Analýza italské gastronomie v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza italské gastronomie v České republice"

Transkript

1 Analýza italské gastronomie v České republice Diplomová práce Bc. Andrea Nekvindová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. Datum odevzdání diplomové práce: 9. května 2013 Datum obhajoby diplomové práce: 1 Praha 2013

2 Master s Dissertation Analysis of Italian gastronomy in the Czech Republic Bc. Andrea Nekvindová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. Date of Submission: 9 of May 2013 Date of Thesis Defense: Praha

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Analýza italské gastronomie v České republice zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.. Bc.Andrea Nekvindová V Praze dne 9. května

4 Děkuji vedoucímu diplomové práce Ing. Janu Hánovi za odborné rady a připomínky, které mi poskytoval v průběhu vzniku této diplomové práce a také všem respondentům z dotazníkových šetření. 4

5 Abstrakt Jméno a příjmení autora: Andrea Nekvindová Název diplomové práce: Analýza italské gastronomie v České republice Diplomová práce Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. Místo a datum vydání: Ústí nad Labem 9. května 2013 Počet stran: 80 Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit nakolik je italská kuchyně v českých restauracích opravdu italská a nakolik se jedná o počeštěnou italskou kuchyni. Do jaké míry se restaurace přizpůsobují vkusu českých zákazníků. Práce se rovněž zabývá kulinářskými preferencemi českých zákazníků při návštěvě italské restaurace a snaží se popsat atributy úspěšné italské restaurace a jak jich dosáhnout. Práce je rozdělena do tří částí, z nichž první poskytuje přehled italské kuchyně včetně regionálních charakteristik, typických ingrediencí a tradičních receptur. Druhá část práce popisuje hypotézy, výzkumné metody a výsledky. Závěrečná část pak shrnuje a uzavírá výzkum a podává návrhy na zlepšení. Klíčová slova: italská kuchyně, italské restaurace v České republice, přizpůsobení, odlišnosti, 5

6 Abstract Author: Andrea Nekvindová The Title of the Diploma Thesis: Analysis of Italian gastronomy in the Czech Republic Diploma Thesis The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Supervisor: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. Issued: Ústí nad Labem 9. května 2013 Number of Pages:80 The main goal of this thesis is to find out how different the genuine Italian cuisine is from what we can get in Italian restaurants in the Czech Republic, i.e. to what extent the restaurants adjust to the local conditions and tastes. The thesis also deals with Czech customers preferences, characteristic features of successful Italian restaurants in the CR and with the most common deviations from traditional processes and principles in the Italian cuisine and adjustments to local tastes the restaurants consider necessary to make. The thesis is divided into three parts, the first of which provides an outline of the Italian cuisine including regional characteristics, typical ingrediences and traditional recipes. The second part describes the hypotheses, the research methods, the research in itself and its results. The final part summarizes and concludes the research and provides suggestions for improvements. Key Words: Italian cuisine, Italian restaurants in the CR, adjustments, differences, 6

7 OBSAH ÚVOD..11 1Teoreticko-metodologická část Definice pojmů Italská kuchyně stručný úvod Historie italské kuchyně Základní prvky italské gastronomie Těstoviny Olivový olej Ryby a mořské plody Byliny a koření Rýže Rajčata Víno Charakteristika italských regionů Friuli-Venezia Giulia Benátky a Benátsko Trentino-Alto Adige ( Trentino-Jižní Tyrolsko) Lombardie Valle d'aosta (Údolí Aosty) Piemont Ligurie Emilia-Romagna Toskánsko Umbrie Marche Lazio-Řím Abruzzo Molise Kampánie 38 7

8 Apulie Basilicata Kalábrie Sicílie Sardinie 41 2 Analytická část Analýza italské gastronomie v České republice Přehled zkoumaných italských restaurací Dotazníkové šetření italských restaurací Shrnutí dotazníkového šetření italských restaurací Dotazníkové šetření zákazníků Shrnutí dotazníkového šetření zákazníků Cenová srovnání Vyhodnocení stanovených hypotéz 69 3 Návrhová část Nakolik je italské kuchyně v České republice skutečně italská Atributy úspěšné restaurace Aplikace atributů úspěšné restaurace v Ústí nad Labem 74 ZÁVĚR 79 LITERATURA 81 PŘÍLOHY 83 8

9 Seznam grafů Graf č. 1: Kde nakupujete suroviny pro přípravu italských pokrmů...53 Graf č. 2: Vyrábíte si vlastní těsto na pizzu...54 Graf č. 3 Kolik je Vám let...57 Graf č. 4: Jaké máte dosažené vzdělání...58 Graf č. 5: Jaká jídla si nejčastěji objednáváte...59 Graf č. 6: Považujete nabídku v jídelních lístcích za dostačující 60 Graf č. 7: Jak často navštěvujete italskou restauraci 61 Graf č. 8: Jak hodnotíte kvalitu italských restaurací v České republice 62 Graf č. 9: Co by se dalo zlepšit v italských restauracích v České republice 63 Graf č. 10: Co je pro Vás v italské restauraci nejdůležitější?...64 Graf č. 11: Kolik jste ochotni utratit za jídlo pro dvě osoby?

10 Seznam tabulek Tabulka č. 1: Přehled italských restaurací v ČR 49 Tabulka č. 2: Ve kterém roce vznikla Vaše restaurace 51 Tabulka č. 3: Je Váš šéfkuchař italské, české nebo jiné národnosti 54 Tabulka č. 4: Kalkulace spaghetti aglio olio poperoncino 68 Tabulka č. 5: Kalkulace carpaccio 68 Tabulka č. 6: Předpokládané denní tržby 76 Tabulka č. 7: Mzdy personálu restaurace 77 Tabulka č. 8 Předpokládané měsíční tržby 77 10

11 Úvod Tato diplomová práce je věnována analýze italské gastronomie v České republice. Důvodem pro výběr tématu byla snaha o kategorizaci italských restaurací v České republice, protože při svých návštěvách italských restaurací se zákazníci setkávají nejen s rozdílnou úrovní, ale hlavně s tím, že v některých případech jsou italské snad pouze názvy jídel, popřípadě název restaurace. Naopak ryze italských restaurací je v České republice relativně málo. Proto jsem si pro svou diplomovou práci vytyčila jeden hlavní cíl, tj. nakolik je italská kuchyně v českých restauracích italská a nakolik se jedná o počeštěnou italskou kuchyni, a tři vedlejší cíle: 1. Vycházejí restaurace z čerstvých, případně dokonce italských surovin? 2. Co preferují zákazníci při návštěvě italské restaurace? 3. Jaké jsou atributy úspěšné italské restaurace? K tomu, abychom mohli na tyto otázky odpovědět, jsme si vybrali vzorek dvaceti restaurací z několika oblastí (Praha 1, Praha 2, Praha 4, Praha 6, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Ústí nad Labem, Teplice, Děčín), které byly navštíveny a jejichž majitele či provozní byli podrobeni dotazníkovému šetření. Také jsme v těchto restauracích analyzovali jídelní lístky a kvalitu restaurací (kvalitu jídla, cenovou úroveň, kvalitu obsluhy). Druhým zdrojem informací pak byl průzkum provedený na 50 respondentech, které jsme v italských restauracích oslovili. (20 dotazovaných bylo osloveno mnou osobně, 30 lidí bylo osloveno přímo v italských restauracích). Tyto informace pak byly vyhodnoceny. Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol, přičemž první kapitola je přehledem italské kuchyně, druhá je analytická a pracuje převážně s daty získanými mým průzkumem a třetí kapitola je návrhová a snaží se přinést souhrn doporučení pro jednotlivé kategorie italských restaurací. První kapitola, která předchází analytické části, je věnována úvodu do italské kuchyně, včetně stručného seznamu ochranných známek italských produktů, které zaručují nejen původ, ale i kvalitu surovin, dále historii italské kuchyně, přehled 11

12 nejdůležitějších italských produktů (těstoviny, olivový olej, rýže atd.) a protože jsme v Itálii, nemůže chybět alespoň velmi stručné představení italských vín. První kapitola rovněž seznamuje čtenáře s oblastmi Itálie, protože pojem italská kuchyně je poměrně široký a různorodý. Jiná kuchyně je charakteristická pro severní oblast Alto Adige (tato oblast je navíc poměrně specifická, protože obyvatelé oblasti Alto Adige se považují spíše za Rakušany než za Italy) a jiná kuchyně je charakteristická pro střední a jižní Itálii. Pro každou italskou oblast uvádím přehled nejcharakterističtějších surovin i pokrmů. Druhá kapitola je zaměřená na odpovědi na položené otázky. Prezentují se zde dotazníky, analýza v nich obsažených odpovědí, a vyhodnocují odpovědi zákazníků i restauratérů. V dotaznících pro restaurace jsem se zaměřila na čerstvost a původ surovin, na výskyt polotovarů v restauraci, na národnost šéfkuchaře apod. V dotazníku věnovaném zákazníkům jsou otázky zaměřené na jejich preference specifických jídel, jak často italské restaurace navštěvují, co je pro zákazníky při výběru restaurace nejdůležitější, zda hodnotí nabídku v jídelních lístcích jako dostačující, jakou částku jsou ochotni při návštěvě restaurace utratit. Výsledkem druhé kapitoly jsou nejen preference zákazníků a zhodnocení restaurací, ale také určitá kategorizace zkoumaných restaurací, přičemž v této kategorizaci je nejdůležitějším faktorem umístění restaurace. Třetí kapitola odpovídá na otázky, nakolik je italská gastronomie v České republice opravdu gastronomií italskou a nakolik se jedná o modifikovanou italskou kuchyni a jsou uvedeny důvody, proč tomu tak je. Jsou zde rovněž navržena opatření, která by u jednotlivých kategorií italských restaurací mohla vést k větší úspěšnosti. Z druhé kapitoly totiž vyplynula proměnlivost faktorů, které mají vliv na úspěch italské restaurace. Například pro italskou restauraci na Praze 1 je prvořadým kritériem kvalita (nabízených pokrmů, obsluhy, prostředí), ale cena pokrmů je až druhořadá. Z tohoto důvodu jsou doporučení pro tento typ restaurací zcela odlišná od doporučení pro restaurace na sídlišti či v malém městě. Vědecké metody, které byly v této diplomové práci použity, by se daly označit jako deskriptivní výzkumný plán tedy popis zkoumaného jevu včetně statistik výskytu. Za vědeckou metodu tady považujeme posloupnost používanou při vědeckém 12

13 výzkumu, kdy cílem je získat znalosti a vědomosti pozorováním a na základě známých poznatků. Informačními zdroji mi v analytické části byly dotazníky (jak pro restaurace, tak pro zákazníky) a vlastní návštěva restaurací. V první kapitole pak byla informačním zdrojem literatura, jejíž přehled je uveden v seznamu literatury. 13

14 1 Teoreticko-metodologická část 1.1. Definice pojmů Gastronomie Je definována jako nauka o labužnictví a kuchařském umění. V širším slova smyslu je gastronomie vnímána jako soubor pravidel o kulinářské úpravě pokrmů a kultuře stolování. Gastronomie je odvozená ze slova gastrologie. Název vznikl ze dvou slov gastro žaludek, žaludeční, a logie věda, vědní obor. 1 Enogastronomie Enogastronomie má původ v Itálii. Slovo enogastronomie je nauka o umění harmonicky propojit pokrmy a vína. 2 Slow food Protestní kulinářský směr odstartovaný v roce 1986 s cílem odradit jedlíky od stále populárnějšího fast foodu. Původce myšlenky, Carlo Petrini, klade důraz na tradiční stolování, jeho relaxační a požitkářský charakter. Brojí proti čas-spořivým jídelním návykům, stejně tak jako proti rychlé a masové přípravě pokrmů z průmyslových surovin, které má za přesný opak místních, čerstvých a kvalitních ingrediencí. 1 BUREŠOVÁ, P Sommelier v současné české gastronomii. Praha: VŠH, s. ISBN [cit ]. Dostupné na internetu: 14

15 1.2 Italská kuchyně Cucina italiana (italská kuchyně) patří k jedné z nejvýznamnějších, nejoblíbenějších a nejchutnějších na světě. Nabízí pestrou nabídku pokrmů vytvořených podle téměř nekonečného množství receptů. Italský způsob vaření je založen v prvé řadě na čerstvosti surovin a snadné přípravě. Vychází se převážně z jednoduchých ingrediencí a sezonních surovin. Vzhledem k dobrému přístupu k moři je země hojně zásobovaná rybami a mořskými plody. S ohledem na časté využití ryb, zeleniny a extra panenského olivového oleje v pokrmech, jde o relativně zdravou kuchyni v porovnání s ostatními kuchyněmi. Každý region, provincie, město či vesnice je specifický svými tradičními pokrmy. Vzhledem k odlišným klimatickým zónám nabízí každá oblast své charakteristické speciality. 3 Itálie má největší počet oficiálně chráněných produktů v rámci Evropské unie, které nesou ochrannou známky. DOP (Denominazione d Origine Protetta), v anglické verzi PDO (Protected Designation of Origin), což znamená v překladu chráněné označení původu. Vztahuje se na zemědělské a potravinářské produkty. Všechny suroviny, zpracování a fáze výroby musí být prováděny v rámci vymezené zeměpisné oblasti. IGP (Indicazione Geografica Protetta), v anglické verzi PGI (Protected Geographical Indication), což znamená v překladu chráněné zeměpisné označení. Vztahuje se rovněž na zemědělské a potravinářské produkty. Aby produkt mohl nést označení IGP musí výroba alespoň částečně probíhat v rámci vymezené zeměpisné oblasti. 4 Třetí kategorií ochrany je potom TSG (Traditional Speciality Guaranteed) a nemá italský ekvivalent. Označení TSG v překladu znamená zaručené tradiční speciality a vztahuje se na zemědělské nebo potravinářské produkty. Produkty nesoucí toto označení mají specifické rysy (tradiční suroviny, výrobní procesy) a výrazně se odlišuje od produktů nebo potravin stejné kategorie, ale nejsou nijak vázány na místo původu. 5 3 ANDERSON,B The Foods of Italy, New York, Italian Trade Commission, s.ISBN ASSELLE,M.,YARVIN, B Cucina Piemontese,New York:Hippocrene books, s. ISBN ANDERSON,B The Foods of Italy, New York, Italian Trade Commission, s.ISBN

16 1.3 Historie italské gastronomie Antika Počátky vzniku italské gastronomie sahají až do 4. století před naším letopočtem. První středomořské národy připravovaly pokrmy především z prosa nebo obilné kaše. Další obživu si obyvatelé zajišťovali z lesů, polí a potoků. Italské kuchyni se poprvé dostává pozornosti již v době Antiky díky Sicilanu řeckého původu jménem Archestratos ze Syrakus, který napsal báseň o kulinářském umění, v níž navazuje na starořecké způsoby přípravy dobrého jídla. Archestratos klade důraz na používání sezónních a velice kvalitních surovin a na jednoduchou přípravu ryb i masa a zastává názor, že přirozené chutě by neměly být překryty kořením, bylinami a jinými ochucovadly. Tento přirozený způsob vaření byl však pozapomenut během 1. století, kdy Marcus Gavius Apicius publikoval svou knihu De re coquinaria (o umění kuchařském). Apicius v knize popisuje pozoruhodnou škálu různých druhů jídel ze zeleniny, těstovin, masa, ryb, mořských plodů, hub, lanýžů, ořechů, sýrů, pečiva a koláčů. Recepty jsou založené na hojném použití bylin a různých druhů koření. 6 Středověk Středomořské národy, včetně Etrusků a dalších raně italských národů, přispěly k zavádění nových postupů a procesů, jako bylo například mletí obilovin, kynutí těsta, drcení oliv na výrobu olivového oleje a další a také začaly s výrobou sýrů. Z hroznového vína se lidé snažili vyrábět různé octy a vína. Římané pak během let pozvedli zemědělství z úrovně základních dovedností až k jakési vědě. Rozvinuli metody přípravy pokrmů i uchovávání potravin. Postupem času rovněž došlo k rozkvětu obchodu s vínem, obilím a solí. Sůl byla velice ceněna, dokonce i někteří vojáci byli placeni solí. Sůl se používala jako ochucovadlo a také jako přísada ke konzervaci. Aby lidem potraviny déle vydržely, začaly se konzervovat pomocí roztoku soli (nací). Solný nálev byl používán pro nakládání ryb, vepřového masa nebo zeleniny. Jako další konzervační prostředek se využíval olej či ocet. Konzervace ovoce probíhala pomocí pálenek, medu a cukru. Římané rovněž začali dovážet suroviny, které se jim nedostávaly. Importovali nové druhy ovoce, zeleniny, obilovin a koření, které se nakonec staly součástí běžné italské kuchyně. Ve středověku byla kuchyně do jisté míry ovlivněna arabskými vlivy. Arabové okupovali jižní Itálii v 9. století. Přinesli do země 6 DEWITT,D Da Vinciho kuchyně.praha:ikar s.ISBN

17 třtinový cukr, rozinky, mandle, špenát a další suroviny. Také přispěli k přípravě sladkých jídel a zmrzlin. 7 O původu těstovin se vedou různé teorie. Někteří datují původ těstovin k dobám starých Řeků, jiní se domnívají, že těstoviny přišly s příchodem Marca Pola. Avšak první doložené zdroje o výrobě těstovin pocházejí od Arabů na Sicílii ve 12. století. Odtud se obliba těstovin rozšířila na jih a dále pak na sever země. Jídelníčky se vylepšily v pozdním středověku díky prosperitě městských států a také díky tomu, že se začaly dovážet potraviny z jiných zemí. Kupci z Benátek, Janova a Pisy dodávali zboží celé Itálii a také představili středozemní chutě v severní Evropě. Doba předrenesanční V předrenesanční gastronomii se v Itálii za základní suroviny považoval olivový olej, pšeničný chléb, ryby, vejce, zelenina, jehněčí maso a víno. Chudina se stravovala skromně, ovšem na dvorech se konaly velkolepé hostiny. Koření se používalo v menším množství, jelikož bylo drahé. Pouze zámožnější lidé si ho mohli dovolit. Ve středověku nebylo vhodné podávat hovězí maso na šlechtických dvorech, protože bylo považováno za jídlo pro chudé. To se ovšem v předrenesanční době změnilo. Šlechta si zakládala na hovězím a především telecím mase. Právě telecí maso bylo důkazem bohatství a jakési prestiže šlechty, která si mohla dovolit utratit tele. V oblibě bylo také drůbeží či vepřové. Z mořských ryb se jedla makrela, platýs, tuňák nebo treska. Další pokrmy, které se objevovaly na dvorech, byla jídla, nad kterými bychom dnes znechuceně kroutili hlavou. Na vrchol labužnických pochoutek se vyšplhaly rypák, oči, líčka, játra, vnitřnosti, hlava nebo dršťky. Další vlivy, které obohatily Italskou gastronomii, přišly z Blízkého východu. V zámcích se začaly vyskytovat nové ingredience, mezi které patřil cukr, mandle, pistácie, rýže, datle, citrusové plody, granátová jablka a špenát. Díky tomu vznikaly nové pokrmy. Z mandlí se začal vyrábět marcipán, který se podával na závěr menu. Víno se považovalo za nápoj šlechty. Lehká vína se podávala k předkrmům, červená vína k pečeni, hutná a míchaná vína k dezertům. Nejkvalitnější vína se podávala na dvorech. Pro chudé obyvatele byly levné moky, které neměly s vínem nic moc společného. Podle svého postavení si lidé vybírali vína. Bílá vína byla 7 ANDERSON,B The Foods of Italy, New York, Italian Trade Commission, s.isbn

18 jemnější a patřila mezi vybranější, a proto se hodila lépe pro vyšší urozenou třídu. Naopak červená vína, která byla vydatnější a také levnější si mohla dovolit i nižší třída. 8 Renesance Renesance povznesla kulinářského umění ještě výše, což se projevilo v hostinách na papežském dvoře v Římě a snad nejvíce ve Florencii na dvoře Medicejském. Požitkářské chutě rodiny Medici se přenesly do Francie, když se Kateřina de Medici provdala za krále Jindřicha II. Kateřina de Medici si s sebou přivezla své kuchaře a recepty, které podle pověsti stanovily trend francouzské kuchyně. 9 Renesanční kuchyně byla také obohacena objevením Ameriky Kryštofem Kolumbem, po němž se v Evropě objevily brambory, rajčata, fazole, dýně, kukuřice, nové druhy drůbeže a další. Hlavním zastáncem italské národní kuchyně byl později Pellegrino Artusi, který napsal knihu La scienza in cucina e l arte di mangiar bene (1891). Napsat knihu s takovým množstvím receptů nebyla lehká záležitost, jelikož italští kuchaři vždycky spoléhali a stále spoléhají více na individuální chutě a intuici, než na psané receptury s přesnými poměry a postupy. I přes pokusy o standardizaci italské kuchyně od Alp až po Středozemní ostrovy, italská gastronomie zůstává modelem různorodosti, kterou si můžeme vychutnat v hrdě tradičních jídlech každého regionu. 8 DEWITT,D Da Vinciho kuchyně.praha:ikar, s.ISBN PIRASOVÁ, C Culinaria Itálie.Bratislava:Slovart, s. ISBN

19 1.4 Základní prvky italské gastronomie V této části budou představeny hlavní prvky, které tvoří základ italské gastronomie. Zvláštní pozornost je věnována významným surovinám, které jsou v italských kuchyních obvykle hojně využívané. Jedná se především o těstoviny, olivový olej, ryby a mořské plody, rajčata, bylinky, rýži a víno, které je nedílnou součástí italské enogastronomie. Další, bezesporu taktéž často využívané, suroviny jsou popsány u jednotlivě uvedených italských regionů Těstoviny Snad nejdůležitější národní surovinou, kterou za žádnou cenu nelze v italské kuchyni opomenout, jsou těstoviny. Mezi významné producenty italských těstoviny patří regiony Emillia-Romagna a Ligurie. 10 Těstovin existuje nespočetné množství druhů a tvarů, z kterých se připravují rozmanité pokrmy. Těstoviny můžeme rozdělit podle několika hledisek: vaječné bezvaječné sušené čerstvé plněné neplněné dlouhé krátké polévkové Vaječné těstoviny se připravují z mouky, vajec, vody a s trochou soli. Bezvaječné těstoviny se připravují z mouky, vody a s trochou soli. Sušené těstoviny (pasta secca) se vyrábějí obvykle z tvrdé pšeničné mouky (semola) a vody. Čerstvé těstoviny (pasta fresca) se vyrábějí obvykle z pšeničné mouky, vody a vajec. 11 Těstoviny se dále dělí na dlouhé (lunga), příkladem mohou být spaghetti krátké (corta/tagliata), příkladem mohou být penne polévkové (minestrina), příkladem mohou být anelli 10 SIMONIS,D.,ADAMS,F.,RODDIS,M.,WEBBS,S.,WILLIAMS,N.2003.Itálie.Praha:Svojka&Co, s. ISBN PEHLE, T., ANDRICH, B.2006.Lexikon těstovin.praha:adam studio s.isbn

20 Plněné těstoviny v sobě ukrývají různé náplně například z masa nebo sýru. Patří sem tortellini, ravioli, canelloni, cappelleti. Neplněné těstoviny, jsou klasické těstoviny, které známe v podobě například spaghetti, fusilli, penne, spirali Olivový olej Mezi nepostradatelné produkty italské gastronomie patří bezesporu olivový olej. K nejvýznamnějším oblastem produkce olivového oleje patří Toskánsko, Kalábrie, Ligurie a Apulie. Olej nachází uplatnění v široké škále pokrmů připravovaných jak ve studené, tak teplé kuchyni. Dnes existují v každé oblasti různé způsoby pečování o olivníky. Jakých kvalit olivový olej dosáhne, závisí především na podnebí a také na době sklizně. Olej z mírných klimatických pásem ležících u moře má jemnou plnou chuť. V Apeninách olivy tolik nedozrají kvůli nižším teplotám a tak jsou pak lehce nahořklé chuti. Pro výrobu zelenějších druhů olivového oleje se sklízejí olivy, které nejsou ještě zcela zralé. Podle obsahu volných olejových kyselin určujeme kvalitu oleje. U olio d oliva extra vergine nesmí přesáhnout hodnota kyselin jedno procento. Hodnoty nejlepších olejů leží ještě níže a to mezi 0,2-0,5 %. 12 (Pirasová, 2008) Ke sklizni oliv dochází mezi počátkem listopadu a polovinou prosince. Vymezit přesnou dobu sklizně nebývá zrovna nejlehčím úkolem, jelikož olivy nesmí být úplně nezralé a ani úplně zralé. V dnešní technologicky pokročilé době se sklízejí olivy strojově, ale někteří zemědělci dávají stále přednost šetrné ruční sklizni. Poté, co jsou olivy nasbírány, putují co nejrychleji do olejného mlýna. Rychlost je důležitá, protože nesmí dojít k oxidaci a nekontrolovanému kvašení. Po zbavení stopek se olivy perou a putují na mlýnské kameny, kde se drtí. Pak se rozdrcená hmota opatrně míchá. Následně jde směs na hydraulický lis. Čerstvý olej se chytá buď do hliněných džbánů, nebo do nerezových nádrží. Poté se olej odstaví do temné místnosti na 30 až 40 dní aby se vyčistil. A nakonec se ještě jednou filtruje PIRASOVÁ, C Culinaria Itálie.Bratislava:Slovart, s.ISBN PIRASOVÁ, C Culinaria Itálie.Bratislava:Slovart, s.ISBN

21 Nejčastěji pěstované italské odrůdy oliv: Moraiolo tato odrůda má původ v Toskánsku, ale dnes je už rozšířená po celé Itálii. Olivový olej z této odrůdy má silnější aroma a v chuti je jemně nahořklý. Leccino odrůda není nijak výrazná, a proto se často smíchává s odrůdou Moraiolo. Díky tomu je pak olej jemnější a nepřichází o svou výraznou chuť. Frantoio olej z této odrůdy je příjemné chuti bez výrazných hořkých tónů. Má sytější zelenou barvu. Pro zvýraznění chuti tohoto oleje se někdy přidávají odrůdy Moraiolo a Leccino. Pendolino tato odrůda se pěstuje v provincii Florencie, aby doplňovala olovové háje a byla nápomocná při opylování. Z ní vyrobený olej je oproti ostatním odrůdám řidší. Přidává se do ostatních směsí, jelikož má harmonizující účinek. 14 Stupeň kvality oleje: Extra panenský olej (olio d'oliva extra vergine) je lisován za studena a smí se do něj přidávat pouze prvotřídní olivy. Neprochází žádnou chemickou úpravou. Má silné aroma a nízkou kyselost. Používá se nejčastěji ve studené kuchyni například k přípravě salátu či dresinku. 15 Panenský olivový olej (olio d oliva vergine) je také kvalitní olej, vyráběný za studena bez chemické úpravy. Používá se především v teplé kuchyni. Rafinovaný olivový olej (olio d oliva) Získává se lisováním již vylisovaných oliv při vysokých tlacích za tepla. Poté olej prochází chemickou úpravou. Matolinový olivový olej (olio di sansa d oliva) Vyrábí se ze zbytků olivových výlisků. Jde o olej nejhorší kvality 14 PIRASOVÁ, C Culinaria Itálie.Bratislava:Slovart, s.ISBN KUNOVÁ,V.2005.Zdravá výživa a hubnutí.havlíčkův Brod:Grada Publishing, a.s s. ISBN

22 1.4.3 Ryby a mořské plody Vzhledem ke své výhodné středomořské pozici, je Itálie významná množstvím ulovených ryb a mořských plodů. Pokrmy z ryb se objevují snad na každém italském jídelním lístku a míst, kde se ryby a mořské plody prodávají, je v Itálii nespočetné množství. Jedním z největších rybích trhů v zemi je Mercato ittico all ingrosso di Chioggia v Benátkách, který nabízí až neuvěřitelně širokou škálu ryb a mořských plodů. 16 Nejčastěji používané druhy ryb: pražma mramorová (orata marmora) sardinka (sardin) pilobřich (pesce San Pietro) úhoř (anguilla) losos (salmone) Nejobvyklejší druhy plodů moře: sépie (seppia) kalmary (calamaro) slávka (cozza) kreveta (scampo) krab (granchio) Byliny a koření Bylinky a koření hrají v italské gastronomii naprosto nezastupitelnou roli. Využívají se nejčastěji čerstvé. První místo mezi nimi bezpochyby náleží bazalce, která je pro své příjemné aroma často v kuchyních využívána. Přidává se do zeleninových salátů a dalších italských pokrmů. Druhým významným kořením je oregano. Příjemně aromatické koření, které se v Itálii využívá často při výrobě pizzy, ale také se s ním můžeme setkat v těstovinových pokrmech, rybích specialitách nebo kořeněných 16 PIRASOVÁ, C Culinaria Itálie.Bratislava:Slovart, s.ISBN

23 omáčkách. 17 Další používanou bylinkou je rozmarýn, který se značí výrazným aroma. Používá se do divočiny, na vepřové, jehněčí nebo kuřecí maso, ale také chutná skvěle v zeleninových salátech. Šalvěj také patří mezi tradiční italská koření. Využití je široké, nachází se v těstovinových pokrmech, rybích a masových specialitách nebo salátech. 18 Tymián je se svou intenzivní vůní vhodný do salátů, polévek nebo rybím pokrmům Rýže Rýže je také velice významnou surovinou, která nachází uplatnění v italské kuchyni. Pro své vhodné přírodní podmínky se ceněnými producenty rýže staly oblasti Piemonte a Lombardie. Pěstování rýže Rozvoj pěstování rýže v Itálii se rozšířil v 15. století. Protože často vypukaly morové epidemie, lidé začali vyhledávat nové, zdravější potraviny a čím dál častěji se zaměřovali na rýži, která měla v této oblasti velice dobré podmínky pro svou vegetaci. V 19. století se pěstování rýže zdokonalilo. Jednu z nejlepších oblastí pro pěstování rýže objevili Cisterciáčtí mniši v Pádské nížině, kde byly optimální klimatické podmínky a hlavně dostatek vody, takže se tam rýži dobře dařilo. Tato nížina rovněž poskytovala dostatek prostoru pro rozšiřování rýžových polí. Zdokonalily se způsoby zavlažování, díky čemuž množství rýže, pěstované v Pádské nížině, stále rostlo a oblast se dostala do čela evropských producentů. 19 Dnes je pěstování rýže zmodernizováno a zmechanizováno. Těžkou ruční práci nahradily stroje. Rýžová pole potřebují stálý vodní průtok. Voda nesmí protékat rychle a ani se nesmí příliš usazovat na místě. Proto se pro pole využívají plochy, které mají mírný spád. V březnu se rýže sází a poté se nechají rýžová pole zaplavit vodou. Ke sklizni dochází v září. Po sklizni putuje rýže do velkých mlýnů, kde se zbaví zrno plev a poté se rýže leští. 17 KLIKOVÁ,G., PAVELKOVÁ, Z.2007.Pěstujeme bylinky,2.,rozšířené vydání,praha:grada Publishing, s.ISBN CLEVELY,A.2001.Obrazová encyklopedie bylinky.svojtka&co s.isbn PIRASOVÁ, C Culinaria Itálie.Bratislava:Slovart, s.ISBN

24 Druhy rýže V Itálii se nejčastěji pěstuje rýže druhu Oryza sativa japonica, která je velice chutná a nerozváří se. Druhým nejrozšířenějším druhem je pak dlouhozrnná rýže Oryza sativa indica, která je vhodná na přípravu kaší. Aby byla rýže stále kvalitní a nedošlo k odchylkám, prochází kontrolou státního ústavu. Kontrola se zaměřuje na kvalitu, hygienický stav rýže a výživovou hodnotu Rajčata Rajská jablíčka patří k nejoblíbenějším druhům zeleniny v Itálii. V Kampánii se začala pěstovat rajčata od poloviny 18. století, avšak oblíbeným pokrmem se stala poněkud později, zpočátku totiž sloužila jen jako okrasné rostliny. Dnes se odhaduje, že na světě existuje okolo 5000 odrůd rajčat. Italské odrůdy rajčat: San Marzano tato odrůda patří k nejznámější v Kampánii. Má polodlouhý tvar a pevnou nasládlou dužinu. Používá se do omáček, na sušení a také na zavařování. Sorrento je měkčí odrůda, která se především používá k výrobě rajčatových konzerv. Casalino tato trsovitá odrůda je chutná a sladká. Může se použít do salátu i k tepelné úpravě. Pomodoro di Cerignola odrůda spadá do skupiny mini rajčat. V chuti je cítit sladké aroma. Využívají se do salátů nebo omáček Víno Itálie patří k nejstarším a nejvýznamnějším vinařským zemím na světě. Již v 8. století před naším letopočtem začali Etruskové vysazovat první révu. 22 V současné době má Itálie ha vinic a více jak 2000 různých odrůd vinné révy PIRASOVÁ, C Culinaria Itálie.Bratislava:Slovart, s. ISBN PIRASOVÁ, C Culinaria Itálie.Bratislava:Slovart, s. ISBN ROTH,P Bílá vína Evropy.Praha:Ikar, s. ISBN BUREŠOVÁ, P Sommelier v současné české gastronomii. Praha: VŠH, s. ISBN

Jídelní lístek. ANTIPASTI / čerstvé předkrmy přímo z našeho chladícího pultu

Jídelní lístek. ANTIPASTI / čerstvé předkrmy přímo z našeho chladícího pultu ANTIPASTI / čerstvé předkrmy přímo z našeho chladícího pultu Gravlax námi marinovaný losos se salátkem a medovou hořčicí, 50g (1,4,10) 99,- Variace výběr sýrů, šunek, salámů, oliv a sušených rajčat dle

Více

90g Hovězí carpaccio... 139,- marinované plátky hovězí svíčková s parmezánem a květy capari, zdobená lístky rukoly, domácí italský chléb

90g Hovězí carpaccio... 139,- marinované plátky hovězí svíčková s parmezánem a květy capari, zdobená lístky rukoly, domácí italský chléb Předkrmy 125g Caprese.................................................89,- cherry rajčata, mozzarella, bazalka, olivový olej, domácí italský chléb 90g Hovězí carpaccio.....................................

Více

Italia Bar. Zámečnická 90/2, Brno. 2ks Sardelové očko s máslem. Salát s plody moře. 50g Parmská šunka. 50g Parmská šunka s melounem

Italia Bar. Zámečnická 90/2, Brno. 2ks Sardelové očko s máslem. Salát s plody moře. 50g Parmská šunka. 50g Parmská šunka s melounem Italia Bar Zámečnická 90/2, Brno Couvert Couvert 20 Kč Předkrmy 2ks Sardelové očko s máslem Salát s plody moře 2 50g Pražská šunka 50g Parmská šunka 220 Kč 50g Parmská šunka s melounem 2 Topinky s rajčaty

Více

Čočková se smetanou 0.3 l + pizza štangle 1, 7, 12 Minestra di Pomodori 0.3 l. rajčatová polévka s parmazánem

Čočková se smetanou 0.3 l + pizza štangle 1, 7, 12 Minestra di Pomodori 0.3 l. rajčatová polévka s parmazánem Čočková se smetanou 0.3 l Pizza s česnekem 300g 1, 7, 12 rajčatový základ, sýr mozzarella, česnek Špagety se smetanou, slaninou a sýrem 350 g 1, 7, 12 těstovina, slanina, smetana, sýr parmazán Vepřové

Více

100g Grilovaný hermelín s brusinkovou omáčkou na ledovém salátě (7) 95,-Kč. 120g Grilovaná mozarella v parmské šunce se sušenými rajčaty (7) 95,-Kč

100g Grilovaný hermelín s brusinkovou omáčkou na ledovém salátě (7) 95,-Kč. 120g Grilovaná mozarella v parmské šunce se sušenými rajčaty (7) 95,-Kč Předkrmy 100g Formagi misti (míchaný sýrový talíř) (7) 80,-Kč 100g Grilovaný hermelín s brusinkovou omáčkou na ledovém salátě (7) 95,-Kč 120g Grilovaná mozarella v parmské šunce se sušenými rajčaty (7)

Více

1 Hovězí Carpaccio (01,03,06,07,11) 80 g 109,- Kč hovězí carpaccio, olivový olej, rukola, parmezán, bylinové pesto, opečený toast

1 Hovězí Carpaccio (01,03,06,07,11) 80 g 109,- Kč hovězí carpaccio, olivový olej, rukola, parmezán, bylinové pesto, opečený toast TEPLÉ A STUDENÉ PŘEDKRMY 1 Hovězí Carpaccio (01,03,06,07,11) 80 g 109,- Kč hovězí carpaccio, olivový olej, rukola, parmezán, bylinové pesto, opečený toast 2 Bruschetta (01) 200 g 69,- Kč pizza chlebíček,

Více

Předkrmy / Antipasti

Předkrmy / Antipasti Předkrmy / Antipasti Carpaccio classico plátky syrové hovězí svíčkové podávané s ledovým salátem, rajčaty, ochucené citronovou šťávou, čerstvě mletým pepřem a parmezánem Bruschetta zapečený italský chléb

Více

PIZZA BIANCA /pizza bez rajčatového základu/ Ø 36 cm 425 Quattro formaggi 153,- /Smetana, mozzarella, provolone, gorgonzola, parmazán/

PIZZA BIANCA /pizza bez rajčatového základu/ Ø 36 cm 425 Quattro formaggi 153,- /Smetana, mozzarella, provolone, gorgonzola, parmazán/ PIZZA BIANCA /pizza bez rajčatového základu/ Ø 36 cm 425 Quattro formaggi 153,- /Smetana, mozzarella, provolone, gorgonzola, parmazán/ 474 Tricolore 145,- /Smetana, mozzarella, gorgonzola, šunka, domácí

Více

studené předkrmy polévky teplé předkrmy něco k pivu bagetka bagetka pečivo

studené předkrmy polévky teplé předkrmy něco k pivu bagetka bagetka pečivo studené předkrmy 01 sekaný tatarák z hovězí svíčkové nemíchaný, topinky 02 sekaný tatarák z hovězí svíčkové míchaný, topinky 03 carpaccio s rukolou, parmezánem, bazalkovým pestem, bagetka 04 caprese s

Více

Tataráček ze zauzeného lososa s mladou cibulkou

Tataráček ze zauzeného lososa s mladou cibulkou PŘEDKRMY Bruschetta s plátky rajčat,mozzarellou a čerstvou bazalkou 100g 79 kč Tataráček ze zauzeného lososa s mladou cibulkou a kytičkou salátu,opečený domácí chléb 60g 85 kč POLÉVKY Krémová dýňová zjemněná

Více

Vítáme Vás v restauraci Mediterrano.

Vítáme Vás v restauraci Mediterrano. Vítáme Vás v restauraci Mediterrano. Nabízíme Vám příjemné posezení v klimatizovaném prostředí, ve kterém můžete ochutnat velké množství zeleninových salátů, steaku, rybích specialit a jiných pochoutek.

Více

PŘEDKRMY Domácí kachní paštika s brusinkami a cibulovým chlebem 80g 85 kč

PŘEDKRMY Domácí kachní paštika s brusinkami a cibulovým chlebem 80g 85 kč PŘEDKRMY Domácí kachní paštika s brusinkami a cibulovým chlebem 80g 85 kč Tataráček ze zauzeného lososa s mladou cibulkou a kytičkou salátu,opečený domácí chléb 60g 89 kč POLÉVKY Krémová dýňová zjemněná

Více

Ať je váš den jakýkoliv, my jsme tu vždy pro Vás.

Ať je váš den jakýkoliv, my jsme tu vždy pro Vás. JÍDELNÍ LÍSTEK Ať je váš den jakýkoliv, my jsme tu vždy pro Vás. No matter how your day is going, we are always at your service. tým Café Level POLÉVKY A PŘEDKRMY POLÉVKY Kuřecí vývar s domácími nudlemi,

Více

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014 Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 PŘEDKRMY 80g 80g 100g CARPACCIO AJETO marinované plátky svíčkové v bylinkách, olivový olej, hobliny parmazánu, balsamico Rozpečený kozí sýr s ořechy a medovou zálivkou,

Více

Domácí chléb s rajčaty ochucenými olivovým olejem, česnekem a bazalkou. Italská mozarella s rajčaty, panenským olivovým olejem a bazalkou

Domácí chléb s rajčaty ochucenými olivovým olejem, česnekem a bazalkou. Italská mozarella s rajčaty, panenským olivovým olejem a bazalkou Domácí chléb s rajčaty ochucenými olivovým olejem, česnekem a bazalkou Italská mozarella s rajčaty, panenským olivovým olejem a bazalkou Plátky hovezí svíčkové s domácím bazalkovým pestem, parmezánem a

Více

Radniční restaurace. Frenštát pod Radhoštěm

Radniční restaurace. Frenštát pod Radhoštěm Radniční restaurace Frenštát pod Radhoštěm Předkrmy 100g Rajčata s Mozzarellou a olivovým olejem, toust 59,00 100g Smažené dukátky z Mozzarelly se šunkou, toust 69,00 1 ks Topinka s kuřecí masovou směsí

Více

Pórková s kousky norského lososa /1,4,7/ 50,-

Pórková s kousky norského lososa /1,4,7/ 50,- Jídelní lístek English version of the menu Předkrmy Jemná domácí paštika se sušenými brusinkami, mandlemi,cibulovo-jablečné chutney,pečivo /1,3,7,8,12/ Domácí selská šunka s rozinkami v rumu, bylinkové

Více

MINESTRORE - POLÉVKY INSALATE - SALÁTY

MINESTRORE - POLÉVKY INSALATE - SALÁTY MINESTRORE - POLÉVKY 1 0,25 l Rajčatová 32,00 Kč 2 0,25 l Cibulačka 30,00 Kč 3 0,25 l Hovězí s těstovinou 30,00 Kč Obsah alergénů:9 INSALATE - SALÁTY 4 150 g POMODORO - CIPOLIA 46,00 Kč (rajčata, cibule)

Více

80 g Plátky uzeného lososa s malým rukolovým salátem, citronem 125,- a parmazánem, bagetka

80 g Plátky uzeného lososa s malým rukolovým salátem, citronem 125,- a parmazánem, bagetka Jídelní lístek Studené předkrmy 80 g Plátky uzeného lososa s malým rukolovým salátem, citronem 125,- a parmazánem, bagetka 80 g Pečené papriky, marinované ve vinném octu, olivovém oleji 85,- a česneku,

Více

TĚSTOVINY. 15. Tagliatelle verdi con funghi e prosciutto 109. -

TĚSTOVINY. 15. Tagliatelle verdi con funghi e prosciutto 109. - I T A L S K É S T U D E N É S P E C I A L I T Y CAPRESE Rajčata s mozarellou, olivami, česnekem a bazalkou 65. - S A L Á T Y Salát z čerstvé zeleniny s italským sýrem a bazalkou 60. - Salát z čerstvé zeleniny

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

DENNÍ MENU 21. 9. 2015

DENNÍ MENU 21. 9. 2015 21. 9. 2015 Dršťková polévka Kuřecí prsa na grilované paprice, pepřová omáčka Domácí sekaná plněná vejcem, sterilovaná okurka Pivovarský guláš Zapečené šunkofleky s uzeným masem, sterilovaná okurka Listový

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

0,25l Silný zeleninový vývar s jižní zeleninou, tomaty, 42 Kč kapkou bazalkového pesta a parmazánem

0,25l Silný zeleninový vývar s jižní zeleninou, tomaty, 42 Kč kapkou bazalkového pesta a parmazánem P O L É V K Y 0,25l Silný zeleninový vývar s jižní zeleninou, tomaty, 42 Kč kapkou bazalkového pesta a parmazánem 0,25l Tomatová polévka z pečených rajčat s bylinkami 42 Kč 0,25l Fazolová krémová polévka

Více

Zajistíme Vám rauty, svatební hostiny a další události. Možnost uzavřené společnosti, salonku. www.mediterrano.cz.

Zajistíme Vám rauty, svatební hostiny a další události. Možnost uzavřené společnosti, salonku. www.mediterrano.cz. Vítáme Vás v restauraci Mediterrano. Nabízíme Vám příjemné posezení v klimatizovaném prostředí, ve kterém můžete ochutnat velké množství zeleninových salátů, steaku,rybích specialit a jiných pochoutek.

Více

PŘEDKRMY. Hovězí carpacio s parmazánem. Tartar z čerstvého lososa s česnekovým dipem, citrónovou šťávou, olivovým olejem a máslovými toasty

PŘEDKRMY. Hovězí carpacio s parmazánem. Tartar z čerstvého lososa s česnekovým dipem, citrónovou šťávou, olivovým olejem a máslovými toasty PŘEDKRMY 70 g Hovězí carpacio s parmazánem 70 g Tartar z čerstvého lososa s česnekovým dipem, citrónovou šťávou, olivovým olejem a máslovými toasty 85 Kč 80g Mozzarella zapečená v parmské šunce na ledovém

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

Hotel Opat - Restaurant

Hotel Opat - Restaurant 70g Předkrmy Grilované kuřecí prsíčko s cibulovou marmeládou na havířském chlebíčku 69,- (kuřecí prso, červená cibule, pomeranč, balsamico, rukola, chléb) 70g Hovězí carpaccio s pestem, parmazánem a toastem

Více

Ø 60 cm, 1200g. 51. MARGHARITA 341,- Tomat, sýr. 52. PROSCIUTTO 415,- Tomat, sýr, šunka. 53. CAPRICCIOSA 437,- Tomat, sýr, šunka, žampiony

Ø 60 cm, 1200g. 51. MARGHARITA 341,- Tomat, sýr. 52. PROSCIUTTO 415,- Tomat, sýr, šunka. 53. CAPRICCIOSA 437,- Tomat, sýr, šunka, žampiony PIZZA Ø 60 cm, 1200g 51. MARGHARITA 341,- Tomat, sýr 52. PROSCIUTTO 415,- Tomat, sýr, šunka 53. CAPRICCIOSA 437,- Tomat, sýr, šunka, žampiony 54. SALAMI 437,- Tomat, sýr, salám, pórek STUDENÉ PŘEDKRMY

Více

Co tak něco na zub k pivu..

Co tak něco na zub k pivu.. Škvar ky, chléb 1 ks Co tak něco na zub k pivu.. 100g Grilované koleno bez kosti, hořčice, křen, okurek, chléb (1,3,10) 30,- 5 ks Grilovaná křidélka (1,3,10) (Okurek, hořčice, křen, chléb) 1 ks Topinka

Více

Restaurace Na Svaté Svatá 31 Zdice 314/003 699

Restaurace Na Svaté Svatá 31 Zdice 314/003 699 Studené předkrmy: 100g Pikantní salátek z olomouckých tvarůžků, pečivo 65.- 100g Talíř sušené šunky 75.- 100g Variace sýrů- niva, hermelín, olomoucké tvarůžky, máslo, pečivo 85.- 1ks Domácí nakládaný hermelín,

Více

001. Tartar z lososa...129,- nasekaný čerstvý losos s pažitkou, citronem a olivovým olejem, podávaný s rukolou a opečeným domácím chlebem

001. Tartar z lososa...129,- nasekaný čerstvý losos s pažitkou, citronem a olivovým olejem, podávaný s rukolou a opečeným domácím chlebem PŘEDKRMY 001. Tartar z lososa.......129,- nasekaný čerstvý losos s pažitkou, citronem a olivovým olejem, podávaný s rukolou a opečeným domácím chlebem 002. Grilovaný sýr Provolone s meruňkovým chutney..........119,-

Více

Pizzeria steak house ATRIUM

Pizzeria steak house ATRIUM Pizzeria steak house ATRIUM JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 100 g Dušená šunka, máslo, okurka 58,- 100 g Sýr Eidam, máslo 58,- 60 g Šunková rolka s křenem a šlehačkou 63,- 100 g Kalamár smažený, česneková omáčka

Více

Pokrmy připravované za studena. Výběr čerstvě krájených španělských uzenin a sýrů 50g

Pokrmy připravované za studena. Výběr čerstvě krájených španělských uzenin a sýrů 50g À LA CARTE Pokrmy připravované za studena Carpaccio z hovězí svíčkové s trhaným salátkem, zakápnuté medovým vinaigrette a s hoblinkami parmezánu 180 Carpaccio z červené řepy s mozzarellou a lehkým balsamikovým

Více

PŘEDKRMY. 50g GRILOVANÝ OVČÍ SÝR HALLOUMI 148,- na salátovém lůžku s čerstvou bazalkou. a hroznovým vínem sypaný. piniovými oříšky

PŘEDKRMY. 50g GRILOVANÝ OVČÍ SÝR HALLOUMI 148,- na salátovém lůžku s čerstvou bazalkou. a hroznovým vínem sypaný. piniovými oříšky PŘEDKRMY 50g GRILOVANÝ OVČÍ SÝR HALLOUMI 148,- na salátovém lůžku s čerstvou bazalkou a hroznovým vínem sypaný piniovými oříšky 125g MOZZARELLA BUFFALO 148,- z pravého buvolího mléka s pečenými cherry

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Kuchař - číšník Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Snídaně. Polévky 0,4 l

Snídaně. Polévky 0,4 l (pečivo a zelenina v ceně) Míchaná vajíčka 3 ks na cibulce Zapečená anglická s vejci 3 ks Vídeňské párky 3 ks zeleninová obloha Tomatová polévka s mozzarellou Houbový smetanový krém Slezská česnekačka

Více

Studené předkrmy. Polévky. Teplé předkrmy

Studené předkrmy. Polévky. Teplé předkrmy Studené předkrmy 100g Pancetta, máslo, toust 49,00 100g Uzený losos, bylinkové máslo, toust 49,00 200g Rajčata s Mozzarellou a olivovým olejem 49,00 Polévky 0,33l Kuřecí vývar s játrovými knedlíčky a domácími

Více

restaurace & penzion s trhanými saláty, hoblinkami parmazánu Grana Padano a limetkou, ochucené bazalkovým pestem a balzamikovým glazé

restaurace & penzion s trhanými saláty, hoblinkami parmazánu Grana Padano a limetkou, ochucené bazalkovým pestem a balzamikovým glazé Předkrmy 80g Carpaccio z hovězí svíčkové 135,- s trhanými saláty, hoblinkami parmazánu Grana Padano a limetkou, ochucené bazalkovým pestem a balzamikovým glazé 90g Nugety čerstvého kozího sýru 125,- balené

Více

ANTIPASTI/PŘEDKRMY. Bruschetta classica Bruschetta s rajčaty. Crostini napoletana Toasty zapečené s mozzarellou, sardinkami a rajčaty

ANTIPASTI/PŘEDKRMY. Bruschetta classica Bruschetta s rajčaty. Crostini napoletana Toasty zapečené s mozzarellou, sardinkami a rajčaty ANTIPASTI/PŘEDKRMY Bruschetta classica Bruschetta s rajčaty Crostini napoletana Toasty zapečené s mozzarellou, sardinkami a rajčaty Tomini di pecora grigliati con speck Grilované špalíčky ovčího sýra ve

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

Banica se sýrem 60,- (bulharská domácí zapečená specialita z křupavého listového těsta, plněná ovčím sýrem a vejcem)

Banica se sýrem 60,- (bulharská domácí zapečená specialita z křupavého listového těsta, plněná ovčím sýrem a vejcem) PŘEDKRMY Banica se sýrem 60,- (bulharská domácí zapečená specialita z křupavého listového těsta, plněná ovčím sýrem a vejcem) Papriky Bjurek 110,- (grilované kapie plněné směsí bulharského bílého sýra,

Více

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12)

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) Studené předkrmy 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) 50 g Šunkový závitek 45,- se štýrským křenem a šlehačkou 50 g Prosciutto

Více

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,-

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- Studené předkrmy 100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- 150g Krevetový koktejl s citronem, 52,- 50g Salát Caprese s parmskou šunkou

Více

Studené předkrmy: Teplé předkrmy: Bezmasé pokrmy sýry:

Studené předkrmy: Teplé předkrmy: Bezmasé pokrmy sýry: Studené předkrmy: Šunková rolka s křenem 39,- Zeleninový talířek s olivami 49,- Teplé předkrmy: Omeleta s pórkem 49,- Zapečená celozrnná bagetka se slaninou a uzeným sýrem 49,- Bezmasé pokrmy sýry: Omeleta

Více

POLÉVKY STUDENÉ PŘEDKRMY

POLÉVKY STUDENÉ PŘEDKRMY Jídelní lístek POLÉVKY Krkonošská bramboračka s houbami (1,9) 45,- Hovězí vývar (9) 35,- Polévka dle denní nabídky 30,- STUDENÉ PŘEDKRMY 1ks Domácí utopenec, chléb (1) 48,- Tuňák s fazolemi a kukuřicí,

Více

150g Rožněný pstruh na másle a drceném kmínu 98,- /dle váhy/ - 10g navíc 4,- 150g Filátko z tresky na víně s grilovanou zeleninou 125,-

150g Rožněný pstruh na másle a drceném kmínu 98,- /dle váhy/ - 10g navíc 4,- 150g Filátko z tresky na víně s grilovanou zeleninou 125,- Studené předkrmy 100g Hruška s nivou 48,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 48,- 50g Tatarák z lososa 62,- 150g Krevetový koktejl s citronem, 62,- 50g Salát Caprese s parmskou šunkou

Více

Česneková polévka s opečenou slaninou, sýrem a chlebovými krutony (1,3,7)

Česneková polévka s opečenou slaninou, sýrem a chlebovými krutony (1,3,7) P o l é v k y Česneková polévka s opečenou slaninou, sýrem a chlebovými krutony (1,3,7) Hovězí vývar (1,3,7) s masem a domácími nudlemi Jihočeská kulajda (1,3,7) s h o u b a m i P ř e d k r m y 20 Kč 25

Více

SNÍDANĚ. Vaječné pokrmy nebo omelety ze tří vajec. Pečivo a doplňky. Polévky

SNÍDANĚ. Vaječné pokrmy nebo omelety ze tří vajec. Pečivo a doplňky. Polévky SNÍDANĚ Česká snídaně 118,- Dvě vejce na jakýkoliv způsob, slanina, klobásky, máslo, chléb, káva nebo čaj Anglická snídaně 118,- Toasty, míchaná vejce, slanina, klobásky, máslo, džem, pečivo, káva nebo

Více

Posedět u nás můžete v nekuřácké restauraci nebo v salonku pro kuřáky.

Posedět u nás můžete v nekuřácké restauraci nebo v salonku pro kuřáky. Vítejte vnaší rodinné restauraci, kde Vám nabízíme široký výběr pizz, těstovin, burgerů, salátů a tortil. Každé nabízené jídlo je možné upravit dle Vašich představ něco ubrat nebo přidat, vyměnit základ

Více

Banica se sýrem 60,- (bulharská domácí zapečená specialita z křupavého listového těsta, plněná ovčím sýrem a vejcem)

Banica se sýrem 60,- (bulharská domácí zapečená specialita z křupavého listového těsta, plněná ovčím sýrem a vejcem) PŘEDKRMY Banica se sýrem 60,- (bulharská domácí zapečená specialita z křupavého listového těsta, plněná ovčím sýrem a vejcem) Papriky Bjurek 110,- (grilované kapie plněné směsí bulharského bílého sýra,

Více

DENNÍ MENU

DENNÍ MENU 11. 7. 2016 Dršťková polévka Kuřecí prsa na grilované paprice, pepřová omáčka Domácí sekaná plněná vejcem, sterilovaná okurka Pivovarský guláš Zapečené šunkofleky s uzeným masem, sterilovaná okurka Salmon

Více

Ceník r. 2014 EXPRES MENU, s.r.o. TRUTNOV HOTOVÉ JÍDLO STERILOVANÉ 5 porcí bez přílohy

Ceník r. 2014 EXPRES MENU, s.r.o. TRUTNOV HOTOVÉ JÍDLO STERILOVANÉ 5 porcí bez přílohy Ceník r. 2014 EXPRES MENU, s.r.o. TRUTNOV HOTOVÉ JÍDLO STERILOVANÉ 5 porcí bez přílohy Hlavní jídla Složení a charakteristika 100g masa/porce cena bez DPH 150 g/porce Maso kuřecí stehenní - kousky: Kuřecí

Více

Ranní jídelní lístek. S n í d a ň o v ý l í s t e k hod. K snídaňové nabídce espresso, čaj, nealko za 50 % ceny! Hemenex 55 Kč /70 g/

Ranní jídelní lístek. S n í d a ň o v ý l í s t e k hod. K snídaňové nabídce espresso, čaj, nealko za 50 % ceny! Hemenex 55 Kč /70 g/ Ranní jídelní lístek 8.00-10.00 hod. Hemenex 55 Kč /70 g/ Míchaná vejce na cibulce 40 Kč /3 ks/ Vaječná omeleta se šunkou a sýrem 55 Kč /70 g/ Domácí klobása s hořčicí a křenem 45 Kč /100 g/ Obložený talíř

Více

STUDENÉ PŘEDKRMY. 150 Kč. 230 Kč. 120 Kč. 130 Kč. 150 Kč TEPLÉ PŘEDKRMY

STUDENÉ PŘEDKRMY. 150 Kč. 230 Kč. 120 Kč. 130 Kč. 150 Kč TEPLÉ PŘEDKRMY STUDENÉ PŘEDKRMY Dochucený hovězí tataráček (90g) s českými topinkami Dochucený hovězí tataráček (150g) s českými topinkami Caprese buffalo s mozarellou z buvolího mléka a balsamikovou redukcí Nakládané

Více

MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY. Plátky domácí malostranské šunky s křenovým máslem, hořčičnou omáčkou a farmářským chlebem

MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY. Plátky domácí malostranské šunky s křenovým máslem, hořčičnou omáčkou a farmářským chlebem MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY Plátky domácí malostranské šunky s křenovým máslem, hořčičnou omáčkou a farmářským chlebem Paštika z kuřecích jatýrek s pistáciemi, listovými saláty a brusinkovým vinegretem Salát

Více

PŘEDKRMY. Marinovaný losos s máslovými toasty, listovými saláty a vinegretem

PŘEDKRMY. Marinovaný losos s máslovými toasty, listovými saláty a vinegretem PŘEDKRMY Tatarský biftek s česnekovými topinkami a jarní cibulkou 189 Kč Marinovaný losos s máslovými toasty, listovými saláty a vinegretem 119 Kč Domácí paštika z husích jater a libové slaniny s brusinkovým

Více

ą ÿ ¾ Ó Ä န 109,- tomato, sýr, salám vysočina 109,- tomato, sýr, jemný párek, cibule, hrášek 109,- tomato, sýr, tuňák, cibule tomato, sýr, šunka

ą ÿ ¾ Ó Ä န 109,- tomato, sýr, salám vysočina 109,- tomato, sýr, jemný párek, cibule, hrášek 109,- tomato, sýr, tuňák, cibule tomato, sýr, šunka ą ÿ ¾ Ó Ä န 010 CON SALAME 022 QUATTRO STAGIONI tomato, sýr, salám vysočina Základ: těsto, tomato, sýr a nyní si na pizzu vyber své 4 ingredience dle Tvé nálady a chuti ze seznamu. 135,- 011 BOMBER 023

Více

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku,

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku, Oddíl 15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů 1510000011 Práce výrobní povahy ve výrobě masa a masných výrobků (kromě 1513900011) tis. Kč 77 098 81 189 95,0 1510000012 Práce ve mzdě ve výrobě masa

Více

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa:

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa: Studený předkrm: 60g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 35,- Kč 115g Tresčí játra (tresčí játra, citron, cibule) 80,-Kč Polévka: dle denní nabídky 30,- Kč Teplé předkrmy: 200g Skalská topinka (topinka,

Více

K pivu, vínu i limonádě

K pivu, vínu i limonádě K pivu, vínu i limonádě 1ks Domácí utopenec 59,- se zelím, nakládanou okurkou a chlebem 1ks Pikantní Hermelín 69,- náš nakládaný hermelín s cibulí a chlebem 350 g Buffalo kuřecí křídla 94,- s řapíkatým

Více

KUŘECÍ ŘÍZEČKY S HRANOLKY MINI PASTA BOLOGNESE PÁREČKY S BRAMBOROVOU KAŠÍ HUMMUS BI LAHMI

KUŘECÍ ŘÍZEČKY S HRANOLKY MINI PASTA BOLOGNESE PÁREČKY S BRAMBOROVOU KAŠÍ HUMMUS BI LAHMI Dětské menu DĚTSKÉ MENU KUŘECÍ ŘÍZEČKY S HRANOLKY MINI PASTA BOLOGNESE PÁREČKY S BRAMBOROVOU KAŠÍ Předkrmy Předkrmy HUMMUS HUMMUS BI TAHINI 168Kč Hummus sezamovou tahinou, zlatohnědé cibulky, podávané

Více

Vitá Vás team Nová Amerika

Vitá Vás team Nová Amerika Vitá Vás team Nová Amerika Vize naší restaurace je, že si vyrábíme od chleba, bílého pečiva, piadin, přes těstoviny, paštiky, marmelády, zmrzliny, omáčky, nachos, müsli, gnocchi a mnohem více K vaření

Více

Jídelní lístek. Studené předkrmy

Jídelní lístek. Studené předkrmy Jídelní lístek Studené předkrmy 50g Šunkové rolky plněné křenem, zdobené šlehačkou 100g Salumi s olivami (plátky šunky a herkulesu obložené kousky žlutého melounu a olivami) 100g Mozzarela s rajčaty (nakrájená

Více

KATALOG JAKOSTNÍCH VÍN. Víno s chutí tradice

KATALOG JAKOSTNÍCH VÍN. Víno s chutí tradice KATALOG JAKOSTNÍCH VÍN Jakostní vína Gold Premium Jedná se o jakostní vína, pocházející z hroznů vypěstovaných na místních vinicích. Vína pocházející z této krajiny jsou charakteristicky plné, osobité,

Více

Restaurace Gebra - Jídelní lístek

Restaurace Gebra - Jídelní lístek Restaurace Gebra - Jídelní lístek Studené předkrmy 100g Sýrový talíř,toast (sýr typu camembert,gorgonzola,gouda 48%) 65,- Polévky 0,25l Drůbeží vývar s nudlemi a zeleninou 26,- 0,25l Rajčatový krém se

Více

Il Mondo. Říčanská 970/23, Brno

Il Mondo. Říčanská 970/23, Brno Il Mondo Říčanská 970/23, Brno Pizza Rádi pro Vás připravíme pizzy dle našich receptur, z nejlepších surovin, s láskou a péčí. Od června si můžete vybrat ze dvou velikostí pizz 32 cm a 45 cm. Dále jsme

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky. Doporučujeme. 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky. Doporučujeme. 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč Studené předkrmy 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč 100g nakládaný hermelín, obloha 100g tlačenka s cibulí, obloha 54,- Kč 26,- Kč Teplé předkrmy 3ks bramboráčky

Více

MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY. Teplá šunka od kosti na farmářském chlebu, sýr gruyère, pečené vejce a studená křenová omáčka

MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY. Teplá šunka od kosti na farmářském chlebu, sýr gruyère, pečené vejce a studená křenová omáčka MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY Teplá šunka od kosti na farmářském chlebu, sýr gruyère, pečené vejce a studená křenová omáčka Grilovaná vepřová panenka s vlažným salátem ze zelené čočky Domácí paštika z husích jater

Více

80g Zvěřinová paštika v uzené slanině s borůvkovou omáčkou. 100g Kachní jatýrka s višňovou omáčkou

80g Zvěřinová paštika v uzené slanině s borůvkovou omáčkou. 100g Kachní jatýrka s višňovou omáčkou Předkrmy 80g Zvěřinová paštika v uzené slanině s borůvkovou omáčkou 100g Kachní jatýrka s višňovou omáčkou 80g Zapečený kozí sýr s medovým pórkem a cherry rajčatkem 59 Kč 79 Kč 69Kč Polévky 0,33l Silný

Více

DENNÍ MENU 31. 8. 2015

DENNÍ MENU 31. 8. 2015 31. 8. 2015 Fazolová bílá Smažený kuřecí stehenní řízek Pečené vepřové koleno s hořčicí, křenem, okurkou a opečeným chlebem Chilli con carne Domácí pečená sekaná, sterilovaná okurka Míchaný zeleninový

Více

Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek

Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek PŘEDKRMY 101 100g Zvěřinová paštika se šalotkovo-brusinkovým čatní (alergen 3, 7, 12) 73 Kč 102 100g Filírované vlažné kachní prsíčko pečené do růžova na trhaném

Více

PROSINCOVÉ SPECIALITY ŠÉFKUCHAŘE

PROSINCOVÉ SPECIALITY ŠÉFKUCHAŘE PROSINCOVÉ SPECIALITY ŠÉFKUCHAŘE Hovězí líčka po Burgundsku s bramborovo - celerovým pyré 195 Kč Staročeská krkovička (vepřová krkovice, bramborové noky, slanina, cibulka, zelí) 165 Kč Hovězí burger BBQ

Více

Smažené falafele 60,- (zeleninové kuličky s mrkví, řepou a cizrnou obalené v sezamu, podávané se sweet - chilli jamem a tahini jogurtem)

Smažené falafele 60,- (zeleninové kuličky s mrkví, řepou a cizrnou obalené v sezamu, podávané se sweet - chilli jamem a tahini jogurtem) PŘEDKRMY - MEZZE Smažené falafele 60,- (zeleninové kuličky s mrkví, řepou a cizrnou obalené v sezamu, podávané se sweet - chilli jamem a tahini jogurtem) Papriky Bjurek 110,- (grilované kapie plněné směsí

Více

BUFETOVÁ MENU ŠÉFKUCHAŘŮV BUFET 620CZK/PAX

BUFETOVÁ MENU ŠÉFKUCHAŘŮV BUFET 620CZK/PAX BUFETOVÁ MENU ŠÉFKUCHAŘŮV BUFET 620CZK/PAX PŘEDKRMY Tři druhy míchaných zeleninových salátů Dva druhy studených předkrmů Polévka dle denní nabídky Čtyři hlavní chody Jeden hlavní chod na vegetariánský

Více

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou Adagio, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Allegro, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Furioso, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Adagio,

Více

STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU

STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU Domácí paštika s šípkovo - brusinkovou omáčkou a opečeným bílým chlebem 100g 95,- Domácí tlačenka s octem a cibulí 200g 79,- Carpaccio z hovězí svíčkové s domácím

Více

Dle denní nabídky 35. 150g Uzené maso z naší udírny, křen, hořčice, pečivo 62.- 150g Pečené papriky plněné sýrem 68.-

Dle denní nabídky 35. 150g Uzené maso z naší udírny, křen, hořčice, pečivo 62.- 150g Pečené papriky plněné sýrem 68.- Studené předkrmy: 100g Pikantní salátek z olomouckých tvarůžků,pečivo 55.- 100g Talíř sušené šunky 75.- 200g Variace sýrů- niva, hermelín, olomoucké tvarůžky, máslo, pečivo 75.- 1ks Nakládaný hermelín,

Více

DENNÍ MENU

DENNÍ MENU 3. 10. 2016 Dršťková polévka Kuřecí prsa na grilované paprice, pepřová omáčka Domácí sekaná plněná vejcem, sterilovaná okurka Pivovarský guláš Zapečené šunkofleky s uzeným masem, sterilovaná okurka Salmon

Více

Chuťovky k pivečku. Polévky

Chuťovky k pivečku. Polévky Chuťovky k pivečku 1ks Nakládaný hermelín podle Máry, pečivo 55,- 2ks Domácí pikantní utopenec, pečivo 50,- 200g Pivní sláma s česnekem 55,- 100g Masová topinka sypaná sýrem 75,- 1ks Nivová koule 9,- 70g

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT TECHNOLOGIE Obor: Gastronomie Ročník: druhý Zpracoval: Mgr. Františka Vyškovská PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

Ceny platné od 8.11.2013. Restaurace MILPA STÁLÝ JÍDELNÍ LÍSTEK. Smluvní ceny

Ceny platné od 8.11.2013. Restaurace MILPA STÁLÝ JÍDELNÍ LÍSTEK. Smluvní ceny Ceny platné od 8.11.2013 Restaurace MILPA STÁLÝ JÍDELNÍ LÍSTEK Smluvní ceny 100g Matjesy s cibulí, chléb 1ks... 39,- 100g Tlačenka světlá s cibulí, chléb 1ks... 27,- 200g Sýrové prkno, obloha (sýr Eidam,Niva,Hermelín,uz.sýr)...

Více

Zlatá řada Linea Golden

Zlatá řada Linea Golden Zlatá řada Linea Golden Zahrnuje 5 druhů olivového oleje v láhvi BORDOLESE LIBERTY číslovány Comprende 5 diversi tipi di olio in bottiglia BORDOLESE LIBERTY numerata Extra panenský olivový olej "Delicate"

Více

Art. V23044075NU01 VINO DELL'AMORE PELATO MOSCATO STILL BOTTEGA

Art. V23044075NU01 VINO DELL'AMORE PELATO MOSCATO STILL BOTTEGA Art. V23044075NU01 VINO DELL'AMORE PELATO MOSCATO STILL BOTTEGA PŮVOD: Colli Euganei (Padova, Benátsko) ODRŮDA: Muškát BARVA A VZHLED: Brilantní. Slámově žlutá OBSAH ALKOHOLU: 9 BOUQUET: Čistý, charakteristická

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. STUDENÉ PŘEDKRMY VARIACE SÝRŮ, OLIVY (NIVA, BALKÁN, EIDAM, MOZZARELLA)

JÍDELNÍ LÍSTEK. STUDENÉ PŘEDKRMY VARIACE SÝRŮ, OLIVY (NIVA, BALKÁN, EIDAM, MOZZARELLA) JÍDELNÍ LÍSTEK. 1 2 100 g 3 5 6 7 8 9 80 11 10 12 13 100 g 120 g 14 70 g 15 70 g 16 125 g STUDENÉ PŘEDKRMY NAKLÁDANÝ HERMELÍN S FEFERONKOU, PEČIVO DUŠENÁ ŠUNKA, ČESNEKOVÉ MÁSLO, PEČIVO VARIACE SÝRŮ, OLIVY

Více

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů Předkrmy: (doba přípravy 20-25 min) 1011 100g Grilovaný hermelín s brusinkami a vlašskými ořechy, 99,- domácí pečivo (1,5,7,8) 2284 70g Kachní paštika s mandlemi na pomerančích, 99,- domácí pečivo (1,5,8)

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

POLÉVKY STUDENÉ PŘEDKRMY. 35,- Kč. RAJSKÁ POLÉVKA ( rajčata, sýr - parmezán, toast ) 35,- Kč. ALLA PIAZZA ( rajčata, nudličky, balkánský sýr, toast )

POLÉVKY STUDENÉ PŘEDKRMY. 35,- Kč. RAJSKÁ POLÉVKA ( rajčata, sýr - parmezán, toast ) 35,- Kč. ALLA PIAZZA ( rajčata, nudličky, balkánský sýr, toast ) La piazza Pizzeria POLÉVKY 21 22 23 RAJSKÁ POLÉVKA ( rajčata, sýr - parmezán, toast ) ALLA PIAZZA ( rajčata, nudličky, balkánský sýr, toast ) MINESTRONE ( zeleninová ) 24 ALLA FUNGI ( žampionovo krémová

Více

Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek

Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek PŘEDKRMY 100g Zvěřinová paštika se šalotkovo-brusinkovým čatní (alergen 3, 7, 12) 73 Kč 100g Filírované vlažné kachní prsíčko pečené do růžova na trhaném salátu

Více

Jídelní lístek. Přejeme Vám dobrou chuť. Ceny jsou uvedeny za celou a poloviční porci. Smluvní ceny.

Jídelní lístek. Přejeme Vám dobrou chuť. Ceny jsou uvedeny za celou a poloviční porci. Smluvní ceny. Jídelní lístek Přejeme Vám dobrou chuť. Ceny jsou uvedeny za celou a poloviční porci. Smluvní ceny. Studené předkrmy 1 50 g Šunková rolka s křenem a šlehačkou 45,- Kč 2 50 g Šunková rolka plněná francouzským

Více

MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY. Paštika z kuřecích jatýrek s pistáciemi, listovými saláty, brusinkovým vinegretem a černým chlebem se soleným máslem s pažitkou

MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY. Paštika z kuřecích jatýrek s pistáciemi, listovými saláty, brusinkovým vinegretem a černým chlebem se soleným máslem s pažitkou MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY Tenké plátky uzené šunky s nakládanými okurčičkami, křenovou pěnou, pikantní hořčicí a opečeným chlebem s hermelínovou pomazánkou Paštika z kuřecích jatýrek s pistáciemi, listovými

Více

Jídelní lístek na 7 dnů

Jídelní lístek na 7 dnů Jídelní lístek na 7 dnů Zde je pro inspiraci příklad jídelního lístku na celý týden. Celkové množství sacharidů v něm nedosahuje ani doporučené maximální množství 200 g za den, přitom skladba stravy je

Více

0,3l Slezská česnečka (1,3,7,9) 39,00 Kč 0,3l Zelňačka (1,3,7,9) 39,00 Kč

0,3l Slezská česnečka (1,3,7,9) 39,00 Kč 0,3l Zelňačka (1,3,7,9) 39,00 Kč Jídelní lístek STUDENÉ PŘEDKRMY A SALÁTY 200g Uzený talíř (1,10) 69,00 Kč (uzené maso, klobása, angl. slanina, šunka, feferonky, zelenina) 200g Sýrový talíř (7) 79,00 Kč (eidam, camembert, sýr s modrou

Více

NABÍDKA RESTAURACE DEGUSTAČNÍ MENU. Carpaccio z čerstvého lososa kapary, rukola, domácí bageta

NABÍDKA RESTAURACE DEGUSTAČNÍ MENU. Carpaccio z čerstvého lososa kapary, rukola, domácí bageta DEGUSTAČNÍ MENU Carpaccio z čerstvého lososa kapary, rukola, domácí bageta Chřestový krém s parmazánovými krutóny pečená slanina a bylinkový olej Filet z halibuta s jarní zeleninou sous-vide cizrnové pyré,

Více

MOZZARELLA S RAJČATY na panenském olivovém oleji s čerstvou bazalkou, crema di balsamico 85,-

MOZZARELLA S RAJČATY na panenském olivovém oleji s čerstvou bazalkou, crema di balsamico 85,- Jídelní lístek Předkrmy MOZZARELLA S RAJČATY na panenském olivovém oleji s čerstvou bazalkou, crema di balsamico 85,- CARPACCIO z hovězí svíčkové na panenském olivovém oleji, čerstvě strouhaný parmezán,

Více

SEZNAM RECEPTŮ OZDOBY A OBLOHY/ 9 POLOTOVARY OBLOŽENÉ CHLEBÍČKY A STUDENÉ TOASTY

SEZNAM RECEPTŮ OZDOBY A OBLOHY/ 9 POLOTOVARY OBLOŽENÉ CHLEBÍČKY A STUDENÉ TOASTY SEZNAM RECEPTŮ OZDOBY A OBLOHY/ 9 POLOTOVARY Aspik ze želatiny / 15 Přírodní aspik / 16 Ochucené aspiky! 16 Použití aspiku / 16 Uchování aspiku / 17 Rozehhvání tuhého aspiku / 17 B rio š k y /17 Domácí

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

JÍDELNÍ NÁPOJOVÝ A VINNÝ LÍSTEK SLIVENECKÁ 6, PRAHA 5

JÍDELNÍ NÁPOJOVÝ A VINNÝ LÍSTEK SLIVENECKÁ 6, PRAHA 5 JÍDELNÍ NÁPOJOVÝ A VINNÝ LÍSTEK SLIVENECKÁ 6, PRAHA 5 předkrmy ryby utopenec s cibulí 1ks, 37,- nakládaný pikantní hermelín 120g, 69,- smažené papričky jalapenos plněné nivou, zakysaná smetana 4ks, 69,-

Více