TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství"

Transkript

1 TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství EDICE 2015

2 Pøedstavení Spoleènost Pneuflex Pneumatic Co., Ltd založená v roce 2001 je jedním z pøedních svìtových výrobcù pneumatického pøíslušenství. Spoleènost Pneuflex Pneumatic Co. je certifikována podle ISO9001:2000, èímž je zaruèena vysoká kvalita výrobkù. Má svá zastoupení ve více jak 30ti zemích svìta. Na èeském trhu zastupuje firmu Pneuflex Pneumatic Co. firma TECHNOLINE. Za dobu spolupráce byla kvalita výroby a dodávek pneumatických prvkù ovìøena jak pøi výrobì strojù, tak pøi údržbì opravách ale i pøi náhradách pneumatických prvkù ostatních svìtových výrobcù. Firma TECHNOLINE s.r.o. drží skladem základní sortiment, který je na èeském trhu používán. I díky tomu pneumatické prvky firmy Pneuflex Pneumatic Co. používají stovky èeských spokojených uživatelù. Doufáme, že Vás nabídka pneumatických prvkù od firmy Pneuflex zaujme a i Vy se zaøadíte mezi spokojené zákazníky uživatelù pneumatických výrobkù této firmy. Platné ceníky naleznete na internetových stránkách TECHNICKÁ PODPORA: Na spolupráci s Vámi se tìší TECHNOLINE s.r.o., prodejce automatizaèní techniky 01

3 03 Zásady použití 05 Šroubení a spojky s o-kroužkìm 21 Miniaturní šroubení s o-kroužkem 26 Celokovové spojky a šroubení 30 Škrtící ventily 33 Ruènì ovládané ventily 36 Tlumièe hluku 39 Pneumatické hadice a pøíslušenství 02

4 Návod pro používání pneumatických komponent Pøed použitím si peèlivì prostudujte následující body Varování 1. Následující pneumatické prvky byly výrobcem navrženy pro vzduch a vody. Nikdy tyto prvky nepoužívejte pro jiná média. 2. Následující pneumatické prvky není možné používat v prostøedí, kde by mohly pøijít do styku s ohnìm nebo ohnivými jiskrami. 3. Následující pneumatické prvky nelze používat pro vyšší teploty než 60 stupòù Celsia. Pøi vyšších teplotách by došlo k nenávratnému poškození. 4. Následující prvky nejsou navrženy pro aplikace, kde dochází ke vzniku statického náboje. 5. Nezatìžujte pneumatické prvky vnìjší zátìží, které by mohly pùsobit tahem nebo krutem. Hadice nepøekrucujte, nelámejte je. V opaèném pøípadì mùže dojít k nenávratnému poškození pneumatických prvkù. Upozornìní 1. Pro správnou funkci spojek a šroubení je tøeba používat hadièky s povolenou tolerancí prùmìrù. V opaèném pøípadì nemusí být spoje náležitì utìsnìny. Podrobnou specifikaci tolerancí rozmìrù najdete v níže uvedené tabulce. Velikost prùmìru Polyuretanové hadièky 03

5 2. Pøed montáží zkontrolujte, zda je konec hadièky kolmo zastøižen a povrch hadièky nen?poškozen nebo poškrábán. Pøi nasouvání hadièky do spojky nebo šroubení zatlaète oválnou objímku a zasuòte hadièku objímkou, límcem a O-kroužkem až na doraz tìla. Po nasunutí hadièky do koncové polohy uvolnìte objímku a zatáhnìte za hadièku. Hadièka musí pevnì držet v tìle spojky nebo šroubení. Podrobnou specifikaci potøebné délky pro zasunutí do spojky nebo šroubení naleznete v níže uvedené tabulce.. Prùmìr hadièky Délka nasunutí Kovový Plastový 3. Pokud chcete hadièku ze spojky nebo šroubení uvolnit, zkontrolujte zda není pneumatický okruh natlakován a je do okruhu uzavøen pøívod vzduchu. Zatlaète oválnou objímku smìrem do tìla spojky nebo šroubení a následnì hadièku vytáhnìte smìrem ven. Pøi vytahování hadièkou nekru te, aby nedošlo k poškození povrchu hadièky blokovacím zámkem. 4. Pro utahování matic šroubení používejte pøedepsané klíèe dodržte utahovací moment. Pøi pøekroèení pøedepsaného momentu mùže dojít k poškození závitu. Doporuèené utahovací síly pro závity Typ závitu Velikost závitu Utahovací síla (kgf.cm) Metrický závit 04

6 Šroubení a spojky s o-kroužkem 05

7 Šroubení a spojky s o-kroužkem Charakteristika 1. Rychlá instalace, jednoduché a flexibilní spojování 2. Šroubení a spojky jsou dodávány v široké škále typù, které uspokojí všechny potøeby pøi spojování a napojování pneumatických hadic. 3. Dokonce i po instalaci, mùžete spojky a šroubení jednoduše volnì mìnit 4. Pro snadnìjší demontáž je uvolòovací kroužek eliptický. 5. Všechny závity jsou zatìsnìny O-kroužeky. 6. Typ PC šroubení jsou vybaveny vnitøními šestihrannými otvory. Jsou tedy snadno monotvatelné v místech se špatným pøístupem. Specifikace Médium Tlakový rozsah Negativní tlak Maximální tlak Teplotní rozsah Druh materiálu Vzduch, vakuum 0-1.MPa -100kPa 1,5MPa 0-60 stupòù Celsia PU - Polyuretan PA - Nylon 06

8 Šroubení a spojky s o-kroužkem Tvorba kódu Detailní nákres TPC 08 - G01 Tìsnìní Plastové tìlo (PBT) Kroužek (ZnDC) Límec (ZnDC) PU hadice PA hadice; Objímka zámek ( z nerezu) O-kroužek Kovové tìlo 2 Kód Vnìjší prùmìr hadice Metrický rozmìr Vnìjší prùmìr (mm) 3 Velikost a typ závitu G ( gumový O kroužek) závit Kód Závit 07

9 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPC Šroubení pøímé TPC04-G01 TPC04-G02 TPC04-M5 TPC04-M6 TPC06-G01 TPC06-G02 TPC06-G03 TPC06-G04 TPC06-M5 TPC06-M6 G1/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ M M TPC08-G01 G1/ TPC08-G02 G1/ TPC08-G03 G3/ TPC08-G04 G1/ TPC10-G01 G1/ TPC10-G02 G1/ TPC10-G03 G3/ TPC10-G04 G1/ TPC12-G01 G1/ TPC12-G02 G1/ TPC12-G03 G3/ TPC12-G04 G1/ TPC16-G02 G1/ TPC16-G03 G3/ TPC16-G04 G1/

10 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPL Šroubení úhlové TPL04-G01 TPL04-G02 TPL04-M5 TPL04-M6 TPL06-G01 TPL06-G02 TPL06-G03 TPL06-G04 TPL06-M5 TPL06-M6 TPL08-G01 TPL08-G02 TPL08-G03 TPL08-G04 TPL10-G01 TPL10-G02 TPL10-G03 TPL10-G04 TPL12-G01 TPL12-G02 TPL12-G03 TPL12-G04 TPL16-G02 TPL16-G03 TPL16-G G1/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G3/ G1/

11 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPB Šroubení tvaru T TPB04-G01 TPB04-G02 TPB04-M5 TPB04-M6 TPB06-G01 TPB06-G02 TPB06-G03 TPB06-G04 TPB06-M5 TPB06-M6 TPB08-G01 TPB08-G02 TPB08-G03 TPB08-G04 TPB10-G01 TPB10-G02 TPB10-G03 TPB10-G04 TPB12-G01 TPB12-G02 TPB12-G03 TPB12-G04 TPB16-G02 TPB16-G03 TPB16-G G1/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G3/ G1/

12 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPCF Šroubení pøímé - vnitøní závit TPCF04-G01 TPCF04-G02 TPCF04-M5 TPCF04-M6 TPCF06-G01 TPCF06-G02 TPCF06-G03 TPCF06-G04 TPCF06-M5 TPCF06-M6 TPCF08-G01 TPCF08-G02 TPCF08-G03 TPCF08-G04 TPCF10-G01 TPCF10-G02 TPCF10-G03 TPCF10-G04 TPCF12-G02 TPCF12-G03 TPCF12-G04 TPCF16-G02 TPCF16-G03 TPCF16-G04 16 G1/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G3/ G1/

13 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPLF Šroubení úhlové - vnitøní závit TPLF04-G01 TPLF04-G02 TPLF04-M5 TPLF04-M6 TPLF06-G01 TPLF06-G02 TPLF06-G03 TPLF06-G04 TPLF06-M5 TPLF06-M6 TPLF08-G01 TPLF08-G02 TPLF08-G03 TPLF08-G04 TPLF10-G01 TPLF10-G02 TPLF10-G03 TPLF10-G04 TPLF12-G01 TPLF12-G02 TPLF12-G03 TPLF12-G04 TPLF10-G02 TPLF10-G03 TPLF10-G G1/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G3/ G1/

14 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPD Šroubení tvaru T TPD04-G01 TPD04-G02 TPD04-M5 TPD04-M6 TDC06-G01 TPD06-G02 TPD06-G03 TPD06-G04 TPD06-M5 TPD06-M6 TPD08-G01 TPD08-G02 TPD08-G03 TPD08-G04 TPD10-G01 TPD10-G02 TPD10-G03 TPD10-G04 TPD12-G01 TPD12-G02 TPD12-G03 TPD12-G04 TPD16-G02 TPD16-G03 TPD16-G G1/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G3/ G1/

15 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPLL Šroubení úhlové - delší matice TPLL04-G01 TPLL04-G02 TPLL04-G01 TPLL04-G02 TPLL06-G01 TPLL06-G02 TPLL06-G03 TPLL06-G04 TPLL06-M5 TPLL06-M6 TPLL08-G01 TPLL08-G02 TPLL08-G03 TPLL08-G04 TPLL10-G01 TPLL10-G02 TPLL10-G03 TPLL10-G04 TPLL12-G01 TPLL12-G02 TPLL12-G03 TPLL12-G04 TPLL16-G02 TPLL16-G03 TPLL16-G G1/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G3/ G1/

16 TPU Šroubení a spojky s o-kroužkem Spojka pøímá TPU04 TPU06 TPU08 TPU10 TPU12 TPU16 TPG Spojka pøímá redukovaná TPG06-04 TPG08-04 TPG08-06 TPG10-06 TPG10-08 TPG12-08 TPG12-10 TPE Spojka tvaru T TPE04 TPE06 TPE08 TPE10 TPE12 TPE16 15

17 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPEG Spojka tvaru T - redukovaná TPEG06-04 TPEG08-06 TPEG10-08 TPEG12-10 TPV Spojka úhlová - kolínko TPV04 TPV06 TPV08 TPV10 TPV12 TPV16 TPVG Spojka úhlová redukovaná TPVG06-04 TPVG08-04 TPVG08-06 TPVG10-06 TPVG10-08 TPVG12-08 TPVG

18 Šroubení a spojky s o-kroužkìm TPGJ Vsuvná spojka pøímá TPGJ06-04 TPGJ08-04 TPGJ08-06 TPGJ10-06 TPGJ10-08 TPGJ12-08 TPGJ12-10 TPLJ Vsuvná spojka typu L TPLJ04 TPLJ06 TPLJ08 TPLJ10 TPGE TPLJ12 TPLJ16 Spojka tvaru T - redukovaná TPGE04 TPGE06 TPGE08 TPGE10 17

19 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPY Spojka tvaru Y TPY04 TPY06 TPY08 TPY10 TPY12 TPY16 16 TPM Rozvadìèová prùchodka TPM04 TPM06 TPM08 TPM10 TPM12 TPZA Køížová spoja TPZA04 TPZA06 TPZA08 TPZA10 TPZA12 18

20 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPYJ Vsuvná spojka typu Y TPYJ04 TPYJ06 TPYJ08 TPYJ10 TPYJ12 TPP Záslepka do hadice TPP04 TPP06 TPP08 TPP10 TPP12 TPK Vícenásobná spojka TPK04 TPK06 TPK08 TPK10 19

21 Miniaturní šroubení s o-kroužkem 20

22 Miniaturní šroubení a spojky s o-kroužkem Charakteristika 1. Nejmenší pneumatické šroubení. Redukovaná velikost o 40%. V porovnání se standardními typy o 20% menší vnìjší prùmìr. 2. Kompaktní šroubení a spojky jsou speciálnì navrženy pro pneumatické instalace, kde je nezbytný malý rozmìr. Specifikace Médium Tlakový rozsah Negativní tlak Maximální tlak Teplotní rozsah Druh materiálu 1 Typ 2 Vnìjší prùmìr hadice Kód Vnìjší prùmìr hadice Vzduch, vakuum 0-1.MPa -100kPa 1,5MPa 0-60 stupòù Celsia PU - Polyuretan Metrický rozmìr PA - Nylon Tvorba kódu TPC M3C O-kroužek Detailní nákres Plastové tìlo Zámek Límec Objímka 3 Typ závitu a jeho velikost Kovové tìlo Tìsnìní Tìsnìní závitu O-kroužkem PA, PU hadice Zpìtný kroužek Kód Závit 21

23 Miniaturní šroubení a spojky s o-kroužkem TPC-C Šroubení pøímé TPC03-M3C TPC03-M5C TPC03-M6C TPC04-M3C TPC04-M5C TPC04-M6C TPC06-M5C TPC06-M6C TPC06-01C TPC04-01C R1/ TPL-C Šroubení tvaru L TPL03-M3C TPL03-M5C TPL03-M6C TPL04-M3C TPL04-M5C TPL04-M6C TPL06-M5C TPL06-M6C TPL06-01C TPL04-01C 4 R1/

24 Miniaturní šroubení a spojky s o-kroužkem TPLL-C Šroubení tvaru L TPLL03-M3C TPLL03-M5C TPLL03-M6C TPLL04-M3C TPLL04-M5C TPLL04-M6C TPLL06-M5C TPLL06-M6C TPLL06-01C TPLL04-01C R1/ TPB-C Šroubení tvaru T TPB03-M3C TPB03-M5C TPB03-M6C TPB04-M3C TPB04-M5C TPB04-M6C TPB06-M5C TPB06-M6C TPB06-01C TPB04-01C R1/

25 Miniaturní šroubení a spojky s o-kroužkem TPD-C Šroubení tvaru T TPD03-M3C TPD03-M5C TPD03-M6C TPD04-M3C TPD04-M5C TPD04-M6C TPD06-M5C TPD06-M6C TPD06-01C TPD04-M6C R1/8 10 TPU-C Spojka pøímá redukovaná TPU3C TPU4C TPU6C 24

26 Miniaturní šroubení a spojky s o-kroužkem TPV-C Spojka tvaru L TPV3C TPV4C TPV6C TPG-C Spojka pøímá redukovaná TPG04-3 TPG06-4 TPE-C Spojka typu T TPE3C TPE4C TPE6C 25

27 Celokovové spojky a šroubení 26

28 Celokovové spojky a šroubení Charakteristika Tyto šroubení a spojky jsou velmi odolné tlaku a vyšším teplotám. Specifikace Médium Tlakový rozsah Negativní tlak Maximální tlak Teplotní rozsah Druh materiálu Tvorba kódu TPBC Vzduch, vakuum 0-2.0MPa -2,5MPa 1,5MPa stupòù Celsia PU - Polyuretan PA - Nylon 1 2 Typ Vnìjší rozmìr hadièky Metrické rozmìry Kód Vnìjší prùmìr hadièky mm Palcové rozmìry Metrické rozmìry Kód Závit 27

29 Celokovové spojky a šroubení TBPC Šroubení pøímé Hadice ( metrický rozmìr) - závit TBPC04-M5 TBPC06-M6 TBPC08-01 TBPC10-02 TBPC12-03 TBPC04-M6 TBPC06-01 TBPC08-02 TBPC10-03 TBPC12-04 TBPC04-01 TBPC06-02 TBPC8-03 TBPC10-04 TBPC16-02 TBPC04-02 TBPC06-03 TBPC8-04 TBPC12-01 TBPC16-03 TBPC06-M5 TBPC06-04 TBPC10-01 TBPC12-02 TBPC16-04 TPB Šroubení typu T Hadice ( metrický rozmìr) - závit TPBC04-M5 TPBC06-M6 TPBC08-01 TPBC10-02 TPBC12-03 TPBC04-M6 TPBC06-01 TPBC08-01 TPBC10-03 TPBC12-04 TPBC04-01 TPBC06-02 TPBC08-03 TPBC10-04 TPBC16-02 TPBC04-02 TPBC06-03 TPBC08-04 TPBC12-01 TPBC16-03 TPBC06-M5 TPBC06-04 TPBC10-01 TPBC12-02 TPBC16-04 TBPL Šroubení tvaru L Hadice ( metrický rozmìr) - závit TBPL04-M5 TBPL06-M6 TBPL08-01 TBPL10-02 TBPL12-03 TBPL04-M6 TBPL06-01 TBPL08-02 TBPL10-03 TBPL12-04 TBPL04-01 TBPL06-02 TBPL8-03 TBPL10-04 TBPL16-02 TBPL04-02 TBPL06-03 TBPL8-04 TBPL12-01 TBPL16-03 TBPL06-M5 TBPL06-04 TBPL10-01 TBPL12-02 TBPL16-04 TBPU Spojka rovná Hadice ( metrický rozmìr) TBPU04 TBPU06 TBPU14 TBPU66 TBPU08 TBPU10 TBPU12 28

30 Celokovové spojky a šroubení TBPV Spojka tvaru L Hadice ( metrický rozmìr) TBPV 04 TBPV 06 TBPV 08 TBPV 10 TBPV 12 TBPV 14 TBPV 16 TBPY Spojka tvaru Y Hadice ( metrický rozmìr) TBPY 04 TBPY 06 TBPY 08 TBPY 10 TBPY 12 TBPY 14 TBPY 16 TBPE Spojka tvaru T Hadice ( metrický rozmìr) TBPE 04 TBPE 06 TBPE08 TBPE 10 TBPE 12 TBPE 14 TBPE

31 Škrtící ventily 30

32 Škrtící ventily Specifikace Médium Tlakový rozsah Maximální tlak Teplotní rozsah Druh materiálu Tvorba kódu Vzduch, vakuum 0-1.MPa 1,5MPa 0-60 stupòù Celsia PU - Polyuretan Detailní nákres PA - Nylon TJSC Typ Vnìjší rozmìr hadièky Metrický rozmìr Kód Vnìjší prùmìr hadièky mm 3 Typ a velikost závitu Kód Metrický rozmìr Závit Metrický rozmìr Palcový rozmìr 31

33 Škrtící ventily TJSC-G Škrtící ventil TJSC04-G01 TJSC04-G02 TJSC06-G01 TJSC06-G02 TJSC06-G03 TJSC06-G04 TJSC08-G01 TJSC08-G02 TJSC08-G03 TJSC08-G04 TJSC10-G01 TJSC10-G02 TJSC10-G03 TJSC10-G04 TJSC12-G02 TJSC12-G03 TJSC12-G04 TPA Spojka se škrtícím ventilem TPA04 TPA06 TPA08 TPA10 TPA12 32

34 Ruènì ovládané ventily 33

35 Ruènì ovládané ventily Specifikace Médium Tlakový rozsah Maximální tlak Pracovní teplota Vzduch, voda MPa 1.5 MPA C Použití pro hadièku PU ( Polyuretan) PA ( nylon) o Systém tvorby kódu Detailní nákres THVFS Typ Vnìjší prùmìr hadièky Metrické rozmìry Kód Vnìjší prùmìr hadièky 3 Typ a velikost závitu Kód Závit Metrické rozmìry Palcové rozmìry Metrické rozmìry 34

36 Ruènì ovládané ventily THVFF Ruènì ovládané ventily Dvoucestný THVFF06-06B THVFF08-06B THVFF08-08B THVFF10-10B THVFF12-10B THVFF12-12B Tøícestný THVFF06-06 THVFF08-06 THVFF08-08 THVFF10-10 THVFF12-10 THVFF

37 Tlumièe 36

38 Tlumièe Specifikace Médium Tlakový rozsah Maximální tlak Pracovní teplota Vzduch, voda MPa 1.5 MPA C Použití pro hadièku PU ( Polyuretan) PA ( nylon) o Typ a velikost závitu Kód Závit TBSL TBSLM TBSL-G01 TBSL-G02 TBSL-G03 TBSL-G04 TBSL-G06 TBSL-G08 TBSL-G10 TBSL-G12 TBSL-G16 TBSLM-G01 TBSLM-G02 TBSLM-G03 TBSLM-G04 TBSLM-G06 TBSLM-G08 TBSLM-G10 TBSLM-G12 TBSLM-G16 37

39 Tlumièe TPSL TPSL-G01 TPSL-G02 TPSL-G03 TPSL-G04 TPSU TPSU-G01 TPSU-G02 TPSU-G03 TPSU-G04 TBESL TBESL-G01 TBESL-G02 TBSEL-G03 TBESL-G04 TBSLD TBSLD-G01 TBSLD-G02 TBSLD-G03 TBSLD-G04 38

40 Hadice/Nástroje/Vzduchové pistole 39

41 Hadice/Nástroje/Vzduchové pistole Polyuretanové hadice Specifikace Materiál Médium Destruktivní tlak Pracovní tlak Pracovní teplota Polyuretan Vzduch, voda 30 barù 10 barù o o -20 C C Charakteristika 1. Výborná odolnost vysokému tlaku, vibracím, korozi. 2. Vysoká pøesnost vnitøního a vnìjšího prùmìru umožòuje variabilní použití spojek a šroubení. 3. Pro váš výbìr je k dispizici 7 barev ( vèetnì prùhledného provedení). Metrické rozmìry Typ hadièky Vnìjší prùmìr Vnitøní prùmìr Standardní délka Barva TPU3x2 TPU4x2 TPU6x4 TPU8x5 TPU8x5.5 TPU10x6.5 TPU12x8 TPU16x12 TPU16x13 BL CL B Modrá Prùhledná Èerná 40

42 Hadice/Nástroje/Vzduchové pistole Kroucené hadice Specifikace Materiál Médium Destruktivní tlak Pracovní tlak Pracovní teplota Polyuretan Vzduch, voda 30 barù 10 barù o o -20 C C Charakteristika 1. Výborná odolnost vysokému tlaku, vibracím, korozi. 2. Vysoká pøesnost vnitøního a vnìjšího prùmìru umožòuje variabilní použití spojek a šroubení. 3. Provedení umožòuje snadné a jednoduché použití. Metrické rozmìry Modrá Prùhledná Èerná Typ hadièky TPUC6x4-2 TPUC6x4-4 TPUC6x4-6 TPUC6x4-8 TPUC6x4-10 TPUC6x4-15 TPUC6x4-20 Vnìjší prùm. Vnitø. prùm. Délka (m) Typ hadièky TPUC8x5.5-2 TPUC8x5.5-4 TPUC8x5.5-6 TPUC8x5.5-8 TPUC8x TPUC8x TPUC8x Vnìjší prùm. Vnitø. prùm. Délka (m) Typ hadièky TPUC10x6.5-2 TPUC10x6.5-4 TPUC10x6.5-6 TPUC10x6.5-8 TPUC10x TPUC10x TPUC10x Vnìjší prùm. Vnitø. prùm. Délka (m) Typ hadièky TPUC12x8-2 TPUC12x8-4 TPUC12x8-6 TPUC12x8-8 TPUC10x TPUC12x8-15 TPUC12x8-20 Vnìjší prùm. Vnitø. prùm. Délka (m) 41

43 CNC obrábìní Nabízíme volnou kapacitu strojního obrábìní na CNC frézách a soustruzích - kontakt Ing. Marcela Faltýnová tel.: , Laserové gravírování Nabízíme volnou kapacitu laserového gravírování plastových štítkù - kontakt Ing. Jan Traspe, tel.: , 42

44 Distributor: TECHNOLINE s.r.o. Spoøická Chomutov Èeská republika Tel: TECHNICKÁ PODPORA: Právo na zmìnu informací v katalogu vyhrazeno.

ŠROUBENÍ HADICE - RYCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE

ŠROUBENÍ HADICE - RYCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE ŠOUBENÍ HADICE - YCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE OBSAH Nástrèná šroubení Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 9 Strana 9 Strana

Více

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE FITINKY, ŠROUENÍ A HADICE Závitové fitinky niklované Tradièní závitové fitinky urèené pro mìdìná, plastová a vícevrstvá potrubí. Tvarovky, závity, kolena, T-kusy, mezikusy, atd. mají stejné pøipojovací

Více

Materiál: Barva: polypropylen vyztužený skelným vláknen modrá Pracovní tlak: až do 14 barù (200 PSI) pøi 20 C Teplota: -20 C + 90 C (záleží na použití) ROVNÁ REDUKÈNÍ SPOJKA ROVNÁ SPOJKA Montáž: Pøevleènou

Více

Pneufit C & M. Kompozitní armatura Pneufit C & M Metrické Ø 3 až 16 mm O/D trubky. Popis. Materiál

Pneufit C & M. Kompozitní armatura Pneufit C & M Metrické Ø 3 až 16 mm O/D trubky. Popis. Materiál Kompozitní armatura Pneufit C & M Metrické Ø 3 až 16 mm trubky Popis Médium: stlačený vzduch Provozní tlak: 750 mm Hg vakuum, do 10 barů Teplota prostředí: 0 až 60 C* Velikosti trubek: Standardní velikosti:

Více

Šroubení s převlečnou maticí - poniklovaná mosaz série SC

Šroubení s převlečnou maticí - poniklovaná mosaz série SC Šroubení s převlečnou maticí - poniklovaná mosaz série SC SC SCC SC SC SC SC SC SCC SC SC SC SCC SC SC SC2C SC2 SC2 SC SC3 SC3 SC0 SC konstrukce šroubení s převlečnou maticí připojení 1/"...1/2" na přání

Více

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Popis: Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 firmy Oventrop, v provedení s šikmým sedlem, z bronzu, s plastovou

Více

Rychloupínací systém LF 3000

Rychloupínací systém LF 3000 Rychloupínací systém LF 3000 Principle of system LF 3000 Rychloupínací systém LF3000 pro tlakový vzduch byl vyvinut firmou Legris již v roce 1969. Hlavní výhodou tohoto systému spojení prvku s hadicí je

Více

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E Z pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Popis Ventil E-Z firmy HEIMEIER pro jednobodové pøipojení otopných tìles je zhotoven z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Vyrábí se v rohovém i pøímém

Více

LEDEN èeské vydání ZÁRUKA KVALITY Kvalita je nedílnou souèástí vývoje, strojírenství a výroby fitinkù (spojek) TEFEN. Zaèíná prohlídkou surovi

LEDEN èeské vydání ZÁRUKA KVALITY Kvalita je nedílnou souèástí vývoje, strojírenství a výroby fitinkù (spojek) TEFEN. Zaèíná prohlídkou surovi KATALOG PRODUKTÙ FIRMY TEFEN K A T A L O G P R O D U K T Ù LEDEN 2009-1. èeské vydání ZÁRUKA KVALITY Kvalita je nedílnou souèástí vývoje, strojírenství a výroby fitinkù (spojek) TEFEN. Zaèíná prohlídkou

Více

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Popis Pøipojovací šroubení Vekolux firmy HEIMEIER slouží k pøipojení otopného tìlesa typu Ventil-kompakt k otopné soustavì, k jeho uzavírání,

Více

produktový katalog - ceník Komínové systémy gas NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ NEREZOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY

produktový katalog - ceník Komínové systémy gas NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ NEREZOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY produktový katalog - ceník Komínové systémy NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ NEREZOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY ÚVOD Katalog komponentù nerezového systému RICOM slouží k navrhování, montáži

Více

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace...

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace... ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR PRÙTOKU ZSG8 ZSG 8 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZSG 9 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZSG 3 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZSG 5 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis,

Více

výrobky z nerezové oceli

výrobky z nerezové oceli výrobky z nerezové oceli www.legris.com 3800 rychloupínací systém pro mm hadice 3805 hrdlo, trubkový kuželový a NPT závit 381 hrdlo se zápichem, trubkový kuželový a NPT závit 1 1 4 R1/8 3805 04 10 10 3

Více

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G AVEMAR cz s.r.o., Lihovarská 1, 716 3 Ostrava - Radvanice Tel.: +42/59/623 29 96, 59 623 29 97, Fax: +42/59/623 29 98 E-mail: avemar@avemar.cz, web: http://www.avemar.cz Dvoucestný elektromagnetický ventil

Více

GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY

GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY Jednostrannì lepící no ièky kruhové plné A B materiál 27267 NG-R3,8-2 8 0 guma 27268 NG-R7-1 7.0 0 guma 27269 NG-R10-2 10.0 0 guma 27272 NG-R12-3 10 0 guma 27270 NG-R19-2

Více

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy Pøipojovací sady pro jednotrubkové otopné soustavy E-Z System Popis HEIMEIER E-Z system je univerzálnì použitelná sada pro pøipojení otopných tìles s dvoubodovým pøipojením k jednotrubkovým a dvoutrubkovým

Více

Šroubení s nástrčnou koncovkou NPQH

Šroubení s nástrčnou koncovkou NPQH Použití Bez oklik ke správnému šroubení. Quick Star nabízí pro každé připojení bezpečné řešení. Komfortní systém šroubení obsahuje více než 1000 typů standardních a funkčních šroubení. Přehled kombinací

Více

08/2015. produktový katalog - ceník. Komínové systémy NEREZOVÝ SYSTÉM S8 NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY. www.ricomgas.

08/2015. produktový katalog - ceník. Komínové systémy NEREZOVÝ SYSTÉM S8 NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY. www.ricomgas. 08/2015 produktový katalog - ceník Komínové systémy NEREZOVÝ SYSTÉM S8 NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY www.ricomgas.cz ÚVOD Katalog komponentù nerezového systému RICOMgas slouží k

Více

06/2015. produktový katalog - ceník. Pevné komínové vložky pro spotøebièe na tuhá paliva-d3. Izolovaný systém NEREZ/AL. www.ricomgas.cz.

06/2015. produktový katalog - ceník. Pevné komínové vložky pro spotøebièe na tuhá paliva-d3. Izolovaný systém NEREZ/AL. www.ricomgas.cz. 06/2015 produktový katalog - ceník Pevné komínové vložky pro spotøebièe na tuhá paliva-d3 Izolovaný systém NEREZ/AL Pøíslušenství www.ricomgas.cz OBSAH A KONTAKTNÍ ÚDAJE Obsah a kontakty - 2 - Charakteristika

Více

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz Platný od 01. 04. 5 Flexibilní technika www.meibes.cz Obsah Plnoprùtoèné pancéøované tlakové hadice 2 Oplet pozink 5 Oplet nerez 12 Pøíslušenství pro hadice 18 Sanitární pancéøované tlakové hadice 19 Vlnité

Více

PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ

PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ formfit PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ Konektorové spojky 8 Konektorové zátky Prùchodkové krytky 70 Transformátorové prùchodky 7 Kovové kryty konektorù 8 Násuvné izolátory 8 Typická zapojení konektorù 8 Celkové

Více

ZAØÍZENÍ PRO PÍSKOVÁNÍ

ZAØÍZENÍ PRO PÍSKOVÁNÍ ZAØÍZENÍ PRO Kompresor 51 00 00 kompresor pojízdný, typ 600-60D 400 V, 450 l / min. 51 00 00 kompresor na vzduch GLASTAR tlaková nádoba 51 301 00 GLASTAR tlaková nádoba, typ 100 obsah 45 l, ruèní ovládání

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

Øízení pohybu pneumatickými prvky

Øízení pohybu pneumatickými prvky vzduchotechnika a pneumatika PRÙMYSLOVÉ SPEKTRUM Øízení pohybu pneumatickými prvky Poslední trendy v oblasti pneumatických prvkù smìøují k jejich miniaturizaci, k zjednodušení montáže pneumatických obvodù

Více

TECHNICKÝ KATALOG ZÁVITOVÉ FITINKY NIKLOVANÉ

TECHNICKÝ KATALOG ZÁVITOVÉ FITINKY NIKLOVANÉ TECHNICKÝ KATALO ZÁVITOVÉ FITINKY NIKLOVANÉ TOPENÍ Závitové fitinky niklované Tradièní závitové fitinky urèené pro mìdìná, plastová a vícevrstvá potrubí. Tvarovky, závity, kolena, T-kusy, mezikusy, atd.

Více

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle IN-EN-ISO 9001. atový list Program armatur KFE Oventrop se pouívá v otopných soustavách, kotlích, otopných tìlesech a rozvodech, které jsou vybaveny

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12 PRS 1, PRS 2 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace... onstrukèní rozmìry... Ovládací prvky... 10 Poznámky... 12 Znaèení ventilu a jeho specifikace... 1 Popis, použití a charakteristika

Více

Spojky pro automatizaci

Spojky pro automatizaci Nástrčné spojky plastové 164 Nástrčné spojky celokovové 172 Spojky s nástrčným trnem 173 Nástrčné spojky kovové 174 Nástrčné spojky nerezové 180 Šroubení s převlečnou maticí 181 Šroubení s řezným kroužkem,

Více

HADICOVÁ ŠROUBENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ Série 43 M3, M5, 1/8" až 1" BSP

HADICOVÁ ŠROUBENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ Série 43 M3, M5, 1/8 až 1 BSP HADIOVÁ ŠROUNÍ A PŘÍSLUŠNSTVÍ Série 43 M3, M5, /8" až " SP Pokoven lesklým niklem Odolný proti korozi Kompaktní provedení V případě potfieby obsahují podložky ZPŮSO MONTÁŽ 90. Dbejte na to, aby trubka

Více

Uzavírací/rotační šroubení s nástrčnými koncovkami QS, Quick Star

Uzavírací/rotační šroubení s nástrčnými koncovkami QS, Quick Star Uzavírací/rotační šroubení s nástrčnými koncovkami QS, Quick Star 3druhyzávitů M,RaG otočné o 360 šroubení lze opakovaně zašroubovat až pětkrát 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 3/-1 Uzavírací/rotační

Více

KULOVÝ UZÁVĚR PŘÍRUBOVÝ SÉRIE 02 NA VODU NEREZ BRA

KULOVÝ UZÁVĚR PŘÍRUBOVÝ SÉRIE 02 NA VODU NEREZ BRA KULOVÝ UZÁVĚR PŘÍRUBOVÝ SÉRIE 02 NA VODU NEREZ BRA.02.622 doporučené projektové označení: IVAR.BRA.02.622 Technický nákres a rozměry: KÓD ROZMĚR PØ A H H1 B C F (PN n x M ISO 5211 E S Krouticí moment Hmotnost

Více

KATALOG NÁSTROJÙ /OBSAH

KATALOG NÁSTROJÙ /OBSAH KATALOG NÁSTROJÙ /OBSAH V tomto katalogu je nabídka nejèastìji dodávaných nástrojù pro stroje výrobcù PVC a Al oken. Vìtšina tohoto sortimentu je originál - MADE IN GERMANY. Všechny dodávky zboží z tohoto

Více

Šroubení s převlečnou maticí

Šroubení s převlečnou maticí Šroubení s převlečnou maticí Šroubení s převlečnou maticí přehled dodávek tvar konstrukce typ připojení D1 vnitřní závit M závit G strana/ internet přímý tvar roubení s převlečnou maticí vnitřní závit

Více

Schlumberger Europe Regulator

Schlumberger Europe Regulator (1/7) Schlumberger Europe Regulator S.E.R. 10 II - 7 (2/7) Základní vlastnosti - 2-stupòový regulátor se zabudovaným bezpeènostním uzávìrem (HTB) - s ochranou proti poklesu tlaku bezpeènostní membránou

Více

HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ BSI 5200

HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ BSI 5200 Obsah HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ BSI 5200 1. str. 2-7 2. Hrdla a spojky přímé (zátky a adaptéry) str. 8-20 3. Hrdla a spojky úhlové 90 str. 21-23 4. Hrdla a spojky úhlové 45 str. 24-25 5. Hrdla a spojky provedení

Více

Dvoupístové kompaktní válce s prùchozí pístnicí Náhradní díly. Série 6210 2.7. Poèet kusù. Název. Název 1. Pozice. Pozice. zátka.

Dvoupístové kompaktní válce s prùchozí pístnicí Náhradní díly. Série 6210 2.7. Poèet kusù. Název. Název 1. Pozice. Pozice. zátka. Náhradní díly Série 10 5 7 8 9 10 11 1 13 1 15 1 3 1 Pozice Název Poèet kusù Pozice Název Poèet kusù 1 zátka 9 tìsnìní pouzdra regulaèní šroub zdvihu 10 pouzdro 3 zajišťovací matice 11 tìsnìní pístu zajišťovací

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

0290/11.03 AMTEC. Přesné závitové vložky pro plastové díly

0290/11.03 AMTEC. Přesné závitové vložky pro plastové díly 0290/11.03 AMTEC Přesné závitové vložky pro plastové díly a instalační nářadí AMTEC odolné závitové vložky pro plasty Výhody závitových vložek: Naše závitové vložky jsou navrženy pro instalaci po vyjmutí

Více

Øadové práškové èerpadlo

Øadové práškové èerpadlo Pokyny P/N 397 364B VÝSTRAHA: Následující úkoly mohou provádìt pouze kvalifikované osoby. Dodržujte bezpeènostní pokyny uvedené v tomto dokumentu i ve všech dalších souvisejících dokumentech. Popis se

Více

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY Polyuretanové ozubené øemeny Polyuretanové øemeny Naše firma nabízí polyuretanové øemeny splòující nejvyšší požadavky výrobcù prùmyslových zaøízení. Výroba na moderním strojním

Více

-H- upozornění. Rychlospojky technické údaje. Princip Nástrčná spojka se zásuvkou KD a nástrčný konektor KS, uzavíratelný z jedné strany / dvou stran

-H- upozornění. Rychlospojky technické údaje. Princip Nástrčná spojka se zásuvkou KD a nástrčný konektor KS, uzavíratelný z jedné strany / dvou stran Rychlospojky Rychlospojky Princip Nástrčná spojka se zásuvkou KD a nástrčný konektor KS, uzavíratelný z jedné strany / dvou stran připojení odpojení K aretaci připojení zatlačte konektor do zásuvky. V

Více

HADICOVÁ ŠROUBENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ Série 43 M3, M5, 1/8" až 1" BSP

HADICOVÁ ŠROUBENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ Série 43 M3, M5, 1/8 až 1 BSP www.instuksa.cz HADIOVÁ ŠROUNÍ A PŘÍSLUŠNSTVÍ Série 43 M3, M5, /8" až " SP Pokoven lesklým niklem Odolný proti korozi Kompaktní provedení V případě potfieby obsahují podložky ZPŮSO MONTÁŽ 90ş. Dbejte na

Více

Šroubení s nástrčnými koncovkami NPQM

Šroubení s nástrčnými koncovkami NPQM 2016/03 změny vyhrazeny internet: www.festo.cz 1 Použití Bez oklik ke správnému šroubení. Quick Star nabízí pro každé připojení bezpečné řešení. Komfortní systém šroubení obsahuje více než 1000 typů standardních

Více

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Návod k použití VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Světová průmyslová dávkovací čerpadlo se zaručenou výkonností a bezproblémovým ovládáním. Čerpadlo je navrženo pro práci v náročných podmínkách a

Více

CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ

CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ platný od 1.8.2015 Pro vaši snadnìjší orientaci uvádíme základní typy stožárù, které máme v nabídce. Rádi vám poradíme, jaký typ vlajkového stožáru nebo držáku na vlajku vybrat,

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více

-V- novinka. Šroubení NPCK technické údaje

-V- novinka. Šroubení NPCK technické údaje Použití Bez oklik ke správnému šroubení. Festo nabízí pro každé připojení bezpečné řešení. Komfortní systém šroubení obsahuje více než 1000 typů standardních a funkčních šroubení. Přehled kombinací hadice-šroubení

Více

VZDUCHOVODY PRAVOÚHLÉHO PRÙØEZU

VZDUCHOVODY PRAVOÚHLÉHO PRÙØEZU 1.01 Materiál Pro výrobu vzduchovodù pravoúhlého prùøezu pou íváme následující materiály: standardní materiál: PLECH DIN EN 10142-1.0226 povrch: DIN EN 10147 + Z275-N-A-CO (Pozinkovaný) alternativní materiál

Více

-M- průtok. Ruční ventily VHER technické údaje. Výkonnost Variabilita Praktičnost

-M- průtok. Ruční ventily VHER technické údaje. Výkonnost Variabilita Praktičnost Ruční ventily VHER Ruční ventily VHER technické údaje Výkonnost Variabilita Praktičnost -M- průtok 170 3800 l/min ventily 4/3 ve střední poloze uzavřeno ve střední poloze odvětráno ve střední poloze pod

Více

Vícenásobné rozdělovací díly QS, Quick Star

Vícenásobné rozdělovací díly QS, Quick Star Vícenásobné QS, Quick Star snadné připojení snadné uvolnění až 6 výstupů 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 3/-5 Vícenásobné QS, Quick Star hlavní údaje Použití Jednoduše nasunout hotovo Absolutní spolehlivost

Více

Ventily, ovládané ručně

Ventily, ovládané ručně Ventily, ovládané ručně Ventily, ovládané ručně technické údaje VHEM-P K/O-3-PK-3 H-3-¼-B KH/O-3-PK3 TH/O-3-PK3 VHEM-L F-3-¼-B Inovace Mnohostrannost Bezpečnost Snadná montáž malé, kompaktní, pro mnoho

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Vysokotlaký ventil typ 3252

Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Vysokotlaký ventil typ 3252 Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ 3252-1 a typ 3252-7 Vysokotlaký ventil typ 3252 Pou ití Regulaèní ventil urèený k regulaci malých prùtokových mno ství v chemickém prùmyslu. Jmenovitá svìtlost

Více

Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy

Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001 Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy Datový list Popis: Termostatické

Více

AquaFast Spojky a přírubové adaptéry (příruby) Pro PE a PVC spoje

AquaFast Spojky a přírubové adaptéry (příruby) Pro PE a PVC spoje Adaptabilní AquaFast Spojky a přírubové adaptéry (příruby) Pro PE a PVC spoje NOVINKA Vylepšená Konstrukce Jednodušší montáž na oválných nebo spirálových trubkách Nyní je k dispozici i ve světlosti 280

Více

IVAR.PT 5609. 510048 1/2" M x 16 44,8 24 16 1/2" 510049 1/2" M x 18 44,8 24 18 1/2" 510050 1/2" M x 20 44,8 24 20 1/2" ZÁTKA PRESS IVAR.

IVAR.PT 5609. 510048 1/2 M x 16 44,8 24 16 1/2 510049 1/2 M x 18 44,8 24 18 1/2 510050 1/2 M x 20 44,8 24 20 1/2 ZÁTKA PRESS IVAR. ŠROUBENÍ x ZÁVIT VNÌJŠÍ S O-KROUKEM IVR.PT 5609 TECHNICKÝ NÁKRES ROZMÌRY B-F TECHNICKÝ NÁKRES ROZMÌRY pro napojení potrubí lpex na G závit; tìsnìní pomocí O-krouku; materiál: tìleso - niklovaná mosaz OT

Více

- pro běžné dílenské použití. - odečítání: 0,01mm - lakovaný třmen - matově chromovaný bubínek a pouzdro - pro měřicí nástavek s 5mm

- pro běžné dílenské použití. - odečítání: 0,01mm - lakovaný třmen - matově chromovaný bubínek a pouzdro - pro měřicí nástavek s 5mm Měřidla pro měření závitů Mìøidla pro mìøení støedního prùmìru vnìjších závitù Mikrometry třmenové pro měření středního průměru vnějších závitů - pro běžné dílenské použití - dle DIN 863 - odečítání: 0,01mm

Více

ÈESKÝ VÝROBCE UPEVÒOVACÍCH SYSTÉMÙ

ÈESKÝ VÝROBCE UPEVÒOVACÍCH SYSTÉMÙ ÈESKÝ VÝROBCE UPEVÒOVACÍCH SYSTÉMÙ KATALOG VÝROBKÙ 2016 Firma SOLIDA, spol. s r.o. zaloená v roce 1993 je èeská rodinná firma, její výrobní program je zamìøen pøedevím na ucelený systém upevòovací techniky.

Více

Jednosměrné škrticí ventily VFOF

Jednosměrné škrticí ventily VFOF Jednosměrné škrticí ventily VFOF Jednosměrné škrticí ventily VFOF parametry a přehled dodávek Technické údaje malá montážní výška velký průtok v namontovaném stavu vodorovně otočné o 360 univerzální směr

Více

NOVINKY STRANA 251-285. Vakuová logika. Obsah. Všeobecné informace...161

NOVINKY STRANA 251-285. Vakuová logika. Obsah. Všeobecné informace...161 Vakuová logika Obsah Všeobecné informace...161 Vakuové spínaèe Pøehled typù...162 163 Technická data Indukèní - univerzální...164 165 Indukèní...166 167 Elektromechanický...168 169 Pneumatický...170 171

Více

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs. V0140101 KATALOG 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Komponenty odtahù spalin ke kotlùm THERM v provedení TURBO

Komponenty odtahù spalin ke kotlùm THERM v provedení TURBO Komponenty odtahù spalin ke kotlùm THERM v provedení TURBO,spol. s r.o. Výroba a prodej plynových kotlù THERM Stará osada 258 664 84 Zastávka u Brna ustø.: tel./fax.: fax.: servis.: GSM: 546 429 200 546

Více

Armatury a systémy Premium. Termostatické ventily. Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001.

Armatury a systémy Premium. Termostatické ventily. Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Armatury a systémy Premium Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Termostatické ventily Datový list unkce: Termostatické ventily Oventrop jsou proporcionální regulátory pracující

Více

REGULÁTOR TLAKU TYP ZSN 3 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Tøinec Samoèinný regulátor tlaku typ ZSN 3

REGULÁTOR TLAKU TYP ZSN 3 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Tøinec Samoèinný regulátor tlaku typ ZSN 3 SAMOÈINNY REGULÁTOR TLAKU TYP ZSN 3 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Tøinec 2000 Samoèinný regulátor tlaku typ ZSN 3 1 1. POPIS FUNKCE Regulátor ZSN 1 se skládá ze tøí hlavních rozebíratelnì spojených èástí (obr.5)

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz METRO Elektromechanický podzemní pohon pro jednokøídlé nebo dvoukøídlé brány MONTÁŽNÍ NÁVOD A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLÙ www.kovopolotovary.cz Tento manuál je urèen pouze pro montážní firmy Typy pohonù a

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLASSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více

CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ

CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ platný od 1.8.2015 Pro vaši snadnìjší orientaci uvádíme základní typy stožárù, které máme v nabídce. Rádi vám poradíme, jaký typ vlajkového stožáru nebo držáku na vlajku vybrat,

Více

Ruční šoupátkové ventily W/VBOH

Ruční šoupátkové ventily W/VBOH Ruční šoupátkové ventily W/VBOH Ruční šoupátkové ventily W/VBOH přehled dodávek konstrukce funkce ventilu konstrukce typ připojení pneumatiky 1 připojení pneumatiky 2 qnn strana/ internet [l/min] ruční

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

kapitola 2 - univerzální spojky Cobraring / spojky na PE Unidelta / Gebo

kapitola 2 - univerzální spojky Cobraring / spojky na PE Unidelta / Gebo kapitola 2 - univerzální spojky Cobraring / spojky na PE Unidelta / Gebo 2 200 Svěrné spojky Cobraring tlaková řada PN 30* Spojky série Cobraring jsou vhodné pro použití na studenou vodu (rovněž vodu pitnou

Více

Díky souč innosti se skupinou STANLEY BLACK&DECKER nyní USAG projektuje a vyvíjí vysoce výkonná pneumatická nář adí

Díky souč innosti se skupinou STANLEY BLACK&DECKER nyní USAG projektuje a vyvíjí vysoce výkonná pneumatická nář adí NEJVÝK Díky souč innosti se skupinou STANLEY BLACK&DECKER nyní USAG projektuje a vyvíjí vysoce výkonná pneumatická TITANOVÁ STRUKTURA maximální odolnost a lehkost PRYŽOVÉ CHRÁNIČE ochrana před poškrábáním

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM Betonové základy 2 Bìžná odolnost použitého monolitického betonu by nemìla být nižší, než 25 N/mm (HM-250), v souladu se standardem pro vyztužené betonové konstrukce. Je dùležité,

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

-V- novinka. Šroubení NPCK vysvětlení typového značení

-V- novinka. Šroubení NPCK vysvětlení typového značení vysvětlení typového značení Obecné informace je přípustné pro použití v potravinářství a splňuje všechny požadavky pro konstrukci clean-design. Díky speciální konstrukci převlečné matice nejsou nikde hrany

Více

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24 0 elaspeed SPOJKY EPJM - C EPJMe - C RTJMe - C 6 EPJMt - C 8 EPJMp - C 0 EPJMt - C/3C EPJMp - 3C PØÍMÁ PRUŽNÁ SPOJKA elaspeed EPJM-C pro jednožilové kabely s izolací ze zesítìného polyetylenu (XPE) nebo

Více

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: VSUVKA PUSH - PPSU 2) Typ: IVAR.PUSH - V 3) Charakteristika použití: 1/5

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: VSUVKA PUSH - PPSU 2) Typ: IVAR.PUSH - V 3) Charakteristika použití: 1/5 1) Výrobek: VSUVKA PUSH - PPSU 2) Typ: IVAR.PUSH - V 3) Charakteristika použití: Novinka v oblasti spojování trubek systém IVAR.PUSH umožňuje instalaci rozvodů bez potřeby lisování tvarovek a tedy bez

Více

R Doporučení pro montáž/demontáž

R Doporučení pro montáž/demontáž R157.32 Doporučení pro montáž/demontáž AUDI: SEAT: SKODA: VOLKSWAGEN: A1, A2 Cordoba IV, Ibiza (III, IV, V) Fabia (FL, II), Roomster, Rapid Polo (VII, VIII, IX), Fox Obj. č. UE 6R0407621E IDENTIFIKACE

Více

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU DISCONECTOR - ZAMEZOVAÈ ZPÌTNÉHO PRÙTOKU BRA.ECO 3T doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.ECO 3T DN závitový zamezovaè zpìtného prùtoku s nastavitelnou redukcí tlaku;

Více

KVT Dělené kabelové průchodky

KVT Dělené kabelové průchodky KVT Dělené kabelové průchodky Popis Typ Obj.č. Vložky KT Závit Bal. malé velké Délka závitu Dělené kabelové průchodky KVT umožňují zavedení konfekcionovaných kabelů nebo hotových svazků. Polyamidová matice

Více

ŠROUBENÍ, HADICE, TRUBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ŠROUBENÍ, HADICE, TRUBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ eshop.norgren.cz Hadicová šroubení a příslušenství M5, 1/8 až 1 SP Pokovené lesklým niklem Odolné proti korozi Kompaktní provedení V případě potřeby obsahují podložky Adaptér (s vnějšími válcovými závity)

Více

rozvody AIR CENTER kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor

rozvody AIR CENTER kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor AIR CENTER Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody ARMATURY DN 5 a 7,2 Univerzální rychlospojky DN 5 vyrobeno pro rychlé připojení a rozpojení

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

bezúdržbové a díky své ohebnosti a lehce rozebíratelným spojům maximálně flexibilní. Ušetří mnohol času a peněz.

bezúdržbové a díky své ohebnosti a lehce rozebíratelným spojům maximálně flexibilní. Ušetří mnohol času a peněz. SYSTÉMOVÝ ROZVOD VZDUCHU Postavte si vlastní rozvod stlačeného vzduchu a dodávejte stlačený vzduch tam, kam potřebujete! Trubky z polyamidu jsou lehké, odolné vůči korozi, bezúdržbové a díky své ohebnosti

Více

INFORMACE O VÝROBKU SKINTOP ST-M

INFORMACE O VÝROBKU SKINTOP ST-M INFORMACE O VÝROBKU, plastová kabelová vývodka se zvýšenou odolností proti olejům s variabilními rozsahy sevření, trvalou ochranou proti vibracím, pro offshore aplikace Info Nyní s krytím IP 69! Ověřená

Více

Austral IJX. IP-55 IK 08 El. tøída I El. tøída II. Dekorativní svítidlo s tvrzeným metakrylátovým. nebo polykarbonátovým (volitelné)

Austral IJX. IP-55 IK 08 El. tøída I El. tøída II. Dekorativní svítidlo s tvrzeným metakrylátovým. nebo polykarbonátovým (volitelné) Austral IJX IP-55 IK 08 El. tøída I El. tøída II (volitelné) Mìsta Rezidenèní zóny Promenády Dekorativní svítidlo s tvrzeným metakrylátovým nebo polykarbonátovým (volitelné) difuzorem kulovitého tvaru.

Více

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03 SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ NÍZKOTLAKÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 0 Hranice tel.: 58 66, fax: 58 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz ZOM 426.99 2.03 Použití Zubová

Více

VZDUCHOVODY KRUHOVÉHO PRÙØEZU

VZDUCHOVODY KRUHOVÉHO PRÙØEZU 2.01 Materiál Pro výrobu vzduchovodù kruhového prùøezu pou íváme následující materiály: standardní materiál: PLECH DIN EN 10142-1.0226 povrch: DIN EN 10147 + Z275-N-A-CO (Pozinkovaný) alternativní materiál

Více

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT moderní nábytek za rozumné ceny kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT Vestavné skøínì Variant - fotogalerie strana 1 / 7 Vestavné skøínì

Více

Kuželová pouzdra Metrické

Kuželová pouzdra Metrické Kuželová pouzdra Metrické 1008 1210 Díra kg PouzdroHřídele 9 0.13 3 x 1.4 3 x 1.8 10 0.13 3 x 1.4 3 x 1.8 11 0.12 4 x 1.8 4 x 2.5 12 0.12 4 x 1.8 4 x 2.5 14 0.11 5 x 2.3 5 x 3.0 15 0.11 5 x 2.3 5 x 3.0

Více

B MANOMETRY DIGITÁLNÍ RUÈNÍ. mobilní použití fce alarm, logger, data atd.

B MANOMETRY DIGITÁLNÍ RUÈNÍ. mobilní použití fce alarm, logger, data atd. MANOMETRY DIGITÁLNÍ RUÈNÍ mobilní použití fce alarm, logger, data atd. POPIS: lehké, jednoduché, pøenosné možnost rozšíøení funkcí odolné pouzdro OBLAST POUŽITÍ: energetika strojírenský prùmysl rozvody

Více

H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.32

H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.32 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ ÈERPADLA H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 12.32

Více

KATALOG 2003 PROGRAMMATIC PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE. PROGRAMMATIC je řada peristaltických dávkovačů s časovými mikroprocesory

KATALOG 2003 PROGRAMMATIC PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE. PROGRAMMATIC je řada peristaltických dávkovačů s časovými mikroprocesory PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada peristaltických dávkovačů s časovými mikroprocesory Hlavní charakteristiky těchto dávkovačů jsou: sofistikované metody časování čerpadla rychlá instalace i

Více

Díry pro uchycení válce shora. Drážky pro snímač

Díry pro uchycení válce shora. Drážky pro snímač Všeobecně Série 00 Díry pro uchycení válce shora Hlavní přívodní otvory Drážky pro snímač Boční přívodní otvory (zazátkovány) Závitové díry pro uchycení válce zespodu Závitové díry pro uchycení válce zezadu

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLSSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ S MĚKKÝM TĚSNĚNÍM BRA.20.900 21.900

ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ S MĚKKÝM TĚSNĚNÍM BRA.20.900 21.900 .iv ar cs.c z ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ S MĚKKÝM TĚSNĚNÍM BRA.20.900 21.900 Šoupátka 20.900 a 21.900 jsou armatury s měkkým těsněním, vyrobené z tvárné litiny, v souladu s těmi nejpřísnějšími výrobními standardy

Více