KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA"

Transkript

1 DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, sotva jsme zahájili vydávání nového m stského zpravodaje, tak se naplno rozjely práce na nových webových stránkách m sta. Jednou z novinek je vytvo ení široké databáze údaj o místních rmách, živnostnících, vina ích a spolcích. K tomuto ú elu byly vyhotoveny formulá e, které nabízíme zájemc m o prezentaci na stránkách m sta k vypln ní. Získané údaje chceme pak nabídnout návšt vník m m stských webových stránek. P edpokládáme, že tuto nabídku ocení nejen kouni tí ob ané, kte í hledají jaké služby, emesla, obchody apod. m sto nabízí, ale i turisté, kte í asto marn vyhledávají kontakty na vina e dolnokounické oblasti. Ob ané se pak také snadn ji zorientují v innosti a aktivitách jednotlivých spolk, což m že tyto spolky obohatit nap. o nové aktivní leny. Na sou asných webových stránkách zájemci najdou t i druhy interaktivních formulá : 1. rmy, emeslníci, živnostníci 2. vina i 3. spolky Tyto formulá e jsou k dispozici také v tišt né podob na m stském ú ad v kancelá i TIC a na sekretariátu. V ím, že se nám spole n poda í vytvo it užite nou databázi, kterou m žeme následn rozši ovat i v rámci spolupráce s okolními obcemi. T ší m, že si nový Dolnokounický zpravodaj velmi oblíbil i bývalý pan starosta. Trvá na otišt ní svých lánk i p esto, že pro ob any již nejsou aktuální, nebo si je jist všichni p e etli, když je našli ve svých poštovních schránkách. P eji mu do budoucna hodn nových a neot elých nám t. Na záv r bych vás všechny cht la pozvat na tradi ní Svatogothardské vina ské slavnosti, které se uskute ní dne Na p íprav se podílejí i starostové okolních obcí, Vina i a kopá i, myslivci a spolek pro obnovu tradic. Doufám, že vyjde po así i dobrá nálada. Ing. Radka Formánková starostka Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA Kompletní zápisy ze zasedání rady m sta jsou k dispozici na webových stránkách m sta s tím, že jsou zde vypušt ny osobní údaje ve smyslu zákona. 101/2000 Sb. (zákon o ochran osobních údaj ) v platném zn ní, p ípadn k nahlédnutí na sekretariátu m stského ú adu. 9. sch ze Rady m sta Dolní Kounice Rada m sta Dolní Kounice dopl uje usnesení ze dne a p edsedou Kulturní a organiza ní komise jmenuje paní Dagmar Schweizer, místop edsedou Mgr. Radka Podveského p edsedou Komise pro spolupráci se zájmovými útvary jmenuje pana Lukáše Zoubka a místop edsedou pana Jana Salon Rada m sta Dolní Kounice pov uje: pana Mgr. Radka Podveského koordinací kulturního programu Historických slavností K zajišt ní organizace budou využiti i pracovníci m sta. Mgr. Podveský je oprávn n jednat v otázkách p edloženého programu za M sto Dolní Kounice s oslovenými um lci a dalšími realizátory zastupitele Bc. Martina Freie provád ním svatebních ob ad. Rada m sta Dolní Kounice schvaluje: pokra ování na str. 2

2 DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ koncert skupiny Rybi ky 48 a koncert skupiny Plavci divadelní p edstavení Emigranti výstavy P íb hy d tí ve spolupráci s Židovským muzeem p vecké sout že pro žáky 1. stupn ZŠ v regionu cenu za službu p eprava materiálu, objemného odpadu pro ob any m sta Dolní Kounice a majitele nemovitostí na ástku 150,- K za jeden odvoz multikárou, v rámci k.ú. Dolní Kounice formulá e pro získávání informací na webové stránky m sta za ú elem prezentace místních vina, spolk a podnikatel pokácení v tšího z dvou strom na pozemku par.. 70/1 k.ú. Dolní Kounice, který je v t sné blízkosti nemovitosti žadatele. Pokácení d eviny zajistí m sto Dolní Kounice, majitel pozemku. Rada m sta Dolní Kounice souhlasí: s použitím znaku m sta a fotogra e m sta dle p edloženého návrhu na obal okolády s podpisem smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prost edí R v rámci Opera ního programu životní prost edí v p edloženém zn ní se zachováním stávajícího obousm rného provozu na ul. Smetanova a tím ruší usnesení. 12 Rady m sta Dolní Kounice ze dne se stavbou Revitalizace slepého ramene Na loukách dle p edložené projektové dokumentace se stavbou Biocentrum s vodní plochou dle p edložené projektové dokumentace Rada m sta Dolní Kounice nesouhlasí: s prodejem tibetské vlajky a vyšívaného praporu m sta Dolní Kounice Rada m sta Dolní Kounice byla informována: na zasedání rady m sta byla p izvána paní Dagmar Schwei zer a podala informace ze zasedání valné hromady Mikroregionu Ivan icko ve v ci: zvýšení lenských p ísp vk plánované zm ny stanov plánované zm ny v reklamním pln ní EZ Rada m sta Dolní Kounice nesouhlasí: s prodloužením nájmu bytové jednotky. 2 Bezru ova. p. 26/19 na dobu neur itou, Rada m sta Dolní Kounice souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy do sch ze Rady m sta Dolní Kounice Rada m sta Dolní Kounice souhlasí: s pronájmem pozemku parcela o vým e 1327 m 2 k. ú. Dolní Kounice Rada m sta Dolní Kounice schvaluje: odkup autorských práv k logu Svatogothardských vina ských slavností od p. Karla Zalaby za cenu K rozpo tové opat ení. 1 v p edloženém zn ní dotaci z rozpo tu m sta Dolní Kounice ob anskému sdružení Petrov ve výši ,- K na zap j ení pódia a ozvu ení p i po ádání k es anského mezikulturn divadeln hudebního festivalu KEFASFEST v Dolních Kounicích ve dnech p ílohu. 1 k Organiza nímu ádu m stského ú adu Dolní Kounice v p edloženém zn ní. Rada m sta Dolní Kounice pov uje: organizací prodeje použité betonové dlažby Mgr. Ji ího Krutiše, referenta hospodá ské správy zastupitelku Mgr. Lenku Žikešovou provád ním svatebních ob ad. Rada m sta Dolní Kounice konstatuje: na podatelnu m stského ú adu v Dolních Kounicích p išly dne em t i lánky od pana Karla Zalaby, který požadoval jejich otišt ní v m stském periodiku. Vzhledem k rozsahu m stského periodika byl k otišt ní za azen první v po adí ze zaslaných lánk, (v souladu s 4a zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech p i vydávání periodického tisku a o zm n n kterých dalších zákon tiskový zákon), ímž byla spln na podmínka p im eného prostoru pro uve ejn ní sd lení zastupitele pan Karel Zalaba (stejn jako jakýkoli jiný zastupitel) má možnost požádat o zve ejn ní svého p ísp vku v m stském periodiku Dolnokounický zpravodaj. Budou uve ej ovány p ísp vky, které nebudou v rozporu se zákonem 46/2000 Sb. o právech a povinnostech p i vydávání periodického tisku a o zm n n kterých dalších zákon (tiskový zákon) a budou respektovat Pravidla pro vydávání Dolnokounického zpravodaje v etn p ílohy. 2 Pravidla pro uve ej ování p ísp vk zastupitel v Dolnokounickém zpravodaji Rada m sta bere na v domí: vyjád ení pana Karla Zalaby ve v ci požadavku na otišt ní lánk Rada m sta Dolní Kounice pov uje: místostarostu ov ením údaj uvedených v žádosti o byt v bytovém dom U Synagogy 11. sch ze Rady m sta Dolní Kounice Rada m sta Dolní Kounice schvaluje: uzav ení nájemní smlouvy k bytu. U Synagogy 17 s manželi P. na dobu ur itou do novou službu tená m m stské knihovny rozvoz knih a asopis imobilním tená m, p íp. tená m starších 75 let, dle p edloženého návrhu a pov uje vedoucí knihovny zaktualizovat knihovní ád a ceník služeb smlouvu /002 o smlouv budoucí o z ízení v cného b emene s rmou E.ON Distribuce, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, eské Bud jovice. poskytnutí dotace z rozpo tu m sta Dolní Kounice obecn prosp šné spole nosti DOTYK II o.p.s. ve výši K na sociální rehabilitaci v roce 2015 pro jednu osobu žijící v Dolních Kounicích. poskytnutí dotace z rozpo tu m sta Dolní Kounice ob anskému sdružení pro d ti a mládež LUSKOUN ve výši K na ro ní pojistné ob anského sdružení p i akcích provád ných s d tmi poskytnutí dotace z rozpo tu m sta Dolní Kounice eskému svazu v ela základní organizaci Dolní Kounice ve výši K na modernizaci lé by v el proti varroáze poskytnutí dotace z rozpo tu m sta Dolní Kounice Ob anskému sdružení pro obnovu tradic Dolní Kounice ve výši K na vybavení a výstroj pro akce sdružení poskytnutí dotace z rozpo tu m sta Dolní Kounice spolku ODDÍL JUDO DOLNÍ KOUNICE o.s. ve výši K na po ádání turnaje pro d ti ve v kové kategorii mlá at (ro níky nar. 2005, 2006, 2007, 2008) v Dolních Kounicích poskytnutí dotace z rozpo tu m sta Dolní Kounice žadateli DC Burýšci Dolní Kounice ve výši K na výdaje na dopravu p i reprezentaci m sta v ligové sout ži šipkového sportu poskytnutí dotace z rozpo tu m sta Dolní Kounice žadateli pokra ování na str. 3 2

3 KVĚTEN 2015 Kynologický klub Dolní Kounice ve výši K na nákup kynologického vybavení šikmá st na pro agility, agility tunel a kynologické pom cky GAPPAY pro výcvik ps po ízení 2 ks orbalových branek (7 500 K ) z rozpo tu m sta Dolní Kounice, které budou využívány d tským orbalovým družstvem a rovn ž p i akcích pro d ti po ádaných m stem Dolní Kounice návšt vní ád kláštera Rosa Coeli a ceník vstupného v p edloženém zn ní Rada m sta Dolní Kounice zamítá: žádost o poskytnutí dotace Bc. Marka Zvalo poskytnutí dotace z rozpo tu m sta Dolní Kounice spolku ODDÍL JUDO DOLNÍ KOUNICE o.s. ve výši K na zkvalitn ní tréninkového procesu formou nákupu pot ebného vybavení pro technickou i taktickou p ípravu všech v kových skupin Rada m sta Dolní Kounice souhlasí: se stavbou: p ístavba, áste ná demolice a stavební úpravy RD.p. 733 v k.ú. Dolní Kounice, dle p edložené projektové dokumentace ZPRÁVY Z RADNICE Naplaveniny N kolik let obyvatelé Kounic ekali, kdy už kone n n kdo odstraní naplavené stromy u mostu. Celou dobu se asi ešil problém, kdo by se tohoto úkolu m l ujmout. Jeden názor byl, že úklid má zajistit Povodí Moravy, druhý zase, že odstran ní leží na bedrech Správy a údržby silnic JMK. Spole ný a logický názor ob an byl, že dojednání s ob ma organizacemi má zajistit m sto. Proto jsem za al s povodím a se správou silnic komunikovat a nakonec se poda ilo tento za arovaný kruh vy ešit. Správa a údržba silnic JMK souhlasila, že nám uhradí náklady na odstran ní naplavenin u pilí mostu. Další naplavené v tve, které se zachytily u b ehu, se pokusí vytáhnout 28. b ezen 2015 zam stnanci m sta, na které nám zase nan n p ispívá ú ad práce. Takže ve nále mohou být všichni spokojeni. Práce se ud lá v rámci naší obce, zaplacenu ji dostaneme a bude zase o jeden problém mén. První fáze výlovu prob hla v sobotu 28. b ezna, druhá v sobotu 11. dubna. B hem t chto dvou dn se poda ilo odstranit všechny naplavené d eviny u pilí. Ješt zbývá vy istit b ehy p ed a za mostem. Vytahování v tví a kmen za léta usazených v nánosu bahna nebude jednoduché, ale v ím, že se v pr b hu m síce dubna poda í odstra ování náplav alespo z v tší ásti dokon it. 11. duben 2015 Lumír Kone ný, místostarosta Informace hospodářské správy Vážení ob ané, dovolte mi, abych Vás stru n informoval o prob hlých a probíhajících pracích p i údržb, opravách a drobných investicích v b eznu a dubnu letošního roku. V tšina t chto prací je provád na zam stnanci m sta (mzdové prost edky dotovány z velké ásti Ú adem práce). Na ulici Strán byla dokon ena kabelizace NN (investor E.ON) a sou asn s tímto bylo vybudováno nové ve ejné osv tlení (investor m sto D.K.). Tato akce byla naplánována a projekt vypracován již za minulého vedení. V m síci dubnu vybudovali naši pracovníci v ulici Strán menší stanovišt na velkoobjemové popelnice t íd ného odpadu (3 ks.). Na Nám. Míru bylo zrekonstruováno pískovišt na ve ejném d tském h išti, které m lo zcela shnilé ohrazení. Nyní má pískovišt betonové st ny, nové lavice, erstvý písek, novou zakrývací plachtu. Dále bylo provedeno nové propojení kanalizace odpadu ze školní jídelny ZŠ Smetanova do již d íve vybudovaného lapolu. Sou asn probíhá rekonstrukce bytu na Tovární ulici (valnou ást prací provádíme svépomocí). Byl dodlážd n pr jezd do nádvo í kulturního domu. Pr b žn probíhají práce na celkovém úklidu m sta, byly vy išt ny vodote e na ulici Skalní, za cihelnou, na ulici Komenského, úklid h bitova, úprava p í ného sklonu cesti ky ke h bitovu, nejnutn jší oprava dlažby na Gagarince, revitalizace trávníku v okolí pomníku J. Husa, opravy a nát ry lavi ek, kašny, zábradlí Záv rem mi dovolte, abych Vám pod koval za podn ty od Vás ob an, které vedou ke zlepšení prost edí v našem m st, k odstran ní nepo ádk, závad i nedostatk. Ji í Krutiš, hospodá ská správa 3

4 DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ Zprávy z radnice M STSKÝ Ú AD Od nastoupila na místo vedoucí turisticko-informa ního centra paní Vladimíra Krmelová. Poda ilo se nám získat dotaci z ú adu práce na úhradu mzdových náklad ve výši K. NA SOU ASNÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH M STA NAJDETE NOV Formulá e pro rmy, vina e a spolky pro pot eby získávání údaj do ve ejn p ístupné databáze BIOODPAD V lo ském roce dostali ob ané možnost zap j it si zdarma hn dou popelnici na svoz bioodpadu. Z celkových 50ti kus je umíst no 37 ks, dalších 13 ks je ješt k dispozici. V p ípad, že zájem o svoz bioodpadu bude v tší, budou zajišt ny další popelnice. Zájemci o popelnici a kontaktují pana Krutiše tel Svoz biologického odpadu (zap j ené hn dé popelnice) v pátek v sudém týdnu Pro ostatní ob any bude k dispozici i nadále velký kontejner na bioodpad na sb rném dvo e. T ÍD NÝ ODPAD Pracujeme na vytipování a p íprav nových lokalit na umíst ní dalších kontejner na t íd ný odpad. Upozorn ní! Z kapacitních d vod je nutné p ed odhozením do kontejneru PET láhve zdeformovat na co nejmenší možný rozm r. POPLATKY za odpad a psy DO KONCE KV TNA!! Osoba (trvale žijící v Dolních Kounicích) 470,- K Rekrea ní objekt, byt, d m 470,- K (bez trvalého pobytu) Pes (majitel d chodce) 100,- K Pes (v rodinném dom ) 300,- K Pes (v byt ) 600,- K Další pes zvýšení o 50 % Oba poplatky jsou splatné do tel (pond lí, st eda) o okolí Základní a mate ské školy na ul. Smetanova, ulice Jiráskova, nám. Míru, Masarykovo nám., ul. Tovární a U Škrobárny. Byl zjišt n stupe zamo ení: myš stupe 1., potkan stupe 3. Deratizaci provedl zástupce firmy Jaroslav Šimek, I Celková cena K. ŽÁDOSTI O VE EJNOU PODPORU Z ROZPO TU M STA Žádosti o dotace z rozpo tu m sta s požadavky do 50 tis. K byly posouzeny a dne na zasedání rady m sta bylo rozhodnuto o poskytnutých ástkách a ú elu na který budou použity. Podrobn jší informace najdete v rubrice: Informace ze zasedání rady m sta. Žádosti byly následn p edány na nan ní odbor k vy ízení. ULICE JIRÁSKOVA A POLNÍ Na webových stránkách m sta je umíst no ešení projektanta pro jednosm rnou ulici i pro ulici obousm rnou. Je zde i komentá. PARKOVÁNÍ U SAMOOBSLUHY NA MASARYKOV NÁM. Objevila se kritika ze strany ob an na nedostatek parkovacích míst p ímo u samoobsluhy na Masarykov nám stí. Jsou tam p itom od lo ské rekonstrukce nám stí 3 vyhrazená místa pro m stský ú ad (vyk ížovaná). Pokusíme se zjistit, zda by se jedno z nich nedalo zrušit, aby mohlo sloužit zákazník m samoobsluhy. ZASTUPITELSTVO V KV TNU od 18 hod. Budou projednány žádosti o dotace z rozpo tu m sta s požadavky nad 50 tis. K SK Dolní Kounice, SDH Dolní Kounice, Dolnokounické hody o.s., SV Ivan ice Kónus klub, Biskupství brn nské, ímskokatolická farnost Dolní Kounice, Pravoslavná církev. Prodej pozemku parc o vým e 1423 m 2 nedo- ešeno z minulého zastupitelstva Prodej vymezené ásti pozemku 2940/3 nedo ešeno z minulého zastupitelstva Rozpo tové opat ení. 1 a další. Ing. Radka Formánková starostka VYÚ TOVÁNÍ M STSKÉHO PLESU P íjmy K (ze vstupného K, p íjmy z tomboly K, ostatní p íjmy K ) Výdaje K (na tobolu K., hudba K, mzdy K, ve e e na prodej K, ostatní výdaje (OSA, materiál) K ). Výsledek K. DERATIZACE Na základ etných stížností ob an byla v souladu se zákonem. 258/2000 Sb. O ochran ve ejného zdraví, v m sících únoru a b eznu provedena deratizace (hubení myší a potkan ) ve vybraných lokalitách m sta. Jednalo se i takto se chováme 4

5 KVĚTEN 2015 PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ Ironická glosa K ur itým zm nám opravdu došlo. Ty nemohli ob ané nepost ehnout. lánek v M sí ním zpravodaji podepsaný starostkou zní tónem zvláštní pionýrsko-svazácké rétoriky, kterou velmi dob e známe z asopisu M j domov. Ze slohového cvi ení je cítit rukopis jiné dámy. Pokud ho ovšem psala opravdu starostka sama, tím h. lánek je reakcí na návrh zastupitel za ODS a KDU- SL na odvolání místostarosty Kone ného na dalším zasedání zastupitelstva pro neschopnost. Tento její lánek je pouhou naivní obhajobou místostarosty, coby schopného, pracovitého a nesmírn výkonného lov ka. Zatímco t i absolutn neschopní, nepoužitelní, nic ned lající a ni ím m stu neužite ní dva bývalí uvoln ní zastupitelé a tajemník byli pouhým šestnáctiletým omylem tohoto m sta. Všechno, co v Kounicích bylo za tu dobu u in no, z stává ve stínu symbolického jednoho sta dn geniáln odvedené práce paní starostkou a místostarostou. K tomu všemu zmanipulovaní a neschopní stávající zam stnanci ízení n kde na dálku z podzemí bývalým vedením provádí spíše diverzní akce než poctivou práci. Nutno je tedy vym nit! Nejlépe vytvo it atmosféru, jaká se t žko snáší. Vždy odejdou sami a ješt rádi. ímž se uvolní místa novým perspektivním lidem, kte í již ukázali své schopnosti v minulosti nap íklad v krojích na hodech anebo ve volebních komisích za Kounice pro všechny nebo M j domov. T m, na které již nezbylo pracovní místo, bude nabídnuto lenství v n které z mnoha komisí s krkolomnými názvy, nejlépe placené. A když už i tam bude plno, najde se n jaká menší úleva v nájemní smlouv nebytových prostor, anebo se odpustí ást nájemného. Možná dojde, ale nejspíš až pozd ji i na komisi sociální, ve které najde uplatn ní leckterý samaritán z mezilidských vztah, aby tak zúro il ty leté nabývání erudice, náro né teoretické p ípravy a odborného publikování v asopise M j domov. Možná se kone n starší spoluob ané do kají, minulým vedením tolik zanedbávané sociální pé e. Alespo malou záplatou za ty letou virtuální pomoc starým lidem bylo z ízení výtopny v Kulturním dom, kterou chvatn zajistil místostarosta Kone ný v dob prosincového výpadku elektrické energie. Chyb li už jen ti nemocní a sta í, zabalení v dekách a ležící na polních l žkách anebo další jinak zubožení lidé, pro které byla výtopna ur ena. Až zjistí nové vedení m sta Dolní Kounice a nové vedení DKM Moravia a.s. že vlastní neschopnost nezakryjí na ením z neschopnosti jiných, že mazání notebook a telefon jejich uživateli je zcela zákonné a legitimní, že použití cizího jména bez souhlasu jeho vlastníka k získání informací je bezprecedentní zneužití, že se adit dokumenty v šanonu podle svého není nic sv toborného, že rozdíl mezi svobodou slova a na ením z nezákonné innosti má své meze a není až tak mlhavou a abstraktní hranicí, že každá akce vyvolává reakci, že kydání hnoje na minulé vedení není cestou k vylepšení své popularity a perspektivy, pak za nou možná kone n n co užite ného d lat. Snad k tomu využijí možnosti hned v b eznu p i schvalování návrhu rozpo tu m sta. ímpak asi vylepší život nám ob an m? Budou muset dokon it rozd lané akce. Sou asné vedení m sta je nazývá zát ží z minulosti. Normáln se tomu íká kontinuita ili pokra ování v zapo atém díle, by n kým jiným. Zatím se jeví hlavním tématem rozvoje Dolních Kounic nový m stský asopis (ur it tematicky, obsahov a gra cky lepší než ten starý), dále kulturní akce pod taktovkou i spíše kn tou osoby Sweizer a prapodivná záliba ve z izování r zných mnoha lenných komisí. Karel Zalaba, zastupitel m sta Vzhledem k rozsahu lánku poskytla redak ní rada panu Karlu Zalabovi vyjímku z Pravidel pro uve ej ování sd lení zastupitel m sta v Dolnokounickém zpravodaji a nepožadovala zkrácení p ísp vku. Za obsah p ísp vk ru í auto i, názory redakce se nemusí shodovat s názory p isp vatel. NOVINKY Z DKM 5 /2015 P edlážd ní ulice Benátky po havárii vodovodu Minulý rok 5. zá í došlo k výrazné havárii vodovodního adu na ulici Benátky, která byla zp sobena roztržením potrubí o pr m ru 225 mm v délce 6 metr. Prasklinu zp sobil kámen, na kterém toto plastové potrubí bohužel leželo. Fotky z celé události jsou na Po oprav potrubí, zasypání a zhutn ní ale nebyl zcela dokon en povrch, kde m la být znovu položena zámková dlažba. S dokon ením se eká na p íhodné po así a také až celá pojistná událost bude uzav ena. Oprava p ívodního potrubí z vodojemu Pitná voda z vodojemu je p ivedena do Dolních Kounic do šachty na za átku ulice Benátky. V této šacht dochází k upravení tlaku vody pomocí membránových p epoušt cích ventil tak, aby ve vodovodním adu nedocházelo k nežádoucím ráz m. Kontrola ukázala, že ást potrubí vstupující do této šachty je v havarijním stavu (viz obrázek). P ípadná havárie této ásti potrubí by znamenala p erušení dodávek vody z vodojemu na n kolik dn. Proto jsme se rozhodli k preventivní vým n tohoto potrubí, která bude provedena formou p emost ní, kdy bude paraleln p ipraveno nové potrubí a samotné p epojení ze starého na nové nezabere více než n kolik málo hodin. O termínu a asu p epojení Vás budeme v as informovat. Smlouva o spolupráci se Svazkem Spole n s Vodovodem svazku obcí Pravlov, Trboušany, N m i ky a Kupa ovice jsme tento rok p ipravili k podepsání aktualizovanou smlouvu o spolupráci a technické innosti. Na obou stranách je snaha prohlubovat naši spolupráci i do budoucna, nap íklad propojením obou vodovod mezi Dolními Kounicemi a Pravlovem. V DKM k tomu nyní p ipravujeme dokumentaci, abychom mohli v druhé polovin roku reagovat na výzvu Ministerstva Životního prost edí a zažádat o dotace na toto propojení. Stav budování kanalizace v M l anech Výstavba kanalizace v M l anech za ala v p lce listopadu 2014 a m la by být zcela dokon ena v zá í letošního roku. Díky svažitosti M l an tato kanalizace používá dv erpací stanice, které pomáhají s výtlakem odpadní vody, tam pokra ování na str. 6 5

6 DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ kde není možné použít samospád. Jedna erpací stanice v rámci obce má výtlak do výšky 10 metr, druhá, která p e erpává z M l an do Dolních Kounic má výtlak do výšky tém 70 metr. V M l anech bude p ipraveno celkem 184 domovních p ípojek a celková délka této kanalizace p esáhne šest kilometr. Celkové náklady na technickou p ípravu, výstavbu kanalizace, erpacích stanic a dokon ovací práce by nem ly p esáhnout 35 mil. K. Na stavbu byla v roce 2012 schválena dotace ve výši 22 mil. K z Opera ního programu životního prost edí, zbytek náklad hradí obec M l any. Havárie v M l anech V sobotu asi v 10:30 hodin došlo v M l anech b hem budování kanalizace k p ekopnutí vodovodního potrubí. P ivolaní technici DKM Moravia museli nejprve uzav ít danou ást vodovodu a od erpat vodu z výkopu. Poškozené potrubí o pr m ru 110 mm bylo vy íznuto a nahrazeno novým. Celá oprava byla dokon ena a voda op t spušt na asi ve 14:00 hodin, tedy zhruba 3,5 hodiny po nahlášení havárie, p esto došlo k úniku cca 100 m 3 vody. Po oprav následovalo odvzdušn ní na nejvýše položených hydrantech. Bohužel vzduch z potrubí ani pár dn po havárii nebyl stále zcela pry, d sledkem toho pom rn dlouho p etrvával nižší tlak v této ásti vodovodního adu. Náklady na opravu jsou v celém rozsahu p efakturovány stavební rm budující kanalizaci. vedení DKM Moravia a.s. PŘÍSPĚVKY OBČANŮ Historie pomníku padlých z Nám. Míru Píše se rok Mluvím s Pavlem Kada kem: Pom žeš mi dovézt z Karlova pomník padlých knihu? Sami na to ale nesta íme a p ibíráme Járu Pokorného. A ty víš, kde je? Já na to: Vím. Já jej našel už tehdy, když se ztratil ze stodoly vedle hasi ky. Po roce 1989 v dob zu ivé kampan proti sov tským voják m a komunist m byl pomník n kolikrát povalen vandaly nalitými pivem. Potom byl uložen ve stodole, odkud se po ase ztratil. P i návšt v pana u itele Strašáka mi dal p e íst koresponden ní lístek: P e ti si, co jsem dostal v era poštou. A tak teda tu: Pane u iteli, šel jsem na pivo a poslouchal jsem hovor vedle u stolu sedících mladík v restauraci U Vlka. To jsme to t m komouš m dali! U toho pomníku už se scházet nebudou! A dohadovali se, kam že ho dali. Je na / a tady se to dalo špatn íst / Krchov nebo Karlov? Chvíli jsme se dohadovali a pak pan u itel prohlásil: Asi si ze m n kdo ud lal legraci. Já to tak nebral, zvlášt když m tehdejší starosta Pavel Kadlec obvinil, že mám ten pomník na sv domí. Nev ili mi, že ve zmizení pomníku, jak se íká, nemám prsty. Potom jsem p i každé p íležitosti prohlížel postupn všechny erné skládky na Karlov. P ekopal jsem kopá- em spoustu zeminy, ale stopa žádná. Potom jsem p ejel silnici sm rem ke k ižovatce Hlína Bránice Sil vky, kde se silnice sklání do zalesn ného prostoru. Na levé stran je velká erná skládka. Celou jsem ji prošel a prohledal. Srdce mi zaplesalo. Já jsem ten pomník skute n našel. Byl zaházen trávou a v tvemi. Zabezpe il jsem jej a p ikryl eternitovými vlnami. A jsem n kolikrát inicioval jeho vyzvednutí, nebyl zájem. Až v roce 2014, když se blížilo výro í 70 let od konce války. Bylo by ned stojné nechat tento pomník jako odpad na smetišti. Po osvobození po roce 1945 byla z iniciativy ob an m sta a národního výboru rozhodnuto vybudovat památník ob tí nacismu zahynulých ve 2. sv tové válce. Na v nou památku zbudovat d stojnou p ipomínku jejich ob tí a osvoboditel z ad Rudé armády, kte í zahynuli na území m sta. Byla vyhlášena sbírka za nancování. Pomník zhotovil kameník pan Nezval. Máme smutnou zkušenost z doby po 1. sv tové válce. M sto Dolní Kounice bylo tak zadlužené, že ob an m padlým ve válce nemohlo pomník zhotovit. Všechny okolní obce svým padlým pomníky vybudovaly. Jist budete se mnou souhlasit, že znectít památku nevinn zavražd ných n meckou soldateskou je hyenismus, který je t eba odsoudit. Na pomníku je na levé stran st íbrná hv zda a pod kování osvoboditel m. Na pravé stran jsou jména tehdy známých ob tí nacismu. Hladký Jan 48 let; Karber Metod j 41 let; Frídl Richard 29 let; Mayer Leopold 52 let; Ková And lín; Kašparovský František 41 let; Kališ Josef 25 let; Mann Ladislav 41 let; Kašparovský Ji í 20 let; ervinka Karel 19 let; Hermanová Marie 32 let; Sta a Vlastimil 24 let; Pešula Antonín 36 let; ihá ek Jaroslav 23 let; Blažek Vít 65 let. Kališ Josef byl sportovec a len SK Dolní Kounice. Idol nás kluk. íkali jsme mu Pepena fotbalista. D stojný památník byl pozd ji zbudován na obecním h bitov v pravém rohu nad urnovým hájem, kde vždy pokládáme v nce p i výro í osvobození. Pozd ji, jak p icházely zprávy o dalších ob tech války, byly dopl ovány seznamy zavražd ných v koncentra ních táborech Osv tim, Buchenwald, Majdanek, Kounicovy koleje, Pe kárna aj. 51 ob an židovského vyznání, z toho 5 d tí do 15 let. 41 ob tí v pr b hu boj jako partizáni anebo popravení a umu ení. 21 ob an p ežilo nacistický kriminál a vrátilo se ke svým rodinám. Jim p inesl rychlý konec války svobodu. T m všem je t eba vzdát hold p i manifestaci k výro í osvobození 8. kv tna na Nám stí Míru. Josef Mach Poděkování Touto cestou d kujeme SBORU DOBROVOLNÝCH HASI Dolní Kounice p i zásahu v Nových Bránicích dne Rodina Oulehlova Dolní Kounice

7 KVĚTEN 2015 Zveřejnění odpovědi na článek v periodiku Městský zpravodaj dle 10 zákona č.46/2000 sb., tiskový zákon V lednovém ísle periodika vydávaného M stským ú adem Dolní Kounice byl uve ejn n lánek P evzetí ú adu, který obsahoval mimo jiné pasáž Pan Kone ný musel zastat práci, kterou p edtím d lali t i pln vytížení odborníci s mnohaletými zkušenostmi (kte í se ale v záv ru na m sto úpln vykašlali). Tvrzení, že se zástupci bývalého vedení m sta, tj. starosta Karel Zalaba, místostarosta Bc. Martin Frei a tajemník P emysl Kos, na m sto úpln vykašlali je zcela nepravdivé. ízení m sta bylo vedeno odpovídajícím zp sobem. Problémy v realizaci investi ních akcí byly ešeny, a pokud nebyly do doby p evzetí ú adu zcela vy ešeny, nebylo to vinou vedení m sta. Na všechny tyto skute nosti bylo nové vedení p i p edání ú adu upozorn no. Pokud se nové vedení nebylo schopno v ešení problematiky nedokon ených akcí zorientovat, mohlo se s d v rou obrátit na bývalého starostu, místostarostu i tajemníka, což ani v jednom p ípad neu inilo, i když jim to bylo nabízeno. Karel Zalaba, Bc. Martin Frei, P emysl Kos SPOLKY A SPORTOVNÍ KLUBY Můj domov Dolní Kounice, o.s. Je ideální, když se na rozvoji volno asových aktivit nejen pro mladší generace z Dolních Kounic podílí jak m sto (TIC, Kulturní komise apod.), tak i všechny zájmové útvary. Zde není konkurence na míst. I naše sdružení má snahu se zapojit. Naší p edstavou je za ít využívat ve v tší mí e místní kulturní d m. Vedení m sta umož uje spolk m z Dolních Kounic jeho bezplatný pronájem, ímž nejen nám otevírá další možnosti pro innost. My jsme v únoru letošního roku otev eli bezplatný tane ní kroužek, který v sou asnosti navšt vuje asi 20 d tí ve v ku od 6 do 18 let. Za pom rn krátkou dobu se zvládly nau it základy Moravské besedy, waltzu, polky, val íku, dále n kolik country tane k a nyní za ínáme s tanci chacha a jive. Pro vystoupení na tradi ních zá ijových Historických slavnostech Rosa Coeli p ipravujeme vlastní krátký program a šijeme kostýmy. Rádi mezi námi p ivítáme další zájemce. Na podzim bychom pro Vás cht li uspo ádat country ve er, na n mž by d ti z tane ního kroužku m ly možnost ukázat, co se již nau ily. Zcela novým a jedine ným projektem je vytvo ení p íjemné a komorn lad né ajovny a kavárny s živou hudbou pro odpolední posezení s p áteli. Tento prostor by mohl být využitelný do budoucna i pro spolky a m sto. Snad se nám to ve spolupráci s o.s. Za mezilidské vztahy poda í a my Vás budeme moci p ivítat na ajích o páté. V íme, že tím naše aktivity v letošním roce neskon í a že nám ve sdružení bude p ibývat aktivních len, s jejichž pomocí budeme v Dolních Kounicích vytvá et p íjemné prost edí a zajímavé p íležitosti pro trávení volného asu pro všechny generace. Dagmar Schweizer, místop edseda Kontakt: mob:

8 DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ Letní tábor v angličtině THE GLOBAL EPIDEMIC: RACE AGANIST TIME Je ti od 13 do 17 let? Chceš poznat nové kamarády z celé republiky? Chceš si užít 8 dní plných zábavy, dobrodružství, nap tí, adrenalinu a navíc se zdokonalit v anglické konverzaci? Tak se p ihlas na letní tábor v angli tin, který se stejn, jako v minulých letech, bude konat poslední prázdninový týden v Mrákotín u Tel e. Celotáborová hra i v tšina táborové komunikace se budou odehrávat v anglickém jazyce. Naši vedoucí strávili n kolik rok svého života v cizin a angli tinu mají jako sv j druhý jazyk velmi zažitou. Nejedná se ovšem o tábor s klasickou výukou cizího jazyka, anglicky budeme mluvit, nikoli ji školním zp sobem u it. Letošní celotáborová hra nese název The Global Epicemic: Race Against Time. Planeta je p elidn ná. Je proto do sv ta vypušt na smrtící nákaza. Protilátky je však jen omezené množství a je pe liv uschována. Cesta k ní je velice náro ná. Bude to práv tv j tým, který stihne protilátku získat d ív, než bude pozd a zachová tak lidskou rasu? Termín: srpna 2015; Místo: Mrákotín u Tel e Cena: K (ubytování, strava 5x denn, pitný režim) Ubytování: podsadové stany s molitanovou matrací, zd ná jídelna, WC a umývárna Vedení tábora: Barbara Schweizerová, Komenského 55, Dolní Kounice; mobil: Ing. Michal Škaroupka, Mášova 7, Brno; mobil: Z dění v kanoistickém oddílu TJ Vodní sporty Dolní Kounice Ješt jednou bych cht l zmínit lo ský titul Mistr sv ta ve sjezdu na divoké vod. Ten vybojoval v Italské Valtellin náš závodník Petr Veselý spolu s Markem Ryglem, taktéž naším odchovancem. Díky tomuto úsp chu mohla tato posádka op t slavit na vyhlašování nejlepších kanoist roku 2014, kde obsadila krásné druhé místo. Ješt jednou gratulujeme. Po dlouhé zimní p íprav v t locvi n a posilovn nám kone n za ala vodácká sezóna. Poslední b eznový víkend se naši sportovci zú astnili závod ve sjezdu. Tentokrát se zápolilo na ece Svratce v Brn. Eva Dobešová obsadila 1. místo a Barbora Vojt chová 2. místo v kategorii mladších ža ek. Petr Veselý vyhrál jak kategorii C1, tak spolu s Markem Ryglem kategorii C2. O víkendu si naši žá ci zazávodí v Hanušovicích na ece Morav. Výsledky p ineseme v dalším ísle zpravodaje. Dále bych vás cht l pozvat na obnovený a již op t tradi ní pochod Dolnokounická 25. Start a prezence je jako vždy 8. kv tna 2015 v 8:00 u KD. Trasa vede p es Nové Bránice kolem eky do Ivan ic. Z Ivan ic p es kostel Sv. Jakuba k rozhledn Vladimíra Menšíka na Hlín a odtud p es Karlov zp t do Dolních Kounic. Cíl pochodu je na vodácké lod nici, kde bude nachystané bohaté ob erstvení, po vy erpávající tú e. Za oddíl kanoistiky TJ VSDK St echa M. Pro d ti od 8 do 15 let po ádáme od 27. ervna 11. ervence 2015 letní d tský tábor v Mrákotín s názvem celotáborové hry Velká Mrákotínská. Další informace a p ihlášky rádi poskytnou vedoucí tábora nebo je lze získat na: II. ro ník obnovených Svatováclavských hod Spolek Dolnokounické hody po ádá nácviky na další ro ník obnovených Svatováclavských hod. Zkoušky probíhají každou ned li v sále restaurace U Gottwald v ase od 14:00 do 16:00. Všichni zájemci jsou vítáni. Všichni ostatní, kte í by se rádi zú astnili této slavnosti v krojích i historických kostýmech, pod lili se o své fotografie i historky nebo p idali ruku k dílu, také rádi uvítáme. M žete nás kontaktovat na tel. ísla: Lukáš Zoubek Jan Salo Budeme se na Vás t šit. Dolnokounické hody, z. s. 8

9 KVĚTEN 2015 Fotbalový klub SK Dolní Kounice Rozlosování na kv ten 2015 Muži A III. t. sk. A Dorost OP 20. Dolní Kounice P ísnotice :30 SO 20. Dolní Kounice Oslavany :15 SO 21. T šany Dolní Kounice :30 NE 21. Dolní Kounice Pozo ice :15 SO 22. Dolní Kounice Blu ina :30 SO 22. Újezd Dolní Kounice :00 SO 23. Dolní Kounice Pozo ice :30 SO 23. Dolní Kounice Mor. Bránice :15 SO 24. Mokrá-Horákov Dolní Kounice :30 SO 24. Kupa ovice Dolní Kounice :15 NE Muži B IV. t. sk. B Mladší p ípravka OP sk. B 16. Dolní Kounice B O echov B :00 NE 21. Dolní Kounice Troubsko :30 PÁ 17. Oslavany B Dolní Kounice B :30 NE 14. Dolní Kounice Žab ice :30 NE 18. Dolní Kounice B St elice B :15 SO 22. Vojkovice Dolní Kounice :30 PÁ 19. Dolní Kounice B Židlochovice :00 NE 15. Rosice A Dolní Kounice :30 NE 20. M l any Dolní Kounice B :30 NE 16. Dolní Kounice Rosice B :45 SO 17. Dolní Kounice O echov :30 NE 18. St elice Dolní Kounice :30 NE Dubnové výsledky Muži A Dolní Kounice M nín B 2:2 (0:2) Branky: Wascher Radim, Hrn í Lukáš Dorost Dolní Kounice RAFK/Opatovice 5:1 (3:0) Branky: 3x Wascher Radim, Sta a Michael, Zoubek Ond ej Muži A Šlapanice B Dolní Kounice 0:0 (0:0) Muži B Budkovice Dolní Kounice B 2:3 (0:2) Branky: Hacar Jan, Neklapil Jakub, Vilášek Richard Dorost Podolí Dolní Kounice 4:2 (4:2) Branky: 2x Zoubek Ond ej Sezóna za ala!!! Více fotogra í najdete na stránkách Muži A Dolní Kounice RAFK B 4:2 (2:1) Branky: 2x Mrúz Jaroslav, Kašparovský Radek, vlastní Muži B Dolní Kounice B eznovice B 2:3 (1:3) Branky: 2x Farkaš Pavel Dorost Dolní Kounice O echov/želešice 4:0 (2:0) Branky: 4x Wascher Radim Ml. p ípravka Dolní Kounice Ivan ice 2:2 (1:0) Branky: Matuška David, Komárek Patrik NOVINKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY Rozvoz knih M stská knihovna ve spolupráci s m stským ú adem nabízí imobilním tená m, pop. tená m starších 75 let v ku s omezenou schopností pohybu výb r a rozvoz knih a asopis dom. Rozvoz knih a asopis je zajišt n pouze na území m sta Dolní Kounice dle pot eby, zpravidla první úterý daného kalendá ního m síce. Rozvoz je zdarma. V ostatních náležitostech se postupuje dle platného knihovního ádu a ceníku. Vypln nou žádost o rozvoz knih (viz. následující strana) odevzdejte v knihovn. Bližší informace získáte na telefonním ísle , elektronicky na Na službu není právní nárok. 9

10 DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ Judo Dolní Kounice březen 2015 Mládež Mladí judisté z Dolních Kounic ani v b eznu nezaháleli. V rámci meziklubové spolupráce byli na prvním tréninkovém srazu v D dicích. Ú astnili se také dvou turnaj v Brn a Tvrdonicích. Turnaj p ípravek Brno Adam Jakš 1. místo Adam Kašparovský 2. místo Jan Kašparovský 1. místo Velká cena Tvrdonic Adam Kašparovský 2. místo Jan Kašparovský 2. místo Adam Bureš 2. místo Michal Kupský 3. místo Muži Družstvo muž si v Moravské lize pod vedením trenér Michala Sajaše a Lubomíra Sotulá e vede tradi n dob e. Tohoto turnaje se v roce 2015 ú astní 11 družstev z kraj Moravskoslezského, Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského a kraje Vyso ina. Všechna kola probíhají v Brn, v hale Vodova, ve dnech , , a Po druhém kole, které bylo poznamenáno nižší ú astí závodník a výrazným posílením družstev Baníku Ostrava a Opavy, je družstvo Dolních Kounic na pr b žném t etím míst. Sestava: David Gruna, Akshay Kwatra, Mat j Sedmidubský, Rostislav Navrátil, Tomáš Badin, Ram Rattan, Jid ich Turek Trenér: Michal Sajaš Fotosniper: Karel Uzel Moravská liga JUDO Muži a 2. kolo Po adí Klub Body 1. Baník Ostrava JC Železo Hranice Dolní Kounice Slezan Opava Orel Blu ina SK Jihlava 8 7. JUDO BUDO 7 8. BeF Home Blansko 6 9. SKKP Brno SKP Zlín x Uherské Hradišt Sokol Jihlava 1 Žádost Žádám o za azení do programu: rozvoz knih osamoceným imobilním tená m, pop. tená m starších 75 let v ku s omezenou schopností pohybu z d vodu: V Dolních Kounicích dne... Tel.: podpis žadatele... registra ní íslo tená e M stské knihovny Dolní Kounice Prodám d m se zahradou v M l anech. Volejte po 17. hodin na telefonní íslo nebo Povinné o kování ps proti vzteklin se uskute ní v pátek v a a18.00 hod. ve veterinární ordinaci Dolní Kounice, Jiráskova 60. MVDr. Lenka erná Jiráskova 60, Dolní Kounice tel

11 KVĚTEN 2015 LusKoun, o. s. Burza d tského oble ení Dne 14. b ezna 2015 prob hla již tradi ní jarn letní burza d tského zboží. Každý rok se nám da í uspokojit mnoho zákazník, a to p edevším díky Vám všem, kte í rádi využíváte naši organizaci za ú elem prodeje. Letos byl nejv tší zájem hned po oble ení o hra ky, odrážedla, postýlky apod. Bohužel, stejn tak jako v jiných letech, se op t objevily krádeže. Rádi bychom proto apelovali na to, že pokud si n kdo n co vezme jen tak zdarma, neobírá naši organizaci, která se proti tomu již za ala bránit, ale p edevším tu maminku, které v c pat í. Doufáme, že se v dalších letech s t mito praktikami již nebudeme muset setkávat a nenechavci se nad svým inem p edem zamyslí. Každý rok se ztratí zboží v pr m ru asi za 1000,- K. Je smutné, že i p i velmi nízkých cenách si n kte í neodpustí ješt n co zcizit. Touto cestou bychom rádi pod kovali všem, kte í se na burze podíleli. T šíme se na další setkání s Vámi, a to i u p íležitosti dalších našich akcí. Další burza d tského oble ení se koná 17. íjna 2015 v KD. Kounice v pohybu Velikono ní dílna pro rodi e s d tmi Ve tvrtek 26. b ezna 2015 prob hla na lod nici velmi oblíbená Velikono ní dílna. Zú astnilo se jí celkem 23 d tí spolu se svými rodi i. Program byl bohatý, chlapci si za pomoci dvou šikovných mladých dobrovolník (Lukáše Zoubka a Viktora Mikše) mohli uplést pomlázky, maminky si vyráb ly dekorace z proutí na dve e, ostatní d ti se zapojily do inností, pro n tak oblíbených, jako jsou st íhání, lepení a zdobení papírových ove ek. Nouze nebyla ani o výrobky z vají ek, ze kterých d ti modelovaly kohoutky, slepi ky, zají ky nebo si je jen tak ozdobily, a poté do nich zasévaly e ichu. Dom si tak každé dít mohlo odnést mnoho hezkých výrobk. Další dílna se koná 29. íjna T šíme se na Vás. 11

12 DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ Kulturní akce v okolí otvírání nové cyklostezky Oslavany-Ivan ice 9.30 zámek Oslavany Jesus Christ Superstar zámek Lednice za átek hod koncertní verze v originálním zn ní p edprodej TICKET ART JESUS CHRIST SUPERSTAR ZÁMEK LEDNICE ZAČÁTEK PŘEDSTAVENÍ VE 20:30 HODIN KONCERTNÍ VERZE V ORIGINÁLNÍM ZNĚNÍ 45 ČLENNÝ ORCHESTR předprodej v síti TICKET ART DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 11 ro n. Vydává M sto Dolní Kounice Masarykovo nám. 2, Dolní Kounice v nákladu 900 ks zdarma. Tisk: STUARE, s.r.o., Jihlavská 2f, Troubsko-Veselka Ev.. MK R E I : v M sto Dolní Kounice, obec M l any, Moravské Bránice, Nové Bránice, Pravlov a Bratrstvo vina a kopá 1737 o. s. po ádají v sobotu 9. kv tna 2015 od hod. Svatogothardské VINA SKÉ SLAVNOSTI sobota 9. kv tna od hod. P ehlídka a degustace 300 vzork vín od více než 100 vina Cimbálová muzika Aleše Smutného P vecký sbor Mužáci z Poho elic Moderuje Karel Hegner emeslný jarmark Program pro d ti Vystoupení st elecké skupiny St elci sv. Gotharda Dolní Kounice, Masarykovo nám. úterý 5. kv tna hod. Tradi ní mše k poct sv. Gotharda poutní kostel sv. Antonína Redak ní rada: Mgr. Jana Dohnalová, Vladimíra Krmelová, Hana Kudlá ková Za obsah p ísp vk ru í auto i. Názory redakce se nemusí shodovat s názory p isp vatel. kontakt: Vychází v Dolních Kounicích dne 27. dubna Projekt s podporou Vina ského fondu Uzávěrka dalšího čísla: Akce v kv tnu Pou vina se mší ke cti sv. Gotharda; kaple sv. Antonína v hod ve ejné zasedání Zastupitelstva m sta Dolní Kounice, 18 hod KD Pietní akt k 70. výro í osvobození; 17 hod místní h bitov Dolnokounická 25 sraz v 8:00 u KD, trasa M. Bránice Ivan ice - Hlína Karlov D. Kounice Svatogothardské vina ské slavnosti; výstava vín dolnokounické oblasti Masarykovo nám. 13 hod Kounice v pohybu LusKoun fotbalové h išt Dolní Kounice od 14 hod aj o páté v kulturním dom M j domov a o.s. Za mezilidské vztahy Den d tí v klášte e Rosa coeli Akce za átkem ervna Výstava fotogra í Klubu Moravských fotograf synagoga TIC