ÚNOR 2002 CENA 5 Kâ MùSTA P ÍBORA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚNOR 2002 CENA 5 Kâ MùSTA P ÍBORA"

Transkript

1 ÚNOR 2002 CENA 5 Kâ MùSTA P ÍBORA Sněženky Richard Sopuch Kytičku sněženek chtěl bych Ti dát, aby jsi věděla, že Tě mám rád, že i já mám rád, jak ony rády mají, když poslední sněhy z jara tají. Každým jarem pospíchají z hlíny, za krokusy, za zkřehlými tavolíny, aby potěšily nás, než růže rozkvetou, ty kvítky něhy, co za rok zas pokvetou. Vzácné jsou, Tys mi však vzácnější, krásné, ale pro mě jsi ta nejkrásnější, a tak až v zahradách bude jich dost, Tobě je, maminko, natrhám pro radost. Z jednání městské rady ING. ARNOŠT VANĚK, TAJEMNÍK MĚÚ Za uplynulé období se městská rada sešla dvakrát, a to na řádném zasedání v celkovém pořadí 86. a zasedání se uskutečnilo dne 8. ledna 2002 a městská rada projednala mj. tyto záležitosti: Schválila pro rok 2002 vyhlášení následujících grantů: projekt folk, projekt volný žánr, projekt rock, projekt revival, projekt předpouťová zábava. Vzala na vědomí zápisy z výborů a komisí, informaci o plnění úkolů z jednání RM předloženou tajemníkem, dokument Postup pro nakládání s nemovitým majetkem při výkupu, převodu, pronájmu a zřízení věcného břemene. Uložila zpracovat alternativní návrh, který by umožnil zkrácení doby projednání dané problematiky. Vzala na vědomí zprávu o přípravě realizace programu a jednotlivých akcí regenerace MPR pro rok Schválila nový knihovní řád Městské knihovny Příbor v souladu se vznesenými připomínkami členů RM s účinností od zasedání se uskutečnilo dne 22. ledna 2002 a městská rada projednala mj. tyto záležitosti: Vzala na vědomí zápisy z výborů a komisí, žádost p. Romana Küffera o uvolnění z funkce člena kontrolního výboru ZM. Projednala žádost ředitelky Diakonie ČCE středisko v Příboře o závazné stanovisko k poskytnutí příspěvku k realizaci projektu DOS a Domovinky v objektu Lomená 1530 v Příboře. Doporučila ZM vyčlenit finanční částku v některé ze změn v rozpočtu města pro rok 2002 na renovaci letadla MIG 15 ve výši Kč a na úpravu okolí a umístění letadla na stojan ve výši Kč. Projednala předložené materiály pro vyhlášení výběrového řízení na poskytování úvěrů na opravy a modernizace bytového fondu pro rok 2002 Doporučila ZM vyhlásit výběrové řízení pro poskytnutí úvěrů na opravy a modernizaci bytového fondu v celkové výši Kč pro rok 2002, TJ Příbor předložit strukturu dosavadních částek investovaných do výstavby sauny, ZM ke schválení Komplexní součinnostní program prevence kriminality města Příbora pro rok Schválila konkrétní cíle v oblasti cestovního ruchu v roce 2002, program jednotlivých kulturních akcí pro rok Vzala na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2001 předloženou tajemníkem, podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, informaci o plnění úkolů z jednání RM předloženou tajemníkem. Doporučila předložený návrh rozpočtu města Příbora na rok 2002 upravit o následující příjmy: navýšení příjmů za prodej Měsíčníku Kč, navýšení příjmů o zvýšené příjmy z oblasti kultury Kč, ZM schválit rozpočet města Příbora na rok 2002 podle předloženého materiálu. Projednala dopis Hasičského záchranného sboru Moravsko slezského kraje (HZ-SMSK) týkající se návrhu uzavření smlouvy o zabezpečení objektů k ubytování obyvatelstva nezbytného pro nouzové přežití obyvatelstva a schválila návrh uzavření příslušné smlouvy.

2 Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj kraj kontrastů a příležitostí ING. JOSEF JALŮVKA, ZÁSTUPCE HEJTMANA KRAJE, V závěru roku 2001 schválilo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje na léta Program je dokumentem zpracovaným podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Je to základní střednědobý programový dokument k podpoře regionálního rozvoje na úrovni kraje, který konkretizuje strategické cíle a rozvojové aktivity ve formě konkrétních opatření a stanoví způsob financování a implementace. Program rozvoje kraje, jak jej zkráceně nazýváme, je rozčleněn do hlavní textové části a pěti příloh, v kterých jsou uvedeny podrobnější informace, z nichž se vycházelo při tvorbě hlavního textu nebo které rozpracovávají jednotlivé kapitoly hlavního textu. Na základě analýzy statistických údajů a analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení byla zpracována strategická vize kraje, cíle a priority rozvoje kraje. Moravskoslezský kraj chce být atraktivním, ekonomicky silným a konkurenceschopným středoevropským regionem. Program rozvoje kraje vymezuje šest základních problémových okruhů rozvoje kraje, v rámci nichž jsou definovány dílčí strategické cíle: Ekonomika a podnikání Infrastruktura Lidské zdroje Životní prostředí Cestovní ruch Zemědělství a venkov Za účelem dosažení těchto cílů byla specifikována v každém problémovém okruhu konkrétní opatření. Jednotlivé pracovní skupiny se dohodly na opatřeních, jejichž řešení považují v dnešní situaci kraje za prioritní a zároveň stanovily územní priority, které vymezují mikroregiony, jejichž rozvoj je třeba podporovat s ohledem na vyvážený rozvoj kraje. Zastupitelstvo kraje při schvalování rozpočtu na rok 2002 již schválilo vyčlenění finančních prostředků na některé konkrétní rozvojové aktivity, které jsou v souladu s cíli jednotlivých opatření. Jsou jimi například: příprava strategické průmyslové zóny Nošovice vybudování integrovaného záchranného systému na úrovni kraje grantová schémata pro programy prevence kriminality a drogové závislosti pořízení studie odpadového hospodářství pořízení povodňového plánu zpracování územní energetické koncepce strategie ochrany přírody a zlepšování kvality ovzduší grantové schéma podpory agroturistiky grantové schéma obnovy kulturních památek příprava a zabezpečení staveb na silnicích II. a III. třídy grantové schéma na využití volnočasových aktivit dětí a mládeže. Kromě aktivit uvedených v rozpočtu kraje na rok 2002 vytvořilo zastupitelstvo kraje finanční rezervu, kterou bude v průběhu roku 2002 uvolňovat na další rozvojové aktivity, vyplývající z Programu rozvoje kraje. Například připravujeme: podmínky pro činnost Rady pro rozvoj lidských zdrojů, která by měla mj. pomoci při řešení nepříznivé situace v oblasti zaměstnanosti v kraji podmínky spolupráce s vědeckými a inovačními centry regionu ve snaze nastartovat účinné využívání výsledků výzkumu, vývoje a high-tech technologií ve firmách našeho regionu program zaměřený na rozvoj malého a středního podnikání atd. Na základě definovaných priorit v Programu rozvoje kraje vyhlásí rada kraje programy, v rámci kterých budou moci žadatelé předkládat své projekty a ucházet se tak o finanční podporu kraje. Výzvy k předkládání projektů budou vyhlašovány v průběhu roku 2002 a zveřejňovány na internetových stránkách a úřední desce kraje. Odbor regionálního rozvoje krajského úřadu vede seznam indikativních projektů, který bude průběžně doplňován a bude sloužit jako podklad k vyhlášení příslušných rozvojových programů. Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje včetně příloh je přístupný na internetových stránkách kraje: Co znamená přístup k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb.? ING. ARNOŠT VANĚK, TAJEMNÍK V minulosti jsme se na městském úřadě setkávali s problémem, že jsme neobdrželi od mnoha institucí, úřadů či orgánů na různých úrovních požadované informace potřebné např. pro správní řízení, vydání rozhodnutí povolení apod. Důvody byly různé. Nebyla to zdaleka vždy neochota úředníků, či jiných pracovníků těchto institucí tyto informace poskytnout, ale v řadě případů i obava, zda požadovanou informaci lze poskytnout, zda toto poskytnutí není v rozporu se zákonem, nařízením, vyhláškou apod. Tuto situaci do jisté míry napravil zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který je v platnosti od 1. ledna Protože ne každý má možnost se s tímto zákonem seznámit, dovolte mi, abych Vám jej ve stručnosti přiblížil. Základem zákona je umožnit občanům získat informace o dění ve věcech, které jsou spravovány pro veřejnost na základě svěřených práv. Cílem zákona je zabezpečit právo jak fyzických, tak právnických osob na obdržení požadované informace od státních orgánů, orgánů územní samosprávy a veřejných institucí, které hospodaří s veřejnými prostředky. Forem a způsobů, jak celý tento proces probíhá, je mnoho. Je však nutno především upozornit na skutečnost, že je zapotřebí mnohdy velice citlivě rozlišovat, kdy by se poskytovaná informace dotýkala osobních dat, případně obchodního tajemství, státních zájmů apod. V tomto případě se pochopitelně informace podat nesmí. Sdělit informaci či nikoli? V tomto tkví zřejmě největší nebezpečí vzájemných názorových střetů, protože na první pohled maličkost v podané informaci může jiného citelně poškodit. Ve zvláště vyhrocených situacích musí rozhodnout až soud. Já však věřím, že se pracovníkům městského úřadu i tazatelům podaří najít v drtivé většině řešení případné nejasnosti při jejich požadavcích a že nebude nutno sahat k těmto nepopulárním rozhodovacím nástrojům a občané budou odcházet z úřadu spokojeni. Zároveň Vás upozorňuji na výroční zprávu o své činnosti v této problematice, kterou městský úřad současně v souladu s 18 výše uvedeného zákona zveřejňuje. MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 2

3 Činnost odboru sociálních věcí a bytových záležitostí Městského úřadu v Příboře v roce 2001 LENKA FILIPCOVÁ, ODBOR SOC. VĚCÍ A BYTOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ Odbor sociálních věcí a bytových záležitostí Městského úřadu v Příboře zajišťuje pomoc občanům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny příjmy z pracovní činnosti, dávkami důchodového nebo nemocenského zabezpečení, popřípadě jinými příjmy a občanům, kteří potřebují pomoc vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu. V oblasti sociální péče o rodinu a děti bylo za uplynulé období loňského roku měsíčně pro průměrně 175 rodin, neúplných rodin, a svobodných matek s dětmi vyplaceno celkem korun, a z toho na jednorázových dávkách sociální péče celkem korun. V agendě svobodných nezaměstnaných žadatelů, bezdětných manželů bylo průměrně pro 320 žadatelů měsíčně vyplaceno za rok 2001 celkem korun. Věcná pomoc formou objednávek na potraviny, uhlí a oblečení činila celkem korun. Úřad práce v Novém Jičíně k 31. prosinci 2001 evidoval uchazečů o zaměstnání, což představuje míru okresní evidované nezaměstnanosti 12,77 %. Z tohoto počtu uchazečů o zaměstnání bylo k 31. prosinci 2001 vedeno 525 občanů z Příbora, což představuje míru nezaměstnanosti 12,56 %. Odbor sociálních věcí a bytových záležitostí vyplácí občanům, kteří osobně celodenně a řádně pečují o starší osobu, která je bezmocná, nebo o zdravotně postižené dítě starší jednoho roku, které je dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, příspěvek při péči o osobu blízkou. Ten v roce 2001 celkem činil korun. Občanům, kteří trvale používají ortopedické, kompenzační a jiné pomůcky, jako jsou např. francouzské hole, naslouchadla, kolostomické pomůcky, bylo v loňském roce vyplaceno celkem Kč. Sociálně potřebným těžce zdravotně postiženým občanům a občanům starším 70 let, kteří žijí osaměle, odbor soc. věcí a byt. záležitostí za loňský rok vyplatil finanční prostředky ve výši korun na provoz telefonní účastnické stanice. Celkem odbor sociálních věcí a bytových záležitostí vyplatil sociálně potřebným občanům města Příbora a spádových obcí, jako jsou Sedlnice, Skotnice, Mošnov, Petřvald, Trnávka a Kateřinice, finanční prostředky ve výši korun. Finance nejsou poskytovány z rozpočtu města, ale jsou na základě správních rozhodnutí dle příslušných zákonů a vyhlášek poskytovány ze státního rozpočtu. Odbor sociálních věcí a bytových záležitostí, jak sám název odboru napovídá, se také zabývá bytovými záležitostmi občanů města Příbora. Ke dni 15. lednu 2002 vedeme v evidenci žadatelů o přidělení obecního bytu v Příboře celkem 352 žádostí, z toho 143 žádostí o byt o velikosti 1+1 a 209 žádostí o byt o velikosti 1+2 a více. V roce 2001 bylo žadatelům o byt na základě pořadníků, schválených radou města Příbora, přiděleno 14 bytů o velikosti 1+1 a 17 bytů o velikosti 1+2 a více. Na žádost nájemců obecních bytů bylo v loňském roce v souladu s občanským zákoníkem vydáno 19 vyjádření k výměně bytů a uznáno 25 přechodů nájmu bytů po zemřelých nájemcích, při odchodu nájemce ze společné domácnosti apod. Také v Azylovém domě v Příboře, kde odbor soc. věcí umísťuje žadatele, se v průběhu loňského roku vystřídalo mnoho neúplných rodin, matek s dětmi, apod., kterým přechodný pobyt v azylovém domě pomohl vyřešit různé rodinné a bytové problémy. V domech s pečovatelskou službou v Příboře bylo nově obsazeno celkem 5 bytů a ke dni 15. lednu 2002 vedeme 37 zájemců o ubytování v těchto domech. Sociální pomoc a péče neznamená pouze vyplácení opakovaných nebo jednorázových dávek sociální péče formou finanční nebo věcné pomoci pro nezaměstnané občany, ale také představuje např. zajišťování ubytování osobám navracejícím se z výkonu trestů odnětí svobody, pomoc při vyřizování různých dokladů a dávek důchodového zabezpečení, ale i pomoc a vedení alespoň k základním hygienickým návykům u některých společensky nepřizpůsobivých osob, apod. tak, aby i tito lidé se snažili překonat mimořádně obtížné poměry, ve kterých se dočasně ocitli, nebo v nich žijí. Ohlédnutí za rokem 2001 v příborském školství ODBOR SPRÁVY MAJETKU, ŠKOLSTVÍ, KULTURY A ČR O tom, že rok 2001 bude v našem městě rokem řady změn, byla příborská veřejnost již v minulosti informována. První změnou, která se zdánlivě chodu školství v Příboře nedotkla, byla skutečnost, že k přestal existovat Školský úřad v Novém Jičíně a jeho kompetence byly většinou delegovány na Krajský úřad v Ostravě. To s sebou přineslo alespoň z počátku řadu nejasností pro práci městského úřadu. Další změny, které se našich školáků a jejich rodičů již bezprostředně týkaly, nastaly v průběhu letních měsíců. Jak již bylo i na stránkách našeho Měsíčníku předem avizováno, došlo v našem městě k poměrně výrazné reorganizaci v oblasti základních škol i některých mimoškolských zařízení. K byla definitivně ukončena výuka v Základní škole na ul. Dukelské. Po prázdninách děti začaly po dohodě s rodiči a v rámci kapacitních možností škol docházet do Základní školy Npor. Loma a Základní školy na ul. Jičínské. K tomuto datu byla rovněž uzavřena Školní jídelna na ul. Dukelské. Tato zařízení však neosiřela. V budově bývalé školy nadále probíhá výuka žáků prvního stupně ve třech třídách. Tyto působí jako detašované učebny Základní školy na ul. Jičínské. Předpokládá se, že se snižováním počtu školních dětí ve městě bude jejich činnost ukončena ve školním roce 2004/2005. V další části budovy působí od listopadu 2001 Dům dětí a mládeže Luna, který se zde přemístil z bývalého působiště na ul. Masarykově. Zbylé části budovy byly správcem, tj. Domovní správou Příbor, nabídnuty ke krátkodobému pronájmu dalším organizacím a jsou již částečně využívány. Jsou však rezervovány pro zvláštní školu, která by se sem měla přestěhovat od začátku nového školního roku. Prostory bývalé Školní jídelny na ul. Dukelské si pronajalo soukromé školské zařízení BAV klub. Školní družina, která funguje nadále na ul. Sv. Čecha, byla v rámci reorganizace legislativně přičleněna k Základní škole na ul. Jičínské. Od se rovněž Školní jídelna na ul. Komenského organizačně oddělila od Základní školy na ul. Jičínské a působí nadále jako samostatná příspěvková organizace. Jak vidíte, vážení spoluobčané, proběhla ve školství našeho města v loňském roce řada organizačních změn. Vše jsme se s obětavým přispěním pedagogických a provozních pracovníků našich škol a školských zařízení snažili uskutečnit tak, aby uvedené změny neovlivnily kvalitu výuky a v minimální míře se dotkly našich školáků a jejich rodičů. Jak se nám to povedlo, necháme na vašem posouzení. MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 3

4 Statistika z matriky za rok 2001 ZDENKA PUSTĚJOVSKÁ, MATRIKÁŘKA V roce 2001 bylo na matričním úřadě Městského úřadu v Příboře uzavřeno 78 sňatků, z toho 16 církevních zaznamenáno 80 případů úmrtí vyřízeno 350 žádostí o výpis z rejstříku trestu ověřeno podpisů a fotokopií vydáno 305 potvrzení o změně stavu. Údržba bytového fondu v roce 2001 ING. JIŘÍ POLÁŠEK, EKONOM DS PŘÍBOR V roce 2001 bylo z obecních bytů vybráno na nájemném bez plateb za služby celkem tis. Kč. Další příjmy Domovní správy byly z nájmu nebytových prostor tis. a ostatních tržeb ve výši 80 tis. Kč. Z těchto příjmů bylo na údržbu bytového fondu použito celkem tis. Kč. Kromě provádění běžné údržby vyžádané ze strany nájemníků z důvodu různých závad a drobných poruch vzniklých běžným užíváním bytů byly značné prostředky vynaloženy na větší akce a náročnější opravy a rekonstrukce bytového fondu. Téměř 3,7 mil. Kč bylo použito na rekonstrukci bytového domu na ul. Švermova-Fučíkova Byla provedena výměna střešní krytiny, oprava komínových těles a oprava balkonů s výměnou dlaždic a zábradlí. Touto rekonstrukcí byla ukončena etapa oprav domů s bytovými nadstavbami. Dále se plánuje pokračovat postupně ve výměnách střešních krytin na ul. Dukelské. Další nemalé finanční prostředky byly vyčerpány na dokončení oprav balkonů na sídlišti Benátky (790 tis. Kč) a opravy balkonů na ul. Štramberské a npor. Loma téměř 700 tis. Rovněž v těchto opravách bude v letošním roce pokračováno, a to na ul. Npor. Loma, Šafaříkově, Švermově a Fučíkově. V bytových domech na sídlišti Benátky byly prakticky poprvé od doby výstavby prováděny nátěry a opravy oken. Natřeny byly také střechy na ul. Fučíkově, okna na domech na Jičínské 78 a 93 a poslední dům na ul. ČSA Na tyto malby a nátěry bylo v roce 2001 vyčerpáno celkem 1200 tis. Kč. Nemalé prostředky byly rovněž použity na rekonstrukci stávajícího anténního systému vedeného přes vrchní kabelové rozvody. Z důvodu nabytí platnosti nového telekomunikačního zákona byla Domovní správa přinucena přistoupit na komplexní výměnu rozvodů a zásuvek v bytech, včetně výměny hlavních a pomocných zařízení a zesilovačů. Tato rekonstrukce byla kompletně provedena na třech stanicích, a to sídliště Benátky, sídliště Npor. Loma a Štramberská a stanici na Frenstátské. Náklady na výměny činily téměř l mil. Kč. Zahájena byla také rekonstrukce na sídlišti Dukelská-Fučíkova, která bude dokončena v letošním roce. Do správy a údržby bytového fondu patří rovněž péče o plynové, vodovodní a elektrické rozvody. Na tyto účely bylo v loňském roce včetně výměny zařízení použito celkem 3850 tis. Kč. Bylo vyměněno např. 67 sporáků, 64 ohřívačů vody a 35 plynových topidel. V několika případech došlo k provedení úplné rekonstrukce a změny vytápění bytů, a to i za finanční spoluúčasti nájemníků, kdy stávající topidla byla nahrazena plynovými kotly s ústředním topením. Nelze rovněž opomenout provedenou opravu komínových těles na domě č. 35 na náměstí, která s 50% dotací od Ministerstva kultury stála 410 tis. Kč. Domovní správa rovněž provedla opravu dlažby a schodiště před restaurací Neptun v městském parku a nátěr střechy na budově Policie ČR. Z tohoto přehledu je zřejmé, že otázce údržby bytového fondu je ze strany města a Domovní správy věnována značná pozornost a veškeré použitelné zdroje vybrané z nájemného jsou pro tyto účely použity. Informace občanům města Příbora ve věci poplatku za svoz tuhého komunálního odpadu ZUZANA FIEBEROVÁ, ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ Dne 1. ledna 2002 nabyl účinnosti nový zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech. V návaznosti na tento zákon přijalo město Příbor vyhlášku č. 3/2001 O shromažďování, sběru, třídění a odstraňování komunálního a stavebního odpadu a vyhlášku č. 4/2001 O místním poplatku za nakládání s komunálním odpadem ze kterých vyplývá: 11. Každý občan, který má trvalý pobyt v Příboře, Prchalově a Hájově, zaplatí poplatek 270 Kč/osoba/rok. 12. Majitelé rekreačních objektů jsou povinni zaplatit poplatek 270 Kč/rok/objekt. 13. V částce 270 Kč je zahrnuto: a) svoz a sběr vytříděného komunálního odpadu z domácností a jeho uložení na skládku (tzn. svoz popelových nádob) b)vývoz kontejnerů s tříděným odpadem (sklo, plasty), svoz velkoobjemových kontejnerů s objemným odpadem, likvidace nebezpečných odpadů z domácnosti, likvidace tzn. zeleného odpadu (listí, tráva, dřevo) Do budoucna však vzhledem ke stanovenému růstu ceny za uložení odpadu na skládkách danou zákonem a každoroční inflaci dojde k růstu tohoto poplatku. 14. Dle obecně závazné vyhlášky města Příbora č. 4/2001 město občanům neumožňuje žádné úlevy. 15. Občané jsou povinni nadále třídit komunální odpad dle vyhlášky č. 3/2001. Třídí se sklo a plasty. K dispozici jsou kontejnery, které jsou umístěny na 12 stanovištích ve městě. V případě, že občané nebudou dodržovat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2001, dojde k tomu, že budou nuceni si přiobjednávat další popelové nádoby, čímž městu vzrostou náklady, které jsou podkladem pro stanovení výše poplatku. Rovněž na základě zvýšeného množství odpadu, který bude muset být uložen na skládkách, dojde ke zvýšení poplatku. 16. Podle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech jediná možná forma platby za komunální odpad je poplatek. Do konce roku 2001 občané platili cenu za popelovou nádobu na základě smlouvy s městem uzavřené prostřednictvím firmy OZO Ostrava. Z důvodu této změny pozbývají dosud uzavřené smlouvy smyslu. Četnost svozu zůstává, tak jak bylo původně zavedeno. Četnost svozu lze upravovat oznámením na oddělení životního prostředí městského úřadu. 17. Pro každého občana platí ohlašovací a registrační povinnost. Registrační lístek každý občan odevzdá na městském informačním centru nebo organizačním odboru, případně na oddělení životního prostředí v budově radnice do V registračním lístku je nutno vyplnit jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, rodné číslo (povinnost vyplývá ze zákona O správě daní a poplatků ). MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 4

5 18. Je možný trojí způsob úhrady poplatků: a) na pokladně MěÚ od b) poštovní složenkou c) příkazem k úhradě Pokladna je umístěna v I. poschodí městského úřadu (platba hotově). Poštovní složenky budou občanům rozesílány v polovině měsíce března 2002, kde bude uvedeno číslo účtu. Formulář příkazu k úhradě lze vyzvednout v pobočce České spořitelny. 19. Občané žijící v obytných domech, jejichž správcem je Domovní správa, hradí poplatek měsíčně a je zahrnut v inkasu. Pro občany bydlící v domech Českých drah, OKD, OSBD a rodinných domech platí povinnost úhrady poplatku 1 za rok některým ze způsobů uvedených v bodě Podnikatelé, tj. právnické a fyzické osoby mají vlastní režim, tj. smlouvu si se svozovou firmou uzavírají sami. 11. Zelený odpad se shromažďuje na kompostárně, ul. Štramberská, od měsíce dubna do konce měsíce října. Velkoobjemové kontejnery na velký odpad budou přistavovány 3 za rok na 30 stanovištích. 12. V případě, že poplatník neuhradí poplatek ve stanovené lhůtě, bude postupováno dle zákona O správě daní a poplatků, tj. bude mu: a) zasláno formou výzvy upozornění o zaplacení dluhu do 8 dnů od obdržení výzvy b)pokud poplatník na výzvu následně dluh neuhradí, má městský úřad právo vystavit platební výměr a postupovat buď srážkou ze mzdy, nebo exekucí movitého a nemovitého majetku. Žádáme občany, aby věnovali této záležitosti pozornost a v případě dalších dotazů se obraceli na odbor organizační nebo na oddělení životního prostředí Městského úřadu v Příboře. Děkujeme občanům za pochopení a spolupráci. Koncert Karlovarského dua JUDITA ŠPROCHOVÁ Mimořádně v úterý 26. března 2002 se nám na dalším komorním koncertu představí mimořádně talentovaná virtuoska houslistka Monika Nováková. Svůj sólový recitál přednese za klavírní spolupráce Jarmily Štruncové, kopřivnické rodačky. Monika Nováková je absolventkou plzeňské konzervatoře a pražské AMU. Od dětství se s úspěchem zúčastňovala mnoha houslových soutěží. Působila v Plzeňském rozhlasovém orchestru, se kterým jako sólistka natočila několik nahrávek. Při svých koncertech u nás i v zahraničí uvádí s oblibou díla autorů 20. století. V poslední době se věnuje koncertní činnosti v Karlovarském duu a zároveň je zástupkyní koncertního mistra v Karlovarském symfonickém orchestru. Jarmila Štruncová je absolventkou ostravské konzervatoře ve hře na flétnu a klavír. Po absolutoriu působila v operním orchestru divadla v Ostravě. Od roku 1977 žije v Karlových Varech, kde se výrazně zapojila do hudebního života. V současné době působí jako sóloflétnistka Karlovarského symfonického orchestru, věnuje se komorní hře, je vyhledávanou korepetitorkou a výrazná je rovněž její dlouholetá pedagogická činnost na ZUŠ A. Dvořáka v Karlových Varech. Obě umělkyně nám svým programem, který je strhující zazní mj. Tartiniho Ďáblův trylek, Dvořákův Mazurek či Sarasateho Cikánské melodie připraví vskutku ojedinělý večer a hudební bonbónky houslové literatury. Koncert začíná v hodin v refektáři muzea v Příboře. Městská policie v roce 2001 VLADIMÍR BOLOM, VRCHNÍ STRÁŽNÍK Pro strážníky byl uplynulý rok poměrně náročný, to především z důvodu oslav 750. výročí vzniku našeho města. Tyto oslavy probíhaly v průběhu celého roku, čímž se zvýšil počet kulturních akcí, tím pádem i častěji strážníci pracovali o víkendech. K činnosti městské policie nyní uvádím některé údaje z roční statistiky. V uplynulém roce bylo přijato 342 oznámení od občanů, což je více než v minulých letech Z tohoto čísla vyplývá, že důvěra v městskou policii se u občanů stále zvyšuje. Při pochůzkové činnosti strážníci zjistili a řešili 1358 přestupků. Z tohoto počtu bylo 754 spácháno porušením pravidel provozu na pozemních komunikacích a v blokovém řízení řešeno 341 případů. Další větší skupinou jsou přestupky spáchané porušením obecně závazných vyhlášek města, což se stalo v 306 případech. Jedná se nejčastěji o porušování vyhlášky o úplatném stání motorových vozidel na území města a o chovu psů na území města Příbora. V blokovém řízení bylo potrestáno 105 přestupců. Další skupinu tvoří přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku. Těchto bylo řešeno 208 a v blokovém řízení 74 případů. Poslední skupinou jsou přestupky, které strážníci zjistili, ale nemohou je řešit, neboť jim to zákon neumožňuje. Těchto případů bylo 30, tyto byly postoupeny příslušným orgánům k projednání. V blokovém řízení bylo celkově řešeno 520 přestupků, za které bylo vybráno na blokových pokutách Kč, což je asi nejvíce za celou existenci městské policie v našem městě. Pokud se jedná o trestné činy, strážníci zjistili 7 případů podezření ze spáchání trestného činu, které předali Policii České re- MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 5

6 publiky, jak jim stanoví zákon. Myslím si, že v uplynulém roce se strážníci podíleli na udržování veřejného pořádku v našem městě velkou měrou. Také spolupráce se spoluobčany našeho města a přidružených obcí se značně zlepšila, občané se častěji obracejí na strážníky s žádostmi o radu a pomoc, svěřují se nám se svými problémy a upozorňují na nedostatky ze svého okolí. Nezapomínáme také na děti a mládež. Celoročně provádíme preventivní činnost v místech se zvýšeným silničním provozem, a to hlavně v ranních hodinách, kdy děti hromadně přicházejí do školských zařízení. Podíleli jsme se také na dopravní výchově žáků základních škol na dopravním hřišti v parku, kterou organizovala paní Bronislava Maly pod záštitou Besipu. Tato forma výuky je mezi dětmi velmi oblíbená a splňuje svůj účel. Z činnosti komise pro výchovu a vzdělávání MIROSLAV OLŠANÍK PŘEDSEDA KOMISE Rok 2001 byl z pohledu reformy veřejné správy ve školství rokem významným a zásadním. Na základě přípravných kroků, které byly učiněny ve druhém pololetí roku 2000, byl od zahájen proces přechodu, státních škol a školských zařízení do krajské působnosti. Mimo to došlo od k zániku školských úřadů. Po přechodu státních škol a školských zařízení vykonávaly práva a povinnosti školského úřadu, s výjimkou zřizování škol a školských zařízení, příslušné okresní úřady. Prvním lednem 2001 byl nastartován i nový model financování regionálního školství. Finanční zabezpečení škol a školských zařízení, které do zajišťovaly školské úřady, přešlo do kompetence krajských a okresních úřadů. Reforma veřejné správy se přímo nedotýká obsahu vzdělávání a výchovy, ale zásadním způsobem mění výkon státní správy a samosprávy ve školství, majetkoprávní vztahy a způsob financování. Výše uvedená stručná informace se nedotýká přímé práce naší komise, která úspěšně ukončila třetí rok své činnosti volebního období , z níž potřetí skládáme účty naší práce občanům města za kalendářní rok Navazuje na zprávy uveřejněné v Měsíčníku města z a I v tomto třetím období naše činnost vycházela z pololetních plánů, úzce termínově navazující na úkoly RM a ZM. Uskutečnilo se deset zasedání, kde dle projednávaných úkolů byli přizýváni příslušní pracovníci MěÚ. V této souvislosti vyslovujeme poděkování za vzornou spolupráci p. Ing. Turkovi a pí Střelkové. Účast členů komise na zasedáních byla dobrá. Ve své činnosti komise mj. vycházela především z Koncepce rozvoje školství ve městě pro rok 2001, pokračovala v návštěvách dalších školských zařízení V průběhu roku se komise zabývala (doporučovala, vyjadřovala se, navrhovala a podílela) následujícími úkoly: stanovením a rozpracováním hlavních úkolů na rok 2001, zápisem dětí do 1. tříd ZŠ Jičínská (Dukelská), ZŠ Npor. Loma a účastí členů komise, navštívila postupně Zvl. školu a MŠ Švermova, kde se seznámila s prostředím, činností a výsledky jejich práce a problémy, seznámila se s výsledky anonymní ankety k negativním jevům uskutečněné na II. stupni ZŠ Jičínská, průběžně každé čtvrtletí se zabývala akcemi k 750 výr. založení města za účelem pomoci z řad našich členů, přípravou, průběhem a hodnocením oslav Dne učitelů, zápisem a obsazením dětí do jednotlivých MŠ ve městě, průběžnou kontrolou plnění Koncepce rozvoje školství a jejich hlavních úkolů a na závěr r jejich vyhodnocením, personálním zabezpečením šk. r. 2001/2002 na jednotlivých MŠ, ZŠ, ŠJ a ŠD, organizací zahájení šk. r. 2001/2002 a delegování členů na ZŠ Npor. Loma, ZŠ Jičínská (Dukelská) a Zvl. školu, výsledky hospodaření a plnění závazných ukazatelů příspěvkových organizací MŠ Frenštátská a ZŠ Jičínská, informovala se o ustavování rad na ZŠ. Dále se zabývala zpracováváním pololetních plánů práce, pravidelně projednávala a seznamovala se s rozpočtem a jeho změnami směrem ke školství, hodnocením práce jednotlivých členů komise a písemnou zprávou o činnosti komise pro RM za rok 2001 atd. Z každého jednání byly pořizovány zápisy pro RM, ve kterých bylo osm doporučení. V závěru vyslovuji poděkování všem členům komise za jejich obětavou práci s přesvědčením, že jejich úsilí bude pokračovat i v posledním roce volebního období. Hlavními úkoly pro rok 2002 se bude komise zabývat na svém 31. zasedání v lednu. Ave Maria JIŘÍ FÖRCHTGOTT V pátek v 17 hodin začínalo ve velkém sále Muzea Příbor vystoupení žáků a studentů příborských škol po celoroční a tradičně už mnohaleté přípravě v péči svých učitelů a profesorů. Venku byla zhoršená situace, policie a silničáři řídili provoz přes nebezpečnou křižovatku. V sále muzea bylo už před zahájením plno, i místečko k stání se hledalo obtížně. Pro staršího návštěvníka se však jakoby sama našla volná židle, aby pohodlně slyšel. Díky Rozptýlené osvětlení sálu nedalo vizuálně vyniknout účinkujícím hlavně pro zadní řady diváků. Poslouchal tedy a viděl i trochu víc zpátky jenom o půlstoletí: Václavské náměstí onoho roku a dne bylo také plné mladých, jako dnešní sál v Příboře. Dobrovolnost účasti byla však zpochybněná přísnou evidencí a nacvičenými hesly, účinnost opřená jenom o decibely vše už známé z protektorátu a války Mladý student se protlačil davem a šel pryč co nejdál od fanatických skupin a davu, zmanipulovaného tak, jak tenkrát bylo třeba pro nový protektorát. Tady teď vnímám opak té smutné vzpomínky: žáci a kantoři ve věčném, třebaže nenápadném souznění, směrovaném ku krásám harmonie a k rozlišování rušivých dizonancí. Představení skončilo dokonalým podáním Ave Maria Byl to krásný koncert. Hodný většího sálu včetně jeviště nebo aspoň pódia i když ty nástupy nejmladších sborů z prostoru diváků a z chodby vůbec nerušily. Samozřejmou ukázněností jen umocňovaly význam té krásné shody publika i vystupujících a organizátorů: vřelý dík a to všem. Při návratu domů už byla i silnice v nebezpečném úseku ošetřená, uklizená a bezpečná. Pokračování souladu s okamžitou nápravou dizonancí? Ano, a to v hudbě jako v dopravě. Tak bych vše přál lidem dobré vůle do roku MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 6

7 QUO VADIS CR aneb strmou cestou ku hvězdám. RUDOLF KORČÁK, ČLEN MZ A PŘEDSEDA KOMISE Kam kráčí cestovní ruch v našem městě? Jakým směrem se bude dále rozvíjet? Můžeme se jako moravská Litomyšl srovnávat s okolními městy? Máme co nabídnout občanům i turistům? Chtěl bych vám jako předseda komise pro Rozvoj města, podnikání a cestovní ruch odpovědět na některé otázky a seznámit vás s plněním koncepce CR za poslední tři roky a také informovat o tom, jakým způsobem chceme naše město ještě v letošním roce zviditelnit. Velká většina těch, kteří četli na počátku roku 1999 návrh koncepce CR, vyjádřila určité pochybnosti o tom, jestli je vůbec možné splnit všechno to, co bylo sepsáno a předloženo ke schválení městskému zastupitelstvu. Vždyť v posledních letech jsme zůstávali prezentaci města hodně hodně dlužni. Pojmy jako informační centrum, internet, orientační turistický systém, cyklotrasy byla slova vzdálená a téměř nerealizovatelná. Pohlednice města, informační letáčky, suvenýry, mapy, reklama v katalozích, prezentace na výstavách, toho všeho bylo jako šafránu. Rovněž pokus o vytvoření IC v městské knihovně nebylo to pravé a velká většina turistů o něm ani nevěděla. Změnit celý tento stav bylo hodně odvážné a především z finančního hlediska se zdálo, že nebude možné dohnat a srovnat krok s okolními městy. Opak je však pravdou, i když se někteří z nás měli možnost na výstavě Regiontour v Brně přesvědčit, že v rámci celorepublikovém máme co dohánět. Vy všichni, kteří chodíte ve městě s otevřenýma očima, jste postřehli nové turistické značení, které využívají již dva roky všichni příznivci cyklistiky. Valašské pasy, drobné suvenýry, mapy města, v nabídce je více než deset druhů rozmanitých pohlednic, běžně jsou k dostání zdarma desítky letáků, které vás informují o sportovním, kulturním a společenském dění ve městě. Stovky občanů města využívají služeb IC kopírování, faxování, tisk, prodej, ústní i písemná vyjádření, tisíce zodpovězených telefonních dotazů, surfování na internetu, příjem a odesílání pošty, to jsou služby, které vám ochotně obě pracovnice nabídnou. Někteří podnikatelé využili možnost prezentace a zviditelnění svých služeb právě přes IC. Žáci a studenti místních škol požadují nejrůznější informace o městě a jeho okolí. Profesionálně zpracovaný film na videokazetě jak v českém tak německém či anglickém jazyce jistě zviditelnil naše město v zahraničí. Všichni pozorujete, jakou proměnou prošlo příborské náměstí, všichni máte možnost ve večerních hodinách obdivovat nasvětlení některých historických objektů. I loňské oslavy jistě přispěly k tomu, že do města zavítalo nemálo turistů. Chtěl bych se zmínit o prezentaci města v katalozích, knihách, časopisech, o prezentaci na teletextových stránkách, autoatlasech, denním tisku, rádiích, české televizi. Všude tam jste se mohli v průběhu posledních let setkat s naším městem. Odborná veřejnost jistě zaznamenala účast města na některé z výstav, kde se město představilo ať již prostřednictvím soukromé agentury Namaste nebo jak tomu bylo letos poprvé prostřednictvím Moravskoslezského kraje. Způsob zviditelnění je samozřejmě závislý na výši vložených finančních prostředků. Máme však ještě před sebou téměř celý rok, a tak bych vás seznámil s tím, co se ještě připravuje: Umístění reklamy města ve vlacích IC, EC, linkových a zájezdových autobusech, nádražních halách, nákupních střediscích či letištních halách. Pracujeme na rozšíření komplexního informačního systému na školách, knihovně, koupališti (pro ty, kteří jsou věci neznalí je to obrazovka umístěná za sklem budovy radnice, ovládána dotyky poskytující informaci nejrůznějšího obsahu). Budou zhotoveny přenosné informační panely o městě, hodláme prosadit a zásadním způsobem změnit prezentaci města na www stránkách. V letních měsících se objeví nové pohlednice opraveného náměstí, v závěru roku potom pohlednice vánoční. Jednoduché barevné skládanky a letáky budou připraveny na hlavní turistickou sezónu a objeví se na IC. Věříme, že se nám podaří prostřednictvím agentury Namaste v letních měsících společná akce na zviditelnění města v rámci Valašského království. Koncem loňského roku byla navázána spolupráce s polským městem Przedborz, kde očekáváme další rozvoj spolupráce. Jako předseda komise společně s týmem lidí, kteří se podílejí na naplňování koncepce, jsme si vědomi dalších možností, které město nabízí. I přes velké úsilí se některé věci nedaří. Neznamená to však, že se na nich nepracuje. Mnohé z vás napadne jak, je to s rodným domkem S. Freuda, chátrajícími domy na náměstí, nedokončeným prostorem kolem městské tržnice či chátrajícím starým mlýnem, nevzhledným vrakem letounu MIG 15, neupravenými pozemky při hlavních příjezdových cestách do města? Věřte, že o těchto problémech víme a postupně je řešíme. Mnohé však také napadne, co to asi všechno stojí? Částečně je CR ve městě hrazen z jeho rozpočtu. Je to hlavně na mediální propagaci města a tisk propagačního materiálu. Částka se každoročně pohybuje kolem Kč. Velké investiční akce, jako bylo vybudování IC, rekonstrukce náměstí, cyklotrasy i oprava piaristického gymnázia, jsou financovány z větší části z prostředků ministerstva. Jsem přesvědčen, že koncepce CR na léta se má čím zabývat a budoucí zastupitelé mají před sebou ještě velký kus práce. Prevence se vyplatí MGR. VLASTA GERYKOVÁ, ŘEDITELKA ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY PŘÍBOR Zdají-li se dítky komu něčím špatné, nehleď na to, co jsou, nýbrž co býti mají, neboť jsou zrozeny k tomu, aby byly po nás obyvateli světa. J. A. Komenský V současné době můžeme konstatovat, že problematika návykových látek, trestné činnosti, agresivity i ostatních negativních projevů dětí a mládeže narůstá a začíná být celospolečenským problémem. Tento problém se začíná dotýkat již dětí, které navštěvují základní školy. U rodičů pedagogicko psychologické dovednosti v dnešní uspěchané době stagnují, klesají nebo nejsou vůbec žádné. Mnohé děti také často neví, jak účelně trávit svůj volný čas, dostávají se k partám, trestné činnos- MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 7

8 ti a návykovým látkám. Nuda totiž plodí zlo. A právě těmto dětem je třeba pomoci. Z našeho pohledu pedagogů je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout dětem informace o dané problematice a na toto téma s nimi hovořit a pracovat i na neformální úrovni. Jen tak se změní jejich postoje, názory, teoretické znalosti, ale především praktické návyky a dovednosti pro správný a plnohodnotný život. Je proto dobře, že město Příbor v osobě místostarosty Ing. Turka a pí Filipcové ze sociálního odboru udělalo maximum pro to, aby bylo zařazeno do Programu prevence kriminality jako 85 dalších měst ČR. V r byly uskutečněny první kroky správným směrem k prevenci, která se vyplatí. Sociologický průzkum vnímání pocitu bezpečí ve městě poskytl cenné informace, kde, jak a čím začít. Vybudováním sportovních hřišť se zvýšila možnost vhodného využití volného času pro příborské děti. Neméně důležité bylo i ustanovení funkce manažera prevence kriminality ve městě. Byl do ní jmenován učitel místní zvláštní školy p. Radek Kladiva. Město si s jeho osobou nemohlo vybrat lépe. Je to člověk s širokým přehledem a vzděláním v dané problematice, dobrý manažer s citlivým přístupem k dětem i lidem. Navíc má dlouholeté zkušenosti i praktické dovednosti v práci s problémovými dětmi, což dokázal v mnoha aktivitách školy v tomto směru. Pan uč. Kladiva absolvoval v r rovněž velmi zajímavý seminář, který prováděla nezisková organizace Partners Czech pod záštitou Ministerstva vnitra, s názvem PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN (Street Law). Tento projekt pochází z Ameriky a zahrnuje metody a techniky ke zvyšování právního vědomí mládeže, smyslu pro spravedlnost, toleranci, poctivosti, schopnosti potřebné k řešení konfliktů alternativní, neformální cestou a ke snižováni delikvence mladistvých. 9. ledna 2002 předal své znalosti z tohoto projektu na velmi dobré metodické akci uspořádané ve Zvláštní škole v Příboře. Zúčastnili se jí nejen všichni pedagogové zvláštní školy, ale i 2 učitelé ZŠ Jičínská, 1 paní učitelka ZŠ Npor. Loma a ředitelka DDM Příbor. Získali informace o projektu, dověděli se, kde získat publikaci k výuce, ale především si sami vyzkoušeli techniky, modelové situace, práce ve skupině, simulovaná soudní přelíčení a hraní rolí. Tyto zajímavé a přitažlivé techniky výuky mohou využít např. v hodinách OV, JČ, D, Z, třídnických hodinách atd. U nás ve škole již máme s těmito i některými dalšími metodami výuky a preventivními aktivitami dlouholeté zkušenosti. Vítáme proto zapojení města do Projektu prevence kriminality i pro rok V tomto roce již mají možnost zapojit se napsáním nejrůznějších projektů za účelem získání financí na preventivní aktivity i školy, mimoškolní zařízení a další instituce a organizace ve městě. Naše škola využila této možnosti a podala do výběrového řízeni projekt ředitelky školy a p. uč. Kladivy s názvem PODANÁ RUKA projekt preventivních aktivit pro rizikové skupiny dětí a mládeže. Komplex těchto aktivit je shrnutý do 3 hlavních oblastí: 1. Dobrý start do školy, 2. KLUB Z, 3. Letní pobytový tábor, především pro romské děli. Tento soubor aktivit má za cíl změnu postojů, názorů a chování v daných oblastech, zvyšování sebevědomí a osobní zodpovědnosti, správné sebehodnocení, stanovení reálných cílů v životě, poznání sebe sama, zvládání stresů, dokázat řešit své problémy bez pomoci návykových látek. Věříme, že náš projekt bude schválen a přínosné činnosti budeme moci realizovat ku prospěchu potřebných dětí. Neboť osud těchto dětí leží v našich rukách. O jejich životním úspěchu či neúspěchu rozhoduje vztah a pomoc nás dospělých. Jak využijí podané ruky, záleží však nejvíce na nich samotných. Zajímavý Příbor LUBOMÍR LOUKOTKA, RUDOLF JARNOT Dnes se zase podíváme na pár starých obrázků. Na prvním snímku je část severní a východní strany náměstí. Fotografie pochází podle všech známek asi z roku V domě na levé straně je hostinec a ještě tam není řeznictví. To tam bylo až v r V dalším domě bylo klempířství Frant. Staňka (majitel domu) a holičství Terezie Zikmundové. Následuje hotel Hirsch (U Jelena) a hned vedle další hotel Kladiva. Tady byla zřejmě ubytovaná ta, která na pohlednici napsala zde bydlím. Na konci severní strany stojí už dostavěný palác s galanterií A. Taubra dole. Následuje dům č. 41, Kirschbaumovo řeznictví, které blíže vidíme na druhé fotografii z roku MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 8

9 Třetí fotografie nám ukazuje hostinec U Nádraží, tzv. Rožek Tady těžko zjišťuji, kdy to bylo fotografováno. První patro se stavělo v roce 1903, a to už na obrázku vidíme. Podle toho strážníka to bylo ještě za Rakouska. Takže někdy mezi lety Budova to byla velice pěkná, secesní. V roce 1966 byla přestavěna do nynějšího krabicového stylu na hotel U Nádraží. Škoda, že fotograf nezachytil celou budovu, ale šlo mu zřejmě o skupinu osob před hostincem. Hrajeme pro MŠ: Pondělí v 9.30 hodin Myší kočičiny Zveme i rodiče s malými dětmi! Program kina ÚSMĚV Příbor na měsíc březen 2002 Co nového v kině? LUDMILA ŠTŮSKOVÁ, VEDOUCÍ KINA Od měsíce února 2002 budou do našeho programu pravidelně zařazeny filmy pro náročného diváka. Pokud to programování dovolí, budou tyto filmy zařazeny vždy na poslední hrací termín v měsíci. Filmy budou vždy označeny větou film pro náročného diváka a zvýrazněny barevným rámečkem. Doufáme, že tyto filmy budou navštěvovány a naše snaha nezůstane promarněná. Prosíme příznivce těchto filmů, aby i oni svými požadavky přispěli k výběru programu. Tímto oslovujeme i ostatní diváky, aby přispěli svými požadavky a nápady. Své názory můžete nahlásit v pokladně kina nebo přímo u vedoucí kina. Budeme se snažit vašim požadavkům vyhovět a pokusíme se tituly zařadit co nejdříve do programu. Děkujeme Program kina ÚSMĚV Příbor na měsíc únor 2002 Pátek v a ve hodin Scary Movie 2. USA parodie, 93, přístupný. Fakt děsnej biják. Volné pokračování filmu Děsnej biják s rozdílem, že se parodie nevztahují pouze na filmy Vřískot. Pondělí v a ve hodin England! Německo-ruský film, 98, č. tit., přístupný od 15 let. Drama o naději a útěku před vlastním osudem. Středa v a ve hodin ATLANTIDA: Tajemná říše. USA, 96, česká verze, přístupný. Další výprava za tajemstvím ztraceného kontinentu, tentokrát kreslená a Disneyova, i když ne tak úplně pro děti (nebo ne dost pro děti ) Pátek v a ve hodin Jako kočky a psi. USA, 90, česká verze, přístupný. Heslo dne 3: Kočky a psi jsou super ale co třeba takové veverky? Že kočka není pes, že včera není dnes, v tom je ten hlavní fígl, že nový Bond je bígl. A jeho osud je v jeho prackách. Pondělí v a ve hodin Prokletí žlutozeleného škorpióna. USA, 100, č. tit., přístupný od 12 let. Nesázejte na koně, který má Parkinsona. Užijte si zbytek života a neskákejte z okna, zvláště, když jsou otevřena. Hl. role Woody Allen. Film pro náročného diváka: Středa v a ve hodin Divoké včely. ČR, 96, přístupný od 15 let. Tatiana Vilhelmová a Májkl Džeksn, Jaroslav Dušek a báby chlastalky, zelená peprmintka a modrá armáda, dluhy a výherní automaty, chudoba a štěstí V tragikomedii všedního dne Bohdana Slámy. Pondělí v a ve hodin Moulin Rouge. Muzikál USA, 105, č. tit., přístupný od 12 let. Žádné zákony. Žádná omezení. Jediné pravidlo. Nikdy se nezamiluj. Středa v a ve hodin Neříkej ani slovo. Thriller USA, 105, č. tit., přístupný od 15 let. neřeknu! Z prostředí psychiatrie Lékař, který má vyšetřit podivný stav pacientky Elizabeth, najednou zjistí, že mu byla unesena dcera. Vzkaz od únosců: Neříkej ani slovo a zjisti od Elizabeth šest čísel. Zvládne lékař tuto situaci jako otec i jako psychiatr? Pátek v a ve hodin Rychle a zběsile. 107, č. tit., přístupný od 12 let. Repríza úspěšného amerického filmu z prostředí sportovních automobilů a gangů, které vykrádají tiráky Rychlost je pro ně drogou. Pondělí v a ve hodin Prci, prci, prcičky 2. Komedie USA, 105, č. tit., přístupný od 15 let. Volné pokračování amerického filmu Prci, prci, prcičky. Panictví se zbavili, touhy po sexu ne! Středa v a ve hodin Sexy bestie. Komedie thriller USA, 88, č. tit., přístupný od 15 let. Zabijácký herecký výkon Bena Kingsleyho v roli zabijáka. Pátek v a ve hodin Jeepers Creepers. Thriller horor USA, č. tit., 90, přístupný od 15 let. Co tě žere? O tom raději nepátrej! Trish a její bratr Darry po cestě z univerzity odstartují hysterický boj o holý život. Jen starý gramofon si vesele prozpěvuje hodně starou písničku: Jeepers, Creepers Pondělí v a ve hodin Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko. ČR, 100, přístupný. Komedie pro celou rodinu. Hrají: J. Somr, J. Švandová, J. Lábus, V. Jandák, S. Zázvorková, I. Janžurová, J. Molavcová, ad. Středa v a ve hodin Intimita. Milostné drama, Francie Velká Británie, 119, č. tit., mládeži nepřístupný. Nic než sex. A co dál? Film o dvou lidech, kteří se scházejí každou středu jen kvůli sexu. Pátek v a ve hodin Belhpegor: Fantom Louvru. Francie, 100, přístupný. Mumie útočí v Paříži. Přízrak pocházející z doby egyptských faraónů terorizuje největší muzeum na světě. Pondělí v a ve hodin Pravá blondýnka. Komedie USA, 96, č. tit., přístupný od 12 let. Letos letí blondýnky, ale pozor Na paškál je jednoduchost a jednoúčelnost blondýnek. Středa v a ve hodin Pán prstenu společenstvo prstenu. Dobrodružný film USA, 170, č. tit., přístupný od 12 let. Jeho moc ovládne každého, kdo po něm touží. Jen jediný mu dokáže odolat. Společenstvo devíti jej musí zničit. MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 9

10 Film pro náročného diváka Pátek v a ve hodin Můj bratr Tom. Drama Velká Británie, č. tit., 109, přístupný od 15 let. Drama o dívce, která zjistí, že láska a tragédie jsou jen kousek od jejího domova. Ráda se toulá přírodou, tak jako Tom ztracená duše. Jessica byla znásilněna a o svém problému nemůže s nikým mluvit. Postupně mezi ní a Tomem začíná růst váhavý milostný vztah Hrajeme pro MŠ: Pondělí v 9.30 hod. Královna Koloběžka Zveme i maminky s malými dětmi! Připravujeme: Nadvláda gangů, Jedinečný, Babí léto, Bratrstvo vlků, Mandolína kapitány Corelliho, Lucky, Break Klikaři, Příšerky, Kdo s koho Rezervace vstupenek a místenek je možná na tel.: vedoucí pokladní kino Využijte pronájmu kinosálu k různým akcím: 150 Kč / l hod. Využijte promítání reklamy v našem kině: 150 Kč / l měsíc. ZŠ Npor. Loma pořádá Společenský večírek v pátek od hodin Hledám investory, kteří jsou ochotni finančně pomoci při modernizaci dětského dopravního hřiště v Příboře a kterým není jedno, že naše děti, ať již jako chodci nebo cyklisté, jsou účastníky dopravních nehod a na silnicích nám i umírají. Toto dětské dopravní hřiště je jediné v okrese Nový Jičín, kde se děti ZŠ učí především jak si svůj život zachovat. Informace na tel Provozovatelka Dětského dopravního hřiště Bronislava Maly Poděkování Chtěli bychom touto cestou poděkovat za velmi milou pozornost, kterou našemu zlatému výročí, kdy jsme si spolu s rodinou připomněli náš svatební den, věnovali pan místostarosta Ing. Bedřich Turek, paní Zdenka Pustějovská, Mgr. Libuše Klaudová a děti ze ZŠ Npor. Loma, které svým působivým vystoupením dotvořily celkovou atmosféru slavnostního obřadu. Poděkování zasílají zlatí manželé Dudkovi Blahopřejeme našim občanům, kteří oslaví svá životní jubilea od 15. února do 15. března 2002 Marie Mihoková, Jarmila Pavlisková, Marie Bouchalová, Josef Lys, Ludmila Plešková, Stanislav Kabát, Božena Ivánkova, Jaroslav Jurečka, Jiřina Tomčáková, Eliška Frydrychová, Růžena Masnicová, Josef Gelnar, Anežka Kotková, Karolína Pavlíková, Božena Pospíšilová, Marie Štěpánová, Božena Horáková, Jitka Zapletalová, Marie Lutzová, Františka Šumberová, Amalie Rajnochová, Marie Kubešová, Václav Růžička, Drahomír Sokol, Františka Kaňová, Aurelie Polášková, Růžena Kouřilová, Eliška Sýkorová LONKA Příbor a. s. pronajme prostory stolárny o výměře asi 72 m 2. Stolárna se nachází v areálu podniku, jako samostatný objekt. Ke stolárně patří sklad o výměře asi 95 m 2. Strojové vybavení stolárny = kombinovaná tloušťovačka, egalizační frézka a vrtačka na dřeva (typ DYSB 3/40), kombinovaná frézka a kotoučová pila (typ DYFC 2) a stojanová vrtačka. Součástí pronájmu stolárny je i sklad a strojové vybavení. Pro trvalý provoz jako stolárna drobná úprava nutná. Jiné využití po dohodě možné. Cena dle dohody. Kontakt: Pan Bukovjan, tel.: LONKA Příbor a. s., prodá traktorový sklápěcí přívěs PS Agro, nosnost 3000 kg, rok výr Technický stav 50 %. Přívěs má SPZ, ale nemá TK. Cena: Kč. Kontakt: Pan Bukovjan, tel.: MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 10

11 Pozvánka Městský koordinační výbor KSČM v Příboře zve ženy našeho města na Společenskou oslavu k Mezinárodnímu dni žen, která se uskuteční v bývalé jídelně ZŠ Dukelská ve středu 6. března 2002 s kulturním programem začátek v hodin. Srdečně zvou pořadatelé Pozvánka Basketbalový klub Příbor vás srdečně zve na SPOLEČENSKÝ VEČER dne v hodin v prostorech tělocvičny základní školy Npor. Loma. Cena vstupenky včetně večeře 150 Kč. Vstupenky slosovatelné, bohaté občerstvení a večeři zajišťuje firma RICCO, p. R. Korčák. Výborná muzika, skvělá zábava, tombola. Vstupenky v prodeji u předsedy klubu p. Jiřího Slaného tel nebo u trenérů jednotlivých družstev. Sbor dobrovolných hasičů Příbor pořádá v sobotu 23. února 2002 od hodin v prostorách Katolického domu v Příboře tradiční hasičský ples k tanci a poslechu budou hrát dvě hudby Zlaťanka z Brna Vinohrad Kompromis z Ostravy a v sobotu 2. března 2002 od hodin hasičský masopustní ples k tanci a poslechu bude hrát TRT pod vedením Pavla Böhma. Vstupné: velký sál.. 60 Kč malý sál Kč jídelna Kč Čeká na vás bohaté občerstvení i tombola. Předprodej vstupenek: 14. a 15. února 2002 od hod. do hod. a 16. února 2002 od 9.00 hod. do hod. v požární stanici Příbor. Srdečně zvou příborští hasiči, kteří věří, že i vy své starosti a problémy odložíte a s dobrou náladou přijdete mezi nás. MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA 11

12 Jindřich Lukeš Sládkova Příbor tel+fax: 0656 / mobil: e mail: VODA TOPENÍ PLYN Provádíme dodávku, montáž a rekonstrukce: Vodovodů a kanalizací vnitřních i venkovních Plynovodů a spotřebičů vnitřních Ústředního, podlahového a stěnového vytápění Kotelen a výměníkových stanic Tepelných čerpadel a solárních ohřevů Dále provádíme: Inovace koupelen a sociálních zařízení Regulace topných systémů a kotelen Provedení ocel, plat a lisovaná měď Samozřejmostí je odborná cenová nabídka Kontaktujte nás na výše uvedených telefonních číslech MùSÍâNÍK MùSTA P ÍBORA Měsíčník Městského úřadu v Příboře, tel.: , fax: Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vydavatel není zodpovědný za názory přispěvatelů. Foto Rudolf Jarnot, Lubomír Loukotka. Vyrobila Beatris, Dobrá

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zastupitelstvo města:

Zastupitelstvo města: Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 3. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 27. ledna 2011 v malém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod. Zastupitelstvo

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1. Oficiální název Obec Tupadly 2. Důvod a způsob založení Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 03.11.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Správní odbor a obecní živnostenský úřad

Správní odbor a obecní živnostenský úřad Správní odbor a obecní živnostenský úřad Vedoucí odboru Oddělení matriky Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů vedoucí oddělení Oddělení přestupkové Oddělení obecní živnostenský

Více

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Město Děčín U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Usnesení č. 48/02 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a usnesení č. 1294/01 - tajemník MěÚ VzDK, usnesení

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

O B E C C H A L O U P K Y

O B E C C H A L O U P K Y O B E C C H A L O U P K Y Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 ze dne 28.12.2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k 17. 3. 2004/ I. Obce 1. zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a vyhlášení závazné části územně pozdějších předpisů - 29 odst. 3 plánovací

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Město Ivančice spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Státní správu

Více

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 400,0 třídění odpadu 400,0 714 Školství celkem 1800,0 mateřské školy příspěvky rodičů 695,0 mateřské školy

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence Cíl kapitoly Cílem kapitoly je poskytnout vedoucím úředníkům územních samosprávných celků základní informace o problematice zajišťování

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 13. června 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 30.11.2003 Příjmy v tis. Kč 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 280,0 322,0 115,0 třídění odpadu 280,0 322,0 115,0 714 Školství celkem 1986,9 1451,6 73,1 mateřské

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.6.2011 Bod č. 95 OZ schválilo navržený program jednání OZ Bod č. 96 OZ souhlasí a nemá žádných připomínek k předchozímu zápisu. Bod č. 97 OZ nemá

Více

ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Předkládá : Ing. Jaroslav Polášek ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Obsah: 1. ODBOR SPRÁVY MAJETKU - ČINNOST A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 2. ODDĚLENÍ

Více

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Městské zastupitelstvo v Lubech schválilo na svém 17. zasedání, konaném dne 31. ledna 2000 tato Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Obsah: 1. Úvod 2. Zveřejňování informací 3. Způsob a rozsah

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

U s n e s e n í z 1. řádného jednání RM, které se konalo dne od hod. v kanceláři starosty města

U s n e s e n í z 1. řádného jednání RM, které se konalo dne od hod. v kanceláři starosty města U s n e s e n í z 1. řádného jednání RM, které se konalo dne 15. 1. 2014 od 15.00 hod. v kanceláři starosty města 1/2014 RM bere na vědomí zprávu o činnosti městské knihovny za rok 2013. 2/2014 RM bere

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 32. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 26.06.2014 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 5. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19. května 2011 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod.

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 30176/2011-26 ze dne 17. ledna 2012, kterou se

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místních

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 23.06.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Vnitřní předpis č. 27

Vnitřní předpis č. 27 MĚSTSKÝ ÚŘAD BEZDRUŽICE TAJEMNICE ČSA 196 349 53 BEZDRUŽICE Bezdružice dne 27.8.2014 č.j.: BTAJ/2388/2014 Vnitřní předpis č. 27 PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM OBSAH: 1. Úvod... 1 2. Zveřejňování

Více

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 04. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 568 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016 2025 Cílem Vládního plánu financování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného v mimořádném termínu dne 4. dubna 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16:00 hod. VARIANTA

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí schválený radou města dne 5.8.2014, který nabyl účinnosti dnem 1.9.2014, se

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření Schváleno ZM dne 16. 4. 2015 č. usn. 2015/4/120 Město Štětí Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření V rámci II. rozpočtového opatření jsou navrhovány úpravy vyplývající z vyúčtování medií, z upřesněných

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 DNE: 17.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 10/2015/KS/4 NÁZEV: ANOTACE: Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Rozpočet na rok Navrh rozpočtu městyse na rok Příjmy:

Rozpočet na rok Navrh rozpočtu městyse na rok Příjmy: Rozpočet na rok 2010 Navrh rozpočtu městyse na rok 2010 Příjmy: 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1 500 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 200 000 1113 Daň z příjmů fyzických osob

Více