdání diplomové práce: 9. května 2013 Datum obhajoby diplomové práce: 1 Praha 2013

2 Master s Dissertation Analysis of Italian gastronomy in the Czech Republic Bc. Andrea Nekvindová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. Date of Submission: 9 of May 2013 Date of Thesis Defense: Praha

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Analýza italské gastronomie v České republice zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.. Bc.Andrea Nekvindová V Praze dne 9. května

4 Děkuji vedoucímu diplomové práce Ing. Janu Hánovi za odborné rady a připomínky, které mi poskytoval v průběhu vzniku této diplomové práce a také všem respondentům z dotazníkových šetření. 4

5 Abstrakt Jméno a příjmení autora: Andrea Nekvindová Název diplomové práce: Analýza italské gastronomie v České republice Diplomová práce Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. Místo a datum vydání: Ústí nad Labem 9. května 2013 Počet stran: 80 Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit nakolik je italská kuchyně v českých restauracích opravdu italská a nakolik se jedná o počeštěnou italskou kuchyni. Do jaké míry se restaurace přizpůsobují vkusu českých zákazníků. Práce se rovněž zabývá kulinářskými preferencemi českých zákazníků při návštěvě italské restaurace a snaží se popsat atributy úspěšné italské restaurace a jak jich dosáhnout. Práce je rozdělena do tří částí, z nichž první poskytuje přehled italské kuchyně včetně regionálních charakteristik, typických ingrediencí a tradičních receptur. Druhá část práce popisuje hypotézy, výzkumné metody a výsledky. Závěrečná část pak shrnuje a uzavírá výzkum a podává návrhy na zlepšení. Klíčová slova: italská kuchyně, italské restaurace v České republice, přizpůsobení, odlišnosti, 5

6 Abstract Author: Andrea Nekvindová The Title of the Diploma Thesis: Analysis of Italian gastronomy in the Czech Republic Diploma Thesis The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Supervisor: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. Issued: Ústí nad Labem 9. května 2013 Number of Pages:80 The main goal of this thesis is to find out how different the genuine Italian cuisine is from what we can get in Italian restaurants in the Czech Republic, i.e. to what extent the restaurants adjust to the local conditions and tastes. The thesis also deals with Czech customers preferences, characteristic features of successful Italian restaurants in the CR and with the most common deviations from traditional processes and principles in the Italian cuisine and adjustments to local tastes the restaurants consider necessary to make. The thesis is divided into three parts, the first of which provides an outline of the Italian cuisine including regional characteristics, typical ingrediences and traditional recipes. The second part describes the hypotheses, the research methods, the research in itself and its results. The final part summarizes and concludes the research and provides suggestions for improvements. Key Words: Italian cuisine, Italian restaurants in the CR, adjustments, differences, 6

7 OBSAH ÚVOD..11 1Teoreticko-metodologická část Definice pojmů Italská kuchyně stručný úvod Historie italské kuchyně Základní prvky italské gastronomie Těstoviny Olivový olej Ryby a mořské plody Byliny a koření Rýže Rajčata Víno Charakteristika italských regionů Friuli-Venezia Giulia Benátky a Benátsko Trentino-Alto Adige ( Trentino-Jižní Tyrolsko) Lombardie Valle d'aosta (Údolí Aosty) Piemont Ligurie Emilia-Romagna Toskánsko Umbrie Marche Lazio-Řím Abruzzo Molise Kampánie 38 7

8 Apulie Basilicata Kalábrie Sicílie Sardinie 41 2 Analytická část Analýza italské gastronomie v České republice Přehled zkoumaných italských restaurací Dotazníkové šetření italských restaurací Shrnutí dotazníkového šetření italských restaurací Dotazníkové šetření zákazníků Shrnutí dotazníkového šetření zákazníků Cenová srovnání Vyhodnocení stanovených hypotéz 69 3 Návrhová část Nakolik je italské kuchyně v České republice skutečně italská Atributy úspěšné restaurace Aplikace atributů úspěšné restaurace v Ústí nad Labem 74 ZÁVĚR 79 LITERATURA 81 PŘÍLOHY 83 8

9 Seznam grafů Graf č. 1: Kde nakupujete suroviny pro přípravu italských pokrmů...53 Graf č. 2: Vyrábíte si vlastní těsto na pizzu...54 Graf č. 3 Kolik je Vám let...57 Graf č. 4: Jaké máte dosažené vzdělání...58 Graf č. 5: Jaká jídla si nejčastěji objednáváte...59 Graf č. 6: Považujete nabídku v jídelních lístcích za dostačující 60 Graf č. 7: Jak často navštěvujete italskou restauraci 61 Graf č. 8: Jak hodnotíte kvalitu italských restaurací v České republice 62 Graf č. 9: Co by se dalo zlepšit v italských restauracích v České republice 63 Graf č. 10: Co je pro Vás v italské restauraci nejdůležitější?...64 Graf č. 11: Kolik jste ochotni utratit za jídlo pro dvě osoby?

10 Seznam tabulek Tabulka č. 1: Přehled italských restaurací v ČR 49 Tabulka č. 2: Ve kterém roce vznikla Vaše restaurace 51 Tabulka č. 3: Je Váš šéfkuchař italské, české nebo jiné národnosti 54 Tabulka č. 4: Kalkulace spaghetti aglio olio poperoncino 68 Tabulka č. 5: Kalkulace carpaccio 68 Tabulka č. 6: Předpokládané denní tržby 76 Tabulka č. 7: Mzdy personálu restaurace 77 Tabulka č. 8 Předpokládané měsíční tržby 77 10

11 Úvod Tato diplomová práce je věnována analýze italské gastronomie v České republice. Důvodem pro výběr tématu byla snaha o kategorizaci italských restaurací v České republice, protože při svých návštěvách italských restaurací se zákazníci setkávají nejen s rozdílnou úrovní, ale hlavně s tím, že v některých případech jsou italské snad pouze názvy jídel, popřípadě název restaurace. Naopak ryze italských restaurací je v České republice relativně málo. Proto jsem si pro svou diplomovou práci vytyčila jeden hlavní cíl, tj. nakolik je italská kuchyně v českých restauracích italská a nakolik se jedná o počeštěnou italskou kuchyni, a tři vedlejší cíle: 1. Vycházejí restaurace z čerstvých, případně dokonce italských surovin? 2. Co preferují zákazníci při návštěvě italské restaurace? 3. Jaké jsou atributy úspěšné italské restaurace? K tomu, abychom mohli na tyto otázky odpovědět, jsme si vybrali vzorek dvaceti restaurací z několika oblastí (Praha 1, Praha 2, Praha 4, Praha 6, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Ústí nad Labem, Teplice, Děčín), které byly navštíveny a jejichž majitele či provozní byli podrobeni dotazníkovému šetření. Také jsme v těchto restauracích analyzovali jídelní lístky a kvalitu restaurací (kvalitu jídla, cenovou úroveň, kvalitu obsluhy). Druhým zdrojem informací pak byl průzkum provedený na 50 respondentech, které jsme v italských restauracích oslovili. (20 dotazovaných bylo osloveno mnou osobně, 30 lidí bylo osloveno přímo v italských restauracích). Tyto informace pak byly vyhodnoceny. Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol, přičemž první kapitola je přehledem italské kuchyně, druhá je analytická a pracuje převážně s daty získanými mým průzkumem a třetí kapitola je návrhová a snaží se přinést souhrn doporučení pro jednotlivé kategorie italských restaurací. První kapitola, která předchází analytické části, je věnována úvodu do italské kuchyně, včetně stručného seznamu ochranných známek italských produktů, které zaručují nejen původ, ale i kvalitu surovin, dále historii italské kuchyně, přehled 11

12 nejdůležitějších italských produktů (těstoviny, olivový olej, rýže atd.) a protože jsme v Itálii, nemůže chybět alespoň velmi stručné představení italských vín. První kapitola rovněž seznamuje čtenáře s oblastmi Itálie, protože pojem italská kuchyně je poměrně široký a různorodý. Jiná kuchyně je charakteristická pro severní oblast Alto Adige (tato oblast je navíc poměrně specifická, protože obyvatelé oblasti Alto Adige se považují spíše za Rakušany než za Italy) a jiná kuchyně je charakteristická pro střední a jižní Itálii. Pro každou italskou oblast uvádím přehled nejcharakterističtějších surovin i pokrmů. Druhá kapitola je zaměřená na odpovědi na položené otázky. Prezentují se zde dotazníky, analýza v nich obsažených odpovědí, a vyhodnocují odpovědi zákazníků i restauratérů. V dotaznících pro restaurace jsem se zaměřila na čerstvost a původ surovin, na výskyt polotovarů v restauraci, na národnost šéfkuchaře apod. V dotazníku věnovaném zákazníkům jsou otázky zaměřené na jejich preference specifických jídel, jak často italské restaurace navštěvují, co je pro zákazníky při výběru restaurace nejdůležitější, zda hodnotí nabídku v jídelních lístcích jako dostačující, jakou částku jsou ochotni při návštěvě restaurace utratit. Výsledkem druhé kapitoly jsou nejen preference zákazníků a zhodnocení restaurací, ale také určitá kategorizace zkoumaných restaurací, přičemž v této kategorizaci je nejdůležitějším faktorem umístění restaurace. Třetí kapitola odpovídá na otázky, nakolik je italská gastronomie v České republice opravdu gastronomií italskou a nakolik se jedná o modifikovanou italskou kuchyni a jsou uvedeny důvody, proč tomu tak je. Jsou zde rovněž navržena opatření, která by u jednotlivých kategorií italských restaurací mohla vést k větší úspěšnosti. Z druhé kapitoly totiž vyplynula proměnlivost faktorů, které mají vliv na úspěch italské restaurace. Například pro italskou restauraci na Praze 1 je prvořadým kritériem kvalita (nabízených pokrmů, obsluhy, prostředí), ale cena pokrmů je až druhořadá. Z tohoto důvodu jsou doporučení pro tento typ restaurací zcela odlišná od doporučení pro restaurace na sídlišti či v malém městě. Vědecké metody, které byly v této diplomové práci použity, by se daly označit jako deskriptivní výzkumný plán tedy popis zkoumaného jevu včetně statistik výskytu. Za vědeckou metodu tady považujeme posloupnost používanou při vědeckém 12

13 výzkumu, kdy cílem je získat znalosti a vědomosti pozorováním a na základě známých poznatků. Informačními zdroji mi v analytické části byly dotazníky (jak pro restaurace, tak pro zákazníky) a vlastní návštěva restaurací. V první kapitole pak byla informačním zdrojem literatura, jejíž přehled je uveden v seznamu literatury. 13

14 1 Teoreticko-metodologická část 1.1. Definice pojmů Gastronomie Je definována jako nauka o labužnictví a kuchařském umění. V širším slova smyslu je gastronomie vnímána jako soubor pravidel o kulinářské úpravě pokrmů a kultuře stolování. Gastronomie je odvozená ze slova gastrologie. Název vznikl ze dvou slov gastro žaludek, žaludeční, a logie věda, vědní obor. 1 Enogastronomie Enogastronomie má původ v Itálii. Slovo enogastronomie je nauka o umění harmonicky propojit pokrmy a vína. 2 Slow food Protestní kulinářský směr odstartovaný v roce 1986 s cílem odradit jedlíky od stále populárnějšího fast foodu. Původce myšlenky, Carlo Petrini, klade důraz na tradiční stolování, jeho relaxační a požitkářský charakter. Brojí proti čas-spořivým jídelním návykům, stejně tak jako proti rychlé a masové přípravě pokrmů z průmyslových surovin, které má za přesný opak místních, čerstvých a kvalitních ingrediencí. 1 BUREŠOVÁ, P Sommelier v současné české gastronomii. Praha: VŠH, s. ISBN [cit ]. Dostupné na internetu: 14

15 1.2 Italská kuchyně Cucina italiana (italská kuchyně) patří k jedné z nejvýznamnějších, nejoblíbenějších a nejchutnějších na světě. Nabízí pestrou nabídku pokrmů vytvořených podle téměř nekonečného množství receptů. Italský způsob vaření je založen v prvé řadě na čerstvosti surovin a snadné přípravě. Vychází se převážně z jednoduchých ingrediencí a sezonních surovin. Vzhledem k dobrému přístupu k moři je země hojně zásobovaná rybami a mořskými plody. S ohledem na časté využití ryb, zeleniny a extra panenského olivového oleje v pokrmech, jde o relativně zdravou kuchyni v porovnání s ostatními kuchyněmi. Každý region, provincie, město či vesnice je specifický svými tradičními pokrmy. Vzhledem k odlišným klimatickým zónám nabízí každá oblast své charakteristické speciality. 3 Itálie má největší počet oficiálně chráněných produktů v rámci Evropské unie, které nesou ochrannou známky. DOP (Denominazione d Origine Protetta), v anglické verzi PDO (Protected Designation of Origin), což znamená v překladu chráněné označení původu. Vztahuje se na zemědělské a potravinářské produkty. Všechny suroviny, zpracování a fáze výroby musí být prováděny v rámci vymezené zeměpisné oblasti. IGP (Indicazione Geografica Protetta), v anglické verzi PGI (Protected Geographical Indication), což znamená v překladu chráněné zeměpisné označení. Vztahuje se rovněž na zemědělské a potravinářské produkty. Aby produkt mohl nést označení IGP musí výroba alespoň částečně probíhat v rámci vymezené zeměpisné oblasti. 4 Třetí kategorií ochrany je potom TSG (Traditional Speciality Guaranteed) a nemá italský ekvivalent. Označení TSG v překladu znamená zaručené tradiční speciality a vztahuje se na zemědělské nebo potravinářské produkty. Produkty nesoucí toto označení mají specifické rysy (tradiční suroviny, výrobní procesy) a výrazně se odlišuje od produktů nebo potravin stejné kategorie, ale nejsou nijak vázány na místo původu. 5 3 ANDERSON,B The Foods of Italy, New York, Italian Trade Commission, s.ISBN ASSELLE,M.,YARVIN, B Cucina Piemontese,New York:Hippocrene books, s. ISBN ANDERSON,B The Foods of Italy, New York, Italian Trade Commission, s.ISBN

16 1.3 Historie italské gastronomie Antika Počátky vzniku italské gastronomie sahají až do 4. století před naším letopočtem. První středomořské národy připravovaly pokrmy především z prosa nebo obilné kaše. Další obživu si obyvatelé zajišťovali z lesů, polí a potoků. Italské kuchyni se poprvé dostává pozornosti již v době Antiky díky Sicilanu řeckého původu jménem Archestratos ze Syrakus, který napsal báseň o kulinářském umění, v níž navazuje na starořecké způsoby přípravy dobrého jídla. Archestratos klade důraz na používání sezónních a velice kvalitních surovin a na jednoduchou přípravu ryb i masa a zastává názor, že přirozené chutě by neměly být překryty kořením, bylinami a jinými ochucovadly. Tento přirozený způsob vaření byl však pozapomenut během 1. století, kdy Marcus Gavius Apicius publikoval svou knihu De re coquinaria (o umění kuchařském). Apicius v knize popisuje pozoruhodnou škálu různých druhů jídel ze zeleniny, těstovin, masa, ryb, mořských plodů, hub, lanýžů, ořechů, sýrů, pečiva a koláčů. Recepty jsou založené na hojném použití bylin a různých druhů koření. 6 Středověk Středomořské národy, včetně Etrusků a dalších raně italských národů, přispěly k zavádění nových postupů a procesů, jako bylo například mletí obilovin, kynutí těsta, drcení oliv na výrobu olivového oleje a další a také začaly s výrobou sýrů. Z hroznového vína se lidé snažili vyrábět různé octy a vína. Římané pak během let pozvedli zemědělství z úrovně základních dovedností až k jakési vědě. Rozvinuli metody přípravy pokrmů i uchovávání potravin. Postupem času rovněž došlo k rozkvětu obchodu s vínem, obilím a solí. Sůl byla velice ceněna, dokonce i někteří vojáci byli placeni solí. Sůl se používala jako ochucovadlo a také jako přísada ke konzervaci. Aby lidem potraviny déle vydržely, začaly se konzervovat pomocí roztoku soli (nací). Solný nálev byl používán pro nakládání ryb, vepřového masa nebo zeleniny. Jako další konzervační prostředek se využíval olej či ocet. Konzervace ovoce probíhala pomocí pálenek, medu a cukru. Římané rovněž začali dovážet suroviny, které se jim nedostávaly. Importovali nové druhy ovoce, zeleniny, obilovin a koření, které se nakonec staly součástí běžné italské kuchyně. Ve středověku byla kuchyně do jisté míry ovlivněna arabskými vlivy. Arabové okupovali jižní Itálii v 9. století. Přinesli do země 6 DEWITT,D Da Vinciho kuchyně.praha:ikar s.ISBN

17 třtinový cukr, rozinky, mandle, špenát a další suroviny. Také přispěli k přípravě sladkých jídel a zmrzlin. 7 O původu těstovin se vedou různé teorie. Někteří datují původ těstovin k dobám starých Řeků, jiní se domnívají, že těstoviny přišly s příchodem Marca Pola. Avšak první doložené zdroje o výrobě těstovin pocházejí od Arabů na Sicílii ve 12. století. Odtud se obliba těstovin rozšířila na jih a dále pak na sever země. Jídelníčky se vylepšily v pozdním středověku díky prosperitě městských států a také díky tomu, že se začaly dovážet potraviny z jiných zemí. Kupci z Benátek, Janova a Pisy dodávali zboží celé Itálii a také představili středozemní chutě v severní Evropě. Doba předrenesanční V předrenesanční gastronomii se v Itálii za základní suroviny považoval olivový olej, pšeničný chléb, ryby, vejce, zelenina, jehněčí maso a víno. Chudina se stravovala skromně, ovšem na dvorech se konaly velkolepé hostiny. Koření se používalo v menším množství, jelikož bylo drahé. Pouze zámožnější lidé si ho mohli dovolit. Ve středověku nebylo vhodné podávat hovězí maso na šlechtických dvorech, protože bylo považováno za jídlo pro chudé. To se ovšem v předrenesanční době změnilo. Šlechta si zakládala na hovězím a především telecím mase. Právě telecí maso bylo důkazem bohatství a jakési prestiže šlechty, která si mohla dovolit utratit tele. V oblibě bylo také drůbeží či vepřové. Z mořských ryb se jedla makrela, platýs, tuňák nebo treska. Další pokrmy, které se objevovaly na dvorech, byla jídla, nad kterými bychom dnes znechuceně kroutili hlavou. Na vrchol labužnických pochoutek se vyšplhaly rypák, oči, líčka, játra, vnitřnosti, hlava nebo dršťky. Další vlivy, které obohatily Italskou gastronomii, přišly z Blízkého východu. V zámcích se začaly vyskytovat nové ingredience, mezi které patřil cukr, mandle, pistácie, rýže, datle, citrusové plody, granátová jablka a špenát. Díky tomu vznikaly nové pokrmy. Z mandlí se začal vyrábět marcipán, který se podával na závěr menu. Víno se považovalo za nápoj šlechty. Lehká vína se podávala k předkrmům, červená vína k pečeni, hutná a míchaná vína k dezertům. Nejkvalitnější vína se podávala na dvorech. Pro chudé obyvatele byly levné moky, které neměly s vínem nic moc společného. Podle svého postavení si lidé vybírali vína. Bílá vína byla 7 ANDERSON,B The Foods of Italy, New York, Italian Trade Commission, s.isbn

18 jemnější a patřila mezi vybranější, a proto se hodila lépe pro vyšší urozenou třídu. Naopak červená vína, která byla vydatnější a také levnější si mohla dovolit i nižší třída. 8 Renesance Renesance povznesla kulinářského umění ještě výše, což se projevilo v hostinách na papežském dvoře v Římě a snad nejvíce ve Florencii na dvoře Medicejském. Požitkářské chutě rodiny Medici se přenesly do Francie, když se Kateřina de Medici provdala za krále Jindřicha II. Kateřina de Medici si s sebou přivezla své kuchaře a recepty, které podle pověsti stanovily trend francouzské kuchyně. 9 Renesanční kuchyně byla také obohacena objevením Ameriky Kryštofem Kolumbem, po němž se v Evropě objevily brambory, rajčata, fazole, dýně, kukuřice, nové druhy drůbeže a další. Hlavním zastáncem italské národní kuchyně byl později Pellegrino Artusi, který napsal knihu La scienza in cucina e l arte di mangiar bene (1891). Napsat knihu s takovým množstvím receptů nebyla lehká záležitost, jelikož italští kuchaři vždycky spoléhali a stále spoléhají více na individuální chutě a intuici, než na psané receptury s přesnými poměry a postupy. I přes pokusy o standardizaci italské kuchyně od Alp až po Středozemní ostrovy, italská gastronomie zůstává modelem různorodosti, kterou si můžeme vychutnat v hrdě tradičních jídlech každého regionu. 8 DEWITT,D Da Vinciho kuchyně.praha:ikar, s.ISBN PIRASOVÁ, C Culinaria Itálie.Bratislava:Slovart, s. ISBN

19 1.4 Základní prvky italské gastronomie V této části budou představeny hlavní prvky, které tvoří základ italské gastronomie. Zvláštní pozornost je věnována významným surovinám, které jsou v italských kuchyních obvykle hojně využívané. Jedná se především o těstoviny, olivový olej, ryby a mořské plody, rajčata, bylinky, rýži a víno, které je nedílnou součástí italské enogastronomie. Další, bezesporu taktéž často využívané, suroviny jsou popsány u jednotlivě uvedených italských regionů Těstoviny Snad nejdůležitější národní surovinou, kterou za žádnou cenu nelze v italské kuchyni opomenout, jsou těstoviny. Mezi významné producenty italských těstoviny patří regiony Emillia-Romagna a Ligurie. 10 Těstovin existuje nespočetné množství druhů a tvarů, z kterých se připravují rozmanité pokrmy. Těstoviny můžeme rozdělit podle několika hledisek: vaječné bezvaječné sušené čerstvé plněné neplněné dlouhé krátké polévkové Vaječné těstoviny se připravují z mouky, vajec, vody a s trochou soli. Bezvaječné těstoviny se připravují z mouky, vody a s trochou soli. Sušené těstoviny (pasta secca) se vyrábějí obvykle z tvrdé pšeničné mouky (semola) a vody. Čerstvé těstoviny (pasta fresca) se vyrábějí obvykle z pšeničné mouky, vody a vajec. 11 Těstoviny se dále dělí na dlouhé (lunga), příkladem mohou být spaghetti krátké (corta/tagliata), příkladem mohou být penne polévkové (minestrina), příkladem mohou být anelli 10 SIMONIS,D.,ADAMS,F.,RODDIS,M.,WEBBS,S.,WILLIAMS,N.2003.Itálie.Praha:Svojka&Co, s. ISBN PEHLE, T., ANDRICH, B.2006.Lexikon těstovin.praha:adam studio s.isbn

20 Plněné těstoviny v sobě ukrývají různé náplně například z masa nebo sýru. Patří sem tortellini, ravioli, canelloni, cappelleti. Neplněné těstoviny, jsou klasické těstoviny, které známe v podobě například spaghetti, fusilli, penne, spirali Olivový olej Mezi nepostradatelné produkty italské gastronomie patří bezesporu olivový olej. K nejvýznamnějším oblastem produkce olivového oleje patří Toskánsko, Kalábrie, Ligurie a Apulie. Olej nachází uplatnění v široké škále pokrmů připravovaných jak ve studené, tak teplé kuchyni. Dnes existují v každé oblasti různé způsoby pečování o olivníky. Jakých kvalit olivový olej dosáhne, závisí především na podnebí a také na době sklizně. Olej z mírných klimatických pásem ležících u moře má jemnou plnou chuť. V Apeninách olivy tolik nedozrají kvůli nižším teplotám a tak jsou pak lehce nahořklé chuti. Pro výrobu zelenějších druhů olivového oleje se sklízejí olivy, které nejsou ještě zcela zralé. Podle obsahu volných olejových kyselin určujeme kvalitu oleje. U olio d oliva extra vergine nesmí přesáhnout hodnota kyselin jedno procento. Hodnoty nejlepších olejů leží ještě níže a to mezi 0,2-0,5 %. 12 (Pirasová, 2008) Ke sklizni oliv dochází mezi počátkem listopadu a polovinou prosince. Vymezit přesnou dobu sklizně nebývá zrovna nejlehčím úkolem, jelikož olivy nesmí být úplně nezralé a ani úplně zralé. V dnešní technologicky pokročilé době se sklízejí olivy strojově, ale někteří zemědělci dávají stále přednost šetrné ruční sklizni. Poté, co jsou olivy nasbírány, putují co nejrychleji do olejného mlýna. Rychlost je důležitá, protože nesmí dojít k oxidaci a nekontrolovanému kvašení. Po zbavení stopek se olivy perou a putují na mlýnské kameny, kde se drtí. Pak se rozdrcená hmota opatrně míchá. Následně jde směs na hydraulický lis. Čerstvý olej se chytá buď do hliněných džbánů, nebo do nerezových nádrží. Poté se olej odstaví do temné místnosti na 30 až 40 dní aby se vyčistil. A nakonec se ještě jednou filtruje PIRASOVÁ, C Culinaria Itálie.Bratislava:Slovart, s.ISBN PIRASOVÁ, C Culinaria Itálie.Bratislava:Slovart, s.ISBN

21 Nejčastěji pěstované italské odrůdy oliv: Moraiolo tato odrůda má původ v Toskánsku, ale dnes je už rozšířená po celé Itálii. Olivový olej z této odrůdy má silnější aroma a v chuti je jemně nahořklý. Leccino odrůda není nijak výrazná, a proto se často smíchává s odrůdou Moraiolo. Díky tomu je pak olej jemnější a nepřichází o svou výraznou chuť. Frantoio olej z této odrůdy je příjemné chuti bez výrazných hořkých tónů. Má sytější zelenou barvu. Pro zvýraznění chuti tohoto oleje se někdy přidávají odrůdy Moraiolo a Leccino. Pendolino tato odrůda se pěstuje v provincii Florencie, aby doplňovala olovové háje a byla nápomocná při opylování. Z ní vyrobený olej je oproti ostatním odrůdám řidší. Přidává se do ostatních směsí, jelikož má harmonizující účinek. 14 Stupeň kvality oleje: Extra panenský olej (olio d'oliva extra vergine) je lisován za studena a smí se do něj přidávat pouze prvotřídní olivy. Neprochází žádnou chemickou úpravou. Má silné aroma a nízkou kyselost. Používá se nejčastěji ve studené kuchyni například k přípravě salátu či dresinku. 15 Panenský olivový olej (olio d oliva vergine) je také kvalitní olej, vyráběný za studena bez chemické úpravy. Používá se především v teplé kuchyni. Rafinovaný olivový olej (olio d oliva) Získává se lisováním již vylisovaných oliv při vysokých tlacích za tepla. Poté olej prochází chemickou úpravou. Matolinový olivový olej (olio di sansa d oliva) Vyrábí se ze zbytků olivových výlisků. Jde o olej nejhorší kvality 14 PIRASOVÁ, C Culinaria Itálie.Bratislava:Slovart, s.ISBN KUNOVÁ,V.2005.Zdravá výživa a hubnutí.havlíčkův Brod:Grada Publishing, a.s s. ISBN

22 1.4.3 Ryby a mořské plody Vzhledem ke své výhodné středomořské pozici, je Itálie významná množstvím ulovených ryb a mořských plodů. Pokrmy z ryb se objevují snad na každém italském jídelním lístku a míst, kde se ryby a mořské plody prodávají, je v Itálii nespočetné množství. Jedním z největších rybích trhů v zemi je Mercato ittico all ingrosso di Chioggia v Benátkách, který nabízí až neuvěřitelně širokou škálu ryb a mořských plodů. 16 Nejčastěji používané druhy ryb: pražma mramorová (orata marmora) sardinka (sardin) pilobřich (pesce San Pietro) úhoř (anguilla) losos (salmone) Nejobvyklejší druhy plodů moře: sépie (seppia) kalmary (calamaro) slávka (cozza) kreveta (scampo) krab (granchio) Byliny a koření Bylinky a koření hrají v italské gastronomii naprosto nezastupitelnou roli. Využívají se nejčastěji čerstvé. První místo mezi nimi bezpochyby náleží bazalce, která je pro své příjemné aroma často v kuchyních využívána. Přidává se do zeleninových salátů a dalších italských pokrmů. Druhým významným kořením je oregano. Příjemně aromatické koření, které se v Itálii využívá často při výrobě pizzy, ale také se s ním můžeme setkat v těstovinových pokrmech, rybích specialitách nebo kořeněných 16 PIRASOVÁ, C Culinaria Itálie.Bratislava:Slovart, s.ISBN

23 omáčkách. 17 Další používanou bylinkou je rozmarýn, který se značí výrazným aroma. Používá se do divočiny, na vepřové, jehněčí nebo kuřecí maso, ale také chutná skvěle v zeleninových salátech. Šalvěj také patří mezi tradiční italská koření. Využití je široké, nachází se v těstovinových pokrmech, rybích a masových specialitách nebo salátech. 18 Tymián je se svou intenzivní vůní vhodný do salátů, polévek nebo rybím pokrmům Rýže Rýže je také velice významnou surovinou, která nachází uplatnění v italské kuchyni. Pro své vhodné přírodní podmínky se ceněnými producenty rýže staly oblasti Piemonte a Lombardie. Pěstování rýže Rozvoj pěstování rýže v Itálii se rozšířil v 15. století. Protože často vypukaly morové epidemie, lidé začali vyhledávat nové, zdravější potraviny a čím dál častěji se zaměřovali na rýži, která měla v této oblasti velice dobré podmínky pro svou vegetaci. V 19. století se pěstování rýže zdokonalilo. Jednu z nejlepších oblastí pro pěstování rýže objevili Cisterciáčtí mniši v Pádské nížině, kde byly optimální klimatické podmínky a hlavně dostatek vody, takže se tam rýži dobře dařilo. Tato nížina rovněž poskytovala dostatek prostoru pro rozšiřování rýžových polí. Zdokonalily se způsoby zavlažování, díky čemuž množství rýže, pěstované v Pádské nížině, stále rostlo a oblast se dostala do čela evropských producentů. 19 Dnes je pěstování rýže zmodernizováno a zmechanizováno. Těžkou ruční práci nahradily stroje. Rýžová pole potřebují stálý vodní průtok. Voda nesmí protékat rychle a ani se nesmí příliš usazovat na místě. Proto se pro pole využívají plochy, které mají mírný spád. V březnu se rýže sází a poté se nechají rýžová pole zaplavit vodou. Ke sklizni dochází v září. Po sklizni putuje rýže do velkých mlýnů, kde se zbaví zrno plev a poté se rýže leští. 17 KLIKOVÁ,G., PAVELKOVÁ, Z.2007.Pěstujeme bylinky,2.,rozšířené vydání,praha:grada Publishing, s.ISBN CLEVELY,A.2001.Obrazová encyklopedie bylinky.svojtka&co s.isbn PIRASOVÁ, C Culinaria Itálie.Bratislava:Slovart, s.ISBN

24 Druhy rýže V Itálii se nejčastěji pěstuje rýže druhu Oryza sativa japonica, která je velice chutná a nerozváří se. Druhým nejrozšířenějším druhem je pak dlouhozrnná rýže Oryza sativa indica, která je vhodná na přípravu kaší. Aby byla rýže stále kvalitní a nedošlo k odchylkám, prochází kontrolou státního ústavu. Kontrola se zaměřuje na kvalitu, hygienický stav rýže a výživovou hodnotu Rajčata Rajská jablíčka patří k nejoblíbenějším druhům zeleniny v Itálii. V Kampánii se začala pěstovat rajčata od poloviny 18. století, avšak oblíbeným pokrmem se stala poněkud později, zpočátku totiž sloužila jen jako okrasné rostliny. Dnes se odhaduje, že na světě existuje okolo 5000 odrůd rajčat. Italské odrůdy rajčat: San Marzano tato odrůda patří k nejznámější v Kampánii. Má polodlouhý tvar a pevnou nasládlou dužinu. Používá se do omáček, na sušení a také na zavařování. Sorrento je měkčí odrůda, která se především používá k výrobě rajčatových konzerv. Casalino tato trsovitá odrůda je chutná a sladká. Může se použít do salátu i k tepelné úpravě. Pomodoro di Cerignola odrůda spadá do skupiny mini rajčat. V chuti je cítit sladké aroma. Využívají se do salátů nebo omáček Víno Itálie patří k nejstarším a nejvýznamnějším vinařským zemím na světě. Již v 8. století před naším letopočtem začali Etruskové vysazovat první révu. 22 V současné době má Itálie ha vinic a více jak 2000 různých odrůd vinné révy PIRASOVÁ, C Culinaria Itálie.Bratislava:Slovart, s. ISBN PIRASOVÁ, C Culinaria Itálie.Bratislava:Slovart, s. ISBN ROTH,P Bílá vína Evropy.Praha:Ikar, s. ISBN BUREŠOVÁ, P Sommelier v současné české gastronomii. Praha: VŠH, s. ISBN

Předkrmy / Antipasti

Předkrmy / Antipasti Předkrmy / Antipasti Carpaccio classico plátky syrové hovězí svíčkové podávané s ledovým salátem, rajčaty, ochucené citronovou šťávou, čerstvě mletým pepřem a parmezánem Bruschetta zapečený italský chléb

Více

studené předkrmy polévky teplé předkrmy něco k pivu bagetka bagetka pečivo

studené předkrmy polévky teplé předkrmy něco k pivu bagetka bagetka pečivo studené předkrmy 01 sekaný tatarák z hovězí svíčkové nemíchaný, topinky 02 sekaný tatarák z hovězí svíčkové míchaný, topinky 03 carpaccio s rukolou, parmezánem, bazalkovým pestem, bagetka 04 caprese s

Více

Tataráček ze zauzeného lososa s mladou cibulkou

Tataráček ze zauzeného lososa s mladou cibulkou PŘEDKRMY Bruschetta s plátky rajčat,mozzarellou a čerstvou bazalkou 100g 79 kč Tataráček ze zauzeného lososa s mladou cibulkou a kytičkou salátu,opečený domácí chléb 60g 85 kč POLÉVKY Krémová dýňová zjemněná

Více

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014 Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 PŘEDKRMY 80g 80g 100g CARPACCIO AJETO marinované plátky svíčkové v bylinkách, olivový olej, hobliny parmazánu, balsamico Rozpečený kozí sýr s ořechy a medovou zálivkou,

Více

PŘEDKRMY. Hovězí carpacio s parmazánem. Tartar z čerstvého lososa s česnekovým dipem, citrónovou šťávou, olivovým olejem a máslovými toasty

PŘEDKRMY. Hovězí carpacio s parmazánem. Tartar z čerstvého lososa s česnekovým dipem, citrónovou šťávou, olivovým olejem a máslovými toasty PŘEDKRMY 70 g Hovězí carpacio s parmazánem 70 g Tartar z čerstvého lososa s česnekovým dipem, citrónovou šťávou, olivovým olejem a máslovými toasty 85 Kč 80g Mozzarella zapečená v parmské šunce na ledovém

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

Hotel Opat - Restaurant

Hotel Opat - Restaurant 70g Předkrmy Grilované kuřecí prsíčko s cibulovou marmeládou na havířském chlebíčku 69,- (kuřecí prso, červená cibule, pomeranč, balsamico, rukola, chléb) 70g Hovězí carpaccio s pestem, parmazánem a toastem

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,-

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- Studené předkrmy 100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- 150g Krevetový koktejl s citronem, 52,- 50g Salát Caprese s parmskou šunkou

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

Pizzeria steak house ATRIUM

Pizzeria steak house ATRIUM Pizzeria steak house ATRIUM JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 100 g Dušená šunka, máslo, okurka 58,- 100 g Sýr Eidam, máslo 58,- 60 g Šunková rolka s křenem a šlehačkou 63,- 100 g Kalamár smažený, česneková omáčka

Více

ą ÿ ¾ Ó Ä န 109,- tomato, sýr, salám vysočina 109,- tomato, sýr, jemný párek, cibule, hrášek 109,- tomato, sýr, tuňák, cibule tomato, sýr, šunka

ą ÿ ¾ Ó Ä န 109,- tomato, sýr, salám vysočina 109,- tomato, sýr, jemný párek, cibule, hrášek 109,- tomato, sýr, tuňák, cibule tomato, sýr, šunka ą ÿ ¾ Ó Ä န 010 CON SALAME 022 QUATTRO STAGIONI tomato, sýr, salám vysočina Základ: těsto, tomato, sýr a nyní si na pizzu vyber své 4 ingredience dle Tvé nálady a chuti ze seznamu. 135,- 011 BOMBER 023

Více

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12)

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) Studené předkrmy 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) 50 g Šunkový závitek 45,- se štýrským křenem a šlehačkou 50 g Prosciutto

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa:

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa: Studený předkrm: 60g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 35,- Kč 115g Tresčí játra (tresčí játra, citron, cibule) 80,-Kč Polévka: dle denní nabídky 30,- Kč Teplé předkrmy: 200g Skalská topinka (topinka,

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

POLÉVKY STUDENÉ PŘEDKRMY. 35,- Kč. RAJSKÁ POLÉVKA ( rajčata, sýr - parmezán, toast ) 35,- Kč. ALLA PIAZZA ( rajčata, nudličky, balkánský sýr, toast )

POLÉVKY STUDENÉ PŘEDKRMY. 35,- Kč. RAJSKÁ POLÉVKA ( rajčata, sýr - parmezán, toast ) 35,- Kč. ALLA PIAZZA ( rajčata, nudličky, balkánský sýr, toast ) La piazza Pizzeria POLÉVKY 21 22 23 RAJSKÁ POLÉVKA ( rajčata, sýr - parmezán, toast ) ALLA PIAZZA ( rajčata, nudličky, balkánský sýr, toast ) MINESTRONE ( zeleninová ) 24 ALLA FUNGI ( žampionovo krémová

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky. Doporučujeme. 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky. Doporučujeme. 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč Studené předkrmy 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč 100g nakládaný hermelín, obloha 100g tlačenka s cibulí, obloha 54,- Kč 26,- Kč Teplé předkrmy 3ks bramboráčky

Více

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou Adagio, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Allegro, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Furioso, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Adagio,

Více

Vitá Vás team Nová Amerika

Vitá Vás team Nová Amerika Vitá Vás team Nová Amerika Vize naší restaurace je, že si vyrábíme od chleba, bílého pečiva, piadin, přes těstoviny, paštiky, marmelády, zmrzliny, omáčky, nachos, müsli, gnocchi a mnohem více K vaření

Více

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů Předkrmy: (doba přípravy 20-25 min) 1011 100g Grilovaný hermelín s brusinkami a vlašskými ořechy, 99,- domácí pečivo (1,5,7,8) 2284 70g Kachní paštika s mandlemi na pomerančích, 99,- domácí pečivo (1,5,8)

Více

STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU

STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU Domácí paštika s šípkovo - brusinkovou omáčkou a opečeným bílým chlebem 100g 95,- Domácí tlačenka s octem a cibulí 200g 79,- Carpaccio z hovězí svíčkové s domácím

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč s jablky a tymiánem 100 g Tatarský biftek 129 Kč s křepelčím vajíčkem, topinkami a česnekem 120 g Carpaccio z červené řepy 89 Kč

Více

Jídelní lístek. Předkrmy. Polévky. Hlavní nabídka

Jídelní lístek. Předkrmy. Polévky. Hlavní nabídka Jídelní lístek Předkrmy Marinovaný norský losos - se salátem z rukoly, cherry rajčátek a artyčoku, toast Rolované Carpaccio - z argentinské svíčkové s parmazánem, bazalkou a toastem Zapečený kozí sýr -

Více

Chuťovky k pivečku. Polévky

Chuťovky k pivečku. Polévky Chuťovky k pivečku 1ks Nakládaný hermelín podle Máry, pečivo 55,- 2ks Domácí pikantní utopenec, pečivo 50,- 200g Pivní sláma s česnekem 55,- 100g Masová topinka sypaná sýrem 75,- 1ks Nivová koule 9,- 70g

Více

1 Prosciuto crudo na grissině se salátkem z rajčat a rukoly 109,- Kč

1 Prosciuto crudo na grissině se salátkem z rajčat a rukoly 109,- Kč P ř e d k r m y 1 Prosciuto crudo na grissině se salátkem z rajčat a rukoly 109,- Kč 2 Antipasto misto Italiano /parmská šunka, pancetta, tyrolský špek, parmazán, mozzarella, sušené tomaty, cibulky, olivy/

Více

Svíčková Wellington. Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek.

Svíčková Wellington. Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek. Rauty Svíčková Wellington Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek. Bramboráčky Tradiční staročeské bramboráčky s majoránkou a česnekem. Pečené brambory

Více

MOZZARELLA S RAJČATY na panenském olivovém oleji s čerstvou bazalkou, crema di balsamico 85,-

MOZZARELLA S RAJČATY na panenském olivovém oleji s čerstvou bazalkou, crema di balsamico 85,- Jídelní lístek Předkrmy MOZZARELLA S RAJČATY na panenském olivovém oleji s čerstvou bazalkou, crema di balsamico 85,- CARPACCIO z hovězí svíčkové na panenském olivovém oleji, čerstvě strouhaný parmezán,

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK ROZVOZ

JÍDELNÍ LÍSTEK ROZVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK ROZVOZ Předkrmy (100 g) Tygří krevety v rajčatové omáčce..........................130, Carpaccio z marinované hovězí svíčkové s olivovým olejem, bazalkou, parmezánovými lupínky a křupavým

Více

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky PŘEDKRMY 1. Tatarák z lososa 100g losos, limetka, tousty 2. Tatarský biftek 200g mletá hovězí svíčková, vejce, česnek, topinky TOPINKY 3. Topinka s kuřecí směsí a sýrem 100g 2 ks topinky, kuřecí maso,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

PŘEDKRMY. 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule)

PŘEDKRMY. 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule) PŘEDKRMY 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule) 2. Domácí DRŮBEŽÍ PAŠTIKA s mandlemi, opečený toast 49 Kč ( 100g, drůbeží játra, smetana,

Více

DENNÍ NABÍDKA (pivnice, zahrádka)

DENNÍ NABÍDKA (pivnice, zahrádka) DENNÍ NABÍDKA (pivnice, zahrádka) Polévky (dle aktuální nabídky) Dršťková polévka, pečivo Domácí zelňačka s uzeným masem Hotová jídla (dle aktuální nabídky) Segedínský guláš, houskový knedlík (150 g masa,

Více

RAUT. (minimální počet 20 osob) Menu č. 1

RAUT. (minimální počet 20 osob) Menu č. 1 RAUT (minimální počet 20 osob) Menu č. 1 Cena: 290,- Kč/osoba 0,2 l Sekt Bohemia (Brut, Demi) s jahodou Marinované papriky Chlebíček s česnekovo-sýrovou pomazánkou a ořechy Listový závin se šunkou a sýrem

Více

DENNÍ MENU 7. 9. 2015

DENNÍ MENU 7. 9. 2015 7. 9. 2015 Frankfurtská s párkem Vepřové žebírko s volským okem a křupavou slaninou Kuřecí kung pao Vařené uzené maso s hrachovou kaší a sterilovanou okurkou Hovězí pečeně znojemská Variace listových salátů

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč STUDENÉ PŘEDKRMY 70 gr DOMÁCÍ PAŠTIKA S JÁTRY A COGNACEM PEČENÁ VE SLANINĚ S VINNÝM ŽELÉ 70,- Kč 100 gr KRÁJENÁ SUŠENÁ KLOBÁSA 65,- Kč 100 gr VÝBĚR ZAUZENÝCH SÝRŮ 48,- Kč (S OLIVAMI, S VLAŠSKÝMI OŘECHY,

Více

Menu Něco k pivu a vínu

Menu Něco k pivu a vínu Něco k pivu a vínu 2 ks Čerstvý chléb s kachním sádlem a masem, sypaný pórkem, okurka 39,-Kč 1 ks Domácí utopenec s okurkou a feferonkou 39,-Kč 150g Bavorské grilované klobásky s hořčicí a křenem 150g

Více

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,-

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- Studené předkrmy 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- 100 g Mozarella s rajčaty a bazalkou, toast 75,- 50 g Carpaccio s hoblinkami parmazánu

Více

Malé pokr my a něco k pivku

Malé pokr my a něco k pivku Malé pokr my a něco k pivku 100 g Hermelín v bylinkovém oleji s feferonkami 250 g Žhavé rybí pohledy sleďová očka marinovaná v chilli oleji s cibulkami 150 g Pekelníkův údd grilovaná klobása s křenem,

Více

ZÁMECKÁ SVATEBNÍ GASTRONOMIE

ZÁMECKÁ SVATEBNÍ GASTRONOMIE ZÁMECKÁ SVATEBNÍ GASTRONOMIE STUDENÉ PŘEDKRMY Carpaccio- syrové plátky z pravé svíčkové s kapkou olivového oleje, strouhaným parmezánem a čtyřmi druhy pepře, podávané s bílým pečivem Tatarák z lososa limetka,

Více

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-)

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-) Podrážděný žaludek se lépe plní aneb předkrmy: Studené: 120g Mozzarella s rajčaty, bazalkou a balzamikovou redukcí 79,- 75g Krabí koktejl 72,- Sýrový mix (niva, hermelín, eidam) 69,- Šunkový talíř (šunka,

Více

Nabídka pizzy. 1. 420g Margarita pomodoro,eidam 1,7,10,12 84,- 2. 520g Šunková pomodoro,šunka,eidam 7,6,7,10,12 95,-

Nabídka pizzy. 1. 420g Margarita pomodoro,eidam 1,7,10,12 84,- 2. 520g Šunková pomodoro,šunka,eidam 7,6,7,10,12 95,- Nabídka pizzy průměr 32cm 1. 420g Margarita pomodoro,eidam 1,7,10,12 84,- 2. 520g Šunková pomodoro,šunka,eidam 7,6,7,10,12 95,- 3. 500g Salami pomodoro, vysočina,eidam 1,6,7,10,12 95,- 4. 600g Anglická

Více

Předkrmy. 70g Kachní carpaccio s bazalkovým pestem, kapary, parmazánem a rozpečenou rukolovou bagetkou 138,-

Předkrmy. 70g Kachní carpaccio s bazalkovým pestem, kapary, parmazánem a rozpečenou rukolovou bagetkou 138,- Předkrmy 70g Kachní carpaccio s bazalkovým pestem, kapary, parmazánem a rozpečenou rukolovou bagetkou 138,- 120g Topinka s masovou směsí zapečená sýrem 78,- 140g Fidelova domácí grilovaná klobása s čerstvým

Více

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,-

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- Bezmasá a vaječná jídla -150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- (rajčata, eidam, uzený sýr, niva) -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- (houby, cibulka, žampiony, parmazán)

Více

70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu)

70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu) Studené předkrmy 70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu) 169, 100 g Mozzarella Caprese 99, 80 g Prosciutto Crudo con Melone (dekorované černými olivami) 50 g Uzený losos na

Více

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU POCHUTINY ŽVÝKAČKY 26,- BOHEMIA ARAŠÍDY 33,- BOHEMIA CHIPS (slané, paprikové,slanina) 37,- MANDLE ČERSTVÉ PRAŽENÉ SOLENÉ (100g) 70,- BRAMBOROVÉ SPIRÁLY 48,- OBLOŽENÉ MÍSY 250g VARIACE SÝRŮ A UZENIN PRO

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla Studené předkrmy 120g Domácí srnčí paštika s brusinkami, chléb 75,- 100g Uzený pstruh s lehkým bramborovým salátem 75,- Teplé předkrmy 120g Husí játra po myslivecku, česneková topinka 75,- Vaječná omeleta

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

Terinka z pečeného jeleního masa s jalovcem a tymiánem, brusinkové chutnay s rozinkami, domácí listová oplatka

Terinka z pečeného jeleního masa s jalovcem a tymiánem, brusinkové chutnay s rozinkami, domácí listová oplatka MENU Předkrm Terinka z pečeného jeleního masa s jalovcem a tymiánem, brusinkové chutnay s rozinkami, domácí listová oplatka 175 (3,6,9,1) Pomalu pečený telecí roastbeef, pikantní rustikální majonéza, ibiškové

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Něco na zub k pivu. Speciality. Pokrmy z vepřového masa. 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou

Něco na zub k pivu. Speciality. Pokrmy z vepřového masa. 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou Něco na zub k pivu 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou 150g Ďábelská topinka 89,- s pikantní masovou směsí, zeleninou a sýrem 150g Topinka s tvarůžky

Více

Nově prodej stáčených moravský zemských vín

Nově prodej stáčených moravský zemských vín Nově prodej stáčených moravský zemských vín Tento týden nabízíme: 1) Veltlínské zelené 2) Svatovavřinecké /SV/ 3) Frankovka rosé Nejpěstovanější odrůda révy vinné na Moravě a královská odrůda Dolního Rakouska

Více

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,-

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- Rybí hody Polévka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- Nabídka: 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- 150 g Rybí guláš se žemlovými knedlíčky 129,- 270 g Pstruh, obalený

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá Rádi pro Vás připravíme: rauty, oslavy, svatby, firemní večírky, maturitní večírky. Vaříme denně : pondělí čtvrtek od 11.00 do 21.00 hod. pátek sobota od 11.00 do 21.30 hod. neděle

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA SALÁTY 400 g Labužnický zeleninový salát s kuřecími řízečky, dressing 89 Kč 400 g Zeleninový salát s gratinovaným lososem /150g/, dressing 129 Kč 450 g Zeleninový salát

Více

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015 6. 4. 2015 Vážení hosté, z důvodu státního svátku se dnes polední menu nepodává. Děkujeme za pochopení! Příjemné prožití svátečního dne. podáváme v úterý 7. dubna od 11:30 do 14:30 hodin Květáková polévka

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

Vážení, Dovolte nám nabídnout cateringové služby hotelu Jehla ve Žďáru nad Sázavou.

Vážení, Dovolte nám nabídnout cateringové služby hotelu Jehla ve Žďáru nad Sázavou. Vážení, Dovolte nám nabídnout cateringové služby hotelu Jehla ve Žďáru nad Sázavou. V naší hotelové restauraci můžete strávit příjemné chvíle při obědu či večeři, společenské nebo obchodní schůzce, pracovním

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 JÍDELNÍ LÍSTEK POLÉVKY Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 PŘEDKRMY TATARÁKY Hovězí tatarák 150g 215,00 čerstvě připravený, namíchaný a podáváme se čtyřmi

Více

Předkrmy. Polévky. Saláty

Předkrmy. Polévky. Saláty Předkrmy 80g Tataráček z norského lososa zdobený limetkou s pečivem 139,- 80g Carpaccio z pravé svíčkové zdobené kousky parmezánu s pečivem 149,- 100g Vaječná omeletka na šalvěji plněná slaninou a kousky

Více

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou 24. 8. 2015 Polévky Zelná s bramborem Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou Smažená aljašská treska Kuře pečené na česneku a anglické slanině Vepřové medailonky s mexickou zeleninovou salsou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35,

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35, JÍDELNÍ LÍSTEK Studené předkrmy 100 g Mozzarella s rajčaty, balzamo-olivovým zástřikem a pestem 75, 75 g Parmská šunka s ovocným přelivem 74, 50 g Selský salátek s uzenou krkovičkou 64, (brambory, cibule,

Více

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Product Catalogue Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Extra panenský olivový olej Benoit s lehkou ovocnou chutí a jemným dotykem vůně květin je lisovaný za studena výlučně mechanickým

Více

Jídelní lístek s vyznačením alergenů v jednotlivých pokrmech

Jídelní lístek s vyznačením alergenů v jednotlivých pokrmech Jídelní lístek s vyznačením alergenů v jednotlivých pokrmech (Směrnice ES 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR - Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových

Více

Jídelní lístek. PIZZA malá velká

Jídelní lístek. PIZZA malá velká PIZZA malá velká 1. Margherita /drcená rajčata, mozarella, bazalka/ 30,- 45,-Kč 2. Funghi /drcená rajčata, mozarella, žampiony, rajčata, bazalka/ 47,- 68,-Kč 3. Napoli /drcená rajčata, mozarella, šunka,

Více

il giardino del paradiso

il giardino del paradiso il giardino del paradiso Předkrmy a saláty Antipasto di verdure 190,- Domácí nakládaná grilovaná zelenina, marinované hříbky a artičoky, sicilské zelené olivy a gratinovaný kozí sýr Bruschette 175,- Tři

Více

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč POLÉVKY Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru 35,- Kč 25,- Kč NĚCO MÁLO K PIVEČKU 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč 1 ks Topinka

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

Jídelní lístek Předkrmy:

Jídelní lístek Předkrmy: Předkrmy: 1140 70g Domácí zvěřinová paštika s cibulovou marmeládou, 71,- chléb 2 ks 1141 100g Grilovaná cuketa zapečná kozím sýrem, 77,- čerstvě rozpečená bagetka 1142 2 ks Bruschetta s bylinkami, čerstvými

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu 1 ks Utopenec s cibulí, chléb 34,- 100g Nakládaný hermelín, chléb 59,- 100g Syrečky s hořčicí a feferonkou, chléb 59,- 100g Třená niva, 3ks opečený toustový chléb 59,-

Více

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka)

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka) Něco na zub PŘEDKRMY Polévka (dle denní nabídky) Dřevorubec na topince (vepřový, kuřecí) Vajíčka na slanině s cibulkou,chléb Hemenex se slaninou, chléb Brokolice zapečená se sýrem 26,- Kč Osvěžující SALÁTY

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

PIZZA 400g. Pizzerie. Pizzu číslo 13. a 20. půlenou nevydáváme. PIZZA SE SMETANOU NAVÍC + 10Kč. 1. MARGHERITA. .. 100,00 Kč

PIZZA 400g. Pizzerie. Pizzu číslo 13. a 20. půlenou nevydáváme. PIZZA SE SMETANOU NAVÍC + 10Kč. 1. MARGHERITA. .. 100,00 Kč Pizzerie PIZZA 400g Pizzu číslo 13. a 20. půlenou nevydáváme. PIZZA SE SMETANOU NAVÍC + 10. 1. MARGHERITA tomatová směs, sýr, oregano 2. TUTTI FRUTI tomatová směs, sýr, šunka, ananas, jahody 3. PROSCIUTO

Více

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY GOTHAJSKÝ ŠUNKOVÝ LANDŠMÍD TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ VYSOČINA TURISTICKÝ ŠUNKA NEJVYŠŠÍ JAKOSTI DEBRECÍNKA BŮČKOVÁ ROLKA BUČKOVÁ ROLKA S CHILLI S ČESNEKEM

Více

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:30 do 14:30 hod.

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:30 do 14:30 hod. Pondělí 6. ledna Čočková polévka Hovězí námořnické maso, servírované s domácími špeclemi Husarská roláda, podávaná se štouchanými brambory Tagliatelle s uzeným lososem, sušenými rajčaty a smetanou 109

Více

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč 50g 50g Kuřecí koktejl (mrkev, jablko, mandarinky, kys. Smetana) Kuřecí salát (kuřecí maso, hrášek, kukuřice, kapie, majonéza)

Více

Lázeňský hotel Jirásek

Lázeňský hotel Jirásek studené předkrmy Domácí zvěřinová paštika na jablkách s brusinkami 62,00 Capresse salát ze sýra mazzarella a rajčat 85,00 Koktejl ze sýra Camembert, šunky, ananasu a zeleniny polévky Slepičí polévka s

Více

STUDENÉ PŘEDKRMY (01) Tvarohový krém s tomaty, bylinkovým olejem, 125,- Kč parmskou šunkou a opečeným světlým chlebem (02) Marinované krevety s citrónovou omáčkou na 175,- Kč salátovém lůžku, ochucené

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 363 150g Omeleta se šunkou a sýrem 70 Kč Vejce, šunka, sýr Eidam, okurka (A3, A7) 517 50g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 80 Kč Kuřecí prsa, broskve, eidam, česnek 758 80g Domácí paštika

Více

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě VÁNOČNÍ ZDOBENÍ Norimberský perník ( 50 g ) Složení: Směs koření (koriandr,

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony)

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony) Předkrmy 1. 100g Tataráček z lososa na listovém salátu, toustový chléb 92,- 2. 100g Domácí paštika na brusinkovém soté s konfitovaným pomerančem 79,- a omáčkou z červeného vína, pečivo 3. 100g Na plátky

Více

Pizzerie Corso Znojmo Tel: 775 748 885

Pizzerie Corso Znojmo Tel: 775 748 885 Pizzerie Corso Znojmo Tel: 775 748 885 Provozní doba kuchyně: PO,ÚT,ST,ČT,NE 10:00 až 01:00 hod. PÁ,SO 10:00 až 07:00 hod. 1 PIZZA PAMADORO rajčatové sugo, oregano (nelze další přísady) 69 Kč 2 MARGHERITA

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

Jídelní lístek. Speciality bowlingu U Solného pramene

Jídelní lístek. Speciality bowlingu U Solného pramene Jídelní lístek Speciality bowlingu U Solného pramene 150 g Vepřová líčka s bramborovým pyré a grilovanou sezónní zeleninou ( alergeny lepek pšenice, mléčné výrobky, celer, oxid siřičitý ) 400 g Pečené

Více

Vinný listek. Sekty 45,- 290,- 45,- 290,- 45,- 290,- 460,-

Vinný listek. Sekty 45,- 290,- 45,- 290,- 45,- 290,- 460,- Vinná karta Vinný listek Sekty J.P.CHENET ICE EDITION Francouzský sekt polosuchý, jedinečný sekt, který se pije na ledu. Region: Francie. Doporučujeme pro jakoukoliv příležitost. 1dcl 290,- J.P.CHENET

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 450 200g Hemenex 85 Kč 3 vejce, šunka, okurka chléb 705 150g Utopenec v hořčičné omáčce, chléb 39 Kč 517 150g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 49 Kč Kuřecí prsa, meruňky, eidam, česnek

Více

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu Studené předkrmy 50g Šunkový kornoutek plněný křenem a šlehačkou 55,- 1ks Avokádo plněné lehkým kuřecím salátem 75,- 80g Jemný tartar z lososa s limetkou a toastem 95,- 80g Carpaccio z pravé svíčkové s

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více