Grantové schéma. Síť sociální integrace Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy"

Transkript

1 Grantové schéma Síť sociální integrace 2004 Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1

2 Obsah 1. Úvod Základní informace o grantovém schématu Číslo grantového schématu Název grantového schématu Číslo a název programu/opatření/podopatření Kategorie oblastí intervence SF Poskytování informací ke grantovému schématu Umístění grantového schématu Cíle grantového schématu Širší cíle grantového schématu Specifický cíl grantového schématu Koneční uživatelé / Příjemci podpory Partneři žadatele Podporované akce Podmínky grantového schématu Všeobecné podmínky grantových schémat Doba realizace akcí Místo realizace akcí Podmínky přijatelnosti akce Uznatelné náklady Forma a výše podpory Forma podpory Minimální výše podpory Dělení akcí do etap Maximální výše podpory Disponibilní zdroje pro 2. kolo výzvy Účast v dalších programech podpory Jak postupovat při vyplňování a předkládání žádosti hodnocení žádostí Doplňující informace Seznam příloh Žádosti o financování akce Monitorovací ukazatele (monitorovací ukazatele, definované pro příslušné kolo výzvy)

3 1. ÚVOD Tento dokument blíže specifikuje podmínky níže uvedeného grantového schématu. Před studiem této přílohy si musí žadatel prostudovat Pokyny pro žadatele pro grantová schémata, implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji, kde jsou uvedeny obecně platné informace, požadavky, podmínky a pravidla vztahující se k předkládání a realizaci akcí v grantových schématech, která jsou v působnosti Moravskoslezského kraje. 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU 2.1 Číslo grantového schématu Bude doplněno podle informace od Řídícího orgánu. 2.2 Název grantového schématu Síť sociální integrace 2004 Akronym : SSI 2.3 Číslo a název programu/opatření/podopatření Program : Číslo a název priority: Společný regionální operační program 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Číslo a název opatření: 3.2 Podpora sociální integrace v regionech 2.4 Kategorie oblastí intervence SF Sociální začlenění 22 Rozvoj vzdělávání a odborné přípravy, která není zaměřená na konkrétní 23 sektor (osoby, firmy) Akce na trhu práce ve prospěch žen Poskytování informací ke grantovému schématu Odpovědnost za realizaci grantového schématu má oddělení řízení grantových schémat odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28.října 117, Ostrava. Průběžné informace poskytuje: oddělení řízení grantových schémat, odbor regionálního rozvoje, Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, tel , fax : , Realizace grantového schématu bude řízena Administrativním týmem grantových schémat Moravskoslezského kraje. Zodpovědným pracovníkem za předmětné grantové schéma je Ing. Monika Chmelařová, tel , fax : , 3

4 2.6 Umístění grantového schématu NUTS II Moravskoslezsko NUTS III Moravskoslezský kraj Grantové schéma pokrývá celé území kraje viz Příloha C Programového dodatku SROP, verze 0.9 říjen CÍLE GRANTOVÉHO SCHÉMATU 3.1 Širší cíle grantového schématu Všeobecným cílem grantového schématu je: 1. zvýšit sociální integraci a zaměstnanost v Moravskoslezském kraji s ohledem na podporu rovných příležitostí a zapojování partnerství na místní úrovni 2. snížit výskyt sociálně patologických jevů v regionu se zaměřením na prevenci 3.2 Specifický cíl grantového schématu Specifickým cílem grantového schématu je zajistit síť: a) dostupných a kvalitních služeb sociální péče, tj. služeb poskytujících pomoc lidem, kteří vlivem omezené schopnosti pohybu a orientace a/nebo z jiných závažných důvodů nejsou samostatně schopny dostatečně zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby bez pomoci jiné osoby; cílem je umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, b) dostupných a kvalitních služeb sociální prevence, tj. služeb, jejichž cílem je předcházení nepříznivých sociálních životních situací a ochrana společnosti před vznikem a šířením sociálně negativních jevů; cílem je umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, s kapacitou odpovídající potřebám regionu a s podporou partnerství v místních komunitách. 4. KONEČNÍ UŽIVATELÉ / PŘÍJEMCI PODPORY Z konečných uživatelů uvedených v kapitole Pokynů pro žadatele mohou získat v rámci daného grantového schématu podporu: obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi či krajem, Hospodářská komora ČR a její složky a nestátní neziskové organizace (NNO), mezi které patří: - občanská sdružení - vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů - obecně prospěšné společnosti - zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech - církevní právnické osoby - zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech a jimi zřizované organizace pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí - nadace a nadační fondy - zřízené podle zákona č. 227/1997. V rámci GS nemohou působit podnikatelské subjekty jako koneční uživatelé. Příjemce podpory musí k k datu podání Žádosti splňovat všeobecné požadavky uvedené v kapitole 5.2 Pokynů pro žadatele, přičemž akce bude realizována na území Moravskoslezského kraje. Konečný uživatel obdrží finanční podporu k realizaci projektu (akce) prostřednictvím Moravskoslezského kraje. 4

5 4.1 Partneři žadatele Na partnery žadatele, pokud mají být příjemci podpory z grantového schématu, se vztahují stejné podmínky jako na žadatele. 5. PODPOROVANÉ AKCE Podporované projekty (akce): - realizují aktivity z oblasti sociální integrace, podpory partnerství a zpracování komunitních plánů, zlepšení životních podmínek v obcích a z oblasti prevence sociálně patologických jevů souhrnně uvedené v kapitole Pokynů pro žadatele - jsou zaměřeny na osoby ohrožené sociální exkluzí a exkludované: děti a mládež ohrožené delikvencí absolventi škol a mladiství bez praxe lidé ne plně gramotní, bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací dlouhodobě nezaměstnaní lidé s omezenou schopností pohybu a orientace národnostní a etnické menšiny uprchlíci osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody, ústavních a ostatních sociálních a výchovných zařízení osoby ohrožené prostitucí osoby bez přístřeší drogově závislí oběti násilí a osoby nemocné AIDS - zvyšují sociální integraci a zaměstnanost v Moravskoslezském kraji a zohledňují princip rovných příležitostí a zapojování partnerství na místní úrovni - snižují výskyt sociálně patologických jevů v regionu při zaměření na prevenci - jsou vázány na vytvoření nových pracovních míst - jsou neinvestičního charakteru - nejsou předkládány jako projekt v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů - realizují se na území Moravskoslezského kraje (NUTS II Moravskoslezsko) 6. PODMÍNKY GRANTOVÉHO SCHÉMATU 6.1 Všeobecné podmínky grantových schémat Všeobecné podmínky jsou uvedeny v kapitole 5. Pokynů pro žadatele v rámci grantových schémat Moravskoslezského kraje. 6.2 Doba realizace akcí Projekty (akce) musí být ukončeny do Místo realizace akcí Místem realizace akcí je Moravskoslezský kraj. 6.4 Podmínky přijatelnosti akce 5

6 - projekt (akce) se vztahuje pouze na dané grantové schéma vycházející z opatření 3.2 SROP - akce je realizována na území Moravskoslezského kraje - akce je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie - akce respektuje minimální hranici celkových uznatelných nákladů stanovenou daným grantovým schématem, jež činí ,- Kč - akce nemá prokazatelně negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit prostupujících dané grantové schéma, kterými jsou: udržitelný rozvoj, rovné příležitosti, informační společnost, sociální integrace a zaměstnanost a vyvážený rozvoj regionů - žadatel splňuje definici konečného uživatele / příjemce podpory uvedenou v bodu 4. této přílohy - ekonomické analýzy akce jsou ve věcném a formálním souladu s doporučenou metodikou - žadateli nebyl na danou akci přidělen finanční příspěvek z jiného dotačního programu České republiky ani z jiného programu financovaného EU 6.5 Uznatelné náklady Financovatelné budou: aktivity přímo související s akcí, vynaložené nejdříve ode dne registrace Žádosti o financování akce do Uznatelné náklady definované v kapitole 5.4 Pokynů pro žadatele jsou v rámci daného grantového schématu specifikovány dle Operačního manuálu pro Operační program rozvoje lidských zdrojů, verze 1.0, květen 2004 takto: osobní náklady - náklady na personál, který je přímo zapojen do realizace akce (zaměstnanci žadatele a jeho projektových partnerů) o výdaje musí odpovídat nominálním mzdám a zákonným odvodům na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem - pojištění musí být zaplaceno (sociální pojištění ve výši 26 %, zdravotní pojištění ve výši 9 %) a dalším nákladům (např. na odměny) o výdaje nesmí přesáhnout výši cen v místě obvyklých o čas skutečně strávený realizací akce je třeba dokladovat pracovními výkazy jednotlivých zaměstnanců o pokud se zaměstnanec podílí přímo na akce pouze částí svého úvazku, musí být výdaje související s jeho pracovní činností rozděleny na základě prokazatelného kritéria na výdaje související s akcí a na výdaje s akcí nesouvisejícím o případně další výdaje na personál, které je zaměstnavatel povinen hradit na základě platných právních předpisů cestovní náhrady (např. ubytování, cestovné a stravné) personálu, který je přímo zapojen do realizace akce za předpokladu, že náhrady odpovídají cenám obvyklým a nepřesahují míru obvykle akceptovanou poskytovatelem grantu (včetně letenek turistickou třídou: o cestovní náhrady pro české občany se stanovují v souladu s platnou českou legislativou zákon 119/1992 Sb., o cestovních náhradách) o per diems pro cizince v ČR se stanovují podle sazeb EU publikovaných na internetu výdaje na nákup nového vybavení a zařízení, které je nezbytné pro akce, jejichž součástí je výzkum, vývoj, nebo odborný výcvik, např. počítačové vybavení, připojení k síti pro přenos informací a počítačů ve školicích, výcvikových čí výzkumných centrech, vybavení k výuce, strojní zařízení pro výuku či zlepšení odborných dovedností a dále nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem akce, jak je dohodnuto ve schválené akci: 6

7 o výdaje na nákup jedné položky nového vybavení či zařízení hmotného majetku (u PC se jednou položkou rozumí celá PC sestava, tj. počítač, monitor, klávesnice, myš) nesmí přesáhnout částku Kč o výdaje na nákup jedné položky nehmotného majetku nesmí přesáhnout částku Kč výdaje na nákup použitého zařízení při dodržení následujících podmínek: o prodejce použitého zařízení vystaví prohlášení, ve kterém potvrdí, že toto nebylo ani jednou v průběhu uplynulých sedmi let získáno prostřednictvím státní dotace nebo podpory Společenství o použité zařízení musí být oceněno znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem a kupní cena nesmí být vyšší než cena zjištěná znaleckým posudkem, který nesmí být starší 3 měsíců o cena použitého zařízení nesmí přesáhnout jeho tržní cenu o cena musí být rovněž nižší než výdaje na obdobné avšak nové zařízení o pořízení bude doloženo dokladem, že zařízení splňuje platné normy a standardy o výdaje na nákup jedné položky použitého zařízení nesmí přesáhnout částku Kč nájem/splátky operativního leasingu zařízení a budov je uznatelný výdaj za těchto předpokladů: o jedná se o splátky operativního leasingu (smlouva o zpravidla krátkodobém pronájmu, kdy se po jeho ukončení najatá věc vrací pronajímateli, vlastnické právo na nájemce nepřechází) o nájemce musí prokázat, že leasingová smlouva byla nejhospodárnější metodou k získání předmětu nájmu o pokud bude zjištěno, že např. výdaje za pronájem by byly nižší, nadbytečné výdaje budou z uznatelných nákladů odečteny o pokud grant přijímá nájemce, grant musí být používán na výdaje nájmu o pokud budova nebo zařízení jsou využívány k jiným účelům, které přímo nesouvisí s cíli akce, uznatelná bude pouze poměrná část těchto nákladů (metodika výpočtu musí být zachována po celou dobu akce včetně závěrečného vyúčtování a případného auditu) výdaje na nákup nového a použitého vybavení a zařízení a výdaje na splátky leasingových smluv operativního leasingu celkem by neměly přesáhnout 25% celkových uznatelných nákladů akce výdaje na nákup drobného hmotného majetku, který je pro realizaci nezbytný odpisy vlastního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, jehož využívání je nezbytné a přímo souvisí s cíli akce za splnění následujících podmínek: o k nákupu tohoto nemovitého majetku nebo zařízení nedošlo za přispění státní dotace nebo podpory Společenství o pokud je majetek využíván i k jiným účelům, které přímo nesouvisí s cíli akce, uznatelná bude pouze poměrná část těchto nákladů, metodika výpočtu musí být zachována po celou dobu akce včetně závěrečného vyúčtování a případného auditu o odpisy se vztahují výlučně na období realizace akce o pro způsobilost odpisů musí příjemce doložit pořizovací cenu majetku účetním dokladem o majetek bude odepisovat podle svého účetního odpisového plánu, ale maximálně do výše poměrné části ročních odpisů stanovené s přesností na měsíce či dny připadající na dobu realizace o výše ročních odpisů se stanoví jako podíl pořizovací ceny a příslušné doby odpisování stanovené pro účely daně z příjmu pro jednotlivé druhy majetku o odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru 7

8 o životnost majetku se určí podle přílohy č. 1 k zákonu č.586/1992 Sb. a 30 tohoto zákona režijní výdaje za podmínky, že jejich základem jsou skutečné výdaje přímo související s realizací akce spolufinancovaného z OP RLZ a jsou určeny v poměru dané činnosti za pomoci nestranné a oprávněné metody, musí být prokazatelně doloženy; metodika výpočtu musí být zachována po celou dobu akce včetně závěrečného vyúčtování a případného auditu, jedná se o tyto výdaje: o výdaje na nájem kanceláře, nákup vody, paliv a energie, telefon, fax, internet, úklid a údržba o z výpočtu částky za nájem by měla být zřejmá skutečná roční výše nájemného žadatele o doba, po kterou byla kancelář/část budovy pro akci využívána a výsledné uznatelné výdaje na nájemné, poplatky za nákup vody, paliv a energie, telefon, fax, internet, úklid a údržbu by měly být stanoveny obdobně o režijní náklady akce by neměly překročit 7 % celkových uznatelných nákladů akce (maximální limit stanovený ŘO) administrativní výdaje - výdaje na spotřební a provozní materiál, poštovné, telefon, fax: o musí přímo souviset s realizací akce o žadatel musí prokázat, že jsou pro efektivní realizaci akce nezbytné o u poplatku za telefon a fax musí být možné provedení položkové kontroly za konkrétní telefon a fax o součástí spotřebního materiálu mohou být takové položky jako jsou např. poštovné, kancelářské potřeby a jiné výdaje, u kterých může žadatel jasně prokázat, že jsou pro účelné uskutečnění akce nezbytné výdaje na opravu a údržbu pouze pokud souvisejí s položkami, které jsou uvedeny jako uznatelné výdajové položky ve schválené Žádosti a v rámci životnosti akce: o opravou se rozumí odstranění účinku částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu o uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení výdaje vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli za dodržení následujících podmínek - s dodavateli bude uzavřena smlouva, ve které budou specifikovány aktivity a jejich rozsah včetně přehledu uznatelných výdajů s nimi spojenými a ve které se dodavatel zaváže k: o plnění všech pravidel a podmínek smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem grantu o poskytnutí nezbytných informací týkajících se dodavatelských činností orgánům provádějící audit a kontrolu; o uchování účetní dokumentace po dobu 10 let po ukončení akce; o povinnosti přiznat jakýkoli příjem vzniklý v průběhu či z výstupů akce o u grantových projektů výdaje na dodávky nesmí převýšit 49 % celkových nákladů akce - v odůvodněném případě povolí ŘO navýšení podílu o postup pro uzavírání dodavatelských smluv se bude řídit zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a pokyny ŘO výdaje vyplývající přímo ze smlouvy, např.: o šíření informací o specifické hodnocení akce o pojištění o bankovní poplatky za založení a vedení oddělených samostatných účtů výdaje na právní poradenství, notářské poplatky, výdaje na technickou a finanční expertizu, pokud musely být vynaloženy v souvislosti s realizací akce, jsou v souladu s cíly opatření a pokud jsou nezbytné k realizaci akce 8

9 výdaje na dokončení drobné stavební úpravy spojené s úpravou pracovního místa nebo které usnadní přístup osobám zdravotně postiženým do výše ,- Kč na jednotlivý majetek v úhrnu v jednom zdaňovacím období výdaje na přímou podporu jednotlivcům: o výdaje na ubytování, cestovné a stravné účastníků rezidenčních školení o příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby pro účastníky vzdělávacích akcí mzdové příspěvky pro cílové skupiny do výše dvojnásobku minimální mzdy a zároveň maximálně 75 % z hrubého příjmu pro dané pracovní místo (pokud je příjemcem podpory podnikatelský subjekt, pak je výše limitu stanovena na základě rozhodnuti ÚOHS) DPH: o neplátci DPH u žadatele, který není plátcem DPH a tudíž nemá nárok na od DPH na vstupu je DPH považováno za uznatelné. Musí být doloženo příslušnými daňovými doklady a čestným prohlášením žadatele, že není plátcem DPH o plátci DPH žadatel, který je plátcem DPH, má nárok na od DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., a DPH není tudíž uznatelným výdajem. U plátců DPH není DPH uznatelným výdajem ani v případě, že si plátce DPH neuplatní nárok na od daně na vstupu. V případě, že žadatel je povinen krátit od DPH na vstupu podle 72 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., je uznatelným výdajem část DPH na vstupu, která byla koeficientem zkrácena. Výdaje, které se v rámci ESF nepovažují za uznatelné: Výdaje na nákup zařízení, budov a mobilní infrastruktury, které lze zahrnout do odpisu neboli kapitálové výdaje (např. budovy, pozemky, též výdaje na počítačové sítě, servery). Finanční leasing. Výdaje vzniklé před oficiálním dnem zahájení a po dni ukončení akce. Úroky z půjček, pokuty, finanční tresty a právní výlohy související s právním sporem. Vedení běžného účtu, bankovní poplatky (pokud nevyplývají ze smlouvy). DPH, o jehož vrácení je možné právoplatně žádat; organizace, které se rozhodnou nepožadovat vrácení vratné DPH, nemohou DPH vykazovat jako uznatelný náklad. Jiné daně a správní poplatky, které jsou příjmy státního rozpočtu, nebo rozpočtu krajů či obcí. Výdaje, které jsou součástí likvidace společnosti. Odstupné. Platby příspěvků do soukromých penzijních fondů. Mateřská a nemocenská. Nedobytné pohledávky. Spekulativní nájemné, kdy je žadatel vlastníkem nemovitosti nebo ji užívá zdarma. Debetní úroky, výdaje směnečné a jiné čistě finanční výdaje. Výdaje spojené s přípravou akce (platby konzultantům, kteří pomáhají s vyplňováním Žádostí či Žádostí o proplacení akce). Smlouvy o splátkovém prodeji. Smlouvy s dodavateli, které nepřináší navýšení hodnoty. Smlouvy jsou uzavřeny s konzultanty nebo zprostředkovateli, u nichž je platba definována jako procentní sazba z celkových nákladů akce, pokud tato platba není 9

10 potvrzena Konečným příjemcem odkazem na skutečnou hodnotu poskytnuté práce či služby. Smlouvy jsou více než dvojúrovňové. Rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy. Kursové ztráty. Další výdaje související se smlouvou operativního leasingu (daň, marže pronajímatele, výdaje na refinancování, režijní výdaje, pojišťovací výlohy). Výdaje na práce prováděné jakožto povinné ze zákona; Výdaje na školení personálu, které je povinné ze zákona. Výdaje na každodenní řízení, monitorování a kontroly žadatele. Jakýkoli náklad, který zcela zřetelně nesouvisí s činností spolufinancovanou ze strukturálních fondů nebo který není možno doložit písemnými doklady. Činnosti, které již v rámci jiných programů či Iniciativ financovaných z ESF či jiných programů financovaných Evropskou unií podporu dostávají. Pokud neuznatelné náklady akce existují, musí být vykázány ve finančním plánu akce a být vždy financovány z vlastních zdrojů žadatele. Výše podílu z ESF požadovaného na akci se snižuje o vlastní příjmy získané z prodeje, pronájmu, služeb, zápisného nebo jiné ekvivalentní příjmy za období realizace spolufinancované činnosti s výjimkou příspěvků soukromého sektoru na spolufinancování činností, které jsou spolu s veřejnými příspěvky uvedeny ve finančních přehledech příslušné podpory. Tyto příjmy musí být zahrnuty do celkového rozpočtu akce. Vlastní příjmy se odvozují ze uznatelných výdajů na činnosti vzniklé v celé jejich výši nebo poměrně podle toho, zda výdaje vznikly v rámci spolufinancované činnosti celkově nebo částečně. 7. FORMA A VÝŠE PODPORY 7.1 Forma podpory Formou podpory bude nevratná přímá pomoc (dotace), poskytovaná konečným uživatelům prostřednictvím Moravskoslezského kraje ze zdroje EU, kterým je v tomto případě Evropský sociální fond, i z veřejných prostředků ČR - státního rozpočtu a rozpočtu kraje. V případě použití soukromých zdrojů (např. u nestátních neziskových organizací) se podíl veřejných prostředků EU a ČR v rámci konkrétního projektu (akce) úměrně sníží. V případě akcí předkládaných obcemi bude část uznatelných nákladů akce hrazena z obecních rozpočtů. Koneční uživatelé (vyjma nestátních neziskových organizací) se budou podílet na financování akcí z vlastních zdrojů v minimální výši 10% celkových uznatelných nákladů. Podpora formou dotace z veřejných zdrojů tak může dosáhnout 90 % celkových uznatelných nákladů na akci, z toho příspěvek EU dosahuje 80% a příspěvek veřejných zdrojů 20%. U nestátních neziskových organizací činí podpora z veřejných zdrojů 100%. Možnost zálohových plateb pro NNO bude, v případě schválení doplňujícího návrhu Řídícího orgánu pro implementaci akcí v rámci ESF, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí, zahrnuta formou dodatku k prováděcí směrnici v rámci příslušného kola výzvy. Na poskytnutí dotace z grantového schématu není právní nárok. 7.2 Minimální výše podpory Minimální výše celkových uznatelných nákladů na 1 akci činí ,- Kč. Na akce s nižšími náklady nemůže být dotace poskytnuta. 10

11 Struktura financování GS Síť sociální integrace z veřejných zdrojů Celkem ČR EU státní krajský obecní (ESF) celkem roz roz roz Akce obcí 100 % 80 % 20 % 0 10 % 10 % Akce krajů 100 % 80 % 20 % 10 % 10 % 0 Akce NNO 100 % 80 % 20 % 10 % 10 % Dělení akcí do etap U větších akcí realizovaných v rámci jednoho grantového schématu je možná etapizace popsaná v kapitole 5.5 Pokynů pro žadatele. Její podmínky řeší smlouva uzavíraná mezi Moravskoslezským krajem a konečným uživatelem. Minimální finanční limit uznatelných nákladů na jednu etapu je ,- Kč. 7.4 Maximální výše podpory Maximální výše podpory není stanovena. 7.5 Disponibilní zdroje pro 2. kolo výzvy Veřejné zdroje nelze v době vyhlášení 2. kola výzvy přesně stanovit. Jejich výše je závislá na zůstatku finančních prostředků z alokace 2004 po schválení akcí z 1. kola výzvy na červnovém zasedání zastupitelstva kraje. Minimální částka k dispozici (příspěvek EU+ČR): ,- Kč (dle výsledků úspěšnosti akcí 1. kola bude částka vyšší). Přesné informace o výši disponibilních prostředků pro 2. kolo výzvy budou známy na konci června. 7.6 Účast v dalších programech podpory Účast akce v grantovém schématu vylučuje možnost čerpání dotace v dalších českých nebo zahraničních programech. Kritérium neslučitelnosti podpory z více dotačních programů bude posuzováno až před podpisem Smlouvy o financování akce, vzhledem k tomu že žadatel v době předložení Žádosti do grantového schématu o přiznání podpory z jiného zdroje ještě nemusí vědět. Žadatel předloží spolu se Žádostí do grantového schématu také Čestné prohlášení o nesouběžném předložení akce i v OP RLZ, jež bude vytištěno jako součást elektronické Žádosti ELZA. 8. JAK POSTUPOVAT PŘI VYPLŇOVÁNÍ A PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI Postup při přípravě a předkládání Žádosti je uveden v kapitole 6. Pokynů pro žadatele pro grantová schémata, implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji. 9. HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ Postup hodnocení Žádostí popisuje kapitola 7. Pokynů pro žadatele pro grantová schémata, implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji a upřesňuje příloha č. 7 uvedených Pokynů. 11

12 10. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 10.1 Seznam příloh Žádosti o financování akce Soulad s rozvojovou strategií Čestné prohlášení (tato příloha bude vytištěna jako součást elektronické Žádosti ELZA) Podrobný roz akce Podklady pro ekonomické hodnocení akce Doklady o právní subjektivitě žadatele Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele Výpis z rejstříku trestů Doklad o prokázání vlastnických vztahů Doklad o partnerství Čestné prohlášení o nesouběžném předložení akce i v OP RLZ (tato příloha bude vytištěna jako součást elektronické Žádosti ELZA) Žádost o příspěvek z rozpočtu kraje Doklad o posouzení vlivu akce na životní prostředí, (dle Pokynu MŽP č. 3/2004 a seznamů vyloučených záměrů z hlediska posuzování vlivu na ŽP a NATURA 2000) Projektová dokumentace (Žadatel předkládá nezbytnou dokumentaci podrobně popisující předmět akce, potřebnou k posouzení předkládaného záměru) Seznam příloh Přílohy předkládané při podpisu smlouvy: Smlouva o vedení účtu Doklad o zajištění finančního krytí akce 12

13 10.2 Monitorovací ukazatele (monitorovací ukazatele, definované pro příslušné kolo výzvy) Identifikační číslo Monitorovací ukazatel Počet podpořených osob (klientů), kteří se zúčastnili programů zaměřených na sociální integraci Úspěšní absolventi programů klienti služeb v oblasti sociální integrace Počet vytvořených hrubých pracovních míst Počet vytvořených hrubých pracovních míst - muži Počet vytvořených hrubých pracovních míst - ženy Reintegrační programy pro občany po návratu z výkonu trestu Programy bezpečnosti obyvatel Programy v oblasti sociální integrace Programy na podporu a rozvoj místního partnerství, komunitního plánování a rozvoje občanské společnosti Míra využití středisek motivace, pracovní rehabilitace a umisťování sociálně ohrožených osob Využití a úspěšnost sociálně integračních programů Vznik a rozvoj místního partnerství, komunitního plánování a rozvoje občanské společnosti Počet informačních a propagačních akcí se zaměřením na sociální integraci v regionech Počet přednášek, seminářů a workshopů Počet přednášek, seminářů a workshopů Příprava a výcvik asistenčních zvířat Povinný X Měrná jednotka Počet X % X % osob za rok realizovaných kapacita 13

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 1 Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 2 Podpora bude poskytnuta neinvestičním projektům zaměřeným na snížení počtu sociálně vyloučených osob, zejména starších 15

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

České republiky. Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce

České republiky. Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž

Více

Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce. České republiky

Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce. České republiky Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1

Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1 Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1 V následující části jsou uvedeny způsobilé, případně nezpůsobilé, náklady pro financování ze strukturálních fondů. Tato pravidla bývají doplněna

Více

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Zkušenosti z kontrol TA ČR Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Oddělení auditu a kontroly Činnost OAaK předběžné, průběžné, následné kontroly, zákon č. 320/2001 Sb., zákon č. 130/Sb., Procesní pravidla (552/1991

Více

Způsobilé výdaje projektů

Způsobilé výdaje projektů Způsobilé výdaje projektů Apolena Karasová Ministerstvo financí ČR CFCU - Zprostředkovatel programu Způsobilé výdaje projektů Zahrnutí výdaje do rozpočtu projektu Účel výdaje Datum uskutečnění výdaje Evidence

Více

PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ

PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ PRACOVNI PŘKLAD PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 C-USTANOVENI.DOC 1 Obsah A. PRAVIDLA O OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ... 3 1. VÝDAJE SKUTEČNĚ

Více

Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 1 Projektový servis UP Projektový servis UP = informačně-poradenské centrum poskytující komplexní služby v oblasti projektového managementu Od 1. 1.

Více

Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Příloha č. 1

Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Příloha č. 1 Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Metodika financování a vykazování projektových aktivit pro projekt Posílení kapacit při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji, verze 3/2007

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Nadace

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Semináře ke sledování a vyhodnocování efektivity financovaných sociálních služeb

Semináře ke sledování a vyhodnocování efektivity financovaných sociálních služeb Semináře ke sledování a vyhodnocování efektivity financovaných sociálních služeb 23., 24., 27., 29. 4. 2015 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby při realizaci projektů Ing. Jarmila Svobodová Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby v žádostech/ projektech

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi RESTART 2013 Obsah PROGRAM PODPORY MALÝCH PODNIKŮ POSTIŽENÝCH POVODNĚMI... 1 RESTART 2013... 1 1. CÍL PROGRAMU... 3 1.1. Základní ustanovení...

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Phare 2003 RLZ Financování

Phare 2003 RLZ Financování Phare 2003 RLZ Financování květen 2005 regionální informativní semináře Ing. Kateřina Auerveková auervekova@nvf nvf.cz Národní vzdělávací fond Obsah 1. Rozpočet 2. Předpokládané zdroje financování 3. Platební

Více

Formy podpory v rámci FNNO

Formy podpory v rámci FNNO Formy podpory v rámci FNNO GRANT k podpoře PROJEKTU Fond pro bilaterální spolupráci: DOPLŇKOVÝ GRANT k podpoře PROJEKTU KBS Výše grantu 300.000 Kč 1.000.000 Kč Režim plateb grantu zálohová platba 80% grantu

Více

Podmínky dotačního programu

Podmínky dotačního programu Podmínky dotačního programu Číslo programu Název programu 15SMV02 Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 3.11.2014

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů Kultura a strukturální fondy PhDr. Blažena Křížová Ministerstvo práce a sociálních věcí 9.12.2005 Česká republika disponuje obrovským bohatstvím kulturního

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Královéhradecký kraj. Pokyny pro žadatele. Grantové schéma pro integraci obtížně zaměstnatelných skupin obyvatel na území Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj. Pokyny pro žadatele. Grantové schéma pro integraci obtížně zaměstnatelných skupin obyvatel na území Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj Pokyny pro žadatele Grantové schéma pro integraci obtížně zaměstnatelných skupin obyvatel na území Královéhradeckého kraje (opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech) 3.

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

Platnost od: 2.9.2013. Spolupráce - Technologické platformy II. výzva - prodloužení

Platnost od: 2.9.2013. Spolupráce - Technologické platformy II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy II. výzva - prodloužení Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE Technologické platformy

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 2. 7. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2015, č. usnesení 0608/R15/15

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 2. 7. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2015, č. usnesení 0608/R15/15 Finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje z programu Transformace pro rok 2015 pro sociální služby vzniklé či rozvíjející se v návaznosti na transformaci ústavních pobytových

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572624 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Loučim Účetní

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory Smart grids II. (Přenosová síť) Obsah 1 Identifikace programu... 3

Více

Oznámení o vyhlášení kola

Oznámení o vyhlášení kola Královéhradecký kraj Oznámení o vyhlášení kola Grantové schéma na podporu medializace Královéhradeckého kraje prostřednictvím propagačních a informačních kampaní (podopatření 4.1.2 Podpora regionálních

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY PŘÍLOHA B ŽÁDOSTI O GRANTOVÉ SCHÉMA ZE SROP POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY pro Výzvu č. V/SROP/3.2/3/2006 grantového schématu PODPORA SOCIÁLNÍ INTEGRACE V KRAJI VYSOČINA 2004-2006 v rámci opatření

Více

Finanční aspekty projektové žádosti. Seminář pro žadatele Brno, 31. května 2011

Finanční aspekty projektové žádosti. Seminář pro žadatele Brno, 31. května 2011 Finanční aspekty projektové žádosti Seminář pro žadatele Brno, 31. května 2011 1 Obecná pravidla 1. Osobní náklady 2. Cestovné 3. Zařízení a vybavení 4. Nákup služeb 5. Drobné stavební úpravy 6. Přímá

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových projektů - Mezinárodní

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 16.2.2009 Struktura semináře Obecné informace o programu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ostrava 11. 12. 2014 Programy Evropské územní spolupráce Cíl 2: Evropská

Více

Cíl programu: Finanční pomoc subjektům působícím v oblasti sociální integrace a poskytování sociálních a humanitárních služeb.

Cíl programu: Finanční pomoc subjektům působícím v oblasti sociální integrace a poskytování sociálních a humanitárních služeb. SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV Obecné podmínky grantového programu pro rok 2015 Cíl programu: Finanční pomoc subjektům působícím v oblasti sociální integrace a poskytování sociálních a humanitárních služeb. Způsob

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Verze 2.0 revize č. 1 ke dni 27.06.2008 Vydání č. Platné od 2.0 30.11.2007 Ing. Kaprhálová Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 DOPORUČUJÍCÍ

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 21. dubna 2010 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Obsah výzvy 1 OBECNÉ

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 10. 4.2009 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

FINANČNÍ PRAVIDLA PROJEKTŮ 7. RP (SP LIDÉ IEF, IOF, IIF a CIG ) Praha, 8. dubna 2013

FINANČNÍ PRAVIDLA PROJEKTŮ 7. RP (SP LIDÉ IEF, IOF, IIF a CIG ) Praha, 8. dubna 2013 FINANČNÍ PRAVIDLA PROJEKTŮ 7. RP (SP LIDÉ IEF, IOF, IIF a CIG ) Praha, 8. dubna 2013 Finanční příspěvek EU Kde je stanoven Článek 4 Grantové dohody (GA) Forma grantu pevně stanovené částky/sazby určené

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00576875 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dolní Tošanovice

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

č. j.: MSMT-18917/2012-27/2

č. j.: MSMT-18917/2012-27/2 č. j.: MSMT-18917/2012-27/2 Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 95 Příloha OM OP LZZ: D5 Číslo revize: 1 Číslo vydání: 1.1 Stránka: 1 z 17 Obsah Obsah... 2 1 Obecná

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více