TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství"

Transkript

1 TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství EDICE 2015

2 Pøedstavení Spoleènost Pneuflex Pneumatic Co., Ltd založená v roce 2001 je jedním z pøedních svìtových výrobcù pneumatického pøíslušenství. Spoleènost Pneuflex Pneumatic Co. je certifikována podle ISO9001:2000, èímž je zaruèena vysoká kvalita výrobkù. Má svá zastoupení ve více jak 30ti zemích svìta. Na èeském trhu zastupuje firmu Pneuflex Pneumatic Co. firma TECHNOLINE. Za dobu spolupráce byla kvalita výroby a dodávek pneumatických prvkù ovìøena jak pøi výrobì strojù, tak pøi údržbì opravách ale i pøi náhradách pneumatických prvkù ostatních svìtových výrobcù. Firma TECHNOLINE s.r.o. drží skladem základní sortiment, který je na èeském trhu používán. I díky tomu pneumatické prvky firmy Pneuflex Pneumatic Co. používají stovky èeských spokojených uživatelù. Doufáme, že Vás nabídka pneumatických prvkù od firmy Pneuflex zaujme a i Vy se zaøadíte mezi spokojené zákazníky uživatelù pneumatických výrobkù této firmy. Platné ceníky naleznete na internetových stránkách TECHNICKÁ PODPORA: Na spolupráci s Vámi se tìší TECHNOLINE s.r.o., prodejce automatizaèní techniky 01

3 03 Zásady použití 05 Šroubení a spojky s o-kroužkìm 21 Miniaturní šroubení s o-kroužkem 26 Celokovové spojky a šroubení 30 Škrtící ventily 33 Ruènì ovládané ventily 36 Tlumièe hluku 39 Pneumatické hadice a pøíslušenství 02

4 Návod pro používání pneumatických komponent Pøed použitím si peèlivì prostudujte následující body Varování 1. Následující pneumatické prvky byly výrobcem navrženy pro vzduch a vody. Nikdy tyto prvky nepoužívejte pro jiná média. 2. Následující pneumatické prvky není možné používat v prostøedí, kde by mohly pøijít do styku s ohnìm nebo ohnivými jiskrami. 3. Následující pneumatické prvky nelze používat pro vyšší teploty než 60 stupòù Celsia. Pøi vyšších teplotách by došlo k nenávratnému poškození. 4. Následující prvky nejsou navrženy pro aplikace, kde dochází ke vzniku statického náboje. 5. Nezatìžujte pneumatické prvky vnìjší zátìží, které by mohly pùsobit tahem nebo krutem. Hadice nepøekrucujte, nelámejte je. V opaèném pøípadì mùže dojít k nenávratnému poškození pneumatických prvkù. Upozornìní 1. Pro správnou funkci spojek a šroubení je tøeba používat hadièky s povolenou tolerancí prùmìrù. V opaèném pøípadì nemusí být spoje náležitì utìsnìny. Podrobnou specifikaci tolerancí rozmìrù najdete v níže uvedené tabulce. Velikost prùmìru Polyuretanové hadièky 03

5 2. Pøed montáží zkontrolujte, zda je konec hadièky kolmo zastøižen a povrch hadièky nen?poškozen nebo poškrábán. Pøi nasouvání hadièky do spojky nebo šroubení zatlaète oválnou objímku a zasuòte hadièku objímkou, límcem a O-kroužkem až na doraz tìla. Po nasunutí hadièky do koncové polohy uvolnìte objímku a zatáhnìte za hadièku. Hadièka musí pevnì držet v tìle spojky nebo šroubení. Podrobnou specifikaci potøebné délky pro zasunutí do spojky nebo šroubení naleznete v níže uvedené tabulce.. Prùmìr hadièky Délka nasunutí Kovový Plastový 3. Pokud chcete hadièku ze spojky nebo šroubení uvolnit, zkontrolujte zda není pneumatický okruh natlakován a je do okruhu uzavøen pøívod vzduchu. Zatlaète oválnou objímku smìrem do tìla spojky nebo šroubení a následnì hadièku vytáhnìte smìrem ven. Pøi vytahování hadièkou nekru te, aby nedošlo k poškození povrchu hadièky blokovacím zámkem. 4. Pro utahování matic šroubení používejte pøedepsané klíèe dodržte utahovací moment. Pøi pøekroèení pøedepsaného momentu mùže dojít k poškození závitu. Doporuèené utahovací síly pro závity Typ závitu Velikost závitu Utahovací síla (kgf.cm) Metrický závit 04

6 Šroubení a spojky s o-kroužkem 05

7 Šroubení a spojky s o-kroužkem Charakteristika 1. Rychlá instalace, jednoduché a flexibilní spojování 2. Šroubení a spojky jsou dodávány v široké škále typù, které uspokojí všechny potøeby pøi spojování a napojování pneumatických hadic. 3. Dokonce i po instalaci, mùžete spojky a šroubení jednoduše volnì mìnit 4. Pro snadnìjší demontáž je uvolòovací kroužek eliptický. 5. Všechny závity jsou zatìsnìny O-kroužeky. 6. Typ PC šroubení jsou vybaveny vnitøními šestihrannými otvory. Jsou tedy snadno monotvatelné v místech se špatným pøístupem. Specifikace Médium Tlakový rozsah Negativní tlak Maximální tlak Teplotní rozsah Druh materiálu Vzduch, vakuum 0-1.MPa -100kPa 1,5MPa 0-60 stupòù Celsia PU - Polyuretan PA - Nylon 06

8 Šroubení a spojky s o-kroužkem Tvorba kódu Detailní nákres TPC 08 - G01 Tìsnìní Plastové tìlo (PBT) Kroužek (ZnDC) Límec (ZnDC) PU hadice PA hadice; Objímka zámek ( z nerezu) O-kroužek Kovové tìlo 2 Kód Vnìjší prùmìr hadice Metrický rozmìr Vnìjší prùmìr (mm) 3 Velikost a typ závitu G ( gumový O kroužek) závit Kód Závit 07

9 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPC Šroubení pøímé TPC04-G01 TPC04-G02 TPC04-M5 TPC04-M6 TPC06-G01 TPC06-G02 TPC06-G03 TPC06-G04 TPC06-M5 TPC06-M6 G1/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ M M TPC08-G01 G1/ TPC08-G02 G1/ TPC08-G03 G3/ TPC08-G04 G1/ TPC10-G01 G1/ TPC10-G02 G1/ TPC10-G03 G3/ TPC10-G04 G1/ TPC12-G01 G1/ TPC12-G02 G1/ TPC12-G03 G3/ TPC12-G04 G1/ TPC16-G02 G1/ TPC16-G03 G3/ TPC16-G04 G1/

10 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPL Šroubení úhlové TPL04-G01 TPL04-G02 TPL04-M5 TPL04-M6 TPL06-G01 TPL06-G02 TPL06-G03 TPL06-G04 TPL06-M5 TPL06-M6 TPL08-G01 TPL08-G02 TPL08-G03 TPL08-G04 TPL10-G01 TPL10-G02 TPL10-G03 TPL10-G04 TPL12-G01 TPL12-G02 TPL12-G03 TPL12-G04 TPL16-G02 TPL16-G03 TPL16-G G1/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G3/ G1/

11 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPB Šroubení tvaru T TPB04-G01 TPB04-G02 TPB04-M5 TPB04-M6 TPB06-G01 TPB06-G02 TPB06-G03 TPB06-G04 TPB06-M5 TPB06-M6 TPB08-G01 TPB08-G02 TPB08-G03 TPB08-G04 TPB10-G01 TPB10-G02 TPB10-G03 TPB10-G04 TPB12-G01 TPB12-G02 TPB12-G03 TPB12-G04 TPB16-G02 TPB16-G03 TPB16-G G1/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G3/ G1/

12 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPCF Šroubení pøímé - vnitøní závit TPCF04-G01 TPCF04-G02 TPCF04-M5 TPCF04-M6 TPCF06-G01 TPCF06-G02 TPCF06-G03 TPCF06-G04 TPCF06-M5 TPCF06-M6 TPCF08-G01 TPCF08-G02 TPCF08-G03 TPCF08-G04 TPCF10-G01 TPCF10-G02 TPCF10-G03 TPCF10-G04 TPCF12-G02 TPCF12-G03 TPCF12-G04 TPCF16-G02 TPCF16-G03 TPCF16-G04 16 G1/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G3/ G1/

13 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPLF Šroubení úhlové - vnitøní závit TPLF04-G01 TPLF04-G02 TPLF04-M5 TPLF04-M6 TPLF06-G01 TPLF06-G02 TPLF06-G03 TPLF06-G04 TPLF06-M5 TPLF06-M6 TPLF08-G01 TPLF08-G02 TPLF08-G03 TPLF08-G04 TPLF10-G01 TPLF10-G02 TPLF10-G03 TPLF10-G04 TPLF12-G01 TPLF12-G02 TPLF12-G03 TPLF12-G04 TPLF10-G02 TPLF10-G03 TPLF10-G G1/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G3/ G1/

14 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPD Šroubení tvaru T TPD04-G01 TPD04-G02 TPD04-M5 TPD04-M6 TDC06-G01 TPD06-G02 TPD06-G03 TPD06-G04 TPD06-M5 TPD06-M6 TPD08-G01 TPD08-G02 TPD08-G03 TPD08-G04 TPD10-G01 TPD10-G02 TPD10-G03 TPD10-G04 TPD12-G01 TPD12-G02 TPD12-G03 TPD12-G04 TPD16-G02 TPD16-G03 TPD16-G G1/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G3/ G1/

15 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPLL Šroubení úhlové - delší matice TPLL04-G01 TPLL04-G02 TPLL04-G01 TPLL04-G02 TPLL06-G01 TPLL06-G02 TPLL06-G03 TPLL06-G04 TPLL06-M5 TPLL06-M6 TPLL08-G01 TPLL08-G02 TPLL08-G03 TPLL08-G04 TPLL10-G01 TPLL10-G02 TPLL10-G03 TPLL10-G04 TPLL12-G01 TPLL12-G02 TPLL12-G03 TPLL12-G04 TPLL16-G02 TPLL16-G03 TPLL16-G G1/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ M M G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G1/ G3/ G1/ G1/ G3/ G1/

16 TPU Šroubení a spojky s o-kroužkem Spojka pøímá TPU04 TPU06 TPU08 TPU10 TPU12 TPU16 TPG Spojka pøímá redukovaná TPG06-04 TPG08-04 TPG08-06 TPG10-06 TPG10-08 TPG12-08 TPG12-10 TPE Spojka tvaru T TPE04 TPE06 TPE08 TPE10 TPE12 TPE

17 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPEG Spojka tvaru T - redukovaná TPEG06-04 TPEG08-06 TPEG10-08 TPEG12-10 TPV Spojka úhlová - kolínko TPV04 TPV06 TPV08 TPV10 TPV12 TPV16 TPVG Spojka úhlová redukovaná TPVG06-04 TPVG08-04 TPVG08-06 TPVG10-06 TPVG10-08 TPVG12-08 TPVG

18 Šroubení a spojky s o-kroužkìm TPGJ Vsuvná spojka pøímá TPGJ06-04 TPGJ08-04 TPGJ08-06 TPGJ10-06 TPGJ10-08 TPGJ12-08 TPGJ12-10 TPLJ Vsuvná spojka typu L TPLJ04 TPLJ06 TPLJ08 TPLJ10 TPGE TPLJ12 TPLJ16 Spojka tvaru T - redukovaná TPGE04 TPGE06 TPGE08 TPGE

19 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPY Spojka tvaru Y TPY04 TPY06 TPY08 TPY10 TPY12 TPY16 16 TPM Rozvadìèová prùchodka TPM04 TPM06 TPM08 TPM10 TPM12 TPZA Køížová spoja TPZA04 TPZA06 TPZA08 TPZA10 TPZA

20 Šroubení a spojky s o-kroužkem TPYJ Vsuvná spojka typu Y TPYJ04 TPYJ06 TPYJ08 TPYJ10 TPYJ12 TPP Záslepka do hadice TPP04 TPP06 TPP08 TPP10 TPP12 TPK Vícenásobná spojka TPK04 TPK06 TPK08 TPK

21 Miniaturní šroubení s o-kroužkem 20

22 Miniaturní šroubení a spojky s o-kroužkem Charakteristika 1. Nejmenší pneumatické šroubení. Redukovaná velikost o 40%. V porovnání se standardními typy o 20% menší vnìjší prùmìr. 2. Kompaktní šroubení a spojky jsou speciálnì navrženy pro pneumatické instalace, kde je nezbytný malý rozmìr. Specifikace Médium Tlakový rozsah Negativní tlak Maximální tlak Teplotní rozsah Druh materiálu 1 Typ 2 Vnìjší prùmìr hadice Kód Vnìjší prùmìr hadice Vzduch, vakuum 0-1.MPa -100kPa 1,5MPa 0-60 stupòù Celsia PU - Polyuretan Metrický rozmìr PA - Nylon Tvorba kódu TPC M3C O-kroužek Detailní nákres Plastové tìlo Zámek Límec Objímka 3 Typ závitu a jeho velikost Kovové tìlo Tìsnìní Tìsnìní závitu O-kroužkem PA, PU hadice Zpìtný kroužek Kód Závit 21

23 Miniaturní šroubení a spojky s o-kroužkem TPC-C Šroubení pøímé TPC03-M3C TPC03-M5C TPC03-M6C TPC04-M3C TPC04-M5C TPC04-M6C TPC06-M5C TPC06-M6C TPC06-01C TPC04-01C R1/ TPL-C Šroubení tvaru L TPL03-M3C TPL03-M5C TPL03-M6C TPL04-M3C TPL04-M5C TPL04-M6C TPL06-M5C TPL06-M6C TPL06-01C TPL04-01C 4 R1/

24 Miniaturní šroubení a spojky s o-kroužkem TPLL-C Šroubení tvaru L TPLL03-M3C TPLL03-M5C TPLL03-M6C TPLL04-M3C TPLL04-M5C TPLL04-M6C TPLL06-M5C TPLL06-M6C TPLL06-01C TPLL04-01C R1/ TPB-C Šroubení tvaru T TPB03-M3C TPB03-M5C TPB03-M6C TPB04-M3C TPB04-M5C TPB04-M6C TPB06-M5C TPB06-M6C TPB06-01C TPB04-01C R1/

25 Miniaturní šroubení a spojky s o-kroužkem TPD-C Šroubení tvaru T TPD03-M3C TPD03-M5C TPD03-M6C TPD04-M3C TPD04-M5C TPD04-M6C TPD06-M5C TPD06-M6C TPD06-01C TPD04-M6C R1/8 10 TPU-C Spojka pøímá redukovaná TPU3C TPU4C TPU6C 24

26 Miniaturní šroubení a spojky s o-kroužkem TPV-C Spojka tvaru L TPV3C TPV4C TPV6C TPG-C Spojka pøímá redukovaná TPG04-3 TPG06-4 TPE-C Spojka typu T TPE3C TPE4C TPE6C 25

27 Celokovové spojky a šroubení 26

28 Celokovové spojky a šroubení Charakteristika Tyto šroubení a spojky jsou velmi odolné tlaku a vyšším teplotám. Specifikace Médium Tlakový rozsah Negativní tlak Maximální tlak Teplotní rozsah Druh materiálu Tvorba kódu TPBC Vzduch, vakuum 0-2.0MPa -2,5MPa 1,5MPa stupòù Celsia PU - Polyuretan PA - Nylon 1 2 Typ Vnìjší rozmìr hadièky Metrické rozmìry Kód Vnìjší prùmìr hadièky mm Palcové rozmìry Metrické rozmìry Kód Závit 27

29 Celokovové spojky a šroubení TBPC Šroubení pøímé Hadice ( metrický rozmìr) - závit TBPC04-M5 TBPC06-M6 TBPC08-01 TBPC10-02 TBPC12-03 TBPC04-M6 TBPC06-01 TBPC08-02 TBPC10-03 TBPC12-04 TBPC04-01 TBPC06-02 TBPC8-03 TBPC10-04 TBPC16-02 TBPC04-02 TBPC06-03 TBPC8-04 TBPC12-01 TBPC16-03 TBPC06-M5 TBPC06-04 TBPC10-01 TBPC12-02 TBPC16-04 TPB Šroubení typu T Hadice ( metrický rozmìr) - závit TPBC04-M5 TPBC06-M6 TPBC08-01 TPBC10-02 TPBC12-03 TPBC04-M6 TPBC06-01 TPBC08-01 TPBC10-03 TPBC12-04 TPBC04-01 TPBC06-02 TPBC08-03 TPBC10-04 TPBC16-02 TPBC04-02 TPBC06-03 TPBC08-04 TPBC12-01 TPBC16-03 TPBC06-M5 TPBC06-04 TPBC10-01 TPBC12-02 TPBC16-04 TBPL Šroubení tvaru L Hadice ( metrický rozmìr) - závit TBPL04-M5 TBPL06-M6 TBPL08-01 TBPL10-02 TBPL12-03 TBPL04-M6 TBPL06-01 TBPL08-02 TBPL10-03 TBPL12-04 TBPL04-01 TBPL06-02 TBPL8-03 TBPL10-04 TBPL16-02 TBPL04-02 TBPL06-03 TBPL8-04 TBPL12-01 TBPL16-03 TBPL06-M5 TBPL06-04 TBPL10-01 TBPL12-02 TBPL16-04 TBPU Spojka rovná Hadice ( metrický rozmìr) TBPU04 TBPU06 TBPU14 TBPU66 TBPU08 TBPU10 TBPU

30 Celokovové spojky a šroubení TBPV Spojka tvaru L Hadice ( metrický rozmìr) TBPV 04 TBPV 06 TBPV 08 TBPV 10 TBPV 12 TBPV 14 TBPV 16 TBPY Spojka tvaru Y Hadice ( metrický rozmìr) TBPY 04 TBPY 06 TBPY 08 TBPY 10 TBPY 12 TBPY 14 TBPY 16 TBPE Spojka tvaru T Hadice ( metrický rozmìr) TBPE 04 TBPE 06 TBPE08 TBPE 10 TBPE 12 TBPE 14 TBPE

31 Škrtící ventily 30

32 Škrtící ventily Specifikace Médium Tlakový rozsah Maximální tlak Teplotní rozsah Druh materiálu Tvorba kódu Vzduch, vakuum 0-1.MPa 1,5MPa 0-60 stupòù Celsia PU - Polyuretan Detailní nákres PA - Nylon TJSC Typ Vnìjší rozmìr hadièky Metrický rozmìr Kód Vnìjší prùmìr hadièky mm 3 Typ a velikost závitu Kód Metrický rozmìr Závit Metrický rozmìr Palcový rozmìr 31

33 Škrtící ventily TJSC-G Škrtící ventil TJSC04-G01 TJSC04-G02 TJSC06-G01 TJSC06-G02 TJSC06-G03 TJSC06-G04 TJSC08-G01 TJSC08-G02 TJSC08-G03 TJSC08-G04 TJSC10-G01 TJSC10-G02 TJSC10-G03 TJSC10-G04 TJSC12-G02 TJSC12-G03 TJSC12-G04 TPA Spojka se škrtícím ventilem TPA04 TPA06 TPA08 TPA10 TPA

34 Ruènì ovládané ventily 33

35 Ruènì ovládané ventily Specifikace Médium Tlakový rozsah Maximální tlak Pracovní teplota Vzduch, voda MPa 1.5 MPA C Použití pro hadièku PU ( Polyuretan) PA ( nylon) o Systém tvorby kódu Detailní nákres THVFS Typ Vnìjší prùmìr hadièky Metrické rozmìry Kód Vnìjší prùmìr hadièky 3 Typ a velikost závitu Kód Závit Metrické rozmìry Palcové rozmìry Metrické rozmìry 34

36 Ruènì ovládané ventily THVFF Ruènì ovládané ventily Dvoucestný THVFF06-06B THVFF08-06B THVFF08-08B THVFF10-10B THVFF12-10B THVFF12-12B Tøícestný THVFF06-06 THVFF08-06 THVFF08-08 THVFF10-10 THVFF12-10 THVFF

37 Tlumièe 36

38 Tlumièe Specifikace Médium Tlakový rozsah Maximální tlak Pracovní teplota Vzduch, voda MPa 1.5 MPA C Použití pro hadièku PU ( Polyuretan) PA ( nylon) o Typ a velikost závitu Kód Závit TBSL TBSLM TBSL-G01 TBSL-G02 TBSL-G03 TBSL-G04 TBSL-G06 TBSL-G08 TBSL-G10 TBSL-G12 TBSL-G16 TBSLM-G01 TBSLM-G02 TBSLM-G03 TBSLM-G04 TBSLM-G06 TBSLM-G08 TBSLM-G10 TBSLM-G12 TBSLM-G

39 Tlumièe TPSL TPSL-G01 TPSL-G02 TPSL-G03 TPSL-G04 TPSU TPSU-G01 TPSU-G02 TPSU-G03 TPSU-G04 TBESL TBESL-G01 TBESL-G02 TBSEL-G03 TBESL-G04 TBSLD TBSLD-G01 TBSLD-G02 TBSLD-G03 TBSLD-G

40 Hadice/Nástroje/Vzduchové pistole 39

41 Hadice/Nástroje/Vzduchové pistole Polyuretanové hadice Specifikace Materiál Médium Destruktivní tlak Pracovní tlak Pracovní teplota Polyuretan Vzduch, voda 30 barù 10 barù o o -20 C C Charakteristika 1. Výborná odolnost vysokému tlaku, vibracím, korozi. 2. Vysoká pøesnost vnitøního a vnìjšího prùmìru umožòuje variabilní použití spojek a šroubení. 3. Pro váš výbìr je k dispizici 7 barev ( vèetnì prùhledného provedení). Metrické rozmìry Typ hadièky Vnìjší prùmìr Vnitøní prùmìr Standardní délka Barva TPU3x2 TPU4x2 TPU6x4 TPU8x5 TPU8x5.5 TPU10x6.5 TPU12x8 TPU16x12 TPU16x13 BL CL B Modrá Prùhledná Èerná 40

42 Hadice/Nástroje/Vzduchové pistole Kroucené hadice Specifikace Materiál Médium Destruktivní tlak Pracovní tlak Pracovní teplota Polyuretan Vzduch, voda 30 barù 10 barù o o -20 C C Charakteristika 1. Výborná odolnost vysokému tlaku, vibracím, korozi. 2. Vysoká pøesnost vnitøního a vnìjšího prùmìru umožòuje variabilní použití spojek a šroubení. 3. Provedení umožòuje snadné a jednoduché použití. Metrické rozmìry Modrá Prùhledná Èerná Typ hadièky TPUC6x4-2 TPUC6x4-4 TPUC6x4-6 TPUC6x4-8 TPUC6x4-10 TPUC6x4-15 TPUC6x4-20 Vnìjší prùm. Vnitø. prùm. Délka (m) Typ hadièky TPUC8x5.5-2 TPUC8x5.5-4 TPUC8x5.5-6 TPUC8x5.5-8 TPUC8x TPUC8x TPUC8x Vnìjší prùm. Vnitø. prùm. Délka (m) Typ hadièky TPUC10x6.5-2 TPUC10x6.5-4 TPUC10x6.5-6 TPUC10x6.5-8 TPUC10x TPUC10x TPUC10x Vnìjší prùm. Vnitø. prùm. Délka (m) Typ hadièky TPUC12x8-2 TPUC12x8-4 TPUC12x8-6 TPUC12x8-8 TPUC10x TPUC12x8-15 TPUC12x8-20 Vnìjší prùm. Vnitø. prùm. Délka (m) 41

43 CNC obrábìní Nabízíme volnou kapacitu strojního obrábìní na CNC frézách a soustruzích - kontakt Ing. Marcela Faltýnová tel.: , Laserové gravírování Nabízíme volnou kapacitu laserového gravírování plastových štítkù - kontakt Ing. Jan Traspe, tel.: , 42

44 Distributor: TECHNOLINE s.r.o. Spoøická Chomutov Èeská republika Tel: TECHNICKÁ PODPORA: Právo na zmìnu informací v katalogu vyhrazeno.

GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY

GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY Jednostrannì lepící no ièky kruhové plné A B materiál 27267 NG-R3,8-2 8 0 guma 27268 NG-R7-1 7.0 0 guma 27269 NG-R10-2 10.0 0 guma 27272 NG-R12-3 10 0 guma 27270 NG-R19-2

Více

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle IN-EN-ISO 9001. atový list Program armatur KFE Oventrop se pouívá v otopných soustavách, kotlích, otopných tìlesech a rozvodech, které jsou vybaveny

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu si nejdříve prostudujte tento návod.

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Snímaèe tlaku - KD30-2001/03 Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Mìøení tlakové diference, absolutního a relativního tlaku kapalin, plynù a par. Rozsahy od 25 Pa do 13,8 MPa, pøestavitelnost

Více

2.1 Potrubní systémy - voda, topení

2.1 Potrubní systémy - voda, topení LISOVANÉ POTRUBNÍ ROZVODY COSmOFLEX VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ Nejdokonalejší potrubní technologie k rozvodům ÚT, podlahovému vytápění a sanitárním rozvodům, spojuje se svěrným šroubením TA a RA nebo pressfitinkami,

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÉ ŠOUPÁTKO MEZIPØÍRUBOVÉ JEDNOSTRANNÉ TÌSNÌNÍ BRA.19.0 a BRA.19.6 doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.19.0 - - DN, IVAR.BRA.19.6 - - DN pro

Více

kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy

kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy 5 2010 FRABOPRESS C-STEEL tvarovky z uhlíkové oceli FRABOPRESS C-STEEL je systém složený z trubek a lisovacích tvarovek z uhlíkové oceli,

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku IZOLTECH s.r.o. ceník izolací K-FLEX Izolační materiály ze syntetického kaučuku Platnost od 1. 1. 2014 Ceník K-FLEX EC hadice 2m Použití: pro izolování rozvodů chladící vody v systémech chlazení pro izolování

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel sestávající z měřidel koncentrace, multifunkčních časových spínačů a modulu zvukové signalizace. Hlavní charakteristiky

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441 Vakuum Nyní ze skladu Norgren Express, jednostupňové a vícestupňové vakuové pumpy, široký sortiment přísavných držáků, spínačů, vakuometrů a tlumičů hluku. Používejte průvodce rychlým vyhledáním pro přístup

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Popis BaBV WW BaBV FF Seřizovací kulové kohouty Danfoss BaBV byly navrženy speciálně pro aplikace dálkového vytápění. Jejich vlastnosti se vyznačují vysokou provozní

Více

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky pro, výlevky a přístroje CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky, zápachové uzávěry a příslušenství pro, výlevky a přístroje, podle DIN EN 274. Vysoce kvalitní technické vybavení

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE - Kompaktní spínací skříňka k instalaci na pneumatické pohony. - Zpětné hlášení polohy prostřednictvím integrovaných koncových mikrospínačů -

Více

Tubes International nabízí profesionální řešení v

Tubes International nabízí profesionální řešení v o firmě Tubes International nabízí profesionální řešení v oblasti prodeje průmyslových hadic a spojek a hydrauliky pro všechna průmyslová odvětví. Firma byla založena roku 1993 a své produkty a služby

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

OBSH Seznam použitých symbolù... 9 1 ÚVOD 11 2 DO TERÉNU I N SILNICI 15 2.1 Definice terénního vozidla... 17 2.2 Základní technické pøedpisy... 18 2.3 Od tvrdých tereòákù k vozidlùm pro volný èas... 18

Více

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET PLYN art. 0911 Pracovní medium: plyny I., II. nebo III. třídy Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 3/8 - Rp 2 ČSN EN 331 ruční - páka Kulový kohout závitový pro plyn - COMET 0911 DN 10 3/8 24 140,- 0911 DN

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

OSVĚŽENÍ NA TRHU DODAVATELŮ

OSVĚŽENÍ NA TRHU DODAVATELŮ OSVĚŽENÍ NA TRHU DODAVATELŮ Nabízíme spolupráci při zajištění Vašich potřeb v oblasti dodávek valivých ložisek, pojistných kroužků, gufer, klínových řemenů apod.. Nabízíme kompletní sortiment ložisek do

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info Úsměv v dešti Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK www.galeco.info Okapový systém Galeco STAL Stavíte-li dům, nemyslíte jen na děti, ale také na vnuky. Právě proto jsme vyvinuli odolná a spolehlivá

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Příslušenství na trubičky

Příslušenství na trubičky služby Produktový na trubičky na trubičky - precizní řada precizní řada Sezemická 287210, Strana 1 Produktový služby na trubičky - precizní řada Řada mechanických spojek na trubičky gabocom představuje

Více

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3 KOVOVÝ NÁBYTEK Příloha č 2 k RS kovový nábytek Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035 NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD Lavice šatní lavička, 150 cm konstrukce nohou z ocelových trubek, sedák -

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Plastform Brno KATALOG

Plastform Brno KATALOG pm Plastform Brno KATALOG 2015 kontakt: Plastform Brno, s.r.o. Cejl 76, 602 00 Brno tel: 545 243 153 fax: 545 126 591 e-mail: plasty@plastform.cz web: www.plastform.cz v areálu nás najdete zde: Obsah:

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění

HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění Tato prezentace představuje přehled našich praktických příkladů použití z oblasti průmyslu, který se zabývá výrobou zařízení pro vytápění, větrání, klimatizaci

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

BONUS PLUS BONUS PLUS

BONUS PLUS BONUS PLUS Akční nabídka platná od 1. 7. do 30. 9. 2015 nebo do vyprodání zásob. Pro podrobnější informace se můžete obrátit na naše obchodní zástupce. Obj. č.: E032908 42dílNÁ SAdA 1/2" NÁŘAdí 24x 1/2" 6hranné hlavice:

Více

Přehled propagačních materiálů. Edice 2015-07

Přehled propagačních materiálů. Edice 2015-07 Přehled propagačních materiálů Edice 2015-07 Informace o systému marketingové podpory marketingové předměty lze buď zakoupit nebo je získat zdarma směnou za kredity každý smluvní partner má po podpisu

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

7 Hmoždinky pro deskové materiály

7 Hmoždinky pro deskové materiály Kovová hmoždinka... Sklopná hmoždinka K, KD, KDH, KM... Hmoždinka pro deskové materiály PD... Hmoždinka pro sádrokarton GK... Kovová hmoždinka pro sádrokarton GKM... 28 290 294 296 298 286 Kovová hmoždinka

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

kapitola 6 - komponenty pro solární systémy

kapitola 6 - komponenty pro solární systémy kapitola 6 - komponenty 6 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY Novinkou v tomto katalogu je kapitola věnovaná nabídce komponentů. Reagujeme tak na stále intenzivnější využívání tohoto čistého zdroje energie,

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Katalogový sešit 8445.1/4 -- 64 ISORIA 16 Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Použití Uzavírací a regulační

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití:

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: Současné moderní topné systémy vyžadují odpovídající technické, spolehlivé, funkční, ale i estetické

Více

NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody

NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody Vyrobeno v Německu Kompletováno v ČR Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pro Vaší maximální spokojenost a dlouhou životnost výrobku

Více

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C.

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C. tlaky tlakové údaje Použitelné provozní tlaky (PN) jsou uvedeny na každé straně katalogu v tabulce. Tlaky se uvádějí v barech a jsou vztaženy na medium: voda - statický tlak. Za normálních provozních podmínek

Více

REALPLAST ÈESKÝ BROD SPOLEÈNOST S RUÈENÍM OMEZENÝM. 321 622 064 www.azrealplast.cz e-mail: mocrealplast@seznam.cz VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 1 VÝSKA SACHTY

REALPLAST ÈESKÝ BROD SPOLEÈNOST S RUÈENÍM OMEZENÝM. 321 622 064 www.azrealplast.cz e-mail: mocrealplast@seznam.cz VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 1 VÝSKA SACHTY 30 PROVEDENÍ A VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 1 VNITRNI SACHTY 100 cm VNEJSI SACHTY 110 cm ZAKLADNI VYSKA 150 cm PROVEDENÍ B (2 EBRA) 2 EBRA (OBRUÈE) VŠR 1 A (základní provedení) 4 730,- VŠR 1 B (provedení s dvìmi

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným ELESA Original design Technické informace Materiál - Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá barva. Odolnost proti

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18 ŠITÉ KRYCÍ KRUHOVÉ MÌCHY Šité krycí kruhové měchy Konstrukční řešení kruhových šitých měchů je velice variabilní. Vnitřní i vnější průměry lze nadefi novat přesně podle potřeb aplikace. Libovolně je možné

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Průtokoměry SITRANS F

Průtokoměry SITRANS F Přehled Konstrukce Souprava SONOKIT obsahuje všechny nezbytné součásti pro vytvoření ultrazvukového průtokoměru na existující potrubí v závislosti na výběru při objednání: Papíry k obalení potrubí pro

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Vstupní systémy 3 Pøíslušenství ke vstupním systémùm RFID karty, RFID èipy Systémy dálkového ovládání LED svìtelné zdroje 7 9 13 14 PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

h a n d b o o k A L F A 3 0 0

h a n d b o o k A L F A 3 0 0 handbook A LFA 300 úvod je stabilní a flexibilní, jehož základním konstrukčním prvkem je most. Vhodný je pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školících místností apod. Stoly

Více

ir2200 PLNÌ MULTIFUNKÈNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉM Funkce kopírování, tisku, skenování a faxování Výstup rychlostí 22 stran za minutu

ir2200 PLNÌ MULTIFUNKÈNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉM Funkce kopírování, tisku, skenování a faxování Výstup rychlostí 22 stran za minutu ir2200 PLNÌ MULTIFUNKÈNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉM Funkce kopírování, tisku, skenování a faxování Výstup rychlostí 22 stran za minutu Výstup rychlostí 22 stran za minutu Víceúèelový systém zahrnující kopírování,

Více

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300 Vlastnosti a použití: Pro vodu, páru, tlakový vzduch, vakuum a další plynná a kapalná média s přihlédnutím na odolnost použitých materiálů. Díky konstrukčnímu provedení lze použít i na agresivní plynné

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

DAEMONS CZ s.r.o. Hybešova 545 664 42 Modřice tel.: +420 549 212 444 mob.: +420 603 872 470 1 fax: +420 603 874 084 e-mail: daemons@daemons.

DAEMONS CZ s.r.o. Hybešova 545 664 42 Modřice tel.: +420 549 212 444 mob.: +420 603 872 470 1 fax: +420 603 874 084 e-mail: daemons@daemons. firma DAEMONS CZ s.r.o. je český výrobce tradičních rybářských potřeb a doplňků při navrhování veškerých výrobků klade maximální důraz na kvalitu, funkčnost a přijatelnou cenu všech nabízených produktů,

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Šroubováky a bity Momentové klíče NÁŘADÍ PRO AUTOSERVISY Kleště Úderné nářadí Stříhání značení Svítidla, instalatérské nářadí pro elektrikáře a elektroniku

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004)

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004) MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT 50, INT 50 Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 2 (8/2004) 1. ÚČEL POUŽITÍ Venkovní žaluzie Ext 50 a Int 50 umožňují plynule regulovat

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

Referenční příručka 00809-0117-4601, rev. AB Červenec 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Bezpečnostní pokyny. www.rosemount.com

Referenční příručka 00809-0117-4601, rev. AB Červenec 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Bezpečnostní pokyny. www.rosemount.com Referenční příručka Červenec 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Bezpečnostní pokyny www.rosemount.com Referenční příručka Červenec 2011 Rosemount 9901 Bezpečnostní pokyny Tyto bezpečnostní pokyny je nutné

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily a kombiventily SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2- polohový řídicí signál

Více

Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion. Návod k obsluze. C Enterprise Ltd

Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion. Návod k obsluze. C Enterprise Ltd Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion Návod k obsluze C Enterprise Ltd Dìkujeme za zakoupení produktu firmy CEL 18V bateriová strunová sekaèka byla vyvinuta a vyrobena s dùrazem na splnìní vysokých norem

Více