TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství"

Transkript

1 TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství EDICE 2015

2 Pøedstavení Spoleènost Pneuflex Pneumatic Co., Ltd založená v roce 2001 je jedním z pøedních svìtových výrobcù pneumatického pøíslušenství. Spoleènost Pneuflex Pneumatic Co. je certifikována podle ISO9001:2000, èímž je zaruèena vysoká kvalita výrobkù. Má svá zastoupení ve více jak 30ti zemích svìta. Na èeském trhu zastupuje firmu Pneuflex Pneumatic Co. firma TECHNOLINE. Za dobu spolupráce byla kvalita výroby a dodávek pneumatických prvkù ovìøena jak pøi výrobì strojù, tak pøi údržbì opravách ale i pøi náhradách pneumatických prvkù ostatních svìtových výrobcù. Firma TECHNOLINE s.r.o. drží skladem základní sortiment, který je na èeském trhu používán. I díky tomu pneumatické prvky firmy Pneuflex Pneumatic Co. používají stovky èeských spokojených uživatelù. Doufáme, že Vás nabídka pneumatických prvkù od firmy Pneuflex zaujme a i Vy se zaøadíte mezi spokojené zákazníky uživatelù pneumatických výrobkù této firmy. Platné ceníky naleznete na internetových stránkách TECHNICKÁ PODPORA: Na spolupráci s Vámi se tìší TECHNOLINE s.r.o., prodejce automatizaèní techniky 01

3 03 Zásady použití 05 Šroubení a spojky s o-kroužkìm 21 Miniaturní šroubení s o-kroužkem 26 Celokovové spojky a šroubení 30 Škrtící ventily 33 Ruènì ovládané ventily 36 Tlumièe hluku 39 Pneumatické hadice a pøíslušenství 02

4 Návod pro používání pneumatických komponent Pøed použitím si peèlivì prostudujte následující body Varování 1. Následující pneumatické prvky byly výrobcem navrženy pro vzduch a vody. Nikdy tyto prvky nepoužívejte pro jiná média. 2. Následující pneumatické prvky není možné používat v prostøedí, kde by mohly pøijít do styku s ohnìm nebo ohnivými jiskrami. 3. Následující pneumatické prvky nelze používat pro vyšší teploty než 60 stupòù Celsia. Pøi vyšších teplotách by došlo k nenávratnému poškození. 4. Následující prvky nejsou navrženy pro aplikace, kde dochází ke vzniku statického náboje. 5. Nezatìžujte pneumatické prvky vnìjší zátìží, které by mohly pùsobit tahem nebo krutem. Hadice nepøekrucujte, nelámejte je. V opaèném pøípadì mùže dojít k nenávratnému poškození pneumatických prvkù. Upozornìní 1. Pro správnou funkci spojek a šroubení je tøeba používat hadièky s povolenou tolerancí prùmìrù. V opaèném pøípadì nemusí být spoje náležitì utìsnìny. Podrobnou specifikaci tolerancí rozmìrù najdete v níže uvedené tabulce. Velikost prùmìru Polyuretanové hadièky 03

5 2. Pøed montáží zkontrolujte, zda je konec hadièky kolmo zastøižen a povrch hadièky nen?poškozen nebo poškrábán. Pøi nasouvání hadièky do spojky nebo šroubení zatlaète oválnou objímku a zasuòte hadièku objímkou, límcem a O-kroužkem až na doraz tìla. Po nasunutí hadièky do koncové polohy uvolnìte objímku a zatáhnìte za hadièku. Hadièka musí pevnì držet v tìle spojky nebo šroubení. Podrobnou specifikaci potøebné délky pro zasunutí do spojky nebo šroubení naleznete v níže uvedené tabulce.. Prùmìr hadièky Délka nasunutí Kovový Plastový 3. Pokud chcete hadièku ze spojky nebo šroubení uvolnit, zkontrolujte zda není pneumatický okruh natlakován a je do okruhu uzavøen pøívod vzduchu. Zatlaète oválnou objímku smìrem do tìla spojky nebo šroubení a následnì hadièku vytáhnìte smìrem ven. Pøi vytahování hadièkou nekru te, aby nedošlo k poškození povrchu hadièky blokovacím zámkem. 4. Pro utahování matic šroubení používejte pøedepsané klíèe dodržte utahovací moment. Pøi pøekroèení pøedepsaného momentu mùže dojít k poškození závitu. Doporuèené utahovací síly pro závity Typ závitu Velikost závitu Utahovací síla (kgf.cm) Metrický závit 04

6 Šroubení a spojky s o-kroužkem 05

7 Šroubení a spojky s o-kroužkem Charakteristika 1. Rychlá instalace, jednoduché a flexibilní spojování 2. Šroubení a spojky jsou dodávány v široké škále typù, které uspokojí všechny potøeby pøi spojování a napojování pneumatických hadic. 3. Dokonce i po instalaci, mùžete spojky a šroubení jednoduše volnì mìnit 4. Pro snadnìjší demontáž je uvolòovací kroužek eliptický. 5. Všechny závity jsou zatìsnìny O-kroužeky. 6. Typ PC šroubení jsou vybaveny vnitøními šestihrannými otvory. Jsou tedy snadno monotvatelné v místech se špatným pøístupem. Specifikace Médium Tlakový rozsah Negativní tlak Maximální tlak Teplotní rozsah Druh materiálu Vzduch, vakuum 0-1.MPa -100kPa 1,5MPa 0-60 stupòù Celsia PU - Polyuretan PA - Nylon 06

8 Šroubení a spojky s o-kroužkem Tvorba kódu Detailní nákres TPC 08 - G01 Tìsnìní Plastové tìlo (PBT) Kroužek (ZnDC) Límec (ZnDC) PU hadice PA hadice; Objímka zámek ( z nerezu) O-kroužek Kovové tìlo 2 Kód Vnìjší prùmìr hadice Metrický rozmìr Vnìjší prùmìr (mm) 3 Velikost a typ závitu G ( gumový O kroužek) závit Kód Závit 07

9 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPC Šroubení pøímé TPC04-G01 TPC04-G02 TPC04-M5 TPC04-M6 TPC06-G01 TPC06-G02 TPC06-G03 TPC06-G04 TPC06-M5 TPC06-M6 G1/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ M M TPC08-G01 G1/ TPC08-G02 G1/ TPC08-G03 G3/ TPC08-G04 G1/ TPC10-G01 G1/ TPC10-G02 G1/ TPC10-G03 G3/ TPC10-G04 G1/ TPC12-G01 G1/ TPC12-G02 G1/ TPC12-G03 G3/ TPC12-G04 G1/ TPC16-G02 G1/ TPC16-G03 G3/ TPC16-G04 G1/

10 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPL Šroubení úhlové TPL04-G01 TPL04-G02 TPL04-M5 TPL04-M6 TPL06-G01 TPL06-G02 TPL06-G03 TPL06-G04 TPL06-M5 TPL06-M6 TPL08-G01 TPL08-G02 TPL08-G03 TPL08-G04 TPL10-G01 TPL10-G02 TPL10-G03 TPL10-G04 TPL12-G01 TPL12-G02 TPL12-G03 TPL12-G04 TPL16-G02 TPL16-G03 TPL16-G G1/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G3/ G1/

11 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPB Šroubení tvaru T TPB04-G01 TPB04-G02 TPB04-M5 TPB04-M6 TPB06-G01 TPB06-G02 TPB06-G03 TPB06-G04 TPB06-M5 TPB06-M6 TPB08-G01 TPB08-G02 TPB08-G03 TPB08-G04 TPB10-G01 TPB10-G02 TPB10-G03 TPB10-G04 TPB12-G01 TPB12-G02 TPB12-G03 TPB12-G04 TPB16-G02 TPB16-G03 TPB16-G G1/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G3/ G1/

12 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPCF Šroubení pøímé - vnitøní závit TPCF04-G01 TPCF04-G02 TPCF04-M5 TPCF04-M6 TPCF06-G01 TPCF06-G02 TPCF06-G03 TPCF06-G04 TPCF06-M5 TPCF06-M6 TPCF08-G01 TPCF08-G02 TPCF08-G03 TPCF08-G04 TPCF10-G01 TPCF10-G02 TPCF10-G03 TPCF10-G04 TPCF12-G02 TPCF12-G03 TPCF12-G04 TPCF16-G02 TPCF16-G03 TPCF16-G04 16 G1/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G3/ G1/

13 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPLF Šroubení úhlové - vnitøní závit TPLF04-G01 TPLF04-G02 TPLF04-M5 TPLF04-M6 TPLF06-G01 TPLF06-G02 TPLF06-G03 TPLF06-G04 TPLF06-M5 TPLF06-M6 TPLF08-G01 TPLF08-G02 TPLF08-G03 TPLF08-G04 TPLF10-G01 TPLF10-G02 TPLF10-G03 TPLF10-G04 TPLF12-G01 TPLF12-G02 TPLF12-G03 TPLF12-G04 TPLF10-G02 TPLF10-G03 TPLF10-G G1/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G3/ G1/

14 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPD Šroubení tvaru T TPD04-G01 TPD04-G02 TPD04-M5 TPD04-M6 TDC06-G01 TPD06-G02 TPD06-G03 TPD06-G04 TPD06-M5 TPD06-M6 TPD08-G01 TPD08-G02 TPD08-G03 TPD08-G04 TPD10-G01 TPD10-G02 TPD10-G03 TPD10-G04 TPD12-G01 TPD12-G02 TPD12-G03 TPD12-G04 TPD16-G02 TPD16-G03 TPD16-G G1/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G3/ G1/

15 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPLL Šroubení úhlové - delší matice TPLL04-G01 TPLL04-G02 TPLL04-G01 TPLL04-G02 TPLL06-G01 TPLL06-G02 TPLL06-G03 TPLL06-G04 TPLL06-M5 TPLL06-M6 TPLL08-G01 TPLL08-G02 TPLL08-G03 TPLL08-G04 TPLL10-G01 TPLL10-G02 TPLL10-G03 TPLL10-G04 TPLL12-G01 TPLL12-G02 TPLL12-G03 TPLL12-G04 TPLL16-G02 TPLL16-G03 TPLL16-G G1/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G3/ G1/

16 TPU Šroubení a spojky s o-kroužkem Spojka pøímá TPU04 TPU06 TPU08 TPU10 TPU12 TPU16 TPG Spojka pøímá redukovaná TPG06-04 TPG08-04 TPG08-06 TPG10-06 TPG10-08 TPG12-08 TPG12-10 TPE Spojka tvaru T TPE04 TPE06 TPE08 TPE10 TPE12 TPE16 15

17 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPEG Spojka tvaru T - redukovaná TPEG06-04 TPEG08-06 TPEG10-08 TPEG12-10 TPV Spojka úhlová - kolínko TPV04 TPV06 TPV08 TPV10 TPV12 TPV16 TPVG Spojka úhlová redukovaná TPVG06-04 TPVG08-04 TPVG08-06 TPVG10-06 TPVG10-08 TPVG12-08 TPVG

18 Šroubení a spojky s o-kroužkìm TPGJ Vsuvná spojka pøímá TPGJ06-04 TPGJ08-04 TPGJ08-06 TPGJ10-06 TPGJ10-08 TPGJ12-08 TPGJ12-10 TPLJ Vsuvná spojka typu L TPLJ04 TPLJ06 TPLJ08 TPLJ10 TPGE TPLJ12 TPLJ16 Spojka tvaru T - redukovaná TPGE04 TPGE06 TPGE08 TPGE10 17

19 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPY Spojka tvaru Y TPY04 TPY06 TPY08 TPY10 TPY12 TPY16 16 TPM Rozvadìèová prùchodka TPM04 TPM06 TPM08 TPM10 TPM12 TPZA Køížová spoja TPZA04 TPZA06 TPZA08 TPZA10 TPZA12 18

20 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPYJ Vsuvná spojka typu Y TPYJ04 TPYJ06 TPYJ08 TPYJ10 TPYJ12 TPP Záslepka do hadice TPP04 TPP06 TPP08 TPP10 TPP12 TPK Vícenásobná spojka TPK04 TPK06 TPK08 TPK10 19

21 Miniaturní šroubení s o-kroužkem 20

22 Miniaturní šroubení a spojky s o-kroužkem Charakteristika 1. Nejmenší pneumatické šroubení. Redukovaná velikost o 40%. V porovnání se standardními typy o 20% menší vnìjší prùmìr. 2. Kompaktní šroubení a spojky jsou speciálnì navrženy pro pneumatické instalace, kde je nezbytný malý rozmìr. Specifikace Médium Tlakový rozsah Negativní tlak Maximální tlak Teplotní rozsah Druh materiálu 1 Typ 2 Vnìjší prùmìr hadice Kód Vnìjší prùmìr hadice Vzduch, vakuum 0-1.MPa -100kPa 1,5MPa 0-60 stupòù Celsia PU - Polyuretan Metrický rozmìr PA - Nylon Tvorba kódu TPC M3C O-kroužek Detailní nákres Plastové tìlo Zámek Límec Objímka 3 Typ závitu a jeho velikost Kovové tìlo Tìsnìní Tìsnìní závitu O-kroužkem PA, PU hadice Zpìtný kroužek Kód Závit 21

23 Miniaturní šroubení a spojky s o-kroužkem TPC-C Šroubení pøímé TPC03-M3C TPC03-M5C TPC03-M6C TPC04-M3C TPC04-M5C TPC04-M6C TPC06-M5C TPC06-M6C TPC06-01C TPC04-01C R1/ TPL-C Šroubení tvaru L TPL03-M3C TPL03-M5C TPL03-M6C TPL04-M3C TPL04-M5C TPL04-M6C TPL06-M5C TPL06-M6C TPL06-01C TPL04-01C 4 R1/

24 Miniaturní šroubení a spojky s o-kroužkem TPLL-C Šroubení tvaru L TPLL03-M3C TPLL03-M5C TPLL03-M6C TPLL04-M3C TPLL04-M5C TPLL04-M6C TPLL06-M5C TPLL06-M6C TPLL06-01C TPLL04-01C R1/ TPB-C Šroubení tvaru T TPB03-M3C TPB03-M5C TPB03-M6C TPB04-M3C TPB04-M5C TPB04-M6C TPB06-M5C TPB06-M6C TPB06-01C TPB04-01C R1/

25 Miniaturní šroubení a spojky s o-kroužkem TPD-C Šroubení tvaru T TPD03-M3C TPD03-M5C TPD03-M6C TPD04-M3C TPD04-M5C TPD04-M6C TPD06-M5C TPD06-M6C TPD06-01C TPD04-M6C R1/8 10 TPU-C Spojka pøímá redukovaná TPU3C TPU4C TPU6C 24

26 Miniaturní šroubení a spojky s o-kroužkem TPV-C Spojka tvaru L TPV3C TPV4C TPV6C TPG-C Spojka pøímá redukovaná TPG04-3 TPG06-4 TPE-C Spojka typu T TPE3C TPE4C TPE6C 25

27 Celokovové spojky a šroubení 26

28 Celokovové spojky a šroubení Charakteristika Tyto šroubení a spojky jsou velmi odolné tlaku a vyšším teplotám. Specifikace Médium Tlakový rozsah Negativní tlak Maximální tlak Teplotní rozsah Druh materiálu Tvorba kódu TPBC Vzduch, vakuum 0-2.0MPa -2,5MPa 1,5MPa stupòù Celsia PU - Polyuretan PA - Nylon 1 2 Typ Vnìjší rozmìr hadièky Metrické rozmìry Kód Vnìjší prùmìr hadièky mm Palcové rozmìry Metrické rozmìry Kód Závit 27

29 Celokovové spojky a šroubení TBPC Šroubení pøímé Hadice ( metrický rozmìr) - závit TBPC04-M5 TBPC06-M6 TBPC08-01 TBPC10-02 TBPC12-03 TBPC04-M6 TBPC06-01 TBPC08-02 TBPC10-03 TBPC12-04 TBPC04-01 TBPC06-02 TBPC8-03 TBPC10-04 TBPC16-02 TBPC04-02 TBPC06-03 TBPC8-04 TBPC12-01 TBPC16-03 TBPC06-M5 TBPC06-04 TBPC10-01 TBPC12-02 TBPC16-04 TPB Šroubení typu T Hadice ( metrický rozmìr) - závit TPBC04-M5 TPBC06-M6 TPBC08-01 TPBC10-02 TPBC12-03 TPBC04-M6 TPBC06-01 TPBC08-01 TPBC10-03 TPBC12-04 TPBC04-01 TPBC06-02 TPBC08-03 TPBC10-04 TPBC16-02 TPBC04-02 TPBC06-03 TPBC08-04 TPBC12-01 TPBC16-03 TPBC06-M5 TPBC06-04 TPBC10-01 TPBC12-02 TPBC16-04 TBPL Šroubení tvaru L Hadice ( metrický rozmìr) - závit TBPL04-M5 TBPL06-M6 TBPL08-01 TBPL10-02 TBPL12-03 TBPL04-M6 TBPL06-01 TBPL08-02 TBPL10-03 TBPL12-04 TBPL04-01 TBPL06-02 TBPL8-03 TBPL10-04 TBPL16-02 TBPL04-02 TBPL06-03 TBPL8-04 TBPL12-01 TBPL16-03 TBPL06-M5 TBPL06-04 TBPL10-01 TBPL12-02 TBPL16-04 TBPU Spojka rovná Hadice ( metrický rozmìr) TBPU04 TBPU06 TBPU14 TBPU66 TBPU08 TBPU10 TBPU12 28

30 Celokovové spojky a šroubení TBPV Spojka tvaru L Hadice ( metrický rozmìr) TBPV 04 TBPV 06 TBPV 08 TBPV 10 TBPV 12 TBPV 14 TBPV 16 TBPY Spojka tvaru Y Hadice ( metrický rozmìr) TBPY 04 TBPY 06 TBPY 08 TBPY 10 TBPY 12 TBPY 14 TBPY 16 TBPE Spojka tvaru T Hadice ( metrický rozmìr) TBPE 04 TBPE 06 TBPE08 TBPE 10 TBPE 12 TBPE 14 TBPE

31 Škrtící ventily 30

32 Škrtící ventily Specifikace Médium Tlakový rozsah Maximální tlak Teplotní rozsah Druh materiálu Tvorba kódu Vzduch, vakuum 0-1.MPa 1,5MPa 0-60 stupòù Celsia PU - Polyuretan Detailní nákres PA - Nylon TJSC Typ Vnìjší rozmìr hadièky Metrický rozmìr Kód Vnìjší prùmìr hadièky mm 3 Typ a velikost závitu Kód Metrický rozmìr Závit Metrický rozmìr Palcový rozmìr 31

33 Škrtící ventily TJSC-G Škrtící ventil TJSC04-G01 TJSC04-G02 TJSC06-G01 TJSC06-G02 TJSC06-G03 TJSC06-G04 TJSC08-G01 TJSC08-G02 TJSC08-G03 TJSC08-G04 TJSC10-G01 TJSC10-G02 TJSC10-G03 TJSC10-G04 TJSC12-G02 TJSC12-G03 TJSC12-G04 TPA Spojka se škrtícím ventilem TPA04 TPA06 TPA08 TPA10 TPA12 32

34 Ruènì ovládané ventily 33

35 Ruènì ovládané ventily Specifikace Médium Tlakový rozsah Maximální tlak Pracovní teplota Vzduch, voda MPa 1.5 MPA C Použití pro hadièku PU ( Polyuretan) PA ( nylon) o Systém tvorby kódu Detailní nákres THVFS Typ Vnìjší prùmìr hadièky Metrické rozmìry Kód Vnìjší prùmìr hadièky 3 Typ a velikost závitu Kód Závit Metrické rozmìry Palcové rozmìry Metrické rozmìry 34

36 Ruènì ovládané ventily THVFF Ruènì ovládané ventily Dvoucestný THVFF06-06B THVFF08-06B THVFF08-08B THVFF10-10B THVFF12-10B THVFF12-12B Tøícestný THVFF06-06 THVFF08-06 THVFF08-08 THVFF10-10 THVFF12-10 THVFF

37 Tlumièe 36

38 Tlumièe Specifikace Médium Tlakový rozsah Maximální tlak Pracovní teplota Vzduch, voda MPa 1.5 MPA C Použití pro hadièku PU ( Polyuretan) PA ( nylon) o Typ a velikost závitu Kód Závit TBSL TBSLM TBSL-G01 TBSL-G02 TBSL-G03 TBSL-G04 TBSL-G06 TBSL-G08 TBSL-G10 TBSL-G12 TBSL-G16 TBSLM-G01 TBSLM-G02 TBSLM-G03 TBSLM-G04 TBSLM-G06 TBSLM-G08 TBSLM-G10 TBSLM-G12 TBSLM-G16 37

39 Tlumièe TPSL TPSL-G01 TPSL-G02 TPSL-G03 TPSL-G04 TPSU TPSU-G01 TPSU-G02 TPSU-G03 TPSU-G04 TBESL TBESL-G01 TBESL-G02 TBSEL-G03 TBESL-G04 TBSLD TBSLD-G01 TBSLD-G02 TBSLD-G03 TBSLD-G04 38

40 Hadice/Nástroje/Vzduchové pistole 39

41 Hadice/Nástroje/Vzduchové pistole Polyuretanové hadice Specifikace Materiál Médium Destruktivní tlak Pracovní tlak Pracovní teplota Polyuretan Vzduch, voda 30 barù 10 barù o o -20 C C Charakteristika 1. Výborná odolnost vysokému tlaku, vibracím, korozi. 2. Vysoká pøesnost vnitøního a vnìjšího prùmìru umožòuje variabilní použití spojek a šroubení. 3. Pro váš výbìr je k dispizici 7 barev ( vèetnì prùhledného provedení). Metrické rozmìry Typ hadièky Vnìjší prùmìr Vnitøní prùmìr Standardní délka Barva TPU3x2 TPU4x2 TPU6x4 TPU8x5 TPU8x5.5 TPU10x6.5 TPU12x8 TPU16x12 TPU16x13 BL CL B Modrá Prùhledná Èerná 40

42 Hadice/Nástroje/Vzduchové pistole Kroucené hadice Specifikace Materiál Médium Destruktivní tlak Pracovní tlak Pracovní teplota Polyuretan Vzduch, voda 30 barù 10 barù o o -20 C C Charakteristika 1. Výborná odolnost vysokému tlaku, vibracím, korozi. 2. Vysoká pøesnost vnitøního a vnìjšího prùmìru umožòuje variabilní použití spojek a šroubení. 3. Provedení umožòuje snadné a jednoduché použití. Metrické rozmìry Modrá Prùhledná Èerná Typ hadièky TPUC6x4-2 TPUC6x4-4 TPUC6x4-6 TPUC6x4-8 TPUC6x4-10 TPUC6x4-15 TPUC6x4-20 Vnìjší prùm. Vnitø. prùm. Délka (m) Typ hadièky TPUC8x5.5-2 TPUC8x5.5-4 TPUC8x5.5-6 TPUC8x5.5-8 TPUC8x TPUC8x TPUC8x Vnìjší prùm. Vnitø. prùm. Délka (m) Typ hadièky TPUC10x6.5-2 TPUC10x6.5-4 TPUC10x6.5-6 TPUC10x6.5-8 TPUC10x TPUC10x TPUC10x Vnìjší prùm. Vnitø. prùm. Délka (m) Typ hadièky TPUC12x8-2 TPUC12x8-4 TPUC12x8-6 TPUC12x8-8 TPUC10x TPUC12x8-15 TPUC12x8-20 Vnìjší prùm. Vnitø. prùm. Délka (m) 41

43 CNC obrábìní Nabízíme volnou kapacitu strojního obrábìní na CNC frézách a soustruzích - kontakt Ing. Marcela Faltýnová tel.: , Laserové gravírování Nabízíme volnou kapacitu laserového gravírování plastových štítkù - kontakt Ing. Jan Traspe, tel.: , 42

44 Distributor: TECHNOLINE s.r.o. Spoøická Chomutov Èeská republika Tel: TECHNICKÁ PODPORA: Právo na zmìnu informací v katalogu vyhrazeno.