JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006"

Transkript

1 GRANTOVÉ SCHÉMA JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 PŘÍLOHA C K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1

2 OBSAH 1. ÚVOD ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU Číslo grantového schématu Název grantového schématu Číslo a název programu/opatření/podopatření Kategorie oblastí intervence SF Poskytování informací ke grantovému schématu Umístění grantového schématu CÍLE GRANTOVÉHO SCHÉMATU Širší cíle grantového schématu Specifický cíl grantového schématu KONEČNÍ UŽIVATELÉ / PŘÍJEMCI PODPORY Územní vymezení příjemců podpory PODPOROVANÉ AKCE PODMÍNKY GRANTOVÉHO SCHÉMATU Všeobecné podmínky grantových schémat Doba realizace akcí Místo realizace akcí Podmínky přijatelnosti akce Uznatelné náklady FORMA A VÝŠE PODPORY Forma podpory Minimální výše uznatelných nákladů akce činí : Dělení akcí do etap Maximální výše podpory Disponibilní zdroje pro 4. kolo výzvy Účast v dalších programech podpory

3 8. JAK POSTUPOVAT PŘI VYPLŇOVÁNÍ A PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Seznam příloh Žádosti o akci Přílohy předkládané nejpozději při podpisu Smlouvy Monitorovací ukazatele (monitorovací ukazatele, definované pro příslušné kolo výzvy)...13 Příloha C1: Formulář rozpočtu pro akce předkládané do GS JKS Příloha C2: Závazné osnovy pro zpracování studie proveditelnosti k akci předkládané do GS JKS Příloha C3: Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci GS JKS 3

4 1. ÚVOD Tento dokument blíže specifikuje podmínky níže uvedeného grantového schématu. Před studiem této přílohy si musí žadatel prostudovat Pokyny pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji pro 4. kolo výzvy, kde jsou uvedeny obecně platné informace požadavky podmínky a pravidla vztahující se k předkládání a realizaci akcí v grantových schématech, která jsou v působnosti Moravskoslezského kraje. 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU 2.1 Číslo grantového schématu Bude doplněno podle informace od Řídícího orgánu. 2.2 Název grantového schématu Jednotný komunikační styl 2006 Akronym : JKS Číslo a název programu/opatření/podopatření Program : Číslo a název priority: Číslo a název opatření: Číslo a název podopatření: Společný regionální operační program Priorita 4 - Rozvoj cestovního ruchu Opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch Podopatření Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu 2.4 Kategorie oblastí intervence SF Sdílené služby pro odvětví cestovního ruchu (včetně propagačních aktivit, budování sítí, konferencí a obchodních trhů) Poskytování informací ke grantovému schématu Grantové schéma realizuje Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava. Průběžné informace poskytuje: Oddělení řízení grantových schémat odboru regionálního a ekonomického rozvoje. Zodpovědným pracovníkem je Bc. Ivana Hubová, tel.: , Umístění grantového schématu NUTS II Moravskoslezsko NUTS III Moravskoslezský kraj Grantové schéma pokrývá celé území kraje viz Příloha C Programového dodatku SROP, verze 0.13 z 19. června CÍLE GRANTOVÉHO SCHÉMATU 3.1 Širší cíle grantového schématu Cílem tohoto grantového schématu je zvýšit podíl cestovního ruchu na hospodářské prosperitě a ekonomickém přínosu cestovního ruchu pro region soudržnosti Moravskoslezsko. 3.2 Specifický cíl grantového schématu Specifickým cílem navrhovaného grantového schématu je posílit pozitivní image Moravskoslezského kraje rozšířením a zkvalitněním regionálních a místních služeb poskytovaných v oblasti cestovního ruchu a přispět tak ke zviditelnění Moravskoslezského kraje. Výsledky podpořených akcí v rámci tohoto GS musí přispívat ke: 4

5 zkvalitnění a rozšíření nabídky pro návštěvníky regionu Moravskoslezsko, zlepšení informovanosti o přírodních a kulturních zajímavostech v kraji, zvýšení účinnosti a kvality regionálního marketingu a zvýšení dostupnosti informací. 4. KONEČNÍ UŽIVATELÉ / PŘÍJEMCI PODPORY Příjemce podpory musí k datu podání žádosti splňovat všeobecné požadavky uvedené v kapitole Pokynů pro žadatele. Za oprávněné žadatele v rámci GS Jednotný komunikační styl jsou považovány 2 skupiny konečných příjemců: 1) Veřejný a neziskový sektor Oprávněnými žadateli pro toto GS jsou kraj, obce, svazky obcí, organizace zřizované kraji nebo obcemi, nestátní neziskové organizace (tj. občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy), Hospodářská komora ČR a její složky 1. 2) Malí a střední podnikatelé Oprávněnými žadateli pro toto GS jsou malí a střední podnikatelé podnikající v cestovním ruchu nebo jejichž předmět podnikání se vztahuje k podporovaným aktivitám v rámci rozvoje služeb pro cestovní ruch. Musí jít o podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby (vymezené obchodním zákoníkem), které zaměstnávají méně než 250 osob a splňují přitom i další kritéria stanovená pro malé a střední podnikatele v rámci Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004. Podpora se bude týkat výhradně jen existujících podnikatelů (nikoliv začínajících podnikatelů), kteří mají uzavřeno účetnictví (nebo daňovou evidenci) minimálně za poslední dva účetní roky 2, nebo i nových podnikatelských subjektů založených subjekty splňující podmínku předchozí existence (každý ze zakládajících tedy min. 2 roky). V případě transformace podniku (např. ze spol. s ručením omezeným na akciovou společnost), kdy nově vzniklý subjekt plně přebírá závazky původního subjektu, se počítá celková doba vedení účetnictví u obou subjektů. Zakládající subjekt musí současně prokázat ukončení své ekonomické činnosti k datu založení nástupnické firmy. 4.1 Územní vymezení příjemců podpory Podpora se bude týkat příjemců, kteří mají sídlo na území České republiky a budou akci realizovat na území Moravskoslezského kraje (NUTS II Moravskoslezsko). 5. PODPOROVANÉ AKCE Podpora se bude týkat následujících aktivit: tvorba regionálních a místních propagačních materiálů pro podporu cestovního ruchu, zvětšení nabídky cestovního ruchu cestou vývoje produktů a produktových balíků, tvorba místních a regionálních systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech, rozvoj forem a zaměření marketingové komunikace s cílovými trhy, zpracování grafického manuálu, 1 dle definice uvedené v 3 zákona č. 30/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, pokud se akce bude týkat aktivit v souladu s GS Jednotný komunikační styl 2 Účetně uzavřený rok znamená, že je provedena účetní závěrka. 5

6 zlepšení úrovně doprovodných služeb a alternativních programů pro návštěvníky regionu, vytvoření udržitelného a široce přijatelného systému řízení cestovního ruchu v regionu, zpracování marketingových studií na podporu rozvoje cestovního ruchu v regionu. V rámci těchto aktivit budou podporovány projekty zaměřené na: 1. Tvorbu regionálních a místních propagačních materiálů pro podporu cestovního ruchu, zaměřených na: přípravu a tvorbu publikací, brožur, multimédií, jako jsou DVD a CD ROMy, dále filmů, image prospektů apod., tvorby map, plánů měst apod., respektování a sdílení grafického manuálu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl (dále jen grafický manuál), přičemž závazné je dodržení grafického manuálu a využívání všech nutných značek a log na obálce, resp. první a poslední straně tiskoviny, na obalu CD nebo na úvodní stránce webových stránek; řešení vnitřních stran tiskoviny a webových stránek grafickému manuálu nepodléhá (má pouze doporučující charakter), vytvoření sdíleného marketingového image celého regionu. 2. Zvětšení nabídky cestovního ruchu cestou vývoje produktů a produktových balíků: využitím již připravených (vyvinutých) produktů a jejich adaptací na přijatý a sdílený marketingový image regionu, zformováním do trhem požadované podoby stávajících produktů/produktových balíků, vytvořením nových produktů/produktových balíků, s využitím stávajících atraktivit, účelnou propagací těchto produktů a produktových balíčků pod hlavičkou Jednotného komunikačního stylu. 3. Tvorba místních a regionálních systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech pomocí: projektů zaměřených na poskytování informací o zajímavostech z hlediska cestovního ruchu, značení turistických tras a cílů, navigačních směrníků, tvorby webových stránek prezentujících turistickou destinaci, tvorby a umístění informačních tabulí, velkoplošných tabulí, rezervačních systémů, informačního a kvalitativního vybavení stávajících informačních center. 4. Rozvoj forem a zaměření marketingové komunikace s cílovými trhy využitím: propagačně-informačních kampaní, cílené reklamy, podpory prodeje a PR celého regionu, koordinací a podporou propagačních a prezentačních aktivit regionu a jeho subregionů, 6

7 5. Zpracování grafického manuálu: zpracování grafického manuálu Moravskoslezského kraje Krajského úřadu pro uplatňování jednotného vizuálního stylu kraje při přípravě zejména jeho propagačních a informačních materiálů na podporu cestovního ruchu, zpracování grafického manuálu pro uplatnění jednotného vizuálního stylu turistického regionu, mikroregionu, obce, města apod. při přípravě jeho propagačních a informačních materiálů na podporu cestovního ruchu a při propagaci služeb cestovního ruchu. 6. Zlepšení úrovně doprovodných služeb a alternativních programů pro návštěvníky regionu: konáním sympózií o cestovním ruchu pro odborníky, pořádáním odborných seminářů na téma cestovní ruch, vydáváním ročenek a sborníků zaměřených na důležitá témata v rámci problematiky rozvoje cestovního ruchu v regionu. 7. Vytvoření udržitelného a široce přijatelného systému řízení cestovního ruchu v regionu: vytvářením nových partnerství (sdružení cestovního ruchu) a jejich propagací, spoluprací s již existujícím Destinačním managementem Moravsko Slezským, s možností co nejširšího zapojení zainteresovaných veřejných i soukromých subjektů v regionu, vytvoření partnerských vazeb mezi soukromým a veřejným sektorem. 8. Zpracování marketingových studií na podporu rozvoje cestovního ruchu v regionu: zpracováním marketingových studií tam, kde zatím zcela chybí, aktualizací stávajících již existujících marketingových studií. Všechny aktivity týkající se výroby propagačních materiálů, tvorby webových stránek a tištěných výstupů z realizace akcí se zaměřením na propagaci regionu a regionálních turistických atraktivit musí dodržovat grafický manuál zpracovaný pro účely tohoto GS, přičemž závazné je dodržení grafického manuálu a využívání všech nutných značek a log na obálce, resp. první a poslední straně tiskoviny, na obalu CD nebo na úvodní stránce webových stránek, řešení vnitřních stran tiskoviny a webových stránek grafickému manuálu nepodléhá (má pouze doporučující charakter). Grafický manuál je součástí příloh k Pokynům pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji (Příloha C3) a bude všem žadatelům o financování akcí v rámci tohoto GS k dispozici. Typy výstupů, které nejsou tímto manuálem řešeny (mapy, plány měst), musí respektovat minimálně charakteristický vizuální styl, tj. vzhled úvodní a zadní strany s umístěním informačního bloku s logotypy. Výjimky z tohoto pravidla tvoří: - marketingové studie, informační tabule a značení, ročenky a sborníky a zpracování grafického manuálu Moravskoslezského kraje Krajského úřadu, které ovšem budou obsahovat minimálně informační blok s logotypy, - situace, kdy subjekt v rámci jedné akce vytvoří svůj grafický manuál a zároveň v rámci tohoto grafického manuálu vytvoří propagační materiály, pak tyto materiály budou obsahovat minimálně informační blok s logotypy. Na ostatní aktivity realizované v rámci tohoto GS se vztahují obecně platná Pravidla pro publicitu SROP vzešlá z Nařízení Komise (ES) č. 1159/2000, o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů. Regionální a místní propagační materiály, webové stránky a tištěné výstupy z realizace akcí se zaměřením na propagaci regionu a regionálních turistických atraktivit musí být také 7

8 vydávány minimálně v 1 cizojazyčné verzi (AJ, NJ, PJ, popř. jiné dle potřeb turistické destinace). Totéž platí pro informační tabule. 6. PODMÍNKY GRANTOVÉHO SCHÉMATU 6.1 Všeobecné podmínky grantových schémat Všeobecné podmínky jsou uvedeny v kapitole 5 Pokynů pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji pro 4. kolo výzvy. 6.2 Doba realizace akcí Akce musí být ukončeny do 30. dubna 2008 (včetně odevzdání závěrečné zprávy k akci). 6.3 Místo realizace akcí Místem realizace akce je Moravskoslezský kraj. 6.4 Podmínky přijatelnosti akce - Akce se týká realizace a nákupu služeb v cestovním ruchu v souladu s operačními cíly opatření a typy podporovaných akcí, zejména pak s aktivitami k danému podopatření vymezenými v Programovém dodatku. - Akce je regionálního a místního významu. - Akce respektuje minimální hranici celkových uznatelných nákladů stanovenou tímto grantovým schématem, a to ,- Kč. - Akce splňuje požadavek maximálního % podílu dotace na celkových uznatelných nákladech akce pro jednotlivé skupiny oprávněných žadatelů. - Akce bude realizována minimálně v jedné cizojazyčné verzi (AJ, NJ, PJ nebo jiná dle potřeb turistické destinace). 6.5 Uznatelné náklady Veškeré náklady uváděné v rozpočtu akce jsou vykazovány bez DPH. Uznatelné budou následující aktivity přímo související s akcí, vynaložené nejdříve po registraci Žádosti o financování akce (s výjimkou nákladů vztahujících se k projektové dokumentaci, které jsou uznatelné již od ) a nejpozději do data předložení Závěrečné zprávy včetně vyúčtování akce (tj. včetně Žádosti o platbu) nejpozději však do 30. dubna 2008): a) vedlejší náklady (mohou dosáhnout maximálně výše 10 % celkových uznatelných nákladů akce) projektová dokumentace do 5 % celkových uznatelných nákladů akce (např. zpracovaní dokumentace pro podání Žádosti - zpracování Žádosti o financování akce, studie proveditelnosti, apod.); základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem akce a jsou součástí rozpočtu např. vybavení kanceláří a pracovních prostor ve formě stolů, židlí, skříní, polic, lamp a jiných svítidel apod.); nákup počítačů včet. základního vybavení a SW a nákup speciálního SW (nezbytné vybavení pro realizaci akce) b) hlavní náklady osobní náklady (např. hrubá mzda nových zaměstnanců konečného uživatele, která vznikla v souvislosti s realizací akce, a to vč. příspěvku na zákonné zdravotní, sociální a důchodové pojištění placené zaměstnavatelem) provozní náklady (např. odměny konzultantům služba odborného experta, znalce cestovního ruchu; cestovné jízdné na veletrh, dopravné za účelem jednání v rámci akce a cestovní náhrady dle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů) 8

9 ostatní náklady (např. nájem pronájem výstavních ploch, reklamních ploch, kanceláře kde se bude akce realizovat, pronájem věci movité (bez dalších nákladů např. na pojištění apod.), která je nezbytná pro přípravu nebo realizaci akce; marketing - výroba propagačních materiálů, rezervační nebo navigační systém, systém map, plánů měst a obcí, informačních tabulí za účelem propagace významné lokality,regionu, tvorba internetových stránek - dodavatelsky, vydání publikací, distribuce propagačních materiálů, publikací; administrativní výdaje poštovné, notářské poplatky za ověření dokumentů; bankovní poplatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu, náklady na bankovní záruky, vč. závazného úvěrového příslibu; pojištění majetku souvisí-li s realizací akce a jen po dobu realizace akce; pozn.: uznatelnými náklady nejsou úroky z úvěru, finanční náklady charakteru pokut, penále a výdajů na právní spory, daně z příjmů, silniční daň, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň dědická a darovací a správní poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí např. poplatky za výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku apod.) režijní náklady (do 5 % celkových uznatelných nákladů) např. telefonní poplatky, energie, internet, datové služby. c) DPH za podmínky, že konečný uživatel není plátcem DPH a nemá nárok na od DPH na vstupu Všechny ostatní náklady budou považovány za neuznatelné. Konečný uživatel nesmí platit dodavatelům nebo zhotovitelům v hotovosti ani šekem s výjimkou nevyhnutelných plateb v hotovosti (např. notářské poplatky). Dokladem o provedení těchto plateb budou pokladní doklady. 7. FORMA A VÝŠE PODPORY 7.1 Forma podpory Formou podpory bude nevratná přímá pomoc (dotace), poskytovaná konečným uživatelům prostřednictvím Moravskoslezského kraje. Podpora bude propočítávána k celkovým uznatelným nákladům na akci a nepřekročí: u akcí kraje 75 % celkových uznatelných nákladů akcí, u akcí obcí, svazků obcí, organizací zřizovaných krajem nebo obcemi 90% celkových uznatelných nákladů akcí, u akcí nestátních neziskových organizací, Hospodářské komory ČR a jejích složek 90 % celkových uznatelných nákladů akcí, u akcí malých a středních podnikatelů 50 % celkových uznatelných nákladů akcí. V rámci GS Jednotný komunikační styl bude poskytována malým a středním podnikatelům veřejná podpora malého rozsahu, která bude kompatibilní s pravidlem de minimis (Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 ze dne ). Pravidlo de minimis znamená, že podnikatelé nemohou dostat za 3 roky veřejnou podporu větší než ,- EUR. Podnikatele tak budou povinni v žádosti o podporu své akce z tohoto GS stvrdit, že celková veřejná podpora, kterou během realizace akce získají, nepřekročí v žádném po sobě jdoucím tříletém období ,- EUR. 7.2 Minimální výše uznatelných nákladů akce činí : V rámci GS Jednotný komunikační styl: Kč 9

10 Na akce s nižšími náklady nemůže být dotace poskytnuta. Struktura financování GS Jednotný komunikační styl (v %) Celkem Veřejné celkem EU (ERDF) Státní roz Kraje Obce Soukromé (NNO,MSP) Akce krajů Akce obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných krajem nebo obcemi Akce NNO, Hospodářské komory ČR a jejích složek ,5-10 Akce MSP Dělení akcí do etap Etapizovat lze akce, pouze pokud jsou splněny následující podmínky: celkové uznatelné náklady akce jsou rovny nebo vyšší než 1 milion Kč, uznatelné náklady jednotlivé etapy splňují finanční limit minimálně 500 tisíc Kč, Žádost o financování akce a následně Smlouva o financování akce uzavřená mezi Moravskoslezským krajem a konečným uživatelem obsahuje ustanovení o platbách za etapy, včetně definice jednotlivých etap, Konečný uživatel může požádat o platbu max. 3x ročně v závislosti na charakteru akce. Konečný uživatel obdrží v průběžných (etapových) platbách ve shora uvedených variantách celou částku prokazatelně vynaložených uznatelných nákladů přesahující vlastní podíl konečného uživatele, a to až do vyčerpání 80 % podílu veřejných zdrojů na uznatelných nákladech akce. V závěrečné platbě obdrží konečný uživatel doplatek ve výši procentního podílu finanční pomoci uvedeného ve Smlouvě o financování akce ze skutečně vynaložených výdajů po odečtení doposud vyplacených průběžných (etapových) plateb. 7.4 Maximální výše podpory Maximální výše podpory pro malé a střední podnikatele činí EUR. Od této částky budou odečteny všechny podpory poskytnuté podnikateli v posledních třech letech v souladu s pravidlem de minimis. Při hodnocení kritéria přijatelnosti bude přepočítáno dle kurzu ČNB platného ke dni finálního uzavření elektronické žádosti ELZA, příp. k datu registrace Žádosti. Rozhodným datem pro vý výše podpory stanovené ve Smlouvě o financování akce je datum registrace Žádosti o financování akce (bude přepočítáno devizovým kurzem ČNB platným k tomuto dni). Rozhodným datem pro vý výše podpory proplácené konečnému uživateli po předložení etapové/závěrečné zprávy, vč. Žádosti o proplácení výdajů etapy/akce, je datum nabytí účinnosti Smlouvy o financování akce (bude přepočítáno devizovým kurzem ČNB platným k tomuto dni). Podrobnosti k poskytování podpory dle pravidla de minimis jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji pro 4. kolo výzvy. Na poskytnutí dotace z grantového schématu není právní nárok. 10

11 7.5 Disponibilní zdroje pro 4. kolo výzvy Celková výše veřejných zdrojů pro toto kolo výzvy je stanovena takto : Zdroj financování Částka vč. DPH (Kč) % Příspěvek Společenství Národní veřejné zdroje Z toho: Státní roz Krajský roz Obecní rozpočty <jiné národní veřejné prostředky>* Veřejné zdroje celkem Soukromé spolufinancování ** Zdroje celkem*** Alokované prostředky byly sníženy o ,- Kč ve prospěch podopatření Účast v dalších programech podpory Účast akce v grantovém schématu vylučuje možnost čerpání dotace v dalších českých nebo zahraničních programech. Kritérium neslučitelnosti podpory z více dotačních programů bude posuzováno až před podpisem Smlouvy o financování akce, vzhledem k tomu, že žadatel v době předložení Žádosti do grantového schématu o přiznání podpory z jiného zdroje ještě nemusí vědět. 8. JAK POSTUPOVAT PŘI VYPLŇOVÁNÍ A PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI Postup při přípravě a předkládání Žádosti je popsán v Pokynech pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji pro 4. kolo výzvy. 9. HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ Postup hodnocení Žádostí je uveden v příloze č. 4 Pokynů pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji pro 4. kolo výzvy. 10. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 10.1 Seznam příloh Žádosti o akci Soulad s rozvojovou strategií, Čestné prohlášení (tato příloha bude vytištěna jako součást elektronické žádosti ELZA), Podrobný roz akce (bude dodán v tištěné i elektronické podobě na formuláři v příloze C1 Pokynů pro žadatele), Podklady pro ekonomické hodnocení akce studie proveditelnosti, Doklady o právní subjektivitě žadatele, Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele, Doklad o posouzení vlivu akce na životní prostředí (dle Pokynu MŽP č. 3/2004 a seznamů vyloučených záměrů z hlediska posuzování vlivu na ŽP a NATURA 2000), Doklad o partnerství, Potvrzení o certifikaci služby nebo zařízení cestovního ruchu, Žádost o příspěvek z rozpočtu kraje (tato příloha bude vytištěna jako součást elektronické žádosti ELZA), 11

12 Doklad o přepočteném stavu zaměstnanců 3 Seznam příloh. Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí Dle seznamu priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (Pokyn Ministerstva pro životní prostředí č. 3/2004) se předložení tohoto dokladu netýká následujících typů záměrů: - pořízení propagačních materiálů, - propagační a informační kampaň, - organizace seminářů, sympózií a konferencí v oblasti cestovního ruchu, - nákup poradenských služeb, podmiňujících rozvoj organizace (např. pořízení podnikatelského plánu, studie proveditelnosti, pořízení certifikátů jakosti apod.). Potvrzení o certifikaci služby nebo zařízení cestovního ruchu Příloha se bude vyžadovat pouze u akcí, jejichž předmětem nebo součástí je služba či zařízení cestovního ruchu, která spadají pod jeden z celostátně uplatňovaných standardů kvality služeb cestovního ruchu. Seznam těchto standardů je uveden na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. U akcí, jejichž předmětem nebude služba či zařízení cestovního ruchu, která spadají pod jeden z celostátně uplatňovaných standardů kvality služeb cestovního ruchu, nebude tato příloha vyžadována a žadatel tuto skutečnost uvede ve své Žádosti Přílohy předkládané nejpozději při podpisu Smlouvy Smlouva o vedení účtu, Doklad o zajištění finančního krytí akce, Čestné prohlášení o nesouběžném čerpání finančních prostředků z jiných dotačních programů. 3 Jedná se o vlastní vý dle postupu uvedeného v Pokynech pro žadatele v kapitole 3. Výsledné číslo (přepočtený stav zaměstnanců k datu registrace Žádosti za předchozí uzavřené kalendářní pololetí) se musí shodovat s číslem uvedeným v elektronické Žádosti ELZA v záložce Ukazatel, výchozí hodnota. 12

13 10.3 Monitorovací ukazatele (monitorovací ukazatele, definované pro příslušné kolo výzvy) Slouží k vyhodnocení akce v rámci předkládaných průběžných/etapových/závěrečných zpráv k akci/monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti akce. Monitorovací ukazatel Počet vytvořených hrubých pracovních míst Počet vytvořených hrubých pracovních míst - muži Počet vytvořených hrubých pracovních míst - ženy Vytvořená partnerství veřejného a soukromého sektoru Tvorba komplexních regionálních propagačních materiálů pro podporu cestovního ruchu Propagační a informační kampaně při medializaci jednotlivých regionů Vytvoření speciálních produktů cestovního ruchu v regionech Semináře a sympozia o cestovním ruchu na regionální úrovni Semináře a sympozia o cestovním ruchu na regionální úrovni Marketingové studie na podporu rozvoje cestovního ruchu v regionech Systémy informování turistů (webové stránky, navigační tabule, informační tabule, rezervační systémy, billboardy) Povinný Měrná jednotka zapojených aktérů kapacita 13

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy Grantové schéma Síť sociální integrace 2004 Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní informace o grantovém schématu... 3 2.1 Číslo grantového

Více

Grantové schéma. Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2004. Příloha D k Pokynům pro žadatele pro 1. kolo výzvy

Grantové schéma. Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2004. Příloha D k Pokynům pro žadatele pro 1. kolo výzvy Grantové schéma Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2004 Příloha D k Pokynům pro žadatele pro 1. kolo výzvy (PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ŘO SROP) 7.1.2005 2. KOLO VÝZVY NEBUDE VYHLÁŠENO POČET

Více

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP POKYNY PRO ŽADATELE EVROPSKÁ UNIE POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY Moravskoslezský kraj 28.6.2006

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA SPORTU

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Posázaví o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche Název Fiche 1 ABY SE VÁM TU LÍBILO 4.Vymezení Fiche Cílem této Fiche je zvýšit počet lůžek a také prodloužit dobu pobytu v regionu,

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 2. KOLO VÝZVY Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 29.4. 2005 Zpracovatel:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche.Název Fiche 7 D.1 Stezky, pěšiny a mosty mezi lidmi.vymezení Fiche Zvyšovat atraktivitu a vybavenost území pro cestovní ruch.

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 16. prosince 2009 R e g io n á

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 0OnRfPM00701 1. Údaje o projektu Prioritní osa: 11.2 Rozvoj udržitelného

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA MUZEÍ A GALERIÍ

Více

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE Program realizuje Prioritní osu 5 Prostředí pro podnikání a inovace Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je podpora vzniku a rozvoje kooperačních

Více

Představení oblasti podpory 4.2

Představení oblasti podpory 4.2 Představení oblasti podpory 4.2 21. kolo výzvy pro oblast podpory 4.2 V Hradci Králové dne 7.4.2010 Osnova Cíle a zaměření podpory Realizované projekty Nákup a umístění strojů pro praktickou výuku Střední

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007-2013 Obecné principy způsobilosti výdajů Způsobilé výdaje musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění a účelu a musejí

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 7 Kulturní dědictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Hornolidečska Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 3 Valašské kulturní dědictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 16. kolo příjmu Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Obnova a rozvoj vesnic Vymezení Fiche

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Hornolidečska Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Valašské kulturní dědictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.8 Verze 1.8 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 5. 9. 2008, je účinná pro výzvy vyhlašované od tohoto

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. PODROBNÝ POPIS OBSAHU POVINNÝCH PŘÍLOH... 4 3. SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH DLE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY 15 DÍLČÍ OBLAST PODPORY 1.1.1 Výstavba,

Více

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI PORADENSTVÍ Program realizuje Prioritní osu OPPI 2007-2013 6 Služby pro rozvoj podnikání Platnost od Číslo

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 13. kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 1 Občanská vybavenost Vymezení

Více

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Účinnost od: 30. 3. 2012 Verze: 16.0 ~ 1 ~ Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publikace, která má být pomocníkem k Vašemu úspěchu při čerpání finančních prostředků

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Platnost Fiche pro: 16. kolo příjmu Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 8 Řemesla a služby Vymezení Fiche - podpora tradičních

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Platnost Fiche od: 18. kola příjmu Název MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 6 Spolkový život a sport 4.Vymezení Fiche Cíl: Rozšiřování možností

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Region HANÁ, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2016

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2016 DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Seminář pro žadatele 27. 1. 2016 Mgr. Martina Želinová Langweilová Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor strategie přípravy a

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 8. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Platnost Fiche pro: 16. kolo příjmu Název MAS Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Diverzifikace Vymezení Fiche - rozšíření nabídky

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Sokolovsko o. p. s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 3 Kulturní dědictví a tradice našeho venkova Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III.

Více

Výzva I programu podpory POTENCIÁL

Výzva I programu podpory POTENCIÁL MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory POTENCIÁL Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory ICT a sdílené služby Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Hlučínsko Číslo Fiche 3.Název Fiche 7 Péči o minulost tvoříme budoucnost Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

Program 7.4 Archeologie

Program 7.4 Archeologie Program 7.4 Archeologie Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch Číslo a název programu: 7.4 Archeologie Záchrana a poznání

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava PRAVIDL A 1. Název dotačního programu

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Zobrazit části 1-1 Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche B.2 Služby a život na venkově Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření III.

Více

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Účinnost: 31. 1. 2011 Verze č. 13.0 ~ 1 ~ OBSAH 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů... 2 1.1. Vymezení základních pojmů... 3 2. Dokladování způsobilých

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Strážnicko MAS Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 10 Rozvoj kulturního dědictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč EVIDENCE ZMĚN Číslo verze Kapitola / Podkapitola Popis změny 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč 3.4 6.2.13 Doplněn indikátor výsledku

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Moravský kras o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 6 Příležitost pro místní produkty Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření I. Název opatření

Více

Ústecký kraj. na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje

Ústecký kraj. na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje Ústecký kraj na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2016 I. Název dotačního

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost 1. Popis opatření Opatření

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1 PODMÍNKY v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, programu PROSPERITA - Výzva II část I. Číslo projektu Částka dotace Název projektu Místo realizace

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.33

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.33 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.33 Verze 1.33 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 26. 6. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 45 V 34 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad, týkající se Prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu, Oblast

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY dotace v rámci prioritní osy 4. Inovace, oblasti podpory 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků, programu INOVACE, podporované aktivity Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Číslo

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT v

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Jemnicko, o.p.s.,husova 103, 675 31 Jemnice Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch - šetrná turistika - nové příležitosti Přiřazení Fiche k opatření PRV

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vladař, o.p.s. Číslo Fiche Název Fiche Fiche opatření (dále jen Fiche) 5 Vzdělávání a informace na území MAS Vladař, o.p.s. Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III.

Více

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Ministerstvo zemědělství Č.j.: 44469/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

Oznámení o vyhlášení kola

Oznámení o vyhlášení kola Královéhradecký kraj Oznámení o vyhlášení kola Grantové schéma na podporu medializace Královéhradeckého kraje prostřednictvím propagačních a informačních kampaní (podopatření 4.1.2 Podpora regionálních

Více

Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických oso Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Kulturní dědictví a tradice Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo,

Více

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství - Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.2. a 2.1.3. investiční záměr a) se zapracovaným zpřesněním

Více

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 Podmínky zejména pro české partnery 29.2.2008, Liberec Obsah Pojmy, zkratky Všeobecné cíle programu, vhodnost žadatele, dotační

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 32769/2009-61/1124 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE VÝZVA 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR OBSAH

Více

NPPCR rady pro žadatele

NPPCR rady pro žadatele NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR rady pro žadatele MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Podprogram pro rok 2014 - Cestování dostupné všem Seminář 8. ledna 2014 Vybrané informace ze Zásad

Více

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU (Podmínky pro poskytování programové dotace) Článek I. OBECNÁ

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2010 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu podpory ICT a Číslo projektu Částka

Více

Fond mikroprojektů. česko - slovenské příhraničí. Příručka pro žadatele

Fond mikroprojektů. česko - slovenské příhraničí. Příručka pro žadatele Fond mikroprojektů česko - slovenské příhraničí Příručka pro žadatele Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 Ver. 5.3 platná od 11.11.2014 Str. 1 OBSAH:

Více

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013 Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln lních fondů EU v letech 2007-2013 2013 PERSPEKTIVY LÁZEŇSTVÍ 10. Konference SLM ve dnech 4. 5. října 2007 Návrh Koncepce státn tní politiky CR Cíle zpracování

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 5. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Občanské vybavení a služby na území MAS Rozvoj Krnovska Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Více

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008 OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST KOMUNIKAČNÍ PLÁN ČERVENEC 2008 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia Oblast podpory 3.3 Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příručka pro konečné uživatele Verze 5 Platná od 1. 9. 2012 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Seznam zkratek

Více

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Ministerstvo zemědělství Č.j.: 147779/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Popis opatření Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 1. Popis podopatření

Více

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 6612/2016-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství.

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. 1 Opatření 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing Investiční záměr: a) zlepšení zpracování masa (včetně

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina ze dne 10. 11. 2015 č. 11/15 Prioritní oblast a opatření

Více

SEZNAM PŘÍLOH. doplnit název žadatele. doplnit název projektu. 1. Doklad o právní subjektivitě 2. 2. Čestné prohlášení žadatele 4

SEZNAM PŘÍLOH. doplnit název žadatele. doplnit název projektu. 1. Doklad o právní subjektivitě 2. 2. Čestné prohlášení žadatele 4 SEZNAM PŘÍLOH Žadatel: doplnit název žadatele Název projektu: doplnit název projektu Číslo přílohy: Název přílohy: Poznámka: Počet listů: POVINNÉ PŘÍLOHY 1. Doklad o právní subjektivitě 2 2. Čestné prohlášení

Více

Dovolená na jižní Moravě

Dovolená na jižní Moravě Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a Jihomoravským krajem V Dolních Dunajovicích dne 3. října 2008 Realizátor projektu: Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí Místo realizace: NUTS 2 Jihovýchod, kraj

Více

Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava. Výzva k předkládání grantových projektů

Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava. Výzva k předkládání grantových projektů Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava Výzva k předkládání grantových projektů MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 15

Více

Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál

Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál Cílem této příručky je poskytnout přehled a výklad k jednotlivým položkám způsobilých výdajů programu Potenciál v takové kvalitě a vypovídací schopnosti,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Smluvní strany: - 1 - Smlouva č..../12/orr 1. Jihomoravský kraj zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje sídlo: Žerotínovo

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu RK-19-2013-33, př. 2 stran: 34 VYHLAŠOVATEL KRAJ VYSOČINA BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

Výzvu 01-09 k předkládání žádostí o dotaci

Výzvu 01-09 k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Hrubý Jeseník Zámecké nám. 19/4, 792 01 Bruntál 1 IČ: 27028640 Místní akční skupina Hrubý Jeseník (dále MAS HJ) s územní působností katastrálních území obcí a měst Bruntál, Široká

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 6. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2

Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2 Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2 14. prosince 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Více