13295/11 mh/mh/vmu 1 DG H 2B

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "13295/11 mh/mh/vmu 1 DG H 2B"

Transkript

1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27 července 2011 (OR en) 13295/11 COPEN 188 EUROJUST 115 EJN 94 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Delegace Rámcové rozhodnutí Rady 2009/299/SVV ze dne 26 února 2009, kterým se mění rámcová rozhodnutí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a kterým se posilují procesní práva osob a podporuje uplatňování zásady vzájemného uznávání rozhodnutí na rozhodnutí vydaná v soudním jednání, kterého se dotyčná osoba nezúčastnila osobně konsolidovaná podoba osvědčení týkajícího se výkonu příkazů ke konfiskaci Delegace naleznou v příloze konsolidovanou podobu osvědčení týkajícího se výkonu příkazů ke konfiskaci 13295/11 mh/mh/vmu 1 DG H 2B CS

2 PŘÍLOHA OSVĚDČENÍ uvedené v článku 4 rámcového rozhodnutí Rady 2006/783/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci a) Vydávající a vykonávající stát: Vydávající stát: Vykonávající stát: b) Soud, který vydal příkaz ke konfiskaci: Úřední název: Adresa: Spisová značka: Tel č (číslo země) (národní směrové číslo): Č faxu (číslo země) (národní směrové číslo): ová adresa (je-li k dispozici): Jazyky, v nichž lze se soudem komunikovat: Kontaktní údaje o osobě nebo osobách, na které se lze obrátit v případě potřeby dalších informací pro účely výkonu příkazu ke konfiskaci nebo případně pro účely koordinace výkonu příkazu ke konfiskaci předaného dvěma nebo více vykonávajícím státům nebo pro účely předání peněz nebo majetku získaného výkonem příkazu ke konfiskaci do vydávajícího státu (jméno a příjmení, titul/funkce, tel č, č faxu a ová adresa, je-li k dispozici): 13295/11 mh/mh/vmu 2 PŘÍLOHA DG H 2B CS

3 c) Orgán příslušný k výkonu příkazu ke konfiskaci ve vydávajícím státě (pokud je jiný než soud uvedený v písmenu b)): Úřední název: Adresa: Tel č (číslo země) (národní směrové číslo): Fax č (číslo země) (národní směrové číslo): ová adresa (je-li k dispozici): Jazyky, v nichž lze s orgánem příslušným k výkonu příkazu ke konfiskaci komunikovat: Kontaktní údaje o osobě nebo osobách, na které se lze obrátit v případě potřeby dalších informací pro účely výkonu příkazu ke konfiskaci nebo případně pro účely koordinace výkonu příkazu ke konfiskaci předaného dvěma nebo více vykonávajícím státům nebo pro účely předání peněz nebo majetku získaného výkonem příkazu ke konfiskaci do vydávajícího státu (jméno a příjmení, titul/funkce, tel č, č faxu a ová adresa, je-li k dispozici): 13295/11 mh/mh/vmu 3 PŘÍLOHA DG H 2B CS

4 d) Pokudjesprávnímdoručovánímapřebíránímpříkazůkekonfiskacivevydávajícímstátě pověřenústředníorgán: Názevústředníhoorgánu: Případnákontaktníosoba(titul/funkce,jménoapříjmení): Adresa: Spisováznačka: Telč(číslozemě)(národnísměrovéčíslo): Čfaxu(číslozemě)(národnísměrovéčíslo): ováadresa(je-likdispozici): e) Orgánneboorgány,nakteréselzeobrátit(byla-livyplněnapísmenac)nebod): Naorgánuvedenývpísmenub) selzeobrátitsdotazyohledně: Naorgánuvedenývpísmenuc) selzeobrátitsdotazyohledně: Naorgánuvedenývpísmenud) selzeobrátitsdotazyohledně: 13295/11 mh/mh/vmu 4

5 f) V případě, že příkaz ke konfiskaci následuje po příkazu k zajištění předaném vykonávajícímu státu podle rámcového rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22 července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii 1, uveďte odpovídající údaje týkající se příkazu k zajištění (datum vydání a předání příkazu k zajištění, orgán, jemuž bylo předáno, spisová značka, je-li k dispozici): g) Pokud byl příkaz ke konfiskaci předán více vykonávajícím státům, uveďte tyto údaje: 1 Příkaz ke konfiskaci byl předán těmto dalším vykonávajícím státům (země a orgán): 1 Úř věst L 196, , s /11 mh/mh/vmu 5 PŘÍLOHA DG H 2B CS

6 2 Příkazkekonfiskacibylpředánvícevykonávajícímstátůmztohotodůvodu(zaškrtněte vhodnýrámeček): 21 Pokudsepříkazkekonfiskacitýkájednénebovícevěcítvořícíchsoučástmajetku: Másezato,žeserůznévěcitvořícísoučástmajetku,nanějžbylpříkazkekonfiskaci vydán,nacházejívrůznýchvykonávajícíchstátech Konfiskacespecifickyurčenévěcitvořícísoučástmajetkuvyžadujekrokyvevícenež jednomvykonávajícímstátě Másezato,žesespecifickyurčenávěctvořícísoučástmajetku,nanějžbylpříkazke konfiskacivydán,nacházívjednomzedvounebovíceuvedenýchvykonávajícíchstátů 22 Pokudsepříkazkekonfiskacitýkápeněžitéčástky: Předmětnýmajeteknebylzajištěnpodlerámcovéhorozhodnutí2003/577/SVVovýkonu příkazůkzajištěnímajetkunebodůkazníchprostředkůvevropskéuni Hodnotamajetku,kterýmůžebýtvevydávajícímstátěavkterémkolivykonávajícím státěkonfiskován,nebudepatrněstačitkzískáníceléčástky,nanižbylpříkazke konfiskacivydán Jinédůvody(uveďtejaké): 13295/11 mh/mh/vmu 6

7 h) Údaje o fyzické nebo právnické osobě, proti níž byl příkaz ke konfiskaci vydán: 1 V případě fyzické osoby Příjmení:: Jméno (jména): Případné rodné příjmení: Případná další používaná jména: Pohlaví: Státní příslušnost: Identifikační číslo nebo číslo sociálního zabezpečení (je-li k dispozici): Datum narození: Místo narození: Poslední známá adresa: Jazyk nebo jazyky, kterým osoba rozumí (jsou-li známy): 13295/11 mh/mh/vmu 7 PŘÍLOHA DG H 2B CS

8 11 Pokudsepříkazkekonfiskacitýkápeněžitéčástky: Příkazkekonfiskacisepředávávykonávajícímustátu,jelikož(zaškrtnětevhodný rámeček): a) vydávajícístátmápřiměřenédůvodysedomnívat,žeosoba,protinížbyl příkazkekonfiskacivydán,mámajeteknebopříjmyvevykonávajícímstátě Doplňtetytoúdaje: Důvodyvedoucíkdomněnce,žedotyčnáosobamámajetek/příjmy: Popismajetkudotyčnéosoby/zdrojepříjmů: Místo,kdesenacházímajetek/zdrojepříjmůtétoosoby(není-liznámo,pakposlední známémísto): b) neexistujížádnépřiměřenédůvodypodlepísmenea),kterébyumožnily vydávajícímustátuurčitčlenskýstát,jemužbybylomožnépředatpříkazke konfiskaci,aleosoba,protikterébylpříkazkekonfiskacivydán,máobvyklé bydlištěvevykonávajícímstátědoplňtetytoúdaje: Obvyklébydlištěvevykonávajícímstátě: 13295/11 mh/mh/vmu 8

9 12 Týká-lisepříkazkekonfiskacijednénebovícevěcítvořícíchsoučástmajetku: Příkazkekonfiskacisepředávávykonávajícímustátu,jelikož(zaškrtnětevhodný rámeček): a) jednanebovícevěcítvořícíchsoučástmajetkusenacházívevykonávajícím státě(vizbodi), b) vydávajícístátmápřiměřenédůvodysedomnívat,žeseveškerýmajetek anebověctvořícísoučástmajetku,nanějžbylpříkazkekonfiskacivydán, nacházívevykonávajícímstátědoplňtetytoúdaje: Důvodyvedoucíkdomněnce,žejednanebovícevěcítvořícíchsoučástmajetkuse nacházejívevykonávajícímstátě: c) neexistujížádnépřiměřenédůvodyuvedenévpísmenub),kteréby umožnilyvydávajícímustátuurčitčlenskýstát,jemužbybylomožnépředat příkazkekonfiskaci,aleosoba,protikterébylpříkazkekonfiskacivydán, máobvyklébydlištěvevykonávajícímstátědoplňtetytoúdaje: Obvyklébydlištěvevykonávajícímstátě: 13295/11 mh/mh/vmu 9

10 2 Vpřípaděprávnickéosoby: Název: Formaprávnickéosoby: Identifikačníčíslo(je-likdispozici) 1 : Sídlo(je-likdispozici) 1 : Adresaprávnickéosoby: 21 Týká-lisepříkazkekonfiskacipeněžitéčástky: Příkazkekonfiskacisepředávávykonávajícímustátu,jelikož(zaškrtnětevhodný rámeček): a) vydávajícístátmápřiměřenédůvodysedomnívat,žeosoba,protinížbyl příkazkekonfiskacivydán,mávevykonávajícímstátěmajeteknebo příjmydoplňtetytoúdaje: Důvodyvedoucíkdomněnce,žetatoprávnickáosobamámajetek/příjmy: Popismajetkutétoprávnickéosoby/zdrojepříjmů: Místo,kdesenacházímajetek/zdrojepříjmůtétoosoby(není-liznámo,pakposledníznámé místo): 1 Je-lirozhodnutíopropadnutípředánovykonávajícímustátuproto,žeprávnickáosoba,proti kterébylorozhodnutívydáno,mávdanémstátěsídlo,musíbýtvyplněnoidentifikačníčíslo (IČO)asídlo 13295/11 mh/mh/vmu 10

11 b) neexistujížádnépřiměřenédůvodyuvedenévpísmenua),kterébyumožnily vydávajícímustátuurčitčlenskýstát,jemužbybylomožnépředatpříkazke konfiskaci,aleprávnickáosoba,protikterébylpříkazkekonfiskacivydán,má sídlovevykonávajícímstátědoplňtetytoúdaje: Sídlovevykonávajícímstátě: 22 Týká-lisepříkazkekonfiskacijednénebovícevěcítvořícíchsoučástmajetku: Příkazkekonfiskacisepředávávykonávajícímustátu,jelikož(zaškrtnětevhodný rámeček): a) jednanebovícevěcítvořícíchsoučástmajetkusenacházívevykonávajícímstátě (vizbodi), b) vydávajícístátmápřiměřenýdůvodsedomnívat,žeseveškerýmajetekanebo částmajetku,nanějžbylpříkazkekonfiskacivydán,nacházívevykonávajícím státědoplňtetytoúdaje: Důvodyvedoucíkdomněnce,žejednanebovícevěcítvořícíchsoučástmajetkusenacházíve vykonávajícímstátě: 13295/11 mh/mh/vmu 11

12 c) neexistujížádnépřiměřenédůvodyuvedenévpísmenub),kterébyumožnily vydávajícímustátuurčitčlenskýstát,jemužbybylomožnépředatpříkazke konfiskaci,aleprávnickáosoba,protikterébylpříkazkekonfiskacivydán,má sídlovevykonávajícímstátědoplňtetytoúdaje: Sídlovevykonávajícímstátě: i) Příkazkekonfiskaci Příkazkekonfiskacibylvydándne(datum): Příkazkekonfiskacinabylprávnímocidne(datum): Spisováznačkapříkazukekonfiskaci(je-likdispozici): 1 Údajeopovazepříkazukekonfiskaci 11 Uveďte(zaškrtnutímvhodnéhorámečku),zdasepříkazkekonfiskacitýká peněžitéčástky Částkakekonfiskacivevykonávajícímstátěsuvedenímměny(číslyaslovy): Celkováčástka,nanížbylpříkazkekonfiskacivydán,suvedenímměny(číslyaslovy): 13295/11 mh/mh/vmu 12

13 specifickyurčenévěcinebověcítvořícíchsoučástmajetku Popisspecifickyurčenévěcinebověcítvořícíchsoučástmajetku: Místo,kdesenacházíspecifickyurčenávěcnebověcitvořícísoučástmajetku(není-liznámo, posledníznámémísto): Jestližekonfiskacespecifickyurčenévěcinebověcítvořícíchsoučástmajetkuvyžadujekroky vevícenežjednomvykonávajícímstátě,popiskroků,ježjetřebaučinit: 12 Soudrozhodl,žemajetek(zaškrtnětevhodnýrámečekneborámečky): i) jevýnosemztrestnéhočinuneboodpovídácelkovénebočástečnéhodnotě takovéhovýnosu, i) jenástrojemtrestnéhočinu, i) podléhákonfiskacinazákladětoho,ževydávajícístátpoužilrozšířených konfiskačníchpravomocí,jakjeuvedenovpísmenecha),b)ac)rozhodnutí vycházíztoho,žesoudjenazákladěurčitýchskutečnostízcelapřesvědčen,že předmětnýmajetekpocházíz a) trestnéčinnostiodsouzenéosobyvdoběpředodsouzenímzadotyčný trestnýčin,jižsoudpokládázapřiměřenouvzhledemkokolnostem danémupřípadu,nebo 13295/11 mh/mh/vmu 13

14 b) podobnétrestnéčinnostiodsouzenéosobyvdoběpředodsouzenímza dotyčnýtrestnýčin,jižsoudpokládázapřiměřenouvzhledem kokolnostemdanéhopřípadu,nebo c) trestnéčinnostiodsouzenéosobyabyloshledáno,žehodnotamajetku nenípřiměřenázákonnémupříjmudanéosoby, iv) podléhákonfiskacipodlejakýchkolijinýchustanovenívztahujícíchse krozšířenýmkonfiskačnímpravomocímpodleprávavydávajícíhostátu Pokudkonfiskacezahrnujedvěavícekategorií,podrobněuveďte,vrámcijakékategorieje tenkterýmajetekkonfiskován: 2 Údajeotrestnémčinunebotrestnýchčinechvedoucíchkvydánípříkazukekonfiskaci 21 Shrnutískutečnostíapopisokolností,zanichžbylspáchántrestnýčinnebotrestnéčiny vedoucíkvydánípříkazukekonfiskaci,včetněčasuamísta: 13295/11 mh/mh/vmu 14

15 22 Povahaaprávníkvalifikacetrestnéhočinunebotrestnýchčinůvedoucíchkvydání příkazukekonfiskaciapoužitelnéustanoveníprávníhopředpisu,najehožzákladěbyl vydáno: 23 Podlepotřebyoznačtejedennebovícenásledujícíchtrestnýchčinů,knimžsetrestný činnebočinyuvedenévbodu22vztahují,pokudlzezatrestnýčinnebotrestnéčinyve vydávajícímstátěuložittrestodnětísvobodyshorníhranicísazbynejménětřiroky (zaškrtnětevhodnýrámečekneborámečky): účastnazločinnémspolčení, terorismus, obchodslidmi, pohlavnívykořisťovánídětíadětskápornografie, nedovolenýobchodsomamnýmiapsychotropnímilátkami, nedovolenýobchodsezbraněmi,střelivemavýbušninami, korupce, podvodyvčetněpodvodůpostihujícíchfinančnízájmyevropskýchspolečenstvíve smysluúmluvyzedne26července1995oochraněfinančníchzájmůevropských společenství, pranívýnosůztrestnéčinnosti, paděláníměnyvčetněeura, 13295/11 mh/mh/vmu 15

16 13295/11 mh/mh/vmu 16 počítačovátrestnáčinnost, trestnéčinyprotiživotnímuprostředí,včetněnedovolenéhoobchodusohroženými živočišnýmidruhyarostlinnýmidruhyajejichplemenyaodrůdami, napomáhánípřinedovolenémpřekročenístátníhraniceapřinedovolenémpobytu, vražda,těžkéublíženínazdraví, nedovolenýobchodslidskýmiorgányatkáněmi, únos,omezováníosobnísvobodyabranírukojmí, rasismusaxenofobie, organizovanáneboozbrojenáloupež, nedovolenýobchodskulturnímistatky,včetněstarožitnostíauměleckýchděl, podvodnájednání, vydíráníavymáhánípenězzaochranu, paděláníapirátstvívýrobků, paděláníveřejnýchlistinaobchodsveřejnýmilistinami, paděláníplatebníchprostředků, nedovolenýobchodshormonyajinýmirůstovýmistimulátory, nedovolenýobchodsjadernýmiaradioaktivnímimateriály, obchodsodcizenýmivozidly, znásilnění, žhářství, trestnéčiny,jejichžstíháníjevpravomocimezinárodníhotrestníhosoudu, únosletadlaneboplavidla, sabotáž

17 24 Jestliže bod 23 zcela nepokrývá trestný čin nebo činy uvedené v bodě 22 a vedoucí k vydání příkazu ke konfiskaci, uveďte úplný popis daného trestného činu nebo trestných činů (obsahující popis skutkového stavu, nikoli například právní kvalifikaci): j) Řízení, v němž byl vydán příkaz ke konfiskaci Uveďte, zda se dotyčná osoba zúčastnila osobně soudního jednání soudu, ve kterém byl vydán příkaz ke konfiskaci: 1 Ano, dotyčná osoba se zúčastnila osobně soudního jednání, ve kterém byl vydán příkaz ke konfiskaci 2 Ne, dotyčná osoba se nezúčastnila osobně soudního jednání, ve kterém byl vydán příkaz ke konfiskaci 13295/11 mh/mh/vmu 17 PŘÍLOHA DG H 2B CS

18 3 Pokud jste zaškrtli rámeček v bodě 2, potvrďte prosím jednu z následujících skutečností: NEBO NEBO NEBO 31a dotyčná osoba byla osobně předvolána dne (den/měsíc/rok), a tudíž vyrozuměna o plánovaném datu a místu konání jednání soudu, ve kterém byl vydán příkaz ke konfiskaci, a byla informována o tom, že toto rozhodnutí může být vydáno, pokud se jednání soudu nezúčastní; 31b dotyčná osoba nebyla předvolána osobně, ale jiným způsobem skutečně převzala úřední informaci o plánovaném datu a místu konání jednání soudu, ve kterém byl vydán příkaz ke konfiskaci, tak, že bylo možné jednoznačně určit, že o plánovaném jednání soudu věděla, a byla informována, že toto rozhodnutí může být vydáno, pokud se jednání soudu nezúčastní; 32 dotyčná osoba o plánovaném jednání soudu věděla a zmocnila svého právního zástupce, kterého si sama zvolila, nebo který jí byl ustanoven státem, aby ji na jednání soudu obhajoval, a byla tímto zástupcem skutečně na jednání soudu obhajována; 33 dotyčné osobě byl doručen příkaz ke konfiskaci dne (den/měsíc/rok) a dotyčná osoba byla výslovně informována o svém právu na obnovení řízení nebo odvolání, které umožňují opětovné přezkoumání skutkové podstaty věci včetně nových důkazů a které mohou vést ke změně původního rozhodnutí, a dotyčná osoba výslovně uvedla, že toto rozhodnutí nenapadne; NEBO nepodala návrh na obnovení řízení nebo odvolání v příslušné lhůtě 4 Pokud jste zaškrtli rámeček v bodě 31b, 32 nebo 33, uveďte prosím informace o způsobu splnění příslušných podmínek: 13295/11 mh/mh/vmu 18 PŘÍLOHA DG H 2B CS

19 k) Přepočetapředánímajetku 1 Týká-lisepříkazkekonfiskacispecifickyurčenévěcitvořícísoučástmajetku,uveďte, zdavydávajícístátpřipouští,abykonfiskacevevykonávajícímstátěspočívala vpožadavkuzaplatitpeněžitoučástkuodpovídajícíhodnotěpředmětnéhomajetku ano ne 2 Týká-lisepříkazkekonfiskacipeněžitéčástky,uveďte,zdalzedovydávajícíhostátu předatjinýmajetekzískanývýkonempříkazukekonfiskaci,nežjetatonežpeněžitá částka: ano ne l) Alternativníopatření,včetnětrestuodnětísvobody 1 Uveďte,zdavydávajícístátpřipouští,abyvykonávajícístátpoužilalternativníopatření vpřípadě,kdynenímožnépříkazkekonfiskacizcelaanebočástečněvykonat: ano ne 13295/11 mh/mh/vmu 19

20 2 Pokudano,uveďte,jakésankcejemožnéuplatnit(povahaamaximálnívýšesankcí): Odnětísvobody(maximálnídélka): Veřejněprospěšnépráce(neborovnocennáčinnost)(maximálnídélka): Jinésankce(popis): m) Jinéokolnostivýznamnéprodanýpřípad(nepovinnéúdaje): n) Příkazkekonfiskacijepřipojenkosvědčení Podpisorgánuvydávajícíhoosvědčenínebojehozástupce,kterýmsepotvrzuje,žeobsah tohotoosvědčeníodpovídáskutečnosti: Jménoapříjmení: Zastávanémísto(titul/funkce): Datum: Úřednírazítko(je-likdispozici): 13295/11 mh/mh/vmu 20

PŘÍLOHY. nařízení Evropského parlamentu a Rady. o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci. {SWD(2016) 468 final} {SWD(2016) 469 final}

PŘÍLOHY. nařízení Evropského parlamentu a Rady. o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci. {SWD(2016) 468 final} {SWD(2016) 469 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2016 COM(2016) 819 final ANNEXES 1 to 2 PŘÍLOHY nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci {SWD(2016) 468 final} {SWD(2016)

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 819 final - ANNEXES 1 to 2.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 819 final - ANNEXES 1 to 2. Rada Evropské unie Brusel 23. prosince 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0412 (COD) 15816/16 ADD 1 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 23. prosince 2016 Příjemce: JAI 1118 COPEN 405 DROIPEN 229

Více

PUBLIC LIMITE CS. Brusel15.října2012(22.10) (OR.en) RADA EVROPSKÉUNIE 14900/12 LIMITE COPEN224 EUROJUST95 EJN78

PUBLIC LIMITE CS. Brusel15.října2012(22.10) (OR.en) RADA EVROPSKÉUNIE 14900/12 LIMITE COPEN224 EUROJUST95 EJN78 ConseilUE RADA EVROPSKÉUNIE Brusel15.října2012(22.10) (OR.en) 14900/12 LIMITE PUBLIC COPEN224 EUROJUST95 EJN78 PRŮVODNÍPOZNÁMKA Odesílatel: Dr. MartinPovejšil,velvyslanec,StálézastoupeníČeskérepublikypřiEvropské

Více

10654/15 ls/ph/mn 1 DG D 2B

10654/15 ls/ph/mn 1 DG D 2B Rada Evropské unie Brusel 28. července 2015 (OR. en) 10654/15 COPEN 192 EUROJUST 142 EJN 69 POZNÁMKA Odesílatel: Datum: 14. července 2015 Příjemce: Předmět: Ivan Korčok, velvyslanec, stálý zástupce, Stálé

Více

EVROPSKÝ ZATÝKACÍ ROZKAZ 1

EVROPSKÝ ZATÝKACÍ ROZKAZ 1 EVROPSKÝ ZATÝKACÍ ROZKAZ 1 Tento zatýkací rozkaz byl vydán příslušným justičním orgánem. Žádám, aby níže uvedená osoba byla zatčena a předána za účelem trestního stíhání nebo výkonu trestu odnětí svobody

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. července 2010 (14.07) 11439/10 COPEN 144

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. července 2010 (14.07) 11439/10 COPEN 144 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. července 2010 (14.07) 11439/10 COPEN 144 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Milena Vicenová, stálá zástupkyně, Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii Příjemce: Ivan

Více

5798/1/15 REV 1 mv/vmu 1 DG D 2B

5798/1/15 REV 1 mv/vmu 1 DG D 2B Rada Evropské unie Brusel 4. února 2015 (OR. en) 5798/1/15 REV 1 COPEN 22 EUROJUST 19 EJN 8 POZNÁMKA Odesílatel: Datum: 17. prosince 2014 Příjemce: Předmět: Julius Pagojus, náměstek ministra spravedlnosti,

Více

Rada Evropské unie Brusel 23. dubna 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 23. dubna 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 23. dubna 2015 (OR. en) 8138/15 COPEN 93 EUROJUST 76 EJN 33 POZNÁMKA Odesílatel: Alfonso Dastis, velvyslanec, stálý zástupce Španělska při Evropské unii Datum: 19. března 2015

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. června 2008 (04.06) (OR. cs,en) 8390/08 COPEN 74

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. června 2008 (04.06) (OR. cs,en) 8390/08 COPEN 74 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 3. června 2008 (04.06) (OR. cs,en) 8390/08 COPEN 74 POZNÁMKA Odesílatel : Velvyslankyně Milena Vicenová, Stálý představitel ČR při EU Přijato 3. dubna 2008 Předmět : Rámcové rozhodnutí

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2003/577/SVV. ze dne 22. července 2003

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2003/577/SVV. ze dne 22. července 2003 RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a

Více

9997/16 vc/jhu 1 DG D 2B

9997/16 vc/jhu 1 DG D 2B Rada Evropské unie Brusel 9. června 2016 (OR. en) 9997/16 JAI 549 DROIPEN 107 COPEN 193 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 9. června 2016 Příjemce: Č. předchozího dokumentu:

Více

15308/14 SH/pp,izk DGD 2

15308/14 SH/pp,izk DGD 2 Rada Evropské unie Brusel 19. listopadu 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0278 (NLE) 15308/14 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROAPP 28 JAI 851 CATS 172 SCHENGEN 45 COMIX 599 ROZHODNUTÍ

Více

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 27. března 2000. o zlepšení výměny informací k boji proti padělaným cestovním dokladům (2000/261/JVV)

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 27. března 2000. o zlepšení výměny informací k boji proti padělaným cestovním dokladům (2000/261/JVV) ROZHODNUTÍ RADY ze dne 27. března 2000 o zlepšení výměny informací k boji proti padělaným cestovním dokladům (2000/261/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 34

Více

Delegace naleznou v příloze dokument C(2016) 2002 final, ANNEXES 1 to 2.

Delegace naleznou v příloze dokument C(2016) 2002 final, ANNEXES 1 to 2. Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2016 (OR. en) 7613/16 ADD 1 UD 72 DELACT 61 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. dubna 2016 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka

Více

P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení *

P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení * P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení * Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o zohlednění

Více

2. Evropský parlament a Evropský hospodářský a sociální výbor vydaly svá stanoviska dne 24. dubna 2009 a dne 14. května 2009.

2. Evropský parlament a Evropský hospodářský a sociální výbor vydaly svá stanoviska dne 24. dubna 2009 a dne 14. května 2009. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 28. května 2009 (02.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2008/0228 (CNS) 10430/09 FISC 77 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: COREPER/Rada Předmět:

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) 10731/15 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. července 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2015) 4550 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 17. ledna 2012 (OR. en) 5403/12 ENV 17 ENT 7

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 17. ledna 2012 (OR. en) 5403/12 ENV 17 ENT 7 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 17. ledna 2012 (OR. en) 5403/12 ENV 17 ENT 7 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 12. ledna 2012 Příjemce: Generální sekretariát Rady Evropské unie Č.

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. března 2008 (05.03) (OR. fr) 5296/08 Interinstitucionální spis: 2008/0048 (AVC) JUSTCIV 10 CH 15 ISL 11 N 12 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. března 2008 (05.03) (OR. fr) 5296/08 Interinstitucionální spis: 2008/0048 (AVC) JUSTCIV 10 CH 15 ISL 11 N 12 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. března 2008 (05.03) (OR. fr) 5296/08 Interinstitucionální spis: 2008/0048 (AVC) JUSTCIV 10 CH 15 ISL 11 N 12 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 29. února 2008 Předmět:

Více

Rada Evropské unie Brusel 29. září 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 29. září 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 29. září 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0277 (NLE) 13680/14 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 26. září 2014 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

14 Nutná obhajoba. 83 Postup po vydání osoby

14 Nutná obhajoba. 83 Postup po vydání osoby (platí od 1. 518. 3. 2017 do 30. 4. 2017) 104/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. března 2013 o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních ve znění zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č.

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VI. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 25. července 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

2. V návaznosti na dvoustranné kontakty vypracovalo předsednictví revidované znění návrhu, které členské státy schválily písemným postupem.

2. V návaznosti na dvoustranné kontakty vypracovalo předsednictví revidované znění návrhu, které členské státy schválily písemným postupem. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 1. prosince 2011 (05.12) (OR. en) 17537/11 ENFOPOL 413 COPEN 342 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Delegace naleznou v příloze odtajněné znění výše uvedeného dokumentu.

Delegace naleznou v příloze odtajněné znění výše uvedeného dokumentu. Rada Evropské unie Brusel 11. září 2017 (OR. en) 7094/12 DCL 1 RECH 71 ATO 27 CH 10 ODTAJNĚNÍ Dokument: 7094/12 Ze dne: 29. února 2012 Nový status: Předmět: veřejné Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. dubna 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. dubna 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. dubna 2016 (OR. en) 8024/16 DRS 8 ECOFIN 299 EF 88 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 13. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D044460/01 Předmět:

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. července 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. července 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. července 2014 (OR. en) 12039/14 ADD 1 ENV 682 CLIMA 76 ENT 165 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 16. července 2014 Příjemce: Č. dok. Komise: D034584/01

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. prosince 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 7. prosince 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 7. prosince 2015 (OR. en) 15108/15 SCH-EVAL 58 SIRIS 95 COMIX 671 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 3. prosince 2015 Příjemce: Č. předchozího dokumentu:

Více

2008F0909 CS

2008F0909 CS 2008F0909 CS 28.03.2009 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu

Více

9117/16 ls,mv/mv,ls/jhu 1 DG D 1A

9117/16 ls,mv/mv,ls/jhu 1 DG D 1A Rada Evropské unie Brusel 19. května 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0142 (COD) 9117/16 VISA 155 CODEC 691 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Generální sekretariát

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence) příspěvková organizace ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence) Razítko/den podání žádosti/číslo jednací: Žadatel...

Více

Rada Evropské unie Brusel 8. srpna 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 8. srpna 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 8. srpna 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0177 (NLE) 11634/17 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 27. července 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 399 final Předmět:

Více

CS 1 CS PŘÍLOHA III NÁMITKA TÝKAJÍCÍ SE KOORDINAČNÍHO ŘÍZENÍ PROTI SKUPINĚ

CS 1 CS PŘÍLOHA III NÁMITKA TÝKAJÍCÍ SE KOORDINAČNÍHO ŘÍZENÍ PROTI SKUPINĚ NÁMITKA TÝKAJÍCÍ SE KOORDINAČNÍHO ŘÍZENÍ PROTI SKUPINĚ Čl. 64 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 19)

Více

10116/14 mp/eh/bl 1 DG D 2B

10116/14 mp/eh/bl 1 DG D 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 21. května 2014 (02.06) (OR. en) 10116/14 FREMP 100 JAI 352 POLGEN 72 ASILE 16 COHOM 88 COPEN 157 CULT 85 DATAPROTECT 78 DROIPEN 78 ECOFIN 501 INF 206 JUSTCIV 130 MI 448 SOC 389

Více

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) 7604/16 UD 69 DELACT 58 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 5. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 1934 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14. v y h l a š u j e

Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14. v y h l a š u j e Spr 246/2013 Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14 Předseda Okresního soudu v Chomutově v y h l a š u j e v rámci projektu EU CZ.1.04/4.1.00/80.00004 Zefektivnění činnosti soudů prostřednictvím

Více

Rada Evropské unie Brusel 23. března 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 23. března 2017 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 23. března 2017 (OR. en) 7586/17 LIMITE PUBLIC UD 83 ENFOCUSTOM 84 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Delegace Č. předchozího dokumentu: 14132/4/16

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2014) 476 final - ANNEXES 1 to 2.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2014) 476 final - ANNEXES 1 to 2. Rada Evropské unie Brusel 22. července 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0218 (COD) 12107/14 ADD 1 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 18. července 2014 říjemce: Jordi AYET UIGARNAU, ředitel,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.1.2019 COM(2019) 27 final 2019/0014 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu jménem Evropské unie a o prozatímním uplatňování některých ustanovení Dohody mezi Evropskou unií

Více

Rada Evropské unie Brusel 28. dubna 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 28. dubna 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 28. dubna 2017 (OR. en) 7281/1/17 REV 1 ENFOPOL 121 JAI 239 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se schvaluje uzavření dohody o operativní a

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 1. června 2012 (04.06) (OR. en) 10700/12. Interinstitucionální spis: 2012/0129 (NLE) PECHE 198 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 1. června 2012 (04.06) (OR. en) 10700/12. Interinstitucionální spis: 2012/0129 (NLE) PECHE 198 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 1. června 2012 (04.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0129 (NLE) 10700/12 PECHE 198 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 31. května 2012 Č. dok. Komise: COM(2012)

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en) 14465/16 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců (část II)/Rada Č. předchozího dokumentu: 11996/1/16

Více

Delegace naleznou v příloze odtajněné znění výše uvedeného dokumentu.

Delegace naleznou v příloze odtajněné znění výše uvedeného dokumentu. Rada Evropské unie Brusel 20. března 2018 (OR. en) 12981/17 ADD 1 DCL 1 FDI 25 WTO 229 ODTAJNĚNÍ Dokument: Ze dne: 1. března 2018 Nový status: Předmět: 12981/17 ADD 1 RESTREINT UE/EU RESTRICTED veřejné

Více

DelegacenaleznouvpřílozeEvropskoupříručkukvydáváníevropskéhozatýkacíhorozkazu. 8216/2/08REV2 mv/tj/hm 2 DGH2B LIMITE CS

DelegacenaleznouvpřílozeEvropskoupříručkukvydáváníevropskéhozatýkacíhorozkazu. 8216/2/08REV2 mv/tj/hm 2 DGH2B LIMITE CS ConseilUE PUBLIC TentopodnětbylprojednánnaschůziEvropskésoudnísítědne28.února2008.Dáleoněm podrobnějednaliodbornícinaevropskýzatýkacírozkaz(pracovnískupinaprospolupráci vtrestníchvěcech)nasvémzasedánídne30.dubna2008.výborčlánku36nasvémzasedáníve

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D045810/01.

Delegace naleznou v příloze dokument D045810/01. Rada Evropské unie Brusel 22. července 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 22. července 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D045810/01

Více

PŘÍLOHA I. Část 1 ŘEŠENÍ SPORŮ

PŘÍLOHA I. Část 1 ŘEŠENÍ SPORŮ CS PŘÍLOHA I Část 1 STANDARDNÍ PRAVIDLA FUNGOVÁNÍ PORADNÍ KOMISE NEBO KOMISE PRO ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ (ČL. 11 ODST. 3 SMĚRNICE (EU) 2017/1852) [vyplní uznávané nezávislé osoby a předseda a podepíší

Více

Rada Evropské unie Brusel 8. srpna 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 8. srpna 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 8. srpna 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0172 (NLE) 11633/17 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 27. června 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 396 final Předmět:

Více

Rada Evropské unie Brusel 21. února 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 21. února 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 21. února 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0391 (NLE) 6503/17 SCH-EVAL 71 FRONT 86 COMIX 143 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 21. února 2017

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. března 2015 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. března 2015 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. března 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0046 (NLE) 6884/15 VISA 56 COMEM 48 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 5. března 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2015)

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0352/15. Pozměňovací návrh

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0352/15. Pozměňovací návrh 21. 5. 2012 A7-0352/15 15, Roberto Gualtieri Článek 10 1. Po ukončení vyšetřování předloží vyšetřovací komise závěrečnou zprávu Evropskému parlamentu, který ji bez pozměňovacích návrhů přijme nebo zamítne.

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. června 2011 (OR. en) 10258/11 Interinstitucionální spis: 2011/0103 (NLE) AVIATION 139 ISL 8 N 10 USA 41 RELEX 522

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. června 2011 (OR. en) 10258/11 Interinstitucionální spis: 2011/0103 (NLE) AVIATION 139 ISL 8 N 10 USA 41 RELEX 522 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. června 2011 (OR. en) 10258/11 Interinstitucionální spis: 2011/0103 (NLE) AVIATION 139 ISL 8 N 10 USA 41 RELEX 522 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY A ZÁSTUPCŮ

Více

9332/15 ADD 3 bl 1 DG D 2A

9332/15 ADD 3 bl 1 DG D 2A Rada Evropské unie Brusel 5. června 205 (OR. en) Interinstitucionální spis: 203/09 (COD) 9332/5 ADD 3 JUSTCIV 35 FREMP 2 CODEC 793 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D048925/03.

Delegace naleznou v příloze dokument D048925/03. Rada Evropské unie Brusel 13. února 2017 (OR. en) 6214/17 ENV 124 ENT 35 MI 122 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 3. února 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: D048925/03 Předmět:

Více

13538/14 mhr/zc/kno 1 DG D 2B

13538/14 mhr/zc/kno 1 DG D 2B Rada Evropské unie Brusel 30. září 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0407 (COD) 13538/14 DROIPEN 112 COPEN 230 CODEC 1868 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Výbor stálých zástupců

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2017

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2017 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.10.2016 COM(2016) 710 final ANNEX 4 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

Identifikační číslo (číslo smlouvy) PSČ Obec a stát Státní občanství Pohlaví

Identifikační číslo (číslo smlouvy) PSČ Obec a stát Státní občanství Pohlaví Následná kontrola právnické osoby ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu TESLA investiční společnost, a.s. má jako povinná

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o zrušení některých aktů v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o zrušení některých aktů v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 714 final 2014/0338 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zrušení některých aktů v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 2. srpna 2013 Č. dok. Komise: COM(2013)

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. srpna 2011 (OR. en) 13420/11 DENLEG 112 AGRI 556

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. srpna 2011 (OR. en) 13420/11 DENLEG 112 AGRI 556 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. srpna 2011 (OR. en) 13420/11 DENLEG 112 AGRI 556 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 26. července 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

Delegace naleznou v příloze návrh nařízení Komise týkající se výše uvedeného tématu.

Delegace naleznou v příloze návrh nařízení Komise týkající se výše uvedeného tématu. Rada Evropské unie Brusel 31. října 2016 (OR. en) 13896/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 27. října 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D047383/01 Předmět: Generální sekretariát

Více

Úřední věstník Evropské unie L 201/21

Úřední věstník Evropské unie L 201/21 26.7.2013 Úřední věstník Evropské unie L 201/21 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 716/2013 ze dne 25. července 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

Více

12488/13 hm 1 DG B 4B

12488/13 hm 1 DG B 4B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 17. července 2013 (18.07) (OR. en ) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 11. července 2013 Příjemce: Generální sekretariát Rady

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. října 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. října 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. října 2016 (OR. en) 13411/16 AGRILEG 152 VETER 100 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 17. října 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D047366/02 Předmět:

Více

PŘÍLOHY. nařízení Komise v přenesené pravomoci,

PŘÍLOHY. nařízení Komise v přenesené pravomoci, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 PŘÍLOHY nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, kterým se doplňuje

Více

Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0198 (COD) 10904/16 ADD 1 MIGR 128 CODEC 1018 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce:

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. srpna 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 24. srpna 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 24. srpna 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0166 (NLE) 11723/17 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 27. července 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 387 final Předmět:

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. července 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. července 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PRŮVODNÍ POZNÁMKA RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. července 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 14. července 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 11.5.2016 L 121/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/698 ze dne 8. dubna 2016, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, kterým se

Více

Rada Evropské unie Brusel 26. července 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 26. července 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 26. července 2017 (OR. en) 11526/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 24. července 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: D050725/02 Předmět: Generální sekretariát

Více

Úřední věstník Evropské unie. (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie. (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 5.2.2016 L 30/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/145 ze dne 4. února 2016, kterým se přijímá formát dokladu sloužícího jako důkaz pro povolení, jež příslušné orgány

Více

Platné znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

Platné znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Platné znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Příloha I. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje postupy justičních, ústředních

Více

6074/17 dhr/mv/mb 1 DG A SSCIS

6074/17 dhr/mv/mb 1 DG A SSCIS Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en) 6074/17 C 42 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Příjemce: Výbor stálých zástupců Rada Č. předchozího dokumentu: 12940/15, 12940/1/15, 10746/16, 12913/16 Předmět:

Více

PŘÍLOHY. Návrhu ROZHODNUTÍ RADY

PŘÍLOHY. Návrhu ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 PŘÍLOHY Návrhu ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Smíšeného výboru Evropské unie a Švýcarska pro GNSS,

Více

2. Na základě výše uvedeného se COREPER žádá, aby Radu vyzval k přijetí výše uvedeného návrhu usnesení Rady ve znění uvedeném v příloze.

2. Na základě výše uvedeného se COREPER žádá, aby Radu vyzval k přijetí výše uvedeného návrhu usnesení Rady ve znění uvedeném v příloze. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. dubna 2011 (02.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: COREPER/Rada Č. předchozího dokumentu: 6173/2/11 REV 2 ENFOPOL

Více

ŽÁDOST O JMENOVÁNÍ ZNALCEM

ŽÁDOST O JMENOVÁNÍ ZNALCEM Ministr spravedlnosti Předseda Krajského/Městského soudu 1 v... adresa...... ŽÁDOST O JMENOVÁNÍ ZNALCEM I. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE Titul, jméno, příjmení:... Datum a místo narození:... Rodné číslo:...

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. července 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. července 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. července 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 17. července 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: D047924/07

Více

GRANTOVÁ DOHODA S EVROPSKOU RADOU PRO VÝZKUM č. XXX. NÁZEV PROJEKTU [AKRONYM nebo STRUČNÝ NÁZEV] PODPORA HRANIČNÍHO VÝZKUMU

GRANTOVÁ DOHODA S EVROPSKOU RADOU PRO VÝZKUM č. XXX. NÁZEV PROJEKTU [AKRONYM nebo STRUČNÝ NÁZEV] PODPORA HRANIČNÍHO VÝZKUMU SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM GRANTOVÁ DOHODA S EVROPSKOU RADOU PRO VÝZKUM č. XXX NÁZEV PROJEKTU [AKRONYM nebo STRUČNÝ NÁZEV] PODPORA HRANIČNÍHO VÝZKUMU [Evropské společenství (dále jen Společenství ), zastoupené

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D050363/02.

Delegace naleznou v příloze dokument D050363/02. Rada Evropské unie Brusel 17. května 2017 (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 17. května 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: D050363/02 Předmět:

Více

Rada Evropské unie Brusel 5. dubna 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 5. dubna 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 5. dubna 2017 (OR. en) 7935/17 CULT 34 RELEX 290 DEVGEN 54 COMPET 236 ENFOCUSTOM 92 EDUC 131 COHOM 46 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální

Více

6159/16 mga/el/rk 1 DG B 3A

6159/16 mga/el/rk 1 DG B 3A Rada Evropské unie Brusel 23. února 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0043 (NLE) 6159/16 SOC 70 EMPL 45 ECOFIN 109 EDUC 32 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Pracovní skupina pro sociální

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) USNESENÍ RADA USNESENÍ RADY O VZOROVÉ DOHODĚ O VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO VYŠETŘOVACÍHO TÝMU (SVT) (2017/C 18/01)

(Usnesení, doporučení a stanoviska) USNESENÍ RADA USNESENÍ RADY O VZOROVÉ DOHODĚ O VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO VYŠETŘOVACÍHO TÝMU (SVT) (2017/C 18/01) 19.1.2017 CS Úřední věstník Evropské unie C 18/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) USNESENÍ RADA USNESENÍ RADY O VZOROVÉ DOHODĚ O VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO VYŠETŘOVACÍHO TÝMU (SVT) (2017/C 18/01) RADA EVROPSKÉ

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D033542/02.

Delegace naleznou v příloze dokument D033542/02. Rada Evropské unie Brusel 14. července 2014 (OR. en) 11888/14 ENV 672 ENT 161 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 11. července 2014 Příjemce: Č. dok. Komise: D033542/02 Předmět:

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o obětech trestných činů Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o obětech trestných činů Čl. I N á v r h III. ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.8.2010 KOM(2010) 428 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ na základě článku 22 rámcového rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006

Více

ZÁKON Č. 118/2010 SB., O KRAJSKÉM REFERENDU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ MGR. JANA HAKLOVÁ

ZÁKON Č. 118/2010 SB., O KRAJSKÉM REFERENDU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ MGR. JANA HAKLOVÁ ZÁKON Č. 118/2010 SB., O KRAJSKÉM REFERENDU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ MGR. JANA HAKLOVÁ Vážení čtenáři, tento text vznikl jako studijní pomůcka určená posluchačům, kteří se připravují na obecnou část

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Čestné prohlášení o vyloučení a kvalifikaci

Čestné prohlášení o vyloučení a kvalifikaci Čestné prohlášení o vyloučení a kvalifikaci Níže podepsaný/podepsaná [jméno osoby podepisující tento formulář], jednající: (pouze u fyzických osob) svým jménem Číslo OP / cestovního pasu: (dále jen osoba

Více

1. Komise předložila Radě výše uvedený návrh dne 30. března 2007.

1. Komise předložila Radě výše uvedený návrh dne 30. března 2007. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. května 2007 9351/1/07 Interinstitucionální spis: 2007/0054 (COD) REV 1 SOC 193 CODEC 476 ZPRÁVA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: Rada ve složení pro zaměstnanost,

Více

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství L 84/8 Úřední věstník Evropské unie 23.3.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají

Více

III. ROZHODNUTÍ RADY 2008/976/SVV ze dne 16. prosince 2008 o Evropské soudní síti

III. ROZHODNUTÍ RADY 2008/976/SVV ze dne 16. prosince 2008 o Evropské soudní síti L 348/130 Úřední věstník Evropské unie 24.12.2008 III (Akty přijaté na základě Smlouvy o EU) AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY VI SMLOUVY O EU ROZHODNUTÍ RADY 2008/976/SVV ze dne 16. prosince 2008 o Evropské

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2016 (OR. en) 7613/16 UD 72 DELACT 61 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 2002 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

Kabelíkova 14a, Přerov Tel.: , fax: Domov pro seniory, Kabelíkova 14a, Přerov

Kabelíkova 14a, Přerov Tel.: , fax: Domov pro seniory, Kabelíkova 14a, Přerov Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov Tel.: 581 289 111, fax: 581 289 146 www.ssmp.cz Domov pro seniory, Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov Záznamy o činnostech zpracování za sociální službu domov pro seniory Účel

Více

Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en) 6102/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 8395 final Předmět: CLIMA 29 ENV 114 ENT 31 DELACT 26 Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Státní tajemník v Ministerstvu spravedlnosti

Více

Úřední věstník Evropské unie L 303. Právní předpisy. Legislativní akty. Ročník listopadu České vydání.

Úřední věstník Evropské unie L 303. Právní předpisy. Legislativní akty. Ročník listopadu České vydání. Úřední věstník Evropské unie L 303 České vydání Právní předpisy Ročník 61 28. listopadu 2018 Obsah I Legislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 ze dne 14. listopadu

Více