Grantové schéma. Síť sociální integrace Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy"

Transkript

1 Grantové schéma Síť sociální integrace 2004 Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1

2 Obsah 1. Úvod Základní informace o grantovém schématu Číslo grantového schématu Název grantového schématu Číslo a název programu/opatření/podopatření Kategorie oblastí intervence SF Poskytování informací ke grantovému schématu Umístění grantového schématu Cíle grantového schématu Širší cíle grantového schématu Specifický cíl grantového schématu Koneční uživatelé / Příjemci podpory Partneři žadatele Podporované akce Podmínky grantového schématu Všeobecné podmínky grantových schémat Doba realizace akcí Místo realizace akcí Podmínky přijatelnosti akce Uznatelné náklady Forma a výše podpory Forma podpory Minimální výše podpory Dělení akcí do etap Maximální výše podpory Disponibilní zdroje pro 2. kolo výzvy Účast v dalších programech podpory Jak postupovat při vyplňování a předkládání žádosti hodnocení žádostí Doplňující informace Seznam příloh Žádosti o financování akce Monitorovací ukazatele (monitorovací ukazatele, definované pro příslušné kolo výzvy)

3 1. ÚVOD Tento dokument blíže specifikuje podmínky níže uvedeného grantového schématu. Před studiem této přílohy si musí žadatel prostudovat Pokyny pro žadatele pro grantová schémata, implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji, kde jsou uvedeny obecně platné informace, požadavky, podmínky a pravidla vztahující se k předkládání a realizaci akcí v grantových schématech, která jsou v působnosti Moravskoslezského kraje. 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU 2.1 Číslo grantového schématu Bude doplněno podle informace od Řídícího orgánu. 2.2 Název grantového schématu Síť sociální integrace 2004 Akronym : SSI 2.3 Číslo a název programu/opatření/podopatření Program : Číslo a název priority: Společný regionální operační program 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Číslo a název opatření: 3.2 Podpora sociální integrace v regionech 2.4 Kategorie oblastí intervence SF Sociální začlenění 22 Rozvoj vzdělávání a odborné přípravy, která není zaměřená na konkrétní 23 sektor (osoby, firmy) Akce na trhu práce ve prospěch žen Poskytování informací ke grantovému schématu Odpovědnost za realizaci grantového schématu má oddělení řízení grantových schémat odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28.října 117, Ostrava. Průběžné informace poskytuje: oddělení řízení grantových schémat, odbor regionálního rozvoje, Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, tel , fax : , Realizace grantového schématu bude řízena Administrativním týmem grantových schémat Moravskoslezského kraje. Zodpovědným pracovníkem za předmětné grantové schéma je Ing. Monika Chmelařová, tel , fax : , 3

4 2.6 Umístění grantového schématu NUTS II Moravskoslezsko NUTS III Moravskoslezský kraj Grantové schéma pokrývá celé území kraje viz Příloha C Programového dodatku SROP, verze 0.9 říjen CÍLE GRANTOVÉHO SCHÉMATU 3.1 Širší cíle grantového schématu Všeobecným cílem grantového schématu je: 1. zvýšit sociální integraci a zaměstnanost v Moravskoslezském kraji s ohledem na podporu rovných příležitostí a zapojování partnerství na místní úrovni 2. snížit výskyt sociálně patologických jevů v regionu se zaměřením na prevenci 3.2 Specifický cíl grantového schématu Specifickým cílem grantového schématu je zajistit síť: a) dostupných a kvalitních služeb sociální péče, tj. služeb poskytujících pomoc lidem, kteří vlivem omezené schopnosti pohybu a orientace a/nebo z jiných závažných důvodů nejsou samostatně schopny dostatečně zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby bez pomoci jiné osoby; cílem je umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, b) dostupných a kvalitních služeb sociální prevence, tj. služeb, jejichž cílem je předcházení nepříznivých sociálních životních situací a ochrana společnosti před vznikem a šířením sociálně negativních jevů; cílem je umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, s kapacitou odpovídající potřebám regionu a s podporou partnerství v místních komunitách. 4. KONEČNÍ UŽIVATELÉ / PŘÍJEMCI PODPORY Z konečných uživatelů uvedených v kapitole Pokynů pro žadatele mohou získat v rámci daného grantového schématu podporu: obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi či krajem, Hospodářská komora ČR a její složky a nestátní neziskové organizace (NNO), mezi které patří: - občanská sdružení - vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů - obecně prospěšné společnosti - zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech - církevní právnické osoby - zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech a jimi zřizované organizace pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí - nadace a nadační fondy - zřízené podle zákona č. 227/1997. V rámci GS nemohou působit podnikatelské subjekty jako koneční uživatelé. Příjemce podpory musí k k datu podání Žádosti splňovat všeobecné požadavky uvedené v kapitole 5.2 Pokynů pro žadatele, přičemž akce bude realizována na území Moravskoslezského kraje. Konečný uživatel obdrží finanční podporu k realizaci projektu (akce) prostřednictvím Moravskoslezského kraje. 4

5 4.1 Partneři žadatele Na partnery žadatele, pokud mají být příjemci podpory z grantového schématu, se vztahují stejné podmínky jako na žadatele. 5. PODPOROVANÉ AKCE Podporované projekty (akce): - realizují aktivity z oblasti sociální integrace, podpory partnerství a zpracování komunitních plánů, zlepšení životních podmínek v obcích a z oblasti prevence sociálně patologických jevů souhrnně uvedené v kapitole Pokynů pro žadatele - jsou zaměřeny na osoby ohrožené sociální exkluzí a exkludované: děti a mládež ohrožené delikvencí absolventi škol a mladiství bez praxe lidé ne plně gramotní, bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací dlouhodobě nezaměstnaní lidé s omezenou schopností pohybu a orientace národnostní a etnické menšiny uprchlíci osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody, ústavních a ostatních sociálních a výchovných zařízení osoby ohrožené prostitucí osoby bez přístřeší drogově závislí oběti násilí a osoby nemocné AIDS - zvyšují sociální integraci a zaměstnanost v Moravskoslezském kraji a zohledňují princip rovných příležitostí a zapojování partnerství na místní úrovni - snižují výskyt sociálně patologických jevů v regionu při zaměření na prevenci - jsou vázány na vytvoření nových pracovních míst - jsou neinvestičního charakteru - nejsou předkládány jako projekt v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů - realizují se na území Moravskoslezského kraje (NUTS II Moravskoslezsko) 6. PODMÍNKY GRANTOVÉHO SCHÉMATU 6.1 Všeobecné podmínky grantových schémat Všeobecné podmínky jsou uvedeny v kapitole 5. Pokynů pro žadatele v rámci grantových schémat Moravskoslezského kraje. 6.2 Doba realizace akcí Projekty (akce) musí být ukončeny do Místo realizace akcí Místem realizace akcí je Moravskoslezský kraj. 6.4 Podmínky přijatelnosti akce 5

6 - projekt (akce) se vztahuje pouze na dané grantové schéma vycházející z opatření 3.2 SROP - akce je realizována na území Moravskoslezského kraje - akce je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie - akce respektuje minimální hranici celkových uznatelných nákladů stanovenou daným grantovým schématem, jež činí ,- Kč - akce nemá prokazatelně negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit prostupujících dané grantové schéma, kterými jsou: udržitelný rozvoj, rovné příležitosti, informační společnost, sociální integrace a zaměstnanost a vyvážený rozvoj regionů - žadatel splňuje definici konečného uživatele / příjemce podpory uvedenou v bodu 4. této přílohy - ekonomické analýzy akce jsou ve věcném a formálním souladu s doporučenou metodikou - žadateli nebyl na danou akci přidělen finanční příspěvek z jiného dotačního programu České republiky ani z jiného programu financovaného EU 6.5 Uznatelné náklady Financovatelné budou: aktivity přímo související s akcí, vynaložené nejdříve ode dne registrace Žádosti o financování akce do Uznatelné náklady definované v kapitole 5.4 Pokynů pro žadatele jsou v rámci daného grantového schématu specifikovány dle Operačního manuálu pro Operační program rozvoje lidských zdrojů, verze 1.0, květen 2004 takto: osobní náklady - náklady na personál, který je přímo zapojen do realizace akce (zaměstnanci žadatele a jeho projektových partnerů) o výdaje musí odpovídat nominálním mzdám a zákonným odvodům na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem - pojištění musí být zaplaceno (sociální pojištění ve výši 26 %, zdravotní pojištění ve výši 9 %) a dalším nákladům (např. na odměny) o výdaje nesmí přesáhnout výši cen v místě obvyklých o čas skutečně strávený realizací akce je třeba dokladovat pracovními výkazy jednotlivých zaměstnanců o pokud se zaměstnanec podílí přímo na akce pouze částí svého úvazku, musí být výdaje související s jeho pracovní činností rozděleny na základě prokazatelného kritéria na výdaje související s akcí a na výdaje s akcí nesouvisejícím o případně další výdaje na personál, které je zaměstnavatel povinen hradit na základě platných právních předpisů cestovní náhrady (např. ubytování, cestovné a stravné) personálu, který je přímo zapojen do realizace akce za předpokladu, že náhrady odpovídají cenám obvyklým a nepřesahují míru obvykle akceptovanou poskytovatelem grantu (včetně letenek turistickou třídou: o cestovní náhrady pro české občany se stanovují v souladu s platnou českou legislativou zákon 119/1992 Sb., o cestovních náhradách) o per diems pro cizince v ČR se stanovují podle sazeb EU publikovaných na internetu výdaje na nákup nového vybavení a zařízení, které je nezbytné pro akce, jejichž součástí je výzkum, vývoj, nebo odborný výcvik, např. počítačové vybavení, připojení k síti pro přenos informací a počítačů ve školicích, výcvikových čí výzkumných centrech, vybavení k výuce, strojní zařízení pro výuku či zlepšení odborných dovedností a dále nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem akce, jak je dohodnuto ve schválené akci: 6

7 o výdaje na nákup jedné položky nového vybavení či zařízení hmotného majetku (u PC se jednou položkou rozumí celá PC sestava, tj. počítač, monitor, klávesnice, myš) nesmí přesáhnout částku Kč o výdaje na nákup jedné položky nehmotného majetku nesmí přesáhnout částku Kč výdaje na nákup použitého zařízení při dodržení následujících podmínek: o prodejce použitého zařízení vystaví prohlášení, ve kterém potvrdí, že toto nebylo ani jednou v průběhu uplynulých sedmi let získáno prostřednictvím státní dotace nebo podpory Společenství o použité zařízení musí být oceněno znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem a kupní cena nesmí být vyšší než cena zjištěná znaleckým posudkem, který nesmí být starší 3 měsíců o cena použitého zařízení nesmí přesáhnout jeho tržní cenu o cena musí být rovněž nižší než výdaje na obdobné avšak nové zařízení o pořízení bude doloženo dokladem, že zařízení splňuje platné normy a standardy o výdaje na nákup jedné položky použitého zařízení nesmí přesáhnout částku Kč nájem/splátky operativního leasingu zařízení a budov je uznatelný výdaj za těchto předpokladů: o jedná se o splátky operativního leasingu (smlouva o zpravidla krátkodobém pronájmu, kdy se po jeho ukončení najatá věc vrací pronajímateli, vlastnické právo na nájemce nepřechází) o nájemce musí prokázat, že leasingová smlouva byla nejhospodárnější metodou k získání předmětu nájmu o pokud bude zjištěno, že např. výdaje za pronájem by byly nižší, nadbytečné výdaje budou z uznatelných nákladů odečteny o pokud grant přijímá nájemce, grant musí být používán na výdaje nájmu o pokud budova nebo zařízení jsou využívány k jiným účelům, které přímo nesouvisí s cíli akce, uznatelná bude pouze poměrná část těchto nákladů (metodika výpočtu musí být zachována po celou dobu akce včetně závěrečného vyúčtování a případného auditu) výdaje na nákup nového a použitého vybavení a zařízení a výdaje na splátky leasingových smluv operativního leasingu celkem by neměly přesáhnout 25% celkových uznatelných nákladů akce výdaje na nákup drobného hmotného majetku, který je pro realizaci nezbytný odpisy vlastního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, jehož využívání je nezbytné a přímo souvisí s cíli akce za splnění následujících podmínek: o k nákupu tohoto nemovitého majetku nebo zařízení nedošlo za přispění státní dotace nebo podpory Společenství o pokud je majetek využíván i k jiným účelům, které přímo nesouvisí s cíli akce, uznatelná bude pouze poměrná část těchto nákladů, metodika výpočtu musí být zachována po celou dobu akce včetně závěrečného vyúčtování a případného auditu o odpisy se vztahují výlučně na období realizace akce o pro způsobilost odpisů musí příjemce doložit pořizovací cenu majetku účetním dokladem o majetek bude odepisovat podle svého účetního odpisového plánu, ale maximálně do výše poměrné části ročních odpisů stanovené s přesností na měsíce či dny připadající na dobu realizace o výše ročních odpisů se stanoví jako podíl pořizovací ceny a příslušné doby odpisování stanovené pro účely daně z příjmu pro jednotlivé druhy majetku o odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru 7

8 o životnost majetku se určí podle přílohy č. 1 k zákonu č.586/1992 Sb. a 30 tohoto zákona režijní výdaje za podmínky, že jejich základem jsou skutečné výdaje přímo související s realizací akce spolufinancovaného z OP RLZ a jsou určeny v poměru dané činnosti za pomoci nestranné a oprávněné metody, musí být prokazatelně doloženy; metodika výpočtu musí být zachována po celou dobu akce včetně závěrečného vyúčtování a případného auditu, jedná se o tyto výdaje: o výdaje na nájem kanceláře, nákup vody, paliv a energie, telefon, fax, internet, úklid a údržba o z výpočtu částky za nájem by měla být zřejmá skutečná roční výše nájemného žadatele o doba, po kterou byla kancelář/část budovy pro akci využívána a výsledné uznatelné výdaje na nájemné, poplatky za nákup vody, paliv a energie, telefon, fax, internet, úklid a údržbu by měly být stanoveny obdobně o režijní náklady akce by neměly překročit 7 % celkových uznatelných nákladů akce (maximální limit stanovený ŘO) administrativní výdaje - výdaje na spotřební a provozní materiál, poštovné, telefon, fax: o musí přímo souviset s realizací akce o žadatel musí prokázat, že jsou pro efektivní realizaci akce nezbytné o u poplatku za telefon a fax musí být možné provedení položkové kontroly za konkrétní telefon a fax o součástí spotřebního materiálu mohou být takové položky jako jsou např. poštovné, kancelářské potřeby a jiné výdaje, u kterých může žadatel jasně prokázat, že jsou pro účelné uskutečnění akce nezbytné výdaje na opravu a údržbu pouze pokud souvisejí s položkami, které jsou uvedeny jako uznatelné výdajové položky ve schválené Žádosti a v rámci životnosti akce: o opravou se rozumí odstranění účinku částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu o uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení výdaje vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli za dodržení následujících podmínek - s dodavateli bude uzavřena smlouva, ve které budou specifikovány aktivity a jejich rozsah včetně přehledu uznatelných výdajů s nimi spojenými a ve které se dodavatel zaváže k: o plnění všech pravidel a podmínek smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem grantu o poskytnutí nezbytných informací týkajících se dodavatelských činností orgánům provádějící audit a kontrolu; o uchování účetní dokumentace po dobu 10 let po ukončení akce; o povinnosti přiznat jakýkoli příjem vzniklý v průběhu či z výstupů akce o u grantových projektů výdaje na dodávky nesmí převýšit 49 % celkových nákladů akce - v odůvodněném případě povolí ŘO navýšení podílu o postup pro uzavírání dodavatelských smluv se bude řídit zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a pokyny ŘO výdaje vyplývající přímo ze smlouvy, např.: o šíření informací o specifické hodnocení akce o pojištění o bankovní poplatky za založení a vedení oddělených samostatných účtů výdaje na právní poradenství, notářské poplatky, výdaje na technickou a finanční expertizu, pokud musely být vynaloženy v souvislosti s realizací akce, jsou v souladu s cíly opatření a pokud jsou nezbytné k realizaci akce 8

9 výdaje na dokončení drobné stavební úpravy spojené s úpravou pracovního místa nebo které usnadní přístup osobám zdravotně postiženým do výše ,- Kč na jednotlivý majetek v úhrnu v jednom zdaňovacím období výdaje na přímou podporu jednotlivcům: o výdaje na ubytování, cestovné a stravné účastníků rezidenčních školení o příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby pro účastníky vzdělávacích akcí mzdové příspěvky pro cílové skupiny do výše dvojnásobku minimální mzdy a zároveň maximálně 75 % z hrubého příjmu pro dané pracovní místo (pokud je příjemcem podpory podnikatelský subjekt, pak je výše limitu stanovena na základě rozhodnuti ÚOHS) DPH: o neplátci DPH u žadatele, který není plátcem DPH a tudíž nemá nárok na od DPH na vstupu je DPH považováno za uznatelné. Musí být doloženo příslušnými daňovými doklady a čestným prohlášením žadatele, že není plátcem DPH o plátci DPH žadatel, který je plátcem DPH, má nárok na od DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., a DPH není tudíž uznatelným výdajem. U plátců DPH není DPH uznatelným výdajem ani v případě, že si plátce DPH neuplatní nárok na od daně na vstupu. V případě, že žadatel je povinen krátit od DPH na vstupu podle 72 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., je uznatelným výdajem část DPH na vstupu, která byla koeficientem zkrácena. Výdaje, které se v rámci ESF nepovažují za uznatelné: Výdaje na nákup zařízení, budov a mobilní infrastruktury, které lze zahrnout do odpisu neboli kapitálové výdaje (např. budovy, pozemky, též výdaje na počítačové sítě, servery). Finanční leasing. Výdaje vzniklé před oficiálním dnem zahájení a po dni ukončení akce. Úroky z půjček, pokuty, finanční tresty a právní výlohy související s právním sporem. Vedení běžného účtu, bankovní poplatky (pokud nevyplývají ze smlouvy). DPH, o jehož vrácení je možné právoplatně žádat; organizace, které se rozhodnou nepožadovat vrácení vratné DPH, nemohou DPH vykazovat jako uznatelný náklad. Jiné daně a správní poplatky, které jsou příjmy státního rozpočtu, nebo rozpočtu krajů či obcí. Výdaje, které jsou součástí likvidace společnosti. Odstupné. Platby příspěvků do soukromých penzijních fondů. Mateřská a nemocenská. Nedobytné pohledávky. Spekulativní nájemné, kdy je žadatel vlastníkem nemovitosti nebo ji užívá zdarma. Debetní úroky, výdaje směnečné a jiné čistě finanční výdaje. Výdaje spojené s přípravou akce (platby konzultantům, kteří pomáhají s vyplňováním Žádostí či Žádostí o proplacení akce). Smlouvy o splátkovém prodeji. Smlouvy s dodavateli, které nepřináší navýšení hodnoty. Smlouvy jsou uzavřeny s konzultanty nebo zprostředkovateli, u nichž je platba definována jako procentní sazba z celkových nákladů akce, pokud tato platba není 9

10 potvrzena Konečným příjemcem odkazem na skutečnou hodnotu poskytnuté práce či služby. Smlouvy jsou více než dvojúrovňové. Rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy. Kursové ztráty. Další výdaje související se smlouvou operativního leasingu (daň, marže pronajímatele, výdaje na refinancování, režijní výdaje, pojišťovací výlohy). Výdaje na práce prováděné jakožto povinné ze zákona; Výdaje na školení personálu, které je povinné ze zákona. Výdaje na každodenní řízení, monitorování a kontroly žadatele. Jakýkoli náklad, který zcela zřetelně nesouvisí s činností spolufinancovanou ze strukturálních fondů nebo který není možno doložit písemnými doklady. Činnosti, které již v rámci jiných programů či Iniciativ financovaných z ESF či jiných programů financovaných Evropskou unií podporu dostávají. Pokud neuznatelné náklady akce existují, musí být vykázány ve finančním plánu akce a být vždy financovány z vlastních zdrojů žadatele. Výše podílu z ESF požadovaného na akci se snižuje o vlastní příjmy získané z prodeje, pronájmu, služeb, zápisného nebo jiné ekvivalentní příjmy za období realizace spolufinancované činnosti s výjimkou příspěvků soukromého sektoru na spolufinancování činností, které jsou spolu s veřejnými příspěvky uvedeny ve finančních přehledech příslušné podpory. Tyto příjmy musí být zahrnuty do celkového rozpočtu akce. Vlastní příjmy se odvozují ze uznatelných výdajů na činnosti vzniklé v celé jejich výši nebo poměrně podle toho, zda výdaje vznikly v rámci spolufinancované činnosti celkově nebo částečně. 7. FORMA A VÝŠE PODPORY 7.1 Forma podpory Formou podpory bude nevratná přímá pomoc (dotace), poskytovaná konečným uživatelům prostřednictvím Moravskoslezského kraje ze zdroje EU, kterým je v tomto případě Evropský sociální fond, i z veřejných prostředků ČR - státního rozpočtu a rozpočtu kraje. V případě použití soukromých zdrojů (např. u nestátních neziskových organizací) se podíl veřejných prostředků EU a ČR v rámci konkrétního projektu (akce) úměrně sníží. V případě akcí předkládaných obcemi bude část uznatelných nákladů akce hrazena z obecních rozpočtů. Koneční uživatelé (vyjma nestátních neziskových organizací) se budou podílet na financování akcí z vlastních zdrojů v minimální výši 10% celkových uznatelných nákladů. Podpora formou dotace z veřejných zdrojů tak může dosáhnout 90 % celkových uznatelných nákladů na akci, z toho příspěvek EU dosahuje 80% a příspěvek veřejných zdrojů 20%. U nestátních neziskových organizací činí podpora z veřejných zdrojů 100%. Možnost zálohových plateb pro NNO bude, v případě schválení doplňujícího návrhu Řídícího orgánu pro implementaci akcí v rámci ESF, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí, zahrnuta formou dodatku k prováděcí směrnici v rámci příslušného kola výzvy. Na poskytnutí dotace z grantového schématu není právní nárok. 7.2 Minimální výše podpory Minimální výše celkových uznatelných nákladů na 1 akci činí ,- Kč. Na akce s nižšími náklady nemůže být dotace poskytnuta. 10

11 Struktura financování GS Síť sociální integrace z veřejných zdrojů Celkem ČR EU státní krajský obecní (ESF) celkem roz roz roz Akce obcí 100 % 80 % 20 % 0 10 % 10 % Akce krajů 100 % 80 % 20 % 10 % 10 % 0 Akce NNO 100 % 80 % 20 % 10 % 10 % Dělení akcí do etap U větších akcí realizovaných v rámci jednoho grantového schématu je možná etapizace popsaná v kapitole 5.5 Pokynů pro žadatele. Její podmínky řeší smlouva uzavíraná mezi Moravskoslezským krajem a konečným uživatelem. Minimální finanční limit uznatelných nákladů na jednu etapu je ,- Kč. 7.4 Maximální výše podpory Maximální výše podpory není stanovena. 7.5 Disponibilní zdroje pro 2. kolo výzvy Veřejné zdroje nelze v době vyhlášení 2. kola výzvy přesně stanovit. Jejich výše je závislá na zůstatku finančních prostředků z alokace 2004 po schválení akcí z 1. kola výzvy na červnovém zasedání zastupitelstva kraje. Minimální částka k dispozici (příspěvek EU+ČR): ,- Kč (dle výsledků úspěšnosti akcí 1. kola bude částka vyšší). Přesné informace o výši disponibilních prostředků pro 2. kolo výzvy budou známy na konci června. 7.6 Účast v dalších programech podpory Účast akce v grantovém schématu vylučuje možnost čerpání dotace v dalších českých nebo zahraničních programech. Kritérium neslučitelnosti podpory z více dotačních programů bude posuzováno až před podpisem Smlouvy o financování akce, vzhledem k tomu že žadatel v době předložení Žádosti do grantového schématu o přiznání podpory z jiného zdroje ještě nemusí vědět. Žadatel předloží spolu se Žádostí do grantového schématu také Čestné prohlášení o nesouběžném předložení akce i v OP RLZ, jež bude vytištěno jako součást elektronické Žádosti ELZA. 8. JAK POSTUPOVAT PŘI VYPLŇOVÁNÍ A PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI Postup při přípravě a předkládání Žádosti je uveden v kapitole 6. Pokynů pro žadatele pro grantová schémata, implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji. 9. HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ Postup hodnocení Žádostí popisuje kapitola 7. Pokynů pro žadatele pro grantová schémata, implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji a upřesňuje příloha č. 7 uvedených Pokynů. 11

12 10. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 10.1 Seznam příloh Žádosti o financování akce Soulad s rozvojovou strategií Čestné prohlášení (tato příloha bude vytištěna jako součást elektronické Žádosti ELZA) Podrobný roz akce Podklady pro ekonomické hodnocení akce Doklady o právní subjektivitě žadatele Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele Výpis z rejstříku trestů Doklad o prokázání vlastnických vztahů Doklad o partnerství Čestné prohlášení o nesouběžném předložení akce i v OP RLZ (tato příloha bude vytištěna jako součást elektronické Žádosti ELZA) Žádost o příspěvek z rozpočtu kraje Doklad o posouzení vlivu akce na životní prostředí, (dle Pokynu MŽP č. 3/2004 a seznamů vyloučených záměrů z hlediska posuzování vlivu na ŽP a NATURA 2000) Projektová dokumentace (Žadatel předkládá nezbytnou dokumentaci podrobně popisující předmět akce, potřebnou k posouzení předkládaného záměru) Seznam příloh Přílohy předkládané při podpisu smlouvy: Smlouva o vedení účtu Doklad o zajištění finančního krytí akce 12

13 10.2 Monitorovací ukazatele (monitorovací ukazatele, definované pro příslušné kolo výzvy) Identifikační číslo Monitorovací ukazatel Počet podpořených osob (klientů), kteří se zúčastnili programů zaměřených na sociální integraci Úspěšní absolventi programů klienti služeb v oblasti sociální integrace Počet vytvořených hrubých pracovních míst Počet vytvořených hrubých pracovních míst - muži Počet vytvořených hrubých pracovních míst - ženy Reintegrační programy pro občany po návratu z výkonu trestu Programy bezpečnosti obyvatel Programy v oblasti sociální integrace Programy na podporu a rozvoj místního partnerství, komunitního plánování a rozvoje občanské společnosti Míra využití středisek motivace, pracovní rehabilitace a umisťování sociálně ohrožených osob Využití a úspěšnost sociálně integračních programů Vznik a rozvoj místního partnerství, komunitního plánování a rozvoje občanské společnosti Počet informačních a propagačních akcí se zaměřením na sociální integraci v regionech Počet přednášek, seminářů a workshopů Počet přednášek, seminářů a workshopů Příprava a výcvik asistenčních zvířat Povinný X Měrná jednotka Počet X % X % osob za rok realizovaných kapacita 13

V rámci grantového schématu lze projektům realizovaným v Opatření 3.1 OP RLZ proplatit pouze následující náklady:

V rámci grantového schématu lze projektům realizovaným v Opatření 3.1 OP RLZ proplatit pouze následující náklady: Uznatelné výdaje V rámci grantového schématu lze projektům realizovaným v Opatření 3.1 OP RLZ proplatit pouze následující náklady: Uznatelný výdaj projektu musí splňovat následující základní kritéria:

Více

Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 11

Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Metodika financování a vykazování projektových aktivit pro projekt Posílení kapacit při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji, verze 1/2005

Více

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 GRANTOVÉ SCHÉMA JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 PŘÍLOHA C K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...4 2.1 Číslo grantového

Více

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Více

Grantové schéma. Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2004. Příloha D k Pokynům pro žadatele pro 1. kolo výzvy

Grantové schéma. Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2004. Příloha D k Pokynům pro žadatele pro 1. kolo výzvy Grantové schéma Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2004 Příloha D k Pokynům pro žadatele pro 1. kolo výzvy (PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ŘO SROP) 7.1.2005 2. KOLO VÝZVY NEBUDE VYHLÁŠENO POČET

Více

Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě

Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě 1 Projektový servis UP Projektový servis UP = informačně-poradenské centrum poskytující komplexní služby v oblasti projektového managementu od 1. 1. 2007 samostatné

Více

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů 1. Dotace je určena pouze na způsobilé výdaje. Způsobilý je výdaj, který: je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou EU a ČR), je v souladu s pravidly programu (OPZ) a s podmínkami poskytnutí

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP POKYNY PRO ŽADATELE EVROPSKÁ UNIE POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY Moravskoslezský kraj 28.6.2006

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

1. ÚVOD 2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1. ÚVOD 2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2011. 1. ÚVOD Ministerstvo práce a sociálních

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 2. KOLO VÝZVY Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 29.4. 2005 Zpracovatel:

Více

evropský sociální fond v ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Pokyny pro žadatele o grant pro Akci 1

evropský sociální fond v ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Pokyny pro žadatele o grant pro Akci 1 evropský sociální fond v ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Pokyny pro žadatele o grant pro Akci 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ISBN 80-86552-96-9 Pokyny pro žadatele o grant pro Akci

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 15

Více

Fond mikroprojektů. česko - slovenské příhraničí. Příručka pro žadatele

Fond mikroprojektů. česko - slovenské příhraničí. Příručka pro žadatele Fond mikroprojektů česko - slovenské příhraničí Příručka pro žadatele Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 Ver. 5.3 platná od 11.11.2014 Str. 1 OBSAH:

Více

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Účinnost: 31. 1. 2011 Verze č. 13.0 ~ 1 ~ OBSAH 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů... 2 1.1. Vymezení základních pojmů... 3 2. Dokladování způsobilých

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

FORMULÁŘ ROZPOČTU Příloha C Pokynů pro žadatele

FORMULÁŘ ROZPOČTU Příloha C Pokynů pro žadatele FORMULÁŘ ROZPOČTU Příloha C Pokynů pro žadatele Formulář rozpočtu strana 1 Grantové schéma podporující sociální integraci v Olomouckém kraji Výdaje Akce celkem Náklady (v Kč) 1. Lidské zdroje - osobní

Více

VYBRANÉ KLÍČOVÉ ZMĚNY V PŘÍRUČCE PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU VE VERZI 3 PLATNÉ OD 30. 6. 2008

VYBRANÉ KLÍČOVÉ ZMĚNY V PŘÍRUČCE PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU VE VERZI 3 PLATNÉ OD 30. 6. 2008 VYBRANÉ KLÍČOVÉ ZMĚNY V PŘÍRUČCE PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU VE VERZI 3 PLATNÉ OD 30. 6. 2008 Tento dokument slouží pouze jako orientační pro zachycení nejdůležitějších změn v příručce pro žadatele

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 16. prosince 2009 R e g io n á

Více

4. kolo výzev Plzeňského kraje. 1.1, 1.2 a 1.3

4. kolo výzev Plzeňského kraje. 1.1, 1.2 a 1.3 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK 4. kolo výzev Plzeňského kraje v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 4. března 2011 Obsah semináře I. Základní informace k výzvám a obecná pravidla II. Věcná

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007-2013 Obecné principy způsobilosti výdajů Způsobilé výdaje musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění a účelu a musejí

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace programů ESF vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových projektů Integrace sociálně vyloučených

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

PŘÍLOHA č. 1h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA č. 4.3

PŘÍLOHA č. 1h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA č. 4.3 PŘÍLOHA č. 1h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA č. 4.3 Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory ICT a sdílené služby Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy (výzva č. 18) IROP

Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy (výzva č. 18) IROP Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy (výzva č. 18) IROP Aktivita: cyklodoprava Příjem žádostí o podporu: 21. 12. 2015 Ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 4. 2016 v 14:00 hod Oprávnění žadatelé:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 2. výzva Globálních grantů II PK v prioritní ose 1 4. výzva Globálního grantu PK v prioritní ose 3 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009

Pravidla a podmínky grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009 Pravidla a podmínky grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009 A. Základní informace Městská část Praha1 vypsáním grantů chce podpořit činnost nestátních neziskových organizací a

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

Možnosti knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Inforum 2005 25. 5. 2005 Ing. Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj

Možnosti knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Inforum 2005 25. 5. 2005 Ing. Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj Možnosti knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Inforum 2005 25. 5. 2005 Ing. Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj Struktura přednášky 1. Operační programy v ČR 2. Společný

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.33

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.33 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.33 Verze 1.33 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 26. 6. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY Počet stran přílohy: 31 VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.8 Verze 1.8 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 5. 9. 2008, je účinná pro výzvy vyhlašované od tohoto

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Příloha 2 Pokyny pro žadatele o podporu v rámci 3. výzvy dle příloh V směrnice Program podpory vodohospodářských aktivit

Příloha 2 Pokyny pro žadatele o podporu v rámci 3. výzvy dle příloh V směrnice Program podpory vodohospodářských aktivit Příloha 2 Pokyny pro žadatele o podporu v rámci 3. výzvy dle příloh V směrnice Program podpory vodohospodářských aktivit 1 SEZNAM ZKRATEK ČR MŽP OPŽP SFŽP ČR Česka republika Ministerstvo životního prostředí

Více

Výzva 02_16_019 Excelentní výzkum

Výzva 02_16_019 Excelentní výzkum Výzva 02_16_019 Excelentní výzkum Nejčastěji kladené dotazy Obecné dotazy 1) Definice výzkumného centra Termín výzkumné centrum je definován v Pravidlech pro žadatele a příjemce specifická část, kde je

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce v Ostravě vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava. Výzva k předkládání grantových projektů

Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava. Výzva k předkládání grantových projektů Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava Výzva k předkládání grantových projektů MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj

Více

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Písek rozhodlo dne 05.11.2015 usnesením zastupitelstva města č. 264/15 vydat tyto Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost (dále zásady

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK)

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 Verze č. 4.5 Účinnost od 1. 9. 2015 SEZNAM ZMĚN Část Změny v textu oproti verzi 4.4 Kap.

Více

Jednokolový 30. 6. 2019

Jednokolový 30. 6. 2019 Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF adaptabilita a rovné příležitosti vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního

Více

PŘÍLOHA č. 15f) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. DOKLADOVÁNÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ Výzva 1.4

PŘÍLOHA č. 15f) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. DOKLADOVÁNÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ Výzva 1.4 PŘÍLOHA č. 15f) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI DOKLADOVÁNÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ Výzva 1.4 Tato příloha obsahuje orientační seznam dokladů, které bude nutné doložit k prokázání způsobilého výdaje.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT v

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 1.2 ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY KOLOVÁ VÝZVA Č. 20 NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA DATUM

Více

Výzva I programu podpory POTENCIÁL

Výzva I programu podpory POTENCIÁL MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory POTENCIÁL Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA SPORTU

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. specifická část. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020

Pravidla pro žadatele a příjemce. specifická část. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO2 Smart Akcelerátor VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídicí orgán OP VVV

Více

PŘÍLOHA č. 15f) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. DOKLADOVÁNÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ Výzva 1.4

PŘÍLOHA č. 15f) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. DOKLADOVÁNÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ Výzva 1.4 PŘÍLOHA č. 15f) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI DOKLADOVÁNÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ Výzva 1.4 Tato příloha obsahuje orientační seznam dokladů, které bude nutné doložit k prokázání způsobilého výdaje.

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 4.2: POSÍLENÍ KAPACIT KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1 PODMÍNKY v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, programu PROSPERITA - Výzva II část I. Číslo projektu Částka dotace Název projektu Místo realizace

Více

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE Program realizuje Prioritní osu 5 Prostředí pro podnikání a inovace Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je podpora vzniku a rozvoje kooperačních

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 14

Více

Otázky a odpovědi. k dotačnímu titulu

Otázky a odpovědi. k dotačnímu titulu Otázky a odpovědi k dotačnímu titulu Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2015 Plzeňský kraj (18. 12. 2015) Čl. V., odst.

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Identifikační číslo: MAD 31 Příloha Operačního manuálu N Neřízená kopie elektronická 22.8.2007 Číslo vydání: 2

Více

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence. Pardubický kraj

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence. Pardubický kraj Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence (v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji) Pardubický kraj v souladu se zákonem č.

Více

k příkazu ministryně č. 21/2015

k příkazu ministryně č. 21/2015 Příloha k příkazu ministryně č. 21/2015 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu podpory ICT a Číslo projektu Částka

Více

Pravidla Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2016 1. výzva

Pravidla Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2016 1. výzva Pravidla Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2016 1. výzva Rada města Písek se na svém zasedání dne 25.06.2015 usnesla vydat v souladu s ustanovením

Více

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu RK-19-2013-33, př. 2 stran: 34 VYHLAŠOVATEL KRAJ VYSOČINA BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) 1. Může se do vyhlášené výzvy přihlásit s projektem jakýkoliv subjekt, který splňuje parametry oprávněného žadatele, nebo je jejich počet omezen na ty kraje, s nimiž bylo

Více

Vymezení oprávněných žadatelů, partnerů a míra podpory rozpad zdrojů financování

Vymezení oprávněných žadatelů, partnerů a míra podpory rozpad zdrojů financování Příloha č. 1 Vymezení oprávněných žadatelů, partnerů a míra podpory rozpad zdrojů financování 1. Vymezení oprávněných žadatelů (bod 3.3 Výzvy) Obecně může být dle pravidel OPZ oprávněným žadatelem pouze:

Více

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU (Podmínky pro poskytování programové dotace) Článek I. OBECNÁ

Více

ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast

ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast Za účelem zabezpečení a rozvoje sociální péče a uspokojování potřeb občanů ve smyslu ustanovení 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

Dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2016

Dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2016 Dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2016 1 Na základě usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. 219/8/2015 ze dne 10.12.2015. Vyhlašuje město Litoměřice výzvu pro poskytovatele sociálních

Více

Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky

Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb personální agentury v oblasti personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 4.1vyhlašovaného Úřadem práce v Liberci ZADAVATEL Česká republika

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí 9. 12. 2015 FINANČNÍ ALOKACE NA JEDNOTLIVÁ TÉMATA PROGRAMU Celkový objem financí vyčleněný pro

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA MUZEÍ A GALERIÍ

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 5. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

- Samostatné podání žádosti na animaci školských zařízení není možné.

- Samostatné podání žádosti na animaci školských zařízení není možné. Plzeň, 22.2.2016 místopředseda spolku V návaznosti na výstupy z diskusí na workshopech realizovaných ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov, na četné dotazy z MAS a na základě připomínek PS LEADER

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY A TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY PROSTŘEDNICTVÍM ROZVOJE VYUŽITÍ A KVALITY SYSTÉMŮ

Více

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství - Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.2. a 2.1.3. investiční záměr a) se zapracovaným zpřesněním

Více

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 Podmínky zejména pro české partnery 29.2.2008, Liberec Obsah Pojmy, zkratky Všeobecné cíle programu, vhodnost žadatele, dotační

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 6. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor implementace fondů EU vyhlašuje

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství Příručka pro žadatele o dotaci v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství 1 Obsah: Pracovní verze Příručky pro žadatele ke dni 14. 9. 2015

Více

SPOLE NÁ PRAVIDLA ZP SOBILOSTI. Programu EÚS Rakousko - eská republika 2007-2013 CCI Nr. 2007 CB1 63 PO 002

SPOLE NÁ PRAVIDLA ZP SOBILOSTI. Programu EÚS Rakousko - eská republika 2007-2013 CCI Nr. 2007 CB1 63 PO 002 Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více. SPOLE NÁ PRAVIDLA ZP SOBILOSTI Programu EÚS Rakousko - eská republika 2007-2013 CCI Nr. 2007 CB1 63 PO 002 verze schválená Monitorovacím výborem dne 1.

Více

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Dagmar Štěpánová Obsah 1. Povinnost vést účetnictví.................... 4 2. Volba typu účetnictví...................... 4 3. Zjednodušený

Více

Zadávací dokumentace programu ALFA

Zadávací dokumentace programu ALFA Zadávací dokumentace programu ALFA 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 1.1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC... 2 1.2. INFORMACE O POSKYTOVATELI... 2 1.3. INFORMACE O PROGRAMU... 3 1.4. VYMEZENÍ POJMŮ... 7 2. UCHAZEČI... 8 2.1.

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava PRAVIDL A 1. Název dotačního programu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y -09 P01 V 16 V 223 1.0 4 V 16 V 223 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál

Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál Cílem této příručky je poskytnout přehled a výklad k jednotlivým položkám způsobilých výdajů programu Potenciál v takové kvalitě a vypovídací schopnosti,

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami a Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí pro rok 2009

Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami a Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí pro rok 2009 Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci dotačních titulů Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami a Programy zaměřené

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 16/2003. ze dne 6. ledna 2003,

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 16/2003. ze dne 6. ledna 2003, NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 16/2003 ze dne 6. ledna 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1164/94, pokud jde o způsobilost výdajů souvisejících s opatřeními spolufinancovanými

Více